Gebruikerstevredenheid Automobilisten Regionaal rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikerstevredenheid Automobilisten Regionaal rapport"

Transcriptie

1 Gebruikerstevredenheid Automobilisten 007 Regionaal rapport

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Gebruikers-tevredenheid Automobilisten 007 Regionaal rapport

3 Colofon Uitgegeven door: Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie: drs. A. Schoorlemmer Telefoon: Uitgevoerd door: TNS NIPO Amsterdam Datum: oktober 007 Status: definitief Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

4 Inhoudsopgave Inleiding 6. Achtergrond 6. Onderzoeksvragen 6. Aanpak/onderzoeksopzet 7. Leeswijzer 9. Noord-Nederland 0. Tevredenheid 0. Belang. Ontevredenheid en wensen 5. Oost-Nederland 6. Tevredenheid 6. Belang 0. Ontevredenheid en wensen. Regiospecifiek. IJsselmeergebied. Tevredenheid. Belang 8. Ontevredenheid en wensen 9. Regiospecifiek 9 5. Utrecht 0 5. Tevredenheid 0 5. Belang 5. Ontevredenheid en wensen 5 5. Regiospecifiek 5 6. Noord-Holland 7 6. Tevredenheid 7 6. Belang 6. Ontevredenheid en wensen 6. Regiospecifiek 7. Zuid-Holland 7. Tevredenheid 7. Belang 8 7. Ontevredenheid en wensen 9 8. Zeeland Tevredenheid Belang 5 8. Ontevredenheid en wensen Regiospecifiek 55 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

5 9. Noord-Brabant Tevredenheid Belang 6 9. Ontevredenheid en wensen 6 9. Regiospecifiek 6 0. Limburg Tevredenheid Belang Ontevredenheid en wensen 70 Bijlagen 7 Algemene kenmerken en achtergrond respondenten 7 Onderzoeksverantwoording 7 Vragenlijst 76 5 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

6 . Inleiding. Achtergrond In het kader van publieksvriendelijke dienstverlening meet Rijkswaterstaat (RWS) de tevredenheid onder de afnemers van haar diensten en producten. RWS heeft zeven corporate KPI s (key performance indicators) benoemd aan de hand waarvan de RWSdiensten jaarlijks worden gemeten en beoordeeld. Eén van deze KPI s is gebruikerstevredenheid. Dit onderzoek heeft betrekking op de gebruikerstevredenheid hoofdwegennet. De gebruikers worden in dit onderzoek verdeeld in twee groepen, te weten vrachtwagenchauffeurs en overige auto(snel)weggebruikers. Dit rapport beschrijft het onderzoek onder de overige weggebruikers (exclusief vrachtwagenchauffeurs). Er zijn twee rapporten geschreven: één met de landelijke resultaten en dit regionale rapport, waarin de verschillende diensten van Rijkswaterstaat afzonderlijk worden besproken. De resultaten voor de verschillende diensten zijn gebaseerd op de auto(snel)wegen in de regionale dienst waar men het afgelopen jaar het vaakst gebruik van heeft gemaakt.. Onderzoeksvragen De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd: In welke mate zijn weggebruikers tevreden over de doorstroming binnen het netwerk, de informatievoorziening vooraf en tijdens de rit, het rijplezier, de verzorgingsplaatsen langs de weg, het veilig gebruik kunnen maken van de auto(snel)weg en de hinder van wegwerkzaamheden? Welk belang hechten weggebruikers aan de doorstroming binnen het netwerk, de informatievoorziening vooraf en tijdens de rit, het rijplezier, de verzorgingsplaatsen langs de weg, het veilig gebruik kunnen maken van de auto(snel)weg en de hinder van wegwerkzaamheden? Welke wensen hebben weggebruikers ten aanzien van het hoofdwegennet? 6 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

7 . Aanpak/onderzoeksopzet Respondenten zijn met een digitale vragenlijst van ruim 80 vragen benaderd via TNS NIPObase, het panel van TNS NIPO. Hieruit is aselect een steekproef getrokken van mensen die wel eens gebruikmaken van de Nederlandse auto(snel)wegen. In totaal zijn.0 weggebruikers ondervraagd. Omdat het voor het onderzoek belangrijk is dat vergelijkingen gemaakt kunnen worden tussen de verschillende diensten van Rijkswaterstaat, zijn er voor elke dienst minimaal 00 respondenten ondervraagd. Verdere informatie over de aanpak van het onderzoek is te vinden in de bijlage Onderzoeksverantwoording. Voor alle tevredenheidsaspecten zijn de verschillen tussen de betreffende dienst en de landelijke scores vermeld. Er is sprake van een verschil als de gemiddelde scores tussen beide groepen significant verschillen op het 98%-niveau. In totaal zijn er 6 aspecten van tevredenheid uitgevraagd, verspreid over de vijf thema s van het Publiekswaardemodel (Resultaat, Afhandeling, Emotie, Prijs en Moeite). Deze aspecten zijn ondergebracht onder zeven overkoepelende aspecten waarvoor het belang is uitgevraagd. Het onderstaande schema laat zien welke tevredenheidsaspecten onder welke belangaspecten vallen. 7 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

8 Doorstroming Verkeersinformatie vooraf Verkeersinformatie tijdens de rit Rijplezier Verzorgingsplaatsen Veiligheid Hinder werkzaamheden Resultaat. Staat wegdek. Zichtbaarheid strepen en lijnen. Huidige verlichting. Veiligheid voor passerend verkeer 5. Doorstroommaatregelen 6. Veiligheid parkeerplaatsen 7. Tijdstip werkzaamheden Afhandeling 8. Informatie over WIU 9. DRIPS 0. Matrixborden. Verkeersinfo voorafgaand aan de rit. Verkeersinfo tijdens de rit. Informatie op tekstkarren. Betrouwbaarheid inschatten reistijden 5. Schoon zijn parkeerplaatsen 6. Schoon/opgeruimd zijn bermen Emotie 7. Ruimte bij pech 8. Voorzieningen parkeerplaatsen 9. Rijcomfort (t.g.v. wegdek) 0. Breedte rijstroken. Gedrag anderen Prijs. Geld uitgeven Moeite. Blauwe bewegwijzering Leesbaarheid blauwe borden Juistheid info op blauwe borden Plaats van de blauwe borden. Beschikbaarheid info omleidingroutes bij WIU 5. Hinderbeperking bij WIU 6. Snelheid beschikbaarheid weg na incident In de tweede paragraaf van elk hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de koppeling tussen tevredenheids- en belangaspecten. 8 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

9 In elke tweede paragraaf wordt een overzicht gegeven van de tevredenheids- en belangscores, gegroepeerd naar thema. Met behulp van kleuren en getallen (percentages) is aangegeven welk deel van de automobilisten (zeer) tevreden is over een aspect, dan wel hoe hoog het belang is dat aan een (overkoepelend) aspect wordt toegekend. De volgende legenda is van toepassing op deze overzichten. Tevredenheid (verticaal): 80% of meer (zeer) tevreden: groen 60-79% (zeer) tevreden: oranje minder dan 60% (zeer) tevreden: rood Belang (horizontaal): 90% of meer (zeer) hoog belang: rood 80-89% (zeer) hoog belang: oranje minder dan 80% (zeer) hoog belang: groen De combinaties rood-rood vormen belangrijke aandachtspunten in deze overzichten. Het betreft hier aspecten waaraan door veel automobilisten een hoog belang wordt toegekend, maar waarover de tevredenheid relatief laag is. De derde paragraaf van elk hoofdstuk bevat een inventarisatie van de punten van ontevredenheid en wensen van auto(snel)weggebruikers in de betreffende regionale dienst. Voor een aantal regio s zijn regiospecifieke vragen gesteld met betrekking tot een aantal maatregelen of projecten. Indien van toepassing worden deze regiospecifieke vragen in de vierde paragraaf behandeld. De gegeven antwoorden zijn gecodeerd. Alleen antwoordcategorieën die per dienst door % of meer van de weggebruikers zijn genoemd zijn in de rapportage opgenomen.. Leeswijzer Opbouw van het rapport De hoofdstukken tot en met 0 bevatten de resultaten voor de negen diensten. In de eerste paragraaf van elke hoofdstuk zijn voor de betreffende dienst de bevindingen grafisch weergegeven, gegroepeerd per thema uit het publiekswaardemodel. Tot slot De bijlage bevat een overzicht van algemene kenmerken van respondenten, de onderzoeksverantwoording en de vragenlijst. 9 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

10 . Noord-Nederland. Tevredenheid Resultaat Tevredenheid, Noord-Nederland Tijdstip werkzaamheden Benuttingsmaatregelen Veiligheid parkeerplaatsen 7 8 Veiligheid passerend verkeer 75 0 Verlichting 6 59 Wegmarkering Staat wegdek % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Resultaat zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Noord-Nederland zijn de weggebruikers significant meer tevreden over de benuttingsmaatregelen dan gemiddeld. In Noord- Nederland is 77% (zeer) tevreden, landelijk 6%. 0 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

11 Afhandeling Tevredenheid, Noord-Nederland Schoon zijn bermen en wegen 55 9 Schoon zijn parkeerplaaten 5 8 Betrouwbaarheid reistijd 6 8 Info tekstkarren Actuele info tijdens Actuele info vooraf 0 7 Info elektronische panelen Info matrixborden 5 67 Info over werkzaamheden % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Afhandeling zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Noord-Nederland zijn de weggebruikers significant meer tevreden over de betrouwbaarheid waarmee ze hun reistijd kunnen inschatten dan gemiddeld. In Noord-Nederland is 68% (zeer) tevreden, landelijk 59%. Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

12 Emotie Tevredenheid, Noord-Nederland Breedte rijstroken 80 5 Rijcomfort wegdek Voorzieningen parkeerplaatsen Veilige plaats bij pech % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Emotie wijkt de tevredenheid van gebruikers van de wegen in Noord-Nederland niet significant af van het landelijk beeld. Tevredenheid, Noord-Nederland Regelmatig ergernis Rijplezier niet verminderd % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Op het gebied van Emotie (gedrag) wijkt de mening van gebruikers van de wegen in Noord-Nederland niet significant af van het landelijk beeld. Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

13 Prijs 5 Tevredenheid, Noord-Nederland Manier geld uitgeven RWS % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Prijs wijkt de tevredenheid van gebruikers van de wegen in Noord-Nederland niet significant af van het landelijk beeld. Moeite 6 Tevredenheid, Noord-Nederland Beschikbaarheid rijbanen na ongeval Leesbaarheid borden 70 7 Juistheid borden Moment borden Beperking hinder werkzaamheden 6 9 Info over omleidingen 5 9 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Moeite zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Noord-Nederland zijn de weggebruikers significant meer tevreden over de snelheid waarmee alle rijbanen weer volledig beschikbaar zijn na een ongeval dan gemiddeld. In Noord- Nederland is 66% (zeer) tevreden, landelijk 5%. Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

14 . Belang Zeer hoog belang ( 90%) Hoog belang (80-89%) Minder hoog belang (< 80%) Resultaat. Staat wegdek 8. Zichtbaarheid strepen en lijnen 85. Huidige verlichting 65. Veiligheid voor passerend verkeer Doorstroommaatregelen Veiligheid parkeerplaatsen 8 7. Tijdstip werkzaamheden 57 Afhandeling 8. Informatie over WIU DRIPs 9 0. Matrixborden 8. Verkeersinfo voorafgaand aan de rit 8. Verkeersinfo tijdens de rit 77. Informatie op tekstkarren 9. Betrouwbaarheid inschatten reistijden Schoon zijn parkeerplaatsen Schoon/opgeruimd zijn bermen 57 Emotie 7. Ruimte bij pech Voorzieningen parkeerplaatsen Rijcomfort (t.g.v. wegdek) Breedte rijstroken 9. Gedrag anderen Prijs. Geld uitgeven Moeite. Blauwe bewegwijzering Leesbaarheid blauwe borden 9 Juistheid info op blauwe borden 95 Plaats van de blauwe borden 9. Beschikbaarheid info omleidingroutes bij WIU Hinderbeperking bij WIU Snelheid beschikbaarheid weg na incident 66 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

15 . Ontevredenheid en wensen De figuur geeft weer welk percentage van de weggebruikers in Noord- Nederland diverse (op basis van spontane antwoorden gecodeerde) punten van ontevredenheid en wensen kenbaar heeft gemaakt. Alleen items genoemd door minimaal % zijn weergegeven. 7 Wensen Noord-Nederland Ontevreden over informatievoorziening mbt omleidingen/problemen: niet correct, onvolledige routeaanduiding 5 Noemt specifieke plaats/provincie waarover ontevreden Ontevreden over toestand wegen: achterstallig onderhoud, veel slecht wegdek Ontevreden over coördinatie wegwerkzaamheden: ongelegen tijdstip, teveel tegelijk, te dicht bij elkaar Blijven staan van borden/afzettingen als er niet gewerkt wordt Ontevreden over onevenredige verdeling aandacht RWS: Randstad bevooroordeeld Ontevreden over uitvoering wegwerkzaamheden: werktempo, resultaat % % heeft geen wensen kenbaar gemaakt en 7% gaf expliciet aan geen (verdere) op- en aanmerkingen of wensen te hebben. 5% geeft aan tevreden dan wel niet ontevreden te zijn. 5 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

16 . Oost-Nederland. Tevredenheid Resultaat 8 Tevredenheid, Oost-Nederland Tijdstip werkzaamheden Benuttingsmaatregelen Veiligheid parkeerplaatsen 5 0 Veiligheid passerend verkeer 66 6 Verlichting Wegmarkering Staat wegdek % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Resultaat zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Oost-Nederland zijn de weggebruikers significant meer tevreden over de staat van de weg dan gemiddeld. In Oost- Nederland is 87% (zeer) tevreden, landelijk 8%. 6 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

17 Afhandeling 9 Tevredenheid, Oost-Nederland Schoon zijn bermen en wegen 57 7 Schoon zijn parkeerplaaten 50 0 Betrouwbaarheid reistijd Info tekstkarren Actuele info tijdens Actuele info vooraf 7 Info elektronische panelen 5 6 Info matrixborden 5 Info over werkzaamheden 7 5 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Afhandeling wijkt de tevredenheid van gebruikers van de wegen in Oost-Nederland niet significant af van het landelijk beeld. Emotie 0 Tevredenheid, Oost-Nederland Breedte rijstroken 8 Rijcomfort wegdek Voorzieningen parkeerplaatsen 55 8 Veilige plaats bij pech % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Emotie wijkt de tevredenheid van gebruikers van de wegen in Oost-Nederland niet significant af van het landelijk beeld. 7 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

18 Tevredenheid, Oost-Nederland Regelmatig ergernis Rijplezier niet verminderd % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Op het gebied van Emotie (gedrag) wijkt de mening van gebruikers van de wegen in Oost-Nederland niet significant af van het landelijk beeld. Prijs Tevredenheid, Oost-Nederland Manier geld uitgeven RWS 7 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Prijs wijkt de mening van gebruikers van de wegen in Oost-Nederland niet significant af van het landelijk beeld. 8 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

19 Moeite Tevredenheid, Oost-Nederland Beschikbaarheid rijbanen na ongeval 5 Leesbaarheid borden 7 Juistheid borden 7 Moment borden 7 Beperking hinder werkzaamheden Info over omleidingen 5 9 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Moeite wijkt de tevredenheid van gebruikers van de wegen in Oost-Nederland niet significant af van het landelijk beeld. 9 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

20 . Belang Zeer hoog belang ( 90%) Hoog belang (80-89%) Minder hoog belang (< 80%) Resultaat. Staat wegdek 87. Zichtbaarheid strepen en lijnen 86. Huidige verlichting 65. Veiligheid voor passerend verkeer Doorstroommaatregelen 6 6. Veiligheid parkeerplaatsen 7 7. Tijdstip werkzaamheden 6 Afhandeling 8. Informatie over WIU 8 9. DRIPs Matrixborden 76. Verkeersinfo voorafgaand aan de rit 85. Verkeersinfo tijdens de rit 7. Informatie op tekstkarren 9. Betrouwbaarheid inschatten reistijden 6 5. Schoon zijn parkeerplaatsen 5 6. Schoon/opgeruimd zijn bermen 60 Emotie 7. Ruimte bij pech Voorzieningen parkeerplaatsen Rijcomfort (t.g.v. wegdek) Breedte rijstroken 95. Gedrag anderen Prijs. Geld uitgeven Moeite. Blauwe bewegwijzering Leesbaarheid blauwe borden 95 Juistheid info op blauwe borden 97 Plaats van de blauwe borden 95. Beschikbaarheid info omleidingroutes bij WIU Hinderbeperking bij WIU Snelheid beschikbaarheid weg na incident 55 0 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

21 . Ontevredenheid en wensen De figuur geeft weer welk percentage van de weggebruikers in Oost- Nederland diverse (op basis van spontane antwoorden gecodeerde) punten van ontevredenheid en wensen kenbaar heeft gemaakt. Alleen items genoemd door minimaal % zijn weergegeven. Wensen Oost-Nederland Ontevreden over coördinatie wegwerkzaamheden: ongelegen tijdstip, teveel tegelijk, te dicht bij elkaar Ontevreden over informatievoorziening mbt omleidingen/problemen: niet correct, onvolledige routeaanduiding Blijven staan van borden/afzettingen als er niet gewerkt wordt Opmerking over gedrag medeweggebruikers Bekendheid RWS: je hoort er weinig/niks van, waar zijn ze voor, wat heb ik eraan? Ontevreden over oplossen fileprobleem: inadequate maatregelen, verergeren de zaak 0 5 % % heeft geen wensen kenbaar gemaakt en 6% gaf expliciet aan geen (verdere) op- en aanmerkingen of wensen te hebben. 6% geeft aan tevreden dan wel niet ontevreden te zijn.. Regiospecifiek In Nederland worden nieuwe autowegen als volgt vormgegeven: Gevraagd is of men wel eens op een weg met deze belijning heeft gereden. 9% doet dit regelmatig, 6% af en toe en 5% heeft nog nooit op zo n weg gereden. De mening van automobilisten die het vaakst in Oost-Nederland rijden over de geldende maximumsnelheid op een dergelijke weg loopt uiteen. % denkt dat dit 80 km/uur is, 8% dat dit 00 km/uur is. Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

22 Tweederde van de automobilisten in Oost-Nederland is (zeer) tevreden over een weg met deze vormgeving, % is (zeer) ontevreden (zie figuur 5). 5 Tevredenheid vormgeving weg Tevredenheid vormgeving weg % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Redenen om (deels) ontevreden te zijn over de vormgeving van deze weg zijn onder meer onvoldoende bekendheid (9% van degenen die (deels) ontevreden zijn), komt (vrij) druk over (%) en onbekendheid over de toegestane snelheden (%) (zie figuur 6). 6 Redenen voor ontevredenheid vormgeving weg Onvoldoende bekend met betekenis nieuwe belijning, onvoldoende voorlichting 9 Komt (vrij) druk over, geeft verwarring Onbekendheid over toegestane snelheden Niet overal toegepast, niet uniform Onvoldoende nut, liever in cijfers aangeven % Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

23 . IJsselmeergebied. Tevredenheid Resultaat 7 Tevredenheid, IJsselmeergebied Tijdstip werkzaamheden 5 7 Benuttingsmaatregelen Veiligheid parkeerplaatsen Veiligheid passerend verkeer Verlichting Wegmarkering 7 Staat wegdek % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Resultaat wijkt de tevredenheid van gebruikers van de wegen in het IJsselmeergebied niet significant af van het landelijk beeld. Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

24 Afhandeling 8 Tevredenheid, IJsselmeergebied Schoon zijn bermen en wegen Schoon zijn parkeerplaaten 9 Betrouwbaarheid reistijd Info tekstkarren Actuele info tijdens Actuele info vooraf 66 7 Info elektronische panelen 5 59 Info matrixborden Info over werkzaamheden % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Afhandeling zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In het IJsselmeergebied zijn de weggebruikers significant meer tevreden over de betrouwbaarheid waarmee ze hun reistijd kunnen inschatten dan gemiddeld. In het IJsselmeergebied is 68% (zeer) tevreden, landelijk 59%. In het IJsselmeergebied zijn de weggebruikers significant meer tevreden over de mate waarin bermen en wegen schoon/opgeruimd zijn dan gemiddeld. In het IJsselmeergebied is 67% (zeer) tevreden, landelijk 58%. Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

25 Emotie 9 Tevredenheid, IJsselmeergebied Breedte rijstroken Rijcomfort wegdek 6 Voorzieningen parkeerplaatsen Veilige plaats bij pech % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Emotie wijkt de tevredenheid van gebruikers van de wegen in het IJsselmeergebied niet significant af van het landelijk beeld. 0 Tevredenheid, IJsselmeergebied Regelmatig ergernis Rijplezier niet verminderd % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Op het gebied van Emotie (gedrag) wijkt de mening van gebruikers van de wegen in het IJsselmeergebied niet significant af van het landelijk beeld. 5 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

26 Prijs Tevredenheid, IJsselmeergebied Manier geld uitgeven RWS 5 7 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Prijs wijkt de mening van gebruikers van de wegen in het IJsselmeergebied niet significant af van het landelijk beeld. 6 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

27 Moeite Tevredenheid, IJsselmeergebied Beschikbaarheid rijbanen na ongeval 5 Leesbaarheid borden 6 6 Juistheid borden 0 69 Moment borden Beperking hinder werkzaamheden Info over omleidingen % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Moeite zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In het IJsselmeergebied zijn de weggebruikers significant minder tevreden over de juistheid van de informatie op de blauwe borden dan gemiddeld. In het IJsselmeergebied is 89% (zeer) tevreden, landelijk 96%. In het IJsselmeergebied zijn de weggebruikers significant meer tevreden over de snelheid waarmee alle rijbanen weer volledig beschikbaar zijn na een ongeval dan gemiddeld. In het IJsselmeergebied is 6% (zeer) tevreden, landelijk 5%. 7 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

28 . Belang Zeer hoog belang ( 90%) Hoog belang (80-89%) Minder hoog belang (< 80%) Resultaat. Staat wegdek 76. Zichtbaarheid strepen en lijnen 85. Huidige verlichting 65. Veiligheid voor passerend verkeer 8 5. Doorstroommaatregelen Veiligheid parkeerplaatsen 5 7. Tijdstip werkzaamheden 68 Afhandeling 8. Informatie over WIU 8 9. DRIPs 9 0. Matrixborden 7. Verkeersinfo voorafgaand aan de rit 89. Verkeersinfo tijdens de rit 78. Informatie op tekstkarren 9. Betrouwbaarheid inschatten reistijden Schoon zijn parkeerplaatsen 5 6. Schoon/opgeruimd zijn bermen 67 Emotie 7. Ruimte bij pech 7 8. Voorzieningen parkeerplaatsen 6 9. Rijcomfort (t.g.v. wegdek) Breedte rijstroken 9. Gedrag anderen 8 Prijs. Geld uitgeven Moeite. Blauwe bewegwijzering Leesbaarheid blauwe borden 9 Juistheid info op blauwe borden 89 Plaats van de blauwe borden 9. Beschikbaarheid info omleidingroutes bij WIU Hinderbeperking bij WIU 6 6. Snelheid beschikbaarheid weg na incident 6 8 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

29 . Ontevredenheid en wensen De figuur geeft weer welk percentage van de weggebruikers in het IJsselmeergebied diverse (op basis van spontane antwoorden gecodeerde) punten van ontevredenheid en wensen kenbaar heeft gemaakt. Alleen items genoemd door minimaal % zijn weergegeven. Wensen IJsselmeergebied Ontevreden over informatievoorziening mbt omleidingen/problemen: niet correct, onvolledige routeaanduiding 5 Ontevreden over uitbreiding wegennet: te weinig nieuwe wegen, verkeerde keuzes Ontevreden over oplossen fileprobleem: inadequate maatregelen, verergeren de zaak Noemt specifieke plaats/provincie waarover ontevreden Bekendheid RWS: je hoort er weinig/niks van, waar zijn ze voor, wat heb ik eraan? Blijven staan van borden/afzettingen als er niet gewerkt wordt Ontevreden over uitvoering wegwerkzaamheden: werktempo, resultaat Ontevreden over verlichting: buiten Randstad een zwart gat % % heeft geen wensen kenbaar gemaakt en 6% gaf expliciet aan geen (verdere) op- en aanmerkingen of wensen te hebben. % geeft aan tevreden dan wel niet ontevreden te zijn.. Regiospecifiek Op het traject A6 Almere Muiderberg zijn problemen met de Hollandse Brug. Hierdoor kan het vrachtverkeer tijdelijk geen gebruik maken van deze brug. Aan automobilisten die wel eens over deze brug rijden is gevraagd op ze of de hoogte zijn van deze situatie. Dit is het geval voor bijna alle automobilisten (98%). Automobilisten die op de hoogte zijn van deze situatie hebben hier vooral via de media (krant, radio, tv) kennis van genomen (88%). 67% heeft dit (ook) via borden langs de weg gedaan, 5% via familie, collega s en/of bekenden. Voor veruit de meeste (86%) automobilisten (die bekend zijn met de situatie) heeft deze situatie geen gevolgen voor hen als weggebruikers op dit traject. Voor % heeft deze situatie wel gevolgen. De belangrijkste gevolgen zijn het is er rustiger, minder file, betere doorstroming, maar daarnaast juist ook meer vertraging. 9 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

30 5. Utrecht 5. Tevredenheid Resultaat Tevredenheid, Utrecht Tijdstip werkzaamheden Benuttingsmaatregelen Veiligheid parkeerplaatsen 0 Veiligheid passerend verkeer 68 6 Verlichting Wegmarkering 7 Staat wegdek 0 7 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Resultaat zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Utrecht zijn de weggebruikers significant meer tevreden over de verlichting dan gemiddeld. In Utrecht is 78% (zeer) tevreden, landelijk 69%. 0 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

31 Afhandeling 5 Tevredenheid, Utrecht Schoon zijn bermen en wegen Schoon zijn parkeerplaaten 5 6 Betrouwbaarheid reistijd Info tekstkarren Actuele info tijdens Actuele info vooraf Info elektronische panelen 8 6 Info matrixborden 7 5 Info over werkzaamheden % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Afhandeling zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Utrecht zijn de weggebruikers significant minder tevreden over de reisinformatie die ze vooraf krijgen dan gemiddeld. In Utrecht is 78% (zeer) tevreden, landelijk 85%. Emotie 6 Tevredenheid, Utrecht Breedte rijstroken 75 7 Rijcomfort wegdek 6 9 Voorzieningen parkeerplaatsen 7 Veilige plaats bij pech % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

32 Op het thema Emotie zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Utrecht zijn de weggebruikers significant minder tevreden over de breedte van de rijstroken dan gemiddeld. In Utrecht is 88% (zeer) tevreden, landelijk 9%. 7 Tevredenheid, Utrecht Regelmatig ergernis Rijplezier niet verminderd % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Op het gebied van Emotie (gedrag) wijkt de mening van gebruikers van de wegen in Utrecht niet significant af van het landelijk beeld. Prijs 8 Tevredenheid, Utrecht Manier geld uitgeven RWS % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Prijs wijkt de mening van gebruikers van de wegen in Utrecht niet significant af van het landelijk beeld. Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

33 Moeite 9 Tevredenheid, Utrecht Beschikbaarheid rijbanen na ongeval 5 7 Leesbaarheid borden Juistheid borden 5 7 Moment borden 7 Beperking hinder werkzaamheden Info over omleidingen % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Moeite wijkt de mening van gebruikers van de wegen in Utrecht niet significant af van het landelijk beeld. Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

34 5. Belang Zeer hoog belang ( 90%) Hoog belang (80-89%) Minder hoog belang (< 80%) Resultaat. Staat wegdek 8. Zichtbaarheid strepen en lijnen 86. Huidige verlichting 78. Veiligheid voor passerend verkeer 8 5. Doorstroommaatregelen 6 6. Veiligheid parkeerplaatsen 7. Tijdstip werkzaamheden 66 Afhandeling 8. Informatie over WIU 8 9. DRIPs 9 0. Matrixborden 7. Verkeersinfo voorafgaand aan de rit 78. Verkeersinfo tijdens de rit 69. Informatie op tekstkarren 9. Betrouwbaarheid inschatten reistijden 5 5. Schoon zijn parkeerplaatsen 5 6. Schoon/opgeruimd zijn bermen 6 Emotie 7. Ruimte bij pech Voorzieningen parkeerplaatsen 5 9. Rijcomfort (t.g.v. wegdek) Breedte rijstroken 88. Gedrag anderen 0 Prijs. Geld uitgeven Moeite. Blauwe bewegwijzering Leesbaarheid blauwe borden 9 Juistheid info op blauwe borden 96 Plaats van de blauwe borden 95. Beschikbaarheid info omleidingroutes bij WIU 6 5. Hinderbeperking bij WIU 6 6. Snelheid beschikbaarheid weg na incident 6 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

35 5. Ontevredenheid en wensen De figuur geeft weer welk percentage van de weggebruikers in Utrecht diverse (op basis van spontane antwoorden gecodeerde) punten van ontevredenheid en wensen kenbaar heeft gemaakt. Alleen items genoemd door minimaal % zijn weergegeven. 0 Wensen, Utrecht Ontevreden over oplossen fileprobleem: inadequate maatregelen, verergeren de zaak Opmerking over toegestane snelheden (algemeen) Ontevreden over informatievoorziening mbt omleidingen/problemen: niet correct, onvolledige routeaanduiding Ontevreden over coördinatie wegwerkzaamheden: ongelegen tijdstip, teveel tegelijk, te dicht bij elkaar Ontevreden over toestand wegen: achterstallig onderhoud, veel slecht wegdek Blijven staan van borden/afzettingen als er niet gewerkt wordt Opmerking over gedrag medeweggebruikers Ontevreden over bedrijfscultuur RWS: bureaucratie, log apparaat, arrogantie Onderhoud/toezicht parkeerhavens (incl. toiletten) 0 5 % 6% heeft geen wensen kenbaar gemaakt en 7% gaf expliciet aan geen (verdere) op- en aanmerkingen of wensen te hebben. % geeft aan tevreden dan wel niet ontevreden te zijn. 5. Regiospecifiek Op dit moment wordt er gewerkt aan de A tussen Amsterdam en Utrecht om extra rijstroken aan te leggen. Aan de automobilisten die wel eens op de A tussen Amsterdam en Utrecht rijden, is gevraagd of ze wel eens hinder van deze werkzaamheden ondervinden. % van de automobilisten die wel eens op de A tussen Amsterdam en Utrecht rijden heeft altijd hinder van de werkzaamheden, 8% regelmatig, 57% soms en % nooit (figuur ). Over de informatie die men krijgt over deze werkzaamheden en de (mogelijke) hinder als gevolg van deze werkzaamheden is 80% (zeer) tevreden. 6% is hierover ontevreden (figuur ). Aspecten van de informatie waarover men (deels) ontevreden is, zijn onvoldoende informatieverstrekking, hoor er niets/weinig over (6% van degenen die (deels) ontevreden zijn), informatie komt te laat (%) en onvoldoende duidelijkheid (8%). Percentages gebaseerd op ondervraagden 5 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

36 Ondervinden hinder werkzaamheden Ondervinden hinder werkzaamheden % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Altijd Regelmatig Soms Nooit Tevredenheid informatie werkzaamheden Tevredenheid informatie werkzaamheden % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% % van de automobilisten die het vaakst gebruikmaken van de auto(snel)wegen in Utrecht stoort zich wel eens aan bepaalde omgevingskenmerken als ze op de auto(snel)wegen in de provincie Utrecht rijden. 86% doet dit niet. Automobilisten die zich wel eens storen aan bepaalde omgevingskenmerken noemen onder andere reclame, onnodige teksten (9% van de automobilisten die zich storen), bedrijven, showrooms (%) en geluidsschermen (%). Percentages gebaseerd op ondervraagden 6 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

37 6. Noord-Holland 6. Tevredenheid Resultaat Tevredenheid, Noord-Holland Tijdstip werkzaamheden Benuttingsmaatregelen 7 6 Veiligheid parkeerplaatsen 0 5 Veiligheid passerend verkeer Verlichting Wegmarkering Staat wegdek % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Resultaat zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Noord-Holland zijn de weggebruikers significant minder tevreden over de wegmarkering dan gemiddeld. In Noord-Holland is 78% (zeer) tevreden, landelijk 8%. In Noord-Holland zijn de weggebruikers significant minder tevreden over de benuttingsmaatregelen dan gemiddeld. In Noord-Holland is 9% (zeer) tevreden, landelijk 6%. 7 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

38 Afhandeling Tevredenheid, Noord-Holland Schoon zijn bermen en wegen 59 5 Schoon zijn parkeerplaaten Betrouwbaarheid reistijd 50 Info tekstkarren Actuele info tijdens Actuele info vooraf 5 70 Info elektronische panelen Info matrixborden Info over werkzaamheden % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Afhandeling wijkt de tevredenheid van gebruikers van de wegen in Noord-Holland niet significant af van het landelijk beeld. Emotie 5 Tevredenheid, Noord-Holland Breedte rijstroken 77 7 Rijcomfort wegdek 65 0 Voorzieningen parkeerplaatsen 7 7 Veilige plaats bij pech % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Emotie wijkt de tevredenheid van gebruikers van de wegen in Noord-Holland niet significant af van het landelijk beeld. 8 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

39 6 Tevredenheid, Noord-Holland Regelmatig ergernis Rijplezier niet verminderd % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Op het thema Emotie (gedrag) zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Noord-Holland zijn de weggebruikers het significant minder eens met de stelling dat hun rijplezier niet wordt verminderd door het rijgedrag van andere weggebruikers dan gemiddeld. In Noord-Holland is 5% het hier (helemaal) mee eens, landelijk %. Prijs 7 Tevredenheid, Noord-Holland Manier geld uitgeven RWS % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Prijs wijkt de mening van gebruikers van de wegen in Noord-Holland niet significant af van het landelijk beeld. 9 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

40 Moeite 8 Tevredenheid, Noord-Holland Beschikbaarheid rijbanen na ongeval 8 Leesbaarheid borden 70 Juistheid borden 0 76 Moment borden 67 8 Beperking hinder werkzaamheden Info over omleidingen % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Moeite zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Noord-Holland zijn de weggebruikers significant minder tevreden over de manier waarop de hinder van werkzaamheden wordt beperkt dan gemiddeld. In Noord-Holland is 5% (zeer) tevreden, landelijk 6%. In Noord-Holland zijn de weggebruikers significant minder tevreden over het moment waarop ze informatie krijgen via blauwe verkeersborden dan gemiddeld. In Noord-Holland is 90% (zeer) tevreden, landelijk 9%. In Noord-Holland zijn de weggebruikers significant minder tevreden over de snelheid waarmee alle rijbanen weer volledig beschikbaar zijn na een ongeval dan gemiddeld. In Noord-Holland is 6% (zeer) tevreden, landelijk 5%. 0 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

41 6. Belang Zeer hoog belang ( 90%) Hoog belang (80-89%) Minder hoog belang (< 80%) Resultaat. Staat wegdek 8. Zichtbaarheid strepen en lijnen 78. Huidige verlichting 7. Veiligheid voor passerend verkeer 7 5. Doorstroommaatregelen 9 6. Veiligheid parkeerplaatsen 7. Tijdstip werkzaamheden 59 Afhandeling 8. Informatie over WIU DRIPs 9 0. Matrixborden 77. Verkeersinfo voorafgaand aan de rit 85. Verkeersinfo tijdens de rit 7. Informatie op tekstkarren 9. Betrouwbaarheid inschatten reistijden 5 5. Schoon zijn parkeerplaatsen 5 6. Schoon/opgeruimd zijn bermen 6 Emotie 7. Ruimte bij pech Voorzieningen parkeerplaatsen 7 9. Rijcomfort (t.g.v. wegdek) Breedte rijstroken 90. Gedrag anderen 5 Prijs. Geld uitgeven Moeite. Blauwe bewegwijzering Leesbaarheid blauwe borden 9 Juistheid info op blauwe borden 96 Plaats van de blauwe borden 90. Beschikbaarheid info omleidingroutes bij WIU Hinderbeperking bij WIU 5 6. Snelheid beschikbaarheid weg na incident 6 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

42 6. Ontevredenheid en wensen De figuur geeft weer welk percentage van de weggebruikers in Noord- Holland diverse (op basis van spontane antwoorden gecodeerde) punten van ontevredenheid en wensen kenbaar heeft gemaakt. Alleen items genoemd door minimaal % zijn weergegeven. 9 Wensen, Noord-Holland Ontevreden over coördinatie wegwerkzaamheden: ongelegen tijdstip, teveel tegelijk, te dicht bij elkaar 5 Ontevreden over oplossen fileprobleem: inadequate maatregelen, verergeren de zaak Ontevreden over informatievoorziening mbt omleidingen/problemen: niet correct, onvolledige routeaanduiding Ontevreden over toestand wegen: achterstallig onderhoud, veel slecht wegdek Ontevreden over uitbreiding wegennet: te weinig nieuwe wegen, verkeerde keuzes Opmerking over toegestane snelheden (algemeen) Blijven staan van borden/afzettingen als er niet gewerkt wordt % 8% heeft geen wensen kenbaar gemaakt en 5% gaf expliciet aan geen (verdere) op- en aanmerkingen of wensen te hebben. % geeft aan tevreden dan wel niet ontevreden te zijn. 6. Regiospecifiek 5% van de automobilisten die het vaakst in Noord-Holland rijden kent de brochure en/of de poster Ga goed geïnformeerd op weg in Noord- Holland én heeft de informatie hierin ook gebruikt. Slechts % kent deze brochure en/of poster, maar vond de informatie niet bruikbaar. % geeft aan de brochure en/of poster te kennen, maar deze informatie liever uit andere bronnen te halen. Een overgrote meerderheid (7%) van de automobilisten die het vaakst in Noord-Holland rijden kent de brochure en/of poster niet (zie figuur 0). Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

43 0 Bekendheid en gebruik brochure en/of poster Brochure en/of poster 5 7 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja, ken brochure/poster, en ook gebruikt Ja, ken brochure/poster, maar haal info liever van elders Ja, ken brochure/poster, maar info niet bruikbaar Nee, ken brochure/poster niet Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

44 7. Zuid-Holland 7. Tevredenheid Resultaat Tevredenheid, Zuid-Holland Tijdstip werkzaamheden Benuttingsmaatregelen 5 0 Veiligheid parkeerplaatsen 8 0 Veiligheid passerend verkeer Verlichting Wegmarkering Staat wegdek % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Resultaat zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Zuid-Holland zijn de weggebruikers significant meer tevreden over de verlichting dan gemiddeld. In Zuid-Holland is 77% (zeer) tevreden, landelijk 69%. Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

45 Afhandeling Tevredenheid, Zuid-Holland Schoon zijn bermen en wegen Schoon zijn parkeerplaaten Betrouwbaarheid reistijd 8 5 Info tekstkarren 80 6 Actuele info tijdens Actuele info vooraf 0 76 Info elektronische panelen Info matrixborden 60 Info over werkzaamheden % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Afhandeling zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Zuid-Holland zijn de weggebruikers significant minder tevreden over de betrouwbaarheid waarmee ze hun reistijd kunnen inschatten dan gemiddeld. In Zuid-Holland is 5% (zeer) tevreden, landelijk 59%. Emotie Tevredenheid, Zuid-Holland Breedte rijstroken 88 6 Rijcomfort wegdek 5 70 Voorzieningen parkeerplaatsen 8 5 Veilige plaats bij pech % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Emotie wijkt de mening van gebruikers van de wegen in Zuid-Holland niet significant af van het landelijk beeld. 5 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

46 Tevredenheid, Zuid-Holland Regelmatig ergernis 5 8 Rijplezier niet verminderd % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Op het gebied van Emotie (gedrag) wijkt de mening van gebruikers van de wegen in Zuid-Holland niet significant af van het landelijk beeld. 6 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

47 Prijs 5 Tevredenheid, Zuid-Holland Manier geld uitgeven RWS % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Prijs wijkt de mening van gebruikers van de wegen in Zuid-Holland niet significant af van het landelijk beeld. Moeite 6 Tevredenheid, Zuid-Holland Beschikbaarheid rijbanen na ongeval 0 Leesbaarheid borden 9 7 Juistheid borden 5 7 Moment borden 7 5 Beperking hinder werkzaamheden 59 6 Info over omleidingen % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Moeite zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Zuid-Holland zijn de weggebruikers significant minder tevreden over de snelheid waarmee alle rijbanen weer volledig beschikbaar zijn na een ongeval dan gemiddeld. In Zuid-Holland is % (zeer) tevreden, landelijk 5%. 7 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

48 7. Belang Zeer hoog belang ( 90%) Hoog belang (80-89%) Minder hoog belang (< 80%) Resultaat. Staat wegdek 78. Zichtbaarheid strepen en lijnen 80. Huidige verlichting 77. Veiligheid voor passerend verkeer Doorstroommaatregelen Veiligheid parkeerplaatsen 9 7. Tijdstip werkzaamheden 6 Afhandeling 8. Informatie over WIU DRIPs 9 0. Matrixborden 7. Verkeersinfo voorafgaand aan de rit 86. Verkeersinfo tijdens de rit 7. Informatie op tekstkarren 9. Betrouwbaarheid inschatten reistijden 5 5. Schoon zijn parkeerplaatsen 5 6. Schoon/opgeruimd zijn bermen 5 Emotie 7. Ruimte bij pech Voorzieningen parkeerplaatsen 5 9. Rijcomfort (t.g.v. wegdek) Breedte rijstroken 9. Gedrag anderen 0 Prijs. Geld uitgeven Moeite. Blauwe bewegwijzering Leesbaarheid blauwe borden 9 Juistheid info op blauwe borden 97 Plaats van de blauwe borden 95. Beschikbaarheid info omleidingroutes bij WIU 6 5. Hinderbeperking bij WIU 6 6. Snelheid beschikbaarheid weg na incident 8 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

49 7. Ontevredenheid en wensen De figuur geeft weer welk percentage van de weggebruikers in Zuid- Holland diverse (op basis van spontane antwoorden gecodeerde) punten van ontevredenheid en wensen kenbaar heeft gemaakt. Alleen items genoemd door minimaal % zijn weergegeven. 7 Wensen, Zuid-Holland Ontevreden over informatievoorziening mbt omleidingen/problemen: niet correct, onvolledige routeaanduiding 5 Opmerking over toegestane snelheden (algemeen) Opmerking over gedrag medeweggebruikers Blijven staan van borden/afzettingen als er niet gewerkt wordt Ontevreden over oplossen fileprobleem: inadequate maatregelen, verergeren de zaak Ontevreden over situaties t.g.v. vrachtverkeer, inhaalverbod overtreden Ontevreden over uitbreiding wegennet: te weinig nieuwe wegen, verkeerde keuzes Ontevreden over coördinatie wegwerkzaamheden: ongelegen tijdstip, teveel tegelijk, te dicht bij elkaar % % heeft geen wensen kenbaar gemaakt en % gaf expliciet aan geen (verdere) op- en aanmerkingen of wensen te hebben. % geeft aan tevreden dan wel niet ontevreden te zijn. 9 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

50 8. Zeeland 8. Tevredenheid Resultaat 8 Tevredenheid, Zeeland Tijdstip werkzaamheden 5 9 Benuttingsmaatregelen Veiligheid parkeerplaatsen Veiligheid passerend verkeer Verlichting 50 0 Wegmarkering Staat wegdek % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Resultaat zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Zeeland zijn de weggebruikers significant minder tevreden over de verlichting dan gemiddeld. In Zeeland is 5% (zeer) tevreden, landelijk 69%. 50 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

51 Afhandeling 9 Tevredenheid, Zeeland Schoon zijn bermen en wegen Schoon zijn parkeerplaaten Betrouwbaarheid reistijd Info tekstkarren 7 5 Actuele info tijdens Actuele info vooraf Info elektronische panelen 58 5 Info matrixborden Info over werkzaamheden % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Afhandeling zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Zeeland zijn de weggebruikers significant meer tevreden over de betrouwbaarheid waarmee ze hun reistijd kunnen inschatten dan gemiddeld. In Zeeland is 7% (zeer) tevreden, landelijk 59%. In Zeeland zijn de weggebruikers significant meer tevreden over de mate waarin bermen en wegen schoon/opgeruimd zijn dan gemiddeld. In Zeeland is 76% (zeer) tevreden, landelijk 59%. 5 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

52 Emotie 50 Tevredenheid, Zeeland Breedte rijstroken 77 8 Rijcomfort wegdek 8 76 Voorzieningen parkeerplaatsen 9 Veilige plaats bij pech % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Emotie wijkt de tevredenheid van gebruikers van de wegen in Zeeland niet significant af van het landelijk beeld. 5 Tevredenheid, Zeeland Regelmatig ergernis Rijplezier niet verminderd % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Op het gebied van Emotie (gedrag) wijkt de mening van gebruikers van de wegen in Zeeland niet significant af van het landelijk beeld. 5 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

53 Prijs 5 Tevredenheid, Zeeland Manier geld uitgeven RWS 7 9 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het gebied van Prijs wijkt de mening van gebruikers van de wegen in Zeeland niet significant af van het landelijk beeld. Moeite 5 Tevredenheid, Zeeland Beschikbaarheid rijbanen na ongeval 6 9 Leesbaarheid borden 7 Juistheid borden 77 Moment borden Beperking hinder werkzaamheden Info over omleidingen % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Op het thema Moeite zijn er de volgende significante verschillen met de landelijke scores: In Zeeland zijn de weggebruikers significant meer tevreden over de snelheid waarmee alle rijbanen weer volledig beschikbaar zijn na een ongeval dan gemiddeld. In Zeeland is 66% (zeer) tevreden, landelijk 5%. 5 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

54 8. Belang Zeer hoog belang ( 90%) Hoog belang (80-89%) Resultaat. Staat wegdek 88. Zichtbaarheid strepen en lijnen 79. Huidige verlichting 5. Veiligheid voor passerend verkeer Doorstroommaatregelen Veiligheid parkeerplaatsen Tijdstip werkzaamheden 57 Afhandeling 8. Informatie over WIU DRIPs 9 0. Matrixborden 79. Verkeersinfo voorafgaand aan de rit 90. Verkeersinfo tijdens de rit 75. Informatie op tekstkarren 95. Betrouwbaarheid inschatten reistijden 7 5. Schoon zijn parkeerplaatsen Schoon/opgeruimd zijn bermen 76 Emotie 7. Ruimte bij pech 7 8. Voorzieningen parkeerplaatsen 5 9. Rijcomfort (t.g.v. wegdek) 8 0. Breedte rijstroken 9. Gedrag anderen Prijs. Geld uitgeven Moeite. Blauwe bewegwijzering Leesbaarheid blauwe borden 95 Juistheid info op blauwe borden 98 Plaats van de blauwe borden 9. Beschikbaarheid info omleidingroutes bij WIU Hinderbeperking bij WIU Snelheid beschikbaarheid weg na incident 66 5 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

55 8. Ontevredenheid en wensen De figuur geeft weer welk percentage van de weggebruikers in Zeeland diverse (op basis van spontane antwoorden gecodeerde) punten van ontevredenheid en wensen kenbaar heeft gemaakt. Alleen items genoemd door minimaal % zijn weergegeven. 5 Wensen, Zeeland Ontevreden over informatievoorziening mbt omleidingen/problemen: niet correct, onvolledige routeaanduiding 7 Noemt specifieke plaats/provincie waarover ontevreden 5 Ontevreden over coördinatie wegwerkzaamheden: ongelegen tijdstip, teveel tegelijk, te dicht bij elkaar Ontevreden over toestand wegen: achterstallig onderhoud, veel slecht wegdek Ontevreden over verlichting: buiten Randstad een zwart gat Bekendheid RWS: je hoort er weinig/niks van, waar zijn ze voor, wat heb ik eraan? Ontevreden over uitbreiding wegennet: te weinig nieuwe wegen, verkeerde keuzes Onderhoud/toezicht parkeerhavens (incl. toiletten) Opmerking over toegestane snelheden (algemeen) Toegankelijkheid RWS: waar zijn te vinden, hoe neem ik contact op? Blijven staan van borden/afzettingen als er niet gewerkt wordt % 8% heeft geen wensen kenbaar gemaakt en 0% gaf expliciet aan geen (verdere) op- en aanmerkingen of wensen te hebben. % geeft aan tevreden dan wel niet ontevreden te zijn. 8. Regiospecifiek Om weggebruikers goed te kunnen informeren over wegwerkzaamheden in de regio Zeeland is er een folder ontwikkeld: 55 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

56 77% van de automobilisten die het vaakst van de auto(snel)wegen in Zeeland gebruikmaken heeft deze folder niet gezien. 9% heeft de folder wel gezien, maar niet gelezen. % heeft de folder gezien én gelezen. Van degenen die de folder hebben gezien én gelezen (totaal ondervraagden: ), is 7% van mening dat deze folder volledig tegemoet kwam aan de informatiebehoefte omtrent wegwerkzaamheden in Zeeland. Bij % kwam de folder hieraan gedeeltelijk tegemoet, bij 6% kwam de folder hier niet aan tegemoet. Van degenen die de folder niet hebben gelezen heeft 6% behoefte aan informatie over wegwerkzaamheden in Zeeland, 9% heeft dit niet. Voor een drietal trajecten is respondenten gevraagd aan te geven wie zij denken dat verantwoordelijk is of zijn voor het beheer. Voor elk van de drie trajecten wordt hieronder de top 5 van genoemde partijen weergegeven. A58 Vlissingen Bergen op Zoom Rijkwaterstaat (6%) De provincie (7%) Het Rijk (9%) De overheid (%) Ministerie van V&W (%) De werkelijke beheerder van dit traject is Rijkswaterstaat. N56 Goes Zierikzee De provincie (%) Rijkswaterstaat (7%) Het Rijk (%) O.a. de gemeente, provinciale waterstaat en waterschap (%) O.a. Ministerie van V&W, de overheid (%) De werkelijke beheerder van dit traject is de provincie. N6 Schoondijke Terneuzen De provincie (%) Rijkswaterstaat (%) De gemeente (7%) Provinciale waterstaat (%) Waterschap (%) De werkelijke beheerder van dit traject is Rijkswaterstaat. 56 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Regionaal rapport februari 0 Datum Juni 0 Status Definitief Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal September 0 Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten. Regionaal rapport september 2011

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten. Regionaal rapport september 2011 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Regionaal rapport september 0 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Regionaal rapport september 0 Datum November 0 Status Definitief Gebruikerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

!!" # "!" #$$%&$'()*!" ++,-. /

!! # ! #$$%&$'()*! ++,-. / !!" # "!" #$$%&$'()*!" ++,-. / " $" '##&!! #!!!&!'(( () #!(& )) /0) )'. 0)% ) )% ) *+#,( ') -,5)& '' /0 '# ' '# ') 00 0'# '',0'( ' 0'* '( 000'% '* '& '( /!0) '(),! ) '(',!) '( 6( '(( 0 0 0* '* '*) 0 '*'

Nadere informatie

Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat Juni Definitief

Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat Juni Definitief Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat Juni 2013 - Definitief Inhoud 1. Management samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Algemene tevredenheid en belang 10 3. Kwaliteit en verkeersveiligheid

Nadere informatie

Pilot gezamenlijk onderzoek Rijkswaterstaat en provincies

Pilot gezamenlijk onderzoek Rijkswaterstaat en provincies Pilot gezamenlijk onderzoek Rijkswaterstaat en provincies Juni 2012 Titel rapportage Inhoud 1 Inleiding - 3 1.1 Achtergrond - 3 1.2 Onderzoeksopzet - 4 1.3 Leeswijzer 4 2 Provinciale wegen - 6 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h

Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h Onderzoek weggebruikers experimenttrajecten A2, A6, A7 en A16 Datum September 2011 Status Definitief Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

1. Samenvatting 5. 1. Inleiding 8. 2. Algemene tevredenheid en belang 11. 3. Kwaliteit en verkeersveiligheid 20. 4.

1. Samenvatting 5. 1. Inleiding 8. 2. Algemene tevredenheid en belang 11. 3. Kwaliteit en verkeersveiligheid 20. 4. Gemeenschappelijk onderzoek gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat December 2015 Inhoud 1. Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Algemene tevredenheid en belang 11 3. Kwaliteit en verkeersveiligheid 20 4.

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten. Landelijk rapport september 2011

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten. Landelijk rapport september 2011 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Landelijk rapport september 0 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Landelijk rapport september 0 Datum november 0 Status Definitief Gebruikerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek fietsweggebruikers Gemeente Provincie Waterschap - Rijkswaterstaat

Onderzoek fietsweggebruikers Gemeente Provincie Waterschap - Rijkswaterstaat Onderzoek fietsweggebruikers Gemeente Provincie Waterschap - Rijkswaterstaat Februari 2017 2 Inhoud Samenvatting 4 1. Inleiding 7 2. Algemene tevredenheid en belang 10 3. Kwaliteit 19 4. Veiligheid 22

Nadere informatie

Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015. A15 Maasvlakte-Vaanplein

Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015. A15 Maasvlakte-Vaanplein Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015 A15 Maasvlakte-Vaanplein Algemene kenmerken respondenten 2 Respons panelleden Omvang panel: 702 klantpanelleden (okt. 2014: 702 leden) Totale respons:

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek vrachtwagenchauffeurs. Datum December 2009 Status Definitief

Gebruikerstevredenheidsonderzoek vrachtwagenchauffeurs. Datum December 2009 Status Definitief Gebruikerstevredenheidsonderzoek vrachtwagenchauffeurs Datum December 009 Status Definitief Gebruikerstevredenheidsonderzoek vrachtwagenchauffeurs Datum December 009 Status Definitief Gebruikerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Samenvatting Ruim acht op de tien van alle Leidenaren vindt de binnenstad voldoende

Nadere informatie

Kerncijfers Verkeer. Uitgave 2006

Kerncijfers Verkeer. Uitgave 2006 Kerncijfers Verkeer Uitgave 2006 Inleiding In deze publicatie wordt aan de hand van een aantal voorbeelden inzicht gegeven in de ontwikkeling op het gebied van verkeer. Het geeft antwoord op vragen als:

Nadere informatie

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Michael van Egeraat Provincie Noord Brabant mvegeraat@brabant.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten juni 2016

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten juni 2016 Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten juni 2016 Rijkswegen Noord, 14 juli 2016 Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de Politie eenheid Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie Noord-Nederland maken zich

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. KPI Droog. Verslag van twee focusgroepen met weggebruikers. November 2004

Rijkswaterstaat. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. KPI Droog. Verslag van twee focusgroepen met weggebruikers. November 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat KPI Droog Verslag van twee focusgroepen met weggebruikers November 2004 Colofon Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d N o t a C o m m i s s i e Onderwerp Aanbeveling voor de verduidelijking van snelheidslimieten langs provinciale wegen. Samenvatting Een te hoge snelheid vormt in veel

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Zeeland

Recreatief fietsen in Zeeland Recreatief fietsen in Zeeland Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Zeeland en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Zeeland mogelijk te maken? nov 16 Woord vooraf

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek 5)x- 83 A/linisterie van Verkeer en Waterstaat Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek SI 3 V*v A Bedrijven over woon-werlcverkeer nu en in de toekomst

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Zie de Maximum toegestane snelheid op de Nederlandse wegen van de verschillende voertuigen Test theorie: Autosnelwegen

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Noord-Brabant

Recreatief fietsen in Noord-Brabant Recreatief fietsen in Noord-Brabant Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Noord-Brabant en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Noord-Brabant mogelijk te maken?

Nadere informatie

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid

Nadere informatie

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Werkzaamheden A1/A6 A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Rijkswaterstaat zorgt voor betere doorstroming en betrouwbaardere reistijd De A1 en in het verlengde

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Resultaten Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven Instelling: (17) Regionaal Archief Leiden

Resultaten Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven Instelling: (17) Regionaal Archief Leiden Instelling: (17) Regionaal Archief Leiden Toelichting op het rapport Dit rapport bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de 2007-meting van de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven.

Nadere informatie

Onderzoek fietsweggebruikers Deelrapportage Gemeenten

Onderzoek fietsweggebruikers Deelrapportage Gemeenten Onderzoek fietsweggebruikers Deelrapportage Gemeenten Februari 2017 2 Inhoud Samenvatting 4 1. Inleiding 6 2. Algemene tevredenheid en belang 9 3. Kwaliteit 13 4. Veiligheid 15 5. Doorstroming 18 6. Voorzieningen

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart 201434. Landelijk rapport

Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart 201434. Landelijk rapport Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart 201434 Landelijk rapport Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart Rapport 2014 Datum december 2014 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Limburg

Recreatief fietsen in Limburg Recreatief fietsen in Limburg Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Limburg en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Limburg mogelijk te maken? nov 16 Woord vooraf

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Drenthe

Recreatief fietsen in Drenthe Recreatief fietsen in Drenthe Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Drenthe en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Drenthe mogelijk te maken? nov 16 Woord vooraf

Nadere informatie

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Samenvatting van de resultaten Connexxion Afdeling Marketing & Verkoop December 2004 1. Inleiding In het voorjaar van 2004 konden busreizigers in Zuid-Holland

Nadere informatie

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven:

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven: 3 Hoofdstuk 3 Verkeerstekens Algemene regel Je bent verplicht om verkeerstekens op te volgen. Ze kunnen een gebod of een verbod inhouden. Er zijn verschillende soorten verkeerstekens: < verkeersborden

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten. Bijlagen landelijk en regionaal rapport februari 2012

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten. Bijlagen landelijk en regionaal rapport februari 2012 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Bijlagen landelijk en regionaal rapport februari 2012 Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Bijlagen landelijk en regionaal rapport februari 2012

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Friesland

Recreatief fietsen in Friesland Recreatief fietsen in Friesland Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Friesland en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Friesland mogelijk te maken? nov 16 Woord

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen Bebording Routering Onderwerp Auteur Versie : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen : Marcel Reefhuis Hulpverleningsdienst Regio Twente i.s.m. Regio IJssel-Vecht, Rijkswaterstaat Wegendistrict

Nadere informatie

Burgers correctiepunt De behoefte aan een centraal punt voor het aanpassen van persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties en - instanties

Burgers correctiepunt De behoefte aan een centraal punt voor het aanpassen van persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties en - instanties Burgers correctiepunt De behoefte aan een centraal punt voor het aanpassen van persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties en - instanties Koen de Groot & Dieter Verhue 9 januari 2017 H3110 Inleiding

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

EuroRAP Road Protection Score

EuroRAP Road Protection Score EuroRAP Road Protection Score Samenvatting Verkeersveiligheid staat hoog op de Europese en de Nederlandse agenda. Het European Road Assessment Programme (EuroRAP) wil eraan bijdragen om de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

Aan het stuur... Wat Rijkswaterstaat weet van weggebruikers. Onderzoeksresultaten : Inzicht in meningen, wensen en gedrag.

Aan het stuur... Wat Rijkswaterstaat weet van weggebruikers. Onderzoeksresultaten : Inzicht in meningen, wensen en gedrag. Aan het stuur... Wat Rijkswaterstaat weet van weggebruikers Onderzoeksresultaten 2004-2008: Inzicht in meningen, wensen en gedrag. 1 Aan het stuur... Wat Rijkswaterstaat weet van weggebruikers Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

FILEBEVEILIGINGSSYSTEMEN BIJ WEGENWERKEN

FILEBEVEILIGINGSSYSTEMEN BIJ WEGENWERKEN FILEBEVEILIGINGSSYSTEMEN BIJ WEGENWERKEN Nele Gheysens 11-09-2013 Overzicht Buurlanden Vlaanderen Raamcontract filebeveiligingssystemen Minder hinder aanpak van AWV Waar ingezet? Nederland SWOV: In 2000

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Bijlagen landelijk en regionaal rapport 2015 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten Bijlagen landelijk en

Nadere informatie

Strandbezoek. Onderzoek naar beleving en waardering van mobiliteitsmogelijkheden en informatieverstrekking onder strandbezoekers. voor Nexus en Swingh

Strandbezoek. Onderzoek naar beleving en waardering van mobiliteitsmogelijkheden en informatieverstrekking onder strandbezoekers. voor Nexus en Swingh 1 Onderzoek naar beleving en waardering van mobiliteitsmogelijkheden en informatieverstrekking onder strandbezoekers voor Nexus en Swingh september 2007 2 Copyright 2007 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2006

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2006 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2006 Project: 6083 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs drs. Elise Bos Eyssen Weesperstraat 79 Postbus 658 1018

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek vrachtwagenchauffeurs

Gebruikerstevredenheidsonderzoek vrachtwagenchauffeurs Gebruikerstevredenheidsonderzoek vrachtwagenchauffeurs Rapport 2013 Datum April 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Sterk in de Regio Team Publieksmonitoring Informatie Ellemieke

Nadere informatie

Recreatief fietsen in Zuid-Holland

Recreatief fietsen in Zuid-Holland Recreatief fietsen in Zuid-Holland Hoe beoordelen recreatieve fietsers de fietsmogelijkheden in Zuid-Holland en welke verbeterpunten zien zij om de ideale fietstocht in Zuid-Holland mogelijk te maken?

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Straatverlichting

Hoofdstuk 15. Straatverlichting Hoofdstuk 15. Straatverlichting Samenvatting Driekwart van de Leidenaren beoordeelt de verlichting in de eigen straat als voldoende of hoger. Er zijn nauwelijks verschillen naar beoordeling per stadsdeel.

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel Verslag opinieonderzoek validatiestelsel René Bekkers, Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam 29 september 2016 * In Geven in Nederland 2017 zijn op verzoek en in overleg met het Centraal

Nadere informatie

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek Achtergrond en aanleiding Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden bewaakt een goede waterkwaliteit van water in sloten, plassen, singels en meren, het zogenaamd oppervlaktewater. Bestrijdingsmiddelen

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Den Haag Utrecht Apeldoorn. Zutphen Nijmegen Arnhem A12 A34. 600 m. Nieuwe Bewegwijzering Autosnelwegen. De vormgeving / De voordelen in het kort

Den Haag Utrecht Apeldoorn. Zutphen Nijmegen Arnhem A12 A34. 600 m. Nieuwe Bewegwijzering Autosnelwegen. De vormgeving / De voordelen in het kort Nieuwe Bewegwijzering Autosnelwegen De vormgeving / De voordelen in het kort Nieuwe bewegwijzering autosnelwegen Een nieuwe vormgeving van de pijlen en doelgerichte teksten. Dat zijn de belangrijkste vernieuwingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Verkeersmanagement in de praktijk

Verkeersmanagement in de praktijk 6/8/2016 Verkeersmanagement in de praktijk De civiele ingenieur in The Matrix 1 19 mei 2016 Introductie (1) Niels van den Brink Senior adviseur verkeer & omgeving Co-auteur van de werkwijzer Minder Hinder

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie