In het TT beleid wordt nadrukkelijk ruimte gelaten voor faculteit-specifieke invulling. In dit memo schetsen we de facultaire invulling van EWI.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het TT beleid wordt nadrukkelijk ruimte gelaten voor faculteit-specifieke invulling. In dit memo schetsen we de facultaire invulling van EWI."

Transcriptie

1 Implementatie TT beleid binnen EWI Deze tekst is besproken en vastgesteld door het MT van de faculteit EWI op 26 maart Op 29 april 2014 heeft de OdC schriftelijk haar instemming verleend met de definitieve nota 'Implementatie TT-beleid inclusief EWI-criteria'. Implementatie TT beleid inclusief EWI-criteria In de notitie Tenure Track Beleid TU Delft (juli 2012) wordt het algemene proces, de rollen en bevoegdheden van verschillende partijen besproken. Specifieke kenmerken van het Delftse Tenure Track beleid zijn: Iedere structurele vacature voor UD wordt ingevuld op basis van Tenure Track, een aanstelling van 5 jaar, die bij gebleken potentieel voor UHD/hoogleraar, wordt omgezet in een vaste aanstelling. Met iedere Tenure Tracker worden aan het begin van de track, liefst binnen 3 maanden na aanstelling, schriftelijke afspraken gemaakt over te behalen resultaten (afdelingsspecifiek) en persoonlijke ontwikkeling (competenties) Verlenen van tenure is uitsluitend afhankelijk van persoonlijke prestaties en ontwikkeling, financiële argumenten spelen hierbij geen rol. Evenmin is er sprake van competitie voor een beperkt aantal plaatsen. Voor iedere Tenure Tracker is een structurele positie beschikbaar in de organisatie/ formatie. Verlenen van tenure houdt niet automatisch bevordering tot UHD in. Meestal zal dit pas enkele jaren later plaatsvinden. In het TT beleid wordt nadrukkelijk ruimte gelaten voor faculteit-specifieke invulling. In dit memo schetsen we de facultaire invulling van EWI. Facultaire invulling TT in een notendop: - Bij EWI is de Tenure Track commissie gelijk aan het facultaire MT. - De Tenure Tracker wordt in de gewone R&O cyclus beoordeeld. Deze beoordelingen worden door de Tenure Track commissie gevolgd en eens per jaar besproken. - Als de beslissing over een vaste aanstelling (tenure) opportuun is, presenteert de kandidaat zijn voortgang en visie voor het afdelings MT, aangevuld met de opleidingsdirecteur, een collega afdelingsvoorzitter (of zeer ervaren hoogleraar) (liefst van een aanverwant vakgebied) en de HRadviseur van de betreffende afdeling. Dit afdelingsmt+ formuleert een advies aan de TT commissie (facultair MT) - De decaan beslist. Het TT proces binnen EWI ziet er als volgt uit. Tijdens de R&O-cyclus wordt jaarlijks vastgesteld of de betrokken Tenure Tracker (TT-er) nog on track ligt. Het verdient aanbeveling om bij de R&O-gesprekken ook de afdelingsvoorzitter (2 e beoordelaar) in het gesprek te betrekken. Na ongeveer 2,5 jaar vindt een midterm evaluatie plaats. De TT-er houdt een presentatie voor het afdelings-mt. De afdelingsvoorzitter kan in overleg met het afdelings-mt besluiten dat bij de midterm evaluatie ook andere personen (opleidingsdirecteur, HR, andere hoogleraar) aansluiten. Na afloop van deze midterm evaluatie krijgt de medewerker feedback over de voortgang van het proces en welke aspecten in de ontwikkeling nadere aandacht behoeven. Deze feedback wordt schriftelijk bevestigd aan de medewerker, met afschrift aan HR, zodat dit advies kan worden toegevoegd aan het personeelsdossier. Aan het eind van de track wordt bij de R&O-review (evaluatieoverleg) besloten op welk moment de formele beslissing over tenure wordt genomen. 1

2 Rol van de facultaire Tenure Track commissie: De Tenure Track commissie heeft de volgende rollen: - Monitoren van de ontwikkeling van de Tenure Trackers. Jaarlijks bespreekt deze commissie de beoordelingen en de vorderingen van alle TT-ers op EWI; - Ontwikkelen van de facultaire criteria; - Afdelings-overstijgend adviseren aan de decaan over de hantering van de criteria, zodat faculteitsbreed op uniforme wijze de criteria worden gehanteerd; - Bespreken van de individuele voordrachten en die toetsen aan de facultaire criteria. Rol van het afdelingsmt(+): - Monitoren van de ontwikkeling van de Tenure Trackers bij de previews/reviews (MT); - Ontwikkelen van afdelingsspecifieke criteria in aanvulling op de WP-criteria (MT); - Geven van feedback en ontwikkelingsadviezen aan Tenure Trackers op basis van de presentatie in het kader van de midterm-review (MT of desgewenst MT+); - Fungeren als adviescommissie bij de presentatie en de voordracht richting TT-cie en decaan. Faculteitspecifieke criteria In de bijlage bij deze notitie is beschreven welke richtinggevende criteria binnen EWI een rol spelen in het tenure track proces. In de praktijk zullen de kwantitatieve normen per afdeling kunnen verschillen vanwege de diversiteit in publicatiecultuur tussen vakgebieden. Daarnaast zullen de eisen per persoon worden afgestemd op de duur van de academische loopbaan. Om die redenen is het extra belangrijk om hierover vooraf goede afspraken te maken in goede afstemming met de afdelingsvoorzitter. Vanzelfsprekend zijn ook de TU Delft WP criteria volledig van toepassing. Hierin staan de eisen beschreven die binnen de TU worden gesteld aan UD2, UD1, UHD2, UHD1, HGL2 en HGL1. In zijn algemeenheid zal een UD die tenure krijgt moeten voldoen aan de eisen van UD1 en de potentie hebben om binnen een redelijke termijn, afhankelijk van de academische loopbaan tot dat moment, door te groeien naar UHD. De in de bijlage genoemde criteria zijn een nadere specificering van de TU Delft WP criteria. De eisen zijn specifiek voor de faculteit EWI en bevatten richtinggevende elementen als het gaat om de kwantitatieve normen die gelden bij het verlenen van tenure. Het proces m.b.t. het verlenen van tenure in stappen: Stap 1: Als uit de R&O-review het besluit is gekomen dat er een kandidaat is voor tenure, treft leidinggevende samen met de kandidaat de voorbereidingen voor de voordracht. 1. Het dossier bestaat uit: een persoonlijke visie (Engels): een positiebepaling van de TT-er m.b.t. zijn of haar onderzoek- en onderwijstaak, inclusief een omschrijving van wat betrokkene ziet als zijn of haar meest significante bijdrage aan de wetenschappelijke kennis, nu en in de toekomst. een actueel Engelstalig CV waarin persoonlijke gegevens, gegevens over de loopbaan en overige activiteiten relevant voor de positie in het onderzoek- en onderwijsmilieu, opgenomen zijn. In dit CV zijn in ieder geval opgenomen: een lijst van publicaties uitgesplitst in een lijst met publicaties in gerefereerde tijdschriften, een lijst met publicaties in conference proceedings en een lijst met voordrachten; een reflectie op de publicaties/citaties volgens Web of Science (ISI), Scopus en Google Scholar (inclusief H-index); de reflectie is gericht op het totaal aantal publicaties/citaties, de aantallen per jaar, wat is de top 5, wat is de ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar; een lijst van ingediende en gerealiseerde projecten; een lijst van PhD studenten die door betrokkene zijn en nog worden begeleid; een lijst van bijdragen aan onderwijs, onderwijsvernieuwing en studiesucces een lijst van bijdragen aan de organisatie De afspraken zoals gemaakt bij het begin van de aanstelling worden toegevoegd. De kandidaat geeft aan welke afspraken wel en niet zijn gerealiseerd en wat hiervan de reden is. 2

3 2. De sectieleider zet de motivering voor tenure op schrift waarbij wordt ingegaan op de bepalende elementen: UFO-profiel, inclusief aanvullende criteria (WP-criteria en afdelingsspecifieke invulling hiervan) de afspraken zoals gemaakt bij het begin van de aanstelling De stukken van betrokkene en de motivering worden aangeleverd aan de voorzitter van de afdeling. De secretaris van de afdeling zorgt voor verspreiding van het dossier naar de leden van het afdelingsmt+ (zie hieronder). Stap 2: Het dossier van de kandidaat wordt besproken in het afdelings-mt. Bij dit MT worden eveneens uitgenodigd: een afdelingsvoorzitter of ervaren hoogleraar uit een aanverwant vakgebied, de betreffende opleidingsdirecteur en de HR adviseur van de betreffende afdeling. Dit gezelschap noemen we afdelingsmt+. De kandidaat verzorgt in dit afdelingsmt+ een korte presentatie ter toelichting op zijn/haar dossier en over de behaalde resultaten in de Tenure Track periode, inclusief visie op de toekomst. De bijeenkomst is als volgt opgebouwd: De kandidaat begint met een presentatie in het Engels van maximaal 10 minuten (netto; door discussie kan de presentatie langer worden) aan de hand van een beperkt aantal PowerPoint slides met de volgende informatie: visie op onderzoek, internationale positionering en eventuele plannen voor de toekomst; ervaring met en visie op onderwijs en bijdrage aan de onderwijsorganisatie; visie en plannen op het gebied van valorisatie (oftewel samenwerking met de industrie/maatschappij en bijdrage aan de samenleving in het algemeen); ervaring met en visie op leidinggeven en persoonlijke bijdrage aan de organisatie. Aansluitend heeft het afdelingsmt+ een interview met de kandidaat, duur ongeveer een half uur. In het gesprek komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde: welke toegevoegde waarde hebben zowel het vakgebied als de persoonlijkheid van de kandidaat voor het onderzoek en onderwijs binnen de afdeling en/of faculteit; welke rol wenst de kandidaat te spelen in de ontwikkeling van junior en andere onderzoekers in zijn omgeving; welke rol beoogt de kandidaat in de komende jaren te spelen binnen de faculteit, de universiteit en daarbuiten, o.a. op het gebied van valorisatie, organisatie en leiderschap; in welke mate en op welke gebieden denkt de kandidaat op hem/haar toegesneden ondersteuning vanuit de organisatie nodig te hebben om de gestelde doelen te kunnen verwezenlijken. Direct aansluitend aan dit gesprek bespreekt het afdelingsmt+ haar impressies van het gesprek en probeert te komen tot een gezamenlijk oordeel aangaande het advies in de richting van de TTCie- EWI en de decaan. Het afdelings MT+ formuleert een advies aan de Decaan (doorgaans opgesteld door de sectieleider). Stap 3: beslissing vaste aanstelling door decaan Op basis van dit advies en de betreffende stukken neemt de decaan, na overleg met de TTCie-EWI, een beslissing over de vaste aanstelling. Het complete dossiers wordt aan de commissie voorgelegd en kort besproken tijdens een reguliere MT vergadering. Het doel van deze bespreking is om binnen het MT gevoel te krijgen voor de verschillen per individu en/of per afdeling, zodat er vanuit de praktijk een meer gezamenlijk gedragen normgevoel ontstaat over de praktische toepassing van de loopbaancriteria voor WP binnen EWI. 3

4 Afronding: de afdelingsvoorzitter voert, samen met de sectieleider en de HR adviseur, een gesprek met de betrokkene. In dit gesprek wordt het advies van het afdelings MT+ en de TTCie-EWI besproken en toegelicht. Betrokkene wordt geïnformeerd over het besluit en over de rechtspositionele consequenties. Daarnaast wordt, voor zover van belang, gesproken over de verdere loopbaan binnen of buiten de faculteit. Indien de uitkomst van deze bijeenkomst is dat er geen vaste aanstelling volgt voor de TT-er, is er een traject van maximaal 12 maanden beschikbaar om de kandidaat te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Voor deze outplacement is er ondersteuning vanuit de TU Delft beschikbaar. De kosten van het traject komen voor rekening van de afdeling. Dit outplacement traject wordt gepland in overleg met de TT-er, de leidinggevende en de HR adviseur. Promotieproces Tenure track UD-UHD In geval de voordracht voor UHD samenvalt met het voorstel voor Tenure zal het proces voor UHDbevordering worden gevolgd, dus via de facultaire Loopbaancommissie. Aanbevolen wordt het dossier van de kandidaat dan wel voorafgaand hieraan binnen het afdelings MT te bespreken om te bezien of de kandidaat voldoet aan de afdelingsspecifieke eisen voor tenure en UHD. Bij een positief advies van de Loopbaancommissie over bevordering tot UHD zal de decaan direct een besluit nemen over zowel de UHD-bevordering als het voorstel voor tenure. Vanwege de zwaarte van deze procedure wordt het MT van de faculteit hierover achteraf geïnformeerd. 4

5 Bijlage 1: Eindcriteria Tenure Track Deze bijlage bedoelt een handleiding te zijn bij het bepalen/invullen van eindcriteria. De ondergenoemde criteria hebben een richtinggevend karakter en zijn niet bedoeld als checklist. Dit houdt in dat kwantitatieve normen niet keihard zijn en ook nog kunnen verschillen per vakgebied. Kwalitatieve normen zijn per definitie niet hard en meetbaar. Het oordeel hierover zal zoveel mogelijk intersubjectief worden bepaald door meerdere beoordelaars/peers hierbij te betrekken. Bovenmodale prestaties kunnen soms een tekort op een ander onderdeel compenseren. Daarnaast zal er een relatie dienen te bestaan tussen actieve jaren in het onderzoek en de bijbehorende criteria. Aan het begin van de aanstelling moet deze lijst worden besproken en worden per kandidaat SMART afspraken vastgelegd (opgenomen in personeelsdossier), passend bij de kandidaat en het onderzoeksveld. Deze SMART afspraken worden ieder jaar in de R&O cyclus geëvalueerd en eventueel aangepast. Dit betekent dat voor iedere Tenure Track aanstelling individuele afspraken gelden (maatwerk), waarbij het Persoonlijk Ontwikkelplan de ontwikkeling van de Tenure Track kandidaat volgt en ondersteunt. Deze POP en dus de ontwikkeling van de Tenure Track kandidaat, komt tijdens de R&O cyclus jaarlijks aan bod. Het staat afdelingen vrij om meer specifieke en aanvullende afspraken te maken met betrekking tot onderstaande criteria. Algemene criteria Een Tenure Track-kandidaat toont wetenschappelijke drive en levert een actieve bijdrage aan het onderwijs. Toont ambitie om op korte termijn UHD te worden en op langere termijn hoogleraar. Heeft een visie op onderwijs (ook onderdeel van de BKO), onderzoek en organisatie, voor de periode na afloop van de Tenure Track (visie voor de toekomst). De TU Delft WP performance criteria zijn onderdeel van deze procedure. Onderzoek Ontwikkelt, coördineert en realiseert eigen onderzoekslijn. De mate van zelfstandigheid en eigen initiatief speelt een rol bij de beoordeling. De leidinggevende coacht de TT-er in dit proces. De TT-er toont een gezonde mate van onafhankelijkheid en eigen ideeën. Formuleert circa 3 onderzoeksvoorstellen die tot de top behoren, te meten aan de reviews. Aan het begin van de TT: vastleggen in de afspraken hoeveel publicaties er gemiddeld per jaar zullen verschijnen die voortvloeien uit het TT onderzoek. Bij een volledige TT-periode van 5 jaar geldt het aantal van minimaal 8 publicaties als richtlijn. Het betreft publicaties in toonaangevende tijdschriften en/of op topconferenties, af te meten aan de acceptatiegraad van deze conferenties. Er moet een netwerk opgebouwd zijn aan het einde van de Tenure Track en men moet deel uitmaken van een internationale community. Internationale ervaring aan een buitenlands instituut wordt aanbevolen. Combineert eigen onderzoek op motiverende wijze met onderwijs. Begeleiden van promovendi Begeleidt 2 tot 4 promovendi en/of postdocs binnen de vijfjarige periode; Laat zien dat het mogelijk is om promovendi zo te begeleiden dat het mogelijk is een dissertatie binnen vier jaar te voltooien. Uiteraard met aandacht voor de kwaliteit van de begeleiding (voldoende sturen en loslaten) en niveau van het onderzoek. Onderwijs Levert een significante bijdrage aan het onderwijs, met aandacht voor vernieuwing en studiesucces; Een goede evaluatie door studenten en opleidingsdirecteur (in R&O-cyclus). Heeft BKO-traject afgerond. Engelse taalvaardigheid (ETV) test binnen 6 maanden na het begin van de TT-periode en C1-III of C2 niveau aan het einde van de track. Geeft goede begeleiding aan BSc- en MSc-studenten. Zorgt dat BSc-studenten, MSc-studenten hun afstudeerproject met succes en tijdig afronden. 5

6 Organisatie en leiderschap Neemt actief deel aan projecten, commissies, besturen, wetenschappelijke evenementen, pr-activiteiten. Neemt deel aan Personal Development Program voor TT-ers. Toont zelfreflectie en werkt actief aan verbeterpunten. Toont gevoel voor mens en organisatie. Heeft aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van promovendi en het promotieproces. Levert bijdrage aan de sectie: toont verantwoordelijkheid, spreekt indien nodig andere teamleden aan, draagt bij aan teambuilding. Is in staat een gesprek in het Nederlands te voeren en algemene schriftelijke mededelingen in het Nederlands te begrijpen. Valorisatie Is in staat om een vraagstelling uit het bedrijfsleven en de overheid te vertalen naar onderzoek. Is in staat om het netwerk binnen en buiten de universiteit effectief te onderhouden en met verschillende partijen samen te werken. 6

Tenure Track Beleid. sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz. Faculteit 3mE xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. HR-3mE. Juli 2014

Tenure Track Beleid. sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz. Faculteit 3mE xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. HR-3mE. Juli 2014 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Tenure Track Beleid sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Nadere informatie

Tenure Track Beleid TU Delft

Tenure Track Beleid TU Delft Tenure Track Beleid TU Delft EEN TU DELFT BREED KADER VOOR INSTROMENDE UD S DIRECTIE HR Definitief 2-7-12 1 1. Achtergrond 2. Doel van deze notitie 3. Inrichting Tenure Track beleid 4. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Personal Development Program Tenure Track

Personal Development Program Tenure Track Personal Development Program Tenure Track Ingrid Emmerik, Projectleider PDP 29-8-2012 Delft University of Technology Challenge the future HR strategie Doelstellingen HR strategie Freedom to Excel Hoge(re)

Nadere informatie

LMD brandweer. Toelatingsprocedure

LMD brandweer. Toelatingsprocedure LMD brandweer Toelatingsprocedure Toelatingsprocedure brandweer van kandidaat naar deelnemer Als leidinggevende bij de brandweer functioneer je in een turbulente omgeving. Het lijkt wel of de veranderingen

Nadere informatie

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de groei van alle medewerkers van de Universiteit Antwerpen,

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie september 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Carrièrelijn Tenure track 4 2.1 Universitair Docent (UD) 4 2.2 Universitair Hoofddocent /Adjunct hoogleraar

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie september 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Carrièrelijn Tenure track 4 2.1 Universitair Docent (UD) 4 2.2 Universitair Hoofddocent /Adjunct hoogleraar

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

De promovendus. De promovendus

De promovendus. De promovendus De promovendus. Doel van de functie. 1. Aanstelling 2. Profiel en competenties 3. Inschaling 4. Het verrichten van onderwijstaken 5. Het Opleiding en Begeleidingsplan (OBP) 6. Begeleiding van de promovendus

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie november 2012

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie november 2012 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie november 2012 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Carrièrelijn Tenure track... 6 2.1 Universitair Docent (UD)... 6 2.2 UHD/Adjunct hoogleraar... 6 2.3 Hoogleraar...

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken)

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Nummer: 11.0006848 Versie: 1.0. Vastgesteld door het DB d.d. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012 doc.: pz_alle/regelingen/gesprekscyclus

Nadere informatie

(Format) Jaarverslag Examencommissie

(Format) Jaarverslag Examencommissie (Format) Jaarverslag Examencommissie Presentatie voor examencommissies Technische Universiteit Delft tijdens thematische lunchsessie OC Focus Datum : 20 januari 2015 Locatie : Cultuurcentrum, Pottenbakkerij

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan Sturen op je eigen kwaliteiten

Persoonlijk Ontwikkelings Plan Sturen op je eigen kwaliteiten Persoonlijk Ontwikkelings Plan Sturen op je eigen kwaliteiten voor Wetenschappers met een Tenure Track aanstelling 1 INHOUDSOPGAVE pagina 2 INLEIDING pagina 3 Het POP formulier pagina 4-5 Persoonlijke

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Formulier R&O-gesprek (WP)

Formulier R&O-gesprek (WP) Formulier R&O-gesprek (WP) Erasmus Universiteit Rotterdam Persoonlijke gegevens Naam Functie Organisatieonderdeel Leidinggevende Eventueel derde aanwezige (naam, functie / rol) Deel 1 Evaluatie van onderwijstaak

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 In het najaar van 2007 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol (SEP) 1.

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Resultaat & Ontwikkelingscyclus TU Delft. Handleiding voor medewerkers en leidinggevenden

Resultaat & Ontwikkelingscyclus TU Delft. Handleiding voor medewerkers en leidinggevenden Resultaat & Ontwikkelingscyclus TU Delft Handleiding voor medewerkers en leidinggevenden Projectgroep herziening R&O cyclus 1 december 2015 vs 13 Handleiding R&O 2016 Technische Universiteit Delft 1 Contents

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN VOOR PROMOVENDI DIE AANGESTELD ZIJN OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN * (zoals bedoeld in artikel 6.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Talent Development. de Kunst van Zijn 2014

Talent Development. de Kunst van Zijn 2014 Talent Development Talent hebben of zijn? Volgens Lidewey van der Sluis gaat het niet om het hebben van talent maar het zijn van talent. Veranderingen vinden NU plaats Medewerker steeds meer persoonlijke

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Werving en Selectie Wetenschappelijk Personeel. Een leidraad

Werving en Selectie Wetenschappelijk Personeel. Een leidraad Een Leidraad Werving en Selectie Wetenschappelijk Personeel Een leidraad April, 2008 Inhoud Voorwoord door prof.dr.ir. Jacob Fokkema 7 Werving en Selectie Universitair Docent (inclusief Tenure Trackers)

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Programma Presentatie voorlopige resultaten onderzoek

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Tenure Track voor Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen: Procedures en criteria voor bevordering van UD s, UHD s en Adjunct Hoogleraren

Tenure Track voor Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen: Procedures en criteria voor bevordering van UD s, UHD s en Adjunct Hoogleraren Tenure Track voor Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen: Procedures en criteria voor bevordering van UD s, UHD s en Adjunct Hoogleraren Maart 2015 Voorwoord Het loopbaanbeleid van de Faculteit

Nadere informatie

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014 Gesprekkencyclus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De gesprekkencyclus in de praktijk 3. Integraliteit 4. Gesprekkencyclus fase 1 5. Gesprekkencyclus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Honours Program Bachelor 3mE

Uitvoeringsregeling Honours Program Bachelor 3mE Uitvoeringsregeling Honours Program Bachelor 3mE Datum: 22 maart 2013 Honourscommissie 3mE: Prof. Thijs J.H. Vlugt (facultaire projectleider) Dr. Erik Offerman Dr. Gabriëlle Tuijthof Ir. Robert Hekkenberg

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1. Opening en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME Verslag van de 169 e overlegvergadering, gehouden op 12 juni 2014 5Aanwezig: Böttger (voorzitter), Ulijn (secretaris), Baller, Neve,, Voorwinde, Geerlofs en Leeflang. Afwezig:

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Assistent communicatiemedewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken Denkkracht: 6. Scenario denken Overziet van tevoren en procesmatig de consequenties van problemen of ontwikkelingen en geeft alternatieven aan voor mogelijke acties. Denkt een aantal stappen vooruit en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Functionerings- en ontwikkelingsbeleid

Functionerings- en ontwikkelingsbeleid Lichtenvoorde, H. van Driel, bestuurder en P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Functionerings- en ontwikkelingsbeleid Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum Datum bespreking MT 25 mei 2010 Datum vaststelling

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014 HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS Versie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Docentprofessionalisering... 4 1.1 De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)... 4

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Stappenplan invoering Scouting Academy op groepsniveau Opgesteld door praktijkcoaches Regio Hart van Brabant

Stappenplan invoering Scouting Academy op groepsniveau Opgesteld door praktijkcoaches Regio Hart van Brabant Stappenplan invoering Scouting Academy op groepsniveau Opgesteld door praktijkcoaches Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Stap 1... 4 Stap 1a; Bevoegde leiding de overstaptraining

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Versterking van het loopbaanbeleid

Versterking van het loopbaanbeleid Versterking van het loopbaanbeleid februari 2010 1. Inleiding In november 2008 is de nota Helder Perspectief, loopbaanbeleid bij de Radboud Universiteit door het college van bestuur ter bespreking aan

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University

Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University vastgesteld door het CvB met instemming van het Lokaal Overleg op 20 april 2006 Het College van Bestuur van Tilburg University, overwegende dat: betaalde

Nadere informatie

Personeelszaken (n)iets voor U?!

Personeelszaken (n)iets voor U?! Personeelszaken (n)iets voor U?! Jitske van Born 1 Succes betekent groei! Druk, druk, druk Nergens meer tijd voor De dag heeft maar 24 uur. En u wilt weer tijd voor u zelf? 2 Groei en Tijd voor u zelf

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage!

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Waar medewerker staat worden zowel de vrouwelijke als de mannelijke medewerker bedoeld Aan de inhoud van deze folder kunt u geen

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten.

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. 1. Oriënteren (Blackboard/websites/studiegids/ rondleiding/etc.) Het is van groot belang dat het onderwerp van het eindproject zorgvuldig

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie