C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws"

Transcriptie

1 C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

2 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities V. Procedure tot en met vaststelling boventalligheid VI. Aanzeggingsprocedure VII. Procedure bij interne herplaatsing VIII. De vertrekregeling IX. Outplacement X. Procedure bij beëindiging arbeidsovereenkomst XI. Plaatsmakersregeling XII. Begeleidingscommissie XIII. Slotbepalingen DIT CONCEPT SOCIAAL PLAN IS GEMAAKT ONDER DE UITDRUKKELIJKE VOORWAARDE VAN VOLLEDIGE EN VOORBEHOUDLOZE ACCEPTATIE DOOR DE NVJ EN ONDER DE VOORWAARDE VAN EEN POSITIEF ADVIES VAN DE PVT. INDIEN DAARVAN GEEN SPRAKE IS KAN ER IN RECHTE GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND. C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

3 I. Inleiding 1. Novum Nieuws NV, Novum Nederlands Nieuws BV, Novum Foto BV en Novum Buitenland BV (hierna: Novum ) vormen gezamenlijk het persagentschap Novum Nieuws gevestigd te Amsterdam. 2. Novum constateert dat de inkomsten langzaam teruglopen en dat het onvoldoende mogelijk is gebleken om kosten duurzaam te verlagen, zonder de kwaliteit van de dienstverlening nadelig te beïnvloeden. Ook is er onzekerheid voor het voorbestaan van een viertal belangrijke afnemers en is de concurrentie thans dusdanig groot dat klanten weinig loyaliteit tonen naar leveranciers. Daarnaast is het voorzienbaar dat er nadere investeringen nodig zijn om voet aan de grond te krijgen in de klant te worden bij Novum. De vooruitzichten hierop, het binnenhalen van de klanten op de business markt en/of één of meerdere volwassen uitgevers, is de afgelopen 6 (tot 12) maanden beduidend negatiever geworden. 3. Het gevolg is dat het verlies gestaag aan het oplopen is. Mede door de verslechterde marktomstandigheden en de (slechte) vooruitzichten voor 2015 is het lastig tot onmogelijk gebleken om deze oplopende verliezen te financieren waardoor de continuïteit van de onderneming in het geding gaat komen. 4. De organisatie van Novum moet weerbaar en wendbaar gemaakt worden om elke mogelijke verandering in de markt het hoofd te kunnen bieden en dient winstgevend te worden. Van de aandeelhouders kan niet worden verwacht jaar na jaar geld toe te leggen op Novum. Gezocht is dan ook naar mogelijkheden om dit te bereiken. 5. Na lang wikken en wegen het enige alternatief dat op lange termijn het voortbestaan van Novum inclusief een deel van haar medewerkers het beste kan veiligstellen dat we terug moeten gaan naar de basis, de paraplu organisatie die Novum in oorsprong is geweest. Dat scenario ziet er als volgt uit. Op dit moment vergaren de medewerkers van Novum zelf het nieuws en vervolgens bewerken en verrijken zij dit. Dit is tijdrovend en (te) kostbaar. Novum kan ook echter de nieuwsberichten inkopen en deze vervolgens bewerken op de Novum wijze. Het is voor Novum voordeliger om kale nieuwsfeiten in te kopen bij een derde en deze vervolgens een eigen signatuur te geven dan de eigen medewerkers nieuws te laten vergaren en dit nieuws te laten bewerken. Dit heeft echter wel tot gevolg dat van het huidige aantal werknemers ongeveer 12 à 13 FTE nodig is om Novum om te laten werken volgens de nieuwe opzet. 6. De wijze waarop Novum haar onderneming momenteel drijft, is op korte termijn niet langer houdbaar. Op dit moment vergaren de werknemers van Novum zelf het nieuws en vervolgens bewerken zij dit. Novum heeft besloten om ten dienste van een doelmatige bedrijfsvoering over te gaan tot het uitbesteden van werkzaamheden. Helaas heeft dit het verval van arbeidsplaatsen tot gevolg. 7. Uitgangspunt is dat medewerkers die boventallig zijn verklaard een beroep kunnen doen op het. Het sociaal plan is gericht op begeleiding naar ander werk en/of een C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

4 vergoeding voor gedwongen ontslag. De uitwerking hiervan is nader vastgelegd in dit onderhavige document. 8. Novum heeft op 3 september de PVT geïnformeerd door middel van een uitgebreide adviesaanvraag vergezeld van een onderbouwing en relevantie documentatie. Na overleg, mede met de vakbond NVJ, heeft de PVT op 22 september een positief advies afgegeven. 9. Novum heeft over dit Sociaal Plan overleg gevoerd met de vakbond NVJ. Op 22 september is overeenstemming bereikt. II. Werkingssfeer 10. Het Sociaal Plan is van toepassing op de werknemer van Novum: a. die op de datum van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan voor onbepaalde tijd in dienst is van Novum èn b. die een schriftelijke aanzegging heeft ontvangen van Novum waarin is bevestigd dat zijn arbeidsplaats wegens bovenomschreven reorganisatie is komen te vervallen of op korte termijn zal komen te vervallen. 11. Het Sociaal Plan is niet van toepassing op: a. de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, inleen- of uitzendkrachten en/of stagiaires;; b. de werknemer die voor of na de inwerkingtreding van dit Sociaal Plan zelf ontslag neemt (door middel van opzegging of een door hem aan de rechter gevraagde ontbinding) zonder dat Novum hem conform 10b van dit Sociaal Plan schriftelijk heeft medegedeeld dat zijn arbeidsplaats ten gevolge van de reorganisatie komt te vervallen;; c. de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt (ongeacht de wijze van beëindiging) om andere redenen dan bovenomschreven reorganisatie (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend twee jaar arbeidsongeschiktheid, dringende reden zoals bedoeld in artikel 7: 678 BW en/of gewichtige redenen zoals bedoeld in artikel 7:685 BW, bereiken AOW-gerechtigde leeftijd, pensionering). III. Werkingsduur 12. Dit Sociaal Plan treedt in werking op 15 september 2014 en duurt voort tot dat de arbeidsovereenkomsten waarop dit Sociaal Plan van toepassing is, zijn afgewikkeld. 13. Dit Sociaal Plan eindigt in beginsel op 31 december Voor het einde van voornoemde datum kan echter worden besloten om dit Sociaal Plan, al dan niet in gewijzigde vorm, te verlengen. IV. Definities 14. Werkgever: Novum Nieuws N.V., Novum Nederlands Nieuws B.V., Novum Buitenland B.V. en Novum Foto B.V., allen gevestigd te (1018 BH) Amsterdam aan het adres Hoogte Kadijk 143 F25, en diens rechtsvoorgangers. C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

5 15. Vakorganisaties: Nederlandse Vereniging van Journalisten ( NVJ ). 16. Werknemer: De natuurlijke persoon die in dienst is van Novum op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Om de tekst van dit document leesbaar te laten zijn, wordt de mannelijke vorm gebruikt voor zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers. 17. Reorganisatie: Een wijziging of krimp van de organisatie op grond van bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen die leidt tot een verval van een of meer functies en/of arbeidsplaatsen. 18. Boventallige Werknemer: De werknemer die een schriftelijke aanzegging heeft ontvangen van Novum, waarin is bevestigd dat zijn arbeidsplaats is komen te vervallen of op korte termijn zal komen te vervallen en die vóór het einde van de arbeidsovereenkomst met Novum, niet intern herplaatst wordt. 19. Dienstjaren: Het aantal jaren dat een werknemer bij Novum of een rechtsvoorganger in dienst is tot de dag waartegen de arbeidsovereenkomst eindigt op grond van dit Sociaal Plan. De peildatum voor het aantal dienstjaren is de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt op grond van dit Sociaal Plan. Voor de afronding van het aantal dienstjaren geldt dat zes maanden en één dag als een vol jaar telt, en een periode van zes maanden of minder niet meetelt. Indien de werknemer direct voorafgaand aan de aanvang van zijn arbeidsovereenkomst met Novum via een derde dezelfde werkzaamheden verrichtte, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, telt de daarbij behorende periode mee voor de berekening van het aantal dienstjaren, mits daarbij sprake was van een directe gezagsverhouding tussen Novum en de betreffende persoon. Bij afspiegeling wordt diensttijd conform regels UWV niet afgerond. 20. Opzegtermijn: Voor werknemers die per 1 november 2014 korter dan 5 jaar in dienst zijn bij Novum of een rechtsvoorganger wordt een opzegtermijn van 2 maanden gehanteerd te rekenen vanaf 1 november 2014 (einddatum 31 december 2014). Voor medewerkers die per 1 november 2014 langer dan 5 jaar in dienst zijn van Novum wordt de wettelijke opzegtermijn van minimaal 2 maanden gehanteerd te rekenen vanaf 1 november. 21. Leeftijd: De leeftijd van de werknemer in volle jaren op de dag waartegen de arbeidsovereenkomst eindigt op grond van dit Sociaal Plan. 22. Bruto-jaarinkomen: Het totale bruto-jaarinkomen van de werknemer, bestaande uit twaalf maal het laatstgenoten bruto-maandinkomen, te vermeerderen met 8% vakantietoeslag en indien van toepassing op de individuele werknemer C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

6 - de eindejaarsuitkering en de aan de werknemer uitbetaalde gemiddelde bruto bonus-betaling over de jaren 2011, 2012 en Onder de definitie van bruto jaarinkomen valt aldus uitdrukkelijk niet het compensatie pensioen bedrag, onkostenvergoedingen, bijdragen leasekosten, het werkgeversaandeel in de pensioenpremie, de ziektekostenverzekering, onkostenvergoedingen. Indien de werknemer ouderschapsverlof heeft opgenomen op het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wordt het bruto salaris berekend alsof hij geen ouderschapsverlof had opgenomen. 23. Bruto-maandinkomen: 1/12 gedeelte van het bruto-jaarinkomen zoals hierboven gedefinieerd. 24. Kaal bruto maandsalaris: 1/12 gedeelte van het bruto-jaarinkomen, zoals hiervoor onder punt 22. van dit Sociaal Plan gedefinieerd, exclusief de volgende emolumenten: 8% vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en de aan de werknemer uitbetaalde gemiddelde bruto bonus-betaling over de jaren 2011, 2012 en Afspiegelingsbeginsel: Dit beginsel is ontleend aan de criteria van het Ontslagbesluit en de meest recente versie van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV en wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van het bedrijfsonderdeel op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies, voor het vaststellen van wie boventallig wordt. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat - per objectief vast te stellen peildatum, namelijk de datum waarop advies is aangevraagd aan de Personeelsvertegenwoordiging per bedrijfsonderdeel, binnen een categorie uitwisselbare functies, per leeftijdsgroep de werknemers met het kortste dienstverband het eerst voor aanwijzing als boventallige in aanmerking worden gebracht. De leeftijdsgroepen zijn: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar en 55 jaar en ouder. In uitzonderingsgevallen kunnen werknemers worden uitgesloten van de procedure tot vaststelling van boventalligheid, indien de werknemer over aantoonbare en voor de begeleidingscommissie toetsbare, bijzondere kennis of bekwaamheden beschikt, waardoor boventalligheid bezwaarlijk is voor Novum. Het initiatief tot het benoemen van een uitzonderingsgeval ligt bij Novum. Indien zich uitzonderingsgevallen voordoen, wordt de begeleidingscommissie hierover geïnformeerd. 26. Functie: Het geheel van werkzaamheden door de werknemer verricht, op basis van een functiebeschrijving en/of de feitelijke werkzaamheden. 27. Uitwisselbare functie: dig bij het vaststellen van wie boventallig wordt in die groep van uitwisselbare functies. Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Het gaat hierbij om uitwisselbaarheid van C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

7 functies en niet van werknemers. Verder gaat het om wederzijdse uitwisselbaarheid. 28. Passende functie Onder passende functie wordt verstaan een functie die voor wat betreft inhoud, benodigde kennis en vaardigheden, competenties (indien aan de orde) en plaats in de organisatie, voldoende verwant is aan de functie die de werknemer vervulde voor het vervallen van zijn arbeidsplaats vanwege een reorganisatie. Bij het aanbieden van passend werk wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke kwaliteiten van de boventallige werknemer. Onder een passende interne functie wordt ook verstaan een passende functie bij de dochter vennootschappen van de aandeelhouder van Novum (Adversa Media Groep BV). Voorts wordt rekening gehouden met eerdere functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, opleiding, kennis en ervaring alsmede zwaarwegende (privé-) omstandigheden. Bij de vaststelling van hetgeen intern als een passende functie wordt beschouwd, gelden ten minste de navolgende criteria: a. Het verschil in functieniveau: Als richtlijn geldt hierbij dat in elk geval niet als passend wordt beschouwd een functie waarbij het verschil tussen het huidige en nieuwe vast overeengekomen bruto salaris meer dan 20% bedraagt. Onder een passende functie wordt ook verstaan een functie die de werknemer binnen een periode van maximaal 3 maanden via de gebruikelijke inwerkperiode of via scholing zou kunnen vervullen. b. Het verschil in dienstverband (fulltime v.s. parttime) en werktijden: Als richtlijn hierbij geldt dat aan fulltime werknemers een fulltime functie wordt aangeboden. Voor parttime werknemers geldt dat zoveel mogelijk een functie met vergelijkbare werktijdomvang wordt aangeboden. c. Het verschil in standplaats: Behoudens uitzonderingsgevallen geldt als richtlijn dat in elk geval als niet passend wordt beschouwd een standplaats-wijziging waarbij de afstand tussen woonplaats en nieuwe standplaats meer dan 70 kilometer enkele reis bedraagt. De afstand tussen woonplaats en standplaats wordt bepaald volgens de ANWB routeplanner gemeten langs de kortste route. Indien een functie niet passend is op grond van deze criteria, maar de werknemer is wel geschikt voor de functie, kan een passende oplossing met de werknemer worden gevonden. 29. Boventalligheidsgesprek: Het gesprek waarin de boventalligheid wordt meegedeeld aan de werknemer en waarmee Novum aan de werknemer bevestigt dat en waarom in het kader van dit Sociaal Plan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet worden overgegaan. In dit gesprek wordt de aanzeggingsbrief overhandigd. 30. Aanzeggingsbrief: C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

8 De schriftelijke bevestiging van de gevolgen van de reorganisatie aan de individuele werknemer. 31. Beoogde einddatum: De door Novum in het aanzeggesprek gehanteerde datum waarop de arbeidsovereenkomst wordt beoogd te eindigen, rekening houdende met de geldende opzegtermijn op dat moment. 32. Einddatum: De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. 33. Peildatum berekening afspiegeling: De peildatum is 30 september V. Procedure tot en met vaststelling boventalligheid 34. Aangezien zich met bovenomschreven reorganisatie een situatie voordoet waarbij de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing is, zal Novum de door de wet voorgeschreven procedure volgen. 35. Novum heeft op grond van de Wet op de ondernemingsraden een adviesaanvraag voorgelegd aan de Personeelsvertegenwoordiging. In deze adviesaanvraag is opgenomen: a. de motieven voor het besluit;; b. de te verwachten gevolgen van het besluit voor werknemers zoals het vervallen van de arbeidsplaats of het verplaatsen van de arbeidsplaats;; c. de maatregelen die worden genomen om de gevolgen voor werknemers te ondervangen. 36. Nu Novum een [positief] advies over de reorganisatie van de Personeelsvertegenwoordiging heeft ontvangen is de procedure voor het vaststellen van wie boventallig worden als volgt: a. vastgesteld wordt onder welk bedrijfsonderdeel de reorganisatie valt;; b. alle functies binnen het bedrijfsonderdeel worden ingedeeld in groepen van uitwisselbare functies. Daarnaast zullen er unieke functies zijn. De definitie van het UWV voor het vaststellen van categorieën uitwisselbare functies wordt gevolgd;; c. vervolgens wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast binnen de uitwisselbare functies in het te reorganiseren bedrijfsonderdeel, als het gaat om krimp binnen deze functies. De peildatum waarop leeftijd en dienstjaren worden vastgesteld is 30 september De nadere concretisering van het afspiegelingsbeginsel is hierboven d. op basis van de toepassing van afspiegeling bij uitwisselbare functies is dan bekend wie boventallig wordt uit deze groepen. Daarnaast kunnen ook andere (unieke) functies vervallen. e. indien vaststaat dat de werknemer boventallig wordt, zal Novum de werknemer dit in een persoonlijk gesprek meedelen, alsmede de datum waarop de boventalligheid ingaat, de eventuele mogelijkheden van interne herplaatsing, waaronder ook zal worden verstaan, herplaatsing binnen enige dochteronderneming van de aandeelhouder Adversa Media Groep BV, en eventueel de Einddatum. Dit gesprek is het zogenaamde C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

9 VI. Aanzeggingsprocedure 37. Indien Novum in het kader van dit Sociaal Plan tot (gehele of gedeeltelijke) beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer moet komen, deelt Novum dat uiterlijk in de periode voor 19 september 2014 zo mogelijk eerst mondeling mee aan de betreffende werknemer. Novum motiveert de aan de mededeling ten grondslag liggende reden(en), en deelt daarnaast aan de werknemer mee in hoeverre herplaatsing in een passende functie (intern of bij een derde) aan de orde is (herplaatsingsaanbod) of, indien geen passende functie voorhanden is, per welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt. 38. Deze mededeling (de Aanzegging) wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de boventallige werknemer bevestigd door middel van een Aanzeggingsbrief. De Aanzeggingsbrief bevat de volgende bijlagen: herplaatsingsaanbod voor een passende functie of, indien herplaatsing niet mogelijk is gebleken, een vaststellingsovereenkomst (in tweevoud), een exemplaar van dit Sociaal Plan en een stappenplan inzake outplacement-begeleiding. 39. De boventallige werknemer mag onder werktijd solliciteren en soort gelijke activiteiten ondernemen en wordt na 1 november 2014 zoveel als mogelijk, voor zover de directie oordeelt dat zulks mogelijk is, vrijgesteld van de verplichting werkzaamheden te verrichten, zodat hij zich volledig kan richten op eventuele herplaatsing, het vinden van een andere betrekking buiten Novum respectievelijk groepsondernemingen en/of op deelname aan het outplacement-traject. 40. De werknemer kan met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk VII kiezen om een herplaatsingsaanbod te accepteren (Hoofdstuk VII van dit Sociaal Plan) of in te stemmen met de vertrekregeling zoals opgenomen in de vaststellingsovereenkomst (Hoofdstuk VIII van dit Sociaal Plan). VII. Procedure bij herplaatsing 41. De werknemer die herplaatst wordt in een andere, passende functie (intern of bij een derde) zal zich inspannen om bij de herplaatsing zijn nieuwe functie op een zo goed mogelijke manier uit te voeren. 42. De werknemer krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan een herplaatsingsprocedure. Bij het aangaan van een nieuwe functie zal geen proeftijd van toepassing zijn. De werknemer zal zijn opgebouwde dienstjaren en zijn salarisaanspraken bij Novum behouden. De werknemer krijgt bij het herplaatsingsaanbod zo volledig mogelijk inzicht in de aard van de functie en de voor zijn beoordeling van belang zijnde informatie. Daartoe behoren in ieder geval: a. de beschrijving van de aangeboden functie;; b. een opgave van het functieniveau en beloning;; c. de eventuele noodzaak tot her-, om- of bijscholing. C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

10 43. Het aanbod zal schriftelijk worden bevestigd. De werknemer zal zich binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging moeten uitspreken of hij het aanbod al dan niet aanvaardt. 44. Indien een werknemer een andere functie accepteert, zal - indien nodig - tijdig en voor rekening van Novum om- en bijscholing plaatsvinden. De werknemer is verplicht de volle medewerking te verlenen aan de scholingsactiviteiten en zich daarvoor ten volle in te spannen. 45. Indien de werknemer het aanbod op een passende functie bij Novum of een van de dochterbedrijven van Adversa Media Groep BV afwijst zal hij dit schriftelijk en voldoende beargumenteerd aan de directie kenbaar maken. Indien de bezwaren van de werknemer door de directie ongegrond worden geacht, zal deze uiterlijk binnen twee weken zijn beslissing voor advies aan de begeleidingscommissie voorleggen. Is de begeleidingscommissie unaniem van mening dat de bezwaren van de werknemer gegrond zijn, zal zij de directeur adviseren tot toepassing van de vertrekregeling zoals genoemd in Hoofdstuk VIII van dit Sociaal Plan. Het advies van de commissie is bindend. Is het advies van de begeleidingscommissie (schriftelijk uitgebracht en met redenen omkleed) niet unaniem, dan zal dit advies aan de directie worden voorgelegd. Het meerderheidsadvies van de commissie zal door de directie in beginsel worden gevolgd tenzij om redenen anders wordt beslist. Het besluit van de directie wordt schriftelijk en met redenen omkleed, verzonden naar betrokkenen. 46. Indien de bezwaren van een werknemer na advies door de commissie ongegrond worden geacht door de directie, dan heeft de werknemer na ontvangst van het besluit nog een bedenktijd van een week om de aangeboden functie als nog te accepteren. Indien hij de functie niet accepteert zal een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden in gezet, waarbij de werknemer recht heeft op de vertrekregeling zoals genoemd in Hoofdstuk VIII van dit Sociaal Plan, echter met dien verstande dat de correctiefactor 0,5 is in plaats van 0,85. VIII. De vertrekregeling 47. In de vaststellingsovereenkomst worden de volgende onderwerpen opgenomen: Einddatum 48. De Einddatum zal zijn 31 december In de periode tot einde dienstverband kan de werknemer binnen redelijke grenzen en in overleg met Novum voor sollicitaties gebruik maken van faciliteiten van Novum, zoals de computer, telefoon, internet, kopieerapparatuur. Vergoeding 50. Aan de boventallige werknemer op wie dit Sociaal Plan van toepassing is en van wie de arbeidsovereenkomst in het kader van dit Sociaal Plan eindigt met wederzijds goedvinden, wordt door Novum een vergoeding betaald. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

11 de boventallige werknemer, het aantal dienstjaren en het brutomaandinkomen (zoals gedefinieerd in dit Sociaal Plan). 51. Het bedrag van de vergoeding wordt berekend aan de hand van de oude Kantonrechtersformule zoals deze gold tot 2009, te weten: A x B x C A = het aantal gewogen dienstjaren B = het bruto maand-inkomen en C = een correctiefactor van 0,85 (let op! Bij afwijzing passende functie is de c-factor 0,5. Zie onderdeel 46. van dit Sociaal Plan) 52. Voor de berekening van A (het aantal gewogen dienstjaren) wordt de diensttijd afgerond op hele jaren. Vervolgens worden de dienstjaren op de volgende wijze gewogen: a. Elk dienstjaar gewerkt tot de leeftijd van 40 jaar = 1 b. Elk dienstjaar gewerkt van de leeftijd van 40 tot de leeftijd van 50 jaar = 1,5 c. Elk dienstjaar vanaf de leeftijd van 50 jaar = 2. Voorbeeld: Werknemer 45 jaar oud en datum in dienst 1 januari Zijn bruto maandinkomen 2.650,-. Stap 1: Berekenen feitelijke dienstjaren: 9 Stap 2: Berekenen gewogen dienstjaren: Categorie 1: 4 jaren =4 x 1 Categorie 2: 5 jaren =5 x 1,5 Categorie 3: 0 jaren =0 x 2 A = 4 + 7,5 = 11,5 gewogen dienstjaren B = EUR 2.650,- bruto C = 0,85 A x B x C = 11, ,- x 0, ,75 bruto 53. In het geval een functie van een werknemer voor een deel boventallig is geworden, wordt de vergoeding bepaald naar rato van het deel van de functie dat boventallig is geworden. 54. De minimale vergoeding bedraagt 2 keer het bruto-maandinkomen. 55. De in onderdeel 51. genoemde vergoeding voor de boventallige werknemer zal nooit hoger zijn dan het inkomen dat hij bij het voortduren van de arbeidsovereenkomst tot zijn pensioendatum zou hebben genoten. Snelle beslissers bonus 56. Bovenstaande vergoeding wordt verhoogd met een kaal brutomaandsalaris voor de boventallige werknemer die binnen 14 kalenderdagen na het aanzeggesprek als bedoeld in onderdeel 38 onvoorwaardelijk en schriftelijk instemt met de door Novum aan hem aangeboden vaststellingsovereenkomst. Vrijwillige vertrekpremie C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

12 57. De werknemer die boventallig is verklaard, nadat de Einddatum vaststaat en vervolgens die arbeidsovereenkomst (voortijdig) voor de Einddatum wenst te beëindigen, ontvangt een vergoeding ter grootte van 50% van het Salaris over de nog resterende kalendermaanden vanaf de eerdere einddatum tot de Einddatum. Deze vertrekpremie ontvangt de boventallige naast de beëindigingsvergoeding. Novum zal zich bij het bepalen van de Einddatum coulant opstellen met betrekking tot de voor de werknemer geldende opzegtermijn. Wijze van uitbetalen vergoeding 58. Vorm, wijze en tijdstip (mits gelegen na het einde van de arbeidsovereenkomst) van betaling van de vergoeding zijn geheel ter keuze van de boventallige werknemer, mits binnen de grenzen van de (fiscale) wet. Eindafrekening 59. Naast het uitbetalen van de hierboven bedoelde vergoeding binnen één maand na de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, zal Novum binnen één maand na de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt overgaan tot de eindafrekening van de arbeidsovereenkomst, op de hierna omschreven wijze. 60. Werknemers worden voor zover de werkzaamheden bij Novum dit toelaten en de activiteiten van Novum niet in het geding komen uiterlijk per 1 december 2014 vrijgesteld van de overeengekomen werkzaamheden. Bij de eindafrekening van de arbeidsovereenkomst ontvangt de boventallige werknemer een vergoeding voor de dan nog resterende vakantiedagen 61. De variabele bonus over 2014 wordt (al dan niet pro rata, afhankelijk van het feit of de boventallige werknemer gedurende geheel 2014 bij Novum in dienst is geweest) aan de boventallige werknemer uitbetaald in 2015, op de daarvoor gebruikelijke wijze en onder het daarvoor geldende bonusbeleid. Tijdens de vrijstelling van werkzaamheden kan de werknemer geen aanspraak op een bonus maken. Concurrentiebeding 62. Het (eventueel) tussen Novum en de boventallige werknemer geldende concurrentiebeding komt te vervallen op de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. met dien verstande dat werknemer niet gezamenlijk gedurende de periode dat het concurrentiebeding van kracht zou zijn met een of meer andere boventallige medewerkers van Novum persbureau diensten gaat aanbieden. 63. Het geheimhoudingsbeding blijft onverkort van kracht. Studiekosten 64. Indien de boventallige werknemer een terugbetalingsverplichting heeft jegens Novum, komt die verplichting te vervallen op de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Lease-auto 65. De boventallige werknemer met een door Novum ter beschikking gestelde leaseauto is gehouden deze voor de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt bij Novum in goede staat in te leveren, tenzij met hem wordt afgesproken dat hij de leaseauto overneemt (in privé of via een nieuwe werkgever) of dat hij de leaseauto eerder inlevert. C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

13 Indien de lease-auto door hem wordt overgenomen zijn de kosten daarvan voor rekening van de boventallige werknemer. Retourneren van eigendommen van Novum 66. De boventallige werknemer levert uiterlijk op de einddatum van de arbeidsovereenkomst alle aan Novum toebehorende bescheiden en zaken, die hij nog in zijn bezit heeft, in goede staat in. Kosten rechtsbijstand 67. Teneinde de gevolgen van de reorganisatie te kunnen overzien en teneinde eventuele aanspraken op een WW-uitkering van een individuele boventallige werknemer zoveel mogelijk veilig te stellen, acht Novum het van groot belang dat hij zich laat adviseren over zijn juridische positie door jurist. Novum is bereid de kosten van dit juridisch advies aan de zijde van de boventallige werknemer te vergoeden tot een maximum van 500,- exclusief BTW. Indien de werknemer zich door een vakorganisatie laat bijstaan, kan deze vakorganisatie namens werknemer de kosten bij werkgever declareren. 68. Kosten die verbonden zijn aan (het voorbereiden van) inhoudelijk verweer tegen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden aldus niet door Novum vergoed. Positief getuigschrift en positieve referenties 69. De boventallige werknemer ontvangt desgevraagd van Novum een positief getuigschrift en Novum zal op eerste verzoek van de boventallige werknemer en/of derden positieve referenties over hem afgeven. IX. Outplacement en begeleidingstermijn 70. In geval van boventalligheid wordt de werknemer, uiterlijk vanaf het moment van boventalligheid, begeleid van werk naar werk gedurende maximaal 6 maanden. De begeleidingstermijn kan eerder ingaan dan de datum waarop de arbeidsplaats vervalt. De boventallige werknemer ontvangt een uitnodiging van het outplacementbureau om de begeleiding naar ander werk te starten. Tijdens het dienstverband blijven de gebruikelijke procedures met betrekking tot ziekmelding van kracht. Verlof dat eventueel nog wordt opgebouwd tijdens de periode vrijstelling van werk tot einde dienstverband wordt verondersteld te zijn opgenomen. 71. Indien de werknemer met het door Novum geselecteerde outplacementbureau (Be the Change) werkt betaalt Novum de gespecificeerde nota tot een maximum van 2.500,- (excl. BTW). Indien de werknemer een ander bureau prefereert staat dat de werknemer vrij, onder de voorwaarde dat de kosten niet uitstijgen boven het bedrag van 750 exclusief BTW. 72. Novum vindt het belangrijk dat de werknemer outplacementbegeleiding ontvangt. De werknemer mag echter afzien van outplacementbegeleiding. Dit geeft de werknemer tijdig, maar in ieder geval voor de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst aan bij Novum. De voltijd werknemer 1.000,- ter compensatie bij de ontslaguitkering. De deeltijd werknemer ontvangt het bedrag naar rato van het aantal contracturen. C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

14 73. Outplacement heeft als doel werknemers die boventallig zijn te helpen een nieuwe baan te vinden. Een outplacementbureau begeleidt de boventallige werknemer in een outplacementtraject. Eerst wordt de werknemer geholpen om het verlies van de baan een plek te geven. Dan start het outplacementtraject. Het traject bestaat uit drie fases: 1. Het analyseren van kansen (testen en gesprekken om de kracht van de werknemer en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt in kaart te brengen, formuleren van een plan van aanpak) 2. Implementeren van de zoektocht (workshops CV & motivatiebrief, social media, netwerken, stages, sollicitatiegesprekstraining) 3. Het realiseren van de loopbaanverandering (gesprekken voeren, onderhandelen, overstappen). 74. Voor werknemers die een eigen bedrijf willen starten is er een speciaal 75. Als een werknemer in het kader van outplacement een opleiding wil volgen om de kans op een baan te vergroten, zal Novum daaraan -. De voorwaarden die daaraan zijn verbonden zijn: a. de opleiding moet de kans op een baan voor de werknemer vergroten;; b. past binnen het plan voor outplacement van de werknemer;; c. start van de opleiding uiterlijk binnen zes maanden na de start van de begeleidingstermijn;; d. de opleiding is erkend. 76. De werknemer bespreekt zijn aanvraag eerst met het outplacementbureau en dient vervolgens het verzoek voor toestemming in bij Novum. Novum toetst de aanvraag op bovenstaande criteria. X. Procedure bij beëindiging arbeidsovereenkomst Vaststellingsovereenkomst: beëindiging met wederzijds goedvinden 77. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal bij voorkeur worden bewerkstelligd doordat Novum na het aanzeggesprek met de betreffende boventallige werknemer een vaststellingsovereenkomst aangaat, waarin wordt overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd per de beoogde einddatum, met inachtneming van de voor de boventallige werknemer geldende (fictieve opzegtermijn) zoals deze op het moment van de aanzegging geldt, en met toepassing van de vergoeding en overige faciliteiten en financiële voorzieningen zoals verwoord in Hoofdstuk VI van dit Sociaal Plan. 78. De werknemer krijgt een termijn van 14 dagen om akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst. Het voorstel kan binnen de gestelde termijn, vermeld in de vaststellingsovereenkomst, slechts integraal en onvoorwaardelijk worden aanvaard. 79. Voor de arbeidsongeschikte werknemer wiens arbeidsovereenkomst via de kantonrechter wordt beëindigd, wordt bij het ontbindingsverzoek rekening gehouden met de afspraken uit dit Sociaal Plan zodat hij geen nadeel of voordeel ondervindt ten opzichte van werknemers die met een C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

15 vaststellingsovereenkomst uit dienst treden. Geen vaststellingsovereenkomst: beëindiging via rechterlijke ontbinding 80. Indien de boventallige werknemer geen vaststellingsovereenkomst als hierboven bedoeld wenst aan te gaan of niet op het voorstel reageert komt het voorstel te vervallen. Novum zal vervolgens de bevoegde rechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met de betreffende boventallige werknemer te ontbinden per de beoogde einddatum. De boventallige werknemer ontvangt een kopie van het betreffende verzoekschrift. De werkgever kan echter ook in voorkomende gevallen besluiten om een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV WERKbedrijf. XI. Plaatsmakersregeling 81. Een werknemer die niet (voorlopig) boventallig is verklaard, kan schriftelijk verzoeken om gebruik te maken van de plaatsmakersregeling. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk 2 weken na aanzegging aan Novum te zijn gericht. Novum beslist gemotiveerd of zij dit verzoek wil en kan honoreren.. Daarvoor is in ieder geval vereist: a. dat de werknemer die niet (voorlopig) boventallig is verklaard tot een groep van wederzijds onderling uitwisselbare functies behoort waar andere werknemers boventallig worden verklaard;; b. dat er plaats wordt gemaakt voor een andere boventallige werknemer en dat die andere boventallige werknemer zijn arbeidsplaats daardoor ook daadwerkelijk zal behouden;; c. dat dit niet leidt tot onevenredig hogere kosten (waarmee wordt bedoeld een bedrag dat hoger is dan 10 maandsalarissen van de boventallige werknemer) voor Novum en/of problemen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden die gecontinueerd (moeten) worden. 82. Naar aanleiding van een verzoek tot toepassing van de plaatsmakersregeling zal Novum in overleg gaan met de plaatsmaker om de consequenties daarvan te bespreken. Mocht Novum het verzoek honoreren, dan zal de plaatsmaker aanspraak kunnen maken op de afspraken als vastgelegd in dit Sociaal plan als ware hij boventallig verklaard XII. Begeleidingscommissie 83. Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld die erop toeziet en bevordert dat dit Sociaal Plan in individuele gevallen correct wordt toegepast. 84. De samenstelling van de beroepscommissie geschiedt als volgt: a. twee leden worden benoemd op voordracht van de werkgever;; b. twee leden, bij voorkeur 1 lid van de Personeelsvertegenwoordiging, worden bij voorkeur benoemd op voordracht van de gezamenlijke vakorganisaties;; c. de voorzitter is een van de twee leden die worden benoemd op voordracht van de werkgever. C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

16 85. De begeleidingscommissie heeft de volgende taken: a. zij adviseert Novum desgevraagd in individuele gevallen over de uitvoering van (bepalingen van) dit Sociaal Plan;; b. zij geeft, op verzoek van een individuele werknemer, een oordeel over de uitvoering van (bepalingen van) dit Sociaal Plan;; c. zij geeft, op verzoek van Novum, een oordeel over de opstelling van een individuele werknemer bij de uitvoering van (bepalingen van) dit Sociaal Plan;; d. zij geeft, op verzoek van Novum en/of de individuele werknemer, een oordeel over de vraag of de hardheidsclausule als bedoeld in dit Sociaal Plan toepassing vindt en doet daarbij een voorstel over de wijze waarop die toepassing zou kunnen geschieden. 86. De oordelen en/of adviezen en/of voorstellen van de begeleidingscommissie zijn niet bindend, maar gelden ieder afzonderlijk als zwaarwegend advies aan Novum. Novum neemt op basis daarvan een besluit, dat op gemotiveerde gronden kan afwijken van de oordelen en/of adviezen en/of voorstellen van de begeleidingscommissie. Het besluit van Novum wordt schriftelijk aan de betreffende werknemer bevestigd. 87. Tegen een oordeel en/of advies en/of voorstel van de begeleidingscommissie staat geen hoger beroep of ander rechtsmiddel open, behoudens vanzelfsprekend een gang naar de bevoegde burgerlijke rechter. 88. De begeleidingscommissie bepaalt haar eigen werkwijze, maar neemt binnen twee weken nadat haar advies en/of oordeel en/of voorstel is gevraagd, een schriftelijk en gemotiveerd besluit, dat zij in kopie zendt aan de betrokken individuele werknemer en Novum. 89. De leden van de begeleidingscommissie zijn verplicht tot het in acht nemen van strikte geheimhouding van alle gegevens die hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis (zijn ge)komen. 90. Eventuele kosten die de begeleidingscommissie maakt in verband met de uitoefening van haar taken komen voor rekening van Novum. Novum stelt hiervoor bij de installatie van de begeleidingscommissie een budget beschikbaar in onderling overleg met de begeleidingscommissie. XIII. Slotbepalingen 91. De werknemer op wie dit Sociaal Plan van toepassing is en die een beroep doet op de daarin vervatte faciliteiten en voorzieningen, is verplicht, al dan niet op verzoek van Novum, alle met betrekking tot de toepasselijkheid en/of uitvoering van dit Sociaal Plan vereiste en relevante inlichtingen en gegevens volledig, tijdig en naar waarheid aan Novum te verschaffen. Het geven van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen en het oneigenlijk gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen, heeft uitsluiting van verdere toepassing van het Sociaal Plan tot gevolg en zal leiden tot terugvordering van uitbetaalde vergoedingen. 92. Alle in het Sociaal Plan genoemde vergoedingen zijn bruto vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Novum zal de wettelijk C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

17 verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. Enige wijziging in de belastingwetgeving, die een negatief effect kan hebben op de regelingen in het Sociaal Plan, leidt niet tot een aanvullende vergoeding aan de werknemer, anders dan voorzien in dit Sociaal Plan. 93. In gevallen waarin toepassing van dit Sociaal Plan zou leiden tot een evident onbillijke uitkomst voor een individuele werknemer, kan Novum op verzoek van die individuele werknemer besluiten tot afwijking van één of meer van de bepalingen van dit Sociaal Plan in een voor de betreffende werknemer gunstige zin. 94. Indien tijdens de werkingsduur wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving hiertoe aanleiding geven, zal Novum deze en de gevolgen voor het Sociaal Plan beoordelen en het Sociaal Plan zonodig aanpassen in overleg met de representatieve vakbonden en de Personeelsvertegenwoordiging van Novum. 95. De arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan, evenals de inhoud van dit Sociaal Plan, worden beheerst door Nederlands recht. Aldus overeengekomen op XX september 2014 en getekend te Amsterdam;; Namens Novum Namens de NVJ B. Bloemberg Algemeen directeur C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Definities 5 2. Werkingssfeer 6 3. Boventalligheid, herplaatsing en vrijstelling van werkzaamheden 7 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Uitgave : januari 2014 Human Resources Benelux Sociaal Economische Afdeling 2 januari 2014 PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., gevestigd

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

concept Sociaal Plan FloraHolland

concept Sociaal Plan FloraHolland concept Sociaal Plan FloraHolland 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Doel van het Sociaal Plan... 5 Artikel 3 Beschikbaarstelling

Nadere informatie

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND

CONCEPT enkel ter overleg dienend Onder voorbehoud goedkeuring aandeelhouders. Poppies concep SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND SOCIAAL PLAN POPPIES NEDERLAND DEFINITIES Belangstellingsregistratie Onder belangstellingsregistratie wordt verstaan het schriftelijk kenbaar maken van de voorkeur voor een functie. In het eventueel daarop

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015

SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni december 2015 #1561985 SOCIAAL PLAN ENRICHMENT TECHNOLOGY NEDERLAND B.V. 1 juni 2013-31 december 2015 Versie juli 2013 De ondergetekenden, 1. Enrichment Technology Nederland B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet Inhoudsopgave Contents 1. Inleiding... 2 2. Algemene bepalingen... 4 2.1 Definities... 4 2.2 Werkingssfeer... 4 2.3 Looptijd... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Persoonlijke ontslaganalyse. Mevrouw Mulder. 31 oktober 2013. Inkijkexemplaar

Persoonlijke ontslaganalyse. Mevrouw Mulder. 31 oktober 2013. Inkijkexemplaar Mevrouw A.C. Mulder 31 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 1.1 Opbouw rapport...4 1.2 Leeswijzer...5 1.3 Nieuwe informatie...5 1.4 Ontslagvergoeding...5 1.5 Tegenvoorstel/volgende stap...5 1.6

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012

SOCIAAL STATUUT AT5. I januari 2012 SOCIAAL STATUUT AT5 I januari 2012 AxtLkeI3 Algemenebepalinqen en voonvadz 3...... u....... )Werkigsduur u 3.r.. :.:...._...-..r.r.. ejtomaancnkomen. AQ Pf?PiI...... 3 4rtikeI2 $Ierklngssfeesen vve#kinsduu,

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Sociaal Plan ANP. .oktober 2009 tot en met 31 december 2010. Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP. de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM

Sociaal Plan ANP. .oktober 2009 tot en met 31 december 2010. Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP. de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM Sociaal Plan ANP.oktober 2009 tot en met 31 december 2010 Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP en de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM (22 oktober 2009) 1 INLEIDING Het voorliggende sociaal plan is overeengekomen

Nadere informatie

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk Sociaal Plan WKNL Van Werk naar Werk Wolters Kluwer Nederland B.V, gevestigd te Deventer, hierna te noemen de Werkgever als partij ter ene zijde en FNV KIEM, gevestigd te Amsterdam CNV Dienstenbond/CNV

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht De Ontslagprocedure UWV WERKBEDRIJF Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht BEZOEKADRES UWV WERKBEDRIJF MAASTRICHT AFDELING AJD RANDWIJCKSINGEL 22 6229 EE MAASTRICHT TEL: 043 7506200

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe ontslagrecht Januari 2016 Ingrid Munneke en Judith Bos Wijzigingen in het ontslagrecht De Verschillende

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie