VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS"

Transcriptie

1 NL VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS ONDER REDACTIE VAN ANDY MOSMANS WHITEPAPER NIMA AWARDS 2012

2 En u houdt niet van branding, las ik. Ik haat het woord. Ik haat al die moderne uitdrukkingen: bottom line, of concept in plaats van idee. Woorden die alleen maar worden gebruikt om modern en belangrijk over te komen. Ik probeer ze hier op kantoor te verbannen. Ik doe de dingen graag op een normale manier. (Paul Smith in NRC Weekend DeLUXE, oktober 2012)

3

4 Onder redactie van Andy Mosmans Adformatie Groep

5 Ontwerp omslag: Leon Bouwman, ARA Eindredactie: Ria Harmelink Journalistieke Producties, Epse Copyright 2012: Adformatie Groep Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jº. Besluit van 27 november 2002, stb. 575 dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database of retrieval system, of published, in any form of in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm of any other means without prior written permission from te publisher. Samensteller(s) en de uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen. Deze uitgave is gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij papier.

6 inhoud Inhoud Inleiding 7 Purposeful positioneren - Guy van Liemt 11 Total brand activation - Andy Mosmans 35 6

7 inleiding

8 Whitepaper NIMA AWARDS 2012 Inleiding: make the difference, merk het verschil! De NIMA AWARDS 2012 hebben als thema Make the Difference, want dat is precies waar het bij marketing om draait. Marketeers moeten het verschil maken als managers van hun merken, want sterke merken kun je merken. Omdat ze onderscheidend zijn, merkwaardig op een relevante manier. Niet voor niets luidt de titel van de reeds in 2001 gepubliceerde bestseller van Jack Trout Differentiate or Die: Survival in Our Era of Killer Competition. En zoals David Ogilvy stelde: Any damn fool can put on a deal, but it takes genius, faith, and perseverance to create a brand. Het winnen van een NIMA AWARD wil dus zeggen dat je als marketeer en als organisatie echt het verschil maakt en boven de andere inzendingen uitsteekt wat concept, waardepropositie, klantgerichtheid, impact en resultaat betreft. Als marketing staat voor markt- en klantgericht ondernemen, kunnen we van merketing spreken als er sprake is van markt- en klantgericht ondernemen vanuit een merkconcept. Merken hebben zich volgens The Economist ontwikkeld van simpele trademarks tot misschien wel de belangrijkste organiserende principes van het moderne leven. Merken helpen mensen kiezen. In een wereld van overvloed en verandering. Maar dan moeten ze wel zelf ook eerst kiezen. Waar ze voor gaan en willen staan. Sterke merken zijn namelijk niet alleen bekend, maar bezitten bovenal een unieke betekenis waardoor ze voorkeur genieten, shortcuts to decision making zijn en dus business weten te ontwikkelen. Sterke merken zijn tegenwoordig concepts that drive the business. Want sterke merken werken. Ze maken in brede zin het verschil. Doordat ze, zoals Jean-Noël Kapferer dat zo mooi stelt: a particular sense of meaning and direction verschaffen. Zowel extern richting klanten, alsook intern richting medewerkers. Die op deze manier ook medemerkers worden. Op deze manier kan samenmerken aan ondernemingssucces, niet toevallig de Rotterdamse hand in hand missie van ARA, integraal gestalte krijgen. En dat is wenselijk, want zoals SWOCC heeft aangetoond, is het overduidelijk dat merkgeoriënteerde organisaties meer succesvol zijn. 8

9 Make the difference is dus niet alleen een meer inspirerend uitgangspunt voor The Game of the Name, het verschil in resultaat is ook duidelijk merkbaar. In de binnenkort te verschijnen volledig vernieuwde versie van mijn boek Branding NL komen alle aspecten van modern merkmanagement aan de orde. Het verschaft state of the art-visies van vele vooraanstaande Nederlandse professionals. In deze Whitepaper krijgt u hiervan al een voorproefje aangeboden. Guy van Liemt, dagvoorzitter van de NIMA AWARDS 2012, informeert u over hoe merken echt betekenisvol het verschil kunnen maken door Purposeful positioneren. Ikzelf beschrijf een model waarmee merken integraal hun verschil tot leven kunnen brengen. Geen woorden maar daden, nietwaar? Graag eindig ik deze inleiding met de woorden van Steve Jobs: Life s too short to live the life of somebody else! Dus: dare to be different! Andy Mosmans

10 Whitepaper NIMA AWARDS

11 Purposeful Positioneren

12 Whitepaper NIMA AWARDS 2012 I am a loving, caring and courageous man Guy van Liemt Purposeful positioneren State of the art-visies van Nederlandse professionals staat op de voorkant van deze Whitepaper. Je zou het als de merkbelofte kunnen beschouwen. Een visie impliceert een kijk op de toekomst. Bij branding kan deze kijk nogal uiteenlopen. Dit artikel gaat over één ding: purposeful positioneren, de merkmissie of merkaliteit als het antwoord op de veranderende rol van het merk in relatie tot het veranderende maatschappelijke landschap waar marketing en op haar beurt marketingcommunicatie deel van uitmaken. Tegelijkertijd kan een kijk op de toekomst te ver afliggen van het nu (een soort van te-vergezicht). En als iedere rechtgeaarde schrijver wil ook ik graag iets schrijven waar u als lezer iets aan heeft. Gelukkig komen steeds meer organisaties er goed- dan wel kwaadschiks achter wat ze eigenlijk een klein beetje vergeten waren: dat zij hun bestaansrecht ontlenen aan hun klanten en gebruikers. En misschien wel aan de maatschappij als geheel. En dat dit in beide gevallen echte mensen zijn die je niet schaamteloos kunt exploiteren. Zij vinden zichzelf als het ware opnieuw uit. Of misschien is het eerlijker om te zeggen: met zijn allen vinden wij onszelf opnieuw uit. Wezenskenmerken van merken EN merkidentiteiten De oplettende lezer merkt op dat in het voorgaande al een aantal wezenskenmerken van merken en merkidentiteiten verborgen zit. Om te beginnen is dat relevantie, het eerste inhoudelijke criterium voor een sterke merkidentiteit en nu vanwege de overload aan informatie, mediamogelijkheden en het aanbod van producten, belangrijker dan ooit. Het tweede is dat marketing als concept en vakgebied levender 12

13 is dan ooit. Het inspelen op al dan niet latent aanwezige basis- en dieperliggende behoeften van mensen, als in afnemers c.q. gebruikers, komt immers opnieuw centraal te staan bij organisaties. Het derde is het zo essentiële en tevens moeilijke strategie = kiezen. Het vierde is het belang van de belofte van een merk (ook bij een boek), en geloofwaardigheid als criterium voor een sterke merkidentiteit. Het vijfde zit verborgen in het citaat onder de titel, dat over merkpersoonlijkheid gaat. Bij Procter & Gamble heb ik geleerd om zakelijk schrijven tegengesteld te behandelen aan het denken. Ofwel, eerst de conclusies, daarna de onderliggende bevindingen. Laten we dus beginnen met de conclusie: organisaties moeten een merkmissie als het kloppende hart van de merkidentiteit nemen. De vijf componenten van de merkidentiteit De vijf belangrijkste componenten van de merkidentiteit bestaan voor mij uit: 1 Merkmissie: als de why, de purpose, de ziel (soul), de ideals, de merkaliteit. 2 Merkessentie: als de weerslag van de positionering in een of twee woorden. 3 Merkbelofte: als de functionele en/of emotionele belofte over het strategische voordeel dat potentiële gebruikers c.q. afnemers krijgen. 4 Bewijsvoering: van de merkbelofte (the reason to believe, the reason why). 5 Merkpersoonlijkheid: die de stijl, de taal, de houding, de manier van doen van het merk en de wereld waarin het merk leeft bepaalt. Daar waar de eerste vier componenten over de inhoud van het merk en de merkcommunicatie gaan, gaat de vijfde, de merkpersoonlijkheid, over de vorm waarin dit gebeurt. Voor ieder van deze componenten geldt in sterke mate steeds strategie = kiezen. Met een knipoog en een verwijzing naar merkidentiteitsmodellen als Bull s Eye, Brand Key en Brand Guide, noem ik de variant met deze vijf elementen de BrandGuy. In het marketingcommunicatiestudieboek dat ik samen met Gert Koot schrijf en dat eind 2012 uitkomt, staan wij uitgebreid stil staan bij alle componenten en hóe je de merkidentiteit en- positionering aan de hand van een merkidentiteitsmodel vaststelt. Het moge duidelijk

14 Whitepaper NIMA AWARDS 2012 zijn dat dit niet alleen inside-out noch alleen outside-in dient te gebeuren, maar zowel inside-out als outside-in. Het gaat juist om de synthese tussen deze twee. In het vervolg van deze paragraaf ga ik verder niet in op de overige componenten (ook omdat andere bijdragen in dit boek daar al aandacht aan schenken), maar concentreer ik me op de merkmissie als het hart van de merkidentiteit. De merkmissie De merkmissie kan geïnspireerd zijn door of opgevat worden als de why uit de Golden Circle van Simon Sinek, het purpose-inspired benefit-driven gedachtegoed van Procter & Gamble dan wel de social purpose zoals Unilever het noemt als onderdeel van hun Crafting Brands for Life -strategie en brand belief zoals Sara Lee het bestempelt. Of de ideals zoals Jim Stengel het verwoordt, het Meaningful Prosocial Brand van Mark Woerde, The big idea: creating shared value van Michael Porter en Mark Kramer dan wel Philip Kotlers Marketing 3.0. Om die reden mag je de merkmissie ook de why, de purpose, the reason for being of de raison d être noemen. Het bestaansrecht, het fundament. Het is het vertrekpunt en het kader van waaruit een merk opereert. Daarom vormt de merkmissie het kloppende hart van de merkidentiteit. Wij noemen het de merkaliteit de mentaliteit van het merk. Het geeft immers de mentaliteit van het merk en de mensen die dat vormgeven weer. Bewust betrek ik de stelling dat de merkmissie het kloppende hart van een merkidentiteit móet zijn. De belangrijkste reden is dat wij mensen (in opgetelde vorm: de samenleving) in toenemende mate van organisaties (zullen gaan) verwachten dat zij en hun merken hun bestaansrecht niet alleen ontlenen aan de relevantie, geloofwaardigheid en het onderscheidend vermogen richting hun gebruikers c.q. afnemers, maar tevens hun toegevoegde waarde aan de samenleving als geheel. De succescriteria voor merken en hun organisaties (brand owners) worden dus aangescherpt. Consumenten en bedrijven (= mensen) zullen in toenemende mate die merken gaan belonen die bewijzen dat zij zowel hun gebruikers c.q. afnemers als de samenleving als geheel serieus nemen en waarde toevoegen. 14

