04 Simon Steen neemt afscheid. 18 Meten moet. december jaargang 40. vbschrift. 13 VBS, verbindend voor diversiteit in onderwijs. nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "04 Simon Steen neemt afscheid. 18 Meten moet. december 2014 --- jaargang 40. vbschrift. 13 VBS, verbindend voor diversiteit in onderwijs. nr."

Transcriptie

1 december jaargang 40 vbschrift nr Simon Steen neemt afscheid 18 Meten moet 13 VBS, verbindend voor diversiteit in onderwijs

2 2 Koninklijke Onderscheiding Simon Steen Op 17 december 2014 is Simon Steen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn invloedrijke maatschappelijke activiteiten en successen voor het onderwijs. Zo heeft Steen wezenlijk bijgedragen aan de verankering van de vrijheid van onderwijs en de herzieningen van het onderwijsbeleid, waaronder de instelling van PO-Raad en VO-raad. Nog altijd ontplooit hij activiteiten om aandacht te vragen voor ruimte voor particulier initiatief in het onderwijs. Steen weet steeds een brug te slaan tussen maatschappelijke disciplines. Hij staat aan de wieg van (netwerk)organisaties, zoals Europees Platform, Stichting ICT op School, Stichting Kennisnet, Landelijk Steunpunt Brede Scholen, Coöperaties PO en VO. Op het gebied van (onderwijs) recht initieerde Simon het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid en de Bijzondere Leerstoel voor Onderwijsrecht op Pluriforme Grondslag. Ook heeft hij vele (inter)nationale publicaties en conferenties op zijn naam staan over onderwijsbestuur en -beleid en de unieke grondslagen van het Nederlandse onderwijsbestel. Op internationaal niveau speelt Steen een rol van belang, onder andere in het Europese samenwerkingsverband van onafhankelijke scholen (ECNAIS). Simon Steen ontving de bekroning op zijn werk uit handen van Wobine Buijs- Glaudemans, burgemeester van de gemeente Oss en voorzitter van de VBS. Kies uit drie eindtoetsen Advies goede medezeggenschap in het onderwijs Vanaf dit schooljaar is het gebruik van drie eindtoetsen toegestaan: ROUTE 8 van A-VISION B.V. IEP (ICE Eindtoets Primair Onderwijs) van bureau ICE. Cito Deze eindtoetsen zijn voor een periode van vier jaar toegelaten en worden jaarlijks gecontroleerd op kwaliteit. Deze drie aanbieders sturen scholen informatie over de inschrijving voor hun eindtoets. In dit invoeringsjaar van de eindtoetsing krijgen scholen eenmalig meer tijd om een keuze te maken. Aanmelding voor een eindtoets is mogelijk tot en met 30 januari De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het Advies goede medezeggenschap uitgebracht. Het advies is een uitvloeisel van de evaluatie van de Wms in 2012 en bestaat uit 6 handreikingen, 7 thema s en 21 gedragsankers. Zij vormen de basis om zelf aan de slag te gaan met het versterken van de medezeggenschap. Vanuit de overtuiging dat de schoolgemeenschap centraal staat, is VBS hier gesprekspartner. VBS biedt, in samen werking met de project partijen en VKO, VGS, LVGS, Verus en VOS/ABB, daarnaast ook kosteloze begeleiding en advies op maat aan. Meer informatie over alle ondersteuningsmogelijkheden vindt u op en colofon VBSchrift is de officiële uitgave van de Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag. VBSchrift verschijnt zes maal per jaar. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen, advertenties of andere kopij niet te plaatsen of in te korten. VBS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van artikelen die door anderen dan VBS-medewerkers zijn geschreven, noch voor producten of diensten die via de advertenties in dit blad worden aangeboden. Redactie VBSchrift: Petra van Brecht, Koen Groeneveld, Akke Tick (eind redacteur), Peter Warnders (hoofdredacteur) Redactieadres: VBS, Bezuidenhoutseweg , 2594 AM Den Haag, tel.: , fax: , VBS-site: ISSN: Ontwerp en advies: VormVijf, Den Haag Druk: Ando bv, Den Haag Fotografie: Jorn van Eck; Rolf van Koppen Fotografie; VBS-foto-archief, tenzij anders vermeld is 04 inhoud 14 Waarheid is wat je door je handelen waarmaakt VBS-directie gaat voor verbinding Juridische vragen en personeelsvraagstukken Verenigingsnieuws VBS, Verbindend voor diversiteit in onderwijs Meten moet... met mate

3 3 Houd oog voor het weidse vergezicht Scholen, kinderopvang en andere instellingen voor publieke dienstverlening moeten net als bedrijven en ondernemingen doorlopend oog hebben voor de continuïteit van de eigen instelling. De zorg om het eigen voortbestaan kan in de praktijk van alle dag zoveel aandacht opeisen dat er alleen nog sprake is van pure overlevingsdrift. De waan van de dag wordt dan alles bepalend en zo kan elke vorm van oriëntatie op de toekomst wegvallen. Simon Steen algemeen directeur Wie zich op de toekomst wil voorbereiden kan putten uit weidse vergezichten die door ministeries, adviesraden en kennisinstellingen worden opgesteld of zelf meedoen aan brede maatschappelijke discussies. Het wonderlijke is wel dat in menige toekomstverkenning ieder zijn eigen stip aan de horizon zet. Zo is onlangs op het congres Van nul tot twaalf over de toekomst van de kinderopvang en de relatie met het onderwijs, 2024 als ijkpunt gekozen. Aandacht en bezield creëren van de toekomst werd als beste manier neergezet. Er werd ook gepleit voor een brede samenhangende visie op opvang, opvoeding en educatie en voor het opleiden van goed gekwalificeerd personeel dat zowel in onderwijs als in de kinderopvang werkzaam kan zijn. Het beleid zou moeten worden ingebed in een stelselherziening en zou vooruitlopend daarop moeten toewerken naar een integraal kindcentrum. Dit centrum moet gedragen worden door een eensluidende visie op het hele aanbod zonder last te hebben van een wirwar aan bekostigingsregels per deelaanbod. Voor een verkenning van de toekomst van het funderend onderwijs heeft staatssecretaris Dekker 2032 als ijkpunt gekozen. Welke onderwerpen of vakken moeten dan centraal staan en welke kennis, vaardigheden en levenshouding moeten jongeren zich tegen die tijd eigen hebben gemaakt. Met dit initiatief borduurt de staatssecretaris voort op de oproep van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in haar advies Naar een lerende economie om tot een nieuw sociaal contract over onderwijs te komen met aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden. De Onderwijsraad heeft in haar advies over de ontwikkeling van het curriculum aandacht gevraagd voor het creëren van lerende netwerken waarin scholen ervaringen kunnen uitwisselen over de door ontwikkeling van hun eigen onderwijsprogramma. Ik hoop dat veel mensen uit de dagelijkse praktijk van onderwijs en kinderopvang zich in deze brede maatschappelijke discussie zullen mengen en er scherp op zullen toezien dat de politiek hen ook serieus neemt bij het trekken van conclusies. Daarbij is het goed de wijze raad van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in het achterhoofd te houden: diversiteit is de nieuwe standaard en waak u voor de uniformerende werking van veel overheidsbeleid, dat daar ondanks goede bedoelingen toch vaak afbreuk aan doet. VBS vindt pilot regelluwe scholen te beperkt Excellente scholen kunnen starten met een pilot regelluwe scholen. Goede scholen hebben last van regels die bedoeld zijn om de basiskwaliteit te borgen, aldus staatssecretaris Dekker. VBS is sterk voorstander van minder regels voor het onderwijs, maar zet vraagtekens bij de inzet van de pilot. Alleen de uitverkozen excellente scholen mogen meedoen. Dit wekt de suggestie dat scholen die het predicaat net niet gehaald hebben, niet bij machte zijn op verantwoorde wijze mee te doen. Uitgangspunt van VBS is dat iedere school met een basisarrangement van de onderwijsinspectie zijn zaakjes op orde heeft. Enkel op grond van het niet voldoen aan de eisen van dit basisarrangement van de inspectie, zouden scholen van deelname buitengesloten kunnen worden. VBS wil graag een stapje verder gaan. Hoe pakt regelluw uit voor scholen die vallen onder een groot of klein bestuur, voor scholen gelegen in de stad of op het platteland? Hoe kunnen scholen zich verantwoorden zonder alle regels en voorschriften van de inspectie? Het is op zijn minst ironisch te moeten constateren dat enerzijds er een pilot voor regelluwte wordt aangekondigd en anderzijds de inspectie in de startblokken wordt gezet om het toezicht juist uit te breiden, zoals verwoord in de kabinetsbrief Toezicht in transitie. Het is niet voor niets dat VBS het initiatiefwetsvoorstel van SGP, D66 en CDA ondersteunt dat uitgaat van meer professionele ruimte voor scholen.

4 4 Waarheid is wat je door je handelen waarmaakt tekst: Akke Tick --- fotografie: Jorn van Eck Ik ga niet met pensioen, ik stop als algemeen directeur van VBS. Met deze woorden opent Simon Steen zijn officiële afscheidsinterview voor VBSchrift. Met humor, aandacht voor nuance, nadruk waar nodig en ruimte scheppend blikt hij terug op zijn 32-jarige dienstverband bij VBS. Sinds zijn beslissing om te stoppen als algemeen directeur van VBS wordt Steen geregeld gevraagd voor maatschappelijke functies. Het is natuurlijk eervol als je gevraagd wordt. Toch heb ik besloten niet direct op alles ja te zeggen. Loslaten, afscheid nemen, ruimte scheppen vooraleer me op nieuwe zaken te richten. Welke rol wil ik oppakken? Past het nog bij mijn persoonlijke belang stelling en mijn drijfveren? Voor de beantwoording van die vragen wil ik tijd nemen. Ik ben de afgelopen jaren natuurlijk vereenzelvigd geraakt met mijn rol als algemeen directeur. Mijn vertrek bij VBS biedt een mooi moment om even een pas op de plaats te maken. Pas op de plaats maar toch heeft Steen al een halve werkweek ingevuld met functies en taken die doorlopen. Het voorzitterschap van ECNAIS zet ik voort. Ik vond en vind het altijd zeer inspirerend om te leren van andere landen. Contact met andere landen voorkomt navelstaarderij. Ook is mij gevraagd het project Brede School dat loopt tot 1 oktober 2015 af te ronden. Wie Steen het afgelopen jaar meemaakte, heeft gemerkt dat de algemeen directeur stap voor stap VBS losliet. Hij liet de verantwoordelijkheid steeds vaker over aan zijn opvolgers. Niet uit desinteresse of het zal mijn tijd Ik ben ongelooflijk geboeid door mensen wel duren. Neen, vanuit de overtuiging dat vertrouwen geven, medewerkers zelfstandig laten opereren en loslaten belangrijk zijn. In zijn onderwijsvisie is deze persoonlijke attitude terug te vinden. Onderwijs is onderdeel van weten regelgeving. Ik ben gedreven door het ideaal van zelfstandigheid, het helpen van organisaties om zich niet murw te laten maken door regels van bovenaf en de opvattingen van de politiek. En omgekeerd bij politiek en OCW op te komen voor de durf los te laten en vertrouwen te geven aan mensen met bezieling en idealen. Ontmoeten Steen is een man van ontmoetingen. Ik ben ongelooflijk geboeid door mensen. Wie zijn ze, wat drijft hen, wat hebben ze nodig om te zijn wie ze zijn? Dit zowel in het werk als privé. Komend uit een gezin met zes kinderen is familieman Steen een verbindende factor. We zijn betrokken op elkaar en begaan met elkaar. Het mooiste cadeau voor mij is dan ook uitstapjes met elkaar naar bijvoorbeeld film of theater. Voor wie ergens 32 jaar werkt, is de organisatie een tweede familie geworden. Steen: Ingrijpende gebeurtenissen bleven ons team niet bespaard. Ongelukken, ernstige ziektes, overlijdens waren in ruime mate ons deel. In VBS zijn we daar met elkaar altijd open over geweest. Wat je meemaakt heeft tenslotte invloed op hoe je werkt. Echt oog hebben voor een ander, niet te dirigistisch zijn, contact maken, verbroken verbindingen herstellen en ruimte geven. Natuurlijk heb ik dat in drukke tijden ook weleens verzuimd. Memorabele momenten Steen hoeft niet lang na te denken over de memorabele momenten in zijn carrière. Schaalvergroting in

5 5 Wij vertellen wat u moet doen, daar houd ik niet van Steen begint te glunderen als hij spreekt over het advies over artikel 23 van de Onderwijsraad in Daarin valt te lezen Zou de vrijheid van onderwijs niet bestaan dan zouden we het moeten uitvinden want het heeft Nederland veel gebracht en geeft ons internationaal aanzien. Een grotere erkenning voor al onze inspanningen kan VBS zich niet voorstellen. Ik ben overtuigd van de kracht van zelfbestuur en zelforganisatie. De dieptepunten in mijn carrière waren toen de politiek zonder naar de scholen te luisteren stelselwijzigingen doorvoerde zoals de basisvorming, vmbo en studiehuis. het onderwijs heeft het laatste decennium een grote impact gehad op mijn werk. Het was een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen het romantische beeld small is beautiful en tegelijkertijd recht te doen aan de realiteit, dat klein ook kwetsbaar is. Vanuit mijn geschiedenis bij de Rabobank sprak ik met Herman Wijffels over de implementatie van het coöperatiemodel naar het onderwijs. Dat was het begin van de coöperatie VO later gevolgd door de coöperatie PO die in 2013 haar tienjarig jubileum vierde. Ook heeft Steen een goed gevoel bij de VBS-inzet voor waardeoriëntatie in het onderwijs. Het besef dat onderwijs ook brede vorming is en meer dan taal en rekenen. Het gaat om bildung met daarbinnen aandacht voor persoonsvorming. De school als waardegemeenschap is een project dat VBS samen met Joep Dohmen, hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Humanistiek, initieerde. Zijn boek Het leven als kunstwerk geeft scholen een handreiking en biedt houvast aan schoolleider en leraar. De kalme Steen begint luider te spreken als het gaat over de politiek. Hij hekelt het blinde geloof van de politiek in haar eigen primaat. Wij vertellen wat u moet doen, daar houd ik niet van. En dat is los van politieke kleur. VBS had gewaarschuwd voor invoering basisvorming en de gevolgen. Helaas. Ook in de tijd van het blinde geloof in schaalvergroting, was VBS roepende in de woestijn. De doorgeschoten fusies, de megalomanie heeft tot ontsporing geleid. Dat heeft het imago van de sector geen goed gedaan. Ik heb in die jaren vooral geleerd het geloof in de eigen zaak niet te verliezen. Zonder enige verwaandheid constateert Steen dan de herwaardering van de menselijke maat en de fusietoets hem toch goed gedaan hebben. Wil je de sector nog iets meegeven? Neen, wat ik te vertellen heb, heb ik al gedaan. Kort samengevat: plaats als school het pedagogische project op de eerste plaats en benut de vrijheid van onderwijs om dit op eigentijdse manier vorm en inhoud te geven. Er is meer ruimte dan je denkt. Laat je ook niet van de wijs brengen door het politieke debat maar wees ook niet naïef. Laat iemand in de school in de gaten houden hoe de school er voorstaat in de openbare rankingslijstjes. Heeft hij nog tips voor zijn opvolgers? Neen niet echt. Ik heb moeten leren dealen met belangen, gelaagdheid en macht. Het belangenspel, de macht is voor mij nooit leidend geweest. Het getuigt van moed hoe VBS nu voor transitie gaat. Mijn laatste ALV heeft dit elan laten zien. Ik heb alle vertrouwen in mijn opvolgers.

6

7 7 VBS-directie gaat voor verbinding tekst: Akke Tick --- fotografie: Rolf van Koppen --- illustratie: Saltooo VBS start 2015 met een nieuwe directie. Simon Steen geeft op 1 januari het stokje over aan Koen Groeneveld en Edward Moolenburgh. Als nieuwe directie staan zij samen voor het verbinden van diversiteit in het onderwijs. VBSchrift zocht ze op voor een eerste interview. Een gezamenlijke afspraak maken met de aankomende tweehoofdige directie laat zien dat de nieuwe directie van vele markten thuis is. Ledenbezoeken, projecten bij klanten, bestuurlijke overleggen, personeelsgesprekken hun agenda s zijn goed gevuld. Hebben ze tijd voor onderling overleg? Absoluut, zeggen Moolenburgh en Groeneveld in koor. We reizen vaak samen naar Den Haag of spreken elkaar op het station in onze woonplaats Amersfoort. Verder maken we graag en veel gebruik van telefoon en mail. Wie zijn Groeneveld en Moolenburgh? Verwondering Zeg nooit, nooit en laat je verwonderen. Dat zijn woorden die bij mij passen, aldus Groeneveld. Het geeft moed en vertrouwen om nieuwe paden te onderzoeken en te bewandelen. Als persoon, nu bijvoorbeeld in mijn nieuwe rol, maar ook als VBS. Onze organisatie staat voor diversiteit, vernieuwing, samenwerking en eigenheid in het onderwijs. Wij zijn er voor de eenpitters en grote scholen. Voor lang gevestigde onderwijsstromingen zoals Vrije Scholen en Montessori maar ook voor de vernieuwings scholen van recentere datum. Ik denk ook aan al die ouderinitiatieven in het land die soms wel en soms nog niet tot een formele school leiden. Onze rol was en is vernieuwing initiëren, ondersteunen en verspreiden. Niet alleen omdat de samenleving verandert maar vooral om scholen voortdurend te helpen om goed onderwijs in de breedte te realiseren. Moolenburgh vult aan: Goed onderwijs vraagt om bekostiging en ook om goed bestuur. Aan beide zijn regels verbonden. VBS heeft kennis van die regels maar ook van de ruimte die je daarin als school hebt. Wij zoeken graag samen met scholen naar een goed werkende oplossing. Synergie Moolenburgh hecht aan samenwerking. Dat is mijn drive. Alleen kom je niet zo ver als samen. Ik geloof in synergie, naar elkaar luisteren, sparren, elkaar een spiegel voorhouden en met respect voor elkaar komen tot nieuwe, betere oplossingen voor goed onderwijs. VBS is er nadrukkelijk voor alle betrokkenen bij het onderwijs. Ik hecht er dan ook aan om de komende jaren breed in te zetten op onze doelgroepen. Dit zijn toezichthouders, schoolbesturen, leidinggevenden, leerkrachten en ouders. In formele en informele verbanden. Het is onze ambitie om de bestaande dienstverlening verder te optimaliseren en daarnaast ook nieuwe initiatieven te ontwikkelen voor onder andere de doelgroep ouders. Moolenburgh lardeert het met een voorbeeld. Kijk naar de medezeggenschap. Helaas is dat niet op iedere school even goed ontwikkeld. Ik ben ervan overtuigd dat een goed samenspel tussen intern toezicht, bestuur, schoolleiding en medezeggenschapsraad waarin leerkrachten en ouders zijn vertegenwoordigd bijdraagt aan de kwaliteit van de school. Recent was ik op een school waar we met elkaar spraken over de relatie tussen de medezeggenschapsraad, het bestuur en het interne toezicht. Dit gesprek droeg bij aan het afstemmen van beelden en het helder krijgen van de verschillende rollen. VBS verzorgt ook geregeld cursussen voor medezeggenschapsraden. In de praktijk kan het een uitdaging zijn om verschillende doelgroepen te bedienen. Groeneveld: Het zijn natuurlijk verschillende groepen met elk

8 8 Koen Groeneveld Groeneveld (39) is een VBS er in hart en nieren. Hij begon zijn loopbaan bij VBS als adviseur HRM in Sindsdien is hij als adviseur op diverse terreinen voor VBS werkzaam geweest, zoals bij VBS-media, verenigings management (Nederlandse Dalton Vereniging en vereniging BPS), ledencontacten en belangenbehartiging. De laatste periode functioneerde hij in de rol van hoofd Vereniging. Hij heeft de organisatie, de leden en het werkveld vanuit diverse perspectieven leren kennen. Edward Moolenburgh Voor zijn overstap naar VBS in 2008 was Moolenburgh (47) actief op het terrein van corporate governance en duurzaam ondernemen. Binnen VBS ontwikkelde hij diverse diensten rondom de thema s goed onderwijsbestuur en (bestuurlijke) samenwerking. Recent ontwikkelde hij samen met andere organisaties het instrument Dialemma. In zijn rol als hoofd Diensten heeft hij goed zicht gekregen op de dagelijkse behoeften van het onderwijsveld. hun eigen specifieke eigenschappen en soms op onderdelen tegenstrijdige belangen. Groepen komen soms lijnrecht tegenover elkaar te staan. Goede afspraken maken dan goede vrienden en VBS speelt daar een mediërende rol. Toch mag niet uit het oog verloren worden dat het uiteindelijk gaat om de leerlingen, hen ondersteunen in hun leren en ontwikkeling. Persoonlijke ervaring Het onderwijs kent Moolenburgh van nabij. Ik heb toen ik pas bij VBS werkte een jaar voor de klas gestaan en economie gedoceerd aan leerlingen van de bovenbouw VWO. Ook heb ik drie kinderen in het voortgezet onderwijs waarvan een dit jaar eindexamen doet. Vanuit de ouderrol heb ik goed zicht op wat scholen nodig hebben. Samenwerking tussen ouders en school heb ik zelf altijd heel belangrijk gevonden. Groeneveld staat nog aan het begin. Ik ben vader van twee jonge kinderen die aan het begin staan van hun schoolcarrière. Mijn oudste is dit najaar op een VBS-school in de buurt gestart. Ook ik vind het belangrijk als ouder betrokken te zijn bij de school. Een voor de hand liggende vraag is wat Groeneveld en Moolenburgh anders gaan doen dan Steen? Moolenburgh: Kijk, Simon is 27 jaar een vaste waarde geweest. Wij zijn allebei geen Simon. We zijn van een andere generatie en het onderwijsveld is sterk in beweging. Wij zullen net zoals Simon met inzet en passie de organisatie middenin het onderwijsveld leiden. Groeneveld: Ook onder onze directie zal VBS haar geluid duidelijk laten klinken richting politiek en samenleving. Onze media spelen daar natuurlijk ook een belangrijke rol in. Komend jaar zetten we fors in op het versterken van onze aanwezigheid in de sociale media. Ledenbezoeken en het organiseren van bijeenkomsten voor het uitwisselen van ervaringen staan eveneens prominent op de agenda. VBS heeft een netwerkfunctie. VBSchrift trof een dynamische directie aan die er zin in heeft. Met respect voor het gedachtegoed uit het verleden leiden ze VBS verder naar (digitale) verbinding in het onderwijs. Heeft u een vraag, tip of opmerking voor Groeneveld of Moolenburgh? Hun mailbox staat open op:

9 9 juridisch financieel personeel Test uw kennis Test uw kennis over juridische en personeelsvraagstukken! Kent u alle antwoorden? 1. Moet er btw worden betaald over personeel dat binnen een samenwerkingsverband wordt uitgewisseld? a. Ja, er geldt geen vrijstelling voor btw. b. Nee, er geldt een vrijstelling btw. c. Er hoeft nooit btw te worden afgerekend voor het uitwisselen van personeel binnen het onderwijs. 2. Wanneer is er eigenlijk sprake van een eigen wachtgelder voor het schoolbestuur? a. Iemand die een vast dienstverband had die onaf gebroken langer dan een jaar in dienst is geweest met een WW-uitkering. b. Iemand met een vast of tijdelijk dienstverband die langer dan een jaar in dienst is geweest met een WW-uitkering. c. Iemand die een vast dienstverband had en minimaal een half jaar in dienst is geweest met een WW-uitkering. 3. Bestaat de 40 uur duurzame inzetbaarheid uit alleen lesgebonden uren? a. Zowel lesgebonden als niet-lesgebonden uren. b. Alleen lesgebonden uren. c. Alleen niet-lesgebonden uren. 4. Kan er binnen de fiscale regels een tablet verstrekt worden aan een werknemer? a. Ja, dat kan altijd. b. Nee, dat kan niet. c. Ja, dat kan onder bepaalde voorwaarden. 5. Moet de werkgever verplicht gehoor geven aan een verzoek van de werknemer een andere bedrijfsarts in te schakelen? a. Ja, dat moet altijd. b. Dat hoeft nooit. c. Alleen bij langer dan 1 jaar ziekte. Zie pagina 12 voor de antwoorden. Ziek uit dienst kost werkgever veel geld tekst: Bas Vorstermans Een zieke werknemer is niet altijd even gemakkelijk. Vooral de re-integratie van een langdurig zieke werknemer vergt vaak veel tijd en energie. Misschien bent u geneigd te denken dat het eenvoudiger zou zijn als die zieke werknemer een tijdelijk contract had. Maar ook de werknemer die ziek uit dienst gaat, kan u het nodige kosten. Voor een zieke werknemer heeft de werkgever gedurende 2 jaar een loondoorbetalingsverplichting. Gedurende die twee jaar moeten de werkgever en de werknemer zich inspannen om de werknemer te re-integreren in zijn eigen of in ander passend werk. UWV beoordeelt na 1 jaar en 9 maanden aan de hand van het re-integratiedossier (de schriftelijke weergave van het verloop van het ziekteverzuim en de re-integratie) of de re-integratie-inspanningen voldoende waren. Is dat niet het geval, dan krijgt de werkgever van UWV een zogenaamde loonsanctie. De werkgever moet dan het loon van de werknemer nog maximaal een jaar langer doorbetalen, alvorens UWV beoordeelt of de werknemer een WIAuitkering krijgt. Zijn de re-integratieinspanningen wel voldoende geweest, dan vindt die beoordeling meteen plaats. Afhankelijk van de verdiencapaciteit die de zieke werknemer nog heeft, beoordeelt

10 10 UWV of de werknemer een WIA-uitkering (bestaande uit verschillende varianten, afhankelijk van de ernst en duur van arbeidsongeschiktheid) krijgt of niet. In beide situaties hangt het van de omstandigheden af of de werkgever de werknemer in dienst moet houden in aangepaste werkzaamheden of tot ontslag kan overgaan. Er is nagenoeg geen mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging (dus vóór de WIA-beoordeling) van het dienstverband. Tot zover het wettelijke stramien dat bekend staat onder de Wet Verbetering Poortwachter. Hoewel dus de mogelijkheden om vóór de WIA-beoordeling de arbeidsovereenkomst te beëindigen zeer beperkt zijn, kan het toch voorkomen dat de arbeidsovereenkomst tussentijds eindigt. Denk bijvoorbeeld aan de zieke werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: Deze arbeidsovereenkomst eindigt in beginsel van rechtswege, of de werknemer nu ziek is of niet. Of denk aan de werknemer die de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd toen hij nog niet ziek was, maar vervolgens in de opzegtermijn alsnog ziek werd. Hoe wordt daarmee omgegaan? Deze werknemers, ook wel vangnetters genoemd, hebben in beginsel recht op een Ziektewetuitkering totdat zij hersteld zijn (en in de werkloosheidswet instromen) of twee jaar aaneengesloten ziek zijn (en alsnog de WIA-keuring kunnen ondergaan). Wet BEZAVA Gebleken is dat deze vangnetters relatief veel gebruikmaken van de Ziektewet en de WIA-uitkeringen. Om daaraan paal en perk te stellen, is per 1 januari 2014 de Wet BEZAVA in werking getreden, die voor de genoemde categorie vangnetters een gedifferentieerde premie ten laste van de ex-werkgever introduceert. Deze gedifferentieerde premie is ook van toepassing op werknemers die bij einde dienstverband niet ziek waren, maar zich binnen vier weken na einde dienstverband alsnog ziek melden. Het soort premie dat de werkgever moet betalen hangt af van de totale loonsom van de werkgever: Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote (totale loonsom > 3,14 miljoen), middelgrote (totale loonsom > 3,14 miljoen) en kleine werkgevers ( totale loonsom < ). Grote en middelgrote werkgevers betalen een hogere premie naarmate van hen afkomstige vangnetters gebruikmaken van de Ziektewet of van de WIA. Voor kleine werkgevers geldt nog wel een sectorale premie. De gedifferentieerde premie voor grote en middelgrote werkgevers wordt berekend volgens T-2: De uitkeringsomvang per ex-werkgever van twee jaar geleden is bepalend voor de premie in een bepaald jaar. Daarbij kan de doorlopende uitkering tot maximaal 12 jaar (!) na einde dienstverband meegerekend worden. De financiële consequenties van de Wet BEZAVA voor de werkgever waarvan een werknemer uit dienst gaat die langdurig ziek is of binnen 4 weken na einde dienstverband wordt, zijn daardoor groot. Wat te doen? Er zijn een aantal momenten waarop uw alertheid kan lonen om de gedifferentieerde premie niet op te laten lopen. Bij personeel met een tijdelijk contract is het van belang de re-integratie serieus te nemen. Ziek uit dienst kost immers (mogelijk veel) geld via de gedifferentieerde premie. Bovendien dient de werkgever een werknemer indien van toepassing ziek uit dienst te melden bij UWV. Duurde de ziekte al zes weken of langer, dan moet de werkgever ook een re-integratieverslag aan UWV toesturen waaruit blijkt welke acties in het kader van de re-integratie zijn ondernomen. Wanneer UWV vindt dat de voormalig werkgever de reintegratie te laks heeft aangepakt, kan die werkgever sancties verwachten. Zoals gezegd wordt de gedifferentieerde premie ook gebaseerd op werknemers die ten tijde van het einde van het dienstverband nog niet ziek waren, maar dat binnen 4 weken nadien alsnog worden. Een belangrijke uitzondering hierop is de werknemer die voordat hij ziek werd al een WW-recht had verworven (of elders in dienst trad). Het is daarom aan te raden ervoor te zorgen dat een werknemer (die niet ziek is) bij einde dienstverband zo snel mogelijk een WW-uitkering aanvraagt en verkrijgt. Wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat, krijgt de werkgever als belanghebbende een afschrift van de toekenningsbeschikking van de ZW-uitkering. Als die beschikking niet klopt, kunt u bezwaar aantekenen. Bezwaar kan betrekking hebben op de vraag of de werknemer wel werkelijk ziek was ten tijde van het einde van het dienstverband (of de vier weken daarna). Wanneer de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd of heeft meegewerkt aan beëindiging terwijl hij ziek was, heeft de werknemer een zogenaamde benadelingshandeling verricht en heeft hij daarom geen recht op een ZW-uitkering. U heeft in 2013 en 2014 al premiebeschikkingen van de belastingdienst met betrekking tot de verschillende premievarianten ZW en WGA (WIA) ontvangen. Heeft u deze gecontroleerd? Is de premie bijvoorbeeld gebaseerd op werknemers die daadwerkelijk bij u in dienst zijn geweest? En was u ook wel werkelijk de laatste werkgever? Werknemers die een ZW-uitkering hebben gehad wegens zwangerschapsen bevallingsverlof, tellen niet mee voor de hoogte van de premie en moeten dus niet zijn vermeld in de premiebeschikking. Dat geldt ook voor werknemers die na einde dienstverband eerst een WW-uitkering ontvingen voordat zij ziek werden. Ook schijnt UWV wel eens fouten te maken met de vermelde uitkeringshoogte. Zo lang een werknemer nog in dienst is, kan de werkgever invloed uitoefenen op het ziekteproces door sturing op de re-integratie. Vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd (en de ZW-uitkering begint) is UWV degene die de re-integratie samen met de werknemer vorm moet geven. Hoewel de re-integratieverplichtingen onder de ZW aanzienlijk zijn, is UWV niet altijd voortvarend in de aanpak. Het kan dus slim zijn de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer juist te verlengen, om zo de controle op het proces te behouden. Een andere (nogal vergaande) methode om zelf controle over het proces te houden, is de keuze voor eigenrisicodragerschap voor de ZW en WGA (WIA). Daarmee is de werkgever verlost van de gedifferentieerde premie, maar draagt hij natuurlijk wel alle risico voor instroom in de ZW en WGA. De werkgever blijft dan (in plaats van UWV) ook verantwoordelijk voor de re-integratie vanuit de uitkeringssituatie. Een eigenrisicodrager kan zich ook privaat herverzekeren. Vaak kan een gerichte aanpak van de situatie kosten voorkomen of verminderen. Zo kan bijvoorbeeld in de vaststellingsovereenkomst met een werknemer rekening worden gehouden met de hierboven beschreven problematiek. Natuurlijk helpen de juristen van VBS u graag met eventuele vragen over deze materie.

11 11 Kennis werkkostenregeling is verplicht voor onderwijswerkgevers tekst: Noor Dietvorst De fiscale regels rondom de werkkostenregeling zijn verplichte kennis voor onderwijswerkgevers. VBSchrift zet de belangrijkste regels en wijzigingen op een rij. De in 2011 ingevoerde werkkostenregeling heeft tot doel de fiscale regels over arbeidsvoorwaarden te vereenvoudigen. De kern van deze regeling is dat allerlei bijzondere regels, zoals voor fiets, geschenken, vakbondscontributie, personeelsreizen en internet, vervallen. Daarvoor in de plaats kwam één algemene vrijstelling die werkgevers kunnen gebruiken om dit soort zaken aan hun werknemers te verstrekken. Die vrijstelling bedroeg in ,5 procent van de loonsom van de werkgever. De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief van 3 juli 2014 aan de Tweede Kamer aangegeven dat de overgangsperiode, waarin werkgevers de oude regels mogen toepassen, met ingang van 1 januari 2015 definitief vervalt. Dan wordt de werkkostenregeling met een aantal aanpassingen voor iedereen verplicht. Deels zijn die aanpassingen versoepelingen, waardoor de vrijstelling nog maar 1,2 procent van de loonsom bedraagt. Het keuzerecht vervalt daarmee ook. U kunt niet meer kiezen tussen het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen en de werkkostenregeling. Alleen de werkkostenregeling bestaat nog. Inhoud wijzigingen De werkkostenregeling wordt voor iedereen verplicht gesteld en de vrije ruimte daalt van 1,5 procent naar 1,2 procent. Uit budgettaire overwegingen moet het forfait omlaag met 0,3 procent. Dit terwijl de vrije ruimte eigenlijk het fundament van de werkkostenregeling was. Werkgevers die niets of weinig hebben aan de verruimingen, gaan er hierdoor dus mogelijk op achteruit. Indien dit algemeen forfait van 1,2 procent vanaf 1 januari 2015 wordt overschreden, dan is de werkgever 80 procent loonbelasting verschuldigd over het meerdere. Bepaalde vergoedingen worden beschouwd als gerichte vrijstellingen en raken het algemene forfait niet. Zo zijn intermediaire kosten vrijgesteld. Dit zijn kosten die de werknemer moet maken in opdracht en voor rekening van de werkgever (bijvoorbeeld de kosten van de benzine voor de bedrijfsauto of de gekochte stiften voor het whiteboard op school). Daarnaast zijn er in 2015 zes gerichte onbelaste vrijstellingen: Reiskosten (tot maximaal 0,19 per kilometer); Tijdelijke verblijfkosten (maaltijden tijdens dienstreizen of met zakelijke relaties, overnachtingen etc.); Kosten van cursussen, seminars, symposia, congressen, studiereizen, outplacement, beroepsorganisaties en vakliteratuur; Studiekosten; Extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader van de dienstbetrekking; Zakelijke verhuiskosten. Vanaf 1 januari 2015 geldt tevens een noodzakelijkheidscriterium voor gereedschappen, computers, mobiele communicatie en dergelijke. Een telefoon of tablet is belastingvrij, zolang ze onder het noodzakelijkheidscriterium vallen. De werknemer moet deze telefoon of tablet dan dus wel in redelijkheid nodig hebben en ook feitelijk gebruiken voor de werkzaamheden. Vergoeding advocaatkosten Bij ontslagprocedures is het vaak gebruikelijk om de kosten rechtsbijstand van de werknemer op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Geregeld wordt dan overeengekomen dat de advocaat van de werknemer een factuur met btw naar de werkgever stuurt. De vraag rijst dan dus of loonbelasting verschuldigd is over deze vergoeding van rechtsbijstand en of de gefactureerde btw door de werkgever in aftrek kan worden gebracht. De definitie van loon op basis van artikel 11 lid 1 van de Wet op de Loonbelasting 1964 luidt als volgt: al hetgeen dat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede verstaan hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. De vergoeding voor kosten rechtsbijstand is daarom in beginsel onderworpen aan de heffing van loonbelasting. Een dergelijk voordeel vloeit in feite voort uit de (vroegere) dienstbetrekking. Vergoedingen voor advocaatkosten vallen niet onder de gerichte vrijstellingen en moeten zodoende uit het algemeen forfait worden betaald. Het voorgaande houdt in, dat de werkgever wordt geconfronteerd met een eindheffing loonbelasting van 80 procent indien er sprake is van een overschrijding

12 12 van het algemeen forfait van 1,2 procent. De werkgever kan er dan echter ook voor kiezen om de vergoeding voor advocaatkosten als belast loon te beschouwen. Er is dan geen sprake meer van een onbelaste vergoeding vanuit het algemeen forfait. In feite komt de rekening dan dus bij de werknemer te liggen. Outplacementvergoeding Door de kosten voor outplacement als een gerichte vrijstelling op te nemen, wordt volgens de parlementaire toelichting aangesloten bij de ontwikkeling van outplacementtrajecten naar een algemeen geaccepteerd instrument van sociaal personeelsbeleid. Het algemeen forfait wordt hier dus niet geraakt, in tegenstelling tot de vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand. Uit de parlementaire toelichting blijkt namelijk dat een outplacementtraject steeds vaker leidt tot het versterken van persoonlijke vaardigheden van de werknemer. Anders dan bij rechtsbijstand voor de werknemer, is het bij outplacement dus wél mogelijk dat de werkgever een outplacementbureau inschakelt om zijn (ex-) werknemer te coachen of te begeleiden, en dat de werkgever als opdrachtgever een contract met dit bureau sluit. De werkgever wordt daarmee afnemer van de dienst die het outplacementbureau verricht. De onderlinge rechtsverhoudingen tussen werkgever en werknemer staan bij dit afnemerschap van werkgever niet in de weg, nu werkgever en werknemer op het punt van outplacement geen tegenstrijdige belangen hebben. Antwoorden op de VBS Helpdeskquiz Vraag 1 b De staatssecretarissen van Onderwijs en Financiën hebben begin juli 2014 besloten naar aanleiding van vragen vanuit de PO-Raad en onderwijsinstellingen dat er een vrijstelling komt voor btw voor diensten die voortvloeien uit het ondersteuningsplan in het passend onderwijs. De vrijstelling kan worden benut door het samenwerkingsverband en door de deelnemers. De formele uitwerking van dit besluit volgt zo snel mogelijk. Er wordt gekozen voor een voorlopige vrijstelling tot 1 augustus In de periode tot 1 augustus 2016 zal worden gesproken over een definitieve regeling voor het passend onderwijs die beter past binnen de huidige wet- en regelgeving. Vraag 2 b Wanneer een schoolbestuurder een werknemer bij een van zijn scholen wil benoemen, wordt het bestuur geacht deze persoon, de eigen wachtgelder, te benoemen. Een eigen wachtgelder is iemand die langer dan een jaar, onafgebroken, bij een schoolbestuur heeft gewerkt en nu een WW-uitkering ontvangt. Een wachtgelder moet volgens de regels met voorrang de vacature aangeboden krijgen. Gebeurt dat niet, dan krijgt het bestuur voor de nieuw aangestelde kracht geen vergoeding van het ministerie van Onderwijs (OCW). Dit geldt ook voor tijdelijke werknemers en ziektevervangers. Projectbenoemingen van meer dan een jaar tellen wel mee. In alle gevallen moet er sprake zijn van een uitkering ten laste van de werkgever: geen uitkering dan ook geen eigen wachtgelder. Vraag 3 a De 40 uur duurzame inzetbaarheid bestaat uit zowel lesgebonden als nietlesgebonden uren. In overleg met de werknemer bepaalt de werkgever de verdeling van deze uren. Vraag 4 c Uit een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam blijkt dat tablets voor zakelijk gebruik door de rechter definitief vrijgesteld zijn van loonheffing. De uitspraak is goed nieuws voor scholen die tablets aanschaften en die te maken kregen met een naheffing van de Belastingdienst. Volgens het gerechtshof moet de tablet als communicatiemiddel worden beschouwd, omdat deze voornamelijk is bedoeld voor internetten, en en het versturen van berichten. En niet voor het schrijven van lange teksten. Daarmee komt ook de 90 procent-regel die voor computers geldt, te vervallen. Computers moeten vrijwel volledig zakelijk worden gebruikt, voor tablets die belastingvrij worden verstrekt, hoeft dat gebruik slechts 10 procent te zijn. Vraag 5 b Het staat een werknemer uiteraard wel vrij om een andere bedrijfsarts te vragen, maar aan dat verzoek hoeft niet te worden voldaan, ook al is de werknemer ontevreden over de arts in kwestie. De werkgever heeft nu eenmaal een keuze gemaakt voor een arbodienst en bepaalt daarmee in feite ook met welke bedrijfsarts de zieke werknemer te maken krijgt. Hoewel die keuze voor een arbodienst in overleg en met instemming van de medezeggenschapsraad wordt gemaakt, heeft de individuele werknemer verder geen directe invloed op die keuze. Een werknemer kan dan ook niet simpelweg afzien van contact met de bedrijfsarts die hem niet bevalt. Doet hij dat wel, dan kan hem dat zijn loon of uiteindelijk zelf zijn baan kosten. De zieke werknemer moet volgens de wet namelijk in alle redelijkheid meewerken aan een onderzoek waarmee zijn werkgever kan bepalen of de werknemer terecht verzuimt. Datzelfde onderzoek stelt de werkgever ook in staat de werknemer te helpen met re-integreren, iets dat de werkgever wettelijk is verplicht te doen. Heeft u behoefte aan nadere uitleg of ondersteuning? Neem dan gerust contact op met de VBS Helpdesk.

13 13 Verenigingsnieuws Bespaar op printkosten met Printen voor Scholen Staat er bij u op school ook een mooie printer met veel mogelijkheden? Misschien herkent u dan ook de problemen die daar soms mee gepaard gaan. Hoge printkosten, storingen. Een onduidelijk contract en weinig inzicht in wat u echt nodig heeft. Komt dit u bekend voor, dan is ons aanbod Printen voor Scholen iets voor u. De adviseurs van Printen voor Scholen bekijken uw huidige situatie en geven aan hoe u kosten kunt besparen. Als de dienstverlening bevalt en u wilt hier gebruik van blijven maken, dan kunt u een abonnement afsluiten voor 5 euro per machine per maand. Tot de dienstverlening behoren zaken als controle van facturen, overleg met de leverancier over uw contract, het voorkomen van storingen. Op vindt u alle informatie die u nodig heeft. Wwz voor uw school De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert maatregelen rond ontslag en flexibel personeel. Wat zijn de consequenties voor uw organisatie? Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomst Wet werk en zekerheid en spijker uw kennis bij. Advocaten Sheila Meijer en Noor Dietvorst gaan in op de gevolgen van de nieuwe wet voor uw school. Zij bespreken hoe u met deze gevolgen om kunt gaan én hoe u erop kunt anticiperen. Omdat de consequenties van de nieuwe wet voor iedereen anders uitpakken organiseren we de bijeenkomst voor verschillende doelgroepen. Zo is er een bijeenkomst voor vrijwillige bestuurders, en een andere voor directeuren en P&O ers. Kijk onder het kopje Agenda 2015 en op voor de actuele data. Modelbrief aanzegging Een van de veranderingen door de Wwz is de aanzegplicht voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer. Die houdt in dat u werknemers met een tijdelijk contract minimaal één maand van tevoren schriftelijk moet laten weten of hun contract al dan niet verlengd wordt. Gebeurt dit niet, dan dient u een vergoeding te betalen aan de werknemer. Speciaal voor VBS-leden is er een modelbrief aanzegging opgesteld. U kunt deze gratis opvragen bij o.v.v. modelbrief aanzegging. Dilemma s in het bestuur Werkt bestuur en toezicht precies zoals het op papier beschreven is? In de praktijk zijn er altijd grijze gebieden, dilemma s die in het dagelijks werk ontstaan. Hoe ga je daarmee om? Op initiatief van VBS heeft een aantal organisaties samen het instrument Dialemma ontwikkeld (naast VBS onder andere de VO-raad, VOS/ ABB en Verus). Dialemma helpt bestuurders en toezichthouders in het vo samen het gesprek aan te gaan met hulp van fictieve, veel voorkomende dilemma s. Meer weten over bestuur en toezicht in de praktijk? Of een dilemma-avond voor uw eigen bestuur organiseren? Bel of mail Edward Moolenburgh: of Zon voor Scholen Scholen plaatsen steeds vaker zonnepanelen op hun dak om op duurzame wijze energie op te wekken. Is dit alleen een investering in duurzaamheid, of levert het ook een besparing op? Als u via VBS gebruik maakt van het aanbod van Zon voor Scholen is dat voordelig. Zon voor scholen gaat uit van de besparingspotentie van uw gebouw. Via een zonnepaneleninstallatie bespaart u direct op uw energierekening. Met die besparing kunnen de panelen worden gefinancierd. U kunt dus zonder voorinvestering een zonnepaneleninstallatie laten plaatsen, produceert meteen duurzame elektriciteit en bespaart op termijn steeds meer op de energiekosten. Meer weten? Kijk op of Agenda Wwz voor vrijwillige bestuurders in het po Medezeggenschap bij eenpitters in het po Wwz voor directeuren en P&O-ers in het po VBS Helpdesk: een praktische workshop over de cao po Wwz voor directeuren en P&O-ers in het vo Financiën voor startende directeuren in het po Flexarbeid in het po Flexarbeid in het vo Dilemma s bij bestuur en intern toezicht po Strategisch HRM-beleid in het onderwijs VBS Helpdesk: praktische workshop over dossiervorming Personele en juridische aspecten bij krimp in het po Rechtspositie in het po Kijk voor de volledige agenda op

14 14 VBS, Verbindend voor diversiteit in onderwijs tekst: van de redactie --- fotografie: Rolf van Koppen De aanwezige leden op de 93ste algemene ledenvergadering van VBS gingen op reis. In de vertrekhal van het Kontakt der Kontinenten in Driebergen konden ze op 26 november met een drankje nog even rustig de batterijen opladen voor de trektocht begon. Drie reisgezelschappen onder de bezielende leiding van VBS-reisleidsters trokken langs een diversiteit aan workshops: ondernemerschap, communicatie, voorkomen van klachten, samen werking, spanningsveld eigenheid-certificering en inspectie versus eigenzinnigheid. De inhoud van iedere workshop was tot stand gekomen in een samenwerking tussen VBS-bestuur, VBS-medewerkers en VBS-scholen. Inspireren en interactie stonden centraal. Tussen de workshops zorgde een afwisselend menu van fingerfood voor de nodige energie. Met als finaal akkoord een dessertbuffet in de aankomsthal.

15 15 Welkom Algemeen directeur Simon Steen heette de aanwezigen welkom op de algemene ledenvergadering. Het was voor hem een bijzondere avond. Deze ALV was de laatste onder zijn bezielende leiding. Zijn opvolgers Edward Moolenburgh en Koen Groeneveld schetsten in een paar minuten de piketpalen van VBS in de komende jaren. Het wordt een spannende reis waar de aankomende directie en het VBS-team veel zin in hebben (zie pagina 6). High five voor ondernemerschap De Stichting Nutsscholen Breda heeft ruime ervaring met ondernemerschap. Vijf kerngedachtes staan daarbij centraal: beschouw ondernemen als een competentie, niet als een bezigheid; gericht ondernemerschap vraagt om visie en doel; blijf voortdurend initiatief nemen; samenwerking is cruciaal om van 1+1=3 te maken; wees aanwezig bij overleggen en bijeenkomsten. Ben Sanders (algemeen directeur van de Nutsscholen Breda en penningmeester VBS-bestuur) en Frans-Joseph De Graaff (directeur De Hoogakker) zetten hun workshopdeelnemers letterlijk in beweging. Met als basis de coöperatieve structuur Geef één, krijg één (Spencer Kagan), wisselden deelnemers in paren tips over ondernemen uit. Na een high five zette iedere deelnemer zijn tip uiteen en overhandigde daarna een kaartje met de tip. Aan de levendige uitwisseling van tips te oordelen is ondernemen een hot item in onderwijsland. De levendige discussies zetten de aanwezigen voort op de gang. Succesfactor voor (ouder)betrokkenheid Communiceer, vertel wat je doet, wees open. Dat was de boodschap van Marije Veldhuis, VBSbestuurslid en directeur Visser t Hooft Lyceum. De school communiceert veel per brief. En dat werkt. Maar wat doe je, als je meer interactie wilt en bijvoorbeeld ouders meer wilt betrekken bij projecten? Martin van Dam (ouder-bestuurder Casimirschool Gouda) en Paul Verheul (ICT er en echtgenoot van een leerkracht bij dezelfde school) ontwikkelen samen een digitaal communicatieplatform voor directie/bestuur, leerkrachten en ouders. Zij gaven in hun workshop een kijkje in de afwegingen, knelpunten en oplossingen. Het resultaat is een sociaal platform waar alle

16 16 betrokkenen geïnformeerd worden én samen kunnen werken aan of meedenken in (onderwijs)projecten. Oei, u deed het fout Een school die het zo bont maakt, heeft geen bestaansrecht. Daar waren de deelnemers aan de workshops over klachten op school het snel over eens. Een leerkracht en directeur die zeer slecht geïnformeerd zijn over wat er in de klas en op het schoolplein gebeurt. Die wel heel erg vasthouden aan procedures en protocollen (als die er al zijn) zonder daadwerkelijk met de leerlingen te proberen pesten als onacceptabel fenomeen bespreekbaar te maken. Nu was dit gelukkig een rollenspel met Dorine Dane (ambtelijk secretaris van de Landelijke Klachtencommissie) als leerkracht en Aske Janbroers (VBS-bestuurder) als directeur, waaraan de deelnemers aan de workshop enthousiast deelnamen. Veel beter ging het Dane af toen ze vanuit haar betrokkenheid bij de klachtencommissie inzicht kon geven in de procedures rondom het klagen op school: handel snel en adequaat. Overstapplaats: huishoudelijk deel Als rustpunt tussen de etappes was er het huishoudelijk deel van de Algemene Ledenvergadering. Voorzitter Wobine Buijs legde in haar jaarrede onder andere de link tussen haar werk als burgemeester van Oss en het onderwijsveld. Uiteindelijk gaat het om dat kind op het schoolplein en die burger in de stad. In het huishoudelijk deel werden de jaarcijfers 2013 en de begroting 2015 vastgesteld. Het agendapunt statutenwijziging kon niet worden afgerond omdat het quorum ontbrak (op 15 december vond hiervoor een tweede ALV plaats). Aan het slot van het huishoudelijk deel werd ook stilgestaan bij het aanstaande afscheid van Simon Steen als algemeen directeur van VBS. Jos Cremers, het langstzittende bestuurslid en al samenwerkend met Steen toen deze als directeur 27 jaar geleden begon, sprak hem toe. In zijn dankwoord benadrukte Steen, die werd benoemd tot erelid, dat hij met VBS al die jaren stem heeft willen geven aan mensen die zelf maatschappelijk verantwoording willen nemen: Mijn verhaal is nu uit, dat van VBS niet. VBS blijft onderweg. Overstapplaats: Bazaar Tijdens de bazaar konden de aanwezigen langs diverse stalletjes en kraampjes informatie en innovatieve ideeën verzamelen. Enkele thema s waren; de nieuwe cao, Dialemma, Wet werk en zekerheid, Onderwijs2032.nl, Jan Kersten Fonds, de Gezonde

17 17 School, Beleidsscan Governance, Financiën en HRM netwerken voor leden en secretariaatsvoering. Voorzitter Begaafdheidsprofielscholen Dick van Hennik was aanwezig om met leden van gedachten te wisselen over excellentie in scholen en hoogbegaafdheid. De diverse voordelen voor scholen zoals Printen voor Scholen, Energie voor Scholen, Zon voor Scholen en Schoolinkoop.nl werden in de kijker gezet. De VBS Helpdesk wist aanwezigen te trekken met een heuse quiz. Hieruit bleek dat personeelsvraagstukken nog niet zo gemakkelijk zijn. Niemand had de vijf vragen (zie pagina 9) goed. Als beste kwam Mathieu Arnouts, rector VCL naar voren. Hij heeft drie uur gratis juridisch advies gewonnen. Houdt de inspectie innovatie tegen? Een voldoende wordt het nieuwe zwak. De inspectie is er enkel en alleen voor de deugdelijkheid van het onderwijs. De inspectie weerhoudt scholen van innoveren; door toezicht kiezen scholen voor zekerheid. Aan de hand van deze drie stellingen prikkelden Jona Isaac (senior-adviseur VBS) en Jos Cremers (algemeen directeur van Het Rhedens en bestuurslid van VBS) de deelnemers aan de workshop over de onderwijsinspectie tot debat. Over het algemeen waren de deelnemers tamelijk eensgezind in hun opvattingen ten aanzien van de stellingen. Ja, het predicaat voldoende (zoals voorgesteld in het nieuwe toetsingskader) wordt het nieuwe zwak. Ja, de inspectie is er alleen om de deugdelijkheid van het onderwijs te toetsen (maar kan toch ook een gewaardeerde critical friend zijn). Maar nee, de inspectie staat innovatief gedrag van scholen niet in de weg; er blijft ruimte voor eigenzinnigheid. De discussie over (proportioneel) toezicht is in ieder geval nog lang niet beslecht. Samen beter, beter samen Johan Taal (bestuurder RESPONZ en lid VBSbestuur, Aart Blok (directeur Maurice Maeterlinckschool, onderdeel van RESPONZ) en Edward Moolenburgh (VBS) reflecteerden met de leden over de do s en don ts van samenwerking. do s Gemeenschappelijke focus: de leerling! Denken in netwerken Oog voor de relatie (komt voor de inhoud) Erken en benut de verschillen Wederzijdse afhankelijkheid Situationele souplesse Durven loslaten Vanuit bestuurder aandacht voor verbinding met werkvloer en vice versa Gezamenlijke beelden en taal Gelijkwaardig Oog hebben voor de belangen van de ander en meedenken met zijn/haar dilemma Kwetsbaar durven zijn don ts Alleen belang eigen organisatie voorop Zet de cijfers niet naar je hand Te veel visie, plannen, documenten De één is net iets gelijker dan de ander Streven naar het grote ideaal Structuur centraal (en niet cultuur) We doen het er maar bij (passend onderwijs) Eigenheid voorop en toch excellent Ben je Excellente School dankzij of ondanks eigenheid? Die vraag wierp Frans Bendermacher (VBS-bestuurslid en directeur Delfsche Schoolvereeniging) op aan de deelnemers. Hij heeft ervoor gekozen de eigenheid van de school centraal te stellen en géén excellentiebeleid te voeren. We hebben ons niet anders of beter voorgedaan en we hebben er ook bewust voor gekozen de aanmelding stil te houden. In 20 minuten nam Bendermacher de deelnemers mee in het verhaal van zijn school. Over leren van elkaar, eigenheid in samenspraak, en het spanningsveld dat overblijft en hoe je daarmee om kunt gaan. Aan het eind konden deelnemer kort met elkaar in debat. Deelden zij de overtuigingen of zagen zij het anders? De teneur was dat eigenheid altijd voorop moet staan in het onderwijs. Een kind is meer dan Cito-resultaat: cognitief, sociaal-emotioneel en creatief.

18 18 Meten moet... met mate tekst: Akke Tick --- fotografie: Rolf van Koppen Roger Standaert, ere-professor Comparatieve Pedagogiek van Universiteit Gent schreef een boek over meten-met-cijfers in het onderwijs. VBSchrift initieerde hierover een gesprek tussen deze hoogleraar en Ferdinand Mertens, oud-inspecteur-generaal van het Nederlandse onderwijs. Meten is nodig, maar weet wat je meet en wat je daarbij over het hoofd ziet. In Nederland is meten in het onderwijs inmiddels een vast bestanddeel van de beleidscultuur. Bij een kritische kanttekening erover hoor je al snel dat je je niet wilt verantwoorden. In Vlaanderen wordt ook gemeten. Maar minder en anders namelijk niet nationaal, aldus Standaert. Ik zie de overheidsdruk daar toenemen. Dat is ook de reden dat ik aan het boek De becijferde school ben begonnen. Ik zie meetcultuur evolueren naar een meetcultus. Dag pedagogen, hallo psychologen In Nederland is geïnspireerd door de VS de aandacht voor meten ontstaan tegen het einde van de jaren vijftig, aldus Mertens. Van grote invloed was het pamflet Vijven en Zessen van Prof. Adriaan de Groot. In die publicatie haalde deze psycholoog met wiskundige achtergrond de bestaande beoordelingscultuur in het Nederlandse onderwijs volledig onderuit. Hij benadrukte de psychologie, het individuele en speelde de pedagogen van de kaart. De Groot was een theoretisch wetenschapper maar ook een pragmaticus. Hij wist dat hij draagvlak nodig had buiten de wetenschap en bouwde met steun van de overheid het Cito uit. Dat instituut werd uitvalsbasis voor de verdere doordringing van ons onderwijs met meetbenaderingen. Standaert voegt eraan toe dat de sociale wetenschappen de natuurwetenschappen na wilden doen met kwantitatieve lijstjes. En belangrijker nog met kwalitatieve eigenschappen in cijfers te willen gieten.

19 19 Leerkracht aan zet Standaert is bezorgd als hij ziet hoe de rol van de leerkracht stelselmatig wordt gedegradeerd. Hij erkent dat er leerkrachten zijn met onvoldoende competenties maar dan moet je daar in investeren. Het helpt niet dan maar kwantitatieve eenheidstoetsen op te leggen. Competenties verwerf je door intervisie, collegiaal overleg en een betere vooropleiding. Het belang van feedback is enorm zegt Mertens: Het zou moeten dienen als motivatie voor leerlingen, leerkrachten en scholen. Cijfers versimpelen te veel de werkelijkheid. Wie goed wil evalu eren en testen heeft veel tijd en ener gie nodig. Is het niet nuttiger die te besteden aan de verhoging van de kwaliteit van de leraar, onderwijs ontwikkeling en het curriculum. Dat is wat het onderwijs van de 21ste eeuw nodig heeft > < % ROGER STANDAERT / / / > > 4 15 x 73 = 14/ f(x) 6 DE + 4 BECIJFERDE SCHOOL = / MEETCULTUS EN MEETCULTUUR Kinderen worden vanaf jonge leeftijd in steeds hogere mate in cijfers uitgedrukt. Deze worden jaar na jaar over genomen. Dit heeft gevolgen voor hun toekomst. Roger Standaert schetst in zijn boek een pedagogische kijk op cijfers of met andere woorden op meten in het onderwijs. Meten zou jongeren moeten helpen hun talenten zo goed mogelijk te ontplooien en overbodige mislukkingen te vermijden. In de huidige schoolcultuur loopt dit gevaar. Het boek levert discussiestof. Het mag in iedere school die staat voor een eigen visie niet ontbreken. Ook is het zinvol voor iedere politicus die onderwijs in zijn portefeuille heeft. DE BECIJFERDE SCHOOL Van 1475 jongs 47 af worden geconfronteerd rapporten kinderen al met 981cijfers 547 5op65hun28toetsen en In547 5 heel wat gevallen bepalen die cijfers al vroeg hoe het met hen verder zal lopen. Cijfers en hebben een 55 grote 64 41waarde van 55 een Ze 3zijn713verleidelijk en14ze metingen voor 87 de toekomst kind. geen compromissen maken neutrale boodschappen. Ze verhullen vaak de werkelijkheid Maar, 574cijfers 444 en 5 7metingen zijn 265geen die erachter schuilgaat. Je kunt immers vragen stellen over wat gemeten wordt en wat niet Ook en251niet hoe 55gemeten wordt. 251 Het dat55we64alles waarom in het5minst optimisme, kunnen dat geldt evenzeer voor het meten van de kwaliteit becijferen en meten, is vaak 021 bovenmaats En van scholen en zelfs van de kwaliteit van het onderwijs in een land In dit boek stelt de auteur indringende vragen over het omgaan met cijfers en indicatoren. elkaar zonder de 65 achterliggende Vaak 350 worden cijfers kritiekloos naast gezet, dat aannames De signalen van een opkomend technocratisch denken wijzen naar een cultus zichtbaar 29zijn. 81 cijferen Vanuit 71 98zijn 80 ervaring in van 71 onderwijssystemen, illustreert van10 meten en het vergelijken auteur de de5uitwassen daarvan boek alternatieve pedagogisch denken over64 cijfers, Tegelijkertijd schetst 41 35dit251 8 een visie64vanuit 41 35het en indicatoren. Het resultaat is een samenhangende, pedagogische kijk op meten in metingen 124onderwijs visie 444heeft evalueren van als 700op974 het Die zowel betrekking op het de leerlingen, het 444 van251 onderwijssystemen. jongeren helpen hun evalueren van 13 scholen en Dit 87 meten moet om talenten zo goed mogelijk te ontplooien, terwijl overbodige mislukkingen worden vermeden Op kan cijfercultus plaats maken die wijze de opkomende voor265 een480 cijfercultuur Het 251boek 13 87vermijdt overbodig jargon, zodat het discussiestof levert voor een breed lezerspubliek onderwijsmensen van 4 62geïnteresseerde ouders, politici en4uiteraard ROGER STANDAERT kende een gevarieerde loopbaan in het onderwijs. Achtereenvolgens was hij lerarenopleider, onderwijsbegeleider en35 de251eerste die de directeur van55 de 64 dienst verantwoordelijk was 55 voor eindtermen in het onderwijs. Hij doceerde vergelijkende en internationale pedagogiek aan de Universiteit Gent. Hij publiceerde een tiental boeken en talrijke artikels in nationale en tijdschriften internationale Boek De becijferde school ROGER STANDAERT De meetobsessie is niet enkel meer voor leerlingen constateren beide heren. Standaert: Naast het beoorde len van leerlingen zie je nu ook Natuurlijk moeten scholen beoor deeld worden, vervolgt Standaert. Dat is iets anders dan allemaal het zelfde doen. De vrijheid van onder wijs stelt ons in staat te leren en niet als robots lijstjes af te werken. Scholen zouden een inspannings verplichting voor leerlingen moeten nakomen en dat is iets anders dan een bepaalde beoordeling op resulta ten vinden de onderwijsmensen. Consecutiviteit of met andere woor den het op elkaar afstemmen van onderwijsniveaus is daarbij belang rijk. Ik ageer tegen met een moment opname de toekomst van een kind of school te hypothekeren. 1 Meten moet Wie denkt dat Mertens en Standaert tegen meten zijn, heeft het helemaal mis. Mertens: Meten is in het moderne onderwijs niet meer weg te denken. Het is echter noch een begin punt noch een eindpunt. Dat lees ik ook in het genuanceerde boek van Standaert, maar hij laat ook zien hoe het meten uit de hand kan lopen zoals in Engeland het geval lijkt. Hij laat zien wat met meten verantwoord kan en op welke wijze met meetresul taten behoort te worden omgegaan. Standaert beaamt dit: Met het boek wil ik meten, toetsen, cijferen en evalueren een plaats geven in een coherent en hoofdzakelijk pedagogi sche visie. Het werken met cijfers is nu zo gesystematiseerd dat het con curreert met de eigen capaciteit tot evalueren en beoordelen door de leraar of professional zoals in Neder land graag gezegd wordt. In Neder land is het meten trouwens veel verder doorgedrongen dan in Vlaan deren. De verplichte eindtoets en het centraal eindexamen zijn in Vlaande ren nog onbestaande. En gelukkig maar, al zie ik helaas ook een tendens in die richting. r ankings ontstaan van scholen. Een zeer onwenselijke ontwikkeling die van scholen een eenheidsworst maakt en de kwaliteit negatief beïn vloedt. Mertens: De Nederlandse overheid gaat via de inspectie nu ook op scholen labels zoals zwak, vol doende, goed en excellent plakken. Was het debat eerst toegespitst op de leerlingen en hun vervolgonderwijs, nu gaat het om de scholen. Zien we net een flexibelere houding ten opzichte van leerlingen, gaat de over heid in de verstarring richting scho len. Standaert: Scholen vergelijken leidt tot een soort formule waar niets inpast. Het haalt de nuance, de eigen heid, de focus van de scholen eruit. 8 dl Tegen het einde van de jaren 80 van de vorige eeuw bestond met name op het internationale niveau steeds meer belangstelling voor de vergelijking tussen onderwijssystemen. Standaert: Ook internationaal zag en zie ik de Oeso met een toetsenlawine steeds meer een opdringerige schoonmoe der worden. Pedagogen, onderwijs sociologen, onderwijs kundigen met enige maatschappelijk gezag zijn er nauwelijks nog. De benadering van de Oeso sluit naadloos aan bij het economisch denken en onderwijs is een onderdeel van de gedragsecono mie. Ook de nieuwe manier van denken over verantwoordelijkheid en autonomie droeg bij aan een ver antwoordingscultuur die gebaseerd is op cijfers. 4 ) f(x Lezersaanbieding Bestel De becijferde school met gratis verzending op en vermeld de actiecode BS00GZ1114. De actie loopt tot 31 januari Verzendtermijn: ±1 week. De becijferde school Meetcultus en meetcultuur Roger Standaert Acco Leuven/Den Haag 2014 ISBN: Prijs: E 29,50

20 Benut de nieuwe cao. Maak uw ambities waar! Elke schoolorganisatie heeft eigen ambities. Nieuwe ontwikkelingen bieden altijd weer mogelijkheden. Zo ook de nieuwe cao voor het primair onderwijs. VBS helpt u kansen uit de cao te benutten. Sessie 1 Start: Ambitiegesprek met directie/bestuur Welke ambities heeft de school en hoe kan de nieuwe cao helpen om die ambities waar te maken? Voor welke uitdagingen en knelpunten staat de school? Welke mogelijkheden biedt de nieuwe cao po? Heeft het overlegmodel of het basismodel voorkeur? Hoe gaan we naar de 40-urige werkweek? In gesprek met de directeur of een groep van directeuren komen we tot keuzes voor uw school. Sessie 2 Het vervolg: Verbinding met alle betrokkenen In de tweede sessie gaan bestuur, (G)MR, P&O en/ of leraren in gesprek met elkaar. Ook voorlichting over de cao po kan hier onderdeel van zijn. De invulling en het specifieke onderwerp worden op maat toegesneden: uw ambitie staat centraal. Afhankelijk van uw vraag zet VBS begeleiding met een financiële, HRM, organisatorische of juridische invalshoek in. Een voorbeeld als onderwerp voor sessie 2 is te komen tot het overlegmodel. Hiervoor heeft VBS een methode om samen in gesprek te gaan aan de hand van kernvragen. Ideeën worden kenbaar gemaakt aan elkaar, gecombineerd en gezamenlijk gaat u op zoek naar een oplossing. Na afloop zijn de kaders voor het overlegmodel besproken. In een vervolg kan een stappenplan om hier op schoolniveau invulling aan te geven worden opgesteld. Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met de VBS Helpdesk: of

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen 31 oktober 2010 Veel werkgevers geven hun medewerkers een vaste kostenvergoeding. Zo n vaste vergoeding per maand scoort veel beter dan een kostenvergoeding

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Eerste dag van arbeidsongeschiktheid

Eerste dag van arbeidsongeschiktheid mr. L.K. (Liesbet) Wouterse Fb. advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl Als gevolg van de Wet werk en zekerheid is er veel gewijzigd in het arbeidsrecht. Deze wet is op 10

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 december 2014 KDK/03474/i.01092 Datum: 11 november 2014 Verzonden: Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Werkkostenregeling per 1 januari 2015

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.15.03422 *G.15.03422* Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: ID/232 Datum collegebehandeling: 27 oktober 2015 Steller: Ta'Sangka Portefeuillehouder: Burgemeester

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING WERKKOSTENREGELING WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP. Omdat mensen tellen.

WERKKOSTENREGELING WERKKOSTENREGELING WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP. Omdat mensen tellen. 1 WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP 2. WAT HOUDT HET IN? Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven.

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2012 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

CHECKLIST RVU-RISICO 52%

CHECKLIST RVU-RISICO 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen CHECKLIST 52%-risico bij vervroegd uittreden 1. Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een praktische handleiding om vast te

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008.

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Themasessie transitievergoeding

Themasessie transitievergoeding Themasessie transitievergoeding de Ins en Outs Dinsdag 14 juni 2016 Mr. W.M. Limberger Advocaat Stein Advocaten Zwolle Eekwal 4 8011 LD ZWOLLE Tel : 038-4215221 Fax: 038-4218190 E-mail: limberger@steinadvocatenzwolle.nl

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011,

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Provinciale Staten van Fryslân, Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie