Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport"

Transcriptie

1 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport Gebruiksjaar 2013 Datum 24 december 2013

2 Pagina 2 van 14

3 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding Wettelijk kader Handhavingssystematiek 7 2 Gegevensverstrekking 9 3 Toezicht naleving regels Openstelling luchthaven Circuitvluchten Militair gebruik 12 4 Toezicht naleving grenswaarden 13 Pagina 3 van 14

4 Pagina 4 van 14

5 Samenvatting De belangrijkste bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport over het gebruiksjaar 2013 zijn, dat: de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten niet overschreden zijn; in totaal 911 nachtvluchten op de luchthaven hebben plaatsgevonden en dat daarbij geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd; met betrekking tot circuitvluchten geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd; in totaal 268 militaire vluchten op de luchthaven hebben plaatsgevonden, waarvan 21 in de nacht. Pagina 5 van 14

6 Pagina 6 van 14

7 1 Inleiding 1.1 Wettelijk kader Het wettelijk kader voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wordt gevormd door Hoofdstuk 8 (Titel 8.4) van de Wet luchtvaart, de Omzettingsregeling luchthaven Rotterdam The Hague Airport (hierna: de Omzettingsregeling) en de Regeling burgerluchthavens. Op grond van artikel 8.73 van de Wet luchtvaart dient door de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport (hierna: de inspecteur-generaal) elk jaar een verslag te worden uitgebracht over de in de Wet luchtvaart en de Omzettingsregeling vastgelegde milieuaspecten van het luchthavenluchtverkeer. Het gaat hierbij om de bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: de inspectie) met betrekking tot de naleving van de milieuregels en de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten door de exploitant en de gebruikers van RTHA over de periode van een gebruiksjaar. Voor RTHA geldt als gebruiksjaar, de periode van 1 november in enig jaar tot en met 31 oktober van het daarop volgende jaar. In de nu voorliggende handhavingsrapportage wordt verslag gedaan over het gebruiksjaar 2013 (1 november 2012 tot en met 31 oktober 2013). In de Regeling burgerluchthavens is vastgelegd welke gegevens op grond van artikel 8.72 van de Wet luchtvaart door de exploitant van de luchthaven (hierna: de exploitant) aan de inspectie moeten worden verstrekt om de regels en grenswaarden van de Omzettingsregeling te kunnen handhaven. In de Regeling burgerluchthavens is tevens vastgelegd over welk tijdvak en binnen welke termijn deze gegevens moeten worden verstrekt, hoe de gegevens tot stand moeten worden gebracht en aan welke kwaliteitseisen moet worden voldaan. Op grond van artikel 13, derde lid, van de Regeling burgerluchthavens bestaat voor de inspecteur-generaal de mogelijkheid om in het geval van een dreigende overschrijding van een in de Omzettingsregeling opgenomen grenswaarde een andere termijn te bepalen waarbinnen de gegevens aan de inspectie moeten worden verstrekt. 1.2 Handhavingssystematiek De handhaving door de inspecteur-generaal heeft betrekking op de regels en grenswaarden zoals vastgelegd in de Omzettingsregeling. De handhavingssystematiek die door de inspectie wordt toegepast is gebaseerd op de Wet luchtvaart. Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de handhaving van grenswaarden en de handhaving van regels. Grenswaarden zijn gericht tot de sectorpartijen gezamenlijk. Het naleven van grenswaarden is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle op de luchthaven gevestigde sectorpartijen. Zodra de inspecteur-generaal constateert dat een grenswaarde overschreden is, wordt door de inspecteur-generaal een maatregel voorgeschreven die ertoe moet bijdragen dat de belasting vanwege het luchthavenluchtverkeer weer binnen die grenswaarde wordt teruggedrongen. De grondslag hiervoor is gelegen in artikel 8.70, tweede lid, onder verwijzing naar artikel 8.45, van de Wet luchtvaart. Pagina 7 van 14

8 De maatregel van de inspecteur-generaal richt zich tot die partij die het in zijn macht heeft de overschrijding tegen te gaan. Vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid is de schuldvraag (wie is verantwoordelijk voor de overschrijding van de grenswaarde) daarbij niet aan de orde. Omdat een overschrijding in het gebruiksjaar waarin de overschrijding zich heeft voorgedaan niet meer ongedaan kan worden gemaakt, zal de betreffende maatregel niet eerder dan in het daarop volgende gebruiksjaar door de inspecteur-generaal worden opgelegd. Feitelijk betekent dit dan dat de maatregel erop is gericht dat de betreffende overschrijding zich in het nieuwe gebruiksjaar niet opnieuw voordoet. Regels zijn gericht tot één bepaalde sectorpartij. De sectorpartij tot wie de regel gericht is, is verplicht die regel ook na te leven. De grondslag hiervoor is gelegen in artikel 8.70, tweede lid, onder verwijzing naar artikel 8.44, vierde lid, en daarmee naar de artikelen 8.19 tot en met 8.21, van de Wet luchtvaart. Daarbij is tevens bepaald dat van de regels mag worden afgeweken, indien dat in het belang van de veiligheid nodig is. Dit betekent dat pas van een overtreding sprake is als door de inspecteur-generaal is vastgesteld dat niet op basis van een gelegitimeerde afwijkingsgrond van een regel is afgeweken. Een overtreding van een regel kan op grond van artikel van de Wet luchtvaart worden bestraft met een bestuurlijke boete. Om recidive te voorkomen kan daarnaast op grond van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht een last onder dwangsom worden opgelegd. Pagina 8 van 14

9 2 Gegevensverstrekking Op grond van de Regeling burgerluchthavens moet de exploitant gegevens verstrekken over de geluidbelasting in handhavingspunten en de tijdstippen waarop door luchtvaartuigen van de luchthaven gebruik is gemaakt. In bijlage 7 van de Regeling burgerluchthavens is aangegeven over welk tijdvak en binnen welke termijn deze gegevens moeten worden verstrekt. Het toezicht en de handhaving door de inspectie is gebaseerd op de gegevens zoals die door de exploitant moeten worden aangeleverd. Daarnaast beschikt de inspectie over eigen registratiesystemen waarmee de gegevens van de exploitant (steekproefsgewijs) kunnen worden gecontroleerd. Resultaten Wat betreft de volledigheid en tijdigheid van de gegevensverstrekking is door de inspectie vastgesteld dat de exploitant heeft voldaan aan hetgeen hierover in de Regeling burgerluchthavens is vastgelegd. Pagina 9 van 14

10 Pagina 10 van 14

11 3 Toezicht naleving regels Het toezicht op de naleving van de regels betreft: de tijdstippen waarop door luchtvaartuigen van de luchthaven gebruik is gemaakt, ingedeeld in perioden waarbinnen vliegtuigbewegingen op de luchthaven hebben plaatsgevonden; de uitvoering van circuitvluchten in het kader van les- of oefenvluchten; militair gebruik. De volgende drie paragrafen beschrijven de resultaten van het toezicht. 3.1 Openstelling luchthaven In artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Omzettingsregeling is aangegeven voor welke categorieën vliegtuigen het gebruik van de luchthaven in de periode van 18:00 tot 08:00 uur niet is toegestaan. In artikel 4, derde lid, is aangegeven binnen welke tijdsperioden en voor welke categorieën vliegtuigen het eerste lid, onderdeel a, niet geldt. In artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Omzettingsregeling is aangegeven voor welke categorieën vliegtuigen het gebruik van de luchthaven in de periode van 23:00 tot 07:00 uur (de nachtperiode) niet is toegestaan. In artikel 4, vierde lid, is aangegeven in welke gevallen het eerste lid, onderdeel b, niet geldt (nachtregime). In artikel 4, tweede lid, van de Omzettingsregeling is aangegeven dat alle gebruiksbeperkingen zoals genoemd in het eerste lid niet gelden voor: luchtvaartuigen die in nood verkeren of die ten behoeve van reddingsacties of hulpverlening zijn of worden ingezet; het uitvoeren van landingen met luchtvaartuigen waarbij sprake is van technische storingen of bijzondere meteorologische condities, waarbij uitwijken naar de luchthaven gerechtvaardigd is. Voor vluchten uitgevoerd in de dag/nacht rand hanteert de inspectie een handhavingsmarge van 2 minuten. Alle vluchten die in de nachtperiode plaatsvinden worden door de inspectie gecontroleerd. Vluchten die buiten de nachtperiode plaatsvinden worden door de inspectie, wanneer daarvoor aanleiding bestaat, alleen steekproefsgewijs gecontroleerd. Resultaten In de nu volgende tabel staan alle nachtvluchten zoals die door de exploitant aan de inspectie gerapporteerd zijn. Er zijn daarbij geen onrechtmatigheden geconstateerd. Pagina 11 van 14

12 Onderverdeling uitgevoerde nachtvluchten Artikel 4 Artikel 6 Maand 2a 2b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i Militair Totaal November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober Totaal 4 e kwartaal Totaal Circuitvluchten In artikel 5 van de Omzettingsregeling is aangegeven op welke dagen en binnen welke tijdsperioden circuitvluchten in het kader van een les- of oefenvluchten verboden zijn. Resultaten Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. 3.3 Militair gebruik In artikel 6 van de Omzettingsregeling is aangegeven dat op de luchthaven incidenteel gebruik door militaire luchtvaartuigen te allen tijde is toegestaan. Resultaten Uit gegevens van de exploitant blijkt dat in het gebruiksjaar 2013 in totaal 268 militaire vluchten op de luchthaven hebben plaatsgevonden, waarvan 21 in de nacht (zie de nachtvluchtentabel in paragraaf 3.1). Pagina 12 van 14

13 4 Toezicht naleving grenswaarden In artikel 7 van de Omzettingsregeling is aangegeven dat in bijlage 1 bij deze regeling de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten zijn vastgelegd. Het betreft hier in totaal zes handhavingspunten waarvan de eerste twee aan de koppen van de baan (de punten 06 en 24). Op grond van artikel X, eerste lid, van de Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) mag de geluidbelasting de in bijlage 1 vastgelegde grenswaarden niet te boven gaan. Op verzoek van regiopartijen zijn er naast de zes wettelijke handhavingspunten nog twee monitoringspunten die niet in de Omzettingsregeling zijn vastgelegd. Voor deze monitoringspunten zijn ook grenswaarden bepaald, maar deze spelen in de formele handhaving geen rol. Resultaten Uit de gegevens van de exploitant over de feitelijke geluidbelasting blijkt dat de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten in het gebruiksjaar 2013 niet overschreden zijn. Wel is baan 06 vanwege sterk afwijkend weer in met name het tweede kwartaal van het gebruiksjaar 2013, ten opzichte van baan 24 veel vaker voor starts en landingen gebruikt dan in het Operationeel Plan 2013 is aangenomen. In verband hiermee heeft de exploitant op 12 april 2013 een stuurmaatregel genomen waarbij baan 24 voor landend verkeer preferent is gemaakt. Ondanks deze stuurmaatregel is het capaciteitsverbruik in handhavingspunt 6 tot het einde van het gebruiksjaar 2013 relatief hoog gebleven. In onderstaande tabel staan voor de zes handhavingspunten de in bijlage 1 van de Omzettingsregeling vastgelegde grenswaarde en de feitelijke geluidbelasting in het gebruiksjaar Grenswaarden handhavingspunten en geluidbelasting t/m 31 oktober 2013 Hhpunt Locatie Grenswaarde in db(a) L den Geluidbelasting in db(a) L den Percentage capaciteitsverbruik 1 Baankop 06 68,77 68,06 84,92% 2 Baankop 24 69,95 68,72 75,34% 3 Bergschenhoek 54,36 52,73 68,71% 4 Schiebroek 53,98 52,03 63,83% 5 Overschie 55,01 52,37 54,45% 6 Schiedam 53,89 53,52 91,83% Pagina 13 van 14

14

15

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016 Datum 6 december 2016 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015 Datum 24 december 2015 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport Gebruiksjaar 2014 Datum 9 januari 2015 Pagina 4 van 20 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2017

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2017 Rotterdam The Hague Airport 2017 Rotterdam The Hague Airport 2017 Datum 7 december 2017 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Luchtvaart Hoofddorp Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport 2014

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport 2014 Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport 2014 Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2015

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2015 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2015 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2015 Maart 2016 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Luchtvaart

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2016

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2016 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2016 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2016 14 februari2017 Colofon ILT Luchtvaart Mercuriusplein 1-63 2132 HA Hoofddorp

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2018

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2018 Rotterdam The Hague Airport 2018 Rotterdam The Hague Airport 2018 Datum 11 februari 2019 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport Vestiging Amsterdam Postbus 16191, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2017

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2017 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2017 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2017 9 maart 2018 Colofon ILT Luchtvaart Mercuriusplein 1-63 2132 HA Hoofddorp

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2018

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2018 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2018 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2018 Datum Mei 2019 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar

Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2016-2017 Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2016-2017 Datum 6 september 2017 Handhavingsrapportage

Nadere informatie

Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar

Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2015-2016 Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2015-2016 Datum 13 oktober 2016 Handhavingsrapportage

Nadere informatie

Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar

Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2014-2015 Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2014-2015 Datum 11 augustus 2015 Handhavingsrapportage

Nadere informatie

Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar

Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2017-2018 Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2017-2018 Datum 28 september 2018 Handhavingsrapportage

Nadere informatie

Onderzoeksrapport overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol. Gebruiksjaar 2017

Onderzoeksrapport overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol. Gebruiksjaar 2017 Onderzoeksrapport overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2017 Onderzoeksrapport overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2017 Datum 28 februari 2018 Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2016/SP/PERF/5300 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum 3 februari 2016

Nadere informatie

Luchtvaart en geluid. Toezicht en Handhaving. Kees van Hees senior-inspecteur

Luchtvaart en geluid. Toezicht en Handhaving. Kees van Hees senior-inspecteur Luchtvaart en geluid Toezicht en Handhaving Kees van Hees senior-inspecteur ILT: de toezichthouder van het Ministerie van I&W 1 Transportwetgeving Scheepvaart 2 Milieuwetgeving Bodem Luchtvaart Afval Stoffen

Nadere informatie

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 Datum Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 2 van 11 1. Probleemstelling Ingevolge artikel 8.22 van de Wet luchtvaart schrijft de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna:

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 4 e kwartaal gebruiksjaar 2018

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 4 e kwartaal gebruiksjaar 2018 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 4 e kwartaal gebruiksjaar 2018 Datum: 29 november 2018 Auteur: S.J. Steenhart Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843,

Nadere informatie

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels gebruiksjaar 2016 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2017/SP/PERF/5569 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum

Nadere informatie

Onderzoeksrapport overschrijding grenswaarde geluid Schiphol

Onderzoeksrapport overschrijding grenswaarde geluid Schiphol Onderzoeksrapport overschrijding grenswaarde geluid Schiphol Gebruiksjaar 2014 Datum 30 januari 2015 Colofon ILT Luchtvaart Mercuriusplein 1-63 Hoofddorp Contactpersoon R.H. Molendijk Coördinerend/Specialistisch

Nadere informatie

HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2005

HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2005 Datum HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2005 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Wettelijk kader 6 1.2 Handhavingssystematiek 6 1.3 Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol 8 1.4 Parallel

Nadere informatie

Politiehelikopter: totaal

Politiehelikopter: totaal > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november mei 2017

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november mei 2017 1 november 2016-1 mei 2017 1 november 2016-1 mei 2017 Datum 13 september 2017 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 3 e kwartaal gebruiksjaar 2018

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 3 e kwartaal gebruiksjaar 2018 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 3 e kwartaal gebruiksjaar 2018 Datum: 20 september 2018 Auteur: S.J. Steenhart Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843,

Nadere informatie

HANDHAVINGSRAPPORTAG E SCHIPHOL 2005

HANDHAVINGSRAPPORTAG E SCHIPHOL 2005 Datum HANDHAVINGSRAPPORTAG E SCHIPHOL 2005 1 november 2004-1 mei 2005 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 4 1 Inleiding 5 1.1 Wettelijk kader 5 1.2 Handhavingssystematiek 5 1.3 Regeling milieu-informatie luchthaven

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit luchthaven Rotterdam Airport (sedert 21 juni 2006)

Aanwijzingsbesluit luchthaven Rotterdam Airport (sedert 21 juni 2006) Aanwijzingsbesluit luchthaven Rotterdam Airport (sedert 21 juni 2006) Aanwijzing 17 oktober 2001, DGL/L. 01.421852 (Stcrt. 2001, 209) (incl. ROaanwijzing M387). Wijzigingen op de aanwijzing: I. Beslissing

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2018

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2018 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2018 Datum: 18 mei 2018 Auteur: S.J. Steenhart Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november mei 2018

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november mei 2018 Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2017 1 mei 2018 Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2017 1 mei 2018 Datum 24 september 2018 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 2016

Handhavingsrapportage Schiphol 2016 Datum 15 februari 2017 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp 088 489 00 00 www.ilent.nl @inspectielent

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2015 tot 1 mei 2016

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2015 tot 1 mei 2016 1 november 2015 tot 1 mei 2016 1 november 2015 1 mei 2016 Datum 25 augustus 2016 1 november 2015-1 mei 2016 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d ;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d ; VERSIE: 22 januari 2013 Onderwerp Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant Provinciale Staten van Noord-Brabant Provinciale Staten van Noord-Brabant, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2014-1 mei 2015

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2014-1 mei 2015 1 november 2014-1 mei 2015 Datum 7 augustus 2015 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp 088 489 00 00

Nadere informatie

Handhavingsbeleid: Wet Luchtvaart; De Luchthaven Schiphol

Handhavingsbeleid: Wet Luchtvaart; De Luchthaven Schiphol Handhavingsbeleid: Wet Luchtvaart; De Luchthaven Schiphol Inspectie Verkeer en Waterstaat divisie Luchtvaart Handhaving februari 2003 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2. Algemeen 2.1 Doel Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 201 Boeing 77 Datum : 7-10-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8, 100

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14093 11 juli 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 juli 2012, nr. IENM/BSK-2012/109658,

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 2017

Handhavingsrapportage Schiphol 2017 Handhavingsrapportage Schiphol 2017 Handhavingsrapportage Schiphol 2017 Datum 28 februari 2018 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20764 30 december 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende omzetting van bepalingen

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /SP/PF/443, 23 november Niets uit

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 2018

Handhavingsrapportage Schiphol 2018 Handhavingsrapportage Schiphol 2018 Handhavingsrapportage Schiphol 2018 Datum 24 april 2019 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport Vestiging Amsterdam Postbus 16191, 2500 BD Den

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol Datum 17 januari 2013

Handhavingsrapportage Schiphol Datum 17 januari 2013 Datum 17 januari 2013 Pagina 2 van 54 Inhoud Leeswijzer 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Wettelijk kader 9 1.2 Handhavingssystematiek 9 1.3 Parallel starten problematiek 11 1.4 Experimenten Schiphol

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport McDonnell Douglas DC9-2 e kwartaal 2015 Datum : 16-12-2015 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond

Nadere informatie

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport CMLR /2012 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport e kwartaal 2012 Datum : 22-11-2012 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie : DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 84,

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 2015

Handhavingsrapportage Schiphol 2015 Datum 23 februari 2016 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp 088 489 00 00 www.ilent.nl @inspectielent

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling van de Verordening luchthavenbesluit Hilversum

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling van de Verordening luchthavenbesluit Hilversum Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling van de Verordening luchthavenbesluit Hilversum Provinciale Staten van Noord-Holland gelezen de voordracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 2013. Datum 21 januari 2014

Handhavingsrapportage Schiphol 2013. Datum 21 januari 2014 Datum 21 januari 2014 Pagina 2 van 52 Inhoud Leeswijzer 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Wettelijk kader 9 1.2 Handhavingssystematiek 9 1.3 Parallel starten problematiek 11 1.4 Experimenteerregelingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47829 28 december 2015 Vergunning burgermedegebruik exploitant militaire luchthaven Eindhoven ten behoeve van Eindhoven

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 4 e kwartaal 2016

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 4 e kwartaal 2016 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 4 e kwartaal 2016 Datum: 1 februari 2017 Auteur: R.C. Spaans Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Nadere informatie

HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2007

HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2007 Datum HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2007 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Wettelijk kader 6 1.2 Handhavingssystematiek 6 1.3 Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol 8 1.4 Parallel

Nadere informatie

Onderwerp Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant. gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 4 juni /13;

Onderwerp Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant. gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 4 juni /13; Besluit / B Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 20 september 2013 Onderwerp Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Provinciale Staten van, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport e kwartaal 201 C510, C25B, FA7X, GLEX, C650 Datum : 2 februari 2015 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol november mei Datum 16 juli 2012

Handhavingsrapportage Schiphol november mei Datum 16 juli 2012 Datum 16 juli 2012 Pagina 2 van 50 Inhoud Leeswijzer 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Wettelijk kader 9 1.2 Handhavingssystematiek 9 1.3 Parallel starten problematiek 11 1.4 Experimenten Schiphol 12

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11153 26 april 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 april 2013, nr. IENM/BSK-2013/72460,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20766 23 december 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende omzetting van bepalingen

Nadere informatie

HANDHAVINGSRAPPORTAG E SCHIPHOL 2004

HANDHAVINGSRAPPORTAG E SCHIPHOL 2004 Datum HANDHAVINGSRAPPORTAG E SCHIPHOL 2004 1 november 2003 1 mei 2004 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 4 1 Inleiding 5 1.1 Wettelijk kader 5 1.2 Handhavingssystematiek 5 1.3 Regeling milieu-informatie luchthaven

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2015 Datum : 1 augustus 2015 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8, 100

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november mei 2014

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november mei 2014 1 november 2013-1 mei 2014 1 november 2013-1 mei 2014 Datum 31 juli 2014 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130 AN

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 2017

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 2017 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 2017 Datum: 15 augustus 2017 Auteur: S.J. Steenhart Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5661 31 maart 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 28 maart 2011, nr. IENM/BSK-2011/39447,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35008 31 december 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 10 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/287792,

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2017

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2017 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2017 Datum: 1 juni 2017 Auteur: S.J. Steenhart Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 2019

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 2019 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 2019 Datum: 13-6-2019 Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843, 3100 AV Schiedam INLEIDING Ten behoeve van

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 3 e kwartaal 2017

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 3 e kwartaal 2017 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 3 e kwartaal 2017 Datum: 15 november 2017 Auteur: S.J. Steenhart Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Nadere informatie

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuig rondom Rotterdam The Hague Airport Cessna 60 Citation e kwartaal 201 Datum : 1-10-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen/ Rob Algra Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport. 2 e kwartaal Traumaheli

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport. 2 e kwartaal Traumaheli Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 201 Traumaheli Datum: 25-10-201 Auteur: J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8, 100

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november mei Datum 31 juli 2013

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november mei Datum 31 juli 2013 Datum 31 juli 2013 Pagina 2 van 50 Inhoud Leeswijzer 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Wettelijk kader 9 1.2 Handhavingssystematiek 9 1.3 Parallel starten problematiek 11 1.4 Experimenten Schiphol 11

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland 2014 Luchtverkeersleiding Nederland - 2014/SP/PF/4678, 7 februari 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /5974, 14 december Niets uit deze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13687 7 maart 2019 Tijdelijke beleidsregel anticiperend handhaven start- en landingsbaan Luchthaven Maastricht II, Inspectie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 466 Geluidszones rond Schiphol Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman (SP) over vaststelling van luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen

Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman (SP) over vaststelling van luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 19 mei 2015 Vragen nr. 42 Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman (SP) over vaststelling van luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen De

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport CMLR /2012 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport e kwartaal 2012 Bombardier CRJ00 Datum : 1-0-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie : DCMR Milieudienst Rijnmond

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1e kwartaal 2014 C-17 Globemaster Datum : 15-09-2014 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 2014

Handhavingsrapportage Schiphol 2014 Datum 3 maart 2015 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp 088 489 00 00 www.ilent.nl @inspectielent Pagina

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13336 29 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 26 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/86293,

Nadere informatie

April Effecten van salderen tussen handhavingspunten

April Effecten van salderen tussen handhavingspunten April 2006 Effecten van salderen tussen handhavingspunten Effecten van salderen tussen handhavingspunten Opdrachtgever Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat Generaal Transport en Luchtvaart

Nadere informatie

Commissie Regionaal Overleg. Wetgeving in de luchtvaart d.d.28 november 2011

Commissie Regionaal Overleg. Wetgeving in de luchtvaart d.d.28 november 2011 Luchthaven Teuge Commissie Regionaal Overleg Wetgeving in de luchtvaart d.d.28 november 2011 Inleiding Algemeen Luchthavenbesluit Geluid Veiligheid Stappenschema luchthavenbesluit Samenvatting Luchthavens

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport e kwartaal 2016 Chinook Datum : 6-12-2016 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8, 100

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8355 30 maart 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 30 maart 2015 nr. IENM/BSK-2015/53443,

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 201 Fokker 100 Datum : 29-09-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8,

Nadere informatie

Bijlage 5. Systematiek toezicht en handhaving

Bijlage 5. Systematiek toezicht en handhaving Bijlage 5. Systematiek toezicht en handhaving 1. Inleiding De Alderstafel Schiphol heeft op 19 augustus 2010 advies uitgebracht over een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol (NNHS). Hierbij

Nadere informatie

LJN: AU4276, Rechtbank Rotterdam, 05/4247. Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: AU4276, Rechtbank Rotterdam, 05/4247. Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: AU4276, Rechtbank Rotterdam, 05/4247 Datum uitspraak: 13-10-2005 Datum publicatie: 13-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Voorlopige voorziening Inhoudsindicatie: Rotterdam

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Bombardier DB-700 e kwartaal 201 Datum : december 201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus

Nadere informatie

Naleving. Verantwoording. Definitief Openbaar. Classificatie. februari 2015

Naleving. Verantwoording. Definitief Openbaar. Classificatie. februari 2015 Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2015/SP/PF/4973 Versienummer 1.0 Versiedatum 19 februari 2015 Status Classificatie Definitief Openbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 349 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2016 AC10 Spectre Datum : 1-06-2016 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013. Geluid- en klachtenanalyse rondom Rotterdam The Hague Airport

Jaarrapportage 2013. Geluid- en klachtenanalyse rondom Rotterdam The Hague Airport Jaarrapportage 2013 Geluid- en klachtenanalyse rondom Rotterdam The Hague Airport Jaarrapportage 2013 Geluid- en klachtenanalyse rondom Rotterdam The Hague Airport Datum: 30 april 2014 Wijzigingshistorie:

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Robin DR-00 2 e kwartaal 201 Datum : 15-09-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8,

Nadere informatie

Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol VW Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende regels omtrent het registreren en verstrekken van milieu-informatie over het luchthavenluchtverkeer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36599 15 december 2014 Beleidsregel van de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, van 20 november 2014, nr. A-0-14-0072.001,

Nadere informatie

ANALYSE MELDINGEN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

ANALYSE MELDINGEN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT 6 mei 2019 Rob Algra ANALYSE MELDINGEN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT JAARRAPPORTAGE 2018 1 MELDINGEN OVERZICHT MELDINGEN 2018 36.850 meldingen over luchtvaart 35.000 meldingen gerelateerd aan RTHA (16.000)

Nadere informatie

Artikel Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats.

Artikel Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats. Gewijzigde bijlage bij memorie van toelichting 1 wetsvoorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige

Nadere informatie

Gelet op de voordracht van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, met kenmerk /475868;

Gelet op de voordracht van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, met kenmerk /475868; Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 februari 2015, tot vaststelling van de wijziging van de luchthavenregeling Zweefvliegveld ZC Den Helder. Provinciale Staten van Noord-Holland Gelet

Nadere informatie

Procedures RTHA 2014

Procedures RTHA 2014 Procedures RTHA 2014 Steven van der Kleij Manager Informatie, Capaciteit en Beleid Ontwikkeling vliegverkeer Luchthavenbesluit (Operationele vergunning) Geluidsruimte Jaarlijkse Emmer geluid Mag niet overstromen

Nadere informatie

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies Parallelweg 1 Heliplan VOF T.a.v. de heer Van Manen Statenlaan 27 2582 GB DEN HAAG Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal

Nadere informatie

& Droogleever. U heeft mij gevraagd ter adviseren ter zake van het volgende.

& Droogleever. U heeft mij gevraagd ter adviseren ter zake van het volgende. New Babylon Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC Den Haag Postbus "756 2502 AT Den Haag telefoon (070) 5'5 3000 www.pelsrijcken.nl Pels Rijeken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen De heer J.G.M. Alders

Nadere informatie

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport CMLR /2012 Kwartaalrapportage Vliegtuig rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2012 Datum : 29--2012. Herzien 10-10-2012 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie : DCMR Milieudienst Rijnmond

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol wordt als volgt gewijzigd.

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol wordt als volgt gewijzigd. Besluit van tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol Op de voordracht van de Minister van

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Gelet op artikel 8.23a, eerste lid, van de Wet luchtvaart; BESLUIT: Artikel 1.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Gelet op artikel 8.23a, eerste lid, van de Wet luchtvaart; BESLUIT: Artikel 1. HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-48566, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden voor

Nadere informatie

BOETEBELEIDSREGELS WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE WESTVOORNE

BOETEBELEIDSREGELS WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE WESTVOORNE BOETEBELEIDSREGELS WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE WESTVOORNE Bijlage 2 bij Toezicht en Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Westvoorne IZ/OWO

Nadere informatie