C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws"

Transcriptie

1 C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

2 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities V. Procedure tot en met vaststelling boventalligheid VI. Aanzeggingsprocedure VII. Procedure bij interne herplaatsing VIII. De vertrekregeling IX. Outplacement X. Procedure bij beëindiging arbeidsovereenkomst XI. Plaatsmakersregeling XII. Begeleidingscommissie XIII. Slotbepalingen DIT CONCEPT SOCIAAL PLAN IS GEMAAKT ONDER DE UITDRUKKELIJKE VOORWAARDE VAN VOLLEDIGE EN VOORBEHOUDLOZE ACCEPTATIE DOOR DE NVJ EN ONDER DE VOORWAARDE VAN EEN POSITIEF ADVIES VAN DE PVT. INDIEN DAARVAN GEEN SPRAKE IS KAN ER IN RECHTE GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND. C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

3 I. Inleiding 1. Novum Nieuws NV, Novum Nederlands Nieuws BV, Novum Foto BV en Novum Buitenland BV (hierna: Novum ) vormen gezamenlijk het persagentschap Novum Nieuws gevestigd te Amsterdam. 2. Novum constateert dat de inkomsten langzaam teruglopen en dat het onvoldoende mogelijk is gebleken om kosten duurzaam te verlagen, zonder de kwaliteit van de dienstverlening nadelig te beïnvloeden. Ook is er onzekerheid voor het voorbestaan van een viertal belangrijke afnemers en is de concurrentie thans dusdanig groot dat klanten weinig loyaliteit tonen naar leveranciers. Daarnaast is het voorzienbaar dat er nadere investeringen nodig zijn om voet aan de grond te krijgen in de klant te worden bij Novum. De vooruitzichten hierop, het binnenhalen van de klanten op de business markt en/of één of meerdere volwassen uitgevers, is de afgelopen 6 (tot 12) maanden beduidend negatiever geworden. 3. Het gevolg is dat het verlies gestaag aan het oplopen is. Mede door de verslechterde marktomstandigheden en de (slechte) vooruitzichten voor 2015 is het lastig tot onmogelijk gebleken om deze oplopende verliezen te financieren waardoor de continuïteit van de onderneming in het geding gaat komen. 4. De organisatie van Novum moet weerbaar en wendbaar gemaakt worden om elke mogelijke verandering in de markt het hoofd te kunnen bieden en dient winstgevend te worden. Van de aandeelhouders kan niet worden verwacht jaar na jaar geld toe te leggen op Novum. Gezocht is dan ook naar mogelijkheden om dit te bereiken. 5. Na lang wikken en wegen het enige alternatief dat op lange termijn het voortbestaan van Novum inclusief een deel van haar medewerkers het beste kan veiligstellen dat we terug moeten gaan naar de basis, de paraplu organisatie die Novum in oorsprong is geweest. Dat scenario ziet er als volgt uit. Op dit moment vergaren de medewerkers van Novum zelf het nieuws en vervolgens bewerken en verrijken zij dit. Dit is tijdrovend en (te) kostbaar. Novum kan ook echter de nieuwsberichten inkopen en deze vervolgens bewerken op de Novum wijze. Het is voor Novum voordeliger om kale nieuwsfeiten in te kopen bij een derde en deze vervolgens een eigen signatuur te geven dan de eigen medewerkers nieuws te laten vergaren en dit nieuws te laten bewerken. Dit heeft echter wel tot gevolg dat van het huidige aantal werknemers ongeveer 12 à 13 FTE nodig is om Novum om te laten werken volgens de nieuwe opzet. 6. De wijze waarop Novum haar onderneming momenteel drijft, is op korte termijn niet langer houdbaar. Op dit moment vergaren de werknemers van Novum zelf het nieuws en vervolgens bewerken zij dit. Novum heeft besloten om ten dienste van een doelmatige bedrijfsvoering over te gaan tot het uitbesteden van werkzaamheden. Helaas heeft dit het verval van arbeidsplaatsen tot gevolg. 7. Uitgangspunt is dat medewerkers die boventallig zijn verklaard een beroep kunnen doen op het. Het sociaal plan is gericht op begeleiding naar ander werk en/of een C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

4 vergoeding voor gedwongen ontslag. De uitwerking hiervan is nader vastgelegd in dit onderhavige document. 8. Novum heeft op 3 september de PVT geïnformeerd door middel van een uitgebreide adviesaanvraag vergezeld van een onderbouwing en relevantie documentatie. Na overleg, mede met de vakbond NVJ, heeft de PVT op 22 september een positief advies afgegeven. 9. Novum heeft over dit Sociaal Plan overleg gevoerd met de vakbond NVJ. Op 22 september is overeenstemming bereikt. II. Werkingssfeer 10. Het Sociaal Plan is van toepassing op de werknemer van Novum: a. die op de datum van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan voor onbepaalde tijd in dienst is van Novum èn b. die een schriftelijke aanzegging heeft ontvangen van Novum waarin is bevestigd dat zijn arbeidsplaats wegens bovenomschreven reorganisatie is komen te vervallen of op korte termijn zal komen te vervallen. 11. Het Sociaal Plan is niet van toepassing op: a. de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, inleen- of uitzendkrachten en/of stagiaires;; b. de werknemer die voor of na de inwerkingtreding van dit Sociaal Plan zelf ontslag neemt (door middel van opzegging of een door hem aan de rechter gevraagde ontbinding) zonder dat Novum hem conform 10b van dit Sociaal Plan schriftelijk heeft medegedeeld dat zijn arbeidsplaats ten gevolge van de reorganisatie komt te vervallen;; c. de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt (ongeacht de wijze van beëindiging) om andere redenen dan bovenomschreven reorganisatie (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend twee jaar arbeidsongeschiktheid, dringende reden zoals bedoeld in artikel 7: 678 BW en/of gewichtige redenen zoals bedoeld in artikel 7:685 BW, bereiken AOW-gerechtigde leeftijd, pensionering). III. Werkingsduur 12. Dit Sociaal Plan treedt in werking op 15 september 2014 en duurt voort tot dat de arbeidsovereenkomsten waarop dit Sociaal Plan van toepassing is, zijn afgewikkeld. 13. Dit Sociaal Plan eindigt in beginsel op 31 december Voor het einde van voornoemde datum kan echter worden besloten om dit Sociaal Plan, al dan niet in gewijzigde vorm, te verlengen. IV. Definities 14. Werkgever: Novum Nieuws N.V., Novum Nederlands Nieuws B.V., Novum Buitenland B.V. en Novum Foto B.V., allen gevestigd te (1018 BH) Amsterdam aan het adres Hoogte Kadijk 143 F25, en diens rechtsvoorgangers. C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

5 15. Vakorganisaties: Nederlandse Vereniging van Journalisten ( NVJ ). 16. Werknemer: De natuurlijke persoon die in dienst is van Novum op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Om de tekst van dit document leesbaar te laten zijn, wordt de mannelijke vorm gebruikt voor zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers. 17. Reorganisatie: Een wijziging of krimp van de organisatie op grond van bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen die leidt tot een verval van een of meer functies en/of arbeidsplaatsen. 18. Boventallige Werknemer: De werknemer die een schriftelijke aanzegging heeft ontvangen van Novum, waarin is bevestigd dat zijn arbeidsplaats is komen te vervallen of op korte termijn zal komen te vervallen en die vóór het einde van de arbeidsovereenkomst met Novum, niet intern herplaatst wordt. 19. Dienstjaren: Het aantal jaren dat een werknemer bij Novum of een rechtsvoorganger in dienst is tot de dag waartegen de arbeidsovereenkomst eindigt op grond van dit Sociaal Plan. De peildatum voor het aantal dienstjaren is de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt op grond van dit Sociaal Plan. Voor de afronding van het aantal dienstjaren geldt dat zes maanden en één dag als een vol jaar telt, en een periode van zes maanden of minder niet meetelt. Indien de werknemer direct voorafgaand aan de aanvang van zijn arbeidsovereenkomst met Novum via een derde dezelfde werkzaamheden verrichtte, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, telt de daarbij behorende periode mee voor de berekening van het aantal dienstjaren, mits daarbij sprake was van een directe gezagsverhouding tussen Novum en de betreffende persoon. Bij afspiegeling wordt diensttijd conform regels UWV niet afgerond. 20. Opzegtermijn: Voor werknemers die per 1 november 2014 korter dan 5 jaar in dienst zijn bij Novum of een rechtsvoorganger wordt een opzegtermijn van 2 maanden gehanteerd te rekenen vanaf 1 november 2014 (einddatum 31 december 2014). Voor medewerkers die per 1 november 2014 langer dan 5 jaar in dienst zijn van Novum wordt de wettelijke opzegtermijn van minimaal 2 maanden gehanteerd te rekenen vanaf 1 november. 21. Leeftijd: De leeftijd van de werknemer in volle jaren op de dag waartegen de arbeidsovereenkomst eindigt op grond van dit Sociaal Plan. 22. Bruto-jaarinkomen: Het totale bruto-jaarinkomen van de werknemer, bestaande uit twaalf maal het laatstgenoten bruto-maandinkomen, te vermeerderen met 8% vakantietoeslag en indien van toepassing op de individuele werknemer C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

6 - de eindejaarsuitkering en de aan de werknemer uitbetaalde gemiddelde bruto bonus-betaling over de jaren 2011, 2012 en Onder de definitie van bruto jaarinkomen valt aldus uitdrukkelijk niet het compensatie pensioen bedrag, onkostenvergoedingen, bijdragen leasekosten, het werkgeversaandeel in de pensioenpremie, de ziektekostenverzekering, onkostenvergoedingen. Indien de werknemer ouderschapsverlof heeft opgenomen op het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wordt het bruto salaris berekend alsof hij geen ouderschapsverlof had opgenomen. 23. Bruto-maandinkomen: 1/12 gedeelte van het bruto-jaarinkomen zoals hierboven gedefinieerd. 24. Kaal bruto maandsalaris: 1/12 gedeelte van het bruto-jaarinkomen, zoals hiervoor onder punt 22. van dit Sociaal Plan gedefinieerd, exclusief de volgende emolumenten: 8% vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en de aan de werknemer uitbetaalde gemiddelde bruto bonus-betaling over de jaren 2011, 2012 en Afspiegelingsbeginsel: Dit beginsel is ontleend aan de criteria van het Ontslagbesluit en de meest recente versie van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV en wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van het bedrijfsonderdeel op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies, voor het vaststellen van wie boventallig wordt. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat - per objectief vast te stellen peildatum, namelijk de datum waarop advies is aangevraagd aan de Personeelsvertegenwoordiging per bedrijfsonderdeel, binnen een categorie uitwisselbare functies, per leeftijdsgroep de werknemers met het kortste dienstverband het eerst voor aanwijzing als boventallige in aanmerking worden gebracht. De leeftijdsgroepen zijn: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar en 55 jaar en ouder. In uitzonderingsgevallen kunnen werknemers worden uitgesloten van de procedure tot vaststelling van boventalligheid, indien de werknemer over aantoonbare en voor de begeleidingscommissie toetsbare, bijzondere kennis of bekwaamheden beschikt, waardoor boventalligheid bezwaarlijk is voor Novum. Het initiatief tot het benoemen van een uitzonderingsgeval ligt bij Novum. Indien zich uitzonderingsgevallen voordoen, wordt de begeleidingscommissie hierover geïnformeerd. 26. Functie: Het geheel van werkzaamheden door de werknemer verricht, op basis van een functiebeschrijving en/of de feitelijke werkzaamheden. 27. Uitwisselbare functie: dig bij het vaststellen van wie boventallig wordt in die groep van uitwisselbare functies. Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Het gaat hierbij om uitwisselbaarheid van C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

7 functies en niet van werknemers. Verder gaat het om wederzijdse uitwisselbaarheid. 28. Passende functie Onder passende functie wordt verstaan een functie die voor wat betreft inhoud, benodigde kennis en vaardigheden, competenties (indien aan de orde) en plaats in de organisatie, voldoende verwant is aan de functie die de werknemer vervulde voor het vervallen van zijn arbeidsplaats vanwege een reorganisatie. Bij het aanbieden van passend werk wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke kwaliteiten van de boventallige werknemer. Onder een passende interne functie wordt ook verstaan een passende functie bij de dochter vennootschappen van de aandeelhouder van Novum (Adversa Media Groep BV). Voorts wordt rekening gehouden met eerdere functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, opleiding, kennis en ervaring alsmede zwaarwegende (privé-) omstandigheden. Bij de vaststelling van hetgeen intern als een passende functie wordt beschouwd, gelden ten minste de navolgende criteria: a. Het verschil in functieniveau: Als richtlijn geldt hierbij dat in elk geval niet als passend wordt beschouwd een functie waarbij het verschil tussen het huidige en nieuwe vast overeengekomen bruto salaris meer dan 20% bedraagt. Onder een passende functie wordt ook verstaan een functie die de werknemer binnen een periode van maximaal 3 maanden via de gebruikelijke inwerkperiode of via scholing zou kunnen vervullen. b. Het verschil in dienstverband (fulltime v.s. parttime) en werktijden: Als richtlijn hierbij geldt dat aan fulltime werknemers een fulltime functie wordt aangeboden. Voor parttime werknemers geldt dat zoveel mogelijk een functie met vergelijkbare werktijdomvang wordt aangeboden. c. Het verschil in standplaats: Behoudens uitzonderingsgevallen geldt als richtlijn dat in elk geval als niet passend wordt beschouwd een standplaats-wijziging waarbij de afstand tussen woonplaats en nieuwe standplaats meer dan 70 kilometer enkele reis bedraagt. De afstand tussen woonplaats en standplaats wordt bepaald volgens de ANWB routeplanner gemeten langs de kortste route. Indien een functie niet passend is op grond van deze criteria, maar de werknemer is wel geschikt voor de functie, kan een passende oplossing met de werknemer worden gevonden. 29. Boventalligheidsgesprek: Het gesprek waarin de boventalligheid wordt meegedeeld aan de werknemer en waarmee Novum aan de werknemer bevestigt dat en waarom in het kader van dit Sociaal Plan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet worden overgegaan. In dit gesprek wordt de aanzeggingsbrief overhandigd. 30. Aanzeggingsbrief: C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

8 De schriftelijke bevestiging van de gevolgen van de reorganisatie aan de individuele werknemer. 31. Beoogde einddatum: De door Novum in het aanzeggesprek gehanteerde datum waarop de arbeidsovereenkomst wordt beoogd te eindigen, rekening houdende met de geldende opzegtermijn op dat moment. 32. Einddatum: De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. 33. Peildatum berekening afspiegeling: De peildatum is 30 september V. Procedure tot en met vaststelling boventalligheid 34. Aangezien zich met bovenomschreven reorganisatie een situatie voordoet waarbij de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing is, zal Novum de door de wet voorgeschreven procedure volgen. 35. Novum heeft op grond van de Wet op de ondernemingsraden een adviesaanvraag voorgelegd aan de Personeelsvertegenwoordiging. In deze adviesaanvraag is opgenomen: a. de motieven voor het besluit;; b. de te verwachten gevolgen van het besluit voor werknemers zoals het vervallen van de arbeidsplaats of het verplaatsen van de arbeidsplaats;; c. de maatregelen die worden genomen om de gevolgen voor werknemers te ondervangen. 36. Nu Novum een [positief] advies over de reorganisatie van de Personeelsvertegenwoordiging heeft ontvangen is de procedure voor het vaststellen van wie boventallig worden als volgt: a. vastgesteld wordt onder welk bedrijfsonderdeel de reorganisatie valt;; b. alle functies binnen het bedrijfsonderdeel worden ingedeeld in groepen van uitwisselbare functies. Daarnaast zullen er unieke functies zijn. De definitie van het UWV voor het vaststellen van categorieën uitwisselbare functies wordt gevolgd;; c. vervolgens wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast binnen de uitwisselbare functies in het te reorganiseren bedrijfsonderdeel, als het gaat om krimp binnen deze functies. De peildatum waarop leeftijd en dienstjaren worden vastgesteld is 30 september De nadere concretisering van het afspiegelingsbeginsel is hierboven d. op basis van de toepassing van afspiegeling bij uitwisselbare functies is dan bekend wie boventallig wordt uit deze groepen. Daarnaast kunnen ook andere (unieke) functies vervallen. e. indien vaststaat dat de werknemer boventallig wordt, zal Novum de werknemer dit in een persoonlijk gesprek meedelen, alsmede de datum waarop de boventalligheid ingaat, de eventuele mogelijkheden van interne herplaatsing, waaronder ook zal worden verstaan, herplaatsing binnen enige dochteronderneming van de aandeelhouder Adversa Media Groep BV, en eventueel de Einddatum. Dit gesprek is het zogenaamde C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

9 VI. Aanzeggingsprocedure 37. Indien Novum in het kader van dit Sociaal Plan tot (gehele of gedeeltelijke) beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer moet komen, deelt Novum dat uiterlijk in de periode voor 19 september 2014 zo mogelijk eerst mondeling mee aan de betreffende werknemer. Novum motiveert de aan de mededeling ten grondslag liggende reden(en), en deelt daarnaast aan de werknemer mee in hoeverre herplaatsing in een passende functie (intern of bij een derde) aan de orde is (herplaatsingsaanbod) of, indien geen passende functie voorhanden is, per welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt. 38. Deze mededeling (de Aanzegging) wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de boventallige werknemer bevestigd door middel van een Aanzeggingsbrief. De Aanzeggingsbrief bevat de volgende bijlagen: herplaatsingsaanbod voor een passende functie of, indien herplaatsing niet mogelijk is gebleken, een vaststellingsovereenkomst (in tweevoud), een exemplaar van dit Sociaal Plan en een stappenplan inzake outplacement-begeleiding. 39. De boventallige werknemer mag onder werktijd solliciteren en soort gelijke activiteiten ondernemen en wordt na 1 november 2014 zoveel als mogelijk, voor zover de directie oordeelt dat zulks mogelijk is, vrijgesteld van de verplichting werkzaamheden te verrichten, zodat hij zich volledig kan richten op eventuele herplaatsing, het vinden van een andere betrekking buiten Novum respectievelijk groepsondernemingen en/of op deelname aan het outplacement-traject. 40. De werknemer kan met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk VII kiezen om een herplaatsingsaanbod te accepteren (Hoofdstuk VII van dit Sociaal Plan) of in te stemmen met de vertrekregeling zoals opgenomen in de vaststellingsovereenkomst (Hoofdstuk VIII van dit Sociaal Plan). VII. Procedure bij herplaatsing 41. De werknemer die herplaatst wordt in een andere, passende functie (intern of bij een derde) zal zich inspannen om bij de herplaatsing zijn nieuwe functie op een zo goed mogelijke manier uit te voeren. 42. De werknemer krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan een herplaatsingsprocedure. Bij het aangaan van een nieuwe functie zal geen proeftijd van toepassing zijn. De werknemer zal zijn opgebouwde dienstjaren en zijn salarisaanspraken bij Novum behouden. De werknemer krijgt bij het herplaatsingsaanbod zo volledig mogelijk inzicht in de aard van de functie en de voor zijn beoordeling van belang zijnde informatie. Daartoe behoren in ieder geval: a. de beschrijving van de aangeboden functie;; b. een opgave van het functieniveau en beloning;; c. de eventuele noodzaak tot her-, om- of bijscholing. C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

10 43. Het aanbod zal schriftelijk worden bevestigd. De werknemer zal zich binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging moeten uitspreken of hij het aanbod al dan niet aanvaardt. 44. Indien een werknemer een andere functie accepteert, zal - indien nodig - tijdig en voor rekening van Novum om- en bijscholing plaatsvinden. De werknemer is verplicht de volle medewerking te verlenen aan de scholingsactiviteiten en zich daarvoor ten volle in te spannen. 45. Indien de werknemer het aanbod op een passende functie bij Novum of een van de dochterbedrijven van Adversa Media Groep BV afwijst zal hij dit schriftelijk en voldoende beargumenteerd aan de directie kenbaar maken. Indien de bezwaren van de werknemer door de directie ongegrond worden geacht, zal deze uiterlijk binnen twee weken zijn beslissing voor advies aan de begeleidingscommissie voorleggen. Is de begeleidingscommissie unaniem van mening dat de bezwaren van de werknemer gegrond zijn, zal zij de directeur adviseren tot toepassing van de vertrekregeling zoals genoemd in Hoofdstuk VIII van dit Sociaal Plan. Het advies van de commissie is bindend. Is het advies van de begeleidingscommissie (schriftelijk uitgebracht en met redenen omkleed) niet unaniem, dan zal dit advies aan de directie worden voorgelegd. Het meerderheidsadvies van de commissie zal door de directie in beginsel worden gevolgd tenzij om redenen anders wordt beslist. Het besluit van de directie wordt schriftelijk en met redenen omkleed, verzonden naar betrokkenen. 46. Indien de bezwaren van een werknemer na advies door de commissie ongegrond worden geacht door de directie, dan heeft de werknemer na ontvangst van het besluit nog een bedenktijd van een week om de aangeboden functie als nog te accepteren. Indien hij de functie niet accepteert zal een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden in gezet, waarbij de werknemer recht heeft op de vertrekregeling zoals genoemd in Hoofdstuk VIII van dit Sociaal Plan, echter met dien verstande dat de correctiefactor 0,5 is in plaats van 0,85. VIII. De vertrekregeling 47. In de vaststellingsovereenkomst worden de volgende onderwerpen opgenomen: Einddatum 48. De Einddatum zal zijn 31 december In de periode tot einde dienstverband kan de werknemer binnen redelijke grenzen en in overleg met Novum voor sollicitaties gebruik maken van faciliteiten van Novum, zoals de computer, telefoon, internet, kopieerapparatuur. Vergoeding 50. Aan de boventallige werknemer op wie dit Sociaal Plan van toepassing is en van wie de arbeidsovereenkomst in het kader van dit Sociaal Plan eindigt met wederzijds goedvinden, wordt door Novum een vergoeding betaald. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

11 de boventallige werknemer, het aantal dienstjaren en het brutomaandinkomen (zoals gedefinieerd in dit Sociaal Plan). 51. Het bedrag van de vergoeding wordt berekend aan de hand van de oude Kantonrechtersformule zoals deze gold tot 2009, te weten: A x B x C A = het aantal gewogen dienstjaren B = het bruto maand-inkomen en C = een correctiefactor van 0,85 (let op! Bij afwijzing passende functie is de c-factor 0,5. Zie onderdeel 46. van dit Sociaal Plan) 52. Voor de berekening van A (het aantal gewogen dienstjaren) wordt de diensttijd afgerond op hele jaren. Vervolgens worden de dienstjaren op de volgende wijze gewogen: a. Elk dienstjaar gewerkt tot de leeftijd van 40 jaar = 1 b. Elk dienstjaar gewerkt van de leeftijd van 40 tot de leeftijd van 50 jaar = 1,5 c. Elk dienstjaar vanaf de leeftijd van 50 jaar = 2. Voorbeeld: Werknemer 45 jaar oud en datum in dienst 1 januari Zijn bruto maandinkomen 2.650,-. Stap 1: Berekenen feitelijke dienstjaren: 9 Stap 2: Berekenen gewogen dienstjaren: Categorie 1: 4 jaren =4 x 1 Categorie 2: 5 jaren =5 x 1,5 Categorie 3: 0 jaren =0 x 2 A = 4 + 7,5 = 11,5 gewogen dienstjaren B = EUR 2.650,- bruto C = 0,85 A x B x C = 11, ,- x 0, ,75 bruto 53. In het geval een functie van een werknemer voor een deel boventallig is geworden, wordt de vergoeding bepaald naar rato van het deel van de functie dat boventallig is geworden. 54. De minimale vergoeding bedraagt 2 keer het bruto-maandinkomen. 55. De in onderdeel 51. genoemde vergoeding voor de boventallige werknemer zal nooit hoger zijn dan het inkomen dat hij bij het voortduren van de arbeidsovereenkomst tot zijn pensioendatum zou hebben genoten. Snelle beslissers bonus 56. Bovenstaande vergoeding wordt verhoogd met een kaal brutomaandsalaris voor de boventallige werknemer die binnen 14 kalenderdagen na het aanzeggesprek als bedoeld in onderdeel 38 onvoorwaardelijk en schriftelijk instemt met de door Novum aan hem aangeboden vaststellingsovereenkomst. Vrijwillige vertrekpremie C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

12 57. De werknemer die boventallig is verklaard, nadat de Einddatum vaststaat en vervolgens die arbeidsovereenkomst (voortijdig) voor de Einddatum wenst te beëindigen, ontvangt een vergoeding ter grootte van 50% van het Salaris over de nog resterende kalendermaanden vanaf de eerdere einddatum tot de Einddatum. Deze vertrekpremie ontvangt de boventallige naast de beëindigingsvergoeding. Novum zal zich bij het bepalen van de Einddatum coulant opstellen met betrekking tot de voor de werknemer geldende opzegtermijn. Wijze van uitbetalen vergoeding 58. Vorm, wijze en tijdstip (mits gelegen na het einde van de arbeidsovereenkomst) van betaling van de vergoeding zijn geheel ter keuze van de boventallige werknemer, mits binnen de grenzen van de (fiscale) wet. Eindafrekening 59. Naast het uitbetalen van de hierboven bedoelde vergoeding binnen één maand na de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, zal Novum binnen één maand na de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt overgaan tot de eindafrekening van de arbeidsovereenkomst, op de hierna omschreven wijze. 60. Werknemers worden voor zover de werkzaamheden bij Novum dit toelaten en de activiteiten van Novum niet in het geding komen uiterlijk per 1 december 2014 vrijgesteld van de overeengekomen werkzaamheden. Bij de eindafrekening van de arbeidsovereenkomst ontvangt de boventallige werknemer een vergoeding voor de dan nog resterende vakantiedagen 61. De variabele bonus over 2014 wordt (al dan niet pro rata, afhankelijk van het feit of de boventallige werknemer gedurende geheel 2014 bij Novum in dienst is geweest) aan de boventallige werknemer uitbetaald in 2015, op de daarvoor gebruikelijke wijze en onder het daarvoor geldende bonusbeleid. Tijdens de vrijstelling van werkzaamheden kan de werknemer geen aanspraak op een bonus maken. Concurrentiebeding 62. Het (eventueel) tussen Novum en de boventallige werknemer geldende concurrentiebeding komt te vervallen op de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. met dien verstande dat werknemer niet gezamenlijk gedurende de periode dat het concurrentiebeding van kracht zou zijn met een of meer andere boventallige medewerkers van Novum persbureau diensten gaat aanbieden. 63. Het geheimhoudingsbeding blijft onverkort van kracht. Studiekosten 64. Indien de boventallige werknemer een terugbetalingsverplichting heeft jegens Novum, komt die verplichting te vervallen op de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Lease-auto 65. De boventallige werknemer met een door Novum ter beschikking gestelde leaseauto is gehouden deze voor de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt bij Novum in goede staat in te leveren, tenzij met hem wordt afgesproken dat hij de leaseauto overneemt (in privé of via een nieuwe werkgever) of dat hij de leaseauto eerder inlevert. C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

13 Indien de lease-auto door hem wordt overgenomen zijn de kosten daarvan voor rekening van de boventallige werknemer. Retourneren van eigendommen van Novum 66. De boventallige werknemer levert uiterlijk op de einddatum van de arbeidsovereenkomst alle aan Novum toebehorende bescheiden en zaken, die hij nog in zijn bezit heeft, in goede staat in. Kosten rechtsbijstand 67. Teneinde de gevolgen van de reorganisatie te kunnen overzien en teneinde eventuele aanspraken op een WW-uitkering van een individuele boventallige werknemer zoveel mogelijk veilig te stellen, acht Novum het van groot belang dat hij zich laat adviseren over zijn juridische positie door jurist. Novum is bereid de kosten van dit juridisch advies aan de zijde van de boventallige werknemer te vergoeden tot een maximum van 500,- exclusief BTW. Indien de werknemer zich door een vakorganisatie laat bijstaan, kan deze vakorganisatie namens werknemer de kosten bij werkgever declareren. 68. Kosten die verbonden zijn aan (het voorbereiden van) inhoudelijk verweer tegen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden aldus niet door Novum vergoed. Positief getuigschrift en positieve referenties 69. De boventallige werknemer ontvangt desgevraagd van Novum een positief getuigschrift en Novum zal op eerste verzoek van de boventallige werknemer en/of derden positieve referenties over hem afgeven. IX. Outplacement en begeleidingstermijn 70. In geval van boventalligheid wordt de werknemer, uiterlijk vanaf het moment van boventalligheid, begeleid van werk naar werk gedurende maximaal 6 maanden. De begeleidingstermijn kan eerder ingaan dan de datum waarop de arbeidsplaats vervalt. De boventallige werknemer ontvangt een uitnodiging van het outplacementbureau om de begeleiding naar ander werk te starten. Tijdens het dienstverband blijven de gebruikelijke procedures met betrekking tot ziekmelding van kracht. Verlof dat eventueel nog wordt opgebouwd tijdens de periode vrijstelling van werk tot einde dienstverband wordt verondersteld te zijn opgenomen. 71. Indien de werknemer met het door Novum geselecteerde outplacementbureau (Be the Change) werkt betaalt Novum de gespecificeerde nota tot een maximum van 2.500,- (excl. BTW). Indien de werknemer een ander bureau prefereert staat dat de werknemer vrij, onder de voorwaarde dat de kosten niet uitstijgen boven het bedrag van 750 exclusief BTW. 72. Novum vindt het belangrijk dat de werknemer outplacementbegeleiding ontvangt. De werknemer mag echter afzien van outplacementbegeleiding. Dit geeft de werknemer tijdig, maar in ieder geval voor de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst aan bij Novum. De voltijd werknemer 1.000,- ter compensatie bij de ontslaguitkering. De deeltijd werknemer ontvangt het bedrag naar rato van het aantal contracturen. C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

14 73. Outplacement heeft als doel werknemers die boventallig zijn te helpen een nieuwe baan te vinden. Een outplacementbureau begeleidt de boventallige werknemer in een outplacementtraject. Eerst wordt de werknemer geholpen om het verlies van de baan een plek te geven. Dan start het outplacementtraject. Het traject bestaat uit drie fases: 1. Het analyseren van kansen (testen en gesprekken om de kracht van de werknemer en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt in kaart te brengen, formuleren van een plan van aanpak) 2. Implementeren van de zoektocht (workshops CV & motivatiebrief, social media, netwerken, stages, sollicitatiegesprekstraining) 3. Het realiseren van de loopbaanverandering (gesprekken voeren, onderhandelen, overstappen). 74. Voor werknemers die een eigen bedrijf willen starten is er een speciaal 75. Als een werknemer in het kader van outplacement een opleiding wil volgen om de kans op een baan te vergroten, zal Novum daaraan -. De voorwaarden die daaraan zijn verbonden zijn: a. de opleiding moet de kans op een baan voor de werknemer vergroten;; b. past binnen het plan voor outplacement van de werknemer;; c. start van de opleiding uiterlijk binnen zes maanden na de start van de begeleidingstermijn;; d. de opleiding is erkend. 76. De werknemer bespreekt zijn aanvraag eerst met het outplacementbureau en dient vervolgens het verzoek voor toestemming in bij Novum. Novum toetst de aanvraag op bovenstaande criteria. X. Procedure bij beëindiging arbeidsovereenkomst Vaststellingsovereenkomst: beëindiging met wederzijds goedvinden 77. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal bij voorkeur worden bewerkstelligd doordat Novum na het aanzeggesprek met de betreffende boventallige werknemer een vaststellingsovereenkomst aangaat, waarin wordt overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd per de beoogde einddatum, met inachtneming van de voor de boventallige werknemer geldende (fictieve opzegtermijn) zoals deze op het moment van de aanzegging geldt, en met toepassing van de vergoeding en overige faciliteiten en financiële voorzieningen zoals verwoord in Hoofdstuk VI van dit Sociaal Plan. 78. De werknemer krijgt een termijn van 14 dagen om akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst. Het voorstel kan binnen de gestelde termijn, vermeld in de vaststellingsovereenkomst, slechts integraal en onvoorwaardelijk worden aanvaard. 79. Voor de arbeidsongeschikte werknemer wiens arbeidsovereenkomst via de kantonrechter wordt beëindigd, wordt bij het ontbindingsverzoek rekening gehouden met de afspraken uit dit Sociaal Plan zodat hij geen nadeel of voordeel ondervindt ten opzichte van werknemers die met een C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

15 vaststellingsovereenkomst uit dienst treden. Geen vaststellingsovereenkomst: beëindiging via rechterlijke ontbinding 80. Indien de boventallige werknemer geen vaststellingsovereenkomst als hierboven bedoeld wenst aan te gaan of niet op het voorstel reageert komt het voorstel te vervallen. Novum zal vervolgens de bevoegde rechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met de betreffende boventallige werknemer te ontbinden per de beoogde einddatum. De boventallige werknemer ontvangt een kopie van het betreffende verzoekschrift. De werkgever kan echter ook in voorkomende gevallen besluiten om een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV WERKbedrijf. XI. Plaatsmakersregeling 81. Een werknemer die niet (voorlopig) boventallig is verklaard, kan schriftelijk verzoeken om gebruik te maken van de plaatsmakersregeling. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk 2 weken na aanzegging aan Novum te zijn gericht. Novum beslist gemotiveerd of zij dit verzoek wil en kan honoreren.. Daarvoor is in ieder geval vereist: a. dat de werknemer die niet (voorlopig) boventallig is verklaard tot een groep van wederzijds onderling uitwisselbare functies behoort waar andere werknemers boventallig worden verklaard;; b. dat er plaats wordt gemaakt voor een andere boventallige werknemer en dat die andere boventallige werknemer zijn arbeidsplaats daardoor ook daadwerkelijk zal behouden;; c. dat dit niet leidt tot onevenredig hogere kosten (waarmee wordt bedoeld een bedrag dat hoger is dan 10 maandsalarissen van de boventallige werknemer) voor Novum en/of problemen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden die gecontinueerd (moeten) worden. 82. Naar aanleiding van een verzoek tot toepassing van de plaatsmakersregeling zal Novum in overleg gaan met de plaatsmaker om de consequenties daarvan te bespreken. Mocht Novum het verzoek honoreren, dan zal de plaatsmaker aanspraak kunnen maken op de afspraken als vastgelegd in dit Sociaal plan als ware hij boventallig verklaard XII. Begeleidingscommissie 83. Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld die erop toeziet en bevordert dat dit Sociaal Plan in individuele gevallen correct wordt toegepast. 84. De samenstelling van de beroepscommissie geschiedt als volgt: a. twee leden worden benoemd op voordracht van de werkgever;; b. twee leden, bij voorkeur 1 lid van de Personeelsvertegenwoordiging, worden bij voorkeur benoemd op voordracht van de gezamenlijke vakorganisaties;; c. de voorzitter is een van de twee leden die worden benoemd op voordracht van de werkgever. C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

16 85. De begeleidingscommissie heeft de volgende taken: a. zij adviseert Novum desgevraagd in individuele gevallen over de uitvoering van (bepalingen van) dit Sociaal Plan;; b. zij geeft, op verzoek van een individuele werknemer, een oordeel over de uitvoering van (bepalingen van) dit Sociaal Plan;; c. zij geeft, op verzoek van Novum, een oordeel over de opstelling van een individuele werknemer bij de uitvoering van (bepalingen van) dit Sociaal Plan;; d. zij geeft, op verzoek van Novum en/of de individuele werknemer, een oordeel over de vraag of de hardheidsclausule als bedoeld in dit Sociaal Plan toepassing vindt en doet daarbij een voorstel over de wijze waarop die toepassing zou kunnen geschieden. 86. De oordelen en/of adviezen en/of voorstellen van de begeleidingscommissie zijn niet bindend, maar gelden ieder afzonderlijk als zwaarwegend advies aan Novum. Novum neemt op basis daarvan een besluit, dat op gemotiveerde gronden kan afwijken van de oordelen en/of adviezen en/of voorstellen van de begeleidingscommissie. Het besluit van Novum wordt schriftelijk aan de betreffende werknemer bevestigd. 87. Tegen een oordeel en/of advies en/of voorstel van de begeleidingscommissie staat geen hoger beroep of ander rechtsmiddel open, behoudens vanzelfsprekend een gang naar de bevoegde burgerlijke rechter. 88. De begeleidingscommissie bepaalt haar eigen werkwijze, maar neemt binnen twee weken nadat haar advies en/of oordeel en/of voorstel is gevraagd, een schriftelijk en gemotiveerd besluit, dat zij in kopie zendt aan de betrokken individuele werknemer en Novum. 89. De leden van de begeleidingscommissie zijn verplicht tot het in acht nemen van strikte geheimhouding van alle gegevens die hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis (zijn ge)komen. 90. Eventuele kosten die de begeleidingscommissie maakt in verband met de uitoefening van haar taken komen voor rekening van Novum. Novum stelt hiervoor bij de installatie van de begeleidingscommissie een budget beschikbaar in onderling overleg met de begeleidingscommissie. XIII. Slotbepalingen 91. De werknemer op wie dit Sociaal Plan van toepassing is en die een beroep doet op de daarin vervatte faciliteiten en voorzieningen, is verplicht, al dan niet op verzoek van Novum, alle met betrekking tot de toepasselijkheid en/of uitvoering van dit Sociaal Plan vereiste en relevante inlichtingen en gegevens volledig, tijdig en naar waarheid aan Novum te verschaffen. Het geven van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen en het oneigenlijk gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen, heeft uitsluiting van verdere toepassing van het Sociaal Plan tot gevolg en zal leiden tot terugvordering van uitbetaalde vergoedingen. 92. Alle in het Sociaal Plan genoemde vergoedingen zijn bruto vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Novum zal de wettelijk C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

17 verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. Enige wijziging in de belastingwetgeving, die een negatief effect kan hebben op de regelingen in het Sociaal Plan, leidt niet tot een aanvullende vergoeding aan de werknemer, anders dan voorzien in dit Sociaal Plan. 93. In gevallen waarin toepassing van dit Sociaal Plan zou leiden tot een evident onbillijke uitkomst voor een individuele werknemer, kan Novum op verzoek van die individuele werknemer besluiten tot afwijking van één of meer van de bepalingen van dit Sociaal Plan in een voor de betreffende werknemer gunstige zin. 94. Indien tijdens de werkingsduur wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving hiertoe aanleiding geven, zal Novum deze en de gevolgen voor het Sociaal Plan beoordelen en het Sociaal Plan zonodig aanpassen in overleg met de representatieve vakbonden en de Personeelsvertegenwoordiging van Novum. 95. De arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan, evenals de inhoud van dit Sociaal Plan, worden beheerst door Nederlands recht. Aldus overeengekomen op XX september 2014 en getekend te Amsterdam;; Namens Novum Namens de NVJ B. Bloemberg Algemeen directeur C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST RTL Nederland 1 januari 2015 tot en met 3l december 2016 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL I ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8A ARTIKEL 8B ARTIKEL

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 Uitgave van de "Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie