CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0"

Transcriptie

1 CERTIFICATIESCHEMA Edukoppeling en SAAS DATUM 8 januari 2014 STATUS In ontwikkeling VERSIE 1.0

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1 Achtergrond en aanleiding Achtergrond Aanleiding Doel Scope en ambitie Status van het schema Eigenaarschap Beheer van dit certificatieschema Termen, definities en afkortingen Brondocumenten 5 2 Aanwijzigingen voor het certificatieschema Hoofdlijnen van het certificatieschema 6 3 Eisen aan de functionaliteit Bron voor normen Verantwoording voor selectie van normen Interpretation notes 9 4 Onderhoud van dit certificatieschema Periodieke evaluatie 10 A Inhoudelijke normen en interpretation notes 11 B Template voor bewerkersovereenkomst 31 C Template voor zelfverklaring SAAS-leverancier 35 D Template voor bijlage bij zelfverklaring 38 E Veelgestelde vragen 39 2/40

3 1 ACHTERGROND EN AANLEIDING 1.1 Achtergrond Binnen Kennisnet is het programmabureau van het programma Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs (SION) belegd. Het SION is een samenwerkingsverband van de zes onderwijsraden (PO-raad, VO-raad, MBO-raad, AOC-raad, Vereniging Hoge scholen en VSNU) die zich bezighouden met het verbeteren van de informatiehuishouding voor wat betreft de gemeenschappelijke vraagstukken die de verschillende deelsectoren in het onderwijs overstijgen. 1.2 Aanleiding Een van de vraagstukken behelst een veilige en uniforme manier van gegevensuitwisseling binnen de administratieve keten in het onderwijsdomein. Wanneer gegevens worden uitgewisseld met een onderwijsinstelling die gebruik maakt van een (multi tenant) SAAS-oplossing kan een probleem ontstaan in het berichtenverkeer wanneer de technische identiteit en de inhoudelijke identiteit van één van de ketenpartijen van elkaar verschilt. Technisch worden dan gegevens uitgewisseld met de SAAS-leverancier, terwijl inhoudelijk de gegevens bedoeld zijn voor of gevraagd worden van één van de scholen die gebruik maakt van die SAAS-oplossing. Vanuit het project Referentie Architectuur Onderwijs (RAO) is met ketenpartijen (DUO, leveranciers) gezocht naar een duurzame en standaardoplossing voor gegevensuitwisseling met SAAS-leveranciers die voldoet aan de benodigde beveiligingsnormen. Deze afspraak wordt binnen de RAO 1 geschaard bij andere (nog te ontwikkelen) ict-infrastructurele afspraken en voorzieningen onder de noemer Edukoppeling 2. De oplossingsrichting die is geïdentificeerd om dit probleem aan te pakken, richt zich op de kwaliteit van en rechtstreekse uitwisseling met de SAAS-leverancier in plaats van met de onderwijsinstelling. Bij deze oplossingsrichting worden gegevens verstuurd 'aan SAAS-leverancier Y, ter attentie van onderwijsinstelling X'. Alle ketenpartijen moeten erop kunnen vertrouwen dat gegevens die aan de SAAS-leverancier worden geleverd op de juiste manier worden verwerkt. De SAAS-leverancier zal, via bijvoorbeeld het doen uitvoeren van onafhankelijke audits, aan alle ketenpartijen moeten kunnen aantonen dat dat vertrouwen gerechtvaardigd is. In dit scenario zijn vanuit het onderwijsdomein daarom gezamenlijk opgestelde 'aansluitcriteria' nodig op basis waarvan softwareproducten en - leveranciers kunnen worden getoetst. 1 De Referentie Architectuur Onderwijs (RAO) zal vanaf 2014 overgaan in de ROSA Edukoppeling sluit aan bij Digikoppeling dat binnen het overheidsdomein gebruikt wordt. 3/40

4 1.3 Doel Het certificatieschema Edukoppeling en SAAS is bedoeld voor aanbieders van een (multi tenant) SAAS-oplossing. Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door de leveranciers geleverde SAAS-oplossing. Dit certificeringsschema: 1. specificeert de minimale eisen waaraan een toepassing moet voldoen om te mogen worden ingezet als SAAS oplossing binnen; en 2. beschrijft de eisen aan de wijze waarop wordt vastgesteld dat aan deze normen wordt voldaan. Een SAAS-leverancier moet aan de eisen in dit schema voldoen, vóórdat de betreffende SAASdienst binnen de context van Edukoppeling mag worden ingezet. 1.4 Scope en ambitie Het huidige certificatieschema is er in eerste instantie op gericht om SAAS-leveranciers te certificeren die op basis van één PKI-certificaat met DUO wensen uit te wisselen. In een vervolg zal het certificatieschema uitgebreid worden, waarbij gestreefd wordt na een uniforme en gemeenschappelijk certificatieschema voor het gehele onderwijsdomein (waaronder ook overige leveranciers), en waarbij voor specifieke ketenprocessen aanvullende normen gesteld kunnen worden. Het huidige certificatieschema gaat niet in op de certificering van instellingen. Binnen het samenwerkingsplatform (Sion) wordt in 2014 gewerkt aan een beleidskatern privacy en beveiliging, waarin ook normen opgenomen worden waaraan de scholen (op termijn) dienen te voldoen. 1.5 Status van het schema Het toepassen van een certificeringsproces is binnen de context van Edukoppeling, haar gebruikers en de leveranciers nog niet gebruikelijk. Dit schema moet worden gezien als een eerste stap in een groeiproces. De inhoud van dit schema zal in onderling overleg tussen de betrokkenen in de komende periode verder worden ontwikkeld en/of aangevuld. Het huidige schema ziet toe op de inrichting van een basisniveau voor betrouwbaarheid. In volgende versies zullen zowel de minimale eisen als de toetsingsmethode zich verder ontwikkelen. 4/40

5 1.6 Eigenaarschap Het eigenaarschap van dit certificatieschema is op dit moment nog niet belegd 3. Het is de verantwoordelijkheid van Kennisnet als uitvoerder van het programma om te zorgen voor de invulling van de rol van schemabeheerder en het publiceren van dit schema. 1.7 Beheer van dit certificatieschema Deze versie van het certificatieschema Edukoppeling en SAAS wordt namens de betrokkenen initieel en tijdelijk beheerd door het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs. Bij de eerste evaluatie van het certificatieschema zal ook de invulling van de rol van schemabeheerder worden besproken. 1.8 Termen, definities en afkortingen De begrippen certificatie en accreditatie worden vaak door elkaar gebruikt. In de context van Edukoppeling wordt gebruik gemaakt van de volgende definities. Daarmee wordt gekozen voor certificatie als leidende term. Certificatie Een certificaat is een schriftelijke verklaring, bedoeld als bewijsstuk voor de kwaliteit van een bedrijf, mens, dienst of product. Aan de afgifte van een certificaat liggen criteria ten grondslag, zoals normen, wettelijke eisen of brancheregels. Accreditatie Een accreditatieinstelling beoordeelt het managementsysteem als de technische competentie van de certificerende instelling. Daarbij houdt de accreditatieinstelling toezicht om de onpartijdigheid en deskundigheid van de instelling die de certificerende instelling te garanderen. 1.9 Brondocumenten Voor de samenstelling van dit schema is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: Cloud Control Matrix CSA_CCM_v Cloud Security Alliance. Edukoppeling transactiestandaard versie 0.92, datum Initieel heeft Kennisnet vanuit het programma SION opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het certificatieschema en moet daarmee worden gezien als acting eigenaar, totdat een permanente invulling van deze rol is gevonden. 5/40

6 2 AANWIJZIGINGEN VOOR HET CERTIFICATIESCHEMA 2.1 Hoofdlijnen van het certificatieschema Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door de leveranciers geleverde SAAS oplossing. Het certificeringsproces valt uiteen in twee onderdelen: Inhoudelijke normen waartegen de betrouwbaarheid van de geboden dienstverlening wordt vastgesteld. Voor de inhoudelijke normen wordt gebruik gemaakt van een basisset van normen die door de markt als toonaangevend worden beschouwd, aangevuld met specifieke aanvullingen of interpretaties voor Edukoppeling. Een beschrijving van de wijze waarop wordt vastgesteld dat de dienstverlening daadwerkelijk voldoet aan de gestelde eisen. In dit schema is in eerste instantie gekozen voor de systematiek van een zogenaamde zelfverklaring, waarbij de leverancier zelf vaststelt en verklaart dat zijn product of dienst aan de normen voldoet. In de paragrafen hierna worden deze hoofdlijnen nader beschreven Verantwoordelijkheid van de SAAS-leveranciers De SAAS-leveranciers worden geacht om de volgende activiteiten uit te voeren: 1. Kennis nemen van de van toepassing zijnde normen en interpretation notes (zie Bijlage A). 2. Voor zichzelf te bepalen in welke mate aan de betreffende normen en interpretation notes wordt voldaan. 3. Voor zichzelf vast te stellen op welke wijze kan worden aangetoond dat aan de betreffende normen en interpretation notes wordt voldaan. Het wordt geadviseerd de bewijsvoering hiertoe vast te leggen, dit in verband met eventuele latere vragen om openheid van zaken te geven. 4. De mate waarin wordt voldaan vast te leggen in de verplichte bijlage van de Letter (zie Bijlage D). 5. Daar waar verbeterpotentieel aanwezig is deze expliciet te benoemen in de bijlage, aangevuld met een planning wanneer leverancier verwacht de verbetering te hebben gerealiseerd. Hierbij kan worden volstaan met een indicatieve planning per kwartaal (bijvoorbeeld Q1 of Q2 ). 6. Een zelfverklaring op te stellen, die overeenkomt met de tekst zoals deze in Bijlage C is opgenomen Eisen aan de zelfverklaring De tekst van de zelfverklaring moet overeenkomen met de tekst zoals deze in Bijlage C is opgenomen. Let op: afwijkingen in de tekst kunnen zonder voorafgaande toestemming van schemabeheerder niet worden geaccepteerd. 6/40

7 Een zelfverklaring moet altijd vergezeld gaan van een bijlage waarin wordt aangegeven of en in welke mate aan normen wordt voldaan (zie Bijlage D). De zelfverklaring is een fysiek document en moet worden ondertekend door een bij de KvK geregistreerde tekenbevoegde. De zelfverklaring wordt zowel elektronisch als fysiek verstrekt aan de schemabeheerder. Contactpersoon namens de schemabeheerder is Tonny Plas. De contactgegevens van de schemabeheerder zijn: en Paletsingel 2718 NT Zoetermeer Periode van geldigheid van de zelfverklaring De zelfverklaring is maximaal één jaar geldig en dient jaarlijks te worden verstrekt. De zelfverklaring moet jaarlijks op de laatste werkdag vóór 31 januari worden verstrekt Steekproefsgewijze toetsing De schemabeheerder heeft het recht om de SAAS-leveranciers steekproefsgewijs te vragen aantoonbaar te maken dat feitelijk aan de betreffende normen is voldaan. Ook bij gerede twijfel heeft de schemabeheerder het recht om dit te vragen. Hiertoe wordt door de schemabeheerder een onafhankelijke onderzoeker aangesteld die zal beoordelen of de SAAS-leverancier daadwerkelijk aan de normen voldoet. SAAS-leverancier is verplicht om binnen vier weken aan dit verzoek gehoor te geven en toegang te verlenen aan onderzoekers die door de schemabeheerder worden aangewezen. De tijd en middelen die de SAAS-leverancier hiervoor moet inzetten kunnen niet worden doorbelast aan de schemabeheerder Sancties Het niet of niet tijdig overleggen van de zelfverklaring kan leiden tot passende sancties. Mocht gaandeweg een steekproefsgewijze toetsing blijken dat de feitelijke stand van zaken niet overeenstemt met de zelfverklaring en dat aannemelijk is dat de betreffende SAAS-leverancier dit had kunnen weten kan dit leiden tot passende sancties. In deze fase van de volwassenheid van dit certificatieschema is er geen behoefte om het sanctieregime verder uit te werken. Partijen zullen onderling moeten vaststellen wat een passende sanctie is. De schemabeheerder heeft hierbij de rol van liaison / intermediair. 7/40

8 3 EISEN AAN DE FUNCTIONALITEIT 3.1 Bron voor normen SAAS dienstverlening (of ook: cloud dienstverlening) is zodanig nieuw en veelomvattend type dienstverlening dat nog geen wereldwijd geaccepteerde set aan betrouwbaarheidseisen bestaat. Tegelijkertijd zijn er wel initiatieven vanuit de sector zelf (Cloud Security Alliance, Eurocloud) en vanuit andere belangenorganisaties (bijvoorbeeld ISACA of lokale overheden) om te komen tot een gemeenschappelijke standaard. Op het moment van de initiële totstandkoming van dit schema (Q4 2013) heeft de Cloud Security Alliance (CSA) een grote voorsprong op andere initiatieven. Dit is onder andere zichtbaar in de uitwerking van een normenkader voor Cloud dienstverlening, de Cloud Control Matrix 4. Versie 3.0 van de Cloud control matrix is de basis voor de in dit schema voorgestelde normen. 3.2 Verantwoording voor selectie van normen De Cloud Control Matrix (CCM) bestaat uit meer dan 130 normen, verdeeld over 16 domeinen. Op basis van de specifieke functionaliteit van EDU-koppeling en het specifieke risicoprofiel is de keuze gemaakt om uit de volledige set aan normen een minimale basis set te selecteren die als basis normenkader van toepassing is. De selectie van de normen heeft plaatsgevonden op basis van 2 criteria: 1. Negen aspectgebieden die door CSA worden onderkend als meest cruciale dreigingen voor een veilige cloud waartegen effectieve controls moeten worden ingezet 5 : a. Data Breaches b. Data Loss c. Account or Service Hijacking d. Insecure Interfaces and API s e. Denial of Service f. Malicious Insiders g. Abuse of Cloud Services h. Insufficient Due Diligence i. Shared Technology Vulnerabilities CSA heeft zelf een relatie gelegd tussen deze negen aspectgebieden en de maatregelen ( controls ) die een effectieve bescherming vormen tegen deze dreigingen. 4 https://cloudsecurityalliance.org/research/ccm/ 5 The Notorious Nine Cloud Computing Top Threats in /40

9 2. De samenwerkingspartners rondom Edukoppeling hebben daarnaast drie specifieke risicogebieden geïdentificeerd: interoperabiliteit, betrouwbaarheid en privacy. Er zijn hierbinnen vijf aspectgebieden die specifiek in de context van Edukoppeling aanvullend en specifiek als risicogebied worden gezien: a. Interoperabiliteit: i. de services waarmee gegevens met andere ketenpartijen worden uitgewisseld moeten voldoen aan de Edukoppeling transactie-standaard; b. Betrouwbaarheid i. misbruik door eigen (oud-) medewerkers die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de school; ii. vermenging van gegevens met die van andere klanten; iii. leverancier moet een log of audittrail vastleggen per klantomgeving om het uitvoeren van digitaal (forensisch) onderzoek en audits te ondersteunen; c. Privacy i. tussen SAAS-leverancier en de onderwijsinstelling moet een bewerkersovereenkomst (zie Bijlage B) worden afgesloten. Voor deze aspecten heeft de schemabeheerder een relatie gelegd met de maatregelen ( controls ) die een effectieve bescherming vormen tegen deze dreigingen. Op deze manier zijn enkele maatregelen / controls aan het nomenkader toegevoegd. 3.3 Interpretation notes Bij de toepassing van het normenkader kan het voorkomen dat onduidelijkheden bestaan over het begrijpen van de norm in relatie tot de specifieke context van Edukoppeling. In die gevallen waar het noodzakelijk is om een specifieke aanvulling of toelichting te geven worden door de schemabeheerder interpretation notes aan de normbeschrijving toegevoegd. Hierbij wordt er bewust voor gekozen om restrictief te zijn in de aanvullingen, omdat er bij veel aanvullingen op de marktstandaard via een omweg een nieuwe markststandaard wordt gecreëerd. 9/40

10 4 ONDERHOUD VAN DIT CERTIFICATIESCHEMA 4.1 Periodieke evaluatie De eigenaar bespreekt de opzet en de werking van het certificatieschema met alle relevante stakeholders, waaronder minimaal: DUO, Leveranciers, sambo-ict en Kennisnet. Deze samenstelling bepaalt gezamenlijk hoe frequent de inhoud van het schema of het normenkader wordt geëvalueerd. In eerste instantie wordt uitgegaan van een evaluatiefrequentie van tweemaal per jaar (mei en november). 10/40

11 A Inhoudelijke normen en interpretation notes De gedachte achter de zelfverklaring is dat de leverancier transparant is over de mate waarin aan de eisen wordt voldaan. Dit in tegenstelling tot de een onafhankelijke toetsing, waarin deze vaststelling door een derde plaatsvindt. De leverancier dient daarom voor zichzelf te bepalen hoe hij een bepaalde control voor de eigen dienstverlening zou moeten toepassen. De formuleringen in kolommen Control Domain, Control ID en Control Specification zijn overgenomen uit de Cloud Security Agency (CSA) Cloud Control Matrix (CCM) versie 3.0. De controls waarvan het control id eindigt op een a en de control specification in het Nederlands is geschreven zijn specifiek toegevoegd. Toelichting kolom Compliance eis Daar waar een control is gemarkeerd met volledig betekent dit dat de leverancier volledig aan deze control moet voldoen en dat er geen verbeterpunten meer mogen zijn. Daar waar een control is gemarkeerd met deels betekent dit dat verbeterpunten zijn toegestaan. De leverancier moet op termijn aan deze control moet voldoen en op dit moment al deze control in een bepaalde mate moet hebben ingericht. Voor alle controls geldt daarmee dat het niet acceptabel is als er nog helemaal geen maatregelen zijn getroffen om aan deze control te voldoen. De kolom ISO27001:2005 is overgenomen uit de Cloud Security Agency (CSA) Cloud Control Matrix (CCM) versie 3.0 en bevat een mapping naar de volgens CSA van toepassing zijnde paragrafen uit ISO 27001: De kolom Interpretation note is toegevoegd door de schemabeheerder en dient als illustratie / achtergrondbeschrijving van de betreffende control.

12 Control Domain Control Control Specification Compli- ISO : Interpretation note ID ance 2005 eis Application & AIS-01 Applications and interfaces (APIs) shall be designed, A Interface developed, and deployed in accordance with industry A Security acceptable standards (e.g., OWASP for web applications) A Application and adhere to applicable legal, statutory, or regulatory A Security compliance obligations. A A A A A A A AIS-01.a Daar waar partijen kiezen voor een gegevensuitwisseling Volledig Toegevoegd als specifieke eis vanuit conform Edukoppeling moet de thans geldende versie van de de schema eigenaar. transactiestandaard zijn toegepast. Application & AIS-04 Policies and procedures shall be established, and supporting A Interface business processes and technical measures implemented, to A Security ensure protection of confidentiality, integrity, and availability A Data Security / of data exchanged between one or more system interfaces, A Integrity jurisdictions, or external business relationships to prevent A improper disclosure, alteration, or destruction. These policies, A procedures, processes, and measures shall be in accordance A /40

13 with known legal, statutory and regulatory compliance A obligations. Audit AAC-03 An inventory of the organization's external legal, statutory, ISO/IEC Organisatie houdt bij wat de impact is Assurance & and regulatory compliance obligations associated with (and 27001:2005 van nieuwe wet- en regelgeving. Ten Compliance mapped to) any scope and geographically-relevant presence Clause b) aanzien van de impact van nieuwe Information of data or organizationally-owned or managed (physical or 2) privacy wetgeving is de organisatie pro- System virtual) infrastructure network and systems components shall Clause c) actief. Met pro-actief wordt bedoeld dat Regulatory be maintained and regularly updated as per the business 1) een organisatie niet alleen Mapping need (e.g., change in impacted-scope and/or a change in any Clause g) nieuwsbrieven maar ook met compliance obligation). Clause d) gespecialiseerde adviseurs of 6) gesprekspartners afstemt hoe nieuwe Clause richtlijnen zich vertalen naar Clause a-f implementatie in de eigen Clause 7.3 c) 4) bedrijfsvoering. A A A A A AAC- Onderdeel van deze norm is dat een passende Volledig Toegevoegd als specifieke eis vanuit 03a bewerkersovereenkomst is afgesloten, conform het geldende de schema eigenaar. 13/40

14 model. AAC- Onderdeel van deze norm is dat persoonsgegevens door de Volledig Toegevoegd als specifieke eis vanuit 03b leverancier op geen enkele wijze aan derden ter beschikking de schema eigenaar. worden gesteld. Business BCR-12 Policies and procedures shall be established, and supporting Clause Minimaal onderdeel van een retention Continuity & Operational Resilience Retention Policy business processes and technical measures implemented, for defining and adhering to the retention period of any critical asset as per established policies and procedures, as well as applicable legal, statutory, or regulatory compliance obligations. Backup and recovery measures shall be incorporated as part of business continuity planning and tested accordingly for effectiveness. A A policy moet zijn: - welke data is onderdeel van de backup - hoe lang mag welk type data worden bewaard - op welke manier moet data worden vernietigd / verwijderd als deze data niet langer wordt gebruikt / mag worden gebruikt Data Security & DSI-02 Policies and procedures shall be established, and supporting Doel van de policies en procedures Information business processes and technical measures implemented, to moet zijn dat vermenging van gegevens Lifecycle inventory, document, and maintain data flows for data that is met die van andere klanten wordt resident (permanently or temporarily) within the service's voorkomen. Data Inventory / geographically distributed (physical and virtual) applications Flows and infrastructure network and systems components and/or Het is hierbij belangrijk om dit enerzijds shared with other third parties to ascertain any regulatory, te bezien in de relatie tussen School en statutory, or supply chain agreement (SLA) compliance SAAS leverancier, maar ook in de impact, and to address any other business risks associated relatie tussen SAAS leverancier en with the data. Upon request, provider shall inform customer onderwijsketen. (tenant) of compliance impact and risk, especially if customer data is used as part of the services. 14/40

15 Data Security & DSI-04 Policies and procedures shall be established for labeling, A Het labelen moet worden Information handling, and the security of data and objects which contain A geïnterpreteerd als fysiek of Lifecycle data. Mechanisms for label inheritance shall be implemented A elektronisch markeren van data. for objects that act as aggregate containers for data. A Handling / Labeling / Security Policy Data Security & DSI-05 Security mechanisms shall be implemented to prevent data A Doel van de deze mechanismen moet Information leakage. A zijn dat vermenging van gegevens met Lifecycle die van andere klanten wordt voorkomen. Information Leakage Data Security & DSI-06 Production data shall not be replicated or used in non- Volledig A Information production environments. A Lifecycle A A Non-Production Data Data Security & DSI-07 All data shall be designated with stewardship, with assigned A Het moet helder zijn wie de steward is Information responsibilities defined, documented, and communicated. A van de data. Dit is een randvoorwaarde Lifecycle A om vermenging van gegevens met die van andere klanten te kunnen Ownership / voorkomen. Stewardship 15/40

16 Data Security & DSI-08 Policies and procedures shall be established, and supporting A Information business processes and technical measures implemented, A Lifecycle for the secure disposal and complete removal of data from all storage media, ensuring data is not recoverable by any Secure Disposal computer forensic means. Datacenter DCS-04 Authorization must be obtained prior to relocation or transfer A Security of hardware, software, or data to an offsite premises. A Off-Site Authorization Datacenter DCS-08 Ingress and egress points such as service areas and other A Security points where unauthorized personnel may enter the premises A Unauthorized shall be monitored, controlled and, if possible, isolated from Persons Entry data storage and processing facilities to prevent unauthorized data corruption, compromise, and loss. Datacenter DCS-09 Physical access to information assets and functions by users A Security and support personnel shall be restricted. User Access 16/40

17 Encryption & EKM-02 Policies and procedures shall be established, and supporting Clause Deze eis is specifiek van toepassing Key business processes and technical measures implemented, A voor de Key die de SAAS leverancier for the management of cryptographic keys in the service's A zelf gebruikt om gegevens met de Key Generation cryptosystem (e.g., lifecycle management from key A keten uit te wisselen. generation to revocation and replacement, public key infrastructure, cryptographic protocol design and algorithms used, access controls in place for secure key generation, and exchange and storage including segregation of keys used for encrypted data or sessions). Upon request, provider shall inform the customer (tenant) of changes within the cryptosystem, especially if the customer (tenant) data is used as part of the service, and/or the customer (tenant) has some shared responsibility over implementation of the control. Encryption & EKM-03 Policies and procedures shall be established, and supporting A Key business processes and technical measures implemented, A for the use of encryption protocols for protection of sensitive A Sensitive Data data in storage (e.g., file servers, databases, and end-user A Protection workstations) and data in transmission (e.g., system A interfaces, over public networks, and electronic messaging) A as per applicable legal, statutory, and regulatory compliance A obligations. A EKM- Toegang tot (gegevens in) de clouddienst verloopt altijd via Volledig 03.a een HTTPS (SSL/TLS)-verbinding. Governance GRM-01 Baseline security requirements shall be established for A De SAAS leverancier stelt voor intern and Risk developed or acquired, organizationally-owned or managed, A gebruik dergelijke baselines op. 17/40

18 Baseline Requirements Governance and Risk Data Focus Risk Assessments Governance and Risk Policy Enforcement physical or virtual, applications and infrastructure system and network components that comply with applicable legal, statutory and regulatory compliance obligations. Deviations from standard baseline configurations must be authorized following change management policies and procedures prior to deployment, provisioning, or use. Compliance with security baseline requirements must be reassessed at least annually unless an alternate frequency has been established and established and authorized based on business need. GRM-02 Risk assessments associated with data governance requirements shall be conducted at planned intervals and shall consider the following: Awareness of where sensitive data is stored and transmitted across applications, databases, servers, and network infrastructure Compliance with defined retention periods and end-of-life disposal requirements Data classification and protection from unauthorized use, access, loss, destruction, and falsification GRM-07 A formal disciplinary or sanction policy shall be established for employees who have violated security policies and procedures. Employees shall be made aware of what action might be taken in the event of a violation, and disciplinary measures must be stated in the policies and procedures. Clause c) & g) Clause 4.2.3d) Clause & Clause 7.2 & 7.3 A.7.2 A A A Volledig A /40

19 Governance and Risk Risk Assessments Human Resources Background Screening Human Resources Employment Agreements GRM-10 Aligned with the enterprise-wide framework, formal risk assessments shall be performed at least annually or at planned intervals, to determine the likelihood and impact of all identified risks using qualitative and quantitative methods. The likelihood and impact associated with inherent and residual risk shall be determined independently, considering all risk categories (e.g., audit results, threat and vulnerability analysis, and regulatory compliance). HRS-02 Pursuant to local laws, regulations, ethics, and contractual constraints, all employment candidates, contractors, and third parties shall be subject to background verification proportional to the data classification to be accessed, the business requirements, and acceptable risk. HRS-03 Employment agreements shall incorporate provisions and/or terms for adherence to established information governance and security policies and must be signed by newly hired or on-boarded workforce personnel (e.g., full or part-time employee or contingent staff) prior to granting workforce personnel user access to corporate facilities, resources, and assets. Clause c) through g) Clause d) Clause 5.1 f) Clause 7.2 & 7.3 A A A A A A A A Deze eis geldt specifiek in relatie tot de eis dat misbruik door eigen (oud-) medewerkers die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de school moet worden voorkomen. A Deze eis geldt specifiek in relatie tot de A eis dat misbruik door eigen (oud-) medewerkers die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de school moet worden voorkomen. 19/40

20 Human Resources Employment Termination Human Resources Non-Disclosure Agreements Human Resources Roles / Responsibilities Identity & Access Audit Tools Access HRS-04 Roles and responsibilities for performing employment termination or change in employment procedures shall be assigned, documented, and communicated. HRS-07 Requirements for non-disclosure or confidentiality agreements reflecting the organization's needs for the protection of data and operational details shall be identified, documented, and reviewed at planned intervals. HRS-08 Roles and responsibilities of contractors, employees, and third-party users shall be documented as they relate to information assets and security. IAM-01 Access to, and use of, audit tools that interact with the organization's information systems shall be appropriately segmented and restricted to prevent compromise and misuse of log data. A Deze eis geldt specifiek in relatie tot de eis dat misbruik door eigen (oud-) medewerkers die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de school moet worden voorkomen. ISO/IEC Deze eis geldt specifiek in relatie tot de 27001:2005 eis dat misbruik door eigen (oud-) Annex A medewerkers die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de school moet worden voorkomen. Clause 5.1 c) A A A A Doel hiervan is dat vermenging van gegevens met die van andere klanten wordt voorkomen. Doel hiervan is tevens om vast te stellen dat SAAS-leverancier afdoende maatregelen heeft getroffen om per klantomgeving een log of audittrail vast te leggen om het uitvoeren van digitaal en/of forensisch onderzoek en audits te ondersteunen. 20/40

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development (SSD)

Grip op Secure Software Development (SSD) (SSD) De opdrachtgever aan het stuur Versie: 1.03 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteurs M. Koers UWV R. Paans Noordbeek R. van der Veer SIG R. Roukens UWV C. Kok DKTP J. Breeman BKWI Classificatie Publiek

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens

Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens Wet-en regelgeving met betrekking tot het verwerken van gegevens bij gebruik van IT-diensten Samengesteld door Schuberg Philis

Nadere informatie

Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties

Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties www.pwc.nl Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties PwC Nederland Mei 2014 Inhoud Introductie Management Samenvatting Resultaten Deel 1: Overzicht van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015 NedDat Foundation Informatie over het open data proces voor de data aanbieder Datum: januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: De inventarisatie 1.1 Inventariseer de datasets 1.2 De juridische check

Nadere informatie

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY Informatiebeveiliging - nummer 7-2013 13 Mr. dr. M.(Mirjam) H. Elferink is werkzaam als advocaat bij KienhuisHoving in Enschede in de praktijkgroep Intellectuele

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Commissie Integraal Waterbeheer. Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water

Commissie Integraal Waterbeheer. Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water Commissie Integraal Waterbeheer Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water Mei 2000 2 Overzicht rapporten CIW werkgroep Emissies en diffuse bronnen (werkgroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod - eindrapport - drs. K.B.M. de Vaan dr. M. Timmermans

Nadere informatie