/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2"

Transcriptie

1 Operationeel Programma ESF Vlaanderen Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 19 maart Waarover gaat de oproep? Beleidskader Wie behoort tot de doelgroep van de oproep? Welke acties heeft de oproep voor ogen? Verwachte resultaten van de oproep Opvolging project Wie kan een project indienen? Promotor en partners Criteria op organisatieniveau Criteria op projectniveau Overheidsopdrachten en staatssteun Hoe maak je een projectvoorstel op? Inhoudelijke analyse Capaciteitsplanning Begroting en financiering Hoe dien je een projectvoorstel in? Registratie in de ESF-applicatie Indienen projectvoorstel Ondersteuning bij de opmaak en het indienen van het projectvoorstel Hoe weet je of je projectvoorstel is goedgekeurd? Selectieprocedure Projectbeslissing Wat zijn de verdere stappen na goedkeuring van het project? Project- en partnerschapsovereenkomst Voorschot Administratieve verplichtingen Rapportering Controle Bijlagen Definities Pagina 1 van 27

2 Pagina 2 van 27

3 Korte samenvatting van de oproep Wat? Met de oproep worden werkzoekenden in Vlaanderen ondersteund en begeleid naar ondernemerschap. Wie? Elke organisatie met ervaring op het vlak van begeleiding naar ondernemerschap kan intekenen op deze oproep. De promotor moet samen met eventuele partners een aanbod formuleren over de volledige regio in Vlaanderen. Acties? De oproep voorziet in de begeleiding van minimaal 1500 kandidaat-ondernemers geografisch gespreid over Vlaanderen. De begeleiding omvat zes fases: sensibiliseren en informeren over het traject, de screening door de VDAB, de intake, de oriëntering en de begeleiding- en nazorg waarin de kandidaatondernemer ondersteunt wordt in zijn weg naar ondernemerschap. Tijdens het begeleidingstraject maakt de kandidaat-ondernemer gebruik van een menukaart, ter waarde van max. 500 euro per kandidaat-ondernemer. Hoeveel? De maximale subsidie bedraagt euro, waarvan max. 500 euro per kandidaat ondernemer voor de besteding van de menukaart ondernemerschap. Hoe? Via de online ESF-applicatie kan je als promotor een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting. Wanneer? De oproep wordt opengesteld op 31 maart Een projectvoorstel indienen kan tot 22 mei Het goedgekeurde project zal van start gaan op 1 juli De begeleiding loopt tot 31/12/2017. Het project eindigt, gelet op de uitstroommeting op 30/06/2018. De instroom van kandidaat-ondernemers in het traject loopt tot 30 juni 2017 met het oog op een minimale begeleiding van de kandidaat-ondernemer van 6 maanden. Een verlenging van het project is mogelijk voor een periode van 3 tot 6 maand, na voorafgaande toestemming van de stuurgroep en ESF Vlaanderen. Pagina 3 van 27

4 1 Waarover gaat de oproep? 1.1 Beleidskader De oproep past binnen de investeringsprioriteit van het Vlaams operationeel ESF-programma , 8iii Werk als zelfstandige, ondernemerschap en oprichting van een bedrijf, met inbegrip van innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Doelstelling van de investeringsprioriteit is om met initiatieven het ondernemerschap in Vlaanderen te bevorderen. De acties moeten volgens het operationeel programma passen binnen de zgn. ondernemerschapsladder en omvatten het creëren van een cultuur en de noodzakelijke voorwaarden voor ondernemerschap, geïntegreerde ondersteuning bij start-up en opleiding en het ondersteunen van ondernemingsgroei. Met deze oproep om Vlaamse werkzoekenden te begeleiden naar ondernemerschap zetten we in op elk van deze acties. Volgens Vlaanderen in Actie - Pact 2020 kent Vlaanderen tegen 2020 een sterke ondernemerscultuur, stijgt het ondernemerschap en de waardering ervoor aanzienlijk, alsook het aantal ondernemingen in het Vlaamse Gewest, zodat we even goed scoren als de top vijf van de Europese regio s. Jonge starters worden aangemoedigd zodat de oprichtingsratio stijgt. Het ondernemerschap bij vrouwen, allochtonen en ouderen neemt toe tot een niveau dat evenredig is met hun aanwezigheid in de maatschappij. In de Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie van de bevoegde minister wordt aangegeven dat ook voor werkzoekenden ondernemerschap een voor de hand liggende en aantrekkelijke optie moet worden. Werkzoekenden moeten systematisch inzicht krijgen in de vele mogelijkheden van ondernemerschap en ze moeten worden doorverwezen naar de kanalen die ondersteuning bieden bij de opstart van een zelfstandige activiteit. In het Actieplan Ondernemerschap formuleert het Agentschap Ondernemen een belangrijke uitdaging om te voorzien in een toename van het aantal starters door het bevorderen van de wenselijkheid en haalbaarheid om een onderneming te starten en om bepaalde groepen in de samenleving te stimuleren om hun ondernemerspotentieel te stimuleren. 1.2 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep? De oproep richt zich tot organisaties die in Vlaanderen een aanbod formuleren om werkzoekende kandidaat-ondernemers te begeleiden. De promotor zal de dienstverlening verrichten ten aanzien van kandidaat-ondernemers die behoren tot de volgende categorieën: - niet werkende werkzoekenden of - deeltijds werkenden met inkomensgarantie uit het Vlaamse Gewest. - Werkenden in de zin van de bepalingen van een collectief ontslag ( CAO nr. 10 van 8 mei 1973 betreffende het collectief ontslag ) en/of de sluiting van de onderneming ( Sluitingswet - Wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen ) en volgens onderstaande modaliteiten Pagina 4 van 27

5 - Werkenden die om economische redenen zijn ontslagen, maar die in hun opzegperiode nog tewerkgesteld zijn bij hun werkgever en werkenden in een outplacement traject. Specifieke doelgroepen Er is in de oproep aandacht voor het bereik van specifieke kwetsbare groepen zoals vermeld in het operationeel programma. Het gaat om volgende groepen: - Ouderen ( 50+ ) - Jongeren - Laaggeschoolden - Allochtonen - Kansarmen - Langdurig werklozen Er wordt een bereik van 20% van deze doelgroepen vooropgesteld voor de begeleiding van doelgroepen in het traject. De promotor heeft ook aandacht voor de specifieke doelgroep van gefailleerden. De promotor moet voorzien in specifieke acties om deze doelgroepen te bereiken, om de negatieve uitval tijdens het traject te verminderen en om de uitstroom van deze groepen naar ondernemerschap te verhogen. De promotor rapporteert tijdens de stuurgroepen, de tussentijdse en eindrapportering over de activiteiten en de resultaten op het vlak van deze specifieke doelgroepen. Toeleiding kandidaat-ondernemers De toeleiding van kandidaat-ondernemers verloopt na een screening van de VDAB. Alle kandidaten in het traject worden door de VDAB toegeleid. 1.3 Welke acties heeft de oproep voor ogen? Deze oproep richt zich op de begeleiding op maat van werkzoekenden met interesse om een zelfstandige activiteit op te starten, en heeft tot doel hen bij te staan bij het onderzoeken van hun ondernemersidee en bij de realisatie ervan. De adviseur is de centrale figuur in de begeleiding, die de werkzoekende mee begeleidt en coacht naar ondernemerschap. Onder het takenpakket van de adviseur verstaan we het uittekenen van een traject op maat waarin elke werkzoekende op basis van zijn of haar situatie, ervaringen en noden de opstart van een eigen zaak onderzoekt. Dit gebeurt door middel van een opvolgbaar persoonlijk ontwikkelings- en actieplan en vervolgens, indien haalbaar, wordt het project gerealiseerd. Via dergelijke aanpak op maat wordt gestreefd naar een duurzame opstart van elke werkzoekende. De adviseur is de begeleider en coach van de werkzoekende van intake tot en met opstart en dit gebruik makend van het aanbod voorgesteld in een menukaart waaruit de kandidaat kiest op basis van zijn persoonlijk ontwikkelingsplan en projectidee, in overleg met de adviseur. De adviseur heeft ook een belangrijke taak inzake het informeren van werkzoekenden over de verschillende aspecten van ondernemerschap en de opstart van een eigen zaak Pagina 5 van 27

6 De activiteiten in de oproep worden opgesplitst in zes fases: 1) Sensibiliseren en informeren over het traject 2) Screening van de kandidaat (door de VDAB) 3) Intake van de kandidaat 4) Oriënteringsfase 5) Begeleidingsfase 6) Nazorg Op uitzondering van de screening door de VDAB neemt de promotor een rol in alle fases van de begeleiding. De oriënterings- en begeleidingsfase heeft een maximale looptijd voor elke kandidaatondernemer van 12 maand. (maximaal 6 maand per fase, cfr. RVA wetgeving) We overlopen de verschillende fases: 1) Sensibiliseren en informeren over het traject Het maatpak werkzoekenden naar ondernemerschap start bij een breed netwerk van organisaties waardoor het bereik van alle werkzoekenden wordt geambieerd. Partnerschappen moeten ten volle benut worden en afstemming met andere overheidsdiensten staat hier centraal. Op die manier moeten doeltreffende communicatiekanalen naar intermediairen en werkzoekende kandidaat ondernemers op basis van hun noden uitgewerkt worden. De keuze van communicatiekanalen moet gemaakt worden in functie van het bereik van de diverse doelgroepen. De promotor organiseert informatiesessies voor de werkzoekende met interesse in een traject naar ondernemerschap. De sessies naar werkzoekende kandidaat ondernemers zelf hebben vooral kans op slagen wanneer ze laagdrempelig en specifiek gericht zijn op de situatie van deze werkzoekende kandidaat. Het is van belang om de krachten te bundelen met reeds bestaande initiatieven en ervaringen. 2) Screening van de kandidaat door de VDAB De VDAB consulenten Ondernemerschap maken een screening van de werkzoekenden en leiden ze op basis van een positieve screening door naar de promotor. De VDAB Consulenten Ondernemerschap houden tijdens de screening rekening met objectieve criteria: - Het idee is concreet: sector moet duidelijk zijn, ook welke richting men wil uitgaan. Hoe ziet de werkzoekende zich in zijn zaak? - De kandidaat heeft een voldoende basiskennis Nederlands. - Intentie opstart binnen 1 jaar 1,5 jaar maximum (bij uitzondering - afhankelijk van ondernemersidee) - Informatie: wat bij opstart in bijberoep engagement om voor aansluiting van ondernemersnummer een deeltijdse job aan te nemen VDAB begeleiding/bemiddeling Pagina 6 van 27

7 Na de positieve screening wordt door VDAB een afsprakenblad opgemaakt en worden de kandidaten met een positieve screening doorverwezen naar de adviseur. VDAB registreert de negatief bevonden kandidaten en leidt deze terug naar bemiddeling/begeleiding ifv loondienst. De doorverwijzing naar een Starterslabo kan eveneens via de adviseur gebeuren. De VDAB consulent Ondernemerschap kan aan de adviseur aanbevelen iemand in een traject van de Starterslabo s op te nemen. 3) Intake van de kandidaat Tijdens het intakegesprek wordt nagegaan of het ondernemersidee kan onderzocht worden tijdens het traject en of de kandidaat over voldoende ondernemerscompetenties beschikt. De adviseur stelt tijdens de intake de diverse mogelijkheden van het traject voor, rekening houdend met het profiel van de kandidaat en het projectidee. Elke kandidaat ondernemer vult bij de intake de ENTRE-Spiegel in zodat de ondernemerscompetenties in kaart gebracht worden. Dit geldt als basis voor het POP, waaraan gewerkt wordt tijdens de oriënteringsfase. De adviseur bevraagt en bespreekt tijdens de intake het ondernemersidee. Het resultaat van de intake is een opvolgbaar actieplan, met de stappen op maat voor deze kandidaat tijdens de oriënteringsfase. Op het einde van de intake hebben de adviseur en de kandidaat ondernemer als resultaat van deze intake samen een actieplan opgesteld, waarin de trajectkeuze en de opleiding bedrijfsbeheer als concrete stappen opgenomen zijn. Naast de begeleiding door de adviseur kan dit het volgende impliceren: - Een traject bij een Starterslabo (geen extra begeleiding meer door adviseur) - Initiatieven opgenomen in de menukaart, waaronder o.a. de opleiding bedrijfsbeheer De promotor werkt een efficiënt systeem uit, met een mix van individuele en collectieve momenten dat inhoudelijk een degelijke begeleiding garandeert, vertrekkend vanuit de competenties én vragen/behoeften/noden van elke kandidaat. De adviseur is de begeleider en coach van het verdere traject naar ondernemerschap. Objectiverend kader: De promotor werkt een objectiverend kader uit waarbij er selectie criteria en richtsnoeren worden weergegeven om een kandidaat-ondernemer na de intakefase toe te laten tot de fase van oriëntering en voor welke kandidaat ondernemers een traject bij de startlabo s passend is. Hierbij moet rekening gehouden worden met de meerwaarde van het begeleidingstraject ten opzichte van specifieke kwetsbare doelgroepen. M.a.w., het is van belang om in het traject te vermijden dat net de doelgroepen die nood hebben aan het begeleidingstraject niet toegelaten worden tot de begeleiding. 4) Oriënteringsfase Pagina 7 van 27

8 Tijdens de oriënteringsfase staat de opmaak van de haalbaarheidsstudie / het businessplan en het behalen van het attest bedrijfsbeheer centraal, dit op basis van het opgestelde actieplan (zie intake). Deze stappen tijdens de oriënteringsfase werden tijdens de intake in een actieplan opgenomen. Tijdens de oriënteringsfase volgt de adviseur de kandidaat-ondernemer kwalitatief op met voldoende ondersteuningsacties. Tijdens de oriënteringsfase vindt er minimaal één adviesgesprek plaats, waarbij de kandidaatondernemer voldoende informatie en ondersteuning krijgt en tot deze voldoende klaar is om naar de begeleidingsfase door te gaan met een maximale duurtijd van 6 maand. Afhankelijk van de individuele noden van de kandidaat-ondernemers kunnen er meerdere gesprekken noodzakelijk zijn. Een belangrijk element tijdens de oriënteringsfase is het behalen van het wettelijk verplichte attest bedrijfsbeheer. De kandidaat ondernemer moet de volledige opleiding volgen, indien hij het attest nog niet behaald heeft. Wie wel in orde is, kan - afhankelijk van zijn persoonlijk ontwikkelingsplan - een opfrissing nodig hebben. Het behalen van het attest bedrijfsbeheer is enkel verplicht wanneer de kandidaat-ondernemer dit nog niet heeft behaald (tenzij in het geval van vrijstelling). Indien op het einde van de oriënteringsfase het projectidee van de kandidaat ondernemer haalbaar is, stippelt hij/zij met de adviseur verdere stappen uit in het actieplan, die dan tijdens de begeleidingsfase zullen uitgevoerd worden. 5) Begeleidingsfase Tijdens de begeleidingsfase staan de concrete acties naar opstart centraal. Hiervoor baseert de kandidaat ondernemer zich op het opgemaakte businessplan en het actieplan. De adviseur begeleidt en ondersteunt in deze fase. De promotor moet hierin plaats en ruimte kunnen vinden om een efficiënt systeem op te zetten, met een mix van individuele en collectieve momenten. De promotor ontwerpt een efficiënte en doelgerichte strategie om kandidaten tijdens de begeleidingsfase te ondersteunen. 6) Nazorg Onder regie van het Agentschap Ondernemen bestaat een aanbod voor starters. De adviseur kent dit aanbod en kan de gestarte ondernemer naar het geschikte initiatief doorverwijzen indien nodig. Tijdens de begeleidingsfase maakt de adviseur de kandidaat vertrouwd met nazorginitiatieven van o.a. Agentschap Ondernemen. Na het beëindigen van het begeleidingstraject kan het aangewezen zijn dat de promotor een initiatief neemt om voor de uitgestroomde ondernemers een opvolgingsmoment te voorzien. Op dit opvolgingsmoment kan bekeken worden welke ondersteuning de deelnemer nog nodig heeft en kan de adviseur de deelnemers gericht doorverwijzen. De promotor geeft in het projectvoorstel weer op welke manier hij de nazorg zal invullen. De menukaart Pagina 8 van 27

9 Tijdens de oriënteringsfase en begeleidingsfase kan de kandidaat ondernemer kiezen uit een aanbod van bestaande kortlopende initiatieven, aangeboden door zowel private als publieke aanbieders. De initiatieven worden door de kandidaat-ondernemer gekozen, op maat van zijn persoonlijke noden tijdens de oriënterings- en begeleidingsfase. Het aanbod wordt door de promotor voorgesteld in een menukaart, waarin de nodige ondersteuningsinitiatieven zoals advies van experten, opleidingen en workshops opgenomen worden. In het projectvoorstel wordt een duidelijk overzicht gegeven van wat er exact in de menukaart zit, hoe deze initiatieven een meerwaarde bieden naar de opstart van een zaak, en hoe die aangeboden wordt aan de kandidaat-ondernemer. Het is nodig om vooraf een grondige analyse van het aanbod in de menukaart te maken: ifv onder meer kostprijs, doelstelling opleidingen, duurtijd, doelgroep, beschikbaarheid, toegevoegde waarde in het traject naar ondernemerschap, criteria welke initiatieven opgenomen worden, enz.. Voor het ter beschikking stellen van de menukaart wordt er een vouchersysteem uitgewerkt dat de kandidaat-ondernemer in staat stelt om maximaal 500 euro persoonlijk budget te besteden. Betalende initiatieven op de menukaart worden betaald door de kandidaat-ondernemer uit zijn maximaal budget van 500 euro. Het budget wordt niet rechtstreeks toegekend aan de kandidaat-ondernemer, maar door een vouchersysteem dat de promotor heeft uitgewerkt. De stuurgroep kan tijdens de looptijd van het project de samenstelling van de menukaart aanpassen. Afstemming traject met Starterslabo Indien het opportuun is om de kandidaat-ondernemer in een specifiek traject van de Starterslabo te begeleiden kan de kandidaat-ondernemer op volgende momenten in een traject van de Starterslabo stromen: - Rechtstreeks na een screening van de VDAB - Na de intake van de kandidaat-ondernemer door de adviseur van de promotor De doorverwijzing van de kandidaat-ondernemer zal gebeuren op basis van een beknopte motivering. Kandidaat-ondernemers die doorverwezen zijn naar de Starterslabo kunnen gebruik maken van de menukaart. Financieringsinstrumenten Kandidaat Ondernemers De promotor werkt in overleg met SYNTRA Vlaanderen en het Agentschap Ondernemen een methodiek uit die zorgt voor afstemming met mogelijke financieringskanalen voor de kandidaat-ondernemer, zoals onder meer de startlening van het participatiefonds. De promotor neemt hiertoe het initiatief. Pagina 9 van 27

10 1.4 Verwachte resultaten van de oproep Er wordt over een periode van twee jaar een minimaal bereik verwacht van kandidaatondernemers in een oriënterings- of begeleidingstraject. Uit het verleden is gebleken dat niet elke kandidaat het volledige bedrag van 500 euro voor de menukaart benut. Op basis hiervan is er met het oproepbudget een potentieel om kandidaat-ondernemers te begeleiden. Het bereik wordt gedefinieerd door elke kandidaat-ondernemer die in de oriënteringsfase stapt. 20% van de deelnemers die in het traject stappen ( oriënteringsfase ) hebben 6 maand na het beëindigen van hun traject een ondernemingsnummer. 1.5 Opvolging project Stuurgroep maatpak werkzoekenden naar ondernemerschap Een stuurgroep zorgt voor de afstemming tussen VDAB, Agentschap Ondernemen, het Departement Werk en Sociale economie en ESF-Vlaanderen en het Vlaams Agentschap Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen. SYNTRA Vlaanderen neemt het initiatief voor de stuurgroep en zit de stuurgroep voor. De promotor zal actief deelnemen aan deze stuurgroep, waar het project zowel inhoudelijk, kwalitatief als cijfermatig opgevolgd en waar nodig bijgestuurd wordt, in functie van het bereiken van de doelstellingen van de oproep ( bereik, uitstroom, doelgroepen,.. ). De stuurgroep voorziet in de tussentijdse evaluatie. De stuurgroep is eveneens verantwoordelijk voor het vastleggen van de menukaart en de periodieke opvolging en bijsturing van de menukaart. Pagina 10 van 27

11 2 Wie kan een project indienen? Alvorens van start te gaan met de opmaak van een projectvoorstel is het belangrijk om met enkele criteria rekening te houden. Hieronder sommen we op welke criteria van belang zijn om een ontvankelijk projectvoorstel te kunnen indienen. 2.1 Promotor en partners De oproep richt zich tot organisaties die in Vlaanderen een aanbod formuleren om werkzoekende kandidaat ondernemers te begeleiden. De promotoren en/of hun partners moeten beschikken over aangetoonde ervaring op het vlak van het begeleiden van startende ondernemers. Binnen het partnerschap neemt één organisatie de rol van promotor op zich. De promotor heeft juridische verantwoordelijkheid en verzorgt de communicatie met het ESF-Agentschap Vlaanderen. De overige organisaties nemen deel aan het partnerschap en worden de partners genoemd. De promotor en de partners ondertekenen een partnerschapsovereenkomst waarin de inhoudelijke en financiële afspraken worden vastgelegd. 2.2 Criteria op organisatieniveau De promotor moet aan volgende criteria op organisatieniveau voldoen:: - De promotor en de partners moeten over rechtspersoonlijkheid beschikken ( tenzij de promotor of partner een vakbond is ) (ontvankelijkheidscriterium) - De promotor moet voldoende kredietwaardig zijn om het ingediende project te dragen. Deze check gebeurt via een koppeling met Digiflow van de federale overheid. 2.3 Criteria op projectniveau De promotor moet bij het opmaken van het projectvoorstel volgende criteria respecteren: - Het projectvoorstel moet opgesteld zijn in het Nederlands. (ontvankelijkheidscriterium) - Het projectvoorstel moet opgeladen worden in de ESF-applicatie applicatie. (ontvankelijkheidscriterium) De promotor moet zich registreren in de ESF-applicatie. Een project indienen kan enkel op onze ESF-applicatie. De toegang daartoe is mogelijk met een elektronische ID-kaart of het federaal token. Via volgende link kan je de software voor de eid installeren of het federaal token aanvragen: Pagina 11 van 27

12 2.4 Overheidsopdrachten en staatssteun Overheidsopdrachten Promotoren die een organisatie zijn in de zin van artikel 2, WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 zijn gebonden om de wetgeving overheidsopdrachten toe te passen binnen het project voor aankopen van werken, diensten en leveringen. De wetgeving op overheidsopdrachten geldt voor volgende organisaties: - De overheid - Organisaties die aan volgende 3 voorwaarden voldoen: Doel is algemeen belang: terug te vinden in de doelomschrijving van de statuten. ( opgericht met het specifieke doel om ) Rechtspersoonlijkheid hebben Overwegende overheidsinvloed heeft - Privaatrechtelijke organisaties voor bepaalde gesubsidieerde opdrachten - Privaatrechtelijke universitaire instellingen Meer informatie is terug te vinden in de handleiding overheidsopdrachten die toegevoegd is als bijlage aan deze oproep en via DAEB steun De verleende steun die aan de goedgekeurde projecten wordt verleend is een steun voor de uitvoering van een dienst algemeen economisch belang. De dienst die verstrekt wordt is de begeleiding van werkzoekende naar ondernemerschap. Een uitgebreidere beschrijving van de gevraagde dienstverlening wordt omschreven in punt 1.3. van de oproep. De steun die verleend wordt in het kader van de goedgekeurde projecten is een compensatie voor de uitvoering van deze dienstverlening. De berekeningswijze van de compensatie wordt vermeld onder punt 3.2. van de oproep. Hieruit volgt dat binnen het project geen enkele andere financiering kan ontvangen worden dan de financiering die wordt goedgekeurd voor het project en dat enkel de geregistreerde prestaties uitbetaald worden. De controles, omschreven in punt 7.5, zullen nagaan of de uitbetaalde financiering in overeenstemming is met de financiële criteria en er dus geen overcompensatie is voor de gemaakte kosten voor de uitvoering van de dienst. Pagina 12 van 27

13 3 Hoe maak je een projectvoorstel op? Om een ESF-projectvoorstel in te dienen moet je twee documenten opmaken: 1. Een inhoudelijke analyse door het beantwoorden van de inhoudelijke vragen 2. Een capaciteitsplanning 3. Een financiële begroting Deze documenten moeten rekening houden met de ontvankelijkheidscriteria zoals hierboven beschreven. 3.1 Inhoudelijke analyse Op te leveren product De promotor maakt een inhoudelijke analyse op waaruit blijkt dat het projectvoorstel voldoet aan de doelstellingen en verwachtingen van de oproep. Het sjabloon voor deze inhoudelijke analyse wordt ter beschikking gesteld via de ESF- Applicatie. De promotor moet deze vragen in het sjabloon zo volledig mogelijk beantwoorden. Document: Inhoudelijke vragen Beoordelingscriteria Het projectvoorstel wordt door het evaluatiecollege beoordeeld op basis van volgende beoordelingscriteria: - Aanpak en methodiek op 70 punten - Goed projectbeheer op 30 punten De detaillering van de beoordelingscriteria vind je als bijlage in de applicatie. Document: Beoordelingscriteria. Pagina 13 van 27

14 3.2 Capaciteitsplanning De promotor maakt een capaciteitsplanning op waarin een overzicht wordt gemaakt van de verschillende in de oproep afgebakende fases en activiteiten, gespreid over de looptijd van het project, en in functie van de instroom en de regionale spreiding van de kandidaat-ondernemers in het traject. Uit deze capaciteitsplanning blijkt de inzet van de inhoudelijk projectcoördinator en de adviseurs. 3.3 Begroting en financiering Op te leveren bij indienen van het projectvoorstel? De promotor maakt een projectbegroting op. Dit is een overzicht van de geraamde kosten voor het intern personeel. Hiervoor is een EXCEL-document beschikbaar waarin de kosten en financiering wordt opgemaakt. De promotor dient dit excel-document zo volledig mogelijk in te vullen en als bijlage toe te voegen in de applicatie bij het indienen van het projectvoorstel. De kosten voor de menukaart zijn vastgelegd op maximaal euro, op basis van de begeleiding van kandidaat-ondernemers x 500 euro. Document: Projectbegroting en financiering Welke kosten kan je inbrengen? Intern personeel De promotor kan kosten inbrengen voor het intern personeel. Dit zijn medewerkers die door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan de promotor of de partners. Voor het intern personeel wordt een opsplitsing gemaakt tussen: - De inhoudelijk projectcoördinator: de medewerker die overkoepelend voor Vlaanderen verantwoordelijk is voor de inhoudelijke projectcoördinatie. Er kan slechts één inhoudelijk projectcoördinator actief zijn in het project. - De adviseurs: de medewerkers die in Vlaanderen instaan voor de begeleiding van de kandidaat ondernemers. De adviseurs worden gelet op hun activiteiten in het project ingeschaald op B-niveau. In deze oproep wordt gewerkt met standaardschalen voor het intern personeel. Werken met standaardschalen houdt in dat een maximaal vastgelegd bedrag per bepaalde eenheid wordt toegekend. Er wordt met andere woorden gefinancierd op basis van de gerealiseerde eenheden. Pagina 14 van 27

15 Een gerealiseerd VOLTIJDS EQUIVALENT op jaarbasis (= uren inhoudelijke werking door een intern personeelslid) wordt als eenheid beschouwd. In de berekening van de standaardschalen zijn de directe kosten (met een forfait van 6,66%) en indirecte kosten (met een forfait van 15%) opgenomen. Ze kunnen door de promotor niet meer afzonderlijk worden ingebracht. Volgende standaardkosten (per jaar) worden gehanteerd overeenkomstig het loonniveau en de anciënniteit: Loonniveau Anciënniteit A , , ,88 B , , ,27 De adviseurs dienen ingeschaald te worden op niveau B met overeenstemmende anciënniteit. Bijvoorbeeld: Een medewerker wordt toegewezen aan het project voor 50% van een voltijds equivalent of heeft een tijdsregistratie ten belope van 860 uur. Deze persoon heeft een opleidingsniveau B (graduaats- of bachelor) en beschikt over 7 jaar anciënniteit. Voor deze medewerker bedraagt de overeenstemmende kost voor het betreffende projectjaar ,68 euro. De directe en indirecte kosten zijn al opgenomen in dit bedrag. De gemaakte directe en indirecte kosten moeten evenwel niet meer bewezen worden door de promotor. Menukaart De kosten voor de besteding van de menukaart door de kandidaat-ondernemers worden door de promotor ingebracht door een overzicht te maken van de verschillende betalingen van de deelnemers voor de items op de menukaart. Hiervoor werkt de promotor een vouchersysteem uit. De kosten per deelnemer zijn beperkt tot 500 euro. Uit de oproep Maatpak Ondernemerschap is gebleken dat niet elke kandidaat-ondernemer het volledige bedrag van 500 euro voor de menukaart benut. Op basis hiervan is er met het oproepbudget een potentieel om kandidaat-ondernemers te begeleiden. De individuele kandidaat-ondernemer moet in elk geval gebruik kunnen maken van 500 euro voor de besteding op de menukaart. Andere kosten Andere kosten kunnen niet ingebracht worden. Directe en indirecte kosten zijn al opgenomen in de standaardkost voor het intern personeel. Pagina 15 van 27

16 Extern personeel wordt uitgesloten als mogelijke kost. Hoe kan je de kosten financieren? Het oproepbudget voor de oproep begeleiding ondernemerschap bedraagt EUR waarvan ESF (40%) en euro Vlaamse cofinanciering ( Middelen VDAB, SYNTRA Vlaanderen, Agentschap Ondernemen ) (60%). De subsidie voor het goedgekeurde project bestaat, na inbreng van de (eventuele) private/sectorale/bev/ontvangsten, of andere cofinanciering uit (zie definities hoofdstuk 9): - 40% ESF - 60% Vlaamse cofinanciering (VDAB, Agentschap Ondernemen, SYNTRA Vlaanderen) Er is geen eigen (private) inbreng vereist door de promotor. Andere publieke middelen (bv. betaald educatief verlof, loonsubsidies, ) of eventuele ontvangsten dienen in het project worden ingebracht De financiering bestaat uit twee elementen: - Er is een inspanningsfinanciering, goed voor 70 % van de gemaakte kosten voor het intern personeel. - Er is een resultaatsfinanciering goed voor 30 % van de gemaakte kosten voor het intern personeel. - De kosten voor de menukaart worden 100% gefinancierd. - De resultaatsfinanciering is gekoppeld aan het bereiken van een uitstroom naar zelfstandig ondernemen. De uitstroom wordt gedefinieerd als elke kandidaatondernemer die de oriënterings- en begeleidingsfase doorliep bij de promotor en die 6 maand na het beëindigen van het traject nog als zelfstandig ondernemer actief is. Er wordt een uitstroom verwacht van 20% - Indien de 20% uitstroom niet wordt behaald, wordt een procentuele vermindering toegepast op de totale kost voor het intern personeel. Afhankelijk van het behaalde percentage positieve uitstroom naar zelfstandig werk krijgt de promotor volgend percentage: Uitstroom percentage Totaalbedrag 20% of meer uitstroom naar zelfstandig werk 100% van de kost voor het intern personeel <20% tot en met 15% uitstroom naar zelfstandig werk <15% tot en met 10% uitstroom naar zelfstandig werk Minder dan 10% uitstroom naar zelfstandig werk 90 % van de kost voor het intern personeel 80 % van de kost voor het intern personeel 70% van de kost voor het intern personeel Pagina 16 van 27

17 4 Hoe dien je een projectvoorstel in? 4.1 Registratie in de ESF-applicatie Een project indienen kan enkel op onze ESF-applicatie. De toegang daartoe is mogelijk met een elektronische ID-kaart of het federaal token. Via volgende link kan u de software voor de eid installeren of het federaal token aanvragen: 4.2 Indienen projectvoorstel Nadat je hebt vastgesteld dat je aan de ontvankelijkheidscriteria voldoet kan je het projectvoorstel indienen bij ESF via de ESF-applicatie. Om in te loggen heb je je ondernemingsnummer nodig. Op volgende webpagina vind je alle informatie: Na het aanmelden vind je onder het tabblad Oproep de gewenste openstaande oproep. Je kan ook het oproepnummer intikken en zoeken. Onder het tabblad Bijlagen vind je alle nodige informatie: de oproepfiche, de oproepfiche een sjabloon voor het kosten- en financieringsschema, etc. Lees al deze documenten goed door vooraleer het projectvoorstel in te dienen. Bij het aanmaken van het projectvoorstel moet je volgende documenten voor handen hebben. CHECKLIST VAN DOCUMENTEN DIE JE VOOR HANDEN MOET HEBBEN: Naam document Type document Vink Inhoudelijke analyse Word Capaciteitsplanning Word / Excel Projectbegroting in sjabloon Excel Partnerschapsovereenkomsten Word. Pagina 17 van 27

18 5 Ondersteuning bij de opmaak en het indienen van het projectvoorstel Tot en met de deadline voor indiening van je projectaanvraag kun je bij de medewerkers van het ESF-Agentschap terecht voor volgende ondersteuningsvormen: - inhoudelijke en financiële ondersteuning: Pieter Van Sande 02/ Simon Swennen 02/ de ESF applicatie (IT-ondersteuning): Algemene infosessie: Er zal een infosessie plaatsvinden op donderdag 9 april 2015 om 10u ESF-Agentschap Vlaanderen Gasthuisstraat Brussel Pagina 18 van 27

19 6 Hoe weet je of je projectvoorstel is goedgekeurd? 6.1 Selectieprocedure Wanneer de promotor een projectvoorstel indient, komt dit terecht bij een evaluatiecollege bestaande uit het Agentschap Ondernemen, de VDAB en ESF Vlaanderen. SYNTRA Vlaanderen en het dept. WSE wordt als waarnemer toegevoegd aan het evaluatiecollege. De twee evaluatoren maken een analyse op aan de hand van de beoordelingscriteria van deze oproep, namelijk: 1. Aanpak en Methodiek / 70 punten 2. Goed projectbeheer / 30 punten Een projectvoorstel wordt door een individuele evaluator als positief geëvalueerd wanneer het een minimale totaalscore van 60% behaalt. Wanneer minimaal één evaluator een score van 60 punten toebedeelt, wordt het projectvoorstel besproken op het evaluatiecollege. Op basis van de argumentatie van de evaluatoren wordt een consensus nagestreefd. De beslissing is gebaseerd op een inhoudelijke argumentatie en niet op een gemiddelde score. Op voorwaarde van bekrachtiging van de gevolgde procedure wordt het consensusvoorstel bekrachtigd door het Managementcomité. Indien er geen consensus bereikt wordt door de evaluatoren wordt de beslissing definitief genomen door het Managementcomité op basis van de originele stukken van het projectvoorstel. Alle positief beoordeelde projectvoorstellen door het evaluatiecollege worden gerangschikt o.b.v. de gemiddelde totaalscore van de individuele evaluatoren. Er wordt één project geselecteerd in deze oproep. Dit is het hoogst scorende en positief beoordeelde projectvoorstel. Bij gelijke scores tussen positieve projectvoorstellen wordt er voorrang gegeven aan de beoordelingscriteria met meeste gewicht, Aanpak & Methodiek. 6.2 Projectbeslissing De selectieperiode eindigt met een projectbeslissing. Ten laatste op 30 juni 2015 zal de beslissing bekend gemaakt worden De projectbeheerder maakt de beslissing elektronisch bekend aan de promotoren. De beslissing kan positief of negatief zijn: Wanneer een project is goedgekeurd, ontvangt de promotor een van de projectbeheerder. Dit is de persoon waarmee de promotor contact kan mee opnemen voor het verder verloop van het project. Het project gaat van start op de voorziene Pagina 19 van 27

20 begindatum van het project. Voor meer informatie over de start van het project, zie hoofdstuk 6 van deze oproepfiche. Wanneer een project is afgekeurd, ontvangt de promotor een van de projectbeheerder met een motivering van de negatieve beslissing. De geanonimiseerde evaluaties van de projectvoorstellen worden opgeladen bij het project in de ESF-applicatie en zijn daar raadpleegbaar. Opgelet: Voor gemaakte en bewezen technische fouten is een herziening mogelijk en kan je binnen de 15 kalenderdagen reageren via de ESF-applicatie. Pagina 20 van 27

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren?

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren? OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 308 Begeleiding Artikel 60 FAQ 27/02/2015 Kan een OCMW-ve vereniging als promotor optreden? Een OCMW vereniging kan indienen, mits deze een rechtspersoonlijkheid heeft.

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte

Nadere informatie

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Inhoud 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? 3 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? 3 3. Hoe een erkenning aanvragen? 4 4. Hoeveel

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Deelhandleiding RIA RIA > administratieve lasten 1 Het meten van administratieve lasten maakt onderdeel uit van het regelgevingsproces.

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020

Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020 LEADER Westhoek Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 Tot stand komen van het document... 2 LEADERgebied... 7 Afbakening van het LEADERgebied... 7 Bevolking... 9 Coherentie

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL I. INHOUDSTAFEL I. INHOUDSTAFEL... 1 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 1. Doelstelling... 2 2. Toepassingsgebied... 2 3. Lokale werkafspraken...

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie