Bleukens Verzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bleukens Verzekeringen"

Transcriptie

1 Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 1 van 9

2 Artikel 1: Definities 1.1 Bleukens Verzekeringen. Bleukens Verzekeringen bv gevestigd aan de Oudeweg 42 te 2631 PB Nootdorp, handelend onder de naam Bleukens Verzekeringen, hierna te noemen Bleukens Verzekeringen 1.2 Klant. De natuurlijke of rechtspersoon die bij Bleukens Verzekeringen zelf enige offerte heeft gemaakt, zelf een aanvraag heeft gedaan of die een overeenkomst heeft gesloten met Bleukens Verzekeringen voor het gebruik maken van de agentschappen en/of administratie van Bleukens Verzekeringen. 1.3 Overeenkomst. Door gebruik te maken van de aanvraag modules op de website van Bleukens Verzekeringen of het gebruik van de agentschappen en/of administratie van Bleukens Verzekeringen ontstaat er een overeenkomst. 1.4 Financieel product. De hypotheek, verzekering, beleggings- of spaarrekening of het krediet waarover de klant zelf kiest via de website van Bleukens Verzekeringen. 1.5 Financiële instelling. De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten. Artikel 2: Overeenkomst 2.1 Een overeenkomst tussen de klant en Bleukens Verzekeringen wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de klant via de website van Bleukens Verzekeringen een aanvraag verzend voor aanvragen van een financieel product. 2.2 Een overeenkomst tussen de klant en Bleukens Verzekeringen wordt geacht tot stand te zijn gekomen om het moment dat de klant, met toestemming van Bleukens Verzekeringen, via de agentschappen en/of administratie van Bleukens Verzekeringen producten (verzekeringen en/of kredieten) voortzet bij een financiële instelling. 2.3 Een overeenkomst tussen de klant en Bleukens Verzekeringen wordt geacht tot stand te zijn gekomen drie maanden nadat Bleukens Verzekeringen heeft verzocht het financiële product elders voort te zetten en de klant hieraan geen gehoor heeft gegeven. 2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden de overeenkomsten altijd maximaal 12 maanden. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 2 van 9

3 2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Bleukens Verzekeringen en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Bleukens Verzekeringen werkzaam zijn. 2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de klant bij de acceptatie van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Bleukens Verzekeringen zonder voorbehoud en nadrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van financiële instellingen 3.1 Door Bleukens Verzekeringen zullen namens een financiële instelling aan de klant geen aanbiedingen of offertes worden verstrekt en wordt er geen advies gegeven. 3.2 Aan de door de klant zelf op de website van Bleukens Verzekeringen gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van de klant, kan de klant geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Artikel 4: Communicatie 4.1 In het geval de klant enig digitaal bericht aan Bleukens Verzekeringen heeft verzonden, mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Bleukens Verzekeringen heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen. 4.2 Algemene, al dan niet op internet al dan niet op aanvraag van de klant via de website van Bleukens Verzekeringen, verstrekte informatie is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Bleukens Verzekeringen gegeven advies. 4.3 Totdat de klant een adreswijziging aan Bleukens Verzekeringen heeft bekend gemaakt, mag Bleukens Verzekeringen erop vertrouwen dat de klant bereikbaar is op het eerder opgegeven adres, waaronder begrepen diens adres. 4.4 Door het gebruik maken van de website, agentschappen en/of de administratie van Bleukens Verzekeringen wordt uitdrukkelijk toestemming aan Bleukens Verzekeringen gegeven om ook informatie te verstrekken over andere diensten en producten van Bleukens Verzekeringen en/of Bleukens Advies. Voor het verstrekken van deze informatie kan Bleukens Verzekeringen en/of Bleukens Advies gebruik maken van het opgegeven - of postadres. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 3 van 9

4 Artikel 5: Kosten en provisie en betaling 5.1 Aan het gebruik van de offerte software van de website van Bleukens Verzekeringen zijn geen kosten verbonden. Aan het gebruik van de aanvraag software van de website van Bleukens Verzekeringen zijn kosten verbonden. Deze kosten worden in de vorm van provisie in de premie van de verzekering en/of rente van een lening door de financiële instelling in rekening gebracht bij de klant en betaalt aan Bleukens Verzekeringen. 5.2 Voor het gebruik maken van de agentschappen en/of administratie van Bleukens Verzekeringen voor het in stand houden van verzekeringen of kredieten welke niet via Bleukens Verzekeringen zijn afgesloten, worden kosten berekend. Deze kosten bedragen 180,- per jaar. Na overleg met en na toestemming van Bleukens Verzekeringen is betaling per maand mogelijk. 5.3 Voor het gebruik maken van de agentschappen en/of administratie van Bleukens Verzekeringen voor het in stand houden van verzekeringen of kredieten waarvoor Bleukens Verzekeringen geen provisie meer ontvangt, worden kosten berekend ongeacht het aantal producten. Deze kosten bedragen 180,- per jaar. Na overleg met en na toestemming van Bleukens Verzekeringen is betaling per maand mogelijk. 5.4 Voor het gebruik maken van de agentschappen en/of administratie van Bleukens Verzekeringen voor het in stand houden van verzekeringen of kredieten waarvoor Bleukens Verzekeringen een te gering bedrag aan provisie ontvangt, worden kosten berekend ongeacht het aantal producten. Bleukens Verzekeringen zal beoordelen welk minimum bedrag aan provisie dient te worden ontvangen. Deze kosten bedragen 180,- per jaar. Na overleg met en na toestemming van Bleukens Verzekeringen is betaling per maand mogelijk. 5.5 Bleukens Verzekeringen zal de klant een termijn van drie maanden gunnen om de lopende verzekeringen of kredieten elders voort te zetten alvorens de kosten genoemd in artikel 5.4 bij de klant in rekening te brengen. 5.6 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. Bleukens Verzekeringen is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen. 5.7 Facturen van Bleukens Verzekeringen dienen door de klant te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Bleukens Verzekeringen voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op de factuur anders vermeldt. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta. 5.8 De klant zal eventuele rente- en/of premiebedragen in principe altijd rechtstreeks voldoen aan de financiële instelling. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 4 van 9

5 5.9 Voor zover Bleukens Verzekeringen, bij uitzondering op het gestelde in artikel 5.8, namens een financiële instelling rente of premies aan de klant in rekening brengt, dient klant zich te realiseren dat het niet of niet tijdig voldoen van de in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft Verrekening door de klant van door Bleukens Verzekeringen in rekening gebrachte bedragen met een door de klant gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de klant in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Bleukens Verzekeringen uitdrukkelijk schriftelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld Indien de klant de door Bleukens Verzekeringen in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt de klant, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, in verzuim en zal de klant over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Indien de klant nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Bleukens Verzekeringen te voldoen, kan Bleukens Verzekeringen de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval de klant tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld door de uitvoerder van de uit handen gegeven incassering van de vordering Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde factuur of latere factuur Indien de kredietwaardigheid van de klant daartoe naar het oordeel van Bleukens Verzekeringen aanleiding geeft, is Bleukens Verzekeringen bevoegd om de werkzaamheden op te schorten, totdat de klant voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft. Artikel 6: Informatie van de klant 6.1 De klant zal zelf steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie rechtstreeks aan de financiële instelling verstrekken, die nodig is om financiële producten af te sluiten of afgesloten financiële producten in stand te houden. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van de klant, waardoor de financiële instelling de producten zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn. 6.2 Bleukens Verzekeringen heeft ten opzichte van de klant geen zorgplicht, ook niet na voldoening door de klant aan het in 6.1 bepaalde. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 5 van 9

6 6.3 Indien voor het tot stand komen van een financieel product de noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de vereisten van de financiële instelling ter beschikking van de financiële instelling zijn gesteld, of indien de klant op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is de financiële instelling bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de levering van het financiële product. De uit de vertraging in de uitvoering van de levering van het financiële product voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de klant. 6.4 De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan de financiële instelling verschafte informatie. 6.5 Indien de klant aanpassingen respectievelijk wijzigingen van het financiële product wenst, zal Bleukens Verzekeringen de klant van de consequenties van deze gewenste aanpassing niet informeren. Artikel 7: Aansprakelijkheid van Bleukens Verzekeringen 7.1 Iedere aansprakelijkheid van Bleukens Verzekeringen alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Bleukens Verzekeringen ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bleukens Verzekeringen wordt uitgekeerd, inclusief het door Bleukens Verzekeringen te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. 7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bleukens Verzekeringen in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Bleukens Verzekeringen alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Bleukens Verzekeringen ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake het financiële product, die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de klant in rekening gebrachte kosten. Indien Bleukens Verzekeringen geen honorarium aan de klant in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Bleukens Verzekeringen en de hare beperkt tot de door de financiële instelling aan de klant in rekening gebrachte premie. 7.3 Het gebruik van de diensten van Bleukens Verzekeringen geschiedt uitsluitend ten behoeve van de klant. Derden kunnen aan de inhoud van het gebruik door de klant geen rechten ontlenen. 7.4 Bleukens Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de klant of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de klant verstrekte inlichtingen. 7.5 Bleukens Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Bleukens Verzekeringen gebruikte software of andere computerprogrammatuur, die Bleukens Verzekeringen ten dienste stelt aan de klant. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 6 van 9

7 7.6 Bleukens Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de klant aan Bleukens Verzekeringen verzonden ( ) berichten Bleukens Verzekeringen niet hebben bereikt. 7.7 Bleukens Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de klant de aan hem in rekening gebrachte premies en/of rentes voor door de klant afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan. 7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Bleukens Verzekeringen voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten. Artikel 8: Overmacht 8.1 Bleukens Verzekeringen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Bleukens Verzekeringen redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Bleukens Verzekeringen ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden. 8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Bleukens Verzekeringen geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Bleukens Verzekeringen kan worden gevergd, zulks ter beoordeling van Bleukens Verzekeringen. Artikel 9: Bescherming persoonsgegevens 9.1 De door de klant aan Bleukens Verzekeringen verstrekte persoonsgegevens zullen door Bleukens Verzekeringen niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen en dergelijke, behoudens voor zover Bleukens Verzekeringen op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitvoering verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. 9.2 Indien de klant bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglijst en dergelijke van Bleukens Verzekeringen, zal Bleukens Verzekeringen de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van de klant uit het betreffende bestand verwijderen. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 7 van 9

8 Artikel 10: Klachteninstituut 10.1 Bleukens Verzekeringen is aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de klant voor advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter Bleukens Verzekeringen conformeert zich op voorhand niet aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven advies. Artikel 11: Verval van recht 11.1 Klachten met betrekking tot door Bleukens Verzekeringen verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat de klant de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Bleukens Verzekeringen, te worden ingediend bij Bleukens Verzekeringen. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde dan ook in verband met door Bleukens Verzekeringen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval drie jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Artikel 12: Diversen 12.1 Op alle door Bleukens Verzekeringen uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlands recht van toepassing In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Bleukens Verzekeringen en de klant gemaakte afspraken afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Bleukens Verzekeringen slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Bleukens Verzekeringen en de klant zijn overeengekomen Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun geldigheid onverkort behouden. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 8 van 9

9 12.5 Bleukens Verzekeringen is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Bleukens Verzekeringen tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij de klant daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de gegevens om de aangepaste algemene voorwaarden te verkrijgen. Indien de wijziging in de algemene voorwaarden tot gevolg heeft dat Bleukens Verzekeringen bevoegd wordt een prestatie te verschaffen die wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie, heeft de klant de bevoegdheid de overeenkomst met Bleukens Verzekeringen te ontbinden. De klant is in alle gevallen gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Pas dan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien de klant tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Bleukens Verzekeringen genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 9 van 9

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. ALGEMENE VOORWAARDEN VINK VERBEEK VERZEKERINGEN BV Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Vink Verbeek Verzekeringen BV, gevestigd te Lelystad aan de Tjalk 2504, 8232 MB, hierna te noemen: Vink

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Sinior Hypotheek & Financieel Advies, gevestigd te Hengelo aan de Enschedesestraat 164 (7552 CL) hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Assurantietussenpersonen

Algemene Voorwaarden Assurantietussenpersonen ALGEMENE VOORWAARDEN ASSURANTIETUSSENPERSONEN 1.3.032016 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Wagtmans Verzekeringen BV, handelend onder de naam Wagtmans Verzekeringen, gevestigd te Rucphen

Nadere informatie

De financiële instelling is de partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

De financiële instelling is de partij bij wie het financiële product wordt afgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN ASSURANTIETUSSENPERSONEN 1.1.112009 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door PWVB B.V., handelend onder de naam Paul Wagtmans Verzekeringen & Bankzaken, gevestigd te Sprundel

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kooij & Partners B.V.

Algemene voorwaarden Kooij & Partners B.V. Algemene voorwaarden Kooij & Partners B.V. Artikel 1: Definities Kooij & Partners B.V. Kooij & Partners B.V., gevestigd aan Concordiaweg 20, 4206 BB Gorinchem, hierna te noemen: Kooij & Partners, Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERPHOF ASSURANTIEN VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERPHOF ASSURANTIEN VOF ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERPHOF ASSURANTIEN VOF Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Scherphof Assurantiën V.O.F. gevestigd te Vriezenveen aan de Oude Hoevenweg 149a, 7671 PL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

1.1 Startershypotheekonline.nl : Startershypotheekonline.nl gevestigd te Almelo aan het Bedrijvenpark Twente 419, 7602 KM te Almelo

1.1 Startershypotheekonline.nl : Startershypotheekonline.nl gevestigd te Almelo aan het Bedrijvenpark Twente 419, 7602 KM te Almelo Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities 1.1 Startershypotheekonline.nl : Startershypotheekonline.nl gevestigd te Almelo aan het Bedrijvenpark Twente 419, 7602 KM te Almelo 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Poelhekke Hypotheek en Financiële Planning, gevestigd te Rotterdam aan de Catharina van Zoelenstraat 75, 3034SW te Rotterdam, hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Trésor Financieel Adviseurs, gevestigd te Hoofddorp aan de Henriette Roland Holstlaan 1, 2135 MZ, hierna

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MEERWAERDE FINANCIEEL ADVISEURS

ALGEMENE VOORWAARDEN MEERWAERDE FINANCIEEL ADVISEURS ALGEMENE VOORWAARDEN MEERWAERDE FINANCIEEL ADVISEURS Artikel 1: Definities 1.1 Van Twillert & Duyst Assurantiën & Hypotheken BV, handelend onder de naam Meerwaerde financieel adviseurs : Meerwaerde financieel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Verzekerings en Adviesburo Boeijen gevestigd teeersel aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de

Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de Stenograaf 1 hierna te noemen: "tussenpersoon" en zijn mede

Nadere informatie

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen ROCHE

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen ROCHE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 ROCHE financieel adviseurs BV: ROCHE financieel adviseurs BV gevestigd te Oirschot aan de Loop 38, 5688 EW, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VDS Hypotheken & Financiële Planning (KvK 60245948), gevestigd te Werkendam aan Van Randwijklaan 49,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Solution Adviesgroep BV versie mei 2018

Algemene Voorwaarden Solution Adviesgroep BV versie mei 2018 Algemene Voorwaarden Solution Adviesgroep BV versie mei 2018 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Solution Adviesgroep BV Hoensbroek, gevestigd te 6431 KW Hoensbroek aan de Nieuwstraat 116,

Nadere informatie

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mediare Financieel Advies, gevestigd te Duiven aan de Zilverschoon 28b, 6922 GV Duiven, hierna te noemen: Mediare Financieel Advies. De wederpartij van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Krijn Taconiskade 414 1087 HW Amsterdam Tel.: 020 3080453 Fax: 020 3080459 E-mail: info@oude-dag-pensioenteam.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fundament Financiële Dienstverleners B.V.

Algemene Voorwaarden Fundament Financiële Dienstverleners B.V. Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Fundament Financiële Dienstverleners B.V. 1.1 Fundament Financiële Dienstverleners B.V.: Fundament Financiële Dienstverleners B.V. gevestigd te Vlaardingen aan

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Bikerpolis.nl zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Bikerpolis.nl zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN BIKERPOLIS.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bikerpolis.nl, gevestigd te Ermelo aan de Kerklaan 10d 3851 JV, hierna te noemen: Bikerpolis.nl, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN Kantoor Van Beek Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kantoor Van Beek, gevestigd te Grootebroek aan de Snoekstraat 29 1613JS, hierna te noemen: kantoor Van Beek De wederpartij

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

Mercurian B.V. hoofdkantoor gevestigd te Kockengen aan de Roerdomp 65, 3628 CA, hierna te noemen: MERCURIAN,

Mercurian B.V. hoofdkantoor gevestigd te Kockengen aan de Roerdomp 65, 3628 CA, hierna te noemen: MERCURIAN, Artikel 1: Definities 1.1 Mercurian B.V.: Mercurian B.V. hoofdkantoor gevestigd te Kockengen aan de Roerdomp 65, 3628 CA, hierna te noemen: MERCURIAN, 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KIYAK VERZEKERINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN KIYAK VERZEKERINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN KIYAK VERZEKERINGEN Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Diensverlener: Kiyak Verzekeringen. gevestigd te Dordrecht, hierna te noemen: "Kiyak Verzekeringen", 1.2 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden!

Algemene voorwaarden! Artikel 1: Definities 1.1 Holland Verzekerd v.o.f.: Holland verzekerd v.o.f. gevestigd te Zwolle aan de Dokter van Wiechenweg 14 8025 BZ hierna te noemen: Holland Verzekerd v.o.f., 1.2 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 : gevestigd te Wijhe aan de Boerhaar 3, 8131 ST, hierna te noemen: FD, 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities 1.1 Schuurman Financieel Advies: Schuurman Financieel Advies gevestigd te Ulft aan de Neptunus 1 7071 VH, hierna te noemen: Schuurman Financieel Advies, 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Aulman & Hoogwerf Financieel Advies, gevestigd te Barendrecht Bijdorp-Oost 5, 2992 LA, hierna te

Nadere informatie

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen Arkotheker

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen Arkotheker ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Arkotheker Arkotheker gevestigd te Urk aan het Spijk 2 - H, 8321 WT Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Arkotheker enige offerte heeft verstrekt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Folkertsma Financiële Diensten gevestigd te Franeker aan het Noord 42, postcode 8801 KR, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Leeuw Assurantiën Bladel januari 2010 1

Algemene Voorwaarden De Leeuw Assurantiën Bladel januari 2010 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1.1 De Leeuw Assurantiën: De Leeuw Assurantiën, gevestigd te Bladel aan de Hulselseweg 15; (5531 PE). 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie

Nadere informatie

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen Schermer Verzekeringen

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen Schermer Verzekeringen Artikel 1: Definities 1.1 Schermer Verzekeringen B.V..: Schermer Verzekeringen B.V. gevestigd te Kerkweg 2 1606 AR Venhuizen hierna te noemen: Schermer Verzekeringen, 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Blank Advies verzekeringen-hypotheken, gevestigd te Tilburg aan de Groenstraat 252, 5021

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1.5 Financiële Instelling: De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

Algemene voorwaarden. 1.5 Financiële Instelling: De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities 1.1 Impact Financieel Advieskantoor BV en Impact Makelaardij BV; Impact Financieel Advieskantoor BV en Impact Makelaardij BV zijn gevestigd aan de Weegbree 34

Nadere informatie

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl Algemene voorwaarden Beers Hypotheekadvies.,(artikel 1 t/m 11) Deze algemene voorwaarden worden vanaf 1 januari 2011 gehanteerd door Beers Hypotheekadvies, gevestigd te Den Helder aan de Middenweg 149,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning

Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Zuidstad Financiële Planning gevestigd te Rotterdam aan de Slinge 455, 3085 ES, hierna te noemen: Zuidstad

Nadere informatie

versie januari 2010 Algemene voorwaarden

versie januari 2010 Algemene voorwaarden versie januari 2010 Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Oord Assurantiën BV, gevestigd te Bergschenhoek aan de Noorderparklaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van

ALGEMENE VOORWAARDEN van ALGEMENE VOORWAARDEN van Heeringa Assurantiën 2018 Artikel 1: definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Heeringa Assurantiën is gevestigd aan de Jongemastraat 47, 8701 JC te Bolsward. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Financiële Dienstverlening Hoeijmakers Groep B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven.

Algemene Voorwaarden Financiële Dienstverlening Hoeijmakers Groep B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven. Algemene Voorwaarden Financiële Dienstverlening Hoeijmakers Groep B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE GROEP. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE GROEP. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE GROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door eenmanszaak Advisie Groep / Hypotheek Advisie, gevestigd te Druten aan de Breuvenhof 55, 6651 SC, hierna te noemen

Nadere informatie

Verwijzingen naar artikelnummers in onderstaande tekst hebben betrekking op onderhavige algemene voorwaarden, tenzij anders vermeld.!

Verwijzingen naar artikelnummers in onderstaande tekst hebben betrekking op onderhavige algemene voorwaarden, tenzij anders vermeld.! Artikel 1: Definities 1.1 Financieel dienstverlener.: Kendall Mason B.V. Loosdrechtse bos 13 1213 RH Hilversum Postbus 1546, 1200 BM Hilversum KvK 32090029 info@kendallmason.nl www.kendallmason.nl Hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Vast & Zeker Advies (K.v.K. 09181054), gevestigd te Arnhem aan de Geitenkamp 7b, hierna te noemen:

Nadere informatie

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen Koffeman Financiële Diensten

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen Koffeman Financiële Diensten Artikel 1: Definities Koffeman Financiële Diensten Koffeman Financiële Diensten gevestigd te Urk aan het Spijk 2 - H, 8321 WT Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Koffeman Financiële

Nadere informatie

EuroVesta Financieel Advies Algemene voorwaarden

EuroVesta Financieel Advies Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Eurovesta Financieel Advies Artikel 1: Definities 1.1 Eurovesta Financieel Advies: Eurovesta Financieel Advies, gevestigd te Wijchen aan Bijsterhuizen 3133, 6604 LV, hierna te noemen:

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Geertsma assurantiën bv, gevestigd te Balk aan Eigen Haard 33 8561 EX, hierna te noemen: Geertsma,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PensioenPoint Venlo

ALGEMENE VOORWAARDEN PensioenPoint Venlo ALGEMENE VOORWAARDEN PensioenPoint Venlo Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Diensverlener.: PensioenPoint Venlo. gevestigd te Venlo aan de Goltziusstraat 5 5911 AS, hierna te noemen: FD, 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. gevestigd te Amsterdam aan Plein 40-45 nr,1, postcode 1064SW en de met haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEVERS & BOSCHMAN V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEVERS & BOSCHMAN V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN BEVERS & BOSCHMAN V.O.F. Artikel 1: Definities 1.1 Bevers & Boschman V.O.F..: Bevers & Boschman V.O.F.. gevestigd te Son en Breugel aan de Weegschaallaan 25, 5694 VH hierna te noemen:

Nadere informatie

Deze worden gehanteerd door Premarce Advies BV gevestigd aan de Hellerweg 23 7547 RK te Enschede, hierna te noemen: Premarce Advies BV, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Premarce

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN QUA FINANCIEN SERVICES BV

ALGEMENE VOORWAARDEN QUA FINANCIEN SERVICES BV ALGEMENE VOORWAARDEN QUA FINANCIEN SERVICES BV Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Qua Financiën gevestigd te Amsterdam aan de IJburglaan 817, 1087 CL, hierna te noemen: FD, 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door, Krabbe Assurantiën gevestigd te Enschede aan de Oldenzaalsestraat 324, 7523 AH Enschede, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Willemsen financieel adviseurs

ALGEMENE VOORWAARDEN Willemsen financieel adviseurs ALGEMENE VOORWAARDEN Willemsen financieel adviseurs Artikel 1: Definities 1.1 Willemsen financieel adviseurs: Willemsen financieel adviseurs gevestigd te Arnhem aan de Jansplaats 29, 6811 GB hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Sens Financiële Diensten, gevestigd te Vlaardingen aan de Edisonstraat 11, 3133 KG, hierna te noemen: Sens FD, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Slegt Financiële Dienstverlening financieel adviseurs.gevestigd te Amsterdam aan Plein 40-45 nr,1, postcode 1064SW

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Van Zanten Assurantiën B.V., gevestigd te Zeeland aan de Kerkstraat 26, 5411 BA, hierna te noemen: Van Zanten, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 DBA advies B.V. Amersfoortsestraat 25 3772 CE Barneveld, hierna te noemen: DBA, 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

2.1 Offertes en tarieven van Bus Verzekeringen vof zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1 Offertes en tarieven van Bus Verzekeringen vof zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN BUS VERZEKERINGEN VOF Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bus Verzekeringen vof, gevestigd te (4751 HR) Oud Gastel aan de Markt 2, hierna te noemen: Bus Verzekeringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en DVD

Algemene Voorwaarden en DVD Algemene Voorwaarden en DVD Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Van Zonneveld Hypotheken, gevestigd te Voorburg aan Park de Elsberg 4 en zijn mede bedongen ten behoeve

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door TMA Consultancy Group B.V., handelend onder TMA Consultancy, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,

Nadere informatie

versie 10-02 Algemene voorwaarden

versie 10-02 Algemene voorwaarden versie 10-02 Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Janssen BML, gevestigd te Schaijk aan het Europaplein 23, 5374 BM,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Assurantiekantoor van Wijngaarden- Vinkeveen BV. Herenweg 169A 3645 DK Vinkeveen. AFM : 12005241 KiFid: 300.

Algemene voorwaarden. Assurantiekantoor van Wijngaarden- Vinkeveen BV. Herenweg 169A 3645 DK Vinkeveen. AFM : 12005241 KiFid: 300. Algemene voorwaarden Assurantiekantoor van Wijngaarden- Vinkeveen BV. Herenweg 169A 3645 DK Vinkeveen AFM : 12005241 KiFid: 300.002593 ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bronsveld & Blok Financiële Planning vof, gevestigd te s-gravenzande aan de Veilingkade 7, 2694 BH, hierna te noemen: Bronsveld & Blok

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KEMPERMAN VERZEKERINGEN VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN KEMPERMAN VERZEKERINGEN VOF ALGEMENE VOORWAARDEN KEMPERMAN VERZEKERINGEN VOF Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kemperman Verzekeringen VOF, gevestigd te Wehl aan het Beatrixplein 1, 7031AJ, hierna te noemen: Kemperman,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BECKERS FINANCIEEL ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN BECKERS FINANCIEEL ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN BECKERS FINANCIEEL ADVIES Artikel 1: Definities 1.1 Opdrachtnemer: Beckers Financieel Advies, gevestigd te Kerkrade, Poststraat 20A, 6461 AX. 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BECKERS FINANCIEEL ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN BECKERS FINANCIEEL ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN BECKERS FINANCIEEL ADVIES Artikel 1: Definities 1.1 Opdrachtnemer: Beckers Financieel Advies, gevestigd te Kerkrade, Poststraat 20A, 6461 AX. 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Adviesgroep Van der Roest

Algemene voorwaarden. Adviesgroep Van der Roest Algemene voorwaarden Adviesgroep Van der Roest 1 Algemene Voorwaarden Adviesgroep Van der Roest Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Assurantiekantoor E. van der Roest BV, gevestigd te Huizen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Van

ALGEMENE VOORWAARDEN Van ALGEMENE VOORWAARDEN Van Visscher Assurantien BV september 2012 Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Diensverlener: Visscher Assurantien BV is gevestigd te Elburg aan het Klaverplein 10, 8081 DN. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Adviseurs Met Visie bv

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Adviseurs Met Visie bv ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Adviseurs Met Visie bv 1: Definities 1.1 Adviseurs met Visie B. V.: Adviseurs met Visie SV gevestigd te Leende aan de Dorpstraat 83, 5595 CD, hierna te noemen: "AmV", 1.2 Opdrachtgever.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Financieel Adviesbureau Zwolle. Pagina 1 van 6 Algemene Voorwaarden v1803

Algemene voorwaarden. Financieel Adviesbureau Zwolle. Pagina 1 van 6 Algemene Voorwaarden v1803 Algemene voorwaarden Financieel Adviesbureau Zwolle Pagina 1 van 6 Algemene Voorwaarden v1803 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Financieel

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Bloemendal Assurantiën BV

Leveringsvoorwaarden Bloemendal Assurantiën BV Leveringsvoorwaarden Bloemendal Assurantiën BV 2019 2013 Artikel 1: Definities 1.1 Financieel dienstverlener.: Bloemendal Assurantiën B.V. Dorpsstraat 43 7683 BH DEN HAM Postbus 8, 7683 ZG DEN HAM KvK

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Alklis Adviesgroep BV, h.o.d.n. Finenzo Alkmaar & Finenzo Hypotheken Alkmaar, gevestigd te Alkmaar

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. ALGEMENE VOORWAARDEN ARTOLI ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Artoli Adviesgroep gevestigd te Veldhoven aan De Run 5101B, 5503LV, hierna te noemen: Artoli Adviesgroep en zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GANA ADVIESGROEP

ALGEMENE VOORWAARDEN GANA ADVIESGROEP ALGEMENE VOORWAARDEN GANA ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Gana B.V., gevestigd te Nijmegen aan de Groesbeekseweg 23, hierna te noemen: Gana Adviesgroep, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de BNMW Groep v.o.f. gevestigd De Giek 18 9206 AT te Drachten, hierna te noemen: BNMW Groep v.o.f.,

Nadere informatie

1.3 Opdracht: De door Opdrachtgever aan VKFA verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.

1.3 Opdracht: De door Opdrachtgever aan VKFA verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KESSEL & FINANCIEEL ADVIES BV Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Van Kessel & Financieel Advies BV gevestigd te (4191 AL) Geldermalsen aan de Herman Kuijkstraat

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Horecadesk, gevestigd te Goes, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Horecadesk en alle voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VFA Financieel Advies v.o.f., gevestigd te Eindhoven aan de Boutenslaan 8 en 5615 CW, hierna te noemen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Assurantiekantoor Van Montfort, gevestigd te Luyksgestel aan de Sengelsbroeksestraat 8, 5575 AN, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Finsalus

Algemene voorwaarden Finsalus Algemene voorwaarden Finsalus Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Finsalus gevestigd aan de IJsselstraat 7, 7103 EG te Winterswijk, hierna te noemen: Finsalus, en zijn mede bedongen ten behoeve

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1.1 Van Niekerk & Van Parijs v.o.f.: Van Niekerk & Van Parijs v.o.f. gevestigd te Amstelveen aan de Biesbosch 79A, 1181HX hierna te noemen: VNVP, 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities 1.1 Nicole Majoor Financieel Advies: Nicole Majoor Financieel Advies gevestigd te Blaricum aan de Klaphek 2, 1261 XM, hierna te noemen: Nicole Majoor Financieel

Nadere informatie

voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 1.2 Afwijzingen van en/of aanvulling op deze algemene voorwaarden binden AOV deskundigen.

voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 1.2 Afwijzingen van en/of aanvulling op deze algemene voorwaarden binden AOV deskundigen. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door AOV deskundigen.nl en haar samenwerkende intermediairs hierna te noemen AOV deskundigen.nl, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van AOV

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kremers Hypotheken en Verzekeringen

Algemene voorwaarden Kremers Hypotheken en Verzekeringen Algemene voorwaarden Kremers Hypotheken en Verzekeringen Artikel 1: Definities 1.1 Financ Diensverlener: Kremers Hypotheken en Verzekeringen te Zaandam aan Westzijde 211, 1506 GD te Zaandam, hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door NAMACO Financiële Diensten, h.o. NAMACO Financiële Diensten, gevestigd te Almere aan de Transistorstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Een heldere uitleg over onze dienstverlening

Algemene Voorwaarden Een heldere uitleg over onze dienstverlening Een heldere uitleg over onze dienstverlening Contactgegevens: Het Gele Huis Hypotheken t Dorp 124 5384 MD HEESCH Telefoon: (0412) 652535 E-mail:info@hetgelehuishypotheken.nl Internet:www.hetgelehuishypotheken.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LAPONDER VOORTMAN.

ALGEMENE VOORWAARDEN LAPONDER VOORTMAN. ALGEMENE VOORWAARDEN LAPONDER VOORTMAN. Artikel 1: Definities 1.1 Laponder Jaarsveld : Laponder Voortman, gevestigd te 7514 EV Enschede aan de Laaressingel 80, hierna te noemen: Laponder, 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities Financiële Dienstverlener.: B.V. Algemeen assurantiekantoor P. de Groot en Zn. en de Groot Financiële Dienstverlening B.V gevestigd

Nadere informatie

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen FD

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen FD Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener. V.O.F. Financieel Adviesbureau Kooiman & t Hooght, Dalweg 5, 3741 AT Baarn, hierna te noemen: FD, 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Baartman Assurantiën B.V. gevestigd te Borne aan de Grotestraat 87, 7622 GC,hierna te noemen: Baartman

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d!

Algemene Voorwaarden. Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Algemene Voorwaarden Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Thoma Exploitatie BV en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Hypotheek & Vermogen: Hypotheek & Vermogen gevestigd te Rotterdam aan de Willy Lagermanstraat 3, 3056 AC te Rotterdam, hierna

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Hypotheek Advies Centrum, gevestigd te Winterswijk aan de Stationsstraat 1, 7101 GH Winterswijk, hierna te noemen: Hypotheek Advies Centrum, en zijn mede

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en deze tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en deze tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Lands Advies BV, Lands Advies Holding BV en SL2 Assuradeuren BV, gevestigd te Beverwijk aan de Wijkermeerweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kuyt & Westerduin Hypotheekadvies, gevestigd aan Arnold Spoelplein 101A, 2553 CG Den Haag, hierna te noemen: Kuyt & Westerduin Hypotheekadvies.

Nadere informatie