15 Wederzijdse afhankelijkheid en offensief middel Voor een deel is hier niets nieuws onder de zon. Maar voor een ander deel wel degelijk. Het begrip missie is natuurlijk niet nieuw. Nog los van een eventuele te functionele invulling, wordt de missie veelal gereserveerd voor de organisatie als entiteit, voor het organisatiemerk dus. Tegelijkertijd zijn er wel enkele merkidentiteitsmodellen die een merkmissie propageren. Die slaan echter veelal terug op die organisatiemissie. In het geval de organisatie slechts één merk in haar portfolio heeft (organisatiemerk = het enige productmerk) is dit goed mogelijk en zelfs noodzakelijk. Echter, zodra er meerdere productmerken zijn, volstaat dit niet meer. De eerste reden dat steeds meer organisaties een merkmissie als het kloppende hart van hun merk zien, is dat door de toenemende transparantie, het toenemende besef en inzicht van wederzijdse afhankelijkheid op alle niveaus in de wereld en de impact van social media ontwikkelingen die elkaar deels versterken merken er simpelweg niet meer mee wegkomen als zij dit niet serieus nemen. Dat wil zeggen dat wij mensen als kopers de merken (producten) niet meer zullen kopen of zelfs afraden en anderen dat ook zullen laten weten (dit raakt organisaties en merken direct). Maar niet alleen wij als kopers, ook wij als hoogopgeleide arbeidskrachten. Omdat de schaarste aan talent in de komende tien jaar sterk zal toenemen, zullen talentvolle mensen zich bewust van hun positie steeds meer kunnen en gaan afvragen voor wie zij hun talent gaan inzetten. Ook zij gaan zich door het toenemende bewustzijn steeds eerder de why-vraag stellen ten aanzien van hun eigen arbeid en leven. Al dan niet gedreven door peer pressure. En omdat organisaties weten dat talentvolle mensen te allen tijde het verschil maken, is de cirkel rond en dit een tweede argument of reden. De tweede reden is dat steeds meer organisaties inzien dat zij dit gedachtegoed niet (alleen) als defensief middel moeten en kunnen inzetten (zoals corporate social responsibility/maatschappelijk verantwoord ondernemen vaak is of wordt ingezet), maar juist als offensief middel. Het verschil tussen de twee benaderingen is dat veel organisaties csr/mvo nog steeds zien als een lastige spin en het negatief benaderen: hoe kan ik het beeld over mijn organisatiemerk en productmerk(en) zodanig communiceren ( spinnen ) dat het geen dissatisfier wordt?

16 Whitepaper NIMA AWARDS 2012 Andere organisaties zien inmiddels in dat je het ook positief kunt benaderen en er juist je voordeel mee kunt doen. Zij beschouwen en zetten het in als satisfier. Zij zien het als een driver van value, en dat is wat uiteindelijk het ultieme doel van merken is: waarde creëren. Hoe? Door de maatschappij (csr of mvo) niet meer als staffunctie of randvoorwaarde te behandelen, maar door het in het hart van de identiteit van het organisatie- en productmerk te plaatsen. Een bijkomend gevolg is dat het daarmee van de verantwoordelijkheid van de afdeling Corporate Communicatie verschuift naar de afdeling Marketing c.q. Marketingcommunicatie, ofwel van de staf naar de lijn. Het wordt het kloppende hart van organisatie- en productmerken. Het zou overigens een misvatting zijn te stellen dat merkessentie alleen over het milieu gaat. Het gaat om de vraag hoe je aan de samenleving of de mensheid een relevante positieve bijdrage levert als organisatie- of productmerk. Dat kan betrekking hebben op het milieu, maar dat hoeft niet. Er zijn vele manieren waarop je een positieve bijdrage kunt leveren aan het grotere geheel. De purpose van de Procter & Gamble-merken Pampers, Old Spice (weer helemaal op de kaart na de briljante campagne The man your man could smell like, en in mei 2011 bekroond met de Grand Effie) en Pantene, is meer emotioneel gedreven. Maar wel veel grootser dan het verkopen van luiers, mannelijke verzorgingsproducten en shampoo. Respectievelijk: Care for baby s happy & healthy development, Help guys navigate the seas of manhood en Help women shine through life. Het merk Always heeft een nog grootsere missie: Empower women to positively embrace womanhood. Evenals het organisatiemerk Procter & Gamble: To touch and improve the lives of the world s consumers, now and for generations to come. Ook dat gaat een stuk verder dan het alleen maar het verkopen van snellopende consumentengoederen. Win-win zoeken en creëren De cynici onder ons zullen zeggen dat organisaties dit alleen maar doen om meer te verkopen. Daarin hebben ze misschien ook wel gelijk. Tegelijkertijd kun je hetzelfde 16

17 ook vanuit een andere invalshoek bekijken en de win-win proberen op te zoeken en te creëren. De voorvechters zijn er zelfs van overtuigd dat dit de enige weg is die uiteindelijk meer geld oplevert. Om met Simon Sineks woorden te spreken: People don t buy what you do, they buy why you do it. Jim Stengel (van 2001 tot 2008 Global CMO bij P&G) verwoordt het in zijn boek Grow: How ideals power growth and profit at the world s greatest companies als: It s not what you buy, it s what you buy into. I believe that businesses that understand why they uniquely exist will grow in a sustainable way. Ideals-driven businesses inspire their consumers, inspire their employees and outperform their competitors. I ve studied this, I ve seen it, I ve experienced it and I believe it s the only way forward. En hij vervolgt met: When our brand organizations were inspired by a human purpose beyond profit and consumers experienced that goodwill our businesses blossomed. It s clear to me that the people who work on brands and the consumers that buy into them all have a deep desire to be part of something bigger than themselves. Hij concludeert vervolgens: We are ready to make a historic shift in the consciousness of marketing the most meaningful evolution in the industry since P&G invented Brand Management in the 1930s. Firms of endearment Een van zijn inspiratiebronnen is Roy Spence jr., die in 2009 het boek It s not what you sell, it s what you stand for Why every extraordinary business is driven by purpose schreef. Hij beschrijft hoe hij de oprichters van Southwest Airlines overtuigde dat zij niet in de luchtvaartbusiness zaten, maar in de business van het democratiseren van het luchtruim in de vrijheidsbusiness dus (zoals IKEA dat op het gebied van design en meubilair heeft gedaan en doet). Toen Southwest in 1971 begon, had nog maar 15% van de Amerikanen ooit gevlogen. Dat was het vertrekpunt van Southwest: door met de juiste kostenstructuur (zaken)mensen te kunnen laten vliegen in plaats van dat ze de bus of trein namen. Roy Spence stelt zelfs: Purpose is a definitive statement about the difference you are trying to make in the world. Purpose is not just a crucial differentiator. It s the strategic structure that pulls companies through the worst of

18 Whitepaper NIMA AWARDS 2012 times. A purpose-based approach simplifies many difficult decisions and makes an uncertain future easier to navigate. Purpose is your reason for being that goes beyond making money, and it almost always results in making more money than you ever thought possible. Southwest Airlines gaat het al jaren bedrijfseconomisch zeer goed, het staat in de HAY-lijst van Best companies for leadership in 2011 op nummer 14 en in 2012 op de Fortune-lijst van World s most admired companies op nummer 10. Southwest is ook een van de 28 Firms of endearment. Het gelijknamige boek heeft als ondertitel: How world-class companies profit from passion and purpose en werd in 2007 uitgebracht door Raj Sisodia, Jag Sheth en David B. Wolfe (de laatste is helaas in december 2011 overleden). Zij onderzochten waarom tussen 1996 en 2006 er 28 bedrijven waren die een acht maal hoger aandeelhoudersrendement behaalden (1.026% versus 122% voor de S&P500) en kwamen tot een aantal conclusies. Tot die 28 bedrijven behoorden naast Southwest Airlines onder andere Amazon, BMW, Caterpillar, ebay, Google, Harley-Davidson, Honda, IKEA, Johnson & Johnson, New Balance, Starbucks Timberland, Toyota en UPS. Hun conclusies waarom endearing companies endure and win zijn: Endearing companies are not driven by share of wallet, they maximize share of heart: the search for meaning: how demographic shifts and the internet are rewriting the rules of capitalism. Endearing companies view their employees not as human resources but as people: productivity of employees objectified as resources is less than those regarded by management as people. Customers, the power of love: endearing companies are soulful companies generating passionate customer relationships. Endearing companies see society as the ultimate stakeholder: on top of their responsibility to shareholders, to customers and to employees, they see a clear responsibility to society society as the ultimate stakeholder. 18

19 Endearing companies see a people-centered culture as their secret ingredient: een cultuur waarin zij tien elementen tegenkomen: a culture of learning, of trust, of interdependency, of integrity, of transparency, of loyalty, of respect, of belonging and oneness, of caring and of fun. Kapitalisme Firms of Endearment stelt dat we in the age of transcendence zitten waarin we van of/of naar en/en gaan en dat dit gepaard gaat met vele (andere) paradigmaverschuivingen. Kotler zegt over dit boek: If any book is going to launch a new capitalism of caring, it is this book. Het boek is in lijn met Kotlers eigen boek uit 2010 Marketing 3.0 From products to customers to the human spirit. En Kotler is niet de enige die het kapitalisme in zijn huidige vorm ter discussie stelt (onder andere Michael Porter, Paul Polman van Unilever, Howard Schultz van Starbucks, Alex Bogusky, et cetera). Niet dat zij een pleidooi houden om het kapitalisme te vervangen door een ander isme of ideologie, wel dat het aangepast moet worden (naar conscious capitalism, responsible capitalism of the self actualization of capitalism) met andere key performance indicators (KPI s) waarin naast prosperity termen als care, love, life, happiness, wellbeing en shared value opduiken. De mens komt dus weer veel centraler te staan met purposeful positioning. Zowel voor wie we het doen als met wie we het doen. Stengel zei al dat mensen graag deel uitmaken van iets dat groter is dan zijzelf. Anthony Robbins ziet dit ook in zijn Hierarchy of human needs een variant op die van Maslow waarin hij als zesde en op een na hoogste behoefte noemt: To contribute beyond ourselves (als hoogste noemt hij emotions ). Het is overigens mijn stellige overtuiging dat bedrijven die dit alleen als window dressing willen doen en het niet echt serieus menen, vroeg of laat de boemerang terugkrijgen. Dus als Nike zegt dat zij mvo ziet als de drijvende kracht van innovatie en groei, dan zal de tijd leren of dat werkelijk gemeend is of dat het slechts een trucje is.

20 Whitepaper NIMA AWARDS 2012 De Write the future -campagne, die tijdens het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika van start ging, is actief ingezet met voetballer Didier Drogba en de rode veters om aandacht te vragen voor het aidsprobleem en op te roepen met elkaar Afrika van dat probleem af te helpen, is daar een goed voorbeeld van. De reeds door de oprichters van Nike, Phil Knight en Bill Bowerman, geformuleerde merkmissie is: to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. If you have a body, you are an athlete. Duurzaam ondernemen En nu we het toch over atleten hebben. Tijdens een gymles in 1966 kwamen Ben Cohen en Jerry Greenfeld erachter dat ze allebei een hekel hadden aan hardlopen, maar dol waren op eten. Twaalf jaar later openden zij met deze gedeelde voorliefde en een correspondentiecursus ijs maken op zak (kosten: 5 dollar) samen een schepijsshop in een vervallen benzinepomp in Vermont. Ze werden populair omdat ze hun schepijs geheel natuurlijk maakten van verse Vermontse melk en room. Echt homemade dus. En ze hadden lol. Zoals Jerry zei: Als er geen lol aan is, waarom zou je het dan doen. Na twee maanden moesten ze de shop weer sluiten en hingen ze een bord voor het raam met de tekst: We zijn dicht om uit te zoeken of we wel geld verdienen. Dat was niet het geval, maar ze leerden snel en startten met het verkopen van halve liters schepijs uit Ben zijn VW-camper. Ondanks hun uiteindelijke succes hielden zij vast aan hun missie uit de beginperiode. Vanuit de gedachte dat een bedrijf een verantwoordelijkheid heeft richting de gemeenschap waarin het onderneemt luidt de missie: Ben & Jerry s is toegewijd aan een duurzame manier van ondernemen met gedeelde welvaart en met respect voor aarde en milieu. Deze algemene missie hebben zij doorvertaald naar een sociale missie, een productmissie en een economische missie. Bij de verkoop aan Unilever in 2000 stelden Ben & Jerry als voorwaarde dat het een volledig zelfstandig bedrijf binnen Unilever moest blijven, dat de steun aan de Vermontse boeren moest blijven en dat Unilever 20

21 de missie en waarden moest handhaven. Tot op de dag van vandaag is dat nog zo. Later zijn de missie en waarden in de marketingcommunicatie doorvertaald naar het thema Peace, Love & Ice Cream. Merkaliteit de mentaliteit van het merk De moeilijkheid is dat veel organisaties nog met de eerste stap worstelen, namelijk om hun afnemers c.q. gebruikers werkelijk serieus te nemen en daarnaar te handelen. Laat staan om de wensen en behoeften van de samenleving als geheel serieus te nemen. Dergelijke organisaties hebben een grote uitdaging. Het is dan niet zo n slecht idee om beide uitdagingen tegelijkertijd aan te pakken. Het een kan het ander namelijk versterken. Voor een groot deel gaat het immers niet over techniek en kennis, maar over values & principles, over de denkwijze, de geesteshouding, de instelling, de spirit. Over mentaliteit dus. Vandaar merkaliteit de mentaliteit van het merk. Het is wat Tony Hsieh, de gelauwerde CEO van het evenzeer gelauwerde Zappos, bedoelt met: We believe our culture and our brand are just two sides of the same coin. Zijn bestseller heet niet voor niets Delivering happiness: a path to profits, passion and purpose. Zappos is overigens niet de eerste die happiness als uitgangspunt in zijn merkmissie heeft. Ook Disney heeft dat al langer: We create happiness by providing the finest in entertainment for people of all ages, everywhere. De mentaliteit is ook wat Gary Vaynerchuk, een van mijn grote inspiratoren, bedoelt als hij het fenomenale succes van zijn WineLibrary.com, dat hij in slechts zeven jaar tijd van 4 miljoen dollar omzet vervijftienvoudigde (!) naar 60 miljoen dollar, verklaart: I out cared everyone. Hij noemt de thank you economy de volgende stap. Now it is going to come down to: do businesses have the ability to be human? Do we strategize for sales or do we actually give a fuck? The reality and I firmly believe this is that most people just want to sell shit. So I am really curious what happens if people start to understand that the battleground is caring. Misschien wat grof verwoord, maar

22 Whitepaper NIMA AWARDS 2012 wel duidelijk. De term social media is dus eigenlijk misleidend: Media are not social, people are. To give people the power to share In die lijn ligt ook de merkmissie van Facebook: To give people the power to share and make the world more open and connected. Die stap lijkt sommigen misschien wat (ver)gezocht. Mark Zuckerberg: People want to share and stay connected with their friends and the people around them. When people share more, the world becomes more open and connected. And in a more open world many of the biggest problems we face together will become easier to solve. Dat dit ook concrete voorbeelden opleverde weten we inmiddels van de positieve rol die Facebook speelde tijdens de burgerevoluties (Arabische Lente) in onder andere Tunesië en Egypte. Het eerste wat Syrië deed toen het in een vergelijkbare situatie terechtkwam, was het afsluiten van internet. KLM is een goed voorbeeld van een bedrijf dat steeds beter begrijpt dat het om mensen draait en daar ook zijn best voor doet. Als onze internationale trots op social mediagebied staan zij hoog op alle social medialijstjes, zowel over alle bedrijven heen als binnen hun categorie, en veel beter dan hun fair share. De reden is niet dat zij op zoek zijn naar briljante social mediacampagnes, maar dat zij een omslag hebben gemaakt in hun denken, in hun mentaliteit. Niet langer worden passagiers als stoelnummers beschouwd, maar als mensen met ieder hun eigen behoeften en wensen. De social mediastrategie van KLM rust niet op de pijler commerce, maar op de twee andere pijlers: customer service en brand & reputation. Commerce is het gevolg van die twee pijlers! Vanuit de merkbelofte Journeys of inspiration tracht KLM constant zijn product en dienstverlening te verbeteren, te innoveren. Hieruit ontstaan initiatieven als Fly2Miami, KLM Surprise en Seat & Meet. Het gevolg is dat KLM heel veel earned media krijgt. Het primaire doel van social media is niet zoals bij zoveel bedrijven om te verkopen of om zoveel mogelijk fans op Facebook te krijgen. KLM 22

23 begrijpt heel goed dat dit een gevolg is als je de juiste dingen doet. KLM ziet zijn social media hub dus niet primair als verkoopmiddel, maar als merkencommunicatie en klantenservicemiddel. Het tracht zijn klanten te helpen kopen. Dat lijkt hetzelfde als verkopen. Het is echter een compleet andere merkaliteit. Het is zoals Einstein lang geleden zei: Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted en zoals Gary Vaynerchuk zich onlangs afvroeg: What is the ROI on your mother? Het is dus geen gimmick. Geen trucje en zelfs geen nieuwigheid. Dit is puur marketingdenken. De klant c.q. gebruiker centraal stellen en serieus nemen, om vervolgens gebruik te maken van de techniek en technologie. Niet andersom. En voor alle duidelijkheid dat is nog niet eens op het niveau van het toevoegen van maatschappelijke waarde. Niet dat KLM daar niet mee bezig is. KLM denkt daar zeker over na en behoort tot de leidende luchtvaartmaatschappijen ter wereld in de Dow Jones Sustainability Indexes, maar beschouwt dat als een tweetrapsraket. De maatschappij als geheel centraal stellen Gelukkig komen er steeds meer voorbeelden van organisaties die verder denken en de maatschappij als geheel centraal stellen. Die dit serieus doen en in de praktijk brengen. Ook Unilever heeft al zijn merken de opdracht gegeven om een social purpose te definiëren om groei te bewerkstelligen. Crafting brands for life noemt Unilever zijn strategie. Unilever gelooft er heilig in dat dit de weg is naar het verdubbelen van de omzet in tien jaar tijd en tegelijkertijd het halveren van de impact op het milieu. Mede dankzij de doelstelling om de CO2-uitstoot in tien jaar te halveren, is CEO Paul Polman in 2011 door Trouw met stip op plaats 2 neergezet in de Duurzame 100. Hij heeft een revolutie teweeg gebracht binnen het bedrijfsleven. Paul Polman is dé verrassing van deze editie van de Duurzame 100, zo oordeelde het panel. Dat iemand een vergezicht durft te formuleren voor het jaar 2020 is in deze tijd al bijzonder. Maar dat iemand die directeur is van een groot bedrijf als Unilever dat doet,

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Maatschappelijk verantwoord omgaan met klanten Dr. Jenny van Doorn Prof. dr. P.C. Verhoef Rapport CIC-2012-01 ISBN 978-90-367-5486-6 Onderzoeksrapport maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Connecting People through Purpose & Happiness

Connecting People through Purpose & Happiness Connecting People through Purpose & Happiness drs RM purpose marketing happiness Prof. Dr. Ruut Veenhoven Missie Bijdragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. Activiteiten Onderzoek bij

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Connecting Customers through Purpose & Happiness

Connecting Customers through Purpose & Happiness Connecting Customers through Purpose & Happiness drs RM Connecting People through Purpose & Happiness drs RM drs RM Bedrijfseconoom (EUR) Diverse brand management posities Procter & Gamble Managing partner

Nadere informatie

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0)

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) De wasstraat Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) 20 370 51 42 hello@fonk-amsterdam.com Why? Een van de belangrijkste vragen die je jezelf moet vragen als startup is

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

De Kern van Veranderen

De Kern van Veranderen De Kern van Veranderen #DKVV De kern van veranderen marco de witte en jan jonker Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB - MAARTEN HOFFER HET NL VOETBALLANDSCHAP VOETBAL OM VAN TE HOUDEN HET NL VOETBALLANDSCHAP 1.227.157 leden 1.077.078 man 146.090 vrouw 16.968.133

Nadere informatie

Bouwen van een sterk merk. Presentatie 0318samen 10 juni 2014

Bouwen van een sterk merk. Presentatie 0318samen 10 juni 2014 Bouwen van een sterk merk.! Presentatie 0318samen 10 juni 2014 Bouwen van een sterk merk. #1 INTRODUCTIE #2 MERK #3 3 STAPPEN / MEERDERE MODELLEN Facts & figures. met 28 collega s werken we vanuit Veenendaal

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan.

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. merkpaspoort Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. Dit paspoort is voor iedereen die op een of andere

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken

12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een Hi Paul, Robin, Bram, Jan, Wat ik wil voorstellen om bij de launch, waarom we samenwerken en wat we gaan doen, ook een (link naar) Ebook mee te geven met - ons onderscheidend vermogen en een tip van de

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation!

Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University Internationaal Instituut voor

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

Performance drivers @ Schoenen Torfs De weg naar betrokken en gelukkige medewerkers!

Performance drivers @ Schoenen Torfs De weg naar betrokken en gelukkige medewerkers! Performance drivers @ Schoenen Torfs De weg naar betrokken en gelukkige medewerkers! HR-Vandaag VOKA, 4 oktober 2012 Schoenen Torfs: evolutie 2005 2012 Familiebedrijf 1948, derde generatie 66 winkels,

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers?

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Leiderschapscompetenties Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Terug in tijd, een persoonlijke verhaal? Een verhaal over mij, nee Verhaal over mij publiek, over jullie over jou Initiative

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

Schoenen Torfs. Even voorstellen

Schoenen Torfs. Even voorstellen Schoenen Torfs. Even voorstellen Sinds 1948 (3de generatie) 73 winkels Omzet*2 in de 5 voorbije jaar 5 x Beste werkgever (GPTW) 8 x Beste winkelketen Werken aan een GPTW Bouwen van een (t)huis De bouwgrond

Nadere informatie

Hart en ziel van culturele merken

Hart en ziel van culturele merken Ton Rodenburg Hart en ziel van culturele merken 18 juni 2010 Ton Rodenburg Thema s Holistische visie op merkbeleid Vier communicatiestrategiën van nu Cultural branding Relaties bouwen met stakeholders

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE TOOLS VOOR MANAGERS 2 Vlerick Business School 1WAT IS STRATEGIE? WHAT IS STRATEGY? 4 Vlerick Business School Formulating Winning Business Strategies MISSIE,

Nadere informatie

Positioneren met een purpose. NIMA Expert Class

Positioneren met een purpose. NIMA Expert Class Positioneren met een purpose NIMA Expert Class Maarssen, 27 november 2012 Building better brands for a better world MVO beleid Effectiviteit Inspiratie Merk en MVO Activatie Maatschappelijke betekenis

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Persoonlijk leerboek. Het verschil maken als leider Leiderschap op de brug tussen organisatie en individu. R a b o b a n k M i d d l e

Persoonlijk leerboek. Het verschil maken als leider Leiderschap op de brug tussen organisatie en individu. R a b o b a n k M i d d l e Management+ P a g i n a 1 R a b o b a n k M i d d l e Persoonlijk leerboek Het verschil maken als leider Leiderschap op de brug tussen organisatie en individu M a n a g e m e n t + P a g i n a 2 Influencing

Nadere informatie

Effectieve Communicatie

Effectieve Communicatie Effectieve Communicatie Coachen een veelzijdig vak Groningen, 30 september 2011 MARTIJN DOELEN Basiselementen communicatie en vaardigheden Communicatie filosofie Johan Cruyff Institute for Sport Studies

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

PGM Open 2016 De Essentie van Leiderschap dr. Inge Nuijten

PGM Open 2016 De Essentie van Leiderschap dr. Inge Nuijten PGM Open 2016 De Essentie van Leiderschap dr. Inge Nuijten Rijkdom is het verrijken van anderen. Leider of manager? Dingen goed doen Goede dingen doen Managed werk/controleert Leidt mensen/faciliteert

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014 7 Habits of Innovation Leaders Yellow Cats 16 oktober 2014 Het tijdperk van de CM(T)O CMG Partners 2014 The CMO redefined Egon Zehnder 2014 Lack of Vision or Urgency? Lack of Vision or Urgency?? 7 Habits

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

#ThoughtExpedition voorbereiding

#ThoughtExpedition voorbereiding #ThoughtExpedition voorbereiding Thema: waar blijft herstel van crisis Kies een voorbeeld uit welke je tijdens het groepswerk wilt inbrengen en waar je een dialoog over wilt voeren. Inhoudsopgave 1. Algemeen

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/5 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

Next Generation Eerstelijn If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation!

Next Generation Eerstelijn If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Next Generation Eerstelijn If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Op het potje Potty training

Op het potje Potty training Op het potje Potty training Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

Management Development Next Level

Management Development Next Level Management Development Next Level NFMD congres 27 januari 2015 Marcel Knotter 1. Hoezo MD? 1. Hoezo MD? 1. Hoezo MD? Quiz Vraag 1 Wat is ca. de omvang van management- en A. $50-60 miljoen B. $500-600 miljoen

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Nieuw: Branding Boostcamp 3.0!

Nieuw: Branding Boostcamp 3.0! CHIP Your Future Nieuw: Branding Boostcamp 3.0! CHIP Your Future haalt meer energie en resultaat uit elke marketing euro! CHIP Your Future is gebaseerd op de bestseller Cool is Hot en veel meer! CHIP Your

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

VC! roadmap to BRAND IDENTITY

VC! roadmap to BRAND IDENTITY VC! roadmap to IDENTITY TELL ME YOUR STORY that makes my life more interesting Page 1 FASE 1 : DNA SESSIONS In de merk DNA sessies gaan wij op zoek naar uw huidige (en gewenste) : 1. Merk architectuur

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Mentale voorkeur. Facts. onderbouwde informatie uitkomsten onderzoek technische analyse plannen maken. Logisch denken

Mentale voorkeur. Facts. onderbouwde informatie uitkomsten onderzoek technische analyse plannen maken. Logisch denken Whole Brain team Mentale voorkeur Facts onderbouwde informatie uitkomsten onderzoek technische analyse plannen maken Logisch denken Mentale voorkeur Form praktijkvoorbeelden grondige planning samenhangende

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A1 Publicatiedatum : 1 juli 2010 Ingangsdatum : 1 juli 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A1:2010/BMI 2002 Pagina 2/6 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Zeeën van Kansen. 1. Hoe creëer je een beleving? Judith van Poppel

Zeeën van Kansen. 1. Hoe creëer je een beleving? Judith van Poppel Zeeën van Kansen 1. Hoe creëer je een beleving? Judith van Poppel PROGRAMMA Belevingseconomie Belevingsconcept Voorbeeld casus Lego Huiswerk WIE IS ER MAAR 1 KEER IN DE EFTELING GEWEEST? EXPERIENCE ECONOMY

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de praktijk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de praktijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de praktijk Anouk Van de Meulebroecke - slidingdoors 1994-1999: Bio-ingenieur milieutechnologie (UGent) 1999-2000: MSc. in environmental management & sanitation

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Weconomics. Paul Bessems

Weconomics. Paul Bessems Van organisaties naar organiseren Weconomics een nieuwe kijk op samenwerken en delen Paul Bessems Vereniging SOD 12-12-2013 Paul Bessems Nieuwdenker www.paulbessems.com paul.bessems@gmail.com 06 20 30

Nadere informatie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie Denken en intuïtie Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Denken en intuïtie Den Haag, 2015 Eerste druk, november 2015 Vormgeving: Ron Goos Omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Slim & Leuk Buffelen in de Zorg Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Slim & Leuk Buffelen in de Zorg Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Slim & Leuk Buffelen in de Zorg Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University Internationaal Instituut voor Briljante

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

www.affirmatie.nl Oorspronkelijke titel: I Think, I am! Copyright 2008 by Louise L. Hay Original English language publication in 2008 by Hay House Inc. Ontwerp en redactionele assistentie: Jenny Richards

Nadere informatie

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014 Learn like a startup Next Learning 2014 16 April 2014 Rob Hermans Founder Achieved @hermans85 rob@achieved.co Achievements: Setup game startup incubator. Helped 10 startups go to market. Learned to code

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen. Presentatie ilab Rogier Laterveer

Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen. Presentatie ilab Rogier Laterveer Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen Presentatie ilab Rogier Laterveer Voorstellen Rogier Laterveer Docent, onderzoeker en architect Kenniscentrum voor Technologie & Innovatie Initiatiefnemer

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult)

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Mag ik thuiswerken? Een onderzoek naar de attitudes van managers t.a.v. telewerkverzoeken Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Nederland

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 1 Planet The world is flat 2 People 3 Wereldbevolking: 6.541.920.085 (per

Nadere informatie

Product en services. Stef Heutink, hoorcollege blok 3 week 5. dinsdag 12 maart 13

Product en services. Stef Heutink, hoorcollege blok 3 week 5. dinsdag 12 maart 13 Product en services Stef Heutink, hoorcollege blok 3 week 5 New Product development NPD proces NPD proces Segmenteren, Targeting Positioneren Needs en Wants, hoe zat het ook alweer? 6 Needs en Wants, hoe

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Platformbijeenkomst OR en Waterbedrijven

Platformbijeenkomst OR en Waterbedrijven Platformbijeenkomst OR en Waterbedrijven Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Agenda vandaag 16.00 u Introductie programma 16.10 u De inspirerende kracht van purpose door 17.15 u Korte pauze 17.30 u De

Nadere informatie

Consumer insights Klantinzichten door de inzet van Social Media. Bart Gotte @bartgotte

Consumer insights Klantinzichten door de inzet van Social Media. Bart Gotte @bartgotte Consumer insights Klantinzichten door de inzet van Social Media Bart Gotte @bartgotte 30 januari 2011 Challenge Lot s of metrics, lack of insights Nu al onze business intelligence (crm, marktonderzoek,

Nadere informatie

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 februari 2016 Ingangsdatum : 1 februari 2016 VOORWOORD Inspectie gasdetectiebeveiliging Pagina 2/6 De Vereniging van

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Wat kunnen Large Corporates leren van StartUps?

Wat kunnen Large Corporates leren van StartUps? MSP users group Seminar 10 november 2015 Wat kunnen Large Corporates leren van StartUps? Ralf Zelders Program Manager Groupwide Innovation Lean StartUp Large Corporate Ralf Zelders Rabobank Sr. Projectmanager

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

VANDAAG. Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u!

VANDAAG. Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u! VANDAAG Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u! INTRODUCTIE Opgericht in 2003 Full service mobiel bureau in NL The Hague Mobile Academy 20 Mensen, 6 Nationaliteiten Focus op bedrijfskritische

Nadere informatie