Besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli Saza Onderhoud Hunze 243

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243"

Transcriptie

1 enlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting voor de Brede school De Drait. Deze tijdelijkheid duurt langer dan verwacht en het schoolgedeelte van het gebouw is aan onderhoud toe. 1. Er wordt een bedrag van ,-- beschikbaar gesteld voor onderhoud aan het schoolgedeelte van de Hunze Het bedrag wordt gedekt uit de gereserveerde middelen voor onderhoud onderwijshuisvesting. 3. Een besluit over het overige gedeelte van de Hunze 243 wordt uitgesteld tot het vierde kwartaal Saza Uitwerking beleid buitensportaccommodaties Ont Notities erfpacht Het college heeft de uitwerking van het beleid voor buitensportaccommodaties vrijgegeven voor terugkoppeling met de betreffende verenigingen. De reactietermijn is verlopen en de uitwerking kan definitief worden vastgesteld. 1. De uitwerking van het beleid buitensportaccommodaties wordt op twee punten aangepast en definitief vastgesteld. 2. De verenigingen die gereageerd hebben worden via concept-brief geïnformeerd. 3. De gemeenteraad wordt geïnformeerd via concept-brief. Bij de behandeling van de Actualisatie woningbouwprogramma in de raadscommissie RIM van 19 juni jl. is gevraagd naar de mogelijkheden van erfpacht en afweging van het college hieromtrent. Het college heeft een aantal maal gediscussieerd over stimulering van de woningmarkt en de mogelijkheden van erfpacht daarbij (2010, 2012). Er wordt in Smallingerland geen erfpachtconstructie gehanteerd omdat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen en op de langere termijn met name de nadelen voor alle betrokkenen merkbaar zijn. De portefeuillehouder heeft toegezegd om de opgestelde notities, die als input dienden voor de discussies, ter informatie naar de gemeenteraad te sturen. Ingestemd wordt met het toesturen van de notities ter informatie aan de gemeenteraad.

2 - 2 - PenO Collectieve aanbesteding uitzend- en payrollpersoneel In uw besluit van 22 januari 2013 bent u geïnformeerd over de collectieve aanbesteding van uitzend- en payrollpersoneel. De aanbesteding is positief verlopen met als resultaat drie nieuwe raamovereenkomsten. De winnende partijen zijn: - perceel binnendienst t/m schaal 7 Start People; - perceel buitendienst t/m schaal 7 Ab Vakwerk; - perceel payroll Ziezzo. De raamovereenkomsten gaan, indien u een positief besluit neemt, in per 1 juli 2013 voor de periode van twee jaren, daarnaast is er de optie om deze twee keer met één jaar verlengen. 1. Er wordt besloten om per 1 juli 2013 t/m 30 juni 2015 een raamovereenkomst met Start People B.V. aan te gaan. 2. Er wordt besloten om per 1 juli 2013 t/m 30 juni 2015 een raamovereenkomst met AB Vakwerk B.V. aan te gaan. 3. Er wordt besloten om per 1 juli 2013 t/m 30 juni 2015 een raamovereenkomst met Ziezzo B.V. aan te gaan. 4. Het besluit wordt ter kennisname aan de Ondernemingsraad gezonden. Ont Subsidie Voorzieningenplein De Naturij Ont Vliegveld en Vliegclub De Stichting Naturij vraagt een financiële bijdrage voor de realisatie van een voorzieningenplein. Dit plein zal de bestaande verspreid liggende voorzieningen op een uitnodigende wijze aan elkaar verbinden. De stichting wil hiermee een noodzakelijke kwaliteitsslag maken en de doelstelling van ontmoeting, spelen en natuureducatie beter uitdragen. Daarmee wordt een herhalingsbezoek gestimuleerd. 1. In afwijking van de termijnen van de Algemene Subsidieverordening wordt ,-- subsidie beschikbaar gesteld als eenmalige bijdrage in de realisatie van een voorzieningenplein. 2. De bijdrage wordt ten laste gebracht van de incidentele middelen Jeugdbeleid ( 6.000,--), incidentele middelen Vrijwilligersbeleid ( 6.000,--)en de middelen reserve Toerisme, recreatie en landinrichting ( 5.000,--). Dit zal worden verwerkt in de Concernrapportage 2013-II. 3. De Naturij wordt geïnformeerd met concept-subsidiebeschikking. Het bestuur van de Vliegclub heeft een brief gestuurd aan het bestuur van de Stichting Vliegveld. Deze brief is in afschrift aan de gemeenteraad verzonden en de raadsommissie AEFZ heeft besloten deze ter afhandeling in handen van uw college te stellen. Het bestuur van de Vliegclub wordt geantwoord volgens de concept-brief.

3 - 3 - FBI Aandeelhoudersvergadering HVC Op 4 juli 2013 is er een aandeelhoudersvergadering van de HuisVuilCentrale (HVC). 1. Er wordt kennis genomen van de vergaderstukken en de ambtelijke aantekeningen. 2. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de vergadering namens de gemeente bij te wonen en naar bevind van zaken te handelen. Saza Prenatale voorlichting in Smallingerland Gemeenten hebben de wettelijke taak om te zorgen voor prenatale voorlichting (PV) aan aanstaande ouders die in hun gemeente wonen. In een advies wordt uitgewerkt hoe hieraan in onze gemeente inhoud wordt gegeven. 1. De notitie Prenatale voorlichting in de gemeente Smallingerland wordt vastgesteld. 2. Het programma zoals beschreven in het Implementatieplan Prenatale voorlichting Smallingerland wordt als eenjarige pilot uitgevoerd door het CJG. 3. De kosten voor de uitvoering van het onder 2 genoemde programma worden gedekt uit het reguliere budget CJG. 4. Op basis van evaluatie worden er afspraken over het vervolg gemaakt. Saza Bibliotheek jaarstukken 2012 en subsidieaanvraag Ont Windenergie De Bibliotheek heeft voor vaststelling van de verleende subsidie haar jaarstukken over 2012 ingediend. Daarnaast is een eenmalige subsidie aangevraagd om het eigen vermogen aan te vullen. 1. Er wordt kennis genomen van de jaarstukken van de Bibliotheek over De subsidie over 2012 wordt vastgesteld op ,--.Het bedrag is volledig bevoorschot, zodat er verder geen financiële gevolgen zijn. 3. Er wordt een eenmalige subsidie van ,-- beschikbaar gesteld om het eigen vermogen aan te vullen. 4. De kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor culturele ontwikkeling. Op 4 maart 2013 is de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken van het provinciaal windenergiebeleid en de in A7- verband gemaakte afspraken over de realisatie van een gezamenlijk windpark. U hebt aangegeven in overleg te treden met de gemeente Heerenveen en/of de provincie Fryslân voor een overleg over de ontstane situatie.

4 - 4 - Dit overleg heeft onlangs plaatsgevonden en heeft geleid tot de vraag van de provincie naar de mogelijkheden voor windenergie in Smallingerland. Geadviseerd wordt de mogelijkheden voor windenergie (opnieuw) te onderzoeken en het resultaat daarvan af te stemmen met de gemeenteraad. De verwachting is dat de provincie hierover in de loop van dit najaar kan worden geïnformeerd. 1. De provincie wordt schriftelijk geantwoord. 2. Een afschrift van de brief wordt gezonden aan de gemeenteraad. 10 juli 2013 BO Bezwaar tegen omgevingsvergunning Gerben van Manenstraat 110 te Drachten Een omwonende heeft bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woning en berging. Het bezwaar richt zich tegen de berging. Voor de oppervlakte van de berging is ontheffing verleend o.g.v. het Bor. De oppervlakte is groter dan in het bestemmingsplan toegestaan, maar blijft binnen de oppervlakte van het Handboek gemeentelijke plannen. Deze oppervlakte zal bij een herziening in het bestemmingsplan worden opgenomen. Er is sprake van schaduwwerking, maar die is beperkt tot een bepaalde periode en een bepaald gedeelte van de kavel. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard. Saza Vaststelling subsidie onderwijsachterstanden en kwaliteit De schoolbesturen hebben in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid conform de verordening onderwijsachterstanden en -kwaliteit de financiële verantwoording 2011 en 2012 ingediend. 1. De subsidies (2011 en 2012) in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid worden vastgesteld op , In totaal is er in 2011 en 2012 een bedrag van ,16 bevoorschot aan de schoolbesturen. Er vinden geen nabetalingen of terugvorderingen plaats. Soza Bijdrage scholingskosten voor ID-werknemers in dienst van OPO-Furore De dienstverbanden van de ID werknemers van OPO Furore ( openbaar basis onderwijs ) worden per 1 augustus 2014 beëindigd. OPO Furore heeft in het kader van een outplacementtraject een bijdrage gevraagd in de scholingskosten. Het gaat om acht ID-werknemers. Onlangs is besloten het PCBO een bijdrage te verstrekken in de kosten van een kortdurende scholing in het kader van een outplacementtraject voor vijf ID-werknemers die bij het PCBO in dienst zijn. De bijdrage voor deze scholingskosten bedroeg 550,-- exclusief BTW per persoon. OPO Furore doet ook een beroep op een bijdrage van 550,-- per persoon.

5 Er wordt aan OPO Furore een bijdrage verstrekt in de scholingskosten voor acht ID-werknemers van 4.400,-- excl. BTW. 2. De bijdrage wordt ten laste gebracht van de reserve in- en doorstroombanen. Soza Incidentele aanvullende uitkering 2012 De gemeente krijgt een gebundeld budget voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ en de Bbz Bij een tekort van meer dan 10 % kan de gemeente in aanmerking komen voor een Incidentele Aanvullende Uitkering (verder IAU). Net als in 2010 en 2011 had de gemeente ook in 2012 een tekort van meer dan 10% op de gebundelde uitkering. Het tekort in 2012 boven de 10% bedraagt ,--. Voor dit bedrag moet een IAU worden aangevraagd. Deze aanvraag moet voor 31 juli 2013 zijn ingediend. Eind 2013 wordt bekend of de aanvraag wordt gehonoreerd. 1. Er wordt ingestemd met het indienen van de aanvraag voor de Incidentele Aanvullende Uitkering. 2. De in de jaarrekening van 2012 opgenomen vordering op het rijk ter hoogte van de Incidentele Aanvullende Uitkering blijft vooralsnog gehandhaafd. Saza Voortgangsrapportage Transitie en transformatie jeugd Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd. In bijgevoegde voortgangsrapportage wordt de stand van zaken van de Transitie en transformatie jeugdzorg in onze gemeente beschreven. De voortgangsrapportage Transitie en transformatie jeugdzorg wordt voor kennisgeving aangenomen. Soza Begroting GR SW Fryslân De GR SW Fryslân heeft 21 juni jl. de concept-begroting voor het jaar 2014 vastgesteld. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen bij de secretaris van de GR. Deze zienswijze moet uiterlijk 25 september 2013 worden ingediend. De begroting wordt vervolgens op 27september 2013 door het bestuur van de GR definitief vastgesteld. 1. Er wordt ingestemd met de begroting 2014 van de GR SW Fryslân. 2. De begroting 2014 van de GR SW Fryslân wordt met een toelichting van het college ter kennis gebracht van de raad.

6 - 6 - Ont Verzoek vestiging leerwerkbedrijf in de vorm van detailhandel in pand Tussendiepen 2 (Veemgebouw) te Drachten Er is een verzoek ingediend voor de vestiging van een leerwerkbedrijf in de vorm van detailhandel in het pand op het adres Tussendiepen 2 (Veemgebouw) te Drachten. Het verzoek is in strijd met het gemeentelijk detailhandelsbeleid en het voor dit perceel geldende bestemmingsplan "De Haven 1976". 1. Het verzoek wordt opgevat als een verzoek om informatie. 2. Er wordt geen medewerking verleend aan een (nog in te dienen) formeel verzoek voor een bestemmingsplanwijziging voor de vestiging van een leerwerkbedrijf in de vorm van detailhandel in het pand Tussendiepen 2 te Drachten. 3. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van dit besluit. Pu Bodemsanering Burgemeester Wuiteweg 99 Op de Burgemeester Wuiteweg 99 in Drachten is een ernstige bodemverontreiniging aangetroffen. De verontreiniging is het gevolg van activiteiten uit het verleden, waar de eigenaar geen rol in heeft. De vervuiling geeft gebruiksbeperkingen en is in het kadaster aangetekend. De huidige eigenaar probeert de woning al een aantal jaren te verkopen. Door de kadastrale aantekening willen banken geen hypotheek verstrekken. De deelsanering kost ,--. De provincie heeft een subsidie toegekend van 50%.De eigenaar heeft hiervoor in overleg aandacht gevraagd bij portefeuillehouder Berenst. Het betreft de enige particulier in onze gemeente die hiermee is geconfronteerd. Geadviseerd wordt bij te dragen aan de deelsanering door een incidentele subsidie toe te kennen. 1. De bereidheid wordt uitgesproken tot maximaal 7.500,-- bij te dragen, t.l.v. de post onvoorzien. 2. Het college beschikt over de definitieve toewijzing op basis van een aanvraag van de belanghebbende. Saza Communicatie JOGG, Wmo, duurzaamheid Van april tot en met juni 2013 heeft de gemeente samengewerkt met De Beer en Zwarts bij de communicatie rondom JOGG, Wmo en duurzaamheid. Deze tijdelijke overeenkomst vormde een proeftraject waarin duidelijkheid moest ontstaan over vervolgtrajecten en inzet van middelen Dit advies omvat een terugblik op de drie maanden en een uitgewerkt vervolgvoorstel voor dit najaar. 1. Er wordt kennis genomen van de terugblik op de communicatie-inzet april t/m juni Er wordt kennis genomen van de uitgewerkte aanpak voor de communicatie in het najaar Er wordt ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst tot 1 december 2013.

7 Ont Verjaring grond De kosten ( ,--) komen ten laste van reguliere middelen Wmo/JOGG. U heeft op 4 maart 2013 een besluit genomen tot verkoop van het pand Kleinzand 13Ate Drachten (voormalig muziekgebouw). Bij het pand ligt een parkeerterrein welke ook mee verkocht kan worden. Bij inventarisatie is gebleken dat de perceelsgrenzen met drie aangrenzende woningen niet kloppen met de gegevens van het kadaster. Het gaat om een verschil van totaal 109 m 2. De eigenaren van de aangrenzende woningen zijn aangeschreven. Zij beroepen zich op verjaring. 1. Ingestemd wordt met de gestelde verjaring van drie perceelsgedeelten grond, gezamenlijk groot ca. 109 m 2, grenzend aan het parkeerterrein van Kleinzand 13A. 2. De kosten van het opmaken van de notariële akte van levering komen voor rekening gemeente en worden gedekt uit de opbrengst van het pand. BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders van Smallingerland d.d. 9 juli 2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp Alg. 1. Vaststelling besluitenlijst - week ; conform vastgesteld RMS Verdeling prijs Wecycle Wecycle heeft de gemeente Smallingerland met 1.000,-- beloond voor de lokale Sinterklaasintocht. Smallingerland wint deze sponsorbijdrage voor de inzet rondom de Koninginnedagcampagne. In deze gemeente werden de meeste actiecodes per inwoner ingevuld. De 1.000,-- moet ingezet worden voor de lokale Sinterklaasintochten. Er zijn in Smallingerland diverse intochten. 1. De bijdrage wordt verhoogd met 1.500,-- zodat 2.500,-- beschikbaar is 2. De volgende bedragen worden beschikbaar gesteld: - Drachten: ; - Oudega 500,--; - Opeinde 500,--; - Rottevalle 500, Tijdens de intocht dient aandacht te worden besteed aan Wecycle.

8 - 8 - Ont Proefwonen De Peinder Mieden Opeinde In het kader van de marketing rond het project De Peinder Mieden is het de bedoeling om in de periode van 3 tot en met 17 augustus 2013 mensen te laten kamperen op een weiland in het gebied. Op deze manier kunnen mensen proefwonen in het gebied. Om dit mogelijk te maken is een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan "Buitengebied" noodzakelijk. 1. Ingestemd wordt met het afgeven van een tijdelijke ontheffing van het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied", teneinde het kamperen (proefwonen) in het plangebied voor De Peinder Mieden mogelijk te maken. 2. De omgevingsvergunning wordt verleend. FZ Gunning Europese aanbesteding vervanging backend ict-infrastructuur In een eerder stadium is aangegeven dat er een Europese aanbesteding gestart diende te worden om te komen tot de complete vervanging van de backend ict-infrastructuur. Er is een niet-openbare Europese aanbesteding gestart. In de eerste fase (selectie) zijn er vijf partijen geselecteerd en in de tweede fase (gunning) zijn er, van de voornoemde vijf partijen, drie partijen die een inschrijving hebben uitgebracht. Uit de beoordeling van de inschrijving is PQR BV als economisch meest voordelige inschrijving gekomen. 1. De vervanging van de backend ict-infrastructuur wordt gegund aan PQR BV. 2. Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van ,-- voor het vervangen van de backend ict-infrastructuur. 3. De jaarlijkse kapitaallasten van ,-- voor de investeringen en ,-- voor onderhoud en ondersteuning komen ten laste van de reguliere begroting. Ont Offertes onderzoek marktconforme grondprijs Het college heeft gevraagd om een onderzoek naar heldere en marktconforme grondprijzen in Smallingerland voor bedrijventerreinen en woningbouwlocaties. Hiervoor zijn drie offertes opgevraagd. 1. Er wordt ingestemd met de offerte van de Stec groep. 2. De kosten ad 7.000,-- exclusief BTW, worden gedekt ten laste van het Grondbedrijf.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt 1. De beleidsregels magazijnverkopen voorlopig vast te stellen. 2. Inspraak open te stellen gedurende 6 weken vanaf 1 januari 2014 en in

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Reglement Onze Nieuwe School

Reglement Onze Nieuwe School Reglement Onze Nieuwe School Voor deelname aan de Kraamkamer voor nieuwe onderwijsinitiatieven in Amsterdam. Dit reglement beschrijft de bepalingen die gelden voor deelname aan de pilot Onze Nieuwe School.

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO - eindrapport - Drs. F.E.M. Berndsen Dr. B. Dekker Drs. C.T.A. van Bergen Amsterdam, januari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Bijgewerkt: Griffie: 04-02-2013 AZ 26-02-2013 SO: 22-11-2012 Welzijn: 26-10-2012 Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Datum Onderwerp met korte beschrijving Fatale datum Dienst Datum 28-01-2013

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Duizenden bezoeken Simmerdeis

Duizenden bezoeken Simmerdeis wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 4 juli 2013 Duizenden bezoeken Simmerdeis Zie ook www.smallingerland.nl De Peinder Mieden Verkaveling gestart! 3 Culturele zondag Museumplein & Papegaaienbuurt,

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie