Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!"

Transcriptie

1 Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka Waka Power, hierna te noemen: Actie, die wordt georganiseerd door Natuur & Milieu, gevestigd te Utrecht aan de Hamburgerstraat 28a, hierna te noemen Natuur & Milieu. 2. De Actie loopt van 24 september 2014 tot en met 31 oktober Artikel 2 Deelname 1. Deelname aan deze actie staat open voor een ieder, uitgezonderd de hierna onder punt 2.2 en 2.3. genoemde personen, hierna te noemen Deelnemer. De deelname aan de actie is vrij en gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor rekening van de Deelnemer. Er bestaat voor de Deelnemers geen (aankoop)verplichting ten aanzien van de deelname. 2. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland of geen verblijfplaats in Nederland hebben. 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Natuur & Milieu, alsmede iedere medewerker van hoofdpartners, partners en suppliers die direct betrokken is bij de Actie. 4 Deelname is alleen mogelijk door middel van deelname aan de Actie binnen de gestelde actieperiode. 5. Elke Deelnemer kan eenmalig aan de Actie deelnemen en in dit kader kan een adres slechts één keer worden gebruikt. 6. Het gebruik van wegwerp diensten is niet toegestaan. Stemmen die via dergelijke adressen zijn uitgebracht worden ongeldig verklaard. 7. Het misbruiken van domeinnamen is niet toegestaan. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan het aanmaken van valse namen op de domeinnaam. Indien misbruik hiervan wordt gesignaleerd, worden alle stemmen vanuit het betreffende domeinnaam verwijderd. 8. Natuur & Milieu behoudt zicht het recht voor om alle, naar haar oordeel, vals uitgebrachte stemmen te verwijderen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. 9. Alle Deelnemers aan de Actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze Actievoorwaarden. 10. Door Deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de deze Actievoorwaarden. 11. Deelnemers t/m 16 jaar die in aanmerking willen komen voor het winnen van een prijs dienen toestemming van (een) ouder(s) of andere wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben verkregen voor deelname aan de Actie. 12. Door deelname aan de Actie (het insturen van het digitale antwoordformulier) gaan de ouders of andere wettelijke vertegenwoordiger(s) van de Deelnemer t/m 16 jaar akkoord met de Actievoorwaarden. 13. De ouder(s) of andere wettelijke vertegenwoordiger(s) van de Deelnemer t/m 16 jaar geven door het insturen van een het digitale antwoordformulier toestemming tot de verwerking van de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 5 van de Actievoorwaarden. 14. Natuur & Milieu, hoofdpartners, partners en suppliers behouden zich het recht voor Deelnemers op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen, wanneer deze van mening is dat de Deelnemer één van de Actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de wet heeft overtreden.

2 Artikel 3 Speelwijze 1. Een Deelnemer kan vanaf 24 september 2014 via de actiepagina stemmen op de scoutinggroep die volgens hem/haar gratis zonnepanelen verdient. Om in aanmerking te komen voor een prijs dient de volledige registratie te zijn voltooid. En het stemformulier dient volledig en naar waarheid te zijn ingevuld. 2. De vijf scoutinggroepen die op 31 oktober 2014 de meeste stemmen hebben binnengehaald, worden beloond met gratis zonnepanelen. 3. Uit de Deelnemers die hebben gestemd worden 10 winnaars getrokken. De winnaars worden aangewezen door middel van een trekking onder toezicht van een persoon zonder direct belang. 4. De trekking vindt plaats op 4 november De winnaars worden na de trekking via het door hen opgegeven e- mailadres op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. Het op de hoogte brengen van de winnaars zal uiterlijk 4 weken na afloop van de actieperiode geschieden. De winnaars worden daarnaast bekend gemaakt op de website en in de online nieuwsbrief die vanuit Natuur & Milieu over deze actie wordt verstuurd. 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Artikel 4 - Prijs 1. De prijs bestaat uit een Waka Waka Power t.w.v. 69,- incl btw. Natuur & Milieu stelt 10 Waka Waka Power beschikbaar, elke winnaar krijgt één Waka Waka Power. De prijzen worden thuisbezorgd bij de prijswinnaar. 2. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. Natuur & Milieu behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde indien dit nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden. 3. Als een winnaar om welke reden dan ook de prijs niet kan aanvaarden, of als Natuur & Milieu ondanks meerdere pogingen niet met de winnaar in contact kan komen via het door de Deelnemer opgegeven adres, dan vervalt diens recht op de prijs en heeft Natuur & Milieu het recht om de prijs toe te kennen aan een andere Deelnemer. 4. Natuur & Milieu zal aangifte doen van eventueel verschuldige kansspelbelasting, en deze afdragen. Artikel 5 - Gebruik gegevens 1. Om mee te doen aan de Actie wordt gevraagd om enkele persoonsgegevens, te weten: naam, leeftijd en e- mailadres. De Deelnemer garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct zijn ingevuld. 2. De persoonsgegevens die Natuur & Milieu in verband met de Actie verkrijgt, worden opgenomen in een gegevensbestand onder haar verantwoordelijkheid en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. 3. Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt door Natuur & Milieu ten behoeve van het uitvoeren van de Actie, waaronder mede wordt begrepen het corresponderen in het kader van de Actie. Tevens geeft de Deelnemer Natuur & Milieu het recht om, indien de Deelnemer een prijs gewonnen heeft, zijn of haar naam bekend te maken op de Actiesite en de nieuwsbrief van Natuur & Milieu, nadat de Deelnemer via op de hoogte is gebracht. 4. Natuur & Milieu kan het adres van een Deelnemer van 16 jaar en ouder gebruiken om de Deelnemer te informeren over de Actie, andere prijsvragen en soortgelijke producten en diensten van Natuur & Milieu. Indien de Deelnemer hierover geen informatie wil ontvangen c.q. niet benaderd wil worden, dan kan hij/zij een e- mail sturen naar Voor afmelding alleen van s en e-nieuwsbrieven, kan de afmeldoptie in het digitale bericht worden gebruikt. 5. Natuur & Milieu zal het adres van Deelnemers t/m 16 jaar uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Actie. 6. Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer, die een prijs wint, toestemming aan Natuur & Milieu om, indien van toepassing, mogelijke foto s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken. Artikel 6 - Aansprakelijkheid

3 1. Natuur & Milieu, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie. Meer specifiek zijn Natuur & Milieu, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk, voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, waaronder voor: enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen; voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen; gebreken in de door haar uitgekeerde prijzen; de volledigheid en juistheid van de door Natuur & Milieu weergegeven of verstrekte informatie; eventuele typ-, druk of zetfouten; voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de Actie. 2. Natuur & Milieu verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. Op de Waka Waka Power zijn de garantievoorwaarden van de leverancier van toepassing. Artikel 7 Diversen 1. Op deze Actie en de Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Indien de rechter te Utrecht niet de relatief bevoegde rechter is, is de Deelnemer gerechtigd om binnen 6 weken nadat Natuur & Milieu zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 2. Natuur & Milieu zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de Gedragscode promotionele kansspelen. 3. Natuur & Milieu is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Natuur & Milieu daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Natuur & Milieu bekend worden gemaakt op de website 4. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Natuur & Milieu. 5. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Natuur & Milieu een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert. 6. Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Natuur & Milieu, Postbus 1578, BN3500 BN Utrecht.

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Ed & Breakfast (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ).

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ). ACTIEVOORWAARDEN PHILIPS Dutch Masters of Light Algemeen 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Dutch Masters of Light (hierna: de actie ). De Gedragscode Promotionele Kansspelen is van

Nadere informatie

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart De Actie 1. De actie Win tickets voor Usher s concert op 4 maart wordt aangeboden door MasterCard Nederland, gevestigd te (1082 MS) Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar. Artikel 1 Definities 1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar 2012 15/05/2012 1/9 Inhoud Algemene voorwaarden All About

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie

Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de diensten op het gebied van het gebruik

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL)

( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL) ER-COMPANY ( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. Verwijzingen naar de Algemene Voorwaarden verwijzen naar de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten is opgericht door en bestaat uit Cofely Energy & Infra B.V. en EV-BOX B.V. Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 0 In overweging nemende Artikel 1 Definities Artikel 2

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de navolgende betekenis:

www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de navolgende betekenis: www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden Crowdpartners heeft een ontheffing van het verbod op het als tussenpersoon werkzaamheden verrichten ten behoeve van het buiten besloten kring aantrekken van opvorderbare

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit; Algemene voorwaarden Interieur34 Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities a. Interieur34 te Heerhugowaard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennoot onder

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie