Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag?"

Transcriptie

1 Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag? Voor militairen is dat de bevelhebber van het krijgsmachtdeel waartoe zij behoren en voor burgerambtenaren is dit afhankelijk van waar zij werkzaam zijn/waren. Bij de Centrale Organisatie de Secretaris-Generaal, bij een van de krijgsmachtdelen de bevelhebber van dat krijgsmachtdeel en bij DICO de Commandant DICO. Deze functionarissen nemen natuurlijk niet zelf alle beslissingen. Meestal hebben ze de bevoegdheid hiervoor aan iemand anders overgelaten (gemandateerd).

2 Vrijwillige uitstroom 1. Wat is Kansrijk? Kansrijk is een projectorganisatie van het Ministerie van Defensie die de regie voert over het externe herplaatsingsonderzoek. Een professionele bemiddelingsorganisatie is gecontracteerd (Capability) die met 2 andere organisaties (United Restart en Randstad Mobiliteitsdiensten) zorgen voor de feitelijke uitvoering van het onderzoek en de hieraan verbonden activiteiten. Kansrijk is bereikbaar via: Telefoon: (030) Fax: (030) Internet: Intranet: website DAVB van de Centrale Organisatie 2. Zijn de faciliteiten van Kansrijk ook beschikbaar voor niet overtolligen? In eerste instantie richt Kansrijk op de herplaatsingskandidaten die in het externe traject zitten. Daarnaast houdt Kansrijk zich bezig met de zogenaamde uitstroomarrangementen (afspraken met andere overheidsorganisaties en organisaties in de marktsector om grotere groepen defensiepersoneel over te nemen ) waarvoor herplaatsingskandidaten, knelpuntcategorieën en overig personeel dat vrijwillig wil uitstromen in aanmerking komen. 3. Kan men zich vrijwillig overtollig laten verklaren en meteen het externe traject in gaan? Men kan zich niet zo maar vrijwillig overtollig laten verklaren, tenzij gebruik wordt gemaakt van de remplaçantenregeling. Wel is het zo dat als men eenmaal is aangewezen als herplaatsingskandidaat, men ervoor kan kiezen het interne herplaatsingsonderzoek over te slaan en direct het externe herplaatsingstraject in te gaan. Daarbij moet wel worden bedacht dat dan geen terugkeer meer mogelijk is. Zodra het externe onderzoek start is interne herplaatsing niet meer aan de orde. 4. Waar kan men terecht voor de loopbaanscan SBK Defensie Op het intranet via Ryx, onder de knop Defensie en op Internet via 5. Moet je betalen voor de loopbaanscan? Neen. 6. Wanneer worden de knelpuntcategorieën bekend gesteld? De knelpuntcategorieën zijn bekend gesteld met de nota van de Staatssecretaris van Defensie van 3 maart 2004, nr. P/ , aan de Secretaris-Generaal, bevelhebbers en Commandant DICO. Deze nota is ook gepubliceerd op de DAVB intranetsite. Aanpassingen van de lijst zullen eveneens op die site worden bekend gesteld. 7. Heeft een defensiemedewerker die behoort tot een aangewezen knelpuntcategorie aanspraak op de stimuleringspremie wanneer een functie elders binnen Defensie wordt aanvaard? Nee, de stimuleringspremie is bedoeld om de vrijwillige uitstroom naar een functie buiten Defensie te stimuleren. Het gaat om defensiepersoneel dat zelf ontslag op aanvraag neemt. Dit is in beginsel niet het geval bij het aanvaarden van een andere functie binnen Defensie. Ook de bijkomende voorwaarden voor de aanspraak op de stimuleringspremie, zoals afstand doen van verdere aanspraken op Defensie en het bekorten van de

3 opzegtermijn, maken duidelijk dat het draait om een uitstroom uit de defensieorganisatie. 8. Hoe wordt de hoogte van de stimuleringspremie vastgesteld? Vallen toelagen ook onder de grondslag? De hoogte van de stimuleringspremie wordt vastgesteld aan de hand van het salaris zoals dat in de salaristabellen is opgenomen. Dit houdt in dat toelagen en vergoedingen niet in de grondslag worden meegenomen. 9. In punt 2.3. SBK is sprake van een stimuleringspremie ter hoogte van 9 bruto maandsalarissen bij een dienstverband van 15 jaar of meer. Moet dit een aaneengesloten dienstverband zijn of is een onderbreking toegestaan? Er moet sprake zijn van een aaneengesloten dienstverband van 15 jaar of meer. 10. Ondanks de verklaring waarmee afstand wordt gedaan van wachtgeldaanspraken kan betrokkene altijd solliciteren en eventueel terugkeren bij Defensie? Wat heeft die verklaring dan voor zin? De bedoelde verklaring kan iemand er niet van weerhouden op een later tijdstip opnieuw te solliciteren naar een functie bij het Ministerie van Defensie. Overigens is er geen terugkeergarantie. De verklaring heeft vooral een functie waar het gaat om de wachtgeldaanspraken. 11. Wie wijst de remplaçant aan? Het bevoegd gezag te weten de SG, bevelhebbers of C-DICO. De P-diensten kunnen door het bevoegd gezag worden gemandateerd een betrokkene als remplaçant aan te wijzen. 12. Waar kan men zich laten registreren als belangstellende voor de remplaçantenregeling? Bij de personeelsdienst. 13. Wanneer men zich als belangstellende voor remplaçant heeft laten registreren en het bevoegd gezag wijst een herplaatsingskandidaat aan om de functie van de remplaçant over te nemen wordt de remplaçant aangemerkt als herplaatsingskandidaat: En wat dan? Wanneer de remplaçant wordt aangewezen als herplaatsingskandidaat wordt hij aangemeld bij Kansrijk voor een extern herplaatsingsonderzoek. Een intern onderzoek is dan niet zinvol omdat de remplaçant juist plaatsmaakt voor herplaatsingskandidaat die nog in het interne traject zit. Het SBK is overigens volledig van toepassing op de remplaçant. Het externe onderzoek duurt max. 24 maanden. 14. Als je je aanmeldt als remplaçant, word je dan direct ontslagen op grond van overtolligheid? Dat hangt er vanaf. Ten eerste (punt 2.4. onder a SBK)kan de (aspirant)remplaçant die niet behoort tot een knelpuntcategorie zich laten registreren als belangstellende voor de remplaçantenregeling. Het is de bedoeling dat de remplaçant in de plaats treedt van een andere medewerker die is of op korte termijn wordt aangemerkt als herplaatsingskandidaat. Wanneer de situatie zich daadwerkelijk voordoet dat vervanging kan plaatsvinden, beslist het bevoegd gezag of de als belangstellende geregistreerde medewerker als remplaçant kan optreden. Hij treedt dan in de plaats van de (toekomstig) herplaatsingskandidaat en wordt bij Kansrijk aangemeld als extern herplaatsingskandidaat (zie ook vraag 12). De tweede situatie (punt 2.4. onder b SBK) betreft de remplaçant die behoort tot een knelpuntcategorie. Deze medewerker kan zich als remplaçant aanmelden vóórdat hij daadwerkelijk als herplaatsingskandidaat is aangewezen. Voor deze groep geldt als

4 voorwaarde dat de medewerker aansluitend op het ontslag een passende functie buiten Defensie kan gaan vervullen. Gelet op die voorwaarde en het gegeven van de knelpuntcategorie geldt in dit geval niet de voorwaarde dat de functie van de remplaçant op het moment van ontslag vervuld moet zijn door een herplaatsingskandidaat. Evenmin zal de remplaçant in het externe herplaatsingstraject worden geplaatst. Er is immers al een betrekking buiten Defensie. Een ander verschil met de eerste situatie is dat in de eerste situatie sprake is van een managementinstrument, de uiteindelijke beslissing ligt bij het bevoegd gezag. In de tweede situatie is dit niet het geval. 15. Bij wie worden de opleidingskosten in geval van remplaçanten in rekening gebracht? Het bevoegd gezag te weten de SG, bevelhebbers of C-DICO. 16. Wie bepaalt of functie passend is in zijn algemeenheid bij herplaatsing? Bij herplaatsingskandidaten gebeurt dit door het bevoegd gezag; als het een functie binnen het Ministerie van Defensie betreft na advies van of in overleg met de decentrale herplaatsingscommissie, als het een functie buiten het Ministerie van Defensie betreft na advies van Kansrijk. 17. Wat wordt onder een passende functie voor een remplaçant verstaan? Hiervoor geldt hetzelfde als voor andere functies in het SBK. In punt 3.5. van het SBK wordt uitgebreid aangegeven wat onder een passende functie moet worden begrepen. 18. Iemand die hoort tot een aangewezen knelpuntcategorie wil vrijwillig uitstromen (toepassing van de wachtgeld-ukw-maatregel bij wijze van vrijwillig ontslag/punt 2.6 SBK of van de tijdelijke FPU-plus maatregel burgerpersoneel/punt 2.7 SBK) dan wel kiezen voor de stimuleringspremie. Kan hij beide krijgen? Nee. Het is of het een of het ander. Als men kiest voor de stimuleringspremie, wordt afstand gedaan van alle overige aanspraken op defensie (punt 2.3. SBK, bijkomende voorwaarden). Er kan dus geen sprake zijn van samenloop van de stimuleringspremie en de genoemde vrijwillige vervroegde uitstroomregelingen en ook niet van overige vormen van wachtgeld of suppletie ten laste van defensie. 19. Wat is de pensioenopbouw tijdens wachtgeld-ukw periode? Tijdens een wachtgeld-ukwperiode vindt 50% pensioenopbouw plaats. 20. Wie beslist over gebruik wachtgeld-ukw? Het bevoegd gezag te weten de SG, bevelhebbers of C-DICO. 21. Kan een remplaçant ook gebruik maken van wachtgeld-ukw? Ja, mits men voldoet aan de criteria voor toepassing van wachtgeld-ukw. 22a. Hoe zit het met de sollicitatieplicht van militairen? Voor militairen die in het kader van het geactualiseerde SBK op wachtgeld zijn gesteld geldt een sollicitatieplicht, totdat zij 55 jaar zijn geworden. Diegenen echter die na een SBK-wachtgeldperiode een UKW-uitkering zullen krijgen, hoeven niet te solliciteren, ook niet gedurende de wachtgeldperiode.

5 22b. Hoe zit het met de sollicitatieplicht van burgerambtenaren? Voor burgerambtenaren die in het kader van het geactualiseerde SBK op wachtgeld zijn gesteld geldt een sollicitatieplicht, totdat zij 55 jaar zijn geworden. Voor zowel A als B geldt dat dit uitdrukkelijk niet betekent dat men zich zo maar aan kan melden als overtollige of remplaçant, het wachtgeld in gaat en niet verplicht is te solliciteren (indien ouder dan 55 jaar). Als men zich vrijwillig aanmeldt als belangstellende voor de remplaçantenregeling, ligt de beslissing bij het bevoegd gezag. Als het bevoegd gezag instemt en plaats wordt gemaakt voor een echte herplaatsingskandidaat wordt de remplaçant aangemerkt als herplaatsingskandidaat en aangemeld bij Kansrijk voor het externe herplaatsingsonderzoek. Pas als dan na maximaal 24 maanden is gebleken dat externe herplaatsing niet mogelijk is, vindt overtolligheidsontslag plaats en bestaat aanspraak op wachtgeld. (zie ook vraag 13) 22c. Waarom grijpt het SBK voor het wachtgeld terug naar het niveau van 1 januari 1990? Dit is overgenomen uit het oude SBK dat stamt uit het begin van de jaren 90. Daarmee is bewerkstelligd dat de primaire uitkeringsvoorwaarden, zoals de uitkeringspercentages, gegarandeerd blijven. 23. Leidt wachtgeld-ukw voor degene voor wie de verplichte ontslagleeftijd is gewijzigd, tot het meenemen van de vergoeding voor extra beslaglegging (VEB ) in de UKW-uitkeringsgrondslag Of de VEB in de UKW-grondslag wordt meegenomen, hangt altijd af van de vraag of voor de militair de verplichte ophoging voor leeftijdsontslag per 1 januari 2006 van toepassing zou zijn, als hij in dienst zou zijn gebleven. Zo ja, dan gelden alle condities voor UKW-nieuwe stijl ook bij wachtgeld-ukw. Bij het bereiken van de UKW-ontslagleeftijd eindigt het wachtgeld en gaat de UKW-uitkering in. Voor die UKW-uitkering wordt dan ook de VEB ter waarde van 9,3% opgenomen in de UKW-uitkeringsgrondslag. Zo niet, dan geldt UKW-oude stijl, dus zonder dat de VEB in die grondslag wordt meegenomen. Wat betreft de VEB is er dus voor de wachtgeld-ukw-er geen verschil met degene vanuit actieve dienst met UKW zou zijn gegaan. 24. Leidt wachtgeld-ukw altijd tot dezelfde UKW-uitkeringsgrondslag als wanneer sprake zou zijn van UKW-leeftijdsontslag vanuit actieve dienst? Neen, want er wordt altijd gerelateerd aan de laatstgenoten bezoldiging. Die kan bij op wachtgeld stelling lager liggen dan wanneer men tot aan de UKW-ontslagleeftijd in dienst zou zijn gebleven. Tevens wordt stil gestaan bij het volgende. Ter zake van wachtgeld- UKW komt in het geactualiseerde SBK op enkele plaatsen de passage voor dat de grondslag van de UKW wordt gerelateerd aan de datum van de reguliere ontslagleeftijd. De reden is dat de VEB bij ontslag onder het regime van de UKWnieuwe stijl altijd voor 9,3% in de UKW-grondslag wordt meegenomen. (N.B.: de VEB telt in het daaraan voorafgaande wachtgeld voor het reëel genoten percentage mee.) Alleen bij UKW oude stijl is de UKW-grondslag net als vroeger dezelfde als de wachtgeldgrondslag bij op wachtgeld stelling. Voor alle duidelijkheid: uit bedoelde passage in het SBK behoort niet te worden afgeleid dat men vanuit een wachtgeldpositie dezelfde UKW-uitkering zou krijgen als wanneer men in dienst zou zijn gebleven. Met andere woorden: er vindt tijdens de wachtgeldperiode geen verhoging van het salarisnummer plaats.

6 25. Hoe zit het met SZVK-aanspraken tijdens de wachtgeldperiode? Wanneer sprake is van een wachtgeld-ukw-periode blijft de aanspraak op SZVK-aanspraken doorlopen, met dien verstande dat de aanspraak tijdens de wachtgeldperiode gelijk is aan die tijdens de UKW-periode, namelijk aanspraak op het basispakket SZVK. 26. Kan iemand die kiest voor direct externe bemiddeling terugkomen op deze beslissing en het interne herplaatsingstraject activeren met als doel plaatsing binnen Defensie? Neen, wanneer het externe onderzoek begint, of dit nu uit eigen keuze voortvloeit of normaal in het verlengde van interne onderzoek gebeurt, is interne herplaatsing niet meer aan de orde. Alle inspanningen richten zich vanaf dat moment exclusief op externe bemiddeling. 27. Als een militair via een beschikking een tijdelijke OT-formatieplaats toebedeeld heeft gekregen met een Datum tot en met (DTM), kan betrokkene dan alsnog overtollig verklaard worden? Ja, alle formatieplaatsen kunnen in beginsel vervallen waardoor de militair die die functie bekleedt overtollig wordt. Dit is afhankelijk van de reorganisatieplannen. 28. Als een militair via een beschikking een tijdelijke OT-formatieplaats toebedeeld heeft gekregen met een Datum tot en met (DTM), kan betrokkene dan alsnog overtollig verklaard worden? Ja, tenzij er een dringend organisatiebelang is dat hij zijn BBT-aanstelling voltooit. 29. Een BBT'er van wie de resterende aanstellingsduur volgens zijn aanstelling na het vervallen van zijn functie korter is dan 1 jaar vraagt zich af wat de financiële mogelijkheden zijn als de dienst verlaten wordt (bijv. wachtgeld, uitkering, etc.). Deze BBT'er valt niet onder de regels van het SBK en zal dus onder de reguliere regelingen bij ontslag en arbeidsbemiddeling vallen. Hij moet zich hiervoor tot zijn eigen personeelsdienst wenden. Ook de mogelijke externe arbeidsbemiddeling geschiedt in deze gevallen door de zorg van het eigen krijgsmachtdeel en niet via Kansrijk. 30. Heeft een BBT er die behoort tot een knelpuntcategorie bij vervroegde uitstroom aanspraak op een stimuleringspremie? Ja, onder de voorwaarde dat de resterende aanstellingsduur van de BBT er op de aangevraagde datum van vrijwillig ontslag één jaar of langer bedraagt- Op het moment van zijn ontslag heeft hij aanspraak op een evenredig deel van zijn aanstellingspremie. Wanneer het resterende deel van de aanstellingsduur minder is dan één jaar bestaat geen aanspraak op de stimuleringspremie op grond van het SBK maar zijn de reguliere uitstroomregelingen in dit kader van toepassing. Ten aanzien van de aanspraak op de aanstellingspremie in dit geval wordt verwezen naar punt 3.9., tweede tekstblok, van het SBK. 31. Afspraken over een uitkering of startsubsidie moeten inpasbaar zijn in speelveld 30% (resterende) wachtgeldaanspraak. Wat houdt dit in? Is het alleen uitkering of subsidie of is combinatie ook mogelijk? De waarde van het wachtgeld kan worden gekapitaliseerd (in één bedrag worden uitgedrukt). Vervolgens kan het wachtgeld ineens worden afgekocht. In plaats van een maandelijks bedrag ontvangt men dan een bedrag ineens. De hoogte van dit bedrag ineens bedraagt ten hoogste 30% van de gekapitaliseerde waarde. Eventuele afspraken over subsidie en dergelijke kunnen nooit uitgaan boven die 30%. Wel is

7 het mogelijk een klein deel (minder dan het maximum van 30%) te kapitaliseren/af te kopen en te gebruiken voor een bedrag ineens (subsidie, startkapitaal) en het niet afgekochte deel te gebruiken voor een (lagere) maandelijks wachtgelduitkering. 32. Kan een Defensiemedewerker die (nog) niet is aangewezen als herplaatsingskandidaat een beroep doen op de voorzieningen in het SBK ter stimulering van het zelfstandig ondernemerschap? De voorzieningen voor het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap, zoals opgenomen in Hoofdstuk B, in punt 2.5., van het SBK zijn primair alleen bestemd voor herplaatsingskandidaten en remplaçanten. Wanneer echter ten aanzien van een medewerker, die nog niet als herplaatsingskandidaat of remplaçant is aangemerkt, wel vaststaat dat dit in de naaste toekomst zal gebeuren en tevens duidelijk is dat het alsdan te houden interne herplaatsingsonderzoek waarschijnlijk geen positief resultaat zal hebben, kan het bevoegd gezag besluiten de betrokken medewerker toch in aanmerking te brengen voor deze voorzieningen. Dit kan alleen door de medewerker alsdan als herplaatsingskandidaat aan te merken en vast te leggen dat betrokkene geacht wordt te hebben gevraagd het interne onderzoek over te slaan. 33. Een herplaatsingskandidaat weet niet zeker of hij de risico's van het opstarten van een eigen bedrijf aan wil gaan. Hiervoor overweegt hij om zich aan te melden voor het externe bemiddelingstraject om te achterhalen of dit een haalbare kaart voor hem is. Betekent dit als hij zich aanmeldt dat hij dan automatisch wordt aangemeld voor de overtolligheidscategorie? Of kan hij dit ook doen terwijl hij in een intern herplaatsingstraject zit zonder zijn mogelijkheden om intern herplaatst te worden te vergooien? Navraag en oriëntatie zijn mogelijk (startersdagen, punt 2.5. SBK). Wanneer men zich echter meer intensief wil gaan richten op het zelfstandig ondernemerschap, bijv. door middel van opleidingen e.d. zal men toch moeten kiezen voor het externe traject en afstand moeten doen van interne herplaatsingsmogelijkheden. 34. Op het moment dat een herplaatsingskandidaat voor zichzelf wil gaan beginnen, bestaat dan de mogelijk voor het afkopen van zijn wachtgeldreserveringen? Zo ja, wie berekent dit en handelt dit verder af? Ja, zie punt 2.5. van het SBK. De uitwerking vindt plaats bij UWV Groningen. (tlf ) 35. Kan een Defensiemedewerker die een eigen bedrijf start nog een aantal maanden extra salarisdoorbetaling vragen? Wat gebeurt er in dit geval met de pensioenopbouw bij het ABP? Bestaat nog de mogelijkheid om gebruik te maken van loonsuppletie? Salarisdoorbetaling is niet mogelijk. Wel heeft hij een bepaalde periode aanspraak op wachtgeld (duur en hoogte afhankelijk van salaris, leeftijd en diensttijd). Deze wachtgeldaanspraak fungeert bij de te verwerven inkomsten als loonsuppletie. Gedurende de wachtgeldperiode vindt 50% pensioenopbouw plaats. Bij wachtgeld standaard stopt de halve pensioenopbouw bij 62 jaar als het een burgerambtenaar betreft. Voor meer informatie kunt u terecht bij het UWV Groningen; voor militairen op telefoonnummer: , voor burgers op telefoonnummer: Hoe werkt de aanvraag voor en de afhandeling van loonsuppletie (moet een kopie van het arbeidscontract worden opgevraagd)? De aanvraag moet worden ingediend bij de uitvoerder van de wachtgeldregeling i.c. UWV Groningen.

8 Arbeidscontract en salarisgegevens moeten worden aangeboden. Het UWV Groningen berekent de loonsuppletie en keert deze ook maandelijks uit. 37. Hoe moet worden omgegaan remplaçanten in relatie tot het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap? In deze kwestie moeten 2 situaties worden onderscheiden, nl. de reguliere remplaçant (SBK 2.4.a) en de knelpuntremplaçant (SBK 2.4.b). In het eerste geval wordt de remplaçant na een besluit van het bevoegd gezag aangewezen als herplaatsingskandidaat (i.p.v. de oorspronkelijke herplaatsingskandidaat die zijn functie overneemt) en overgedragen aan Kansrijk voor het externe traject. Dit traject duurt max. 24 maanden. Deze periode kan worden gebruikt voor het opstarten van een eigen bedrijf onder begeleiding van Kansrijk. Het tweede geval ligt geheel anders. Als voorwaarde voor de knelpuntremplaçant (SBK 2.4.b) geldt dat direct aansluitend aan het ontslag een passende functie kan worden vervuld. Dit kan ook een eigen bedrijf zijn. Hierbij is dus uitdrukkelijk geen sprake van een extern herplaatsingstraject onder begeleiding van Kansrijk. Dit neemt niet weg dat er wel een rol is weggelegd voor Kansrijk. Ten eerste moet het bevoegd gezag beoordelen of wordt voldaan aan de voorwaarden (passende functie). Hiertoe moet het ondernemersplan worden beoordeeld. Dit kan door de zorg van Kansrijk plaatsvinden. Het uiteindelijk besluit berust uitdrukkelijk bij het bevoegd gezag. Gelet hierop ligt het voor de hand dat een werknemer zich goed voorbereidt op deze stap voordat hij een verzoek indient. Daarnaast kan de opzegtermijn ook nog worden gebruikt voor diverse activiteiten al dan niet met begeleiding van Kansrijk. Het ligt in de rede de opzegtermijn in deze situatie niet te verkorten tot 1 maand maar uit te gaan van 3 maanden. In ieder geval is het uitdrukkelijk uitgesloten dat de begeleiding van Kansrijk in deze zich uitstrekt over een periode van 18 tot 24 maanden, analoog aan de externe herplaatsingstermijn. 38. Wanneer een in het buitenland geplaatste herplaatsingskandidaat of erkende remplaçant, in verband met vrijwillige uitstroom naar Nederland verhuist, krijgt hij de verhuiskosten vergoed. Wat nu wanneer hij om dezelfde redenen binnen dat buitenland verhuist of vanuit het buitenland, waar hij is geplaatst, naar een ander buitenland verhuist? Een in het buitenland geplaatste herplaatsingskandidaat of erkende remplaçant, die uitstroomt en zich vestigt elders in het buitenland, waar hij is geplaatst, of in een ander buitenland dan waar hij is geplaatst, krijgt zijn verhuiskosten vergoed als ware hij verhuisd naar Nederland.

9 Herplaatsingsonderzoek algemeen 1. Wat is het DaVinci cliëntvolgsysteem? Dit is een geautomatiseerd systeem waarin, direct na de aanwijzing tot herplaatsingskandidaat, de persoonlijke en functionele gegevens van deherplaatsingskandidaten worden vastgelegd. Het systeem wordt zowel tijdens het interne als het externe onderzoekt gebruikt door de decentrale herplaatsingscommissies (DHC) en Kansrijk voor het zoeken naar en vergelijken van herplaatsingsmogelijkheden en kandidaten, het vastleggen van alle herplaatsingsactiviteiten, het volgen van de ontwikkelingen ten aanzien van een herplaatsingskandidaat en dergelijke. 2. Heeft een defensiemedewerker die op de dag dat zijn oude functie vervalt een nieuwe, andere functie gaat bekleden, aanspraak op de voorzieningen van het SBK, zoals bijv. de ruimere reis- en verplaatsingskosten? Nee, hier is sprake van het positief uitpakken van de pro-actieve fase, genoemd in punt van het SBK. De plaatsing op de nieuwe functie is al bekend voordat de oude vervalt. Omdat de medewerker direct een andere functie heeft, is het niet nodig de instrumenten voor herplaatsing in werking te zetten. Medewerkers in deze situatie zullen ook niet worden aangemerkt als herplaatsingskandidaat. Wel is van belang dat in deze situatie de reguliere rechtspositionele regelingen van toepassing zijn, ook die op het gebied van reis- en verplaatsingskosten. 3. Waar zijn de formats te vinden waarmee de gegevens van de herplaatsingskandidaat ter beschikking moeten worden gesteld? Deze formats liggen vast in het DaVinci cliëntvolgsysteem. 4. Wat is de rol van de Centrale herplaatsingscommissie (CHC)? De CHC houdt toezicht op het herplaatsingsproces in zijn algemeenheid. De DHC s rapporteren hiertoe periodiek aan de CHC over de voortgang van het proces. Ook kunnen de DHC s bij de CHC problemen en knelpunten aan de orde stellen die zij tegenkomen tijdens het herplaatsingsproces en waarvan zij van mening dat deze centraal moeten worden opgelost en eventueel moeten leiden tot een algemene beleidslijn ter zake. 5. Waarom en hoe moet een compleet dossier worden opgebouwd? Het is belangrijk dat een compleet dossier wordt bijgehouden van elke herplaatsingskandidaat. Dit dossier kan van belang zijn bij een eventuele toetsing bij de Decentrale toetsingscommissie interne herplaatsing (DTIH), maar is ook van belang bij het mogelijke externe onderzoek Alsdan kan worden gezien welke activiteiten al zijn ontplooid (opleidingen) om betrokkene te herplaatsen. Daarom is het noodzakelijk dat een voordracht bij een vacature schriftelijk gebeurt en dat ook een mogelijke afwijzing schriftelijk door de vacaturehouder wordt gerapporteerd inclusief de reden voor afwijzing. 6. Wat zijn de inkomsten die herplaatsingskandidaat behoudt tijdens het herplaatsingsonderzoek? Welke toelagen vervallen? Tijdens het gehele herplaatsingsonderzoek, dus tot het moment van ontslag, behoudt de herplaatsingskandidaat zijn bezoldiging. De functiegebonden toelagen en vergoedingen vervallen. Immers, de functie waaraan deze zijn gekoppeld, vervalt. Wel kan het zo zijn dat bij het vervallen van een toelage (bijv. de TOD) voorzien is in een afbouwregeling. Die geldt onverkort.

10 7. Wat gebeurt er bij ziekte? In beginsel wordt de herplaatsingstermijn van maximaal 24 maanden niet door ziekte opgeschort. Maar wanneer de ziekte een passende herplaatsing in de weg staat wordt per geval het noodzakelijk reïntegratie- en ontslagtraject bekeken. Dit speelt bijvoorbeeld wanneer sprake is van een zodanig langdurige of ernstige ziekte dat een herplaatsingsinspanning of herplaatsing daardoor niet denkbaar is. 8. Wie registreert ziek- en betermeldingen? Het bevoegd gezag/commandant. 9. Hoe komen deze meldingen bij de externe bemiddelingsbureaus? Via Kansrijk. De herplaatsingskandidaat zal zich overigens tijdens het externe herplaatsingsonderzoek ook ziek moeten melden bij de jobcoach. 10. Wie initieert eventuele reïntegratietrajecten en bepaalt de belastbaarheid ten aanzien van de voortzetting of ingang zetting van het externe herplaatsingstraject? De Arbo-dienst in samenwerking met Calder Integratie BV (bij arbeidsongeschiktheid). 11. Waar is de herplaatsingskandidaat administratief ingedeeld? Dit is afhankelijk van de situatie. In beginsel bij de deelorganisatie waarbij de functie is vervallen. Het is echter mogelijk dat de gehele deelorganisatie is opgeheven. In dat geval zal de administratieve indeling door het bevoegd gezag bij het eigen defensieonderdeel worden geregeld. 12. Wat zijn passende werkzaamheden? In punt wordt onder het kopje Passende werkzaamheden aandacht besteed aan het opdragen van passende werkzaamheden tot het moment van het aanvaarden van een toegewezen functie. 13. Wanneer is het SBK van toepassing op BBT ers en wat zijn de gevolgen voor zijn reguliere premie? Het SBK is pas van toepassing vanaf het moment dat zijn functie vervalt, aanwijzing als herplaatsingskandidaat heeft plaatsgevonden én zijn resterende aanstellingsduur nog 1 jaar of meer bedraagt (zie punt 3.9. SBK). Op het moment van ontslag heeft hij aanspraak op een evenredig deel van zijn reguliere premie. Als hij binnen de interne herplaatsingsperiode zelf een betrekking vindt buiten het Ministerie van Defensie heeft hij tevens, onder de geldende voorwaarden (zie punt 4.4. SBK), aanspraak op de stimuleringspremie. Deze aanspraak heeft geen gevolgen voor de BBT-premie. 14. Een BBT er kan in bepaalde gevallen ook onder het SBK vallen en hem kunnen dus ook passende werkzaamheden worden opgedragen. Heeft dit nog gevolgen voor zijn premie? Het verrichten van passende werkzaamheden heeft geen gevolgen voor de premie. Wel is het zo dat bij ontslag de premie naar evenredigheid van de volbrachte overeengekomen aanstellingsduur zal worden uitgekeerd. 15. Wie deelt betrokkene in persoonlijk gesprek mee dat functie vervalt en aanwijzing als herplaatsingskandidaat plaatsvindt? Het bevoegd gezag in samenwerking met de betrokken personeelsdienst. 16. In hoeverre worden aanpassingen op het salaris verwerkt op het moment dat de herplaatsingstermijn van het SBK ingaat? Zolang betrokkene nog in dienst is

11 van Defensie, dus tot het moment van feitelijk overtolligheidsontslag, worden algemene salarisaanpassingen gewoon door Defensie uitgevoerd. Wat toelagen en vergoedingen betreft is dit afhankelijk van de feitelijke situatie van betrokkene (verricht hij wel of niet daadwerkelijk werkzaamheden die nopen tot een toelage of vergoeding). Als er een aanspraak bestaat wordt ook deze door Defensie uitgevoerd. 17. In punt van het SBK wordt gesproken over het buitenland in het kader van de interne herplaatsing. Valt het Caraïbisch gebied hier ook onder? Ja. 18. Wat zijn de mogelijkheden als herplaatsingskandidaat zich niet actief opstelt? Als de herplaatsingskandidaat zich niet actief opstelt is ontslag zonder aanspraak op wachtgeld mogelijk. 19. Wat gebeurt er met de herplaatsingstermijn van in totaal maximaal 24 maanden in geval van zwangerschap? In geval van zwangerschap is het wettelijk recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van toepassing (totaal 16 weken). Het is niet mogelijk om tijdens deze periode enige inspanning van betrokkene te vragen op het gebied van herplaatsingsactiviteiten. Daarom heeft het zwangerschaps- en bevallingsverlof een opschortende werking op de herplaatsingstermijn. Concreet betekent dit het volgende: 1. Het zwangerschaps-/bevallingsverlof is al begonnen op het moment van vervallen functie en aanwijzing als herplaatsingskandidaat: de herplaatsingstermijn begint pas te lopen op het moment dat het bevallingsverlof eindigt; 2. Het zwangerschaps-/bevallingsverlof begint tijdens de herplaatsingstermijn: de herplaatsingstermijn wordt opgeschort op het moment van aanvang van het zwangerschapsverlof en begint weer te lopen op het moment dat het bevallingsverlof eindigt. Het voorgaande laat onverlet dat tijdens de afwezigheid van betrokkene wel vanuit de organisatie of vanuit Kansrijk eenzijdig activiteiten kunnen worden ondernomen ter bevordering van de herplaatsing van betrokkene. 20. Hoe vindt functietoewijzing plaats bij code 2-functies waarbij functies ongewijzigd overgaan van de oude naar de nieuwe organisatie, maar in mindere aantallen? Wanneer bij een reorganisatie een code 2 aan een functie wordt verbonden betekent dit dat de functie afkomstig uit de oude organisatie (vrijwel) onveranderd terug komt in de nieuwe organisatie, maar in gewijzigde (minder/meer) aantallen. Medewerkers op een code 2-functie komen in aanmerking voor de beschikbare functies in de nieuwe organisatie. Als er sprake is van minder functies geldt voor militairen de mate van geschiktheid voor de functie als selectiecriterium en voor burgerpersoneel wordt de zgn. omgekeerde ontslagvolgorde als bedoeld in artikel 116, derde lid, van het BARD als plaatsingsvolgorde gehanteerd 1. Betrokkene krijgt na selectie een besluit tot functietoewijzing of wordt aangewezen als herplaatsingskandidaat. Dus pas als betrokkene in de minder -situatie in geval van code 2 geen functie krijgt toegewezen vindt aanwijzing als herplaatsingskandidaat plaats. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op de defensiemedewerker die als 1 op termijn zal nader met de centrales van overheidspersoneel worden gesproken over de toepassing van dit criterium.

12 herplaatsingskandidaat wordt aangemerkt op basis van punt 2.4. onder a van het SBK. 21. Hoe is de positie van de burgerherplaatsingskandidaat van 57 jaar of ouder? Op het moment dat zijn functie vervalt en de burgermederwerker wordt aangewezen als herplaatsingskandidaat start het reguliere herplaatsingsonderzoek, van ten hoogste 24 maanden, met toepassing van het SBK. Indien de burgermedewerker op het moment van het vervallen van zijn functie 57 jaar of ouder is en hij een aanvraag indient tot toepassing van de ouderenmaatregel burgerpersoneel, als bedoeld in punt 2.7. van het SBK, wordt in beginsel hiermee ingestemd. Wanneer de burgermedewerker geen aanvraag voor een dergelijke toepassing indient wordt ervan uitgegaan dat hij kiest voor de reguliere gang in het (interne en externe) herplaatsingsonderzoek op grond van het SBK. Vanaf dat moment is alles gericht op vinden van een passende interne of externe functie. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op de defensiemedewerker die als herplaatsingskandidaat wordt aangemerkt op basis van punt 2.4. onder a van het SBK. 22. Hoe is de positie van de militaire herplaatsingskandidaat die binnen afzienbare tijd met UKW gaat? Op het moment dat zijn functie vervalt en de militair wordt aangewezen als herplaatsingskandidaat start het reguliere herplaatsingsonderzoek met toepassing van het SBK. Indien de periode van het moment van het vervallen van de functie tot de datum van het voor hem geldende leeftijdsontslag 3 jaar of minder bedraagt en de militaire herplaatsingskandidaat een aanvraag indient tot toepassing van de wachtgeld/ukw-maatregel (overtolligheidsontslag met toekenning wachtgeld/ukw), als bedoeld in punt 2.6. en van het SBK, wordt in beginsel hiermee ingestemd. Wanneer de militair geen aanvraag voor een dergelijke toepassing indient wordt ervan uitgegaan dat hij kiest voor de reguliere gang in het (interne en externe) herplaatsingsonderzoek op grond van het SBK.

13 Intern herplaatsingsonderzoek 1. Wie neemt het besluit tot functietoewijzing? De functietoewijzingsautoriteit verantwoordelijk voor het defensieonderdeel waartoe de functie behoort. 2. Wordt onder het personeel zonder functie zowel militair als burgerpersoneel verstaan? Ja. 3. Is het mogelijk om een militaire herplaatsingskandidaat gedurende het interne herplaatsingsonderzoek van ten hoogste 6 maanden uit te zenden in het kader van een vredes- of humanitaire operatie Ja. De personeelsdienst van betrokkene en de Decentrale Herplaatsingscommissie dienen zich alsdan tot het uiterste in te spannen zodat de militaire herplaatsingskandidaat geen schade ondervindt van de uitzending, met het oog op zijn interne herplaatsingsmogelijkheden. Uitzending tijdens het externe herplaatsingsonderzoek is niet mogelijk. 4. Is het mogelijk dat tijdens de interne herplaatsingstermijn van max. 6 maanden een functie wordt toegewezen die pas beschikbaar komt na die 6 maanden? Ja, wanneer een concreet identificeerbare en passende functie beschikbaar is binnen de herplaatsingstermijn van 24 maanden, maar pas na afloop van de interne herplaatsingstermijn van max. 6 maanden is het mogelijk een herplaatsingskandidaat op die functie te herplaatsen. De tussenliggende tijd (moment functietoewijzing en moment functieaanvaarding) kan worden benut voor eventueel noodzakelijke om- of bijscholing of voor opdragen van passende werkzaamheden, bij voorkeur op het onderdeel waar t.z.t. de toegewezen functie wordt aanvaard. 5. Hoe gaat herplaatsing bij een ander defensieonderdeel in zijn werk? De DHC s bekijken niet alleen de eigen herplaatsingskandidaten en vacatures maar ook die van andere defensieonderdelen. In voorkomend geval wordt een kandidaat voorgedragen voor een vacature bij een ander defensieonderdeel. Wanneer de voordracht wordt overgenomen vindt functietoewijzing plaats door het bevoegd gezag van het ontvangende defensieonderdeel. Er vindt dus geen ontslag en aansluitende nieuwe aanstelling plaats, tenzij sprake is van wijziging in categorie, bijvoorbeeld van burger naar militair of vice versa of van BBT er naar BOT er. 6. Hebben interne herplaatsingskandidaten een voorkeurspositie bij functietoewijzing bij vacante functies? Nee. De vulling van nieuwe (code 3- )functies en vacatures geschiedt als volgt. Defensiebreed vindt bekendstelling van deze functies plaats. Medewerkers met belangstelling voor de functie en herplaatsingskandidaten worden op gelijkwaardige wijze in aanmerking gebracht voor functievervulling. Hierbij geldt zowel voor militair als burgerpersoneel de geschiktheid voor de functie als selectiecriterium en niet de omgekeerde ontslagvolgorde als bedoeld in art. 116, derde lid, van het BARD. Degenen aan wie geen functie wordt toegewezen blijven opgenomen in het herplaatsingstraject (tot maximaal 24 maanden na aanwijzing als herplaatsingskandidaat). Kortom, er is geen sprake van een ontslagvolgorde bij het toepassen van het SBK. 7. Hoe verhoudt zich de voorkeurspositie van het personeel dat als gevolg van het SBK neergeschud functioneert (punt 4.6. en 4.7. van het SBK) met de

14 gelijkwaardige positie van normale herplaatsingskandidaten? Allereerst moet worden benadrukt dat neergeschud functioneren in het kader van herplaatsing slechts bij zeer hoge uitzondering zal plaatsvinden. Omdat het gaat om personeel dat onder hun eigenlijke niveau functioneert en bovendien in feite teveel betaald krijgt voor het werk dat men verricht, moet de periode van neergeschud functioneren zo kort mogelijk worden gehouden. 8. Tijdens het neergeschud functioneren van max. 3 jaar loopt het interne onderzoek max 18 maanden door. Als dit geen resultaat oplevert vindt overdracht aan Kansrijk plaats voor het externe onderzoek van ook 18 maanden. Kan dit betekenen dat de totale herplaatsingstermijn in zo n geval 42 maanden ( ) kan duren? Ja, in theorie kan dit voor komen; het gaat hier echter om uitzonderingsgevallen. 9. Hoe wordt omgegaan met personeelsleden die voor 1 januari 2004 "neergeschud? Een aantal personeelsleden is in de periode van het oude SBK, dus voor 1 januari 2004, neergeschud gaan functioneren. Daarbij kunnen zich de volgende situaties voordoen: Indien de functie niet bij een reorganisatie betrokken is, kan de betrokken medewerker neergeschud blijven functioneren; het vernieuwde SBK is dan niet van toepassing. Indien een reorganisatie aan de orde is en de functie ongewijzigd (code 1) terugkomt in de nieuwe organisatie, wordt de betrokken medewerker beschouwd als een neergeschud functionerende medewerker vanuit het oude SBK-regime en gelden de bepalingen omtrent neergeschud functioneren uit het vernieuwde SBK niet. In gevallen waarin het aantal functies vermindert (code 2) en een keuze gemaakt moet worden tussen te (her-)plaatsen werknemers, genieten de medewerkers met de passende rang of schaal bij de vacante functie voorrang. Hierbij dienen niet uitsluitend de medewerkers van het betreffende te reorganiseren dienstonderdeel, maar ook de overige (her-)plaatsingskandidaten in beschouwing te worden genomen. Dat betekent dat degenen die neergeschud functioneerden op die functies, in deze situatie een achterstandspositie hebben. Is het echter zo, dat bij de (her-) plaatsingskandidaten met een bij de functie passende rang/schaal geen geschikte kandidaat voorkomt en een voorheen al neergeschud functionerende medewerker alsnog in aanmerking komt voor één van de resterende functies, dan wordt de betrokken medewerker als geplaatst alsof het een code 1-functie betreft en gelden de bepalingen omtrent het neergeschud functioneren uit het vernieuwde SBK niet. In alle bovengenoemde situaties blijft de verplichting (voor werkgever en medewerker) bestaan om te pogen zo snel mogelijk een passende functie te verkrijgen en er naar te streven dit binnen een termijn van drie jaar te realiseren. 10. Is aan om- of bijscholing bij interne herplaatsing een baangarantie gekoppeld? Aan een om- of bijscholing bij interne herplaatsing is geen baangarantie gekoppeld. Maar in zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het weinig zinvol is om iemand te laten om- of bijscholen als dit niet is gekoppeld aan het vooruitzicht op een functie.

15 11. Kan een dienverplichting worden opgelegd na het volgen van een om- of bijscholing? Ja, de rechtspositieregelgeving biedt hiertoe de mogelijkheid. 12. Wie deelt de herplaatsingskandidaat mee dat interne herplaatsing niet mogelijk is? Het bevoegd gezag. 13. Bij wie moet herplaatsingskandidaat melden dat hij een toetsing wil van het interne herplaatsingsonderzoek door de Decentrale Toetsingscommissie Interne Herplaatsing (DTIH)? Komt hiervoor een format? De herplaatsingskandidaat moet binnen één week na de mededeling door het bevoegd gezag dat interne herplaatsing niet mogelijk zal zijn, een aanvraag tot toetsing door de DTIH indienen bij het bevoegd gezag. Er komt geen format voor deze aanvraag. 14. Is het advies van de DTIH bindend? Wat gebeurt er bij een verdeeld advies? Een advies is niet bindend. Het bevoegd zal een beslissing nemen waarbij het advies in de afwegingen zal worden meegenomen. Bij een verdeeld advies van de DTIH zal het bevoegd gezag een keuze moeten maken. 15. Wat kan het advies van de DTIH dat het interne onderzoek met 6 maanden zou moeten worden verlengd, voor gevolgen hebben voor de duur van de totale maximale herplaatsingstermijn? De verlenging wordt in beginsel in mindering gebracht op de nog resterende termijn voor het externe onderzoek maar het bevoegd gezag kan vervolgens ook, op advies van de externe bemiddelingsorganisatie, het externe onderzoek vanwege de verlenging van het interne onderzoek met 6 maanden verlengen. Dit betekent dan een totale termijn van 30 maanden?

16 Extern herplaatsingsonderzoek 1. Wat houdt het overdragen van het dossier van de herplaatsingskandidaat aan Kansrijk in? Wie doet dit, de DHC of het bevoegd gezag? Wanneer definitief vaststaat, al dan niet na toetsing door de DTIH, dat interne herplaatsing niet mogelijk is, draagt het bevoegd gezag het dossier van de betreffende herplaatsingskandidaat over aan Kansrijk voor het externe herplaatsingsonderzoek. Dit betekent dat alle persoonlijke en functionele gegevens alsmede alle gegevens over het interne herplaatsingsonderzoek ter beschikking worden gesteld aan Kansrijk. Dit zal veelal elektronisch gebeuren met behulp van het geautomatiseerde cliëntvolgsysteem DaVinci en in enkele gevallen met gebruikmaking van hardcopys. 2. Kan een herplaatsingskandidaat vragen het interne onderzoek over te slaan en direct te beginnen met het externe onderzoek? Ja, zie ook vraag 3 onder kopje A. Vrijwillige uitstroom. Een keuze voor het direct het externe traject betekent wel dat hier niet op kan worden terug gekomen. Als men eenmaal in het externe traject is opgenomen is interne herplaatsing niet meer aan de orde. 3. Waar is/wordt herplaatsingskandidaat tijdens extern onderzoek administratief ingedeeld? Dit wordt per defensieonderdeel geregeld. 4. Wie regelt tijdens het externe herplaatsingsonderzoek afspraken met de Arbodienst inzake de inregeling van bijvoorbeeld spoedcontroles en een scherper beleid op situationeel ziekteverzuim? Bevoegd gezag via Kansrijk. 5. Wie geeft toestemming voor vakantieverlof tijdens het externe herplaatsingsonderzoek? De toegewezen jobcoach adviseert en houdt daarbij rekening met het outplacement-traject. Het bevoegd gezag beslist op basis van dit advies. Jaarlijks kan een gebruikelijke vakantie worden genoten. Daarbij wordt rekening gehouden met de passendheid van het verlof binnen de herplaatsingsinspanningen. 6. Wie registreert dit verlof? Het verlof moet worden geregistreerd door de Defensiepersoneelsadministratie. Ook met het oog op eventuele restanten (en uitbetaling daarvan) bij ontslag. 7. Wie verleent tijdens het externe herplaatsingsonderzoek toestemming en handelt declaraties af van vb. gemaakte reiskosten t.b.v. sollicitatiegesprekken of gesprekken of bijeenkomsten in het kader van het outplacementtraject of andere kosten (bijv. postzegels t.b.v. sollicitatiebrieven, etc.)? Zolang betrokkene nog in dienst is van Defensie, dus tot het moment van feitelijk overtolligheidsontslag, zullen declaraties, voor zover terecht en de regelgeving hierin voorziet, door Defensie op basis van die regelgeving worden afgedaan. Declaraties moeten zijn voorzien van een paraaf van de jobcoach. 8. Wie beslist over het verlengen van de externe herplaatsingstermijn? Het bevoegd gezag. 9. Wat gebeurt er tijdens het externe herplaatsingsonderzoek? a aanmelding bij Kansrijk wordt de herplaatsingskandidaat zo snel mogelijk uitgenodigd voor een persoonlijk intakegesprek met een extern herplaatsingsadviseur. Gedurende het

17 gehele externe onderzoek vindt begeleiding plaats door een eigen adviseur, de jobcoach. Bij het intakegesprek worden onder meer de sterke en minder sterke, de persoonlijke wensen en de arbeidsmarktkansen van de kandidaat besproken. Ook worden de te volgen activiteiten tijdens het externe traject vastgelegd in persoonlijk plan van aanpak. Daarnaast vindt ondersteuning plaats door bijv. sollicitatietrainingen (zowel het schrijven van brieven als het voeren van gesprekken), het actief zoeken naar vacatures, het verbeteren van de eigen presentatie en het leren gebruiken van netwerken. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van diverse ander faciliteiten geboden door de bemiddelingsorganisaties zoals regionale kantoren en het Virtuele mobiliteitscentrum. Voor meer informatie wordt ook verwezen naar 10. Kan de herplaatsingskandidaat tijdens het externe onderzoek alsnog intern worden herplaatst? Nee, zodra het interne onderzoek is afgerond en overdracht voor het externe onderzoek heeft plaatsgevonden, is alle aandacht exclusief gericht op de externe bemiddeling van de herplaatsingskandidaat. Interne herplaatsing is vanaf dat moment ook niet meer mogelijk. 11. Wie beslist of een ex-herplaatsingskandidaat bij ontslag na proeftijd opnieuw in het externe onderzoek wordt opgenomen? Het bevoegd gezag dat tevens het besluit tot ontslag heeft genomen. 12. Wie beslist over het volgen van een opleiding en wie betaalt dit? Het bevoegd gezag met inachtneming van het advies van de jobcoach. Een opleiding komt voor rekening van Defensie. 13. Verandert de status van de herplaatsingskandidaat op het moment dat van het interne naar het externe onderzoek wordt geswitcht? Nee, de herplaatsingskandidaat behoudt zijn ambtelijke status tot het moment van daadwerkelijk ontslag. 14. Heeft een herplaatsingskandidaat recht op terugkeer op het moment dat de nieuwe externe baan geen doorgang vindt en het ontslag inmiddels al was doorgevoerd? Een recht op terugkeer is niet in het SBK opgenomen. Wel is bepaald dat wanneer betrokkene nog niet is ontslagen en hij/zij een externe baan aanvaardt, voor de duur van de proeftijd buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging wordt verleend waarbij de in de nieuwe betrekking verworven inkomsten in mindering op de bezoldiging worden gebracht. Wanneer sprake is van een ontslag in de nieuwe betrekking na afloop van de proeftijd maar binnen de oorspronkelijke herplaatsingstermijn van 24 maanden, kan op aanvraag van de betrokkene door het bevoegd gezag in overleg met Kansrijk worden besloten het externe herplaatsingsonderzoek te hervatten voor ten hoogste de duur van de resterende periode van de herplaatsingstermijn. Voorwaarde is dat die dan nog resterende termijn ten minste 3 maanden bedraagt. Gedurende deze hervatting van het onderzoek is geen sprake van hernieuwde aanstelling van betrokkene bij het Ministerie van Defensie. 15. Hoe om te gaan met een herplaatsingskandidaat die een nieuwe baan vindt voor een aantal uren niet gelijk aan het huidig dienstverband bij Defensie? Voorop staat dat betrokkene na een overtolligheidsontslag en aanvaarding van een

18 andere baan elders niet in dienst van Defensie blijft. Dus ook niet voor het aantal uren dat minder wordt gewerkt in de nieuwe baan. Als sprake is van een nieuwe baan met een lager salaris, al dan niet doordat korter wordt gewerkt, kan men in aanmerking komen voor loonsuppletie op basis van de wachtgeldregeling.

19 Ontslag op grond van overtolligheid 1. Klopt het dat personeel dat wegens overtolligheid wordt ontslagen niet wordt gehouden aan eventuele terugbetalingsverplichtingen en dat (het eventueel restant van) de bindingspremie toch wordt uitbetaald? Ja, omdat hier geen sprake is van ontslag dat aan eigen schuld of toedoen is te wijten. 2. Wie zorgt voor de afwikkeling van het ontslag? De P&O-dienst. De ontslagbrief wordt getekend door het ter zake bevoegd gezag en draagt ook zorg voor de verdere afwikkeling, zoals bijv. verwerking van tegoeden aan vakantiegeld, vergoeding voor niet genoten vakantiedagen, uitbetaling proportionele ambtsjubileumgratificatie. Het bevoegd gezag zorgt er ook voor dat het ontslag wordt gemeld aan de jobcoach via Kansrijk. 3. Iemand, die een financiële bijdrage ontvangt voor de kosten van kinderopvang, wordt ontslagen i.v.m. overtolligheid. Wat gebeurt er met die bijdrage? In artikel 87a, vierde lid, van het BARD en 114a, vierde lid, van het AMAR is bepaald dat bij ontslag i.v.m. overtolligheid uitkering van de bijdrage pas 6 maanden na het ontslag wordt beëindigd of eerder als op een andere manier aanspraak op een bijdrage ontstaat (bijv. via een nieuwe werkgever). Tijdens deze 6 maanden kan de feitelijke situatie van de kinderopvang niet wijzigen. Dus niet meer dagdelen of meer kinderen. 4. Waar moet de wachtgelduitkering worden aangevraagd? Bij het UWV Groningen. Bij de ontslagbrief zal door de personeelsdienst een formulier worden gevoegd waarmee het wachtgeld kan worden aangevraagd. Dit ingevulde formulier moet worden teruggestuurd naar de personeelsdienst die zal zorgen voor doorzending. Van belang is dat het wachtgeld pas wordt uitgekeerd nadat een aanvraag daartoe is ontvangen. Bovendien moet deze aanvraag worden ingediend binnen 5 jaar na de ontslagdatum.

Sociaal Beleidskader Defensie. Zoveel mogelijk begeleiden van werk naar werk

Sociaal Beleidskader Defensie. Zoveel mogelijk begeleiden van werk naar werk Sociaal Beleidskader Defensie Zoveel mogelijk begeleiden van werk naar werk Met de centrales van overheidspersoneel is op 18 december 2003 overeenstemming bereikt over een vernieuwd Sociaal Beleidskader

Nadere informatie

Sociaal Bel idskader Defensie (SBK)

Sociaal Bel idskader Defensie (SBK) Sociaal Bel idskader Defensie (SBK) ~ F \ ~ ~ ~ ~ Defensie wil zich een goed werkgever betonen; ook voor het vertrekkend personeel. Daarom zal Defensie er ook alles aan doen om overtollig personeel van

Nadere informatie

Vergelijkingsoverzicht nieuw SBK 2012 met huidige SBK (SBK 2004)

Vergelijkingsoverzicht nieuw SBK 2012 met huidige SBK (SBK 2004) Vergelijkingsoverzicht nieuw SBK 2012 met huidige SBK (SBK 2004) Thema s Nieuw SBK 2012 Huidige SBK (SBK 2004) Vergelijking SBK 2012 met huidige SBK Toepassing (overgangsbeleid) SBK 2012 is van toepassing

Nadere informatie

Ten eerste als u bent aangewezen als herplaatsingskandidaat. Dit gebeurt in de volgende situaties:

Ten eerste als u bent aangewezen als herplaatsingskandidaat. Dit gebeurt in de volgende situaties: 1 van 24 Veel gestelde vragen over het SBK 2012 Inhoudsopgave 01 - Algemeen 06 - Knelpuntcategorieën 09 - Remplaçanten 10 - Herplaatsingstraject 13 - Interne herplaatsingskandidaten 13 -Externe herplaatsingskandidaten

Nadere informatie

SOCIAAL BELEIDSKADER DEFENSIE

SOCIAAL BELEIDSKADER DEFENSIE SOCIAAL BELEIDSKADER DEFENSIE Zoals vastgesteld bij brief van de Staatssecretaris van Defensie van 18 december 2003, nr. P/2003008690-1 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I INLEIDING...4 HOOFDSTUK II STIMULEREN

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) briefnummer AFR/ zaaknummer ZD status x Behandel Informatie Pieptermijn

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) briefnummer AFR/ zaaknummer ZD status x Behandel Informatie Pieptermijn Ministerie van Defensie Directoraat-generaal Personeel en Materieel Afdeling Arbeidsvoorwaarden Aan de voorzitter en leden van de sectorcommissie Defensie Bezoekadres: Kalvermarkt 32 Postadres: MPC 58

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

SOCIAAL BELEIDSKADER DEFENSIE 2012 2016

SOCIAAL BELEIDSKADER DEFENSIE 2012 2016 SOCIAAL BELEIDSKADER DEFENSIE 2012 2016 (SBK 2012) - 1 - Sociaal Beleidskader Defensie 2012 2016 Activerend en sociaal Inhoud Pagina 1. Inleiding 4 2. Knelpuntcategorieën 6 - Vaststellen knelpuntcategorie

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken ARBEIDSDUUR Keuzemogelijkheden voor militairen T wee uren langer of korter werken Vanaf 1 juli 2001 bestaat voor u de mogelijkheid om, uitgaande van een arbeidsduur van uw rooster van gemiddeld 38 uur

Nadere informatie

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vraag 1 Vraag a: In de brief van van 8 juni wordt aangegeven dat besluiten inzake toepassing van de maatregelen voor 1 december

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatstelijk gewijzigd met ingang van 13 november 2009. In aanvulling

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: A Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als gevolg van circulaire CVA/U201200224 per 1 januari 2012. Wijzigingen UWO De wijzigingen gaan, met terugwerkende

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

DienstenCentrum Re-integratie. Verlaten van Defensie en Re-integratie

DienstenCentrum Re-integratie. Verlaten van Defensie en Re-integratie DienstenCentrum Re-integratie Verlaten van Defensie en Re-integratie Verlaten van Defensie en Re-integratie Op basis van het herzien Re-integratiebeleid Defensie heeft het DienstenCentrum Re-integratie

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0366, d.d 14 april 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling met name Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1120, d.d. 27 oktober 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling: Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie 1. De

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

uw kenmerk Lbr. 101086

uw kenmerk Lbr. 101086 LOGA Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelij k Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatlecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk betreft ons kenmerk Aanvulling: Wijzigingen CAR

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding Procedure werving en selectie van personeel aan de Universiteit van Amsterdam 1 Vastgesteld bij besluit van het College van Bestuur van 13 november 2008. Geldig vanaf 1 december 2008 Inleiding Het is de

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1 Hoofdstuk 18 Verplaatsingskosten Begripsomschrijving Artikel 18:1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. woonplicht: de verplichting voor de betrokkene, die een door het college

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Werkwijze Herplaatsingscommissie

Werkwijze Herplaatsingscommissie Werkwijze Herplaatsingscommissie Kenmerk: CvB UIT-627 Datum: 10-10-2014 Inhoudsopgave 1 TAAK HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 2 PASSENDE FUNCTIE... 2 3 BEVOEGDHEID HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 4 SAMENSTELLING

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Na het, op 12 oktober, bereiken van het onderhandelaarsresultaat hebben veel defensiemedewerkers vragen hierover. De eerste veel gestelde vragen proberen

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n : GEMEENTE HOOGEVEEN Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN SOCIAAL PLAN GGZ Friesland Ter vervanging van Hoofdstuk 6 Sociaal Plan GGZ Friesland Werk maken van werk 2014 t/m 2016 Inleiding Door de bezuinigingen en stelselwijzigingen

Nadere informatie

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (d) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatste wijziging overeengekomen met de werknemersorganisaties in

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

LOGA GPD 25.06.2015 0105

LOGA GPD 25.06.2015 0105 6ei) rli!,],!im1501,111l11 LOGA GPD 25.06.2015 0105 Colleee voor Arbeidszaken./VNG FNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV ()verbeid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18105 11 oktober 2011 Circulaire kader handelwijze vanwege aflopen Besluit Sociaal Flankerend Beleid sector Rijk 2008

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister van Justitie de beheerders van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 279 Besluit van 18 juni 2012, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES in verband met de invoering van een nieuwe studiefaciliteitenregeling

Nadere informatie

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Versie 19 januari 2015 1. Wat is mijn opzegtermijn? >>Uw opzegtermijn wordt bepaald door het UWV. U ontvangt van UWV hieromtrent, naar

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 13 SUPPLETIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 13:1 * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5 * Suppletie 13:6 t/m 13:11 * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 * Scholing,

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Versie 28 januari 2015 1. Wat is mijn opzegtermijn? >>Uw opzegtermijn wordt bepaald door het UWV. U ontvangt van UWV hieromtrent, naar

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 60956 22 november 2016 Tijdelijke regeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 29 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 30 juni 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 21 juni 2005, nr. 2005-12.559, afd PO, tot

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing

TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities 1. vacature: een (deels) vacante functie 1 met een minimale omvang van 0,3 fte die voor tenminste

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen?

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Waarom deze brochure? Uw werkgever heeft financiële problemen en kan uw loon niet meer betalen. De situatie is zo

Nadere informatie

Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid

Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid 22 juni 2012 Overwegingen a. Uitgangspunt is een sluitende aanpak voor iedereen in de begeleiding van werk naar werk, waarbij ambtenaren die actief

Nadere informatie

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur-

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Versie 2, d.d. 3 maart 2015, drs W. (Wlma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m.

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie