VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS"

Transcriptie

1 NL VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS ONDER REDACTIE VAN ANDY MOSMANS WHITEPAPER NIMA AWARDS 2012

2 En u houdt niet van branding, las ik. Ik haat het woord. Ik haat al die moderne uitdrukkingen: bottom line, of concept in plaats van idee. Woorden die alleen maar worden gebruikt om modern en belangrijk over te komen. Ik probeer ze hier op kantoor te verbannen. Ik doe de dingen graag op een normale manier. (Paul Smith in NRC Weekend DeLUXE, oktober 2012)

3

4 Onder redactie van Andy Mosmans Adformatie Groep

5 Ontwerp omslag: Leon Bouwman, ARA Eindredactie: Ria Harmelink Journalistieke Producties, Epse Copyright 2012: Adformatie Groep Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jº. Besluit van 27 november 2002, stb. 575 dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database of retrieval system, of published, in any form of in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm of any other means without prior written permission from te publisher. Samensteller(s) en de uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen. Deze uitgave is gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij papier.

6 inhoud Inhoud Inleiding 7 Purposeful positioneren - Guy van Liemt 11 Total brand activation - Andy Mosmans 35 6

7 inleiding

8 Whitepaper NIMA AWARDS 2012 Inleiding: make the difference, merk het verschil! De NIMA AWARDS 2012 hebben als thema Make the Difference, want dat is precies waar het bij marketing om draait. Marketeers moeten het verschil maken als managers van hun merken, want sterke merken kun je merken. Omdat ze onderscheidend zijn, merkwaardig op een relevante manier. Niet voor niets luidt de titel van de reeds in 2001 gepubliceerde bestseller van Jack Trout Differentiate or Die: Survival in Our Era of Killer Competition. En zoals David Ogilvy stelde: Any damn fool can put on a deal, but it takes genius, faith, and perseverance to create a brand. Het winnen van een NIMA AWARD wil dus zeggen dat je als marketeer en als organisatie echt het verschil maakt en boven de andere inzendingen uitsteekt wat concept, waardepropositie, klantgerichtheid, impact en resultaat betreft. Als marketing staat voor markt- en klantgericht ondernemen, kunnen we van merketing spreken als er sprake is van markt- en klantgericht ondernemen vanuit een merkconcept. Merken hebben zich volgens The Economist ontwikkeld van simpele trademarks tot misschien wel de belangrijkste organiserende principes van het moderne leven. Merken helpen mensen kiezen. In een wereld van overvloed en verandering. Maar dan moeten ze wel zelf ook eerst kiezen. Waar ze voor gaan en willen staan. Sterke merken zijn namelijk niet alleen bekend, maar bezitten bovenal een unieke betekenis waardoor ze voorkeur genieten, shortcuts to decision making zijn en dus business weten te ontwikkelen. Sterke merken zijn tegenwoordig concepts that drive the business. Want sterke merken werken. Ze maken in brede zin het verschil. Doordat ze, zoals Jean-Noël Kapferer dat zo mooi stelt: a particular sense of meaning and direction verschaffen. Zowel extern richting klanten, alsook intern richting medewerkers. Die op deze manier ook medemerkers worden. Op deze manier kan samenmerken aan ondernemingssucces, niet toevallig de Rotterdamse hand in hand missie van ARA, integraal gestalte krijgen. En dat is wenselijk, want zoals SWOCC heeft aangetoond, is het overduidelijk dat merkgeoriënteerde organisaties meer succesvol zijn. 8

9 Make the difference is dus niet alleen een meer inspirerend uitgangspunt voor The Game of the Name, het verschil in resultaat is ook duidelijk merkbaar. In de binnenkort te verschijnen volledig vernieuwde versie van mijn boek Branding NL komen alle aspecten van modern merkmanagement aan de orde. Het verschaft state of the art-visies van vele vooraanstaande Nederlandse professionals. In deze Whitepaper krijgt u hiervan al een voorproefje aangeboden. Guy van Liemt, dagvoorzitter van de NIMA AWARDS 2012, informeert u over hoe merken echt betekenisvol het verschil kunnen maken door Purposeful positioneren. Ikzelf beschrijf een model waarmee merken integraal hun verschil tot leven kunnen brengen. Geen woorden maar daden, nietwaar? Graag eindig ik deze inleiding met de woorden van Steve Jobs: Life s too short to live the life of somebody else! Dus: dare to be different! Andy Mosmans

10 Whitepaper NIMA AWARDS

11 Purposeful Positioneren

12 Whitepaper NIMA AWARDS 2012 I am a loving, caring and courageous man Guy van Liemt Purposeful positioneren State of the art-visies van Nederlandse professionals staat op de voorkant van deze Whitepaper. Je zou het als de merkbelofte kunnen beschouwen. Een visie impliceert een kijk op de toekomst. Bij branding kan deze kijk nogal uiteenlopen. Dit artikel gaat over één ding: purposeful positioneren, de merkmissie of merkaliteit als het antwoord op de veranderende rol van het merk in relatie tot het veranderende maatschappelijke landschap waar marketing en op haar beurt marketingcommunicatie deel van uitmaken. Tegelijkertijd kan een kijk op de toekomst te ver afliggen van het nu (een soort van te-vergezicht). En als iedere rechtgeaarde schrijver wil ook ik graag iets schrijven waar u als lezer iets aan heeft. Gelukkig komen steeds meer organisaties er goed- dan wel kwaadschiks achter wat ze eigenlijk een klein beetje vergeten waren: dat zij hun bestaansrecht ontlenen aan hun klanten en gebruikers. En misschien wel aan de maatschappij als geheel. En dat dit in beide gevallen echte mensen zijn die je niet schaamteloos kunt exploiteren. Zij vinden zichzelf als het ware opnieuw uit. Of misschien is het eerlijker om te zeggen: met zijn allen vinden wij onszelf opnieuw uit. Wezenskenmerken van merken EN merkidentiteiten De oplettende lezer merkt op dat in het voorgaande al een aantal wezenskenmerken van merken en merkidentiteiten verborgen zit. Om te beginnen is dat relevantie, het eerste inhoudelijke criterium voor een sterke merkidentiteit en nu vanwege de overload aan informatie, mediamogelijkheden en het aanbod van producten, belangrijker dan ooit. Het tweede is dat marketing als concept en vakgebied levender 12

13 is dan ooit. Het inspelen op al dan niet latent aanwezige basis- en dieperliggende behoeften van mensen, als in afnemers c.q. gebruikers, komt immers opnieuw centraal te staan bij organisaties. Het derde is het zo essentiële en tevens moeilijke strategie = kiezen. Het vierde is het belang van de belofte van een merk (ook bij een boek), en geloofwaardigheid als criterium voor een sterke merkidentiteit. Het vijfde zit verborgen in het citaat onder de titel, dat over merkpersoonlijkheid gaat. Bij Procter & Gamble heb ik geleerd om zakelijk schrijven tegengesteld te behandelen aan het denken. Ofwel, eerst de conclusies, daarna de onderliggende bevindingen. Laten we dus beginnen met de conclusie: organisaties moeten een merkmissie als het kloppende hart van de merkidentiteit nemen. De vijf componenten van de merkidentiteit De vijf belangrijkste componenten van de merkidentiteit bestaan voor mij uit: 1 Merkmissie: als de why, de purpose, de ziel (soul), de ideals, de merkaliteit. 2 Merkessentie: als de weerslag van de positionering in een of twee woorden. 3 Merkbelofte: als de functionele en/of emotionele belofte over het strategische voordeel dat potentiële gebruikers c.q. afnemers krijgen. 4 Bewijsvoering: van de merkbelofte (the reason to believe, the reason why). 5 Merkpersoonlijkheid: die de stijl, de taal, de houding, de manier van doen van het merk en de wereld waarin het merk leeft bepaalt. Daar waar de eerste vier componenten over de inhoud van het merk en de merkcommunicatie gaan, gaat de vijfde, de merkpersoonlijkheid, over de vorm waarin dit gebeurt. Voor ieder van deze componenten geldt in sterke mate steeds strategie = kiezen. Met een knipoog en een verwijzing naar merkidentiteitsmodellen als Bull s Eye, Brand Key en Brand Guide, noem ik de variant met deze vijf elementen de BrandGuy. In het marketingcommunicatiestudieboek dat ik samen met Gert Koot schrijf en dat eind 2012 uitkomt, staan wij uitgebreid stil staan bij alle componenten en hóe je de merkidentiteit en- positionering aan de hand van een merkidentiteitsmodel vaststelt. Het moge duidelijk

14 Whitepaper NIMA AWARDS 2012 zijn dat dit niet alleen inside-out noch alleen outside-in dient te gebeuren, maar zowel inside-out als outside-in. Het gaat juist om de synthese tussen deze twee. In het vervolg van deze paragraaf ga ik verder niet in op de overige componenten (ook omdat andere bijdragen in dit boek daar al aandacht aan schenken), maar concentreer ik me op de merkmissie als het hart van de merkidentiteit. De merkmissie De merkmissie kan geïnspireerd zijn door of opgevat worden als de why uit de Golden Circle van Simon Sinek, het purpose-inspired benefit-driven gedachtegoed van Procter & Gamble dan wel de social purpose zoals Unilever het noemt als onderdeel van hun Crafting Brands for Life -strategie en brand belief zoals Sara Lee het bestempelt. Of de ideals zoals Jim Stengel het verwoordt, het Meaningful Prosocial Brand van Mark Woerde, The big idea: creating shared value van Michael Porter en Mark Kramer dan wel Philip Kotlers Marketing 3.0. Om die reden mag je de merkmissie ook de why, de purpose, the reason for being of de raison d être noemen. Het bestaansrecht, het fundament. Het is het vertrekpunt en het kader van waaruit een merk opereert. Daarom vormt de merkmissie het kloppende hart van de merkidentiteit. Wij noemen het de merkaliteit de mentaliteit van het merk. Het geeft immers de mentaliteit van het merk en de mensen die dat vormgeven weer. Bewust betrek ik de stelling dat de merkmissie het kloppende hart van een merkidentiteit móet zijn. De belangrijkste reden is dat wij mensen (in opgetelde vorm: de samenleving) in toenemende mate van organisaties (zullen gaan) verwachten dat zij en hun merken hun bestaansrecht niet alleen ontlenen aan de relevantie, geloofwaardigheid en het onderscheidend vermogen richting hun gebruikers c.q. afnemers, maar tevens hun toegevoegde waarde aan de samenleving als geheel. De succescriteria voor merken en hun organisaties (brand owners) worden dus aangescherpt. Consumenten en bedrijven (= mensen) zullen in toenemende mate die merken gaan belonen die bewijzen dat zij zowel hun gebruikers c.q. afnemers als de samenleving als geheel serieus nemen en waarde toevoegen. 14

15 Wederzijdse afhankelijkheid en offensief middel Voor een deel is hier niets nieuws onder de zon. Maar voor een ander deel wel degelijk. Het begrip missie is natuurlijk niet nieuw. Nog los van een eventuele te functionele invulling, wordt de missie veelal gereserveerd voor de organisatie als entiteit, voor het organisatiemerk dus. Tegelijkertijd zijn er wel enkele merkidentiteitsmodellen die een merkmissie propageren. Die slaan echter veelal terug op die organisatiemissie. In het geval de organisatie slechts één merk in haar portfolio heeft (organisatiemerk = het enige productmerk) is dit goed mogelijk en zelfs noodzakelijk. Echter, zodra er meerdere productmerken zijn, volstaat dit niet meer. De eerste reden dat steeds meer organisaties een merkmissie als het kloppende hart van hun merk zien, is dat door de toenemende transparantie, het toenemende besef en inzicht van wederzijdse afhankelijkheid op alle niveaus in de wereld en de impact van social media ontwikkelingen die elkaar deels versterken merken er simpelweg niet meer mee wegkomen als zij dit niet serieus nemen. Dat wil zeggen dat wij mensen als kopers de merken (producten) niet meer zullen kopen of zelfs afraden en anderen dat ook zullen laten weten (dit raakt organisaties en merken direct). Maar niet alleen wij als kopers, ook wij als hoogopgeleide arbeidskrachten. Omdat de schaarste aan talent in de komende tien jaar sterk zal toenemen, zullen talentvolle mensen zich bewust van hun positie steeds meer kunnen en gaan afvragen voor wie zij hun talent gaan inzetten. Ook zij gaan zich door het toenemende bewustzijn steeds eerder de why-vraag stellen ten aanzien van hun eigen arbeid en leven. Al dan niet gedreven door peer pressure. En omdat organisaties weten dat talentvolle mensen te allen tijde het verschil maken, is de cirkel rond en dit een tweede argument of reden. De tweede reden is dat steeds meer organisaties inzien dat zij dit gedachtegoed niet (alleen) als defensief middel moeten en kunnen inzetten (zoals corporate social responsibility/maatschappelijk verantwoord ondernemen vaak is of wordt ingezet), maar juist als offensief middel. Het verschil tussen de twee benaderingen is dat veel organisaties csr/mvo nog steeds zien als een lastige spin en het negatief benaderen: hoe kan ik het beeld over mijn organisatiemerk en productmerk(en) zodanig communiceren ( spinnen ) dat het geen dissatisfier wordt?

16 Whitepaper NIMA AWARDS 2012 Andere organisaties zien inmiddels in dat je het ook positief kunt benaderen en er juist je voordeel mee kunt doen. Zij beschouwen en zetten het in als satisfier. Zij zien het als een driver van value, en dat is wat uiteindelijk het ultieme doel van merken is: waarde creëren. Hoe? Door de maatschappij (csr of mvo) niet meer als staffunctie of randvoorwaarde te behandelen, maar door het in het hart van de identiteit van het organisatie- en productmerk te plaatsen. Een bijkomend gevolg is dat het daarmee van de verantwoordelijkheid van de afdeling Corporate Communicatie verschuift naar de afdeling Marketing c.q. Marketingcommunicatie, ofwel van de staf naar de lijn. Het wordt het kloppende hart van organisatie- en productmerken. Het zou overigens een misvatting zijn te stellen dat merkessentie alleen over het milieu gaat. Het gaat om de vraag hoe je aan de samenleving of de mensheid een relevante positieve bijdrage levert als organisatie- of productmerk. Dat kan betrekking hebben op het milieu, maar dat hoeft niet. Er zijn vele manieren waarop je een positieve bijdrage kunt leveren aan het grotere geheel. De purpose van de Procter & Gamble-merken Pampers, Old Spice (weer helemaal op de kaart na de briljante campagne The man your man could smell like, en in mei 2011 bekroond met de Grand Effie) en Pantene, is meer emotioneel gedreven. Maar wel veel grootser dan het verkopen van luiers, mannelijke verzorgingsproducten en shampoo. Respectievelijk: Care for baby s happy & healthy development, Help guys navigate the seas of manhood en Help women shine through life. Het merk Always heeft een nog grootsere missie: Empower women to positively embrace womanhood. Evenals het organisatiemerk Procter & Gamble: To touch and improve the lives of the world s consumers, now and for generations to come. Ook dat gaat een stuk verder dan het alleen maar het verkopen van snellopende consumentengoederen. Win-win zoeken en creëren De cynici onder ons zullen zeggen dat organisaties dit alleen maar doen om meer te verkopen. Daarin hebben ze misschien ook wel gelijk. Tegelijkertijd kun je hetzelfde 16

17 ook vanuit een andere invalshoek bekijken en de win-win proberen op te zoeken en te creëren. De voorvechters zijn er zelfs van overtuigd dat dit de enige weg is die uiteindelijk meer geld oplevert. Om met Simon Sineks woorden te spreken: People don t buy what you do, they buy why you do it. Jim Stengel (van 2001 tot 2008 Global CMO bij P&G) verwoordt het in zijn boek Grow: How ideals power growth and profit at the world s greatest companies als: It s not what you buy, it s what you buy into. I believe that businesses that understand why they uniquely exist will grow in a sustainable way. Ideals-driven businesses inspire their consumers, inspire their employees and outperform their competitors. I ve studied this, I ve seen it, I ve experienced it and I believe it s the only way forward. En hij vervolgt met: When our brand organizations were inspired by a human purpose beyond profit and consumers experienced that goodwill our businesses blossomed. It s clear to me that the people who work on brands and the consumers that buy into them all have a deep desire to be part of something bigger than themselves. Hij concludeert vervolgens: We are ready to make a historic shift in the consciousness of marketing the most meaningful evolution in the industry since P&G invented Brand Management in the 1930s. Firms of endearment Een van zijn inspiratiebronnen is Roy Spence jr., die in 2009 het boek It s not what you sell, it s what you stand for Why every extraordinary business is driven by purpose schreef. Hij beschrijft hoe hij de oprichters van Southwest Airlines overtuigde dat zij niet in de luchtvaartbusiness zaten, maar in de business van het democratiseren van het luchtruim in de vrijheidsbusiness dus (zoals IKEA dat op het gebied van design en meubilair heeft gedaan en doet). Toen Southwest in 1971 begon, had nog maar 15% van de Amerikanen ooit gevlogen. Dat was het vertrekpunt van Southwest: door met de juiste kostenstructuur (zaken)mensen te kunnen laten vliegen in plaats van dat ze de bus of trein namen. Roy Spence stelt zelfs: Purpose is a definitive statement about the difference you are trying to make in the world. Purpose is not just a crucial differentiator. It s the strategic structure that pulls companies through the worst of

18 Whitepaper NIMA AWARDS 2012 times. A purpose-based approach simplifies many difficult decisions and makes an uncertain future easier to navigate. Purpose is your reason for being that goes beyond making money, and it almost always results in making more money than you ever thought possible. Southwest Airlines gaat het al jaren bedrijfseconomisch zeer goed, het staat in de HAY-lijst van Best companies for leadership in 2011 op nummer 14 en in 2012 op de Fortune-lijst van World s most admired companies op nummer 10. Southwest is ook een van de 28 Firms of endearment. Het gelijknamige boek heeft als ondertitel: How world-class companies profit from passion and purpose en werd in 2007 uitgebracht door Raj Sisodia, Jag Sheth en David B. Wolfe (de laatste is helaas in december 2011 overleden). Zij onderzochten waarom tussen 1996 en 2006 er 28 bedrijven waren die een acht maal hoger aandeelhoudersrendement behaalden (1.026% versus 122% voor de S&P500) en kwamen tot een aantal conclusies. Tot die 28 bedrijven behoorden naast Southwest Airlines onder andere Amazon, BMW, Caterpillar, ebay, Google, Harley-Davidson, Honda, IKEA, Johnson & Johnson, New Balance, Starbucks Timberland, Toyota en UPS. Hun conclusies waarom endearing companies endure and win zijn: Endearing companies are not driven by share of wallet, they maximize share of heart: the search for meaning: how demographic shifts and the internet are rewriting the rules of capitalism. Endearing companies view their employees not as human resources but as people: productivity of employees objectified as resources is less than those regarded by management as people. Customers, the power of love: endearing companies are soulful companies generating passionate customer relationships. Endearing companies see society as the ultimate stakeholder: on top of their responsibility to shareholders, to customers and to employees, they see a clear responsibility to society society as the ultimate stakeholder. 18

19 Endearing companies see a people-centered culture as their secret ingredient: een cultuur waarin zij tien elementen tegenkomen: a culture of learning, of trust, of interdependency, of integrity, of transparency, of loyalty, of respect, of belonging and oneness, of caring and of fun. Kapitalisme Firms of Endearment stelt dat we in the age of transcendence zitten waarin we van of/of naar en/en gaan en dat dit gepaard gaat met vele (andere) paradigmaverschuivingen. Kotler zegt over dit boek: If any book is going to launch a new capitalism of caring, it is this book. Het boek is in lijn met Kotlers eigen boek uit 2010 Marketing 3.0 From products to customers to the human spirit. En Kotler is niet de enige die het kapitalisme in zijn huidige vorm ter discussie stelt (onder andere Michael Porter, Paul Polman van Unilever, Howard Schultz van Starbucks, Alex Bogusky, et cetera). Niet dat zij een pleidooi houden om het kapitalisme te vervangen door een ander isme of ideologie, wel dat het aangepast moet worden (naar conscious capitalism, responsible capitalism of the self actualization of capitalism) met andere key performance indicators (KPI s) waarin naast prosperity termen als care, love, life, happiness, wellbeing en shared value opduiken. De mens komt dus weer veel centraler te staan met purposeful positioning. Zowel voor wie we het doen als met wie we het doen. Stengel zei al dat mensen graag deel uitmaken van iets dat groter is dan zijzelf. Anthony Robbins ziet dit ook in zijn Hierarchy of human needs een variant op die van Maslow waarin hij als zesde en op een na hoogste behoefte noemt: To contribute beyond ourselves (als hoogste noemt hij emotions ). Het is overigens mijn stellige overtuiging dat bedrijven die dit alleen als window dressing willen doen en het niet echt serieus menen, vroeg of laat de boemerang terugkrijgen. Dus als Nike zegt dat zij mvo ziet als de drijvende kracht van innovatie en groei, dan zal de tijd leren of dat werkelijk gemeend is of dat het slechts een trucje is.

20 Whitepaper NIMA AWARDS 2012 De Write the future -campagne, die tijdens het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika van start ging, is actief ingezet met voetballer Didier Drogba en de rode veters om aandacht te vragen voor het aidsprobleem en op te roepen met elkaar Afrika van dat probleem af te helpen, is daar een goed voorbeeld van. De reeds door de oprichters van Nike, Phil Knight en Bill Bowerman, geformuleerde merkmissie is: to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. If you have a body, you are an athlete. Duurzaam ondernemen En nu we het toch over atleten hebben. Tijdens een gymles in 1966 kwamen Ben Cohen en Jerry Greenfeld erachter dat ze allebei een hekel hadden aan hardlopen, maar dol waren op eten. Twaalf jaar later openden zij met deze gedeelde voorliefde en een correspondentiecursus ijs maken op zak (kosten: 5 dollar) samen een schepijsshop in een vervallen benzinepomp in Vermont. Ze werden populair omdat ze hun schepijs geheel natuurlijk maakten van verse Vermontse melk en room. Echt homemade dus. En ze hadden lol. Zoals Jerry zei: Als er geen lol aan is, waarom zou je het dan doen. Na twee maanden moesten ze de shop weer sluiten en hingen ze een bord voor het raam met de tekst: We zijn dicht om uit te zoeken of we wel geld verdienen. Dat was niet het geval, maar ze leerden snel en startten met het verkopen van halve liters schepijs uit Ben zijn VW-camper. Ondanks hun uiteindelijke succes hielden zij vast aan hun missie uit de beginperiode. Vanuit de gedachte dat een bedrijf een verantwoordelijkheid heeft richting de gemeenschap waarin het onderneemt luidt de missie: Ben & Jerry s is toegewijd aan een duurzame manier van ondernemen met gedeelde welvaart en met respect voor aarde en milieu. Deze algemene missie hebben zij doorvertaald naar een sociale missie, een productmissie en een economische missie. Bij de verkoop aan Unilever in 2000 stelden Ben & Jerry als voorwaarde dat het een volledig zelfstandig bedrijf binnen Unilever moest blijven, dat de steun aan de Vermontse boeren moest blijven en dat Unilever 20

21 de missie en waarden moest handhaven. Tot op de dag van vandaag is dat nog zo. Later zijn de missie en waarden in de marketingcommunicatie doorvertaald naar het thema Peace, Love & Ice Cream. Merkaliteit de mentaliteit van het merk De moeilijkheid is dat veel organisaties nog met de eerste stap worstelen, namelijk om hun afnemers c.q. gebruikers werkelijk serieus te nemen en daarnaar te handelen. Laat staan om de wensen en behoeften van de samenleving als geheel serieus te nemen. Dergelijke organisaties hebben een grote uitdaging. Het is dan niet zo n slecht idee om beide uitdagingen tegelijkertijd aan te pakken. Het een kan het ander namelijk versterken. Voor een groot deel gaat het immers niet over techniek en kennis, maar over values & principles, over de denkwijze, de geesteshouding, de instelling, de spirit. Over mentaliteit dus. Vandaar merkaliteit de mentaliteit van het merk. Het is wat Tony Hsieh, de gelauwerde CEO van het evenzeer gelauwerde Zappos, bedoelt met: We believe our culture and our brand are just two sides of the same coin. Zijn bestseller heet niet voor niets Delivering happiness: a path to profits, passion and purpose. Zappos is overigens niet de eerste die happiness als uitgangspunt in zijn merkmissie heeft. Ook Disney heeft dat al langer: We create happiness by providing the finest in entertainment for people of all ages, everywhere. De mentaliteit is ook wat Gary Vaynerchuk, een van mijn grote inspiratoren, bedoelt als hij het fenomenale succes van zijn WineLibrary.com, dat hij in slechts zeven jaar tijd van 4 miljoen dollar omzet vervijftienvoudigde (!) naar 60 miljoen dollar, verklaart: I out cared everyone. Hij noemt de thank you economy de volgende stap. Now it is going to come down to: do businesses have the ability to be human? Do we strategize for sales or do we actually give a fuck? The reality and I firmly believe this is that most people just want to sell shit. So I am really curious what happens if people start to understand that the battleground is caring. Misschien wat grof verwoord, maar

22 Whitepaper NIMA AWARDS 2012 wel duidelijk. De term social media is dus eigenlijk misleidend: Media are not social, people are. To give people the power to share In die lijn ligt ook de merkmissie van Facebook: To give people the power to share and make the world more open and connected. Die stap lijkt sommigen misschien wat (ver)gezocht. Mark Zuckerberg: People want to share and stay connected with their friends and the people around them. When people share more, the world becomes more open and connected. And in a more open world many of the biggest problems we face together will become easier to solve. Dat dit ook concrete voorbeelden opleverde weten we inmiddels van de positieve rol die Facebook speelde tijdens de burgerevoluties (Arabische Lente) in onder andere Tunesië en Egypte. Het eerste wat Syrië deed toen het in een vergelijkbare situatie terechtkwam, was het afsluiten van internet. KLM is een goed voorbeeld van een bedrijf dat steeds beter begrijpt dat het om mensen draait en daar ook zijn best voor doet. Als onze internationale trots op social mediagebied staan zij hoog op alle social medialijstjes, zowel over alle bedrijven heen als binnen hun categorie, en veel beter dan hun fair share. De reden is niet dat zij op zoek zijn naar briljante social mediacampagnes, maar dat zij een omslag hebben gemaakt in hun denken, in hun mentaliteit. Niet langer worden passagiers als stoelnummers beschouwd, maar als mensen met ieder hun eigen behoeften en wensen. De social mediastrategie van KLM rust niet op de pijler commerce, maar op de twee andere pijlers: customer service en brand & reputation. Commerce is het gevolg van die twee pijlers! Vanuit de merkbelofte Journeys of inspiration tracht KLM constant zijn product en dienstverlening te verbeteren, te innoveren. Hieruit ontstaan initiatieven als Fly2Miami, KLM Surprise en Seat & Meet. Het gevolg is dat KLM heel veel earned media krijgt. Het primaire doel van social media is niet zoals bij zoveel bedrijven om te verkopen of om zoveel mogelijk fans op Facebook te krijgen. KLM 22

23 begrijpt heel goed dat dit een gevolg is als je de juiste dingen doet. KLM ziet zijn social media hub dus niet primair als verkoopmiddel, maar als merkencommunicatie en klantenservicemiddel. Het tracht zijn klanten te helpen kopen. Dat lijkt hetzelfde als verkopen. Het is echter een compleet andere merkaliteit. Het is zoals Einstein lang geleden zei: Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted en zoals Gary Vaynerchuk zich onlangs afvroeg: What is the ROI on your mother? Het is dus geen gimmick. Geen trucje en zelfs geen nieuwigheid. Dit is puur marketingdenken. De klant c.q. gebruiker centraal stellen en serieus nemen, om vervolgens gebruik te maken van de techniek en technologie. Niet andersom. En voor alle duidelijkheid dat is nog niet eens op het niveau van het toevoegen van maatschappelijke waarde. Niet dat KLM daar niet mee bezig is. KLM denkt daar zeker over na en behoort tot de leidende luchtvaartmaatschappijen ter wereld in de Dow Jones Sustainability Indexes, maar beschouwt dat als een tweetrapsraket. De maatschappij als geheel centraal stellen Gelukkig komen er steeds meer voorbeelden van organisaties die verder denken en de maatschappij als geheel centraal stellen. Die dit serieus doen en in de praktijk brengen. Ook Unilever heeft al zijn merken de opdracht gegeven om een social purpose te definiëren om groei te bewerkstelligen. Crafting brands for life noemt Unilever zijn strategie. Unilever gelooft er heilig in dat dit de weg is naar het verdubbelen van de omzet in tien jaar tijd en tegelijkertijd het halveren van de impact op het milieu. Mede dankzij de doelstelling om de CO2-uitstoot in tien jaar te halveren, is CEO Paul Polman in 2011 door Trouw met stip op plaats 2 neergezet in de Duurzame 100. Hij heeft een revolutie teweeg gebracht binnen het bedrijfsleven. Paul Polman is dé verrassing van deze editie van de Duurzame 100, zo oordeelde het panel. Dat iemand een vergezicht durft te formuleren voor het jaar 2020 is in deze tijd al bijzonder. Maar dat iemand die directeur is van een groot bedrijf als Unilever dat doet,

Pauline M. Voortman WERKT. Over werken aan vertrouwen in organisaties

Pauline M. Voortman WERKT. Over werken aan vertrouwen in organisaties Pauline M. Voortman V E RT RO U W E N WERKT Over werken aan vertrouwen in organisaties Vertrouwen werkt Over werken aan vertrouwen in organisaties Trust Works Working on trust in organisations Proefschrift

Nadere informatie

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE Raamwerk voor het herkennen, duiden, sturen en evalueren van initiatieven voor en in een nieuwe economie Godelieve Spaas februari 2012 www.doen.nl/onderzoeknieuweeconomie Inhoud

Nadere informatie

DESIGN TO DISRUPT. Een executive introductie. Sander Duivestein, Jaap Bloem, Menno van Doorn, Thomas van Manen

DESIGN TO DISRUPT. Een executive introductie. Sander Duivestein, Jaap Bloem, Menno van Doorn, Thomas van Manen DESIGN TO DISRUPT Een executive introductie Sander Duivestein, Jaap Bloem, Menno van Doorn, Thomas van Manen VINT Vision Inspiration Navigation Trends INHOUD Disruptie is het Nieuwe Normaal 3 1 Disruptie

Nadere informatie

De mens centraal in de nieuwe economie

De mens centraal in de nieuwe economie De mens centraal in de nieuwe economie Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg Door Anke Wiersma, Innovatieadviseur Syntens Innovatiecentrum De mens centraal in

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

We the Web. De herovering van het leven op de hectiek. Trendrapport. Door Sander Duivestein en Jaap Bloem

We the Web. De herovering van het leven op de hectiek. Trendrapport. Door Sander Duivestein en Jaap Bloem We the Web De herovering van het leven op de hectiek Trendrapport Door Sander Duivestein en Jaap Bloem Colofon We the Web - De herovering van het leven op de hectiek Eerste uitgave februari 2011 Uitgever

Nadere informatie

praktische tips uit MBA in één dag Slimme inzichten voor directe verbeteringen in uw organisatie

praktische tips uit MBA in één dag Slimme inzichten voor directe verbeteringen in uw organisatie Slimme inzichten voor directe verbeteringen in uw organisatie Concrete tips over leiderschap, strategie, organisatie en uitvoering! Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden. Stephen Covey Een

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

De zwarte kant van sociale media

De zwarte kant van sociale media De zwarte kant van sociale media Alarmbellen, analyse en de way-out Sander Duivestein & Jaap Bloem Vision Inspiration Navigation Trends vint.sogeti.com vint@sogeti.nl II Inhoud Inhoud 1 The Dark Side of

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Uw Big Data-potentieel

Uw Big Data-potentieel VINT onderzoeksnotitie 1 van 4 vint onderzoeksnotitie 2 van 4 VINT onderzoeksnotitie 3 van 4 VINT onderzoeksnotitie 4 van 4 Uw Big Data-potentieel The Art of the Possible Jaap Bloem Menno van Doorn Sander

Nadere informatie

Talent en Talentontwikkeling: een literatuurstudie

Talent en Talentontwikkeling: een literatuurstudie Talent en Talentontwikkeling: een literatuurstudie Raf Christiaensen, Filip Dochy, Charlotte Kinschots, Eva Kyndt Veronique Marcelis, Karen Philips, Hanne Van Cauwenberghe Thomas Van den Bogaert, Anneleen

Nadere informatie

De zwarte kant van sociale media 2012

De zwarte kant van sociale media 2012 De zwarte kant van sociale media 2012 Alarmbellen, analyse en de way-out Sander Duivestein Jaap Bloem COLOFON De Donkere Kant van Sociale Media 2012 - Alarmbellen, analyse en de way-out Versie 0.99 Uitgever

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

elke dag een werelddocent

elke dag een werelddocent elke dag een werelddocent 1 gevoel dat het klopte tussen mij en Afrika. Door de warme hartelijkheid van de mensen voor wie niets teveel is. Door de niet aflatende lach van de kinderen, hun positiviteit,

Nadere informatie

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers Goed in verschillen Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers leesvoer, verbeterbeelden, kijkwijzers, injezelfkijkspiegels en andere hulpstukken 1 Inhoud Beste collega, 3 Is er leren na de visie?

Nadere informatie

Kunnen serious en advergames als één soort game gezien worden?

Kunnen serious en advergames als één soort game gezien worden? Kunnen serious en advergames als één soort game gezien worden? Master Thesis : Kunnen serious en advergame als één soort game gezien worden? Studentnaam: Gert Jan Noordanus Studentnummer: 3122808 Master:

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

LEVE DE VISIE, DE VISIE LEVEN!

LEVE DE VISIE, DE VISIE LEVEN! CUSTOMER MINDING LEVE DE VISIE, DE VISIE LEVEN! Hans van der Loo Wouter van der Weijden 1 Would you tell me, please, which way I ought to go from here? That depends on where you want to get to, said the

Nadere informatie

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo !! DUURZAME ONTWIKKELING EN DE CRADLE TO CRADLE-BENADERING "#$!%&'#()'**(+#(,#$$&$-!$))(!.#!/0-#%&1,2#.#$!'0'!'0#3)44&$-!+)$!.#!5().%#!'0!5().%#67#$).#(&$-! &$!.#!7#70*8.#!0/-#+&$-9!!!! BAS VAN DE WESTERLO!!!!!

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Onder invloed Wijsgerig festival Drift 2014

Onder invloed Wijsgerig festival Drift 2014 Onder invloed Wijsgerig festival Drift 2014 Channa van Dijk Voorwoord Deze publicatie is een verslag van het festival dat op 12 april 2014 in LAB111 heeft plaatsgevonden Na vorig jaar de kans te hebben

Nadere informatie