Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk

2 INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag Definities 2. Uitgangspunten pag Doelgericht van werk naar werk 2.2. Kort en snel 2.3. Criteria toepassing maatwerkoplossingen 2.4. Onafhankelijke toets 3. Toepassing pag Datum inwerkingtreding en looptijd pag Overleg tussen partijen pag Evaluatie pag Verstrekken van inlichtingen pag Beëindiging van dienstverband pag Van werk naar werk pag Werknemers van 60 jaar en ouder pag Inkomensvoorziening Voortzetting pensioenopbouw (Pre)pensioenpremie( s) 13. Einde dienstverband pag Getuigschrift Eindafrekening Opname vakantiedagen Inleveren eigendommen Hulp bij aanvraag uitkering Concurrentiebeding Beoordelingen Inzet medewerker tot einde dienstverband en inkomensgarantie Bijlage 1 toetsingscommissie pag. 23 Bijlage 2 project van werk naar werk pag. 24 Bijlage 3 verhuiskostenregeling pag Interne herplaatsing en bemiddeling pag Kenbaar maken van vacatures Vrijwillig solliciteren Aanbieden passende functies Financiële compensatie Scholing Terugkomen op herplaatsing 11. Externe herplaatsing en bemiddeling pag Procedure Scholing Sollicitatiegegevens Sollicitatiebezoek Inkomenssuppletie bij werkloosheid 11.6 Loonsuppletieregeling 11.7 Ontslag binnen twee maanden na ingang nieuw dienstverband

3 1. INLEIDING 3 De directie van Van Hoogevest Onderhoud & Renovatie B.V. ( de werkgever ) en de vertegenwoordigers van FNV Bouw en CNV Hout en Bouw ( de vakverenigingen ) hebben op 17 november 2008 overeenstemming bereikt over de inhoud van dit Sociaal Plan met bijlagen, dat is bedoeld ter opvang van de voor de betrokken werknemers nadelige gevolgen van de afslanking van het bouwbedrijf van de werkgever te Amersfoort met ingang van 1 december Daar waar in dit Sociaal Plan wordt gesproken over de werknemer worden in gelijke zin bedoeld alle werkneemsters van de werkgever Definities Werkgever: Werknemer: Van Hoogevest Bouw B.V., werkmaatschappij Onderhoud & Renovatie (VH O&R) Alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd met Van Hoogevest Onderhoud & Renovatie BV. Diensttijd/Leeftijd: Peildatum voor de bepaling van het aantal dienstjaren is de datum waarop het dienstverband eindigt. Bij de berekening van diensttijd gelden perioden van 6 maanden of meer voor een heel jaar, terwijl perioden van minder dan 6 maanden worden verwaarloosd. De peildatum is de laatste dag van het dienstverband. Onder diensttijd wordt verstaan het aantal ononderbroken dienstjaren dat de werknemer direct voorafgaand aan het beëindigen van het dienstverband bij de werkgever en/of hun rechtsvoorgangers heeft gewerkt. Hardheidsclausule: In die gevallen waarin toepassing van onderhavig Sociaal Plan leidt tot een situatie, die een individueel geval als onredelijk of onbillijk kwalificeert, heeft de werkgever de vrijheid van dit Sociaal Plan af te wijken, zonder dat de andere werknemers van de werkgever hieraan alsdan rechten en/of aanspraken kunnen ontlenen. Dergelijke gevallen kunnen zowel door of namens de werkgever, door of namens de betreffende werknemer, alsook door de vakverenigingen aan de orde worden gesteld. De toetsingscommissie zal hierover desgewenst bindend oordelen. Loon/inkomen: Alle contractueel vast overeengekomen loonbestanddelen, inclusief toeslagen, doch exclusief reisuren en gratificaties. Passend werk: Onder passend werk wordt verstaan ander werk dan het laatstelijk verrichte; opleiding, ervaring, kennis en competenties van de werknemer relevante factoren zijn. In dit verband moet worden vermeld dat een gelijke functienaam (zoals bijvoorbeeld Timmerman) niet altijd betekent dat er zondermeer van uit mag worden gegaan dat timmermannen uitwisselbaar zijn. Een timmerman kan, vanwege specifieke vaardigheden en of competenties, meer of minder geschikt zijn voor de uitvoering van bepaalde soorten timmer werkzaamheden. Werkgever houdt zich het recht voor op basis van de specifieke persoonlijke vaardigheden onderscheid te mogen maken ten aanzien van de geschiktheid van een medewerker op bepaalde soorten werkzaamheden.

4 4 werk en het bij interne herplaatsing bovendien een functie betreft voor een dienstverband voor onbepaalde tijd indien de huidige functie dat ook is. van de bij de werkgever van toepassing zijnde functiegebouw en schaalindeling meer dan één functiegroep lager of hoger is ingedeeld dan de huidige functie van de werknemer (d.w.z. de functie die de werknemer bij aanvang van dit Sociaal Plan laatstelijk vervulde).

5 2. UITGANGSPUNTEN Doelgericht Van Werk naar Werk Het sociaal plan wordt doelgericht op het thema Van Werk Naar Werk ingestoken en wordt niet gericht op afscheid nemen met financiële compensaties, omdat: 1. De arbeidsmarkt in de bouw in de regio Amersfoort zeer goed is voor werkzoekenden; 2. De financiële situatie van de gehele Van Hoogevest Groep momenteel niet van dien aard is dat er ruime financiële middelen beschikbaar zijn voor de afslanking van de vestiging VH O&R. Het sociaal plan voor VH O&R kan en mag niet zo kostbaar zijn, dat de continuïteit van andere vestigingen of bedrijfsonderdelen in het geding kan raken. 3. Alle financiële middelen die besteed worden aan personeelsleden van VH O&R die betrekkelijk eenvoudig en zelfstandig aan een andere baan kunnen komen, kunnen niet ingezet worden ten behoeve van specifieke oplossingen voor werknemers die minder makkelijk of zelfs niet aan ander werk blijken te komen (bijv. 60+, zieken en minder kansrijken op de arbeidsmarkt). Doelgericht krijgt vorm door alle actie te richten op Van Werk Naar Werk. Dat betekent voor medewerkers bij VH O&R die deze afslanking treft, inzetten op het vinden van een andere baan. Hierbij worden financiële compensatieregelingen niet passend geacht. Het beschikbare budget wordt volledig ingezet om het streven Van Werk Naar Werk mogelijk te maken. Alleen aan mensen voor wie dit uitgangspunt niet realiseerbaar blijkt te zijn, wordt financieel maatwerk geboden Kort en snel Een snel afslankingsproces en snelle acties om mensen zo kort mogelijk in onzekerheid te laten over hun toekomstperspectief. Dit ook om de financiële en organisatorische druk voor Van Hoogevest zo gering mogelijk te laten zijn. Bovendien zijn de arbeidsmarktperspectieven dermate goed, dat wij het zinvol en wenselijk achten hier direct op in te spelen. Dit betekent: kracht, deels met actieve ondersteuning vanuit P&O en de vestigingsdirectie. Waar nodig via contacten met detachering- en mobiliteitbureaus, het aanbieden van sollicitatiefaciliteiten en het gebruik maken van contacten met collega-aannemers in de regio. geschiktheid (opleiding en competenties) en passendheid binnen bestaande teams uiteraard als harde uitgangspunten en randvoorwaarden gelden. der gering zijn nieuwe werkgever en het voor die mensen sterk intensiveren van de begeleiding en het versneld inzetten van een Outplacementbureau. bracht, bij voorkeur volgens het motto Van Werk Naar Werk en indien niet mogelijk met een afgesproken regeling of ingezet CWI traject.

6 Criteria toepassing maatwerkoplossingen Het uitgangspunt Van Werk naar Werk zal voor sommige medewerkers een haalbaar doel zijn echter, er valt niet aan te ontkomen dat voor een deel van de medewerkers naar andere maatwerk oplossingen gezocht moet worden. In die situaties betreffen het maatwerkoplossingen die individueel sterk kunnen verschillen en afhankelijk zijn van de leeftijd, mate van arbeidsgeschiktheid en arbeidsmarktmogelijkheden van de betreffende medewerker. De criteria om in aanmerking te komen voor een persoonlijk maatwerkplan zijn als volgt vastgesteld: duen niet bemiddelbaar blijken te zijn). heden minimaal zijn (idem) Onafhankelijke toets Om het proces te monitoren, wordt na de ingangsdatum van het Sociaal Plan indien de uitvoering van het plan daartoe aanleiding geeft, kan een toetsingscommissie worden ingesteld. Deze bestaat uit twee vertegenwoordigers vanuit de werknemers en twee vertegenwoordigers vanuit de Van Hoogevest Groep, te weten het Hoofd P&O en de Directiesecretaris Van Hoogevest Groep. Vanuit de werknemers zullen in overleg met de Ondernemingsraad en vakbonden, als er aanleiding is de toetsingscommissie in te stellen, alsdan twee medewerkers worden benaderd om in de toetsingscommissie zitting nemen. Naast de werkgevers en werknemersvertegenwoordigers zal dan een onafhankelijk voorzitter worden benoemd die de goedkeuring van beide partijen kan wegdragen.

7 3. TOEPASSING 7 Onderhavig Sociaal Plan is uitsluitend van toepassing op de in het bouwbedrijf van de werkgever te Amersfoort werkzame werknemers, welke voornoemde werknemers op de datum van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan voor (on)bepaalde tijd in dienst van de werkgever zijn en van wie de arbeidsplaatsen in verband met de afslanking van het bouwbedrijf van de werkgever te Amersfoort komen te vervallen (uiterlijk) Dit Sociaal Plan is evenwel niet van toepassing: functie aanvaardt binnen een van de andere vestigingen of bedrijfsonderdelen van Van Hoogevest of bij derden, tenzij hiervan in dit sociaal plan nadrukkelijk wordt afgeweken. gende reden(en); maken van de binnen de onderneming van de werkgever geldende reguliere prepensioenregeling; een ontbindingsprocedure bij de sector Kanton van de Rechtbank, vanwege dusdanige ge-/misdragingen dan wel zodanig disfunctioneren van de werknemer, dat van de werkgever niet langer gevergd kan worden het dienstverband met de werknemer voort te zetten; via een ontbindingsprocedure bij de sector Kanton van de Rechtbank vanwege een langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer van tenminste twee jaar achtereen (ziekteperioden die elkaar binnen vier weken opvolgen, dienen bij elkaar te worden opgeteld voor de vaststelling van de termijn van twee jaar), tenzij de toetsingscommissie bij dit Sociaal Plan desverzocht door de werknemer of op eigen initiatief anders besluit.

8 4. DATUM INWERKINGTREDING EN LOOPTIJD 8 Dit Sociaal Plan treedt in werking per 1 december 2008 en behoudt zijn werking tot 1 januari Rechten door de werknemer opgebouwd op grond van en gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan blijven onverkort van kracht. ten uit dit Sociaal Plan gedurende de periode tot aan het einde van het dienstverband volledig van kracht, behoudens de begeleiding in het kader van het project Van Werk Naar Werk, die (ook in dat geval) tot 1 juli Mocht hierover geen overeenstemming worden bereikt dan kan de Toetsingscommissie hierover desgewenst bindend oordelen.

9 5. OVERLEG TUSSEN PARTIJEN 9 De werkgever en de vakverenigingen verklaren zich bereid om voor de toepassing van dit Sociaal Plan, alsmede over de gevallen waarin dit Sociaal Plan niet expliciet voorziet, zonodig nader overleg te plegen. Ingeval van ingrijpende wijzigingen in de omstandigheden (zoals onvoorziene wijzigingen in de wet- en regelgeving), die bij onverkorte instandhouding van het Sociaal Plan tot onaanvaardbare collectieve gevolgen leiden, zullen de werkgever en de vakverenigingen tijdig met elkaar in overleg treden over eventuele aanvulling en/of wijziging van dit Sociaal Plan, gericht op het vinden van een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Indien tussen de werkgever en de vakverenigingen verschil van inzicht ontstaat over voormelde aanvullingen en/of wijzigingen van het Sociaal Plan, zullen zij in eerste instantie trachten dit verschil van inzicht in goed onderling overleg weg te nemen.

10 6. EVALUATIE 10 den wordt geëvalueerd. Alsdan zal in overleg worden bepaald of de afgesproken looptijd dient te worden herzien.

11 7. VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN 11 De werknemer, die een beroep doet op de voorzieningen als opgenomen in dit Sociaal Plan, verplicht zich op eerste verzoek van en onvoorwaardelijk aan de werkgever alle alsdan noodzakelijke inlichtingen en gegevens naar waarheid te verstrekken. Het opzettelijk verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen, alsmede het maken van misbruik van (de in) dit Sociaal Plan (geformuleerde regelingen), heeft onherroepelijke uitsluiting van (de in) dit Sociaal Plan (vervatte regelingen) tot gevolg.

12 8. BEËINDIGING VAN DIENSTVERBAND 12 De werkgever kan het dienstverband met de voor ontslag in aanmerking komende werknemer als gevolg van de afslanking van VH O&R tot een einde laten komen door middel van een ontslagprocedure bij de Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen (CWI), dan wel door middel van een ontbindingsprocedure (al dan niet pro forma ) bij de competente sector Kanton van de Rechtbank, tenzij de werkgever met de werknemer anders overeenkomt (beëindiging met wederzijds goedvinden). Bij het bepalen van de ontslagdatum zal de werkgever de wettelijke opzeg- en aanzegtermijn in acht nemen.

13 9. VAN WERK NAAR WERK 13 Alle beschikbare middelen worden ingezet en aangewend om de voor beëindiging van het dienstverband in aanmerking komende medewerkers van de vestiging VH O&R te begeleiden van Werk naar Werk, daarbij inbegrepen de eventuele kosten van training, scholing en/of het verstrekken van zo mogelijk officieel erkende certificaten, waarin de bij de werkgever verworven kennis en ervaring worden vermeld. Het project Van Werk Naar Werk zal een aantal activiteiten omvatten, waaronder: 1. persoonlijke begeleiding vanuit P&O 2. beoordeling mogelijkheden voor interne herplaatsing 3. bemiddeling naar ander werk d.m.v. het eigen relatiebestand, actieve benadering concullega bouwbedrijven 4. bemiddeling tussen bedrijven die zelf actief personeel zoeken en de eigen medewerkers 5. uitwerken loopbaanadvies via het loopbaantraject Bouw & Infra 6. inzet outplacement bureau in die gevallen dat het autonoom vinden van een andere werkkring problematisch lijkt. Het project Van Werk Naar Werk loopt tot het einde van de opzegtermijn van de medewerkers. Het out- van de werkgever, die onder de werkingssfeer van dit Sociaal Plan vallen en die door de werkgever worden voorgedragen voor deze intensieve vorm van begeleiding bij het zoeken naar een (andere) werkkring binnen dan wel buiten de Van Hoogevest Groep, waartoe (de onderneming van) de werkgever behoort.

14 10. INTERNE HERPLAATSING EN BEMIDDELING Kenbaar maken van vacatures Door de werkgever zullen functies binnen de overige vestigingen van de werkgever, welke vacant én passend zijn, dan wel nog vacant worden tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan, actief kenbaar worden gemaakt aan de werknemers die onder dit Sociaal Plan vallen Vrijwillig solliciteren Het staat de werknemer vrij om naar één of meer van de eventueel vacante functies te solliciteren, waarbij de betrokken werknemer voorrang krijgt, mits deze voldoet aan de voor de betreffende functie(s) geldende eisen, dan wel redelijkerwijs in staat moet worden geacht om via opleiding en/of training aan de gestelde eisen te kunnen voldoen Aanbieden passende functies De werkgever zal waar mogelijk op actieve wijze werknemers benaderen teneinde hen te stimuleren te solliciteren op vacante en passende functies binnen zijn onderneming Financiële compensatie Verhuiskostenregeling Voor de werknemer, die zijn dienstverband met de werkgever voortzet op een andere vestiging van de werkgever en waarbij werkgever het, vanwege de aard van de functie in relatie tot standplaats en projectlocatie, noodzakelijk acht dat de werknemer verhuist is de Regeling Verhuiskostenvergoeding van toepassing (bijlage 3). Reiskosten en reistijd Ten aanzien van de vergoeding van reiskosten en reistijd hanteert de werkgever de in de CAO voor de bouwnijverheid geldende regelingen. Loonsuppletie regeling Indien het nieuwe bruto vaste maandsalaris in de nieuwe functie lager is dan het laatstelijk verdiende bruto vaste maandsalaris bij de werkgever te Amersfoort, zal het verschil worden gecompenseerd in de vorm van een tijdelijke persoonlijke toeslag. Op deze toeslag zijn de volgende voorwaarden van toepassing: - Maand 1 t/m 6 100% compensatie van het verschil - Maand 7 t/m 12 75% compensatie van het verschil - Maand 13 t/m 18 50% compensatie van het verschil Voor alle overige loonbestanddelen of onkostenvergoedingen zullen de voorwaarden gelden, welke voor de betreffende functie van toepassing zijn bij de respectievelijke vestiging van de werkgever.

15 Scholing Indien in het kader van de interne herplaatsing scholing noodzakelijk is zal de werkgever ervoor zorgen dat tijdig en voor rekening van de werkgever om- en/of bijscholing plaatsvindt. De werknemer is verplicht de volle medewerking te verlenen aan de betreffende scholingsactiviteiten Terugkomen op herplaatsing Indien werkgever of werknemer binnen twee maanden terugkomt op een op vrijwillige basis tot stand gekomen herplaatsing van de werknemer binnen één van de overige vestigingen of organisatieonderdelen van werkgever en dit besluit is niet verwijtbaar aan werknemer, zijn de financiële voorzieningen van dit Sociaal Plan onverkort van toepassing.

16 11. EXTERNE HERPLAATSING EN BEMIDDELING Procedure De werkgever zal gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan aan de werknemers voor wie dit Sociaal Plan van toepassing is en bij wie de autonome inspanningen van werkgever en werknemer niet leiden tot het vinden van een andere passende functie, de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een outplacementtraject. De omvang, tijdsduur, inhoud en kosten van dit outplacementtraject worden in overleg tussen werkgever en werknemer bepaald. De werknemer kan geen verzoek voor een outplacementtraject indienen, indien reeds afspraken zijn gemaakt over in- of externe herplaatsing naar een passende functie. Indien tijdens het outplacementtraject met de werknemer alsnog afspraken worden gemaakt voor in- of externe herplaatsing in een passende functie, zal het outplacementtraject met onmiddellijke ingang worden beëindigd. dienstverband van de werknemer gedurende deze termijn anders dan door (a) een (onverwijld) ontslag vanwege (een) dringende reden(en), (b) een opzegging door de werkgever vanwege een andere reden dan de afslanking van de vestiging, (c) een ontbindingsprocedure bij de sector Kanton van de Rechtbank vanwege (een) gewichtige reden(en), die geen verband houdt (houden) met de afslanking van de vestiging, dan wel (d) een eenzijdige beëindiging door de werknemer reeds tot een einde is gekomen. De aan het outplacementtraject verbonden kosten komen voor rekening van de werkgever, daaronder tevens begrepen de eventuele kosten van training, scholing en/of het verstrekken van zo mogelijke officieel erkende certificaten, waarin de bij de werkgever verworven kennis en ervaring worden vermeld. Van zowel de werkgever als de werknemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om het outplacementtraject te doen slagen. Van de werknemer wordt de volledige medewerking verwacht bij de bemiddelingsactiviteiten, alsmede bij de eventueel hiermee verbonden sollicitatie- en/of scholingsactiviteiten. Het niet verlenen van deze medewerking door de werknemer zal leiden tot beëindiging van het outplacementtraject en uitsluiting van dit Sociaal Plan. Op verzoek zal de toetsingscommissie hierover bindend oordelen Scholing Indien tijdens het outplacementtraject blijkt dat de werknemer kortdurende training en/of scholing nodig heeft voor het verkrijgen van basiskwalificaties welke noodzakelijk blijken voor het verkrijgen van een vergelijkbare functie bij een nieuwe werkgever, zal de werkgever hieraan financiële medewerking verlenen Sollicitatiegegevens Alle voor de werknemer uit hoofde van de sollicitatie elders van belang zijnde gegevens worden op zijn verzoek aan (een) door hem aan te wijzen derde(n) verstrekt.

17 Sollicitatiebezoek Gedurende de periode van verzuim vanwege sollicitatiebezoek voor het einde van het dienstverband zal de werkgever de werknemer zijn bedongen salaris volledig doorbetalen, mits voorafgaande aan het betreffende sollicitatiebezoek door de betrokken werknemer overleg is gepleegd met en toestemming is verkregen van de werkgever Inkomenssuppletie bij werkloosheid De werkgever is bereid aan de werknemer die aan het outplacementtraject deelneemt of heeft deelgenomen en, naar het oordeel van de werkgever, alles in het werk stelt of heeft gesteld om een andere passende functie of werkkring te vinden, maar er desondanks niet in is geslaagd, gedurende de eerste twee jaar een inkomenssuppletie op de reguliere uitkering bij werkloosheid toe te kennen. Indien de werkgever van mening is dat de werknemer geen aanspraak maakt op deze suppletie dan zal de werkgever deze beslissing schriftelijk en met redenen omkleed aan de werknemer kenbaar maken. De werknemer kan deze beslissing voorleggen aan de toetsingscommissie en hen verzoeken hierover bindend te oordelen. De inkomenssuppletie is als volgt opgebouwd: 1. Gedurende de 1 e t/m de 6 e diende vaste bruto maandsalaris en (vervolgens); 2. Gedurende de 7 e t/m de 12 e maand van zijn werkloosheid een aanvulling tot 85% van zijn laatstverdiende vaste bruto maandsalaris en (vervolgens); 3. Gedurende de 12 e t/m de 18 e maand van zijn werkloosheid een aanvulling tot 80% van zijn laatstverdiende vaste bruto maandsalaris en (vervolgens); e t/m de 24 e maand van zijn werkloosheid een aanvulling tot 75% van zijn laatstverdiende vaste bruto maandsalaris. Gedurende de termijn van de inkomenssuppletie op de WW-uitkering is de werknemer verplicht bewijsstukken te overleggen van de inkomsten. Wanneer de werknemer in gebreke blijft of weigert hieraan te voldoen is de werkgever gerechtigd de inkomenssuppletie te beëindigen Loonsuppletieregeling Indien de werknemer een functie bij een andere werkgever heeft aanvaard die vergelijkbaar is aan zijn huidige functie maar waarvan het nieuwe vaste bruto maandsalaris bij de nieuwe werkgever lager is dan het laatstelijk verdiende bruto vaste maandsalaris bij Van Hoogevest, zal het verschil worden gecompenseerd in de vorm van een éénmalige loonsuppletiestorting. Op deze eenmalige storting zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de periode van 1 jaar.

18 18 gevraagd. Voor alle overige loonbestanddelen of onkostenvergoedingen zullen de voorwaarden gelden, welke voor de betreffende functie van toepassing zijn bij de nieuwe werkgever. Hierover is de compensatieregeling niet van toepassing Ontslag binnen twee maanden na ingang nieuw dienstverband Indien de werknemer binnen twee maanden vanuit het dienstverband met een andere werkgever alsnog werkloos wordt en dit is niet verwijtbaar aan werknemer, zijn de voorzieningen van dit Sociaal Plan onverkort van toepassing. Deze bepaling geldt enkel voor de werknemer die zijn arbeidsovereenkomst met Van Hoogevest heeft beëindigd op een datum gelegen vóór de ingevolge de formele CWI procedure vast te stellen beëindigingdatum, en aansluitend aan zijn huidige arbeidsovereenkomst een dienstverband is aangegaan met een andere werkgever.

19 12. WERKNEMERS VAN 60 JAAR EN OUDER Inkomensvoorziening ouderen op een prépensioen uitkering op 62 jarige leeftijd, tot aan het bereiken van deze leeftijd een aanvulling op de WW-uitkering tot maximaal het niveau van de prépensioenuitkering op 62 jarige leeftijd uit te keren. Op deze inkomensvoorziening strekt in mindering de voor de werknemer gedurende voornoemde perioden van toepassing zijnde uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (IOAW). Voor de bepaling van de (duur en de hoogte van de) in aanmerking te nemen uitkeringen krachtens de Werkloosheidswet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten wordt uitgegaan van de ficties dat de werknemer (a) per een loongerelateerde WW-uitkering en (b) aansluitend op de loongerelateerde WW-uitkering voor de op hem van toepassing zijnde maximale duur en onverkort recht heeft op een IOAW-uitkering en/of (c) per 1 januari nemer ook daadwerkelijk een (gedeeltelijke of gehele) WAO-uitkering is toegekend. Gedurende de termijn van de inkomensvoorziening is de werknemer verplicht bewijsstukken te overleggen van de inkomsten uit andere bronnen. Wanneer de werknemer in gebreke blijft of weigert hieraan te voldoen is de werkgever gerechtigd de voorziening te beëindigen Voortzetting pensioenopbouw De werknemer is verplicht, zo hij voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden, gebruik te maken van de regeling(en) van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) en (het recht op) de FVPbijdrage onverkort aan de werkgever over te dragen. Daartoe zal de werknemer de werkgever een schriftelijke en ondertekende verklaring doen toekomen en zal hij alle (overige) voor de overdracht van de FVP-bijdrage aan de werkgever noodzakelijke medewerking verlenen, bij gebreke waarvan de werknemer van dit Sociaal Plan wordt uitgesloten en hieraan geen rechten en/of aanspraken kan ontlenen. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de werknemer zich tijdig bij het FVP te (doen) melden (Pre)Pensioenpremie( s) Vanaf de datum waarop het dienstverband met de werknemer tot een einde komt tot de 1 e dag van de maand waarin de werknemer de 62-jarige leeftijd bereikt, zal de werkgever de pensioenopbouw van de werknemer voortzetten. Hierbij geldt dat de werkgever gedurende voornoemde perioden zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel van de premies uit hoofde van de ten tijde van het sluiten van dit Sociaal Plan geldende (pre) pensioenregeling, voor haar rekening zal nemen.

20 13. EINDE DIENSTVERBAND Getuigschrift De werkgever zal bij de beëindiging van het dienstverband, of zoveel eerder als de werknemer dit wenst, aan de werknemer op diens verzoek een getuigschrift verstrekken Eindafrekening Bij het einde van de arbeidsovereenkomst wordt een eindafrekening opgesteld van hetgeen de werkgever aan de werknemer is verschuldigd en/of van hetgeen de werknemer aan de werkgever is verschuldigd. Binnen een kalendermaand na het einde van het dienstverband wordt op basis van deze eindafrekening tot financiële afwikkeling overgegaan Opname vakantiedagen De werknemer wordt geacht de door hem opgebouwde verlofrechten voor het einde van zijn dienstverband te hebben genoten. De gebruikelijk geldende regels, zoals opgenomen in het bedrijfsreglement en/of de bedrijfs-cao van de werkgever, met betrekking tot het opnemen van vakantiedagen (voorafgaande toestemming leidinggevenden, etc.) blijven onverkort van kracht. De werknemer wordt geacht gedurende de opzegtermijn en indien nodig gedurende de periode daaraan voorafgaand, de door hem opgebouwde vakantiedagen op te nemen tenzij de werknemer op uitdrukkelijk verzoek van de werkgever in projecten werkzaam is. Indien de werknemer om die reden aan het einde van de wettelijke opzegtermijn nog een batig saldo (opgebouwde, doch niet genoten) vakantiedagen heeft, is de werkgever desverzocht bereid om het dienstverband van de werknemer maximaal voor de duur van het aantal door de werknemer verworven, maar niet genoten vakantiedagen te laten voortduren, met dien verstande dat het dienstverband van de werknemer te allen tijde aan het einde van die periode tot een einde zal komen. Alleen in het uiterste geval kan de werknemer gebruik maken van andere, fiscaal toegestane, uitbetaling van deze vakantiedagen Inleveren eigendommen De werknemer is verplicht uiterlijk op de laatste feitelijke werkdag van zijn dienstverband alle bedrijfseigendommen, die in het kader van het dienstverband door de werkgever aan de werknemer ter beschikking zijn gesteld en die niet behoren tot zijn eigendom aan de werkgever te retourneren, zonder daarvan kopieën te bewaren Hulp bij aanvraag uitkering begeleiding bieden bij de schriftelijke aanvraag van uitkeringen krachtens de Sociale Zekerheidswetgeving (Werkloosheidsuitkering, IAOW-uitkering, etc.), alsmede bij het behouden van dergelijke uitkeringen. Onder voormelde begeleiding is uitdrukkelijk niet begrepen het verlenen van (rechts)bijstand in een bezwaar- en/ of beroepsprocedure en/of enige andere (gerechtelijke) procedure en/of het verstrekken van advies dienaangaande, alles in de ruimste zin van het woord.

21 Concurrentiebeding Indien tussen de werkgever en de werknemer een concurrentiebeding van kracht is, zal de werkgever de werknemer bij het einde van het dienstverband ontslaan van de hieruit voortvloeiende verplichtingen. Evenwel blijven de overige voor de werknemer geldende (post)contractuele verplichtingen (zoals, doch niet beperkt tot de verplichting tot geheimhouding met betrekking tot alle bijzonderheden de onderneming van de werkgever en daarmee verbonden onderneming(en) betreffende, of daarmee verband houdende) onverkort van kracht Beoordelingen De reguliere jaarlijkse beoordelingsronde, welke normalerwijze zou plaatsvinden in de periode november den Inzet medewerkers tot einde dienstverband en inkomensgarantie De werkgever zal de medewerker bij het aflopen van zijn eigen werk, zolang hij nog in loondienst is van de werkgever, zoveel als mogelijk op andere vervangende werkzaamheden inzetten. Indien de werkgever op enig moment gelegen voor het einde van de opzegtermijn, bepaalt dat de werknemer feitelijk geen werkzaamheden meer behoeft te verrichten vanwege vermindering of beëindiging van de projectactiviteiten, zal het dienstverband in stand blijven tot aan het einde van de opzegtermijn en zal derhalve ook doorbetaling van het salaris plaatsvinden.

22 22 Aldus opgemaakt en in drievoud ondertekend te Amersfoort op 10 december 2008 Aan werkgeverszijde: Van Hoogevest Bouw te Amersfoort, voor deze, Aan werknemerszijde: FNV Bouw, voor deze, J. Furst mevrouw Janna-Hilda Mud Directeur Regiobestuurder CNV Hout en Bouw, voor deze, mevrouw Winanda Ludwig Districtsbestuurder

Sociaal Plan. Van Hoogevest Utrecht. Van Werk Naar Werk. Sluiting van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Utrecht. Van Werk Naar Werk. Sluiting van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Sluiting van het bouwbedrijf Van Hoogevest Utrecht en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag. 5 2.1. Doelgericht van

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en SOCIAAL PLAN WIW De ondergetekenden Stichting Uitzicht en gemeente Nijmegen, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. Tankir, wethouder van de gemeente Nijmegen en voorzitter van het bestuur van Stichting

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement)

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) begripsbepalingen artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

Reglement Aanvulling pensioenopbouw ouderen bij ontslag Voor werknemers in het Natuursteenbedrijf geboren op of na 1 januari 1950

Reglement Aanvulling pensioenopbouw ouderen bij ontslag Voor werknemers in het Natuursteenbedrijf geboren op of na 1 januari 1950 Reglement Aanvulling pensioenopbouw ouderen bij ontslag Voor werknemers in het Natuursteenbedrijf geboren op of na 1 januari 1950 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Voorwaarden 3 Artikel

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting. ALGEMENE VOORWAARDEN RVDB INTERIM 1. Definities RvdB of RaymakersvdBruggen: onderdeel van de besloten vennootschap RaymakersKayser Personeel en Organisatie BV, gevestigd te Weesp kantoorhoudende aldaar

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014 Artikel 1a Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 juli 2014 zijn ontvangen

Nadere informatie

Schriftelijk besluit d.d. 17 maart 2011 van het bestuur van het Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven

Schriftelijk besluit d.d. 17 maart 2011 van het bestuur van het Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven Schriftelijk besluit d.d. 17 maart 2011 van het bestuur van het Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven Het Reglement Garantiefonds, zoals dat naar aanleiding van de behandeling in de bestuursvergadering

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

MAATREGELENVERORDENING IOAW EN IOAZ 2010

MAATREGELENVERORDENING IOAW EN IOAZ 2010 Pag.1/5 HOOFDSTUK 1ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI REGLEMENT per 1 januari 2006 van Stichting VUT fonds ECI houdende de regeling vrijwillig vervroegde uittreding. Bladnummer 1 van 6 DEFINITIES Artikel 1 1. In,dit reglement wordt verstaan onder: Stichting:

Nadere informatie

a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf;

a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf; I-c - Reglement Aanvullingsregelingen HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

Reglement Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag voor werknemers in de Afbouw geboren op of na 1 januari 1950

Reglement Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag voor werknemers in de Afbouw geboren op of na 1 januari 1950 Reglement Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag voor werknemers in de Afbouw geboren op of na 1 januari 1950 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel

Nadere informatie