Openbare zitting. Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare zitting. Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn"

Transcriptie

1 Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 augustus :00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen Gent) Aanwezig De heer Erwin Lampaert, plaatsvervangend voorzitter; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; mevrouw Anna Inghelram, raadslid; mevrouw Anne Bottequin; de heer Dirk Holemans, raadslid; mevrouw Ingrid Vandaele, raadslid; de heer Christian Bauwens, raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Cedric Verschooten, raadslid; mevrouw Aline Maes, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; mevrouw Evita Willaert, raadslid De heer Luc Kupers, secretaris Verontschuldigd De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Jeroen Lemaitre, raadslid; de heer Frank Wijnakker, raadslid De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent De voorzitter opent de open zitting om 19:01 uur Openbare zitting Mededelingen Kabinet 2011_RMW_00715 Mededeling - Goedkeuring OCMW-jaarrekening 2009 door de Gouverneur van Oost-Vlaanderen. - Kwijting van de ontvanger Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 11 mei 2010 pt. 20 waarbij de OCMW-jaarrekening 2009 (Financieel Jaarverslag 2009; Analyse en toelichting bij het financieel jaarverslag 2009; Nakomingsaudit) werd vastgesteld; Motivering Overwegende dat de Gemeenteraad van Gent geen opmerkingen formuleerde; Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist neemt kennis van: 1/341 RMW - 11 augustus 2011

2 Notulen open zitting Artikel 1 van het besluit van de Gouverneur van Oost-Vlaandere m.b.t. de goedkeuring van de OCMW-jaarrekening Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: ABB - jaarrekening 2009.pdf Bijlage(n) ABB - jaarrekening 2009.pdf 2/341 RMW - 11 augustus 2011

3 Notulen open zitting Bijlage: ABB - jaarrekening 2009.pdf 3/341 RMW - 11 augustus 2011

4 ABB - jaarrekening 2009.pdf 4/341 RMW - 11 augustus 2011

5 5/341 RMW - 11 augustus 2011

6 6/341 RMW - 11 augustus 2011

7 Notulen open zitting Agendapunten Secretaris AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent 2011_RMW_00716 Sleidinge, Zwaantje 70 - beëindiging erfpacht- en pachtovereenkomst Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Het OCMW Gent is eigenaar van de percelen kadastraal gekend als Evergem, 3de afdeling, sectie B nr. 447/B en sectie C nrs. 441/B en een deel van nr. 441/C. Het perceel met nummer 447/B (170 m²) is belast met een erfpachtovereenkomst uit 1926 ten voordele van de heer Honoré Reyniers. De overeenkomst verplichtte de erfpachter om binnen het jaar een huis te bouwen op de grond die het OCMW hem in erfpacht gaf. De woning die op het perceel staat, is dus eigendom van de erfgenamen van de heer Reyniers. Het gebouw is in slechte staat en niet meer voor bewoning noch gebruik geschikt. Het is vrij van gebruik sinds april De percelen met nummers 441/B en een deel van 441/C (samen 668 m²) zijn belast met een pachtovereenkomst uit 1964, eveneens ten voordele van de heer Honoré Reyniers. Zowel de erfpacht als de pachtovereenkomst zijn nu (door erfopvolging) in handen van de erfgenamen van Honoré Reyniers. De erfpachtovereenkomst was afgesloten voor een duur van 27 jaar, die verstreken is in De pachtovereenkomst is ingegaan op 1 januari 1964 voor onbepaalde duur. De percelen hebben als bestemming woongebied met landelijk karakter. Met de erfgenamen Reyniers is een akkoord bereikt om: de erfpachtovereenkomst en de pachtovereenkomst formeel te beëindigen de woning aan 't Zwaantje nr. 70 kosteloos over te dragen aan het OCMW Gent, die ze zo snel mogelijk zal slopen, samen met de woning ernaast (Zwaantje nr. 72). Zie besluit Vast Bureau dd. 31 januari 2011 en Raadsbesluit dd. 17 maart Voorwaarde is dat de familie Reyniers zelf de twee bijgebouwen in de tuin en een losstaande muur van de voormalige serre sloopt. Zij gaan hiermee akkoord en deze voorwaarde is ook opgenomen in de authentieke akte. Het Overlegcomité heeft op 28 oktober 2010 gunstig advies verleend ten aanzien van dit voorstel. Notaris Wylleman uit Sleidinge heeft de ontwerpakte mbt de beëindiging van de erfpacht-en pachtovereenkomst en de overdracht van de woning voorbereid (zie bijlage). Na het verlijden van de akte kan de woning gesloopt worden. De kosten voor het verlijden van de akte vallen ten laste van de erfpachter/pachter. Herbestemming van gronden: Door het slopen van de woningen aan 't Zwaantje wordt een stuk bouwgrond met landelijk karakter van ca m² vrijgemaakt. Bij openbare verkoop na verkavelen kan dit ca EUR (of 150 EUR/m²) opbrengen. Deze opbrengst compenseert de sloopkosten en de ontwikkelingskosten ruimschoots. Mbt de derde woning in de rij, Zwaantje nr. 68, moeten nog onderhandelingen opgestart worden met de eigenaars. Na het verwerven en slopen van alle gebouwen op Zwaantje nrs. 68, 70 en 72 zal er aan de bevoegde beslissingsorganen van het OCMW Gent een verkavelingsontwerp worden voorgelegd. Motivering Overwegende dat de erfpachtovereenkomst in 1953 is geëindigd door het verstrijken van de termijn waarvoor ze is aangegaan, maar dat deze beëindiging nog niet formeel werd bevestigd en dat evenmin een oplossing was gevonden voor de woning die eigendom is van de erfpachter; dat de erfgenamen van Honoré Reyniers aandringen op een beëindiging van zowel de erfpachtovereenkomst als de pachtovereenkomst en bereid zijn gratis afstand te doen van de woning die hun eigendom is; dat zij zelf zullen instaan voor de sloop van de bijgebouwen in de tuin, kosten ten hunne laste; dat de woning fysisch één geheel uitmaakt met de woning op huisnummer 72 en dat beide woningen samen moeten worden 7/341 RMW - 11 augustus 2011

8 Notulen open zitting gesloopt; gelet op het Decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008; gelet op het gunstig advies van het Overlegcomité van 28 oktober Gekoppelde besluiten Vast Bureau, 31 januari 2011, 2011_VB_00136 Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 17 maart 2011, 2011_RMW_00172 Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De financiële middelen en het patrimonium efficiënt beheren Openbaarheid van bestuur Dit besluit is niet ter inzage. Motivering: Artikel 13-2 : een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voor zover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen SOB Juridisch advies Datum: 7 juli 2011 Advies: Gunstig Dienst Budgettering Datum: 6 juli 2011 Advies: Gunstig Motivering: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De beëindiging van de erfpachtovereenkomst voor het perceel gelegen te Sleidinge, Zwaantje nr. 70, gekadastreerd Evergem, derde afdeling, Sleidinge, sectie B nr. 447/B en de kosteloze overname van de woning door het OCMW Gent. De beëindiging van de pachtovereenkomst voor de percelen gelegen te Sleidinge, Zwaantje nr. 70, gekadastreerd Evergem, derde afdeling, Sleidinge, sectie C nrs. 441/B en een deel van nummer 441/C en alle andere goederen die de pachter in pacht zou hebben van de verpachter. Artikel 2 De aanstelling van notaris Wylleman uit Sleidinge voor het opstellen en verlijden van de akte m.b.t. de beëindiging van de 8/341 RMW - 11 augustus 2011

9 Notulen open zitting erfpachtovereenkomst en de pachtovereenkomst jegens de erfgenamen Reyniers. Artikel 3 Het ontslag van de ambtshalve inschrijving door de hypotheekbewaarder m.b.t. voornoemde akte. Artikel 4 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 2: akte Zwaantje 72.pdf Bijlage(n) akte Zwaantje 72.pdf 9/341 RMW - 11 augustus 2011

10 Notulen open zitting Bijlage: akte Zwaantje 72.pdf 10/341 RMW - 11 augustus 2011

11 akte Zwaantje 72.pdf /rep.nr $/$/2011 (E) eerste blad MINNELIJKE BEËINDIGING ERFPACHT EN PACHT door : Consoorten Van de Velde aan: OCMW Gent Referentie dossier: VB/iv/V41/D Op $ tweeduizend en elf. Voor mij, meester Annelies Wylleman, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Wylleman - Van de Keere geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidingedorp 102. ZIJN VERSCHENEN: A./ Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELijK WELZIJN, te Gent, Onderbergen 86, welk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in toepassing van artikel 183 en volgende van het OCMW-decreet, alhier vertegenwoordigd is door: 1) De heer Geert Versnick, voorzitter, met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Korenlei, nummer 21/J; 2) De heer Luc Kupers, secretaris met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Ajuinlei 15c. Handelend in uitvoering van de raadsbeslissing van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van $$, ter kennisgeving overgemaakt aan de Heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen en waarvan een eensluidend afschrift aan deze akte gehecht zal blijven om er samen mee te worden aangeboden ter registratie. Hierna genoemd "de verpachter. B./ 1. Mevrouw DE SY Imelda Ludovica, geboren te Boekhoute op 2 augustus 1915, met rijksregisternummer , weduwe van de heer VAN DE VELDE Raymondus Gerardus, wonende te 9940 Evergem (Sleidinge), Hooiwege Mevrouw VAN DE VELDE Mariette Rosa Cyrilla, geboren te Sleidinge op 16 november 1947, met rijksregisternummer , echtgenote van de heer BAETEN Jean Louis Julien, geboren te Brainel'Alleud op 25 maart 1946, wonende te 9940 Evergem (Sleidinge), Strooiendorp 4. Die verklaart gehuwd te zijn onder het beheer van het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan voorafgaand huwelijkscontract en die verklaart dit nog niet gewijzigd te hebben tot op heden. 3. Mevrouw VAN DE VELDE Rosette Martha Maria, geboren te Sleidinge op 15 september 1950, met rijksregisternummer , echtgenote van de heer HAMERLINCK Arnold Prudent, geboren te Watervliet op 11 maart 1950, wonende te 9940 Evergem (Sleidinge), Zwaantje /341 RMW - 11 augustus

12 Die verklaart gehuwd te zijn onder het beheer van het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan voorafgaand huwelijkscontract en die verklaart dit nog niet gewijzigd te hebben tot op heden. 4. Mevrouw VAN DE VELDE Magda Rachel Louise, geboren te Sleidinge op 8 november 1952, met rijksregisternummer , echtgenote van de heer VAN HEUCKE Rudi Aimé Juliana, geboren te Waarschoot op 14 augustus 1953, wonende te 9950 Waarschoot, Zoutweg 52. Die verklaart gehuwd te zijn onder het beheer van het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan voorafgaand huwelijkscontract en die verklaart dit nog niet gewijzigd te hebben tot op heden. 5. Mevrouw DEVLIEGER Francina Adriana, geboren te Lovendegem op 12 augustus 1940, met rijksregisternummer , weduwe in eerste huwelijk van wijlen de Heer VAN DE VELDE Lionnel Roger Clement en weduwe in tweede huwelijk van wijlen de heer MILS Walter Remi Germaine, wonende te 9940 Evergem (Sleidinge), Droogte De heer VAN DE VELDE Luc Raymond Martha, geboren te Sleidinge op 29 september 1963, met rijksregisternummer , echtgenoot van mevrouw VERSLUYS Christel Magda Hermana, wonende te 9981 Sint-Laureins (Sint-Margriete), Vlamingstraat 105. Die verklaart gehuwd te zijn onder het beheer van het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan voorafgaand huwelijkscontract en die verklaart dit nog niet gewijzigd te hebben tot op heden. 7. De heer VAN DE VELDE Danny Gerard Imelda, geboren te Sleidinge op 11 januari 1965, met rijksregister nummer , echtgenoot van mevrouw DE PAUW Katty Denise Firmin, wonende te 9930 Zomergem, Oude Staatsbaan 38. Die verklaart gehuwd te zijn onder het beheer van het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan voorafgaand huwelijkscontract en die verklaart dit nog niet gewijzigd te hebben tot op heden. Hierna genoemd "de erfpachter" of de pachter. BEVESTIGING IDENTITEIT De notaris bevestigt op zicht van officiële stukken door de wet vereist de juistheid en conformiteit van de identiteiten van de partijen. RECHTSBEKWAAMHEID De comparanten verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn, niet in staat van faillissement of onbekwaamheid te verkeren géén gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregeling te hebben aangevraagd. TOELICHTING EN VOORLEZING 12/341 RMW - 11 augustus

13 tweede blad De volledige akte zal door de werkende notaris worden toegelicht en het staat de partijen steeds vrij bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte alvorens de akte te ondertekenen. De partijen erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat en verklaren dat hun voormelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn. De werkende notaris deelt de partijen vervolgens mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld. Hierop verklaren alle partijen dat zij het ontwerp tijdig hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen en dat zij geen volledige voorlezing van de akte wensen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen. A) Minnelijke beëindiging erfpacht De comparanten verklaren met wederzijdse instemming de erfpacht die tussen hen bestaat, te beëindigen onder de lasten en voorwaarden hierna bepaald. De erfpacht heeft betrekking op het hierna beschreven goed: BESCHRIJVING VAN HET GOED GEMEENTE EVERGEM, derde afdeling, Sleidinge Een woonhuis met bouwvallige schuur, met afhangen en aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Evergem(Sleidinge), Zwaantje 72, kadastraal bekend onder Evergem, derde afdeling, Sleidinge, sectie B, voorheen nummers 442/B en 443/B en op heden nummer 443/D, met een oppervlakte volgens kadaster op heden van 270 vierkante meter. Hierna genoemd "het goed". OORSPRONG VAN EIGENDOM De grond behoort de voornoemde verpachter, het Openbaar Centrum voor maatschappelijk Welzijn, in volle eigendom en genot toe en dit sedert meer dan dertig jaar te rekenen vanaf heden, ingevolge ongestoord, ononderbroken en vreedzaam bezit. Blijkens een akte aankoop, verleden voor meester Hendrik Lootens, destijds notaris te Evergem-Sleidinge, op 1 april 1925, hebben de Heer Clément Van de Velde en zijn echtgenote mevrouw Maria Ludovica Goethals, samen te Evergem-Sleidinge, een woonhuis met afhangen en schuur en stallingen (opgericht op bovenbeschreven grond 13/341 RMW - 11 augustus

14 toebehorende aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), aangekocht van Mevrouw Margareta Maria Roegiers, echtgenote van de heer Alphonsus Ludovicus Stéphanus Geerinckx, overgeschreven op het alsdan enige hypotheekkantoor te Gent op 8 april 1925, boek 4805, nummer 10. Voornoemde Mevrouw Margareta Roegiers was er eigenaar van deels ingevolge erfenis van haar vader, wijlen de Heer August Roegiers, overleden te Evergem- Sleidinge op 20 augustus 1909 en deels ingevolge een akte verdeling, verleden voor voornoemde notaris Hendrik Lootens, op 6 oktober 1915, inmiddels overgeschreven. Blijkens een proces-verbaal van openbare verpachting, verleden voor meester Ferdinand-Antoine Nowé, destijds notaris te Gent, op 15 januari 1926, werd de voormelde bebouwde grond (toebehorende aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) in erfpacht gegeven aan voornoemde heer Clément Van de Velde en zijn voornoemde echtgenote mevrouw Maria Goethals, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Gent op 9 maart 1926, boek 4966, nummer 19. Voornoemde Heer Clément Van de Velde is overleden te Evergem-Sleidinge op 7 september Zijn nalatenschap, begrijpende de helft van de gebouwen en de cijnspachtrechten op de voormelde grond, is toegekomen aan de langstlevende echtgenote, voornoemde Mevrouw Maria Goethals, en aan zijn twee kinderen 1 Raymondus Gerardus Van de Velde, te Evergem-Sleidinge en 2 Rachel Maria Van de Velde, echtgenote van de Heer Michael Eduard Stefaan Bauwens, te Oosteeklo. Ingevolge een akte schenking, verleden voor Meester Hubert Van de Steene, destijds notaris te Bassevelde, op 5 augustus 1954, heeft voornoemde Mevrouw Maria Goethals haar gerechtigdheden in bovenbeschreven goed geschonken aan haar twee voornoemde kinderen Raymondus en Rachel Van de Velde, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 1 september daarna, boek 1781, nummer 13. In zelfde akte heeft voornoemde Mevrouw Rachel Van de Velde afstand gedaan van haar gerechtigdheden in bovenbeschreven goed zodat bovenbeschreven goed in volle eigendom toebehoorde aan voornoemde Heer Raymondus Van de Velde. Voornoemde Heer Raymondus Van de Velde is overleden te Evergem op 22 september Zijn nalatenschap, begrijpende de gebouwen en de cijnspachtrechten op de voormelde grond, is toegekomen aan de langstlevende echtgenote voornoemde Mevrouw Imelda De Sy, voor één vierde in volle eigendom en drie vierden in vruchtgebruik en aan zijn vier kinderen, Van de Velde 1 Lionel Roger Clement, te Evergem, 2 Mariette, 3 14/341 RMW - 11 augustus

15 derde blad Rosette en 4 Magda, allen voornoemd, elk voor drie zestienden in blote eigendom, dit ingevolge een akte gifte onder levenden, verleden voor Meester Luc Wylleman, destijds notaris te Evergem-Sleidinge, op 26 september Voornoemde Heer Lionnel Van de Velde is overleden te Gent op 31 mei Zijn nalatenschap, begrijpende drie zestienden in blote eigendom in de gebouwen en cijnspachtrechten op voormelde grond, is toegekomen aan de langstlevende echtgenote Mevrouw Francina Devlieger, voornoemd, voor de geheelheid in vruchtgebruik en aan zijn twee voornoemde zonen, Luc en Danny Van de Velde, elk voor de helft in blote eigendom. BIJZONDERE VOORWAARDEN 1. De comparanten verklaren met ingang van heden voormeld recht van erfpacht, dat is ingegaan op 2 januari 1926 voor een termijn van 27 jaar en sindsdien is blijven bestaan, met wederzijdse instemming te beëindigen vanaf heden, zodat dit vanaf heden ophoudt te bestaan. De verpachter is dus vanaf heden, uit kracht van de wet en met toepassing van het recht van natrekking, in de eigendom getreden van alle gebouwen, werken en beplantingen die door de erfpachter tijdens de duur van de erfpacht werden opgericht en uitgevoerd. 2. De gebouwen, werken en beplantingen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden. Beide comparanten verklaren deze staat te kennen en te aanvaarden en erkennen dat de ene tegenover de andere uit dien hoofde geen enkele vordering heeft. De erfpachter verklaart dat de goederen niet verhuurd zijn en vrij zijn van alle gebruiksrechten. 3. Ingeval van beëindiging van de erfpacht bepaalt artikel 13 van de lasten en voorwaarden van de voormelde akte van vestiging van erfpacht van 15 januari 1926 het volgende: Op het einde van den pachttermijn, alsook in geval van verbreking van de pachten, zal voormelde Commissie vrij zijn de gebouwen, bomen en hagen over te nemen aan halve waarde, volgens prijzij van deskundigen, ofwel te eisen dat de vercijnsde erven in hunnen huidigen staat worden gesteld. Niettegenstaande deze bepaling van de vestigingsakte en gelet op de bouwvallige staat van de gebouwen verklaren de comparanten, in gemeen akkoord, dat de overname van de gebouwen, bomen en hagen door de verpachter kosteloos geschiedt. De gebouwen, werken en beplantingen gaan dus over op de verpachter zonder dat deze enige vergoeding verschuldigd is aan de erfpachter. ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING 15/341 RMW - 11 augustus

16 De Hypotheekbewaarder wordt bij deze uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve enige inschrijving tegen wie ook te nemen uit welke hoofde ook. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Het goed gaat over met alle erfdienstbaarheden waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen zijn. 2. De verpachter bekomt vanaf heden de volle eigendom en het genot van het goed, evenals het vrije gebruik ervan. De erfpachter verklaart dat het goed vrij is van ieder huurrecht, persoonlijk of zakelijk genotrecht of van iedere feitelijke bezetting. 3. De verpachter is gehouden tot het betalen van alle lasten en taksen die op het overgedragen goed betrekking hebben, te rekenen vanaf heden, dus desgevallend pro rata temporis te verrekenen met de erfpachter. 4. Alle kosten, rechten en erelonen van de akte worden gedragen door de erfpachter overeenkomstig artikel 3 van de lasten en voorwaarden van de voormelde akte van vestiging van erfpacht van 15 januari De verpachter ontslaat de erfpachter er van het bij deze overgedragen goed vanaf heden nog langer verzekerd te houden tegen brand en aanverwante risico's en doet uit dien hoofde onherroepelijk afstand van elk verhaal op de erfpachter. De verpachter zal vanaf heden zelf instaan voor het afsluiten van de door hem gewenste verzekeringscontracten. RISICOZONE OVERSTROMING Overeenkomstig artikel 68-7 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, verklaart de erfpachter dat het bovenvermeld onroerend goed bij zijn weten niet gelegen is in een risicozone voor overstroming, hetgeen de instrumenterende notaris bevestigt volgens haar opzoekingen en voor zover zij kon nagaan. RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW a) Verklaringen van de erfpachter: De erfpachter verklaart dat er tot op heden geen geschillen die betrekking hebben op het goed, bestaan met om het even wie. De erfpachter verklaart dat hij er geen kennis van heeft dat met betrekking tot dit goed onteigeningsbesluiten zouden zijn genomen of maatregelen zouden zijn getroffen overeenkomstig de wetgeving op de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten of van landschappen. De erfpachter verklaart, voor zover hij zelf bouw-, verbouwing- of afbraakwerkzaamheden heeft verricht aan dit goed of enige andere handeling of activiteit waarvoor een vergunning vereist is, dat hij hiervoor de nodige vergunningen heeft bekomen, en verklaart dat voor zover 16/341 RMW - 11 augustus

17 vierde blad hem bekend, dit goed op heden het voorwerp niet uitmaakt van enig bouwmisdrijf. De verpachter verklaart te weten dat constructies opgericht vóór 29 maart 1962 of vóór de definitieve vaststelling van het gewestplan, vermoed worden vergund te zijn. De verpachter verklaart dat hij een kopie van het stedenbouwkundig uittreksel van de gemeente Evergem van 14 oktober 2010 heeft ontvangen. b) Vermeldingen ingevolge de informatieplicht in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening * De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, zoals eveneens blijkt uit het bovenvermeld stedenbouwkundig uittreksel: 1 dat voor het goed geen stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd; 2 dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister is: woongebied met landelijk karakter; 3 dat, volgens de verklaring van de erfpachter en het hypothecair getuigschrift, voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen of tot en met van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 4 dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht, zoals bedoeld in artikel van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 5 dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning van toepassing is; 6 Dat het krachtens artikel , 2, 2 Vlaamse Codex ruimtelijke ordening voor de overdracht verplichte as-builtattest niet is uitgereikt en gevalideerd vermits deze bepaling nog niet in werking is getreden; * Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de verpachter op artikel van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, waarin de vergunningsplichtige handelingen omschreven staan; *De erfpachter verklaart geen kennis te hebben van enige heffingsplicht, zoals vermeld in artikel Vlaamse codex ruimtelijke ordening. BODEMDECREET a- Met betrekking tot het goed werden door de OVAM bodemattesten afgeleverd op 18 oktober 2010, in overeenstemming met het Bodemdecreet. De inhoud van dit attest luidt: De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen: 17/341 RMW - 11 augustus

18 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: b- De erfpachter verklaart dat er op het goed bij zijn weten, geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet. c- De verpachter verklaart dat hij voor het verlijden van huidige akte op de hoogte werd gebracht van de inhoud van vermeld bodemattest van elk perceel. De verpachter wordt erop gewezen dat de bovenvermelde attesten geen uitsluitsel geven of het goed al dan niet is aangetast door bodemverontreiniging. d- De erfpachter verklaart met betrekking tot het goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de verpachter of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. e- Ondergetekende notaris bevestigt dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII, afdeling I van het Bodemdecreet werden toegepast. De notaris wijst de verpachter er echter op dat dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven. POSTINTERVENTIEDOSSIER Op vraag van de werkende notaris of er voor dit goed reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, heeft de erfpachter ontkennend geantwoord en bevestigt dat er aan dit eigendom sinds 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld. VERKLARINGEN VOOR DE REGISTRATIE Lezing werd gegeven van het artikel 203 alinea 1 van het wetboek der registratierechten, letterlijk luidend als volgt: "Ingeval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd." In tegenstelling tot de situatie bij bewimpeling zijn de bijrechten en eventuele boetes in geval van tekortschatting ten laste van de verpachter. 18/341 RMW - 11 augustus

19 vijfde en laatste blad De overgang van het goed geschiedt op grond van de wet, en is derhalve vrijgesteld van evenredige registratierechten. VERKLARINGEN BETREFFENDE DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE Na kennisgeving van artikel 62 paragraaf twee en van artikel 73 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, heeft de erfpachter verklaard niet belastingplichtig te zijn voor de belasting over de toegevoegde waarde, met uitzondering van de Heer Luc Van de Velde, voornoemd sub 6, die verklaart belastingplichtig te zijn voor de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE Bovendien verklaart de erfpachter dat hij binnen de laatste vijf jaren vóór de datum van de onderhavige akte geen gebouw vervreemd heeft onder het regime van deze belasting en dat hij geen deel uitmaakt van een tijdelijke of feitelijke vereniging welke wegens haar werkzaamheden onderworpen is aan deze belasting. B) Minnelijke beëindiging pacht Nadat de notaris de partijen heeft ondervraagd omtrent de pachttoestand en na hen te hebben gewezen op de juridische gevolgen van deze akte verzoeken de comparanten, Ons Notaris, akte te verlijden van navolgende bepalingen en overeenkomsten : 1 - de pachter verklaart in pacht te houden jegens de verpachter : BESCHRIJVING VAN HET GOED Gemeente Evergem, derde afdeling, Sleidinge Een blok land, gelegen te Evergem-Sleidinge, Zwaantje, kadastraal bekend onder Evergem, derde afdeling, Sleidinge, sectie C, nummers 439, 440 en deel van nummer 441/C, en alle andere goederen die de pachter in pacht zou hebben van de verpachter. 2 - de pachter verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan zijn recht van voorkoop of overdracht van voorkoop, zodanig dat de verpachter dit goed vrijelijk zal kunnen verkopen en dat aan de pachter géén betekening van het recht van voorkoop zal dienen gedaan te worden. De verpachter neemt kennis van deze verklaring en gaat ermee akkoord. 3 - de pachter verklaart te verzaken aan zijn pachtrecht te rekenen vanaf heden en het goed ter vrije beschikking te stellen van de alsdan zijnde eigenaar te rekenen vanaf heden. 4 - de comparanten verklaren dat er geen vergoedingen wegens uitwinning, prijzij en einde pacht verschuldigd zijn en dat zij dienaangaande niets meer te vragen of te eisen hebben. Zodoende wordt bij wederzijds akkoord en de verklaringen voor Ons Notaris afgelegd, afstand gedaan 19/341 RMW - 11 augustus

20 door de pachter van de pacht en zijn recht van voorkoop en wordt de pacht tussen hen en de eigenaars bestaande bij deze wederzijds beëindigd op heden. RECHT OP GESCHRIFT De notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijftig euro ( 50,00) ten titel van recht op geschrift. SLOTBEPALING De partijen erkennen er door de notaris over ingelicht te zijn dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. Na toelichting van deze akte door de notaris verklaren zij dat zij alle daarin opgenomen bedingen voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. WAARVAN AKTE Gedaan en verleden te Gent, Onderbergen 86. Op $ tweeduizend en elf. En na vervulling van alles wat hierboven staat hebben de comparanten samen met mij, notaris, deze akte getekend; waarvan de minuut wordt bewaard door meester Annelies Wylleman, geassocieerd notaris. 20/341 RMW - 11 augustus

21 Notulen open zitting 2011_RMW_00717 Zottegem - onderhandse verkoop - toevoeging extra perceel Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Bij beslissing van de Raad van 10 februari 2011 werd de onderhandse verkoop goedgekeurd van landbouwgrond in Zottegem. Het gaat om 9 percelen gelegen in de 6de afdeling, Erwetegem, sectie D nrs. 1060, 1061, 1062, 1063, 1078, 1079, 1080, 1081/A en 1108, met een oppervlakte van 9400 m². Na een uitgebreide informatieronde vorige zomer bleek slechts één kandidaat geïnteresseerd in de aankoop, met name de huidige koper Hans De Vos. Om de koper tegemoet te komen in zijn vraag om bijkomende informatie zijn we op zoek gegaan naar een metingsplan. In het kader daarvan werd een oud verkoopsdossier uit 2003 heropend. Volgens alle geraadpleegde bronnen (het huidige verkoopsdossier daterend van 2007, het gerechtelijke dossier, database) zou dit perceel grond, gekadastreerd nr. 1057E en grenzend aan de percelen die het voorwerp uitmaken van huidige verkoop, in 2003 zijn verkocht aan een derde. Bij inzage van het dossier bleek echter dat de verkoop in laatste instantie was afgeblazen. Dit betekent concreet dat in de voorliggende verkoop aan de heer Hans De Vos een volledig blok land zou verkocht worden (nrs. 1060, 1061, 1062, 1063, 1078, 1079, 1080, 1081/A en 1108), met uitzondering van één perceel: nr. 1057E. Dit perceel heeft een oppervlakte van 1.082m². De koper ging er bovendien van uit dat dit perceel begrepen was in de verkoop, hoewel het perceel nochtans niet opgenomen is in het voorwerp van de verkoopovereenkomst. Hij baseerde zich voor deze veronderstelling op wat hij ter plaatse zag: het perceel nr. 1057E is namelijk niet afgebakend en maakt één geheel uit met de andere percelen. Het perceel is voor de koper van cruciaal belang om zijn dieren van zijn naastliggende eigendom naar de aan te kopen grond te brengen. Maw, zonder dit perceel 1057E, heeft de aankoop voor hem weinig nut. De interesse van andere partijen in dit perceel nr. 1057E zal zo goed als onbestaande zijn: 1) vorige zomer werd een uitgebreide informatieronde georganiseerd, waarbij onder meer 15 eigenaars werden aangeschreven wiens eigendom grenst aan de eigendommen van het OCMW Gent die nu worden verkocht. Na afloop bleek dat, behalve de koper, niemand geïnteresseerd was in de aankoop van een blok land van 9 percelen, met een oppervlakte van m². De toevoeging van een extra oppervlakte van m² zal weinig veranderen aan het gebrek aan interesse. 2) Bovendien is er een niveauverschil van +/- anderhalve meter tussen het weiland (inclusief perceel nr. 1057E) en de hoger gelegen achtertuinen van de Vijfstraat. De eigenaars van de woningen in de Vijfstraat wiens tuin uitgeeft op perceel 1057E zullen dit stuk niet kunnen aanwenden als tuinuitbreiding. Bovendien worden alle percelen als één blok land verkocht, zonder opsplitsing. Wat de waarde van dit perceel 1057E betreft, mogen we er redelijkerwijs van uitgaan dat de waarde identiek is als dat van de andere percelen, met name 1 euro per vierkante meter (zie schattingsverslag als bijlage bij de Raadsbeslissing van 10 februari 2011). Net zoals voor de andere percelen is de koper bereid een meerprijs van 50 procent te betalen. De verkoopprijs van dit perceel bedraagt bijgevolg euro. Motivering Overwegende dat uit nieuwe gegevens blijkt dat in het voorwerp van voornoemde verkoop aan Hans De Vos één perceel ontbreekt; dat dit perceel voor de kandidaat-koper van cruciaal belang is; dat hij bereid is om het perceel aan te kopen tegen dezelfde voorwaarden, onder meer inzake verkoopprijs; dat het OCMW weinig kan aanvangen met één overblijvende perceel landbouwgrond terwijl de andere percelen zouden worden verkocht; dat dit perceel van weinig betekenis is voor derden, gezien niemand interesse toonde tijdens de informatieronde voorafgaand aan de verkoop en het toe te voegen perceel 1057E bovendien geen aangelegenheidswaarde kan hebben voor de eigenaars van de achtergelegen tuinen; gelet op het Decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december /341 RMW - 11 augustus 2011

22 Notulen open zitting Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 10 februari 2011, 2011_RMW_00085 Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De financiële middelen en het patrimonium efficiënt beheren Openbaarheid van bestuur Dit besluit is niet ter inzage. Motivering: Artikel 13-2 : een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voor zover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt. Financiële informatie Projectkenmerken: Landbouwgronden privaat patrimonium Initieel budget: ,00 Budget: Exploitatie of investering?: Verbintenis: Visum vereist: Ja Investering Ja Nee Aangewend: ,17 Engagementen: 0 Geschatte inkomsten: 1623,00 Motivering: De prijs voor het extra toe te voegen perceel bedraagt 1623 euro, hetgeen de totale verkoopprijs op euro brengt. De kosten verbonden aan deze verkoop zijn ten laste van de koper. Geschatte uitgaven: 0 Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen SOB Juridisch advies Datum: 8 juli 2011 Advies: Gunstig Dienst Budgettering Datum: 7 juli 2011 Advies: Gunstig Motivering: gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: 22/341 RMW - 11 augustus 2011

23 Notulen open zitting Artikel 1 De toevoeging van een extra perceel landbouwgrond gekadastreerd Zottegem, 6 de afdeling, sectie D, nr. 1057E aan het voorwerp van de onderhandse verkoop ten gunste van de heer Hans De Vos, goedgekeurd bij Raadsbeslissing van 10 februari De verkoopprijs van dit perceel bedraagt euro. Artikel 2 De authentieke akte in bijlage, zoals opgesteld door notaris Eeman. Artikel 3 Het ontslag van de hypotheekbewaarder van de verplichting tot het nemen van een ambstshalve inschrijving bij overschrijving van de akte, voor zover de nodige kwijtingen kunnen worden voorgelegd bij overschrijving van de akte. Artikel 4 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: Verkoop grond OCMW Gent - De Vos Hans (2).pdf Bijlage(n) Verkoop grond OCMW Gent - De Vos Hans (2).pdf 23/341 RMW - 11 augustus 2011

24 Notulen open zitting Bijlage: Verkoop grond OCMW Gent - De Vos Hans (2).pdf 24/341 RMW - 11 augustus 2011

25 Verkoop grond OCMW Gent - De Vos Hans (2).pdf Notaris Joost EEMAN Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba Oudenaardsesteenweg GENT VERKOOP Door OCMW Gent Aan De Vos Hans Repertoriumnummer : Datum : Dossier : ads Registratie Gent I: Overschrijving hypoth. : Het jaar TWEEDUIZEND EN ELF Op Voor Ons, Meester Joost EEMAN, Notaris te Gent, houder van de minuut. ZIJN VERSCHENEN : Enerzijds: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, hierna genoemd OCMW Gent, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Onderbergen 86. Ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer Hier vertegenwoordigd door: 1) de heer VERSNICK Geert, voorzitter, met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Korenlei, nummer 21/J; 2) de heer KUPERS Luc, secretaris met rijksregisternummer , wonende te 9000 Gent, Ajuinlei 15c, handelend in uitvoering van de raadsbeslissing van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van 10 februari 2011, ter kennisgeving overgemaakt aan de heer gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen en waarvan een eensluidend afschrift aan deze akte gehecht zal blijven om er samen mee te worden aangeboden ter registratie. Hierna genoemd "de verkoper". Anderzijds: De Heer DE VOS Hans, geboren te Zottegem op 7 september 1970, echtgenoot van Mevrouw Lemagie Martine Maria, rijksregisternummer , samen wonende 9620 Zottegem, Vijfstraat 41. Gehuwd onder het stelsel van. Hierna genoemd "de koper". De verkoper verklaart het hierna beschreven goed te verkopen tegen de prijs en tegen de lasten en voorwaarden die hieronder beschreven zijn, aan de koper die verklaart te aanvaarden. I. BESCHRIJVING ONROEREND GOED. Gemeente Zottegem, zesde afdeling Erwetegem Percelen weiland gelegen te Zottegem (Erwetegem), De Werft, thans gekend ten kadaster sectie D, nummer 1060, met een oppervlakte van 16a 50ca, nummer 1061, met een oppervlakte van 6a 10ca, nummer 1062, met een oppervlakte van 12a 80ca, nummer 1063, met een oppervlakte van 11a 50ca, nummer 1078, met een oppervlakte van 3a 90ca, nummer 1079, met een oppervlakte van 6a 80ca, nummer 1080, met een oppervlakte van 22a 90ca, nummer 1081/A, met een oppervlakte van 10a 40ca, nummer 1108, met een oppervlakte van 3a 10ca, en nummer 1057/E met een oppervlakte van 10a 82ca, hetzij een totale oppervlakte van 1h 04a 82ca. Totaal niet-geïndexeerd KI : 56,00 (zesenvijftig euro). Gemeld goed aan de koper voldoende bekend en die verklaart er geen nadere beschrijving van te verlangen. Oorsprong van eigendom Voorbeschreven goederen behoren in volle eigendom toe aan de verkoper uit hoofde van een reeds meer dan dertig jaar voortdurend onafgebroken, vreedzaam, openbaar en ondubbelzinnig bezit ten titel van eigenaar. 25/341 RMW - 11 augustus 2011

26 2 De koper stelt zich met deze oorsprong van eigendom tevreden en vraagt van de verkoper geen andere titel dan een uitgifte van deze akte. II. LASTEN EN VOORWAARDEN Comparanten verklaren dat deze verkoop onderworpen is aan de volgende lasten en voorwaarden: 1. Verkoop voor vrij en onbelast Het goed wordt verkocht met alle vrijwaring als naar rechte en voor vrij, zuiver en onbelast van alle voorrechten, hypotheken en andere belemmeringen hoegenaamd 2. Eigendom Genot Gebruik De koper bekomt het eigendomsrecht van de door haar aangekochte goederen vanaf heden. De bruikleen van de verkochte goederen toegestaan aan de Heer Gosseye Roger Richard Arthur en zijn echtgenote Mevrouw Lapage Frida Ivette, wonende te Brakel, Elverenberg 26, werd intussen beëindigd. Het jachtrecht dat toegestaan was aan de vzw Wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen, met zetel te 9667 Horebeke-Korsele, ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Jean De Groo te Gent op 27 augustus 2009 werd voorafgaandelijk dezer minnelijk beëindigd. De koper zal bijgevolg vanaf heden het genot en de vrije beschikking hebben van de verkochte goederen. 3. Staat Gebreken Oppervlakte De koper zal het goed nemen in zijn huidige staat zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, of op een vermindering van de hierna vastgestelde prijs, noch wegens gebreken in de bouw, zichtbare of onzichtbare, sleet of een andere oorzaak, noch wegens gebreken aan de grond of aan de ondergrond, noch wegens misrekening in de hoger aangeduide oppervlakte. De verkoper verklaart geen kennis te hebben van verborgen gebreken.. De kadastrale gegevens geven enkel niet gewaarborgde inlichtingen; elk verschil tussen deze oppervlakte en de werkelijke, al overtrof het één/twintigste, zal in het voor- of nadeel van de koper blijven, zonder verhaal tegen de verkoper. 4. Erfdienstbaarheden Het goed wordt verkocht in zijn huidige toestand, met alle gemeenschappen en met alle heersende en lijdende, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen zijn. Het staat de koper vrij zich tegen de nadelige erfdienstbaarheden te verzetten en de voordelige in zijn voordeel te doen gelden, alles echter op zijn kosten, risico en gevaar, zonder verhaal tegen noch aansprakelijkheid van de verkoper. De verkoper verklaart geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in voor- of nadeel van het bij deze verkochte goed, en geen kennis te hebben van dergelijke erfdienstbaarheden sedert zijn verkrijging. 5. Belastingen De koper zal alle hoegenaamde belastingen, taksen en lasten die met betrekking tot het verkochte goed voor het lopende jaar geheven worden, betalen in verhouding tot de nog te lopen tijd vanaf de ingenottreding. De verkoper verklaart geen kennis te hebben dat er verhaalbelastingen verschuldigd zouden zijn. 6. Kosten Alle kosten, rechten en erelonen verschuldigd uit hoofde van deze akte zijn ten laste van de koper. 7. Procedure De verkoper verklaart dat er een procedure hangende is betreffende de bij deze 26/341 RMW - 11 augustus 2011

27 3 verkochte goederen. Op de percelen nummers 1062 en 1063 worden er sinds 1984 huishoudelijk afvalwater en fecaliën geloosd. Sinds 2007, loopt er na dagvaarding door het OCMW Gent, een gerechtelijke procedure tegen de stad Zottegem met het oog op de onmiddellijke stopzetting van deze illegale lozingen. De koper heeft voor de ondertekening van de voorafgaandelijk gesloten verkoopsovereenkomst een kopie gekregen van alle procedurestukken (niet limitatief: betekende dagvaarding, conclusies van beide partijen en tussenvonnis met aanstelling van een deskundige De Buyst) en het volledige stukkenbundel met inventaris van het OCMW (1. (eenzijdig)deskundigenverslag 24/8/2007, 2. Voorbeeldbrief aanmaning diverse buren, 3. Uitgebreide briefwisseling aangaande de problematiek met de gemeente met diverse niet ingeloste beloftes; 4. Besluit gemeenteraad + brief 1986 aangaande de problematiek mbt de riolering; 5. Kopie strafdossier). Tevens werd de koper omstandig ingelicht omtrent de stand van de procedure op heden (bij de door de rechtbank aangestelde deskundige hangende ) en werden alle nuttige deskundigenverslagen/voorstellen voorafgaandelijk in kopie overgemaakt aan de koper (waaronder o.m. het verslag van de installatievergadering van 15/9/2008 en de offerte van 3/10/2008 voor het oriënterend bodemonderzoek). Thans staat de procedure aldus op rol. Bij de deskundige werden de werkzaamheden opgeschort tot verdere instructies. De opdracht van de deskundige wordt op zijn vraag telkens voor een termijn van 6 maanden verlengd, waarbij steeds kosten worden aangerekend door de deskundige. De koper verklaart na lezing van de diverse documenten en stukken voldoende en integraal te zijn ingelicht omtrent de bovenstaande problematiek, de (mogelijks ongekende) bodemgesteldheid en procedure. De koper wordt heden in de procedure worden gesubrogeerd. De koper verklaart dat dit geschil en alle daarmee samenhangende feitelijke en proceshandelingen volledig gevoerd zullen worden door en op uitsluitende kosten van de koper. Partijen ondertekenen heden een gezamenlijk placet om te versturen aan de rechtbank/de deskundige/de raadsman van de tegenpartij waarbij wordt beschreven dat de koper het geding zal hervatten. De verkoper zal in ieder geval na het verlijden van onderhavige akte het recht hebben om afstand van geding te doen, indien dit nodig zou blijken. Concreet doch niet limitatief tav de kosten zal de verkoper de provisionele kosten van de deskundige vergoeden tot op heden, daarna zijn alle kosten ten laste van de koper. Ingeval de procedure verder zou worden gezet en ingeval de eisende partij in het gelijk zou worden gesteld zullen de door het OCMW gemaakte kosten van dagvaarding en deskundige worden terug betaald op eerste verzoek van de verkoper. Ingeval de zaak zou worden verdergezet en ingeval de eisende partij in het ongelijke zou worden gesteld dan zal de koper geenszins enige vordering kunnen stellen lastens de verkoper doch zullen alle reeds door de verkoper betaalde bedragen als blijvend betaald worden aanzien. De intussen gemaakte kosten (deskundige, ) en de rechtsplegingsvergoeding dienen integraal te worden gedragen door de koper. De koper verklaart uitdrukkelijk de verkoper integraal te vrijwaren voor alle mogelijke nadelige) gevolgen (kosten, vorderingen, met inbegrip van alle mogelijke schade-, procedure, zonder enige beperking) in verband met hogervermelde procedure/bodemgesteldheid. De koper zal eveneens de verkoper vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak (OVAM) in verband met deze problematiek. De beide partijen beschouwen deze voorwaarde en modaliteiten als evenwichtig. 27/341 RMW - 11 augustus 2011

28 4 III. VERSCHEIDENE VERKLARINGEN 1. Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw a) Algemeen Voor het geval voorschreven eigendom zou onderworpen zijn aan gehele of gedeeltelijke onteigening, lijnrichting betreffende voor- of achterbouw, urbanisatievereisten of andere overheidsbesluiten of reglementen van welke aard ook, zal de koper zich moeten gedragen naar al de voorschriften zonder voor verlies van grond, weigering van toelating tot bouwen of welke andere reden ook enig verhaal tegen de verkoper te kunnen uitoefenen. b) Verklaringen verkoper De verkoper verklaart: - dat voor voorschreven gekochte geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op voorschreven goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt. - geen weet te hebben van enige bouwovertreding met betrekking tot het verkochte goed. - geen kennis te hebben van enige planbatenheffing. - dat voorschreven goed niet het voorwerp uitmaakt van enig voornemen tot onteigening. - geen weet te hebben van enige voorlopige of definitieve beschermingsmaatregel, getroffen in het kader van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, bescherming als monument, stads- en dorpsgezicht of als landschap, - voorschreven goed niet voorkomt op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen - op grond van de hem beschikbare informatie dat het onroerend goed niet gelegen is, in een risicozone voor overstroombaar gebied c) Informatieplicht van de instrumenterende ambtenaar Overeenkomstig artikel Vlaamse codex ruimtelijke ordening, vermeldt en informeert de notaris: 1 dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning is afgegeven 2 dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister landschappelijk waardevol agrarisch gebied is. 3 dat uit het hypothecair getuigschrift blijkt dat voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen of tot en met van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 4 dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht. 5 dat het goed niet gelegen is in een verkaveling. De koper verklaart dat hij een stedenbouwkundig uitreksel heeft ontvangen dat ten hoogste één jaar voor het verlijden van de authentieke akte werd verleend. d) Artikel Vlaamse codex ruimtelijke ordening De notaris verwijst naar artikel van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. Hij heeft de koper er tevens op gewezen dat hij niet mag (ver)bouwen zonder stedenbouwkundige vergunning. 2. Postinterventiedossier De verkoper verklaart dat artikel 48 van het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende de tijdelijke en de mobiele bouwplaatsen niet van toepassing is op onderhavige verkoop. 28/341 RMW - 11 augustus 2011

29 5 3. Controle op elektrische installaties Partijen verklaren dat, huidige verkoop niet onder toepassing valt van het Koninklijk besluit van 25 juni 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend werd verklaard vermits onderhiavige verkoop geen wooneenheid is in dez zin van bovengemeld KB. 4. Energieprestatiecertificaat Partijen verklaren dat het voorwerp van onderhavige verkoop geen residentiëel gebouw is. 5. Bepalingen in verband met de bodemtoestand a) De verkoper verklaart dat er op de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij zijn weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming De dienst milieu van de gemeente Zottegem heeft bij brief van 22 oktober 2010 bevestigd dat er voor voorschreven grond geen milieuvergunningen werden afgeleverd. b) De verkoper heeft het bodemattest dat betrekking heeft op het hierbij verkochte goed en dat werd afgeleverd door OVAM op 25 oktober 2010, voorgelegd bij het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst. De inhoud van dit bodemattest luidt: 2. Inhoud van het bodemattest De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3. Als de bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: c) De verkoper verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. d) Voor zover voorgaande verklaring door de verkoper te goeder trouw afgelegd werd, neemt de koper de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de verkoper hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden. e) Ondergetekende notaris bevestigt dat alle bepalingen van Hoofdstuk VIII: overdrachten van het decreet op bodemsanering en bodembescherming werden toegepast. De notaris wijst de koper er echter op dat: - dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem; - dit niet verhindert dat de regels mbt tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven. 29/341 RMW - 11 augustus 2011

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en De naamloze vennootschap Houthandel Van Looy, met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, BTW BE 0453.310.989, RPR Turnhout.

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST Tussen: Stad Kortrijk, RPR 0270.494.678, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54. Hier vertegenwoordigd door : -, Voorzitter van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

A. DE PROVINCIE ANTWERPEN,

A. DE PROVINCIE ANTWERPEN, Afschrift eerste blad ERFPACHT HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN BEËIND.ERFD. Op dertig oktober 15/1215 Voor ons, Meester Jan Eekhaut, geassocieerd notaris te Puurs ZIJN VERSCHENEN EN/OF VERTEGENWOORDIGD:

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst bouwgrond

Verkoopovereenkomst bouwgrond Verkoopovereenkomst bouwgrond Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST GROND

VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 bladzijde Tussen ondergetekenden : VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 de gemeente Maasmechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Raf Terwingen, burgemeester,

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Openbare verkoop van grond,

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop grond...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00905 Onderwerp: Sluiten van een opstalovereenkomst voor een onroerend goed gelegen in de Walstraat te Gentbrugge

Nadere informatie

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart,

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Nr. Schenking Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, Zijn voor mij,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis Ondergetekenden: A. De verkoper : (naam, voornamen, beroep, adres, B.T.W.-nummer) B. De koper : (naam, voornamen, beroep, adres,

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. # Tel.

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk verkoper genoemd. # Tel. Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. EN # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "koper" genoemd.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ).

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ). Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De naamloze

Nadere informatie

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden:

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden: Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Dhr VS.

Nadere informatie

AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): #

AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): # AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): # In het jaar tweeduizend zeventien, Op #. Voor Mij, Meester #, geassocieerd Notaris te Herentals, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ).

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ). Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Dhr G.J.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Aankoop 1.190,18 m2 grond,

Nadere informatie

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden:

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden: Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De besloten

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme Verkoopdossier Bieden onder gesloten omslag Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme 2e afdeling, sectie E, nr. 1008a 7114,54 m² Inleiding Ingevolge van een beslissing van de OCMW-raad

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden:

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden: Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Dhr A.S.,

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE.

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Mevr R.A.,

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

IS DE VOLGENDE KOOP-VERKOOPBELOFTE OVEREENGEKOMEN: DE VOLGENDE ONROERENDE GOEDEREN:

IS DE VOLGENDE KOOP-VERKOOPBELOFTE OVEREENGEKOMEN: DE VOLGENDE ONROERENDE GOEDEREN: OVEREENKOMST INHOUDENDE EEN VERKOOP/AANKOOP-BELOFTE. ONDERGETEKENDEN: 1/ 2/ Hierna genoemd kandidaat-verkoper Hierna genoemd kandidaat-koper IS DE VOLGENDE KOOP-VERKOOPBELOFTE OVEREENGEKOMEN: De kandidaat-verkoper

Nadere informatie

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 KWAK & BOEMEL, Geassocieerde Notarissen BV BVBA BTW 0542.824.274 Deliriumstraat

Nadere informatie

HET OCMW-LEUVEN VERKOOPT (GROOT) LANGEVELD Z/N TE 3220 HOLSBEEK

HET OCMW-LEUVEN VERKOOPT (GROOT) LANGEVELD Z/N TE 3220 HOLSBEEK HET OCMW-LEUVEN VERKOOPT (GROOT) LANGEVELD Z/N TE 3220 HOLSBEEK Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) verkoopt, in opdracht van het OCMW-Leuven, een mooi perceel bouwgrond met aangrenzend

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop gebouw Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop gebouw Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop gebouw...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ).

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ). Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De besloten

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument (de opdrachtgever) het recht om zonder kosten van zijn

Nadere informatie

Hierna conventioneel genoemd: "DE ERFPACHTGEVER"

Hierna conventioneel genoemd: DE ERFPACHTGEVER D... VESTIGING ERFPACHT IN HET JAAR TWEEDUIZEND De Voor mij,.., Notaris met standplaats te... ZIJN VERSCHENEN: Enerzijds: De Naamloze Vennootschap "WATERWEGEN EN ZEEKANAAL", met zetel te 2830 Willebroek,

Nadere informatie

AKTE TOT VESTIGING VAN EEN ERFPACHTRECHT

AKTE TOT VESTIGING VAN EEN ERFPACHTRECHT BIJLAGE Bijlage nr. 1 Ontwerp van erfpachtakte AKTE TOT VESTIGING VAN EEN ERFPACHTRECHT Heden, op tweeduizend en negen Wordt door mij, Carl Ockerman, notaris te Brussel, handelend als instrumenterend ambtenaar,

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE.

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of 2) Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De Besloten

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN.

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. Hierbij wordt het kohier van lasten, bedingen en voorwaarden vastgelegd volgens hetwelk bij wijze van schriftelijke biedingen zal worden overgegaan

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST Cécile Vandercruyssen Notaris Clarissenstraat 36 9000 Gent Tel.: (09) 225 07 13 Fax: (09) 223 12 88 Email: cecile@notariaat-vandercruyssen.be Tussen de ondergetekenden: ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

Nadere informatie

ERFPACHTOVEREENKOMST

ERFPACHTOVEREENKOMST ERFPACHTOVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door het College, met kantoren te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 135, waarvoor hier optreedt de heer Guy Vanhengel, Collegevoorzitter

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01253 Onderwerp: Sluiten van een aankoopovereenkomst en overeenkomst voor het geven van een recht van doorgang

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND N.V. IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ Joost DANNEELS BTW BE 0418.125.230 RPR Brugge Sint-Baafskerkstraat 1 8200 BRUGGE Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 www.danneels.be immobrugge@danneels.be Tussen de ondergetekenden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2. De commanditaire vennootschap Merging Investments met zetel Heusden- Zolder, Lochtemanweg 88, 0430.151.844, opgericht onder de benaming

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 01094 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: Blad 1 van 5 AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend vijftien. Zijn voor mij, Bram Peene, Vlaamse commissaris

Nadere informatie

Op 14 maart 2009, verschenen voor ons, Meester Alfred TEKENTALLES, notaris te Brussel en Meester Jan MISTNIETS, geassocieerd notaris te Oostende:

Op 14 maart 2009, verschenen voor ons, Meester Alfred TEKENTALLES, notaris te Brussel en Meester Jan MISTNIETS, geassocieerd notaris te Oostende: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Op 14 maart 2009, verschenen voor ons, Meester Alfred TEKENTALLES,

Nadere informatie

Optie tot aankoop - Verplichting tot verkoop......

Optie tot aankoop - Verplichting tot verkoop...... Optie tot aankoop - Verplichting tot verkoop De ondergetekende hierna genoemd de "optiegever" of de "verkoper" belooft hierbij dat hij zal verkopen onder de gewone vrijwaring van daad en recht en voor

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE.

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) a) Mevr.

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. de rechtspersoon naar publiek recht Gemeente Nieuwkoop, zetelend te Ter Aar, op grond van artikel 171, eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester,

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ).

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ). Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Dhr D.K.R.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

(nationaal nummer: nummer identiteitskaart: Voorzitter van de kerkraad; b) De Heer OCTAVE Benoit, geboren te

(nationaal nummer: nummer identiteitskaart: Voorzitter van de kerkraad; b) De Heer OCTAVE Benoit, geboren te HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op Voor Ons, Meester Yves WILLEKENS, notaris te Beersel (Lot). ZIJN VERSCHENEN : Enerzijds : 1) Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BEERSEL, te Huizingen

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst gebouw

Verkoopovereenkomst gebouw Verkoopovereenkomst gebouw Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die aanvaardt:

Nadere informatie

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden:

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden: Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) hierna genoemd

Nadere informatie

Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006)

Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006) VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) Koloniënstraat nr. 40-1000 BRUSSEL Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006) Op...... (dag, maand en jaar), voor mij,...,. bij

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

AMENDEMENT. Huidig amendement verwijst naar punt 9 van de agenda voor de Gemeenteraad van Lebbeke dd. 26 juni 2014

AMENDEMENT. Huidig amendement verwijst naar punt 9 van de agenda voor de Gemeenteraad van Lebbeke dd. 26 juni 2014 AMENDEMENT Huidig amendement verwijst naar punt 9 van de agenda voor de Gemeenteraad van Lebbeke dd. 26 juni 2014 Toelichting. Inzake punt 9 van de bovenvermelde agenda staat een punt geagendeerd dat de

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS Blad 1 van 5 Kenmerk zaak: 12800/VW/RS 1 Heden, negenentwintig november tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. VICTOR LOUIS WOLFS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: 1. a. de heer SJOERD JOSEPH

Nadere informatie

Hierna genoemd "de kopers".

Hierna genoemd de kopers. HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op Voor Ons, Meester Yves WILLEKENS, notaris te Beersel (Lot). ZIJN VERSCHENEN : Enerzijds : Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BEERSEL, te Huizingen (Beersel),

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 6 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00934 Onderwerp: Sluiten van een bijakte 2 aan de huurovereenkomst d.d. 26/10/2015 voor een deel van het onroerend

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 03059 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend zestien zijn voor mij, Bram PEENE, Vlaamse commissaris bij de

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2013-18:45 uur Locatie AZ Jan Palfijn - Restaurant Site 2 - Fabiolalaan 57-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

2 34

2 34 1 34 2 34 3 34 4 34 5 34 6 34 7 34 8 34 9 34 14.386,00 10 34 11 34 12 34 13 34 14 34 16.389,78 15 34 16 34 17 34 18 34 19 34 13.375,13 20 34 21 34 22 34 23 34 Heden, * TWEEDUIZEND VIJFTIEN, voor mij, meester

Nadere informatie

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN 2011. Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag)

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN 2011. Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag) VERGELIJKEND EXAMEN 2011 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag) VRAGENLIJST n r I OPEN VRAGEN Deze eerste vragenlijst bevat acht vragen. De antwoorden worden op 25 punten gequoteerd.

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn:

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: AKTE VAN LEVERING Kenmerk: *** Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. a. de heer *** ***, geboren te *** op *** *** ***, zich

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 03-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 5 juli 2012-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert,

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie