Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers"

Transcriptie

1 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE MAATREGELEN 5. ONTSLAGPROCEDURE 6. BEZWARENCOMMISSIE BIJLAGE 1. HERZIENE BELEIDSREGELS (GEMEENTE NIJMEGEN)

2 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 2 van 31 De ondergetekenden: Tandem Stichting Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen Julianaplein 1, 6524 AG Nijmegen Verder te noemen Tandem, vertegenwoordigd door Mw. S. Plass, directeur/bestuurder, stelt na positief advies van de Ondernemingsraad van Tandem, vertegenwoordigd door Mw. H. Joosten, voorzitter, het plan Sociale maatregelen ID-ers vast, met het doel voorzieningen te treffen om tegemoet te komen aan eventuele nadelige personele, sociale en rechtspositionele gevolgen die kunnen voortvloeien uit het besluit van de Gemeente Nijmegen om de gesubsidieerde arbeid af te schaffen. Datum: december Mevrouw S. Plass Directeur/ bestuurder Tandem Positief advies Mw H. Joosten Voorzitter Ondernemingsraad Tandem

3 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 3 van 31 A. INLEIDING Beleidsmaatregelen/ aanleiding In november 2010 heeft de Nijmeegse gemeenteraad besloten om in het jaar 2012 de gesubsidieerde arbeid in de gemeente Nijmegen af te bouwen, waarbij begeleiding van werk naar werk als leidend principe wordt gehanteerd. De totale afbouw van de gesubsidieerde arbeid bedraagt een totale bezuiniging van circa 14,5 miljoen op het Werkdeel Wet werk en bijstand. Het gaat in totaal om de afbouw van afgerond 600 van de 800 fte ID-banen, WIW-banen en participatiebanen. Zowel bij Tandem als in de stad droeg de gesubsidieerde arbeid bij aan het maatschappelijk belang. Gezien echter de financiële positie van de gemeente Nijmegen ziet de gemeente geen mogelijkheden om deze omvang aan gesubsidieerde arbeid voort te zetten. Voor de ID-banen, geldt dat de loonkostensubsidies per 1 januari 2011 bevroren worden ten opzichte van het niveau van Daarna wordt per 1 januari 2012 een subsidiekorting toegepast van 25% ten opzichte van het subsidiebedrag 2011 en loopt deze korting op naar 50% per 1 juli Uiteindelijk moeten de subsidies per 1 januari 2013 volledig (100%) afgebouwd zijn. Deze korting wordt doorgevoerd op het vastgestelde subsidiebudget per 1 januari Op 1 september 2011 heeft Tandem 23 werknemers in dienst in een gesubsidieerde In- en Doorstroombaan (ID-baan). Daarnaast zijn er 38 werknemers met een gesubsidieerde ID- of Participatiebaan (Wijkwerk, Kion, Conexus) en Wiw- of Webbaan (Uitzicht) bij de organisatie gedetacheerd. Al deze medewerkers gezamenlijk vormen 28% van de totale personeelsformatie. De maatregelen van de gemeente leiden dus tot grote organisatorische en personele consequenties. Doelstelling De doelstelling van het plan Sociale maatregelen ID-ers is om gedwongen ontslagen (en de gevolgen daarvan) voor de ID-medewerkers die in dienst zijn bij Tandem zoveel mogelijk te beperken door te zorgen voor extra maatregelen waardoor een reguliere functie buiten de organisatie gevonden kan worden en de kans op de reguliere arbeidsmarkt vergroot wordt. Ontslagdatum De ontslagdatum is vastgesteld op: 1 augustus 2012 en geldt voor die ID-medewerkers die a) niet zijn uitgestroomd naar ander regulier werk buiten de organisatie, of b) niet (vervroegd) met pensioen zijn gegaan. B. DEFINITIES In dit plan Sociale maatregelen ID-ers wordt verstaan onder: 1. Tandem Stichting Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen, Julianaplein 1, 6524 AG, Nijmegen, Postbus 1547, 6501 BM, Nijmegen, werkgever van de ID-medewerker. 2. ID-medewerker De werknemer met een dienstverband/ arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor wie Tandem een individuele In- en Doorstroombaan (ID)-beschikking heeft en daardoor een ID-subsidie (loonkostensubsidie) ontvangt van de gemeente Nijmegen. Dit zijn 22 medewerkers. 3. Buitensteedse ID-medewerker

4 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 4 van 31 Een werknemer met een dienstverband/ arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een zgn. buitensteedse ID-medewerker, d.w.z. zij is tijdens haar dienstverband bij Tandem naar de gemeente Wijchen verhuisd en daar woonachtig. Deze medewerker mag geen gebruik maken van de faciliteiten uit het plan Sociale maatregelen ID-ers. In overleg met de gemeente Wijchen stelt Tandem soortgelijke uitstroombevorderende maatregelen vast ten behoeve van deze medewerker (voor meer informatie zie Reorganisatieplan ID-ers, Bijlage 1). 4. Gedetacheerde medewerker De werknemer met een ID- of Participatie baan in dienst van Wijkwerk, KION en Conexus, met wie Tandem een samenwerkingsovereenkomst heeft, en de werknemer met een Wiw- en Webbaan in dienst van Stg. Uitzicht met wie Tandem een plaatsingsovereenkomst heeft. Alle medewerkers zijn in dienst van een andere organisaties en werkzaam bij Tandem. Deze medewerkers kunnen geen gebruik maken van de faciliteiten uit het plan Sociale maatregelen ID-ers. 5. Gemeente Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen. 6. Regulier werk Algemeen geaccepteerde arbeid, niet zijnde een gesubsidieerde baan. Onder regulier werk wordt mede begrepen: arbeid in een dienstverband in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) of een baan, waarbij de werkgever een brugfunctie als bedoeld in artikel 10 van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2011 ontvangt of arbeid als zelfstandige. 7. CAO W&MD De Collectieve Arbeidsovereenkomst Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Reorganisatie De aanpassing c.q. verandering van de organisatie als gevolg van het gemeentelijk beleid op de gesubsidieerde arbeid. Deze aanpassing c.q. verandering is het gevolg van het beëindigen van de loonkostensubsidies door de gemeente. 9. Ondernemingsraad Een ondernemingsraad zoals deze is ingesteld op grond van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De ondernemingsraad heeft adviesrecht m.b.t. het plan Sociale maatregelen ID-ers. 10. Mobiliteitsbevorderende maatregelen Regelingen om de doorstroom naar regulier werk te bevorderen of faciliteiten aan te bieden aan IDmedewerkers voor wie de ontslagverlening aan de orde is, zoals interne of externe begeleiding van IDmedewerkers bij het zoeken naar een nieuwe functie elders c.q. buiten Tandem. C. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Werkingssfeer Het plan Sociale maatregelen ID-ers is van toepassing op de ID- medewerker met een dienstverband bij Tandem. 2. Rechten en plichten Het plan Sociale maatregelen ID-ers regelt de wijze waarop wordt omgegaan met de personele, rechtspositionele en sociale gevolgen van de afschaffing van de gesubsidieerde arbeid en legt de rechten en plichten van de ID-medewerker vast. Tandem en de ID-medewerker op wie het plan van toepassing is, zijn gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van het plan. 3. Inspanningsverplichting

5 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 5 van 31 Tandem zal zich tot het uiterste inspannen om de negatieve sociale gevolgen voor de ID-medewerker en gedwongen ontslag tot een minimum te beperken. 4. Beleidsregels van de gemeente Nijmegen Aan het plan Sociale maatregelen IDers kan door Tandem alleen dan uitvoering worden gegeven onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de gemeente Nijmegen mede zorg draagt voor de financiering ervan. Deze toezegging door de gemeente is gebeurd in de vorm van het beschikbaar stellen van de Beleidsregels (Zie hiervoor D. Mobiliteits-bevorderende maatregelen, artikel A.. Faciliteiten door de gemeente Nijmegen). 5. Looptijd Het plan Sociale maatregelen ID-ers treedt in werking op het moment van ondertekening door partijen (datum..) en heeft een looptijd van een jaar. Ingegane rechten voortvloeiend uit het plan blijven van kracht, ook nadat de werkingsduur is verstreken. Partijen kunnen overeenkomen de regelingen tijdens de looptijd aan te passen. Met instemming van partijen kan het plan tussentijds worden gewijzigd of verlengd, indien zich naar het oordeel van partijen daartoe onvoorziene zwaarwegende omstandigheden voordoen. Een eventuele verlenging van het plan Sociale maatregelen ID-ers wordt 3 maanden voor afloop overeengekomen en vastgelegd. 6. Kaders Het plan Sociale maatregelen ID-ers is gebaseerd op een aantal wettelijke en andere regelingen/ bepalingen die richtinggevend zijn bij stopzetting van de gemeentelijke financiering en dreigend ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De belangrijkste worden genoemd in de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening : - Artikel 1.1B. In- en doorstroombanen: De bepalingen van de CAO gelden onverminderd voor een medewerker die op grond van de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen een arbeidovereenkomst heeft gesloten met de werkgever en welke arbeids- overeenkomst is voortgezet na de beëindiging van deze regeling op 1 januari Artikel 11.6 en Bijlage 9.2 zijn niet van toepassing op deze werknemers. - Artikel Financiële aanspraken bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen: Dit artikel is niet van toepassing op deze werknemers. Dit betekent dat de werknemers in een in- en doorstroombaan geen aanspraak kunnen doen op een ontslagvergoeding, een aanvulling op de WW en de overgangsregeling m.b.t. de vervallen wachtgeldregeling. Verder: - Artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW): De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en werknemer te gedragen. - Wet op de Ondernemingsraden (WOR): De OR heeft adviesrecht ten aanzien van het plan Sociale maatregelen ID-ers. 7. Voorkoming onbillijkheid In gevallen, waarin de toepassing van het plan Sociale maatregelen ID-ers leidt tot een onbillijke situatie voor de ID-medewerker, zullen partijen (Tandem en de Ondernemingsraad) in een voor de IDmedewerker gunstige zin van het plan afwijken. Het ter beoordeling voorleggen van een zodanige situatie aan de Bezwarencommissie, kan uitsluitend plaatsvinden door een der partijen bij deze overeenkomst. 8. CAO De bepalingen in het plan Sociale maatregelen ID-ers laten onverlet de verplichtingen op basis van de artikelen van de CAO Welzijn , voor zover van toepassing, en de wettelijke verplichtingen van Tandem. 9. Vergoedingen De vergoeding genoemd in het plan Sociale maatregelen ID-ers zijn bruto vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

6 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 6 van Inzage Tandem zal er zorg voor dragen dat de ID-medewerker het plan Sociale maatregelen ID-ers persoonlijk in zijn bezit krijgt. Daarnaast zal dit plan te lezen zijn op intranet. D. MOBILITEITSBEVORDERENDE MAATREGELEN Zowel de gemeente Nijmegen als Tandem willen met een aantal mobiliteitsbevorderende maatregelen het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk beperken en de doorstroom naar regulier werk bevorderen. De gemeente realiseert zich dat de afbouw van de ID-banen voor mensen grote gevolgen heeft. De inzet van de gemeente is er op gericht deze gevolgen te verzachten met een aantal beleidsregels. De beleidsregels staan hieronder bij A. Faciliteiten door de gemeente Nijmegen. Tandem heeft daar op aansluitend eveneens een aantal faciliteiten vastgesteld waar de ID-medewerker gebruik van kan maken, zie hiervoor B. Faciliteiten door Tandem. A. Faciliteiten door de gemeente Nijmegen In de bijlage bij dit plan Sociale maatregelen ID-ers is de volledige tekst van de gemeentelijke Herziene beleidsregels re-integratie Wet werk en bijstand (2011) opgenomen. In deze Herziene beleidsregels besteedt paragraaf 5 aandacht aan het onderwerp Afbouw gesubsidieerde arbeid, met in 5.5 de regels ten aanzien van de afbouw van de gesubsidieerde banen. Hier volstaan we met een beknopte samenvatting van deze regels. Tandem heeft bij een aantal van deze beleidsregels een uitvoerende taak. ID-medewerkers kunnen voor toelichting op de regels terecht bij P&O Tandem of bij het mobiliteitsbureau Aanzet van de Gemeente Nijmegen. Dit mobiliteitsbureau is niet opgenomen in de beleidsregels van de gemeente. We nemen het wel op in dit plan Sociale maatregelen D-ers omdat het, evenals de regels, een goed instrument is om ID-medewerkers te begeleiden bij het vinden van een reguliere baan. 1. Mobiliteitsbureau Aanzet Gesubsidieerde arbeid De gemeente heeft een mobiliteitscentrum ingericht, Aanzet genaamd. Dit centrum heeft tot taak alle gesubsidieerde medewerkers in de stad te begeleiden of te bemiddelen bij het vinden van een reguliere baan. Binnen Aanzet wordt samengewerkt met het UWV-werkbedrijf en kunnen medewerkers verwezen worden naar vacatures van het UWV-werkbedrijf. Er worden mobiliteitstrainingen aangeboden die onder andere een sessie omvat als verwerken baanverlies, een empowermenttraining, arbeidsmarkt-oriëntatie, jobsearch en sollicitatietrainingen. Daarnaast wordt er individuele sollicitatiecoaching, banenjacht en workshops social media geboden. Verder biedt Aanzet alle mensen ondersteuning bij het aanvragen van een WW-uitkering, bij het aanvragen van een WSW-indicatie en andere wettelijke regelingen. Tevens kunnen medewerkers met vragen bij Aanzet terecht over bijvoorbeeld inkomensachteruitgang. Daar waar specifieke expertise nodig is, zorgt Aanzet voor een doorverwijzing. Voor alle voorzieningen geldt dat het aanbod in overleg met de medewerker wordt vastgesteld. Het bieden van maatwerk staat hierbij centraal. De medewerker wordt vanaf september 2011 tot 1 juli 2012 in de gelegenheid gesteld om van de faciliteiten van Aanzet gebruik te maken.

7 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 7 van Ondersteuningsaanbod ter bevordering van de verkrijging van een reguliere baan Tevens kan naast de mobiliteitstraining een traject gericht op het verkrijgen van regulier werk worden gestart. Tandem kan in aanmerking komen voor deze subsidie van maximaal 3000, - voor de kosten die zij maakt ter bevordering van de uitstroom van de ID-medewerker. Het gaat hierbij onder andere om kosten voor een outplacementtraject of arbeidsmarktrelevante scholing of arbeidsmarktrelevante opleiding (trainingen en korte cursussen, assessments en andere noodzakelijke onderzoeken). Tandem dient een aanvraag in bij het college en geeft informatie over de inhoud en de kosten. Het college beoordeelt of de betreffende voorziening noodzakelijk is voor de ID-medewerker volgens een aantal criteria (zie hiervoor de bijlage). Tandem en de ID-medewerker informeren elkaar over deze regel en de medewerker bekijkt actief welk traject hij aankomend jaar zou willen starten. 3. Overbrugging tussen banen Als een ID-medewerker na 1 augustus 2012 bij Tandem een regulier gefinancierde baan aangeboden wordt, kan het college voor het jaar 2012 besluiten gedeeltelijk af te zien van de kortingen aan Tandem als bedoeld in artikel 21 lid 3 van de Re-integratieverordening Wwb Tandem dient hiertoe bij het college een aanvraag te doen waaruit blijkt dat er sprake is van een regulier gefinancierde baan van minimaal een half jaar. Tevens dient Tandem financieel te onderbouwen waarom de ID-medewerker niet vóór 1 augustus 2012 in dienst had kunnen treden. Het gedeeltelijk ongedaan maken van de kortingen wordt geweigerd indien hieraan niet wordt voldaan of de onderbouwing naar de mening van het college ontoereikend is. 4. Gewenningsbijdrage Als er bij uitstroom naar een reguliere baan, aansluitend aan de gesubsidieerde baan, sprake is van teruggang in inkomen kan Tandem de voormalige ID-medewerker een gewenningsbijdrage aanbieden. Tandem kan voor subsidie van deze gewenningsbijdrage in aanmerking komen. De gemeente subsidieert maximaal: - Gedurende een half jaar 2/3 van het (bruto) verschil tussen het oude en het nieuwe inkomen. - Gedurende het volgende half jaar 1/3 van het verschil tussen het oude inkomen en het nieuwe inkomen. Werkgeverslasten bovenop het bruto salaris worden niet gefinancierd. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan (zie hiervoor de Bijlage 5.3.c). 5. Uitstroompremie Het college verstrekt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 een uitstroompremie bij volledige uitstroom uit de ID-baan voor het aanvaarden van een regulier gefinancierde baan aansluitend aan de gesubsidieerde baan. De gemeente daarbij de volgende premiehoogten: - Bij uitstroom voor 1 oktober 2011: 2.250,- - Bij uitstroom voor 1 januari 2012: 1.500,- - Bij uitstroom voor 1 april 2012: 1.000,- 1 Artikel 21 lid 3 van de Re-integratieverordening Wwb 2011: Het college draagt er zorg voor dat de subsidies per 1 januari 2013 beëindigd worden. Het college hanteert hierbij het volgende afbouwschema: per 1 januari 2012 wordt 25%, per 1 juli 2012 wordt 50% en per 1 januari 2013 wordt de resterende 50% van de subsidies zoals die op 31 december 2010 werden verstrekt, beëindigd.

8 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 8 van 31 - Bij uitstroom voor 1 juli 2012: 750, Het college bepaalt of er een uitstroompremie aan de ID-medewerker verstrekt kan worden. Onder volledige uitstroom wordt ook bedoeld, de situatie dat de ID-medewerker bij uitstroom uit zijn ID-baan voor onbepaalde tijd, naast zijn reguliere baan een uitkering, niet zijnde een WWB, IOAW of IOAZ, ontvangt. M.a.w.De ID-medewerker kan ook in aanmerking komen voor een uitstroompremie, wanneer hij een nieuwe reguliere baan accepteert met minder uren dan in zijn huidige contractomvang, en daarnaast voor de resterende uren een WW-uitkering ontvangt (moeten 5 uren of meer zijn). Hij is dan immers volledig uit de ID-baan gestroomd jaar en 10 maanden of ouder Het college wil de werkgevers subsidiëren die een suppletie op de WW-uitkering aanbieden aan werknemers die op 1 januari jaar en 10 maanden of ouder zijn. De maximale subsidie die het college kan verstrekken is het verschil tussen het bruto maandinkomen en de WW-uitkering waarbij het college voor de bepaling van de hoogte van de subsidie voor het maandinkomen de volgende maxima hanteert: 130 WML% bij een Instroombaan en 125% WML bij een D-baan. De ID-werkgever kan de subsidie bij het college aanvragen tot twee maanden nadat de ID-werknemer recht heeft op een WWuitkering. De werkgever kan het college eveneens verzoeken het bedrag dat als WW-aanvulling zou worden gesubsidieerd te mogen gebruiken voor andere regelingen die de overgang van een ID-baan naar werkloosheid ondersteunen, mits deze regelingen fiscaal toegelaten zijn. Hierbij wordt gedacht aan vervroegde pensionering. B. Faciliteiten door Tandem Naast de Beleidsregels van de gemeente Nijmegen worden er ook door Tandem een aantal maatregelen aangeboden. 7. Workshops /excursies Tandem organiseert i.s.m. mobiliteitsbureau Aanzet, workshops en excursies voor de ID-medewerker. 8. Personele begeleiding Tandem organiseert samen met een coach van de gemeente een individueel gesprek met de IDmedewerker en geeft tijdens de looptijd van het plan Sociale maatregelen ID-ers personele begeleiding m.b.t. individuele gesprekken op aanvraag, redigeren brieven etc., informatiebijeenkomsten, afscheidsmomenten, etc. 9. Getuigschrift De ID-medewerker ontvangt wanneer hij/zij dat wenst een getuigschrift. 10. EVC s/ portfolio De ID-medewerker die met EVC s (Erkenning Eigen verworven Competenties) en portfolio s aan de slag wilt, krijgt ondersteuning van Tandem. Vergoeding middels het ondersteuningsaanbod van de gemeente. 11. Buitengewoon verlof voor mobiliteitstrajecten/ workshops De ID- medewerker krijgt buitengewoon verlof voor de deelname aan mobiliteitstrainingen, met behoud van salaris, totdat de uitdienst datum bereikt is. 12. Buitengewoon verlof voor opleiding De ID-medewerker krijgt buitengewoon verlof voor het volgen van een opleiding (voor het verkrijgen van een reguliere functie), met behoud van salaris, totdat de uitdienst datum bereikt is. 13. Buitengewoon verlof voor sollicitatiegesprekken De ID-medewerker krijgt buitengewoon verlof om te solliciteren, sollicitatiegesprekken te voeren, etc. in werktijd, en met behoud van salaris, totdat de uitdienst datum bereikt is. 14. Vergoeding reiskosten sollicitatiegesprekken

9 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 9 van 31 De ID-medewerker krijgt een vergoeding van de reiskosten voor sollicitatiegesprekken, conform de reiskostenregeling van Tandem. 15. Buitengewoon verlof voor stage De ID-medewerker kan stage gaan lopen bij een organisatie in de richting van zijn toekomstige/ gewenste beroep. De stage is niet langer dan 25% van zijn dienstverband gedurende 6 maanden. Hiervan kan worden afgeweken indien er voorafgaande aan de stage uitzicht is op een regulier contract bij betreffende werkgever. 16. Werkervaring opdoen / meelopen In het kader van het verkrijgen van een reguliere functie kunnen afspraken worden gemaakt dat de IDmedewerker in de resterende periode werkt in een functie die beter aansluit bij het toekomstige of gewenste beroep. Indien de medewerker een werkgever met een dergelijke functie bereid heeft gevonden om de medewerker voor deze resterende periode in dienst te nemen, dient Tandem hieraan medewerking te verlenen. In overleg kunnen beide organisaties ook een detacheringsperiode afspreken. 17. Voorrang bij interne vacatures Een boventallige en reeds ontslagen ID-medewerker (in dienst van Tandem) krijgt gedurende de looptijd van het plan Sociale maatregelen ID-ers, bij gebleken geschiktheid, voorrang bij het invullen van vacatures binnen Tandem. De ID-medewerker wordt op de hoogte gehouden van vacatures bij Tandem en bij andere netwerkorganisaties, via en/of post ( in overleg met ID-medewerker). 18. Opzegtermijn De ID- medewerker wordt ontheven van het in acht nemen van de opzegtermijn. Een redelijke overdrachtsperiode wordt wenselijk geacht, dit in overleg met begeleider en leidinggevende. 19. Jubileumtoelage De medewerker die binnen 12 maanden na de beëindiging van het dienstverband aanspraak zou hebben gehad op een jubileumtoelage, ontvangt deze per ontslagdatum. Dit onder de beperking, dat de garantie niet geldt indien een nieuwe werkgever een vergelijkbare garantieregeling kent en waarbij de bij Tandem opgebouwde diensttijd in acht wordt genomen. 20. Kwijtschelding fietsenplan De ID-medewerker die op het moment van ondertekening van het plan Sociale maatregelen ID-ers meedoet aan het fietsenplan, ontvangt kwijtschelding. E. ONTSLAGPROCEDURE Een ID-medewerker zal ontslagen worden, wanneer hij/zij geen reguliere functie heeft gevonden of hij/zij niet vervroegd met pensioen gaat. De ontslagdatum is gesteld op 1 augustus De betrokken ID-medewerker wordt door Tandem mondeling èn schriftelijk geïnformeerd over het aanstaande ontslag. Tandem zal het UWV WERKbedrijf verzoeken toestemming te verlenen de arbeidsovereenkomst met de ID-medewerker op te zeggen, met inachtneming van de voor de IDmedewerker geldende wettelijke opzegtermijn. De ID-medewerker zal door Tandem worden geïnformeerd over het tijdstip waarop deze het verzoek aan het UWV zal doen, alsmede hem een

10 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 10 van 31 afschrift verstrekken van het verzoek tot ontslagverlening. Tandem zal daarbij de Wet Melding Collectief Ontslag volgen 2. De procedure: - Tandem dient een aanvraag voor ontslag in bij UWV WERKbedrijf en stuurt alle verplichte gegevens op. - UWV WERKbedrijf neemt de aanvraag in behandeling en geeft de ID-medewerker de mogelijkheid schriftelijk te reageren. - UWV WERKbedrijf neemt een beslissing en verleent Tandem wel/geen ontslagvergunning. Ook de IDmedewerker krijgt schriftelijk bericht. Deze procedure duurt ruim 6 weken. - Wanneer de ontslagvergunning is verleend, dan kan Tandem de arbeidsovereenkomst opzeggen. De opzegtermijn wordt daarbij in acht genomen. Ontslag volgt en de ID-medewerker dient een WW aan te vragen bij het UWV WERKbedrijf. - Wanneer de ontslagvergunning niet is verleend, wordt er opnieuw een aanvraag ingediend bij de UWV WERKbedrijf. F. BEZWARENCOMMISIE 1. Eerst schriftelijk bezwaar indienen bij Tandem - Indien de ID-medewerker het oneens is met de te volgen of de gevolgde procedure of enig besluit van Tandem met betrekking tot het plan Sociale maatregelen ID-ers, kan de ID-medewerker daartegen opkomen door zijn bezwaren schriftelijk binnen 10 werkdagen na kennisneming van het besluit van Tandem of constatering van het bezwaar, kenbaar te maken aan Tandem. - Tandem zal, binnen een week na ontvangst van het bezwaar, onderzoeken of het bezwaar gegrond is en zal zo nodig nieuwe acties en/of besluiten formaliseren. - Wanneer de medewerker het alsnog niet eens is met de uitkomst van de heroverweging van Tandem zoals genoemd in lid 2, kan hij een bezwaarschrift indienen bij de Bezwarencommissie. 2. De Bezwarencommissie De Bezwarencommissie wordt ingesteld voor de duur van het plan Sociale maatregelen ID-ers en vooraf benoemd. 3. Samenstelling Bezwarencommissie Partijen bij deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie in, bestaande uit ten minste drie personen, niet zijnde bestuurslid, directielid of lid van de ondernemingsraad. De samenstelling van de commissie is als volgt: - twee leden worden benoemd door Tandem; - de voorzitter, zijnde een extern persoon, wordt benoemd door de hierboven genoemde commissieleden gezamenlijk.

11 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 11 van 31 Aan de Bezwarencommissie kan tevens een ambtelijk secretaris worden toegevoegd. Deze heeft geen stemrecht. De samenstelling van de commissie is een verantwoordelijkheid van Tandem 4. Vergoeding De commissieleden ontvangen presentiegeld a 100,- voor het bijwonen van een vergadering en reiskostenvergoeding op basis van tarief openbaar vervoer. 5. Onderwerp van bezwaar - De medewerker kan zich schriftelijk wenden tot de Bezwarencommissie met bezwaren inzake de individuele toepassing van dit. - In alle andere gevallen zal de Bezwarencommissie zich niet bevoegd verklaren een uitspraak te doen - Geen onderwerp van bezwaar kan zijn: - een gebeurtenis voordat het plan Sociale maatregelen ID-ers in werking trad; - een gebeurtenis waarover reeds eerder een bezwaar is ingediend; - een gebeurtenis die niet een individuele persoon betreft, maar een gehele groep. In deze gevallen zal de Bezwarencommissie het bezwaar niet ontvankelijk verklaren. - De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan Tandem en geanonimiseerd aan de ondernemingsraad. 6. Behandeling van bezwaar - De mondeling behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen vier weken na indiening van het bezwaarschrift; - Tijdens de behandeling worden de medewerker en Tandem in elkaars tegenwoordigheid gehoord. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar; - Beide partijen hebben het recht zich tijdens de behandeling van het bezwaar bij te laten staan door een raadsman; - Werkgever en medewerker zijn verplicht alle gevraagde medewerking te verlenen aan de Bezwarencommissie; - De Bezwarencommissie brengt advies uit over het al dan niet ontvankelijk zijn van het door de medewerker ingediende bezwaar. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na de beraadslagingen, met redenen omkleed, bij aangetekend schrijven aan de betrokken medewerker en werkgever meegedeeld. De medewerker heeft na de uitspraak geen beroepsmogelijkheid bij de Bezwarencommissie; - De Bezwarencommissie stelt Tandem op de hoogte van de acties die Tandem dient te nemen als gevolg van zijn uitspraak naar aanleiding van het bezwaarschrift van de medewerker; - Van het advies van de commissie kan slechts om zwaarwichtige redenen worden afgeweken. Indien Tandem afwijkt van het advies, doet hij hiervan met redenen omkleed schriftelijk mededeling aan de bezwarencommissie en de medewerker; - Indien de medewerker zijn bezwaar reeds bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, heeft hij geen toegang tot de Bezwarencommissie; - Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door Tandem en/of de medewerker het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, staakt de Bezwarencommissie de verder behandeling.

12 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 12 van 31 BIJLAGE 1. HERZIENE BELEIDSREGELS re-integratie Wet werk en bijstand (2011) Gemeente Nijmegen (vastgesteld in College /12 september 2011) Inhoud: Inleiding 1. Inzet voorziening gericht op de arbeidsinschakeling 2. Wijzigen woonplaats na aanvang voorziening 3. Nadere regels voorzieningen 3.1 Brugsubsidie; 3.2 Re-integratieprogramma; 3.3 Proefplaats; 3.4 Participatieplaats; 3.5 Ondersteunende producten; 3.6 Diagnose; 3.7 Nazorg; 3.8 Premies; 3.9 Overige vergoedingen. 4. Beëindiging van de voorziening 5. Afbouw gesubsidieerde arbeid 5.1 Participatiebanen; 5.2 Wiw-banen; 5.3 ID-banen. 5.4 Bijverdienen naast een Wiw-baan of een ID-baan. 5.5 Ondersteuning van de afbouw van de gesubsidieerde banen Inleiding De beleidsregels re-integratie vloeien voort uit de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Het college kan op basis van deze verordening regels stellen. Deze regels hebben betrekking op een van de hoofdtaken van het college vanuit de Wet werk en bijstand (Wwb) namelijk de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en het aanbieden van een voorziening indien dit door het college noodzakelijk wordt geacht. De beleidsregels bieden een beoordelingskader aan de hand waarvan bepaald kan worden of een voorziening ingezet wordt of niet. Indien een voorziening wordt aangeboden is dit niet vrijblijvend. Bij weigering van een voorziening, kan een maatregel worden opgelegd. Ook als een voorziening ten gevolge van het gedrag van belanghebbende moet worden beëindigd, kan dit een maatregel tot gevolg hebben. Aangezien de gemeente Nijmegen de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling in eigen beheer uitvoert, wordt als hoofdvoorziening het zogenaamde re-integratieprogramma aangeboden. Daarbij wordt een uitkeringsgerechtigde, Anw-er of

13 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 13 van 31 nugger door een medewerker van de afdeling Werk van de directie Inwoners, ondersteund naar werk. Personen die zelf in staat worden geacht werk te vinden, krijgen geen voorziening aangeboden. Het college kan bij bijzondere omstandigheden afwijken van de onderstaande beleidsregels. Achtereenvolgens komen in de beleidsregels de volgende onderwerpen aanbod: 1. Inzet voorziening gericht op de arbeidsinschakeling; 2. Wijzigen woonplaats na aanvang voorziening; 3. Nadere regels voorzieningen; 4. Beëindiging van de voorziening; 5. Afbouw gesubsidieerde arbeid. 1. Inzet voorziening gericht op de arbeidsinschakeling Artikel 2 lid 1 van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand geeft aan dat het college voor zover het college dit noodzakelijk acht, voorzieningen aanbiedt. Het college hanteert voor het vaststellen van de noodzaak van een voorziening de volgende criteria: - Een voorziening wordt alleen noodzakelijk geacht als de belanghebbende met inzet van de voorziening in staat wordt geacht duurzame reguliere arbeid te verwerven. Bij de bepaling of belanghebbende in staat is reguliere arbeid te aanvaarden wordt betrokken: leeftijd, opleidingsniveau, werkervaring, arbeidshandicap, woonsituatie, verslaving, justitieel verleden, houding, motivatie en realiteit beroepswens. - Een voorziening is in elk geval niet noodzakelijk als de belanghebbende zonder inzet van de voorziening in staat wordt geacht op korte termijn duurzame reguliere arbeid te verwerven. - Een voorziening is niet als noodzakelijk aan te merken als door het beperkt aantal uren dat de belanghebbende beschikbaar is, de voorziening niet (langer) adequaat is. Zaken die het college in de beoordeling van noodzakelijkheid van een voorziening verder mee laat wegen zijn: - Heeft de belanghebbende aantoonbare inspanningen verricht met zijn huidige kwalificaties aan het werk te komen, zonder dat dit resultaat heeft gehad. - Is de belanghebbende gemotiveerd nu aan het werk te gaan. - Is er behoefte op de arbeidsmarkt aan personen met de beoogde kwalificatie. - Maakt deze belanghebbende met de beoogde kwalificatie een goede kans op de arbeidsmarkt gezien zijn overige persoonskenmerken. Zeer bijzondere individuele omstandigheden worden door het college betrokken bij het vaststellen van de noodzakelijkheid van de voorziening. Het verlengen van een voorziening wordt beschouwd als het opnieuw aanbieden van een voorziening. 2. Wijzigen woonplaats na aanvang voorziening Artikel 2 lid 2 van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand vermeldt dat indien na aanvang van een voorziening de woonplaats van een belanghebbende wijzigt, het college bevoegd is te bepalen of de voorziening desondanks kan worden voortgezet. Het college hanteert hierbij de volgende regels:

14 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 14 van 31 - Wanneer een belanghebbende aangeeft te verhuizen naar een andere gemeente wordt met die gemeente contact opgenomen om te onderzoeken of de voorziening door die gemeente kan worden voortgezet. - Wanneer de ontvangende gemeente de verplichtingen niet wil of kan overnemen wordt (het bekostigen van) de voorziening zo spoedig mogelijk gestaakt. Met zo spoedig mogelijk wordt in ieder geval bedoeld dat geen nieuwe (betalings)verplichtingen worden aangegaan. Indien het hierbij gaat om de betaling van gesubsidieerde arbeid (bedoeld wordt ID-banen, Wiw-banen, participatiebanen en werkervaringsbanen) wordt de voorziening tussentijds beëindigd tenzij de arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden voortduurt dan wel de werknemer binnen 12 maanden met pensioen gaat. Brugsubsidies en brugbanen, kunnen indien de verhuizing plaatsvindt nadat de subsidie toegekend is, doorbetaald worden tot afloop van de periode waarvoor deze subsidies zijn toegekend. Andere (betalings)verplichtingen mogen ook tijdens de resterende looptijd van deze subsidies niet meer worden aangegaan.dit sluit niet uit dat vanwege andere redenen de gesubsidieerde banen en subsidies tussentijds alsnog beëindigd kunnen worden. Het gaat hierbij om verhuizing naar een andere gemeente in Nederland. Indien de belanghebbende verhuist naar het buitenland wordt de voorziening onmiddellijk beëindigd. 3. Nadere regels voorzieningen Artikel 8 lid 4 van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2011 geeft aan dat het college aanvullend op de verordening met inachtneming van het beleidsplan nadere regels dient op te stellen ten aanzien van de voorzieningen. Achtereenvolgens bespreken we de regels die het college hanteert ten aanzien van de voorzieningen: 3.1 Brugsubsidie; 3.2 Re-integratieprogramma; 3.3 Proefplaats; 3.4 Participatieplaats; 3.5 Ondersteunende producten; 3.6 Diagnose; 3.7 Nazorg; 3.8 Premies; 3.9 Overige vergoedingen. 3.1 Brugsubsidie a. De looptijd van de loonkostensubsidie is gekoppeld aan de duur van de arbeidsovereenkomst en kan maximaal één jaar bedragen. b. Bij een arbeidsovereenkomst met een overeengekomen contractsduur korter dan één jaar wordt de subsidie naar rato van de overeengekomen contractsduur verstrekt. c. De voorwaarden en verplichtingen waaraan de werkgever moet voldoen zijn: - De arbeidsovereenkomst dient minimaal aangegaan te worden voor het aantal weken dat gehanteerd wordt als referte-eis voor toepassing van de Werkloosheidswet. - De werkgever verklaart zich in beginsel bereid de arbeidsovereenkomst dan wel de aanstelling met de werknemer - bij voldoende functioneren - na afloop van de gesubsidieerde periode voort te zetten.

15 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 15 van 31 - De werkgever betaalt aan de werknemer een salaris tenminste op basis van het wettelijk minimumloon en passend binnen de bij de werkgever geldende CAO. - Het inkomen van de werknemer voor wie de werkgever subsidie ontvangt moet zodanig zijn dat de werknemer niet meer is aangewezen op een uitkering op grond van de Wwb. Een lager inkomen is toegestaan indien de werknemer op een kortere arbeidsduur is aangewezen en werkzaam is voor het aantal uren waarvoor de werknemer door het college in staat wordt geacht te werken. - De werkgever bedingt voor geleverde goederen en diensten die voortvloeien uit de arbeid van de werknemer vergoedingen die de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord beïnvloeden. - De werkgever draagt er zorg voor dat de er geen sprake is van verdringing van arbeid. Dat wil zeggen dat werkgever in een periode van zes maanden voorafgaand aan de brugsubsidie geen arbeidsovereenkomsten dan wel aanstellingen tot het verrichten van vergelijkbare arbeid vanwege bedrijfseconomische redenen beëindigd heeft of op korte termijn zal beëindigen. d De hoogte en de duur van de subsidie bedragen: Voor werknemers die bij in dienst name langer dan een jaar werkloos zijn, of daarmee gelijk gesteld kunnen worden, in totaal 8000,- indien de overeengekomen arbeidsduur 32 uur per week of meer bedraagt. - Voor werknemers die bij in dienst name korter dan een jaar werkloos zijn in totaal 2000,-- indien de overeengekomen arbeidsduur 32 uur per week of meer bedraagt. - Werknemers die bij in dienst name korter dan een jaar werkloos zijn met meervoudige sociale of medische problematiek die de inzet van een brugsubsidie als opstap naar werk nodig hebben, worden gelijk gesteld aan de werknemers die bij in dienst name langer dan een jaar werkloos zijn. - De periode van werkloosheid wordt niet geacht te zijn onderbroken indien de werknemer voor indiensttreding korter dan 52 dagen of 400 uur heeft gewerkt. - De periode dat de werknemer een voorziening heeft gehad, wordt aangemerkt als periode van werkloosheid ook indien de belanghebbende in die periode niet ingeschreven heeft gestaan als werkzoekende bij het UWV-werkbedrijf. - Ook de periode dat de werknemer geen voorziening heeft gehad, niet ingeschreven stond bij het UWV en wel een uitkering in het kader van de Wwb had wordt gezien als periode van werkloosheid. - Indien de overeengekomen arbeidsduur korter is dan één jaar of de overeengekomen arbeidsduur minder bedraagt dan 32 uur per week, wordt de subsidie naar rato vastgesteld waarbij helemaal geen subsidie wordt verstrekt indien de arbeidsovereenkomst in de proeftijd wordt beëindigd. e. De aanvraag voor de subsidie wordt bij het college ingediend voor aanvang van de arbeidsovereenkomst waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Gelet op de termijn die het college nodig heeft om een beslissing op de aanvraag te nemen, is het ontvangen van de beslissing na ingang van het dienstverband voor risico van de aanvrager. f Bij de aanvraag verstrekt de werkgever de volgende gegevens op de door het college voorgeschreven model: - naam, adres, woonplaats en BSN van de werknemer; - een afschift van de overeenkomst waaruit de aard, de duur, de omvang van de overeenkomst, de hoogte van de beloning en de intentie tot het verlengen van de overeenkomst na afloop van de subsidie, blijkt; - het model dient tevens ondertekent te zijn door de werknemer.

16 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 16 van 31 g Het college stelt de subsidie vast zonder voorafgaande beschikking tot verlening van de subsidie. h Het subsidiebedrag wordt achteraf per kwartaal in gelijke delen uitbetaald. i. De werkgever zendt per kwartaal aan het college loonstaten waaruit het voortduren van de brugsubsidie en de daaruit voortvloeiende verplichtingen blijkt. j De werkgever doet onmiddellijk schriftelijke mededeling aan het college van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de arbeidsinschakeling van de werknemer. Tevens dient de werkgever onmiddellijk melding te maken van het verbreken van het dienstverband van de werknemer en van wijzigingen in de duur en omvang van dit dienstverband. k De brugsubsidie wordt geweigerd indien de brugsubsidie niet noodzakelijk wordt geacht voor de arbeidsinschakeling van de uitkeringsgerechtigde, Anw-er en personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de wet. l De brugsubsidie wordt geweigerd indien de aanvraag na een hersteltermijn van twee weken nog steeds niet medeondertekend is door de uitkeringsgerechtigde, Anw-er en personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de wet. m De brugsubsidie wordt geweigerd als de werkgever voor dezelfde persoon al een brugsubsidie heeft gehad. n De brugsubsidie wordt geweigerd als de werkgever voor dezelfde persoon al een brugbaansubsidie in het kader van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2005 of Verordening werkleeraanbod Wij (2009) heeft gehad. o De brugsubsidie wordt geweigerd indien de brugsubsidie niet binnen een redelijke termijn na aanvang van de arbeidsovereenkomst is aangevraagd. Indien de aanvraag nog binnen één maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst wordt gedaan, wordt de aanvraag in ieder geval nog als op tijd ingediend beschouwd. p De brugsubsidie wordt geweigerd indien de werkgever zich niet bereid verklaart om in beginsel de werknemer bij voldoende functioneren na afloop van de brugsubsidie in dienst te houden. q De brugsubsidie wordt geweigerd indien de werkgever zich niet aan zijn verplichtingen houdt of er grond is aan te nemen dat de werkgever zich niet aan zijn verplichtingen zal houden. Dat laatste kan het geval zijn indien de werkgever zich niet aan zijn verplichtingen heeft gehouden bij een andere subsidie die het college de werkgever heeft toegekend. r De brugsubsidie wordt geweigerd indien de subsidie leidt tot verdringing of concurrentieverstoring. s De brugsubsidie wordt geweigerd indien de arbeidsovereenkomst niet aangegaan wordt voor minimaal het aantal weken dat gehanteerd wordt als referte-eis bij toepassing van de Werkloosheidswet. t De brugsubsidie wordt geweigerd indien de werknemer vanwege het aantal arbeidsuren waarvoor de arbeidsovereenkomst aangegaan wordt nog steeds aangewezen is op een uitkering op grond

17 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 17 van 31 van de Wwb, behalve indien dit veroorzaakt wordt door het gegeven dat door het college vastgesteld is dat de werknemer niet in staat is meer uren werkzaam te zijn. u De brugsubsidie wordt geweigerd indien het door het college vastgestelde budgetplafond is bereikt. v Voor zover hiervan niet in bovenstaande regels is afgeweken, is op de verstrekking van de brugsubsidie de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (NKS) en de daaruit voortvloeiende regels van toepassing. 3.2 Re-integratieprogramma De gemeente Nijmegen heeft besloten de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling in eigen beheer uit te voeren. Het re-integratieprogramma is dan ook de hoofdvoorziening, waarbij de uitkeringsgerechtigde, Anw-er of nugger door een medewerker van de afdeling Werk van de Directie Inwoners wordt ondersteund naar werk. Naast de andere voorzieningen genoemd in de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2011 kan tijdens een re-integratieprogramma ook vrijwilligerswerk ingezet worden. In dat geval dient het vrijwilligerswerk van tijdelijke aard te zijn en gericht te zijn op arbeidinschakeling. Er is alleen sprake van vrijwilligerswerk als dat gedaan wordt voor een bepaald maatschappelijk of liefdadig doel. Het mag niet gaan om commerciële belangen (dus ook niet in bedrijf van familie of vrienden) en er mag voor het werk geen loon betaald worden. Vrijwilligerswerk dat wordt aangegaan via de vrijwilligerscentrale wordt in ieder geval gezien als vrijwilligerswerk. 3.3 Proefplaats Een proefplaats wordt ingezet indien de belanghebbende in staat wordt geacht uiterlijk binnen 6 maanden uit te stromen naar werk al dan niet gesubsidieerd via een brugsubsidie. 3.4 Participatieplaats De juridische kaders voor een participatieplaats zijn geregeld in de Wet werk en bijstand (artikel 10a) en in de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand (2011). Op een participatieplaats dienen minimaal 8 uur per week additionele werkzaamheden te worden verricht. Bij additioneel werk mag er geen sprake zijn van verdringing van reguliere arbeid. De volgende criteria ter voorkoming van verdringing worden gehanteerd: a Bij plaatsing van belanghebbende op een participatieplaats dient de werkgever te verklaren: - dat in een periode van zes maanden voorafgaand aan de plaatsing van de belanghebbende op een participatieplaats er geen arbeidsovereenkomsten dan wel aanstellingen tot hetverrichten van vergelijkbare arbeid vanwege bedrijfseconomische redenen zijn beëindigd of op korte termijn beëindigd zullen worden. - dat de bij de werkgever functionerende ondernemingsraad (OR) dan wel personeelsvertegenwoordiging, bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden, of met een bij of krachtens andere wetten geregelde personeelsvertegenwoordiging, zich akkoord heeft verklaard met de plaatsing in het kader van re-integratie en het opdoen van werkervaring. Indien de werkgever geen medezeggenschapsorgaan heeft, dan dient deze te verklaren dat het beschikbaar stellen van de participatieplaats niet leidt tot verdringing van bestaande arbeid. - dat er geen sprake is van concurrentievervalsing. b Indien er sprake is van een speciaal voor belanghebbende gecreëerde functie dan wel van een

18 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 18 van 31 reeds bestaande functie die alleen met speciale begeleiding kan worden verricht, wordt additionaliteit aangenomen. Bij de beoordeling na negen maanden als bedoeld in artikel 10a achtste lid van de wet waarbij het college beoordeelt of de participatieplaats de kans op arbeidsinschakeling van de belanghebbende heeft vergroot, betrekt het college in ieder geval het functioneren van belanghebbende, de voortgang van eventueel ingezette scholing en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bij de beoordeling na maximaal 23 maanden en de beoordeling vóór afloop van het derde jaar als bedoeld in artikel 10a negende en tiende lid van de wet, waarbij het college beoordeelt of de participatieplaats de kans op arbeidsinschakeling aanmerkelijk heeft vergroot, betrekt het college in ieder geval het functioneren van belanghebbende, de voortgang van eventueel ingezette scholing en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Indien de participatieplaats de arbeidsinschakeling aanmerkelijk heeft vergroot, wordt de participatieplaats voortgezet in een andere werkomgeving met andere werkzaamheden. 3.5 Ondersteunende producten Ten aanzien van het ondersteunende product scholing wordt vastgesteld, dat bij de beoordeling van de noodzaak van de scholing de volgende punten meegewogen dienen te worden: - Zijn er duale trajecten (in de beoogde richting) zodat de belanghebbende werk en leren kan combineren? - Is er een kortere scholing (in de beoogde richting) waarmee betrokkene al een start op de arbeidsmarkt kan maken? - Is de scholingsduur korter dan 2 jaar? - Is het aannemelijk dat de belanghebbende in de beoogde richting jaren aan het werk wil blijven - Is het aannemelijk dat in de beoogde richting de komende jaren voldoende werk is? - Kan belanghebbende de scholing aan? Zeer bijzondere individuele omstandigheden worden door het college betrokken bij het vaststellen van de noodzakelijkheid van de voorziening, daarbij wordt door het college onder andere gedacht aan de omstandigheid dat vluchtelingen in hun land van herkomst hoogopgeleid zijn en in Nederland met hun diploma (nog) niet aan de slag kunnen. 3.6 Diagnose Een onderzoek naar de mogelijkheden wordt door het college in ieder geval aangeboden indien er sprake is van lichamelijke of psychische klachten waardoor onvoldoende duidelijk is of het college de belanghebbende ondersteuning dan wel een voorziening kan aanbieden en welke voorziening gezien de belastbaarheid van belanghebbende geschikt is. De diagnose wordt niet of niet opnieuw aangeboden indien de belanghebbende weigert de resultaten van het onderzoek kenbaar te maken aan het college. 3.7 Nazorg Indien een belanghebbende algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt, neemt het college binnen de periode van de geldende proeftijd contact op met de belanghebbende. Het doel van dit contact is te beoordelen in hoeverre het dienstverband naar tevredenheid verloopt en om te beoordelen of er eventueel zaken spelen die om een oplossing vragen. Dit om een vroegtijdige uitval te voorkomen. Dit contact wordt herhaald voor zover dit noodzakelijk wordt geacht.

19 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 19 van 31 Indien belanghebbende tijdens zijn re-integratietraject naar werk voldoende zelfredzaam is geweest, wordt deze voorziening niet ingezet. 3.8 Premies Artikel 31 lid 2 onder j van de Wwb en artikel 7 lid 2 onder j van het Inkomensbesluit Ioaw, bepalen dat een één- of tweemalige premie van ten hoogste een bepaald bedrag niet tot de middelen van de belanghebbende wordt gerekend voor zover die premie naar het oordeel van het college bijdraagt aan de arbeidsinschakeling. Artikel 17 lid 4 van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2011 geeft het college de opdracht om nadere regels te stellen ten aanzien van categorieën van personen die in aanmerking komen voor een premie, alsmede de hoogte van de verschillende premies en de voorwaarden waaronder de premies worden verstrekt. Naar het oordeel van het college dragen de volgende activiteiten bij aan de arbeidsinschakeling en wordt er een premie verstrekt. a. Activering b. Vrijwilligerswerk c. Deeltijdwerk d. Participatieplaats e. Uitstroom a. premie voor activeringsactiviteiten: Voorwaarden Om voor deze premie in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: - Het moet gaan om dagbestedingsactiviteiten, vrije tijdscursussen etc; - Het moet niet gaan om onbetaald werk, vrijwilligerswerk, scholings- en trainingsactiviteiten of assessments; - De activiteiten moeten altijd worden verricht als onderdeel van een traject in het kader van reintegratie naar de arbeidsmarkt; - De activiteiten moeten gemiddeld minimaal 10 uur in de week in beslag nemen. Doelgroep De volgende doelgroepen komen voor de activeringspremie in aanmerking: - Alleenstaande belanghebbenden belast met (mantel)zorgtaken (denk o.a. aan alleenstaande ouders); - (Gedeeltelijk) arbeidsgehandicapte belanghebbenden; - Alle overige belanghebbenden die 3 jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen. Hoogte De premie bedraagt 30,- per maand. Duur De premie wordt gedurende een maximale periode van 6 maanden opgebouwd. De periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Iedere maand dat men de activiteiten op een gemiddeld aantal uren van 10 per week heeft verricht geeft recht op de premie tot maximaal 6 keer. Om opnieuw voor een premie in aanmerking te komen moet er minimaal één jaar tussen de eerste stap van activering en de nieuwe stap van activering zitten. Hierbij moet de stagnatie in het traject na de eerste stap niet aan de belanghebbende te wijten zijn

20 Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 20 van 31 Betaling De betaling vindt één maal per kalenderjaar aan het eind van het kalenderjaar plaats. b. premie voor vrijwilligerswerk Voorwaarden Recht op een premie voor vrijwilligerswerk bestaat: - Indien het vrijwilligerswerk minimaal gemiddeld 10 uur in de week bedraagt; - Op jaarbasis moeten de werkzaamheden als vrijwilliger minimaal gedurende 40 weken zijn verricht om de maximale premie van 12 x 75,- te ontvangen. - Onder vrijwilligerswerk wordt ook verstaan: - het in het kader van een traject onbetaald verrichten van werkzaamheden (leren werken); - de werkzaamheden die dak- en thuislozen via Stg. Dagloon verrichten. - Alleen als er door de medewerker afdeling Werk toestemming is verleend tot het verrichten van vrijwilligerswerk. - Alleen als het vrijwilligerswerk als middel wordt ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Doelgroep De volgende doelgroepen komen voor de activeringspremie in aanmerking: - Alleenstaande belanghebbenden belast met (mantel)zorgtaken (denk o.a. aan alleenstaande ouders); - (Gedeeltelijk) arbeidsgehandicapte belanghebbenden; - Alle overige belanghebbenden die 3 jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen Hoogte De premie voor het verrichten van vrijwilligerswerk bedraagt 75,- per maand. Duur De premie wordt gedurende een maximale periode van 24 maanden opgebouwd. Om opnieuw voor een premie in aanmerking te komen moet er minimaal één jaar tussen de eerste stap in het traject van het verrichten van vrijwilligerswerk en de nieuwe stap van vrijwilligerswerk zitten. Hierbij moet de stagnatie in het traject na de eerste stap niet aan de belanghebbende te wijten zijn. Betaling De betaling vindt één maal per kalenderjaar aan het eind van het kalenderjaar plaats. c. premie voor deeltijdwerk Voorwaarden Zodra er sprake is van inzet van de vrijlatingsregeling van 6 maanden zoals vastgelegd in artikel 31 lid 2 onder n WWB en verder uitgewerkt onder punt 10 van de beleidsregels middelen Wet werk en bijstand (2005), vervalt het recht op de premie. Doelgroep - Alle belanghebbenden met inkomsten uit deeltijdarbeid die minder bedragen dan de toepasselijke bijstandsnorm (landelijke norm plus gemeentelijke toeslag) of de grondslag van de Ioaw.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D59 (PA 28 september 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D59 (PA 28 september 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Directie Inwoners Ingekomen stuk D59 (PA 28 september 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en SOCIAAL PLAN WIW De ondergetekenden Stichting Uitzicht en gemeente Nijmegen, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. Tankir, wethouder van de gemeente Nijmegen en voorzitter van het bestuur van Stichting

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 Bijlage 3 regeling nummer 11.1.7 Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 vastgesteld 2009 bekendgemaakt 2009 inwerkingtreding 1 januari 2010 laatste wijziging - pagina 2 nr. 11.1.7 De

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005 Reïntegratieplan werk en bijstand 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding. Op 1 januari 2004 trad de Wet werk en bijstand (WWB) in werking. Deze wet verving de Algemene bijstandswet, en legt nog

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Het college (of de MGR namens het college) kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de onderstaande beleidsregels.

Het college (of de MGR namens het college) kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de onderstaande beleidsregels. Nadere regels en beleidsregels Reintegratieverordening Participatiewet MGR Rijk van Nijmegen Deze nadere regels en beleidsregels vloeien voort uit de Re-integratieverordening Participatiewet Rijk van Nijmegen.

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude;

Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; 122649 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; overwegende dat re-integratie van diverse doelgroepen een verantwoordelijkheid is van de gemeente; het Besluit re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage Toelichting Artikelgewijs Artikel 1 Begripsomschrijvingen Geen nadere toelichting Artikel 2 Vrijwilligerswerk Het doel van vrijwilligerswerk is de belanghebbende met behoud van uitkering te laten wennen

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat;

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; het college het bevorderen van uitstroom van uitkeringsgerechtigden ten doel heeft gesteld in het kader van haar taken op grond van de Wet Werk en

Nadere informatie

Beleidsregel Loonkostensubsidie Wwb

Beleidsregel Loonkostensubsidie Wwb Het college van de gemeente Hoogeveen; Beleidsregel Loonkostensubsidie gelet op de Wet werk en bijstand, de artikelen 8 en 13 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand en het Beleidsplan Reïntegratie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Overbetuwe; Gelet op artikel 9, vijfde lid en artikel 17 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz

Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz 1 Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel)

Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel) Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel) Definities: - detacheringsbaan dienstverband voor bepaalde tijd gericht op de bevordering van de arbeidsinschakeling

Nadere informatie

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand Artikelsgewijze toelichting Reïntegratieverordening werk en bijstand 1 Aanhef en artikel 1 In de aanhef is expliciet gewezen op de EU-verordening betreffende staatssteun, die voorschrijft dat wanneer sprake

Nadere informatie

Jaar: 2013 Nummer: 86 Besluit: B&W 5 november 2013 Gemeenteblad NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE HELMOND 2013

Jaar: 2013 Nummer: 86 Besluit: B&W 5 november 2013 Gemeenteblad NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 86 Besluit: B&W 5 november 2013 Gemeenteblad NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; gelet op de bepalingen

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE DEURNE

NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE DEURNE Gemeenteblad nr. 88, 21 november 2013 NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE DEURNE 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne; Gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag BELEIDSREGELS PARTICIPATIE 2015 Behorend bij de Participatieverordening 2015 Grondslag Artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet. Artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

Toelichting. Artikelsgewijs

Toelichting. Artikelsgewijs Toelichting Algemeen Deze verordening regelt de ondersteuning die de gemeente biedt bij de arbeidsinschakeling van werklozen die horen tot de doelgroep. De opdracht om die ondersteuning te bieden is geregeld

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregels premiebeleid WWB maart 2010

Uitvoeringsregels premiebeleid WWB maart 2010 Uitvoeringsregels premiebeleid WWB 2009 1 maart 2010 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Premies aan individuen 6 1.1 Algemene bepalingen 6 1.2 Uitstroompremie 7 1.3 Deeltijdpremie 7 1.4 Participatiepremie 8

Nadere informatie

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Beleidsregels activeringspremies gemeente Best Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

Beleidsregels gesubsidieerde arbeid en re-integratievergoedingen gemeente Best

Beleidsregels gesubsidieerde arbeid en re-integratievergoedingen gemeente Best Beleidsregels gesubsidieerde arbeid en re-integratievergoedingen gemeente Best Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, bijlagennummer I ; gelet op artikel 149, eerste lid van de Gemeentewet,

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Beleidsgegevens Vastgesteld door : de Raad Vastgesteld in : Gemeentelijk verordening re-integratie Vastgesteld op : 27 november 2006 Inwerking getreden op :1 januari 2006 Wijziging in artikel 11 lid 2

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 83250 18 mei 2017 Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel HOOFDSTUK

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert Citeertitel: Re-integratieverordening

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

2. Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

2. Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Artikel 7. Opdracht college 1. Het college: a. ondersteunt bij arbeidsinschakeling: 1. personen die algemene bijstand ontvangen, 2. personen als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 13 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 13 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0910121 Ag nr. : 13 Datum :21-04-09 Onderwerp Vaststelling Verordening premie 2009. Status besluitvormend Voorstel 1. De Verordening premie 2009 vast te stellen. Inleiding Op 29

Nadere informatie

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Loonkostensubsidie Volgens maxima Europese verordeningen:

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven,

Nadere informatie

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 mei 2011, agendapuntnummer. 3.19, registratienummer

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 mei 2011, agendapuntnummer. 3.19, registratienummer Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 054 Naam Beleidsregels afbouw gesubsidieerde banen (2011) Publicatiedatum 1 juni 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

B&W d.d. 11 februari 2014

B&W d.d. 11 februari 2014 B&W 14.0148 d.d. 11 februari 2014 Onderwerp Beleidsregel loonkostensubsidie 2014 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. de beleidsregel Loonkostensubsidie 2014 vast te stellen. Perssamenvatting:

Nadere informatie

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit;

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit; (Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr. 2013-0335 gelezen en besluit; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

nr Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 17 november 2015

nr Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 17 november 2015 Gemeenteblad nr. 580711 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 17 november 2015 Collegebesluit van 10 november 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe, gelet op artikel

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand.

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand. Nr. XIII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2004, nr. 4B, inzake vaststelling van de Reïntegratieverordening en Maatregelenverordening;

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010. Toelichting

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010. Toelichting Toelichting Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 Algemeen De op 1 januari 2004 in werking getreden Wet Werk en Bijstand (WWB) regelt in artikel 7 dat het college verantwoordelijk is voor:

Nadere informatie

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. de wet: de Participatiewet; b. BW: het Burgerlijk Wetboek; c. de uitvoeringsorganisatie: de stichting Podium24; d. werkgever: de

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. WWB: Wet werk en bijstand; b. IOAW: Wet

Nadere informatie

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Programma / Programmanummer 9230/ Werk en Inkomen BW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting In de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011. Nummer: 6g. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie