Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding >

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362."

Transcriptie

1 Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1

2 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij Loyalis gesloten. In het contract wordt naar deze handleiding verwezen. Deze handleiding is bedoeld om u informatie te geven en dient als praktisch naslagwerk. Voor gedetailleerde informatie kunt u ook uw contract en de bijlage bij uw contract raadplegen. Wie arbeidsongeschikt wordt, ziet zijn leven ingrijpend veranderen. Op dat moment zijn financiële problemen het laatste wat iemand kan gebruiken. Met de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt u uw werknemers een verzekering met zeer goede voorwaarden en profiteert u zelf ook van enkele voordelen. Loyalis werkgevershandleiding > 2

3 De voordelen voor uw werknemer Aanvulling WIA De arbeidsongeschiktheidsverzekering vult het inkomen aan bij arbeidsongeschiktheid. Het gaat om een aanvulling op de WIA en de regeling van het pensioenfonds. Minimaal 70% inkomen De verzekering vult aan tot minimaal 70% van het oude inkomen. De uitkering loopt door tot AOW-leeftijd van de verzekerde tenzij anders met u overeengekomen. Bij volledige arbeidsongeschiktheid is er een aanvulling van 10% van het inkomen over de hele looptijd tot AOW-leeftijd van de verzekerde tenzij anders met u overeengekomen. Uitkering bij minder dan 35% Ook bij een arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35% is een uitkering mogelijk. Aanvulling pensioenopbouw Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan er recht zijn op een vergoeding voor de aanvulling van de pensioenopbouw. Geen medische selectie Er vindt geen medische selectie plaats. Alle medewerkers zijn verzekerd zonder dat er gezondheidsvragen beantwoord hoeven te worden. De premie wordt bepaald aan de hand van de totale loonsom van alle werknemers samen. Loyalis werkgevershandleiding > 3

4 De voordelen voor u en uw organisatie Goed werkgeverschap U biedt uw werknemers een goed inkomen bij arbeidsongeschiktheid en geeft het belang aan van het inkomen zeker te stellen bij bepaalde gebeurtenissen. Dit kan gezien worden als een pluspunt bij de keuze voor u als werkgever, en bij de onderhandeling in de sollicitatieprocedure. Blanco acceptatie Binnen de collectieve overeenkomst geldt voor uw werknemers een blanco acceptatie. Werknemers die ten tijde van het afsluiten van het contract al wegens ziekte verzuimen, zijn uitgesloten van deelname. Pas nadat sprake is van vier weken onafgebroken herstel, is de dekking van kracht. Korting Het premiebedrag wordt verminderd met de korting die voor uw organisatie geldt. Wanneer u eens per jaar de premie betaalt, krijgt u bovendien 5% korting op het totaalbedrag. Re-integratie subsidie Loyalis betaalt mee aan de re-integratiekosten van langdurig zieken en aan maatregelen voor verzuimpreventie op organisatieniveau. Met de Re-integratie Subsidie kunnen wij zowel uw als onze schadelast beperken. Meer over deze Re-integratie Subsidie en preventie leest u in de handleiding Re-integratie Subsidie Loyalis. De premie De premie wordt berekend over de totale loonsom van al uw werknemers. Dit is het pensioengevend inkomen van al uw werknemers op 1 januari van het lopende jaar, zoals gedefinieerd in het pensioenreglement van uw pensioenfonds. Het premiepercentage is afhankelijk van de gekozen dekking. Details over de premie kunt u vinden in de bijlage bij uw contract. Loyalis werkgevershandleiding > 4

5 Loyalis werkgevershandleiding > 5

6 2. Dekking van de verzekering Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u uw werknemers tegen het risico van een sterk dalend inkomen door arbeidsongeschiktheid. U kunt daarbij kiezen uit drie verschillende dekkingen: Dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer ontvangt een uitkering die zijn inkomen aanvult tot minimaal 70% van zijn verzekerd inkomen. Dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid Een werknemer die volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, ontvangt tot AOW-leeftijd (of een andere leeftijd indien afgesproken) een uitkering van 10% van zijn verzekerd inkomen. Met deze aanvulling wordt zijn totale inkomen bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid dan ongeveer 85% van zijn salaris. Als de werknemer volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is, wordt zijn totale inkomen ongeveer 80% van zijn salaris. Als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, stopt deze uitkering. Complete dekking Dekking bij zowel volledige als gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Hiermee heeft uw werknemer de zekerheid dat hij altijd tussen 70% en 85% van zijn verzekerd inkomen zal houden als hij arbeidsongeschikt wordt. Loyalis werkgevershandleiding > 6

7 Inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Als uw werknemer tijdelijk verzuimt wegens ziekte, betaalt u als werkgever afhankelijk van de CAO, de eerste twee ziektejaren maximaal in totaal 170% van het laatstverdiende salaris door. Die termijn gaat in op de dag dat uw werknemer ziek wordt. Als uw werknemer na verloop van tijd door het UWV gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard (meer dan 35%) dan heeft uw werknemer op grond van de Wet WIA recht op een WGA-uitkering (Werkhervattingregeling Gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Er zijn twee situaties mogelijk: Uw werknemer kan nog gedeeltelijk werken en doet dat ook in voldoende mate De werknemer ontvangt tijdelijk, gedurende maximaal drie jaar en twee maanden, een loongerelateerde WGA-uitkering die gebaseerd is op het vroegere loon, het arbeidsverleden en het eventuele huidige loon in de nieuwe functie. De uitkering is 70% van het inkomensverlies. Dat is het verschil tussen het oude salaris en het nieuwe salaris. Na afloop van deze tijdelijke uitkering kan er recht bestaan op een WGA-loonaanvullingsuitkering als de werknemer onveranderd meer dan 50% van zijn restverdiencapaciteit blijft werken. Dat wil zeggen dat hij minstens 50% verdient van wat hij volgens de beoordeling van het UWV nog zouden kunnen verdienen. Ook tijdens deze fase wordt het loon voor het gedeelte waarvoor de werknemer afgekeurd is vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering aangevuld tot 70% van het oude jaarinkomen. Uw werknemer kan nog gedeeltelijk werken maar werkt niet of te weinig Uw werknemer ontvangt ook in deze situatie een loongerelateerde WGA-uitkering. Als hij na afloop van deze loongerelateerde uitkering minder dan 50% verdient van wat hij volgens het UWV kan verdienen, dan heeft hij recht op een WGA-vervolguitkering. De hoogte hiervan is gelijk aan 70% van het minimumloon maal het arbeidsongeschiktheidspercentage. Met de AOV van Loyalis ontvangt uw werknemer een aanvulling tot minimaal 70% van zijn oude jaarinkomen tot de leeftijd van de AOWleeftijd, tenzij anders met u overeengekomen. Loyalis werkgevershandleiding > 7

8 Inkomen bij volledige arbeidsongeschiktheid Wordt uw werknemer volledig arbeidsongeschikt verklaard met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 80 en 100%? Dan zijn er twee mogelijkheden: Uw werknemer kan niet meer werken maar heeft kans op herstel Bij volledige arbeidsongeschiktheid met kans op herstel is er volgens de WIA recht op een WGA-uitkering. In deze situatie vult de arbeidsongeschiktheidsverzekering 10% van het oude salaris aan zodat het verzekerde inkomen tot ongeveer 80% wordt aangevuld. Uw werknemers kan niet meer werken en herstelt niet meer Uw werknemer ontvangt een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) van UWV. De uitkering bedraagt 75% van het oude salaris tot het maximumdagloon. Ook in dit geval keert de arbeidsongeschiktheidsverzekering 10% van het verzekerde jaarinkomen uit. De maandelijkse uitkering van uw werknemer bedraagt dan ongeveer 85% van het inkomen tot de AOW-leeftijd, (tenzij anders overeengekomen). Inkomen bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid Wanneer uw werknemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft hij geen recht op een uitkering op grond van de Wet WIA. De arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis zorgt dan voor een uitkering van 80% van het inkomensverlies. Voorwaarde is dat de werknemer nog minimaal 65% van zijn loon verdient. Deze aanvulling is afhankelijk van uw CAO, heeft een looptijd van maximaal 10 jaar en stopt als uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Loyalis werkgevershandleiding > 8

9 Garantie-uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid De extra Garantie-uitkering geeft na gedeeltelijk ontslag wegens arbeidsongeschiktheid altijd een direct recht op een uitkering*. Dit geldt ook als een werknemer nog gedeeltelijk aan het werk is en het totale inkomen meer dan 70% van het oude inkomen bedraagt. De Garantie-uitkering wordt vastgesteld naar rato van het abeidsongeschiktheidspercentage. Gratis voorzetting Gratis voortzetting van de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vanaf 60 jaar of 5 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Als werknemers 60 jaar of ouder zijn, of de AOW-leeftijd minus 5 jaren hebben bereikt, wordt de kans dat zij terugvallen op de verzekering kleiner. Deze personen hebben geen verzekerbaar belang meer. Daarom zet Loyalis vanaf dat moment de verzekering gratis voort tot het moment dat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt (of een andere leeftijd indien afgesproken). Uw werknemer is dan gratis verzekerd voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Gratis voortzetting dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid vanaf 63 jaar of 2 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Als werknemers de AOW-leeftijd minus 2 jaren hebben bereikt, wordt de kans dat zij terugvallen op de verzekering kleiner. Daarom zet Loyalis de verzekering vanaf dat moment gratis voort tot het moment dat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt (of een andere leeftijd indien afgesproken is). Uw werknemer is dan gratis verzekerd voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid. * Dit geldt voor werknemers die hun restverdiencapaciteit benutten en gedeeltelijk weer aan het werk gaan. Zij krijgen een gegarandeerde uitkering bovenop hun WIA-uitkering en uitkering van het pensioenfonds. Ook als het inkomen door bijvoorbeeld werk boven de 70% van het oude inkomen uitkomt. Een extra stimulans om aan het werk te blijven. Loyalis werkgevershandleiding > 9

10 Loyalis werkgevershandleiding > 10

11 3. Deelname aan de verzekering Wie kunnen deelnemen aan de verzekering? Het antwoord is eenvoudig: in principe al uw werknemers. Deelname is niet meer interessant voor werknemers die de AOW-leeftijd minus 5 jaar respectievelijk 2 jaar hebben bereikt (of een andere leeftijd indien afgesproken is). Verder zijn de volgende werknemers uitgesloten van deelname: volledig arbeidsongeschikte werknemers werknemers met een ontslaguitkering werknemers die met vervroegd pensioen zijn werknemers met een 0-uren contract Gedeeltelijk arbeidsongeschikten kunnen wel deelnemen, werknemers die ten tijde van het afsluiten van het collectieve contract verzuimen wegens ziekte, zijn uitgesloten tenzij zij vier weken onafgebroken hersteld zijn. Dan is wel de dekking van kracht. Loyalis werkgevershandleiding > 11

12 Worden werknemers medisch gekeurd? Wij bieden uw werknemers blanco acceptatie aan. Dat betekent dat uw medewerkers geen gezondheidsvragen hoeven te beantwoorden. Werknemers die ten tijde van het afsluiten van het collectieve contract wegens ziekte verzuimen, zijn uitgesloten van deelname. Pas nadat uw werknemer vier weken onafgebroken hersteld is, is de dekking van kracht. Hoe wordt de premie berekend? De premie wordt berekend over de bruto loonsom van al uw werknemers. Dit is het pensioengevend inkomen van al uw werknemers op 1 januari van het lopende jaar, zoals gedefinieerd in het pensioenreglement van ABP, uw pensioenfonds. Het premiebedrag is afhankelijk van de gekozen dekking. Details over de premie kunt u vinden in de bijlage bij uw contract. Korting Het premiebedrag wordt verminderd met de korting die voor uw organisatie geldt. Wanneer u eens per jaar de premie betaalt, krijgt u bovendien 5% korting op het totaalbedrag. Loyalis werkgevershandleiding > 12

13 Loyalis werkgevershandleiding > 13

14 4. Wat is uw rol als werkgever? Uw taken Het verstrekken van verzekeringsgegevens U dient u zelf de benodigde verzekeringsgegevens zoals de totale loonsom aan ons door te geven. Bovendien is het ook belangrijk dat u ons aangeeft welke werknemers geen verzekerbaar belang meer hebben. Premie-incasso en afdracht U dient zorg te dragen voor tijdige en volledige afdracht van de verschuldigde premie. Aan de hand van de door u geleverde werknemersgegevens of via de machtiging verkregen gegevens zal de verschuldigde premie worden vastgesteld. Het doorgeven van arbeidsongeschiktheid Zodra uw werknemer langdurig ziek is, geeft u dit aan ons door. In ieder geval na zes maanden en uiterlijk binnen 12 maanden na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid. Dit kan met het meldingsformulier. U vindt dit formulier op Loyalis werkgevershandleiding > 14

15 Loyalis werkgevershandleiding > 15

16 5. Begrippenlijst Blanco acceptatie Bij blanco acceptatie hoeft de werknemer geen gezondheidsvragen te beantwoorden. Verzekerd inkomen Dit is het inkomen op 1 januari in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de werknemer ontslagen wordt wegens arbeidsongeschiktheid. Dit inkomen is gelijk aan het inkomen waarover uw werknemer pensioen opbouwt. Premiekorting Afhankelijk van de sector en het aantal werknemers, komt u in aanmerking voor een korting op de premie. Restverdiencapaciteit Dat deel van het inkomen dat de werknemer op basis van zijn arbeidsgeschiktheid nog kan verdienen. Loyalis werkgevershandleiding > 16

17 6. Service Deze handleiding is een deel van ons complete informatiepakket speciaal voor werkgevers en pensioenspecialisten van vakcentrales. Dat informatiepakket bevat verder: Website voor werkgevers De werkgeverssite is bereikbaar via loyalis.nl/werkgevers. Deze site is speciaal voor u als werkgever en vakbondsvertegenwoordiger en biedt u actuele informatie en ondersteuning bij uw werkzaamheden. Digitale nieuwsbrief Via de werkgeverssite kunt u gemakkelijk een abonnement nemen op de gratis digitale nieuwsbrief voor werkgevers, Loyalis Nieuws. U leest maandelijks in deze nieuwsbrief actuele informatie over pensioenen, aanvullende inkomenszekerheid, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Voorlichting en kennisoverdracht Ook voor themadagen, workshops en presentaties kunt u bij ons terecht. Wij organiseren die voor medewerkers van personeelszaken toegespitst op hun werkzaamheden. Uw werknemers bieden wij presentaties over actuele onderwerpen. Onze afdeling Relatiebeheer vertelt u er graag meer over. Vragen? De medewerkers van Relatiebeheer geven antwoord op uw vragen. Op het gebied van pensioenen, aanvullende inkomenszekerheid, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Zij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8 tot 17 uur via telefoon: Als uw werknemers vragen hebben, kunnen zij bellen met ons Servicecenter. Onze medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 8 tot uur via telefoon: Loyalis werkgevershandleiding > 17

18 Bijlage 1 Hoe werkt een zuiver collectief contract voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Belangrijke punten op een rij: Loyalis sluit een collectief contract als minimaal 80% van de medewerkers mee gaat doen. Het is geen verplichting om mee te doen, het blijft een keuze en de verantwoordelijkheid van de werknemer; De werkgever sluit een contract met Loyalis en betaalt jaarlijks of maandelijks de premie aan Loyalis. De werkgever verhaalt gedurende het jaar (een deel van) de premie eventueel op de werknemers via de salarisadministratie; De werknemers krijgen geen individuele polis. Loyalis biedt u een ruime omvangskorting bij een collectief contract; Als de werkgever de premie vooraf betaalt is er een extra korting van 5%. Dit doen vrijwel alle werkgevers. Een aantal werkgevers geeft deze korting door aan de werknemers. Een aantal werkgevers gebruikt deze korting om de kosten van invoer en de voorfinanciering te dekken; Er is blanco medische acceptatie voor de werknemers, met uitzondering van de medewerkers die verzuimen wegens ziekte; Bij een 100% doorbelastingsvariant dalen de kosten van de premies sociale zekerheid voor de werkgever met zo n 15 tot 20 euro per werknemer per jaar; Voor de werkgever bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van re-integratie- en projectsubsidie. Anders dan bij het huidige contract bestaat er een re-integratiesubsidie, van maximaal 3000 euro per medewerker, in de preventieve fase (zie voor meer informatie de brochure re-integratiesubsidie). Loyalis werkgevershandleiding > 18

19 Bijlage 2 Globaal stappenplan afsluiten collectief contract arbeidsongeschiktheidsverzekering 1. Opstellen beleidsnotitie tbv bestuur/directie. 2. Besluit op bestuursniveau (kiezen we voor collectief? Doen we een werkgeversbijdrage?). 3. Inlichten/instemming GMR/OR. 4. Tijdspad bepalen. 5. Nieuwsbrief of intranet met aankondiging van het voornemen (optioneel). 6. Voorlichting teamleiders/directeuren (optioneel). 7. Brief aan medewerkers met uitleg en mogelijkheid afstandsverklaring te tekenen*. Reminder mail sturen. 8. Verzamelen afstandsverklaringen* en bepalen 80% grens. 9. Afstemming met salarisadministratie/ administratiekantoor mbt premieinhouding, niet deelnemende en premievrije medewerkers*. 10. Opgave premieplichtige loonsom aan Loyalis (incl afstandverklaringen) en tekenen overeenkomst*. 11. Betalen jaarnota aan Loyalis. 12. Maandelijkse premie-inhoudingen op het salaris van deelnemende werknemers als u (gedeeltelijk) de premie verhaalt bij uw werknemers*. * Als de premie (deels) verhaald wordt op uw werknemers. Loyalis werkgevershandleiding > 19

20 Bijlage 3 vraag en antwoord Bij een collectief contract met verhaal van premies Wie nemen deel aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering? alle werknemers in loondienst, die bij ontslag wegens arbeidsongeschikt - heid aanspraak kunnen maken op een uitkering vanuit de WIA, en zodoende via de werknemersverzekering recht hebben op een uitkering. Wie zijn niet verzekerd? werknemers met een 0-uren contract; werknemers die niet verzekerd zijn voor de WIA; werknemers die hebben verklaard niet te willen deelnemen aan de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering Welke werknemers betalen geen premie meer terwijl ze toch verzekerd zijn? arbeidsongeschikte werknemers, na beoordeling door Loyalis. U geeft arbeidsongeschiktheid van uw werknemer door aan Loyalis. Uw werknemer ontvangt van ons bericht. Met dit bericht kan uw werknemer de salarisadministratie opdracht geven geen premie meer op zijn salaris in te houden. In overleg met Loyalis kan bepaald worden welke medewerkers premievrij worden verklaard. bij een contract met alleen dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: werknemers die de AOW-leeftijd minus 5 jaar hebben bereikt. Vanaf 1 januari van het jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd minus 5 jaar betaalt de werknemer geen premie meer; bij een contract met alleen dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid: werknemers die de AOW-leeftijd minus twee jaar bereiken. Vanaf 1 januari van het jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd minus twee jaar, betaalt de werknemer geen premie meer. Op welke werknemers kan ik de premie verhalen? alle werknemers die verzekerd zijn (zie vraag wie nemen deel aan. ); alle werknemers die akkoord zijn met het premieverhaal en dit kenbaar hebben gemaakt via het antwoordformulier. Loyalis werkgevershandleiding > 20

21 Kunnen werknemers die hebben afgezien van de verzekering op hun besluit terugkomen? Ja, dat kan. Ze kunnen dan het aanvraagformulier (aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever) inclusief de medische vragen invullen. Voor betrokken werknemer geldt dus géén blanco acceptatie. Het aanvraagformulier stuurt u samen met een kopie van het deelnameformulier aan Loyalis. Is de verhaalde premie 100% gelijk aan de betaalde jaarpremie? Nee, tussen de door u betaalde jaarpremie en de totaal verhaalde premie op het salaris van uw werknemers kan een verschil zitten. de jaarpremie wordt berekend over de pensioengrondslag per 1 januari, terwijl u de premie over de pensioengrondslag op maand basis verhaalt; voor werknemers die in de loop van het jaar in of uit dienst treden, ontvangt u van Loyalis alleen een correctienota als de toename of af name van het aantal deelnemers aan het einde van het jaar meer dan 10% bedraagt. Werknemer heeft het deelnameformulier ingevuld maar wil verzekering beëindigen. De werknemer verklaart via het keuzeformulier af te zien van de verzekering. U stuurt een kopie van dit formulier naar Loyalis. Op welke manier kan ik de premie op het salaris verhalen? Zie de werkinstructie van uw gegevensleverancier. RAET heeft speciaal een nieuwe werkinstructie geschreven De AOV Nieuwe collectieve verzekering. Ik heb twee contracten. Een zuiver collectief contract voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en een semi-collectief contract voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid. Moet de premie apart worden betaald? Ja: de premie voor de verzekering met een zuiver collectief contract wordt overgemaakt met betalingskenmerk IAEEJJ (voorbeeld: IA2012); de premie voor de verzekering met een semicollectief contract wordt overgemaakt met betalingskenmerk IAEEJJMM (voorbeeld: IA201201). Loyalis werkgevershandleiding > 21

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali Opbouw AOV 12. Hierin leest u waarvoor

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland. Toon goed werkgeverschap. Bied uw medewerkers een WGA-Gat verzekering

De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland. Toon goed werkgeverschap. Bied uw medewerkers een WGA-Gat verzekering De Amersfoortse De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland Toon goed werkgeverschap Bied uw medewerkers een WGA-Gat verzekering Toon goed werkgeverschap Loyale en gemotiveerde medewerkers vormen

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie