Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo"

Transcriptie

1 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

2 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) F (070) Vormgeving Ambitions, s-hertogenbosch September 2010 Auteursrechten voorbehouden. Gebruik van de inhoud van deze publicatie is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Centres of expertise / Centra voor innovatief vakmanschap september 2010

4 4 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

5 Indeling 1 Inleiding 6 2 Uitgangspunten Centres of expertise / 10 Centra voor innovatief vakmanschap 3 Business plan 14 4 Procedure 21 5 Beoordelingskader 25 6 Leren en ondersteunen 28 7 Begrippenlijst 30 Bijlagen 33 5

6 1 Inleiding Op 20 oktober 2009 heeft de commissie De Boer het Sectorinvesteringsplan HBO Meer studenten hbo techniek via Centres of Expertise aan de voorzitters van het Platform Bèta Techniek en de HBO-raad aangeboden. De commissie Hermans heeft 22 maart 2010 het Sectorinvesteringsplan MBO Meer mbo-techniek studenten op topniveau door Centra voor Innovatief Vakmanschap aan de voorzitters van het Platform Bèta Techniek en de MBO Raad overhandigd. Beide plannen zijn geschreven in opdracht van het Platform Bèta Techniek en de HBO-raad (De Boer) en MBO Raad (Hermans), om de resultaten van de investeringen die in de periode door het Platform Bèta Techniek samen met de onderwijsinstellingen en het werkveld in de bètatechniekagenda zijn gedaan ook na 2010 voort te kunnen zetten en uit te bouwen. De voortzetting van de inspanningen van de afgelopen jaren binnen het mbo en hbo is hard nodig ter versterking van de Nederlandse economie en innovatie, en niet te vergeten de vervangingsvraag vanwege de aanstaande ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking. Beide investeringsplannen zijn zowel in het onderwijsveld als door bedrijven en de overheid zeer goed ontvangen. In de plannen worden aanpakken voorgesteld om te komen tot centra 1 gericht op landelijk vastgestelde innovatiegebieden, waarin onderwijsinstellingen samen met bedrijven investeren. De centra worden gezien als uithangborden voor de sector techniek die de grote dynamiek van de sector laten zien, en de aantrekkingskracht van de sector op de toekomstige generatie technici vergroten. Kennis die binnen de nationale sleutelgebieden en de maatschappelijke innovatieagenda van het kabinet wordt gegenereerd, krijgt via de centra een plek in de onderwijsinfrastructuur. De centra worden daarmee aanjagers van de kenniseconomie en innovatie. De centra leveren op deze manier een bijdrage aan het oplossen van de zogenaamde Nederlandse kennis- of innovatieparadox (het beschikken over goed onderzoek dat nauwelijks zijn weg weet te vinden naar praktische toepassingen), en het kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan technisch personeel. 1 Wanneer gesproken wordt over centra, worden zowel de Centres of expertise als de Centra voor innovatief vakmanschap bedoeld. 6 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

7 7

8 Sleutel tot de oplossing ligt in het verbinden van de vier O s in de regio Het stimuleren van de kenniseconomie, het doorbreken van de kennisparadox en ook het schaarsteprobleem vragen om een nieuwe benadering. Centraal daarin staat de regio. De concurrentie vindt immers niet langer plaats tussen landen, maar tussen krachtige economische regio s. Regio s met een sterk en goed uitgebalanceerd regionaal economisch systeem, waar eendrachtig vanuit nieuwe coalities wordt samengewerkt tussen de vier O s (ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid), hebben een concurrentievoordeel ten opzichte van regio s die dit niet doen. Daarom zetten steeds meer regio s met hun economische strategie in op gezamenlijke agendavorming van de diverse partijen, waarmee de kans op succes toeneemt. Ongeacht of het nu gaat om stimulering van innovatie en ondernemerschap of het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Inmiddels hebben diverse regio s in Nederland een door de vier O s gedragen innovatieagenda, waarin is gekozen voor één of meerdere economische speerpunten of clusters. Regio s als Brainport en Twente beschikken over omvangrijke en integrale investeringsagenda s van waaruit 8 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

9 diverse clusters worden ondersteund. Regio s als Wageningen, Groningen, Drenthe en Nijmegen zetten in op één speerpunt in de vorm van een cluster of valley. De meeste van deze speerpunten sluiten direct aan of hebben raakvlakken met de landelijk benoemde sleutelgebieden of thema s die zijn uitgewerkt in (maatschappelijke) Innovatieprogramma s. De praktijk laat zien dat de overheid, de ondernemers en het onderzoek al redelijk in staat zijn de krachten te verenigen om te komen tot een zekere mate van doelvervlechting rond een gezamenlijke ambitie. Iedereen vanuit zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid. De overheid pakt in toe nemende mate de rol van facilitator in het proces van structuurversterking als maatschappelijke opgave, zorgt voor goede randvoorwaarden in het vestigingsklimaat en treedt in een enkel geval op als launching customer rond maatschappelijke vraagstukken. De kennisinstellingen zijn bezig zich open te stellen en zich met hun kennisontwikkeling te richten op wensen en behoeften van (regionale) stakeholders. Ondernemers zetten kennis en kunde om in kassa. In de meeste regio s is de grote afwezige het beroepsonderwijs. In een aantal gevallen zijn hogescholen in enige mate aangehaakt op de regionale innovatie investeringsagenda s, vooral op bestuurlijk niveau in de regionale bestuurlijke boards. De ROC s zijn meestal geheel afwezig, terwijl zij een zeer belangrijke stakeholder zijn in de kenniseconomietransitie. En wanneer het beroepsonderwijs wel betrokken is, is het in de praktijk vaak lastig deze betrokkenheid ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. De ministeries van OCW en EZ hebben positief gereageerd op de vertaling van bovenstaande problematiek in het concept uitgewerkt in de plannen De Boer en Hermans, en hebben in juli 2010 budget vrijgemaakt om een start te kunnen maken met de Centres of expertise in het hbo (drie Centres kunnen gedurende vijf jaar worden ondersteund met 1 miljoen euro per jaar gekoppeld aan minimaal 50% cofinanciering) en de Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo (zes Centra kunnen gedurende vijf jaar worden ondersteund met euro per jaar met minimaal 50% cofinanciering). De 50% cofinanciering bestaat uit een gelijkwaardige investering vanuit onderwijsinstelling en bedrijfsleven (en eventuele andere partners betrokken bij het centrum). Het Platform Bèta Techniek (in nauw overleg met de HBO-raad en de MBO Raad) heeft de opdracht gekregen om de call for proposals voor beide centra voor te bereiden. De call for proposals die 1 september 2010 is geopend omvat de volgende drie gebieden: - Water: dit omvat het Innovatieprogramma Watertechnologie en het Maatschappelijk Innovatieprogramma Water. - Chemie: dit omvat het Innovatieprogramma Chemie. - High-tech automotive systems (HTAS): dit omvat het Innovatieprogramma HTAS. Nadere informatie hierover is te vinden op / Hier staan ook de contactpersonen van de betreffende (maatschappelijke) Innovatieprogramma s vermeld. Dit document bevat informatie over de call for proposals voor de centra en heeft tevens als doel de onderwijsinstellingen en hun partners op weg te helpen bij het opstellen van goede business plannen. Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving van de uitgangspunten voor de centra. In hoofdstuk 3 wordt het business plan toegelicht, hoofdstuk 4 beschrijft de procedure die leidt tot de selectie van de centra per 31 december Hoofdstuk 5 omvat het beoordelingskader zoals gehanteerd in de procedure, in hoofdstuk 6 wordt op hoofdlijnen de leerfunctie/monitor en audit beschreven. Hoofdstuk 7 geeft een toelichting op de in het stuk gehanteerde begrippen. In de bijlagen zijn kernvragen bij het formuleren van een business plan en het aanvraagformulier opgenomen. 9

10 2 Uitgangspunten Centra In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van de Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap beschreven, waar de sectorinvesteringsplannen mbo en hbo aan ten grondslag liggen. De benadering van beide centra is in de kern gelijk, aangezien beide op een vergelijkbare wijze ingrijpen in de kennisinfrastructuur. De invulling van de centra verschilt, zoals later in dit hoofdstuk wordt toegelicht. Binnen de centra wordt een infrastructuur gecreëerd, waarin de kennis die is ontwikkeld binnen de sleutelgebieden kan worden doorvertaald naar (het human capital binnen) opleidingen en bedrijven. De kenniseconomie vraagt namelijk om (meer) innovatieve en ondernemende werknemers, om een goede aansluiting tussen kennis en ondernemerschap, en om excellentie. Het gaat om die werknemers met kennis die nodig is om de (innovatieve bedrijven binnen de) sleutelgebieden verder te helpen. Nederland moet daarom investeren in het opleiden van talent en dat talent verbinden aan de economische kracht van Nederland. Beide centra hebben drie centrale uitgangspunten, namelijk: 1. De centra profileren zich scherp binnen een sleutelgebied. 2. er is sprake van gelijkwaardige betrokkenheid en investeringen van het innovatief bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere partners (zowel materieel als immaterieel). 3. De centra worden bedrijfsmatig geleid en er is een duurzame implementatiestrategie. De centra worden na de looptijd van de overheidsinvestering zelfvoorzienend. Verbinding met economische speerpunten Onderwijsinstellingen, innovatieve bedrijven en andere partners (bijvoorbeeld lokale en provinciale overheden, door de overheid [mede] gefinancierde organisaties als woningcorporaties, ZBO s, en GTI s, etc.) ontwikkelen gezamenlijk sterk geprofileerde centra. Er zijn heldere keuzes gemaakt ten aanzien van de doelgroepen die worden bediend en de thema s of vraagstukken die vanuit de centra worden opgepakt. De centra zijn 52 weken per jaar operationeel, waarin verschillende disciplines elkaar ontmoeten en samenwerken. 10 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

11 In de centra wordt de verbinding gelegd tussen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en economische speerpunten (van nationaal belang). De centra vormen open communities of practice van ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten. Excellentie is hier de norm: door te werken en te studeren in een omgeving met hoogwaardige kennis, toponderzoekers, topdocenten en state-of-the-art technologie halen de studenten het topniveau. De centra hebben een sterk wervend karakter, waardoor er tevens méér studenten worden aangetrokken: het centrum heeft een positief effect op de in- en uitstroomcijfers van de instellingen. Er is sprake van een gedeeld eigenaarschap. De betrokken partners (onderzoekers, ondernemers, onderwijs en de overheid) bepalen samen de strategie op basis van een gezamenlijke ambitie (doelvervlechting) en houden samen de visie en de strategie vitaal. Het gedeeld eigenaarschap vertaalt zich ook in een gezamenlijke bekostiging van de centra. Partners hebben elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid in het centrum. Innovatiekracht De centra opereren vraaggericht. Voor de betrokken onderwijsinstellingen betekent dit een paradigmashift van aanbod- naar vraagsturing. Dat wil zeggen dat het aanbod van de centra aansluit op de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften van werkgevers. De centra dragen bij aan een verbreding, verdieping en verzwaring van het onderwijspakket 2. Studenten en docenten krijgen toegang tot en komen in aanraking met state-of-the-art kennis en technologie vanuit de bedrijven en de kennisinstellingen. Verbreding vindt plaats door ruimte te bieden voor nieuwe thematische multidisciplinaire programma s met snijvlakcomponenten. Verdieping wordt gerealiseerd door extra aandacht te besteden aan nieuwe technologieën en nieuwe vakspecialismen. Verzwaring gebeurt door het aanbieden van snijvlakopleidingen, het aanbieden van masterclasses, post-hbo opleidingen en post-mbo opleidingen. Bij de Centres of expertise worden professionele masteropleidingen aangeboden voor hoog gespecialiseerde ingenieurs. Ook bij- en omscholing van werkenden en werkzoekenden kan onderdeel uitmaken van het pakket. De inrichting van de centra heeft tot gevolg dat deze bijdragen aan de innovatiekracht van ondernemers door innovaties op gang te brengen, te versnellen en de succesratio te vergroten, en bovendien talent op te leiden dat aansluit bij de innovatieopgaven van ondernemers. Ondernemers krijgen dus toegang tot talent met op maat gesneden kennis en kunde. De centra grijpen direct in op de winst- en verliesrekening van ondernemers. De innovatieketen (van ondernemers) krijgt een centrale plek in het aanbod van de centra. Hierbij is ruimte voor elke fase in de innovatieketen: bedenken, ontwikkelen, testen/implementeren, realiseren, vermarkten. (Consortia van) ondernemers brengen vraagstukken, kennis en technologie in, en krijgen kennis en uitvoeringscapaciteit tot hun beschikking om de vraagstukken om te zetten in nieuwe producten, diensten, processen en markten. Overeenkomsten en verschillen Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap De uitgangspunten voor de Centres of expertise en de Centra voor innovatief vakmanschap komen op hoofdlijnen overeen. In de Centra voor innovatief vakmanschap staat in de eerste plaats de arbeidsmarktvraag centraal. Zij zijn primair gericht op het opleiden van toptalent aansluitend op de innovatieopgaven van ondernemers, gekoppeld aan de belangrijke sleutelgebieden. De Centres of expertise zijn naast op toptalentontwikkeling ook gericht op het direct bijdragen aan het oplossen van innovatievraagstukken van ondernemers in alle fases van de innovatieketen. 2 hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat binnen de huidige kaders opleidingen worden vormgegeven. Verbreding, verzwaring en verdieping moet niet leiden tot meer CREBO-/CROHO-registraties. De wettelijke kaders zijn onverminderd van toepassing. Voor mbo-instellingen is bijvoorbeeld de notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie uit 2004 relevant. 11

12 12 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

13 Zij vervullen onder meer een kennisvalorisatie- en innovatieversnellingsfunctie. De Centra voor innovatief vakmanschap dragen bij aan innovatie binnen het sleutelgebied door het aanreiken van innovatief vakmanschap en kennis over innoveren via stages en opdrachten. De verschillende soorten centra stellen verschillende eisen aan de invulling en samenstelling van het partnerschap (zoals de vereiste betrokkenheid van een [technische] universiteit of andere wetenschappelijke kennisinstelling bij de Centres of expertise, het mbo sluit bij voorkeur aan bij een hogeschool) 3. Voor zowel hbo als mbo zijn de innovatieve bedrijven belangrijke partners die met studenten en werkenden in een innovatieve context uitdagende projecten uitvoeren. Ook ten aanzien van actieradius en geografisch schaalniveau verschillen de Centres of expertise en de Centra voor innovatief vakmanschap. De eerste groeien uit tot vermaarde kennisbolwerken en hebben een nationale of zelfs internationale uitstraling en aantrekkingskracht op ondernemers en studenten. De laatste hebben deze uitstraling met name op (inter-)regionaal niveau. Business Based Innovation Door het Platform Bèta Techniek wordt voor het realiseren van de centra een nieuwe innovatiestrategie gehanteerd: Business Based Innovation (BBI). Deze BBI-strategie houdt onder andere in dat de centra worden gebaseerd op business plannen, waarin de belangen van de verschillende O s worden geïdentificeerd en zoveel mogelijk gekwantificeerd en gekapitaliseerd. Om de samenwerking tussen de partners te waarborgen, worden de doelstellingen van een centrum direct gekoppeld aan de toegevoegde waarde voor elke deelnemende partner: partners sluiten aan op basis van een direct eigenbelang. Dit verhoogt het commitment aanzienlijk, zeker als de toegevoegde waarde zich snel en duidelijk manifesteert. De centra zullen zich uiteindelijk zelf moeten kunnen bedruipen. Dat betekent dat gezocht zal moeten worden naar verdienmechanismen. Mogelijk krijgen de centra een revolving karakter. Aan de centra liggen goed doortimmerde business plannen ten grondslag en ze worden bedrijfsmatig geleid. De focus van de centra moet liggen op het zo spoedig mogelijk en continu realiseren van toegevoegde waarde. De kern is namelijk het bereiken van een voor alle partijen positief en acceptabel return on investment. Dit kan voor iedere partner anders zijn. Belangrijk is dat dit bij de start reeds zichtbaar wordt gemaakt en in het samenwerkingsverband sprake blijft van een win-win situatie. Dit zorgt voor een hoog commitment en duurzame financiering. De keuze voor de BBI-aanpak borduurt hierop voort. De centra moeten worden bezien als een eigen investering, waarmee rendement behaald moet worden voor de markt en daarmee voor zichzelf. In de volgende hoofdstukken wordt de BBI-aanpak nader beschreven. 3 business plannen voor Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap worden onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Het is mogelijk dat met elkaar samenwerkende hogescholen en mbo-instellingen op elkaar aansluitende plannen indienen. 13

14 3 Business plan In de call van september 2010 wordt aan (een consortium van) onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en andere partners gevraagd een business plan in te dienen bestaande uit een business case en een business model met bijbehorende operationalisering. De onderwijsinstelling is penvoerder van het samen opgestelde plan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de definities van achtereenvolgens het business plan, de business case en het business model. Vervolgens wordt nader ingegaan op welke elementen respectievelijk in de business case en in het business model dienen te worden opgenomen. In de bijlage is aanvullende (achtergrond-) informatie opgenomen over business cases en business modellen, en worden handvatten aangereikt om tot een business plan te komen. Business plan De termen business plan, business case en business model worden nogal eens verschillend ingevuld en door elkaar gebruikt. Het business plan is een instrument waarmee op een kwalitatieve en kwantitatieve manier het centrum wordt beschreven. Het geeft weer wat het centrum in de toekomst wil bereiken (de business case) en hoe hij dat wil bewerkstelligen (het business model). Voor het centrum is het een instrument met een hoge interne en externe waarde. Intern is het een beheersinstrument: aan de hand ervan wordt nagegaan of de voorgestelde doelen worden gerealiseerd. Wanneer dit niet het geval is, biedt het business plan de handvatten om oorzaken te achterhalen en vervolgens bij te sturen. Extern is het business plan een communicatie-instrument: het moet overtuigen om partners bij het centrum te betrekken. 14 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

15 Business plan Plan waarin de gewenste ontwikkelingen en doelstellingen van een centrum voor een bepaalde periode zijn vastgelegd en onderbouwd. Business case Wat en wie? Business model en operationalisering Hoe? Zoals gezegd bestaat het business plan uit een business case en een business model met operationalisering. De business case: vanuit elke deelnemende partij wordt de investeringsbeslissing onderbouwd, waaruit blijkt wat de toegevoegde waarde is van het centrum. De kern hiervan is een kosten- en batenanalyse. Voor elke partij moet een duidelijke kans of probleem bestaan dat met het centrum wordt verzilverd of via het centrum wordt opgelost. Duidelijk wordt wat de doelstelling is van het centrum, welke partijen worden betrokken en hoe elke partij zich tot het centrum en zijn doelstellingen verhoudt. Het business model levert het bewijs hoe het centrum toegevoegde waarde creëert, aflevert en vasthoudt. In essentie is een business model de blauwdruk van het centrum. In het business model komt de concrete invulling van het centrum aan de orde, waarbij verschillende onderdelen van het centrum worden beschreven. Een voorbeeld van een business model wordt in de bijlage gegeven. De operationalisering van het business model omvat een financiële analyse, een omgevingsanalyse en risicoanalyse, de uitvoering, en de organisatie en governance. Waarom deze aanpak? Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, wordt er met de centra ingespeeld op een economischmaatschappelijke business case. De centra zijn een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de deelnemende partners, die verschillende perspectieven en belangen hebben. Hoewel alle partijen kansen zien, blijkt het in de praktijk moeilijk om te komen tot concrete proposities. 15

16 De hier gekozen aanpak gaat uit van de kracht van de gedeelde business case. Onderwijs en bedrijfsleven zijn gelijkwaardige partners in het centrum. De kracht van een business case is de gedeelde verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. De kracht van een business model is dat partijen worden gedwongen na te denken over hoe het centrum waarde creëert. Business case Om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven te verbeteren en te bestendigen is het van belang de doelstellingen van een centrum direct te koppelen aan de toegevoegde waarde voor al zijn partners (de business case). Dit verhoogt het commitment aanzienlijk, zeker als deze toegevoegde waarde zich snel en expliciet manifesteert. Daarnaast moeten de functies van het centrum leiden tot extra toegevoegde waarde voor derden, waarmee nieuwe geldstromen kunnen worden aangeboord en benut. Kortom, de focus van de centra moet liggen op het bereiken van een voor alle deelnemers positieve return on investment, door het creëren van voldoende toegevoegde waarde. Partners moeten waar voor hun geld/inspanningen krijgen. Wanneer de inkomsten opwegen tegen de investeringen ontstaat een hoog commitment en daardoor een meer duurzame vorm van financiering. De keuze voor de aanpak met een business case en business model borduurt voort op dit principe. Zoals beschreven in de sectorinvesteringsplannen heeft het centrum uiteindelijk een aantal gemeenschappelijke doelen. Deelname aan het centrum gebeurt echter vanuit de eigen organisatie (en dus vanuit een eigen belang) geredeneerd. Vanuit het bedrijfsleven zal er een bedrijfsmatige argumentatie zijn voor deelname. Deze argumentatie moet duidelijk worden geformuleerd, onderbouwd door middel van een kosten- en batenanalyse. In de bijlage zijn vragen opgenomen die gebruikt kunnen worden bij het formuleren van een business case. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende drie onderdelen: 1. Wie: het team De primaire partners van het centrum (1e schil), het belang van waaruit ze meedoen, en wat hun rol is in de ontwikkeling, financiering en exploitatie. Het (beoogde) management van het centrum (inclusief cv s). De overige relevante stakeholders, business- en/of onderzoekspartners in de 2e schil van het centrum en de wijze waarop deze worden betrokken bij het centrum. De betrokkenheid van de relevante (maatschappelijke) Innovatieprogramma s bij de totstandkoming en uitvoering van het centrum. Track record: beschrijving van relevante referenties van projecten, programma s e.d. waaruit de expertise van betrokken partijen blijkt en waaruit blijkt dat de partijen ervaring hebben in de onderlinge samenwerking. Indien er sprake is van een groeimodel in het partnerschap, hoe ziet dat er dan uit? 16 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

17 2. Wat: visie, missie en concept De focus van het centrum: Hoe wordt het centrum geprofileerd en gepositioneerd op en binnen het sleutelgebied? De visie, de missie en het concept van het centrum. De vraagstukken waarop het centrum zich richt, en de problemen of kansen die hiermee worden opgelost/benut. De SMART geformuleerde doelstellingen en beoogde resultaten van het centrum (bijvoorbeeld meer studenten, betere studenten, stimuleren innovaties, etc.). 3. Kosten- en batenanalyse en vooruitblik Kosten- en batenanalyse (op hoofdlijnen) van de partners van het centrum (bijv. de benodigde investeringen, het [economisch] perspectief). Hoe is het team voornemens de visie, missie en concept nader uit te werken in het business model? Hoe ziet de bedrijfsmatige, duurzame implementatiestrategie eruit? Hoe wordt het centrum zelfvoorzienend? 17

18 Mogelijke redenen voor deelname vanuit bedrijven zijn: Uitbesteding van creatie en ontwikkeling (innovatie); Uitwisseling van kennis; Verbetering van toegang tot markten; Toegang tot voldoende gekwalificeerd personeel; Invloed op de inrichting van de opleiding; Versterken van het imago vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), gedeelde waarden; Versterken van het netwerk; Op lange(re) termijn: erbij horen, hier gebeurt het. Mogelijke redenen voor deelname vanuit onderwijsinstellingen zijn: Kansen voor profileren en onderscheiden op een innovatiegebied; Talentontwikkeling, het beste uit studenten halen; Ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van opleidingen (verbreden, verzwaren, verdiepen); Directe relatie met de arbeidsmarkt; Afleveren van meer en betere studenten; Een continue update van actuele (praktijk)kennis; Professionalisering van docenten; Faciliteren van de valorisatieagenda. Business model en operationalisering Het tweede onderdeel van het business plan is het business model en de verdere uitwerking. Op basis van de business case (gebaseerd op individuele kosten- en batenanalyses) wordt in het business model inzicht en onderbouwing verschaft ten aanzien van de wijze waarop de business case gerealiseerd gaat worden. Het business model beschrijft het geheel en de samenhang van hoe het centrum waarde creëert, aflevert en vasthoudt. Daarmee laat het model het grotere geheel in samenhang zien. In een business model worden meestal de volgende onderwerpen behandeld Het business model De werking van het business model: wat is de concrete propositie van het centrum, hoe ziet het producten- en dienstenpakket van het centrum eruit. Wat is het verdienmodel: wat is de toegevoegde waarde, het unieke van het centrum en de reden dat klanten (studenten, personeel, bedrijven, kennisinstellingen, etc.) hiervoor kiezen. De onderscheiden klantsegmenten en de doelmarkten. Marketing plan: de communicatie- en marketingstrategie. In de uitwerking van het business model komen aan de orde: een financiële analyse; een omgevingsanalyse en risicoanalyse; de uitvoering; de organisatie en governance (deze onderdelen maken integraal deel uit van het business plan). Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe de organisatiestructuur eruit ziet en 4 Zie tevens de bijlage voor een voorbeeld van een business model en de vragen die een consortium kan stellen om dit model vorm te geven. 18 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

19 hoe de juridische aspecten geregeld zijn. Denk hierbij aan de omgang met intellectueel eigendom van hetgeen binnen het centrum tot stand komt. Voor dergelijke zaken is het centrum zelf verantwoordelijk. 5. Financiële analyse 5 Investeringsbegroting met een specificatie van de inzet en verdeling van eigen middelen, de middelen van de partners, de overheidsinvesteringen en overige subsidiegelden. Exploitatiebegroting: inzicht in de zogenaamde apparaatskosten (huisvesting, personeel en infrastructuur) en de programmakosten (de activiteiten en projecten). Een onderbouwing hoe de overheidsinvestering wordt ingezet om te werken aan de verduurzaming van het centrum. Een onderbouwing van de wijze waarop nieuwe financieringsstromen worden aangeboord en opbrengsten worden gegenereerd. 6. Omgevingsanalyse en risicoanalyse Trends en ontwikkelingen in de markt. Aard en omvang van de huidige doelgroep en toekomstige doelgroepen: bedrijven, kennisinstellingen, overheden, studenten, etc. De voornaamste concurrenten en het onderscheidende vermogen van het centrum ten opzichte van zijn concurrenten. De go/no go-momenten: bedreigingen, (externe) risicofactoren en beperkingen. 7. Uitvoering Plan van aanpak: de stappen die zullen worden ondernomen om het centrum te realiseren en te verduurzamen. Planning voor de ontwikkeling van het centrum en het eerste jaar van exploitatie met de daarbij behorende doelstellingen. Inzicht in het team dat de ontwikkeling en eventueel de exploitatie zal uitvoeren en de mate van betrokkenheid vanuit de directie en het management. 8. Organisatie en governance De juridische borging en organisatievorm van het centrum. De wijze waarop het huidige en toekomstige (intellectueel en fysiek) eigendom geregeld is (bijvoorbeeld afspraken omtrent kennisbescherming, verdeling van de rechten op resultaten). Beschrijving van de governance structuur en de verdeling van rollen, taken en bevoegdheden onder de betrokken partijen. Wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over de verkregen middelen. Kennisvalorisatie: het centrum maakt onderdeel uit van een pilot waar toekomstige centra van moeten kunnen leren. Hoe wordt de kennis die in het centrum wordt opgedaan ten aanzien van organisatie, uitvoering en financieringen gedeeld met, en beschikbaar gesteld voor, andere centra? 5 In het uiteindelijke business plan kan de financiële analyse de kosten- en batenanalyse uit de business case vervangen. 19

20 Business plan Het business plan omvat uiteindelijk minimaal de volgende onderdelen 6 : Wie: het team Wat: visie, missie en concept Het business model Financiële analyse Omgevingsanalyse en risicoanalyse Uitvoering Organisatie en governance 6 In de bijlage zijn vragen opgenomen die gebruikt kunnen worden bij het formuleren van een business plan. 20 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

21 4 procedure In dit hoofdstuk wordt de procedure beschreven zoals deze zal worden gehanteerd bij de call for proposals. Hierbij wordt ingegaan op de selectie- en beoordelingsprocedure, en de verantwoording gekoppeld aan de investeringsbijdrage. Selectie- en beoordelingsprocedure De selectie heeft als doel die aanvragen te selecteren die de meeste potentie hebben uit te groeien tot succesvolle Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap. Voor elk sleutelgebied (in totaal 3) worden 1 Centre of expertise en 2 Centra voor innovatief vakmanschap geselecteerd. De call is geopend in september Selectie vindt plaats in twee rondes door de expertcommissie op basis van een beoordelingskader (zie hoofdstuk 5). In de eerste ronde wordt een business case beoordeeld door de expertcommissie en een openbare ranking van de aanvragen gepubliceerd. In de tweede ronde wordt het gehele business plan beoordeeld. De expertcommissie adviseert het Platform Bèta Techniek over de toekenning van de investeringsbijdragen. Het Platform adviseert de ministers van OCW en EZ over de definitieve toekenning. Hieronder staan de belangrijkste data: september 2010 opening van de call for proposals 16 en 17 september 2010 workshop business case en business model 8 oktober 2010 deadline aanmelding toelichtende gesprekken 15 oktober 2010 om uur deadline inleveren business case 22 en 25 oktober 2010 (21 reserve) toelichtende gesprekken 5 november 2010 bekendmaking openbare ranking en individuele feedback 8 december 2010 om uur deadline inleveren business plan 14 december 2010 presentatie business plannen Uiterlijk 31 december 2010 toekenning overheidsinvestering 21

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Toptechniek in bedrijf

Toptechniek in bedrijf Toptechniek in bedrijf Programmalijn 2: Centra voor innovatief vakmanschap Call for proposals Regiovisie Programmalijn 1: Vmbo en mbo techniek Programmalijn 2: Centra voor innovatief vakmanschap Aanmelden

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

DAS Lectorenbijeenkomst 13 november Annemarie Knottnerus Platform Bèta Techniek

DAS Lectorenbijeenkomst 13 november Annemarie Knottnerus Platform Bèta Techniek DAS Lectorenbijeenkomst 13 november 2014 Annemarie Knottnerus Platform Bèta Techniek Dynamiek Onderweg Publiek Private Samenwerking in het beroepsonderwijs Centres of expertise Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam De gemeente Apeldoorn heeft de aanbesteding van het werkprogramma De Parken (GWW) gedaan op basis van de methodiek Rapid Circular Contracting.

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen. Datum Resultaatafhankelijke beloning beroepspraktijkvorming

Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen. Datum Resultaatafhankelijke beloning beroepspraktijkvorming >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Creativiteit in zakelijkheid Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Welkom! Vandaag deel ik met jullie een reisverslag Langs 4 centra uit de eerste generatie 4 Met deze centra hadden wij een workshop over nieuwe

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs Netwerk Ondernemen

Subsidieregeling Onderwijs Netwerk Ondernemen Subsidieregeling Onderwijs Netwerk Ondernemen www.onderwijsonderneemt.nl In de ontwikkeling van Nederland naar een meer kennisgedreven economie, zijn het vooral startende en jonge bedrijven en ondernemende

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS

STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit

Nadere informatie

Stimulering Europees Onderzoek

Stimulering Europees Onderzoek Call for proposals Stimulering Europees Onderzoek 2015 Den Haag, juli 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; gelet op artikel 3:1 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP)

Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP) Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP) De Agenda van Twente is een tienjarig investeringsprogramma van de veertien Twentse gemeenten. Hoofddoel is het versterken van de Twentse economie. Hiervoor

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Toptechniek in bedrijf

Toptechniek in bedrijf Toptechniek in bedrijf Het ministerie van OCW heeft begin 2012, samen met de ministeries van EL&I en SZW het Platform Bèta Techniek de opdracht gegeven een programmaopzet uit te werken die bewerkstelligt

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Projectplan MKB Roadmaps 2.0 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Doel Het programma heeft als doel om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten door hen te stimuleren om stappen te zetten

Nadere informatie

Checklist studentenwerving Centres of Expertise Centra voor Innovatief Vakmanschap. 3 december 2012

Checklist studentenwerving Centres of Expertise Centra voor Innovatief Vakmanschap. 3 december 2012 Checklist studentenwerving Centres of Expertise Centra voor Innovatief Vakmanschap 3 december 2012 Inleiding Sinds 2011 zijn vier Centres of Expertise en drie Centra voor Innovatief Vakmanschap actief.

Nadere informatie

Toptechniek in bedrijf

Toptechniek in bedrijf Toptechniek in bedrijf Call for proposals Regiovisie Programmalijn 2: Centra voor innovatief vakmanschap Aanmelden voorstellen Dit document beschrijft de programmalijn Vmbo en mbo techniek. De doelstelling

Nadere informatie

Convenant EBU en U10 regio

Convenant EBU en U10 regio Convenant EBU en U10 regio Doel De uitdaging van de regio Utrecht is om de groei te accommoderen en tegelijkertijd de hoge kwaliteit van leven en concurrentiekracht te blijven versterken. Door bundeling

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Ruimte voor Ontwikkeling

Ruimte voor Ontwikkeling hbo centres of expertise mbo centra voor innovatief vakmanschap Ruimte voor Ontwikkeling Bijlage 7 Overzicht governance varianten inrichting Centra Bijlage bij advies Commissie Van der Touw, juni 2013

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 Inleiding In maart 2016 wordt in het document 'Midterm Review Collegeprogramma Iedereen is Leeuwarden 2014-2018' een tussentijdse stand

Nadere informatie

Succesvol subsidie aanvragen

Succesvol subsidie aanvragen Succesvol subsidie aanvragen MIT Succesvol subsidie aanvragen MIT Haalbaarheidsprojecten en R&Dsamenwerkingsprojecten Voordat je aan de slag gaat met een subsidieaanvraag, is het aan te raden om een goede

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Regionaal Investeringsfonds mbo

Regionaal Investeringsfonds mbo Regionaal Investeringsfonds mbo Concept Subsidieregeling voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs Amsterdam, 23 januari 2014 Jonne Groot Iris Binken Nb. Aan deze tekst kunnen geen rechten

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres:

Nadere informatie

KWALITEITSPLAN MBO IN BEELD

KWALITEITSPLAN MBO IN BEELD KWALITEITSPLAN MBO IN BEELD Hans van Nieuwkerk Programmamanager MBO in Bedrijf Januari 2015 BESTUURSAKKOORD EN BELEIDSBASIS * Actieplan MBO: Focus op vakmanschap 2011-2015 ; februari 2011. * Akkoorden

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016 1. Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de Rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen en de VNG, het

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stimulering Europees Onderzoek

Stimulering Europees Onderzoek Call for proposals Stimulering Europees Onderzoek 2016 Den Haag, oktober 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

Alliantietoets. Laatst geactualiseerd 05/11/09

Alliantietoets. Laatst geactualiseerd 05/11/09 Alliantietoets Laatst geactualiseerd 05/11/09 Vraag: Wat doet een alliantie? Antwoord: Een alliantie in de zin zoals bedoeld in het MFS II subsidiebeleidskader is een samenwerkingsverband van één penvoerder

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Programma beschrijving

Programma beschrijving Programma beschrijving Achtergrond Al 1 op de 16 Nederlanders heeft diabetes en elke week komen daar 1.000 mensen bij. Daarmee is diabetes een gezondheidsprobleem voor veel Nederlanders, en een groeiend

Nadere informatie

TKAO. Visie op samen opleiden. Samenwerking en organisatiestructuur. Professionalisering. Kwaliteitszorg. Regionale spreiding

TKAO. Visie op samen opleiden. Samenwerking en organisatiestructuur. Professionalisering. Kwaliteitszorg. Regionale spreiding Beoordelingscriteria aspirant-opleidingsscholen Hieronder treft u een samenvatting van de criteria aan, die op de volgende pagina s verder worden uitgewerkt. Elk van de criteria wordt uitgewerkt op drie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 111 BRIEF

Nadere informatie

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Bijlage 1 Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Vergadering van 7 juli Sociale innovatie Gesproken over sociale innovatie. Er is een eerste gesprek geweest tussen leden van de

Nadere informatie

Regeling professionalisering van docenten en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs

Regeling professionalisering van docenten en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs 1 / 7 Regeling professionalisering van docenten en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs Versienummer: 1.0 (20 november 2006) 2006 Kennisnet 2 / 7 Inhoudsopgave 1 Citeertitel 4 2 Achtergrond 4 3 Doelstelling

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; -./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015

Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015 Reglement Kennisvouchers 12 maart 2015 Context In het najaar van 2013 hebben de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen het economisch gebiedsprogramma

Nadere informatie

IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID

IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie Op 14 juni 2013 kan er opnieuw worden ingeschreven voor de IPC- regeling. Deze subsidieregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie