Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk

2 INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag Definities 2. Uitgangspunten pag Doelgericht van werk naar werk 2.2. Kort en snel 2.3. Criteria toepassing maatwerkoplossingen 2.4. Onafhankelijke toets 3. Toepassing pag Datum inwerkingtreding en looptijd pag Overleg tussen partijen pag Evaluatie pag Verstrekken van inlichtingen pag Beëindiging van dienstverband pag Van werk naar werk pag Werknemers van 60 jaar en ouder pag Inkomensvoorziening Voortzetting pensioenopbouw (Pre)pensioenpremie( s) 13. Einde dienstverband pag Getuigschrift Eindafrekening Opname vakantiedagen Inleveren eigendommen Hulp bij aanvraag uitkering Concurrentiebeding Beoordelingen Inzet medewerker tot einde dienstverband en inkomensgarantie Bijlage 1 toetsingscommissie pag. 23 Bijlage 2 project van werk naar werk pag. 24 Bijlage 3 verhuiskostenregeling pag Interne herplaatsing en bemiddeling pag Kenbaar maken van vacatures Vrijwillig solliciteren Aanbieden passende functies Financiële compensatie Scholing Terugkomen op herplaatsing 11. Externe herplaatsing en bemiddeling pag Procedure Scholing Sollicitatiegegevens Sollicitatiebezoek Inkomenssuppletie bij werkloosheid 11.6 Loonsuppletieregeling 11.7 Ontslag binnen twee maanden na ingang nieuw dienstverband

3 1. INLEIDING 3 De directie van Van Hoogevest Onderhoud & Renovatie B.V. ( de werkgever ) en de vertegenwoordigers van FNV Bouw en CNV Hout en Bouw ( de vakverenigingen ) hebben op 17 november 2008 overeenstemming bereikt over de inhoud van dit Sociaal Plan met bijlagen, dat is bedoeld ter opvang van de voor de betrokken werknemers nadelige gevolgen van de afslanking van het bouwbedrijf van de werkgever te Amersfoort met ingang van 1 december Daar waar in dit Sociaal Plan wordt gesproken over de werknemer worden in gelijke zin bedoeld alle werkneemsters van de werkgever Definities Werkgever: Werknemer: Van Hoogevest Bouw B.V., werkmaatschappij Onderhoud & Renovatie (VH O&R) Alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd met Van Hoogevest Onderhoud & Renovatie BV. Diensttijd/Leeftijd: Peildatum voor de bepaling van het aantal dienstjaren is de datum waarop het dienstverband eindigt. Bij de berekening van diensttijd gelden perioden van 6 maanden of meer voor een heel jaar, terwijl perioden van minder dan 6 maanden worden verwaarloosd. De peildatum is de laatste dag van het dienstverband. Onder diensttijd wordt verstaan het aantal ononderbroken dienstjaren dat de werknemer direct voorafgaand aan het beëindigen van het dienstverband bij de werkgever en/of hun rechtsvoorgangers heeft gewerkt. Hardheidsclausule: In die gevallen waarin toepassing van onderhavig Sociaal Plan leidt tot een situatie, die een individueel geval als onredelijk of onbillijk kwalificeert, heeft de werkgever de vrijheid van dit Sociaal Plan af te wijken, zonder dat de andere werknemers van de werkgever hieraan alsdan rechten en/of aanspraken kunnen ontlenen. Dergelijke gevallen kunnen zowel door of namens de werkgever, door of namens de betreffende werknemer, alsook door de vakverenigingen aan de orde worden gesteld. De toetsingscommissie zal hierover desgewenst bindend oordelen. Loon/inkomen: Alle contractueel vast overeengekomen loonbestanddelen, inclusief toeslagen, doch exclusief reisuren en gratificaties. Passend werk: Onder passend werk wordt verstaan ander werk dan het laatstelijk verrichte; opleiding, ervaring, kennis en competenties van de werknemer relevante factoren zijn. In dit verband moet worden vermeld dat een gelijke functienaam (zoals bijvoorbeeld Timmerman) niet altijd betekent dat er zondermeer van uit mag worden gegaan dat timmermannen uitwisselbaar zijn. Een timmerman kan, vanwege specifieke vaardigheden en of competenties, meer of minder geschikt zijn voor de uitvoering van bepaalde soorten timmer werkzaamheden. Werkgever houdt zich het recht voor op basis van de specifieke persoonlijke vaardigheden onderscheid te mogen maken ten aanzien van de geschiktheid van een medewerker op bepaalde soorten werkzaamheden.

4 4 werk en het bij interne herplaatsing bovendien een functie betreft voor een dienstverband voor onbepaalde tijd indien de huidige functie dat ook is. van de bij de werkgever van toepassing zijnde functiegebouw en schaalindeling meer dan één functiegroep lager of hoger is ingedeeld dan de huidige functie van de werknemer (d.w.z. de functie die de werknemer bij aanvang van dit Sociaal Plan laatstelijk vervulde).

5 2. UITGANGSPUNTEN Doelgericht Van Werk naar Werk Het sociaal plan wordt doelgericht op het thema Van Werk Naar Werk ingestoken en wordt niet gericht op afscheid nemen met financiële compensaties, omdat: 1. De arbeidsmarkt in de bouw in de regio Amersfoort zeer goed is voor werkzoekenden; 2. De financiële situatie van de gehele Van Hoogevest Groep momenteel niet van dien aard is dat er ruime financiële middelen beschikbaar zijn voor de afslanking van de vestiging VH O&R. Het sociaal plan voor VH O&R kan en mag niet zo kostbaar zijn, dat de continuïteit van andere vestigingen of bedrijfsonderdelen in het geding kan raken. 3. Alle financiële middelen die besteed worden aan personeelsleden van VH O&R die betrekkelijk eenvoudig en zelfstandig aan een andere baan kunnen komen, kunnen niet ingezet worden ten behoeve van specifieke oplossingen voor werknemers die minder makkelijk of zelfs niet aan ander werk blijken te komen (bijv. 60+, zieken en minder kansrijken op de arbeidsmarkt). Doelgericht krijgt vorm door alle actie te richten op Van Werk Naar Werk. Dat betekent voor medewerkers bij VH O&R die deze afslanking treft, inzetten op het vinden van een andere baan. Hierbij worden financiële compensatieregelingen niet passend geacht. Het beschikbare budget wordt volledig ingezet om het streven Van Werk Naar Werk mogelijk te maken. Alleen aan mensen voor wie dit uitgangspunt niet realiseerbaar blijkt te zijn, wordt financieel maatwerk geboden Kort en snel Een snel afslankingsproces en snelle acties om mensen zo kort mogelijk in onzekerheid te laten over hun toekomstperspectief. Dit ook om de financiële en organisatorische druk voor Van Hoogevest zo gering mogelijk te laten zijn. Bovendien zijn de arbeidsmarktperspectieven dermate goed, dat wij het zinvol en wenselijk achten hier direct op in te spelen. Dit betekent: kracht, deels met actieve ondersteuning vanuit P&O en de vestigingsdirectie. Waar nodig via contacten met detachering- en mobiliteitbureaus, het aanbieden van sollicitatiefaciliteiten en het gebruik maken van contacten met collega-aannemers in de regio. geschiktheid (opleiding en competenties) en passendheid binnen bestaande teams uiteraard als harde uitgangspunten en randvoorwaarden gelden. der gering zijn nieuwe werkgever en het voor die mensen sterk intensiveren van de begeleiding en het versneld inzetten van een Outplacementbureau. bracht, bij voorkeur volgens het motto Van Werk Naar Werk en indien niet mogelijk met een afgesproken regeling of ingezet CWI traject.

6 Criteria toepassing maatwerkoplossingen Het uitgangspunt Van Werk naar Werk zal voor sommige medewerkers een haalbaar doel zijn echter, er valt niet aan te ontkomen dat voor een deel van de medewerkers naar andere maatwerk oplossingen gezocht moet worden. In die situaties betreffen het maatwerkoplossingen die individueel sterk kunnen verschillen en afhankelijk zijn van de leeftijd, mate van arbeidsgeschiktheid en arbeidsmarktmogelijkheden van de betreffende medewerker. De criteria om in aanmerking te komen voor een persoonlijk maatwerkplan zijn als volgt vastgesteld: duen niet bemiddelbaar blijken te zijn). heden minimaal zijn (idem) Onafhankelijke toets Om het proces te monitoren, wordt na de ingangsdatum van het Sociaal Plan indien de uitvoering van het plan daartoe aanleiding geeft, kan een toetsingscommissie worden ingesteld. Deze bestaat uit twee vertegenwoordigers vanuit de werknemers en twee vertegenwoordigers vanuit de Van Hoogevest Groep, te weten het Hoofd P&O en de Directiesecretaris Van Hoogevest Groep. Vanuit de werknemers zullen in overleg met de Ondernemingsraad en vakbonden, als er aanleiding is de toetsingscommissie in te stellen, alsdan twee medewerkers worden benaderd om in de toetsingscommissie zitting nemen. Naast de werkgevers en werknemersvertegenwoordigers zal dan een onafhankelijk voorzitter worden benoemd die de goedkeuring van beide partijen kan wegdragen.

7 3. TOEPASSING 7 Onderhavig Sociaal Plan is uitsluitend van toepassing op de in het bouwbedrijf van de werkgever te Amersfoort werkzame werknemers, welke voornoemde werknemers op de datum van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan voor (on)bepaalde tijd in dienst van de werkgever zijn en van wie de arbeidsplaatsen in verband met de afslanking van het bouwbedrijf van de werkgever te Amersfoort komen te vervallen (uiterlijk) Dit Sociaal Plan is evenwel niet van toepassing: functie aanvaardt binnen een van de andere vestigingen of bedrijfsonderdelen van Van Hoogevest of bij derden, tenzij hiervan in dit sociaal plan nadrukkelijk wordt afgeweken. gende reden(en); maken van de binnen de onderneming van de werkgever geldende reguliere prepensioenregeling; een ontbindingsprocedure bij de sector Kanton van de Rechtbank, vanwege dusdanige ge-/misdragingen dan wel zodanig disfunctioneren van de werknemer, dat van de werkgever niet langer gevergd kan worden het dienstverband met de werknemer voort te zetten; via een ontbindingsprocedure bij de sector Kanton van de Rechtbank vanwege een langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer van tenminste twee jaar achtereen (ziekteperioden die elkaar binnen vier weken opvolgen, dienen bij elkaar te worden opgeteld voor de vaststelling van de termijn van twee jaar), tenzij de toetsingscommissie bij dit Sociaal Plan desverzocht door de werknemer of op eigen initiatief anders besluit.

8 4. DATUM INWERKINGTREDING EN LOOPTIJD 8 Dit Sociaal Plan treedt in werking per 1 december 2008 en behoudt zijn werking tot 1 januari Rechten door de werknemer opgebouwd op grond van en gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan blijven onverkort van kracht. ten uit dit Sociaal Plan gedurende de periode tot aan het einde van het dienstverband volledig van kracht, behoudens de begeleiding in het kader van het project Van Werk Naar Werk, die (ook in dat geval) tot 1 juli Mocht hierover geen overeenstemming worden bereikt dan kan de Toetsingscommissie hierover desgewenst bindend oordelen.

9 5. OVERLEG TUSSEN PARTIJEN 9 De werkgever en de vakverenigingen verklaren zich bereid om voor de toepassing van dit Sociaal Plan, alsmede over de gevallen waarin dit Sociaal Plan niet expliciet voorziet, zonodig nader overleg te plegen. Ingeval van ingrijpende wijzigingen in de omstandigheden (zoals onvoorziene wijzigingen in de wet- en regelgeving), die bij onverkorte instandhouding van het Sociaal Plan tot onaanvaardbare collectieve gevolgen leiden, zullen de werkgever en de vakverenigingen tijdig met elkaar in overleg treden over eventuele aanvulling en/of wijziging van dit Sociaal Plan, gericht op het vinden van een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Indien tussen de werkgever en de vakverenigingen verschil van inzicht ontstaat over voormelde aanvullingen en/of wijzigingen van het Sociaal Plan, zullen zij in eerste instantie trachten dit verschil van inzicht in goed onderling overleg weg te nemen.

10 6. EVALUATIE 10 den wordt geëvalueerd. Alsdan zal in overleg worden bepaald of de afgesproken looptijd dient te worden herzien.

11 7. VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN 11 De werknemer, die een beroep doet op de voorzieningen als opgenomen in dit Sociaal Plan, verplicht zich op eerste verzoek van en onvoorwaardelijk aan de werkgever alle alsdan noodzakelijke inlichtingen en gegevens naar waarheid te verstrekken. Het opzettelijk verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen, alsmede het maken van misbruik van (de in) dit Sociaal Plan (geformuleerde regelingen), heeft onherroepelijke uitsluiting van (de in) dit Sociaal Plan (vervatte regelingen) tot gevolg.

12 8. BEËINDIGING VAN DIENSTVERBAND 12 De werkgever kan het dienstverband met de voor ontslag in aanmerking komende werknemer als gevolg van de afslanking van VH O&R tot een einde laten komen door middel van een ontslagprocedure bij de Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen (CWI), dan wel door middel van een ontbindingsprocedure (al dan niet pro forma ) bij de competente sector Kanton van de Rechtbank, tenzij de werkgever met de werknemer anders overeenkomt (beëindiging met wederzijds goedvinden). Bij het bepalen van de ontslagdatum zal de werkgever de wettelijke opzeg- en aanzegtermijn in acht nemen.

13 9. VAN WERK NAAR WERK 13 Alle beschikbare middelen worden ingezet en aangewend om de voor beëindiging van het dienstverband in aanmerking komende medewerkers van de vestiging VH O&R te begeleiden van Werk naar Werk, daarbij inbegrepen de eventuele kosten van training, scholing en/of het verstrekken van zo mogelijk officieel erkende certificaten, waarin de bij de werkgever verworven kennis en ervaring worden vermeld. Het project Van Werk Naar Werk zal een aantal activiteiten omvatten, waaronder: 1. persoonlijke begeleiding vanuit P&O 2. beoordeling mogelijkheden voor interne herplaatsing 3. bemiddeling naar ander werk d.m.v. het eigen relatiebestand, actieve benadering concullega bouwbedrijven 4. bemiddeling tussen bedrijven die zelf actief personeel zoeken en de eigen medewerkers 5. uitwerken loopbaanadvies via het loopbaantraject Bouw & Infra 6. inzet outplacement bureau in die gevallen dat het autonoom vinden van een andere werkkring problematisch lijkt. Het project Van Werk Naar Werk loopt tot het einde van de opzegtermijn van de medewerkers. Het out- van de werkgever, die onder de werkingssfeer van dit Sociaal Plan vallen en die door de werkgever worden voorgedragen voor deze intensieve vorm van begeleiding bij het zoeken naar een (andere) werkkring binnen dan wel buiten de Van Hoogevest Groep, waartoe (de onderneming van) de werkgever behoort.

14 10. INTERNE HERPLAATSING EN BEMIDDELING Kenbaar maken van vacatures Door de werkgever zullen functies binnen de overige vestigingen van de werkgever, welke vacant én passend zijn, dan wel nog vacant worden tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan, actief kenbaar worden gemaakt aan de werknemers die onder dit Sociaal Plan vallen Vrijwillig solliciteren Het staat de werknemer vrij om naar één of meer van de eventueel vacante functies te solliciteren, waarbij de betrokken werknemer voorrang krijgt, mits deze voldoet aan de voor de betreffende functie(s) geldende eisen, dan wel redelijkerwijs in staat moet worden geacht om via opleiding en/of training aan de gestelde eisen te kunnen voldoen Aanbieden passende functies De werkgever zal waar mogelijk op actieve wijze werknemers benaderen teneinde hen te stimuleren te solliciteren op vacante en passende functies binnen zijn onderneming Financiële compensatie Verhuiskostenregeling Voor de werknemer, die zijn dienstverband met de werkgever voortzet op een andere vestiging van de werkgever en waarbij werkgever het, vanwege de aard van de functie in relatie tot standplaats en projectlocatie, noodzakelijk acht dat de werknemer verhuist is de Regeling Verhuiskostenvergoeding van toepassing (bijlage 3). Reiskosten en reistijd Ten aanzien van de vergoeding van reiskosten en reistijd hanteert de werkgever de in de CAO voor de bouwnijverheid geldende regelingen. Loonsuppletie regeling Indien het nieuwe bruto vaste maandsalaris in de nieuwe functie lager is dan het laatstelijk verdiende bruto vaste maandsalaris bij de werkgever te Amersfoort, zal het verschil worden gecompenseerd in de vorm van een tijdelijke persoonlijke toeslag. Op deze toeslag zijn de volgende voorwaarden van toepassing: - Maand 1 t/m 6 100% compensatie van het verschil - Maand 7 t/m 12 75% compensatie van het verschil - Maand 13 t/m 18 50% compensatie van het verschil Voor alle overige loonbestanddelen of onkostenvergoedingen zullen de voorwaarden gelden, welke voor de betreffende functie van toepassing zijn bij de respectievelijke vestiging van de werkgever.

15 Scholing Indien in het kader van de interne herplaatsing scholing noodzakelijk is zal de werkgever ervoor zorgen dat tijdig en voor rekening van de werkgever om- en/of bijscholing plaatsvindt. De werknemer is verplicht de volle medewerking te verlenen aan de betreffende scholingsactiviteiten Terugkomen op herplaatsing Indien werkgever of werknemer binnen twee maanden terugkomt op een op vrijwillige basis tot stand gekomen herplaatsing van de werknemer binnen één van de overige vestigingen of organisatieonderdelen van werkgever en dit besluit is niet verwijtbaar aan werknemer, zijn de financiële voorzieningen van dit Sociaal Plan onverkort van toepassing.

16 11. EXTERNE HERPLAATSING EN BEMIDDELING Procedure De werkgever zal gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan aan de werknemers voor wie dit Sociaal Plan van toepassing is en bij wie de autonome inspanningen van werkgever en werknemer niet leiden tot het vinden van een andere passende functie, de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een outplacementtraject. De omvang, tijdsduur, inhoud en kosten van dit outplacementtraject worden in overleg tussen werkgever en werknemer bepaald. De werknemer kan geen verzoek voor een outplacementtraject indienen, indien reeds afspraken zijn gemaakt over in- of externe herplaatsing naar een passende functie. Indien tijdens het outplacementtraject met de werknemer alsnog afspraken worden gemaakt voor in- of externe herplaatsing in een passende functie, zal het outplacementtraject met onmiddellijke ingang worden beëindigd. dienstverband van de werknemer gedurende deze termijn anders dan door (a) een (onverwijld) ontslag vanwege (een) dringende reden(en), (b) een opzegging door de werkgever vanwege een andere reden dan de afslanking van de vestiging, (c) een ontbindingsprocedure bij de sector Kanton van de Rechtbank vanwege (een) gewichtige reden(en), die geen verband houdt (houden) met de afslanking van de vestiging, dan wel (d) een eenzijdige beëindiging door de werknemer reeds tot een einde is gekomen. De aan het outplacementtraject verbonden kosten komen voor rekening van de werkgever, daaronder tevens begrepen de eventuele kosten van training, scholing en/of het verstrekken van zo mogelijke officieel erkende certificaten, waarin de bij de werkgever verworven kennis en ervaring worden vermeld. Van zowel de werkgever als de werknemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om het outplacementtraject te doen slagen. Van de werknemer wordt de volledige medewerking verwacht bij de bemiddelingsactiviteiten, alsmede bij de eventueel hiermee verbonden sollicitatie- en/of scholingsactiviteiten. Het niet verlenen van deze medewerking door de werknemer zal leiden tot beëindiging van het outplacementtraject en uitsluiting van dit Sociaal Plan. Op verzoek zal de toetsingscommissie hierover bindend oordelen Scholing Indien tijdens het outplacementtraject blijkt dat de werknemer kortdurende training en/of scholing nodig heeft voor het verkrijgen van basiskwalificaties welke noodzakelijk blijken voor het verkrijgen van een vergelijkbare functie bij een nieuwe werkgever, zal de werkgever hieraan financiële medewerking verlenen Sollicitatiegegevens Alle voor de werknemer uit hoofde van de sollicitatie elders van belang zijnde gegevens worden op zijn verzoek aan (een) door hem aan te wijzen derde(n) verstrekt.

17 Sollicitatiebezoek Gedurende de periode van verzuim vanwege sollicitatiebezoek voor het einde van het dienstverband zal de werkgever de werknemer zijn bedongen salaris volledig doorbetalen, mits voorafgaande aan het betreffende sollicitatiebezoek door de betrokken werknemer overleg is gepleegd met en toestemming is verkregen van de werkgever Inkomenssuppletie bij werkloosheid De werkgever is bereid aan de werknemer die aan het outplacementtraject deelneemt of heeft deelgenomen en, naar het oordeel van de werkgever, alles in het werk stelt of heeft gesteld om een andere passende functie of werkkring te vinden, maar er desondanks niet in is geslaagd, gedurende de eerste twee jaar een inkomenssuppletie op de reguliere uitkering bij werkloosheid toe te kennen. Indien de werkgever van mening is dat de werknemer geen aanspraak maakt op deze suppletie dan zal de werkgever deze beslissing schriftelijk en met redenen omkleed aan de werknemer kenbaar maken. De werknemer kan deze beslissing voorleggen aan de toetsingscommissie en hen verzoeken hierover bindend te oordelen. De inkomenssuppletie is als volgt opgebouwd: 1. Gedurende de 1 e t/m de 6 e diende vaste bruto maandsalaris en (vervolgens); 2. Gedurende de 7 e t/m de 12 e maand van zijn werkloosheid een aanvulling tot 85% van zijn laatstverdiende vaste bruto maandsalaris en (vervolgens); 3. Gedurende de 12 e t/m de 18 e maand van zijn werkloosheid een aanvulling tot 80% van zijn laatstverdiende vaste bruto maandsalaris en (vervolgens); e t/m de 24 e maand van zijn werkloosheid een aanvulling tot 75% van zijn laatstverdiende vaste bruto maandsalaris. Gedurende de termijn van de inkomenssuppletie op de WW-uitkering is de werknemer verplicht bewijsstukken te overleggen van de inkomsten. Wanneer de werknemer in gebreke blijft of weigert hieraan te voldoen is de werkgever gerechtigd de inkomenssuppletie te beëindigen Loonsuppletieregeling Indien de werknemer een functie bij een andere werkgever heeft aanvaard die vergelijkbaar is aan zijn huidige functie maar waarvan het nieuwe vaste bruto maandsalaris bij de nieuwe werkgever lager is dan het laatstelijk verdiende bruto vaste maandsalaris bij Van Hoogevest, zal het verschil worden gecompenseerd in de vorm van een éénmalige loonsuppletiestorting. Op deze eenmalige storting zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de periode van 1 jaar.

18 18 gevraagd. Voor alle overige loonbestanddelen of onkostenvergoedingen zullen de voorwaarden gelden, welke voor de betreffende functie van toepassing zijn bij de nieuwe werkgever. Hierover is de compensatieregeling niet van toepassing Ontslag binnen twee maanden na ingang nieuw dienstverband Indien de werknemer binnen twee maanden vanuit het dienstverband met een andere werkgever alsnog werkloos wordt en dit is niet verwijtbaar aan werknemer, zijn de voorzieningen van dit Sociaal Plan onverkort van toepassing. Deze bepaling geldt enkel voor de werknemer die zijn arbeidsovereenkomst met Van Hoogevest heeft beëindigd op een datum gelegen vóór de ingevolge de formele CWI procedure vast te stellen beëindigingdatum, en aansluitend aan zijn huidige arbeidsovereenkomst een dienstverband is aangegaan met een andere werkgever.

19 12. WERKNEMERS VAN 60 JAAR EN OUDER Inkomensvoorziening ouderen op een prépensioen uitkering op 62 jarige leeftijd, tot aan het bereiken van deze leeftijd een aanvulling op de WW-uitkering tot maximaal het niveau van de prépensioenuitkering op 62 jarige leeftijd uit te keren. Op deze inkomensvoorziening strekt in mindering de voor de werknemer gedurende voornoemde perioden van toepassing zijnde uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (IOAW). Voor de bepaling van de (duur en de hoogte van de) in aanmerking te nemen uitkeringen krachtens de Werkloosheidswet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten wordt uitgegaan van de ficties dat de werknemer (a) per een loongerelateerde WW-uitkering en (b) aansluitend op de loongerelateerde WW-uitkering voor de op hem van toepassing zijnde maximale duur en onverkort recht heeft op een IOAW-uitkering en/of (c) per 1 januari nemer ook daadwerkelijk een (gedeeltelijke of gehele) WAO-uitkering is toegekend. Gedurende de termijn van de inkomensvoorziening is de werknemer verplicht bewijsstukken te overleggen van de inkomsten uit andere bronnen. Wanneer de werknemer in gebreke blijft of weigert hieraan te voldoen is de werkgever gerechtigd de voorziening te beëindigen Voortzetting pensioenopbouw De werknemer is verplicht, zo hij voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden, gebruik te maken van de regeling(en) van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) en (het recht op) de FVPbijdrage onverkort aan de werkgever over te dragen. Daartoe zal de werknemer de werkgever een schriftelijke en ondertekende verklaring doen toekomen en zal hij alle (overige) voor de overdracht van de FVP-bijdrage aan de werkgever noodzakelijke medewerking verlenen, bij gebreke waarvan de werknemer van dit Sociaal Plan wordt uitgesloten en hieraan geen rechten en/of aanspraken kan ontlenen. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de werknemer zich tijdig bij het FVP te (doen) melden (Pre)Pensioenpremie( s) Vanaf de datum waarop het dienstverband met de werknemer tot een einde komt tot de 1 e dag van de maand waarin de werknemer de 62-jarige leeftijd bereikt, zal de werkgever de pensioenopbouw van de werknemer voortzetten. Hierbij geldt dat de werkgever gedurende voornoemde perioden zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel van de premies uit hoofde van de ten tijde van het sluiten van dit Sociaal Plan geldende (pre) pensioenregeling, voor haar rekening zal nemen.

20 13. EINDE DIENSTVERBAND Getuigschrift De werkgever zal bij de beëindiging van het dienstverband, of zoveel eerder als de werknemer dit wenst, aan de werknemer op diens verzoek een getuigschrift verstrekken Eindafrekening Bij het einde van de arbeidsovereenkomst wordt een eindafrekening opgesteld van hetgeen de werkgever aan de werknemer is verschuldigd en/of van hetgeen de werknemer aan de werkgever is verschuldigd. Binnen een kalendermaand na het einde van het dienstverband wordt op basis van deze eindafrekening tot financiële afwikkeling overgegaan Opname vakantiedagen De werknemer wordt geacht de door hem opgebouwde verlofrechten voor het einde van zijn dienstverband te hebben genoten. De gebruikelijk geldende regels, zoals opgenomen in het bedrijfsreglement en/of de bedrijfs-cao van de werkgever, met betrekking tot het opnemen van vakantiedagen (voorafgaande toestemming leidinggevenden, etc.) blijven onverkort van kracht. De werknemer wordt geacht gedurende de opzegtermijn en indien nodig gedurende de periode daaraan voorafgaand, de door hem opgebouwde vakantiedagen op te nemen tenzij de werknemer op uitdrukkelijk verzoek van de werkgever in projecten werkzaam is. Indien de werknemer om die reden aan het einde van de wettelijke opzegtermijn nog een batig saldo (opgebouwde, doch niet genoten) vakantiedagen heeft, is de werkgever desverzocht bereid om het dienstverband van de werknemer maximaal voor de duur van het aantal door de werknemer verworven, maar niet genoten vakantiedagen te laten voortduren, met dien verstande dat het dienstverband van de werknemer te allen tijde aan het einde van die periode tot een einde zal komen. Alleen in het uiterste geval kan de werknemer gebruik maken van andere, fiscaal toegestane, uitbetaling van deze vakantiedagen Inleveren eigendommen De werknemer is verplicht uiterlijk op de laatste feitelijke werkdag van zijn dienstverband alle bedrijfseigendommen, die in het kader van het dienstverband door de werkgever aan de werknemer ter beschikking zijn gesteld en die niet behoren tot zijn eigendom aan de werkgever te retourneren, zonder daarvan kopieën te bewaren Hulp bij aanvraag uitkering begeleiding bieden bij de schriftelijke aanvraag van uitkeringen krachtens de Sociale Zekerheidswetgeving (Werkloosheidsuitkering, IAOW-uitkering, etc.), alsmede bij het behouden van dergelijke uitkeringen. Onder voormelde begeleiding is uitdrukkelijk niet begrepen het verlenen van (rechts)bijstand in een bezwaar- en/ of beroepsprocedure en/of enige andere (gerechtelijke) procedure en/of het verstrekken van advies dienaangaande, alles in de ruimste zin van het woord.

21 Concurrentiebeding Indien tussen de werkgever en de werknemer een concurrentiebeding van kracht is, zal de werkgever de werknemer bij het einde van het dienstverband ontslaan van de hieruit voortvloeiende verplichtingen. Evenwel blijven de overige voor de werknemer geldende (post)contractuele verplichtingen (zoals, doch niet beperkt tot de verplichting tot geheimhouding met betrekking tot alle bijzonderheden de onderneming van de werkgever en daarmee verbonden onderneming(en) betreffende, of daarmee verband houdende) onverkort van kracht Beoordelingen De reguliere jaarlijkse beoordelingsronde, welke normalerwijze zou plaatsvinden in de periode november den Inzet medewerkers tot einde dienstverband en inkomensgarantie De werkgever zal de medewerker bij het aflopen van zijn eigen werk, zolang hij nog in loondienst is van de werkgever, zoveel als mogelijk op andere vervangende werkzaamheden inzetten. Indien de werkgever op enig moment gelegen voor het einde van de opzegtermijn, bepaalt dat de werknemer feitelijk geen werkzaamheden meer behoeft te verrichten vanwege vermindering of beëindiging van de projectactiviteiten, zal het dienstverband in stand blijven tot aan het einde van de opzegtermijn en zal derhalve ook doorbetaling van het salaris plaatsvinden.

22 22 Aldus opgemaakt en in drievoud ondertekend te Amersfoort op 10 december 2008 Aan werkgeverszijde: Van Hoogevest Bouw te Amersfoort, voor deze, Aan werknemerszijde: FNV Bouw, voor deze, J. Furst mevrouw Janna-Hilda Mud Directeur Regiobestuurder CNV Hout en Bouw, voor deze, mevrouw Winanda Ludwig Districtsbestuurder

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST RTL Nederland 1 januari 2015 tot en met 3l december 2016 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL I ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8A ARTIKEL 8B ARTIKEL

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak.

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. STAATSCOURANT Nr. 154 25 januari 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2012 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie