Jaarverslag. Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Jaarverslag"

Transcriptie

1 Jaarverslag Jaarverslag Inleiding 2. Identiteit 3. Onderwijs en kwaliteit 4. Organisatie 5. Personeel 6. Huisvesting 7. Vaststelling

2 1. Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag van de Julianaschool in Rijssen. Het is gebruikelijk dat het jaarverslag, passend in de beleidscyclus van de school, na afloop van het schooljaar gepresenteerd wordt. Het jaarverslag blikt terug op het voorafgaande schooljaar en heeft een tweeledig doel: het informeert geïnteresseerden over het afgelopen schooljaar en er wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de doelstellingen geformuleerd voorafgaande aan het schooljaar bereikt zijn. Jaarverslag en jaarplan worden jaarlijks opgesteld en vervolgens aangeboden aan de directeurbestuurder, de medezeggenschapsraad en de inspectie om hen op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de school en de eventuele aanpassingen in de middellange termijnplanning. Ook willen we het gebruiken om informatie te geven/verantwoording af te leggen aan onze ouders. We kijken met een tevreden gevoel terug naar het schooljaar Dit jaarverslag geeft een beeld van wat we samen bereikt hebben. Dat is een optimistisch en bemoedigend beeld, waar we trots op zijn. We zijn weer een stap verder gekomen in onze droom waarbij kinderen op hun eigen niveau worden aangesproken en waarbij competenties van kinderen (liefst) optimaal worden benut. We willen een plek zijn waar het kind centraal staat en waar het goed vertoeven is. Als team zijn we het jaar biddend begonnen om onze hulp en kracht in de uitvoering van Hem te verwachte. In afhankelijkheid van onze Vader in de Hemel willen we al onze activiteiten uitvoeren. Na afloop van het schooljaar past het dan ook om Hem te danken voor kracht en energie om al het werk tot uitvoering te brengen! Namens het team Marco Schaap, directeur -2-

3 2. Identiteit Verbeterdoelen identiteit 2.01 Bijbels onderwijs De stuurgroep identiteitsbeleid heeft een visie op anders geaardheid uitgewerkt. Binnen het bestuur en de directies wordt niet eenduidig aangekeken hoe hier vanuit visie en beleid mee omgegaan moet worden. Besloten is om gedurende schooljaar het gesprek tussen bestuur en directies voor te zetten. Binnen onze school leeft dit identiteitsbeleid niet. Op de scholingsdag in april is gedeeld met het team wat er t.a.v. de identiteitsthema s speelt en inmiddels is besloten en vastgelegd binnen de schoolvereniging. In de basis is het team blij met de open en tegelijk zorgvuldige manier waarop er op dit moment met dit thema wordt omgegaan door directies en bestuur. Contacten tussen CSG en De Passie zijn versterkt. Het gesprek over identiteit werd voortgezet. Hierover gaan de directies van PCPO, Reggesteyn en de Passie komend schooljaar dieper in gesprek. 3. Onderwijs en kwaliteit Verbeterdoelen Onderwijs en kwaliteit 3.01 Handelingsgericht werken Huisbezoeken: Dit jaar is besloten om de oudercontacten anders vorm te geven. Na onderzoek is besloten om vanaf groep 2 geen huisbezoeken meer te houden. In groep 1 gaat de leerkracht wel op huisbezoek, evenals wanneer er een nieuwe leerling op school komt in een hogere groep. Daarna worden ouders aan het begin van elk nieuw schooljaar uitgenodigd voor een verwachtingsgesprek. Vervolgens zijn er 10 minuten gesprekken in het najaar, voorjaar en einde schooljaar. Voorafgaande aan het verwachtingsgesprek worden ouders gevraagd een formulier in te vullen waar specifieke vragen over het betreffende leerjaar in staan. Groepsplan: Het leerteam heeft een nieuw voorstel in de teamscholing gepresenteerd waarbij het groepsplan en groepsoverzicht aan alle eisen voldoet, maar qua administratie niet teveel tijd vraagt. Korte samenvatting t.a.v. groepsplan, groepsoverzicht en takenkaart: We stemmen ons leerstofaanbod zo goed mogelijk af op onderwijsbehoefte van de leerling (HGW). We structureren onze zorg zo dat de leerstofopbrengsten maximaal zijn (OGW). We hebben een effectieve, overzichtelijke en doelgerichte manier voor het planmatig werken, die weinig administratieve druk geeft. We maken levende documenten voor onszelf en invallers -3-

4 Daarom gebruiken we: ParnasSys: voor onze notities (waaronder de stimulerende factoren, belemmerende factoren, onderwijsbehoefte), documenten e.d. Klasseplan: voor het maken van onze (week)takenkaarten Groepsoverzicht: voor het overzicht van wie welke hulp krijgt, op welk moment, op welke plaats, door welke persoon en met welk doel. (groepsoverzicht en -plan in één) Enkele praktische afspraken. Stimulerende- en belemmerende factoren en onderwijsbehoefte worden als notities in ParnasSys opgenomen en indien nodig tweemaal per jaar geactualiseerd. Overzicht is te vinden onder subtab groepskaart. Het overzicht is uiteraard aan te passen aan de zorg die er in jouw groep aanwezig is. Kolommen toevoegen of verwijderen is de bedoeling! Het groepsoverzicht wordt naar aanleiding van de CITO toetsen bijgewerkt en is in de groepsmap te vinden. Na bijstelling wordt het overzicht als groepsdocument ook aan ParnasSys toegevoegd. Instructie: Er is een scholing over instructie geweest en er zijn in meerdere groepen audits afgenomen t.a.v. instructie. Vanuit deze audits is een verslag gemaakt over hoe wij op de Julianaschool instructie geven. Op de scholingsdag in juni is het instructiemodel voor taal, rekenen en spelling (en waar nodig andere vakken) besproken en vastgesteld. Om te bepalen welke (vorm van) instructie een leerling nodig heeft is een goede analyse van het gemaakte werk (proces en product) van belang. Observaties d.m.v. Klasseplan: De groepen 1 en 2 werken al met het leerstofaanbod m.b.v. leerlijnen in Klasseplan. Het aanbod wordt per week geordend. Hierbij staan ook de vastgestelde observatiepunten. De online observatiemodule van Klasseplan werkte echter afgelopen jaar niet naar tevredenheid, waardoor we ook observaties op papier moesten bijhouden. We hopen dat de technische problemen z.s.m. worden opgelost Passend onderwijs Inzet expertise en dienstencentrum: Deze inzet loopt goed, maar we missen de uren voor éxtra handen in klas. Vanaf groep 6 worden de leerlingen zelf ook betrokken bij de AB-gesprekken. Voorafgaand wordt er een kindgesprek gevoerd waarin de leerling zelf aangeeft wat goed gaat, wat minder goed gaat en wat hij/zij de komende tijd wil leren. De aanvraag van een onderwijszorgarrangement kost veel tijd. We zien het voordeel met betrekking tot de communicatie met ouders wel. Dit staat echter niet in verhouding tot het rendement wat het voor de leerlingen zelf zou -4-

5 moeten opleveren. Helaas levert de inzet van de zorgarrangementen geen extra handen voor de klas op. We missen tijd en geld voor het adequaat inzetten van intensieve zorg. Perspectief voor de leerling met zware zorg (HIA): HIA trajecten nemen veel tijd en energie in beslag, er worden veel verschillende personen uitgenodigd, waardoor het kostbaar en niet altijd efficiënt en handelingsgericht is. Daarbij is het plannen van een HIA erg moeilijk, vanwege de uiteenlopende agenda s. Groot voordeel van HIA trajecten is, dat ouders meer betrokken worden in het hele proces. Belangrijk is om in samenwerking met de trajectbegeleider de HIA s zo efficiënt mogelijk te organiseren om zodoende zo handelingsgericht mogelijk te kunnen werken. Basiszorg: In de teamvergadering van vrijdag 10 juli 2016 is besproken wat onder basiszorg valt en wat van iedere leerkracht mag worden verwacht in het bieden van de basiszorg aan ieder kind. Dat we soms grenzen bereiken aan wat we kunnen, heeft niet alleen te maken met het kind, maar ook met andere factoren, zoals: de leerkracht, de groep, de groepsgrootte, veiligheid, etc, We zullen elke keer kijken naar: Wat heeft dit kind nodig, in deze groep, met deze leerkracht, uit dit gezin, etc,. Excellentie: Het lukt niet altijd om leerlingen die gedragszorg hebben, te plaatsen in de plusgroep. Er zijn leerlingen met ASS-problematiek die niet in de plusgroep passen. Het is per kind zoeken wat nodig is: hulp bij begaafdheidsproblematiek of hulp bij ASS-problematiek. Dit komt nog terug bij de meerbegaafdheidscholing. Het excellentiebeleid groep 1 t/m 3 wordt vastgesteld. ASS: Op de scholingsdag in juni hebben de ASS specialisten een presentatie gegeven over een ASS vriendelijke leeromgeving. Er is door hen geïnventariseerd wat we nodig hebben om dat te realiseren. Volgend schooljaar wordt hier verder aan gewerkt. Dyslexie: Het beleidsstuk dyslexie is vastgesteld in een teamvergadering ICT in het onderwijs Er is een week geweest waarin social media centraal heeft gestaan. Lopende het schooljaar merken we dat er steeds vaker vraagstukken zijn t.a.v. het gebruik van social media door de leerlingen. In verschillende groepen zijn er vervelende voorvallen geweest door het gebruik van social media buiten schooltijd. Buiten schooltijd wordt er dan via social media ruzie gemaakt, maar dat heeft wel zijn weerslag op de onderlinge verhoudingen in de groep onder schooltijd. Volgend schooljaar zal er daarom ook een vervolg worden gegeven aan het omgaan met social media. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar zal dit ook benoemd worden. -5-

6 Eén van de 21st Century Skills is programmeren door leerlingen. In een groep 6, in de groepen 7 en in de plusgroep is hiermee geëxperimenteerd. Volgend schooljaar zullen we met het team hier verder over doorspreken of we dit een vaste plek willen geven in ons onderwijsaanbod, of niet. Het kostte wat tijd om de Sharepoint omgeving in te richten. Het werken met de Onedrive werkt goed, maar het werken met documenten die in de Sharepoint omgeving staan werkt niet voor iedereen goed. Lang niet iedereen weet hoe de de leerkrachtenbibliotheek werkt. De leerkrachtenbibliotheek is niet logisch ingedeeld, deze zal volgend schooljaar een logischere indeling moeten krijgen. De website is klaar, vanaf 1 augustus wordt hij verplaatst. Het is de bedoeling dat de website dan weer up-to-date is. Het is nu makkelijk om foto s te plaatsen en bij te houden. Het werken met de laptops voor leerlingen verloopt nog niet helemaal vlekkeloos. Het gebeurt regelmatig dat programma s vastlopen. Niet alle leerlingen komen hierdoor elke week toe aan de benodigde computertijd. Eén van de oorzaken is dat updates niet regelmatig geïnstalleerd worden en dat programma s niet altijd helemaal worden afgesloten. De kwetsbaarheid van de laptops is ook een zorg, ze zijn minder sterk dan een desktop computer. Er is behoefte aan meer computers, er zijn er nu 3 per groep. In schooljaar worden daarom aanvullende computers aangeschaft Evaluatie van het onderwijs T.a.v. de evaluatie van de leerstofpakketten. Verkeer Dit verloopt goed, hier hoeft niets te wijzigen. We zijn tevreden over de materialen. Rekenen De methode bevalt goed. Het is goed om op sommige momenten meer met concreet materiaal te werken, dan de methode aangeeft. Naast de methode WIG wordt in de onderbouw ook Met Sprongen Vooruit ingezet. Gym Er zit een goede opbouw in de methode, maar er is wel veel te veel herhaling. Om wat meer variatie in de methode te brengen, worden nu ook een aantal spellessen vanaf de website bewegen samen regelen toegevoegd. Engels Voor sommige leerlingen in groep 5 is het niveau in het begin te hoog en kunnen ze het moeilijk volgen. Er is veel herhaling nodig en het kost best veel tijd. Luisteren komt verhoudingsgewijs meer aan bod dan zelf spreken, dat is wel eens lastig. Het niveau dat de leerlingen beheersen aan het eind van de basisschool periode is door deze methode echt vooruit gegaan, dit krijgen we ook terug vanuit het VO. Lezen Groep 3 werkt met VLL. Deze methode bevalt goed. In groep 4 zijn we dit jaar gestart met een methode voor voortgezet technisch lezen, Leesparade. De leerlingen ervaren deze methode als saai. In de groepen 5 t/m 8 is geen -6-

7 methode aanwezig en hier is ook geen behoefte aan. Het lukt niet altijd om in de groepen 5 t/m 8 4 x 15 minuten lezen aan te bieden per week. De resultaten lijken hier echter niet onder te lijden. Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Leeslink. Nu we deze methode een aantal jaar gebruiken is het te merken dat de leerlingen wennen aan de opzet van de methode en de methodetaal. Het is wel jammer dat Leeslink een andere vraagstructuur heeft dan Cito, dit zorgt soms voor verwarring bij de kinderen. Studievaardigheden Alleen in groep 8 wordt er een specifieke methode gebruikt, ZIP. Het zou misschien goed zijn om deze methode alvast eind groep 7 in te zetten. Er wordt nog gekeken of dit in het lesprogramma gaat passen. In de methodes Argus Clou, Taalactief en Wereld in Getallen komen ook wel studievaardigheden aan bod, maar is de doorgaande leerlijn niet heel helder voor ons. Er zijn, naast de genoemde methodes, ook nog een aantal aanvullende materialen voorhanden die ingezet kunnen worden bij studievaardigheden (atlassen, woordenboeken, spreekwoordenboeken, informatieve boeken, computers). Crea De methode Uit de Kunst wordt amper als bronnenboek gebruikt. Er is geen doorgaande lijn voor crea bij ons op school. We laten veel talenten van leerlingen onbenut en doen hiermee sommige leerlingen echt tekort. T.a.v. de quick-scans Uit de quick-scan wetenschap en techniek hebben we de conclusie getrokken dat we druk bezig zijn met het implementeren van W&T in ons onderwijs, maar dat we nog een hele kwaliteits en kwantiteitsslag kunnen slaan. Heel 2016 werken we met co-teachers voor onderzoekend en ontwerpend leren, om het O&O-leren een stimulans te geven. Doel is dat leerkrachten een denkomslag leren maken en dat de natuurlijke nieuwsgierigheid van de leerlingen geprikkeld wordt. Uit de quick-scan actieve en zelfstandig rol van de leerlingen komt naar voren dat we met name in de bovenbouw zien dat het de leerlingen aan zelfverantwoordelijkheid ontbreekt. Volgend schooljaar gaat een leerteam zich hierover buigen. Uit de Quick scan externe contacten komt naar voren dat de school investeert in externe contacten, hier een meerwaarde in ziet en er ook de vruchten van plukt. De Quick scan activerende en directe instructie is niet ingevuld, omdat er een audit is geweest vanuit Hogeschool VIAA op het gebied van instructie. T.a.v. kwaliteitsgesprekken Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de directeur bestuurder over de kwaliteit van het onderwijs. ParnasSys-Integraal wordt ingezet op het moment dat dit een meerwaarde heeft. Het blijft zoeken naar een goede vorm/opzet van de analyse vergaderingen, waardoor de analyse en de actieplannen zo effectief en concreet mogelijk -7-

8 worden. De leerkrachten maken voor hun eigen groep een analyse en delen die in de jaargroep, hiermee willen we voorkomen dat er blinde vlekken ontstaan. Het MT-IB maakt een schoolanalyse en kijkt welke trends er te ontdekken zijn Werken met leerpleinen 2.06 Brede ontwikkeling Op de leerpleinen is dit jaar nog meer geclusterd op onderwijsbehoefte en een passend aanbod voor verschillende groepen leerlingen gecreëerd. Hier wordt ook meer groepsdoorbrekend gewerkt. Wanneer er voldoende/extra handen voor de groep zijn, lukt het beter om dit vorm te geven dan wanneer je dit als leerkracht alleen doet naast het bemensen van je groep in het lokaal. Op de Roerdomp zijn de ruimtes hiervoor niet altijd optimaal; doordat er minder zicht is op de leerpleinen vanuit de lokalen en er te weinig ruimtes zijn voor het werken met individuele leerlingen. Rekenen: Leerkrachten worden gecoacht en geadviseerd in hun rekenonderwijs. Met het schrijven van het rekenbeleidsplan zijn er ook actiepunten uit voortgevloeid om het beleidsplan ook daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren. Die actiepunten zullen in het jaarplan van een plek krijgen. De specialisten hebben hun studie afgerond. Het beleidsplan is geschreven. De specialisten hebben in verschillende vergaderingen ideeën aangereikt en inspiratie gegeven. Taal/lezen: De nieuwe taalmethode is ingevoerd en wordt door iedereen gehanteerd volgens de gemaakte afspraken. De map speciale spellingbegeleiding is aangeschaft. Deze wordt remediërend gebruikt op zorgniveau 3 en als eigen leerweg voor spelling. Er komt nog een evaluatie wat betreft het huiswerk van het woorddictee. Bij de groepen 4 werkt Leesparade (nog) niet prettig. De methode wordt door de leerlingen als saai ervaren en werkt daardoor niet motiveren. Er worden 3 lessen per week gegeven. De taal- en leesspecialisten zijn bezig met taal-lees activiteiten. Wereldoriëntatie en Wetenschap en Techniek: Dit thema is enigszins in een stroomversnelling geraakt. Er is een subsidie toegekend waarmee de specialisten samen met de leerkrachten lessen Wereldoriëntatie/W&T kunnen geven. De inzet van de subsidie richt zich op onderzoekend en ontdekkend leren door middel van co-teaching. Dit motiveert ondersteund en geeft nieuwe ideeën. Meerdere leerkrachten hebben dit schooljaar de cursus Ontdekkend en ontwerpend leren gevolgd. Leerkrachten die de cursus hebben gevolgd delen hun enthousiasme en werken dit uit in hun groep. Het ontdekkend en ontwerpend leren krijgt door leerkrachten die de cursus hebben gevolgd niet alleen een plek in de lessen W&T, maar in het hele onderwijs. Het is in de groepen 3 en 4 nog zoeken hoe dit past in het (volle) onderwijsprogramma. We missen sterk het technieklokaal op de Roerdomp. Wel wordt er steeds creatief gezocht naar plekken/manieren om de lessen buiten het technieklokaal om vorm te geven. -8-

9 Studievaardigheden: De specialist studievaardigheden is naar een andere school vertrokken. De vacature specialist studievaardigheden is (nog) niet ingevuld. Door het vertrek van de specialist zijn de geplande acties niet uitgevoerd (de geplande acties waren: het team informeren over diverse onderdelen van studievaardigheden en een inventarisatie van welke materialen er binnen de school gebruikt worden voor studievaardigheden). 4. Organisatie Verbeterdoelen organisatie 3.01 Doelmatige organisatie De afstemming tussen de verschillende specialismes onderling blijkt soms lastig. Tijdens de specialistenvergaderingen lukt dit wel goed, maar daarbuiten zoeken de verschillende specialismes elkaar niet altijd op. De specialisten hebben tijdens locatie- en teamvergaderingen ruimte gekregen om standpunten en onderwerpen in te brengen en te bespreken met het team. Ook waren ze verantwoordelijk voor het vullen van een deel van de studiedagen. De specialisten zijn bij specifieke vraagstukken door MT-IB gevraagd om mee te denken. Het wisselt per specialisme nog wel hoe vaak een specialist wordt gevraagd om mee te denken. De specialisten zijn uitgenodigd om aan te schuiven bij MT of MT-IB vergaderingen, om te bespreken hoe we ons onderwijs vormgeven en waar er verbeteringen/veranderingen nodig zijn Vormgeven aan een brede school Logopedie en fysiotherapie werken inmiddels naar tevredenheid in onze school. Ze hebben vaste dagen en vaste ruimtes waarvan ze gebruik maken. Buitenschoolse opvang heeft eveneens een vaste ruimte in onze school. Om de samenwerking tussen school en kinderopvang / peuterspeelzaal te verbeteren, voeren we gesprekken in een leerteam VVE en plannen gezamenlijke bijeenkomsten. Ook stimuleren we onderlinge collegiale consultaties. Met de verschillende partners is dit jaar overlegd over het medegebruik en verwachtingen t.a.v. elkaar, o.a. is eind juni een gesprek gepland met een therapeut voor PsychoMotorischeTraining. Op dit moment zijn er nog geen andere partners die een vaste plek hebben/krijgen Schoolorganisatie met twee locaties Inmiddels werken we nu twee jaar met de twee locaties met de daarbij behorende verdeling van de leerlingen. De aansturing met het huidige MT- en IB-model werkt plezierig en is duidelijk. De beide locaties hebben een andere sfeer. Dit komt door de leeftijd van de kinderen, de samenstelling van de locatieteams en het gebouw. Onderwijskundig worden geen problemen ervaren die voortvloeien uit de verdeling van de leerlingen over de groepen. We accepteren het feit dat de locatie Stroekeld met name een vrouwenlocatie is. We concluderen dat er onderwijskundig als team op een plezierige en inhoudelijke wijze wordt -9-

10 samengewerkt en het onderwijs op een goede manier wordt ontwikkeld. Op de momenten dat het hele team bij elkaar is om te leren of te ontspannen wordt er door de medewerkers overwegend een plezierig team ervaren dat werkt vanuit een professionele eenheid Schooltijden Het onderzoek naar een evt. continurooster is afgerond. Er zijn twee peilingen uitgegaan: naar ouders en naar het personeel. Uiteindelijk is door het MT i.o.m. de MR besloten om (nog) niet te werken met een continurooster op de Julianaschool. Om een continurooster te laten slagen is het een voorwaarde dat leerkrachten wel minimaal een half uur pauze hebben tussen de middag. Om de pauze te kunnen garanderen, zijn hiervoor professionele medewerkers nodig om de leerlingen tijdens de pauze van de kinderen op te kunnen vangen. Op dit moment is het financieel niet haalbaar om hiervoor professionele medewerkers in te huren. Ook is er (nog) onvoldoende draagvlak binnen het team om te werken met een continurooster. 5. Personeel Verbeterdoelen Personeel 4.01 Professionalisering (persoonlijke ontwikkeling) De collega s nemen steeds meer regie voor hun eigen leervragen en ontwikkeling. Vanuit de nascholingsgelden kunnen de meeste trainingen en scholingen gehonoreerd worden. Naast trainingen en cursussen wordt er ook steeds meer onderling en met elkaar geleerd. Knelpunt bij de ontwikkeling is wel de tijdsinvestering. Binnen de volle weekagenda van de leerkrachten is voor velen de nascholing al snel een sluitpost. De leerkrachten nemen verantwoording voor hun eigen POP. Het sterk werken vanuit leerdoelen en het evalueren en onderling delen van leertrajecten moet nog krachtiger worden CAO De afspraken vanuit de nieuwe cao en 40-urige werkweek zijn ingevoerd. In o.a. taakbeleid.nl is dit uitgewerkt en voor elke leerkracht overzichtelijk gemaakt. De 40-urige werkweek wordt nog niet ervaren als een echte verandering. Voor degenen die op woensdag werken, voelen de twee vrije woensdagen in de week van de contactavonden wel als een lastenverlichting Opleidingsschool met academische kop Academische basisschool Het afgelopen cursusjaar hebben er twee onderzoeken plaatsgevonden en zijn ook afgerond; nl. huisbezoek en continurooster (zie voor deze onderzoeken onder 3.01 en 3.04). Aan het einde van dit schooljaar is ook een eind gekomen aan de subsidie academische basisschool. De manier van kwaliteitsverbetering door onderzoek wordt over het algemeen als positief en gedegen ervaren. Nadeel is dat deze manier veel tijd en energie kost. Voor het komende schooljaar worden er -10-

11 middelen gezocht om deze manier van werken te continueren. Vanuit VIAA wordt verwacht dat wij op school een onderzoeksleider hebben, die zicht heeft op alle onderzoeken binnen de school en aansturing kan geven. Hiervoor is een subsidieaanvraag gedaan om voor één middag per week hier iemand voor in te zetten. Werkplekleren O.l.v. de schoolopleiders en in samenwerking met Viaa wordt verder vormgegeven aan het WerkPlekLeren. Om deze manier van werken goed te begeleiden heeft dit onderwerp op de teamagenda gestaan. We zien dat studenten breder worden ingezet dan alleen hun lesgevende taken. Het is voor collega s en studenten nog wel zoeken naar de juiste invulling van de stageopdrachten en stage eisen. Het afgelopen jaar hebben 16 collega s de WPC-training gevolgd. Tijdens deze training staan de begeleidingsvaardigheden centraal. In het najaar van 2016 wordt deze opleiding afgerond. Schoolopleider De schoolopleider is aan het werk. Het deel van het begeleiden van studenten en WPC-ers loopt en gaat goed. Het is voor de WPC-ers en de schoolopleiders nog wel zoeken naar een juiste afstemming van de taken rondom de begeleiding. De schoolopleiders zijn geschoold in het begeleiden van startende leerkrachten. Daarvoor hebben zij de scholing Competentie Thermometer gevolgd. Vanaf zal de coaching van startende leerkrachten concreet opgepakt worden. Door de veelheid van nieuwe activiteiten en het zoeken naar inhoud geven aan hun rol zijn de schoolopleiders daar in dit eerste jaar nog niet aan toegekomen. 6. Huisvesting Verbeterdoelen Huisvesting 5.01 Anticiperen op ruimtegebrek Er is onderzocht of het technisch en praktisch mogelijk is om de locatie Roerdomp uit te breiden met een extra gespreksruimte. Deze mogelijkheden zijn er technisch en praktisch gezien zeker, maar er is op dit moment helaas geen budget beschikbaar om het ook uit te voeren. Het blijft daarom passen en meten om telkens geschikte ruimtes te vinden voor gesprekken. De ene keer lukt dit beter, dan de andere keer. -11-

12 7. Vaststelling Directie: Handtekening: Vastgesteld te: Datum: Bevoegd gezag vereniging PCPO Rijssen: Handtekening: Vastgesteld te: Datum: Medezeggenschapsraad: Handtekening: Vastgesteld te: Datum: -12-

1. Inleiding Schoolplan en jaarplan Planning Missie en visie Ordening Beleidskaders 5. 7.

1. Inleiding Schoolplan en jaarplan Planning Missie en visie Ordening Beleidskaders 5. 7. Jaarplan -2017 1. Inleiding 3 2. Schoolplan en jaarplan 4 3. Planning 4 4. Missie en visie 4 5. Ordening 5 6. Beleidskaders 5 7. Slotwoord 5 8. Vaststelling 9. Identiteit 6 7 9. Onderwijs en kwaliteit

Nadere informatie

Schoolplan

Schoolplan Schoolplan 2015-2019 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Missie en visie - Missie - Visie - Overtuiging en kernwaarden - Doelen Hoofdstuk 3: Onderwijskundig beleid - Onderwijspleinen - Handelingsgericht

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

De ijsberg in de polder. Uitvoering door Hilde Amse, Francis Meester, Jan van Stralen

De ijsberg in de polder. Uitvoering door Hilde Amse, Francis Meester, Jan van Stralen De ijsberg in de polder Uitvoering door Hilde Amse, Francis Meester, Jan van Stralen Inhoud van presentatie Initiatief Organisatie Inhoud Afstemming en evaluatie Resultaten van lln Conclusies Initiatief

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Inleiding: Al eerder schreef ik het ebook `het kan zonder groepsplan`. In veel scholen ervaren leerkrachten het maken van groepsplannen als

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Jaarplan. Openbare basisschool voor Daltononderwijs. Ambities en speerpunten SCHOOLJAAR

Jaarplan. Openbare basisschool voor Daltononderwijs. Ambities en speerpunten SCHOOLJAAR Jaarplan Openbare basisschool voor Daltononderwijs Ambities en speerpunten SCHOOLJAAR 2016-2017 Speerpunten PDCA -> ACT PLAN DO (wie) DO (wat) DO (wanneer) CHECK excellentie Beleid opstellen en gebruik

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Jacqueline de Fouw Buren, 15 september 2014 Inleiding In dit verslag van obs Koningin Beatrix geef ik weer welke activiteiten zijn ondernomen in het

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Opening Jiska opent de vergadering met een welkom aan allen. De agenda wordt iets gewijzigd.

Opening Jiska opent de vergadering met een welkom aan allen. De agenda wordt iets gewijzigd. Medezeggenschapsraad Notulen van de vergadering van 30-09-2014 Aanwezig: Chris Biesbroek, Jiska Gooijer, Maarten Rebel, Tineke Kool, Hanneke van Woerden, Rutger Kriek, Geertje Veerman (deels) en Stella

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

JAARPLAN Koningin Wilhelminaschool Zoetermeer 1. Handelingsgericht werken (HGW) Kernactiviteit

JAARPLAN Koningin Wilhelminaschool Zoetermeer 1. Handelingsgericht werken (HGW) Kernactiviteit 1. Handelingsgericht werken (HGW) Onderstaande doelen zijn gedeeltelijk behaald in het jaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 vindt een verdiepingsslag en verdere borging plaats. Leerkrachten stellen de onderwijsbehoefte

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Samen op weg naar een nieuwe school

Samen op weg naar een nieuwe school Samen op weg naar een nieuwe school Verslag van de gezamenlijke ouderavond van obs De Totem en cbs Skoalfinne d.d. 15 februari 2016 Op 15 februari jl. vond een gezamenlijke ouderavond plaats die wederom

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Anne Frankschool 1 Voorwoord Voor u ligt het (SOP) van basisschool Anne Frankschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

CAO en de St. KOE juni 2015

CAO en de St. KOE juni 2015 CAO en de St. KOE juni 2015 Agenda Duurzame inzetbaarheid Professionalisering Pauzes van personeel onder de nieuwe CAO 40 urige werkweek Wet werk en zekerheid Werkdruk Duurzame inzetbaarheid 40 uur op

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN Schooljaar 2014-2015 Naam EC Theo Thijssen Brinnummer 20 FG Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail theothijssenzutphen@archipelprimair.nl Website

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

het is de leerkracht die er toe doet

het is de leerkracht die er toe doet Jan Glijnisweg 61 1702 PA Heerhugowaard tel: 072-5714721 e-mail: post@familieschool.nl www.familieschool.nl SCHOOLONTWIKKELINGSPLAN 2016-2017 Planning het is de leerkracht die er toe doet Heerhugowaard

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Basisschool Extralent, jaarplan 2015-2016 1. Jaarplan 2015-2016

Basisschool Extralent, jaarplan 2015-2016 1. Jaarplan 2015-2016 Basisschool Extralent, jaarplan 2015-2016 1 Jaarplan 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2015-2016 van basisschool Extralent, een basisschool voor voltijd onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (voorheen

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

ANALYSE EN BELEID. Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid

ANALYSE EN BELEID. Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid DEEL II ANALYSE EN BELEID Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid 1a. Basisondersteuning Wat zien wij? Wat vinden wij? Wat gaan

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag Hoofdstuk Onderwerp Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Schoolplan en 2 3. Planning 2 4. Visie 2 5. Ordening 3 6. Beleidskaders 3 7. Slotwoord 3 8. Vaststelling 3 Bijlagen 1. Verslag van de verbeterdoelen

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Zuid Dorpsstraat 172 1566AS Assendelft 075-6877166 infozuid@dedorpsakker.nl 1 Stand van zaken september 2012

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Jaarplan O.B.S. De Burght. Amsterdam, september 2016

Jaarplan O.B.S. De Burght. Amsterdam, september 2016 Jaarplan 2016-2017 O.B.S. De Burght Amsterdam, september 2016 1 Inhoud Functie en uitvoering jaarplan Legenda Doelstelling en reikwijdte jaarplan Onze school en haar processen Speerpunten en aandachtspunten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 CBS Het Braambos info@braambos.nl Naam van de school: CBS Het Braambos BRIN nr. 11BW Adres: Postcode: Telefoon: 023 5577663 E-mail: info@braambos.nl p.vandebult@braambos.nl

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2014-2015 Rehobôthschool 1.

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2014-2015 Rehobôthschool 1. Jaarplan 2015-2016 In het schoolplan 2015-2019 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke acties gedaan worden om de gestelde

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS Beukenlaan Adres Beukenlaan 42 Postcode 9674 CC Winschoten Telefoon 0597 414294 Brinnummer 12 VN E-mail mail@obsbeukenlaan.nl Website www.obs-beukenlaan.nl

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schooljaarplan Sint Gerardusschool

Schooljaarplan Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Borgingstrajecten 4 3 Verbetertrajecten

Nadere informatie