Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)"

Transcriptie

1 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde Crohonummer: Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte vakken Versie: Definitief, versie 16 juni

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Aard van dit document Informatie en communicatie Inwerkingtreding en duur Onderwijs- en examenregeling TOELATING TOT DE OPLEIDING Toelatingseisen Deficiëntie Vrijstelling op grond van andere diploma's Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (21+) Eisen werkkring deeltijdse variant Na-inschrijving Studieonderbrekers Switchers OPZET EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING Fasen opleiding (Eind)kwalificaties Werkvormen en toetsvormen Handleidingen Contacturen Afstudeerrichtingen STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG Studieloopbaanbegeleiding Studentendecaan Studeren met een functiebeperking Studievoortgangregistratie STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN Afdelingshoofd Kwaliteitszorg Opleidingscommissie Examencommissie

3 6.5 NHL Studentloket Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten Veiligheidsvoorschriften Voorzieningen Klachten Bijlage 1: Afstudeerrichtingen Bijlage 2a: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Propedeutische Fase Bijlage 2b: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Postpropedeutische Fase Bijlage 2c: Werkvormen en toetsvormen Bijlage 2d: Eindniveaus en eindwerken Bijlage 2e: Contacturen Bijlage 2f: Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen, studiejaar

4 1 ALGEMEEN 1.1 Aard van dit document Dit studentenstatuut vormt samen met het instellingsspecifieke deel, het studentenstatuut zoals bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het omvat ook de onderwijs- en examenregeling (OER). Dit studentenstatuut bevat informatie over de opbouw van de studie en de ondersteunende faciliteiten die de student door de instelling worden aangeboden. Met name de bijlagen bevatten informatie over de opbouw van de studie. Dit studentenstatuut is van toepassing op alle studenten die studiejaar voor de opleiding staan ingeschreven. 1.2 Informatie en communicatie In dit statuut wordt voor specifieke informatie naar een aantal andere bronnen verwezen: Internet (nhl.nl): hier is naast algemene informatie over de NHL ook informatie te vinden over voorzieningen, toelating, in- en uitschrijving. Intranet (mijnnhl.nl): hier is voor studenten en medewerkers informatie te vinden over NHL-regelingen, de afdeling en de opleiding en overig nieuws; Educator (educator.nhl.nl) : in de catalogus van Educator vind je meer gedetailleerde informatie over het onderwijs en de toetsen. Ook vind je in Educator informatie over jouw studieresultaten. 1.3 Inwerkingtreding en duur Dit studentenstatuut is geldig voor het studiejaar dat loopt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus Voorgaande studentenstatuten zijn hiermee vervallen. 1.4 Onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling is onderdeel van dit studentenstatuut en is te vinden in Educator bij de informatie over een specifieke opleiding. Meer informatie: WHW: Artikel 7.59 en artikel 7.13 nhl.nl: Studentenstatuut instellingsspecifiek deel Studentenstatuten opleidingsspecifieke delen mijnnhl.nl: NHL-regelingen educator.nhl.nl: Studentenstatuut opleidingsspecifieke delen Onderwijs- en examenregeling (OER) 4

5 2 TOELATING TOT DE OPLEIDING 2.1 Toelatingseisen Je bent toelaatbaar als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo niveau 4 diploma met het juiste profiel en de juiste vakken of in geval van mbo de juiste verwantschap. Meer informatie: WHW: Artikel 7.24 tot en met 7.26a Contact: Toelatingscoördinator NHL nhl.nl: Overzicht toelatingseisen per opleiding 2.2 Deficiëntie Als je wel over het juiste diploma beschikt, maar niet over het juiste profiel, de juiste verwantschap (mbo) of de juiste vakken, kun je toch voor de opleiding worden ingeschreven, mits je voor inschrijving met goed gevolg een toets in het ontbrekende vak of de ontbrekende vakken hebt afgelegd. Meer informatie: WHW: Artikel 7.25 Contact: Toelatingscoördinator NHL nhl.nl: Regeling bijzondere toelatingen 2.3 Vrijstelling op grond van andere diploma's Je kunt vrijstelling krijgen van de vooropleidingseisen in de volgende gevallen: Je bent in het bezit van een propedeutisch, bachelor- of mastergetuigschrift van een Nederlandse hogeschool of universiteit; Of je bent in het bezit van een ten minste gelijkwaardig binnenlands of buitenlands diploma. Hiervoor geldt een aparte procedure waarover de Toelatingscoördinator meer informatie kan verschaffen; En je voldoet aan eventuele eisen ten aanzien van profiel of vakken. Voor de Nederlandstalige opleidingen geldt tevens dat je moet bewijzen dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. Je kunt dit bewijzen door een toets Nederlands als Tweede Taal (NT2) of vergelijkbare toets te halen. Voor Engelstalige opleidingen is een bewijs van een met goed gevolg afgelegde toets Engels vereist conform de Gedragscode internationale student hoger onderwijs. Verder kan de NHL nog bepalen dat je nog deficiënties moet wegwerken zie 2.2. Pas als je voldoet aan deze eisen kun je worden ingeschreven. Meer informatie: WHW: Artikel 7.28 Contact: Toelatingscoördinator NHL nhl.nl: Informatie over toelating en toets NT2 5

6 2.4 Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (21+) Als je 21 jaar of ouder bent op het moment van inschrijving en niet beschikt over een diploma van een verplichte vooropleiding, een mbo-4, havo- of vwo-diploma, of een daaraan gelijkwaardig diploma, kun je mogelijk worden toegelaten op grond van de 21+ regeling. Je legt dan een toelatingsonderzoek af. Als je hiervoor slaagt, krijg je vrijstelling van de vooropleidingseisen. Het toelatingsonderzoek bestaat uit drie toetsen waarvan twee verplichte toetsen: Nederlands en Engels en een derde toets die aansluit bij de opleiding die jij wilt volgen. Voor de opleiding Leraar wiskunde gaat het om: Wiskunde-B. De toetsen worden afgenomen op havo-eindexamenniveau. Alle drie de toetsen moet je met een voldoende afsluiten. Op het toelatingsonderzoek is de Regeling bijzondere toelatingen van toepassing. De opleiding kan op grond van het bepaalde in artikel 7.29 WHW afwijken van de leeftijdsgrens van 21 jaar indien je beschikt over een in het buitenland afgegeven diploma dat in het eigen land toegang geeft tot een instelling voor hoger onderwijs. De opleiding kan ook van de leeftijdsgrens afwijken indien je in bijzondere gevallen geen diploma kunt overleggen. Meer informatie: WHW: Artikel 7.29 Contact: Toelatingscoördinator NHL nhl.nl: Toelating: 21 plus toelating en 21 plus procedure, Regeling bijzondere toelatingen mijnnhl.nl: NHL-regelingen: Regeling bijzondere toelatingen 2.5 Eisen werkkring deeltijdse variant Voor een deeltijdopleiding gelden dezelfde vooropleidingseisen als de voltijdse of duale variant. Bij een deeltijdse opleiding is het bovendien mogelijk om eisen te stellen aan de werkkring. Deze eisen mogen uitsluitend betrekking hebben op de werkkring tijdens de studie en niet op in het verleden opgedane werkervaring. In het Croho staat in dat geval aangegeven dat de opleiding eisen stelt. Voor de deeltijdse variant gelden geen aanvullende eisen aan de werkkring. 6

7 2.6 Na-inschrijving Het is niet mogelijk je na 31 augustus in te schrijven voor de resterende duur van het studiejaar. Bovenstaande beperkingen met betrekking tot de na-inschrijving gelden niet voor studieonderbrekers en switchers. Zie toelichting hieronder Studieonderbrekers Als je wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, bijzondere familieomstandigheden etc. je studie hebt moeten onderbreken, kun je je onder bepaalde voorwaarden wel na-inschrijven op andere data dan hierboven aangegeven Switchers Als je staat ingeschreven voor een bacheloropleiding bij de NHL en wilt overstappen naar een andere opleiding van de NHL, kun je onder voorwaarden op andere dan bovengenoemde data worden ingeschreven voor deze nieuwe opleiding. Meer informatie: Contact: mijnnhl.nl: Toelatingscoördinator NHL NHL-regelingen: Regels van procedurele aard met betrekking tot inschrijving. 7

8 3 OPZET EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING 3.1 Fasen opleiding De opleiding bestaat uit een propedeutische fase met een omvang van 60 ec s en een postpropedeutische fase met een omvang van 180 ec s. Beide fasen zijn opgebouwd uit onderwijs- en toetseenheden en worden afgesloten met een examen. Een overzicht van het programma per fase vind je in bijlage 2a en 2b. In Educator zijn gedetailleerde beschrijvingen van de onderwijseenheden en toetseenheden te vinden. 3.2 (Eind)kwalificaties De inhoudelijke eisen waaraan je moet voldoen worden ook wel kwalificaties genoemd. We bedoelen daarmee de competenties en de daarvoor benodigde kennis, vaardigheden en attitude. Binnen de competenties van de bacheloropleiding onderscheiden we drie beheersingsniveaus. Iedere opleiding beschikt over een beschrijving van de (eind)kwalificaties en informeert je daarover. Bijlage 2d bevat een overzicht van de exameneisen in de vorm van de vereiste eindniveaus per competentie en de wijze van toetsing. 3.3 Werkvormen en toetsvormen In bijlage 2c is aangegeven welke verschillende werkvormen en toetsvormen de opleiding kent. Meer gedetailleerde informatie is o.a. te vinden in Educator. 3.4 Handleidingen De opleiding biedt meer gedetailleerde informatie over de invulling van onderwijseenheden aan in de vorm van (digitale)handleidingen, een course op Blackboard of op andere wijze. 3.5 Contacturen In bijlage 2e wordt het gemiddeld aantal contacturen per studiejaar / per semester weergegeven. Het gaat daarbij om onderwijs, begeleiding en toetsing waarbij een docent aanwezig is. Tijd voor zelfstudie geldt niet als contacttijd. Voor de propedeuse van de voltijd geldt een minimum van 12 contacturen per week. 3.6 Afstudeerrichtingen De opleiding kent geen afstudeerrichtingen. *) Zie bijlage 1. 8

9 4 STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG 4.1 Studieloopbaanbegeleiding Als student word je gedurende je gehele studie begeleid door een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider ondersteunt je in je ontwikkeling tot een competente, reflectieve professional. De begeleiding richt zich in ieder geval op jouw competentie-ontwikkeling, studieplanning en studievoortgang. 4.2 Studentendecaan De NHL kent een decanaat waar je terecht kunt indien je persoonlijke problemen hebt, vragen hebt over bijvoorbeeld studeren met een functiebeperking of studiefinanciering of als je wilt stoppen met de opleiding. Het decanaat biedt ook diverse trainingen aan en kan je indien nodig doorverwijzen naar externe instanties. 4.3 Studeren met een functiebeperking Voor studenten met een functiebeperking biedt de NHL verschillende aanpassingen en voorzieningen. Om hiervan gebruik te kunnen maken kun je een afspraak maken met de studentendecaan voor een intakegesprek. De decaan kijkt dan samen met jou naar de aard van de functiebeperking en de mogelijkheden voor aanpassingen en/of voorzieningen. Binnen de opleiding kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Voor aanpassingen ten aanzien van de toetsing is toestemming van de examencommissie nodig. 4.4 Studievoortgangregistratie De resultaten van toetsen worden bij de NHL vastgelegd in het studievolgsysteem Educator. Als student heb je via Educator toegang tot jouw resultaten en heb je daarmee zicht op jouw studievoortgang. Meer informatie: Contact: Educator.nhl.nl: Mijnnhl.nl Studieloopbaanbegeleider, examencommissie, studentendecaan, NHL Studentloket Catalogus met informatie over onderwijs- en toetseenheden Studieplan Behaalde resultaten Informatie over de opleiding NHL Studentloket Decanaat Informatie over studeren met een functiebeperking 9

10 5 STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE Het studieadvies geldt voor alle bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s ongeacht de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting. Het studieadvies is een oordeel over je geschiktheid voor de opleiding op grond van je studieresultaten in de propedeutische fase. Je krijgt een positief advies als je aan de norm voldoet en in beginsel een negatief studieadvies met afwijzing als je niet aan de norm voldoet. 5.1 Norm studieadvies Als voltijdse of duale student moet je aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding ten minste 50 EC hebben behaald voor een positief studieadvies. Als deeltijdse student moet je aan het einde van het tweede jaar van inschrijving voor de propedeutische fase je propedeuse hebben behaald. 5.2 Uitbrengen studieadvies Voltijdse en duale studenten ontvangen het studieadvies aan het einde van hun eerste jaar van inschrijving; deeltijdse studenten aan het einde van hun tweede jaar van inschrijving. De examencommissie houdt daarbij rekening met je bijzondere persoonlijke omstandigheden die je hebt gemeld en kan besluiten om het studieadvies op grond van je bijzondere persoonlijke omstandigheden niet uit te brengen. Het studieadvies kan dan later worden uitgebracht zolang je het propedeutisch examen niet hebt behaald. 5.3 Negatief advies en afwijzing Als je niet aan de norm voldoet, krijg je in beginsel een negatief studieadvies met een afwijzing. Dit betekent dat je je studie moet staken. Je kunt dan niet meer bij de hogeschool worden ingeschreven voor dezelfde bacheloropleiding. Je kunt wel voor een andere bacheloropleiding worden ingeschreven aan de hogeschool, tenzij deze een gezamenlijk propedeutisch examen heeft met de bacheloropleiding waarvoor je het negatief advies met afwijzing hebt ontvangen. Meer informatie: WHW: artikel 7.8b mijnnhl.nl: NHL regelingen: Regeling studieadvies propedeutische fase Mijnnhl.nl NHL Studentloket Contact: Studieloopbaanbegeleider, examencommissie of NHL Studentloket 10

11 6 ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN 6.1 Afdelingshoofd Het afdelingshoofd geeft leiding aan een afdeling en de daartoe behorende opleidingen en is onder andere verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van het onderwijs. 6.2 Kwaliteitszorg De opleiding betrekt de studenten bij de kwaliteit van het onderwijs, door regelmatig het onderwijs te evalueren en de uitkomsten en vervolgacties terug te koppelen. Ook de opleidingscommissie en de examencommissie hebben hierin een rol. 6.3 Opleidingscommissie Aan iedere opleiding of groep van opleidingen is een opleidingscommissie verbonden. Een opleidingscommissie bestaat uit studenten en medewerkers. De opleidingscommissie geeft een advies over de onderwijs- en examenregeling, beoordeelt de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling en kan advies geven over andere onderwijsaangelegenheden. Voor vragen of klachten over het onderwijs kun je je wenden tot de opleidingscommissie. Meer informatie: WHW: Artikel 10.3c mijnnhl.nl: NHL-regelingen: Regeling opleidingscommissie Educator.nhl.nl: Informatie over de samenstelling opleidingscommissie 6.4 Examencommissie Aan iedere opleiding of groep van opleidingen is een examencommissie verbonden. De examencommissie stelt vast of een student voldoet aan de kwalificatie-eisen. De examencommissie borgt de kwaliteit van de toetsen en examens. Voor vragen of klachten over de toetsing kun je je wenden tot de examencommissie. De examencommissie brengt ook het studieadvies propedeutische fase uit. Meer informatie: WHW: Artikelen 7.12, 7.12a en 7.12b mijnnhl.nl: NHL-regelingen: Regeling examencommissie Educator.nhl.nl: Informatie over de samenstelling examencommissie 6.5 NHL Studentloket Bij het NHL Studentloket kun je terecht voor vragen over de planning van het onderwijs en de toetsing; vragen over studieresultaten; vragen over inschrijving, beëindiging van de inschrijving, betaling en restitutie van collegegeld en overige studie gerelateerde zaken. 6.6 Bureau Inschrijving Uitsluitend Bureau Inschrijving is bevoegd om uitlatingen te doen en beslissingen te nemen betreffende inschrijving, beëindiging van inschrijving en betaling en restitutie van collegegeld. 11

12 Meer informatie: Contact: mijnnhl.nl: NHL Studentloket NHL Studentloket 6.7 Periodes, planning en roosters Ieder studiejaar wordt op NHL-niveau een kalender opgesteld met daarin de periodeindeling. Deze is bepalend voor de roostering van het onderwijs en de toetsing. De kalender vind je op mijnnhl. In bijlage 2a en 2b vind je een overzicht van het onderwijs en de toetsen per fase en per periode of semester. De gedetailleerde roosters maakt de opleiding via de opleidingspagina op intranet bekend. 6.8 Bereikbaarheid docenten De opleiding maakt via intranet of andere wijze duidelijk wanneer de docenten bereikbaar zijn. Ziekmeldingen worden onder andere gemeld via de beeldschermen in het gebouw. 6.9 Extra studiekosten De opleiding kan bijkomende studiekosten zoals deelname aan bijzondere activiteiten of excursies bij jou in rekening brengen. De opleiding maakt de kosten vroegtijdig bekend en biedt jou de mogelijkheid om te kiezen voor een alternatieve, kosteloze activiteit Veiligheidsvoorschriften Naast de algemene veiligheidsvoorschriften van de NHL kan de opleiding, indien de aard van het onderwijs dit met zich brengt, aanvullende veiligheidsvoorschriften stellen voor deelname aan het onderwijs. Je bent als student verplicht tot naleving van deze aanwijzingen. De opleiding kent de volgende aanvullende veiligheidsvoorschriften: Voor deelname aan D16-Werkplekleren 1, D15-Werkplekleren 2, D14-Werkplekleren 3 en D13-Werkplekleren 4 dien je op verzoek van de organisatie waar je het werkplekleren doet (de stageschool) een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen. Als een dergelijke verklaring niet kan worden overlegd, is deelname aan deze onderwijseenheden niet mogelijk Voorzieningen Je hebt als student toegang tot de voorzieningen van de hogeschool. Hiertoe horen in ieder geval de diensten van een studentendecaan, de voorziening in de vorm van het profileringsfonds, de mediatheek, de restauratieve en reprografische voorzieningen, het netwerk en de daarbij behorende ondersteuning. Meer informatie: Mijnnhl.nl: Beeldschermen: Ziekmeldingen Informatie over diverse voorzieningen Kalender (periode-indeling) Bereikbaarheid docenten 12

13 6.12 Klachten Aan de NHL is een klachtenloket verbonden. Bij dit klachtenloket kun je als student terecht met een klacht, bezwaar of beroep en vragen over de procedures voor klachten en geschillen. Door het indienen van een klacht, beroep of bezwaar start je een formele procedure. Van belang is dat je dan de andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen, hebt benut. Ga daarom eerst na of je met de betrokkenen tot een oplossing kunt komen. Let er op dat dit overleg de klacht-, bezwaar- of beroepstermijn niet schorst. Meer informatie: Contact: mijnnhl.nl: NHL klachten 13

14 Bijlage 1: Afstudeerrichtingen Op grond van landelijke afspraken tussen hogescholen, bereiden de tweedegraads lerarenopleidingen van NHL Hogeschool de invoering voor van twee afstudeerrichtingen: afstudeerrichting beroepsgericht onderwijs; afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs. Elke afstudeerrichting kent een omvang van in totaal 60 EC's en bestaat uit drie componenten: theoretische verdieping en verbreding van vakdidactiek en beroepsvoorbereiding generiek; werkplekleren; afstudeeronderzoek. 14

15 Major 4 Major 3 Major 2 Major 1 Major/Minor Periode Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 Eindwerk J/N Bijlage 2a: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Propedeutische Fase Opleiding: Leraar Wiskunde Variant: Deeltijd Studiejaar: 2016/2017 Leerjaar: 1 Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid EC s Titel toets Toetsvorm Basisvaardigheden Basivaardigheden Logica Logica 5 Schriftelijke toets ST T1 T2 N Probleemoplossen Probleemoplossen 5 Opdracht OP T1 T2 N D16-Onderwijskunde 1 D16-Werkplekleren 1 Basisvaardigheden Basisvaardigheden 5 Schriftelijke toets ST T2 T3 N Beschrijvende statistiek en kansrekening Beschrijvende statistiek en kansrekening D16-Onderwijskunde 1 D16-Onderwijskunde 1 6 D16-P-taak 1: Oriëntatie op het beroep D16-Werkplekleren 1 Inleiding Didactiek van de wiskunde D16-P-taak 1: Oriëntatie op het beroep Inleiding Didactiek van de wiskunde 5 Schriftelijke toets ST T2 T3 N Opdracht Opdracht T2 T3 N Tentamen Tentamen T2 T3 N 7 Opdracht Opdracht T2 T3 N 5 Schriftelijke toets ST T3 T4 N Differentiaalrekening Differentiaalrekening 5 Schriftelijke toets ST T3 T4 N D16-Werkplekleren 1 Matrixrekening Matrixrekening 5 Schriftelijke toets ST T4 T5 N Integraalrekening Integraalrekening 5 Schriftelijke toets ST T4 T5 N D16-Persoonlijke professionele ontwikkeling 1 D16-Persoonlijke professionele ontwikkeling 1 D16-Werkplekleren 1 D16-Werkplekleren 1 6 Totaal EC 60 1 Opdracht Opdracht T4 T5 N Verslag Werkplekleren jaar 1 Verslag T4 F N Legenda Toetsmoment 1 en 2: P1 = Periode 1, P2 = Periode 2, P3 = Periode 3, P4 = Periode 4 T1 = Toetsperiode 1, T2 = Toetsperiode 2, T3 = Toetsperiode 3, T4 = Toetsperiode 4, T5 = Toetsperiode 5 F = Flexibel Zie ook NHL Jaarindeling 2016/

16 Eindwerk J/N Algemene vrijstellingen toetseenheden propedeutische fase: Doelgroep: Leraar wiskunde Vooropleiding: Zie tabel Algemeen leerjaar 1 Vrijstelling voor de volgende toetseenheden (Examencommissie beslist hierover in individuele gevallen) Tabel Algemeen leerjaar 1 Titel toetseenheid EC's Titel toets Toetsvorm D16-Onderwijskunde 1 6 Opdracht Opdracht N V V Tentamen Tentamen N V V D16-P-taak 1: Oriëntatie op beroep 7 Opdracht Opdracht N V V V V V V V D16-Werkplekleren 1 6 Verslag Verslag N V V V V V V V Werkplekleren jaar 1 V = Vrijstelling indien getuigschrift niet ouder is dan 7 jaar Toelichting kolommen 1 HBO/WO: 120 EC s of meer behaald bij een HBO of WO bachelor of vergelijkbaar, van een andere opleiding dan waarvoor de kandidaat zich aanmeldt én welke daarmee geen gemeenschappelijke propedeuse heeft. 2 Propedeuse B BO/VO: propedeuse van de bacheloropleiding basisonderwijs of van de bacheloropleiding voortgezet onderwijs. 3 B BO/VO: lerarenopleiding basisonderwijs of voortgezet onderwijs (ook 1 e graads). 4 Onbevoegde docenten (50 uren): met een werkgeversverklaring dat tenminste 50 klokuren is lesgegeven in de rol van docent in het tweede graads gebied. 5 Onbevoegde docenten (100 uren): met een werkgeversverklaring dat tenminste 100 klokuren is lesgegeven in de rol van docent in het tweede graads gebied. 6 Onbevoegde docenten (800 uren): met een werkgeversverklaring dat tenminste 800 klokuren zelfstandig is lesgegeven in de rol van docent in het tweede graads gebied, met een positieve beoordeling. 7 PDA/PDG/PDD instructeur: cursus Pedagogisch Didactische Aantekening BVE voor instructeurs. 8 PDG/BVE docent: cursus Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor docent BVE. HBO/WO 1 Propedeuse B BO/VO 2 B BO/VO 3 Onbevoegd docent (50 uren) 4 Onbevoegd docent (100 uren) 5 Onbevoegd docent (800 uren) 6 PDA/PDG/PDD Instructeur 7 PDG/BVE docent 8 16

17 Major 4 Major 3 Major 2 Major 1 Major/Minor Periode Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 Eindwerk J/N Bijlage 2b: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Postpropedeutische Fase Opleiding: Leraar wiskunde Variant: Deeltijd Studiejaar: 2016/2017 Leerjaar: 2,3 Lesplaats Leeuwarden Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid EC s Titel toets Toetsvorm Practicum discrete Practicum discrete Practicum discrete 2 ST T1 T2 N Wiskunde wiskunde wiskunde Getaltheorie Getaltheorie 5 Getaltheorie ST T1 T2 N D15-Werkplekleren 2 Lineair programmeren Lineair programmeren 5 Lineair programmeren ST T1 T2 N Ruimtemeetkunde Ruimtemeetkunde 5 Ruimtemeetkunde ST T1 T2 N D15-Onderwijskunde 2 D15-Onderwijskunde 2 4 Opdracht Opdracht T2 F N D15-P-taak 2: Leren lesgeven D15-Werkplekleren 2 D15-P-taak 2: Leren lesgeven 5 Opdracht Verslag T2 F N Practicum analyse Practicum analyse 3 Practicum analyse OP T3 T4 N Differentiaalvergelijkingen en functies twee variabelen D15-Werkplekleren 2 Differentiaalvergelijkingen en functies twee variabelen 5 Differentiaalvergelijkingen en functies twee variabelen ST T3 T4 N Vrije keuzeruimte Vrije keuzeruimte 5 Vrije keuzeruimte F F F N Geschiedenis van de Wiskunde Reeksen en numerieke wiskunde Persoonlijke professionele ontwikkeling 2 Geschiedenis van de wiskunde Reeksen en numerieke wiskunde Persoonlijke professionele ontwikkeling 2 D15-Werkplekleren 2 D15-Werkplekleren 2 10 Totaal EC Geschiedenis van de wiskunde Reeksen en numerieke wiskunde Persoonlijke professionele ontwikkeling 2 Verslag Werkplekleren jaar 2 ST T4 T5 N ST T4 T5 N F F F N Verslag P4 F N Legenda Toetsmoment 1 en 2: P1 = Periode 1, P2 = Periode 2, P3 = Periode 3, P4 = Periode 4 T1 = Toetsperiode 1, T2 = Toetsperiode 2, T3 = Toetsperiode 3, T4 = Toetsperiode 4, T5= Toetsperiode 5 F = Flexibel Zie ook NHL Jaarindeling 2016/

18 Eindwerk J/N Algemene vrijstellingen toetseenheden postpropedeutische fase: Doelgroep: Leraar wiskunde Vooropleiding: Zie tabel Algemeen leerjaar 2 Vrijstelling voor de volgende toetseenheden (Examencommissie beslist hierover in individuele gevallen) Tabel Algemeen leerjaar 2 Titel toetseenheid EC's Titel toets Toetsvorm D15-Onderwijskunde 2 4 Opdracht Opdracht N V D15-P-taak 2: Leren lesgeven 5 Opdracht Verslag N V V D15-Werkplekleren 2 10 Verslag Verslag N V V V V V Werkplekleren jaar 2 V = Vrijstelling indien getuigschrift niet ouder is dan 7 jaar Toelichting kolommen 1 HBO/WO: 120 EC s of meer behaald bij een HBO of WO bachelor of vergelijkbaar, van een andere opleiding dan waarvoor de kandidaat zich aanmeldt èn welke daarmee geen gemeenschappelijke propedeuse heeft. 2 Propedeuse B BO/VO: propedeuse van de bacheloropleiding basisonderwijs of van de bacheloropleiding voortgezet onderwijs. 3 B BO/VO: lerarenopleiding basisonderwijs of voortgezet onderwijs (ook 1 e graads). 4 Onbevoegde docenten (50 uren): met een werkgeversverklaring dat tenminste 50 klokuren is lesgegeven in de rol van docent in het tweede graads gebied. 5 Onbevoegde docenten (100 uren): met een werkgeversverklaring dat tenminste 100 klokuren is lesgegeven in de rol van docent in het tweede graads gebied. 6 Onbevoegde docenten (800 uren): met een werkgeversverklaring dat tenminste 800 klokuren zelfstandig is lesgegeven in de rol van docent in het tweede graads gebied, met een positieve beoordeling. 7 PDA/PDG/PDD instructeur: cursus Pedagogisch Didactische Aantekening BVE voor instructeurs. 8 PDG/BVE docent: cursus Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor docent BVE. HBO/WO 1 Propedeuse B BO/VO 2 B BO/VO 3 Onbevoegd docent (50 uren) 4 Onbevoegd docent (100 uren) 5 Onbevoegd docent (800 uren) 6 PDA/PDG/PDD Instructeur 7 PDG/BVE docent 8 18

19 Major 4 Major 3 Major 2 Major 1 Major/Minor Periode Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 Eindwerk J/N Opleiding: Leraar wiskunde Variant: Deeltijd Studiejaar: 2016/2017 Leerjaar: 2,3 Lesplaats Groningen Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid EC s Titel toets Toetsvorm Capita Capita 5 Schriftelijke toets ST T1 T2 N Didactiek van de Wiskunde D14-Keuze 1 Didactiek van de Wiskunde 10 Portfolio PF T1 T2 N D14-Werkplekleren 3 Practicum meetkunde Practicum meetkunde 2 Schriftelijke toets ST T2 T3 N Vlakke meetkunde Vlakke meetkunde 5 Schriftelijke toets ST T2 T3 N D14-Keuze 1 D14-Werkplekleren 3 Practicum Statistiek Kansverdeling en verklarende statistiek D14-Keuze 1 Kansverdeling en verklarende statistiek 5 Schriftelijke toets ST D14-Werkplekleren 3 Practicum Statistiek Practicum statistiek 3 Schriftelijke toets ST T4 T5 N Grafentheorie Grafentheorie 5 Schriftelijke toets ST T4 T5 N Vrije keuze 4 F F N D14-Keuze 1 D14-Keuze 1 5 Keuze 1.1 Opdracht F F N Keuze 1.2 Opdracht F F N Keuze 1.3 Opdracht F F N Keuze 1.4 Opdracht F F N Keuze 1.5 Opdracht F F N D14-P-taak 3: Profilering D14-P-taak 3: Profilering 5 Opdracht Opdracht F F N D14-Persoonlijke professionele ontwikkeling 2 D14-Persoonlijke professionele ontwikkeling 2 1 Opdracht Opdracht F F N D14-Werkplekleren 3 D14-Werkplekleren 3 10 Werkplekleren 3 Verslag T4 F N Totaal EC 60 Legenda Toetsmoment 1 en 2: P1 = Periode 1, P2 = Periode 2, P3 = Periode 3, P4 = Periode 4 T1 = Toetsperiode 1, T2 = Toetsperiode 2, T3 = Toetsperiode 3, T4 = Toetsperiode 4, T5 = Toetsperiode 5 F = Flexibel Zie ook NHL Jaarindeling 2016/

20 Eindwerk J/N Algemene vrijstellingen toetseenheden postpropedeutische fase: Doelgroep: Leraar Wiskunde Vooropleiding: Zie tabel Algemeen leerjaar 3 Vrijstelling voor de volgende toetseenheden (Examencommissie beslist hierover in individuele gevallen) Tabel Algemeen leerjaar 3 Titel toetseenheid EC's Titel toets Toetsvorm D14-Keuze 1 5 Keuze 1.1 Opdracht N V V V V Keuze 1.2 Opdracht N V V V V Keuze 1.3 Opdracht N V V V V Keuze 1.4 Opdracht N V V V V Keuze 1.5 Opdracht N V V V V D14-P-taak 3: Profilering 5 Opdracht Opdracht N V D14-Werkplekleren 3 10 Werkplekleren 3 Verslag N V V V V = Vrijstelling indien getuigschrift niet ouder is dan 7 jaar Toelichting kolommen 1 HBO/WO: 120 EC s of meer behaald bij een HBO of WO bachelor of vergelijkbaar, van een andere opleiding dan waarvoor de kandidaat zich aanmeldt èn welke daarmee geen gemeenschappelijke propedeuse heeft. 2 Propedeuse B BO/VO: propedeuse van de bacheloropleiding basisonderwijs of van de bacheloropleiding voortgezet onderwijs. 3 B BO/VO: lerarenopleiding basisonderwijs of voortgezet onderwijs (ook 1 e graads). 4 Onbevoegde docenten (50 uren): met een werkgeversverklaring dat tenminste 50 klokuren is lesgegeven in de rol van docent in het tweede graads gebied. 5 Onbevoegde docenten (100 uren): met een werkgeversverklaring dat tenminste 100 klokuren is lesgegeven in de rol van docent in het tweede graads gebied. 6 Onbevoegde docenten (800 uren): met een werkgeversverklaring dat tenminste 800 klokuren zelfstandig is lesgegeven in de rol van docent in het tweede graads gebied, met een positieve beoordeling. 7 PDA/PDG/PDD instructeur: cursus Pedagogisch Didactische Aantekening BVE voor instructeurs. 8 PDG/BVE docent: cursus Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor docent BVE. HBO/WO 1 Propedeuse B BO/VO 2 B BO/VO 3 Onbevoegd docent (50 uren) 4 Onbevoegd docent (100 uren) 5 Onbevoegd docent (800 uren) 6 PDA/PDG/PDD Instructeur 7 PDG/BVE docent 8 20

21 Major Periode 1-4 Minor Periode 1-4 Major/Minor Periode Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 Eindwerk J/N Opleiding: Leraar Wiskunde Variant: Deeltijd Studiejaar: 2016/2017 Leerjaar: 4 Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid EC s Titel toets Toetsvorm D13-Minor D13-Minor 30 Opdracht Opdracht P4 F N D13-Assessment st.bekw. incl.land.kennistoets Lwi D13-Assessment st.bekw. incl.land.kennistoets LWi(*lk) 1 Assessment Assessment P4 F J startbekwaam ICT-didactiekportfolio Opdracht P1 F J Toets kennisbasis(*lk) Digitale toets(*lk) P2 P4 J D13-Keuze 2 D13-Keuze 2 5 Keuze 2.1 Opdracht P1 F N Keuze 2.2 Opdracht P1 F N Keuze 2.3 Opdracht P1 F N Keuze 2.4 Opdracht P1 F N Keuze 2.5 Opdracht P1 F N D13-P-taak 4: D13-P-taak 4: 5 P-taak 4 Onderzoek P1 F J Praktijkonderzoek Praktijkonderzoek D13-Werkplekleren 4 D13-Werkplekleren 4 19 Verslag Werkplekleren Verslag P4 F J 4 Totaal EC 60 Legenda Toetsmoment 1 en 2: P1 = Periode 1, P2 = Periode 2, P3 = Periode 3, P4 = Periode 4 T1 = Toetsperiode 1, T2 = Toetsperiode 2, T3 = Toetsperiode 3, T4 = Toetsperiode 4, T5 = Toetsperiode 5 F = Flexibel Zie ook NHL Jaarindeling 2016/2017 In bovenstaand overzicht is een landelijke kennistoets opgenomen. Deze is te herkennen aan (*lk). Voor deze landelijke kennistoetsen gelden bepalingen op grond van een bindingsbesluit van de Vereniging Hogescholen. De onderwijs- en examenregeling van de NHL blijft op deze toetsen van toepassing, voor zover in onderstaande bepalingen daarvan niet wordt afgeweken. Zie bijlage 2f: Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen, studiejaar

22 Eindwerk J/N HBO/WO VO BO PDG/PDD Ervaring in het onderwijs Algemene vrijstellingen toetseenheden postpropedeutische fase: Doelgroep: Leraar wiskunde Vooropleiding: Zie tabel Algemeen leerjaar 4 Vrijstelling voor de volgende toetseenheden (Examencommissie beslist hierover in individuele gevallen) Tabel Algemeen leerjaar 4 Titel toetseenheid EC's Titel toets Toetsvorm D13-Minor 30 Opdracht Opdracht N V V V D13-Keuze 2 5 Keuze 2.1 Opdracht N V V V V Keuze 2.2 Opdracht N V V V V Keuze 2.3 Opdracht N V V V V Keuze 2.4 Opdracht N V V V V Keuze 2.5 Opdracht N V V V V V = Vrijstelling indien getuigschrift niet ouder is dan 7 jaar Toelichting kolommen HBO/WO: Bachelor- of Mastergetuigschrift (en/of gelijkwaardig getuigschrift). VO: Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs (1e, 2e en 3e graads lesbevoegdheid) BO: Opleiding tot leraar basisonderwijs. PDG: Pedagogisch didactisch getuigschrift. PDD: Pedagogisch didactisch diploma. Ervaring in het onderwijs: Onderwijsassistenten en onbevoegde docenten (o.b.v. werkgeversverklaring) die minimaal 100 klokuren werkervaring hebben in het onderwijs. 22

23 Bijlage 2c: Werkvormen en toetsvormen In onderstaande tabel aangegeven van welke werkvormen en toetsvormen de opleiding in de verschillende leerlijnen gebruik maakt. Dit geeft je een indruk van de vormgeving van het onderwijs. In bijlage 2a en 2b zie je deze toetsvormen terug. Details over de uitvoering van het onderwijs en de toetsing vind je o.a. in de digitale catalogus in Educator: educator.nhl.nl. Leerlijn Integrale Leerlijn (competenties) Conceptuele Leerlijn (kennis) Vaardigheden Leerlijn Studieloopbaanlijn Type onderwijseenheid P-taken (professionaliseringstaken) Stage Afstuderen Project Cursussen Trainingen SLB-taken Werkvormen Werkplekleren Hoorcollege Instructiecollege Zelfstudie Discussievormen Presentaties Hoorcollege Werkcollege Didactisch practicum Zelfstudie Werkcollege Verschillen per activiteit Plangesprek Voortgangsgesprek Schrijven van een verslag Zelfstudie Toetsvormen Verslag Opdracht Beroepsproduct Critieriumgericht interview Onderzoek Tentamen Opdracht Opdracht (afhankelijk van keuze) Opdracht Assessment Digitale toets 23

24 Bijlage 2d: Eindniveaus en eindwerken Onderstaand overzicht maakt duidelijk wat de eindkwalificaties van de opleiding zijn, wat het beoogde eindniveau is en via welke eindwerken deze eindkwalificaties worden getoetst. Opleiding: Leraar wiskunde Variant: Deeltijd Studiejaar: 2016/2017 Eindkwalificatie 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vak- en vakdidactisch competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in het samenwerken met collega's 6. Competent in het samenwerken met de omgeving 7. Competent in reflectie en ontwikkeling Beoogd Eind- Niveau D13- Werkplekleren 4 3 X 3 X D13-Ptaak 4: Praktijkonderzoek D13-Ass. startbekwaam incl.land. kennistoets LWi D14- Vakdidactisch eindwerkstuk LWI 3 X X X 3 X X X 3 X X 3 X X 3 X X X X Opmerkingen 24

25 Bijlage 2e: Contacturen In onderstaand overzicht zie je op hoeveel contacturen je gemiddeld per jaar / per semester kunt rekenen. Het gaat daarbij om contacturen m.b.t. onderwijs, begeleiding en toetsing waarbij een docent aanwezig is. Tijd voor zelfstudie geldt niet als contacttijd. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode Notabene: Het daadwerkelijke aantal contacturen is afhankelijk van verleende vrijstellingen. 25

26 Bijlage 2f: Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen, studiejaar Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen Studiejaar Onderdeel 1 (Algemeen: geldt voor tweedegraads lerarenopleidingen en pabo) Inleiding landelijke kennisbases en kennistoets lerarenopleidingen In 2008 hebben de hogescholen met lerarenopleidingen met de staatssecretaris van OCW de Meerjarenafspraak Krachtig Meesterschap afgesloten. In die overeenkomst staat het verhogen van de kwaliteit van de lerarenopleidingen centraal. Zoals afgesproken in de Meerjarenafspraak heeft elke lerarenopleiding een kennisbasis opgesteld die in een landelijk examen wordt getoetst. Aan iedere landelijke kennistoets is één studiepunt verbonden. Elke student van een lerarenopleiding, tweedegraads of pabo, moet geslaagd zijn voor de landelijke kennistoets (tweedegraads) of landelijke kennistoetsen (pabo) voordat hij of zij gediplomeerd de opleiding kan verlaten. De hogescholen hebben de kennisbases en kennistoetsen gezamenlijk in eigen beheer ontwikkeld. Er is per lerarenopleiding een landelijke kennisbasis samengesteld. De vragen van de kennistoets gaan over die kennisbasis. Tijdens de opleiding wordt deze kennisbasis behandeld. De opleiding bereidt de student voor op de kennistoets(en). Meer informatie over de landelijke kennisbasis en de landelijke kennistoets lerarenopleidingen is te vinden op Daar zijn ook de landelijke kennisbasis en een oefentoets te vinden, evenals een toetsgids per vak dat een landelijke toets kent. De organisatie 10voordeleraar De organisatie 10voordeleraar is door de lerarenopleidingen belast met de organisatie van de ontwikkeling van kennisbases, toetsvragen, de digitale toets en de totstandkoming van de uitslag. De digitale toetsen worden op de hogescholen afgenomen. De organisatie 10voordeleraar en de hogescholen met lerarenopleidingen zorgen er samen voor dat de landelijke kennistoetsen objectief en betrouwbaar zijn. Om te zorgen dat studenten, bij welke hogeschool zij hun opleiding ook volgen, dezelfde kansen hebben, hanteren alle hogescholen dezelfde regels: de landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen-oer. Hierin staan de relevante regels voor studenten. Voor de landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen gaan de bepalingen van deze landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen OER boven de regels die gelden voor de overige toetsen van de opleiding. Om het landelijke, uniforme karakter van de landelijke kennistoets te waarborgen, volgen hogescholen de landelijke afspraken met betrekking tot deelname, de aanmelding voor de toets, de toetsafname en bekendmaking van de resultaten. Dat houdt onder andere in dat hogescholen verplicht zijn om de toetsen te plannen in de overeengekomen tijdsloten. Toetsafnames buiten de overeengekomen tijdsloten zijn niet mogelijk. 26

27 Vanwege het landelijke karakter van de landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen kunnen er specifieke maatregelen getroffen worden. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen (niet limitatief): 1. Er kan, op initiatief van 10voordeleraar of de betrokken hogeschool, besloten worden dat de betrokken hogeschool niet kan deelnemen aan een toetsafname. Een dergelijke maatregel kan bijvoorbeeld genomen worden als de betrokken hogeschool niet een veilige toetsafname kan garanderen. Hierover worden de studenten door de betrokken hogeschool voorafgaand aan de toetsafname geïnformeerd. Deze hogeschool kan deelnemen aan de eerstvolgende toetsafname. Studenten dienen zich hiervoor opnieuw in te schrijven; 2. Als de toetsafname op het overeengekomen tijdstip is verstoord, zal door 10voordeleraar een nieuwe datum voor deze toetsafname worden bepaald Deze nieuwe toetsafname vindt vervolgens idealiter plaats binnen de toetsweek of toetsweken van de eerder geplande toetsafname datum doch uiterlijk binnen 4 werkweken na de eerder geplande toetsafname datum. De betrokken hogeschool informeert de studenten hierover; 3. In het geval van fraude 1 met de landelijke kennistoetsen kunnen er maatregelen op landelijk niveau genomen worden. Zo kan bijvoorbeeld de toetsafname uitgesteld worden. Er wordt in dat geval een nieuw toetsmoment gepland, uiterlijk binnen 4 werkweken na de eerder geplande toetsafname datum. De betrokken hogeschool informeert de studenten hierover; 4. Er kan besloten worden dat, bijvoorbeeld bij identiteitsfraude (een student heeft deelgenomen onder een andere naam dan die van de student zelf) de uitslag van de landelijke kennistoets niet wordt verstrekt. Het besluit daartoe wordt uiterlijk 5 werkweken na de datum van de toetsafname genomen. De betrokken hogeschool informeert de student(en) hierover; 5. Indien er bij studenten fraude wordt geconstateerd, is de examencommissie van de lerarenopleiding in kwestie bevoegd maatregelen te nemen jegens de betrokken student. 1 In het kader van de landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen wordt onder fraude in ieder geval verstaan: a. wanneer tijdens of na een toetsafname geconstateerd wordt dat de student gebruik maakt, of gebruik heeft gemaakt van hulpmiddelen waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan; b. wanneer tijdens of na een toetsafname geconstateerd wordt dat de student kijkt of gekeken heeft naar/op/in het werk van (een) andere student(en); c. wanneer tijdens of na een toetsafname geconstateerd wordt dat de student aanleiding/mogelijkheden heeft gegeven aan andere studenten zijn of haar werk in te zien; d. wanneer tijdens of na een toetsafname geconstateerd wordt dat de student tijdens de toetsafname informatie geeft of heeft gegeven aan andere studenten over de inhoud en uitwerking van de landelijke kennistoets; e. wanneer tijdens of na een toetsafname geconstateerd wordt dat de student tijdens de toetsafname onjuiste of valse informatie geeft of heeft gegeven over zijn of haar identiteit; f. wanneer tijdens of na een toetsafname geconstateerd wordt dat de student zich door iemand anders heeft laten vertegenwoordigen; g. het zich voor de datum of het tijdstip waarop de toetsafname zal plaatsvinden, in het bezit stellen van de vragen of opgaven van de desbetreffende kennistoets. 27

28 Regels voor aanmelding, deelname en uitslag 1. Een student meldt zich bij de eigen opleiding digitaal aan voor deelname aan de kennistoets en ontvangt daarvan een bevestiging. 2. In het geval een aangemelde student niet deelneemt aan de toets dan geldt de aanmelding als een toetsdeelname en kan de hogeschool administratiekosten in rekening brengen. 3. De landelijke kennistoetsen worden op de hogeschool en alleen in digitale vorm afgenomen. Voor studenten met een handicap of chronische ziekte waardoor het afleggen van de toets onder de standaardafnamecondities duidelijk negatief wordt beïnvloed, kan de examencommissie verzoeken de tijdsduur van de toetsafname te verlengen. De lettergrootte en het contrast van het beeldscherm kunnen vergroot worden. Het verzoek tot tijdsduurverlenging moet door de examencommissie gelijktijdig met de aanmelding ingediend worden. 4. De geldigheidsduur van de uitslag van de digitale landelijke kennistoetsen is bepaald op vijf jaar nadat de uitslag is opgenomen in de studentenadministratie van de hogeschool. Binnen deze periode gelden behaalde resultaten bij overstap ook op een andere hogeschool. 5. De opleiding ontvangt van 10voordeleraar 21 werkdagen na afloop van de toetsperiode een overzicht van de resultaten (inclusief een cijferlijst) van de studenten die hebben deelgenomen aan de toets. De opleiding deelt de student het behaalde cijfer mee uiterlijk drie werkdagen nadat de hogeschool het overzicht van de resultaten van 10voordeleraar heeft ontvangen. 10voordeleraar hanteert voor het bepalen van wat werkdagen en vakantieweken zijn het schoolvakantieoverzicht, zoals dat jaarlijks wordt gepubliceerd op de website van de rijksoverheid: 6. Nadat de uitslag van een landelijke kennistoets bekend is gemaakt, kunnen studenten die hun toets willen inzien zich aanmelden op de website De inzage vindt plaats op een locatie die door 10voordeleraar wordt vastgesteld. Bij de inzage is er geen inhoudelijke toelichting. De reiskosten voor de inzage komen voor rekening van de student. 7. Beroep: Studenten kunnen tegen de uitslag van de toets beroep aantekenen. Dat moet binnen twee weken nadat de landelijke inzage periode is afgelopen, bij de toegankelijke faciliteit (ook wel Loket of Klachtenloket genoemd) van de eigen hogeschool conform de procedures en reglementen van de eigen opleiding. Regels voor de toetsafname Bij de afname van de landelijke kennistoets gelden de volgende regels: 1. Studenten moeten zich legitimeren door middel van een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Jassen, tassen, horloges, telefoons en andere middelen waarmee elektronische informatieoverdracht mogelijk is, moeten buiten het toetslokaal blijven, of vóór in de toetsruimte. 2. De surveillanten delen nadat de student achter de pc is gaan zitten aan elke student zijn/haar inlogbrief uit. Deze inlogbrief bevat een unieke inlognaam (deelnemer ID), een uniek wachtwoord en de URL voor de toets. Deelnemen onder een andere identiteit / inlognaam is niet toegestaan. 3. Studenten moeten minimaal 30 minuten blijven zitten alvorens ze de toetsruimte mogen verlaten. De toets moet in alle gevallen afgerond worden vóór het voor de toets vastgestelde eindtijdstip. 4. Studenten mogen geen andere dan de toegestane hulpmiddelen gebruiken. De toegestane hulpmiddelen staan vermeld in de toetsgids van de landelijke kennistoets. 28

29 5. Bij het afsluiten van de toets moet de student de toets daadwerkelijk afsluiten (knop toets beëindigen ) en uitloggen. De inlogcode, het kladpapier en eventueel andere uitgereikte hulpmiddelen moeten weer ingeleverd worden. 6. Studenten mogen niets meenemen waarop informatie over de vragen staat. 7. Alle gangbare regels van het tentamenreglement van de hogeschool zijn van toepassing voor zover ze niet in strijd zijn met deze regels voor de landelijke kennistoetsen. 29

30 Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen Studiejaar Onderdeel 1a (Specifiek: geldt voor tweedegraads lerarenopleidingen) Vooraf: 1. Voor de tweedegraads lerarenopleidingen Nederlands, Engels, Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, algemene economie, bedrijfseconomie, maatschappijleer, gezondheidszorg en welzijn, omgangskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie geldt het volgende: de vakdidactische en vakinhoudelijke kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken, is vastgelegd in de kennisbases die landelijk zijn overeengekomen. 2. Per studiejaar zijn er twee toetsrondes. Hogescholen die de desbetreffende lerarenopleiding aanbieden, zijn verplicht deze twee toetsrondes in een studiejaar te faciliteren. Toetsdata worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd. Artikel 1 Voor de vakken Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, algemene economie, bedrijfseconomie, wiskunde en natuurkunde geldt dat een digitale kennistoets onderdeel uitmaakt van de opleiding. Aan deze kennistoets is één studiepunt verbonden. 2 a. Aan deze toets moeten alle studenten en cursisten meedoen die vanaf het studiejaar ingestroomd zijn. Alleen studenten vermeld in artikel 1 sub b zijn uitgesloten van deelname. b. Studenten van een kopopleiding met een vooropleiding die vermeld staat in de verwantschapstabel (zie artikel 6a.1 van de Regeling Studiefinanciering 2000) zijn uitgesloten van deelname aan de landelijke kennistoets. Artikel 2 Voor de vakken Duits, Frans, maatschappijleer, gezondheidszorg en welzijn, omgangskunde, biologie en scheikunde geldt dat een digitale kennistoets onderdeel uitmaakt van de opleiding. Aan deze kennistoets is één studiepunt verbonden. 3 a. Aan deze toets moeten alle studenten en cursisten meedoen die vanaf het studiejaar ingestroomd zijn. Alleen studenten vermeld in artikel 2 sub b zijn uitgesloten van deelname. b. Studenten van een kopopleiding met een vooropleiding die vermeld staat in de verwantschapstabel (zie artikel 6a.1 van de Regeling Studiefinanciering 2000) zijn uitgesloten van deelname aan de landelijke kennistoets. 2 Een aantal hogescholen heeft gekozen de kennistoets deel uit te laten maken van een grotere onderwijseenheid. In deze gevallen is de kennistoets voorwaardelijk voor het behalen van die onderwijseenheid. 3 Een aantal hogescholen heeft gekozen de kennistoets deel uit te laten maken van een grotere onderwijseenheid. In deze gevallen is de kennistoets voorwaardelijk voor het behalen van die onderwijseenheid. 30

31 Artikel 3 Er kan pas deelgenomen worden aan de digitale landelijke kennistoets als de student: a. de propedeuse heeft behaald en; b. tenminste 65% van de studiepunten heeft behaald behorende bij de onderwijseenheden van de kennisbasis en deze onderwijseenheden geheel heeft doorlopen en; c. deze studiepunten in het cijferregistratiesysteem van de studentenadministratie zijn verwerkt. d. Wanneer de opleiding geen propedeutisch examen kent, geldt lid a van dit artikel niet. Artikel 4 Een student mag, mits voldaan is aan de voorwaarden voor deelname, elk studiejaar maximaal twee keer deelnemen aan een digitale landelijke kennistoets. Artikel 5 Sinds het studiejaar geldt voor het vak Engels dat het behalen van het Certificate of Proficiency in English (CPE) onderdeel is van de toetsing in het kader van 10voordeleraar. Vanaf het studiejaar geldt voor de vakken Duits, Frans en Spaans dat een landelijk overeengekomen internationale toets onderdeel is van de toetsing in het kader van 10voordeleraar. Het betreft achtereenvolgens het Goethe-Zertifikat, de Test de Connaissance du Français (TCF) en het Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE). Aan elke internationale toets is één studiepunt verbonden. 4 Artikel 6 De geldigheidsduur van het Certificate of Proficiency in English (CPE) is bepaald op vijf jaar. Hetzelfde geldt voor het Goethe-Zertifikat (Duits), het TCF (Frans) en het DELE (Spaans). Binnen deze periode gelden behaalde resultaten bij een eventuele overstap naar een andere hogeschool ook op deze andere hogeschool. 4 Een aantal hogescholen heeft gekozen de internationale taaltoets deel uit te laten maken van een grotere onderwijseenheid. In deze gevallen is de internationale taaltoets voorwaardelijk voor het behalen van die onderwijseenheid. 31

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 5 Landelijke kennistoetsen Lvo Pabo

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 5 Landelijke kennistoetsen Lvo Pabo Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 5 Landelijke kennistoetsen Lvo Pabo 2018-2019 1 Inhoudsopgave Titel 1: Algemeen Titel 2: Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs Titel 3: PABO Deze regeling is vastgesteld

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief, versie 31 mei 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis Crohonummer: 35197 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde Crohonummer: 35201 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Wiskunde CROHO: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar Wiskunde CROHO-nr: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar Algemene Economie CROHO-nr: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn Crohonummer: 35388 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Docent Beeldende Kunst & Vormgeving CROHO-nummer: 39100 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Versie: Concept INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde Crohonummer: 35261 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte vakken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde CROHO-nummer: 35201 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde Crohonummer: 35221 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken

Nadere informatie

Serious Gaming (Master)

Serious Gaming (Master) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Serious Gaming (Master) Croho: 49126 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Concept 0.2. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn CROHO-40120 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: instituut Zorg en Welzijn Definitief:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde CROHO-nummer: 35421 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Communication and Multimedia Design (Bachelor) CROHO-nummer: 34092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands Crohonummer: 35198 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde Crohonummer: 35201 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn CROHO-nummer: 35388 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde Crohonummer: 35421 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene economie CROHO-nummer: 35202 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer CROHO-nummer: 35411 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde Crohonummer: 35221 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte vakken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits Crohonummer: 35193 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor Technische Bedrijfskunde 34421 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: definitief d.d. 13 mei 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer Crohonummer: 35411 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master-opleiding Leraar Fries CROHO-nummer: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2017-2018 Bachelor-opleiding: Docent Theater CROHO: 375 Variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & educatie INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie Crohonummer: 35301 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar Nederlands CROHO-nr.: 45269 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Nederlands CROHO: 45269 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar Natuurkunde CROHO-nr.: 45272 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer Crohonummer: 35411 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn CROHO- 40120 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: instituut Zorg en Welzijn Versie: Definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde Crohonummer: 35201 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn Crohonummer: 35388 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: definitief d.d.13 mei 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde Crohonummer: 35199 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte vakken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie Crohonummer: 35301 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Engineering Versie: Concept 8 mrt 2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits Crohonummer: 35193 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn Crohonummer: 35388 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar uits CROHO: 45265 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-2015 / definitief INHOUSOPGAVE

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde Versie: concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels Crohonummer: 35195 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans Crohonummer: 35196 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie: definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels Crohonummer: 35195 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Informatica CROHO-nummer 34479 voltijd NHL Hogeschool Opleiding: Informatica Versie: mei 2016 versie 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer:34808 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis CROHO-nummer 35197 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis Crohonummer: 35197 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Financial Services Management (bachelor) 34414 variant: duaal NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.2 definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries Crohonummer: 35144 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie: definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Accountancy 34406 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Opleiding tot verpleegkundige 560 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1., 08 juli 015 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis Crohonummer: 35197 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer: 34139 variant: Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene economie Crohonummer: 35202 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief Datum: 28 mei 2015 Studentenstatuut

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 20-2016 Opleiding tot verpleegkundige 34560 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1.1 08 juli 20 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bachelor MARITIEME TECHNIEK 34276 EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK 80067 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Maritieme Techniek Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Naam bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer: 34139 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Business Administration Versie: Augustus 2016

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands Crohonummer: 35198 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSGAVE INHOUDSGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands Crohonummer: 35198 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 016-017 Bedrijfseconomie (Bachelor) 34401 Bedrijfseconomie (AD) 80065 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1. definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor MARITIEME TECHNIEK 34276 EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK 80067 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Techniek, Maritiem Instituut

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer 34139 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie 4401 Bedrijfseconomie(AD) 80065 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Communication and Multimedia Design crohonummer: 34092 variant: voltijd NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Naam bachelor-opleiding HBO-Rechten CROHO-nummer: 39205 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Business Administration Versie: Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot verpleegkundige 34560 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Gezondheidszorg Versie: V2 22-06-2016 Status: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Commerciele Economie 34402 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 1 ALGEMEEN...4

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 HBO-Rechten CROHO-nummer 3905 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie (Bachelor) 34401 Bedrijfseconomie (AD) 80065 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Civiele Techniek CROHO-nummer 34279 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene economie Crohonummer: 35202 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor Civiele Techniek CROHO-nummer 34279 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Communicatie CROHO-nummer: 4405 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 25 mei 2016 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN...4

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor OCEAN TECHNOLOGY 34190 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016 2017 International Busines ss & Languages (BACHELOR) 34407 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept IHOUDSOPGAVE IHOUDSOPGAVE...2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Accountancy 34406 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Accountancy (Bachelor) 34406 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.2 definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie