In het TT beleid wordt nadrukkelijk ruimte gelaten voor faculteit-specifieke invulling. In dit memo schetsen we de facultaire invulling van EWI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het TT beleid wordt nadrukkelijk ruimte gelaten voor faculteit-specifieke invulling. In dit memo schetsen we de facultaire invulling van EWI."

Transcriptie

1 Implementatie TT beleid binnen EWI Deze tekst is besproken en vastgesteld door het MT van de faculteit EWI op 26 maart Op 29 april 2014 heeft de OdC schriftelijk haar instemming verleend met de definitieve nota 'Implementatie TT-beleid inclusief EWI-criteria'. Implementatie TT beleid inclusief EWI-criteria In de notitie Tenure Track Beleid TU Delft (juli 2012) wordt het algemene proces, de rollen en bevoegdheden van verschillende partijen besproken. Specifieke kenmerken van het Delftse Tenure Track beleid zijn: Iedere structurele vacature voor UD wordt ingevuld op basis van Tenure Track, een aanstelling van 5 jaar, die bij gebleken potentieel voor UHD/hoogleraar, wordt omgezet in een vaste aanstelling. Met iedere Tenure Tracker worden aan het begin van de track, liefst binnen 3 maanden na aanstelling, schriftelijke afspraken gemaakt over te behalen resultaten (afdelingsspecifiek) en persoonlijke ontwikkeling (competenties) Verlenen van tenure is uitsluitend afhankelijk van persoonlijke prestaties en ontwikkeling, financiële argumenten spelen hierbij geen rol. Evenmin is er sprake van competitie voor een beperkt aantal plaatsen. Voor iedere Tenure Tracker is een structurele positie beschikbaar in de organisatie/ formatie. Verlenen van tenure houdt niet automatisch bevordering tot UHD in. Meestal zal dit pas enkele jaren later plaatsvinden. In het TT beleid wordt nadrukkelijk ruimte gelaten voor faculteit-specifieke invulling. In dit memo schetsen we de facultaire invulling van EWI. Facultaire invulling TT in een notendop: - Bij EWI is de Tenure Track commissie gelijk aan het facultaire MT. - De Tenure Tracker wordt in de gewone R&O cyclus beoordeeld. Deze beoordelingen worden door de Tenure Track commissie gevolgd en eens per jaar besproken. - Als de beslissing over een vaste aanstelling (tenure) opportuun is, presenteert de kandidaat zijn voortgang en visie voor het afdelings MT, aangevuld met de opleidingsdirecteur, een collega afdelingsvoorzitter (of zeer ervaren hoogleraar) (liefst van een aanverwant vakgebied) en de HRadviseur van de betreffende afdeling. Dit afdelingsmt+ formuleert een advies aan de TT commissie (facultair MT) - De decaan beslist. Het TT proces binnen EWI ziet er als volgt uit. Tijdens de R&O-cyclus wordt jaarlijks vastgesteld of de betrokken Tenure Tracker (TT-er) nog on track ligt. Het verdient aanbeveling om bij de R&O-gesprekken ook de afdelingsvoorzitter (2 e beoordelaar) in het gesprek te betrekken. Na ongeveer 2,5 jaar vindt een midterm evaluatie plaats. De TT-er houdt een presentatie voor het afdelings-mt. De afdelingsvoorzitter kan in overleg met het afdelings-mt besluiten dat bij de midterm evaluatie ook andere personen (opleidingsdirecteur, HR, andere hoogleraar) aansluiten. Na afloop van deze midterm evaluatie krijgt de medewerker feedback over de voortgang van het proces en welke aspecten in de ontwikkeling nadere aandacht behoeven. Deze feedback wordt schriftelijk bevestigd aan de medewerker, met afschrift aan HR, zodat dit advies kan worden toegevoegd aan het personeelsdossier. Aan het eind van de track wordt bij de R&O-review (evaluatieoverleg) besloten op welk moment de formele beslissing over tenure wordt genomen. 1

2 Rol van de facultaire Tenure Track commissie: De Tenure Track commissie heeft de volgende rollen: - Monitoren van de ontwikkeling van de Tenure Trackers. Jaarlijks bespreekt deze commissie de beoordelingen en de vorderingen van alle TT-ers op EWI; - Ontwikkelen van de facultaire criteria; - Afdelings-overstijgend adviseren aan de decaan over de hantering van de criteria, zodat faculteitsbreed op uniforme wijze de criteria worden gehanteerd; - Bespreken van de individuele voordrachten en die toetsen aan de facultaire criteria. Rol van het afdelingsmt(+): - Monitoren van de ontwikkeling van de Tenure Trackers bij de previews/reviews (MT); - Ontwikkelen van afdelingsspecifieke criteria in aanvulling op de WP-criteria (MT); - Geven van feedback en ontwikkelingsadviezen aan Tenure Trackers op basis van de presentatie in het kader van de midterm-review (MT of desgewenst MT+); - Fungeren als adviescommissie bij de presentatie en de voordracht richting TT-cie en decaan. Faculteitspecifieke criteria In de bijlage bij deze notitie is beschreven welke richtinggevende criteria binnen EWI een rol spelen in het tenure track proces. In de praktijk zullen de kwantitatieve normen per afdeling kunnen verschillen vanwege de diversiteit in publicatiecultuur tussen vakgebieden. Daarnaast zullen de eisen per persoon worden afgestemd op de duur van de academische loopbaan. Om die redenen is het extra belangrijk om hierover vooraf goede afspraken te maken in goede afstemming met de afdelingsvoorzitter. Vanzelfsprekend zijn ook de TU Delft WP criteria volledig van toepassing. Hierin staan de eisen beschreven die binnen de TU worden gesteld aan UD2, UD1, UHD2, UHD1, HGL2 en HGL1. In zijn algemeenheid zal een UD die tenure krijgt moeten voldoen aan de eisen van UD1 en de potentie hebben om binnen een redelijke termijn, afhankelijk van de academische loopbaan tot dat moment, door te groeien naar UHD. De in de bijlage genoemde criteria zijn een nadere specificering van de TU Delft WP criteria. De eisen zijn specifiek voor de faculteit EWI en bevatten richtinggevende elementen als het gaat om de kwantitatieve normen die gelden bij het verlenen van tenure. Het proces m.b.t. het verlenen van tenure in stappen: Stap 1: Als uit de R&O-review het besluit is gekomen dat er een kandidaat is voor tenure, treft leidinggevende samen met de kandidaat de voorbereidingen voor de voordracht. 1. Het dossier bestaat uit: een persoonlijke visie (Engels): een positiebepaling van de TT-er m.b.t. zijn of haar onderzoek- en onderwijstaak, inclusief een omschrijving van wat betrokkene ziet als zijn of haar meest significante bijdrage aan de wetenschappelijke kennis, nu en in de toekomst. een actueel Engelstalig CV waarin persoonlijke gegevens, gegevens over de loopbaan en overige activiteiten relevant voor de positie in het onderzoek- en onderwijsmilieu, opgenomen zijn. In dit CV zijn in ieder geval opgenomen: een lijst van publicaties uitgesplitst in een lijst met publicaties in gerefereerde tijdschriften, een lijst met publicaties in conference proceedings en een lijst met voordrachten; een reflectie op de publicaties/citaties volgens Web of Science (ISI), Scopus en Google Scholar (inclusief H-index); de reflectie is gericht op het totaal aantal publicaties/citaties, de aantallen per jaar, wat is de top 5, wat is de ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar; een lijst van ingediende en gerealiseerde projecten; een lijst van PhD studenten die door betrokkene zijn en nog worden begeleid; een lijst van bijdragen aan onderwijs, onderwijsvernieuwing en studiesucces een lijst van bijdragen aan de organisatie De afspraken zoals gemaakt bij het begin van de aanstelling worden toegevoegd. De kandidaat geeft aan welke afspraken wel en niet zijn gerealiseerd en wat hiervan de reden is. 2

3 2. De sectieleider zet de motivering voor tenure op schrift waarbij wordt ingegaan op de bepalende elementen: UFO-profiel, inclusief aanvullende criteria (WP-criteria en afdelingsspecifieke invulling hiervan) de afspraken zoals gemaakt bij het begin van de aanstelling De stukken van betrokkene en de motivering worden aangeleverd aan de voorzitter van de afdeling. De secretaris van de afdeling zorgt voor verspreiding van het dossier naar de leden van het afdelingsmt+ (zie hieronder). Stap 2: Het dossier van de kandidaat wordt besproken in het afdelings-mt. Bij dit MT worden eveneens uitgenodigd: een afdelingsvoorzitter of ervaren hoogleraar uit een aanverwant vakgebied, de betreffende opleidingsdirecteur en de HR adviseur van de betreffende afdeling. Dit gezelschap noemen we afdelingsmt+. De kandidaat verzorgt in dit afdelingsmt+ een korte presentatie ter toelichting op zijn/haar dossier en over de behaalde resultaten in de Tenure Track periode, inclusief visie op de toekomst. De bijeenkomst is als volgt opgebouwd: De kandidaat begint met een presentatie in het Engels van maximaal 10 minuten (netto; door discussie kan de presentatie langer worden) aan de hand van een beperkt aantal PowerPoint slides met de volgende informatie: visie op onderzoek, internationale positionering en eventuele plannen voor de toekomst; ervaring met en visie op onderwijs en bijdrage aan de onderwijsorganisatie; visie en plannen op het gebied van valorisatie (oftewel samenwerking met de industrie/maatschappij en bijdrage aan de samenleving in het algemeen); ervaring met en visie op leidinggeven en persoonlijke bijdrage aan de organisatie. Aansluitend heeft het afdelingsmt+ een interview met de kandidaat, duur ongeveer een half uur. In het gesprek komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde: welke toegevoegde waarde hebben zowel het vakgebied als de persoonlijkheid van de kandidaat voor het onderzoek en onderwijs binnen de afdeling en/of faculteit; welke rol wenst de kandidaat te spelen in de ontwikkeling van junior en andere onderzoekers in zijn omgeving; welke rol beoogt de kandidaat in de komende jaren te spelen binnen de faculteit, de universiteit en daarbuiten, o.a. op het gebied van valorisatie, organisatie en leiderschap; in welke mate en op welke gebieden denkt de kandidaat op hem/haar toegesneden ondersteuning vanuit de organisatie nodig te hebben om de gestelde doelen te kunnen verwezenlijken. Direct aansluitend aan dit gesprek bespreekt het afdelingsmt+ haar impressies van het gesprek en probeert te komen tot een gezamenlijk oordeel aangaande het advies in de richting van de TTCie- EWI en de decaan. Het afdelings MT+ formuleert een advies aan de Decaan (doorgaans opgesteld door de sectieleider). Stap 3: beslissing vaste aanstelling door decaan Op basis van dit advies en de betreffende stukken neemt de decaan, na overleg met de TTCie-EWI, een beslissing over de vaste aanstelling. Het complete dossiers wordt aan de commissie voorgelegd en kort besproken tijdens een reguliere MT vergadering. Het doel van deze bespreking is om binnen het MT gevoel te krijgen voor de verschillen per individu en/of per afdeling, zodat er vanuit de praktijk een meer gezamenlijk gedragen normgevoel ontstaat over de praktische toepassing van de loopbaancriteria voor WP binnen EWI. 3

4 Afronding: de afdelingsvoorzitter voert, samen met de sectieleider en de HR adviseur, een gesprek met de betrokkene. In dit gesprek wordt het advies van het afdelings MT+ en de TTCie-EWI besproken en toegelicht. Betrokkene wordt geïnformeerd over het besluit en over de rechtspositionele consequenties. Daarnaast wordt, voor zover van belang, gesproken over de verdere loopbaan binnen of buiten de faculteit. Indien de uitkomst van deze bijeenkomst is dat er geen vaste aanstelling volgt voor de TT-er, is er een traject van maximaal 12 maanden beschikbaar om de kandidaat te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Voor deze outplacement is er ondersteuning vanuit de TU Delft beschikbaar. De kosten van het traject komen voor rekening van de afdeling. Dit outplacement traject wordt gepland in overleg met de TT-er, de leidinggevende en de HR adviseur. Promotieproces Tenure track UD-UHD In geval de voordracht voor UHD samenvalt met het voorstel voor Tenure zal het proces voor UHDbevordering worden gevolgd, dus via de facultaire Loopbaancommissie. Aanbevolen wordt het dossier van de kandidaat dan wel voorafgaand hieraan binnen het afdelings MT te bespreken om te bezien of de kandidaat voldoet aan de afdelingsspecifieke eisen voor tenure en UHD. Bij een positief advies van de Loopbaancommissie over bevordering tot UHD zal de decaan direct een besluit nemen over zowel de UHD-bevordering als het voorstel voor tenure. Vanwege de zwaarte van deze procedure wordt het MT van de faculteit hierover achteraf geïnformeerd. 4

5 Bijlage 1: Eindcriteria Tenure Track Deze bijlage bedoelt een handleiding te zijn bij het bepalen/invullen van eindcriteria. De ondergenoemde criteria hebben een richtinggevend karakter en zijn niet bedoeld als checklist. Dit houdt in dat kwantitatieve normen niet keihard zijn en ook nog kunnen verschillen per vakgebied. Kwalitatieve normen zijn per definitie niet hard en meetbaar. Het oordeel hierover zal zoveel mogelijk intersubjectief worden bepaald door meerdere beoordelaars/peers hierbij te betrekken. Bovenmodale prestaties kunnen soms een tekort op een ander onderdeel compenseren. Daarnaast zal er een relatie dienen te bestaan tussen actieve jaren in het onderzoek en de bijbehorende criteria. Aan het begin van de aanstelling moet deze lijst worden besproken en worden per kandidaat SMART afspraken vastgelegd (opgenomen in personeelsdossier), passend bij de kandidaat en het onderzoeksveld. Deze SMART afspraken worden ieder jaar in de R&O cyclus geëvalueerd en eventueel aangepast. Dit betekent dat voor iedere Tenure Track aanstelling individuele afspraken gelden (maatwerk), waarbij het Persoonlijk Ontwikkelplan de ontwikkeling van de Tenure Track kandidaat volgt en ondersteunt. Deze POP en dus de ontwikkeling van de Tenure Track kandidaat, komt tijdens de R&O cyclus jaarlijks aan bod. Het staat afdelingen vrij om meer specifieke en aanvullende afspraken te maken met betrekking tot onderstaande criteria. Algemene criteria Een Tenure Track-kandidaat toont wetenschappelijke drive en levert een actieve bijdrage aan het onderwijs. Toont ambitie om op korte termijn UHD te worden en op langere termijn hoogleraar. Heeft een visie op onderwijs (ook onderdeel van de BKO), onderzoek en organisatie, voor de periode na afloop van de Tenure Track (visie voor de toekomst). De TU Delft WP performance criteria zijn onderdeel van deze procedure. Onderzoek Ontwikkelt, coördineert en realiseert eigen onderzoekslijn. De mate van zelfstandigheid en eigen initiatief speelt een rol bij de beoordeling. De leidinggevende coacht de TT-er in dit proces. De TT-er toont een gezonde mate van onafhankelijkheid en eigen ideeën. Formuleert circa 3 onderzoeksvoorstellen die tot de top behoren, te meten aan de reviews. Aan het begin van de TT: vastleggen in de afspraken hoeveel publicaties er gemiddeld per jaar zullen verschijnen die voortvloeien uit het TT onderzoek. Bij een volledige TT-periode van 5 jaar geldt het aantal van minimaal 8 publicaties als richtlijn. Het betreft publicaties in toonaangevende tijdschriften en/of op topconferenties, af te meten aan de acceptatiegraad van deze conferenties. Er moet een netwerk opgebouwd zijn aan het einde van de Tenure Track en men moet deel uitmaken van een internationale community. Internationale ervaring aan een buitenlands instituut wordt aanbevolen. Combineert eigen onderzoek op motiverende wijze met onderwijs. Begeleiden van promovendi Begeleidt 2 tot 4 promovendi en/of postdocs binnen de vijfjarige periode; Laat zien dat het mogelijk is om promovendi zo te begeleiden dat het mogelijk is een dissertatie binnen vier jaar te voltooien. Uiteraard met aandacht voor de kwaliteit van de begeleiding (voldoende sturen en loslaten) en niveau van het onderzoek. Onderwijs Levert een significante bijdrage aan het onderwijs, met aandacht voor vernieuwing en studiesucces; Een goede evaluatie door studenten en opleidingsdirecteur (in R&O-cyclus). Heeft BKO-traject afgerond. Engelse taalvaardigheid (ETV) test binnen 6 maanden na het begin van de TT-periode en C1-III of C2 niveau aan het einde van de track. Geeft goede begeleiding aan BSc- en MSc-studenten. Zorgt dat BSc-studenten, MSc-studenten hun afstudeerproject met succes en tijdig afronden. 5

6 Organisatie en leiderschap Neemt actief deel aan projecten, commissies, besturen, wetenschappelijke evenementen, pr-activiteiten. Neemt deel aan Personal Development Program voor TT-ers. Toont zelfreflectie en werkt actief aan verbeterpunten. Toont gevoel voor mens en organisatie. Heeft aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van promovendi en het promotieproces. Levert bijdrage aan de sectie: toont verantwoordelijkheid, spreekt indien nodig andere teamleden aan, draagt bij aan teambuilding. Is in staat een gesprek in het Nederlands te voeren en algemene schriftelijke mededelingen in het Nederlands te begrijpen. Valorisatie Is in staat om een vraagstelling uit het bedrijfsleven en de overheid te vertalen naar onderzoek. Is in staat om het netwerk binnen en buiten de universiteit effectief te onderhouden en met verschillende partijen samen te werken. 6

Tenure Track Beleid. sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz. Faculteit 3mE xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. HR-3mE. Juli 2014

Tenure Track Beleid. sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz. Faculteit 3mE xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. HR-3mE. Juli 2014 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Tenure Track Beleid sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Nadere informatie

Tenure Track Beleid TU Delft

Tenure Track Beleid TU Delft Tenure Track Beleid TU Delft EEN TU DELFT BREED KADER VOOR INSTROMENDE UD S DIRECTIE HR Definitief 2-7-12 1 1. Achtergrond 2. Doel van deze notitie 3. Inrichting Tenure Track beleid 4. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Personal Development Program Tenure Track

Personal Development Program Tenure Track Personal Development Program Tenure Track Ingrid Emmerik, Projectleider PDP 29-8-2012 Delft University of Technology Challenge the future HR strategie Doelstellingen HR strategie Freedom to Excel Hoge(re)

Nadere informatie

Tenure Track Beleid. dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. Faculteit Technische Natuurwetenschappen januari cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Tenure Track Beleid. dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. Faculteit Technische Natuurwetenschappen januari cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Tenure Track Beleid dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

Nadere informatie

LMD brandweer. Toelatingsprocedure

LMD brandweer. Toelatingsprocedure LMD brandweer Toelatingsprocedure Toelatingsprocedure brandweer van kandidaat naar deelnemer Als leidinggevende bij de brandweer functioneer je in een turbulente omgeving. Het lijkt wel of de veranderingen

Nadere informatie

Checklists voor openstellen van een leerstoel, (her)benoemingsvoorstellen hoogleraren en wijziging benoeming hoogleraar

Checklists voor openstellen van een leerstoel, (her)benoemingsvoorstellen hoogleraren en wijziging benoeming hoogleraar Checklists voor openstellen van een leerstoel, (her)benoemingsvoorstellen hoogleraren en wijziging benoeming hoogleraar Rol van de Raad van Hoogleraren De Raad van Hoogleraren is een adviesorgaan van het

Nadere informatie

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de groei van alle medewerkers van de Universiteit Antwerpen,

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 1 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica januari 2007 Kruislaan 404 1098 SM Amsterdam Nadere invulling Benoemings- en Bevorderingseisen Wetenschappelijk Personeel Inleiding Vanaf 1

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie september 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Carrièrelijn Tenure track 4 2.1 Universitair Docent (UD) 4 2.2 Universitair Hoofddocent /Adjunct hoogleraar

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie september 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Carrièrelijn Tenure track 4 2.1 Universitair Docent (UD) 4 2.2 Universitair Hoofddocent /Adjunct hoogleraar

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie november 2012

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie november 2012 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie november 2012 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Carrièrelijn Tenure track... 6 2.1 Universitair Docent (UD)... 6 2.2 UHD/Adjunct hoogleraar... 6 2.3 Hoogleraar...

Nadere informatie

De promovendus. De promovendus

De promovendus. De promovendus De promovendus. Doel van de functie. 1. Aanstelling 2. Profiel en competenties 3. Inschaling 4. Het verrichten van onderwijstaken 5. Het Opleiding en Begeleidingsplan (OBP) 6. Begeleiding van de promovendus

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Call for proposals. Teaching Fellow Programma 2017

Call for proposals. Teaching Fellow Programma 2017 Call for proposals Teaching Fellow Programma 2017 1 oktober 2016 1. Beschrijving van het Teaching Fellow programma 2. Richtlijnen voor aanvragen 3. Beoordelingsprocedure 1. Teaching Fellow Programma Inleiding

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Onderwijs & Studentenzaken. 30 januari Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Profiel. Hoofd Onderwijs & Studentenzaken. 30 januari Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen Profiel Hoofd Onderwijs & Studentenzaken 30 januari 2017 Opdrachtgever TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS In concept vastgesteld door het College van bestuur van Aloysius, op 18 mei 2015 en, na instemming GMR, definitief vastgesteld op 24 juni 2015 1

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

(Format) Jaarverslag Examencommissie

(Format) Jaarverslag Examencommissie (Format) Jaarverslag Examencommissie Presentatie voor examencommissies Technische Universiteit Delft tijdens thematische lunchsessie OC Focus Datum : 20 januari 2015 Locatie : Cultuurcentrum, Pottenbakkerij

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken)

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Nummer: 11.0006848 Versie: 1.0. Vastgesteld door het DB d.d. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012 doc.: pz_alle/regelingen/gesprekscyclus

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Jaar- en beoordelingsgesprek

Jaar- en beoordelingsgesprek Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaar- en beoordelingsgesprek 03/2011 Tel. (020) 59 85400 Fax (020) 59 85454 www.intranet.vu.nl/jaar-en-beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Inleiding Aan de medezeggenschapsorganen 1 van de faculteiten FALW (VU), FEW (VU) en FNWI (UvA) kunnen voorstellen worden

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN VOOR PROMOVENDI DIE AANGESTELD ZIJN OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN * (zoals bedoeld in artikel 6.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 In het najaar van 2007 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol (SEP) 1.

Nadere informatie

Formulier R&O-gesprek (WP)

Formulier R&O-gesprek (WP) Formulier R&O-gesprek (WP) Erasmus Universiteit Rotterdam Persoonlijke gegevens Naam Functie Organisatieonderdeel Leidinggevende Eventueel derde aanwezige (naam, functie / rol) Deel 1 Evaluatie van onderwijstaak

Nadere informatie

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Versie 6 10 juli 2007 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1.1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE INDIVIDUEEL Faculteit :... Universiteit:... Naam promovendus:... Programma :... promotie-project :... (Beoogd) promotor :... Begeleider(s)/werkbaas

Nadere informatie

Talent Development. de Kunst van Zijn 2014

Talent Development. de Kunst van Zijn 2014 Talent Development Talent hebben of zijn? Volgens Lidewey van der Sluis gaat het niet om het hebben van talent maar het zijn van talent. Veranderingen vinden NU plaats Medewerker steeds meer persoonlijke

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Hoogleraar. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD.

Hoogleraar. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Hoogleraar Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling, samenhang en verzorging van toegewezen wetenschappelijke onderwijsonderdelen vanuit de eigen binnen het facultaire onderwijsprogramma,

Nadere informatie

BIJLAGE: PROFIEL WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIES

BIJLAGE: PROFIEL WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIES BIJLAGE: PROFIEL WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIES De promovendus Doel van de functie Het verrichten van en publiceren over wetenschappelijk onderzoek, teneinde een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Programma Presentatie voorlopige resultaten onderzoek

Nadere informatie

Resultaat & Ontwikkelingscyclus TU Delft. Handleiding voor medewerkers en leidinggevenden

Resultaat & Ontwikkelingscyclus TU Delft. Handleiding voor medewerkers en leidinggevenden Resultaat & Ontwikkelingscyclus TU Delft Handleiding voor medewerkers en leidinggevenden Projectgroep herziening R&O cyclus 1 december 2015 vs 13 Handleiding R&O 2016 Technische Universiteit Delft 1 Contents

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking Het Dagelijks bestuur van UW Samenwerking; gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 13, lid 2, sub e en artikel 20, lid van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014 HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS Versie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Docentprofessionalisering... 4 1.1 De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)... 4

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Versie 1.0 Datum 23 november 2012 Status Besproken in het GO-FGR op 22 november 2012 Aangepast 23 september 2014 (werkwijze) Inhoud Inleiding 1 Doel, Reikwijdte

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 56 28 mei 2015 Regeling functioneringsmanagement Veiligheidsregio Midden-en

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan Sturen op je eigen kwaliteiten

Persoonlijk Ontwikkelings Plan Sturen op je eigen kwaliteiten Persoonlijk Ontwikkelings Plan Sturen op je eigen kwaliteiten voor Wetenschappers met een Tenure Track aanstelling 1 INHOUDSOPGAVE pagina 2 INLEIDING pagina 3 Het POP formulier pagina 4-5 Persoonlijke

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Inleiding Introductie

Inleiding Introductie Inleiding Introductie Hora Finita: PhD management software ondersteunt de processen faciliteert onderlinge verschillen Graduate Schools op basis van input van gebruikers maatwerk mogelijk 2 Inleiding Opbouw

Nadere informatie

Tenure Track voor Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen: Procedures en criteria voor bevordering van UD s, UHD s en Adjunct Hoogleraren

Tenure Track voor Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen: Procedures en criteria voor bevordering van UD s, UHD s en Adjunct Hoogleraren Tenure Track voor Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen: Procedures en criteria voor bevordering van UD s, UHD s en Adjunct Hoogleraren Maart 2015 Voorwoord Het loopbaanbeleid van de Faculteit

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent om uur de vergadering, de agenda wordt vastgesteld.

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent om uur de vergadering, de agenda wordt vastgesteld. E.U.R.O.P.A. Verslag van de 327ste vergadering van het EUROPA d.d. 1 mei 2017 vanaf 14.00 uur, in vergaderzaal AT-15, complex Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam. Aanwezig: Afwezig: dhr. B.J.H.

Nadere informatie

Chinese borden Universiteiten in en uit balans

Chinese borden Universiteiten in en uit balans Chinese borden Universiteiten in en uit balans 15-03-2016, Science in Transition conferentie Barend van der Meulen, Elizabeth Koier, Edwin Horlings 2 Universiteiten uit en in balans Barend van der Meulen

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies de jonge akademie rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies samenvatting De afgelopen jaren hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Planning en Evaluatie (alleen voor oio's)

Planning en Evaluatie (alleen voor oio's) Bijlage F.3 Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie Planning en Evaluatie (alleen voor oio's) Inleiding Plannings- en evaluatiegesprekken (minimaal één keer per jaar) helpen begeleider en oio

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Honours Program Bachelor 3mE

Uitvoeringsregeling Honours Program Bachelor 3mE Uitvoeringsregeling Honours Program Bachelor 3mE Datum: 22 maart 2013 Honourscommissie 3mE: Prof. Thijs J.H. Vlugt (facultaire projectleider) Dr. Erik Offerman Dr. Gabriëlle Tuijthof Ir. Robert Hekkenberg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Richtlijn benoeming wetenschappelijk personeel. Universiteit Leiden

Richtlijn benoeming wetenschappelijk personeel. Universiteit Leiden Richtlijn benoeming wetenschappelijk personeel Universiteit Leiden 1 september 2015 1 september 2015 1 Richtlijn benoeming van wetenschappelijk personeel Universiteit Leiden 1. Inleiding 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Assistent communicatiemedewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP).

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). VRAGEN NR. 84 Haarlem, 26 september 2006 Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1. Opening en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME Verslag van de 169 e overlegvergadering, gehouden op 12 juni 2014 5Aanwezig: Böttger (voorzitter), Ulijn (secretaris), Baller, Neve,, Voorwinde, Geerlofs en Leeflang. Afwezig:

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Werving en Selectie Wetenschappelijk Personeel. Een leidraad

Werving en Selectie Wetenschappelijk Personeel. Een leidraad Een Leidraad Werving en Selectie Wetenschappelijk Personeel Een leidraad April, 2008 Inhoud Voorwoord door prof.dr.ir. Jacob Fokkema 7 Werving en Selectie Universitair Docent (inclusief Tenure Trackers)

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie