04 Simon Steen neemt afscheid. 18 Meten moet. december jaargang 40. vbschrift. 13 VBS, verbindend voor diversiteit in onderwijs. nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "04 Simon Steen neemt afscheid. 18 Meten moet. december 2014 --- jaargang 40. vbschrift. 13 VBS, verbindend voor diversiteit in onderwijs. nr."

Transcriptie

1 december jaargang 40 vbschrift nr Simon Steen neemt afscheid 18 Meten moet 13 VBS, verbindend voor diversiteit in onderwijs

2 2 Koninklijke Onderscheiding Simon Steen Op 17 december 2014 is Simon Steen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn invloedrijke maatschappelijke activiteiten en successen voor het onderwijs. Zo heeft Steen wezenlijk bijgedragen aan de verankering van de vrijheid van onderwijs en de herzieningen van het onderwijsbeleid, waaronder de instelling van PO-Raad en VO-raad. Nog altijd ontplooit hij activiteiten om aandacht te vragen voor ruimte voor particulier initiatief in het onderwijs. Steen weet steeds een brug te slaan tussen maatschappelijke disciplines. Hij staat aan de wieg van (netwerk)organisaties, zoals Europees Platform, Stichting ICT op School, Stichting Kennisnet, Landelijk Steunpunt Brede Scholen, Coöperaties PO en VO. Op het gebied van (onderwijs) recht initieerde Simon het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid en de Bijzondere Leerstoel voor Onderwijsrecht op Pluriforme Grondslag. Ook heeft hij vele (inter)nationale publicaties en conferenties op zijn naam staan over onderwijsbestuur en -beleid en de unieke grondslagen van het Nederlandse onderwijsbestel. Op internationaal niveau speelt Steen een rol van belang, onder andere in het Europese samenwerkingsverband van onafhankelijke scholen (ECNAIS). Simon Steen ontving de bekroning op zijn werk uit handen van Wobine Buijs- Glaudemans, burgemeester van de gemeente Oss en voorzitter van de VBS. Kies uit drie eindtoetsen Advies goede medezeggenschap in het onderwijs Vanaf dit schooljaar is het gebruik van drie eindtoetsen toegestaan: ROUTE 8 van A-VISION B.V. IEP (ICE Eindtoets Primair Onderwijs) van bureau ICE. Cito Deze eindtoetsen zijn voor een periode van vier jaar toegelaten en worden jaarlijks gecontroleerd op kwaliteit. Deze drie aanbieders sturen scholen informatie over de inschrijving voor hun eindtoets. In dit invoeringsjaar van de eindtoetsing krijgen scholen eenmalig meer tijd om een keuze te maken. Aanmelding voor een eindtoets is mogelijk tot en met 30 januari De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het Advies goede medezeggenschap uitgebracht. Het advies is een uitvloeisel van de evaluatie van de Wms in 2012 en bestaat uit 6 handreikingen, 7 thema s en 21 gedragsankers. Zij vormen de basis om zelf aan de slag te gaan met het versterken van de medezeggenschap. Vanuit de overtuiging dat de schoolgemeenschap centraal staat, is VBS hier gesprekspartner. VBS biedt, in samen werking met de project partijen en VKO, VGS, LVGS, Verus en VOS/ABB, daarnaast ook kosteloze begeleiding en advies op maat aan. Meer informatie over alle ondersteuningsmogelijkheden vindt u op en colofon VBSchrift is de officiële uitgave van de Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag. VBSchrift verschijnt zes maal per jaar. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen, advertenties of andere kopij niet te plaatsen of in te korten. VBS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van artikelen die door anderen dan VBS-medewerkers zijn geschreven, noch voor producten of diensten die via de advertenties in dit blad worden aangeboden. Redactie VBSchrift: Petra van Brecht, Koen Groeneveld, Akke Tick (eind redacteur), Peter Warnders (hoofdredacteur) Redactieadres: VBS, Bezuidenhoutseweg , 2594 AM Den Haag, tel.: , fax: , VBS-site: ISSN: Ontwerp en advies: VormVijf, Den Haag Druk: Ando bv, Den Haag Fotografie: Jorn van Eck; Rolf van Koppen Fotografie; VBS-foto-archief, tenzij anders vermeld is 04 inhoud 14 Waarheid is wat je door je handelen waarmaakt VBS-directie gaat voor verbinding Juridische vragen en personeelsvraagstukken Verenigingsnieuws VBS, Verbindend voor diversiteit in onderwijs Meten moet... met mate

3 3 Houd oog voor het weidse vergezicht Scholen, kinderopvang en andere instellingen voor publieke dienstverlening moeten net als bedrijven en ondernemingen doorlopend oog hebben voor de continuïteit van de eigen instelling. De zorg om het eigen voortbestaan kan in de praktijk van alle dag zoveel aandacht opeisen dat er alleen nog sprake is van pure overlevingsdrift. De waan van de dag wordt dan alles bepalend en zo kan elke vorm van oriëntatie op de toekomst wegvallen. Simon Steen algemeen directeur Wie zich op de toekomst wil voorbereiden kan putten uit weidse vergezichten die door ministeries, adviesraden en kennisinstellingen worden opgesteld of zelf meedoen aan brede maatschappelijke discussies. Het wonderlijke is wel dat in menige toekomstverkenning ieder zijn eigen stip aan de horizon zet. Zo is onlangs op het congres Van nul tot twaalf over de toekomst van de kinderopvang en de relatie met het onderwijs, 2024 als ijkpunt gekozen. Aandacht en bezield creëren van de toekomst werd als beste manier neergezet. Er werd ook gepleit voor een brede samenhangende visie op opvang, opvoeding en educatie en voor het opleiden van goed gekwalificeerd personeel dat zowel in onderwijs als in de kinderopvang werkzaam kan zijn. Het beleid zou moeten worden ingebed in een stelselherziening en zou vooruitlopend daarop moeten toewerken naar een integraal kindcentrum. Dit centrum moet gedragen worden door een eensluidende visie op het hele aanbod zonder last te hebben van een wirwar aan bekostigingsregels per deelaanbod. Voor een verkenning van de toekomst van het funderend onderwijs heeft staatssecretaris Dekker 2032 als ijkpunt gekozen. Welke onderwerpen of vakken moeten dan centraal staan en welke kennis, vaardigheden en levenshouding moeten jongeren zich tegen die tijd eigen hebben gemaakt. Met dit initiatief borduurt de staatssecretaris voort op de oproep van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in haar advies Naar een lerende economie om tot een nieuw sociaal contract over onderwijs te komen met aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden. De Onderwijsraad heeft in haar advies over de ontwikkeling van het curriculum aandacht gevraagd voor het creëren van lerende netwerken waarin scholen ervaringen kunnen uitwisselen over de door ontwikkeling van hun eigen onderwijsprogramma. Ik hoop dat veel mensen uit de dagelijkse praktijk van onderwijs en kinderopvang zich in deze brede maatschappelijke discussie zullen mengen en er scherp op zullen toezien dat de politiek hen ook serieus neemt bij het trekken van conclusies. Daarbij is het goed de wijze raad van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in het achterhoofd te houden: diversiteit is de nieuwe standaard en waak u voor de uniformerende werking van veel overheidsbeleid, dat daar ondanks goede bedoelingen toch vaak afbreuk aan doet. VBS vindt pilot regelluwe scholen te beperkt Excellente scholen kunnen starten met een pilot regelluwe scholen. Goede scholen hebben last van regels die bedoeld zijn om de basiskwaliteit te borgen, aldus staatssecretaris Dekker. VBS is sterk voorstander van minder regels voor het onderwijs, maar zet vraagtekens bij de inzet van de pilot. Alleen de uitverkozen excellente scholen mogen meedoen. Dit wekt de suggestie dat scholen die het predicaat net niet gehaald hebben, niet bij machte zijn op verantwoorde wijze mee te doen. Uitgangspunt van VBS is dat iedere school met een basisarrangement van de onderwijsinspectie zijn zaakjes op orde heeft. Enkel op grond van het niet voldoen aan de eisen van dit basisarrangement van de inspectie, zouden scholen van deelname buitengesloten kunnen worden. VBS wil graag een stapje verder gaan. Hoe pakt regelluw uit voor scholen die vallen onder een groot of klein bestuur, voor scholen gelegen in de stad of op het platteland? Hoe kunnen scholen zich verantwoorden zonder alle regels en voorschriften van de inspectie? Het is op zijn minst ironisch te moeten constateren dat enerzijds er een pilot voor regelluwte wordt aangekondigd en anderzijds de inspectie in de startblokken wordt gezet om het toezicht juist uit te breiden, zoals verwoord in de kabinetsbrief Toezicht in transitie. Het is niet voor niets dat VBS het initiatiefwetsvoorstel van SGP, D66 en CDA ondersteunt dat uitgaat van meer professionele ruimte voor scholen.

4 4 Waarheid is wat je door je handelen waarmaakt tekst: Akke Tick --- fotografie: Jorn van Eck Ik ga niet met pensioen, ik stop als algemeen directeur van VBS. Met deze woorden opent Simon Steen zijn officiële afscheidsinterview voor VBSchrift. Met humor, aandacht voor nuance, nadruk waar nodig en ruimte scheppend blikt hij terug op zijn 32-jarige dienstverband bij VBS. Sinds zijn beslissing om te stoppen als algemeen directeur van VBS wordt Steen geregeld gevraagd voor maatschappelijke functies. Het is natuurlijk eervol als je gevraagd wordt. Toch heb ik besloten niet direct op alles ja te zeggen. Loslaten, afscheid nemen, ruimte scheppen vooraleer me op nieuwe zaken te richten. Welke rol wil ik oppakken? Past het nog bij mijn persoonlijke belang stelling en mijn drijfveren? Voor de beantwoording van die vragen wil ik tijd nemen. Ik ben de afgelopen jaren natuurlijk vereenzelvigd geraakt met mijn rol als algemeen directeur. Mijn vertrek bij VBS biedt een mooi moment om even een pas op de plaats te maken. Pas op de plaats maar toch heeft Steen al een halve werkweek ingevuld met functies en taken die doorlopen. Het voorzitterschap van ECNAIS zet ik voort. Ik vond en vind het altijd zeer inspirerend om te leren van andere landen. Contact met andere landen voorkomt navelstaarderij. Ook is mij gevraagd het project Brede School dat loopt tot 1 oktober 2015 af te ronden. Wie Steen het afgelopen jaar meemaakte, heeft gemerkt dat de algemeen directeur stap voor stap VBS losliet. Hij liet de verantwoordelijkheid steeds vaker over aan zijn opvolgers. Niet uit desinteresse of het zal mijn tijd Ik ben ongelooflijk geboeid door mensen wel duren. Neen, vanuit de overtuiging dat vertrouwen geven, medewerkers zelfstandig laten opereren en loslaten belangrijk zijn. In zijn onderwijsvisie is deze persoonlijke attitude terug te vinden. Onderwijs is onderdeel van weten regelgeving. Ik ben gedreven door het ideaal van zelfstandigheid, het helpen van organisaties om zich niet murw te laten maken door regels van bovenaf en de opvattingen van de politiek. En omgekeerd bij politiek en OCW op te komen voor de durf los te laten en vertrouwen te geven aan mensen met bezieling en idealen. Ontmoeten Steen is een man van ontmoetingen. Ik ben ongelooflijk geboeid door mensen. Wie zijn ze, wat drijft hen, wat hebben ze nodig om te zijn wie ze zijn? Dit zowel in het werk als privé. Komend uit een gezin met zes kinderen is familieman Steen een verbindende factor. We zijn betrokken op elkaar en begaan met elkaar. Het mooiste cadeau voor mij is dan ook uitstapjes met elkaar naar bijvoorbeeld film of theater. Voor wie ergens 32 jaar werkt, is de organisatie een tweede familie geworden. Steen: Ingrijpende gebeurtenissen bleven ons team niet bespaard. Ongelukken, ernstige ziektes, overlijdens waren in ruime mate ons deel. In VBS zijn we daar met elkaar altijd open over geweest. Wat je meemaakt heeft tenslotte invloed op hoe je werkt. Echt oog hebben voor een ander, niet te dirigistisch zijn, contact maken, verbroken verbindingen herstellen en ruimte geven. Natuurlijk heb ik dat in drukke tijden ook weleens verzuimd. Memorabele momenten Steen hoeft niet lang na te denken over de memorabele momenten in zijn carrière. Schaalvergroting in

5 5 Wij vertellen wat u moet doen, daar houd ik niet van Steen begint te glunderen als hij spreekt over het advies over artikel 23 van de Onderwijsraad in Daarin valt te lezen Zou de vrijheid van onderwijs niet bestaan dan zouden we het moeten uitvinden want het heeft Nederland veel gebracht en geeft ons internationaal aanzien. Een grotere erkenning voor al onze inspanningen kan VBS zich niet voorstellen. Ik ben overtuigd van de kracht van zelfbestuur en zelforganisatie. De dieptepunten in mijn carrière waren toen de politiek zonder naar de scholen te luisteren stelselwijzigingen doorvoerde zoals de basisvorming, vmbo en studiehuis. het onderwijs heeft het laatste decennium een grote impact gehad op mijn werk. Het was een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen het romantische beeld small is beautiful en tegelijkertijd recht te doen aan de realiteit, dat klein ook kwetsbaar is. Vanuit mijn geschiedenis bij de Rabobank sprak ik met Herman Wijffels over de implementatie van het coöperatiemodel naar het onderwijs. Dat was het begin van de coöperatie VO later gevolgd door de coöperatie PO die in 2013 haar tienjarig jubileum vierde. Ook heeft Steen een goed gevoel bij de VBS-inzet voor waardeoriëntatie in het onderwijs. Het besef dat onderwijs ook brede vorming is en meer dan taal en rekenen. Het gaat om bildung met daarbinnen aandacht voor persoonsvorming. De school als waardegemeenschap is een project dat VBS samen met Joep Dohmen, hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Humanistiek, initieerde. Zijn boek Het leven als kunstwerk geeft scholen een handreiking en biedt houvast aan schoolleider en leraar. De kalme Steen begint luider te spreken als het gaat over de politiek. Hij hekelt het blinde geloof van de politiek in haar eigen primaat. Wij vertellen wat u moet doen, daar houd ik niet van. En dat is los van politieke kleur. VBS had gewaarschuwd voor invoering basisvorming en de gevolgen. Helaas. Ook in de tijd van het blinde geloof in schaalvergroting, was VBS roepende in de woestijn. De doorgeschoten fusies, de megalomanie heeft tot ontsporing geleid. Dat heeft het imago van de sector geen goed gedaan. Ik heb in die jaren vooral geleerd het geloof in de eigen zaak niet te verliezen. Zonder enige verwaandheid constateert Steen dan de herwaardering van de menselijke maat en de fusietoets hem toch goed gedaan hebben. Wil je de sector nog iets meegeven? Neen, wat ik te vertellen heb, heb ik al gedaan. Kort samengevat: plaats als school het pedagogische project op de eerste plaats en benut de vrijheid van onderwijs om dit op eigentijdse manier vorm en inhoud te geven. Er is meer ruimte dan je denkt. Laat je ook niet van de wijs brengen door het politieke debat maar wees ook niet naïef. Laat iemand in de school in de gaten houden hoe de school er voorstaat in de openbare rankingslijstjes. Heeft hij nog tips voor zijn opvolgers? Neen niet echt. Ik heb moeten leren dealen met belangen, gelaagdheid en macht. Het belangenspel, de macht is voor mij nooit leidend geweest. Het getuigt van moed hoe VBS nu voor transitie gaat. Mijn laatste ALV heeft dit elan laten zien. Ik heb alle vertrouwen in mijn opvolgers.

6

7 7 VBS-directie gaat voor verbinding tekst: Akke Tick --- fotografie: Rolf van Koppen --- illustratie: Saltooo VBS start 2015 met een nieuwe directie. Simon Steen geeft op 1 januari het stokje over aan Koen Groeneveld en Edward Moolenburgh. Als nieuwe directie staan zij samen voor het verbinden van diversiteit in het onderwijs. VBSchrift zocht ze op voor een eerste interview. Een gezamenlijke afspraak maken met de aankomende tweehoofdige directie laat zien dat de nieuwe directie van vele markten thuis is. Ledenbezoeken, projecten bij klanten, bestuurlijke overleggen, personeelsgesprekken hun agenda s zijn goed gevuld. Hebben ze tijd voor onderling overleg? Absoluut, zeggen Moolenburgh en Groeneveld in koor. We reizen vaak samen naar Den Haag of spreken elkaar op het station in onze woonplaats Amersfoort. Verder maken we graag en veel gebruik van telefoon en mail. Wie zijn Groeneveld en Moolenburgh? Verwondering Zeg nooit, nooit en laat je verwonderen. Dat zijn woorden die bij mij passen, aldus Groeneveld. Het geeft moed en vertrouwen om nieuwe paden te onderzoeken en te bewandelen. Als persoon, nu bijvoorbeeld in mijn nieuwe rol, maar ook als VBS. Onze organisatie staat voor diversiteit, vernieuwing, samenwerking en eigenheid in het onderwijs. Wij zijn er voor de eenpitters en grote scholen. Voor lang gevestigde onderwijsstromingen zoals Vrije Scholen en Montessori maar ook voor de vernieuwings scholen van recentere datum. Ik denk ook aan al die ouderinitiatieven in het land die soms wel en soms nog niet tot een formele school leiden. Onze rol was en is vernieuwing initiëren, ondersteunen en verspreiden. Niet alleen omdat de samenleving verandert maar vooral om scholen voortdurend te helpen om goed onderwijs in de breedte te realiseren. Moolenburgh vult aan: Goed onderwijs vraagt om bekostiging en ook om goed bestuur. Aan beide zijn regels verbonden. VBS heeft kennis van die regels maar ook van de ruimte die je daarin als school hebt. Wij zoeken graag samen met scholen naar een goed werkende oplossing. Synergie Moolenburgh hecht aan samenwerking. Dat is mijn drive. Alleen kom je niet zo ver als samen. Ik geloof in synergie, naar elkaar luisteren, sparren, elkaar een spiegel voorhouden en met respect voor elkaar komen tot nieuwe, betere oplossingen voor goed onderwijs. VBS is er nadrukkelijk voor alle betrokkenen bij het onderwijs. Ik hecht er dan ook aan om de komende jaren breed in te zetten op onze doelgroepen. Dit zijn toezichthouders, schoolbesturen, leidinggevenden, leerkrachten en ouders. In formele en informele verbanden. Het is onze ambitie om de bestaande dienstverlening verder te optimaliseren en daarnaast ook nieuwe initiatieven te ontwikkelen voor onder andere de doelgroep ouders. Moolenburgh lardeert het met een voorbeeld. Kijk naar de medezeggenschap. Helaas is dat niet op iedere school even goed ontwikkeld. Ik ben ervan overtuigd dat een goed samenspel tussen intern toezicht, bestuur, schoolleiding en medezeggenschapsraad waarin leerkrachten en ouders zijn vertegenwoordigd bijdraagt aan de kwaliteit van de school. Recent was ik op een school waar we met elkaar spraken over de relatie tussen de medezeggenschapsraad, het bestuur en het interne toezicht. Dit gesprek droeg bij aan het afstemmen van beelden en het helder krijgen van de verschillende rollen. VBS verzorgt ook geregeld cursussen voor medezeggenschapsraden. In de praktijk kan het een uitdaging zijn om verschillende doelgroepen te bedienen. Groeneveld: Het zijn natuurlijk verschillende groepen met elk

8 8 Koen Groeneveld Groeneveld (39) is een VBS er in hart en nieren. Hij begon zijn loopbaan bij VBS als adviseur HRM in Sindsdien is hij als adviseur op diverse terreinen voor VBS werkzaam geweest, zoals bij VBS-media, verenigings management (Nederlandse Dalton Vereniging en vereniging BPS), ledencontacten en belangenbehartiging. De laatste periode functioneerde hij in de rol van hoofd Vereniging. Hij heeft de organisatie, de leden en het werkveld vanuit diverse perspectieven leren kennen. Edward Moolenburgh Voor zijn overstap naar VBS in 2008 was Moolenburgh (47) actief op het terrein van corporate governance en duurzaam ondernemen. Binnen VBS ontwikkelde hij diverse diensten rondom de thema s goed onderwijsbestuur en (bestuurlijke) samenwerking. Recent ontwikkelde hij samen met andere organisaties het instrument Dialemma. In zijn rol als hoofd Diensten heeft hij goed zicht gekregen op de dagelijkse behoeften van het onderwijsveld. hun eigen specifieke eigenschappen en soms op onderdelen tegenstrijdige belangen. Groepen komen soms lijnrecht tegenover elkaar te staan. Goede afspraken maken dan goede vrienden en VBS speelt daar een mediërende rol. Toch mag niet uit het oog verloren worden dat het uiteindelijk gaat om de leerlingen, hen ondersteunen in hun leren en ontwikkeling. Persoonlijke ervaring Het onderwijs kent Moolenburgh van nabij. Ik heb toen ik pas bij VBS werkte een jaar voor de klas gestaan en economie gedoceerd aan leerlingen van de bovenbouw VWO. Ook heb ik drie kinderen in het voortgezet onderwijs waarvan een dit jaar eindexamen doet. Vanuit de ouderrol heb ik goed zicht op wat scholen nodig hebben. Samenwerking tussen ouders en school heb ik zelf altijd heel belangrijk gevonden. Groeneveld staat nog aan het begin. Ik ben vader van twee jonge kinderen die aan het begin staan van hun schoolcarrière. Mijn oudste is dit najaar op een VBS-school in de buurt gestart. Ook ik vind het belangrijk als ouder betrokken te zijn bij de school. Een voor de hand liggende vraag is wat Groeneveld en Moolenburgh anders gaan doen dan Steen? Moolenburgh: Kijk, Simon is 27 jaar een vaste waarde geweest. Wij zijn allebei geen Simon. We zijn van een andere generatie en het onderwijsveld is sterk in beweging. Wij zullen net zoals Simon met inzet en passie de organisatie middenin het onderwijsveld leiden. Groeneveld: Ook onder onze directie zal VBS haar geluid duidelijk laten klinken richting politiek en samenleving. Onze media spelen daar natuurlijk ook een belangrijke rol in. Komend jaar zetten we fors in op het versterken van onze aanwezigheid in de sociale media. Ledenbezoeken en het organiseren van bijeenkomsten voor het uitwisselen van ervaringen staan eveneens prominent op de agenda. VBS heeft een netwerkfunctie. VBSchrift trof een dynamische directie aan die er zin in heeft. Met respect voor het gedachtegoed uit het verleden leiden ze VBS verder naar (digitale) verbinding in het onderwijs. Heeft u een vraag, tip of opmerking voor Groeneveld of Moolenburgh? Hun mailbox staat open op:

9 9 juridisch financieel personeel Test uw kennis Test uw kennis over juridische en personeelsvraagstukken! Kent u alle antwoorden? 1. Moet er btw worden betaald over personeel dat binnen een samenwerkingsverband wordt uitgewisseld? a. Ja, er geldt geen vrijstelling voor btw. b. Nee, er geldt een vrijstelling btw. c. Er hoeft nooit btw te worden afgerekend voor het uitwisselen van personeel binnen het onderwijs. 2. Wanneer is er eigenlijk sprake van een eigen wachtgelder voor het schoolbestuur? a. Iemand die een vast dienstverband had die onaf gebroken langer dan een jaar in dienst is geweest met een WW-uitkering. b. Iemand met een vast of tijdelijk dienstverband die langer dan een jaar in dienst is geweest met een WW-uitkering. c. Iemand die een vast dienstverband had en minimaal een half jaar in dienst is geweest met een WW-uitkering. 3. Bestaat de 40 uur duurzame inzetbaarheid uit alleen lesgebonden uren? a. Zowel lesgebonden als niet-lesgebonden uren. b. Alleen lesgebonden uren. c. Alleen niet-lesgebonden uren. 4. Kan er binnen de fiscale regels een tablet verstrekt worden aan een werknemer? a. Ja, dat kan altijd. b. Nee, dat kan niet. c. Ja, dat kan onder bepaalde voorwaarden. 5. Moet de werkgever verplicht gehoor geven aan een verzoek van de werknemer een andere bedrijfsarts in te schakelen? a. Ja, dat moet altijd. b. Dat hoeft nooit. c. Alleen bij langer dan 1 jaar ziekte. Zie pagina 12 voor de antwoorden. Ziek uit dienst kost werkgever veel geld tekst: Bas Vorstermans Een zieke werknemer is niet altijd even gemakkelijk. Vooral de re-integratie van een langdurig zieke werknemer vergt vaak veel tijd en energie. Misschien bent u geneigd te denken dat het eenvoudiger zou zijn als die zieke werknemer een tijdelijk contract had. Maar ook de werknemer die ziek uit dienst gaat, kan u het nodige kosten. Voor een zieke werknemer heeft de werkgever gedurende 2 jaar een loondoorbetalingsverplichting. Gedurende die twee jaar moeten de werkgever en de werknemer zich inspannen om de werknemer te re-integreren in zijn eigen of in ander passend werk. UWV beoordeelt na 1 jaar en 9 maanden aan de hand van het re-integratiedossier (de schriftelijke weergave van het verloop van het ziekteverzuim en de re-integratie) of de re-integratie-inspanningen voldoende waren. Is dat niet het geval, dan krijgt de werkgever van UWV een zogenaamde loonsanctie. De werkgever moet dan het loon van de werknemer nog maximaal een jaar langer doorbetalen, alvorens UWV beoordeelt of de werknemer een WIAuitkering krijgt. Zijn de re-integratieinspanningen wel voldoende geweest, dan vindt die beoordeling meteen plaats. Afhankelijk van de verdiencapaciteit die de zieke werknemer nog heeft, beoordeelt

10 10 UWV of de werknemer een WIA-uitkering (bestaande uit verschillende varianten, afhankelijk van de ernst en duur van arbeidsongeschiktheid) krijgt of niet. In beide situaties hangt het van de omstandigheden af of de werkgever de werknemer in dienst moet houden in aangepaste werkzaamheden of tot ontslag kan overgaan. Er is nagenoeg geen mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging (dus vóór de WIA-beoordeling) van het dienstverband. Tot zover het wettelijke stramien dat bekend staat onder de Wet Verbetering Poortwachter. Hoewel dus de mogelijkheden om vóór de WIA-beoordeling de arbeidsovereenkomst te beëindigen zeer beperkt zijn, kan het toch voorkomen dat de arbeidsovereenkomst tussentijds eindigt. Denk bijvoorbeeld aan de zieke werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: Deze arbeidsovereenkomst eindigt in beginsel van rechtswege, of de werknemer nu ziek is of niet. Of denk aan de werknemer die de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd toen hij nog niet ziek was, maar vervolgens in de opzegtermijn alsnog ziek werd. Hoe wordt daarmee omgegaan? Deze werknemers, ook wel vangnetters genoemd, hebben in beginsel recht op een Ziektewetuitkering totdat zij hersteld zijn (en in de werkloosheidswet instromen) of twee jaar aaneengesloten ziek zijn (en alsnog de WIA-keuring kunnen ondergaan). Wet BEZAVA Gebleken is dat deze vangnetters relatief veel gebruikmaken van de Ziektewet en de WIA-uitkeringen. Om daaraan paal en perk te stellen, is per 1 januari 2014 de Wet BEZAVA in werking getreden, die voor de genoemde categorie vangnetters een gedifferentieerde premie ten laste van de ex-werkgever introduceert. Deze gedifferentieerde premie is ook van toepassing op werknemers die bij einde dienstverband niet ziek waren, maar zich binnen vier weken na einde dienstverband alsnog ziek melden. Het soort premie dat de werkgever moet betalen hangt af van de totale loonsom van de werkgever: Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote (totale loonsom > 3,14 miljoen), middelgrote (totale loonsom > 3,14 miljoen) en kleine werkgevers ( totale loonsom < ). Grote en middelgrote werkgevers betalen een hogere premie naarmate van hen afkomstige vangnetters gebruikmaken van de Ziektewet of van de WIA. Voor kleine werkgevers geldt nog wel een sectorale premie. De gedifferentieerde premie voor grote en middelgrote werkgevers wordt berekend volgens T-2: De uitkeringsomvang per ex-werkgever van twee jaar geleden is bepalend voor de premie in een bepaald jaar. Daarbij kan de doorlopende uitkering tot maximaal 12 jaar (!) na einde dienstverband meegerekend worden. De financiële consequenties van de Wet BEZAVA voor de werkgever waarvan een werknemer uit dienst gaat die langdurig ziek is of binnen 4 weken na einde dienstverband wordt, zijn daardoor groot. Wat te doen? Er zijn een aantal momenten waarop uw alertheid kan lonen om de gedifferentieerde premie niet op te laten lopen. Bij personeel met een tijdelijk contract is het van belang de re-integratie serieus te nemen. Ziek uit dienst kost immers (mogelijk veel) geld via de gedifferentieerde premie. Bovendien dient de werkgever een werknemer indien van toepassing ziek uit dienst te melden bij UWV. Duurde de ziekte al zes weken of langer, dan moet de werkgever ook een re-integratieverslag aan UWV toesturen waaruit blijkt welke acties in het kader van de re-integratie zijn ondernomen. Wanneer UWV vindt dat de voormalig werkgever de reintegratie te laks heeft aangepakt, kan die werkgever sancties verwachten. Zoals gezegd wordt de gedifferentieerde premie ook gebaseerd op werknemers die ten tijde van het einde van het dienstverband nog niet ziek waren, maar dat binnen 4 weken nadien alsnog worden. Een belangrijke uitzondering hierop is de werknemer die voordat hij ziek werd al een WW-recht had verworven (of elders in dienst trad). Het is daarom aan te raden ervoor te zorgen dat een werknemer (die niet ziek is) bij einde dienstverband zo snel mogelijk een WW-uitkering aanvraagt en verkrijgt. Wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat, krijgt de werkgever als belanghebbende een afschrift van de toekenningsbeschikking van de ZW-uitkering. Als die beschikking niet klopt, kunt u bezwaar aantekenen. Bezwaar kan betrekking hebben op de vraag of de werknemer wel werkelijk ziek was ten tijde van het einde van het dienstverband (of de vier weken daarna). Wanneer de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd of heeft meegewerkt aan beëindiging terwijl hij ziek was, heeft de werknemer een zogenaamde benadelingshandeling verricht en heeft hij daarom geen recht op een ZW-uitkering. U heeft in 2013 en 2014 al premiebeschikkingen van de belastingdienst met betrekking tot de verschillende premievarianten ZW en WGA (WIA) ontvangen. Heeft u deze gecontroleerd? Is de premie bijvoorbeeld gebaseerd op werknemers die daadwerkelijk bij u in dienst zijn geweest? En was u ook wel werkelijk de laatste werkgever? Werknemers die een ZW-uitkering hebben gehad wegens zwangerschapsen bevallingsverlof, tellen niet mee voor de hoogte van de premie en moeten dus niet zijn vermeld in de premiebeschikking. Dat geldt ook voor werknemers die na einde dienstverband eerst een WW-uitkering ontvingen voordat zij ziek werden. Ook schijnt UWV wel eens fouten te maken met de vermelde uitkeringshoogte. Zo lang een werknemer nog in dienst is, kan de werkgever invloed uitoefenen op het ziekteproces door sturing op de re-integratie. Vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd (en de ZW-uitkering begint) is UWV degene die de re-integratie samen met de werknemer vorm moet geven. Hoewel de re-integratieverplichtingen onder de ZW aanzienlijk zijn, is UWV niet altijd voortvarend in de aanpak. Het kan dus slim zijn de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer juist te verlengen, om zo de controle op het proces te behouden. Een andere (nogal vergaande) methode om zelf controle over het proces te houden, is de keuze voor eigenrisicodragerschap voor de ZW en WGA (WIA). Daarmee is de werkgever verlost van de gedifferentieerde premie, maar draagt hij natuurlijk wel alle risico voor instroom in de ZW en WGA. De werkgever blijft dan (in plaats van UWV) ook verantwoordelijk voor de re-integratie vanuit de uitkeringssituatie. Een eigenrisicodrager kan zich ook privaat herverzekeren. Vaak kan een gerichte aanpak van de situatie kosten voorkomen of verminderen. Zo kan bijvoorbeeld in de vaststellingsovereenkomst met een werknemer rekening worden gehouden met de hierboven beschreven problematiek. Natuurlijk helpen de juristen van VBS u graag met eventuele vragen over deze materie.

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 5, september 2014 Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs Kernwaarden die staan als een huis Elke week een vragenrondje over seks NIEU W! bestel gratis

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting

Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 6, november 2014 Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting Passend onderwijs vereist andere manier

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Op weg naar een IKC 1

Op weg naar een IKC 1 Op weg naar een IKC 1 Inhoudsopgave Inleiding Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nadere informatie

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht!

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht! September 2007 LeerKracht! Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Dit dubbele lerarenprobleem definieert het werkterrein van de Commissie

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie