The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document."

Transcriptie

1 The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. De volgende vertaling is uitsluitend ter informatie. De originele en wettelijk bindende versie is de Engelse versie aan het einde van het document. WEDERZIJDSE GEHEIMHOUDINGSVERKLARING Deze Wederzijdse Geheimhoudingsverklaring (deze Overeenkomst ) wordt aangegaan vanaf 20 (de Ingangsdatum ) door en tussen, voor zichzelf en zijn dochterondernemingen ("Broadcom") en de hieronder vermelde entiteit met bedrijfszetel op het hieronder vermelde adres, voor zichzelf en zijn dochterondernemingen ( Bedrijf ). Elke partij hierbij wenst de vertrouwelijkheid van zijn waardevolle vertrouwelijke informatie te beschermen, zijn respectieve rechten erop te behouden en onbevoegd gebruik en bekendmaking ervan te voorkomen. Dienovereenkomstig komen Broadcom en Bedrijf hierbij het volgende overeen: 1. Vertrouwelijke informatie. Afhankelijk van de voorwaarden van deze Overeenkomst mogen het Bedrijf en Broadcom bepaalde vertrouwelijke, handelsgeheimen en/of eigendomsrechtelijke informatie aan elkaar bekendmaken, waaronder zonder beperking, technische gegevens, zakelijke, financiële en marketingplannen, gegevensbladen, routekaarten, huidige en toekomstige product- en integratieplannen, informatie over strategische partnerschappen en allianties, klantenrelaties en andere technische, product- en zakelijke informatie ( Vertrouwelijke informatie ) (waaronder zonder beperking alle Vertrouwelijke informatie van een derde, die zal worden beschouwd als Vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij voor deze Overeenkomst) in verband met diensten geleverd door Bedrijf aan Broadcom (het Doel ). 2. Vertrouwelijke verplichtingen. De partij die Vertrouwelijke informatie ontvangt (de Ontvangende Partij ) zal alle Vertrouwelijke informatie bekendgemaakt door de andere partij (de Bekendmakende Partij ) vertrouwelijke houden en dezelfde mate van zorg uitoefenen zoals gebruikt voor zijn eigen vertrouwelijke of eigendomsrechtelijke informatie van soortgelijke aard, maar in geen geval minder dan redelijke zorg. De Ontvangende Partij bevestigt dat de Vertrouwelijke Informatie waardevolle handelsgeheimen en eigendomsrechtelijke informatie bevat die toebehoort aan de Bekendmakende Partij. De Ontvangende Partij zal geen Vertrouwelijke Informatie van derden bekendgemaakt door de Bekendmakende Partij bekendmaken (tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de Bekendmakende Partij) en zal de Bekendmakende Partij onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen nadat zij op de hoogte raakt van enig onbevoegd gebruik of onbevoegde bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie door de Ontvangende Partij. De Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij zal alleen beschikbaar worden gesteld aan de werknemers van de Ontvangende Partij die deel uitmaken van geheimhoudingsverklaringen die voorwaarden bevatten die minstens even strikt zijn als deze in deze Overeenkomst en die deze informatie redelijk nodig hebben uitsluitend voor het Doel. De Ontvangende Partij zal ervoor zorgen dat zijn werknemers deze Overeenkomst en hun respectieve geheimhoudingsverklaringen naleven. 3. Uitzonderingen. De Ontvangende Partij heeft geen verplichting om de vertrouwelijkheid van enige informatie te behouden en informatie ontvangen van de Bekendmakende Partij zal niet worden beschouwd als Vertrouwelijke Informatie als: (a) de informatie (i) niet schriftelijk of elektronisch aan de Ontvangende Partij is verschaft en gemarkeerd met een opvallend randschrift als zijnde vertrouwelijk, (ii) mondeling of visueel is verschaft, niet is geïdentificeerd als vertrouwelijk op het moment van levering en schriftelijk als vertrouwelijk bevestigd aan de Ontvangende Partij binnen zestig (60) dagen erna, of (iii) zodanig is dat een redelijk persoon niet als (b) (c) vertrouwelijk of geheim zou beschouwen door de omliggende feiten of omstandigheden; de informatie algemeen beschikbaar is of wordt voor het publiek, behalve als gevolg van een onbevoegde bekendmaking door de Ontvangende Partij; de informatie bekend is voor de Ontvangende Partij vóór ontvangst en niet onderhevig is aan een afzonderlijke geheimhoudingsverklaring namens de Ontvangende Partij; (d) de informatie wettelijk is ontvangen van een derde die niet onderhevig is aan een geheimhoudingsverplichting of (e) de informatie onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvangende Partij zonder gebruik van of toevlucht tot Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij. 4. Bekendmaking vereist door de wet. In geval de Ontvangende Partij een gedeelte van Vertrouwelijke Informatie ontvangen van de Bekendmakende Partij moet bekendmaken door verzoeken of eisen van rechtbanken of overheidsinstanties, via dagvaarding, ander formeel proces of van rechtswege, mag de Ontvangende Partij alleen die informatie bekendmaken die specifiek moet worden bekendgemaakt, op voorwaarde dat de ontvangende partij onmiddellijk de andere partij schriftelijk in kennis stelt en elke partij de andere partij redelijke medewerking en bijstand zal verlenen bij het nemen van andere stappen die redelijk noodzakelijk zijn om de vertrouwelijkheid van deze Vertrouwelijke Informatie te behouden. 5. Kennisgevingen. Elke kennisgeving vereist of toegestaan door deze Overeenkomst zal schriftelijk worden gedaan, zal verwijzen naar deze Overeenkomst en persoonlijk worden geleverd of verzonden met nachtkoerier, voor ontvangst getekende faxtransmissie of aangetekende post of aangetekende post met bewijs van ontvangst (ontvangstbevestiging vereist) aan het adres vermeld onder de handtekeningen van de partijen aan het einde van deze Overeenkomst. Elke partij kan van tijd tot tijd dit adres wijzigen door de andere partij in kennis te stellen van deze wijziging in overeenstemming met dit deel. 6. Intellectuele eigendomsrechten en verboden. Elke partij bevestigt dat de Vertrouwelijke Partij waardevolle handelsgeheimen en eigendomsrechtelijke informatie kan bevatten die tot de andere partij behoort. De Bekendmakende Partij behoudt al haar rechten, titels en belangen in en op de Vertrouwelijke Informatie die zij bekendmaakt. Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als een expliciete of impliciete toekenning aan een van de partijen van een recht of licentie volgens enig huidige of toekomstig eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht van de andere partij, behalve uitsluitend zoals vereist om het Doel uit te oefenen. 7. Beperkingen. De Ontvangende Partij zal geen Vertrouwelijke Informatie kopiëren, geheel of gedeeltelijk, zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van de Bekendmakende Partij. De Ontvangende Partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij niet op enige ander moment gebruiken dan voor het Doel en alleen zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst. In geen geval zal een halfgeleiderentiteit van Bedrijf (waaronder, zonder beperking, elke dochteronderneming, gelieerde onderneming, afdeling, werkgroep, functionaris, werknemer, contractant of agent), indien toepasselijk, toegang hebben tot de Vertrouwelijke Informatie van Broadcom. Het Bedrijf stemt in om alle Vertrouwelijke Informatie ontvangen van Broadcom niet te wijzigen, aan reverse engineering te onderwerpen, reverse-compileren, disassembleren of bijeen te voegen. Wederzijdse niet-openbaarmakingsovereenkomst voor leveranciers van Broadcom Vertrouwelijk en eigendomsrechtelijk Pagina 1 vanf 5

2 8. Teruggave van Vertrouwelijke Informatie. De Ontvangende Partij zal binnen tien (10) dagen na het schriftelijke verzoek van de Bekendmakende Partij, onmiddellijk alle tastbaar materiaal met Vertrouwelijke Informatie (in elke vorm en met inbegrip van, zonder beperking, alle samenvattingen, kopieën en fragmenten van Vertrouwelijke Informatie) teruggeven of vernietigen (schriftelijk bevestigen). Naar keuze van de Bekendmakende Partij zal de Ontvangende Partij schriftelijke certificatie verstrekken van naleving van dit deel. 9. Duur. Deze Overeenkomst zal doorgaan vanaf de Ingangsdatum tot beëindiging door een van de partijen met schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen aan de andere partij. De voorwaarden van deel 1 en 5-17 zullen voor altijd na elke beëindiging of verstrijking van deze Overeenkomst blijven voortbestaan. 10. Duur van geheimhoudingsverplichtingen. Ongeacht elke beëindiging of verstrijking van deze Overeenkomst zullen de verplichtingen van de Ontvangende Partij hieronder met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie bekendgemaakt door de Bekendmakende Partij (deel 2-4) blijven bestaan voor een periode van drie (3) jaar vanaf de eigenlijke bekendmaking van de Vertrouwelijke Informatie. 11. Geen garantie. ALLE VERTROUWELIJKE INFORMATIE WORDT VERSTREKT OP BASIS VAN FEITELIJKE STAAT ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERS. 12. Billijk verhaal. De partijen komen overeen dat de onbevoegde bekendmaking of gebruik van de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij onherstelbare schade kan veroorzaken aan de eigenaar van deze Vertrouwelijke Informatie die geldelijke vergoeding alleen niet kan herstellen of een ontoereikend verhaal is. Elke partij is gerechtigd om, via een rechtbank met rechtsbevoegdheid, voorlopig of ander billijk verhaal na te streven om de onbevoegde bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie van deze partij of andere schending van deze Overeenkomst te stoppen of verhinderen naast alle andere verhalen. 13. Naleving van exportwetten. De Ontvangende Partij zal op eigen kosten alle import- en exportwetten, beperkingen, nationale veiligheidscontroles en voorschriften van de Verenigde Staten en elke toepasselijke instantie of autoriteit van het land naleven (de Wetten ). De Ontvangende Partij zal de Vertrouwelijke Informatie van enig(e) ander(e) product, technologie of informatie die zij verkrijgt of hierbij verneemt of enige kopie of direct product ervan niet importeren, exporteren of herexporteren of de export of herexport ervan machtigen, met schending van enige Wetten of zonder enige vereist licentie of goedkeuring. 14. Publiciteit. Persberichten, reclame, verkoopliteratuur of andere publiciteit of verklaringen betreffende het bestaan of de inhoud van deze Overeenkomst of de relatie tussen de partijen hierdoor gevormd, waaronder de naam/logo s of commerciële symbolen van de andere partij, mogen niet worden gedaan door enige partij zonder de controle en voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere partij, behalve voor bekendmakingen vereist door toepasselijke wetten of voorschriften. 15. Geen verplichting. Geen van beide partijen: (a) heeft enige verbintenis gemaakt ten opzichte van de andere of heeft enige verzekering gekregen dat enige transactie zal worden aangegaan of verhandeld; (b) is enigszins verantwoordelijk voor de kosten of uitgaven van de andere partij die zijn opgelopen in onderhandelingen die kunnen plaatsvinden; (c) heeft enige verplichting om Vertrouwelijke Informatie bekend te maken aan de andere en kan op elk moment stoppen met de bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie zonder aansprakelijkheid. Het staat beide partijen vrij om op elk moment zonder aansprakelijkheid teruggave van Vertrouwelijke Informatie te verzoeken als gevolg van deel Soortgelijke entiteiten. Het is voor elke partij toegelaten om te werken met personen of entiteiten die onafhankelijk informatie of materiaal hebben ontwikkeld dat vergelijkbaar is met de Vertrouwelijke Informatie op voorwaarde echter dat elke partij instemt om het feit dat enige overeenkomst bestaat tussen de Vertrouwelijke Informatie en onafhankelijk ontwikkelde informatie en materiaal bekend te maken en elke partij begrijpt dat deze overeenkomst of enig ander feit haar niet ontheft van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst. 17. Algemene bepalingen. Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd volgens de wet in Californië, behoudens de keuze van wetsregels van Californië of enig ander rechtsgebied. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle vorige of gelijktijdige overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze Overeenkomst mag alleen schriftelijk worden gewijzigd door ondertekening van de bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen. Elke afwijzing van de vereisten in deze Overeenkomst moet schriftelijk zijn en mag niet worden beschouwd als een doorlopende afwijzing of een afwijzing om enige andere vereisten of bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen. Als een bepaling van deze Overeenkomst wordt beschouwd als onuitvoerbaar, illegaal of ongeldig, dan zal deze bepaling worden gesplitst van deze Overeenkomst en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze Overeenkomst is niet bedoeld en zal niet worden opgevat om een agentschap of partnerschap tussen de partijen te vestigen. Deze Overeenkomst zal bindend zijn voor de partijen en hun respectieve opvolgers. Geen van beide partijen mag enige van haar rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst overdragen of afstaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Elke poging om dit te doen zonder toestemming zal nietig zijn. De titels van de delen zijn uitsluitend bestemd voor uw gemak en mogen niet worden gebruikt bij het interpreteren van de overeenkomst of het bepalen van de rechten of verplichtingen van de partijen. Deze Overeenkomst mag worden opgesteld in een of meer duplicaten uitgewisseld via fax of beeldkopie, die elk zullen worden beschouwd als een origineel en allen samen het originele document zullen vormen. Deze Overeenkomst zal niet worden geconstrueerd tegen beide partijen als de opsteller van deze Overeenkomst. Broadcom en Company hebben deze Overeenkomst aangegaan via hun respectieve bevoegde ondertekenaars vanaf de ingangsdatum. Handtekening: Naam: Titel: Adres voor kennisgevingen: 5300 California Avenue Irvine, California 92617, U.S.A. Attn: Legal Department Contracts Manager Fax: Handtekening: Naam: Titel: Adres voor kennisgevingen: Attn: Fax: Wederzijdse niet-openbaarmakingsovereenkomst voor leveranciers van Broadcom Vertrouwelijk en eigendomsrechtelijk Pagina 2 vanf 5

3 The following English version is the original document for signature Broadcom Vendor Mutual NDA Confidential and Proprietary Page 3 of 5

4 MUTUAL NONDISCLOSURE AGREEMENT This Mutual Nondisclosure Agreement (this Agreement ) is entered into as of, 20 (the Effective Date ) by and between Broadcom Corporation, for itself and its subsidiaries ("Broadcom") and the entity listed below having a place of business at the address listed below, for itself and its subsidiaries ( Company ). Each party hereto desires to protect the confidentiality of, maintain their respective rights in and prevent the unauthorized use and disclosure of its valuable confidential information. Accordingly, Broadcom and Company hereby agree as follows: 1. UConfidential InformationU. Subject to the terms of this Agreement, Company and Broadcom may disclose to each other certain confidential, trade secret, and/or proprietary information, including without limitation, technical data, business, financial and marketing plans, data sheets, roadmaps, present and future product and integration plans, information on strategic partnerships and alliances, customer relationships, and other technical, product and business information ( Confidential Information ) (including without limitation any Confidential Information of a third party, which shall be considered to be Confidential Information of the disclosing party for purposes of this Agreement) in connection with services provided by Company to Broadcom (the Purpose ). 2. UConfidential ObligationsU. The party that receives Confidential Information (the Receiving Party ) will hold in confidence any and all Confidential Information disclosed by the other party (the Disclosing Party ) and will exercise the same degree of care as used for its own confidential or proprietary information of like nature, but in no event less than reasonable care. The Receiving Party acknowledges that the Confidential Information comprises valuable trade secrets and proprietary information belonging to the Disclosing Party. The Receiving Party shall not disclose to any third party Confidential Information disclosed by the Disclosing Party (unless otherwise agreed by the Disclosing Party in writing) and shall notify the Disclosing Party in writing immediately upon becoming aware of any unauthorized use or disclosure of Confidential Information by the Receiving Party. The Disclosing Party's Confidential Information shall be made available only to those employees of the Receiving Party who are parties to nondisclosure agreements containing terms at least as stringent as those contained in this Agreement and who have reasonable need for such information solely for the Purpose. The Receiving Party will ensure that its employees comply with this Agreement and their respective nondisclosure agreements. 3. UExceptionsU. The Receiving Party has no obligation to maintain the confidentiality of any information and Information received from the Disclosing Party shall not be deemed to be Confidential Information if: (a) the information (i) is not provided to the Receiving Party in written or electronic form and marked with a conspicuous legend as being confidential, (ii) if provided orally or visually, is not identified as confidential at the time of delivery and confirmed as confidential in writing to the Receiving Party within sixty (60) days thereafter, or (iii) is such that a reasonable person would not recognize from the surrounding facts or circumstances as confidential or secret; (b) (c) (d) (e) the information is or becomes generally available to the public, except as the result of an unauthorized disclosure by the Receiving Party; the information is known to the Receiving Party prior to receipt, and is not subject to a separate nondisclosure commitment on the part of the Receiving Party; the information is lawfully received from a third party who is not subject to a confidentiality obligation; or the information is independently developed by the Receiving Party without use of or recourse to Confidential Information of the Disclosing Party. 4. UDisclosure Required by LawU. In the event that the Receiving Party is required to disclose any portion of any Confidential Information received from the Disclosing Party by court or governmental entity requests or demands, by subpoena, other formal process or operation of law, the Receiving Party may disclose only the information specifically required to be disclosed, provided the receiving party immediately notifies the other party in writing and each party shall provide the other party with reasonable cooperation and assistance in taking any other steps reasonably necessary, to preserve the confidentiality of any such Confidential Information. 5. UNoticesU. Any notice required or permitted by this Agreement shall be given in writing, will refer to this Agreement and will be personally delivered or sent by overnight courier, receipted facsimile transmission or registered or certified mail (return receipt requested) to the address set forth below the parties signatures at the end this Agreement. Any party may from time to time change such address by giving the other party notice of such change in accordance with this Section. 6. UIntellectual Property Rights and Prohibitions. UEach party acknowledges that the Confidential Information may comprise valuable trade secrets and proprietary information belonging to the other. The Disclosing Party retains all of its rights, title, and interest in and to the Confidential Information it discloses. Nothing in this Agreement shall be construed as an express or implied grant to either party of any right or license under any present or future proprietary or intellectual property right of the other party, except solely as may be required to carry out the Purpose. 7. URestrictionsU. The Receiving Party shall not copy Confidential Information, in whole or in part, absent the prior written consent of the Disclosing Party. Receiving Party will not use the Confidential Information of the Disclosing Party at any time other than for the Purpose and then only as expressly permitted by this Agreement. Under no circumstances shall a semiconductor entity of Company (including, without limitation, any subsidiary, affiliate, division, work group, officer, employee, contractor or agent), if any, have access to the Confidential Information of Broadcom. Company agrees not to modify, reverse engineer, reverse-compile, reverse assemble, or synthesize any Confidential Information received from Broadcom. 8. UReturn of Confidential InformationU. The Receiving Party, within ten (10) days of the Disclosing Party s written request, will promptly return or destroy (certify in writing) all tangible materials embodying Confidential Information (in any form and including, without limitation, all summaries, copies and excerpts of Confidential Information). At the Disclosing Party s option, the Receiving Party will provide written certification of its compliance with this Section. 9. UTermU. This Agreement shall continue from the Effective Date until terminated by either party providing thirty (30) days written notice to the other party. The terms of Sections 1 and 5-17 shall survive any termination or expiration of this Agreement in perpetuity. 10. UDuration of Confidentiality ObligationsU. Regardless of any termination or expiration of this Agreement, the obligations of the Receiving Party hereunder with respect to Confidential Information disclosed by the Disclosing Party (Sections 2-4) shall continue for a period of three (3) years from the date of actual disclosure of the Confidential Information. 11. UNo WarrantyU. ALL CONFIDENTIAL INFORMATION IS PROVIDED AS IS WITHOUT ANY WARRANTY, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE. U12. Equitable ReliefU. The parties agree that the unauthorized disclosure or use of the other party s Confidential Information may cause irreparable harm to the owner of such Confidential Information that monetary damages alone may not redress or is an inadequate remedy. Each party is entitled to seek, from any court of competent jurisdiction, injunctive or other equitable relief to stop or prevent the unauthorized disclosure of Broadcom Vendor Mutual NDA Confidential and Proprietary Page 4 of 5

5 such party s Confidential Information or other violation of this Agreement in addition to all other remedies. 13. UExport ComplianceU. The Receiving Party shall comply, at its own expense, with all import and export laws, restrictions, national security controls, and regulations of the United States and any applicable country s agency or authority (the Laws ). The Receiving Party shall not import, export, re-export, or authorize the export or re-export of the Confidential Information or any other product, technology or information that it obtains or learns of hereunder, or any copy or direct product thereof, in violation of any Laws, or without any required license or approval. 14. UPublicityU. No press release, advertising, sales literature, or other publicity or statements relating to the existence or substance of this Agreement, or the relationship between the parties created by it, including the other party s name/logo s or commercial symbols, shall be made by either party without the review and prior written approval of the other party, except for disclosures required by applicable law or regulation. 15. UNo Obligation.U Neither party: (a) has made any commitments to the other or has been given any assurance that any transaction will be entered or negotiated; (b) is in any way responsible for the other party s costs or expenses incurred in any negotiations that may occur; (c) has any obligation to disclose Confidential Information to the other and may cease disclosing Confidential Information at any time without liability. Either party shall be free to request return of Confidential Information pursuant to Section 8 at any time without liability. 16. USimilar EntitiesU. Each party shall be allowed to work with persons or entities that have independently developed information or materials similar to the Confidential Information; provided, however, that each party agrees to not disclose the fact that any similarity exists between the Confidential Information and the independently developed information and materials, and understands that neither such similarity nor any other fact excuses it from its obligations under this Agreement. 17. UGeneral Provisions.U This Agreement will be interpreted under California law, notwithstanding the choice of law rules of California or any other jurisdiction. This Agreement constitutes the entire agreement and understanding between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and replaces all prior or contemporaneous agreements with respect to the subject matter hereof. This Agreement may be amended only by a writing signed by the authorized representatives of both parties. Any waiver of the requirements in this Agreement must be in writing and should not in any way be deemed a continuing waiver or a waiver to enforce any other requirements or provisions of this Agreement. If any provision of this Agreement is deemed unenforceable, illegal or invalid, then such provision will be severed from this Agreement and the remaining provisions will remain in full force and effect. This Agreement is not intended and shall not be construed to create any agency or partnership relationship between the parties. This Agreement shall be binding upon the parties and their respective successors. Neither party may assign or delegate any of its rights or obligations under this Agreement without the other party s prior written consent. Any attempt to do so without consent will be void. The section headings are intended for convenience only and are not to be used in interpreting the agreement or determining any of the rights or obligations of the parties. This Agreement may be executed in one or more counterparts exchanged by facsimile or imaged copy, each of which shall be deemed an original and all of which, when taken together, shall constitute the original instrument. This Agreement will not be construed against either party as the drafter of this Agreement. Broadcom and Company have entered into this Agreement by their respective authorized signatories as of the Effective Date. Signature: Name: Title: Notice Address: 5300 California Avenue Irvine, California 92617, U.S.A. Attn: Legal Department Contracts Manager Facsimile: Signature: Name: Title: Notice Address: Attn: Facsimile: Broadcom Vendor Mutual NDA Confidential and Proprietary Page 5 of 5

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS

GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS MR. F.G. DEFAIX Partner AKD Practice Leader Employment Law woensdag 25 januari 2012 activa/passiva transactie

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SPECTRUMCONSULT

ALGEMENE VOORWAARDEN SPECTRUMCONSULT Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SpectrumConsult, gevestigd te Woerden, en een Wederpartij waarop SpectrumConsult deze voorwaarden

Nadere informatie

VENDOR IT ACCESS BEVESTIGING INZAKE TOEGANG TOT IT-SYSTEMEN VAN BROADCOM

VENDOR IT ACCESS BEVESTIGING INZAKE TOEGANG TOT IT-SYSTEMEN VAN BROADCOM VENDOR IT ACCESS The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. De volgende vertaling is uitsluitend

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

NuVinci Authentic Artwork Terms & Conditions. Overeenkomst inzake authentiek artwork van NuVinci

NuVinci Authentic Artwork Terms & Conditions. Overeenkomst inzake authentiek artwork van NuVinci NuVinci Authentic Artwork Terms & Conditions You (the person registering, You or Your ) agree, on your behalf and that of the entity you represent, that in exchange for Your downloading and/or usage of

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v x

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v x Orbis Software Exact Integration Tools Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v1.1.17.x Inhoudsopgave 1. 0 1. 1 1. 2 Exact Globe Integration Tool (v1.1.17.x) Veld ApplyLinkItem

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilatie VAN LANSCHOT N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150311_01776_EUR DATUM: 11/03/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM From 16/03/2015 the 5000 Structured Note (ISIN code

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- S (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 65

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- S (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 65 S (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- JAARGANG 1975 Nr. 65 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van Swaziland inzake de toepassing van het op

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

QUICKPARTS STANDARD TERMS AND CONDITIONS. English

QUICKPARTS STANDARD TERMS AND CONDITIONS. English Nederlands Deze Standaardvoorwaarden van 3D Systems, Inc. vormen de Overeenkomst die uw gebruik regelt van de 3D Systems' Quickparts services die worden verstrekt via de website, te vinden op www.3dsystems.com/quickparts

Nadere informatie

De Content op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn.

De Content op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn. Disclaimer I Terms of Use 1) Akkoordverklaring Het openen en doorbladeren ( browsen ) van de website van HiP Consulting (de Onderneming ) of het gebruiken en/of

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Als een hieronder vermelde uitvinder, verklaar ik hierbij dat: mijn woonplaats, Postadres en nationaliteit

Nadere informatie

Multiple issuers. Vanaf 08/09/2014, zullen de ETFs uitgegeven door ishares III plc. uit de notering op EURONEXT AMSTERDAM te vervallen.

Multiple issuers. Vanaf 08/09/2014, zullen de ETFs uitgegeven door ishares III plc. uit de notering op EURONEXT AMSTERDAM te vervallen. CORPORATE EVENT NOTICE: Uit de notering van ETFs Multiple issuers LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR : AMS_20140808_03967_EUR DATUM: 08/08/2014 MARKT : EURONEXT AMSTERDAM Vanaf 08/09/2014, zullen de ETFs uitgegeven

Nadere informatie

ONLINE SALES TERMS OF SERVICE TIBBAA.COM

ONLINE SALES TERMS OF SERVICE TIBBAA.COM ONLINE SALES TERMS OF SERVICE TIBBAA.COM TIBBAA.COM Your use of the tibbaa.com website and the tibbaa.com online ticket sales service (the Service ) is governed by this Terms of Service. These Terms of

Nadere informatie

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6 -Z Hoofdstuk 7 Uitbestede werkzaamheden Inleiding Voor het uitbesteden van de gehele bereiding of een onderdeel daarvan geldt de. De -principes van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het uitbesteden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 172

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 172 36 (1969) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1969 Nr. 172 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Nadere informatie

Triodos Investment Management Els Ankum-Griffioen

Triodos Investment Management Els Ankum-Griffioen Triodos Investment Management Els Ankum-Griffioen 0 1 Impact verandering bewerkstelligen 2 Triodos IM Duurzaam is meer dan groen Duurzaam financieren en beleggen is het geld van onze klanten zorgvuldig

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY In de bijlage vindt u de ontwerpartikelen betreffende de Design Law Treaty (DLT), en het ontwerpprocedurereglement, in haar versie van december 2012. Het DLT heeft

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRÏJKDERNEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 87

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRÏJKDERNEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 87 14 (1956) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRÏJKDERNEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 87 A. TITEL Katoenovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika; 's-gravenhage,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

IBM Watson Recruitment. Marieke Joustra IBM Watson Talent Technical Consultant

IBM Watson Recruitment. Marieke Joustra IBM Watson Talent Technical Consultant IBM Watson Recruitment Marieke Joustra IBM Watson Talent Technical Consultant IBM Watson bron WikipediA Watson is een supercomputer die ontwikkeld is door IBM. Hij kan een in spreektaal gestelde vraag

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

DUFAS DEPOSITARY AGREEMENT BEST PRACTICES IN THE NETHERLANDS

DUFAS DEPOSITARY AGREEMENT BEST PRACTICES IN THE NETHERLANDS DUFAS DEPOSITARY AGREEMENT BEST PRACTICES IN THE NETHERLANDS Copyright DUFAS 2015 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie dient de informatie accuraat te zijn

Nadere informatie

Optieovereenkomst Bolero online

Optieovereenkomst Bolero online Optieovereenkomst Bolero online Bolero-klantennummer De klant wil handelen in opties op de door KBC Securities aangeboden gereglementeerde optiebeurzen. Hiervoor wordt tussen KBC Securities en ondergetekende(n)

Nadere informatie

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder die in huur aanneemt de zelfstandige woonruimte, gelegen aan,,.

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder die in huur aanneemt de zelfstandige woonruimte, gelegen aan,,. Huurovereenkomst Ondergetekenden Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder verhuurder, en Contact-nummer Naam Geboortedatum BSN-nummer verder huurder, komen het volgende overeen 1. Huur en verhuur, het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 138

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 138 18 (2007) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2007 Nr. 138 A. TITEL Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 216 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Verkoop en Levering Van Essen Instruments B.V. General Terms and Conditions of Sale and Delivery Van Essen Instruments B.V.

Algemene Voorwaarden Van Verkoop en Levering Van Essen Instruments B.V. General Terms and Conditions of Sale and Delivery Van Essen Instruments B.V. Algemene Voorwaarden Van Verkoop en Levering Van Essen Instruments B.V. General Terms and Conditions of Sale and Delivery Van Essen Instruments B.V. Artikel 1 Verkoopovereenkomsten Article 1 Sales Agreements

Nadere informatie

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Terugblik Verkeersgegevens. Vlissingen 29 september Prof. drmrjan M. Smits

Terugblik Verkeersgegevens. Vlissingen 29 september Prof. drmrjan M. Smits Terugblik Vlissingen 29 september 2005 Verkeersgegevens Prof. drmrjan M. Smits Wageningen, 9 februari 2017 SURF Security- en Privacyconferentie 2 1 3 4 2 5 Googlen op Jacques Schuurman levert Ongeveer

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 16 (1969) Nr. 8 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 131 A. TITEL Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek der Filipijnen

Nadere informatie

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN H ET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1980 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN H ET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1980 Nr. 135 22 (1980) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN H ET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1980 Nr. 135 A, TITEL Overeenkomst inzake economische en industriële samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de

Nadere informatie

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha Privacy in de zorg Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen Security consultant bij Madison Gurkha Waarom deze presentatie: Duidelijkheid scheppen Allemaal dezelfde

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2005 Nr. 92

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2005 Nr. 92 19 (1953) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2005 Nr. 92 A. TITEL Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Ceylon * inzake luchtvaartdiensten

Nadere informatie

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance Amsterdam, De Makroon Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance November 2016 Daan Tettero genda Introductie Syntrus Achmea Real Estate & Finance 7, 5,2 1,4 Zorgvastgoed voor

Nadere informatie

Inepro Client. User Manual Inepro Client. Product Versie: 4.28 Version van deze handleiding: 4.28.4. 2014 Inepro B.V. Alle rechten voorbehouden

Inepro Client. User Manual Inepro Client. Product Versie: 4.28 Version van deze handleiding: 4.28.4. 2014 Inepro B.V. Alle rechten voorbehouden Inepro Client User Manual Inepro Client Product Versie: 4.28 Version van deze handleiding: 4.28.4 2014 Inepro B.V. Alle rechten voorbehouden Inepro Client The most versatile Back Office Solution Congratulations

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1982 Nr. 98

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1982 Nr. 98 21 (1982) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1982 Nr. 98 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël houdende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN. JAARGANG 1964 Nr. 43

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN. JAARGANG 1964 Nr. 43 (1964) Nr. 1 TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN JAARGANG 1964 Nr. 43 A. TITEL Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië;

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2006 Nr. 118

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2006 Nr. 118 12 (2006) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2006 Nr. 118 A. TITEL Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine INTERNATIONAL STANDARD ISO 2238 Second edition 2011-08-15 Machine bridge reamers Alésoirs de chaudronnerie, à machine Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een

Nadere informatie

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of the Netherlands relating to the Convention on Legal Proceedings in Civil

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

Gelezen het vorenstaande, verzoeken wij u dan ook accoord te gaan met het voorgestelde. Hoogachtend,

Gelezen het vorenstaande, verzoeken wij u dan ook accoord te gaan met het voorgestelde. Hoogachtend, Griffie ER Bonaire lngek.: JUN 0 8 2017 Grittier: OPENBAAR LICHAAM BONAIRE Aan : De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire d.t.k.v. de voorzitter de heer E.E. Rijna Piasa Reina Wilhelmina # 3 Uw

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN De onderwijsinstelling die een cloud dienst wil afnemen, zal daarvoor een contract moeten sluiten met de cloud provider. Het kan voordelen opleveren

Nadere informatie

Orbis. Partnerportal. Orbis Software

Orbis. Partnerportal. Orbis Software Orbis Software Orbis Partnerportal Deze handleiding geeft u meer informatie over de gebruikersinstellingen in de Orbis Partnerportal van Orbis Software Benelux BV. Orbis Partnerportal Handleiding Alle

Nadere informatie

Wanneer u als eigenaar uw privé gedeelte aan een ander in gebruik geeft (bijv. U verhuurd uw appartement) let dan op het volgende:

Wanneer u als eigenaar uw privé gedeelte aan een ander in gebruik geeft (bijv. U verhuurd uw appartement) let dan op het volgende: Beste eigenaar/bewoner, Wanneer u als eigenaar uw privé gedeelte aan een ander in gebruik geeft (bijv. U verhuurd uw appartement) let dan op het volgende: Er moet een verklaring door de gebruiker getekend

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD B-punten cultuur, sport en jeugd Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252 49 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 252 A. TITEL Tweede Protocol bij de op 29 mei 1991 te s-gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Ortec Finance Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Tips en trucs Algemene tips - Werkmethode - Status - Afschermen gebruik - Sneltoetsen Inhoudelijke tips - Gebruik - Rapporten - Vastgoed - Balans 2

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Steel and steel products Inspection documents. Aciers et produits sidérurgiques Documents de contrôle. Second edition

Voorbeeld. Preview. Steel and steel products Inspection documents. Aciers et produits sidérurgiques Documents de contrôle. Second edition INTERNATIONAL STANDARD ISO 10474 Second edition 2013-07-01 Steel and steel products Inspection documents Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 291

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 291 35 (2002) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 291 A. TITEL Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus; s-gravenhage,

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Cloud Computing. Checklist privacy afspraken. SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma

Cloud Computing. Checklist privacy afspraken. SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma Cloud Computing & Privacy Checklist privacy afspraken Wanneer een onderwijsinstelling een cloud dienst wil afnemen, zal daarvoor een contract moeten worden gesloten met de cloud leverancier. Van belang

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

AANHANGSEL A SCHEDULE A SERVICES, FEES AND SUPPORT DIENSTEN, VERGOEDINGEN EN ONDERSTEUNING

AANHANGSEL A SCHEDULE A SERVICES, FEES AND SUPPORT DIENSTEN, VERGOEDINGEN EN ONDERSTEUNING AANHANGSEL A DIENSTEN, VERGOEDINGEN EN ONDERSTEUNING DEEL 1 DIENSTEN VOOR WEDERVERKOOP Deze Overeenkomst is van toepassing op de volgende j2-diensten (gezamenlijk de Diensten ):- SCHEDULE A SERVICES, FEES

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 42 (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 158

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 42 (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 158 42 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 158 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van Tonga inzake de toepassing van het op 31

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES These General Terms and Conditions (the GTC ) shall apply to the supply of goods and services to Luxottica Belgium NV (hereinafter LUXOTTICA

Nadere informatie

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Tableau Software 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in

Nadere informatie

Business Transformation, Finance in the Lead? Utrecht, 27 November 2014

Business Transformation, Finance in the Lead? Utrecht, 27 November 2014 Business Transformation, Finance in the Lead? Utrecht, 27 November 2014 Concurrentievoordeel van ondernemingen is historisch gezien geconcentreerd rondom positie en vaardigheden De 1960s De 1970s De 1980s

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ELAW BASISCURSUS WBP EN ANDERE PRIVACYWETGEVING DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING Gerrit-Jan Zwenne 28 november 2013 general data protection regulation een snelle vergelijking DP Directive 95/46/EC

Nadere informatie