Auteur. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur Tiberghien Advocaten Onderwerp Harmonisatie spaarfiscaliteit binnen de EU vanaf 1 januari 2004 Datum 23 januari 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M& D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - 1 februari 2003 M&D CONSULT BVBA HUBERT-FRERE-ORBANLAAN GENT TEL 09/ FAX 09/

2 23 januari 2003 NIEUWSBRIEF Tiberghien Advocaten Gemeenschappenlaan Brussel tel.: fax: website: Harmonisatie spaarfiscaliteit binnen de EU vanaf 1 januari 2004 Inhoud: Harmonisatie spaarfiscaliteit binnen de EU vanaf 1 januari Historiek 2. Coëxistentiemodel 3. Toepassing in de praktijk - Ratione materiae - Ratione loci - Rationae personae - Andere toepassingsregels 4. Toepassing van het informatiestelsel en het bronheffingstelsel - Informatiestelsel - Bronheffingstelsel - Actuele punten en proeve van conclusie Op 21 januari 2003 werd door de bevoegde EU-ministers een akkoord bereikt over de reeds lang aanhoudende discussie terzake de geharmoniseerde belastingheffing over de rente-inkomsten uit spaartegoeden. Dit akkoord is van het allergrootste belang, daar het een fundamentele wijziging inhoudt van het fiscale klimaat binnen de EU aangaande private vermogens. Hierna schetsen wij U de contouren van het bereikte akkoord. Alsmede gaan wij nader in op een aantal voor de praktijk van belang zijnde punten. 1. Historiek Het is de bedoeling via een geharmoniseerde spaarfiscaliteit de effectieve inning van belasting te garanderen binnen de EU over de revenuen uit spaartegoeden die door ingezetenen van de EU worden genoten. In de eerste ontwerprichtlijn, die reeds dateert van 1998, werd aan de Lidstaten de keuze gelaten tussen de toepassing van een bronheffing op rente en de doorstorting van de belasting aan het land van oorsprong, of de uitwisseling van informatie over dergelijke beleggingen, het zogenaamde co-existentiemodel. Dit co-existentiemodel werd verlaten om plaats te ruimen voor een hogere ambitie, zijnde de veralgemeende informatie-uitwisseling. Voor drie landen, met name Luxemburg, België, Oostenrijk, zou echter in een overgangsperiode voorzien worden gedurende dewelke geen informatie diende te worden doorgegeven op voorwaarde dat een bronheffing werd ingehouden op de bedoelde rente Dit ontwerp, wat inherent als gevolg zou hebben dat het bankgeheim binnen de EU werd opgeheven, werd echter verbonden aan de voorwaarde dat een aantal limitatief opgesomde niet-eu landen, waarvan Zwitserland en de USA de belangrijkste zijn, gelijkwaardige maatregelen dienden te treffen, dit teneinde massale kapitaalvlucht naar deze jurisdicties te voorkomen. De in dit verband gevoerde negotiaties in de laatste maanden van 2002 hebben echter uitgewezen dat een akkoord hierover met Zwitserland niet kon worden bereikt. 1/8

3 2. Terug naar het coëxistentiemodel Volgens het akkoord van 21 januari 2003 grijpen de EU-ministers nu terug naar het eerder verlaten coëxistentiemodel, waardoor het bankgeheim binnen de EU in essentie dus niet verdwijnt. De krachtlijnen van het akkoord zijn als volgt : Er komt een systeem van automatische uitwisseling van informatie over rente die wordt betaald of toegekend vanaf 1 januari Dit systeem wordt toegepast door alle EU landen met uitzondering van België, Luxemburg en Oostenrijk. Het betreft dus Nederland, UK, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Griekenland, Italië, Zweden, Ierland, Finland en Denemarken. België, Oostenrijk en Luxemburg passen een systeem van bronheffing toe over de rente die wordt betaald of toegekend vanaf 1 januari Deze bronheffing bedraagt : - 15% van 1 januari 2004 tot en met 31 december % van 1 januari 2007 tot en met 31 december % vanaf 1 januari De automatische overstap naar een systeem van informatie-uitwisseling, die aanvankelijk werd gevraagd, is voor deze drie landen niet meer voorzien. Het systeem van bronheffing, en daarmee het bankgeheim in deze landen, zou dus van blijvende aard zijn. Het akkoord is nog onderworpen aan een opschortende voorwaarde, zijnde het akkoord van Zwitserland om gelijkwaardige maatregelen te nemen. Dit akkoord lijkt nu echter uitermate waarschijnlijk, daar zowel Zwitserland als de EU het nu reeds eens lijken te zijn dat het tarief van de Zwitserse nationale bronheffing van 35%, mits toepassing op EU-residenten, alsdusdanig kan gelden. Naar alle waarschijnlijkheid zal Zwitserland dus een gelijkaardig systeem van bronheffing toepassen van 15% via 20% naar 35% toe. Normaliter volgen nà dit akkoord met Zwitserland ook de andere betreffende gebieden zijnde Monaco, Andorra, San Marino en Liechtenstein, die zich op de Zwitserse houding hebben afgestemd en daarom ook een effectieve bronheffing van voormelde tarieven zouden moeten inhouden. De houding van Liechtenstein in deze is echter nog hoogst onduidelijk. Andere gebieden zoals de Kanaaleilanden, het eiland Man, de Caymaneilanden, de Britse Maagdeneilanden, Bermuda, Gibraltar en de Nederlandse Antillen zouden de EU-regels inzake automatische informatie-uitwisseling toepassen. De houding van de USA terzake is actueel onduidelijk. Aldaar bestaan reeds IRS initiatieven aangaande de informatie-uitwisseling over depositorente, doch deze is beperkter van aard dan de ruime definitie van rente zoals deze in de richtlijn wordt gehanteerd (zie hierna punt 3.1.). Dit zou echter op heden voor de EU niet prioritair zijn omdat de USA een voorkeur zou hebben tot het aangaan van bilaterale akkoorden met verschillende lidstaten. 2/8

4 3. Concrete toepassing in de praktijk 3.1. Ratione materiae - Rente Voor de toepassing van de richtlijn worden aangemerkt als rente: - uitbetaalde, lopende of bijgeschreven rente die is terug te voeren op enigerlei schuldvordering, al dan niet gedekt door hypotheek of voorzien van een winstdeelnemingsclausule, en met name de opbrengsten van overheidspapier en obligatieleningen inclusief daaraan gehechte premies en prijzen. Boete voor te late betaling wordt niet als rente aangemerkt; - gekapitaliseerde rente die is terug te voeren op kapitalisatieproducten zoals zerobons en aanverwanten; - uitgekeerde opbrengsten van geharmoniseerde distributie-icb s die uitsluitend in renteproducten beleggen; 1 - uitgekeerde opbrengsten van gemengde geharmoniseerde distributie-icb s, voorzover deze zijn terug te voeren op schuldvorderingen; - opbrengsten die zijn terug te voeren op beleggingen in geharmoniseerde kapitalisatie-icb s waarvan meer dan 40% van het vermogen is belegd in renteproducten; deze drempel wordt na het verstrijken van een nader te bepalen overgangsperiode tot 15% verlaagd (waarschijnlijk vanaf 1 januari 2010); De Richtlijn is dus niet van toepassing op dividenden of royalties, noch op verzekeringsprodukten. Opvallend is uiteraard wel dat volgens de EU-richtlijn wél belasting wordt geheven op kapitalisatiesicav s die in rentegenererende producten beleggen Ratione loci - intracommunautair Enkel rente betaald aan natuurlijke personen met fiscale woonplaats in een andere Lidstaat, dan die waar de uitkering door de uitbetalende agent geschiedt, worden aan de regeling onderworpen. M.a.w., enkel intracommunautaire situaties worden geviseerd. De Richtlijn geldt derwijze niet voor betalingen aan eigen rijksinwoners. Geen enkele bepaling voorziet in de verplichting om deze interestuitkeringen op spaargelden aan eigen inwoners te onderwerpen aan de voorziene voorheffing of aan het stelsel van de informatie-uitwisseling. Voorbeeld 1 : Voorbeeld 2 : De rente die een Nederlandse bank uitbetaalt aan een Nederlands ingezetene valt niet onder de EU-regels. De rente die een Nederlandse bank uitbetaalt aan een Belgisch ingezetene valt wél onder de EU-regels en zal worden meegedeeld. 1 ICB is Instelling voor collectieve belegging. 3/8

5 Voorbeeld 3 : De meerwaarde die een Belgisch ingezetene geniet over een Belgische kapitalisatiesicav is niet onderworpen aan enige bronheffing. Dit zou uiteraard anders zijn indien de Belgische wet wijzigt, doch op basis van de EU-richtlijn alléén is dit niet het geval Ratione personae natuurlijke personen Alleen natuurlijke personen worden als uiteindelijk gerechtigde van rente beschouwd. Rechtspersonen worden dus in principe niet geviseerd. Voorbeeld 1 : Stel een Guernsey Limited heeft een Luxemburgse bankrekening. Over de depositorente die de Luxemburgse bank betaalt aan de Limited, gevestigd op één van de Kanaaleilanden, dient géén bronheffing te worden ingehouden. Het betreft hier immers een betaling aan een rechtspersoon en niet aan een natuurlijk persoon. Voorbeeld 2 : Over rente die de betreffende Limited zou betalen aan een natuurlijk persoon dient zij wél de betreffende regels toe te passen, in casu de regels op de automatische informatieuitwisseling Andere belangrijke toepassingsregels Er gelden op basis van de huidige teksten een aantal regels die eerder complex van aard zijn en waarvan wij hierna de kerngedachten wensen weer te geven. Grootvadersclausule In algemene bewoordingen kan worden gesteld dat de grootvadersclausule, ten einde massale vroegtijdige terugbetalingen te voorkomen, voorziet dat de richtlijn gedurende een overgangsperiode tot 1 januari 2010 niet geldt voor de opbrengsten van verhandelbare schuldinstrumenten die terug te voeren zijn op emissies van vóór 1 maart Eén van de problemen van deze grootvaderclausule betreft de emissies van zogenaamde fungibele obligaties. Dit zijn obligaties die in verschillende schijven, gespreid in de tijd, uitgegeven worden, maar met dezelfde kenmerken en voorwaarden zodat de effecten onderling verwisselbaar zijn. Indien de eerste uitgifte van de obligatie ten vroegste op 1 maart 2001 gebeurd is, dan zal de Richtlijn in principe van toepassing zijn (en valt zij bijgevolg niet onder de grootvaderclausule), tenzij zij vergezeld is van een uitgifteprospectus en deze voor 1 maart 2001 geviseerd werd door de bevoegde overheid. 4/8

6 Indien de eerste uitgifte daarentegen wel onder de grootvaderclausule valt (ofwel omdat de eerste uitgifte dateert van vóór 1 maart 2001, ofwel omdat de uitgifteprospectus vóór die datum geviseerd is), dan geldt dit eveneens voor de latere schijf op voorwaarde dat deze nog uitgegeven wordt vóór 1 maart 2002 (ofschoon hier andere regels gelden voor staatsobligaties of obligaties van soortgelijke entiteiten betreft, dan wel obligaties van andere emittenten) 2. Het spreekt voor zich dat deze grootvaderclausule een aflopend verhaal vormt en dat een lange termijn beleggingsstrategie hierop niet kan worden gebaseerd. Uiteindelijk gerechtigde De uitbetaling in een Lidstaat van opbrengsten in de vorm van rente aan een natuurlijke persoon die ingezetene is van een andere Lidstaat wordt geacht ten gunste van de uiteindelijk gerechtigde te geschieden. De gegevens over deze persoon (en niemand anders) zullen dan ook in voorkomend geval worden meegedeeld. Dit vermoeden kan evenwel worden weerlegd in drie gevallen : Als de ontvanger van de rente zelf als uitbetalende instantie aan te merken is (zie hierna dit betreft een delicaat doch eerder uitzonderlijk geval). Als de ontvanger handelt als gemachtigde en voor rekening van een uiteindelijk gerechtigde en aan de uitbetalende instantie de gegevens van de uiteindelijk gerechtigde meedeelt aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd. Als de uitbetalende instantie over de gegevens beschikt die doen vermoeden dat de uiteindelijk gerechtigde een andere persoon is. Indien blijkt dat niet de ontvanger maar een andere natuurlijke persoon als uiteindelijke gerechtigde bekend staat, wordt voor de toepassing van de richtlijn naar die andere persoon gerefereerd. Merk op dat deze regel nadere toelichting vraagt inzake de toepassing van trustverhoudingen, waarover op heden het laatste woord nog niet is gezegd. Uitbetalende instantie (paying agent) De huidige teksten omschrijven als paying agent : elke marktdeelnemer die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van rechtstreeks aan de uiteindelijk gerechtigde ten goede komende rente, ongeacht of die marktdeelnemer de eigenlijke debiteur van het rentedragende kapitaal is, dan wel degene die door de debiteur of de uiteindelijke gerechtigde met de uitbetaling van de rente is belast, voorzover die marktdeelnemer binnen de Gemeenschap gevestigd is buiten de lidstaat waar de uiteindelijk gerechtigde zijn fiscale woonplaats heeft. 2 Voor de Staatsobligaties of obligaties van soortgelijke entiteiten zal een bijkomende fungibele emissie vanaf 1 maart 2001 tot gevolg hebben dat de totale obligatielening (dus inclusief de schijven die dateren van vóór 1 maart 2001) buiten het toepassingsgebied van de grootvaderclausule zal vallen en dat zij bijgevolg volledig onder toepassing zal vallen van de toekomstige richtlijn. Dit is niet zo voor fungibele obligatieleningen van andere emittenten. Bij hen zullen enkel de uitgiften die gerealiseerd worden vanaf 1 maart 2001 niet meer onder toepassing van de grootvaderclausule vallen, zonder het stelsel van de eerdere schijven in het gedrang te brengen. De vraag stelt zich evenwel hoe dergelijke latere schijven van 1 maart 2002 of later in de praktijk nog fungibel kunnen blijven met de vorige. 5/8

7 Deze definitie is van belang daar het de uitbetalende instantie is die de betreffende verplichtingen dient na te leven. Doorgaans zal deze uitbetalende instantie een financiële instelling zijn. De definitie van uitbetalende instantie bestrijkt echter tevens rente die is terug te voeren op rechtstreeks of middellijk portefeuillebeheer, toevertrouwd aan beleggingsfondsen maar ook aan vergelijkbare beleggingsstructuren (personenvennootschappen, trusts, beleggingsclubs, ). In dit verband is het van belang te weten dat een financiële structuur (bv. een trust) soms zélf als uitbetalende instantie kan worden aangemerkt als blijkt dat de rente wordt uitbetaald aan een uiteindelijk gerechtigde. In dit verband voorzien de ontwerpteksten in een toetsingsprocedure. Slechts in uitzonderlijke gevallen echter zal de entiteit zélf worden aangemerkt als uitbetalende instantie. Zoals hoger reeds aangegeven dient in concreto te worden nagegaan in welke mate deze regel kan worden toegepast op trustvermogens. In dit verband dient te worden opgemerkt dat betalingen die binnen de Europese Unie worden verricht door fondsen die buiten de Europese Unie gevestigd zijn, eveneens onderworpen worden aan de regels betreffende de informatie-uitwisseling of de bronheffing. 4. Concrete toepassing van het informatiestelsel en het bronheffingstelsel Zoals hoger reeds gezegd zullen beide systemen in principe bij voortduur naast elkaar blijven bestaan Het informatiestelsel Het automatische informatiestelsel zal erin bestaan dat de relevante informatie minstens één keer per jaar, binnen de zes maanden na het verstrijken van het kalenderjaar waarin het feit (bv. het bijschrijven van depositorente) zich voordoet, aan de fiscale diensten van de woonstaat van de genieter wordt doorgegeven. Deze melding gebeurt door de fiscale dienst van de lidstaat waar de bank (of enig andere uitbetalende instantie) is gevestigd, die haar info dient te krijgen van deze laatste. Al naargelang het financiële product dient de volgende informatie te worden verstrekt : Uitbetaalde rente : rentebedrag. Distributiefondsen : - Fondsen die uitsluitend in renteproducten beleggen: totaal uitgekeerd bedrag. - Gemengde fondsen: via ventilatie bepaald rentebedrag of totaal uitgekeerd bedrag. 6/8

8 Opbrengsten die zijn terug te voeren op kapitalisatiefondsen waarvan meer dan 40% van het vermogen is belegd in renteproducten (na het verstrijken van de overgangsperiode wordt deze drempel tot 15% verlaagd). Tot vaststelling van de identiteit van de uiteindelijk gerechtigde wordt de volgende informatie door de uitbetalende instantie ingewonnen en meegedeeld : Voor contractuele betrekkingen die zijn aangegaan vóór 1 januari naam en adres van de gerechtigde. Voor contractuele betrekkingen die worden aangegaan vanaf 1 januari naam en adres van de gerechtigde - fiscaal of ander identificatienummer (bij gebreke daarvan wordt geboorteplaats en datum vermeld) - het nummer van de rekening van de uiteindelijk gerechtigde (bij gebreke daarvan wordt vermeld over welk effect het gaat) - de naam en adresgegevens van de uitbetalende instantie Bronheffingstelsel België, Oostenrijk en Luxemburg hebben geopteerd voor een systeem van bronheffing de rente-inkomsten uit spaartegoeden die wordt betaald of toegekend vanaf 1 januari Deze bronheffing bedraagt : - 15% van 1 januari 2004 tot en met 31 december % van 1 januari 2007 tot en met 31 december % vanaf 1 januari Deze bronheffing belet de woonstaat van de gerechtigde niet, deze laatste te belasten overeenkomstig het nationale recht. De woonstaat dient er evenwel voor te zorgen dat de inhouding aan de bron geen dubbele belasting veroorzaakt. Om deze redenen is de EU-bronheffing verrekenbaar met de eigen nationale belasting. Deze bronheffing is echter niet bevrijdend, hetgeen betekent dat bij voortduur de rente moet worden aangegeven, ook al werd een EU-bronheffing ingehouden. Correcte aangifte is dan ook een voorwaarde om tot verrekening te kunnen overgaan. Uiteindelijk zal 75% van de opbrengst van deze bronheffing dienen te worden doorgestort aan het land van herkomst van de belegger. De rest blijft in het land dat de bronheffing int. Dit heeft tot onmiddellijk gevolg dat ook in Luxemburg, België en Oostenrijk, de betreffende bank aan haar overheid zal moeten melden in welk land haar cliënt gevestigd is, dit teneinde een correcte verdeling van de bronheffing toe te laten. De correcte verdeling van de betreffende bronheffing is een plicht waartoe de EU-lidstaten zich verbinden. De vraag hierbij is verder in welke de mate de fiscale overheid deze informatie kan gebruiken om tot verdere identificatie van de betrokken spaarder over te gaan. Dat is op heden nog onduidelijk. 7/8

9 Er dient echter te worden aangestipt dat in de Lidstaten die een bronheffing toepassen, er bijkomend en alsdan ter vervanging van de bronheffing een procedure komt, die op initiatief van een belastingplichtige in een bronheffingstaat mededeling van informatie (renseignering) aan zijn woonstaat mogelijk maakt. - Ofwel via overhandiging van een attest, geviseerd door de eigen belastingcontrole. - Ofwel door het afgeven van een individuele machtiging die toelaat de informatie door te geven. Het is evenwel op heden onduidelijk of deze laatste mogelijkheid effectief in de tekst van de Richtlijn zal worden omgezet daar deze individuele machtiging ingaat tegen het o.a. in Luxemburg strafrechtelijk beschermd bankgeheim Actuele punten en proeve van conclusie Het bereikte akkoord is een politiek akkoord, waarvan de finale teksten slechts in de komende weken en maanden zullen tot stand komen. De richtdatum is 21 maart 2003, zijnde de volgende vergadering van de Europese Raad. Uiteraard zal in verdere nieuwsbrieven de stand van zaken actief worden opgevolgd zal hierover worden bericht. Belangrijke issues in deze zullen zijn : - De Belgische fiscale behandeling van Sicav s die op vandaag niet belastbaar zijn, doch die wél aan een EU-bronheffing zouden worden onderworpen bij inning in bv. Luxemburg. - Het al dan niet bevrijdend karakter van deze EU-bronheffing. - De evolutie van het Belgische belastingtarief op rente dat vandaag nog 15% bedraagt maar waarvan de toekomstige evolutie mogelijks wordt gekoppeld aan het gradueel stijgende tarief van de EU-bronheffing. - De eventuele mogelijkheid tot een algemene Europese fiscale amnestie als begeleidende maatregel teneinde de terugkeer van vermogens te begeleiden. & & & Gerd D. Goyvaerts De inhoud van deze nieuwsbrief is gebaseerd op de huidige stand van de fiscale, burgerlijke, sociale en boekhoudkundige wetgeving die mede onder invloed van rechtspraak, rechtsleer en administratieve praktijk aan een voortdurende evolutie onderhevig is. Dit kan leiden tot wijzigingen waarvoor het kantoor Tiberghien Advocaten niet aansprakelijk kan worden gesteld. 8/8

Verslag van de Raad (ECOFIN) aan de Europese Raad over de belasting op rente van spaargelden

Verslag van de Raad (ECOFIN) aan de Europese Raad over de belasting op rente van spaargelden RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 december 2001 (OR. en) 15325/01 LIMITE FISC 271 Verslag van de Raad (ECOFIN) aan de Europese Raad over de belasting op rente van spaargelden In zijn zitting van 13

Nadere informatie

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep belastingvraagstukken (directe belasting)

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep belastingvraagstukken (directe belasting) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 december 2000 (19.12) (OR. fr) 14429/00 LIMITE FISC 218 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep belastingvraagstukken (directe belasting) Betreft: belasting op rente

Nadere informatie

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Inhoud 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN: EEN NIEUWE CONTEXT VOOR BUITENLANDS SPAARGELD 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN IN

Nadere informatie

De Europese Spaarfiscaliteit. Wat verandert er voor u?

De Europese Spaarfiscaliteit. Wat verandert er voor u? De Europese Spaarfiscaliteit Wat verandert er voor u? INHOUD DE EUROPESE SPAARFISCALITEIT 3 Wat 3 Wanneer in werking? 3 WANNEER IS DE EUROPESE SPAARFISCALITEIT OP U VAN TOEPASSING? 4 Vier voorwaarden 4

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 november 2000 (23.11) (OR. fr) 13555/00 LIMITE FISC 190

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 november 2000 (23.11) (OR. fr) 13555/00 LIMITE FISC 190 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 november 2000 (23.11) (OR. fr) 13555/00 LIMITE FISC 190 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Raad ECOFIN op: 26 en 27 november 2000 Betreft: belastingpakket De Europese

Nadere informatie

Spaarrenterichtlijn. Spaarrenterichtlijn

Spaarrenterichtlijn. Spaarrenterichtlijn Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/98/EG van de Raad van 20

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van de medaille is

Nadere informatie

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? V.: 20-01-2012 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van

Nadere informatie

(2001/C 270 E/31) COM(2001) 400 def. 2001/0164(CNS) (Door de Commissie ingediend op 19 juli 2001)

(2001/C 270 E/31) COM(2001) 400 def. 2001/0164(CNS) (Door de Commissie ingediend op 19 juli 2001) 25.9.2001 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 270 E/259 Voorstel voor een richtlijn van de Raad strekkende tot het garanderen van een effectieve belastingheffing op inkomsten uit spaargelden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 531 Wet van 18 december 2003 tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet inkomstenbelasting

Nadere informatie

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken - directe belasting d.d.: 13 februari 2003 Betreft: Belasting op rente van spaargelden

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken - directe belasting d.d.: 13 februari 2003 Betreft: Belasting op rente van spaargelden Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 februari 2003 (12.03) (OR.en) PUBLIC 6054/03 LIMITE FISC 17 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep belastingvraagstukken - directe belasting d.d.: 13

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 juli 2000 (09.08) (OR. fr) 10488/00 LIMITE FISC 104

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 juli 2000 (09.08) (OR. fr) 10488/00 LIMITE FISC 104 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 juli 2000 (09.08) (OR. fr) 10488/00 LIMITE FISC 104 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep Belastingvraagstukken (Directe belasting) d.d.: 26 juli 2000 Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 september 2000 (10.10) (OR. fr) 11797/00 LIMITE FISC 133

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 september 2000 (10.10) (OR. fr) 11797/00 LIMITE FISC 133 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 september 2000 (10.10) (OR. fr) 11797/00 LIMITE FISC 133 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep belastingvraagstukken (directe belastingen) d.d.: 2 en 3 oktober

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN PT A. Brief van de Portugese Republiek Mevrouw/Mijnheer, Ik heb

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AFZ/INTERN.IB.2006/0549. Belasting van niet-inwoners Vennootschappen. Vennootschapsbelasting. Dividend. Definitief belast

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

1. Wat is de inhoud van het akkoord dat de lidstaten op 24 maart 2014 hebben gesloten?

1. Wat is de inhoud van het akkoord dat de lidstaten op 24 maart 2014 hebben gesloten? RICHTLIJN BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN MEI 2014 Het duurde ruim zes jaar voordat de verschillende lidstaten van de Europese Unie het eens raakten over de lastige kwestie rond

Nadere informatie

Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen Wet van 24 april 1986, op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, laatstelijk gewijzigd bij Stb.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN 809 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 16 OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Paul Van Eesbeeck Onderwerp Toenemende financiële gegevensverstrekking en -uitwisseling over de grenzen heen Datum November 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/48/EU VAN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/48/EU VAN DE RAAD L 111/50 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/48/EU VAN DE RAAD van 24 maart 2014 tot wijziging van Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling DE

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 17 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 224 A. TITEL Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is

Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is Art. 1. Dit Verdrag is van toepassing op personen die inwoner zijn van een of van beide verdragsluitende Staten. 2 larcier

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cazimir www.cazimir.be Onderwerp Fiscale regularisatieprocedure 2016 Datum 18 januari 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Deloitte Fiduciaire www.deloitte.com Onderwerp Verloningsoptimalisaties Datum December 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling RSZ Directie Internationale betrekkingen Onderwerp Sociale zekerheid en werken in het buitenland. Wat moet ik doen? Datum Augustus 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Vruchtgebruik: creatief met rechthebbenden Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.173. Personenbelasting. Meerwaarde op aandelen. Privé-vermogen. Normaal beheer van het privé-vermogen Datum 24 juli

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Uitvoeringsbesluit bij Vlaamse Codex Fiscaliteit afgestemd op overname registratie- en successierechten Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Dienst Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Tabel Belgische bilaterale socialezekerheidsverdragen Datum Februari 2013 Copyright

Nadere informatie

RICHTLIJN 2003/48/EG VAN DE RAAD van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

RICHTLIJN 2003/48/EG VAN DE RAAD van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling L 157/38 RICHTLIJN 2003/48/EG VAN DE RAAD van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Belgische bilaterale socialezekerheidsverdragen. Bepalingen voor werknemers Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Loyens & Loeff Employment, Compensation & Benefits and Pensions www.loyensloeff.com Onderwerp De wetten op de indexsprong en de loonnorm zijn gepubliceerd. Waarover gaan zij nu concreet? Datum

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

Artikel 8 Deze regeling kan worden aangehaald als: Gezamenlijke regeling als gevolg van de spaarrenterichtlijn.

Artikel 8 Deze regeling kan worden aangehaald als: Gezamenlijke regeling als gevolg van de spaarrenterichtlijn. Gezamenlijke regeling tussen de Staatssecretaris van Financiën van Nederland en de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen en de Minister van Financiën en Economische Zaken van Aruba van 20

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? FATCA, de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act is een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen belastingontduiking door Amerikanen

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN 808 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 14 OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Federale Overheidsdienst Financiën Kabinet van de Minister Persdienst Onderwerp 29 veel gestelde vragen over de Eenmalige Bevrijdende Aangifte Datum 6 februari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Fiscale regularisatie

Fiscale regularisatie Fiscale regularisatie Nummer 10/31-01 Nog steeds gemeentebelasting bij regularisatieheffing ondanks arrest Dijkman? Fiscale actualiteit nr. 31, pag. 1-4, 09.09.2010 Volgens het Hof van Justitie schendt

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Eubelius Client Alert www.eubelius.com Onderwerp Nieuwe Programmawet gericht op betere inning van belastingen en fraudebestrijding. Nieuwe fiscale maatregelen in 2009 Datum 12 januari 2009 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie