Waterlandlaan 96 Postbus AT Purmerend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend"

Transcriptie

1 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol E Purmerend, 7 april 2015 BNA/78721/cbe Betreft: Controleverklaring 2014 Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van het aan ons voorgelegde definitieve concept van de jaarstukken 2014, voorzien van onze controleverklaring d.d. 7 april Tevens sluiten wij 4 losse exemplaren bij van de controleverklaring voorzien van een persoonlijke handtekening en 4 exemplaren van ons accountantsverslag. Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de hierna volgende controleverklaring wordt opgenomen in de "Overige Gegevens" van de jaarstukken 2014, die overeenkomstig het gewaarmerkte exemplaar worden uitgebracht. "CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de bij dit rapport opgenomen (gewaarmerkte) jaarrekening 2014 van Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA te AMSTERDAM gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

2 Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder winststreven. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW" Een exemplaar van de door u uitgebrachte jaarstukken waaraan onze controleverklaring is toegevoegd dient te worden ondertekend door het bestuur. Deze jaarstukken dienen te worden vastgesteld in een ledenvergadering en goedkeuring dient te worden genotuleerd. Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de ledenvergadering omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarstukken noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog vóór de ledenvergadering moet worden gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362, lid 6 BW en artikel 2:392, lid 1 letter g BW. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming. Ook als de ledenvergadering de jaarstukken niet ongewijzigd goedkeurt vervalt onze bovengenoemde toestemming.

3 JAN a Indien u de jaarstukken en de verklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de Internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening"). Indien u een beperkte versie op internet opneemt met onze controleverklaring dient deze vooraf eerste gecheckt te worden. Graag ontvangen wij van u ook een door het bestuur ondertekend exemplaar van de jaarstukken 2014, waaraan een exemplaar van onze controleverklaring is toegevoegd. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij uiteraard gaarne bereid. Met vriendelijke groet, JAN Accountants & Belastingadviseurs B.V. Anja (A.J.) Bast den Hollander RA Bijlagen

4 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA JAN tpsj& B lastingadviseurs B.V. para.;i/~~ / v,obkarkíngsdoeleinden

5 Inhoudsopgave pagina Directieverslag III Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting behorende bij de jaarrekening Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Overige gegevens (inclusief controleverklaring) 16 Bij lagen Bijlage 1: Eigen vermogen (na resultaatbestemming) 19 Bijlage 2: Uitkomst BNA projecten ts Iastingadviseurs B.V. otwarmerkingsdoeleinden

6 Directieverslag 2014 Het bestuur van de vereniging de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten, kortgezegd de BNA, biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december De BNA is een algemene branchevereniging van architectenbureaus. De missie van de BNA is het versterken van architectenbureaus die op kansrijke markten toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgever en samenleving. De BNA richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de samenleving als geheel. Het inzetten en benutten van de collectieve kracht en het actief promoten van de meerwaarde van architecten zijn hierbij onmisbare instrumenten. De BNA in 2014 In 2014 waren de gevolgen van de crisis nog steeds voelbaar voor de BNA. Dat heeft er toe geleid dat in de reeds sobere begroting in de loop van het jaar is ingegrepen, waardoor er uiteindelijk toch met een positief resultaat kon worden afgesloten. Er zijn ondanks de sobere begroting ook investeringen gedaan ten aanzien van de verbetering van de website. Een nieuwe uitstraling die past bij de ontwikkeling van de branchevereniging, die interactief werkt en waar kennis kan worden gedeeld en hiermee voldoet aan een van de doelstellingen `samen slimmer'. Een aantal opvallende financiële resultaten over 2014: Het overschot uit de reguliere bedrijfsvoering bedraagt totaal ,-. Dit is positief beïnvloed doordat vanaf 2014 de toegezegde, maar nog niet betaalde kringbijdragen à ,- niet meer wordt gereserveerd onder de schulden en niet meer in de kosten wordt verantwoord. In de plaats daarvan wordt van de resultaatverdeling een bestemmingsreserve gevormd ten aanzien van de toegezegde kringbijdragen. Het feitelijke overschot uit de reguliere bedrijfsvoering bedraagt dan ook ,- waar in de begroting was uitgegaan van een overschot van 900,-. In 2013 was er nog sprake van een tekort van ,-. Dit resultaat is gerealiseerd doordat de BNA ten aanzien van bedrijfsvoering daadwerkelijk heeft bezuinigd en tussentijds ook op de kostenkant nog additionele bezuinigingen heeft doorgevoerd. Door de aantrekkende aandelenbeurzen is een ongerealiseerde koerswinst geboekt van ,-. Dat betekent dat het uiteindelijke (boekhoudkundige) overschot ,- bedraagt. De totale inkomsten bedroegen 2,2 miljoen. Dat is ruim 6% minder dan in Ongeveer 19% (in 2013 was dit 15%) van de totale inkomsten komt uit andere bronnen dan de contributie en bureaubijdrage. Denk aan de BNA Academie, BNA Verzekeringen (collectieve inkoopcontracten), advertentieopbrengsten, sponsoring en subsidies. In de jaarrekening worden de afzonderlijke posten van de balans en de staat van baat en lasten nader toegelicht. Organisatie De BNA werkt sinds 1 januari 2013 officieel als branchevereniging voor bedrijven en is niet langer een beroepsvereniging voor architecten. Er is een overgangsregime ingesteld voor leden om deze transformatie soepel te laten verlopen. JAN n oelastingadviseurs B.V. paraa ~ urn of Mverkingsdoeleinden

7 De interne organisatiestructuur bestaat uit een bureau met aan het hoofd de directie, aangestuurd door een bestuur en onder toezicht van een ledenraad. Het gemiddelde personeelsbestand is van 16,9 fte in 2013 naar in 13,9 fte in 2014 gedaald. In de loop van 2014 zijn er 3 medewerkers vertrokken. Beleggingsbeleid De effectenportefeuille is ondergebracht bij en wordt beheerd door Theodor Gilissen Bankiers. N.V. De beleggingsdoelstellig van het vermogensbeheer is gericht op een combinatie van vermogensopbouw en inkomen. De beleggingshorizon is lang (>10 jaar). Het risiconiveau in het gevoerde beleggingsbeleid heeft een gematigd defensief profiel. Risicobeleid De belangrijkste risico's voor de BNA liggen in de aanhoudende crisis in de branche. Er zijn echter ook mogelijkheden. De BNA heeft in het beleidsplan drie fundamentele keuzes gemaakt: De keuze voor scherpere focus op ondernemerschap en markten niet op culturele doelstellingen. De keuze voor vernieuwing en een meer maatschappelijke oriëntatie van de architectuur. De transformatie naar een branchevereniging, met duidelijk economische oriëntatie gekoppeld aan bedrijven, in plaats van individuele beoefenaars van het vak. Daarnaast ziet de BNA het ledenaantal in de afgelopen jaren drastisch afnemen. Hiertoe ontwikkeld de BNA een plan van aanpak ten aanzien van ledenwerving, zie `Vooruitblik'. Meerjarenoverzicht bedragen in duizenden Balanstotaal (per 31 december) Eigen Vermogen Solvabiliteitsratio (per 31 december) 0,93 0,91 Liquiditeitsratio (per 31 december) 14,17 10,83 Toegevoegd (onttrokken) aan algemene reserve 380 (398) Toegevoegd aan bestemmingsreserve kringen 65 - Contributies Bureaubijdragen Aantal Re's op bureaus Aantal bureaus Aantal leden Gemiddeld aantal personeelsleden (fte's) 13,9 16,9 Vooruitblik Voor 2015 is bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met een verdere daling van de contributies en bureaubijdragen. Op basis van de actuele stand van de werkelijke in rekening gebrachte contributies en bureaubijdragen ligt de opbrengst thans iets hoger dan geraamd. De algemene signalen uit de gehele sector zijn over het algemeen weer licht positief gestemd. Voor wat betreft de kosten zijn de afgelopen jaren forse aanpassingen doorgevoerd. Medio 2015 zullen zo ook de huurkosten lager uit gaan vallen omdat er dan nieuwe onderhuurders zullen zijn aangetrokken. De personeelsbezetting komt in 2015 naar verwachting op circa gemiddeld 14 fte uit. JAN A ~~adviseurs B.V. ;.~~i'aaffi / ~ij / voor waa oerkingsdoeleinden

8 Met het aannemen van het beleidsplan is een beweging in gang gezet naar een samenwerkings- en efficiencyslag met verwante branches, onder de naam Ontwerpend NL. Ook is er gestart met de BNA te moderniseren naar een branche organisatie die marktgericht en met een ondernemende houding service biedt aan zijn leden. Dit kan op termijn gevolgen hebben voor het servicepakket, de belangenbehartiging en de contributiestructuur. Ten aanzien van investeringen is er besloten om de ledenwerving en binding een krachtige impuls te geven. Een belangrijke basis voor de BNA is het aantal leden en hun omvang. Het is het voor de BNA als branchevereniging van groot belang leden te (blijven) binden en waar mogelijk zelfs nieuwe leden te werven. De afgelopen jaren is als gevolg van de crisis een groot aantal bedrijven verdwenen (faillissement, bedrijfsbeëindiging, etc.). Als gevolg daarvan is de belangrijkste inkomstenbron van de BNA in de afgelopen jaren gehalveerd. Dit maakt tevens dat de slagkracht van de BNA als gevolg van deze grote (financiële) aderlating sterk beperkt is. Om ook voor de toekomst een stem te kunnen hebben, is het van groot belang leden te behouden en bij voorkeur zelfs te groeien. Derhalve heeft de ledenraad in december 2014 besloten om een (eerste) bedrag van maximaal uit de bestemmingsreserve voor de huisvesting te onttrekken om de ledenwerving en binding in 2015 een krachtige impuls te geven. Amsterdam, 7 april 2015 Fred Schoorl Directeur Willem Hein Schenk Voorzitter JAN paraa ~. ~ m B.V. or 4aVmerkingsdoeleinclen V

9 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA Balans per 31 december 2014 (voor verwerking resultaatbestemming) ACTIVA nr Vaste activa Inventaris en verbouwing Vlottende activa Vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal PASSIVA Eigen Vermogen 5. Bestemmingsreserves Overig vrij besteedbaar vermogen Onverdeeld resultaat ( ) Kortlopende schulden 6: Totaal JAN Aji&vtlistingadviseurs B.V. paraaf ~.m /r rp~~ro~dpeleinden

10 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA Staat van baten en lasten over 2014 Baten nr. Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013 Contributies/arch.dienstverband Bureaubijdragen Bijdragen en subsidies Overige baten Lasten Kosten Beleidsgroepen Kosten BNA kringen en regio's alsmede DvdA activiteiten Publiciteit Colleges, Adviseurs Kosten wettelijk register Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Financiële baten en (lasten) Overschot (tekort) uit reguliere bedrijfsvoering ( ) Ongerealiseerd koersresultaat effecten Overschot/ (Tekort) ( ) Toegevoegd/onttrokken aan Bestemmingsreserve 'toegezegde' kringbijdrage Overig vrij besteedbaar vermogen ( ) (398,092) JAN paraaf / Sgnpadviseurs B.V. J Pagina 2 voor wa rmerkingsdoeleinden

11 Kasstroomoverzicht over 2014 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA Resultaat ( ) Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Mutatie uit effectenportefeuille ( ) ( ) Mutatie werkkapitaal (exclusief liquide middelen) (37.061) ( ) Kasstroom uit operationele activiteiten ( ) ( ) (Des)investeringen in: Materiële vaste activa (2.884) (16.987) Kasstroom uit investeringsactiviteiten (2.884) (16.987) Aflossing langlopende schulden - Opname langlopende schulden - Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen ( ) Stand liquide middelen 1 januari Stand liquide middelen 31 december Mutatie liquide middelen ( ) JAN Ac `& ~~~astingadviseurs Paraat / d ~+ vdor w arrp~nggigeleinden

12 Toelichting behorende bij de jaarrekening 2014 Algemeen De jaarcijfers van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA bestaan uit de cijfers van de Vereniging. Voornaamste activiteiten De vereniging is een algemene brancheorganisatie van architectenbureaus en stelt zich ten doel de ontwikkeling van de bouwkunst te stimuleren en de beroepsuitoefening van haar leden te bevorderen, een en ander in de ruimste zin van het woord. De vereniging is uit hoofde van haar activiteiten vrijgesteld van belastingen over resultaten en verliezen. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is tevens opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven RJ 640. Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper. JAN A ~A'ta Belastingadviseurs B.V. paraaf r:ffa?', p ~ ~~ igf lamerkingsdoeleinden

13 De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's. Alle financiële informatie in euro's is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De verbouwingen, inventaris en computers en software worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen, waarbij met eventuele bijzondere waardeverminderingen rekening wordt gehouden. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Verbouwingen 10% Inventaris 10% - 33,33% Computers en software 33,33% Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdien mogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Vervreemding van vaste activa Indien materiële vaste activa buiten gebruik zijn gesteld worden de activa gewaardeerd tegen de boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Financiële instrumenten In de jaarrekening van de Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: effecten, vorderingen en overlopende activa, liquide middelen en kortlopende schulden en overlopende passiva. Initiële waardering Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. De reële waarde van de effecten wordt bepaalde op basis van de genoteerde slotkoers (bied) per verslagdatum. Vervolg waardering Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. JAN :nt~ & Belastingadviseurs B.V. paraa~`~á u~tjgyg~~waarmerkingsdoeleinden

14 Effecten Effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde. De reële waarde wordt per fonds vastgesteld. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Kortlopende schulden en overlopende passiva Kortlopende schulden en overlopende passiva worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente methode. Eigen vermogen Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van eigenvermogensinstrumenten worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering van het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst. Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van een financiële verplichting worden gepresenteerd onder het vreemd vermogen. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten. Opbrengstverantwoording De onderneming rekent de opbrengst van verkopen tot de netto-omzet wanneer alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de goederen zijn overgedragen aan de koper, wanneer levering heeft plaatsgevonden, de prijs is vastgesteld of bepaalbaar is en er redelijke zekerheid bestaat dat de verkoopprijs inbaar is. Normaal gesproken wordt aan deze criteria voldaan op het moment dat het product of de dienst geleverd is en acceptatie, indien vereist, verkregen is. Pensioenlasten De pensioenregeling is ondergebracht bij het pensioenfonds voor architecten. De pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Met de directeur is een excedent regeling afgesproken. JAN paraa n~hás~&t Be.lastingadviseurs B.V. ' pl r armerkingsdoeleinden

15 Toelichting op de balans per 31 december 2014 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA 1. Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: Verbouwingen Stand per 1 januari 2014: Inventaris Computers en software Totaal Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen ( ) (99.233) ( ) ( ) Boekwaarde Mutaties in de boekwaarde: Investeringen Desinvesteringen (1.290) ( ) ( ) Afschrijvingen (30.036) (20.211) (27.563) (77.810) Afschrijvingen desinvesteringen Saldo (30.036) (20.211) (24.679) (74.926) Stand per 31 december 2014: Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen ( ) ( ) (72.816) ( ) Boekwaarde De BNA heeft haar bibliotheek ondergebracht bij Het Nieuwe Instituut te Rotterdam. De in bruikleen gegeven bibliotheek bestaande uit kunsthistorische boeken, prenten en tekeningen is niet gewaardeerd. t Belastingadviseurs BV. :i) m / vonvaarmerkinusdoejeinden Pagina I

16 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA 2. Vorderingen Vorderingen op debiteuren Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Specificatie debiteuren: Vorderingen op debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren (30.000) (30.000) Van de vorderingen op debiteuren staat op 18 maart 2015 nog E open. Onder de overige vordering zijn onder andere opgenomen de nog te ontvangen vergoeding van AON uit hoofde van de overeenkomst voor BNA verzekeringen (E ) en rente van de obligaties (E ). De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. 3. Effecten Aandelen Obligaties Eind 2014 is ca 38% van de portefeuille belegd in obligaties en 62% in aandelen. De effectenportefeuille met een beperkt risicoprofiel wordt beheerd door Theodoor Gilissen. 4. Liquide middelen Liquide middelen De liquide middelen zijn direct opeisbaar. JAN A paraaf / 6likstingadviseurs B.V. voor w rmmeerki.n scj eieinden

17 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA 5. Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven: Bestemmings- Vrij be- Onverdeeld Totaal reserves steedbaar resultaat vermogen Stand per 1 januari Mutaties Resultaat verdeling (31.284) Resultaat ( ) ( ) Stand per 31 december ( ) Mutaties 2014: Resultaat verdeling 2013 ( ) Resultaat Stand per 31 december De bestemmingsreserve 'pand' is gevormd om de gerealiseerde boekwinst van de verkoop van het pand aan de Keizersgracht af te scheiden van de algemene reserve met als doel, met de opbrengsten uit dit vermogen de toekomstige huurlasten te kunnen financieren. JAN A paraaf / ` & ei~lastingadviseurs I B.V. v ~ ~a~llnerkingsdoeleinden Pagina 9

18 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA 6. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Te betalen projectkosten Te betalen vakantiegeld en vakantiedagen Overige schulden en overlopende passiva De hoogte van de schulden is sterk afhankelijk van de omvang van de activiteiten in en vooral aan het einde van het jaar. Er waren daarnaast in 2013 ook afvloeiingskosten opgenomen. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Voor het kantoor van de BNA is in 2014 een nieuwe huurovereenkomst gesloten met een looptijd van 5 jaar en jaarlijkse huurlast van inclusief servicekosten en parkeerplaats (exclusief BTW). Daarnaast zijn er huurovereenkomsten voor kantoorlocaties in Zwolle (tot 1 juli 2015) en Rotterdam met huurlasten van respectievelijk en per jaar. JAN paraaf VBelastingadviseurs B.V. armerkin sdoeleinden Pagina ~0

19 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA Toelichting op de staat van baten en lasten over Contributies/Bijdrage Architecten in dienstverband Contributies Bijdrage Architecten in dienstverband Bureaubijdragen Bureaubijdragen Afboekingen door faillissementen etc. (9.009) (10.000) (18.572) Het aantal persoonlijke opzeggingen was in 2014 hoger dan bij het opstellen van de begroting rekening was gehouden. De opbrengst uit bureaubijdrage viel daarentegen t.o.v. de begroting positief uit. Ook het aantal afboekingen door faillissementen bleef binnen de begroting. 9. Bijdragen en subsidies Cursussen, bijeenkomsten en workshops Bijdragen en subsidies Vooral de inkomsten voor de Academie zijn lager uitgevallen, de overige bijdragen en subsidies liggen in lijn met de begroting. De marge voor de Academie is wel in tact gebleven. Vooral door de toch nog overwegend zwakke financiële positie in de sector blijven de bestedingen aan opleiding achter. 10. Overige baten Dienstverlening aan derden Huuropbrengst Verkoop publicaties Vergoedingsregelingen die met diverse leveranciers zijn afgesproken, worden verantwoord onder de post Dienstverlening aan derden'. Deze lopen o.a. terug door krimpende omzetten en daaraan gerelateerde commissies. De verkopen van publicaties betreffen o.a. de DNR, STB en consumentenregeling. Deze verkopen zijn fors teruggelopen door krimp van de branche en het gratis digitaal ter beschikking stellen van de diverse publicaties. Er was een hogere huuropbrengst begroot in de verwachting dat nog een extra deel van de BNA kon worden verhuurd. Dit zal echter pas in de 2e helft van 2015 plaatsvinden. JAN A paraaf ~~816e~stingadviseurs B.V. / oo affinerkingsdoeleinden Pagina 11

20 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA 11. Kosten Beleidsgroepen Projecten en publicaties Bijdragen aan derden De projectkosten zijn fors lager dan begroot, dit als gevolg van bezuinigingen. Wel zijn als gevolg van aanpassingen in organisatie en omgeving andere projecten opgepakt en uitgevoerd dan voor aanvang van het jaar was voorzien. 12. Kosten BNA kringen en regio's en DvdA activiteiten Bijzondere projecten, landelijke activiteiten door kringen/regio's Kosten landelijke viering DvdA Er worden geen afzonderlijke kringbijdrage meer geïnd en afgedragen aan de kringen. Voor dat deel van de kringbijdragen die al wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn betaald voor/aan de kringen wordt vanaf 2014, op grond van richtlijn RJ640, een bestemmingreserve gevormd vanuit de resultaatverdeling. 13. Publiciteit BNA blad Advertentie opbrengsten BNA blad en bijdrage reprorecht - (17.674) Jaarverslag Sinds 2014 wordt er geen BNA blad meer uitgegeven 14. Colleges, adviseurs Kosten en externe juristen CvT en RvT Accountantskosten Juridische adviseurs De accountant moest in 2014 redelijk wat meerwerk verrichten. Juridische adviseurkosten zijn gemaakt voor het afwikkelen van ontslagvergunningen. 15. Kosten wettelijk register Kosten wettelijk register Vanaf 2014 betaald de BNA niet meer de persoonlijke jaarlijkse contributie aan het wettelijk register. JAN Accnt~ ``B lastingadviseurs B.V. paraaf / d 11,"~voo'r~~t~Ci4sdoeleinden

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Postbus 80 9285 ZW Buitenpost Telefoon: 088 2532400 E-mail: buitenpost@alfa.nl Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Resultaten

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 INHOUD Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.:

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr- B.V.O.: Kunst Educatie Scholen Woerden Gemeente Woerden UVO T.a.v. Mevr. E. Haak-Nieboer Postbus 45 3440 AA Woerden Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.: 2 8 APR. 2015. 24 april 2015 Beste Erie, In de bijlage

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Het verkort financieel verslag is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2012 van de Vereniging

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie