Dus vallen onder andere de volgende verschijnselen niet onder brand: schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien. VERZEKERINGSREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dus vallen onder andere de volgende verschijnselen niet onder brand: schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien. VERZEKERINGSREGLEMENT"

Transcriptie

1 VERZEKERINGSREGLEMENT POLISVOORWAARDEN van de BREDE WEERVERZEKERING voor FRUITGEWASSEN Artikel 1 Gebruikte begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Aangifte De opgave per gewas van de naam van het te telen gewas, de perceelaanduiding, de naam van het ras, de oppervlakte van het betreffende ras, alsmede naar plantjaar de oppervlakte, het te verzekeren bedrag voor de plantopstand én het te verzekeren bedrag voor de te verwachten oogst. Opeenvolgende teelten op hetzelfde perceel worden afzonderlijk opgegeven. Bedrijf De agrarische onderneming die gelegen is op de, op het ingediende aangifteformulier vermelde, risicoadressen op Nederlands grondgebied. Blikseminslag Beschadiging aan zaken wordt geacht veroorzaakt te zijn door blikseminslag als het verband tussen inslag en de beschadiging aannemelijk is en ter plaatse van de inslag aantoonbare schade is aan het aardoppervlak en/of de gewassen die zich daarop bevinden. Bovenmatige droogte Er is sprake van bovenmatige droogte indien in de periode 1 april tot en met 30 september een door het KNMI neerslagtekort groter dan 328mm is vastgesteld. Bovenmatige regenneerslag Onder bovenmatige regenneerslag wordt begrepen regenneerslag van meer dan 100 mm in minder dan 24 uur, meer dan 125 mm in minder dan 48 uur of meer dan 150 mm in minder dan 96 uur, geregistreerd door dan wel afgeleid van het(de) meest dichtbij gelegen officiële meetstation(s) van het KNMI. De bovenmatige regenneerslag dient zich voor te doen in de periode van 1 april tot 31 oktober van het verzekeringsjaar. Brand Een vuur buiten een haard, dat veroorzaakt wordt door verbranding, met vlammen gepaard gaat en dat in staat is uit eigen kracht voort te planten. Dus vallen onder andere de volgende verschijnselen niet onder brand: schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien. Bruto jaaropbrengsten De netto ontvangsten plus de uitgaven, gemiddeld over de voorafgaande laatste drie jaar, die gemaakt moeten worden om deze opbrengsten te generen over de periode van een jaar. Het deel van de schade dat voor rekening van de verzekerde komt. Extreme vorst: Vorst waarbij de, door het officiële dichtstbijzijnde meetstation van het KNMI, geregistreerde minimumtemperatuur, gemeten op anderhalve meter hoogte, minus 10º C of lager bedraagt. Gebeurtenis Een bij het sluiten van de verzekering onvoorzien voorval waarbij de verzekerde zaken zijn betrokken en dat plaatsvindt binnen de geldigheidsduur van de verzekering en welke voor de maatschappij tot een uitkering uit hoofde van de verzekering kan leiden. Gewas(sen) Het fruitgewas dat permanent buiten wordt geteeld voor zijn economische waarde, zoals appels, peren, pruimen, zoete kersen, zure kersen, blauwe bessen, rode bessen, witte bessen, zwarte bessen, kruisbessen, druiven, bramen, frambozen en aardbeien. Grenswaarden Het neerslagtekort dat bij bovenmatige droogte of neerslagoverschot bij bovenmatige neerslag, uitgedrukt in millimeters, gedurende de dekkingsperiode van het gewas bereikt of overschreden dient te zijn om schade van minimaal 30 procent opbrengstderving te kunnen veroorzaken. Hagel Onder hagel wordt neerslag in de vorm van ijskorrels verstaan. IJzel Onder ijzel wordt verstaan een ijslaag(je), gevormd door bevroren neerslag. 40

2 Maatschappij De Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen BFAO U.A., voorheen Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij (OFH) U.A., de verzekeringsmaatschappij waarmee de verzekeringsovereenkomst is gesloten. Hierna te noemen: BFAO U.A. Oppervlakte De netto beteelde oppervlakte, uitgedrukt in hectaren. Opruimingskosten De kosten van afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, voor zover deze kosten niet al in de schadevaststelling zijn begrepen. De kosten moeten bovendien het noodzakelijke gevolg zijn van een gebeurtenis die door de verzekering is gedekt. Onder opruimingskosten wordt niet verstaan het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang), en ook niet de kosten van afbraak, wegruimen en afvoeren van asbest of van met asbest vermengde zaken. Perceel Als perceel geldt uitsluitend de op het verzekeringsbewijs als zodanig opgegeven perceelsnummer dat overeenkomt met de Gecombineerde opgave bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Risicoadres Als risicoadres geldt uitsluitend het op het verzekeringsbewijs als zodanig opgegeven adres. Schade Het financiële verlies dat verzekerde lijdt door een mindere opbrengst dan redelijkerwijs mag worden verwacht gedurende de schadetermijn als gevolg van: verlies of beschadiging van gewassen, waardoor een vermindering in kwantiteit en/of kwaliteit is ontstaan; het niet of niet tijdig kunnen uitvoeren van de voorgenomen teelt van gewassen, zoals deze op het laatste door de maatschappij geaccepteerde aangifteformulier zijn vermeld. Schadetermijn De periode, gerekend vanaf de dag waarop het voorval heeft plaatsgevonden, tot het moment waarop het bedrijf redelijkerwijs in staat moet worden geacht om op zijn normale productie te werken, maar maximaal een periode van 52 weken. Sneeuwdruk De belasting van gewassen door sneeuw, zijnde tot vlokken bevroren waterdamp. Storm Een windsnelheid van ten minste 21 meter per seconde (windkracht 9). Voorval Een gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen die met elkaar verband houden en die dezelfde schade verwekkende oorzaak hebben. Artikel 2 De verzekering bestaat uit: een schadeverzekering; hierna de noemen SV. De SV geschiedt tegen schade veroorzaakt door hagel, storm, sneeuwdruk, vorst, ijzel en brand, zoals omschreven in paragraaf 2.1 tot en met paragraaf 2.6. een schadeverzekering met vaste uitkering; hierna te noemen SVU. De SVU geschiedt tegen schade veroorzaakt door bovenmatige droogte en bovenmatige regenneerslag, zoals omschreven in paragraaf 2.7 en paragraaf 2.8. Paragraaf 2.1 Hagel De verzekering dekt schade aan de oogst die volgens het verzekeringsbewijs verzekerd is op deze voorwaarden, gedurende de periode van 10 april tot 15 november als de schade ontstaat door hagel. Schade aan het hout van appel-, peer- en pruimgewassen is verzekerd vanaf 15 juli tot de oogst van het betreffende ras, maar niet later dan tot 15 november. De redelijk te verwachten bruto jaaropbrengsten van de in één jaar door de verzekerde te telen oogst. Per voorval blijft naar keuze een bedrag gelijk aan 30% geleidelijk afnemend tot 0% eigen risico bij 100% schade per ras per perceel van het verzekerde bedrag van het beschadigde gewas als eigen risico voor rekening van verzekerde, of per voorval blijft een bedrag gelijk aan 50% geleidelijk afnemend tot 0% eigen risico bij 100% schade per ras per perceel van het verzekerde bedrag van het bescha- 41

3 digde gewas als eigen risico voor rekening van verzekerde. Het eigen risico wordt berekend over het verzekerde bedrag van het betreffende ras per perceel. Als voor de eerstvolgende 24 uur hagel is voorspeld door het KNMI of weerbureaus, dat moment geen verwachting voor hagel meer wordt afgegeven. Paragraaf 2.2 Storm De verzekering dekt schade aan de oogst en plantopstanden die volgens het verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, gedurende de periode van 1 april tot en met 31 oktober van het verzekeringsjaar als de schade ontstaan is door: ontworteling, tak- en stengelbreuk, schuur- en afwaaischade als gevolg van storm. Er is geen dekking wanneer sprake is van ondeugdelijke ondersteuning, kwalitatief inferieure palen en geen of in onvoldoende mate aanwezige windsingels. Per voorval blijft een bedrag gelijk aan 30% van het verzekerde bedrag van de beschadigde oogst of gewas als eigen risico voor rekening van verzekerde. Het eigen risico wordt berekend over het verzekerde bedrag van het betreffende perceel. Bij de toepassing van het eigen risico wordt onderscheid gemaakt tussen het verzekerde bedrag voor de plantopstanden en het verzekerde bedrag voor de oogst. Bij uitsluitend schade aan de plantopstanden wordt het eigen risico berekend op basis van uitsluitend het verzekerde bedrag per gewas, dat betrekking heeft op de plantopstanden. Bij uitsluitend schade aan de (eerste aanstaande) oogst wordt het eigen risico berekend op basis van het uitsluitend het verzekerde bedrag per gewas, dat betrekking heeft op de (eerste aanstaande) oogst. Bij zowel schade aan de plantopstanden en de oogst worden beide schadecompo- nenten als losstaand van elkaar behandeld, inclusief de berekening van het eigen risico. Als voor de eerstvolgende 24 uur storm is voorspeld door het KNMI of weerbureaus, dat moment geen verwachting voor storm meer wordt afgegeven. Paragraaf 2.3 Sneeuwdruk De verzekering dekt schade aan oogst en plantopstanden die zich op het veld bevinden en die volgens het verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, gedurende de periode van 1 januari tot 31 december van het verzekeringsjaar als de schade ontstaan is door: ontworteling en tak en stengelbreuk als gevolg van sneeuwdruk. Per voorval blijft een bedrag gelijk aan 30% van het verzekerde bedrag van het beschadigde gewas als eigen risico voor rekening van verzekerde. Het eigen risico wordt berekend over het verzekerde bedrag van het betreffende perceel. Bij de toepassing van het eigen risico wordt onderscheid gemaakt tussen het verzekerde bedrag voor de plantopstanden en het verzekerde bedrag voor de oogst. Bij uitsluitend schade aan de plantopstanden wordt het eigen risico berekend op basis van uitsluitend het verzekerde bedrag per gewas, dat betrekking heeft op de plantopstanden. Bij uitsluitend schade aan de (eerste aanstaande) oogst wordt het eigen risico berekend op basis van uitsluitend het verzekerde bedrag per gewas, dat betrekking heeft op de (eerste aanstaande) oogst. Bij zowel schade aan de plantopstanden en de oogst worden beide schadecomponenten als losstaand van elkaar behandeld, inclusief de berekening van het eigen risico. 42

4 Als voor de eerstvolgende 24 uur sneeuwval is voorspeld door het KNMI of weerbureaus, dat moment geen verwachting voor sneeuwval meer wordt afgegeven. Paragraaf 2.4 Vorst De verzekering dekt schade aan oogst en plantopstanden die zich op het veld bevinden en die volgens het verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden als de schade is ontstaan door extreme vorst. Per voorval blijft een bedrag gelijk aan 30% van het verzekerde bedrag van het beschadigde gewas als eigen risico voor rekening van verzekerde. Het eigen risico wordt berekend over het verzekerde bedrag van het betreffende perceel. Bij de toepassing van het eigen risico wordt onderscheid gemaakt tussen het verzekerde bedrag voor de plantopstanden en het verzekerde bedrag voor de oogst. Bij uitsluitend schade aan de plantopstanden wordt het eigen risico berekend op basis van uitsluitend het verzekerde bedrag per gewas, dat betrekking heeft op de plantopstanden. Bij uitsluitend schade aan de (eerste aanstaande) oogst wordt het eigen risico berekend op basis van het uitsluitend het verzekerde bedrag per gewas, dat betrekking heeft op de (eerste aanstaande) oogst. Bij zowel schade aan de plantopstanden en de oogst worden beide schadecomponenten als losstaand van elkaar behandeld, inclusief de berekening van het eigen risico. Als voor de eerstvolgende 24 uur extreme vorst is voorspeld door het KNMI of weersbureaus, zoals MeteoGroup, dan gaat na de dekking 24 uur later in, voor zover er op dat moment geen verwachting voor extreme vorst meer wordt afgegeven. Paragraaf 2.5 IJzel De verzekering dekt schade aan oogst en plantopstanden die zich op het veld bevinden en die volgens het verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, gedurende de periode van 1 januari tot 31 december van het verzekeringsjaar als de schade ontstaan is door: ontworteling en tak- en stengelbreuk als gevolg van ijzel. Per voorval blijft een bedrag gelijk aan 30% van het verzekerde bedrag van het beschadigde gewas als eigen risico voor rekening van verzekerde. Het eigen risico wordt berekend over het verzekerde bedrag van het betreffende perceel. Bij de toepassing van het eigen risico wordt onderscheid gemaakt tussen het verzekerde bedrag voor de plantopstanden en het verzekerde bedrag voor de oogst. Bij uitsluitend schade aan de plantopstanden wordt het eigen risico berekend op basis van uitsluitend het verzekerde bedrag per gewas, dat betrekking heeft op de plantopstanden. Bij uitsluitend schade aan de (eerste aanstaande) oogst wordt het eigen risico berekend op basis van het uitsluitend het verzekerde bedrag per gewas, dat betrekking heeft op de (eerste aanstaande) oogst. Bij zowel schade aan de plantopstanden en de oogst worden beide schadecomponenten als losstaand van elkaar behandeld, inclusief de berekening van het eigen risico. 43

5 Als voor de eerstvolgende 24 uur ijzel is voorspeld door het KNMI of weerbureaus, dat moment geen verwachting voor sneeuwval meer wordt afgegeven. Paragraaf 2.6 Brand door blikseminslag De verzekering dekt schade aan de oogst en plantopstanden die volgens het verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, gedurende de periode van 1 januari tot en met 31 december van het verzekeringsjaar als de schade ontstaan is door blikseminslag. Per voorval blijft een bedrag gelijk aan 30% van het verzekerde bedrag van de beschadigde oogst of gewas als eigen risico voor rekening van verzekerde. Het eigen risico wordt berekend over het verzekerde bedrag van het betreffende perceel. Bij de toepassing van het eigen risico wordt onderscheid gemaakt tussen het 0verzekerde bedrag voor de plantopstanden en het verzekerde bedrag voor de oogst. Bij uitsluitend schade aan de plantopstanden wordt het eigen risico berekend op basis van uitsluitend het verzekerde bedrag per gewas, dat betrekking heeft op de plantopstanden. Bij uitsluitend schade aan de (eerste aanstaande) oogst wordt het eigen risico berekend op basis van het uitsluitend het verzekerde bedrag per gewas, dat betrekking heeft op de (eerste aanstaande) oogst. Bij zowel schade aan de plantopstanden en de oogst worden beide schadecomponenten als losstaand van elkaar behandeld, inclusief de berekening van het eigen risico. Als voor de eerstvolgende 24 uur onweer is voorspeld door het KNMI of weerbureaus, dat moment geen verwachting voor onweer meer wordt afgegeven. Paragraaf 2.7 Bovenmatige droogte De verzekering dekt schade aan de oogst die volgens het verzekeringsbewijs verzekerd is op deze voorwaarden, gedurende de periode van 1 april tot met 30 september als de schade ontstaat door bovenmatige droogte. De redelijk te verwachten bruto jaaropbrengsten van in één jaar door verzekerde te telen oogst. Schadedrempel Per voorval geldt een schadedrempel van 30% van het verzekerde bedrag van het beschadigde ras per perceel. Bij overschrijding van de schadedrempel vergoedt de maatschappij een vaste uitkering van 25% van het verzekerde bedrag van het beschadigde ras per perceel. Paragraaf 2.8 Bovenmatige regenneerslag De verzekering dekt schade aan de oogst die volgens het verzekeringsbewijs verzekerd is op deze voorwaarden, gedurende de periode van 1 april tot 31 oktober als de schade ontstaat door bovenmatige regenneerslag. De redelijk te verwachten bruto jaaropbrengsten van in één jaar door verzekerde te telen oogst. Schadedrempel Per voorval geldt een schadedrempel van 30% van het verzekerde bedrag van het beschadigde ras per perceel. Bij overschrijding van de schadedrempel vergoedt de maatschappij een vaste uitkering van 25% van het verzekerde bedrag van het beschadigde ras per perceel. 44

6 Als voor de eerstvolgende 7 dagen bovenmatige regenneerslag is voorspeld door het KNMI of weerbureaus, zoals MeteoGroup, dan gaat de dekking 7 dagen later in, voor zover er op dat moment geen verwachting voor bovenmatige regenneerslag meer wordt afgegeven. Artikel 3 Uitsluitingen Kosten verbonden aan preventieve maatregelen, zoals het beregenen of aanleggen van drainage ter voorkoming van schade door bovenmatige droogte worden niet vergoed. Bereddingskosten, zoals het graven van geulen en greppels ingeval van bovenmatige regenneerslag worden niet vergoed. De maatschappij is niet tot vergoeding van schade verplicht indien: a. de schade is ontstaan aan: - gewassen die geteeld worden op percelen die daarvoor door grondsoort of ligging niet geschikt zijn; - opgekuilde bomen en struiken; - bomen/struiken, die korter dan één groeiseizoen zijn aangeplant; - vermeerderingsproducten niet bestemd voor de productieteelt op het eigen bedrijf. b. de schade het gevolg is van: - teeltfouten zoals overmatige wortelsnoei; - opzet of grove schuld van verzekerde; - het niet of beperkt nemen van maatregelen door verzekerde om schade te voorkomen of te beperken; - bovenmatige regenneerslag aan gewassen die geteeld worden in de uiterwaarden van rivieren; - het onder water lopen van de door de Overheid aangewezen noodbergingsgebieden; - overstroming door het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze verzekering gedekt gevaar. - het niet nakomen van contractuele verplichtingen, marktverlies of verlies van goodwill; c. de schade het gevolg is van lucht-, bodem- of waterverontreinigende middelen of stoffen; d. voor zover de overheid de schade zou hebben vergoed, indien deze verzekering niet van kracht zou zijn geweest; f. de verzekerde van overheidswege een tegemoetkoming in de schade ontvangt waardoor hij meer compensatie ontvangt dan hij schade heeft geleden. Artikel 4 Verplichtingen van verzekerde Verzekerde zorgt jaarlijks vóór 1 mei voor het indienen van de aangifte bij de maatschappij. Deelt verzekerde de wijziging in zijn aangifte niet of niet tijdig mede, dan blijft er dekking op basis van de aangifte die hij het laatst heeft ingediend en door de maatschappij geaccepteerd tegen de tarieven en condities van het lopende verzekeringsjaar. Verzekerde is verplicht: a. de maatschappij in de gelegenheid te stellen het bedrijf te inspecteren, taxaties te laten verrichten en alle in redelijkheid gevraagde gegevens en bescheiden over te leggen; b. zodra een wijziging in de aangifte wordt aangebracht de maatschappij hiervan in kennis te stellen; c. zonder toestemming van de maatschappij geen verdergaand afstand van verhaalsrecht te doen dan gebruikelijk is. d. de maatschappij toestemming te geven alle informatie over de naam, het adres en de woonplaats van de verzekerde, de gewassen, de beteelde oppervlakten, de ligging,de betaalde premie en schadevergoedingen te verstrekken aan de Minister van Economische Zaken; e. de Minister van Economische Zaken toestemming te geven alle informatie over de naam, het adres en de woonplaats van de verzekerde, de gewassen, de beteelde oppervlakten en ligging van zijn percelen aan de maatschappij te verstrekken. Het niet nakomen van deze of andere in deze voorwaarden genoemde verplichtingen heeft verlies van het recht op vergoeding van schade tot gevolg, tenzij verzekerde aantoont dat het niet nakomen geen enkele invloed op de schade kan hebben gehad en de belangen van de maatschappij op geen enkele wijze zijn geschaad. Artikel 5 Schade Verplichtingen Verzekerde is verplicht: a. het voorval waaruit schade boven het eigen risico kan ontstaan zo spoedig mogelijk te melden aan de maatschappij, maar in elk geval binnen drie werkdagen na dit voorval; b. terstond de benodigde maatregelen te nemen om -verdere- schade te voorkomen of te beperken; c. het beschadigde onaangeroerd te laten, tenzij de schade hierdoor kan toenemen, totdat voorlopige opname of definitieve taxatie van de schade heeft 45

7 plaatsgevonden; d. de door de maatschappij specifiek voorgeschreven maatregelen onverwijld uit te voeren. Schaderegeling a. Onderling overleg De schaderegeling geschiedt door de maatschappij in overleg met verzekerde. Zo spoedig mogelijk zal door de maatschappij een voorlopige opname van de schade worden gedaan. De definitieve taxatie zal geschieden, zodra alle daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn, echter uiterlijk binnen drie maanden na het voorval, maar voor de oogst, tenzij met verzekerde een later tijdstip wordt overeengekomen. b. Bindend advies Indien één der partijen daar schriftelijk om heeft gevraagd zal ter vaststelling van de omvang van de schade binnen drie werkdagen na dit verzoek door iedere partij een deskundige taxateur worden benoemd, die voorkomt op de lijst van de maatschappij. Heeft verzekerde binnen drie werkdagen na het verzoek van de maatschappij geen taxateur benoemd, dan zal de door de maatschappij vast te stellen schade als definitief worden beschouwd. Beide taxateurs benoemen samen voor de aanvang van hun werkzaamheden binnen drie werkdagen na hun benoeming een derde deskundige taxateur, die voorkomt op de lijst van de maatschappij, die in geval van gebrek aan overeenstemming met kracht van bindend advies zal beslissen binnen de grenzen van de door de beide andere taxateurs voorgestelde bedragen. Indien binnen drie werkdagen na benoeming van beide taxateurs geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming van de derde taxateur, zal door de meest gerede partij de voorzitter van de Kamer van Koophandel voor het gebied waarin het bedrijf van verzekerde is gelegen, worden verzocht de derde taxateur aan te wijzen. De kosten van de eerst benoemde taxateurs komen voor rekening van hun respectieve opdrachtgevers. De kosten van de derde taxateur worden door elk van de partijen voor de helft gedragen. Het verlenen van medewerking aan de schadevaststelling houdt geen erkenning in van een verplichting tot schadevergoeding. Vaststelling van de schade bij de SV De schaderegeling vindt plaats op basis van het verzekerde bedrag. De schade, die bij taxatie wordt vastgesteld, wordt aangaande een verzekerd voorval, uitgedrukt in een procentuele opbrengstvermindering van de beschadigde gewassen. Vaststelling van de schade bij de SVU De schaderegeling vindt plaats op basis van het verzekerd bedrag. De schade-uitkering bedraagt 25 procent van het verzekerde bedrag van het beschadigde gewas als de grenswaarden van het betrokken gewas zijn bereikt of overschreden. Vaststelling van de schade bij de SV De schaderegeling vindt plaats op basis van het verzekerde bedrag. De schade, die bij taxatie wordt vastgesteld, wordt aangaande een verzekerd voorval, uitgedrukt in een procentuele opbrengstvermindering van de beschadigde gewassen. In alle gevallen wordt bij de vaststelling van de schade, voor zover van toepassing, rekening gehouden met: a. het verzekerde bedrag van de betrokken gewassen; b. de mate van beschadiging van de gewassen; c. de bruto jaaropbrengst van de gewassen tot het moment van het voorval; d. de nog te verwachten bruto jaaropbrengst van de beschadigde gewassen na het voorval; e. de normaal te verwachten bruto jaaropbrengst van de gewassen, indien het voorval niet had plaatsgevonden; f. indien medeverzekerd, de waarde -onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná het voorval- van de planten, struiken of bomen waarvan meerdere jaren wordt geoogst; g. de door het voorval noodzakelijk geworden wijzigingen van de teelt of de aangifte; h. de productiewaarde van de vrijgekomen grond i. de gemaakte extra kosten en de uitgespaarde kosten, zoals verzorgings-, oogst- en afzetkosten; j. het laatste, door de maatschappij geaccepteerde aangifteformulier. Indien de aangifte op het moment van het voorval hiermee niet overeenstemt, geldt dat schade in niet verzekerde gewassen niet voor vergoeding in aanmerking komt. Schadevergoeding De schadevergoeding voor een gewas zal nimmer meer bedragen dan het op het verzekeringsbewijs vermelde verzekerde bedrag van het desbetreffende bescha- 46

8 digde gewas, verminderd met het hierop van toepassing zijnde eigen risico. De kosten van de door de maatschappij specifiek voorgeschreven maatregelen ter beperking van de schade worden wel ten volle vergoed. Wanneer in een jaar de premie-inkomsten en de herverzekeringsuitkeringen voor de SV en SVU verzekering niet toereikend zijn voor betaling van alle berekende schadevergoedingen en kosten voortvloeiende uit de SV en/of SVU verzekering wordt op de uitkering pondspondsgewijze gekort. Indien in voorgaande jaren een overschot is opgebouwd uit de premies van de SV en SVU verzekering dan kan de maatschappij besluiten dit overschot mede aan te wenden voor vergoeding van schaden voortvloeiende uit de SV en SVU verzekering. Wanneer in een jaar de premie-inkomsten en herverzekeringsuitkeringen voor de hagelverzekering niet toereikend zijn voor betaling van alle berekende schadevergoedingen en kosten voortvloeiende uit de hagelverzekering wordt op de uitkering pondspondsgewijze gekort. Indien in voorgaande jaren een overschot is opgebouwd uit de premies van de hagelverzekering dan kan de maatschappij besluiten dit overschot mede aan te wenden voor vergoeding van schaden voortvloeiende uit de hagelverzekering. Eigendomsoverdracht De verzekerde gewassen kunnen onder geen voorwaarde aan de maatschappij in eigendom worden overgedragen. Vervaltermijn Heeft de maatschappij ten aanzien van een vordering van verzekerde een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop verzekerde of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht op de maatschappij ter zake van het voorval waarop de vordering was gegrond, tenzij verzekerde voordien een vordering in rechte aanhangig heeft gemaakt. oudere datum dan deze overeenkomst zijn en geen bepaling als in de vorige zin vermeld bevatten, zodat in die situatie de verzekering van oudere datum voorgaat. Verzekerde is in geval van schade verplicht alle hem bekende verzekeringen op te geven, die voor de verzekerde gewassen onmiddellijk voor het voorval van kracht waren. Speciale verzekeringen Indien een op deze polis verzekerde zaak tevens verzekerd is op een speciale op die zaak afgestemde verzekering, zal de speciale verzekering voorgaan, ongeacht welke verzekering de oudste is. Artikel 6 Premiebetaling Verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting te betalen, uiterlijk op de dertigste dag nadat zij verschuldigd worden. Indien verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van daarna plaatsvindende voorvallen. Een ingebrekestelling door de maatschappij is daarvoor niet vereist. Verzekeringnemer moet het verschuldigde alsnog betalen, waarbij de kosten van incasso ( in- en buitenrechtelijke kosten) voor zijn rekening komen. De dekking gaat weer in de dag na die waarop het verschuldigde door de maatschappij is ontvangen. Voorzover in deze verzekeringsvoorwaarden niet anders bepaald zijn onverkort van toepassing de polisvoorwaarden van de hagelschadeverzekering (zie blz ) en de statuten van BFAO U.A. Andere verzekeringen Indien blijkt dat ten tijde van het voorval de verzekerde gewassen tevens door een of meer andere verzekeringen zijn gedekt en het totaal van de verzekerde bedragen van alle verzekeringen de waarde van deze gewassen overtreft, wordt het bij deze polis verzekerde bedrag geacht te zijn verminderd naar evenredigheid van de waarde van de verzekerde gewassen tot het totaal van de verzekerde bedragen, zonder dat vermindering of restitutie van premie plaatsvindt. Het in de vorige zin bepaalde zal ook gelden indien bedoelde verzekeringen op verschillende dagen zijn aangegaan, behoudens ingeval die verzekeringen van 47

Verzekeringsvoorwaarden Brede Weerverzekeringpolis Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij (OFH) U.A. voor fruitgewassen

Verzekeringsvoorwaarden Brede Weerverzekeringpolis Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij (OFH) U.A. voor fruitgewassen Verzekeringsvoorwaarden Brede Weerverzekeringpolis Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij (OFH) U.A. voor fruitgewassen Artikel 1 Gebruikte begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

1 Gebruikte begrippen

1 Gebruikte begrippen Verzekeringsvoorwaarden Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. Ditylenchus dipsaci (Stengelaaltje) Lidmaatschap Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. Als verzekeringnemer

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering Agrarisch L 03.2.26 E. Inhoud

Milieuschadeverzekering Agrarisch L 03.2.26 E. Inhoud Voorwaarden Milieuschadeverzekering Agrarisch Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model L 03.2.26 E Inhoud ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN wat IS VERZEKERD

Nadere informatie

Onderlinge paardenverzekering Maatschappij Marum en Omstreken W.A.

Onderlinge paardenverzekering Maatschappij Marum en Omstreken W.A. Onderlinge paardenverzekering Maatschappij Marum en Omstreken W.A. REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING VAN DE ONDERLINGE PAARDENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ MARUM EN OMSTREKEN W.A. AANVANG EN

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polis 654-96 Home 1 Bijzondere polis 654-96 Titel (exact hetzelfde als Titelblad) Artikel D.1 Artikel D.2 Artikel D.3 Artikel D.4 Artikel D.5 Artikel D.6 Artikel D.7 Artikel D.8 Artikel D.9

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.22 A Gewassen te velde Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Rubriek A 1 Hagel Rubriek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

ONDERWIJS TOTAALPOLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN EIGENDOMMENVERZEKERING VOOR PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 2006 DEZE VOORWAARDEN BEHOREN BIJ EN MAKEN ÉÉN GEHEEL UIT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJS TOTAALPAKKET

Nadere informatie

A. HAGELSCHADEPOLIS 3 Welk risico is verzekerd? 1 Inleiding 4. De verzekering van appels, peren en pruimen 2 Duur van de verzekeringsovereenkomst

A. HAGELSCHADEPOLIS 3 Welk risico is verzekerd? 1 Inleiding 4. De verzekering van appels, peren en pruimen 2 Duur van de verzekeringsovereenkomst A. HAGELSCHADEPOLIS 1 Inleiding De Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering, onderdeel van BFAO U.A., verzekert op onderlinge grondslag het risico van hagelschade in de fruitteelt. OFH is gespecialiseerd

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco VOORWAARDEN Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.11 A INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Gewijzigde

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413 Polisvoorwaarden Leegstaande woonhuizen Dit zijn de polisvoorwaarden van leegstaande woonhuizen. U vindt hier wanneer u verzekerd bent voor schade aan uw leegstaande woonhuis. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Gewijzigde omstandigheden 2 Artikel 4

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied... 3 1.2 Berekening van de premie... 3 1.2.1 Verrekening... 3 1.2.1.1

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR HOBBYKASSEN D.D. 01-01-1995 ONDERLINGE HAGELVERZEKERING MAATSCHAPPIJ AGRIVER B.A. Postbus 9-8060 AA Hasselt - Tel.: 038-4778585 INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

3.1 Algemeen 3.2 Gedekte gebeurtenissen 3.3 Opruimingskosten 3.4 Aanvullende vergoedingen

3.1 Algemeen 3.2 Gedekte gebeurtenissen 3.3 Opruimingskosten 3.4 Aanvullende vergoedingen Voorwaarden Oogstproductenverzekering Agrarisch Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model L 03.2.16 A Inhoud ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN overgang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden Extra Kostenverzekering

Bijzondere polisvoorwaarden Extra Kostenverzekering Bijzondere polisvoorwaarden Extra Deze voorwaarden gelden uitsluitend voorzover hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Bijzondere polisvoorwaarden Extra Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1 Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Installatie: de op het polisblad omschreven lichtreclame-installatie bevestigd aan of op het op het polisblad omschreven gebouw.

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14 DSM Insurances BV Caravanverzekering Polisvoorwaarden CA 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015 Polismantel G.17 Glasverzekering Polisvoorwaarden Artikel 140-90.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Verzekeringnemer 3 1.2 Verzekerde 3 1.3 Glas 3 1.4 Opruimingskosten 3 1.5 Noodvoorziening

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LBE NL

ALGEMENE VOORWAARDEN LBE NL ALGEMENE VOORWAARDEN LBE 01.2016.01 - NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN LBE 01.2016.01 - NL Artikel Omschrijving Pagina 1 Definities 3 2 Geldigheidsgebied 3 3 Oorspronkelijke taal en vertaling 3 4 Premiebetaling

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Versie VW-BA 001.01

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Versie VW-BA 001.01 Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Versie VW-BA 001.01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2: OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING.

Artikel 2: OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING. INHOUDSOPGAVE. Artikel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. Artikel 2: OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING. 1. Rubriek A - Hagelschade 2. Rubriek B - Stormschade 3. Rubriek C - Transportschade 4. Rubriek D - Brandschade

Nadere informatie

Toekomst: Verzekeringen

Toekomst: Verzekeringen Toekomst: Verzekeringen Prof.dr.ir. Matthijs Kok Wat is verzekeren? Verzekeren is gebaseerd op solidariteit: een groep mensen loopt het risico dat hen iets overkomt. Op voorhand staat niet vast wie van

Nadere informatie

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Mijnkunstverzekering.nl Algemene voorwaarden KUNSTVOORWERPEN - ANTIEK - COLLECTIES polisvoorwaarden AN01 De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de Dienstverlening gelden deze polisvoorwaarden.

Nadere informatie

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 320-00 Rubriek Casco Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 526-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

3 Welk risico is verzekerd? A. HAGELSCHADEPOLIS. 1 Inleiding. 4. De verzekering van appels, peren en pruimen. 2 Duur van de verzekeringsovereenkomst

3 Welk risico is verzekerd? A. HAGELSCHADEPOLIS. 1 Inleiding. 4. De verzekering van appels, peren en pruimen. 2 Duur van de verzekeringsovereenkomst A. HAGELSCHADEPOLIS 1 Inleiding De Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering OFH, onderdeel van BFAO U.A., is gespecialiseerd in het verzekeren van appels, peren, pruimen en zachtfruit tegen het risico van

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Lloyd. Voorwaarden Container-trailer verzekering Model 804201 INDEX. Begripsomschrijvingen. Artikel 10

Nieuwe Hollandse Lloyd. Voorwaarden Container-trailer verzekering Model 804201 INDEX. Begripsomschrijvingen. Artikel 10 Nieuwe Hollandse Lloyd Voorwaarden Container-trailer verzekering Model 804201 INDEX Artikel 1 Artikel2 Artikel3 Artikel4 Artikel5 Artikel6 Artikel7 Artikel8 Artikel9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014 Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringnemer 1.1 Verzekeraars 1.2 Verzekerde 1.3 Aon 1.4 Bereddingskosten 1.5

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

Koel-/vriesschadeverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

Koel-/vriesschadeverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE VOORWAARDEN Koel-/vriesschadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 1102.KVS ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning waaraan het

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de woonhuisverzekering. WHS 0001 Personeelskorting. Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing.

Bijzondere voorwaarden behorende bij de woonhuisverzekering. WHS 0001 Personeelskorting. Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing. Bijzondere voorwaarden behorende bij de woonhuisverzekering WHS 0001 Personeelskorting. Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing. WHS 0006 Zekerheidstelling. Aan de maatschappij is kennis

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB Paragraaf 0 Algemeen deel Milieu Omvang van de verzekering Begrenzing naar verzekerd bedrag Per emissie of per reeks van emissies die met elkaar samenhangen of uit elkaar voortvloeien, vergoeden wij niet

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.14 A Technische verzekering agrarische bedrijven Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking.

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking. Glas Polisvoorwaarden Home 1 Glas Glas Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Betaling en terugbetaling Aanpassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

Omvang van de verzekering. Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Automatische bijverzekering

Omvang van de verzekering. Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Automatische bijverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN Garantieverzekering VE 9205 Delta Lloyd Schadeverzekering NV ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Milieuschadeverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Milieuschadeverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.5.05 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Uitsluitingen 3 Artikel 4 Samenloop 4 Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Koel-/vriesschadeverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

Koel-/vriesschadeverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE VOORWAARDEN Koel-/vriesschadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0602.KVS ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) DAS rechtsbijstand verzekering voor tucht- en strafrecht (Wet BIG) Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, die

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016

Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016 Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016 ARTIKEL 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Preventie Basis PB 2013-1

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Preventie Basis PB 2013-1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen Dekking van Preventie Basis Aanvang en uitvoering Preventiediensten

Nadere informatie

Verzekering van huiselektronica

Verzekering van huiselektronica Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Verzekering van huiselektronica Polisvoorwaarden Polismantel H.E.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 14. Klaverblad Verzekeringen

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 14. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Fietsverzekering Polisvoorwaarden nr. RW 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

Voorwaarden Stacaravanverzekering nr. 1034. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking

Voorwaarden Stacaravanverzekering nr. 1034. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking Voorwaarden Stacaravanverzekering nr. 1034 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde 1.1.1 de verzekeringnemer, zoals genoemd op het polisblad; 1.1.2 de door verzekeringnemer gemachtigde gebruiker van de

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Milieuschadeverzekering INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Milieuschadeverzekering INHOUD VOORWAARDEN Milieuschadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL B 03.2.95 A INHOUD Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-168 d.d. 5 juni 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit.

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden van Gerrie van den Hoef Uitvaartverzorging Broekhuizerweg 5 5866 BA Swolgen en Afscheidshuis t Pastoersweike Bosweg 5 5866 AC Swolgen Telefoon 06-19082814 E-mail info@gerrievandenhoef.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Instrumentariumverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Beredding... 2 1.5

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 Het nieuwe verzekeringsrecht Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 pagina Inleiding 3 Het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd 3 Is er wat veranderd? 3 Waarom deze informatie? 3 Premie 3 Betaal de premie

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie