Herzieningswet samenvatting. 22 juni 2014

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herzieningswet samenvatting. 22 juni 2014"

Transcriptie

1 Herzieningswet samenvatting 22 juni 2014

2 Proces 5 juli 2012: Herzieningswet in Tweede Kamer aangenomen, vervolgens niet door Eerste Kamer 5 november 2012: Huidige kabinet gekomen, nieuw regeerakkoord 28 augustus 2013: Afspraken Aedes-Kabinet 17 september 2013: Hervormingsagenda woningmarkt 11 februari 2014: concept-novelle Herzieningswet voor consultatie 5 juni 2014: advies Raad van State 20 juni 2014: Wetsvoorstel Herzieningswet naar Tweede Kamer 24 juni 2014: Wetsvoorstel in procedurevergadering commissie Wonen Voor 1 augustus: concept AMVB( s) naar de Tweede Kamer

3 Doelstelling Herzieningswet Maatschappelijk bestemd vermogen moet beschikbaar blijven voor het verhuren van woningen voor de laagste inkomenscategorieën

4 Kernthema s Concentratie op kerntaken en financiering activiteiten Versterking van de positie van de gemeente Vormgeving toezicht op Toegelaten Instellingen (TI s)

5 Ongewijzigd toveerste wetsvoorstel Toelating en rechtsvormen TI s Bepalingen bestuur, RvT en Governance-code Informatie-uitwisseling RvT en Minister / toezichthouders Bepalingen jaarrekening, jaarverslag, etc. Collegiale steunverlening Overleg huurdersorganisaties, ook bij prestatieafspraken Regels bij fusie DAEB-diensten Verplichte visitatie Huursombenadering Regels financieel beheer (derivaten / treasury)

6 Reacties vanuit consultatieronde en Raad van State Behoefte eenvoudiger procedure niet-daeb activiteiten: Bij administratieve scheiding vooraf toetsen of procedure goed doorlopen is Bij juridische scheiding geen toetsing vooraf Procedure instemming niet-daebenkel als marktpartijen bezwaren indienen Financiering van niet-daeb activiteiten verruimen Bij herstructurering extra ruimte voor interne financiering Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed Niet langer beperkt tot de plint van een woongebouw Regionale schaal, meer procesverantwoordelijkheid minister Minister houdt rekening met gevolgen voor gemeenten waar corporaties nog beperkt actief kunnen zijn

7 Werkzaamheden TI Aanpassingen in wetsvoorstel

8 Taak TI Bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor lage inkomens en het daaraan ondergeschikte maatschappelijke vastgoed Procedure of niet-daebactiviteiten niet ten koste gaan van Daeb Heldere gescheiden bedrijfsdoelen (TI- markt): Daeb= geborgd Niet-Daeb = maatstaven markt (geen marktverstoring)

9 Aansluitend bij afspraken met Aedes Juridische of administratieve splitsing Bij administratieve splitsing minder ruime mogelijkheden: niet-daebactiviteiten alleen als zij ten dienstestaan van Daeb Niet-Daeb-activiteiten als gemeente die noodzakelijk acht, en geen commerciële aanbieders dit oppakken. Ongeborgd, onder marktcondities.

10 Maatschappelijk vastgoed Te regelen via AMvB, wat wel: Maatschappelijk vastgoed als deze verblijfskarakter heeft (hospices, opvangcentra) Functies die samenhangen met zorggebouw / woonzorggebouw als zij fysieke eenheid vormen (zoals dagbesteding, zorgsteunpunten) Eigen kantoorruimte In gebieden met woningen van TI kleinschalige buurthuizen zonder commerciële functie (dus niet enkel in de plint!)

11 Leefbaarheid Te regelen via AMvB, wat wel: Werkzaamheden die samenhangen met sociale bezit en daaraan ondergeschikte maatschappelijke vastgoed Werkzaamheden functie hebben voor wijk, buurt of buurtschap, daar waar TI bezit heeft Werkzaamheden die helpen tijdig problemen te signaleren (schuldhulp, huisuitzetting, etc)

12 Leefbaarheid Wat niet mag! In buurten of dorpen waar TI geen of niet noemenswaardig bezit heeft Activiteit die naar omvang niet maatschappelijk of bedrijfseconomisch verantwoord is Primaire verantwoordelijkheid van een andere partij Faciliteren religieuze stromingen Bestaande activiteiten mogen blijven bestaan

13 Toegestaan niet-daeb Bestaande niet-daebactiviteiten mogen blijven uitgevoerd, mits in niet-daeb-tak ondergebracht Nieuwe niet-daeb ten dienste van Daeb-bezit: In gebieden waar woningen TI zijn gelegen Bijdrage leveren aan uitvoering volkshuisvestingsbeleid. Eisen bij herstructurering en stads- en dorpsvernieuwing : marktpartijen willen niet, en gemeente vindt investering wenselijk, en geen financieel risico TI Overige gebieden: marktpartijen willen niet, blijkend uit gemeentelijke toets Samenwerking marktpartijen mogelijk Geen middelen, vermogen, onderpand of andere zekerheidstelling vanuit Daeb-tak

14 Toegestaan niet-daeb Centrale rol gemeenten, wat zij moeten doen: In woonvisie / volkshuisvestingsbeleid noodzakelijke niet-daeb investeringen noemen In overleg met omliggende gemeenten: investeringen afstemmen op regionale omstandigheden Publiceren niet-daeb voornemens Verklaring dat geen bevoordeling van TI plaats vindt bij selectie rond niet-daeb activiteiten Marktpartijen kunnen bezwaar maken

15 Toegestaan niet-daeb Rond rol gemeente, in AMvB opnemen Verklaring gemeente dat zij alle partijen dezelfde informatie heeft verstrekt, tbv level playing field Bij wijziging voorwaarden alle partijen bekendmaken (zodat ook marktpartijen deelname kunnen heroverwegen) TI moet verklaring gemeente kunnen overleggen dat gemeente noodzaak ziet en geen andere marktpartijen bereid zijn.

16 Toegestaan niet-daeb Toets activiteit door WSW, in AMVB opnemen: Eisen tavrendement gedifferentieerd in 3 categorieën: 1. Herstucturering met externe ongeborgde financiering 2. Herstructurering met interne financiering 3. Investering niet zijnde herstructurering, waar interne financiering dus niet is toegestaan Investeringmag algehele rendement TI niet verslechteren

17 Splitsing Daeb/ niet-daeb Administratief of juridisch TI en dochter moeten financieel gezond en zelfstandig financierbaar zijn Lening van Daebaan dochter wordt geleidelijk omgezet naar ongeborgdemarktlening. TI altijd eerste recht van pand of hypotheek Geen interne financiering mogelijk voor nieuw te ontwikkelen gebieden Voor overdracht activa en passiva naar dochter (NV of BV) is vooraf goedkeuring minister nodig, met zienswijze gemeente Wat overbrengen? Huurwoningen met geliberaliseerd contract op moment scheiden Commercieel vastgoed Grondposities tbv niet-daeb Huidige BV sen NV svan TI Corporaties tot woningen en max. 5% omzet niet-daeb hoeven niet te splitsen

18 Waardering Waardering onroerende zaken op actuele waarde: Zichtbaar maken verborgen reserves T.b.v. maximale externe transparantie O.a. voor eenduidig beeld rendement Geen gevolgen voor fiscale waardering TI

19 Verbindingen TI mag bestuurlijke verbinding vormen met dochtermaatschappijen Dochtermaatschappij onder toezicht minister Mits TI >50% aandeelhouder TI moet meerderheidsaandeelhouder blijven zolang het ingebrachte vermogen meer dan een bij AMvB te bepalen percentage van het eigen vermogen van de moeder vormt

20 Regels juridische splitsing TI heeft 100% aandelen van BV of NV Splitsingsplan maken voor bedrijfsapparaat, in overleg met OR Vroegtijdig overleg met gemeenten, huurdersorganisaties en bewonerscommissies Statutaire vereisten in AMvB Geen reden voor ontslag, overname personeel zonder CAO maar met dezelfde voorwaarden Afbouw financiering door TI, lineair of annuïtairin 15 jaar Geen financiering van TI t.b.v. investeringen woningvennootschap

21 Regels administratieve splitsing Minder vergaand Beide bedrijfstakonderdelen afzonderlijk levensvatbaar en financierbaar Aflossing interne lening, conform bedrijfseconomische principes. Aflossing interne startlening gelijk aan aflossing bestaande geborgde schuld Onder strikte voorwaarden financiering vanuit Daebnaar niet-daeb(in herstructureringsgebieden)

22 Keuze juridisch / administratief Overbrengen te liberaliseren woningen in niet- Daeb of woningvennootschap : Lokaal maatwerk (benodigde hoeveelheid huurwoningen in de regio) Overleg tussen TI, gemeenten en huurdersorganisaties Voorstel moet vergezeld gaan van zienswijzen gemeenten en van huurderorganisaties

23 Toezicht

24 Uitgangspunten toezicht Ministeriële verantwoordelijkheid (volkshuisvestelijk en financieel) toezicht geborgd Toezicht los van beleidsfunctie Blijven scheiden financieel en volkshuisvestelijk toezicht Goede informatie-uitwisseling tussen toezichtfuncties Scheiden toezicht- en saneringsfunctie Goede afstemming en informatievoorziening met WSW

25 Organisatie toezicht Volkshuisvestelijk: onafhankelijke Inspectie Leefomgeving en Transport Financieel: in ZBO Financiële Autoriteit Woningcorporaties Behoud en doorontwikkeling expertise CFV Overgang personeel naar ZBO Ook dochterondernemingen TI onderdirect toezicht

26 Toezicht en RvT Besluiten > 3mln vooraf aan RvT voorleggen Bij probleemsituaties (in AMvB vast te leggen) moet RvT minister informeren Interventiemogelijkheid minister Aanwijzing geven (met last of dwangsom) Onder curatele stellen (van aan te wijzen persoon) Bewindvoering Intrekken toelating Toevoegingen in Novelle: Aanwijzen persoon / instantie die plan opstelt bij financiële problemen Maatregel ook voor dochter van TI Bestuurlijke boete

27 Overige aspecten Saneringstaak van CFV naar WSW TI smogen samen VOF sof CV saangaan (bijv. voor woonruimteverdeling) VOF of CV alleen taken van TI uitvoeren Alleen in hetzelfde werkgebied Minister kan van het laatste ontheffing verlenen Voor 5 jaar (in AMvB): 80% tot , 10% tot , 10% overig

28 Versterken rol van de gemeente

29 Regeerakkoord Corporaties komen onder directe aansturing van gemeenten. Gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners krijgen extra bevoegdheden. De schaal van een woningbouwcorporatie moet in overeenstemming zijn met de schaal van de regionale woningmarkt ten met de maatschappelijke kerntaak

30 Mogelijkheden gemeenten Aansluiting informatievoorziening op gemeentelijk begrotingsproces: voor 1 juli overzicht voorgenomen werkzaamheden doorgeven TI doet een bod met de bijdrage van de TI op het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid Bod stelt TI op in overleg met huurders Aangeven wenselijkheid niet-daeb-investeringen Aangeven regionale schaal van TI Doel: controleerbare en bindende prestatieafspraken TI nodigt uit (alleen als gemeente beleid heeft) Over bijvoorbeeld (suggesties): Omvang woningvoorraad Kwaliteit woningvoorraad Beschikbaarheid en betaalbaarheid inkomensgroepen Verdeling DAEB / niet-daeb

31 Gemeentelijk beleid Bij voorkeur betrekken huurdersorganisaties bij beleid (ook prestatieafspraken), en bij de beleidsvoornemens van de TI Regionaal overleg noodzaak Inhoudelijk geen eisen, ruimte voor prioriteitstelling TI moet naar redelijkheid bijdragen aan beleid gemeenten Gemeente krijgt hiervoor informatie van toezichthouders en kan informatie vragen (in AMvB te regelen). Ze ontvangt volkshuisvestingsverslag, waarin aangegeven staat wat de bijdrage was aan de gemeentelijke opgaven Gemeente kan minister zienswijze leveren over volkshuisvestingsverslag (over de geleverde prestaties van de TI) TI stuurt voor 1 november overzicht aan minister met haar voorgenomen meerjarige werkzaamheden in de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam is

32 Geschilbeslechting gemeente corporatie Gemeente kan bij geschil dit voorleggen aan minister Bij ondermaats bod aan gemeente, voldoende financiële ruimte TI en een redelijk appèl tav DAEB-investeringen door gemeente Gevolgd door beroep minister op TI om bod aan te passen

33 Overige taken gemeente Zienswijze bij: Verkoop sociale huurwoningen Uitbreiding werkgebied Fusie of splitsing TI bij Administratieve scheiding, overheveling te liberaliseren woningen Noodzaak uitvoering niet-daeb werkzaamheden Reglement over sloop woningen

34 Schaal

35 Schaal TI aansluitend bij regionale woningmarkt en maatschappelijke kerntaak Gemeenten kunnen gezamenlijk voorstel doen voor bepaling regionale werkgebied Inhoudelijk voorstel Op basis van gezamenlijke woonvisie Rekenschap gevend van gevolgen voor TI s Met verzoek tot zienswijze van TI s Minister stelt begrenzing vast Na jaar inwerking treden wet en geen voorstel gemeenten, doet minister voorstel

36 Overgangsregeling TI enkel nog nieuwbouw of verwerven in gemeenten in werkgebied Buiten werkgebied enkel sloop-nieuwbouw Buiten werkgebied onroerende zaken blijven exploiteren, onderhouden, verbeteren of verkopen. Ook servicediensten aan bewoners leveren en in directe nabijheid woningen bijdragen aan de leefbaarheid. TI in alle gemeenten waar ze actief is (dus ook in oude werkgebied) geacht bij te dragen aan gemeentelijk beleid Bij uitnodiging door gemeente voor investering buiten werkgebied toestemming minister Categorale instellingen uitgezonderd (ouderen, studenten, mensen met beperking) Corporaties kunnen organisatie hierop inrichten (splitsen in TI sper aangewezen gebied) Mag wel mee-investeren buiten werkgebied

37 Overig Normering bedrijfslasten, etc. taak van de sector In AMvB mogelijkheid voor fit en propertest voor bestuurders en leden RvT Evaluatie afschaffing passendheidstoets (sindsdien veel huurtoeslagontvangers in huurwoning boven aftoppingsgrens) Bevriezing liberalisatiegrens 699,48 voor 3 jaar

38 Wat betekent dit voor bewoners? Enkele overwegingen

39 Sterkere positie huurders Meer invloed van de huurder in het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente en de inzet van de TI. Vraag blijft of zij dit georganiseerd krijgen, aangezien deelname aan huurdersorganisaties afbrokkelt. Versterking huurdersorganisaties hiervoor noodzakelijk; alternatieve organisatievormen?

40 Leefbaarheidsopgave onder druk Verantwoordelijkheid blijft, maar afgebakend. Risico dat delen niet / onvoldoende opgepakt worden Leefbaarheidsopgaven kunnen blijven liggen, terwijl gemeenten er veel verantwoordelijkhedenbij krijgen zonder voldoende extra middelen.

41 Weglekken rendement Doelstelling Herzieningswet (goede bestemming maatschappelijk vermogen) staat op gespannen voet met Verhuurdersheffing. Marktpartijen bouwen nauwelijks in het middensegment omdat het rendement te laag is. Een niet-daebinstelling zal dit ook niet doen, omdat zij ook een hoog rendement nodig hebben om risico s te dekken. De toezichthouder zal dit ook eisen. Kans op uitwassen verkleind, meer vermogen beschikbaar voor sector. Verdienmogelijkheden corporaties beperkt, minder vermogen beschikbaar voor sector.

42 In 2014 al aan de slag! Stappenplan voor corporaties en gemeenten

43 In 2014: 4 stappen voor gemeenten om Herzieningswet-proof te zijn! 1. Overleg voeren met corporatie en huurdersvereniging over lokale implementatie Herzieningswet 2. Woonvisie toetsen op de onderwerpen waarop van de gemeente een zienswijze wordt verlangd: a. Noodzakelijke niet-daeb werkzaamheden b. Regionaal woningmarktgebied / werkgebied corporaties (Let op, als u het niet doet, doet de minister het) c. Visie op ontwikkeling sociale huurvoorraad (sloop, verkoop, etc) 3. Inzicht verwerven in de inspanning die uw corporatie naar redelijkheid kan verrichten 4. Afstemmen met regiogemeenten voor bepaling van het regionale werkgebied, bij voorkeur obvregionale woonvisie.

44 In 2014: 5 stappen voor corporaties om Herzieningswet-proof te zijn! 1. Overleg voeren met gemeente en huurdersvereniging over lokale implementatie Herzieningswet 2. Vaststellen noodzaak en gewenste vorm voor niet-daeb activiteiten a. Inzicht in behoefte middeninkomens b. Toets op commerciële activiteiten in maatschappelijk vastgoed c. (financieel) risicoprofiel opstellen d. Afwegen hoeveel en welke woningen in niet-daebhoren (hier huurbeleid op afstemmen) 3. Gemeente actief meenemen in investeringsafwegingen (kennisoverdracht) 4. Toetsen of gemeentelijk beleid een voldoende basis biedt voor de opgaven waarvoor u staat; kunt u een bod uitbrengen? a. Zo nee, hierop gemeente aanspreken. b. Zo ja, gemeente (en huurdersorganisaties) uitnodigen voor prestatieafspraken 5. Integreren volkshuisvestingsbeleid in strategisch voorraadbeleid en vastgoedstrategieën

45 Meer weten? Wij drinken graag uw koffie op. In ruil daarvoor krijgt u een goed gesprek over de verschillende vragen. Bram Klouwen, Marnix Groenland,

Samenvatting Novelle Blok

Samenvatting Novelle Blok Samenvatting Novelle Blok Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publieke belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Samenvatting Novelle 1. De versterking van de rol van de gemeente

Samenvatting Novelle 1. De versterking van de rol van de gemeente Samenvatting Novelle Op 5 juli 2012 is het wetsvoorstel Herzieningswet, een wijziging van de Woningwet, aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Nadien is het kabinet

Nadere informatie

Overzicht Novelle Herzieningswet

Overzicht Novelle Herzieningswet Overzicht Novelle Herzieningswet Aanleiding De takendiscussie: welke bedrijfsfilosofie en welk takenpakket horen bij een corporatie? Richt men zich alleen op de woning of ook op de woonomgeving? Wat mag

Nadere informatie

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015)

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) De Herzieningswet ligt voor vaststelling bij de Eerste Kamer. Deze Wet gaat over taken, toezicht

Nadere informatie

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Agenda Inleiding Achtergrond scheiden / splitsen Juridische verankering Plan maken Strategische afweging portfolio

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Woningwet op weg: Tussen droom en daad - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Programma Betekenis van de wet Werkdomein en governance Prestatieafspraken, gemeenten

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de concept-novelle

Hoofdlijnen van de concept-novelle Hoofdlijnen van de concept-novelle 21 februari 2014 De concept-novelle zit nu in een consultatieronde (tot 4 maart 2014). Een aantal partijen waaronder Aedes is in de gelegenheid gesteld om te reageren.

Nadere informatie

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting Onderwerpen, en toegelaten instellingen volkshuisvesting Definities... 1 Wooncoöperaties... 1 Algemene bepalingen... 1 Rechtsvorm en organisatie... 2 Werkzaamheden... 3 Diensten van algemeen economisch

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de concept-novelle

Hoofdlijnen van de concept-novelle Hoofdlijnen van de concept-novelle De concept-novelle zit nu in een consultatieronde (tot 4 maart 2014). Een aantal partijen waaronder Aedes is in de gelegenheid gesteld om te reageren. Daarbij maken we

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

W O N I N G C O R P O R A T I E S

W O N I N G C O R P O R A T I E S B I J W O N I N G C O R P O R A T I E S VOORSTELLEN Alfred van den Bosch MRE Directeur-Bestuurder Woonvisie Mano Otten MRE Manager Vastgoed Alliantie Amersfoort AGENDA Corporatiesector Speeddaten Assetmanagement

Nadere informatie

De Woningwet 2015 in vogelvlucht

De Woningwet 2015 in vogelvlucht De Woningwet 2015 in vogelvlucht Nieuwe spelregels voor de sociale huursector De invoering van de herziene Woningwet die op 1 juli 2015 van kracht wordt schept duidelijkheid op de woningmarkt door heldere

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

Woningwet woningcorporaties en gemeenten. Informatie voor gemeenten. de piketpalen gaan nu de grond in

Woningwet woningcorporaties en gemeenten. Informatie voor gemeenten. de piketpalen gaan nu de grond in Woningwet 2015 woningcorporaties en gemeenten Informatie voor gemeenten de piketpalen gaan nu de grond in drs. ad hereijgers april 2016 drs. ton streppel 1 Inhoud informatie over gemeente en Woningwet

Nadere informatie

TOELICHTING BESLISBOOM

TOELICHTING BESLISBOOM TOELICHTING BESLISBOOM De beslisboom is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van de keuze tussen administratief of juridisch scheiden. Ook gaat de beslisboom in op de mogelijkheid van vrijstelling van

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I Algemeen 2 1. Inleiding

Nadere informatie

II Artikelsgewijze toelichting

II Artikelsgewijze toelichting 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Nr. 3 Memorie van toelichting Inhoudsopgave I Algemeen 1. Inleiding 2 2. Onderwerpen in het wetsvoorstel waarover geen wijzigingen

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016 2.1.9 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB niet-daeb Wonen Zuid WoonGoed enz 1 Dossier 949 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 949 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt 2.1.9

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van een zienswijze bij het

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille TIJDPAD IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET

Nadere informatie

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Workshop scheiden en splitsen Start Inleidende presentatie Ervaring van de corporatie: Ergin Borova, Vidomes Ervaring van gemeenten: Berend

Nadere informatie

XAO. nerk. ons kei ECFD/U201501159

XAO. nerk. ons kei ECFD/U201501159 Dy3&S^j/b z9ziq vl XAO vnig Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederl rise G ;en fc i -.!..-- i -..-5. :--. ; ;. 11 Eel (070) 373 8393 betreft Woningwet nerk ons kei ECFD/U201501159

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE)

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) DAEB portefeuille portefeuille HOOFDLIJNEN IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET Bepalen strategie 1. Richting kiezen Uitvoeren scheiding 2. Uitwerken administratieve/juridische

Nadere informatie

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES INHOUD 1. Wat is de rol van Aedes? 2. Wat zijn de keuzes bij scheiden/splitsen? 3. Hoe neem je huurders en gemeenten mee in het proces? 4. Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

In vogelvlucht. De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector

In vogelvlucht. De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector In vogelvlucht De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector De invoering van de, flink herziene, Woningwet 2015 markeert de maatschappelijke consensus over het domein van de volkshuisvesting.

Nadere informatie

Veranderende rol gemeente in het toekomstig woonbeleid

Veranderende rol gemeente in het toekomstig woonbeleid Veranderende rol gemeente in het toekomstig woonbeleid Peter Boelhouwer 3-12-2014 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Novelle herzieningswet toegelaten instellingen Rol gemeenten

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Regionale woonafspraken en veranderende nationale beleidskaders Inleiding tijdens conferentie De regio Zuid- Kennemerland/IJmond geeft thuis, Tweede conferentie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid- Kennemerland/IJmond,

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Tweede druk, februari 2016 WONINGWET 2015 Tweede druk, februari 2016 2016 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

KENNISMIDDAG NOVELLE

KENNISMIDDAG NOVELLE KENNISMIDDAG NOVELLE EVEN VOORSTELLEN Victor Burger 1 AGENDA 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Scheiding DAEB en niet-daeb 4 Financiering 5 Voorbereiding invoering 2 GAAT DE WONINGWET IN PER 1 JANUARI

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2018Z01769 Datum Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 november 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00867 Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Financiering van de corporatiesector na de novelle. René Goorden

Financiering van de corporatiesector na de novelle. René Goorden René Goorden Oktober 2014 Novelle? een prozaverhaal dat wat de omvang betreft tussen de roman en het korte verhaal geplaatst wordt. De lengte is typisch tussen de 50 en 100 pagina's, maar hierover bestaat

Nadere informatie

1. Inleiding 2 2. Onderwerpen in het wetsvoorstel waarover geen wijzigingen worden voorgesteld 4

1. Inleiding 2 2. Onderwerpen in het wetsvoorstel waarover geen wijzigingen worden voorgesteld 4 Memorie van toelichting VERSIE CONSULTATIE 11-02-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Onderwerpen in het wetsvoorstel waarover geen wijzigingen worden voorgesteld 4 3. De werkzaamheden van toegelaten instellingen

Nadere informatie

Masterclass Handreiking Prestatieafspraken. 1 oktober 2015

Masterclass Handreiking Prestatieafspraken. 1 oktober 2015 Masterclass Handreiking Prestatieafspraken 1 oktober 2015 2 Wat is beoogd met de herziening van de woningwet? 1. Afbakening van de taken van woningcorporaties 2. Meer zeggenschap van gemeenten en huurders

Nadere informatie

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis? 26 maart 2015 Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis Parlementaire enquête Woningcorporaties Commissie van Vliet: "Het was een giftige cocktail van overambitieuze directeuren, falend

Nadere informatie

Herziening Woningwet:

Herziening Woningwet: Herziening Woningwet: Inleiding en de rol van de gemeente 28 mei 2015 Chantal van Mil Advocaat Programma 8:30-9:00 Inleiding, prestatieafspraken en rol gemeenten, mr. Chantal van Mil 9:00-9:30 Rol huurdersorganisaties,

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet Lokaal woonbeleid Woningwet en Huisvestingswet Wens van de Haagse politiek : meer grip op de corporaties Toezicht op corporaties: volkshuisvestelijk en financieel Minder commerciële activiteiten Versterking

Nadere informatie

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES INHOUD 1. Wetgevingstraject 2. Routeplanner 3. Scheiden versus splitsen 1. WETGEVINGS- TRAJECT WETGEVING (EN MEER) Andere wetgeving WSW: Deelnemersreglement,

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen huurdersorganisaties zich voorbereiden op het geven van een zienswijze

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille Governance Implementatietrajecten

Nadere informatie

Daeb / niet-daeb. Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties VOORBEELD

Daeb / niet-daeb. Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties VOORBEELD Daeb / niet-daeb Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties Inhoud daeb / niet-daeb Samenvatting 4 1 De regelgeving in het kort 6 Beoordelingskader Daeb/niet-Daeb 7 Wat is Daeb bezit? 7 Wat

Nadere informatie

Herzieningswet/novelle. 10 december 2014

Herzieningswet/novelle. 10 december 2014 Herzieningswet/novelle 10 december 2014 1 december 2014 Wat gebeurde er na het zomer reces? 4 september: Tweede Kamer commissie: rondetafelgesprek Aedes: publicatie rapport De Gaay Fortman (studie naar

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker Haarlem

Drs. Joyce Langenacker Haarlem Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker Wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem Aan de leden van

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/828514 Besluitnummer: 39 6.5 Onderwerp: Scheiding DAEB niet-baeb Wonen Limburg Advies: 1 instemmen met de juridische

Nadere informatie

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb 2/6 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed

Nadere informatie

Huisvestingswet 2014/ Woningwet Nieuwe spelregels voor de sociale huursector

Huisvestingswet 2014/ Woningwet Nieuwe spelregels voor de sociale huursector Huisvestingswet 2014/ Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector Aanleiding nieuwe wetgeving: - Steeds meer maatschappelijke taken naar corporaties; - Steeds meer maatschappelijk geld

Nadere informatie

Datum: 3 maart 2014 Betreft: consultatie-versie van de novelle op de Herzieningswet toegelaten instellingen. Geachte heer Blok,

Datum: 3 maart 2014 Betreft: consultatie-versie van de novelle op de Herzieningswet toegelaten instellingen. Geachte heer Blok, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst de heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum: 3 maart 2014 Betreft: consultatie-versie

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/822746 Documentnummer: 1894/2016/861537 Besluitnummer: 45 6.1 Onderwerp: Administratieve scheiding DAEB niet-daeb Antares

Nadere informatie

Strategische keuzes bij scheiden en splitsen Samen op weg naar een passende voorraad

Strategische keuzes bij scheiden en splitsen Samen op weg naar een passende voorraad Strategische keuzes bij scheiden en splitsen Samen op weg naar een passende voorraad p weg naar een passende voorraad samen op weg naar een passende voorraad samen op weg naar een passende voorraad samen

Nadere informatie

Weging van zienswijzen door de Aw

Weging van zienswijzen door de Aw 1 Weging van zienswijzen door de Aw Inhoudsopgave Beoordelingsprincipes algemeen Procedures Kader van weging 2 Principes bij beoordeling Heldere governance voor gescheiden takken Verankering strategie

Nadere informatie

Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van woonmilieus?

Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van woonmilieus? Woningmarktonderzoek Resultaat 8 oktober De vraag Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is de aard en omvang van de vraag? Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Overzicht Novelle herziening woningwet

Overzicht Novelle herziening woningwet Overzicht Novelle herziening woningwet Den Haag, februari 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding 5 2 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 6 3 Novelle 7 3.1 Op hoofdlijnen 7 3.2 Ingezoomd 8

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG. Reactie minister Blok op vragen van de Tweede Kamer over de novelle

HOOFDPUNTEN NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG. Reactie minister Blok op vragen van de Tweede Kamer over de novelle HOOFDPUNTEN NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Reactie minister Blok op vragen van de Tweede Kamer over de novelle DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN CONCEPT NOVELLE

Nadere informatie

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES INHOUD 1. Wetgevingstraject 2. Routeplanner 3. Scheiden versus splitsen 1. WETGEVINGS- TRAJECT WETGEVING (EN MEER) Andere wetgeving WSW: Deelnemersreglement,

Nadere informatie

De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing

De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing Hanjo Lagas, directeur Atrivé Het middensegment in de huursector VOGON studiemiddag, 14 september 2011 Visie Europa In 2007 klacht IVBN in 2007 (belangenvereniging

Nadere informatie

Consultatiedocument Scheiding DAEB en niet-daeb Stichting Viveste

Consultatiedocument Scheiding DAEB en niet-daeb Stichting Viveste Consultatiedocument Scheiding DAEB en niet-daeb Stichting Viveste 27 oktober 2016 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 4 2 Consultatieproces... 4 3 Keuze administratieve scheiding of juridische splitsing...

Nadere informatie

Samenvatting Woningwet voor gemeenten INCLUSIEF HET BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING (BITV)

Samenvatting Woningwet voor gemeenten INCLUSIEF HET BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING (BITV) Samenvatting Woningwet voor gemeenten INCLUSIEF HET BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING (BITV) Colofon Tekst Expertisecentrum Fysiek Domein, met bijdragen van Ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Besluitvorming Herzieningswet Toegelaten Instellingen; Gevolgen voor gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie Hugo Priemus, OTB, Technische Universiteit Delft Presentatie voor woningcorporatie

Nadere informatie

1. Wat is uw reactie op de voorgestelde wijzigingen in de Woningwet?

1. Wat is uw reactie op de voorgestelde wijzigingen in de Woningwet? MEMO DATUM 21 december 2015 VAN mr. D. van Tilborg mr. E.A. van de Kuilen advocaat TELEFOON +31 88 2535977 FAX +31 88 2536006 E-MAIL dvantilborg@akd.nl / evandekuilen@akd.nl ONDERWERP Consultatie Veegwet

Nadere informatie

Weging van zienswijzen door de Aw

Weging van zienswijzen door de Aw 1 Weging van zienswijzen door de Aw Inhoudsopgave Beoordelingsprincipes algemeen Kader van weging Procedures 2 Principes bij beoordeling Heldere governance voor gescheiden takken Verankering strategie

Nadere informatie

Wet- en regelgeving scheiding DAEB/niet-DAEB

Wet- en regelgeving scheiding DAEB/niet-DAEB Wet- en regelgeving scheiding DAEB/niet-DAEB Inleiding Onderstaand volgt een inventarisatie van hetgeen in de (toelichtingen bij) wet- en regelgeving en in het Beoordelingskader scheiding DAEB en niet-daeb

Nadere informatie

Ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB voor het bezit van de Alliantie in de regio Gooi en Vechtstreek

Ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB voor het bezit van de Alliantie in de regio Gooi en Vechtstreek Ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB voor het bezit van de Alliantie in de regio Gooi en Vechtstreek Datum : 23 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Over scheidingsvarianten en te scheiden

Nadere informatie

Reactie op Novelle en AMvB

Reactie op Novelle en AMvB Reactie op Novelle en AMvB Recent heeft Minister Blok zijn wetsvoorstellen voor de herziening van de Woningwet gepubliceerd. Op 19 juni jl. stuurde hij de Novelle Herzieningswet Toegelaten Instellingen

Nadere informatie

woonconcept Datum 7 juli 2016 Behandeld door Telefoonnummer

woonconcept Datum 7 juli 2016 Behandeld door Telefoonnummer Gemeente Steenwij kerland College van Burgemeester en Wettiouders Postbus 162 8330 AD STEENWIJK woonconcept Ingekomen d.d. Zaaknummer; Reeks: O 8 JUL 2S;S > II Steenwijkerlaiul Ons kenmerk 2016-0018787

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet: de hoofdpunten. 1. Werkdomein corporaties

Nieuwe Woningwet: de hoofdpunten. 1. Werkdomein corporaties Nieuwe Woningwet: de hoofdpunten In dit document gaan we op hoofdlijnen in op de belangrijkste onderwerpen van de nieuwe woningwet. De intentie is niet om volledig te zijn, maar om de hoofdlijnen kort

Nadere informatie

No.W /I 's-gravenhage, 5 juni 2014

No.W /I 's-gravenhage, 5 juni 2014 ................................................................................... No.W04.14.0097/I 's-gravenhage, 5 juni 2014 Bij Kabinetsmissive van 16 april 2014, no.2014000754, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille HOOFDPUNTEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN

Nadere informatie

Woningwet: scheiden en splitsen. AEDES Treasuryplatform 21 maart 2016

Woningwet: scheiden en splitsen. AEDES Treasuryplatform 21 maart 2016 Woningwet: scheiden en splitsen AEDES Treasuryplatform 21 maart 2016 1 Agenda Onderwerpen 1. Uitgangspunten 2. Strategie niet-daeb 3. Administratief scheiden - keuzes 4. Juridisch splitsen positie WSW

Nadere informatie

Actualiteiten Herzieningswet

Actualiteiten Herzieningswet Actualiteiten Herzieningswet De rol van de gemeente - risicoprofielen en toezicht Pieter de Boer, BDO Consultants 2 juli 2015 Uw gesprekspartner Pieter de Boer RA RO CRMA Senior Manager Financial management

Nadere informatie

Novelle Herzieningswet: slot op de deur of de deur op slot? Auteurs: Eelkje van de Kuilen Dennis van Tilborg

Novelle Herzieningswet: slot op de deur of de deur op slot? Auteurs: Eelkje van de Kuilen Dennis van Tilborg Novelle Herzieningswet: slot op de deur of de deur op slot? Auteurs: Eelkje van de Kuilen Dennis van Tilborg Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 6 Aanleiding voor en kern van de Novelle 6 1 Afbakening

Nadere informatie

ONINGWET IN DE PRAKTIJK DE HOOFDPUNTEN

ONINGWET IN DE PRAKTIJK DE HOOFDPUNTEN ONINGWET IN DE PRAKTIJK DE HOOFDPUNTEN VERSIE AUGUSTUS 2015 NIEUWE WONINGWET: DE HOOFDPUNTEN In dit document gaan we op hoofdlijnen in op de belangrijkste onderwerpen van de Woningwet 2015. De intentie

Nadere informatie

Zaaknummer: 440227 Datum: 8 september 2015

Zaaknummer: 440227 Datum: 8 september 2015 Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 440227 Datum: 8 september 2015 Portefeuillehouder: wethouder D.A. (Dirk) Heijkoop Bijlage:

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 41 6 december 2016 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en

Nadere informatie

Daarnaast gaan we onder 4. nog in op het terugdringen van de bedrijfslasten bij corporaties en het interne en externe toezicht.

Daarnaast gaan we onder 4. nog in op het terugdringen van de bedrijfslasten bij corporaties en het interne en externe toezicht. Aan het Ministerie van BZK T.a.v. de minister voor Wonen en Rijksdienst de heer S.A. Blok (per mail en per brief) Ons kenmerk: V14.0195.BB Afdeling: Belangenbehartiging Datum: 4 maart 2014 Onderwerp: Reactie

Nadere informatie

1 De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid; van regels tot uitvoering 1

1 De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid; van regels tot uitvoering 1 Inhoud Voorwoord V 1 De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid; van regels tot uitvoering 1 2 Bouwen of verwerven 11 2.1 Algemeen 11 2.2 DAEB 11 2.3 Niet-DAEB 13 2.4 Grondposities 14 3 Financieren

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN WONINGWET, BTIV EN RTIV

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN WONINGWET, BTIV EN RTIV BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN WONINGWET, BTIV EN RTIV PER 1 JULI 2017 (VEEGWET) 5 juli 2017 DIENSTVERLENING AAN COLLEGA TI EN VERBONDEN ONDERNEMINGEN WEER TOEGESTAAN Dienstverlening aan collega TI of verbonden

Nadere informatie

VNG woensdag 2 april :39 Stadhuis Lbr.14/024 - Wijzigingen Woningwet: "Novelle" uw kenmerk. ons kenmerk ECFD/U Lbr.

VNG woensdag 2 april :39 Stadhuis Lbr.14/024 - Wijzigingen Woningwet: Novelle uw kenmerk. ons kenmerk ECFD/U Lbr. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: VNG [VNG@VNG.NL] woensdag 2 april 2014 11:39 Stadhuis Lbr.14/024 - Wijzigingen Woningwet: "Novelle" Gemeente Woerden 14.005315-2 APR. 2014 Registratiedatum: Behandelend

Nadere informatie

Ministerie van BZK De heer drs. S.A. Blok Minister Wonen & Rijksdienst Postbus 20011 2500EA DEN HAAG. Briefnummer: 2014.38. Voorburg, 4 maart 2014

Ministerie van BZK De heer drs. S.A. Blok Minister Wonen & Rijksdienst Postbus 20011 2500EA DEN HAAG. Briefnummer: 2014.38. Voorburg, 4 maart 2014 Ministerie van BZK De heer drs. S.A. Blok Minister Wonen & Rijksdienst Postbus 20011 2500EA DEN HAAG Briefnummer: 2014.38 Voorburg, 4 maart 2014 Betreft: reactie IVBN op concept-novelle Geachte heer Blok,

Nadere informatie

WSW richtlijn juridische splitsing

WSW richtlijn juridische splitsing 1 mei 2017 2/9 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed en de DAEB-activiteiten. Een corporatie

Nadere informatie

WSW richtlijn juridische splitsing

WSW richtlijn juridische splitsing WSW richtlijn juridische splitsing 2/8 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed en de DAEB-activiteiten.

Nadere informatie

STROOMSCHEMA S VASTGOED TOEWIJZEN

STROOMSCHEMA S VASTGOED TOEWIJZEN STROOMSCHEMA S VASTGOED TOEWIJZEN Ten behoeve van het indelen van het bezit naar de DAEB en niet-daeb portefeuille (oktober 2015) 1 Bestaand bezit 1 STROOMSCHEMA WOONGELEGENHEDEN TOEWIJZEN Leegstand of

Nadere informatie

Vragen en antwoorden 2/145 (versie 5)

Vragen en antwoorden 2/145 (versie 5) Vragen en antwoorden 2/145 (versie 5) Vooraf Voor u ligt een document met antwoorden op de talloze vragen die zijn gesteld over de regels in de Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting

Nadere informatie

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? JONNE ARNOLDUSSEN AEDES HAARLEM, 14 OKTOBER

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? JONNE ARNOLDUSSEN AEDES HAARLEM, 14 OKTOBER SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? JONNE ARNOLDUSSEN AEDES HAARLEM, 14 OKTOBER INHOUD 1. Wetgevingstraject 2. Routeplanner 3. Scheiden versus splitsen 1. WETGEVINGS- TRAJECT VAN REGEERAKKOORD NAAR

Nadere informatie

Financieel beheer en verbindingen

Financieel beheer en verbindingen 6 Financieel beheer en verbindingen 52 6.1 Reglement financieel beleid en beheer Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle toegelaten instellingen over een door de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) goedgekeurd

Nadere informatie

VERANDERENDE SPEELVELD

VERANDERENDE SPEELVELD VERANDERENDE SPEELVELD Impact van de nieuwe Woningwet voor gemeenten 23 juni De Woningwet 2015 Edwin Buser Tjitske de Haas directie Woningmarkt Programma Betekenis Werkdomein Lokale driehoek Prestatieafspraken

Nadere informatie

ons kenmerk STAF/ALG/U

ons kenmerk STAF/ALG/U Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst De heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8628 betreft

Nadere informatie