Bleukens Verzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bleukens Verzekeringen"

Transcriptie

1 Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 1 van 9

2 Artikel 1: Definities 1.1 Bleukens Verzekeringen. Bleukens Verzekeringen bv gevestigd aan de Oudeweg 42 te 2631 PB Nootdorp, handelend onder de naam Bleukens Verzekeringen, hierna te noemen Bleukens Verzekeringen 1.2 Klant. De natuurlijke of rechtspersoon die bij Bleukens Verzekeringen zelf enige offerte heeft gemaakt, zelf een aanvraag heeft gedaan of die een overeenkomst heeft gesloten met Bleukens Verzekeringen voor het gebruik maken van de agentschappen en/of administratie van Bleukens Verzekeringen. 1.3 Overeenkomst. Door gebruik te maken van de aanvraag modules op de website van Bleukens Verzekeringen of het gebruik van de agentschappen en/of administratie van Bleukens Verzekeringen ontstaat er een overeenkomst. 1.4 Financieel product. De hypotheek, verzekering, beleggings- of spaarrekening of het krediet waarover de klant zelf kiest via de website van Bleukens Verzekeringen. 1.5 Financiële instelling. De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten. Artikel 2: Overeenkomst 2.1 Een overeenkomst tussen de klant en Bleukens Verzekeringen wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de klant via de website van Bleukens Verzekeringen een aanvraag verzend voor aanvragen van een financieel product. 2.2 Een overeenkomst tussen de klant en Bleukens Verzekeringen wordt geacht tot stand te zijn gekomen om het moment dat de klant, met toestemming van Bleukens Verzekeringen, via de agentschappen en/of administratie van Bleukens Verzekeringen producten (verzekeringen en/of kredieten) voortzet bij een financiële instelling. 2.3 Een overeenkomst tussen de klant en Bleukens Verzekeringen wordt geacht tot stand te zijn gekomen drie maanden nadat Bleukens Verzekeringen heeft verzocht het financiële product elders voort te zetten en de klant hieraan geen gehoor heeft gegeven. 2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden de overeenkomsten altijd maximaal 12 maanden. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 2 van 9

3 2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Bleukens Verzekeringen en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Bleukens Verzekeringen werkzaam zijn. 2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de klant bij de acceptatie van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Bleukens Verzekeringen zonder voorbehoud en nadrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van financiële instellingen 3.1 Door Bleukens Verzekeringen zullen namens een financiële instelling aan de klant geen aanbiedingen of offertes worden verstrekt en wordt er geen advies gegeven. 3.2 Aan de door de klant zelf op de website van Bleukens Verzekeringen gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van de klant, kan de klant geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Artikel 4: Communicatie 4.1 In het geval de klant enig digitaal bericht aan Bleukens Verzekeringen heeft verzonden, mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Bleukens Verzekeringen heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen. 4.2 Algemene, al dan niet op internet al dan niet op aanvraag van de klant via de website van Bleukens Verzekeringen, verstrekte informatie is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Bleukens Verzekeringen gegeven advies. 4.3 Totdat de klant een adreswijziging aan Bleukens Verzekeringen heeft bekend gemaakt, mag Bleukens Verzekeringen erop vertrouwen dat de klant bereikbaar is op het eerder opgegeven adres, waaronder begrepen diens adres. 4.4 Door het gebruik maken van de website, agentschappen en/of de administratie van Bleukens Verzekeringen wordt uitdrukkelijk toestemming aan Bleukens Verzekeringen gegeven om ook informatie te verstrekken over andere diensten en producten van Bleukens Verzekeringen en/of Bleukens Advies. Voor het verstrekken van deze informatie kan Bleukens Verzekeringen en/of Bleukens Advies gebruik maken van het opgegeven - of postadres. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 3 van 9

4 Artikel 5: Kosten en provisie en betaling 5.1 Aan het gebruik van de offerte software van de website van Bleukens Verzekeringen zijn geen kosten verbonden. Aan het gebruik van de aanvraag software van de website van Bleukens Verzekeringen zijn kosten verbonden. Deze kosten worden in de vorm van provisie in de premie van de verzekering en/of rente van een lening door de financiële instelling in rekening gebracht bij de klant en betaalt aan Bleukens Verzekeringen. 5.2 Voor het gebruik maken van de agentschappen en/of administratie van Bleukens Verzekeringen voor het in stand houden van verzekeringen of kredieten welke niet via Bleukens Verzekeringen zijn afgesloten, worden kosten berekend. Deze kosten bedragen 180,- per jaar. Na overleg met en na toestemming van Bleukens Verzekeringen is betaling per maand mogelijk. 5.3 Voor het gebruik maken van de agentschappen en/of administratie van Bleukens Verzekeringen voor het in stand houden van verzekeringen of kredieten waarvoor Bleukens Verzekeringen geen provisie meer ontvangt, worden kosten berekend ongeacht het aantal producten. Deze kosten bedragen 180,- per jaar. Na overleg met en na toestemming van Bleukens Verzekeringen is betaling per maand mogelijk. 5.4 Voor het gebruik maken van de agentschappen en/of administratie van Bleukens Verzekeringen voor het in stand houden van verzekeringen of kredieten waarvoor Bleukens Verzekeringen een te gering bedrag aan provisie ontvangt, worden kosten berekend ongeacht het aantal producten. Bleukens Verzekeringen zal beoordelen welk minimum bedrag aan provisie dient te worden ontvangen. Deze kosten bedragen 180,- per jaar. Na overleg met en na toestemming van Bleukens Verzekeringen is betaling per maand mogelijk. 5.5 Bleukens Verzekeringen zal de klant een termijn van drie maanden gunnen om de lopende verzekeringen of kredieten elders voort te zetten alvorens de kosten genoemd in artikel 5.4 bij de klant in rekening te brengen. 5.6 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. Bleukens Verzekeringen is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen. 5.7 Facturen van Bleukens Verzekeringen dienen door de klant te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Bleukens Verzekeringen voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op de factuur anders vermeldt. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta. 5.8 De klant zal eventuele rente- en/of premiebedragen in principe altijd rechtstreeks voldoen aan de financiële instelling. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 4 van 9

5 5.9 Voor zover Bleukens Verzekeringen, bij uitzondering op het gestelde in artikel 5.8, namens een financiële instelling rente of premies aan de klant in rekening brengt, dient klant zich te realiseren dat het niet of niet tijdig voldoen van de in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft Verrekening door de klant van door Bleukens Verzekeringen in rekening gebrachte bedragen met een door de klant gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de klant in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Bleukens Verzekeringen uitdrukkelijk schriftelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld Indien de klant de door Bleukens Verzekeringen in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt de klant, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, in verzuim en zal de klant over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Indien de klant nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Bleukens Verzekeringen te voldoen, kan Bleukens Verzekeringen de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval de klant tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld door de uitvoerder van de uit handen gegeven incassering van de vordering Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde factuur of latere factuur Indien de kredietwaardigheid van de klant daartoe naar het oordeel van Bleukens Verzekeringen aanleiding geeft, is Bleukens Verzekeringen bevoegd om de werkzaamheden op te schorten, totdat de klant voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft. Artikel 6: Informatie van de klant 6.1 De klant zal zelf steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie rechtstreeks aan de financiële instelling verstrekken, die nodig is om financiële producten af te sluiten of afgesloten financiële producten in stand te houden. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van de klant, waardoor de financiële instelling de producten zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn. 6.2 Bleukens Verzekeringen heeft ten opzichte van de klant geen zorgplicht, ook niet na voldoening door de klant aan het in 6.1 bepaalde. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 5 van 9

6 6.3 Indien voor het tot stand komen van een financieel product de noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de vereisten van de financiële instelling ter beschikking van de financiële instelling zijn gesteld, of indien de klant op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is de financiële instelling bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de levering van het financiële product. De uit de vertraging in de uitvoering van de levering van het financiële product voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de klant. 6.4 De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan de financiële instelling verschafte informatie. 6.5 Indien de klant aanpassingen respectievelijk wijzigingen van het financiële product wenst, zal Bleukens Verzekeringen de klant van de consequenties van deze gewenste aanpassing niet informeren. Artikel 7: Aansprakelijkheid van Bleukens Verzekeringen 7.1 Iedere aansprakelijkheid van Bleukens Verzekeringen alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Bleukens Verzekeringen ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bleukens Verzekeringen wordt uitgekeerd, inclusief het door Bleukens Verzekeringen te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. 7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bleukens Verzekeringen in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Bleukens Verzekeringen alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Bleukens Verzekeringen ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake het financiële product, die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de klant in rekening gebrachte kosten. Indien Bleukens Verzekeringen geen honorarium aan de klant in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Bleukens Verzekeringen en de hare beperkt tot de door de financiële instelling aan de klant in rekening gebrachte premie. 7.3 Het gebruik van de diensten van Bleukens Verzekeringen geschiedt uitsluitend ten behoeve van de klant. Derden kunnen aan de inhoud van het gebruik door de klant geen rechten ontlenen. 7.4 Bleukens Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de klant of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de klant verstrekte inlichtingen. 7.5 Bleukens Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Bleukens Verzekeringen gebruikte software of andere computerprogrammatuur, die Bleukens Verzekeringen ten dienste stelt aan de klant. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 6 van 9

7 7.6 Bleukens Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de klant aan Bleukens Verzekeringen verzonden ( ) berichten Bleukens Verzekeringen niet hebben bereikt. 7.7 Bleukens Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de klant de aan hem in rekening gebrachte premies en/of rentes voor door de klant afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan. 7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Bleukens Verzekeringen voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten. Artikel 8: Overmacht 8.1 Bleukens Verzekeringen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Bleukens Verzekeringen redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Bleukens Verzekeringen ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden. 8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Bleukens Verzekeringen geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Bleukens Verzekeringen kan worden gevergd, zulks ter beoordeling van Bleukens Verzekeringen. Artikel 9: Bescherming persoonsgegevens 9.1 De door de klant aan Bleukens Verzekeringen verstrekte persoonsgegevens zullen door Bleukens Verzekeringen niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen en dergelijke, behoudens voor zover Bleukens Verzekeringen op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitvoering verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. 9.2 Indien de klant bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglijst en dergelijke van Bleukens Verzekeringen, zal Bleukens Verzekeringen de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van de klant uit het betreffende bestand verwijderen. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 7 van 9

8 Artikel 10: Klachteninstituut 10.1 Bleukens Verzekeringen is aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de klant voor advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter Bleukens Verzekeringen conformeert zich op voorhand niet aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven advies. Artikel 11: Verval van recht 11.1 Klachten met betrekking tot door Bleukens Verzekeringen verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat de klant de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Bleukens Verzekeringen, te worden ingediend bij Bleukens Verzekeringen. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde dan ook in verband met door Bleukens Verzekeringen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval drie jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Artikel 12: Diversen 12.1 Op alle door Bleukens Verzekeringen uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlands recht van toepassing In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Bleukens Verzekeringen en de klant gemaakte afspraken afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Bleukens Verzekeringen slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Bleukens Verzekeringen en de klant zijn overeengekomen Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun geldigheid onverkort behouden. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 8 van 9

9 12.5 Bleukens Verzekeringen is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Bleukens Verzekeringen tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij de klant daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de gegevens om de aangepaste algemene voorwaarden te verkrijgen. Indien de wijziging in de algemene voorwaarden tot gevolg heeft dat Bleukens Verzekeringen bevoegd wordt een prestatie te verschaffen die wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie, heeft de klant de bevoegdheid de overeenkomst met Bleukens Verzekeringen te ontbinden. De klant is in alle gevallen gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Pas dan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien de klant tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Bleukens Verzekeringen genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken. Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie Pagina 9 van 9

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Voor u liggen de Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de dienstverlening geleverd door AMK re-integratie. Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege Algemene bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Untis B.V., Untis NL B.V. of Untis Opleidingen en Trainingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013 Samenz Algemene Voorwaarden januari 2013 Algemene voorwaarden Samenz Definities Totstandgekomen op 13 december 2012. Algemene Voorwaarden Samenz, gevestigd aan Nieuwe Bussummerweg 131, 1272 CG, te Huizen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie