Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo"

Transcriptie

1 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

2 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) F (070) Vormgeving Ambitions, s-hertogenbosch September 2010 Auteursrechten voorbehouden. Gebruik van de inhoud van deze publicatie is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Centres of expertise / Centra voor innovatief vakmanschap september 2010

4 4 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

5 Indeling 1 Inleiding 6 2 Uitgangspunten Centres of expertise / 10 Centra voor innovatief vakmanschap 3 Business plan 14 4 Procedure 21 5 Beoordelingskader 25 6 Leren en ondersteunen 28 7 Begrippenlijst 30 Bijlagen 33 5

6 1 Inleiding Op 20 oktober 2009 heeft de commissie De Boer het Sectorinvesteringsplan HBO Meer studenten hbo techniek via Centres of Expertise aan de voorzitters van het Platform Bèta Techniek en de HBO-raad aangeboden. De commissie Hermans heeft 22 maart 2010 het Sectorinvesteringsplan MBO Meer mbo-techniek studenten op topniveau door Centra voor Innovatief Vakmanschap aan de voorzitters van het Platform Bèta Techniek en de MBO Raad overhandigd. Beide plannen zijn geschreven in opdracht van het Platform Bèta Techniek en de HBO-raad (De Boer) en MBO Raad (Hermans), om de resultaten van de investeringen die in de periode door het Platform Bèta Techniek samen met de onderwijsinstellingen en het werkveld in de bètatechniekagenda zijn gedaan ook na 2010 voort te kunnen zetten en uit te bouwen. De voortzetting van de inspanningen van de afgelopen jaren binnen het mbo en hbo is hard nodig ter versterking van de Nederlandse economie en innovatie, en niet te vergeten de vervangingsvraag vanwege de aanstaande ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking. Beide investeringsplannen zijn zowel in het onderwijsveld als door bedrijven en de overheid zeer goed ontvangen. In de plannen worden aanpakken voorgesteld om te komen tot centra 1 gericht op landelijk vastgestelde innovatiegebieden, waarin onderwijsinstellingen samen met bedrijven investeren. De centra worden gezien als uithangborden voor de sector techniek die de grote dynamiek van de sector laten zien, en de aantrekkingskracht van de sector op de toekomstige generatie technici vergroten. Kennis die binnen de nationale sleutelgebieden en de maatschappelijke innovatieagenda van het kabinet wordt gegenereerd, krijgt via de centra een plek in de onderwijsinfrastructuur. De centra worden daarmee aanjagers van de kenniseconomie en innovatie. De centra leveren op deze manier een bijdrage aan het oplossen van de zogenaamde Nederlandse kennis- of innovatieparadox (het beschikken over goed onderzoek dat nauwelijks zijn weg weet te vinden naar praktische toepassingen), en het kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan technisch personeel. 1 Wanneer gesproken wordt over centra, worden zowel de Centres of expertise als de Centra voor innovatief vakmanschap bedoeld. 6 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

7 7

8 Sleutel tot de oplossing ligt in het verbinden van de vier O s in de regio Het stimuleren van de kenniseconomie, het doorbreken van de kennisparadox en ook het schaarsteprobleem vragen om een nieuwe benadering. Centraal daarin staat de regio. De concurrentie vindt immers niet langer plaats tussen landen, maar tussen krachtige economische regio s. Regio s met een sterk en goed uitgebalanceerd regionaal economisch systeem, waar eendrachtig vanuit nieuwe coalities wordt samengewerkt tussen de vier O s (ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid), hebben een concurrentievoordeel ten opzichte van regio s die dit niet doen. Daarom zetten steeds meer regio s met hun economische strategie in op gezamenlijke agendavorming van de diverse partijen, waarmee de kans op succes toeneemt. Ongeacht of het nu gaat om stimulering van innovatie en ondernemerschap of het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Inmiddels hebben diverse regio s in Nederland een door de vier O s gedragen innovatieagenda, waarin is gekozen voor één of meerdere economische speerpunten of clusters. Regio s als Brainport en Twente beschikken over omvangrijke en integrale investeringsagenda s van waaruit 8 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

9 diverse clusters worden ondersteund. Regio s als Wageningen, Groningen, Drenthe en Nijmegen zetten in op één speerpunt in de vorm van een cluster of valley. De meeste van deze speerpunten sluiten direct aan of hebben raakvlakken met de landelijk benoemde sleutelgebieden of thema s die zijn uitgewerkt in (maatschappelijke) Innovatieprogramma s. De praktijk laat zien dat de overheid, de ondernemers en het onderzoek al redelijk in staat zijn de krachten te verenigen om te komen tot een zekere mate van doelvervlechting rond een gezamenlijke ambitie. Iedereen vanuit zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid. De overheid pakt in toe nemende mate de rol van facilitator in het proces van structuurversterking als maatschappelijke opgave, zorgt voor goede randvoorwaarden in het vestigingsklimaat en treedt in een enkel geval op als launching customer rond maatschappelijke vraagstukken. De kennisinstellingen zijn bezig zich open te stellen en zich met hun kennisontwikkeling te richten op wensen en behoeften van (regionale) stakeholders. Ondernemers zetten kennis en kunde om in kassa. In de meeste regio s is de grote afwezige het beroepsonderwijs. In een aantal gevallen zijn hogescholen in enige mate aangehaakt op de regionale innovatie investeringsagenda s, vooral op bestuurlijk niveau in de regionale bestuurlijke boards. De ROC s zijn meestal geheel afwezig, terwijl zij een zeer belangrijke stakeholder zijn in de kenniseconomietransitie. En wanneer het beroepsonderwijs wel betrokken is, is het in de praktijk vaak lastig deze betrokkenheid ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. De ministeries van OCW en EZ hebben positief gereageerd op de vertaling van bovenstaande problematiek in het concept uitgewerkt in de plannen De Boer en Hermans, en hebben in juli 2010 budget vrijgemaakt om een start te kunnen maken met de Centres of expertise in het hbo (drie Centres kunnen gedurende vijf jaar worden ondersteund met 1 miljoen euro per jaar gekoppeld aan minimaal 50% cofinanciering) en de Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo (zes Centra kunnen gedurende vijf jaar worden ondersteund met euro per jaar met minimaal 50% cofinanciering). De 50% cofinanciering bestaat uit een gelijkwaardige investering vanuit onderwijsinstelling en bedrijfsleven (en eventuele andere partners betrokken bij het centrum). Het Platform Bèta Techniek (in nauw overleg met de HBO-raad en de MBO Raad) heeft de opdracht gekregen om de call for proposals voor beide centra voor te bereiden. De call for proposals die 1 september 2010 is geopend omvat de volgende drie gebieden: - Water: dit omvat het Innovatieprogramma Watertechnologie en het Maatschappelijk Innovatieprogramma Water. - Chemie: dit omvat het Innovatieprogramma Chemie. - High-tech automotive systems (HTAS): dit omvat het Innovatieprogramma HTAS. Nadere informatie hierover is te vinden op / Hier staan ook de contactpersonen van de betreffende (maatschappelijke) Innovatieprogramma s vermeld. Dit document bevat informatie over de call for proposals voor de centra en heeft tevens als doel de onderwijsinstellingen en hun partners op weg te helpen bij het opstellen van goede business plannen. Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving van de uitgangspunten voor de centra. In hoofdstuk 3 wordt het business plan toegelicht, hoofdstuk 4 beschrijft de procedure die leidt tot de selectie van de centra per 31 december Hoofdstuk 5 omvat het beoordelingskader zoals gehanteerd in de procedure, in hoofdstuk 6 wordt op hoofdlijnen de leerfunctie/monitor en audit beschreven. Hoofdstuk 7 geeft een toelichting op de in het stuk gehanteerde begrippen. In de bijlagen zijn kernvragen bij het formuleren van een business plan en het aanvraagformulier opgenomen. 9

10 2 Uitgangspunten Centra In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van de Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap beschreven, waar de sectorinvesteringsplannen mbo en hbo aan ten grondslag liggen. De benadering van beide centra is in de kern gelijk, aangezien beide op een vergelijkbare wijze ingrijpen in de kennisinfrastructuur. De invulling van de centra verschilt, zoals later in dit hoofdstuk wordt toegelicht. Binnen de centra wordt een infrastructuur gecreëerd, waarin de kennis die is ontwikkeld binnen de sleutelgebieden kan worden doorvertaald naar (het human capital binnen) opleidingen en bedrijven. De kenniseconomie vraagt namelijk om (meer) innovatieve en ondernemende werknemers, om een goede aansluiting tussen kennis en ondernemerschap, en om excellentie. Het gaat om die werknemers met kennis die nodig is om de (innovatieve bedrijven binnen de) sleutelgebieden verder te helpen. Nederland moet daarom investeren in het opleiden van talent en dat talent verbinden aan de economische kracht van Nederland. Beide centra hebben drie centrale uitgangspunten, namelijk: 1. De centra profileren zich scherp binnen een sleutelgebied. 2. er is sprake van gelijkwaardige betrokkenheid en investeringen van het innovatief bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere partners (zowel materieel als immaterieel). 3. De centra worden bedrijfsmatig geleid en er is een duurzame implementatiestrategie. De centra worden na de looptijd van de overheidsinvestering zelfvoorzienend. Verbinding met economische speerpunten Onderwijsinstellingen, innovatieve bedrijven en andere partners (bijvoorbeeld lokale en provinciale overheden, door de overheid [mede] gefinancierde organisaties als woningcorporaties, ZBO s, en GTI s, etc.) ontwikkelen gezamenlijk sterk geprofileerde centra. Er zijn heldere keuzes gemaakt ten aanzien van de doelgroepen die worden bediend en de thema s of vraagstukken die vanuit de centra worden opgepakt. De centra zijn 52 weken per jaar operationeel, waarin verschillende disciplines elkaar ontmoeten en samenwerken. 10 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

11 In de centra wordt de verbinding gelegd tussen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en economische speerpunten (van nationaal belang). De centra vormen open communities of practice van ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten. Excellentie is hier de norm: door te werken en te studeren in een omgeving met hoogwaardige kennis, toponderzoekers, topdocenten en state-of-the-art technologie halen de studenten het topniveau. De centra hebben een sterk wervend karakter, waardoor er tevens méér studenten worden aangetrokken: het centrum heeft een positief effect op de in- en uitstroomcijfers van de instellingen. Er is sprake van een gedeeld eigenaarschap. De betrokken partners (onderzoekers, ondernemers, onderwijs en de overheid) bepalen samen de strategie op basis van een gezamenlijke ambitie (doelvervlechting) en houden samen de visie en de strategie vitaal. Het gedeeld eigenaarschap vertaalt zich ook in een gezamenlijke bekostiging van de centra. Partners hebben elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid in het centrum. Innovatiekracht De centra opereren vraaggericht. Voor de betrokken onderwijsinstellingen betekent dit een paradigmashift van aanbod- naar vraagsturing. Dat wil zeggen dat het aanbod van de centra aansluit op de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften van werkgevers. De centra dragen bij aan een verbreding, verdieping en verzwaring van het onderwijspakket 2. Studenten en docenten krijgen toegang tot en komen in aanraking met state-of-the-art kennis en technologie vanuit de bedrijven en de kennisinstellingen. Verbreding vindt plaats door ruimte te bieden voor nieuwe thematische multidisciplinaire programma s met snijvlakcomponenten. Verdieping wordt gerealiseerd door extra aandacht te besteden aan nieuwe technologieën en nieuwe vakspecialismen. Verzwaring gebeurt door het aanbieden van snijvlakopleidingen, het aanbieden van masterclasses, post-hbo opleidingen en post-mbo opleidingen. Bij de Centres of expertise worden professionele masteropleidingen aangeboden voor hoog gespecialiseerde ingenieurs. Ook bij- en omscholing van werkenden en werkzoekenden kan onderdeel uitmaken van het pakket. De inrichting van de centra heeft tot gevolg dat deze bijdragen aan de innovatiekracht van ondernemers door innovaties op gang te brengen, te versnellen en de succesratio te vergroten, en bovendien talent op te leiden dat aansluit bij de innovatieopgaven van ondernemers. Ondernemers krijgen dus toegang tot talent met op maat gesneden kennis en kunde. De centra grijpen direct in op de winst- en verliesrekening van ondernemers. De innovatieketen (van ondernemers) krijgt een centrale plek in het aanbod van de centra. Hierbij is ruimte voor elke fase in de innovatieketen: bedenken, ontwikkelen, testen/implementeren, realiseren, vermarkten. (Consortia van) ondernemers brengen vraagstukken, kennis en technologie in, en krijgen kennis en uitvoeringscapaciteit tot hun beschikking om de vraagstukken om te zetten in nieuwe producten, diensten, processen en markten. Overeenkomsten en verschillen Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap De uitgangspunten voor de Centres of expertise en de Centra voor innovatief vakmanschap komen op hoofdlijnen overeen. In de Centra voor innovatief vakmanschap staat in de eerste plaats de arbeidsmarktvraag centraal. Zij zijn primair gericht op het opleiden van toptalent aansluitend op de innovatieopgaven van ondernemers, gekoppeld aan de belangrijke sleutelgebieden. De Centres of expertise zijn naast op toptalentontwikkeling ook gericht op het direct bijdragen aan het oplossen van innovatievraagstukken van ondernemers in alle fases van de innovatieketen. 2 hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat binnen de huidige kaders opleidingen worden vormgegeven. Verbreding, verzwaring en verdieping moet niet leiden tot meer CREBO-/CROHO-registraties. De wettelijke kaders zijn onverminderd van toepassing. Voor mbo-instellingen is bijvoorbeeld de notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie uit 2004 relevant. 11

12 12 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

13 Zij vervullen onder meer een kennisvalorisatie- en innovatieversnellingsfunctie. De Centra voor innovatief vakmanschap dragen bij aan innovatie binnen het sleutelgebied door het aanreiken van innovatief vakmanschap en kennis over innoveren via stages en opdrachten. De verschillende soorten centra stellen verschillende eisen aan de invulling en samenstelling van het partnerschap (zoals de vereiste betrokkenheid van een [technische] universiteit of andere wetenschappelijke kennisinstelling bij de Centres of expertise, het mbo sluit bij voorkeur aan bij een hogeschool) 3. Voor zowel hbo als mbo zijn de innovatieve bedrijven belangrijke partners die met studenten en werkenden in een innovatieve context uitdagende projecten uitvoeren. Ook ten aanzien van actieradius en geografisch schaalniveau verschillen de Centres of expertise en de Centra voor innovatief vakmanschap. De eerste groeien uit tot vermaarde kennisbolwerken en hebben een nationale of zelfs internationale uitstraling en aantrekkingskracht op ondernemers en studenten. De laatste hebben deze uitstraling met name op (inter-)regionaal niveau. Business Based Innovation Door het Platform Bèta Techniek wordt voor het realiseren van de centra een nieuwe innovatiestrategie gehanteerd: Business Based Innovation (BBI). Deze BBI-strategie houdt onder andere in dat de centra worden gebaseerd op business plannen, waarin de belangen van de verschillende O s worden geïdentificeerd en zoveel mogelijk gekwantificeerd en gekapitaliseerd. Om de samenwerking tussen de partners te waarborgen, worden de doelstellingen van een centrum direct gekoppeld aan de toegevoegde waarde voor elke deelnemende partner: partners sluiten aan op basis van een direct eigenbelang. Dit verhoogt het commitment aanzienlijk, zeker als de toegevoegde waarde zich snel en duidelijk manifesteert. De centra zullen zich uiteindelijk zelf moeten kunnen bedruipen. Dat betekent dat gezocht zal moeten worden naar verdienmechanismen. Mogelijk krijgen de centra een revolving karakter. Aan de centra liggen goed doortimmerde business plannen ten grondslag en ze worden bedrijfsmatig geleid. De focus van de centra moet liggen op het zo spoedig mogelijk en continu realiseren van toegevoegde waarde. De kern is namelijk het bereiken van een voor alle partijen positief en acceptabel return on investment. Dit kan voor iedere partner anders zijn. Belangrijk is dat dit bij de start reeds zichtbaar wordt gemaakt en in het samenwerkingsverband sprake blijft van een win-win situatie. Dit zorgt voor een hoog commitment en duurzame financiering. De keuze voor de BBI-aanpak borduurt hierop voort. De centra moeten worden bezien als een eigen investering, waarmee rendement behaald moet worden voor de markt en daarmee voor zichzelf. In de volgende hoofdstukken wordt de BBI-aanpak nader beschreven. 3 business plannen voor Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap worden onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Het is mogelijk dat met elkaar samenwerkende hogescholen en mbo-instellingen op elkaar aansluitende plannen indienen. 13

14 3 Business plan In de call van september 2010 wordt aan (een consortium van) onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en andere partners gevraagd een business plan in te dienen bestaande uit een business case en een business model met bijbehorende operationalisering. De onderwijsinstelling is penvoerder van het samen opgestelde plan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de definities van achtereenvolgens het business plan, de business case en het business model. Vervolgens wordt nader ingegaan op welke elementen respectievelijk in de business case en in het business model dienen te worden opgenomen. In de bijlage is aanvullende (achtergrond-) informatie opgenomen over business cases en business modellen, en worden handvatten aangereikt om tot een business plan te komen. Business plan De termen business plan, business case en business model worden nogal eens verschillend ingevuld en door elkaar gebruikt. Het business plan is een instrument waarmee op een kwalitatieve en kwantitatieve manier het centrum wordt beschreven. Het geeft weer wat het centrum in de toekomst wil bereiken (de business case) en hoe hij dat wil bewerkstelligen (het business model). Voor het centrum is het een instrument met een hoge interne en externe waarde. Intern is het een beheersinstrument: aan de hand ervan wordt nagegaan of de voorgestelde doelen worden gerealiseerd. Wanneer dit niet het geval is, biedt het business plan de handvatten om oorzaken te achterhalen en vervolgens bij te sturen. Extern is het business plan een communicatie-instrument: het moet overtuigen om partners bij het centrum te betrekken. 14 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

15 Business plan Plan waarin de gewenste ontwikkelingen en doelstellingen van een centrum voor een bepaalde periode zijn vastgelegd en onderbouwd. Business case Wat en wie? Business model en operationalisering Hoe? Zoals gezegd bestaat het business plan uit een business case en een business model met operationalisering. De business case: vanuit elke deelnemende partij wordt de investeringsbeslissing onderbouwd, waaruit blijkt wat de toegevoegde waarde is van het centrum. De kern hiervan is een kosten- en batenanalyse. Voor elke partij moet een duidelijke kans of probleem bestaan dat met het centrum wordt verzilverd of via het centrum wordt opgelost. Duidelijk wordt wat de doelstelling is van het centrum, welke partijen worden betrokken en hoe elke partij zich tot het centrum en zijn doelstellingen verhoudt. Het business model levert het bewijs hoe het centrum toegevoegde waarde creëert, aflevert en vasthoudt. In essentie is een business model de blauwdruk van het centrum. In het business model komt de concrete invulling van het centrum aan de orde, waarbij verschillende onderdelen van het centrum worden beschreven. Een voorbeeld van een business model wordt in de bijlage gegeven. De operationalisering van het business model omvat een financiële analyse, een omgevingsanalyse en risicoanalyse, de uitvoering, en de organisatie en governance. Waarom deze aanpak? Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, wordt er met de centra ingespeeld op een economischmaatschappelijke business case. De centra zijn een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de deelnemende partners, die verschillende perspectieven en belangen hebben. Hoewel alle partijen kansen zien, blijkt het in de praktijk moeilijk om te komen tot concrete proposities. 15

16 De hier gekozen aanpak gaat uit van de kracht van de gedeelde business case. Onderwijs en bedrijfsleven zijn gelijkwaardige partners in het centrum. De kracht van een business case is de gedeelde verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. De kracht van een business model is dat partijen worden gedwongen na te denken over hoe het centrum waarde creëert. Business case Om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven te verbeteren en te bestendigen is het van belang de doelstellingen van een centrum direct te koppelen aan de toegevoegde waarde voor al zijn partners (de business case). Dit verhoogt het commitment aanzienlijk, zeker als deze toegevoegde waarde zich snel en expliciet manifesteert. Daarnaast moeten de functies van het centrum leiden tot extra toegevoegde waarde voor derden, waarmee nieuwe geldstromen kunnen worden aangeboord en benut. Kortom, de focus van de centra moet liggen op het bereiken van een voor alle deelnemers positieve return on investment, door het creëren van voldoende toegevoegde waarde. Partners moeten waar voor hun geld/inspanningen krijgen. Wanneer de inkomsten opwegen tegen de investeringen ontstaat een hoog commitment en daardoor een meer duurzame vorm van financiering. De keuze voor de aanpak met een business case en business model borduurt voort op dit principe. Zoals beschreven in de sectorinvesteringsplannen heeft het centrum uiteindelijk een aantal gemeenschappelijke doelen. Deelname aan het centrum gebeurt echter vanuit de eigen organisatie (en dus vanuit een eigen belang) geredeneerd. Vanuit het bedrijfsleven zal er een bedrijfsmatige argumentatie zijn voor deelname. Deze argumentatie moet duidelijk worden geformuleerd, onderbouwd door middel van een kosten- en batenanalyse. In de bijlage zijn vragen opgenomen die gebruikt kunnen worden bij het formuleren van een business case. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende drie onderdelen: 1. Wie: het team De primaire partners van het centrum (1e schil), het belang van waaruit ze meedoen, en wat hun rol is in de ontwikkeling, financiering en exploitatie. Het (beoogde) management van het centrum (inclusief cv s). De overige relevante stakeholders, business- en/of onderzoekspartners in de 2e schil van het centrum en de wijze waarop deze worden betrokken bij het centrum. De betrokkenheid van de relevante (maatschappelijke) Innovatieprogramma s bij de totstandkoming en uitvoering van het centrum. Track record: beschrijving van relevante referenties van projecten, programma s e.d. waaruit de expertise van betrokken partijen blijkt en waaruit blijkt dat de partijen ervaring hebben in de onderlinge samenwerking. Indien er sprake is van een groeimodel in het partnerschap, hoe ziet dat er dan uit? 16 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

17 2. Wat: visie, missie en concept De focus van het centrum: Hoe wordt het centrum geprofileerd en gepositioneerd op en binnen het sleutelgebied? De visie, de missie en het concept van het centrum. De vraagstukken waarop het centrum zich richt, en de problemen of kansen die hiermee worden opgelost/benut. De SMART geformuleerde doelstellingen en beoogde resultaten van het centrum (bijvoorbeeld meer studenten, betere studenten, stimuleren innovaties, etc.). 3. Kosten- en batenanalyse en vooruitblik Kosten- en batenanalyse (op hoofdlijnen) van de partners van het centrum (bijv. de benodigde investeringen, het [economisch] perspectief). Hoe is het team voornemens de visie, missie en concept nader uit te werken in het business model? Hoe ziet de bedrijfsmatige, duurzame implementatiestrategie eruit? Hoe wordt het centrum zelfvoorzienend? 17

18 Mogelijke redenen voor deelname vanuit bedrijven zijn: Uitbesteding van creatie en ontwikkeling (innovatie); Uitwisseling van kennis; Verbetering van toegang tot markten; Toegang tot voldoende gekwalificeerd personeel; Invloed op de inrichting van de opleiding; Versterken van het imago vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), gedeelde waarden; Versterken van het netwerk; Op lange(re) termijn: erbij horen, hier gebeurt het. Mogelijke redenen voor deelname vanuit onderwijsinstellingen zijn: Kansen voor profileren en onderscheiden op een innovatiegebied; Talentontwikkeling, het beste uit studenten halen; Ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van opleidingen (verbreden, verzwaren, verdiepen); Directe relatie met de arbeidsmarkt; Afleveren van meer en betere studenten; Een continue update van actuele (praktijk)kennis; Professionalisering van docenten; Faciliteren van de valorisatieagenda. Business model en operationalisering Het tweede onderdeel van het business plan is het business model en de verdere uitwerking. Op basis van de business case (gebaseerd op individuele kosten- en batenanalyses) wordt in het business model inzicht en onderbouwing verschaft ten aanzien van de wijze waarop de business case gerealiseerd gaat worden. Het business model beschrijft het geheel en de samenhang van hoe het centrum waarde creëert, aflevert en vasthoudt. Daarmee laat het model het grotere geheel in samenhang zien. In een business model worden meestal de volgende onderwerpen behandeld Het business model De werking van het business model: wat is de concrete propositie van het centrum, hoe ziet het producten- en dienstenpakket van het centrum eruit. Wat is het verdienmodel: wat is de toegevoegde waarde, het unieke van het centrum en de reden dat klanten (studenten, personeel, bedrijven, kennisinstellingen, etc.) hiervoor kiezen. De onderscheiden klantsegmenten en de doelmarkten. Marketing plan: de communicatie- en marketingstrategie. In de uitwerking van het business model komen aan de orde: een financiële analyse; een omgevingsanalyse en risicoanalyse; de uitvoering; de organisatie en governance (deze onderdelen maken integraal deel uit van het business plan). Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe de organisatiestructuur eruit ziet en 4 Zie tevens de bijlage voor een voorbeeld van een business model en de vragen die een consortium kan stellen om dit model vorm te geven. 18 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

19 hoe de juridische aspecten geregeld zijn. Denk hierbij aan de omgang met intellectueel eigendom van hetgeen binnen het centrum tot stand komt. Voor dergelijke zaken is het centrum zelf verantwoordelijk. 5. Financiële analyse 5 Investeringsbegroting met een specificatie van de inzet en verdeling van eigen middelen, de middelen van de partners, de overheidsinvesteringen en overige subsidiegelden. Exploitatiebegroting: inzicht in de zogenaamde apparaatskosten (huisvesting, personeel en infrastructuur) en de programmakosten (de activiteiten en projecten). Een onderbouwing hoe de overheidsinvestering wordt ingezet om te werken aan de verduurzaming van het centrum. Een onderbouwing van de wijze waarop nieuwe financieringsstromen worden aangeboord en opbrengsten worden gegenereerd. 6. Omgevingsanalyse en risicoanalyse Trends en ontwikkelingen in de markt. Aard en omvang van de huidige doelgroep en toekomstige doelgroepen: bedrijven, kennisinstellingen, overheden, studenten, etc. De voornaamste concurrenten en het onderscheidende vermogen van het centrum ten opzichte van zijn concurrenten. De go/no go-momenten: bedreigingen, (externe) risicofactoren en beperkingen. 7. Uitvoering Plan van aanpak: de stappen die zullen worden ondernomen om het centrum te realiseren en te verduurzamen. Planning voor de ontwikkeling van het centrum en het eerste jaar van exploitatie met de daarbij behorende doelstellingen. Inzicht in het team dat de ontwikkeling en eventueel de exploitatie zal uitvoeren en de mate van betrokkenheid vanuit de directie en het management. 8. Organisatie en governance De juridische borging en organisatievorm van het centrum. De wijze waarop het huidige en toekomstige (intellectueel en fysiek) eigendom geregeld is (bijvoorbeeld afspraken omtrent kennisbescherming, verdeling van de rechten op resultaten). Beschrijving van de governance structuur en de verdeling van rollen, taken en bevoegdheden onder de betrokken partijen. Wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over de verkregen middelen. Kennisvalorisatie: het centrum maakt onderdeel uit van een pilot waar toekomstige centra van moeten kunnen leren. Hoe wordt de kennis die in het centrum wordt opgedaan ten aanzien van organisatie, uitvoering en financieringen gedeeld met, en beschikbaar gesteld voor, andere centra? 5 In het uiteindelijke business plan kan de financiële analyse de kosten- en batenanalyse uit de business case vervangen. 19

20 Business plan Het business plan omvat uiteindelijk minimaal de volgende onderdelen 6 : Wie: het team Wat: visie, missie en concept Het business model Financiële analyse Omgevingsanalyse en risicoanalyse Uitvoering Organisatie en governance 6 In de bijlage zijn vragen opgenomen die gebruikt kunnen worden bij het formuleren van een business plan. 20 Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo

21 4 procedure In dit hoofdstuk wordt de procedure beschreven zoals deze zal worden gehanteerd bij de call for proposals. Hierbij wordt ingegaan op de selectie- en beoordelingsprocedure, en de verantwoording gekoppeld aan de investeringsbijdrage. Selectie- en beoordelingsprocedure De selectie heeft als doel die aanvragen te selecteren die de meeste potentie hebben uit te groeien tot succesvolle Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap. Voor elk sleutelgebied (in totaal 3) worden 1 Centre of expertise en 2 Centra voor innovatief vakmanschap geselecteerd. De call is geopend in september Selectie vindt plaats in twee rondes door de expertcommissie op basis van een beoordelingskader (zie hoofdstuk 5). In de eerste ronde wordt een business case beoordeeld door de expertcommissie en een openbare ranking van de aanvragen gepubliceerd. In de tweede ronde wordt het gehele business plan beoordeeld. De expertcommissie adviseert het Platform Bèta Techniek over de toekenning van de investeringsbijdragen. Het Platform adviseert de ministers van OCW en EZ over de definitieve toekenning. Hieronder staan de belangrijkste data: september 2010 opening van de call for proposals 16 en 17 september 2010 workshop business case en business model 8 oktober 2010 deadline aanmelding toelichtende gesprekken 15 oktober 2010 om uur deadline inleveren business case 22 en 25 oktober 2010 (21 reserve) toelichtende gesprekken 5 november 2010 bekendmaking openbare ranking en individuele feedback 8 december 2010 om uur deadline inleveren business plan 14 december 2010 presentatie business plannen Uiterlijk 31 december 2010 toekenning overheidsinvestering 21

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie