BULGARIA. Brussels Press. supplement distributed with

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with"

Transcriptie

1 BULGARIA supplement distributed with Brussels Press

2

3 Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance & Investments 6 Bulgarian National Bank 6 ING 7 EuroIns 8 Piraeus Bank 10 MKB Unionbank 12 International Asset Bank (IAB) 14 ISI Emerging Markets 16 Trade & Industry 18 Bulgarian Chamber of Commerce and Industry 18 Chimimport 19 Ficosota-Syntez 22 Zora 24 Mondi Packaging 26 Energy 28 Maritsa East 29 Kozloduy Nuclear Power Plant 30 KCM Nadin 34 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Goed voor ongeëvenaarde ondersteuning en knowhow De European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) blijft bijdragen tot de ontwikkeling en de ondersteuning van het Bulgaarse convergentieproces na de toetreding tot de EU. Tot dusver investeerde ze 1,4 miljard euro in 105 verschillende projecten, gaande van elektriciteit en energie tot landbouw, infrastructuur, industrie en toerisme. Dit leidde op zijn beurt tot het genereren van bijkomende fondsen vanuit andere bronnen. In totaal konden deze 105 projecten hun voordeel doen met een investering van 5,5 miljard euro. Country director voor Bulgarije, James Hyslop, verklaart dat de EBRD zich in 2007 zal blijven richten op essentiële nationale transport- en stedelijke infrastructuren, op elektriciteitsproductie en -distributie, en op energie-efficiëntie en hernieuwbare energieën. We ijveren voor een betere veiligstelling van de Bulgaarse energievoorziening en van zijn positie als energiecentrum binnen de regio, verduidelijkt hij. James Hyslop In de ondernemingssector zal de EBRD zich concentreren op de versterking van de lokale bedrijfscompetitiviteit, country director op investeringen in vernieuwing en op de blijvende bevordering van hoge normen voor bedrijfsbeheer. Op het vlak van infrastructuren is de EBRD klaar om meer geld te lenen aan gemeenten voor water en afvalwater, stedelijk transport, vast afval en stadsverwarming. De uitdagingen voor investeerders zijn volgens James Hyslop de fysieke infrastructurele noden van het land. Toch geeft hij aan dat Bulgarije op dit vlak een totaal andere reputatie heeft gekregen sinds het begin van de jaren 1990, met een merkbare imagoverbetering op terreinen zoals onroerend goed. Bijgevolg kopen veel Europeanen, voornamelijk uit het VK, vandaag vastgoed in Bulgarije. Pharmaceuticals 36 Ministry of Health 36 Association of Bulgarian Pharmaceuticals Manufacturers (ABPhM) 37 Sopharma 38 Construction & Infrastructure 40 Lindner 41 Evrokamion 42 Holding Company Roads PLC 44 Useful Addresses Bulgaria 46 Tourism 47 ProMobile Bulgaria 48 Sofia Auto 50 Moto-Pfohe 51 Brussels Press is responsible for the contents of this report. Brussels Press is a division of Europress Surveys. Providing unrivalled support and expertise The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) continues to help promote and support Bulgaria s post-accession convergence process. To date it has invested 1.4 billion in 105 different projects, ranging from power and energy to agribusiness, infrastructure, manufacturing and tourism. This in turn has helped to generate additional funds from other sources. In total, these 105 projects have benefited from 5.5 billion in investment. Country director for Bulgaria James Hyslop says that for 2007 the EBRD will continue to focus on key national transport and municipal infrastructure, power generation and transmission, energy efficiency and renewable energy. We are keen to help strengthen Bulgaria s energy security and its position as an energy hub in this region, he points out. In the enterprise sector, the EBRD will focus on enhancing local business competitiveness, investment in innovation and will continue promoting high standards for business conduct. In terms of infrastructure, the EBRD is ready to expand its lending to municipalities for water and waste water, urban transport, solid waste and district heating. The challenges for investors, according to James Hyslop, are the country s physical infrastructure needs. However he indicates that Bulgaria has completely altered its reputation since the early 1990 s, improving its image in markets such as real estate. Consequently many Europeans, particularly from the UK, are now buying property in Bulgaria. Bulgaria - 3

4 Ministry of Foreign Affairs Bulgarije het toonbeeld van stabiliteit in Zuidoost- Europa Bulgarije kan de laatste vijf jaar een duurzame groei voorleggen. Daarbovenop heeft het zijn werkloosheid onder controle en is het erin geslaagd om steeds meer buitenlandse investeringen aan te trekken. Ivailo Kalfin, vicepremier en minister van buitenlandse zaken, legt uit dat Bulgarije op lange termijn een vervolg wil breien aan dit succesverhaal. We mikken vooral op een duurzame ontwikkeling en we willen het huidige tempo van hervormingen aanhouden. Op die manier zorgen we voor een vruchtbare businessomgeving in heel Bulgarije, aldus Ivailo Kalfin. Bulgarije heeft heel wat mooie troeven voor buitenlandse investeerders dankzij zijn ligging op het kruispunt tussen Europa en Azië, de uitgebreide talenkennis van de Bulgaren, de lage businesskosten en de speciale financiële stimuli voor investeerders uit de andere EU-lidstaten. In 2006 heeft Bulgarije heel wat directe buitenlandse investeringen ontvangen. De inter- Ivailo Kalfin vicepremier en minister nationale gemeenschap ziet dus in dat van buitenlandse zaken Bulgarije niet alleen veel potentieel heeft als handelspartner, maar ook dat het geografisch gezien ideaal gelegen is, zegt Ivailo Kalfin. Naast zijn economische ontwikkeling neemt Bulgarije stilaan ook de rol op van stabiliserende factor in de Zwarte Zeeregio en in heel Zuidoost-Europa. Bulgarije is een toonbeeld van stabiliteit, dat de hele regio zal helpen bij het behalen van de internationale standaarden, beweert Ivailo Kalfin. Er blijven nog een paar uitdagingen voor de toekomst: moderniseren van de infrastructuur, investeren in menselijk kapitaal en opdrijven van de arbeidsproductiviteit. Maar Bulgarije mag vooral het ontwikkelingstempo niet laten zakken, zegt Ivailo Kalfin. De energiesector krijgt de absolute prioriteit, want de kerncentrale in Kozloduy moest gesloten worden. Op dit moment bouwen we energiecentrales om het verlies van de twee reactoren van Kozloduy op te vangen. Algemeen gesproken werkt de Bulgaarse regering hard om het imago van het land op te poetsen. Ivailo Kalfin zegt: We hadden geen goed imago, maar we pakken de corruptie nu veel harder aan en we zorgen ervoor dat we de Europese standaarden op alle vlakken halen. Wanneer investeerders ons land bezoeken, zullen ze zien dat Bulgarije heel wat troeven heeft. Bulgaria an anchor of stability in Southeastern Europe Bulgaria has achieved sustainable growth for five years in a row while reducing its unemployment rate and attracting inc- Sofia reasing foreign investments. Ivailo Kalfin, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, explains that Bulgaria is now focusing on maintaining this success story over the long term. Our main goal is to ensure sustainable development and maintain the pace of reform, which will improve the business environment in Bulgaria on lasting basis, he says. Bulgaria offers outstanding potential for foreign investors thanks to its location at the crossroads of Europe and Asia, its multilingual workforce, its attractive costs of doing business and special incentives for investors from EU Member States. Foreign direct investment in Bulgaria was very high in 2006 and shows that the international community realizes our potential not only as a trade partner but also as an ideal location, Ivailo Kalfin says. Along with its economic development, Bulgaria is also establishing a role as a force for stability in the Black Sea region and in Southeastern Europe in general. Bulgaria is an anchor of stability and will help the region achieve international standards, Ivailo Kalfin believes. Challenges for the future include upgrading infrastructure, investing in human capital and increasing labour productivity. Most of all, Bulgaria should not slacken the pace of development, Ivailo Kalfin says. The energy sector is a top priority as well, especially as Bulgaria constructs facilities to replace two units of the Kozloduy nuclear power plant that had to be closed. Overall, the government is working to boost Bulgaria s image. Ivailo Kalfin says, Our past image was not very positive, but we have been stressing the fight against corruption and we are also making sure we reach European standards in all areas. Investors should visit us, and they will realize all the opportunities Bulgaria has to offer. 4 - Bulgaria

5 Invest Bulgaria Promotie van Bulgarije in de wereld Invest Bulgaria, het overheidsagentschap dat verantwoordelijk is voor het aantrekken van investeringen, werkt nauw samen met binnenlandse en buitenlandse partners. In de voorbije drie jaar ondersteunde het projecten ter waarde van 3,2 miljard euro, die in totaal jobs zullen creëren. Daaronder vallen zowat 35 projecten ter waarde van meer dan 35 miljoen euro. Als one-stop-shop voor investeerders vervult Invest Bulgaria een aantal functies. Het kan bureaucratische en administratieve assistentie verlenen, onderhandelen over de aankoop van grond voor investeerders, en infrastructurele ondersteuning bieden voor industriezones of verschillende gemeenten. Stoyan Stalev President Stoyan Stalev stelt dat de belangrijkste investeerders in Bulgarije president steeds afkomstig zijn geweest uit de EU en de VS, hoewel er een groeiende belangstelling is vanuit Rusland, Turkije, China en Japan. In het licht van de educatieve belangen van Bulgarije is het voor ons interessant om investeringen binnen te halen uit EU-landen, vertelt Stoyan Stalev. We willen graag de Europese bedrijfsprincipes en -gewoonten leren kennen. Hij omschrijft Bulgarije als een toplocatie in de regio op het vlak van transport, energiecorridors en handelsfaciliteiten. We vormen de zuidoostelijke grens van de Europese Unie, licht hij toe. We vormen een kruispunt tussen de Balkan, Turkije, het Midden-Oosten, Rusland en de naburige Zwarte Zeeregio. Dit is een voordeel voor buitenlandse investeerders uit de EU en uit het oosten. Invest Bulgaria is voorstander van een samenwerking tussen overheid, reclameadviesbureaus en privébedrijven om het land te promoten. Stoyan Stalev zou ook de 1,3 miljoen goed opgeleide jongeren willen terughalen die Bulgarije hebben verlaten om te gaan werken of studeren in de EU. We moeten het geloof van investeerders in Bulgarije versterken en we moeten opnieuw het vertrouwen wekken van Bulgaren die in het buitenland studeren of werken, voegt hij eraan toe. We willen reclame maken voor Bulgarije als een prima plek voor investeringen, zodat onze populariteit in heel de wereld toeneemt. Promoting Bulgaria to the world Invest Bulgaria, the government agency responsible for attracting investment, works closely with both domestic and foreign partners. Over the past three-year period, it has supported projects worth 3.2 billion, which will create a total of 15,000 jobs. Of these, around 35 projects are worth more than 35 million. As a one-stop shop for investors, Invest Bulgaria has a number of functions. It can provide bureaucratic and administrative assistance, negotiate the acquisition of land for investors, and provide infrastructure support for industrial zones or different municipalities. President Stoyan Stalev points out that major investors in Bulgaria have always come from the EU and the US, although there is growing interest from Russia, Turkey, China and Japan. Our interest in terms of educational purposes for Bulgaria is to bring in investment from EU countries, says Stoyan Stalev. We are keen to learn European business morals and habits. He describes Bulgaria as having a top location in the region in terms of transportation, energy corridors and trade facilitation. We are the southeast border of the European Union, he comments. We are at the crossroads of the Balkans, Turkey, the Middle East, Russia and the neighbouring Black Sea region. This is an advantage for foreign investors from the EU and from the east. Invest Bulgaria is keen for the government, promotional agencies and private businesses to work together to promote the country. Stoyan Stalev would also like to attract back the 1.3 million well-educated young people who have left Bulgaria to work or study in the EU. Building of the National Assembly We need to increase the confidence of investors in Bulgaria, and attract the trust of Bulgarians who are studying or living abroad, he comments. We should advertise Bulgaria as a good place for investment, to increase our popularity globally. Bulgaria - 5

6 Finance & Investments Financiën & Investeringen Bulgarian National Bank Centrale bank promoot transparantie en internationale normen De Bulgaarse Nationale Bank (BNB) speelt een kapitale rol in de pogingen van Bulgarije om een productieve EU-lidstaat te worden. Zoals Ivan Iskrov, de gouverneur van de bank, verklaart: De doelstellingen van de centrale bank bestaan erin Bulgarije binnen de eurozone te brengen en transparantie en internationale normen te promoten. Deze strategie is, samen met de supervisie door het IMF over de financiële sector van het land, heel geruststellend gebleken voor buitenlandse investeerders en belangrijke handelspartners, waaronder Duitsland, België, Frankrijk en het VK. De taken van de BNB omvatten ook de supervisie van de banksector en de bank heeft hard gewerkt om de sector op het niveau van de EU-normen te tillen. We moesten de mensen opvoeden inzake de nieuwe normen. Vandaag behoort dit land tot de best gereguleerde ter wereld, dankzij de steun van onze grote internationale partners en de uitwisseling van knowhow met hen, vertelt Ivan Iskrov. Hij voegt eraan toe dat de BNB een wekelijks rapport uitbrengt over haar balans; ze is daarmee de enige centrale bank ter wereld die dat doet. De Bulgaarse banksector, die nu volledig is geprivatiseerd, is gezond en doet het erg goed. Bulgarije heeft gedurende meerdere jaren voldaan aan vier van de vijf Maastricht-criteria en we hebben een voortdurend dalende verhouding tussen schulden en vermogen gekend, stelt Ivan Iskrov. Hij voegt eraan toe dat privébanken, waaronder Unicredit, BNP Paribas en ING, behulpzaam zijn geweest bij het bewerkstelligen van het succes van de sector. Tot de uitdagingen voor de banksector in de toekomst behoren de interestvoeten op lange termijn, de inflatie en externe factoren zoals de stijgende olieprijzen. Wat de langetermijnstrategieën van Bulgarije betreft, zegt Ivan Iskrov: We zijn vertrokken van nul en in één generatie tijd zijn we gekomen tot een complete omvorming van de Bulgaarse economie. Ons grootste probleem is er een van perceptie. We moeten ons land beter verkopen. Ik ben trots op onze verwezenlijkingen, en Bulgarije behoort vandaag tot de snelst groeiende landen in de EU. Het zal nog even duren, maar we zijn op de goede weg. Central Bank promotes transparency and international standards The Bulgarian National Bank (BNB) is playing a key role in helping Bulgaria to become a productive EU member. As Ivan Iskrov, the bank s governor, explains, The central bank s goals are to bring Bulgaria into the euro zone and to promote transparency and international standards. This strategy, along with the IMF s supervision of the country s financial sector, has been very reassuring for foreign investors and main trade partners, which include Germany, Belgium, France and the UK. The BNB s tasks also include supervision of the banking sector, and the bank has been working hard to bring the sector up to EU standards. We had to educate people about the new standards, and now this country is among the best regulated in the world, thanks to the support from and exchange of knowledge with our major international partners, Ivan Iskrov says. He adds that the BNB publishes a weekly report on its balance sheet, the only central bank in the world to do so. Bulgaria s banking sector, which is now fully privatized, is sound and thriving. Bulgaria has met four out of five Maastricht criteria for several years, and we have had a constantly decreasing debts-to-equity ratio, Ivan Iskrov points out. He adds that private banks, including Unicredit, BNP Paribas and ING, have been instrumental in bringing about the sector s prosperity. Challenges for the banking sector in the future include long-term interest rates, inflation, and external factors like rising oil prices. Concerning Bulgaria s long-term strategies, Ivan Iskrov says, We started from zero, and in one generation we completed the entire transformation of Bulgaria s economy. Our main problem is perception. We need to sell our country better. I am proud of our achievement, and Bulgaria is now among the fastest-growing countries in the EU. It will take time but we are on the right path. 6 - Bulgaria

7 Jan Willem Overwater country manager Bulgaria ING ontwikkelt nog meer diensten voor zakelijke klanten De wereldwijde groep ING begon in 1994 met het aanbieden van financiële diensten in Bulgarije. In 2001 bood ze haar eerste Bulgaarse pensioenfonds aan en in 2006 werd het aanbod uitgebreid met levensverzekeringen. Vandaag behoort ING tot de top van de financiële dienstverleners in Bulgarije. Jan Willem Overwater, country manager van ING voor Bulgarije, licht toe dat de lokale financiële dienstensector na de privatisering snel volwassen geworden is en dat ING mee evolueert met de veranderingen op de markt. Enkele jaren geleden was er in Bulgarije geen sprake van diversificatie en toegevoegde waarde, maar nu zijn wij klaar voor een respectabele markt met respectabele klanten, zegt hij. Een van ING's belangrijkste strategieën is de ontwikkeling van internationale partnerschappen. Het is in die context dat het bedrijf een partnerschap aangegaan is met Piraeus Bank. De dienstverlening aan ING's particuliere bankklanten in Bulgarije zal verlopen via Piraeus Bank Bulgarije, terwijl Piraeus de levensverzekerings- en pensioenproducten van ING zal distribueren via zijn eigen filialennetwerk. Dankzij deze overeenkomst kan ING zich meer concentreren op zijn dienstverlening aan ondernemingen en overheidsorganen ('wholesale banking') en kan het nog meer producten en diensten ontwikkelen, met name producten en diensten die verband houden met bedrijfsfinanciën, beursintroducties (IPO's) en beleggingen. Het filiaal van ING Bank in de Bulgaarse hoofdstad Sofia is gespecialiseerd in dienstverlening aan grotere zakelijke klanten in plaats van kleine en middelgrote ondernemingen. Het klantenbestand van het filiaal omvat multinationals en grotere lokale bedrijven. Jan W. Overwater voegt er aan toe dat hij ING's activiteiten al heeft geherstructureerd om de productiviteit en efficiëntie op te voeren en de kosten te verlagen, en dat ING zich blijft focussen op klanttevredenheid. Het is door onze klantendienst dat wij ons van onze concurrenten onderscheiden, zegt hij. Momenteel positioneert ING zichzelf om diensten te verlenen aan buitenlandse investeerders die zich op de markt begeven in gerichte sectoren, waaronder deze die betrokken zijn bij grote infrastructuurprojecten. ING heeft een langetermijnengagement tegenover Bulgarije en steunt een aantal lokale initiatieven, zoals het ambitieuze Perperikon-project om een historische site die verband houdt met Alexander de Grote te promoten. ING heeft zelfs een website over Perperikon gemaakt. Dit project kan enorm bijdragen tot het cultuurtoerisme in Bulgarije, aldus Jan W. Overwater. ING developing even more services for corporate clients Global group ING entered the Bulgarian financial-services market in 1994, offered its first Bulgarian pension fund in 2001 and began to offer life insurance services in Today, ING is ranked among the top financial services firms in the country. Jan Willem Overwater, ING s country manager for Bulgaria, explains that the local financial services sector matured rapidly following privatization and that ING is evolving to reflect market changes. Diversification and added value did not make sense a couple of years ago in Bulgaria, but now we are ready to have a serious market for serious clients, he says. One of ING s key strategies is to develop international partnerships, and the firm has formed a partnership with Piraeus Bank through which ING s retail banking clients in Bulgaria will be served by Piraeus Bank Bulgaria while Piraeus will distribute ING s life-insurance and pension products through its own branch network. The agreement allows ING to focus more fully on its wholesale banking activities and to develop even more products and services, particularly concerning corporate finance, IPOs and investments. ING Bank Sofia Branch Bulgaria specializes in serving larger corporate clients rather than small and medium-sized enterprises, and its client list includes multinationals and larger local firms. Jan W Overwater adds that he has already restructured ING s operations to boost productivity and efficiency while lowering costs, and that the company continues to focus on satisfying its clients. We differentiate ourselves from our competitors through our customer service, he says. ING is positioning itself to serve foreign investors entering the market in targeted sectors, including those involved in major infrastructure projects. ING has made a long-term commitment to Bulgaria and supports a number of local initiatives, including the ambitious Perperikon project to promote a historic site associated with Alexander the Great. ING developed and maintains a web site on Perperikon. This project has huge potential for cultural tourism in Bulgaria, Jan W Overwater believes. Bulgaria - 7

8 Finance & Investments EuroIns Dynamische leider uit verzekeringssector verwelkomt internationale partnerships EuroIns, een van de eerste ondernemingen die een licentie verwierven voor het aanbieden van verzekeringsdiensten in Bulgarije, blijft marktleider op zijn terrein dankzij vernieuwende strategieën en een toegewijd team dat reeds aan het hoofd van de onderneming staat sinds de oprichting in EuroIns staat bekend om zijn transparantie en zijn betrouwbare dienstverlening. De onderneming realiseerde een jaarlijkse groei van 37%, met een groei van 20% in het eerste kwartaal van 2007 ten opzichte van het eerste kwartaal van Zoals Kiril Boshov, voorzitter van de raad van bestuur van de EuroHold-groep en van EuroIns, het stelt: EuroIns valt op als een van de meest dynamische verzekeringsmaatschappijen in de algemene verzekeringssector. EuroIns onderscheidt zichzelf met uiteenlopende aanbiedingen zijn portfolio bevat ongeveer 40 producten en met zijn bereidheid om de uitdagingen van de EU-markt aan te gaan, door zowel in eigen land als in het buitenland uit te breiden. EuroIns distilleert synergie en potentieel uit zijn inkapseling in de EuroHold-groep, die verder EuroFinance (een van de grootste makelaars/dealers in Bulgarije met een ruime toegang tot buitenlandse kapitaalmarkten en FX-trading), EuroLease Auto (autoleasing, waaronder de Budget-franchise) en activiteiten op het vlak van ziekteverzekeringen omvat. Dankzij de overname door de holding van diverse populaire autoverdelers van bekende merken steekt EuroIns boven de concurrentie uit met zijn one-stop-shop autoservices kopen, leasen en verzekeren van auto s. EuroIns werkt reeds samen met tal van Europese ondernemingen, waaronder luchtvaartmaatschappijen betreffende reisverzekeringen, alsook banken en vastgoedmaatschappijen. De onderneming verwelkomt ook nieuwe vennootschappen, zoals gezamenlijke reclame- en marketingactiviteiten. Kiril Boshov voegt eraan toe: We zoeken EU-verzekeringsmakelaars die ons kunnen vertegenwoordigen en we zouden graag partners vinden die ons kunnen helpen bij de ontwikkeling van onze IT-infrastructuur. EuroIns verwelkomt ook een samenwerking met internationale adviesbureaus met het oog op een verdere verbetering van zijn operaties. EuroIns zal binnenkort verzekeringsdiensten aanbieden in Griekenland, Roemenië, Spanje, Italië, België, Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk. Kiril Boshov zegt daarover: Wil een Bulgaarse verzekeringsmaatschappij succes kennen in het buitenland, dan moet ze een behoorlijk actief vermogen bezitten, naast een solide ondersteuning vanwege de wetgevende overheidsinstanties, de nodige licenties om in het buitenland actief te zijn, goede contacten en een ervaren team. Wij hebben het allemaal. Ons team vormt in feite onze grootste competitieve troef. Kiril Boshov voorzitter van de raad van bestuur Wat de toekomst betreft, besluit Kiril Boshov: Bulgarije moet trots zijn op wat we hebben bereikt. We moeten nu maar eens grotere doelen gaan vooropstellen, als land én als onderneming. Kiril Boshov, CEO EuroHold Bulgarije Dynamic insurance sector leader welcomes international partnerships EuroIns, one of the first companies licensed to offer insurance services in Bulgaria, remains a leader in its field thanks to innovative strategies and a dedicated team that has headed the company since its founding in EuroIns is known for transparency and reliable service, and has been achieving annual growth of 37%, with 20% growth in the first quarter of 2007 compared to first-quarter Bulgaria

9 As Kiril Boshov, chairman of the board of the EuroHold group and of EuroIns, points out, EuroIns stands out as one of the most dynamic insurance companies in the general insurance sector. EuroIns distinguishes itself with the diversity of its offerings its portfolio includes around 40 products and its willingness to embrace the challenges of the EU market by expanding both at home and abroad. EuroIns derives synergy and breadth through being part of the EuroHold group, which includes EuroFinance (one of the largest brokers/dealers in Bulgaria along with broad access to foreign capital markets and FX trading), EuroLease Auto (auto leasing, including the Budget franchise) and health-insurance operations. Thanks to the Holding s acquisition of several popular and premium-brand auto dealerships EuroIns stands out from the competition for its one-stop-shop auto services buying, leasing and insuring cars. Having partnered with many European companies, including airlines concerning travel insurance, as well as banks and real estate firms, EuroIns welcomes new partnerships, like joint advertising and marketing efforts. Kiril Boshov adds, We are also looking for EU insurance brokers to represent us, and we would like to find partners to help us advance our information technology infrastructure. EuroIns also welcomes cooperation with international consulting firms to help the company further improve its operations. EuroIns will soon be offering insurance services in Greece, Romania, Spain, Italy, Belgium, Austria, Germany and France. As Kiril Boshov points out, For a Bulgarian insurance company to succeed abroad, it must have strong equity capital, strong support from the government regulatory bodies, the license to operate abroad, good contacts and an experienced team. We have all this. Our team, in fact, is our competitive edge. As for the future, Kiril Boshov concludes, Bulgaria needs to be proud of what we have accomplished, and we need to have bigger targets as a country as well as for our company. Kiril Boshov, CEO EuroHold Bulgaria Bulgaria - 9

10 Finance & Investments Piraeus Bank Leider banksector breidt kantorennetwerk uit Piraeus Bank, de belangrijkste Griekse bank, zette in 1994 de eerste stappen op de Bulgaarse markt via het in 1999 overgenomen Xiosbank. In 2006 rondde de bank een fusie met Eurobank af en breidde zo haar Bulgaarse netwerk uit. Onder de vlag van Piraeus Bank Bulgaria zet de bank haar uitbreiding voort. Met haar netwerk van 71 kantoren in Bulgarije heeft de bank een stevige reputatie opgebouwd in bedrijfs- en particuliere dienstverlening en in speciale diensten voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's). Athanasios Koutsopoulos CEO en vicevoorzitter Athanasios Koutsopoulos, CEO en vicevoorzitter: We willen ons netwerk de komende twee à drie jaar uitbreiden tot 120 à 130 kantoren en 10% van de markt veroveren. Het is ons doel om een universele bank te zijn die een ruime waaier van producten biedt aan bedrijfs-, KMOen particuliere klanten. Piraeus Bank heeft Duitse, Italiaanse, Britse, Griekse en Bulgaarse klanten. De bank verwacht de komende vijf jaar een sterke groei in haar activiteiten in de vastgoedsector en plant de oprichting van een speciale afdeling die zich zal toeleggen op financiële diensten voor bedrijven en producten voor het verhandelen van aandelen. De Bulgaarse banksector is ervaren en wordt gedomineerd door buitenlandse banken. Athanasios Koutsopoulos licht toe hoe Piraeus Bank er in geslaagd is om haar stevige positie in deze concurrentiële markt te verwerven: We zijn de concurrentie steeds een stap voor. We hadden al jarenlang ervaring in Griekenland en in andere landen, en we zijn erin geslaagd om ons aan te passen aan de Bulgaarse markt. We hebben inzicht in de behoeften van onze Bulgaarse klanten, zijn zeer flexibel en kunnen snel beslissen, op elk niveau. Athanasios Koutsopoulos is ervan overtuigd dat de Bulgaarse markt nog veel potentieel heeft. Als reden voor het langetermijn-engagement van de Piraeus Bank in Bulgarije haalt hij enkele factoren aan, zoals de gestage economische groei, de stabiele regering en de aantrekkelijke investeringsimpulsen zoals belastingvoordelen. De Bulgaarse markt is klein, maar ze biedt veel investeringskansen, zegt hij. In de toekomst wil de bank nog meer naambekendheid in de regio en in de rest van de wereld. Vier jaar geleden hadden ze in Bulgarije nog nooit van Piraeus Bank gehoord. Vandaag zijn we hier een van de bekendste banken. Nu is het ons doel om wereldwijd nog bekender te worden, aldus Athanasios Koutsopoulos. Banking sector leader expanding branch network Greek banking-sector leader Piraeus Bank entered the Bulgarian market in 1994 through Xiosbank, which it acquired in 1999, and in 2006 the bank finalised a merger with Eurobank to expand its network in Bulgaria. Now operating as Piraeus Bank Bulgaria, the bank plans continued expansion. With a network of 71 branches throughout the country, the bank has established a strong reputation for its corporate and retail services and for its special services for small and medium-sized enterprises (SMEs). Athanasios Koutsopoulos, CEO and vice chairman, explains, We plan to expand our network to 120 to 130 branches over the next two to three years, and to have a 10% market share. We aim to be a universal bank that offers all types of products to our corporate, SME and retail clients. Piraeus Bank serves clients from Germany, Italy, the UK and Greece as well as the local market. It anticipates strong growth in its activities in the real estate sector over the next five years and plans to establish a special division devoted to corporate banking and products related to IPOs. The Bulgarian banking sector is mature and dominated by foreign banking interests. Explaining how Piraeus Bank has achieved its success in this competitive market, Athanasios Koutsopoulos says, We are a step ahead. We have had extensive experience in Greece and other countries in the region, 10 - Bulgaria

11 and we have been able to adapt to the local market in Bulgaria. We understand the needs of our clients here, and we have very high flexibility to make fast decisions on every level. Athanasios Koutsopoulos is very positive about the potential of the Bulgarian market. He cites the country s continued economic expansion, stable government, and attractive investment incentives, including tax breaks, as reasons why Piraeus Bank has made a long-term commitment to Bulgaria. Bulgaria is a good opportunity for investment even though it is a small market, he says. As for the future, the bank wants to become better known regionally and worldwide. Four years ago, no one in Bulgaria knew what Piraeus Bank was. Today, Piraeus Bank is one of the best-known banks here. We aim to have a stronger global presence in the future, Athanasios Koutsopoulos concludes. Bulgaria - 11

12 Finance & Investments MKB Unionbank Klantgerichte bank plant belangrijke uitbreiding MKB Unionbank, opgericht in 1994, geniet een sterke reputatie dankzij zijn uitmuntende service. In mei 2006 kocht de MKB Bank, een deel van de Bayerische Landesbank Group, 60% van het aandelenkapitaal van de voormalige Unionbank. Nu bezit de EBRD 6%. De bank specialiseert zich in de ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO s), de sterkst groeiende sector in de Bulgaarse economie. De MKB Unionbank maakt deel uit van een netwerk van meer dan 600 banken in ongeveer 100 landen. Zo kunnen hun klanten op een makkelijke Maria Ilieva wijze overal ter wereld betalingen verzenden en directeur ontvangen. Volgens directeur Maria Ilieva wordt de MKB Unionbank in Bulgarije gezien als een Duitse bank en is ze vooral geliefd bij Duitse beleggers. Duitse beleggers willen een plaatselijke partner, we staan tot hun beschikking, zegt ze. Ze benadrukt de competitieve aard van de bank en zegt: Onze combinatie van onbeperkte middelen, hoogopgeleid personeel, uitmuntende service, aangepaste producten en belangrijke leningen kan niet zo makkelijk voorgelegd worden door andere banken. In de toekomst wil de MKB Unionbank uitbreiden tot een netwerk van ongeveer 100 filialen waaronder 50 nieuwe kantoren die retail services zullen aanbieden terwijl ze toch hun persoonlijke klantenservice zullen behouden. Zoals de nieuwe reclamecampagne benadrukt, de MKB Unionbank is er speciaal voor u, de klant. Het cliënteel van de Bank bestaat uit internationale en grote nationale bedrijven, institutionele en particuliere beleggers, de overheid, gemeenten en leasebedrijven. Vorig jaar werd het zoveelste succesjaar voor de MKB Unionbank. De jaarlijkse groei van de totale activa was 27,5% in vergelijking met De Bank is er trots op een nettogroei van 28,2% op de kredietportefeuille te kunnen aankondigen. De deposito s stegen met meer dan 55,5%. De MKB Unionbank streeft ernaar zijn middelen en marktaandeel te verdriedubbelen tegen eind Maria llieva prijst haar personeel en zegt: We zijn ervan overtuigd dat de professionele expertise van ons enthousiaste team de sleutel is tot ons aanbod van meest kwaliteitsvolle service. We willen verder uitbreiden en ons productengamma verbeteren voor zowel de bedrijven als de particulieren, samen met onze vennoot EBRD. De hoofdaandeelhouder van de MKB Unionbank, de Hongaarse MKB Bank, is marktleider in bedrijfsleningen met totale activa van 6,5 miljard euro. De Bayerische Landesbank is een vooraanstaande bankgroep in Duitsland die optreedt als centrale bank voor de Beierse Spaarbanken en voor de vrije staat Beieren. Customer-focused bank plans significant expansion MKB Unionbank, established in 1994, enjoys a strong reputation for its world-class service. In May 2006 MKB Bank, a part of Bayerische Landesbank Group, bought 60% of the shareholder capital of former Unionbank. Now owned 6% by the EBRD, the bank specialises in support to small and medium-sized enterprises (SMEs), the fastestgrowing sector in the Bulgarian economy. MKB Unionbank is part of a network of more than 600 banks in around 100 countries, allowing its clients to send and receive payments easily throughout the world. In Bulgaria, according to CEO Maria Ilieva, MKB Unionbank is perceived as a German bank and is particularly popular among German investors. German investors want a local partner, and here we are, she explains. Defining the bank s competitive edge, she adds, Our combination of unlimited resources, well-trained staff, worldclass service, tailor-made products and significant loans cannot easily be proposed by other banks. Credit line for 25 million of MKB Unionbank financing onlent retailer Plus (Maria Ilieva and Rainer Wendelberger - Manager of Plus) In the future, MKB Unionbank aims to expand its network to some 100 branches, including 50 new offices that will provide retail services, while maintaining its personalised customer service. As its new advertising campaign highlights, MKB Unionbank is especially for you, the client Bulgaria

13 Contract between Deutsche Leasing (Georg Hasnsjuergens - General Manager) and MKB Unionbank Customers of the Bank are international and large domestic companies, institutional and private Investors, government, municipalities, leasing companies. For MKB Unionbank last year was another successful year. The annual growth of the total assets was 27.5%, compared with The Bank is proud to declare a 28.2% net growth of the credit portfolio. The deposits grew more than 55.5%. MKB Unionbank aims to triple its assets and market share by the end of Praising her staff, Maria Ilieva comments, We believe that the professional expertise of our enthusiastic team is the key to providing the highest-quality services. We will continue to expand and improve our range of products for both companies and individuals together with our partner EBRD. The main shareholder of MKB Unionbank - Hungarian MKB Bank is a market leader in corporate lending with total assets 6.5 billion. Bayerische Landesbank is a leading bank group in Germany, acting as central bank for Bavarian Savings Banks and for the Free State of Bavaria. Bulgaria - 13

14 Finance & Investments International Asset Bank (IAB) Dynamische lokale bank zoekt Europese partners De International Asset Bank (IAB) vormt een illustratie van het small is beautiful -principe. Anders dan grotere lokale banken concentreert IAB zich op het snel verwerken van verzoeken en het garanderen van een uitzonderlijke persoonlijke dienstverlening. Zoals Elen Georgiev, chairman en chief executive officer, het stelt: Onze benadering is persoonlijk en individueel. We hebben een aanzienlijke groei laten optekenen inzake activa en winst omdat tal van cliënten van andere banken ervoor hebben gekozen naar ons over te stappen. Wij hebben minder administratieve lasten te verwerken dan grotere Elen Georgiev banken en we kunnen een krediet toekennen in maximaal zeven chairman en CEO dagen. IAB is gespecialiseerd in het bedienen van bedrijven, vooral de kleine en middelgrote ondernemingen die de lokale bedrijfswereld domineren. Bovendien telt de bank diverse grotere ondernemingen en onder meer 16 lokale gemeenten onder haar cliënten. De bank streeft ook naar een ver- dere ontwikkeling van haar dienstverlening voor privébankieren. IAB werkt met de EU-pretoetredingsfondsen ISPA, PHARE en SA- PARD en heeft een Europrogram-team opgericht om lokale gemeentebesturen bij te staan in hun voorbereiding op de EU-toetreding. Wij vormen een one-stop shop voor EU-projecten, verklaart Elen Georgiev. Na de uitbouw van een solide lokaal bestand kijkt IAB momenteel naar het buitenland voor partnerships die de bank kunnen helpen bij het realiseren van nieuwe doelen. Elen Georgiev licht dit toe: We zoeken partners, vooral in West-Europa. We hebben reeds een gesyndiceerde lening opgestart met Raffaissen Bank en we zouden graag relaties aanknopen met Russische banken, omdat de Russische markt erg belangrijk is voor Bulgarije. IAB maakt vandaag een sterke groeifase door. De bank zou ook graag partners vinden die financiële steun kunnen bieden voor haar plan om haar technologische voorzieningen te upgraden, met inbegrip van de software. De bank streeft verder naar het inzetten van een gespecialiseerd team dat moet bijdragen tot haar merkbekendheid en promotie Bulgaria

15 IAB heeft uitstekende vooruitzichten voor de toekomst. Elen Georgiev verwacht dat de bank tussen nu en 2010 haar nettowinsten zal opdrijven met 30% per jaar en haar activa met 25% per jaar. Hij besluit: We hebben inmiddels een reputatie gevestigd als dynamische, snelle en flexibele instelling. Ons doel bestaat erin duurzame relaties tot stand te brengen met onze cliënten en onze partners. Dynamic local bank seeks European partners International Asset Bank (IAB) illustrates the small is beautiful principle. Unlike larger local banks, IAB focuses on processing requests quickly and providing exceptional personal service. As Elen Georgiev, chairman and chief executive officer, points out, Our approach is personal and individual. We have registered a significant growth in assets and profits because many clients of other banks have chosen to come to us. We have less red tape to deal with than larger banks do, and we can provide credit in a maximum of seven days. The bank specialises in serving corporate clients, particularly the small and medium-sized enterprises that dominate the local business sector. In addition, IAB serves larger firms and 16 local municipalities, among others, and is looking into developing its private banking services. IAB is working with the EU pre-accession funds ISPA, PHARE and SAPARD, and has created a Europrogram team to help local municipalities prepare for EU accession. We are a one-stop shop for EU projects, Elen Georgiev points out. Having established a strong local base, IAB is now looking abroad for partnerships to help it achieve new goals. Elen Georgiev explains, We are looking for partners, particularly in western Europe. We have already launched a syndicated loan with Raffaissen Bank and are looking to establish relationships with Russian banks, because the Russian market is very important for Bulgaria. Now in a strong growth phase, IAB would also like to find partners to provide financial support for its plan to upgrade its technologies, including its software. The bank also aims to employ an expert team to help with branding and promotion. IAB has outstanding prospects for the future. Elen Georgiev anticipates that the bank will expand its net profits by 30% per year and its assets by 25% per year between now and He concludes, We have established a reputation for being dynamic, fast and flexible. Our goal is to create relationships built to last with our clients and partners. Bulgaria - 15

16 Finance & Investments ISI Emerging Markets Lokale informatie. Internationaal voordeel. Een Euromoney Institutional Investor -onderneming Hoewel overgangseconomieën - zoals in Bulgarije en andere landen in Zuidoost-Europa - zowel buitenlandse als binnenlandse investeerders steeds vaker aantrekkelijke investerings- en uitbreidingskansen bieden, zijn velen onder hen tot voor kort de kat uit de boom blijven kijken. Vaker wel dan niet was dit te wijten aan het ontbreken van elk inzicht in, maar ook aan een ernstig gebrek aan transparantie van de lokale markten zelf, wat resulteerde in een beperkte toegang tot informatie over ondernemingen en sectoronderzoek, risico s verbonden aan onderontwikkelde, relatief kleinschalige en soms gefragmenteerde markteconomieën en een zwakke controle op de naleving van wetten en voorschriften. Het zal dan ook niemand verwonderen als ik hier zeg dat een van de belangrijkste barrières voor het investeren in ontluikende markten, de inconsequente beschikbaarheid en wisselende kwaliteit van zelfs de meest rudimentaire informatie voor tal van deze markten is. Dat is iets waar ISI Emerging Markets sinds haar oprichting 10 jaar geleden iets aan heeft willen doen, een opzet waarin de onderneming overigens ondertussen ook met verve geslaagd is. Met haar vestigingen in meer dan 20 landen over de hele wereld, die 70 snelgroeiende overgangseconomieën op de voet opvolgen, is ISI ondertussen immers uitgegroeid tot een erkende toonaangevende provider van financiële en bedrijfsinformatie voor ontluikende markten. Naar haar met prijzen bekroonde Emerging Markets Information Service werd trouwens in het verleden al verwezen als de Rolls Royce van alle informatiebronnen over ontluikende markten en de service zelf voorziet meer dan professionele gebruikers in ongeveer klantenvestigingen over de hele wereld van jaarverslagen van bedrijven, informatie over specifieke transacties, analyses van industriesectoren en time-series data. Met het opvolgen van de evolutie van de Bulgaarse markt zelf begon ISI in 1996 al. Een jaar later opende de onderneming een vestiging in Sofia. Na de overname van een plaatselijk informatieagentschap in 2000 heeft de onderneming ondertussen 30 werknemers in Bulgarije die bedrijfs-, sector- en macro-economische informatie over 6 markten uit de Balkanregio verzamelen, controleren en analyseren en deze informatie vervolgens in een internetdatabase met een gemakkelijk te navigeren gebruikersinterface invoeren. Vandaag biedt ISI dan ook een profielschets van Bulgaarse ondernemingen aan, terwijl de volledig toegankelijke database financiële gegevens voor meer dan entiteiten bevat. Daarnaast publiceert ISI ook een maandelijks rapport voor heel Bulgarije en verschillende kwartaalrapporten voor de belangrijkste industriesectoren van het land. Marco Bosman, de regionale manager van ISI voor Zuidoost-Europa met thuisbasis in Sofia, zegt dat door het vergaren van informatie, die op de lokale markten moeilijk te verkrijgen, maar niettemin cruciaal voor het nemen van belangrijke beslissingen de onderneming kan haar klanten op een gouden schoteltje gegevens aanreiken die hen een relevante meerwaarde bieden, ISI zelf ook haar steentje tot een grotere markttransparantie bijdraagt. Naar de toekomst toe willen we vooral onze eigen dekking nog verder uitbreiden, ons aanbod aan informatie over de belangrijkste ondernemingen en sectoren nog verder verbeteren, ons op onze uitstekende relatie met onze klanten blijven concentreren, voor een nog betere integratie van onze kernservice in het werkschema van onze klanten zorgen, nieuwe aanverwante producten (zoals Compliance ) blijven lanceren en willen we onze activiteiten op het timeseries data -marktsegment nog verder ontplooien. Voor het overige zullen we ook blijven uitkijken naar nieuwe overnamekansen die de verwezenlijking van de hierboven vermelde strategische doelstellingen kunnen bevorderen. Local intelligence. Global advantage. A Euromoney Institutional Investor company While transition economies, like in Bulgaria and in other Southeastern European countries, offer increasingly attractive investment and expansion opportunities for both foreign and domestic investors, many have until recently remained hesitant to participate. More often than not, this is due not only to a lack of understanding but also a serious lack of transparency of the local markets, resulting in restricted access to corporate information and sector research, risks associated with underdeveloped, relatively small-sized and sometimes fragmented market economies and weak enforcement of laws and regulations. It is hardly surprising then, that one of the most important barriers to investing in emerging markets is the inconsistent availability and variable quality even of basic business information in many of the markets. This is an issue that ISI Emerging Markets has been trying to address successfully ever since its launch over 10 years ago Bulgaria

17 With offices in more than 20 countries worldwide, covering 70 fast-developing transition economies, ISI is the recognised leading provider of emerging markets finance and business information. Its award-winning Emerging Markets Information Service has been referred to as the Rolls Royce of Emerging Market Information Resources and provides well over 10,000 professional users in about 3,000 customer sites all over the globe with company financial statements, corporate actions, industry sector analysis and time-series data. Our strategy for going forward is to expand our proprietary coverage, enhance our core company and industry information, continue to focus on excellent customer relations, embed our core service into our customers workflow, continue to launch new related products (such as Compliance), and move further into the time-series data segment of the market. In addition, we will continue to seek new acquisitions opportunities to enhance our strategic push described above. ISI started coverage of the Bulgarian market in 1996 and opened an office in Sofia a year later. After the acquisition of a local information agency in 2000, the company now employs 30 staff in Bulgaria, who compile, verify and analyze corporate, sector and macroeconomic business information sourced from 6 markets in the Balkan Region, making it accessible in an internet-based database with an easy-to-navigate user interface. Today, ISI profiles 1,000 Bulgarian companies, while the fully searchable database contains financial data for over 20,000 entities. ISI also updates a monthly Bulgaria country report and several quarterly key Bulgarian industry sector overviews. Marco Bosman, ISI s regional manager for Southeast Europe based in Sofia, says that by collecting hard-to-get key decision support information from the local markets, enabling it to provide its customers with relevant value added data on a silver platter, ISI is helping to add transparency to the market. ISI Emerging Markets - a Euromoney Institutional Investor company 45 Elin Pelin Str., 3rd fl Sofia, Bulgaria T F Bulgaria - 17

18 Trade & Industry Handel & Industrie Bulgarian Chamber of Commerce and Industry Belangrijke informatiebron voor investeerders De Bulgaarse Kamer van Handel en Nijverheid (BCCI) is de grootste en oudste organisatie van haar soort in het land. Ze telt ondernemingen als lid, verspreid over 28 regionale kamers. Samen zijn haar leden goed voor 44,35% van het Bulgaarse BNP en 54% van het aandeel van de privésector in het BNP. De helft van de lokale beroepsbevolking wordt tewerkgesteld door een lid van de BCCI. De BCCI speelt ook een grote rol als informatiebron. Elke dag worden er 500 bezoeken gebracht aan de kamer, verklaart president Bojidar Bojinov. We verrichten research voor hen en we kunnen aannemers vinden, het wetgevende kader verduidelijken, case studies voorleggen en in bemiddeling voorzien. Bojidar Bojinov president Hij voegt eraan toe dat er ongeveer buitenlandse ondernemingen zijn geregistreerd in Bulgarije, waaronder 87 uit België. De meerderheid van de buitenlandse bedrijven is afkomstig van Griekenland en Turkije, omdat ze geografisch in de buurt liggen, hoewel de grotere internationale ondernemingen over het algemeen meer blijken te investeren. Met zijn positie in het hart van het schiereiland van de Balkan, met zijn EU-status en met zijn samenwerkingsakkoorden met de buurlanden is Bulgarije erg aantrekkelijk voor investeerders. Er moeten gas- en oliepijpleidingen, bruggen, snelwegen en luchthavens worden gebouwd, vertelt Bojidar Bojinov. We zijn reeds een lidstaat van de EU en we situeren ons in de corridor tussen Europa en Azië. Bojidar Bojinov erkent dat bureaucratie en corruptie aanwezig zijn, maar stelt dat het klimaat voor buitenlandse rechtstreekse investeringen niettemin erg gunstig is. De privésector is reeds goed voor 70,1% van het BNP en dat cijfer blijft toenemen. Het economische succes van Bulgarije is te danken aan de privébedrijven, legt hij uit. We proberen met onze economische groei aan te tonen dat we net hetzelfde zijn als elk ander Europees land. Aangezien we een kleiner land zijn, kunnen deze groei en deze veranderingen sneller tot stand komen. In de voorbije 17 jaar hebben we in Bulgarije onze normen verlegd. We hopen moderner te kunnen worden dan sommige andere Europese landen. Key information resource for investors The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI) is the largest and oldest organisation of its kind in the nation. It has 47,000 corporate members across 28 regional chambers. Collectively its members generate 44.35% of Bulgaria s GDP and 54% from the part of the private sector of Bulgaria s GDP, and half of the domestic workforce is employed by a BCCI member. Crucially, the BCCI is also an information resource. We have 500 visits to the chamber on a daily basis, explains president Bojidar Bojinov. We provide research for them and can provide contractors, explain the legislative framework, show them case studies, and provide mediation services. He adds that there are around 9,000 foreign companies registered in Bulgaria, including 87 from Belgium. The majority of foreign firms are from Greece and Turkey because they are geographically close, although in general it are larger international companies that tend to invest more. Located in the centre of the Balkan peninsula, with its EU status and cooperation agreements with neighbouring countries, Bulgaria is attractive for investors. Gas and oil pipelines, bridges, highways and airports need to be built, says Bojidar Bojinov. We are already members of the EU and are located in the corridor between Europe and Asia. Bojidar Bojinov acknowledges that bureaucracy and corruption do exist, but points out that nonetheless the climate for foreign direct investment is very favourable. The private sector already accounts for 70.1% of GDP, and that figure is rising. Bulgaria s economic success is due to private businesses, he comments. We are trying to show with our economic growth that we are just like other European countries. Since we are a smaller country, this growth and these changes can happen faster. In the last 17 years, we have changed our standards in Bulgaria and hope to be more modern than some other European countries Bulgaria

19 Chimimport Bulgaarse economie in hogere versnelling Met 60 jaar succesvolle transacties op zijn naam, richt Chimimport LTD zich op het verwerven van aandelen, het herstructureren en beheren van bedrijven in diverse sectoren en het oprichten van nieuwe bedrijven. Chimimport doet ook strategische investeringen en financiert bedrijven waarin het aandelen heeft. De onderneming staat sinds 2006 op de Bulgaarse beurs genoteerd en tot de aandeelhouders behoren Bank of Austria Creditanstalt, Raiffeissen Zentralbank Osterreich, Erste Bank - Vien, EFG Eurobank, Danske capital, Scandinavian Enskilda Banken en andere bedrijven en particulieren in Bulgarije en elders in Europa. Hun vertrouwen in Chimimport werd intussen al ruimschoots beloond. De onderneming richt zich op financiële diensten en de transportsector, maar is ook actief in de olie- en gasbusiness, de petrochemie, de graan- en zaadverwerking, de chemische sector, de sector van de meststoffen en de luchtvaart. Dhr. Tzvetan Botev, voorzitter van de raad, benadrukt dat Chimimport vooral streeft naar een synergie tussen alle bedrijven binnen de groep. In elke sector waarin we actief zijn, willen we een totaalpakket van diensten aanbieden, zegt hij. Dhr. Alexandar Kerezov, lid van de raad, zegt dat Chimimport zwaar geïnvesteerd heeft in de rivier- en luchttransportsector in Bulgarije en in 2006 onder meer Bulgaria Air, de nationale luchtvaartmaatschappij, heeft overgenomen. Hij vertelt: We laten ons leiden door twee principes. Ten eerste gaan we op zoek naar kleine bedrijven die nog kunnen groeien. Ten tweede kijken we naar bedrijven in sectoren die van strategisch belang zijn voor de economische ontwikkeling van Bulgarije. Een succesvol overnameverhaal is dat van de Central Cooperative Bank, een kleine bank die vijf jaar geleden door Chimimport werd overgenomen. Met een groeicijfer van 700% is de bank nu een van de 10 grootste van Bulgarije. Met het oog op overnames in strategische sectoren had Chimimport natuurlijk interesse in de Bulgaarse nationale luchtvaartmaatschappij. Alexandar Kerezov licht toe: Chimimport is eigenaar van Hemus Air, die 11 vliegtuigen heeft, waarvan 9 eigen vliegtuigen en technische faciliteiten in Sofia Airport, en VTC. We zijn van plan Bulgaria Air en Hemus Air te fuseren en zo een sterke en competitieve Bulgaarse luchtvaartmaatschappij te vormen. Beide bedrijven hebben 19 toestellen, negen in eigen bezit. De groei kan dus een hoge vlucht nemen. Over de toekomst zegt Alexandar Kerezov: Chimimport heeft producten in ruim 80 landen over de hele wereld, maar strategisch gezien willen we eerst onze bedrijven in Bulgarije op weg helpen naar een stabiele en continue groei vóór we uitbreiden naar het buitenland. Chimimport is sterk blijven presteren, ondanks alle evoluties en crisissen die Bulgarije de voorbije decennia heeft doorgemaakt. En het zal ook blijven groeien dankzij zijn grondige lokale knowhow en expertise. De managers en personeelsleden van Chimimport zijn gedreven om de economische ontwikkeling van Bulgarije vooruit te stuwen. We willen het imago van Bulgarije in de hele wereld verbeteren, besluit Alexander Kerezov. Bulgaria - 19

20 Boosting Bulgaria s economic performance himimport LTD, with a 60-year history of successful ope- focuses on acquiring shares, restructuring and Crations, managing companies in a range of sectors, as well as establishing new companies, making strategic investments and financing companies of which it is a shareholder. The company was listed on the Bulgarian stock exchange in 2006, and its shareholders include Bank Austria Creditanstalt, Raiffeissen Zentralbank Osterreich, Erste Bank - Vien, EFG Eurobank, Danske capital, Scandinavian Enskilda Banken and other companies and individuals in Bulgaria and elsewhere in Europe, all of whom have profited significantly from their trust in Chimimport. The company focuses on the financial services and transportation sectors but is also involved in oil and gas, petrochemicals, grain and seed processing, chemicals and fertilisers, and aviation. Mr. Tzvetan Botev, chairman of the board, points out that Chimimport places a priority on synergies among all the companies within its group. In every sector in which we operate, we want to offer a complete package of services, he says. Mr. Alexandar Kerezov, member of the board, says that Chimimport has made particularly important investments in Bulgaria s river and air transport sectors, including acquiring Bulgaria Air, the national carrier, in He says, We are guided by two principles. The first is to target small companies that have the potential to grow. The second is to target companies in sectors that have strategic importance for Bulgaria s economic development. One of the company s successful acquisitions is Central Cooperative Bank, a small bank when Chimimport acquired it five years ago that has achieved 700% growth and is now ranked one of Bulgaria s top 10 banks. Concerning acquisitions in strategic sectors, Chimimport 20 - Bulgaria

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Urban future in the Netherlands Ready to cooperate, charge & go. Peter Vermeij Baerte de Brey

Urban future in the Netherlands Ready to cooperate, charge & go. Peter Vermeij Baerte de Brey Urban future in the Netherlands Ready to cooperate, charge & go Peter Vermeij Baerte de Brey 2 Dutch vision Why invest in electric vehicles? Contributes to the economic position of The Netherlands Energy

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten Background and team Contest City of Antwerp design contest for parking houses (P+R

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM 30.11.2016 THEMA STORY MERKWAARDEN Ons Utrecht DNA. Wat ons gedrag bepaalt. Bright Inspiring Welcoming Connecting slim, smart vitaal persoonlijk verbinden innovatief

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Integrating sustainability information into the investment process. ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008

Integrating sustainability information into the investment process. ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008 Integrating sustainability information into the investment process ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008 Content Introduction Gathering of information ING sustainability

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

VOGON SEMINAR. Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014

VOGON SEMINAR. Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014 VOGON SEMINAR Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014 AGENDA Perspectief van (internationale) beleggers op Nederlandse huurwoningen Korte introductie

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0 Discussie en vragen Ambition Document 1.0 2.0 Potention Research Parkstad Limburg Energy Transition (PALET 3.0) Basic principles PALET

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo Cork Cork Chamber Logo Network Icon: MEETING OF PEOPLE, SHARING IDEAS, KNOWLEDGE, INTENTIONS. SENSE OF PARTNERSHIP. Typeface: STRONG, MODERN, DYNAMIC SANS SERIF. ADAPTABLE, LASTING QUALITIES Cork Tagline:

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

room to grow+ PUURS LOGISTICS CENTRE 19,000 SQM 30,300 SQM AVAILABLE IMMEDIATELY STRATEGIC LOCATION 1 KM FROM A12 ATTRACTIVE LEASE RATES

room to grow+ PUURS LOGISTICS CENTRE 19,000 SQM 30,300 SQM AVAILABLE IMMEDIATELY STRATEGIC LOCATION 1 KM FROM A12 ATTRACTIVE LEASE RATES room to grow STRATEGIC LOCATION 1 KM FROM A12 ATTRACTIVE LEASE RATES IN-HOUSE DEDICATED SERVICES 19,000 SQM AVAILABLE IMMEDIATELY 30,300 SQM DEVELOPMENT OPPORTUNITY PUURS LOGISTICS CENTRE BUILT-TO-SUIT

Nadere informatie

Survey on lending and current accounts for SMEs

Survey on lending and current accounts for SMEs Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 GfK 014 Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 1 Table of contents 1. Management Summary. Research design 3. Research findings

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017 Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data Amsterdam, 8 maart 2017 Toenemende verstedelijking - Groei steden 1 Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2017 Deloitte The Netherlands Rotterdam 1970

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 DUURZAAM overheidsgebouw Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 AGENDA : duurzaamheidscriteria 2 Grontmij Belgium NV part of Sweco Interactieve presentatie met twee kernvragen : 1. Wat is

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Financiering van groene energie & energie efficiënte projecten

Financiering van groene energie & energie efficiënte projecten 5/07/2016 Stroomversnelling Vlaanderen 16 juni 2016 Financiering van groene energie & energie efficiënte projecten En de link met duurzame economie ir Vincent WIRTZ Account Manager Renewable Energy M +32

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Agrifirm in a nutshell

Agrifirm in a nutshell Corporate movie A World to Feed With our sustainable approach, innovative concepts and motivated, skilled employees, we help our farmers and growers to achieve the best results. Agrifirm in a nutshell

Nadere informatie

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY [Type here] Press Release 25 November 2014 AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY ALE will be working alongside Belgium-based Aertssen to transport the Port

Nadere informatie

Using biobased polymers; it s all about time

Using biobased polymers; it s all about time Using biobased polymers; it s all about time Gert-Jan Hof GA.Hof@bamutiliteitsbouw.nl 1 Agenda BAM in 6th gear LCC breakdown Innovation focus fields Some suggestions It s all about time 2 Key figures BAM

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Hoe gaat de bouw & installatie in 2015 met BIM om

Hoe gaat de bouw & installatie in 2015 met BIM om Hoe gaat de bouw & installatie in 2015 met BIM om Lezing tbv BIM Praktijkdag 2015 Drs. Jan-Paul Schop Managing Partner USP Marketing Consultancy USP Marketing Consultancy: Specialist in construction, DIY,

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

α EMERGING αlpha EUR-ASIA FUND

α EMERGING αlpha EUR-ASIA FUND α MULTI αlpha FUND α EMERGING αlpha EUR-ASIA FUND T&E inmaxxa (T)0306981122 AltaicaCapital is the commercial name for the (E) info@tein.eu Alternative Investment Strategy activities of T&E Effecten BV

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

make a smart move+ Goodman Boom Logistics Centre m² om de wereld te veroveren Attractieve huurprijzen Strategische locatie As Antwerpen-Brussel

make a smart move+ Goodman Boom Logistics Centre m² om de wereld te veroveren Attractieve huurprijzen Strategische locatie As Antwerpen-Brussel make a smart move+ 28.000 m² om de wereld te veroveren Goodman Boom Logistics Centre Van 7.155 m² tot 28.000 m² strategisch gelegen logistieke magazijnen, nieuwbouw. Strategische locatie As Antwerpen-Brussel

Nadere informatie