Het NIP inventariseert knelpunten in de zorginkoop 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het NIP inventariseert knelpunten in de zorginkoop 2014"

Transcriptie

1 Het NIP inventariseert knelpunten in de zorginkoop wordt belangrijk voor de ggz. Begin dit jaar is een nieuw model ingevoerd, namelijk de Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ, dat het model van de eerste en tweedelijns psychologische zorg vervangt. Deze en andere ontwikkelingen vloeien rechtstreeks voort uit het Bestuurlijk Akkoord voor de ggz die het NIP mede met andere partijen in 2013 heeft ondertekend en waar de NVO zich toe verhoudt. Deze veranderingen hebben de nodige gevolgen gehad voor de inkoop van ggz door zorgverzekeraars. Ook zij hebben zich voorbereid op een nieuw stelsel met nieuwe voorwaarden, regels en beleid. Dit heeft het inkoopproces complex gemaakt. Doordat de regelgeving later dan gepland openbaar werd gemaakt, heeft het inkoopproces bovendien vertraging opgelopen. Veel van onze leden hebben dit gemerkt bij het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars voor Naast veel strengere en gedetailleerde voorwaarden van verzekeraars kregen zij te maken met lagere tarieven en omzetplafonds en, storingen in de inkoopapplicaties. Bovendien verliep communicatie met de zorginkopers van verzekeraars vaak moeizaam of kregen sommige zorgaanbieders überhaupt geen contract. De grootste verzekeraars zijn op begin januari 2014 nog steeds bezig om de contractering rond te krijgen met de nodige onzekerheid voor cliënten en zorgaanbieders als gevolg. Het NIP kaart als grootste beroepsvereniging van psychologen samen met de NVO deze problemen aan bij verzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS. Samen met andere beroepsverenigingen participeert het NIP in het platform zorginkoop om de problemen te adresseren en op te lossen. Het NIP bespreekt de gesignaleerde knelpunten met de individuele zorgverzekeraars en dringt bij deze partijen aan om zo snel mogelijk tot verbetering te komen. Om goed inzicht te krijgen in de meest voorkomende inkoopknelpunten hebben het NIP en de NVO via zijn eigen nieuwsbrief, website en social media hun leden opgeroepen hun ervaringen te melden bij het online meldpunt zorginkoop. Het onderzoeksbureau Veldwerk Optimaal heeft in opdracht van het NIP tussen 1 oktober en 31 december 2013 de online vragenlijst beheerd en wekelijks de resultaten aan het NIP doorgegeven. Deze tussentijdse resultaten zijn ingebracht in het platform zorginkoop en gedeeld met NVO. In totaal zijn er 399 meldingen vanoverwegend NIP en NVO leden binnengekomen en geanalyseerd door Veldwerk Optimaal. De rapportage leest u in de bijlage van deze brief. Naast een kwantitatieve analyse van de gesloten vragen, zijn ook veel open antwoorden gegeven. Het NIP heeft als initiator van dit onderzoek de hoofdlijnen in deze rapportage samengevat.

2 Respons en representativiteit Een respons van 399 meldingen geeft een representatief beeld over het ledenaantal van het NIP en de NVO. Uit de opbouw van de steekproef blijkt dat vooral vrijgevestigde NIP leden de enquête hebben ingevuld. Dit is te verklaren omdat zij het meest direct met de zorginkoop te maken hebben en het NIP meer leden dan de NVO heeft. Binnen deze groep zijn de gz-psychologen het meest vertegenwoordigd. Ook gaat het merendeel van de reacties over contractering van zorg binnen de generalistische Basis GGZ waar de meeste veranderingen gaande zijn. Lidmaatschap (n=399) % NIP 56,1 NVO 7,5 Geen antwoord 36,4 Werkzaam in/als % ZZP/zelfstandige 68,4 Zelfstandig in kleine instelling 4,0 Loondienst 9,3 Big/NIP/NVO registratie % Ja, nl 70,1 GZ psycholoog 60,4 Psychotherapeut 15,8 K&J psycholoog 14,8 Klinisch psycholoog 12,5 Orthopedagoog generalist 7,5 Klnisch Neuropsycholoog 3,0 Overig 9,1 Contractering binnen % Basis GGZ 51,6 Gespecialiseerde GGZ 9,3 Beiden 15,8 Overig/geen antwoord 23,3 De meeste meldingen gingen over contractering van Menzis en CZ dat te verklaren is uit het feit dat deze verzekeraars in de periode van de enquête het meest actief in het contracteringsproces waren. De twee grootste verzekeraars, VGZ en Achmea, startte hun contractering pas in de loop van december toen de enquête op zijn eind liep. Deze late contractering, de geringe en verwarrende communicatie hierover en de hiermee gepaard gaande onzekerheid leidde soms tot veel boze reacties van zorgaanbieders.

3 Naam verzekeraar % CZ 19,3 Menzis 19,0 Multizorg, zorg&zekerheid, DSW 12,6 Achmea 7,8 VGZ 7,5 Anders 7,3 Onbekend 26,6 Wel of geen contract in 2014 Bijna 15% van alle meldingen gaat over het feit dat behandelaars in 2014 geen contract krijgen aangeboden. Van deze meldingen gebeurde dit het meest bij Achmea: 58% Verzekeraar: % contract aangeboden Multizorg 96,0% CZ 76,6% MENZIS 68,4% VGZ 63,3% DSW 54,2% Achmea 32,3% Anders 69,0% Totaal 49,4% Zorgaanbieders met een contract in 2013 kregen vaker een contract in 2014 dan nieuwe zorgaanbieders. Een van de klachten was dat zorgaanbieders vaak niet worden geïnformeerd dat zij geen contract over 2014 krijgen. Belangrijkste redenen dat geen contract wordt aangeboden zijn het hoofdbehandelaarschap en het zorgaanbod in de regio. Vooral zorgaanbieders met alleen registratie Kinder & Jeugd (NIP), Orthopedagoog Generalist (NVO), Klinisch Neuropsycholoog- of gz-psycholoog worden regelmatig om die reden een contract geweigerd. Opvallend zijn meldingen van zorgaanbieders met registratie én K&J die geen contract krijgen. Dit blijkt een fout in de contracteermodule te zijn die slechts moeizaam en na zeer lang aandringen hersteld kan worden. De afwijzing van een contract wegens het feit dat er al voldoende zorgaanbod is gecontracteerd in de regio of postcodegebied, leidt tot de nodige frustratie bij zorgaanbieders. Men ervaart dit als het verkrijgen van onvoldoende kansen binnen de regio. Ook ziet men het als onvoldoende erkenning van een bepaalde vakbekwaam en deskundigheid op het terrein van de jeugd-ggz- voor (bijvoorbeeld gz-psycholoog met differentiatie in het werkveld van kinderen en jeugd waarin men wel degelijk een uniek zorgaanbod in de regio levert.

4 Hoogte van het omzetplafond Vanaf 2014 werken vrijwel alle verzekeraars met contracten met omzetplafonds. Een inventarisatie van het bureau Triple A in opdracht van VWS wijst uit dat in de ggz 90% van de contracten met een omzetplafond wordt afgesloten. 1 Omdat dit in 2013 nog niet altijd het geval was, kon vaak geen antwoord worden gegeven op de vraag van het omzetplafond was gedaald of gestegen t.o.v. het voorgaand jaar. Waar hier wel een antwoord op werd gegeven, gaf 50% aan een lager plafond te hebben dan in 2013 Hoogte omzetplafond t.o.v. voorgaand jaar Aantal % Hoger 14 13% Gelijk 40 37% Lager 54 50% Totaal % Zorgaanbieders konden soms uit de berichtgeving van hun verzekeraars moeilijk afleiden hoe hoog het toegekende omzetplafond was. Soms was er sprake van een zeer laag plafond ( 2.000,-) dat ook nog eens taakstellend over verschillende prestaties verdeeld werd. De onderbouwing van het omzetplafond was vaak onduidelijk en kon moeilijk bijgesteld worden. Praktijkhouders met een relatief lage omzet in voorgaande jaren, bijvoorbeeld door zwangerschap of ziekte, kregen hierdoor ook een laag plafond voor 2014 terwijl zij dan wel fulltime werkten. Soms werd omzet ten onrechte niet meegerekend. Zo werd bijvoorbeeld de omzet van AGIS, dat in 2013 door Achmea werd overgenomen, niet meegeteld bij de berekening van het omzetplafond voor 2014 bij Achmea. Hoogte van de tarieven Zorgaanbieders in de gespecialiseerde GGZ krijgen in 2014 doorgaans lagere tarieven aangeboden voor hun DBC s dan in Het betreft hierbij het percentage van de NZa maximatarieven. Van de 108 respondenten die deze vraag invulden gaf 69% aan een lager tarief te krijgen en slechts 7% een hoger tarief. Een verklaring kan zijn dat de NZa op basis van het kostprijsonderzoek de tarieven voor 2014 relatief sterk heeft verhoogd. Veel verzekeraars zijn het niet eens met deze stijging en hanteren daarom een lager percentage. Achmea heeft hiervoor zelfs een eigen Achmea tarief geformuleerd gebaseerd op het tarief van 2013 met een prijsindex. Administratief is dit eigen tarief zeer lastig te verwerken in de declaratiesoftware. Maar ook verzekeraars die de contractering startten voordat de NZa tarieven bekend werden gemaakt bieden vaak lagere tarieven aan. Zorgaanbieders ervaren dat de tarieven jaarlijks steeds dalen terwijl de eisen die gesteld worden om voor een hoger tarief in aanmerking te komen ieder jaar meer worden. De hogere bedrijfskosten die hiermee gepaard gaan, zoals uit het NZa onderzoek blijkt, worden dus niet gecompenseerd in een hoger tarief, maar blijven gelijk of worden verlaagd Voor de Generalistische Basis GGZ zijn de tarieven voor de verschillende prestaties in 2014 voor het eerst door de NZa vastgesteld. Een vergelijking met 2013 is hier dus niet mogelijk. Daarom is gevraagd aan aanbieders in de Basis GGZ, welk percentage zij van het NZa maximum krijgen aangeboden. Voor alle verzekeraars samen is dat 1 Onderzoek gedifferentieerd Macrobeheersinstrument, rapport versie 4.0, 20 december 2013, Amsterdam, Triple A Risk Finance i.o.v. ministerie van VWS

5 gemiddeld 77%. Uitschieter naar boven zijn Multizorg en Menzis met respectievelijk 84% en 83%. Achmea scoort met 66% aan de onderkant. Tarieven prestatie generalistische basis GGZ Gemiddeld % NZa Achmea 66,0% CZ 83,1% DSW 55,0% MENZIS 82,3% Multizorg 83,9% VGZ 73,4% Anders 67,0% Totaal 77,7% Aanvullende eisen die niet redelijk of in strijd met de beroepscode worden geacht Zorgaanbieders ervaren in de wettelijke registratieverplichting een toenemende administratieve druk en maken zich zorgen om de privacygevoeligheid van cliëntgegevens die zij moeten aanleveren. Daar komen aanvullende regels van verzekeraars bovenop die per verzekeraar dan nog eens uiteen lopen. Van alle respondenten meldt 13% dat de verzekeraar onredelijke eisen stelt binnen het contract. 10 % vindt dat niet en 77% geeft hier geen antwoord op. Vooral VGZ, DSW en Menzis stellen relatief vaak eisen die zorgaanbieders moeilijk te vervullen vinden. De achterliggende redenen hiervoor zijn divers. De verplichte procentuele verdeling van gedeclareerde prestaties in de basis GGZ wordt zeer vaak genoemd. Zorgaanbieders vinden dit onwerkbaar omdat met de introductie van de basis GGZ nog helemaal geen verdeling te voorspellen is. Bovendien kan één verzekeraar dit niet eisen voor de prestaties die ook bij andere verzekeraars worden ingediend. Ook ziet men tal van obstakels om aan voorwaarden te voldoen omdat dit praktisch niet mogelijk is. Bijvoorbeeld een contract met SBG afsluiten voor 1 januari, een convenant met huisartsen en inzage in dossiers op elk willekeurig moment. Ook staan voorwaarden zeer gedetailleerd en soms onduidelijk verwoord. Er is onduidelijkheid over verplichting van diagnose op de factuur (nog niet verplicht in de beleidsregels NZa). Eisen ten aanzien van ROM en kwaliteitsbewaking De meeste verzekeraars stellen eisen aan het afnemen van ROM of andere vormen van kwaliteitsmeting. 29% van de respondenten heeft hier een opmerking over gemaakt. Over het afnemen van ROM zijn afspraken gemaakt binnen het Bestuurlijk Akkoord. Zo is in beginsel de doelstelling dat in 2014 alle zorgaanbieders minimaal 15% ROM begin en eindmeting uitvoeren bij hun cliënten. Zorgaanbieders die al werken met ROM vragenlijsten kijken anders aan tegen de eisen van verzekeraars dan aanbieders die er mee moeten starten. Beide groepen lopen wel aan tegen de verplichting om gegevens aan te leveren aan SBG en hiervoor een contract te hebben aangezien dat eind 2013 nog niet mogelijk was. Ook wordt vaak gevraagd een ROM certificaat te overleggen terwijl men nog moet starten met ROMmen. Zonder een bevestigend antwoord dat men ROM toepast wordt geen contract aangeboden. Ook wordt de indruk gewekt dat voor alle cliënten een ROM meting moet worden afgenomen. Ook het voorschrijven van specifieke vragenlijsten wordt

6 als belemmerend en hinderlijk ervaren. Daarnaast ervaart men het als een grote druk dat naast ROM andere effectmetingen en kwaliteitsinstrumenten worden gevraagd zoals klanttevredenheidsonderzoeken en deelname aan MIRRO. Mogelijkheid van bevoorschotting Omdat het pas in de loop van 2014 mogelijk is om declaraties voor de GB GGZ in te dienen, hebben verzekeraars met de veldpartijen afgesproken een noodvoorschotregeling in het leven te roepen. Bij veel zorgaanbieders is deze mogelijkheid niet bekend. Slecht 14% gaf antwoord op de vraag of verzekeraar een noodvoorschot aanbiedt, waarvan 8% aangaf deze mogelijkheid wel te kennen en 6% niet. De voorschotregeling van VGZ was bij de zorgaanbieders het meest bekend. 27% gaf aan deze regeling te kennen, waarschijnlijk door de mededelingen hierover tijdens de bijeenkomsten van VGZ. Uit de opmerkingen van zorgaanbieders blijkt dat verzekeraars hier verder niet of nauwelijks over communiceren in hun contractvoorwaarden, nieuwsbrieven of persoonlijk contacten via mails of per telefoon Vooral aanbieders in de Basis GGZ die vrijwel geen behandelingen kunnen declareren die in 2013 zijn gestart, vrezen te maken te krijgen met liquiditeitsproblemen als zij pas vanaf juni 2014 kunnen declareren. Slotopmerkingen over veranderingen ten opzichte van 2013 die onwerkbaar of onredelijk zijn Over het algemeen ervaren zorgaanbieders de contractering en voorwaarden van verzekeraars in 2014 een stuk ingewikkelder. Van degene die de vragenlijst hebben ingevuld zegt 38% zaken tegen te komen die onwerkbaar of onredelijk zijn. Vooral bij Multizorg/DSW werden veel opmerkingen gemaakt, door tweederde van de respondenten. Een deel hiervan is inhoudelijk van aard: De verplichting bepaalde werkzaamheden als diagnostiek door een psychiater te laten verrichten, het gebruik van MIRRO wat niet geschikt voor jeugdigen zou zijn. Ook het niet meer contracteren van bepaalde beroepsgroepen zoals KNP of K&J psychologen, die afgelopen jaren zonder moeite een contract kregen, wordt regelmatig genoemd. Er worden meldingen gedaan van zeer uitgebreide en in praktijk onwerkbare eisen, bijvoorbeeld over de verwijzing van de huisarts (met uitgebreid diagnostisch onderzoek middels gevalideerde screener GGZ. Daarnaast zijn er veel klachten over de laagte van omzetplafonds. De meeste klachten gaan over het contracteringsproces zelf. Een zeer late start waardoor voor 1 januari nog geen contract is afgesloten, geen communicatie over start- en eindpunt, geen bevestiging of contract ook is verleend, slecht bereikbare helpdesks, geen mailing met inlogcodes om de contracteermodule te kunnen openen, geen mogelijkheid voor overleg of onderhandelen, blind tekenen bij het kruisje zonder de hoogte van plafond of tarief vast te stellen en het sluiten van de contractering zonder dat men redelijke tijd had de contracteringsmodule af te sluiten Besluit Uit de resultaten blijkt bij zorgaanbieders die de enquête hebben ingevuld een brede onvrede over de contractering van Velen voelen zich onterecht uitgesloten van een contract terwijl men wel beschikt over de benodigde kwalificaties. Wie wel een contract krijgt heeft te maken met lagere omzetplafonds en tarieven en groeiende, vaak onbegrijpelijke of niet werkbare eisen. Ook het contracteerproces zelf krijgt de

7 nodige kritiek: te ondoorzichtig en omslachtig en een slechte communicatie met verzekeraar. Mogelijk zijn er ook zorgaanbieders wel tevreden over de uitkomsten van de contractering en zag deze groep minder de noodzaak de enquête in te vullen. De quickscan van de contractering die VWS heeft uitgevoerd onder 1000 respondenten laat evenwel een vergelijkbaar beeld zien. Het NIP en de NVO achten daarom de signalen die zijn binnengekomen representatief voor de gehele contractering. Niet alleen zorgaanbieders maar zeker ook cliënten zullen de gevolgen hiervan ondervinden in de loop van 2014: een geringere keuzevrijheid van zorgaanbieders, wachtlijsten door zuinig inkoopbeleid, onderbehandeling van psychische stoornissen doordat alleen nog kortdurende behandelingen mogelijk zijn, en zorgaanbieders die meer met administratie en wettelijke eisen bezig zijn dan met hun cliënten. Het NIP en rapporteert deze knelpunten dan ook in het platformoverleg zorgcontractering en blijft aandringen op verbeteringen van de zorgcontractering. Ook zullen het NIP en de NVO bij afzonderlijke zorgverzekeraars de specifieke knelpunten bespreken met hen zoeken naar verbeteringen. Alleen zo blijft er draagvlak voor het Bestuurlijk Akkoord GGZ en kan een gezonde en toekomstbestendige ggz-sector blijven bestaan.

8 Bijlage 1: RESULTATEN ONDERZOEK ZORGINKOOP 2014, TABBELENRAPPORT ALGEMEEN In de periode van dinsdag 1 oktober 2013 tot en met vrijdag 13 december 2013 zijn er zijn 399 reacties binnengekomen op het vragenformulier zorginkoop, waarvan 330 unieke reacties. Bij een populatie van > leden, is n=330 een representatieve steekproef met 95% betrouwbaarheid, de maximale afwijking is +5,8% of -5,8%. 56,1% Van het totaal aantal reacties, geeft aan lid te zijn van het NIP en 7,5 % geeft aan lid te zijn van NVO. Van de 399 reacties zegt: 68,4% vrijgevestigde/zzp, 4,0% zelfstandige bij (kleine) instelling en 9,3% werkzaam in loondienst te zijn, 2,3% van de 399 reacties heeft de optie anders aangevinkt. Omissies betreffen reacties van respondenten die anoniem wensen te blijven. 70,7% Zegt ingeschreven te zijn in BIG/NIP/NVO register, 1,5% zegt van niet en 27,8% heeft dit niet ingevuld. Indien men zegt ingeschreven te staan, zegt 12,5% dat dat is als klinisch psycholoog, 15,5% als psychotherapeut, 60,4% als GZ psycholoog, 3,3% als klinisch neuropsycholoog, 14,5% als kinder- en jeugdpsycholoog, 7,5% als orthopedagoog generalist, 3,0% als basispsycholoog NIP, 0,3% als A&G psycholoog en 5,8% zegt een andere registratie te hebben. In 2014 geeft 51,6% van de reacties aan een contractering voor Generalistische Basis GGZ te hebben, 9,3% voor Gespecialiseerde GGZ en 15,8% voor beide, 23,3% van de gegeven reacties hebben geen van voorgaande antwoorden gegeven. De meeste meldingen gaan over CZ (19,3%) en MENZIS (19,0%). Hierna volgen Achmea (7,8%), VGZ (7,5%), Multizorg (6,3%), DSW (6,0%) en Zorg en Zekerheid (0,3%). 7,6% Geeft aan anders en 26,6% heeft deze vraag niet ingevuld, wil dit niet zeggen. 75,1% Van de reacties die een verzekeraar bij naam noemen, zegt er een contract voor 2013 te hebben, 22,9% heeft geen contract. GECONSTATEERDE AFWIJKINGEN - HOOFDBEHANDELAARSCHAP 71,5% Van diegenen die zeggen in 2013 een contract te hebben lopen bij betreffende verzekeraar, zeggen in 2014 weer een contract aangeboden te hebben gekregen. 6,3% Zegt in 2014 geen contract aangeboden te hebben gekregen. 5,5% Van diegenen die zeggen in 2013 geen contract te hebben lopen bij betreffende verzekeraar, zeggen in 2014 wel een contract aangeboden te hebben gekregen. 16,8% Zegt in 2014 ook geen contract aangeboden te hebben gekregen. In totaal zegt 49,4% voor 2014 ook daadwerkelijk een contract te hebben aangeboden voor GGZ zorg, 14,8% zegt van niet. Wel/niet contract aangeboden 2014 Verzekeraar: %-n.v.t. %-ja %-nee %-totaal Achmea 9,7% 32,3% 58,1% 100,0% CZ 13,0% 76,6% 10,4% 100,0% DSW 8,3% 54,2% 37,5% 100,0% MENZIS 13,2% 68,4% 18,4% 100,0% Multizorg 4,0% 96,0% 0,0% 100,0% VGZ 20,0% 63,3% 16,7% 100,0% Zorg en Zekerheid 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% Anders 13,8% 69,0% 17,2% 100,0% Totaal 35,8% 49,4% 14,8% 100,0%

9 6,8% Van het totaal aantal reacties zegt geïnformeerd te zijn over het niet aangeboden krijgen van een contract voor 2014, 6,5% is dit niet. Achmea heeft 4 van de 18 niet geïnformeerd over het krijgen van geen nieuw contract, CZ 4 van de 8, DSW 4 van de 9, MENZIS 7 van de 14 en VGZ 3 van de 5 niet. GECONSTATEERDE AFWIJKINGEN - OMVANG VAN HET OMZETPLAFOND Van diegenen die het vragenformulier hebben ingevuld zegt 10,0% dat het omzetplafond in 2014 gelijk is aan dat van 2013, 3,5% zegt dat dit hoger is en 13,5% zegt dat dit lager is dan in In onderstaande tabel de percentages per verzekeraar: %-verhouding omzetplafond in 2014 t.o.v Verzekeraar: n.v.t. gelijk hoger lager totaal Achmea 83,9% 3,2% 0,0% 12,9% 100,0% CZ 58,4% 20,8% 3,9% 16,9% 100,0% DSW 70,8% 16,7% 0,0% 12,5% 100,0% MENZIS 60,5% 15,8% 10,5% 13,2% 100,0% Multizorg 68,0% 16,0% 4,0% 12,0% 100,0% VGZ 50,0% 0,0% 6,7% 43,3% 100,0% Zorg en Zekerheid 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Totaal 72,9% 10,0% 3,5% 13,5% 100,0% GECONSTATEERDE AFWIJKINGEN TARIEVEN DBC Van diegenen die het vragenformulier hebben ingevuld zegt 6,5% dat de hoogte van de tarieven in 2014 gelijk zijn aan die van 2013, 2,0% zegt dat deze hoger zijn en 18,5% zegt dat deze lager zijn dan in In onderstaande tabel de percentages per verzekeraar: %-verandering in de hoogte van de tarieven Verzekeraar: n.v.t. gelijk hoger lager totaal Achmea 80,7% 3,2% 0,0% 16,1% 100,0% CZ 59,7% 6,5% 1,3% 32,5% 100,0% DSW 83,3% 4,2% 8,3% 4,2% 100,0% MENZIS 65,8% 7,9% 5,3% 21,1% 100,0% Multizorg 36,0% 28,0% 4,0% 32,0% 100,0% VGZ 56,7% 13,3% 0,0% 30,0% 100,0% Zorg en Zekerheid 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Totaal 72,9% 6,5% 2,0% 18,5% 100,0%

10 GECONSTATEERDE AFWIJKINGEN TARIEVEN PRESTATIE GENERALISTISCHE BASIS GGZ Het gemiddeld percentage ten opzichte van net NZa maximum dat de verzekeraar biedt voor de prestaties Basis GGZ in 2014 is 67,0%. In onderstaande tabel de percentages per verzekeraar: Tarieven prestatie generalistische basis GGZ Verzekeraar: Gemiddeld % Achmea 66,0% CZ 83,1% DSW 55,0% MENZIS 82,3% Multizorg 83,9% VGZ 73,4% Anders 67,0% Totaal 77,7% GECONSTATEERDE AFWIJKINGEN REGISTRATIEVERPLICHTING Van diegenen die het vragenformulier hebben ingevuld zegt 13,0% dat de verzekeraar vraagt om informatie bij te houden waarvan men vindt dat dat onredelijk of niet passend is binnen de beroepscode, 10,0% zegt dat dit niet het geval is. In onderstaande tabel de percentages per verzekeraar: Informatie bijhouden die men onredelijk/niet passend vindt binnen beroepscode Verzekeraar: %-n.v.t. %-ja %-nee %-totaal Achmea 87,1% 6,5% 6,5% 100,0% CZ 76,6% 9,1% 14,3% 100,0% DSW 62,5% 29,2% 8,3% 100,0% MENZIS 67,1% 21,1% 11,8% 100,0% Multizorg 52,0% 16,0% 32,0% 100,0% VGZ 60,0% 26,7% 13,3% 100,0% Zorg en Zekerheid 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% Anders 58,6% 27,6% 13,8% 100,0% Totaal 76,9% 13,0% 10,0% 100,0%

11 GECONSTATEERDE AFWIJKINGEN KWALITEITSBEWAKING EN ROM Van diegenen die het vragenformulier hebben ingevuld zegt 28,6% dat de verzekeraar eisen stelt wat betreft ROM of andere vormen van kwaliteitsmetingen of transparantie, 3,0% zegt dat dit niet het geval is. In onderstaande tabel de percentages per verzekeraar: Eisen ROM/andere vormen kwaliteitsmetingen/transparantie Verzekeraar: %-n.v.t. %-ja %-nee %-totaal Achmea 74,2% 25,8% 0,0% 100,0% CZ 50,6% 45,5% 3,9% 100,0% DSW 45,8% 54,2% 0,0% 100,0% MENZIS 59,2% 35,5% 5,3% 100,0% Multizorg 60,0% 32,0% 8,0% 100,0% VGZ 56,7% 36,7% 6,7% 100,0% Zorg en Zekerheid 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% Anders 55,2% 41,4% 3,4% 100,0% Totaal 68,4% 28,6% 3,0% 100,0% GECONSTATEERDE AFWIJKINGEN DECLARATIE EN BEVOORSCHOTTING Van diegenen die het vragenformulier hebben ingevuld zegt 8,3% dat er een mogelijkheid is tot bevoorschotting vooruitlopend op de mogelijkheid om in 2014 de geleverde zorgprestaties elektronisch te kunnen indienen, 6,0% zegt dat die mogelijkheid er niet is. In onderstaande tabel de percentages per verzekeraar: Mogelijkheid tot bevoorschotting Verzekeraar: %-n.v.t. %-ja %-nee %-totaal Achmea 93,5% 3,2% 3,2% 100,0% CZ 80,5% 14,3% 5,2% 100,0% DSW 83,3% 8,3% 8,3% 100,0% MENZIS 84,2% 10,5% 5,3% 100,0% Multizorg 60,0% 4,0% 36,0% 100,0% VGZ 70,0% 26,7% 3,3% 100,0% Zorg en Zekerheid 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% Anders 82,8% 6,9% 10,3% 100,0% Totaal 85,7% 8,3% 6,0% 100,0%

12 GECONSTATEERDE AFWIJKINGEN OVERIGE OPMERKINGEN Van diegenen die het vragenformulier hebben ingevuld zegt 37,6% dat er afwijkende zaken zijn t.o.v die men onwerkbaar of onredelijk vindt, 1,8% zegt dat die er niet zijn. In onderstaande tabel de percentages per verzekeraar: Afwijkende zaken t.o.v die men onwerkbaar of onredelijk vindt Verzekeraar: %-n.v.t. %-ja %-nee %-totaal Achmea 51,6% 45,2% 3,2% 100,0% CZ 53,2% 44,2% 2,6% 100,0% DSW 29,2% 66,7% 4,2% 100,0% MENZIS 42,1% 56,6% 1,3% 100,0% Multizorg 36,0% 64,0% 0,0% 100,0% VGZ 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% Zorg en Zekerheid 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% Anders 51,7% 41,4% 6,9% 100,0% Totaal 60,7% 37,6% 1,8% 100,0% Veldwerk Optimaal BV 2013, Mirte van den Hout

13 Bijlage 2: Vragenformulier zorginkoop 2014 Uw gegevens: (voor eigen administratie en terugkoppeling van de resultaten) adres Lid van Ik ben Ingeschreven in BIG/NIP register? Contractering in 2014 voor Over welke verzekeraar (s) gaat/gaan uw melding? AUB slechts één verzekeraar invullen. Heeft u opmerkingen over meerdere verzekeraars dan kunt u hiervoor meerdere formulieren invullen. Grote verzekeraars contracteren voor meerdere labels, Bijvoorbeeld CZ contracteert voor OHRA. Vul de naam in van de grote verzekeraar Heeft u bij verzekeraar een contract lopen voor 2013? NIP, lidmaatschapnr NVO, lidmaatschapnummer 0 Vrijgevestigde/ZZP 0 zelfstandige bij (kleine) instelling 0 werkzaam in loondienst in instelling 0 beiden 0 anders 0 nee 0 Ja, als 0 Klinisch Psycholoog 0 Psychotherapeut 0 GZ Psycholoog 0 Klinisch Neuropsycholoog 0 Kinder en Jeugdpsycholoog NIP 0 Orthopedagoog generalist 0 Basispsycholoog NIP 0 A&G psycholoog 0 anders nl, 0 Generalistische Basis GGZ 0 Gespecialiseerde GGZ 0 Beiden 0 overige zorg, nl 0 Achmea 0 VGZ 0 CZ 0 MENZIS 0 Multizorg 0 Zorg en Zekerheid 0 Andere verzekeraar nl. 0 ja 0 nee 0 weet niet

14 Uw geconstateerde afwijking van de afspraken in het bestuurlijk akkoord (zie toelichting). U kunt één of meerdere van onderstaande vragen beantwoorden Hoofdbehandelaarschap Wordt u ook daadwerkelijk voor 2014 ook een contract aangeboden voor GGZ zorg? Zo nee, bent u hierover geïnformeerd? 0 Ja 0 Nee -> zo nee bent u hierover geïnformeerd 0 Ja 0 Nee 0 Weet niet Omvang van het omzetplafond Hoe verhoudt uw omzetplafond zich per verzekeraar in 2014 ten opzichte van 2013? Tarieven DBC (alleen voor DBC in de gespecialiseerde GGZ) Welke veranderingen in hoogte van de tarieven merkt u op ten opzichte van 2013? Tarieven prestatie Generalistische Basis GGZ Welk percentage ten opzichte van het NZa maximum biedt verzekeraar voor de prestaties Basis GGZ in 2014? Registratieverplichting Wordt u naast wettelijk bepaalde gegevens gevraagd ook andere informatie bij te houden of te vermelden waarvan u het onredelijk of niet passend binnen de beroepscode vindt? Kwaliteitsbewaking en ROM Stelt de verzekeraar eisen wat betreft ROM of andere vormen van kwaliteitsmetingen of transparantie? Declaratie en bevoorschotting Biedt verzekeraar mogelijkheid tot bevoorschotting vooruitlopend op de mogelijkheid om in 2014 de geleverde zorgprestatie elektronisch te kunnen indienen? Overige Merkt u andere zaken op in het inkoopbeleid van verzekeraar die duidelijk afwijken van de situatie in 2013 of die u voor uw praktijk onwerkbaar en/of onredelijk vindt? 0 Gemiddeld hoger dan Gelijk met Lager dan in Weet niet 0 Hogere tarieven dan in Gelijke tarieven met Lagere tarieven dan Weet niet % 0 Ja namelijk 0 Nee 0 Weet niet 0 Ja nl, 0 nee 0 weet niet 0 Ja 0 Nee 0 Weet niet Open antwoord

15 Toelichting vragenlijst adres: Hiermee kunnen we u op de hoogte houden van de voortgang en resultaten. U bent niet verplicht dit in te vullen Lidmaatschap en registratienummer Vul in of u lid van het NIP of NVO bent en uw lidmaatschapnummer. Inschrijving BIG/NIP/NVO register Geef aanof u in een of meerdere van deze registers bent ingeschreven. Heeft u een andere registratie als hier beschreven vul dan de categorie ander in. Contractering 2014 Vanaf 2014 is de GGZ ingedeeld in Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ. Het kan ook zijn dat u in beide echelons werkt Verzekeraar AUB slechts één verzekeraar invullen waarover uw specifieke melding gaat. Heeft u opmerkingen over meerdere verzekeraars dan kunt u hiervoor aparte formulieren invullen. Grote verzekeraars contracteren voor meerdere labels, Bijvoorbeeld Achmea contracteert voor o.a. Zilveren kruis en Agis, CZ contracteert voor OHRA en Deltaloyd.. Vul de naam in van de grote verzekeraar. Indien u dit niet weet vul dan de naam van de verzekeraar in onder de categorie anders. Contract 2013 Vul hier in of u ook in (een deel van) 2013 al een contract heeft lopen bij de verzekeraar. Welke afspraken zijn er gemaakt in het bestuurlijk akkoord? Hieronder staan de belangrijkste afspraken in het bestuurlijk akkoord die het NIP wil volgen. U kunt afwijkingen van een van deze afspraken melden maar ook andere zaken die u opvallen en die u niet redelijk vindt. Hoofdbehandelaarschap In 2014 kunnen de volgende beroepsgroepen als hoofdbehandelaar worden gecontracteerd in de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ - Klinisch Psycholoog - Klinisch Neuropsycholoog - Psychotherapeut - GZ Psycholoog - Psychiater - Specialist Ouderengeneeskunde - Klinisch Geriater - Verslavingsarts KNMG - Verpleegkundig specialist GGZ - Kinder- en jeugdpsycholoog NIP ( voor 2014) - Orthopedagoog Generalist ( voor 2014)

16 (voor meer info zie: Bent u als beroepsbeoefenaar ingeschreven bij BIG register of als K&J psycholoog ingeschreven in het NIP register dan mag u dus hoofdbehandelaar in de GGZ zijn. Wordt u ook daadwerkelijk voor 2014 ook een contract aangeboden? Heeft u in 2013 nog wel een contract maar krijgt u voor 2014 geen contract meer aangeboden omdat u geen hoofdbehandelaar zou mogen zijn, heeft de verzekeraar u daarover dan geïnformeerd en dit besluit toegelicht? Omvang van het omzetplafond Verzekeraars gaan vanaf 2014 meer werken met vastgestelde omzetplafonds of zijn daar al afgelopen jaar mee begonnen. Hiermee kan het macrobudget beter bewaakt worden. In het Bestuurlijk Akkoord is afgesproken dat in 2014 ruimte is dat het budget met 1,5% kan groeien boven op de prijsindex. Dit geeft nog niet per zorgaanbieder automatisch recht op een hoger omzetplafond. Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld een deel van hun budget reserveren voor nieuwe aanbieders. Hoe verhoudt uw omzetplafond zich per verzekeraar in 2014 ten opzichte van 2013? Tarieven Voor de prestaties in de Basis GGZ en de DBC s in de gespecialiseerde GGZ gelden wettelijke maximumtarieven. Verzekeraars bieden een percentage van dit maximumtarief aan zorgaanbieders. Merkt u veranderingen in hoogte of voorwaarden voor deze tarieven merkt ten opzichte van 2013? Registratieverplichting Vanaf 2014 moet u meer informatie registreren en op de factuur zetten. Dit is wettelijk zo bepaald.. Op de factuur hoort bijvoorbeeld: - Naam, geboortedatum, geslacht, postcode, burgerservicenummer - UZOVI-nummer - Geleverde prestatie - Prijs - Startdatum en einddatum van het behandeltraject - AGB-code van het zorgaanbieder die de prestatie levert - AGB-code van de hoofdbehandelaar en diens beroep - Indien van toepassing: AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar en diens beroep - AGB-code van de medebehandelaar(s) en diens beroep - AGB-code verwijzer - Directe en indirecte patiëntgebonden tijd hoofdbehandelaar - Directe en indirecte patiëntgebonden tijd medebehandelaar(s) - Totaal besteedde directe en indirecte tijd (som j en k) - Indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek4 Naast de gegevens op de factuur dient u ook bepaalde gegevens te registreren en aan te leveren aan DIS Wordt u naast deze gegevens gevraagd ook andere informatie bij te houden of te vermelden waarvan u het onredelijk of niet passend binnen de beroepscode vindt?

17 Kwaliteitsbewaking en ROM Vrijgevestigde zorgaanbieders worden geacht te starten met ROM vanaf Duidelijk is dat vanaf 1 januari de ROM nog niet volledig operationeel is en op zijn vroegst vanaf medio 2014 ROM gegevens aangeleverd kunnen worden. Welke eisen stelt de verzekeraar wat betreft ROM en heeft de verzekeraar aanvullende eisen wat betreft kwaliteitsmetingen of transparantie? Declaratie en bevoorschotting Biedt de verzekeraar mogelijkheid tot bevoorschotting vooruitlopend op de mogelijkheid om in 2014 de geleverde zorgprestatie elektronisch te kunnen indienen? Overige Merkt u andere zaken op in het inkoopbeleid van verzekeraar die duidelijk afwijken van de situatie in 2014 of die u voor uw praktijk onwerkbaar en/of onredelijk vindt?

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Janneke van den Berg / Erwin Kappert VvAA consultants in de gezondheidszorg 12 september 2013 Onderwerpen Hoe gaat GBGGZ 2014 eruit zien? Hoe verloopt financiering

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Vrijgevestigden. DSW Zorgverzekeraar, Maandag 16 september 2013

Voorlichtingsbijeenkomst Vrijgevestigden. DSW Zorgverzekeraar, Maandag 16 september 2013 Voorlichtingsbijeenkomst Vrijgevestigden DSW Zorgverzekeraar, Maandag 16 september 2013 Doelstelling Inhoud Kennismaking DSW Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) Inkoopbeleid 2014 Contractmodule DSW Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 3. Resultaten... Aanleiding... 3. Werkwijze... Leeswijzer... 4. Vraag 1... 5. Vraag 2... 7. Vraag 3... 10. Vraag 4...

Inhoudsopgave. Inleiding... 3. Resultaten... Aanleiding... 3. Werkwijze... Leeswijzer... 4. Vraag 1... 5. Vraag 2... 7. Vraag 3... 10. Vraag 4... Rapportage Uitvraag contractering cggz 04 januari 04 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Werkwijze... 3 Leeswijzer.... 4 Resultaten... 5 Vraag... 5 Vraag... 7 Vraag 3... 0 Vraag 4... Vraag 5...

Nadere informatie

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Algemene contracteervoorwaarden Zoals in het Inkoopdocument generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz Vrijgevestigden en Dyslexie-zorg staat

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 DE STAP NAAR VOREN SEPTEMBER 2013 Stand van zaken: introductie Menzis Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo de leefkracht van

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014 In deze nieuwsbrief van Coöperatie VGZ vindt u actuele informatie rondom digitale contractering Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg. Wordt u gecontracteerd door het regionale inkoopteam, dan is deze

Nadere informatie

Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014

Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014 Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014 Basis GGZ 2014 Vier integrale prestaties: En daarnaast: Transitieprestatie (overgang oud/nieuw + niet bevestigd DSM-vermoeden) OVP Consult & OVP Verblijf (niet

Nadere informatie

Beantwoording van vragen over de inkoop van zorg geleverd door vrijgevestigden en groepspraktijken.

Beantwoording van vragen over de inkoop van zorg geleverd door vrijgevestigden en groepspraktijken. Beantwoording van vragen over de inkoop van zorg geleverd door vrijgevestigden en groepspraktijken. Dossiernummer: 2014.0073-vgv 9 oktober 2014 Achtergrond Op 26 september hebben de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ Zorginkoop GGZ 2016 Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ Inhoud 1. Positionering CZ 2. Strategie zorginkoop CZ 3. Uitgangspunten voor beleid GGZ 2016 4. Beleid zorginkoop GGZ 2016 5. Praktische

Nadere informatie

Programma. 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee. Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland

Programma. 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee. Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland Programma 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee 20.00-20.20 uur Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland 20.20-20.40 uur 20.40-20.50 uur Toelichting

Nadere informatie

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix vrijgevestigden

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix vrijgevestigden Sectie I Algemene informatie 0 Kwaliteitsstatuut Op welke manier wordt het kwaliteitsstatuut genoemd in het inkoopbeleid? 4 Samenstelling praktijk Aantal zorg verlenende medewerkers (namen incl. BIGregistratie

Nadere informatie

Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops

Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops Inhoud 1. Aanleiding 2. Prestaties en tarieven 3. Declaratie en informatie op de factuur 4. Registratie en aanlevering 5. Overgang 2013-2014

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk Generalistische Basis GGZ in de praktijk Hans Kamsma, 28 augustus/11 september 2013 De Geschiedenis De kosten voor de GGZ waren sinds 2002 meer dan verdubbeld. De zorg was niet transparant. Er was een

Nadere informatie

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging 2017 Bronnen en methoden mei 2017 Inhoud 1. Bronnen en methoden 3 1.1 Scope 3 1.2 Methode 3 1.3 Respons enquêtes 4 2. Consultatie 7 2 Bijlage Bronnen en

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? Stephan Hermsen Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? September 2013 Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen via

Nadere informatie

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen Inleiding Onderhavige factsheet bevat de hoofdpunten uit ons Zorginkoopbeleid 2015 - curatieve GGZ voor GGZ-instellingen. Let op; deze factsheet bevat een

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. Aanvullende wijzigingen 2014. Verwijzing, Hoofdbehandelaarschap en Declaratiestandaard GZ321 START Wat zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ Wat verandert er in 2015? Zorginkoop Coöperatie VGZ ua

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ Wat verandert er in 2015? Zorginkoop Coöperatie VGZ ua Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2015 Wat verandert er in 2015? Zorginkoop Coöperatie VGZ ua Stand van zaken 2014 SGGZ 2015 GBGGZ 2015 Declaraties 2014 Digitale contractering 2015 Vragen Titel - aanpassen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Generalistische Basis GGZ

Veelgestelde vragen. Generalistische Basis GGZ Veelgestelde vragen Generalistische Basis GGZ 26 maart 2015 1 In dit document worden veelgestelde vragen over de NZa regelgeving voor de Generalistische Basis GGZ beantwoord. De vragen en antwoorden zijn

Nadere informatie

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a) CONO-beroepentabel: de beroepenstructuur van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) waarin die beroepen

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van het maken van een afspraak voor een intakegesprek gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst

Nadere informatie

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Inleiding 5 3. Opzet onderzoek 6 3.1 Doel van het onderzoek 6 3.2 Aanpak onderzoek 6 3.3 Data van het onderzoek

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2016

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2016 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2016 De vragenlijst start met algemene vragen en ontwikkelingen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2015. De vragen over de zorgcontractering

Nadere informatie

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 Wijzigingen Jeugd-ggz Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 2 De Jeugdwet per 2015 3 Opdracht: DBC-systematiek voor de Jeugd-ggz Opdrachtgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van de intake gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst aan. Uw psycholoog is

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2014 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. De belangrijkste wijzigingen in de Geestelijke Gezondheidszorg. START Per 2014 is eerste- en tweedelijns GGZ gewijzigd in de

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ

Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ Regiogemeenten Amsterdam Digitale Contractering 2015 2 Jeugdhulp Vanaf 1 januari 2015 is elke gemeente

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017 TARIEFBESCHIKKING Generalistische basis-ggz Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG-17613-01 28 juni 2016 1 januari 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming

Nadere informatie

Vragenlijst contract niet-klinische GGZ 2013

Vragenlijst contract niet-klinische GGZ 2013 Vragenlijst contract niet-klinische GGZ 2013 Deze vragenlijst dient volledig en juist te worden ingevuld. DSW Zorgverzekeraar contracteert niet-klinische GGZ op praktijkniveau. Op basis van deze vragenlijst

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: 3 komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie: een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) een overige deelprestatie een prestatie GBGGZ b. Prestatie GBGGZ: (één van) de

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Programma voorstellen Visie VGZ Doelstellingen inkoop 2015 Inkoop Specialistische GGZ

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016 Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 1 POH-GGZ 2017 Inleiding Menzis vindt het van belang om ook voor 2017 afspraken over de inzet van de POH-GGZ te maken. Hiermee

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Praktijk folder. 1. Aanmelding

Praktijk folder. 1. Aanmelding Praktijk folder 1. Aanmelding Verwijzing: Om voor vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing door de huisarts noodzakelijk. Op de verwijsbrief moet vermeld

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix instellingen

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix instellingen Sectie I Algemene informatie 0 Kwaliteitsstatuut Op welke manier wordt het kwaliteitsstatuut genoemd in het inkoopbeleid? o ZK: De zorgaanbieder beschikt op 1 januari 2017 over een Kwaliteitsstatuut. (ZK8,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2013 Betreft Hoofdbehandelaarschap GGZ

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2013 Betreft Hoofdbehandelaarschap GGZ > Retouradres De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Dorpstraat CC Buchten. Geestelijke Gezondheidswetenschappen, Master Mental Health

Dorpstraat CC Buchten. Geestelijke Gezondheidswetenschappen, Master Mental Health schuingedrukt Uitleg toetsing vraag 1: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam praktijk/regiebehandelaar, straat en huisnummer praktijkadres, postcode en plaats praktijkadres, telefoonnummer,

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Ernstige enkelvoudige dyslexie. Algemene contracteervoorwaarden

Ernstige enkelvoudige dyslexie. Algemene contracteervoorwaarden Ernstige enkelvoudige dyslexie Algemene contracteervoorwaarden Vanaf 1 januari 2015 is de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie onderdeel van de jeugdhulp zoals door de gemeenten

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 POH-GGZ Menzis zet het inkoopbeleid POH-GGZ van de afgelopen jaren voort. Zo willen we gezamenlijk de beweging voortzetten

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Generalistische basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Generalistische basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7047

BELEIDSREGEL BR/CU-7047 BELEIDSREGEL Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Geestelijke 2017Gezondheidszorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Geestelijke 2017Gezondheidszorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Geestelijke 2017Gezondheidszorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid GGZ 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eigen inkoop en samenwerking Multizorg 6 2.3 Eisen

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Geestelijke 2017Gezondheidszorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Geestelijke 2017Gezondheidszorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Geestelijke 2017Gezondheidszorg Eno Zorgverzekeraar 2 Geestelijke Gezondheidszorg 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid GGZ 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eigen inkoop

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijn straat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

FAQ Contractering VGZ 2014 GGZ

FAQ Contractering VGZ 2014 GGZ FAQ Contractering VGZ 2014 GGZ In deze FAQ zijn alle vragen verzameld zoals wij deze de afgelopen tijd hebben ontvangen. We zullen de komende maanden indien er nieuwe vragen zijn het overzicht steeds aanpassen.

Nadere informatie

Inkoopdocument Vrijgevestigden samenwerkende gemeenten regio Utrecht west Generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz en dyslexiezorg

Inkoopdocument Vrijgevestigden samenwerkende gemeenten regio Utrecht west Generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz en dyslexiezorg Inkoopdocument Vrijgevestigden samenwerkende gemeenten regio Utrecht west Generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz en dyslexiezorg Contactpersoon Pascale Konings secretariaat@inkooputrechtwest.nl

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

F.T.G. van der Vorst, Praktijk voor integratieve psychotherapie. Domselaerstraat MA Amsterdam

F.T.G. van der Vorst, Praktijk voor integratieve psychotherapie. Domselaerstraat MA Amsterdam schuingedrukt Uitleg toetsing vraag 1: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam praktijk/regiebehandelaar, straat en huisnummer praktijkadres, postcode en plaats praktijkadres, telefoonnummer,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie