Waterlandlaan 96 Postbus AT Purmerend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend"

Transcriptie

1 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol E Purmerend, 7 april 2015 BNA/78721/cbe Betreft: Controleverklaring 2014 Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van het aan ons voorgelegde definitieve concept van de jaarstukken 2014, voorzien van onze controleverklaring d.d. 7 april Tevens sluiten wij 4 losse exemplaren bij van de controleverklaring voorzien van een persoonlijke handtekening en 4 exemplaren van ons accountantsverslag. Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de hierna volgende controleverklaring wordt opgenomen in de "Overige Gegevens" van de jaarstukken 2014, die overeenkomstig het gewaarmerkte exemplaar worden uitgebracht. "CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de bij dit rapport opgenomen (gewaarmerkte) jaarrekening 2014 van Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA te AMSTERDAM gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

2 Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder winststreven. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW" Een exemplaar van de door u uitgebrachte jaarstukken waaraan onze controleverklaring is toegevoegd dient te worden ondertekend door het bestuur. Deze jaarstukken dienen te worden vastgesteld in een ledenvergadering en goedkeuring dient te worden genotuleerd. Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de ledenvergadering omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarstukken noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog vóór de ledenvergadering moet worden gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362, lid 6 BW en artikel 2:392, lid 1 letter g BW. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming. Ook als de ledenvergadering de jaarstukken niet ongewijzigd goedkeurt vervalt onze bovengenoemde toestemming.

3 JAN a Indien u de jaarstukken en de verklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de Internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening"). Indien u een beperkte versie op internet opneemt met onze controleverklaring dient deze vooraf eerste gecheckt te worden. Graag ontvangen wij van u ook een door het bestuur ondertekend exemplaar van de jaarstukken 2014, waaraan een exemplaar van onze controleverklaring is toegevoegd. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij uiteraard gaarne bereid. Met vriendelijke groet, JAN Accountants & Belastingadviseurs B.V. Anja (A.J.) Bast den Hollander RA Bijlagen

4 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA JAN tpsj& B lastingadviseurs B.V. para.;i/~~ / v,obkarkíngsdoeleinden

5 Inhoudsopgave pagina Directieverslag III Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting behorende bij de jaarrekening Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Overige gegevens (inclusief controleverklaring) 16 Bij lagen Bijlage 1: Eigen vermogen (na resultaatbestemming) 19 Bijlage 2: Uitkomst BNA projecten ts Iastingadviseurs B.V. otwarmerkingsdoeleinden

6 Directieverslag 2014 Het bestuur van de vereniging de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten, kortgezegd de BNA, biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december De BNA is een algemene branchevereniging van architectenbureaus. De missie van de BNA is het versterken van architectenbureaus die op kansrijke markten toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgever en samenleving. De BNA richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de samenleving als geheel. Het inzetten en benutten van de collectieve kracht en het actief promoten van de meerwaarde van architecten zijn hierbij onmisbare instrumenten. De BNA in 2014 In 2014 waren de gevolgen van de crisis nog steeds voelbaar voor de BNA. Dat heeft er toe geleid dat in de reeds sobere begroting in de loop van het jaar is ingegrepen, waardoor er uiteindelijk toch met een positief resultaat kon worden afgesloten. Er zijn ondanks de sobere begroting ook investeringen gedaan ten aanzien van de verbetering van de website. Een nieuwe uitstraling die past bij de ontwikkeling van de branchevereniging, die interactief werkt en waar kennis kan worden gedeeld en hiermee voldoet aan een van de doelstellingen `samen slimmer'. Een aantal opvallende financiële resultaten over 2014: Het overschot uit de reguliere bedrijfsvoering bedraagt totaal ,-. Dit is positief beïnvloed doordat vanaf 2014 de toegezegde, maar nog niet betaalde kringbijdragen à ,- niet meer wordt gereserveerd onder de schulden en niet meer in de kosten wordt verantwoord. In de plaats daarvan wordt van de resultaatverdeling een bestemmingsreserve gevormd ten aanzien van de toegezegde kringbijdragen. Het feitelijke overschot uit de reguliere bedrijfsvoering bedraagt dan ook ,- waar in de begroting was uitgegaan van een overschot van 900,-. In 2013 was er nog sprake van een tekort van ,-. Dit resultaat is gerealiseerd doordat de BNA ten aanzien van bedrijfsvoering daadwerkelijk heeft bezuinigd en tussentijds ook op de kostenkant nog additionele bezuinigingen heeft doorgevoerd. Door de aantrekkende aandelenbeurzen is een ongerealiseerde koerswinst geboekt van ,-. Dat betekent dat het uiteindelijke (boekhoudkundige) overschot ,- bedraagt. De totale inkomsten bedroegen 2,2 miljoen. Dat is ruim 6% minder dan in Ongeveer 19% (in 2013 was dit 15%) van de totale inkomsten komt uit andere bronnen dan de contributie en bureaubijdrage. Denk aan de BNA Academie, BNA Verzekeringen (collectieve inkoopcontracten), advertentieopbrengsten, sponsoring en subsidies. In de jaarrekening worden de afzonderlijke posten van de balans en de staat van baat en lasten nader toegelicht. Organisatie De BNA werkt sinds 1 januari 2013 officieel als branchevereniging voor bedrijven en is niet langer een beroepsvereniging voor architecten. Er is een overgangsregime ingesteld voor leden om deze transformatie soepel te laten verlopen. JAN n oelastingadviseurs B.V. paraa ~ urn of Mverkingsdoeleinden

7 De interne organisatiestructuur bestaat uit een bureau met aan het hoofd de directie, aangestuurd door een bestuur en onder toezicht van een ledenraad. Het gemiddelde personeelsbestand is van 16,9 fte in 2013 naar in 13,9 fte in 2014 gedaald. In de loop van 2014 zijn er 3 medewerkers vertrokken. Beleggingsbeleid De effectenportefeuille is ondergebracht bij en wordt beheerd door Theodor Gilissen Bankiers. N.V. De beleggingsdoelstellig van het vermogensbeheer is gericht op een combinatie van vermogensopbouw en inkomen. De beleggingshorizon is lang (>10 jaar). Het risiconiveau in het gevoerde beleggingsbeleid heeft een gematigd defensief profiel. Risicobeleid De belangrijkste risico's voor de BNA liggen in de aanhoudende crisis in de branche. Er zijn echter ook mogelijkheden. De BNA heeft in het beleidsplan drie fundamentele keuzes gemaakt: De keuze voor scherpere focus op ondernemerschap en markten niet op culturele doelstellingen. De keuze voor vernieuwing en een meer maatschappelijke oriëntatie van de architectuur. De transformatie naar een branchevereniging, met duidelijk economische oriëntatie gekoppeld aan bedrijven, in plaats van individuele beoefenaars van het vak. Daarnaast ziet de BNA het ledenaantal in de afgelopen jaren drastisch afnemen. Hiertoe ontwikkeld de BNA een plan van aanpak ten aanzien van ledenwerving, zie `Vooruitblik'. Meerjarenoverzicht bedragen in duizenden Balanstotaal (per 31 december) Eigen Vermogen Solvabiliteitsratio (per 31 december) 0,93 0,91 Liquiditeitsratio (per 31 december) 14,17 10,83 Toegevoegd (onttrokken) aan algemene reserve 380 (398) Toegevoegd aan bestemmingsreserve kringen 65 - Contributies Bureaubijdragen Aantal Re's op bureaus Aantal bureaus Aantal leden Gemiddeld aantal personeelsleden (fte's) 13,9 16,9 Vooruitblik Voor 2015 is bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met een verdere daling van de contributies en bureaubijdragen. Op basis van de actuele stand van de werkelijke in rekening gebrachte contributies en bureaubijdragen ligt de opbrengst thans iets hoger dan geraamd. De algemene signalen uit de gehele sector zijn over het algemeen weer licht positief gestemd. Voor wat betreft de kosten zijn de afgelopen jaren forse aanpassingen doorgevoerd. Medio 2015 zullen zo ook de huurkosten lager uit gaan vallen omdat er dan nieuwe onderhuurders zullen zijn aangetrokken. De personeelsbezetting komt in 2015 naar verwachting op circa gemiddeld 14 fte uit. JAN A ~~adviseurs B.V. ;.~~i'aaffi / ~ij / voor waa oerkingsdoeleinden

8 Met het aannemen van het beleidsplan is een beweging in gang gezet naar een samenwerkings- en efficiencyslag met verwante branches, onder de naam Ontwerpend NL. Ook is er gestart met de BNA te moderniseren naar een branche organisatie die marktgericht en met een ondernemende houding service biedt aan zijn leden. Dit kan op termijn gevolgen hebben voor het servicepakket, de belangenbehartiging en de contributiestructuur. Ten aanzien van investeringen is er besloten om de ledenwerving en binding een krachtige impuls te geven. Een belangrijke basis voor de BNA is het aantal leden en hun omvang. Het is het voor de BNA als branchevereniging van groot belang leden te (blijven) binden en waar mogelijk zelfs nieuwe leden te werven. De afgelopen jaren is als gevolg van de crisis een groot aantal bedrijven verdwenen (faillissement, bedrijfsbeëindiging, etc.). Als gevolg daarvan is de belangrijkste inkomstenbron van de BNA in de afgelopen jaren gehalveerd. Dit maakt tevens dat de slagkracht van de BNA als gevolg van deze grote (financiële) aderlating sterk beperkt is. Om ook voor de toekomst een stem te kunnen hebben, is het van groot belang leden te behouden en bij voorkeur zelfs te groeien. Derhalve heeft de ledenraad in december 2014 besloten om een (eerste) bedrag van maximaal uit de bestemmingsreserve voor de huisvesting te onttrekken om de ledenwerving en binding in 2015 een krachtige impuls te geven. Amsterdam, 7 april 2015 Fred Schoorl Directeur Willem Hein Schenk Voorzitter JAN paraa ~. ~ m B.V. or 4aVmerkingsdoeleinclen V

9 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA Balans per 31 december 2014 (voor verwerking resultaatbestemming) ACTIVA nr Vaste activa Inventaris en verbouwing Vlottende activa Vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal PASSIVA Eigen Vermogen 5. Bestemmingsreserves Overig vrij besteedbaar vermogen Onverdeeld resultaat ( ) Kortlopende schulden 6: Totaal JAN Aji&vtlistingadviseurs B.V. paraaf ~.m /r rp~~ro~dpeleinden

10 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA Staat van baten en lasten over 2014 Baten nr. Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013 Contributies/arch.dienstverband Bureaubijdragen Bijdragen en subsidies Overige baten Lasten Kosten Beleidsgroepen Kosten BNA kringen en regio's alsmede DvdA activiteiten Publiciteit Colleges, Adviseurs Kosten wettelijk register Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Financiële baten en (lasten) Overschot (tekort) uit reguliere bedrijfsvoering ( ) Ongerealiseerd koersresultaat effecten Overschot/ (Tekort) ( ) Toegevoegd/onttrokken aan Bestemmingsreserve 'toegezegde' kringbijdrage Overig vrij besteedbaar vermogen ( ) (398,092) JAN paraaf / Sgnpadviseurs B.V. J Pagina 2 voor wa rmerkingsdoeleinden

11 Kasstroomoverzicht over 2014 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA Resultaat ( ) Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Mutatie uit effectenportefeuille ( ) ( ) Mutatie werkkapitaal (exclusief liquide middelen) (37.061) ( ) Kasstroom uit operationele activiteiten ( ) ( ) (Des)investeringen in: Materiële vaste activa (2.884) (16.987) Kasstroom uit investeringsactiviteiten (2.884) (16.987) Aflossing langlopende schulden - Opname langlopende schulden - Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen ( ) Stand liquide middelen 1 januari Stand liquide middelen 31 december Mutatie liquide middelen ( ) JAN Ac `& ~~~astingadviseurs Paraat / d ~+ vdor w arrp~nggigeleinden

12 Toelichting behorende bij de jaarrekening 2014 Algemeen De jaarcijfers van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA bestaan uit de cijfers van de Vereniging. Voornaamste activiteiten De vereniging is een algemene brancheorganisatie van architectenbureaus en stelt zich ten doel de ontwikkeling van de bouwkunst te stimuleren en de beroepsuitoefening van haar leden te bevorderen, een en ander in de ruimste zin van het woord. De vereniging is uit hoofde van haar activiteiten vrijgesteld van belastingen over resultaten en verliezen. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is tevens opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven RJ 640. Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper. JAN A ~A'ta Belastingadviseurs B.V. paraaf r:ffa?', p ~ ~~ igf lamerkingsdoeleinden

13 De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's. Alle financiële informatie in euro's is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De verbouwingen, inventaris en computers en software worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen, waarbij met eventuele bijzondere waardeverminderingen rekening wordt gehouden. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Verbouwingen 10% Inventaris 10% - 33,33% Computers en software 33,33% Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdien mogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Vervreemding van vaste activa Indien materiële vaste activa buiten gebruik zijn gesteld worden de activa gewaardeerd tegen de boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Financiële instrumenten In de jaarrekening van de Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: effecten, vorderingen en overlopende activa, liquide middelen en kortlopende schulden en overlopende passiva. Initiële waardering Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. De reële waarde van de effecten wordt bepaalde op basis van de genoteerde slotkoers (bied) per verslagdatum. Vervolg waardering Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. JAN :nt~ & Belastingadviseurs B.V. paraa~`~á u~tjgyg~~waarmerkingsdoeleinden

14 Effecten Effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde. De reële waarde wordt per fonds vastgesteld. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Kortlopende schulden en overlopende passiva Kortlopende schulden en overlopende passiva worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente methode. Eigen vermogen Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van eigenvermogensinstrumenten worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering van het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst. Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van een financiële verplichting worden gepresenteerd onder het vreemd vermogen. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten. Opbrengstverantwoording De onderneming rekent de opbrengst van verkopen tot de netto-omzet wanneer alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de goederen zijn overgedragen aan de koper, wanneer levering heeft plaatsgevonden, de prijs is vastgesteld of bepaalbaar is en er redelijke zekerheid bestaat dat de verkoopprijs inbaar is. Normaal gesproken wordt aan deze criteria voldaan op het moment dat het product of de dienst geleverd is en acceptatie, indien vereist, verkregen is. Pensioenlasten De pensioenregeling is ondergebracht bij het pensioenfonds voor architecten. De pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Met de directeur is een excedent regeling afgesproken. JAN paraa n~hás~&t Be.lastingadviseurs B.V. ' pl r armerkingsdoeleinden

15 Toelichting op de balans per 31 december 2014 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA 1. Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: Verbouwingen Stand per 1 januari 2014: Inventaris Computers en software Totaal Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen ( ) (99.233) ( ) ( ) Boekwaarde Mutaties in de boekwaarde: Investeringen Desinvesteringen (1.290) ( ) ( ) Afschrijvingen (30.036) (20.211) (27.563) (77.810) Afschrijvingen desinvesteringen Saldo (30.036) (20.211) (24.679) (74.926) Stand per 31 december 2014: Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen ( ) ( ) (72.816) ( ) Boekwaarde De BNA heeft haar bibliotheek ondergebracht bij Het Nieuwe Instituut te Rotterdam. De in bruikleen gegeven bibliotheek bestaande uit kunsthistorische boeken, prenten en tekeningen is niet gewaardeerd. t Belastingadviseurs BV. :i) m / vonvaarmerkinusdoejeinden Pagina I

16 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA 2. Vorderingen Vorderingen op debiteuren Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Specificatie debiteuren: Vorderingen op debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren (30.000) (30.000) Van de vorderingen op debiteuren staat op 18 maart 2015 nog E open. Onder de overige vordering zijn onder andere opgenomen de nog te ontvangen vergoeding van AON uit hoofde van de overeenkomst voor BNA verzekeringen (E ) en rente van de obligaties (E ). De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. 3. Effecten Aandelen Obligaties Eind 2014 is ca 38% van de portefeuille belegd in obligaties en 62% in aandelen. De effectenportefeuille met een beperkt risicoprofiel wordt beheerd door Theodoor Gilissen. 4. Liquide middelen Liquide middelen De liquide middelen zijn direct opeisbaar. JAN A paraaf / 6likstingadviseurs B.V. voor w rmmeerki.n scj eieinden

17 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA 5. Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven: Bestemmings- Vrij be- Onverdeeld Totaal reserves steedbaar resultaat vermogen Stand per 1 januari Mutaties Resultaat verdeling (31.284) Resultaat ( ) ( ) Stand per 31 december ( ) Mutaties 2014: Resultaat verdeling 2013 ( ) Resultaat Stand per 31 december De bestemmingsreserve 'pand' is gevormd om de gerealiseerde boekwinst van de verkoop van het pand aan de Keizersgracht af te scheiden van de algemene reserve met als doel, met de opbrengsten uit dit vermogen de toekomstige huurlasten te kunnen financieren. JAN A paraaf / ` & ei~lastingadviseurs I B.V. v ~ ~a~llnerkingsdoeleinden Pagina 9

18 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA 6. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Te betalen projectkosten Te betalen vakantiegeld en vakantiedagen Overige schulden en overlopende passiva De hoogte van de schulden is sterk afhankelijk van de omvang van de activiteiten in en vooral aan het einde van het jaar. Er waren daarnaast in 2013 ook afvloeiingskosten opgenomen. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Voor het kantoor van de BNA is in 2014 een nieuwe huurovereenkomst gesloten met een looptijd van 5 jaar en jaarlijkse huurlast van inclusief servicekosten en parkeerplaats (exclusief BTW). Daarnaast zijn er huurovereenkomsten voor kantoorlocaties in Zwolle (tot 1 juli 2015) en Rotterdam met huurlasten van respectievelijk en per jaar. JAN paraaf VBelastingadviseurs B.V. armerkin sdoeleinden Pagina ~0

19 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA Toelichting op de staat van baten en lasten over Contributies/Bijdrage Architecten in dienstverband Contributies Bijdrage Architecten in dienstverband Bureaubijdragen Bureaubijdragen Afboekingen door faillissementen etc. (9.009) (10.000) (18.572) Het aantal persoonlijke opzeggingen was in 2014 hoger dan bij het opstellen van de begroting rekening was gehouden. De opbrengst uit bureaubijdrage viel daarentegen t.o.v. de begroting positief uit. Ook het aantal afboekingen door faillissementen bleef binnen de begroting. 9. Bijdragen en subsidies Cursussen, bijeenkomsten en workshops Bijdragen en subsidies Vooral de inkomsten voor de Academie zijn lager uitgevallen, de overige bijdragen en subsidies liggen in lijn met de begroting. De marge voor de Academie is wel in tact gebleven. Vooral door de toch nog overwegend zwakke financiële positie in de sector blijven de bestedingen aan opleiding achter. 10. Overige baten Dienstverlening aan derden Huuropbrengst Verkoop publicaties Vergoedingsregelingen die met diverse leveranciers zijn afgesproken, worden verantwoord onder de post Dienstverlening aan derden'. Deze lopen o.a. terug door krimpende omzetten en daaraan gerelateerde commissies. De verkopen van publicaties betreffen o.a. de DNR, STB en consumentenregeling. Deze verkopen zijn fors teruggelopen door krimp van de branche en het gratis digitaal ter beschikking stellen van de diverse publicaties. Er was een hogere huuropbrengst begroot in de verwachting dat nog een extra deel van de BNA kon worden verhuurd. Dit zal echter pas in de 2e helft van 2015 plaatsvinden. JAN A paraaf ~~816e~stingadviseurs B.V. / oo affinerkingsdoeleinden Pagina 11

20 Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst BNA 11. Kosten Beleidsgroepen Projecten en publicaties Bijdragen aan derden De projectkosten zijn fors lager dan begroot, dit als gevolg van bezuinigingen. Wel zijn als gevolg van aanpassingen in organisatie en omgeving andere projecten opgepakt en uitgevoerd dan voor aanvang van het jaar was voorzien. 12. Kosten BNA kringen en regio's en DvdA activiteiten Bijzondere projecten, landelijke activiteiten door kringen/regio's Kosten landelijke viering DvdA Er worden geen afzonderlijke kringbijdrage meer geïnd en afgedragen aan de kringen. Voor dat deel van de kringbijdragen die al wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn betaald voor/aan de kringen wordt vanaf 2014, op grond van richtlijn RJ640, een bestemmingreserve gevormd vanuit de resultaatverdeling. 13. Publiciteit BNA blad Advertentie opbrengsten BNA blad en bijdrage reprorecht - (17.674) Jaarverslag Sinds 2014 wordt er geen BNA blad meer uitgegeven 14. Colleges, adviseurs Kosten en externe juristen CvT en RvT Accountantskosten Juridische adviseurs De accountant moest in 2014 redelijk wat meerwerk verrichten. Juridische adviseurkosten zijn gemaakt voor het afwikkelen van ontslagvergunningen. 15. Kosten wettelijk register Kosten wettelijk register Vanaf 2014 betaald de BNA niet meer de persoonlijke jaarlijkse contributie aan het wettelijk register. JAN Accnt~ ``B lastingadviseurs B.V. paraaf / d 11,"~voo'r~~t~Ci4sdoeleinden

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW Financieel verslag 30 juni 2014 Stichting IFAW Inhoud 1 Directieverslag 2 1.1 Directieverslag over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 3 2 Jaarrekening 19 2.1 Balans per 30 juni 2014 20 2.2 Staat van

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN IAS 18 OPBRENGSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art. 33, tweede lid K.B.

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam 1 Opening 2 Ingekomen post en mededelingen 3 Vaststellen

Nadere informatie