Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)"

Transcriptie

1 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Bachelor European Studies CROHO-nummer: variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: Definitief

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Aard van dit document Informatie en communicatie Inwerkingtreding en duur Onderwijs- en examenregeling TOELATING TOT DE OPLEIDING Toelatingseisen Deficiëntie Vrijstelling op grond van andere diploma's Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (21+) Eisen werkkring deeltijdse variant Na-inschrijving Studieonderbrekers Switchers OPZET EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING Fasen opleiding (Eind)kwalificaties Werkvormen en toetsvormen Handleidingen Contacturen Afstudeerrichtingen STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG Studieloopbaanbegeleiding Studentendecaan Studeren met een functiebeperking Studievoortgangregistratie STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE Norm studieadvies Uitbrengen studieadvies Negatief advies en afwijzing ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN Afdelingshoofd Kwaliteitszorg Opleidingscommissie Examencommissie NHL Studentloket

3 6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten Veiligheidsvoorschriften Voorzieningen Klachten Bijlage 1: Afstudeerrichtingen Bijlage 2a: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Propedeutische Fase Bijlage 2b: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Postpropedeutische Fase Bijlage 2c: Werkvormen en toetsvormen Bijlage 2d: Eindniveaus en eindwerken Bijlage 2e: Contacturen

4 1 ALGEMEEN 1.1 Aard van dit document Dit studentenstatuut vormt samen met het instellingsspecifieke deel, het studentenstatuut zoals bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het omvat ook de onderwijs- en examenregeling (OER). Dit studentenstatuut bevat informatie over de opbouw van de studie en de ondersteunende faciliteiten die de student door de instelling worden aangeboden. Met name de bijlagen bevatten informatie over de opbouw van de studie. Dit studentenstatuut is van toepassing op alle studenten die studiejaar voor de opleiding staan ingeschreven. 1.2 Informatie en communicatie In dit statuut wordt voor specifieke informatie naar een aantal andere bronnen verwezen: Internet (nhl.nl): hier is naast algemene informatie over de NHL ook informatie te vinden over voorzieningen, toelating, in- en uitschrijving. Intranet (mijnnhl.nl): hier is voor studenten en medewerkers informatie te vinden over NHL-regelingen, de afdeling en de opleiding en overig nieuws; Educator (educator.nhl.nl) : in de catalogus van Educator vind je meer gedetailleerde informatie over het onderwijs en de toetsen. Ook vind je in Educator informatie over jouw studieresultaten. 1.3 Inwerkingtreding en duur Dit studentenstatuut is geldig voor het studiejaar dat loopt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus Voorgaande studentenstatuten zijn hiermee vervallen. 1.4 Onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling is onderdeel van dit studentenstatuut en is te vinden in Educator bij de informatie over een specifieke opleiding. WHW: Artikel 7.59 en artikel 7.13 nhl.nl: Studentenstatuut instellingsspecifiek deel Studentenstatuten opleidingsspecifieke delen mijnnhl.nl: NHL-regelingen educator.nhl.nl: Studentenstatuut opleidingsspecifieke delen Onderwijs- en examenregeling (OER) 4

5 2 TOELATING TOT DE OPLEIDING 2.1 Toelatingseisen Je bent toelaatbaar als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo niveau 4 diploma met het juiste profiel en de juiste vakken of in geval van mbo de juiste verwantschap. Voor de opleiding European Studies gelden verder geen aanvullende specifieke toelatingseisen. WHW: Artikel 7.24 tot en met 7.26a nhl.nl: Overzicht toelatingseisen per opleiding Contact: Toelatingscoördinator NHL 2.2 Deficiëntie Als je wel over het juiste diploma beschikt, maar niet over het juiste profiel, de juiste verwantschap (mbo) of de juiste vakken, kun je toch voor de opleiding worden ingeschreven, mits je voor inschrijving met goed gevolg een toets in het ontbrekende vak of de ontbrekende vakken hebt afgelegd. WHW: Artikel 7.25 nhl.nl: Regeling bijzondere toelatingen Contact: Toelatingscoördinator NHL 2.3 Vrijstelling op grond van andere diploma's Je kunt vrijstelling krijgen van de vooropleidingseisen in de volgende gevallen: Je bent in het bezit van een propedeutisch, bachelor- of mastergetuigschrift van een Nederlandse hogeschool of universiteit; Of je bent in het bezit van een ten minste gelijkwaardig binnenlands of buitenlands diploma. Hiervoor geldt een aparte procedure waarover de Toelatingscoördinator meer informatie kan verschaffen; En je voldoet aan eventuele eisen ten aanzien van profiel of vakken. Voor de Nederlandstalige opleidingen geldt tevens dat je moet bewijzen dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. Je kunt dit bewijzen door een toets Nederlands als Tweede Taal (NT2) of vergelijkbare toets te halen. Voor Engelstalige opleidingen is een bewijs van een met goed gevolg afgelegde toets Engels vereist conform de Gedragscode internationale student hoger onderwijs. Verder kan de NHL nog bepalen dat je nog deficiënties moet wegwerken zie 2.2. Pas als je voldoet aan deze eisen kun je worden ingeschreven. WHW: Artikel 7.28 Contact: Toelatingscoördinator Nhl.nl: Informatie over toelating en toets NT2 2.4 Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (21+) Als je 21 jaar of ouder bent op het moment van inschrijving en niet beschikt over een diploma van een verplichte vooropleiding, een mbo-4, havo- of vwo-diploma, of een daaraan gelijkwaardig diploma, kun je mogelijk worden toegelaten op grond van de 21+ regeling. Je legt dan een toelatingsonderzoek af. Als je hiervoor slaagt, krijg je vrijstelling van de vooropleidingseisen. 5

6 Het toelatingsonderzoek bestaat uit drie toetsen waarvan twee verplichte toetsen: Nederlands en Engels en een derde toets die aansluit bij de opleiding die jij wilt volgen. Voor de opleiding European Studies gaat het om het vak Frans of Duits (ter keuze van de aanvrager). De toetsen worden afgenomen op havo-eindexamenniveau. Alle drie de toetsen moet je met een voldoende afsluiten. Op het toelatingsonderzoek is de Regeling bijzondere toelatingen van toepassing. De opleiding kan op grond van het bepaalde in artikel 7.29 WHW afwijken van de leeftijdsgrens van 21 jaar indien je beschikt over een in het buitenland afgegeven diploma dat in het eigen land toegang geeft tot een instelling voor hoger onderwijs. De opleiding kan ook van de leeftijdsgrens afwijken indien je in bijzondere gevallen geen diploma kunt overleggen. WHW: Artikel 7.29 nhl.nl: Toelating: 21 plus toelating en 21 plus procedure, Regeling bijzondere toelatingen mijnnhl.nl : NHL-regelingen: Regeling bijzondere toelatingen Contact: Toelatingscoördinator 2.5 Eisen werkkring deeltijdse variant Niet van toepassing. 2.6 Na-inschrijving Het is niet mogelijk je na 31 augustus in te schrijven voor de resterende duur van het studiejaar. Bovenstaande beperkingen met betrekking tot de na-inschrijving gelden niet voor studieonderbrekers en switchers. Zie toelichting hieronder Studieonderbrekers Als je wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, bijzondere familieomstandigheden etc. je studie hebt moeten onderbreken, kun je je onder bepaalde voorwaarden wel na-inschrijven op andere data dan hierboven aangegeven Switchers Als je staat ingeschreven voor een bacheloropleiding bij de NHL en wilt overstappen naar een andere opleiding van de NHL, kun je onder voorwaarden op andere dan bovengenoemde data worden ingeschreven voor deze nieuwe opleiding. mijnnhl.nl NHL-regelingen: Regels van procedurele aard met betrekking tot inschrijving. Contact: Toelatingscoördinator 6

7 3 OPZET EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING 3.1 Fasen opleiding De opleiding bestaat uit een propedeutische fase met een omvang van 60 ec s en een postpropedeutische fase met een omvang van 180 ec s. Beide fasen zijn opgebouwd uit onderwijs- en toetseenheden en worden afgesloten met een examen. Een overzicht van het programma per fase vind je in bijlage 2a en 2b. In Educator zijn gedetailleerde beschrijvingen van de onderwijseenheden en toetseenheden te vinden. 3.2 (Eind)kwalificaties De inhoudelijke eisen waaraan je moet voldoen worden ook wel kwalificaties genoemd. We bedoelen daarmee de competenties en de daarvoor benodigde kennis, vaardigheden en attitude. Binnen de competenties van de bacheloropleiding onderscheiden we drie beheersingsniveaus. Iedere opleiding beschikt over een beschrijving van de (eind)kwalificaties en informeert je daarover. Bijlage 2d bevat een overzicht van de exameneisen in de vorm van de vereiste eindniveaus per competentie en de wijze van toetsing. 3.3 Werkvormen en toetsvormen In bijlage 2c is aangegeven welke verschillende werkvormen en toetsvormen de opleiding kent. Meer gedetailleerde informatie is o.a. te vinden in Educator. 3.4 Handleidingen De opleiding biedt meer gedetailleerde informatie over de invulling van onderwijseenheden aan in de vorm van (digitale)handleidingen, een course op Blackboard of op andere wijze. 3.5 Contacturen In bijlage 2e wordt het gemiddeld aantal contacturen per studiejaar / per semester weergegeven. Het gaat daarbij om onderwijs, begeleiding en toetsing waarbij een docent aanwezig is. Tijd voor zelfstudie geldt niet als contacttijd. Voor de propedeuse van de voltijd geldt een minimum van 12 contacturen per week. 3.6 Afstudeerrichtingen De opleiding kent de in bijlage 1 opgenomen afstudeerrichting(en) met de daarbij bijbehorende onderwijs-en toetseenheden. Educator.nhl.nl: Gedetailleerde informatie over onderwijs- en toetseenheden Mijnnhl.nl: Informatie over de opleiding Detailinformatie onderwijs: Blackboard Contact: Studieloopbaanbegeleider 7

8 4 STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG 4.1 Studieloopbaanbegeleiding Als student word je gedurende je gehele studie begeleid door een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider ondersteunt je in je ontwikkeling tot een competente, reflectieve professional. De begeleiding richt zich in ieder geval op jouw competentie-ontwikkeling, studieplanning en studievoortgang. 4.2 Studentendecaan De NHL kent een decanaat waar je terecht kunt indien je persoonlijke problemen hebt, vragen hebt over bijvoorbeeld studeren met een functiebeperking of studiefinanciering of als je wilt stoppen met de opleiding. Het decanaat biedt ook diverse trainingen aan en kan je indien nodig doorverwijzen naar externe instanties. 4.3 Studeren met een functiebeperking Voor studenten met een functiebeperking biedt de NHL verschillende aanpassingen en voorzieningen. Om hiervan gebruik te kunnen maken kun je een afspraak maken met de studentendecaan voor een intakegesprek. De decaan kijkt dan samen met jou naar de aard van de functiebeperking en de mogelijkheden voor aanpassingen en/of voorzieningen. Binnen de opleiding kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Voor aanpassingen ten aanzien van de toetsing is toestemming van de examencommissie nodig. 4.4 Studievoortgangregistratie De resultaten van toetsen worden bij de NHL vastgelegd in het studievolgsysteem Educator. Als student heb je via Educator toegang tot jouw resultaten en heb je daarmee zicht op jouw studievoortgang. Educator.nhl.nl: Mijnnhl.nl Contact: Catalogus met informatie over onderwijs- en toetseenheden Studieplan Behaalde resultaten Informatie over de opleiding NHL Studentloket Decanaat Informatie over studeren met een functiebeperking Studieloopbaanbegeleider, examencommissie, studentendecaan, NHL Studentloket 8

9 5 STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE Het studieadvies geldt voor alle bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s ongeacht de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting. Het studieadvies is een oordeel over je geschiktheid voor de opleiding op grond van je studieresultaten in de propedeutische fase. Je krijgt een positief advies als je aan de norm voldoet en in beginsel een negatief studieadvies met afwijzing als je niet aan de norm voldoet. 5.1 Norm studieadvies Als voltijdse of duale student moet je aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding ten minste 50 EC hebben behaald voor een positief studieadvies. Als deeltijdse student moet je aan het einde van het tweede jaar van inschrijving voor de propedeutische fase je propedeuse hebben behaald. 5.2 Uitbrengen studieadvies Voltijdse en duale studenten ontvangen het studieadvies aan het einde van hun eerste jaar van inschrijving; deeltijdse studenten aan het einde van hun tweede jaar van inschrijving. De examencommissie houdt daarbij rekening met je bijzondere persoonlijke omstandigheden die je hebt gemeld en kan besluiten om het studieadvies op grond van je bijzondere persoonlijke omstandigheden niet uit te brengen. Het studieadvies kan dan later worden uitgebracht zolang je het propedeutisch examen niet hebt behaald. 5.3 Negatief advies en afwijzing Als je niet aan de norm voldoet, krijg je in beginsel een negatief studieadvies met een afwijzing. Dit betekent dat je je studie moet staken. Je kunt dan niet meer bij de hogeschool worden ingeschreven voor dezelfde bacheloropleiding. Je kunt wel voor een andere bacheloropleiding worden ingeschreven aan de hogeschool, tenzij deze een gezamenlijk propedeutisch examen heeft met de bacheloropleiding waarvoor je het negatief advies met afwijzing hebt ontvangen. WHW: artikel 7.8b mijnnhl.nl: NHL regelingen: Regeling studieadvies propedeutische fase Mijnnhl.nl NHL Studentloket Contact: Studieloopbaanbegeleider, examencommissie of NHL Studentloket 9

10 6 ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN 6.1 Afdelingshoofd Het afdelingshoofd geeft leiding aan een afdeling en de daartoe behorende opleidingen en is onder andere verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van het onderwijs. 6.2 Kwaliteitszorg De opleiding betrekt de studenten bij de kwaliteit van het onderwijs, door regelmatig het onderwijs te evalueren en de uitkomsten en vervolgacties terug te koppelen. Ook de opleidingscommissie en de examencommissie hebben hierin een rol. 6.3 Opleidingscommissie Aan iedere opleiding of groep van opleidingen is een opleidingscommissie verbonden. Een opleidingscommissie bestaat uit studenten en medewerkers. De opleidingscommissie geeft een advies over de onderwijs- en examenregeling, beoordeelt de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling en kan advies geven over andere onderwijsaangelegenheden. Voor vragen of klachten over het onderwijs kun je je wenden tot de opleidingscommissie. WHW: artikel 10.3c mijnnhl.nl: NHL-regelingen: Regeling opleidingscommissie Educator.nhl.nl: Informatie over de samenstelling opleidingscommissie 6.4 Examencommissie Aan iedere opleiding of groep van opleidingen is een examencommissie verbonden. De examencommissie stelt vast of een student voldoet aan de kwalificatie-eisen. De examencommissie borgt de kwaliteit van de toetsen en examens. Voor vragen of klachten over de toetsing kun je je wenden tot de examencommissie. De examencommissie brengt ook het studieadvies propedeutische fase uit. WHW: artikelen 7.12, 7.12a en 7.12b mijnnhl.nl: NHL-regelingen: Regeling examencommissie Educator.nhl.nl: Informatie over de samenstelling examencommissie 6.5 NHL Studentloket Bij het NHL Studentloket kun je terecht voor vragen over de planning van het onderwijs en de toetsing; vragen over studieresultaten; vragen over inschrijving, beëindiging van de inschrijving, betaling en restitutie van collegegeld en overige studie gerelateerde zaken. 6.6 Bureau Inschrijving Uitsluitend Bureau Inschrijving is bevoegd om uitlatingen te doen en beslissingen te nemen betreffende inschrijving, beëindiging van inschrijving en betaling en restitutie van collegegeld. Mijnnhl.nl: NHL Studentloket Contact: NHL Studentloket 6.7 Periodes, planning en roosters Ieder studiejaar wordt op NHL-niveau een kalender opgesteld met daarin de periode-indeling. Deze is bepalend voor de roostering van het onderwijs en de toetsing. De kalender vind je op mijnnhl. 10

11 In bijlage 2a en 2b vind je een overzicht van het onderwijs en de toetsen per fase en per periode of semester. De gedetailleerde roosters maakt de opleiding via de opleidingspagina op intranet bekend. 6.8 Bereikbaarheid docenten De opleiding maakt via intranet of andere wijze duidelijk wanneer de docenten bereikbaar zijn. Ziekmeldingen worden onder andere gemeld via de beeldschermen in het gebouw. 6.9 Extra studiekosten De opleiding kan bijkomende studiekosten zoals deelname aan bijzondere activiteiten of excursies bij jou in rekening brengen. De opleiding maakt de kosten vroegtijdig bekend en biedt jou de mogelijkheid om te kiezen voor een alternatieve, kosteloze activiteit Veiligheidsvoorschriften Naast de algemene veiligheidsvoorschriften van de NHL kan de opleiding, indien de aard van het onderwijs dit met zich brengt, aanvullende veiligheidsvoorschriften stellen voor deelname aan het onderwijs. Je bent als student verplicht tot naleving van deze veiligheidsvoorschriften en tot naleving van de op basis van deze voorschriften gegeven aanwijzingen. De opleiding kent geen aanvullende veiligheidsvoorschriften Voorzieningen Je hebt als student toegang tot de voorzieningen van de hogeschool. Hiertoe horen in ieder geval de diensten van een studentendecaan, de voorziening in de vorm van het profileringsfonds, de mediatheek, de restauratieve en reprografische voorzieningen, het netwerk en de daarbij behorende ondersteuning. Mijnnhl.nl: Informatie over diverse voorzieningen Kalender (periode-indeling) Bereikbaarheid docenten Beeldschermen: Ziekmeldingen 6.12 Klachten Aan de NHL is een klachtenloket verbonden. Bij dit klachtenloket kun je als student terecht met een klacht, bezwaar of beroep en vragen over de procedures voor klachten en geschillen. Door het indienen van een klacht, beroep of bezwaar start je een formele procedure. Van belang is dat je dan de andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen, hebt benut. Ga daarom eerst na of je met de betrokkenen tot een oplossing kunt komen. Let er op dat dit overleg de klacht-, bezwaar- of beroepstermijn niet schorst. mijnnhl.nl: Contact: NHL klachten 11

12 Periode Toetsvorm Toets-moment 1 Toets-moment 2 Eindwerk J/N Bijlage 1: Afstudeerrichtingen De opleiding kent de onderstaande afstudeerrichtingen: European Policy Titel Onderwijseenheid Titel Toetseenheid EC Titel Toets Minor European Policy 4.Minor EP Eur. Policy/ open days 4 European Policy exam ST T2 T3 J European Policy assignment OP T2 T3 J 4.Minor EP Research project 14 Project OP T2 T3 J 4.Minor EP European Law 2 European Law ST T1 T2 J 4.Minor EP Advanced Intercultural Communication 4.Minor EP Strategic Communication - Public Affairs 2 Advanced Intercultural Communication, assignment Advanced Intercultural Communication, presentation 2 Strategic Communication - Public Affairs assignment Strategic Communication - Public Affairs presentation OP T2 T3 J PR T2 T3 J OP T2 T3 J PR T2 T3 J 4.Minor EP Advanced English 2 Advanced English, presentation PR T1 T2 J 2 Advanced writing skills, exam ST T2 T3 J 4.Minor EP German (K) 2 German, assignment OP T1 T2 J German, presentation PR T2 T3 J 4.Minor EP French (K) French, assignment OP T1 T2 J French, presentation PR T2 T3 J 4.Minor EP Spanish (K) Spanish, assignment OP T1 T2 J Spanish, presentation PR T2 T3 J 1+2/ / Afstudeerscriptie 4.Afstudeerscritpie ES 29 Afstudeerscriptie ASS T1 T2 T3 T4 4.Studieloopbaanbegelei ding Totaal aantal EC 60 4.Studieloopbaanbegeleiding 1 Portfoliogesprek PFG T1 T2 T3 T4 T2 T3/ T4 T5 T2 T3/ T4 T5 J J 12

13 Periode Toetsvorm Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 Eindwerk J/N European Business (afdeling Marketing Management) Titel Onderwijseenheid Titel Toetseenheid EC Titel Toets 1+2/ minor International Business 4.DC 3 International Business Awareness and Analyses 4.DC 4 Strategy and policy development 4.DC 7 Cross Cultural Communication 10 International Business PA 10 Strategy and policy development 2 Cross Cultural Communication verslag Cross Cultural Communication presentatie PA PB O 4.DC 7 Communication 2 Communication PA 4.DC 7 Engels Engels 4.a Academic Article PB N N J N N 4. Duits minor International Business 4. Frans minor International Business 4. Spaans minor International Business 4. Chinees minor International Business 2+2 Duits minor IB presentatie Duits minro IB productbeoordeling Frans minor IB exportplan Frans minor IB presentatie Spaans minor IB exportplan Spaans minor IB presentatie O PB PB O PB O Chinees 2.4 tentamen T N N N N 1+2/ / Afstudeerscriptie 4.Afstudeerscritpie ES 29 Afstudeerscriptie ASS T1 T2 T3 T4 4.Studieloopbaanbegeleiding 4.Studieloopbaanbegeleiding 1 Portfoliogesprek PFG T1 T2 T3 T4 Totaal aantal EC 60 T2 T3/ T4 T5 T2 T3/ T4 T5 J J Zie voor uitgebreidere informatie over de toetsvormen in bijlage 2c. 13

14 Periode Toetsvorm Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 Eindwerk J/N Bijlage 2a: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Propedeutische Fase Opleiding: EUROPEAN STUDIES Variant: VOLTIJD PROPEDEUTISCHE FASE Titel Onderwijseenheid Titel Toetseenheid EC Titel Toets 1 1.Project This is Europe 1.Project This is Europe, Report 3 This is Europe, Report OP T1 T2 N 1 1.Project This is Europe 1.Project This is Europe, English 2 This is Europe, English presentation 1 1.Project This is Europe 1.Project This is Europe, English This is Europe, English portfolio PR T1 T2 N PF T1 T2 N 1 1.Project This is Europe 1.Beroepenoriëntatie 1 Portfolio PF T1 T2 N 1 1.European Institutions 1.European Institutions 2 European Institutions ST T1 T2 N 1 1.ECMA Onderzoek 1.ECMA Onderzoek 1a 2 Onderzoek 1a DT T1 T2 N 1 1.ECMA Onderzoek 1.ECMA Onderzoek 1a Recensie onderzoek 1a OP T1 T2 N 1 1.TA Nederlands, structureren en rapporteren 1.TA Nederlands, structureren en rapporteren 2 Stuctureren/ Rapporteren OP T1 T2 N 1 1.TA Presentatievaardigheden 1.TA Presentatievaardigheden 1 Presentatievaardigheden OBS T1 T2 N 1 1.TA Recht 1.TA Recht 2 Inleiding Recht DT T1 T2 N Project European Affairs 1.Project European Affairs, Paper 2 1.Project European Affairs 1.Project European Affairs, English 2 1.Project European Affairs 1.Project European Affairs, English 3 European Affairs, Paper OP T2 T3 N 2 European Affairs, English paper European Affairs, English portfolio OP T2 T3 N PF T2 T3 N 2 1.ECMA Onderzoek 1.ECMA Onderzoek 1b 2 Onderzoek 1b OP T2 T3 N 2 1.ECMA SLB 1.ECMA SLB 1a 1 SLB 1a PFG T2 T3 N 1. Moderne Vreemde Taal - Spaans (K) 1.Keuze Taal - Spaans 1 Spaans periode 2 ST T2 T3 N 2 1. Moderne Vreemde Taal - Frans (K) 1.Keuze Taal - Frans 1 1 Frans periode 2 PF T2 T3 N 1. Moderne Vreemde Taal - Duits (K) 1.Keuze Taal - Duits 1 Duits periode 2 PF T2 T3 N 2 1.TA Beleid en Politiek 1.TA Beleid en Politiek 2 Beleid en Politiek DT T2 T3 N 2 1.TA Gespreksvaardigheden 1. TA Gespreksvaardigheden 1 Gespeksvaardigheden OBS T2 T3 N 2 1.TA Schrijfvaardigheid 1.TA Schrijfvaardigheid 2 Taalportfolio PF T2 T3 N 2 1.TA Rechtsgebieden 1.TA Rechtsgebieden 2 Rechtsgebieden DT T2 T3 N

15 3 1.Project Europe.org 1.Project Europe.org, Report 3 Europe.org, Report OP T3 T4 N 3 1.Project Europe.org 1.Project Europe.org, English 2 Europe.org, English presentation 3 1.Project Europe.org 1.Project Europe.org, English Europe.org, English portfolio 3 1.European Instruments 1.European Instruments/ Finance PR T3 T4 N PF T3 T4 N 2 European Instruments ST T3 T4 N 1. Moderne Vreemde Taal - Spaans (K) 1.Keuze Taal - Spaans 2 Spaans periode 3 ST T3 T4 N 3 1. Moderne Vreemde Taal - Frans (K) 1.Keuze Taal - Frans 2 2 Frans periode 3 ST T3 T4 N 1. Moderne Vreemde Taal - Duits (K) 1.Keuze Taal - Duits 2 Duits periode 3 ST T3 T4 N 3 1.Bedrijfsvoering en Macro-economie 1.Bedrijfsvoering en Macroeconomie 2 Bedrijfsvoering en Macro-economie 3 1.TA Organisatie en Management 1.TA Organisatie en Management 2 Organisatie en Management ST T3 T4 N ST T3 T4 N 3 1.TA Psychologie/sociologie 1.TA Psychologie/sociologie 2 Psychologie/Sociologie DT T3 T4 N Project We Europeans 1.4.Project We Europeans, Report 3 We Europeans, Report OP T4 T5 N 4 1.Project We Europeans 1.4.Project We Europeans, English 4 1.Project We Europeans 1.4.Project We Europeans, English 2 We Europeans, English exam We Europeans, English portfolio ST T4 T5 N PF T4 T5 N 4 1.ECMA SLB 1.ECMA SLB 1b 1 SLB 1b ASS T4 T5 N 4 1.ECMA Statistiek 1.ECMA Statistiek 2 Statistiek 1 ST T4 T5 N 1. Moderne Vreemde Taal - Spaans (K) 1.Keuze Taal - Spaans 3 Spaans periode 4 MT T4 T5 N 4 1. Moderne Vreemde Taal - Frans (K) 1.Keuze Taal - Frans 3 2 Frans periode 4 MT T4 T5 N 1. Moderne Vreemde Taal - Duits (K) 1.Keuze Taal - Duits 3 Duits periode 4 MT T4 T5 N 4 1.TA Debatteren 1.TA Debatteren 1 Debatteren PRACT T4 T5 N 4 1.TA Overheids.comm. en Social Marketing 1.TA Overheidscomm. en Social Marketing 4 1.TA Samenwerken en vergaderen 1.TA Samenwerken en vergaderen Overheidscomm. En Social Marketing 1 Samenwerken en vergaderen ST T4 T5 N PRACT T4 T5 N Voor uitleg over de toetsvorm zie bijlage 2c. 15

16 Periode Toetsvorm Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 Eindwerk J/N Bijlage 2b: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Postpropedeutische Fase Opleiding: EUROPEAN STUDIES Variant: VOLTIJD POSTPROPEDEUTISCHE FASE JAAR 2 Titel Onderwijseenheid Titel Toetseenheid EC Titel Toets 1 2.European Project Management 2.European Project Management, Report 1 2.European Project Management 2.European Project Management, English 1 2.European Project Management 2.European Project Management, English 3 European Project Management, Report 2 European Project Management, English report European Project Management, English portfolio OP T1 T2 N OP T1 T2 N PF T1 T2 N 1 2.European Governance/ Europareis 2.European Governance 2 European Governance ST T1 T2 N 2.Moderne Vreemde Taal Spaans (K) 2.Keuze Taal - Spaans 1 Spaans periode 1 ST T1 T2 N 1 2.Moderne Vreemde Taal Frans (K) 2.Keuze Taal - Frans 1 2 Frans periode 1 PF T1 T2 N 2.Moderne Vreemde Taal Duits (K) 2.Keuze Taal - Duits 1 Duits periode 1 PF T1 T2 N 1 2.TA Onderzoekstechnieken 2.TA Onderzoekstechnieken 2 Onderzoekstechnieken DT T1 T2 N 1 2.TA Organisatie en Management 2.TA Organisatie en Management 2 Organisatie en Management 1 2.TA Overtuigend presenteren 2.TA Overtuigend presenteren 1 Overtuigend presenteren 1 14 ST T1 T2 N OBS T1 T2 N 2 2.Project Intercultural Communication 2.Project Intercultural Communication, Report 2 2.Project Intercultural Communication 2.Project Intercultural Communication, English 3 Intercultural Communication, Report 2 Intercultural Communication, English OP T2 T3 N PR T2 T3 N 2 2.ECMA Statistiek 2.ECMA Statistiek 2 Statistiek 2 ST T2 T3 N 2.Moderne Vreemde Taal Spaans (K) 2.Keuze Taal - Spaans 2 Spaans periode 2 MT T2 T3 N 2 2.Moderne Vreemde Taal Frans (K) 2.Keuze Taal - Frans 2 2 Frans periode 2 PF T2 T3 N 2.Moderne Vreemde Taal Duits (K) 2.Keuze Taal - Duits 2 Duits periode 2 PF T2 T3 N 2 2.TA Communicatie in organisaties 2.TA Communicatie in organ. 1 Communicatie in organisaties 2 2.Vrije ruimte: Zie onderaan pagina 2.VR: Zie onderaan pagina 5 VR: Zie onderaan pagina 2 15 OBS T2 T3 N 16

17 3 2.Project Eurovision 2.Project Eurovision, Portfolio 3 Eurovision, Portfolio PF T3 T4 N 3 2.Project Eurovision 2.Project Eurovision, English 2 Eurovision, English exam 3 2.Project Eurovision 2.Project Eurovision, English Eurovision, English portfolio ST T3 T4 N PF T3 T4 N 3 2.European Law 2.European Law 2 European Law ST T3 T4 N 3 2.European Policy 2.European Policy 2 European Policy ST T3 T4 N 2.Moderne Vreemde Taal Spaans (K) 2.Keuze Taal - Spaans 3 Spaans periode 3 ST T3 T4 N 3 2.Moderne Vreemde Taal Frans (K) 2.Keuze Taal - Frans 3 2 Frans periode 3 ST T3 T4 N 2.Moderne Vreemde Taal Duits (K) 2.Keuze Taal - Duits 3 Duits periode 3 ST T3 T4 N 3 2.TA Beleidskunde 2.TA Beleidskunde 2 Beleidskunde DT T3 T4 N 3 2.TA Praktijkvoorbereiding 2.TA Praktijkvoorbereiding 1 Praktijkvoorbereiding PRACT T3 T4 N Project Public Affairs 2.Project Public Affairs, Research 8 Public Affairs, Research OP T4 T5 N 4 2.Project Public Affairs 2.Project Public Affairs, Research Public Affairs, SPSS practicum 4 2.Project Public Affairs 2.Project Public Affairs, Research Public Affairs, Europareis PRACT T4 T5 N PRACT T4 T4 N 4 2.Project Public Affairs 2.Project Public Affairs, English 2 Public Affairs, English MT T4 T5 N 4 2.ECMA SLB 2.ECMA SLB 2 SLB 2 ASS T4 T5 N 2.Moderne Vreemde Taal Spaans (K) 2.Keuze Taal - Spaans 4 Spaans periode 4 MT T4 T5 N 4 2.Moderne Vreemde Taal Frans (K) 2.Keuze Taal - Frans 4 2 Frans periode 4 MT T4 T5 N 2.Moderne Vreemde Taal Duits (K) 2.Keuze Taal - Duits 4 Duits periode 4 MT T4 T5 N 4 2.TA Bedrijfsvoering en Finan.man. 2.TA Bedrijfsvoering en Finan.man. 2 Bedrijfsvoering en FM ST T4 T5 N 4 2.TA Beïnvloeden 2.TA Beïnvloeden 1 Beïnvloeden PRACT T4 T5 N Vrije ruimte onderdelen (keuze) 1 2.Vrije ruimte: Terrorismebestrijding 2.VR: Terrorismebestrijding 5 Terrorismebestrijding, toets 1 2.Vrije ruimte: Terrorismebestrijding 2.VR: Terrorismebestrijding Terrorisme bestrijding, opdr. DT T1 T2 N OP T1 T2 N 2 2.Vrije ruimte: Digital Governance 2.VR: Digital Governance 5 Digital Governance BP T2 T3 N 2 2.Vrije ruimte: Georganiseerde misdaad 2.VR: Georganiseerde misdaad 5 Georganiseerde misdaad BP T2 T3 N 2 2.Vrije ruimte: HR and Migration 2.VR: HR and Migration 5 HR and Migration OP T2 T3 N 2 2.Vrije ruimte: New Democracy 2.VR: New Democracy 5 New Democracy BP T2 T3 N 2 2.Vrije ruimte: Overtuigend Debatteren 2.VR: Overtuigend Debatteren 5 Overtuigend Debatteren, portfolio ASS T2 T3 N 17

18 Periode Toetsvorm Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 Eindwerk J/N JAAR 3 Titel Onderwijseenheid Titel Toetseenheid EC Titel Toets 1 3.Conflicthantering en onderhandelen 2 3.Conflicthantering en onderhandelen 3 3.Conflicthantering en onderhandelen 4 3.Conflicthantering en onderhandelen 3.Conflicthantering en onderhand. 1 Conflicthantering en onderhand. 3.Conflicthantering en onderhand. 3.Conflicthantering en onderhand. 3.Conflicthantering en onderhand. Conflicthantering en onderhand. Conflicthantering en onderhand. Conflicthantering en onderhand. 1 3.Studieloopbaanbegeleiding 3.Studieloopbaanbegeleiding 1 1 Portfoliogesprek semester Studieloopbaanbegeleiding 3.Studieloopbaanbegeleiding 1 Portfoliogesprek semester Studieloopbaanbegeleiding 3.Studieloopbaanbegeleiding 1 Portfoliogesprek semester Studieloopbaanbegeleiding 3.Studieloopbaanbegeleiding 1 Portfoliogesprek semester 1 PRACT T1 T2 N PRACT T2 T3 N PRACT T3 T4 N PRACT T4 T5 N PFG T1 T2 N PFG T2 T3 N PFG T3 T4 N PFG T4 T5 N Stage 3.Stage ES 28 Stage - Assessment ASS T2 T3 N Studie Buitenland 3.Studie Buitenland 1 2 Studie Buitenland 1 ST T4 T5 N Studie Buitenland 3.Studie Buitenland 2 2 Studie Buitenland 2 ST T4 T5 N Studie Buitenland 3.Studie Buitenland 3 2 Studie Buitenland 3 ST T4 T5 N Studie Buitenland 3.Studie Buitenland 4 2 Studie Buitenland 4 ST T4 T5 N Studie Buitenland 3.Studie Buitenland 5 2 Studie Buitenland 5 ST T4 T5 N Studie Buitenland 3.Studie Buitenland 6 2 Studie Buitenland 6 ST T4 T5 N Studie Buitenland 3.Studie Buitenland 7 2 Studie Buitenland 7 ST T4 T5 N Studie Buitenland 3.Studie Buitenland 8 2 Studie Buitenland 8 ST T4 T5 N Studie Buitenland 3.Studie Buitenland 9 2 Studie Buitenland 9 ST T4 T5 N Studie Buitenland 3.Studie Buitenland 10 2 Studie Buitenland 10 ST T4 T5 N Studie Buitenland 3.Studie Buitenland 11 2 Studie Buitenland 11 ST T4 T5 N Studie Buitenland 3.Studie Buitenland 12 2 Studie Buitenland 12 ST T4 T5 N Studie Buitenland 3.Studie Buitenland 13 2 Studie Buitenland 13 ST T4 T5 N Studie Buitenland 3.Studie Buitenland 14 2 Studie Buitenland 14 ST T4 T5 N Studie Buitenland 3.Studie Buitenland 15 2 Studie Buitenland 15 ST T4 T5 N

19 Periode Toetsvorm Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 Eindwerk J/N JAAR 4 Titel Onderwijseenheid Titel Toetseenheid EC Titel Toets Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP Eur. Policy/ open days 4 European Policy exam ST T2 T3 J Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP Eur. Policy/ open days European Policy assignment OP T2 T3 J Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP Research project 14 Project OP T2 T3 J Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP European Law 2 European Law ST T1 T2 J Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP Advanced Intercultural Communication Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP Advanced Intercultural Communication Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP Strategic Communication - Public Affairs Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP Strategic Communication - Public Affairs 2 Advanced Intercultural Communication, assignment Advanced Intercultural Communication, presentation 2 Strategic Communication - Public Affairs assignment Strategic Communication - Public Affairs presentation Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP Advanced English 2 Advanced English, presentation Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP Advanced English 2 Advanced writing skills, exam OP T2 T3 J PR T2 T3 J OP T2 T3 J PR T2 T3 J PR T1 T2 J ST T2 T3 J 4.Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP German (K) German, assignment OP T1 T2 J 4.Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP German (K) German, presentation PR T2 T3 J Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP French (K) 2 French, assignment OP T1 T2 J 4.Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP French (K) French, presentation PR T2 T3 J 4.Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP Spanish (K) Spanish, assignment OP T1 T2 J 4.Minor European Policy (keuze) 4.Minor EP Spanish (K) Spanish, presentation PR T2 T3 J / / External Minor (keuze) 4.External Minor 28 Externe Minor nb nb nb J 4.External Minor (keuze) 4.External Minor German (K) German, assignment OP T1 T2 J 4.External Minor (keuze) 4.External Minor German (K) German, presentation PR T2 T3 J 4.External Minor (keuze) 4.Externe Minor French (K) 2 French, assignment OP T1 T2 J 4.External Minor (keuze) 4.Externe Minor French (K) French, presentation PR T2 T3 J 4.External Minor (keuze) 4.Externe Minor Spanish (K) Spanish, assignment OP T1 T2 J 4.External Minor (keuze) 4.Externe Minor Spanish (K) Spanish, presentation PR T2 T3 J 1+2 /

20 3+4 4.Minor Going Green (keuze NHL breed) Minor Going Green (keuze NHL breed) Minor Going Green (keuze NHL breed) Minor Going Green (keuze NHL breed) Minor Going Green (keuze NHL breed) Minor Going Green (keuze NHL breed) Minor Going Green (keuze NHL breed) Minor Going Green (keuze NHL breed) 4.Minor GG Knowledge Test 5 Knowledge Test ST T3 T4 J 4.Minor GG Project on Real Life Case 4.Minor GG Project on Real Life Case Project Plan OP T3 T4 J Project Report OP T4 T5 J 4.Minor GG Portfolio 5 Roorda assignments PF T3 T4 J 4.Minor GG Portfolio PDP and PSC card OP T3 T4 J 4.Minor GG Portfolio Sustainability Case OP T3 T4 J 4.Minor GG Portfolio Low Hanging Fruit OP T3 T4 J 4.Minor GG Final Assessment 3 Final Assessment ASS T4 T5 J 1 4.Afstudeerscriptie 4.Afstudeerscritpie ES 29 Afstudeerscriptie ASS T1 T2 J 2 4.Afstudeerscriptie 4.Afstudeerscritpie ES Afstudeerscriptie ASS T2 T3 J 3 4.Afstudeerscriptie 4.Afstudeerscritpie ES Afstudeerscriptie ASS T3 T4 J 4 4.Afstudeerscriptie 4.Afstudeerscritpie ES Afstudeerscriptie ASS T4 T5 J 1 4.Studieloopbaanbegeleiding 4.Studieloopbaanbegeleiding 1 Portfoliogesprek PFG T1 T2 J 2 4.Studieloopbaanbegeleiding 4.Studieloopbaanbegeleiding Portfoliogesprek PFG T2 T3 J 3 4.Studieloopbaanbegeleiding 4.Studieloopbaanbegeleiding Portfoliogesprek PFG T3 T4 J 4 4.Studieloopbaanbegeleiding 4.Studieloopbaanbegeleiding Portfoliogesprek PFG T4 T5 J Voor uitleg over de toetsvorm zie bijlage 2c. 20

21 Bijlage 2c: Werkvormen en toetsvormen In onderstaande tabel aangegeven van welke werkvormen en toetsvormen de opleiding in de verschillende leerlijnen gebruik maakt. Dit geeft je een indruk van de vormgeving van het onderwijs. In bijlage 2a en 2b zie je deze toetsvormen terug. Details over de uitvoering van het onderwijs en de toetsing vind je o.a. in de digitale catalogus in Educator: educator.nhl.nl. Leerlijn Type onderwijseenheid Werkvormen Toetsvormen Integrale Leerlijn (competenties) Conceptuele leerlijn (kennis) Vaardigheden Leerlijn P-taken (professionaliseringstaken) Stage Afstuderen Project Cursussen Trainingen Brainstorm Discussievormen Hoorcollege Presentaties Spelvormen Werkcollege Hoorcollege Werkcollege Practicum Training ASS Assessment BP Beroepsproduct OP Opdracht PF Portfolio PRACT PracticumST Schriftelijke toets DT Digitale toets MT Mondelinge toets OP Opdracht ST Schriftelijke toets OBS Observatie PR Presentatie PRACT Practicum Studieloopbaanlijn SLB-taken Groepsgesprek Intervisie Plangesprek Training Voortgangsgesprek ASS Assessment PFG Portfoliogesprek Aanvullende toetsvormen van de Minor International Business (afdeling Marketing Management) zijn: Toetsvormen PB = Productbeoordeling PA = Portfolio-assessment O = Observatie 21

22 Bijlage 2d: Eindniveaus en eindwerken Onderstaand overzicht maakt duidelijk wat de eindkwalificaties van de opleiding zijn, wat het beoogde eindniveau is en via welke eindwerken deze eindkwalificaties worden getoetst. Opleiding: EUROPEAN STUDIES Variant: VOLTIJD Studiejaar: Eindkwalificatie a 8b 9 10 Zelfsturing Eindwerk 2 Afstudeerscriptie C.EMT ZELFSTURING Sociaal- Communicatieve vaardigheid C.EMT SOCCOMVAARD Onderzoek C.EMT ONDERZOEK Taalvaardigheid C.EMT TAALVAARDIGHEI D Beleid C.EMT BELEID Organisatie C.EMT ORGANISATIE Bedrijfsvoering C.EMT BEDRIJFSVOERING Public Affairs C.EMT.15.8a. PUBLIC AFFAIRS Intercultural Communication C.EMT.15.8b. INTERCULTCOMM Communicatievraagstukken C.EMT COMVRAAGST Navigeren in de Europese Unie C.EMT NAVIGERENEU Beoogd eindniveau B3 Advanced B3 Advanced B3 Advanced B3 Advanced B3 Advanced B3 Advanced B3 Advanced B3 Advanced B3 Advanced B3 Advanced B3 Advanced Eindwerk 1 Afstudeerscriptie 22 Verplicht Eindwerk 3 Product afstuderen of keuzeminor Eindwerk 4 Product afstuderen of keuzeminor Eindwerk 5 Product afstuderen of keuzeminor Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Verplicht Verplicht Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze * Keuze *

23 *Je kiest naast de verplichte competenties (1, 3 en 4) minimaal 1 van de opleidingscompetenties (5, 8a, 8b, 9 of 10) om aan te tonen in één van je afstudeereindwerken. Alle competenties die je niet in je afstudeereindwerken aantoont, dien je in één of meer producten van je keuzeminor aan te tonen. Toelichting: De student moet voor het afstuderen een minor van 30 EC en een afstudeerscriptie van 30 EC schrijven. Uit de producten van de minor en de afstudeerscriptie kiest de student maximaal 5 eindwerken waarmee hij zijn competenties op eindniveau aantoont. Deze eindwerken worden individueel getoetst. De student kiest zelf een minor, het type eindwerk hangt af van de gekozen minor en van de koppeling van producten van die minor aan de competenties. Aan de start van het afstudeerjaar vult de student de matrix eindwerken, onder begeleiding van de SLB-er. De examinatoren van de minoren en het afstuderen beoordelen of het eindwerk de competentie voldoende aantoont. Eisen die aan de matrix eindwerken worden gesteld: - Competentie 1 wordt aangetoond door middel van de reflectie op het afstuderen - Competentie 3 en 4 en minimaal één opleidingsspecifieke competentie (5, 8a, 8b, 9 of 10) worden afgetoetst in de afstudeerscriptie De examencommissie bewaakt de kwaliteit en het eindniveau van de te kiezen minoren. Wil een student een externe minor kiezen, dan toetst de examencommissie deze keuze vooraf. Zie daarvoor het proces en de eisen zoals beschreven in de regeling Keuzes

24 Bijlage 2e: Contacturen In onderstaand overzicht zie je op hoeveel contacturen per week je gemiddeld per jaar / per periode kunt rekenen. Het gaat daarbij om contacturen met betrekking tot onderwijs, begeleiding en toetsing waarbij een docent aanwezig is. Tijd voor zelfstudie geldt niet als contacttijd. Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Jaar Jaar 2 14* 15* Jaar Jaar *Hangt af van de keuze in vrije ruimte. NB. In bovenstaand schema is de situatie geschetst van een student die in jaar 4 in periode 1 en 2 op stage is en in periode 3 en 4 een minor volgt. 24

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 European Studies croho-nummer: 34419 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: definitief 0BINHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Wiskunde CROHO: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Financial Services Management (bachelor) 34414 variant: duaal NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.2 definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn CROHO- 40120 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: instituut Zorg en Welzijn Versie: Definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies Croho-nummer 34419 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Engineering Versie: Concept 8 mrt 2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Accountancy 34406 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master-opleiding Leraar Fries CROHO-nummer: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Nederlands CROHO: 45269 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor Integrale Veiligheid CROHO-nummer: 39201 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016 2017 International Busines ss & Languages (BACHELOR) 34407 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept IHOUDSOPGAVE IHOUDSOPGAVE...2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Commerciele Economie 34402 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 1 ALGEMEEN...4

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Informatica CROHO-nummer 34479 voltijd NHL Hogeschool Opleiding: Informatica Versie: mei 2016 versie 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief Datum: 28 mei 2015 Studentenstatuut

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie 4401 Bedrijfseconomie(AD) 80065 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde Versie: concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Integrale Veiligheid croho-nummer: 39201 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: definitief 0BINHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement Croho-nummer 34464 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bestuurskunde/Overheidsmanagement croho-nummer 34464 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: definitief 0BINHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar uits CROHO: 45265 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-2015 / definitief INHOUSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie (Bachelor) 34401 Bedrijfseconomie (AD) 80065 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Naam bachelor-opleiding HBO-Rechten CROHO-nummer: 39205 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Business Administration Versie: Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016 2017 Commerciële Economie (BACHELOR) 34402 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept IHOUDSOPGAVE IHOUDSOPGAVE...2 1

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement

STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement Croho: 34464 Variant: voltijd Major: Public Management Vastgesteld: 18 juni 2013 Croho 34464 Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSGAVE INHOUDSGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Opleiding tot verpleegkundige 560 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1., 08 juli 015 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bachelor MARITIEME TECHNIEK 34276 EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK 80067 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Maritieme Techniek Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 20-2016 Opleiding tot verpleegkundige 34560 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1.1 08 juli 20 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 HBO-Rechten CROHO-nummer 3905 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor MARITIEME TECHNIEK 34276 EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK 80067 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Techniek, Maritiem Instituut

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Accountancy (Bachelor) 34406 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.2 definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Financial Services Management 34414 variant: duaal NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer: 34139 variant: Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Accountancy 34406 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015 016 International Business & Languages 34407 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer 34139 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor OCEAN TECHNOLOGY 34190 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 016-017 Bedrijfseconomie (Bachelor) 34401 Bedrijfseconomie (AD) 80065 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1. definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid Croho-nummer 39201 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. International Business and Languages. crohonummer: 34407.

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. International Business and Languages. crohonummer: 34407. Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding International Business and Languages crohonummer: 34407 variant: Voltijd major: International Business and Languages INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Communication and Multimedia Design crohonummer: 34092 variant: voltijd NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Civiele Techniek CROHO-nummer 34279 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Naam -opleiding (Bachelor) Human Resource Management CROHO-nummer: 34609 Naam opleiding (AD) Human Resource Management CROHO-nummer 80073 variant:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer 34616 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Welzijnsopleidingen Versie: definitief (25 juni

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer:34808 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding B Bedrijfseconomie Ad Bedrijfseconomie crohonummer: 34401 80065 variant: voltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar ries CROHO-nr.: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer 34616 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Welzijnsopleidingen Versie: definitief (25 juni

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam -opleiding (Bachelor) Human Resource Management CROHO-nummer: 34609 Naam opleiding (AD) Human Resource Management CROHO-nummer: 80073 variant:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Culturele en Maatschappelijke Vorming CROHO-nummer 34610 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde CROHO-nummer: 35201 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde CROHO-nummer: 35421 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene economie CROHO-nummer: 35202 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer CROHO-nummer: 35411 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde Crohonummer: 35201 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Naam opleiding (bachelor) Human Resource Management CROHO-nummer 34609 Naam opleiding (AD) volgens CROHO CROHO-nummer 80073 Human Resource Management

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn CROHO-nummer: 35388 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor MARITIEM OFFICIER 34384 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde Crohonummer: 35221 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte vakken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) tudentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 06-07 Bachelor Bouwkunde CROHO-nummer 3463 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: definitief INHOUDOPGAVE INHOUDOPGAVE... ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar uits CROHO-nr.: 45265 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief INHOUSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis CROHO-nummer 35197 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde Crohonummer: 35201 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis Crohonummer: 35197 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde Crohonummer: 35201 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn Crohonummer: 35388 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer Crohonummer: 35411 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Pedagogiek CROHO: 35158 Variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Welzijnsopleidingen Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands Crohonummer: 35198 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands Crohonummer: 35198 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels Crohonummer: 35195 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde Crohonummer: 35221 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits Crohonummer: 35193 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie Crohonummer: 35301 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels Crohonummer: 35195 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis Crohonummer: 35197 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie