Vraag en antwoord lijst aankoop oever- en waterpercelen langs de Ringvaart Haarlemmermeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag en antwoord lijst aankoop oever- en waterpercelen langs de Ringvaart Haarlemmermeer"

Transcriptie

1 Vraag en antwoord lijst aankoop oever- en waterpercelen langs de Ringvaart Haarlemmermeer Inleiding U bent van plan een oever- en waterperceel langs de Ringvaart Haarlemmermeer te kopen en om daar eventueel een steiger te realiseren. Bij een dergelijke aankoop en bij aanleg van een steiger zijn verschillende overheden betrokken met elk hun eigen regels, namelijk het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer. Met deze vraag- en antwoordlijst leggen wij uit waar u mee te maken krijgt rond de aankoop van een oever- en waterperceel en de vergunningverlening voor de aanleg van een steiger of aanmeervoorziening. langs de Ringvaart Leeswijzer Eerst is in het algemeen de betrokkenheid beschreven van de verschillende overheden waar u mee te maken krijgt. Vervolgens zijn de vragen en antwoorden beschreven. Deze zijn als volgt gecategoriseerd: A. Enkele algemene vragen. B. Vragen over de procedure voor de aankoop van een oeverperceel en de aanleg van een nieuwe steiger of aanmeervoorziening. C. Vragen over de aankoop van een perceel op een locatie waar u al een huurovereenkomst met Rijnland heeft voor het gebruik van een bestaande steiger. D. Vragen over de kosten van de aankoop een perceel. E. Overige vragen. 1

2 Rol betrokken overheden Het Hoogheemraadschap van Rijnland is eigenaar van de Ringdijk en Ringvaart en draagt zorg voor de waterkering, de kwaliteit en kwantiteit van het boezemwater en de (verkoop van) oever-en waterpercelen aan de Ringvaart. Rijnland heeft regels voor de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Die regels zijn opgenomen in de Keur. In de bij de Keur behorende Uitvoeringsregels staan voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij, op of inwater en dijken. Hier vind u meer informatie over de Keur van Rijnland. Voor veel werkzaamheden is tegenwoordig geen vergunning meer nodig en hoeft zelfs geen melding gedaan te worden, mits wordt voldaan aan de zogenoemde zorgplicht. De gemeente Haarlemmermeer regelt wat er op en aan de Ringvaart is toegestaan qua bestemming en bouwwerken. In het bestemmingsplan Ringvaart zijn locaties opgenomen waar steigers en aanmeervoorzieningen wel of niet zijn toegestaan en regels opgenomen voor de maat en omvang van bouwwerken, zoals aanlegsteigers en aanmeervoorzieningen. Voor bouwactiviteiten heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het bestemmingsplan is te vinden op De gemeente toetst daarnaast ook op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De Algemeen Plaatselijke Verordening 2017 van de gemeente Haarlemmermeer bevat regels over de openbare orde, veiligheid op de weg, bescherming van milieu en natuur of toezicht op horecabedrijven. De APV gaat ook in op openbaar water. In artikel 5.25 zijn regels opgenomen over ligplaatsen, aanmeervoorzieningen en over het gebruik van (passanten)steigers. Op basis van de APV handhaaft de gemeente ook op en langs de Ringvaart. De provincie Noord-Holland gaat over het vaarwater, de scheepvaart, de provinciale passantenplaatsen, het ligplaatsenbeleid en de afspraken over bedieningstijden van de bruggen. De provincie speelt ook een rol bij steigers aangezien zij ook toezien op een minimale vaarwegbreedte. De provincie heeft hiervoor de Waterverordening vastgesteld. Als u in een vaarweg werkzaamheden wilt verrichten, moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. Bij werkzaamheden kunt u denken aan het aanleggen van oevervoorzieningen, steigers en aanleggelegenheden. De bepalingen richten zich onder andere op de bescherming en het gebruik van de vaarweg. Op alle provinciale vaarwegen geldt een ligplaatsverbod. Als u daar een ligplaats wilt innemen met een vaartuig, ponton, etc. (permanent of tijdelijk) moet hiervoor een verzoek om ontheffing worden ingediend. De provincie kent ook passantenplaatsen waar voor een korte tijd ligplaats kan worden genomen. De voorwaarden daartoe zijn met borden langs de vaarweg aangegeven. 2

3 A. Algemene vragen over aankoop van een perceel. A.1 Wie mogen een oever- en waterperceel kopen langs de ringdijk? In principe komt iedereen in aanmerking voor het aankopen van een perceel of het gebruik van een steiger of aanmeervoorziening aan de Ringvaartoevers, dus ook mensen die niet langs de Ringvaart of in de gemeente Haarlemmermeer wonen. Bewoners van de Ringdijk hebben geen exclusief recht op het perceel tegenover hun woning. A.2 Is naast koop het ook nog steeds mogelijk om een huurovereenkomst met Rijnland te sluiten voor over- en waterperceel met aanlegsteiger? Ja dat is in principe mogelijk. In deze vraag en antwoordlijst wordt daar echter verder niet op ingegaan. A.3 Hoe weet ik of een bepaalde plek beschikbaar is om een steiger te bouwen? Via de site kunt u eerst nagaan of het maken en hebben van een steiger op die plek is toegestaan volgens het bestemmingsplan van de gemeente. Indien het volgens het bestemmingsplan mag, ga dan bij Rijnland na of het betreffende perceel nog te koop is. In het stroomschema op pagina 4 is het te doorlopen proces weergegeven. Landelijk portaal voor ruimtelijke plannen Ruimtelijkeplannen.nl is het online loket waarmee de overheid digitale ruimtelijke plannen ontsluit. Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. De ruimtelijke plannen worden daarbij als één beeld weergegeven zodat in één oogopslag duidelijk wordt welke ruimtelijke plannen er voor een bepaald gebied gemaakt zijn. 3

4 4

5 A.3 Welke mogelijke belemmeringen zijn er die het realiseren van een steiger in de weg kunnen staan? Het bestemmingsplan van de gemeente bepaalt waar wel en geen steigers zijn toegestaan langs de Ringvaart. Globaal is dat alleen toegestaan binnen de bebouwde kom. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de minimale vaarbreedte in de Ringvaart. Standaard wordt door Rijnland een strook water van 4 meter breed langs de oever verkocht. Indien die strook de minimaal benodigde vaarbreedte overlapt kan dat deel van het aan te kopen perceel niet door de bezitter worden benut voor een steiger en/of het aanmeren van een boot. A.4 Kan iemand anders zomaar het perceel kopen waar ik nu een steiger heb? Nee. De gebruiker van een perceel heeft recht op eerste koop. Indien u zonder geldige huurovereenkomst of eigendomstoestemming gebruik maakt van een steiger op en bepaalde locatie, dan kan het perceel wel verkocht worden aan een derde. U bent dan niet bij Rijnland in beeld als gebruiker. A.5 Wat mag je aan een steiger aanleggen? In de Algemeen Plaatselijke Verordening 2017 van de gemeente Haarlemmermeer is in Artikel 5:25 een regel opgenomen dat het verboden is een ligplaats in te nemen met een vaartuig dat in de lengte meer dan 1 meter uitsteekt buiten de steiger of aanmeervoorziening. In het geval van een meerpaal geldt een verbod op het innemen van vaartuigen die langer zijn dan 6 meter. 5

6 B. Vragen indien u een vrij oever- en waterperceel wilt kopen om daar een nieuwe steiger of aanmeervoorziening te maken en te gaan gebruiken. B.1 Hoe verloopt de procedure voor de aankoop van een perceel en aanleg nieuwe steiger of aanmeervoorziening? Uw aanvraag voor de aankoop van een specifiek perceel kunt u schriftelijk indienen bij Rijnland: Per naar of Per brief naar het volgende adres: hoogheemraadschap van Rijnland: T.a.v. Team Juridische Zaken, Vastgoed en Inkoop, Postbus 156, 2300 AD, Leiden Op basis van uw aanvraag stuurt Rijnland u een offerte voor de aankoop van het perceel. Deze offerte is 3 maanden geldig. In die periode kunt u informeren of de aanleg van een steiger of een aanmeervoorziening (op de beoogde locatie) mag in het kader van het bestemmingsplan Ringvaart. Dit kunt u zelf doen via de website Over het algemeen mag dat alleen binnen de bebouwde kom. Ook kunt u bij de gemeente en de provincie de benodigde vergunningen en ontheffingen aanvragen (zie ook vraag B.2). Heeft u alle vergunningen en ontheffingen binnen en/of wilt u van de offerte gebruik maken en het oever- en waterperceel aankopen, dan dient u dit uiterlijk binnen drie maanden na dagtekening van de offerte schriftelijk aan Rijnland mee te delen (aan bovenstaand adres). Vervolgens stelt Rijnland een besluit op die in enkelvoud wordt toegestuurd. Bij akkoord ondertekent u het besluit, vermeld het notariskantoor die de notariële afhandeling verzorgt en stuurt deze terug. Daarna ondertekent ook het hoogheemraadschap het besluit. Bij het door u opgegeven notariskantoor passeert vervolgens een notariële akte. B.2 Welke vergunningen zijn er nodig voor de aanleg van een nieuwe steiger of aanmeervoorziening? Met behulp van vergunningenchecker van Rijnland kunt u zelf nagaan welke vergunningen u allemaal nodig heeft. Hieronder zijn ze ook opgesomd. a. Rijnland: Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft sinds 1 juli 2015 nieuw beleid voor het plaatsen van steigers in de Ringvaart. Wanneer de steiger voldoet aan de eisen van Rijnland, heeft u geen vergunning meer nodig. Dat zal in de meeste gevallen zo zijn. De beleidsregels staan op de website van Rijnland. Indien u een vergunning nodig heeft kunt u die aanvragen via Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning. 6

7 b. Gemeente: Van de gemeente Haarlemmermeer heeft u een omgevingsvergunning voor activiteit bouwen nodig (het bouwen van een overig bouwwerk). Daarvoor kunt u terecht op: c. Provincie: Omdat de Ringvaart voor de beroeps- en recreatievaart een belangrijke vaarweg is, stelt de vaarwegbeheerder eisen aan ligging en afmeting van de aanmeervoorziening. U moet daarom ook bij de provincie Noord-Holland voor meerpaal, aanmeervoorziening of steiger een ontheffing aanvragen. De aanvraag kunt u digitaal via de website van de provincie aanvragen. d. Provincie: Indien u aan de steiger ook een vaartuig wilt leggen dan heeft u van de provincie ook een ontheffing nodig voor de ligplaats aan de steiger, zodat u er een vaartuig aan mag afmeren. Op alle provinciale vaarwegen geldt immers een ligplaatsverbod. Indien er nautisch gezien geen reden tot weigering zijn, kan ontheffing verleend worden. Aan een ontheffing worden voorschriften verbonden om een vlot en veilig verloop van het scheepvaartverkeer te garanderen. Het digitaal aanvraagformulier voor een ontheffing van het ligplaatsverbod kunt u vinden op de website van de provincie. B.3 Aan welke bouwregels moet een nieuwe steiger voldoen? In artikel 5.2 van de planregels behorend bij het bestemmingsplan Ringvaart zijn de regels voor het bouwen van steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen voor particulier gebruik binnen kernen en aaneengesloten woonbebouwing opgenomen. De belangrijkste zijn: 1. per woonperceel is 1 steiger of aanmeervoorziening toegestaan. 2. een steiger wordt parallel en aansluitend aan de oever gebouwd. 3. de hoogte van de steiger is maximaal 0,60 meter boven de waterspiegel. 4. op of aan de steiger mag niet gebouwd worden, hijsinstallaties daaronder begrepen, met uitzondering van transparante omheiningen die maximaal 1,10 meter hoog mogen zijn. 5. de maximale breedte van de steiger is 1,5 meter. 6. de maximale lengte en het maximale oppervlak van de steiger zijn afhankelijk van de breedte van de ringvaart ter plekke. Als maximum maten boven het water in de ringvaart van de Haarlemmermeer gelden voor de oppervlakte 7,50 vierkante meter en de lengte 5 meter. 7. de minimale afstand van de steiger tot de denkbeeldig doorgetrokken zijdelingse perceelgrens bedraagt 1,25 meter. 8. de onderlinge afstand tussen steigers en/of aanmeervoorzieningen bedraagt minimaal 2,50 meter. In specifieke gevallen mag afgeweken worden van bovenstaande bouwregels met betrekking tot maten, afmetingen, oeversituering, aantallen en zijdelingse afstanden (zie artikel 5.3 van de planregels). Daarvoor is overleg nodig met de gemeente. In deze specifieke gevallen van afwijking van het bestemmingsplan is een omgevingsvergunning nodig. Bestaande steigers (voor eind 2015 aanwezig) mogen in de huidige vorm en omvang blijven bestaan of vernieuwd. 7

8 Buiten kernen en aaneengesloten lintbebouwing zijn nieuwe steigers voor particulier gebruik niet toegestaan. Ook in de Keur en de algemene regels van Rijnland zijn randvoorwaarden opgenomen. (Deze vind u hier) De belangrijkste aanvullingen op bovenstaande randvoorwaarden van de gemeente zijn: 1. steigers moeten 'op eigen benen' in het water staan: zij mogen niet vast aan de oeververdediging verbonden worden. 2. de palen van de steiger zijn niet groter dan rond 25 centimeter of vierkant 20 x 20 centimeter. 3. de onderkant van de steiger ligt minstens 20 centimeter boven het zomerpeil. Het zomerpeil van de Ringvaart is -0,61 m NAP. 4. een boot of ander vaartuig wordt parallel aan de oever aangemeerd. Tot slot stelt ook provincie eisen aan steigers. De belangrijkste aanvullende eisen ten opzichte van bovenstaande eisen van gemeente en Rijnland zijn: maximaal 1,20 meter breed (i.p.v. 1,5 meter); aan de onderzijde niet afsluiten; de steiger moet voorzien zijn van 2 voorplanken. B.4 Hoe groot is het perceel dat ik kan aankopen? De lengte van de uit te geven percelen is veelal gelijk aan de lengte van het perceel van de tegenoverliggende woning. Het perceel is standaard circa 4,5 meter breed over de gehele lengte van uw opstalperceel waarvan 4 meter water en 0,5 tot 1 meter oever (afhankelijk van de lokale situatie). 8

9 C. Vragen indien u een huurovereenkomst heeft met Rijnland voor het gebruik van een oever met een steiger en ertoe wilt overgaan om dat oever- en waterperceel te kopen. C.1 Wat moet ik doen als ik het perceel waarop de steiger staat waarvoor ik een huurovereenkomst heb met Rijnland wil kopen? Voordat u een verzoek tot aankoop doet moet u nagaan of u de benodigde ontheffingen van de provincie en vergunning van de gemeente heeft. Heeft u die niet dan dient u die eerst aan te vragen. Als u de benodigde ontheffingen heeft kunt uw aanvraag voor de aankoop van het perceel schriftelijk indienen bij Rijnland: Per naar of Per brief naar het volgende adres: hoogheemraadschap van Rijnland: T.a.v. Team Juridische Zaken, Vastgoed en Inkoop Postbus AD Leiden Op basis van uw aanvraag stuurt Rijnland u een offerte voor de aankoop van het perceel. Deze offerte is 3 maanden geldig. Zie voor het verdere verloop de laatste alinea van het antwoord op vraag B.1. Als u tot aankoop overgaat dan hoeft u geen vergoeding meer te betalen voor het gebruik van een steiger of boot in ons eigendom. Eventueel teveel betaalde vergoeding kunt u laten verrekenen bij de overdracht bij de notaris. C.2 Wat moet ik doen als ik de bestaande oude steiger wil vervangen door een nieuwe steiger? Indien u de oude steiger wilt vervangen door een nieuwe dan moet u bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen. Zie hiervoor de beantwoording van de vragen B.2 en B.3. Indien de nieuwe steiger andere afmetingen heeft dan de oude moet u ook bij de provincie een nieuwe ontheffing aanvragen. De nieuwe steiger zal moeten voldoen aan de huidige randvoorwaarden als beschreven onder B.3. 9

10 D. Vragen over de kosten van het aankopen van een perceel D.1 Hoe wordt de prijs van het aan te kopen perceel berekend? De prijs bedraagt 70,- per m 2. Daarnaast moet u rekening houden met kosten voor inmeting van het perceel door het kadaster en de kosten voor de notaris die de notariële akte moet opmaken. Indien u op het betreffende perceel ook een steiger e.d. wilt realiseren krijgt u ook te maken met kosten voor de benodigde vergunningen (zie vraag B.2). In de berekening van de koopprijs nemen we de oppervlakte van de beschoeiing niet mee. U bent namelijk niet verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de beschoeiing. D.2 Wat zijn de bijkomende kosten voor de aankoop van een perceel? Notariskosten. De notaris moet namelijk de notariële akte opstellen. De kosten kunnen per notaris verschillen. U mag daarom zelf bepalen van welke notaris u gebruik wilt maken. Kadaster. De kosten voor het inmeten van het perceel door het kadaster ligt in de orde grootte van 170,-. Leges benodigde vergunningen *): o De leges voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een steiger bij de gemeente bedraagt ( afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten) ca. 247,- (per omgevingsvergunning, prijspeil 2017). o De kosten voor de aanvraag bij de provincie voor een ontheffing of toestemming voor werken op/in/over de vaarweg bedragen ongeveer 178,-. De leges voor een ontheffing voor het innemen van een ligplaats bedragen 127,- (prijspeil 2017). *) de hierboven genoemde bedragen worden door de betreffende overheden vastgesteld en kunnen jaarlijks wijzigen en zijn soms afhankelijk van de specifieke situatie. Aan de hierboven genoemde bedragen kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Eventueel kosten voor het afsluiten van een hypotheek voor de aankoop. D.3 Moet ik nog liggeld betalen (cq. huur aan Rijnland) voor mijn boot als ik eigenaar ben van een perceel met steiger? Nee. Als u het perceel heeft gekocht hoeft u daarna geen huur voor het hebben van een steiger en liggeld voor de boot te betalen. 10

11 E. Overige vragen E.1 Ik heb geruime tijd geleden een offerte-aanvraag gedaan, maar heb sindsdien niets meer gehoord van Rijnland. Waardoor komt dat? Rijnland heeft een groot aantal offerte-aanvragen gekregen. Daardoor lukt het Rijnland niet om binnen de termijn van 6 weken te reageren. Dat betekent niet dat uw aanvraag niet gehonoreerd kan worden of dat uw aanvraag niet in goede orde is ontvangen. Wij proberen om zo spoedig mogelijk, maar ook met de benodigde nauwkeurigheid, alle aanvragen af te handelen. E.2 Ben ik ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de beschoeiing en het baggeren van de ringvaart ter plaatse van mijn perceel? Nee. U moet echter, op basis van de kwalitatieve verplichting behorende bij de koopovereenkomst, wel meewerken aan en toestaan dat Rijnland (of de bevoegd beheerder) werkzaamheden verricht ten behoeve van (onder andere) het onderhouden, wijzigen, vervangen of repareren van de beschoeiing. Heeft u nog andere vragen? We vertrouwen erop dat u op basis van bovenstaande informatie verder kunt. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u ons team Vastgoed op werkdagen bereiken via telefoonnummer (071) Wij staan u graag te woord. U kunt uw vraag ook stellen via ons adres: 11

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Planregels Bestemmingsplan Ringvaart

Planregels Bestemmingsplan Ringvaart Planregels Bestemmingsplan Ringvaart HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan (digitaal) het bestemmingsplan Ringvaart van de gemeente Haarlemmermeer bestemmingsplan: de geometrisch

Nadere informatie

Planregels Bestemmingsplan Ringvaart

Planregels Bestemmingsplan Ringvaart Planregels Bestemmingsplan Ringvaart HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan (digitaal) het bestemmingsplan Ringvaart van de gemeente Haarlemmermeer bestemmingsplan: de geometrisch

Nadere informatie

Vergunningen langs de Vecht. Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht

Vergunningen langs de Vecht. Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht Vergunningen langs de Vecht Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht Als u een steiger wilt aanbrengen in de Vecht, een vaartuig wilt afmeren of bijvoorbeeld een schuur wilt bouwen langs de oever dan moet u

Nadere informatie

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel Kader Keur Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub a en b is het verboden zonder vergunning van het

Nadere informatie

Overzicht tarieven Precario vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties

Overzicht tarieven Precario vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties Overzicht tarieven Precario vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties Inhoud vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties... 1 Leiden... 2 Amsterdam Stadsdeel Centrum... 2 Provincie

Nadere informatie

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven.

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven. CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR271462_1 9 februari 2016 Ontheffingenbeleid ligplaatsverbod Linge 2006 Hoofdstuk 1 Inleiding vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden

Nadere informatie

Aanvraagformulier aankoop restgroen

Aanvraagformulier aankoop restgroen Aanvraagformulier aankoop restgroen Datum aanvraag: Burgerservicenummer: KvK-nummer: Vestigingsnummer: Achternaam of Naam Bedrijf: Voorletter(s): Tussenvoegsel(s): Straatnaam: Huisnummer: Postcode: Huisletter

Nadere informatie

10. Beleidsregel steigers en andere overhangende bouwwerken

10. Beleidsregel steigers en andere overhangende bouwwerken 10. Beleidsregel steigers en andere overhangende bouwwerken Kader Keur Op grond van artikel 3.3, eerste lid, aanhef en sub c is het verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam

Nadere informatie

1. Een ja, tenzij Keur, is nu alles zonder meer toegestaan? 2. Een zorgplicht, wat wordt er van mij verwacht?

1. Een ja, tenzij Keur, is nu alles zonder meer toegestaan? 2. Een zorgplicht, wat wordt er van mij verwacht? FAQ s 1. Een ja, tenzij Keur, is nu alles zonder meer toegestaan? Nee, Rijnland geeft vertrouwen en ruimte waar dat kan en stelt voorwaarden waar dat moet. Iedereen heeft minimaal de verplichting om zorgvuldig

Nadere informatie

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV Datum 30 september Beleidsregels voor nautische Ons kenmerk 16.089057/BBV16.0425 Versie vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 27 september vergunningen Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Binnenvaartpolitiereglement

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Partiële herziening Bestemmingsplan Halfweg 2007 Woonschepen

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Partiële herziening Bestemmingsplan Halfweg 2007 Woonschepen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Partiële herziening Bestemmingsplan Halfweg 2007 Woonschepen Stadium planprocedure Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad d.d. Planinhoud Toelichting

Nadere informatie

Uitgangspunten regels voor pleziervaartuigen in Teylingen

Uitgangspunten regels voor pleziervaartuigen in Teylingen Uitgangspunten regels voor pleziervaartuigen in Teylingen Onderwerp: Doel: Actie: Tijd: Uitgangspunten voor ligplaatsen pleziervaartuigen. Kennisnemen van de voorgestelde uitgangspunten en instemming geven

Nadere informatie

Bouwkavel Eisenhowerstraat te Heerlen

Bouwkavel Eisenhowerstraat te Heerlen Bouwkavel Eisenhowerstraat te Heerlen November 2016 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 - ligging - kavelinformatie Verkoopprijs en voorwaarden 3 Bestemmingsplanvoorschriften 4 Specifieke stedenbouwkundige

Nadere informatie

Staat van Wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Woonarken, 23 september 2013 Staat van Wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Woonarken Aanleiding Het ontwerpbestemmingsplan Woonarken heeft gedurende 6 weken

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017.

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017. Watervergunning Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht Datum 16 juni 2017 Zaaknummer 13429 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634 57 00 post@hdsr.nl

Nadere informatie

Het kenmerk: UV 20150376. Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek

Het kenmerk: UV 20150376. Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Het kenmerk: UV 20150376 Behandeld door: Team Vergunningen Telefoon: 14 0515 Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Onderwerp: omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen

Verkeersbesluit Vaarwegen Verkeersbesluit Vaarwegen Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, overwegende dat; het dagelijks bestuur door de provincie Noord-Brabant is aangewezen als bevoegd gezag in de zin van artikel 2,

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; nr augustus 2009

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; nr augustus 2009 provinciaal blad nr. 21 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 19 augustus 2009 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 18 augustus 2009, nr. 2009-194916, afd.

Nadere informatie

Agenda Gedeputeerde Staten

Agenda Gedeputeerde Staten PROVINCIE FLEVOLAND Agenda Onderwerp Onderzoek naar aanvullende afmeervoorzieningen Beslispunten 1. Toe te staan dat bewoners van huizen langs provinciale vaarwegen hun vaartuigen afmeren onder voorwaarden.

Nadere informatie

Vragen over het project

Vragen over het project Vragen over het project Wat is de aanleiding? Het project Verkoop en verhuur reststroken openbaar groen is nieuw leven ingeblazen. Het is de wens van het huidige college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Koop van erfpachtgrond in Alkmaar Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke groepen erfpachters het erfpachtrecht

Nadere informatie

Casusboek conceptkeur 2015

Casusboek conceptkeur 2015 Casusboek conceptkeur 2015 Een schets in zeven voorbeelden Droge voeten, schoon water 2 Casusboek conceptkeur 2015 Een schets in zeven voorbeelden Voorwoord In september van dit jaar heeft het algemeen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING)

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemeen Plaats en onderlinge afstand 1. Het woonschip

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

k av e l pa s p o o r t Noorderplassen West Middeneiland kavelgegevens Gebied : Ik bouw op het Middeneiland Kavelnummer : NPW379 Oppervlakte : ca. 607 m 2 inclusief een strook water van 7,00 m. breed Prijs

Nadere informatie

4 Duikers 4.1 Inleiding

4 Duikers 4.1 Inleiding 4 Duikers 4.1 Inleiding Een duiker is een constructie die watergangen door een grondlichaam heen met elkaar verbindt. Een duiker zorgt ervoor dat water van de ene kant van het grondlichaam naar de andere

Nadere informatie

RECREATIE-EILAND AALSMEER

RECREATIE-EILAND AALSMEER RECREATIE-EILAND AALSMEER Vraagprijs 37.500,- k.k. Eveleens Makelaars o.z. Punterstraat 2 1431 CT AALSMEER Tel: 0297-344 444 E-mail: info@eveleens.nl Website:www.eveleens.nl KENMERKEN Object gegevens Permanente

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade op grond van de Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1

Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade op grond van de Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1 Stempel datum ontvangst Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade op grond van de Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1 In te vullen door medewerker gemeente Eindhoven Dossiernummer Behandelaar De Wet

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ERFPACHT óf EIGEN GROND

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ERFPACHT óf EIGEN GROND Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling ERFPACHT óf EIGEN GROND ERFPACHT óf EIGEN GROND Inhoud Deze brochure 5 Wat is eigendom en wat is erfpacht 5 Van erfpacht naar eigen grond 6 Wat kost het

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 982559 1. Inleiding Op 20 juli 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van vier informatiezuilen ten behoeve van het bedrijventerrein

Nadere informatie

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Aan Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 1 februari 2016 15-0247/cor Z1392722 Bruno Wester D1586654 0512 581234

Nadere informatie

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Registratienummer: PM Het college van dijkgraaf en heemraden; gelet op artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78,

Nadere informatie

7 Botenhuizen en plaatsgebonden drijvende objecten

7 Botenhuizen en plaatsgebonden drijvende objecten 7 Botenhuizen en plaatsgebonden drijvende objecten 7.1 Inleiding Plaatsgebonden drijvende objecten komen veel voor in het watersysteem. Hieronder verstaat Rijnland in ieder geval: woonboten, woonschepen,

Nadere informatie

Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding)

Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding) Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding) 1 Gegevens van de aanvrager 1a Naam en voorletters man vrouw 1b Correspondentieadres 1c Postcode en woonplaats 1d Telefoonnummer 1e E-mailadres Bent u de eigenaar

Nadere informatie

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Algemene regel 22 22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Een algemene regel vervangt de vergunningplicht voor bepaalde activiteiten of werken die in de Keur

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Verkoopbrochure kavel D-2, Vang 13, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1

Verkoopbrochure kavel D-2, Vang 13, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Verkoopbrochure kavel D-2, Vang 13, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 5 3. Foto s... 7 BIJLAGEN... 9 VERKOOPTEKENING... 10

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) De vragen gemarkeerd met een * hoeft u alleen te beantwoorden als ze voor u van toepassing zijn. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Q waternet. Waternet sector TOP. Ontheffing Binnenvaart-politiereglement. Weesperpoortsluis in Muiden

Q waternet. Waternet sector TOP. Ontheffing Binnenvaart-politiereglement. Weesperpoortsluis in Muiden Waternet sector TOP Weesperpoortsluis in Muiden Datum 29 september 2016 Casecode W-16.02122 Kenmerk 16.081112 Ontheffing Binnenvaart-politiereglement voor het stremmen van de scheepvaart bij het vernieuwen

Nadere informatie

Invuldocument lokale regels, parameters en vragen waterschap

Invuldocument lokale regels, parameters en vragen waterschap Invuldocument lokale regels, parameters en vragen waterschap Dit document hoort bij release 2.10 van Omgevingsloket online (1 oktober 2014). Dit document is bedoeld om de lokaal beheerders en keur-experts

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied West (van ontwerp naar vastgesteld)

Overzicht wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied West (van ontwerp naar vastgesteld) Overzicht wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied West (van ontwerp naar vastgesteld) In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de (ambtshalve) wijzigingen in het bestemmingplan met daarbij

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

5 Graven van oppervlaktewater 5.1 Inleiding

5 Graven van oppervlaktewater 5.1 Inleiding 5 Graven van oppervlaktewater 5.1 Inleiding Onder graven van oppervlaktewater verstaat Rijnland alle activiteiten waardoor de hoeveelheid water toemt. Voorbeelden van het graven van water zijn: verbreden

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren Koop van erfpachtgrond in Alkmaar door woningeigenaren Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke

Nadere informatie

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van n.v.t. Ons kenmerk 201403392/5443507 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diverse Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Richtlijnen voor drijvende terrassen. Polygoongracht

Richtlijnen voor drijvende terrassen. Polygoongracht Sector Fysieke Realisatie & Beheer (FRB) Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling & Duurzaamheid Team Duurzaamheid Richtlijnen voor drijvende terrassen in de Polygoongracht Vastgestelde versie: januari 2011 1.

Nadere informatie

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede Lidl Nederland GmbH De heer R. Hoeben Postbus 198 1270 AD HUIZEN Onderwerp CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Besluitdatum: Verzenddatum: Geachte

Nadere informatie

Verzonden op 15/09/2015

Verzonden op 15/09/2015 Het kenmerk: UV 20150216 Gemeente Súdwest-Fryslân t.a.v. N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Behandeld door: Team Vergunningen Telefoon: 14 0515 Verzonden op 15/09/2015 Onderwerp: omgevingsvergunning

Nadere informatie

PER INSCHRIJVING TE KOOP. Percelen grasland Kleiweg te Camperduin

PER INSCHRIJVING TE KOOP. Percelen grasland Kleiweg te Camperduin PER INSCHRIJVING TE KOOP Percelen grasland Kleiweg te Camperduin INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Percelen cultuurgrond Kleiweg te Schoorl, Camperduin 1 De sluitingsdatum van de inschrijving is vrijdag 13 april

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1378535 Aanvraagnaam Melding grond gekocht tbv gebruik als tuin Hugo

Nadere informatie

(Regels voor het innemen van ligplaatsen voor de Lingeboezem) Overwegingen ten aanzien van het besluit

(Regels voor het innemen van ligplaatsen voor de Lingeboezem) Overwegingen ten aanzien van het besluit CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR273006_1 3 juni 2016 Verkeersbesluit ligplaatsen Linge 2011 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden op 13 december 2011 inwerkingtreding:

Nadere informatie

ONTWERP ligplaatsenbeleid gemeente Katwijk. t.b.v. inzageperiode 4 januari 15 februari 2013

ONTWERP ligplaatsenbeleid gemeente Katwijk. t.b.v. inzageperiode 4 januari 15 februari 2013 ONTWERP ligplaatsenbeleid gemeente Katwijk t.b.v. inzageperiode 4 januari 15 februari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Waarom nieuw ligplaatsenbeleid? 3 2. Het ligplaatsenbeleid 5 2.1 Innemen van een ligplaats

Nadere informatie

LANDGOED MAETLAND PASSE-PARTOUT

LANDGOED MAETLAND PASSE-PARTOUT LANDGOED MAETLAND PASSE-PARTOUT Landgoed Maetland waar ligt het? Net even buiten de Gelderse stad Doetinchem ligt ten zuidoosten daarvan het dorp Gaanderen. Aan de rand van Gaanderen, treft u het bijzondere,

Nadere informatie

Gecombineerd aanvraagformulier watervergunning/melding en subsidie natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014 (N.V.O)

Gecombineerd aanvraagformulier watervergunning/melding en subsidie natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014 (N.V.O) Voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever (N.V.O) kunt u op basis van de verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014 een bijdrage aanvragen in de kosten. Om in aanmerking

Nadere informatie

Sloten, oevers en dijken op orde Regelen grondgebruik - informatie voor agrariërs

Sloten, oevers en dijken op orde Regelen grondgebruik - informatie voor agrariërs Sloten, oevers en dijken op orde Regelen grondgebruik - informatie voor agrariërs Op deze schets is te zien hoe de grond van het waterschap in gebruik genomen is door het plaatsen van een haag en het groter

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen; Raadsbesluit De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikking Sneek, 16 april 2012

Onderwerp: Beschikking Sneek, 16 april 2012 Het kenmerk: OV 20120092 Behandeld door: R. Naberman Telefoon: (0515) 489000 KPN BV t.a.v. de heer J. Straatman Baanhoek 188 3361 GN Sliedrecht Onderwerp: Beschikking Sneek, 16 april 2012 Geachte heer

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Steiger en beschoeiing nabij Rozenbrug. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Steiger en beschoeiing nabij Rozenbrug. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 732501 Aanvraagnaam Steiger en beschoeiing nabij Rozenbrug Uw referentiecode

Nadere informatie

Subsidie groene daken per gemeente 2013:

Subsidie groene daken per gemeente 2013: Subsidie groene daken per gemeente 2013: Nieuwegein: Subsidie regeling is niet gewijzigd. Deze regeling staat open van 1 maart 2010 tot en met 1 maart 2014 en aanvragen kunnen worden ingediend zolang er

Nadere informatie

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd.

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd. INFORMATIEPAKKET VRIJE BOUWKAVELS HAZENBURG 2 Versie 22 februari 2016 De verkoop van vrije bouwkavels in Hazenburg 2 gaat van start. In totaal worden door de gemeente 23 bouwkavels aangeboden. In principe

Nadere informatie

Verkoop Openbaar Groen

Verkoop Openbaar Groen Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g O m g e v i n g s v e r g u n n i n g Besluit d.d. 31 mei 2017 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport. Activiteiten Projectadres : Bouw Handelen in strijd met regels RO : Hoge

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier ligplaatsvergunning

Aanvraag- en wijzigingsformulier ligplaatsvergunning Aanvraag- en wijzigingsformulier ligplaatsvergunning Op basis van de Woonschepenverordening Achtkarspelen 2012, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 juni 2012 Aanleiding van de aanvraag Aankruisen wat

Nadere informatie

14 NEt Pdjkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus BB Gouda 2~ouda

14 NEt Pdjkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus BB Gouda 2~ouda Pdjkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat > Retouradres Postbus 555 3430 AN Nieuwegein Gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus 1086 2800 BB Gouda 2~ouda Ingekomen Afd~eting!Nr.,~

Nadere informatie

Grondverwerving; een introductie

Grondverwerving; een introductie Grondverwerving; een introductie Inleiding De provincie Zuid-Holland heeft als taak het provinciaal- /rijksbeleid uit te voeren. Zij doet er alles aan om dit goed en zorgvuldig te doen. Soms is het nodig

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 366312 Dossier: OV17139 Documentnummer: 366312BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 augustus 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

Bouwen en afmeren In of langs water en dijken in Amsterdam

Bouwen en afmeren In of langs water en dijken in Amsterdam Bouwen en afmeren In of langs water en dijken in Amsterdam Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam Als u iets in of langs water of

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Bijlagen Voor de procedure, de overwegingen en de voorschriften, die deel uitmaken van deze vergunning, verwijzen wij u naar de bijlagen.

Bijlagen Voor de procedure, de overwegingen en de voorschriften, die deel uitmaken van deze vergunning, verwijzen wij u naar de bijlagen. Gemeente Ermelo T.a.v. de heer E. Luigjes Postbus 500 3850 AH ERMELO Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t 0341 56 73 21 f 0341 56 73 69 e @.nl I www..nl NL92 BNCH 0285 0024 49 datum casenr. behandeld

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel. Nota van zienswijzen. februari 2014. Bestemmingsplan Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel 1

Bestemmingsplan. Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel. Nota van zienswijzen. februari 2014. Bestemmingsplan Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel 1 Bestemmingsplan Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel Nota van zienswijzen februari 2014 Bestemmingsplan Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel 1 1 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Benschop Uitbreiding,

Nadere informatie

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag Erfpacht óf eigen grond Gemeente Den Haag 2 Inhoud Wat is eigendom en wat is erfpacht 3 Waarom de keuzemogelijkheid 4 Wat betekent dit voor u? 4 Van erfpacht naar eigen grond 5 Wat kost de bloot eigendom?

Nadere informatie

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Heeft u een perceel of grenst uw woning of bedrijf aan een watergang en wilt u uw oever veranderen in een natuurvriendelijke oever? Dan

Nadere informatie

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik.

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik. Watervergunning Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik Datum 2 mei 2017 Zaaknummer 11413 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

mevr. C de Boer De Feart NT DRACHTSTERCOMPAGNIE

mevr. C de Boer De Feart NT DRACHTSTERCOMPAGNIE Aan mevr. C de Boer De Feart 49 9222 NT DRACHTSTERCOMPAGNIE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 20 december 2016 15-0458/cor Z1492129 Alexander van der Veen OLO 2404587 D1830905 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W vergunninghouder Stammerdijk 41 in Diemen Datum 31 augustus 2015 Casecode W-15.02322 Kenmerk 15.102675 Wijziging Watervergunning realiseren van een uitbouw Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 2 juni Zaaknummer 12643

Watervergunning. Datum 2 juni Zaaknummer 12643 Watervergunning Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats op de locatie Prinses Beatrixstraat 23 in Bunnik Datum 2 juni 2017 Zaaknummer 12643 Poldermolen

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Aan Dierenkliniek Rotterdam BV t.a.v. de heer R. Bosch Ommoordseweg 24 3056 JP ROTTERDAM. Geachte heer Bosch,

ONTWERPBESCHIKKING. Aan Dierenkliniek Rotterdam BV t.a.v. de heer R. Bosch Ommoordseweg 24 3056 JP ROTTERDAM. Geachte heer Bosch, Bezoekadres: Galvanistraat 15 3029 AD ROTTERDAM Postadres: Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM Website: www.rotterdam.nl E-mail: ut.francisca@rotterdam.nl ONTWERPBESCHIKKING Aan Dierenkliniek Rotterdam BV t.a.v.

Nadere informatie

Van erfpacht naar eigen grond

Van erfpacht naar eigen grond Van erfpacht naar eigen grond Hoe wordt u eigenaar van de grond? Van erfpacht naar eigen grond U bezit een woning, maar de grond onder uw huis is eigendom van de gemeente. Misschien zou u liever de grond

Nadere informatie

TE KOOP. Lingedijk 0 ong K.K EB Rhenoy

TE KOOP. Lingedijk 0 ong K.K EB Rhenoy TE KOOP 30.000 K.K. Lingedijk 0 ong 4152 EB Rhenoy Lingedijk 0 ong 4152 EB Rhenoy Inleiding Mooi recreatie-/oeverperceel aan de Linge met houten toegangstrap en aanlegsteiger gelegen aan de Lingedijk te

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

BENNEBROEKERWEG 62 - RIJSENHOUT

BENNEBROEKERWEG 62 - RIJSENHOUT BENNEBROEKERWEG 62 - RIJSENHOUT Vraagprijs 525.000,- k.k. Eveleens Makelaars o.z. Punterstraat 2 1431 CT AALSMEER Tel: 0297-344 444 E-mail: info@eveleens.nl Website:www.eveleens.nl KENMERKEN Object gegevens

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

TE KOOP. Lingedijk 0 ong K.K EB Rhenoy

TE KOOP. Lingedijk 0 ong K.K EB Rhenoy TE KOOP 25.000 K.K. Lingedijk 0 ong 4152 EB Rhenoy Lingedijk 0 ong 4152 EB Rhenoy Inleiding Mooi recreatie-oeverperceel aan de Linge met houten toegangstrap en aanlegsteiger gelegen aan de Lingedijk te

Nadere informatie

Raadsbesluit

Raadsbesluit 7 gemeente Haarlemmermeer Raadsbesluit 2015.0054937 onderwerp De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 24 november 2015 nummer 2015.0054937; besluit:

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 339696 Dossier: OV16160 Documentnummer: 339696BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 15 november 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitvoeren

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BUITENPLANS AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN, VOOR BOUWEN, VOOR HANDELSRECLAME EN VOOR UITWEGEN. Nr.

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BUITENPLANS AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN, VOOR BOUWEN, VOOR HANDELSRECLAME EN VOOR UITWEGEN. Nr. ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BUITENPLANS AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN, VOOR BOUWEN, VOOR HANDELSRECLAME EN VOOR UITWEGEN Nr. OV/UV 2015/294 Burgemeester en Wethouders van Beesel, gezien de aanvraag

Nadere informatie

Verkeersbesluit D /

Verkeersbesluit D / 1 Inleiding Op 4 maart 2016 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een verkeersbesluit op basis van de Scheepvaartverkeerswet voor het plaatsen van BPR (Binnenvaart Politiereglement) bebording langs de

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Strijdigheid met Ruimtelijke Ordening Kappen Rij- en werkstroken bij dijken en kunstwerken Ruimte voor de Rivier project, Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 23 januari 2012 Aanvraaggegevens:

Nadere informatie

Bijlage 2 Aanvraagformulier ligplaatsvergunning

Bijlage 2 Aanvraagformulier ligplaatsvergunning Bijlage 2 Aanvraagformulier ligplaatsvergunning Ondergetekende verzoekt op grond van artikel 6 van de Woonschepenverordening Maasgouw vergunning voor het innemen van een ligplaats met woonschip. 1. GEGEVENS

Nadere informatie