In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:"

Transcriptie

1 Mardenko Hermadix Coatings DomJur WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: WIPO2004NL4 Datum: ARBITRAAL VONNIS In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Mardenkro Holding B.V. en Mardenkro B.V. De Geertstraat PS Baarle Nassau Nederland (eiser) en Hermadix Coatings B.V. Molenweg BS Aalsmeerderbrug Nederland (verweerder) Scheidsgerecht: Mr. T. Cohen Jehoram Vertegenwoordiger van eiser: Vereenigde Postbus DH s-gravenhage Nederland Vertegenwoordiger van verweerder: Dhr. M.C. van Zijverden Postbus AA Aalsmeer Nederland Dit arbitraal vonnis wordt door mij gewezen als arbiter in een geschil onder toepassing van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) Regeling voor.nldomeinnaamarbitrage (de Regeling) tussen Mardenkro Holding B.V. en Mardenkro B.V. (eiser) en Hermadix Coatings B.V. (verweerder) met betrekking tot de domeinnaam <redusol.nl> (de Domeinnaam). 1. Partijen Eiser in deze arbitrage zijn Mardenkro Holding B.V. en Mardenkro B.V. (tezamen: eiser) te Baarle Nassau, Nederland, vertegenwoordigd door Vereenigde, te s- Gravenhage, Nederland. Verweerder in deze arbitrage is Hermadix Coatings B.V. te Aalsmeerderbrug, Nederland, vertegenwoordigd door dhr. M.C. van Zijverden, te Aalsmeer, Nederland. 2. Domeinnaam en Deelnemer De domeinnaam in geschil is <redusol.nl>, welke door Virtual Registrar h/o Virtual Dynamix te Oosterbeek, Nederland als Deelnemer is geregistreerd.

2 3. Geschiedenis van de Procedure De eis is op 22 juni 2004 per , respectievelijk op 23 juni 2004 per post bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Center) ingediend. Het Center heeft op 23 juni 2004 een ontvangstbevestiging aan eiser gestuurd. Op 23 juni 2004 heeft het Center bij SIDN een verzoek ingediend tot verificatie in het register van de door eiser overgelegde gegevens betreffende de Domeinnaam. Op 23 juni 2004 heeft SIDN in antwoord op het verificatieverzoek per aan het Center bevestigd dat verweerder de huidige houder is van de Domeinnaam en heeft het de administratieve en technische contactgegevens gestuurd. SIDN heeft daarbij bevestigd dat de Regeling op de Domeinnaam van toepassing is. SIDN heeft tevens bevestigd dat het de status quo van de Domeinnaam per 23 juni 2004 heeft bevroren, welke status in overeenstemming met artikel 8 van de Regeling gehandhaafd blijft gedurende het aanhangig zijn van de arbitrageprocedure. Het Center heeft de eis op naleving van de in de Regeling vervatte formele vereisten geverifieerd en heeft ontvangst van de verschuldigde gelden bevestigd. Het scheidsgerecht gaat met deze bevindingen akkoord. In overeenstemming met de artikelen 5.5, 7.1 en 7.3 van de Regeling heeft het Center op 24 juni 2004 verweerder formeel van het indienen van de eis op de hoogte gesteld onder toezending van een afschrift van eis. De arbitrageprocedure is hiermee op 24 juni 2004 aanhangig gemaakt. In overeenstemming met artikel 9.1 van de Regeling heeft verweerder tijdig een verweerschrift ingediend. Het Center heeft op 2 juli 2004 de ontvangst van het verweerschrift aan verweerder bevestigd. Met inachtneming van het verzoek van eiser overeenkomstig artikel 6.3 van de Regeling tot benoeming van een arbiter heeft het Center op 2 juli 2004 overeenkomstig artikel 10.1 aan partijen een lijst met de namen van drie potentiële arbiters toegezonden. Overeenkomstig de wens van beide partijen heeft het Center op 8 juli 2004 Tobias Cohen Jehoram als enig arbiter in dit geschil aangesteld. Het scheidsgerecht is van mening dat het correct is samengesteld. Het scheidsgerecht heeft het formulier Acceptatie tot Benoeming Arbiter tevens Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid als vereist op grond van artikel 10.9 van de Regeling overgelegd. Op grond van artikel 16.2 van de Regeling heeft eiser op 8 juli 2004 nadere stukken aan het Center overgelegd alsmede haar eis gewijzigd per op dezelfde datum verzonden aan het Center. Teneinde verweerder gelegenheid te geven zich over deze nadere stukken en wijziging van eis uit te laten, alsmede om de door haar ingenomen stellingen, voor zover betwist, met bewijsstukken te onderbouwen, heeft het scheidsgerecht op 9 juli 2004 een procedurele order uitgevaardigd. Hierbij is verweerder de mogelijkheid geboden om uiterlijk 16 juli 2004 een schriftelijke reactie in het geding te brengen en is eiser voor zover bij die schriftelijke reactie stukken in het geding worden gebracht in de gelegenheid gesteld binnen 6 kalenderdagen na ontvangst op die stukken te reageren. Verweerder heeft van de geboden mogelijkheid gebruik gemaakt en op 14 juli per e- mail een schriftelijke reactie in het geding gebracht. Daar verweerder hierbij geen nadere stukken heeft overgelegd, slaat het scheidsgerecht geen acht op de op 16 juli door eiser per in het geding gebrachte schriftelijke reactie. Het scheidsgerecht zal (derhalve) ook geen acht slaan op de door verweerder op 28 juli ingestuurde reactie

3 op de laatstgenoemde van 16 juli Hierbij zij terzijde opgemerkt dat voornoemde reacties prima facie geen nieuwe gezichtspunten lijken op te leveren welke van invloed hadden kunnen zijn op onderhavige beslissing van het scheidsgerecht. Nu zowel eiser als verweerder in Nederland woonachtig zijn, is de procestaal onder toepassing van artikel 17.1 van de Regeling het Nederlands. 4. Feitelijke Achtergrond Merkrechten Eiser Mardenkro Holding B.V. is houder van het Beneluxmerk REDUSOL (woordmerk), geregistreerd op 16 juni 1987 onder nummer voor verven in klasse 2 (het Merk). Eiser is daarnaast houder van het Beneluxmerk REDUSOL XTRA (woordmerk), geregistreerd op 25 maart 1999 onder nummer voor verven in klasse 2 (samen: de Merken). Domeinnaam Verweerder heeft de domeinnaam <redusol.nl> op 17 maart 2004 geregistreerd. Bij intoetsen van de Domeinnaam wordt (thans) automatisch doorgelinkt naar een webpagina van het onder de domeinnaam <biomeda.com> opererende Amerikaanse bedrijf Biomeda, waarop onder de naam REDUSOL een reagens wordt verhandeld. Biomeda is een in Foster City, te California, Verenigde Staten gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en verkoop van bio-technologische producten. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser De eis Eiser voert aan dat tot en met in ieder geval 11 juni 2004, de dag waarop zij aan verweerder een sommatiebrief heeft gestuurd, aan de Domeinnaam een website was gekoppeld waarop verweerder een product onder het merk TEMPERZON aanbood. Dit product vervult volgens eiser dezelfde functie en richt zich op hetzelfde publiek als de producten die eiser onder haar merk(en) REDUSOL (en REDUSOL XTRA) aanbiedt. Door registratie van de Domeinnaam, welke een aan het Merk identiek teken bevat, teneinde er gelijke waren als die welke eiser onder het Merk aanbiedt te verkopen, maakt verweerder inbreuk op de exclusief aan eiser toekomende merkrechten onder artikel 13A lid 1 sub a Benelux Merkenwet (BMW). Subsidiair stelt eiser dat verweerder inbreuk maakt op de aan eiser toekomende merkrechten onder artikel 13 A lid 1 sub b BMW. Zij voert hiertoe aan dat de producten tenminste als soortgelijk kunnen worden beschouwd en het bovendien aannemelijk is dat er bij het publiek verwarring bestaat doordat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de bedrijven van eiser en verweerder aan elkaar gelieerd zijn. Eiser stelt tevens dat haar Merk als in de Benelux bekend kan worden beschouwd in de zin van artikel 13 A lid 1 sub c BMW, op grond waarvan zij tegen verweerder kan optreden. Verweerder gebruikt de Domeinnaam dusdanig dat potentiële klanten op zoek naar het product REDUSOL nietsvermoedend op de website van verweerder terechtkomen waar deze het soortgelijke product TEMPERZON aanbiedt. Verweerder heeft derhalve de Domeinnaam slechts geregistreerd en gebruikt om te profiteren van de bekendheid van het Merk teneinde meer van haar eigen producten af te zetten. Hierdoor wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en afbreuk gedaan aan de reputatie en/of het onderscheidend vermogen van het Merk.

4 Daar verweerder bovendien geen enkele geldige reden had om juist deze Domeinnaam te kiezen, levert dit gebruik van de Domeinnaam volgens eiser inbreuk op de aan haar toekomende rechten onder artikel 13 A lid 1 sub d BMW op. Door dit gebruik trekt verweerder namelijk zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit, en doet zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en / of de reputatie van het Merk. Eiser erkent dat de website tegenwoordig doorlinkt naar de website van Biomeda, waarop producten worden verhandeld welke niet soortgelijk zijn aan die van eiser, doch zij wijst er op dat de website tot de datum van haar sommatie was doorgelinkt naar een website van verweerder, waarop het product TEMPERZON werd aangeboden, en dat aldus inbreuk op haar merkrechten heeft plaatsgevonden. Doordat verweerder houder is van de Domeinnaam en derhalve in staat is de website aan te passen of de Domeinnaam opnieuw te verbinden met de website van verweerder, is er sprake van een dreigende (hernieuwde) inbreuk waartegen eiser zich op grond van artikel 13 A lid 1 BMW kan verzetten. Tot slot merkt eiser op dat de registratie van de Domeinnaam door verweerder het eiser onmogelijk maakt haar Merk als.nl domeinnaam te registreren. Het nader ingekomen stuk Bij nader ingekomen stuk heeft eiser betwist dat de door haar aan verweerder verzonden correspondentie niet per fax zou zijn aangekomen. De aangetekende poststukken zouden volgens eiser bewust door verweerder zijn geweigerd. Eiser erkent dat de inhoud van de huidige aan de Domeinnaam gekoppelde website, waarop Biomeda een reagens onder het merk REDUSOL aanbiedt, geen inbreuk maakt op haar merkrechten. Eiser stelt zich echter op het standpunt dat de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw geschiedde, daar zij enkel tot doel had om de afzet van het product van verweerder, te weten TEMPERZON, te vergroten. Eiser betwist daartoe dat de voor 11 juni 2004 aan de Domeinnaam gekoppelde website een testkarakter zou hebben gehad. Volgens eiser werd er destijds doorgelinkt naar de ook thans nog bestaande website <lichtisgeld.nl>. Deze website, waarvan de inhoud overeenstemt met de website <temperzon.nl>, is gericht op het verwerven van afzet van het product van verweerder, waardoor het een testkarakter ontbeert. Eiser betwist tevens dat het bestaan van de zogenaamde test website niet aan het publiek zou zijn kenbaar gemaakt. Hiertoe stelt zij dat een ieder bij het intoetsen van de Domeinnaam automatisch werd doorgelinkt naar de betreffende website, en wijst zij tevens op het door verweerder aangedragen feit dat een klant van verweerder de website ook daadwerkelijk had bezocht. Tot slot bestempelt eiser het voornemen van verweerder om de Domeinnaam aan Biomeda te schenken als ongeloofwaardig, gegeven het ontbreken van enige commerciële relatie tussen deze in een geheel verschillende branche opererende bedrijven. B. Verweerder Verweerder betwist de door eiser gestelde inbreuk op de aan haar toekomende merkrechten. Hiertoe voert zij aan dat het merk REDUSOL sinds 1982 toekomt aan het Amerikaanse bedrijf Biomeda, dat reagens voor gebruik in laboratoria onder dit merk op de markt brengt. Daar de reagens niet vergelijkbaar is met het product van eiser dat onder het merk REDUSOL op de markt wordt gebracht, vormt de registratie van de Domeinnaam geen inbreuk op het Merk nu er doorgelinkt wordt naar het product van Biomeda. Verweerder erkent dat er tot in ieder geval 11 juni aan de Domeinnaam een website

5 was verbonden waarop producten van verweerder werden verhandeld. Volgens verweerder betrof het hier echter een zogenaamde "test website", van het bestaan waarvan het publiek niet in commerciële uitingen op de hoogte was gebracht. Verweerder ontkent dat zij de Domeinnaam voor commerciële doeleinden gebruikte. Verweerder stelt bovendien dat zij voornemens was de Domeinnaam samen met <redusol.com> aan Biomeda te schenken, waarover zij reeds contact zou hebben gehad met voornoemd bedrijf. Tot slot betwist verweerder per fax en per aangetekende post correspondentie van eiser in deze zaak te hebben ontvangen. De nadere schriftelijke reactie Bij nader ingekomen stuk heeft verweerder zich er over beklaagd dat eiser heeft nagelaten een afschrift van het nader ingekomen stuk rechtstreeks aan verweerder te zenden. Verweerder betoogt tevens dat niet de inhoud van een website bepalend is voor de kwalificatie als test website, maar de bedoeling van verweerder. Tot slot betwist verweerder dat er gevaar voor dreigende inbreuk op de merkrechten van eiser bestaat, nu zij het voornemen heeft de Domeinnaam aan Biomeda over te dragen waardoor zij op het gebruik ervan geen invloed meer zal kunnen uitoefenen. 6. Oordeel en Bevindingen Toepasselijkheid Regeling en bevoegdheid scheidsgerecht Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd op 17 maart Op grond van artikel 21 van de Regeling welke ten tijde van de registratie van kracht was, heeft verweerder zich daarbij onderworpen aan arbitrage met betrekking tot geschillen over de vraag of met de registratie en / of het gebruik van de geregistreerde Domeinnaam, de domeinnaamhouder inbreuk maakt op een Benelux merkrecht (inclusief rechten op Gemeenschapsmerken) of een recht op een Nederlandse handelsnaam. SIDN heeft bevestigd dat deze arbitrageprocedure van toepassing is op de Domeinnaam. Het instellen van de eis door eiser houdt derhalve een geldige arbitrage overeenkomst tussen partijen in. Gebaseerd op het voorgaande, alsook op de aan de eis ten grondslag liggende Benelux Merken, stelt het scheidsgerecht vast dat het op grond van artikel 11.2 van de Regeling bevoegd is om onderhavig geschil te beslechten. Hierbij zij opgemerkt dat de juridische consequenties van deze beslissing aan de partijen ter vrije beoordeling staan in de zin van artikel 1020 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Plaats van arbitrage In overeenstemming met artikel 17.4 van de Regeling, is de plaats van arbitrage Amsterdam, Nederland. Op grond van artikel 11.3 en 11.4 van de Regeling, beslist het scheidsgerecht in overeenstemming met de Regeling en naar Nederlands recht. Beoordeling Verweerder stelt dat eiser in gebreke is gebleven haar rechtstreeks de door eiser nader ingediende stukken toe te doen komen. Nu verweerder niet heeft betwist deze stukken tijdig van het Center te hebben ontvangen, is het scheidsgerecht van mening dat verweerder niet in haar verdediging is geschaad. Bovendien is niet gebleken dat verweerder zich als gevolg hiervan extra kosten of moeite heeft moeten getroosten, zodat het scheidsgerecht aan het eventueel verzuim ter zake geen consequenties zal

6 verbinden. Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient in dit geschil beoordeeld te worden of verweerder door de registratie en / of het gebruik van de Domeinnaam inbreuk maakt op een aan eiser toekomend Benelux merkrecht. Het scheidsgerecht stelt hiertoe vast dat Mardenkro Holding B.V. houdster is van de Benelux Merken REDUSOL en REDUSOL XTRA voor onder meer verven. Het scheidsgerecht stelt tevens vast dat binnen de Benelux aan Biomeda geen merkrechten ter zake van REDUSOL toekomen. Niet betwist is dat onder het teken REDUSOL zoals gebruikt in de onderhavige Domeinnaam, thans producten worden aangeboden van het Amerikaanse bedrijf Biomeda. Het betreft hier een reagens, welk product niet soortgelijk is aan de producten die eiser onder de merken REDUSOL en REDUSOL XTRA verhandelt. Partijen zijn het er over eens dat dit huidige gebruik van de Domeinnaam geen inbreuk maakt op de aan eiser toekomende merkrechten. Nu de onder de Domeinnaam aangeboden waren niet (soort)gelijk zijn aan die welke eiser aanbiedt onder haar voor onder meer verven ingeschreven Merken, is in ieder geval op dit moment geen sprake van inbreuk op grond van het bepaalde in artikel 13 A lid 1 sub a en b BMW. Voor wat betreft eventuele eerdere inbreuk, daarop zal voor zover nodig hierna worden ingegaan. Eiser baseert haar eis daarnaast op de stelling dat de enkele registratie van de Domeinnaam door verweerder inbreuk maakt op de aan eiser toekomende merkrechten, daar dit te kwader trouw zou zijn geschied. Het scheidsgerecht merkt hierbij op dat anders dan bij de voor onder meer.com geldende Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), een inbreukmakende registratie op zich voldoende is om onder de Regeling tot een merkinbreuk te concluderen. In onderhavige procedure is de aan- of afwezigheid van kwade trouw op zich niet van doorslaggevende betekenis, maar kan het (slechts) een rol spelen bij de beoordeling van de vraag of verweerder een geldige reden had voor deze registratie. Op grond van artikel 13 A lid 1 sub d BMW kan de houder van een Benelux merk zich verzetten tegen het gebruik door een derde van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dit gebruik, zonder een geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In de civiele rechtspraak is meerdere malen aangenomen dat de enkele registratie van een domeinnaam "gebruik anders dan ter onderscheiding van waren" in de zin van artikel 13 A lid 1 sub d BMW kan opleveren. 1 De door verweerder voor de registratie aangevoerde reden te weten schenking aan een commercieel niet-gelieerde, in een ver buitenland gevestigde onderneming, actief in een andere branche is door eiser gemotiveerd (nl. wijzend op deze omstandigheden) betwist en komt het scheidsgerecht met eiser als niet voor de hand liggend voor. Dat geldt te meer waar verweerder een rechtstreekse concurrent van eiser is, verweerder bekend is met het product en de productnaam van eiser en zij op haar website een (wat verholen) (prijs)vergelijking met het product REDUSOL had en heeft opgenomen. Dit wijst er op dat verweerder bij de registratie het oog had op de naam van het product van eiser. Bovendien bestaat er geen enkele aanwijzing dat Biomeda zich richt op de Nederlandse markt, zodat er voor haar een commercieel belang zou bestaan bij het houden van een.nl domein. Verweerder heeft na in de gelegenheid gesteld te zijn bovenstaande (betwiste, en voorshands onaannemelijke) stelling te bewijzen terzake geen enkel bewijs overgelegd, zelfs niet voor wat betreft het bestaan van een commerciële relatie tussen 1 Zie Vzr. Rb. Haarlem 25 juni 2002, DomJur (epa.nl); Pres. Rb. Arnhem 25 oktober 1999, DomJur (klm-alitalia.com).

7 verweerder en Biomeda, zodat het scheidsgerecht het ervoor houdt dat dit niet de (werkelijke) reden is of was voor de registratie. Bovenop dit alles komt nog dat, zelfs al zou verweerder Biomeda de Domeinnaam hebben aangeboden, er voor registratie van de Domeinnaam door verweerder geen noodzaak bestond, hetgeen op zich al meebrengt dat geen sprake is van een geldige reden. Nu verweerder tevens het bestaan van voorbereidende besprekingen met Biomeda niet aannemelijk heeft kunnen maken, laat staan heeft aangetoond dat er voor haar enige noodzaak bestond om de Domeinnaam te registreren, ontbeert verweerder een geldige reden in de zin van voormeld artikel. Voorgaande registratie levert aldus gebruik op "anders dan ter onderscheiding van waren". Deze registratie verhindert eiser om haar Merk (op de meest voor de hand liggende wijze) als domeinnaam te gebruiken, zodat met dit gebruik afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van dat Merk. Dat hiervoor geen geldige reden bestaat, werd hierboven reeds vastgesteld. De registratie van de Domeinnaam door verweerder maakt derhalve inbreuk op de aan eiser onder artikel 13 A lid 1 sub d BMW toekomende merkrechten. Voorts is zoals hierboven reeds overwogen gesteld en niet betwist dat het Merk (als merk van eiser) een grote bekendheid geniet bij het in aanmerking komende publiek in de Benelux. Door het huidige gebruik van de Domeinnaam voor niet soortgelijke waren, wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het Merk in de Benelux, dat wil zeggen in ieder geval in Nederland. Het Benelux publiek, althans het Nederlandse publiek dat er veronderstellende wijze van uitgaat door intoetsen van het Merk gevolgd door de extensie.nl op een Nederlandstalige website met productinformatie van eiser te komen, wordt onverhoeds doorgelinkt naar de Engelstalige website van een voor hen waarschijnlijk onbekend Amerikaans bedrijf, waar een voor hen onbekend product wordt aangeboden. Hierdoor boet het Merk als onderscheidingsteken voor verven aan onderscheidende kracht in. Zoals hierboven overwogen, is niet van enige rechtvaardigingsgrond terzake gebleken. Het huidige gebruik van de Domeinnaam door verweerder maakt derhalve tevens inbreuk op de aan eiser onder artikel 13 A lid 1 sub c BMW toekomende merkrechten. Nu het scheidsgerecht concludeert dat zowel de registratie van de Domeinnaam als het huidige gebruik ervan voor niet-soortgelijke waren inbreuk maakt op de aan eiser toekomende merkrechten, behoeven de overige grondslagen van de eis geen nadere bespreking. Het scheidsgerecht merkt nog slechts ten overvloede op dat het gebruik van de Domeinnaam door verweerder voorafgaand aan de sommatie van eiser inbreuk maakte op de aan eiser onder artikel 13 A lid 1 sub a dan wel (bij niet identieke waren) sub b BMW toekomende merkrechten. Uit de eigen stellingen van verweerder blijkt dat (potentiële) afnemers op zoek naar het product REDUSOL van eiser via de Domeinnaam naar informatie over het soortgelijke product TEMPERZON van verweerder werden geleid. Hiermee is gegeven dat verweerder het Merk van eiser heeft gebruikt ter aanduiding, en dus ter onderscheiding van haar eigen product waarbij het irrelevant is of verweerder deze website al dan niet als zijnde in een testfase beschouwde. Potentiële afnemers konden hierdoor gemakkelijk in de waan worden gebracht dat eiser en verweerder dezelfde, of commercieel aan elkaar gelieerd zijn. Daaraan kan niet afdoen dat hier wellicht sprake is geweest van een "test website". Daar het Merk een in de Benelux bekend merk is, en er duidelijk voordeel werd getrokken uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het Merk, was er tevens sprake van inbreuk op de aan eiser onder artikel 13 A lid 1 sub c BMW toekomende merkrechten. Het enkele feit dat het gebruik van de Domeinnaam thans wegens doorlinking naar de

8 website van Biomeda, geen merkinbreuk ex artikel 13 A lid 1 sub a en sub b BMW meer oplevert, neemt niet de mogelijkheid weg dat verweerder (opnieuw) de Domeinnaam zal gebruiken ten einde haar eigen product TEMPERZON aan te bieden. De dreiging van een dergelijke merkinbreuk blijft door de enkele registratie van de Domeinnaam derhalve bestaan. Dit geldt te meer waar verweerder na in de gelegenheid gesteld te zijn haar betwiste stelling ter zake te bewijzen geen bewijs heeft overgelegd, waaruit blijkt dat zij zich verplicht of verbonden heeft de Domeinnaam aan Biomeda over te dragen. Concluderend zal de vordering van eiser dan ook als volgt worden toegewezen. Hierbij merkt het scheidsgerecht nog op dat eiser er met betrekking tot het toewijzen van de Domeinnaam er de voorkeur aan geeft dat dit geschiedt aan Mardenkro B.V. Echter, nu de merken REDUSOL en REDUSOL XTRA op naam staan van Mardenkro Holding B.V., en verweerder aldus slechts op de merkrechten van Mardenkro Holding B.V. inbreuk (heeft ge)maakt (en Mardenkro B.V. terzake geen eigen recht geldend kan maken), zal de Domeinnaam aan Mardenkro Holding B.V. worden toegewezen. 7. Beslissing Met referentie aan artikel 3 van de Regeling en het bovenstaande beslist het scheidsgerecht als volgt: 1 Eiser Mardenkro Holding B.V. zal houder worden van de domeinnaam <redusol.nl> in plaats van verweerder Hermadix Coatings B.V.; 2 Verweerder wordt verboden domeinnamen te registreren die overeenstemmen met de betreffende Domeinnaam, onder oplegging van een dwangsom van EUR per domeinnaam die in strijd met deze bepaling door verweerder wordt geregistreerd; 3 Verweerder wordt veroordeeld in de kosten van deze arbitrage ten bedrage van EUR , alsmede in een deel van de kosten van rechtsbijstand van eiser, ten bedrage van EUR ; 4 Het scheidsgerecht wijst af het meer of anders gevorderde. Tobias Cohen Jehoram Arbiter 26 juli 2004 Award originally published by the Secretariat of WIPO.The Secretariat of WIPO assumes no liability or responsibility with regard to the reproduction of the award. Deze uitspraak is oorspronkelijk gepubliceerd door het WIPO-secretariaat. Iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot het reproduceren van deze uitspraak wordt door het WIPO-secretariaat nadrukkelijk van de hand gewezen. wordt niet aanvaard. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: IPass - IRoam DomJur 2004-200 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: WIPO2004NL1 Datum: 31-05-2004 ARBITRAAL VONNIS In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Nadere informatie

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER)

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER) Art Amsterdam DomJur 2006-294 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2006NL12 Datum: 30 oktober 2006 Arbitraal vonnis tussen: Amsterdam RAI B.V., Amsterdam, Nederland (Eiseres) en HOF &

Nadere informatie

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Kleertjes - Buter DomJur 2005-214 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. WIPO2004NL6 Arbitraal vonnis In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Kleertjes.com

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex.

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex. Corendon Boek and Fly DomJur 2011-641 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0061 Datum: 9-12-2010 1. Partijen Eisers zijn Corendon Holding B.V. (eiseres sub 1) en Corendon International

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0019 Datum: 8 juli 2014 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is Evonik Röhm

Nadere informatie

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 De Verenigde Staten van Amerika (Eiseres)

Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 De Verenigde Staten van Amerika (Eiseres) Google - Piersma DomJur 2007-313 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2006NL15 Datum: 29 december 2006 Arbitraal vonnis tussen: en Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,

Nadere informatie

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland.

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland. General Electric - Aquacombi DomJur 2009-468 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0042 Datum: 26 november 2008 1. Partijen Eiser is General Electric Company, gevestigd te New

Nadere informatie

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd. Forever Living Products Netherlands B.V. Forevershop DomJur 2012-835 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0066 Datum: 29 maart 2012 1. Partijen Eiser is Forever Living Products

Nadere informatie

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland.

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland. Bedrijvenpagina Nederland Bedrijfspagina Benelux DomJur 2012-840 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0078 Datum: 26 maart 2012 1. Partijen Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland

Nadere informatie

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland.

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland. Maatschap JAN Accountants Thate Consultancy DomJur 2012-869 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0016 Datum: 11 juli 2012 1. Partijen Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland.

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland. 2Stepzahead B.V. R.I.S.Online Conversion DomJur 2013-968 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL2013-0007 Datum:14 juni 2013 1. Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland.

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland. Herbalife - verweerder DomJur 2010-594 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0025 Datum: 31-5-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City,

Nadere informatie

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland.

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland. TomTom Blue Ocean Capital DomJur 2009-430 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0013 Datum: 14 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is TomTom International

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama.

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama. ADP Nederland - Lotom Group S.A. DomJur 2009-483 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0009 Datum: 6 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure

Nadere informatie

Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap naar Fins recht Nokia Corporation, gevestigd te Espoo, Finland.

Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap naar Fins recht Nokia Corporation, gevestigd te Espoo, Finland. Nokia Webcell Europe DomJur 2006-254 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. WIPO2005NL11 Datum: 27 januari 2006 ARBITRAAL VONNIS 1. Partijen Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 1. Partijen Eiser is Disney Enterprises Incorporated uit Burbank,

Nadere informatie

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland.

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland. Kraft Foods - verweerder DomJur 2010-525 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0044 Datum: 07-09-2009 1. Partijen Eiseres is Kraft Foods Global Brands LLC, kantoorhoudende te Northfield,

Nadere informatie

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 [Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0043 Datum: 20 februari 2014 1. Partijen Eiser is [persoonsnaam] uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Google Small Business DomJur 2005-235 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. WIPO2005NL5 Arbitraal vonnis In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Google,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Ohra Platform Holding DomJur 2010-614 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0023 Datum: 26-07-2010 1. Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland.

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland. Office 1 Office 1 DomJur 2010-610 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0021 Datum: 16-07-2010 1. Partijen Eiser is de buitenlandse vennootschap Office 1 Superstores International

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland.

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland. Medec Benelux N.V. Medicare Uitgeest B.V. DomJur 2013-963 Wipo Arbitration and Mediation Center Zaak/rolnummer: DNL2013-0009 Datum:15 mei 2013 1. Partijen Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België,

Nadere informatie

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland.

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland. Run2Day - Runnersworld DomJur 2010-562 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0032 Datum: 14-08-2009 1. Partijen Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk.

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk. Norauto International v. E. Shiripour DomJur 2008-399 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL 2008-0026 Datum: 10 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze

Nadere informatie

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland.

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland. E-Plus Mobilfunk - Verweerder DomJur 2008-401 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0022 Datum: 12 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is E-Plus Mobilfunk

Nadere informatie

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland.

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland. NDS IE B.V. v. Droginet B.V. DomJur 2017-1240 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0002 Datum: 15 februari 2017 1. Partijen Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur 2017-1237 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0059 Datum: 7 maart 2017 1. Partijen Eiser is Vlaggen Unie Friesland uit Drachten,

Nadere informatie

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal DomJur 2011-647 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0070 Datum: 26-01-2011 1. Partijen Eiseres is Meubelvoordeel VOF uit Amersfoort,

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland.

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland. Stichting Den Haag Marketing Verweerder DomJur 2011-700 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0017 Datum: 10-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den

Nadere informatie

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg.

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg. Murag Wolfhalden H.J. DomJur 2009-431 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0004 Datum: 23 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Murag Wolfhalden AG, een

Nadere informatie

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland.

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland. Plex Elektronische Informatie Plexus ICT DomJur 2009-446 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0024 Datum: 13 augustus 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Plex

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk.

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk. GGD Nederland - Edoco DomJur 2008-386 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0015 Datum: 9 juli 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure is GGD Nederland

Nadere informatie

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0001 Datum: 13 maart 2015 1. Partijen Eiser is Dienst Wegverkeer uit Zoetermeer,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting.

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting. R.E.M. Holding Baby Tally DomJur 2009-437 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0019 Datum: 13 mei 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is R.E.M. Holding B.V., gevestigd

Nadere informatie

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur 2017-1248 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0017 Datum: 26 april 2017 1. Partijen De Eiseressen zijn PEFC Nederland uit

Nadere informatie

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland.

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland. Professional Telecom Support - Verweerder DomJur 2008-384 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0013 Datum: 26 juni 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Professional

Nadere informatie

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd. Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0015 Datum: 6 juni 2014 1. Partijen Eiser is Ticken B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België.

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België. Slaappunt Niessink Wolgroep DomJur 2011-635 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0053 Datum: 02-11-2010 1. Partijen Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

NLlounge - Verweerder DomJur 2008-400. In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

NLlounge - Verweerder DomJur 2008-400. In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: NLlounge - Verweerder DomJur 2008-400 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2007NL28 Datum: 23 mei 2008 In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

Nadere informatie

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. Doka Nederland Media Village DomJur 2010-573 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0009 Datum: 23-04-2010 1. Partijen Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland,

Nadere informatie

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V.

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V. Pardoel Automotive Eco Drive DomJur 2010-576 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0002 Datum: 06-04-2010 1. Partijen De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland,

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Cisco Linksys Paintlife DomJur 2004-201 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. WIPO2004NL3 ARBITRAAL VONNIS In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

Nadere informatie

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België.

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België. Cras N.V. Prelan Gemert DomJur 2013-923 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0057 Datum: 16 januari 2013 1. Partijen Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1.

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1. Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008 1. Partijen Eiseres is Musik Produktiv GmbH & Co. KG, statutair gevestigd

Nadere informatie

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder]

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] [Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] DomJur 2017-1217 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0044 Datum: 25 oktober 2016 1. Partijen Eiser is [Achternaam

Nadere informatie

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland.

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland. Oakley Inc. - Oakley Publishing DomJur 2008-388 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. DNL2008-0010 Datum: 30 mei 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Oakley Inc., gevestigd

Nadere informatie

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur 2017-1255 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0022 Datum: 30 juni 2017 1. Partijen De Eiser is Vereniging Lotuskring

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V.

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V. Stichting VVV Groep Nederland VRTBO DomJur 2011-696 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0013 Datum: 02-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting VVV Groep Nederland uit Leersum,

Nadere informatie

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland.

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland. Street One GmbH Webapply.nl DomJur 2013-979 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0021 Datum: 23 juli 2013 1. Partijen Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn.

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn. NS Reizigers B.V. Prestige TaxiCentrale DomJur 2012-901 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0041 Datum: 28 september 2012 1. Partijen De Eisers zijn NS Reizigers B.V. ( Eiser

Nadere informatie

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur 2016-1195 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-00013 Datum: 14 juli 2016 1. Partijen Eiseres is Expat Mortgages B.V. uit Amsterdam,

Nadere informatie

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland.

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland. Herbalife Multi Media Concepts DomJur 2010-611 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0026 Datum: 20-07-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland.

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland. Jakobs - Viper DomJur 2011-633 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0049 Datum: 16-11-2010 1. Partijen Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000.

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000. Hyporama Divoza Ruitersport DomJur 2000-25 Pres. Rechtbank Groningen Zaak-/rolnummer: 44301 / KG ZA 00-60 Datum: 25-02-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <junipershop.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu.

De onderhavige domeinnaam <junipershop.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu. Juniper Networks, Inc.- Ozbay turizm ve Ticaret A.S. DomJur 2013-936 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0071 Datum: 22 januari 2013 1. Partijen Eiser is Juniper Networks, Inc.

Nadere informatie

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd. Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur 2017-1229 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0058 Datum: 10 januari 2017 1. Partijen Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden,

Nadere informatie

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Pres. Rb. 's-gravenhage 4 augustus 2000 Rolnummer KG 00/741 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vennootschap naar Duits

Nadere informatie

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild.

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild. Leidsenhage E-motion Internet Services DomJur 2000-15 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/510 Datum: 20-06-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vereniging met volledige

Nadere informatie

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur 2017-1216 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0037 Datum: 28 november 2016 1. Partijen Eiser is Gebr. Berbers

Nadere informatie

Verweerder is X, h.o.d.n. Smartlogic, wonende c.q. gevestigd te Utrecht, Nederland.

Verweerder is X, h.o.d.n. Smartlogic, wonende c.q. gevestigd te Utrecht, Nederland. Komatsu Europe International - Smartlogic DomJur 2009-481 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0006 Datum: 25 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is

Nadere informatie

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië.

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië. Panariagroup Industrie Ceramiche Spa v. Imabo Hasco BV DomJur 2009-460 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL 2008-0032 Datum: 24 september 2008 1. Partijen Eiser is Panariagroup Industrie

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit Verl, Duitsland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland.

De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit Verl, Duitsland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland. Eiseres GmbH & Co. KG [verweerder] DomJur 2016-1177 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0056 Datum: 26 januari 2016 1. Partijen De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit

Nadere informatie

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen A. Inleiding Deze is in werking getreden op 28 februari 2008 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2010. Vanaf deze eerste datum zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke.nl-domeinnaam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2001:AC6640

ECLI:NL:RBMID:2001:AC6640 ECLI:NL:RBMID:2001:AC6640 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 28-06-2001 Datum publicatie 28-08-2001 Zaaknummer 107/2001 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Eiser is [Naam Eiser], Top Management Drunen B.V. uit Drunen, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is [Naam Eiser], Top Management Drunen B.V. uit Drunen, Nederland, intern vertegenwoordigd. Top Management Drunen B.V. v. Mobility Media B.V. DomJur 2017-1218 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0043 Datum: 16 November 2016 1. Partijen Eiser is [Naam Eiser], Top Management

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne, Nederland.

Eiseres is Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne, Nederland. Stichting Groene Hart Ziekenhuis - Technology Services DomJur 2009-409 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0034 Datum: 15 oktober 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting Groene

Nadere informatie

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick.

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick. Tony Mora - Rawhide DomJur 2011-629 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0041 Datum: 01-10-2010 1. Partijen De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca,

Nadere informatie

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 351643 / KG ZA 09-1525 Datum: 10-12-2009 Vonnis in kort geding van 10 december 2009 in de

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap.

Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap. Formule One Licensing - verweerder DomJur 2010-520 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0033 Datum: 27-07-2009 1. Partijen Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051 1. Partijen Eiser is Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret

Nadere informatie

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, België.

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, België. Argenta Spaarbank Media Village DomJur 2009-475 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0056 Datum: 22 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Argenta Spaarbank N.V. v. Media Village

Nadere informatie

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0003 Datum: 30 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Akzo Nobel Coatings

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen.

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen. Boomtechniek Krampf DomJur 2004-201 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer 192134/ HA ZA 03-505 Datum: 28-04-2004 Vonnis van de enkelvoudige kamer in de zaak van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0014 Datum: 8 mei 2015 1. Partijen Eiseres is beslist.nl B.V. uit Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur

Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur 2016-1213 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0042 Datum: 13 oktober 2016 1. Partijen De Eiseres is Stichting RTV NH, t.h.o.d.n.

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

1. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 23 mei 2001 wordt van het volgende uitgegaan.

1. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 23 mei 2001 wordt van het volgende uitgegaan. TMF Sam/Sam Music DomJur 2001-94 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 0110459 Datum: 14-06-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. de vennootschap onder firma The Music Factory

Nadere informatie

Vonnis van de president in kort geding in de zaak van:

Vonnis van de president in kort geding in de zaak van: Staal Bank- Rijnja DomJur 2004-189 Rechtbank Rotterdam 26 april 2001 Rolnr. 155081 / KG ZA 01-492 Vonnis van de president in kort geding in de zaak van: de naamloze vennootschap Staal Bank N.V., gevestigd

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

College voor Klachten en Beroep

College voor Klachten en Beroep College voor Klachten en Beroep STICHTING INTERNET DOMEINREGISTRATIE NEDERLAND BESLISSING Plaats en datum uitspraak Arnhem, 8 juni 2007 Zaaknummer 2007/13 Klager Mevrouw M.G.B. Breed, namens de Stichting

Nadere informatie

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden.

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden. AB Electrolux Beuk Horeca DomJur 2009-471 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0050 Datum: 1 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.

Nadere informatie

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland.

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland. DAF Trucks De Hoenderik DomJur 2010-527 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0043 Datum: 09-09-2009 1. Partijen Eiseres in deze procedure is DAF Trucks N.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS. Zaak nr : micronclean.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS. Zaak nr : micronclean.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS Zaak nr. 44037: micronclean.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: MICRONCLEAN

Nadere informatie

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland.

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland. Porsche BV Berry Smits DomJur 2010-529 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0049 Datum: 05-10-2009 1. Partijen Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland,

Nadere informatie

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan:

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan: XS Consultants - RDWeb DomJur 2001-50 Pres. Rechtbank 's-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/448 Datum: 26-04-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap Creative Alliance

Nadere informatie

College voor Klachten en Beroep

College voor Klachten en Beroep College voor Klachten en Beroep STICHTING INTERNET DOMEINREGISTRATIE NEDERLAND BESLISSING Plaats en datum uitspraak Arnhem, 8 juni 2007 Zaaknummer 2007/15 Klager De heer H. Stokhorst Domeinnaamhouder van

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie