Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan"

Transcriptie

1 Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk 2. UWV Amersfoort B. van der Vliet 3. ROC Midden Nederland H. Hendrikx 4. MBO Amersfoort G. Eerdmans 5. VNO/NCW Midden M. Schuijer 6. S-BB M. Liebregts 7. Gemeente Soest J. Huibers 1

2 Contactpersoon tbv de behandeling van het businessplan Naam: H.A.W. Bakker Functie: Beleidsadviseur Sociale Zekerheid Ids bij Organisatie: Gemeente Amersfoort Telefoon: / adres: 2

3 Inleiding We maken een doorstart met het Leerwerkloket (LWL) in Amersfoort! We willen een laagdrempelige en breed toegankelijke voorziening voor mensen met vragen over de combinatie van leren en werken. Daarnaast willen we jongeren en werkzoekenden zo goed mogelijk ondersteunen bij het zoeken van een leerwerkplek. We doen dat vanuit een zelfstandig opererend Leerwerkloket in Amersfoort. Cruciaal is een nauwe samenwerking tussen de betrokken ketenpartners, zowel in de aansturing van het Leerwerkloket als in de dagelijkse uitvoering. We willen daarbij de kennis en ervaringen van Leerwerkloketten in de regio en bestaande arrangementen zoveel mogelijk benutten. In dit businessplan werken we uit hoe we dat organisatorisch gaan aanpakken Strategie-hoofdlijnen a. Typeer kort (in enkele regels) de strategie voor de periode dwz doelstellingen hoe deze bereikt worden. De strategie van het Leerwerkloket Regio Amersfoort is gericht op: het bieden van een fysiek en digitaal loket waar werkzoekenden, werkgevers, intermediairs (gemeentelijke trajectbegeleiders en werkcoaches van het UWV) en anderen hun vragen kunnen stellen over leren-en-werken, om-, her- en bijscholing. het in beeld brengen van de sectoren en branches waar de kansen liggen voor het vinden van een leerwerkplek. Vervolgens willen we weten welke concrete bedrijven en werkgevers uit die sectoren en branches leerwerkplekken ter beschikking hebben. Dat doen we door de kennis van SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven), het Leerwerkloket en het Werkgeversservicepunt te bundelen en te verdiepen. het zo efficiënt mogelijk koppelen van jongeren/ werkzoekenden aan bedrijven en werkgevers en daarbij gebruik te maken van arrangementen die in het verleden hun nut hebben bewezen. Daarnaast zetten we, waar nodig en mogelijk, zelf nieuwe arrangementen op. Daarbij benutten we de kennis en ervaringen van andere loketten, waaronder het Leerwerkloket in Utrecht en van de gemeentelijke arbeidsintegratie in de regio. Fysiek Kandidaten Digitaal 1e lijn Intermediairs 2e lijn Leerwerkloket regio Amersfoort (Adviseur leren en werken) WSP 3e lijn CTC MBO EVC 3

4 b. Geef (indien aan de orde) de belangrijkste wijzigingen in doelstellingen, organisatie en dienstverlening tov het vorige businessplan weer. De focus komt, niet exclusief maar meer dan voorheen, te liggen op dienstverlening op basis van de vraag van werkgevers. Daarbij wordt de wens van de werkzoekende niet uit het oog verloren. Daarnaast zal de dienstverlening meer dan voorheen ook gericht zijn op de meer kwetsbare groepen. 1.2 Arbeidsmarkt Typeer kort (zo mogelijk adhv de bestaande arbeidsmarktanalyse en de marktbewerkingsplannen in uw regio) de arbeidsmarktknelpunten, speerpunten en kansen in uw regio tav leren en werken. Wat is het belang van iedere partner om deel te nemen aan het lwl. Wat wil men oplossen? Bron: Arbeidsmarktanalyse UWV / Marktbewerkingsplan Groei- versus krimpsectoren Voor 2013 en 2014 wordt krimp van de werkgelegenheid verwacht. Deze krimp doet zich echter niet meer in alle sectoren voor. Dit jaar groeit het aantal banen in de zorg & welzijn en in het onderwijs. Naar verwachting neemt in 2014 het aantal banen in de zakelijke diensten, de groothandel en het onderwijs toe. In de sector zorg & welzijn blijft de werkgelegenheid vrijwel gelijk. De toename van het aantal banen in de zakelijke diensten is al meerdere jaren zichtbaar. Verwacht wordt dat deze trend de komende jaren doorzet. De toename is echter wel lager dan in voorgaande jaren. De sectoren openbaar bestuur, financiële dienstverlening en industrie laten in de regio Amersfoort nog steeds een forse krimp zien. Ook in de detailhandel een belangrijke leverancier van werkgelegenheid daalt het aantal banen. Vervangingsvraag Vanaf 2014 verlaten in de regio Amersfoort als gevolg van de vergrijzing bijna mensen de arbeidsmarkt. Hierdoor zal een aanzienlijk aantal vacatures ontstaan. Deze vraag zal zich vooral voordoen in de sectoren zorg/welzijn, onderwijs, industrie en vervoer. Bij de Overheid is er, ten gevolge van bezuinigingen, slechts sprake van een beperkte vervangingsvraag. Vacaturemarkt Eind augustus 2013 stonden er 695 vacatures open bij UWV in de regio Amersfoort. Een jaar eerder bedroeg het aantal openstaande vacatures 985. In augustus 2013 werden er 480 vacatures ingediend tegenover 549 een jaar eerder. De openstaande vraag is met 29,4% afgenomen in vergelijking met vorig jaar en de ingediende vraag is in deze periode met 12,6% afgenomen. Van de openstaande vraag heeft 29,1% (202 vacatures) betrekking op elementaire beroepen, 32,8% op lagere (228 vacatures), 28,5% (198 vacatures) op middelbare en 9,6% (67 vacatures) op hogere en wetenschappelijke beroepen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal openstaande vacatures op elementair niveau met 9,8% toegenomen. Het aantal openstaande vacatures op lager niveau is met 11,2% toegenomen, het aantal voor middelbaar niveau met 53,3% afgenomen en die voor hogere en wetenschappelijke beroepen met 61,0% afgenomen. 4

5 In augustus 2013 heeft 37,4% van de openstaande vacatures betrekking op personeel in de technische en industrieberoepen, 32,2% in de verzorgende en dienstverlenende beroepen en 18,7% in de economisch-administratieve beroepen. Overschot- en tekortberoepen Met behulp van de spanningsindicator van UWV zijn de volgende overschot- en tekortberoepen in de regio Amersfoort vastgesteld: Overschotberoepen Bouwvakkers Chauffeurs Kantoorhulpen, inpakkers en colporteurs Kunstenaars Medewerkers sociaal-cultureel werk en personeel en arbeid Productiemedewerkers Overschotberoepen komen voornamelijk in welzijn en techniek voor. Tekortberoepen Monteurs en controleurs elektrotechnische producten Programmeurs Verplegende en doktersassistenten Technisch systeemanalisten Apothekersassistenten en medisch laboranten Speerpuntsectoren De relevante werkgevers zijn uiteindelijk onderverdeeld in 4 sectoren: De Zorgsector Handel sector Techniek sector Zakelijke dienstverlening Totaal 121 bedrijven uit de regio Amersfoort vallen onder deze speerpuntsectoren. 5

6 2. De organisatie van het leerwerkloket vanaf de start a. Is er sprake van een fysiek loket balie? Waar is deze balie gehuisvest. Wordt er naast deze hoofdlocatie ook op andere locaties (andere gemeenten) spreekuur /bezoekuur gehouden? Wordt de situatie in gehandhaafd? Zo nee, wat zijn de essentiële verschillen. Het leerwerkloket Regio Amersfoort is gedurende de periode fysiek gevestigd op een herkenbare plek bij het UWV, Stadsring 75 te Amersfoort. b. Hoe groot is in de personele bezetting in front office (balie) en back office? Vanuit welke organisaties zijn deze personen afkomstig? Welke functies bekleden zij? Front office Adviseur Leren en Werken 1 fte (vanuit het UWV). Adviseert en begeleidt de klant (werkzoekende, werkende, werkgever) met een ondersteuningsvraag ten aanzien van opleidingen. Deze klant kan zich zowel bij het fysieke loket of digitaal bij het Leerwerkloket aanmelden. Back office Het Leerwerkloket Regio Amersfoort heeft de volgende formatie: Projectleiding (UWV) 0,6 fte. Ingevuld door de senior adviseur Werkgeversdienstverlening vanuit het UWV. De projectleider opereert onafhankelijk en is de schakel met andere loketten en de landelijke bijeenkomsten. Coördinator arrangementen (ROCMN): 0.5 fte. Ingevuld door een medewerker afkomstig uit het ROC MN die eveneens verbonden aan het leerwerkloket Utrecht. De coördinator arrangementen gaat met accountmanagers van het werkgeversservicepunt mee naar werkgevers als er één of meerdere vacatures zijn met een scholingsvraag. Stelt projectplannen, opleidingsplannen (in overleg met de opleider) en de financieringsplannen op. Hij regelt intern de werving en selectie van de klanten. Daarnaast legt en onderhoudt hij contacten met de WSP s in de regio en verzorgt de monitoring van resultaten. Adviseur Opleidingen (MBO Amersfoort): 0,1 fte. 3 e lijnsfunctionaris. Beantwoordt vragen over opleidingen en scholing die te complex zijn voor de adviseur Leren en Werken. Coördinator pok-lozen (gemeente Amersfoort): 1fte. Coördinatie aanpak jongeren zonder praktijkovereenkomst. 6

7 c. Geef aan hoe in de e-dienstverlening Leren en werken in uw regio wordt vormgegeven. Hoe wordt aansluiting van de regionale website op de landelijke website gerealiseerd. Digitalisering is een belangrijk onderdeel van het Leerwerkloket regio Amersfoort. Website De website is online. Deze is gebaseerd op de website van het LWL Utrecht en kan in de toekomst in lijn worden gebracht met de landelijke insteek rond websites voor leerwerkloketten. De website biedt een laagdrempelige, digitale toegang tot het Leerwerkloket en heeft daarmee een centrale rol. Het adres is het centrale aanmeldpunt voor adviesvragen en voor sollicitaties op leerwerkbanen. Een aanzienlijk deel van de vragen omtrent leren en werken gaat via het digitale kanaal. Social media Het benutten van sociale media bij de taken van het Leerwerkloket is een ontwikkelpunt, maar zal zicht richten op de brede doelgroep van het Leerwerkloket. d. Op welke wijze vindt de strategische/beleidsmatige aansturing plaats? Is hiervoor een stuurgroep verantwoordelijk? Wie nemen deel? Hoe is de aansluiting op het bestuurlijk overleg in de arbeidsmarktregio. Wie nemen deel in dit bestuurlijk overleg (naam, functie en organisatie). Hoe sluit de bestuurlijke aansturing aan op het operationele loket. Geef een organogram. Het Leerwerkloket Regio Amersfoort wordt operationeel aangestuurd door een stuurgroep waarin alle relevante partijen op het gebied van het Leerwerkloket samenkomen. Dit zijn de volgende partijen: UWV WERKbedrijf Amersfoort Gemeente Amersfoort Werkgeversservicepunt VNO/NCW S-BB MBO Amersfoort ROC Midden Nederland Gemeente Soest Gemeente Amersfoort Bas van der Vliet (regiomanager) Eddy Karrenbelt (Hoofd Sociale Zekerheid) Connie de Neef (Directie Wsp) Martine Schuijer Marion Liebregts (regionaal adviseur) Frits van Dasselaar (Clustermanager) Jenny Drost (regiodirecteur) Kim Houben (beleidsadviseur) Erik Bakker (strategisch beleidsadviseur, link naar het hieronder genoemde beleidsoverleg) Beleidsmatige afstemming en agendasetting vindt plaats in het in periodieke beleidsoverleg tussen de verschillende regiogemeenten. Dit beleidsoverleg is tevens een voorbereidend orgaan voor het bestuurlijke portefeuillehoudersoverleg tussen de wethouders Werk en inkomen. Op dit moment werken we aan een onderzoek waarin we ons regionale arbeidsmarktbeleid spiegelen aan de werkwijzen in andere regio s. Dit naar aanleiding van het rapport van de Inspectie Szw: Regierol gemeenten bij regionaal arbeidsmarktbeleid. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek willen we meer samenhang aanbrengen in de beleidsagenda van Overheid, Onderwijs en 7

8 Ondernemers. Dat betekent in ieder geval dat we de bestuurlijke inbedding van het Leerwerkloket ook aan de onderwijskant gaan versterken. S-BB staat borg voor de verbinding naar de diverse kenniscentra en de werkgeversorganisaties geven input via hun netwerken. Ook het onderwijsveld geeft de mogelijkheid tot inbreng via hun afdelingen bedrijfsopleidingen en uiteraard als uitvoerend onderwijsaanbieder. Projectleiding Coördinator arrangementen Adviseur leren en werken Adviseur Opleidingen Coördinator pok-lozen e. Hoe is op uitvoerend niveau de aansturing geregeld? Uit welke organisatie is de projectleider afkomstig? Wat is zijn/haar oorspronkelijke functie? De aansturing vindt plaats door een onafhankelijke projectleider. Dit is een Senior adviseur werkgeversdienstverlening vanuit het UWV. Hij is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van het leerwerkloket en de verantwoording in de stuurgroep. Iedere 14 dagen vindt er volgens een vooraf opgestelde agenda werkoverleg plaats met alle daarvoor relevantie medewerkers. Daar worden de actuele arrangementen en verwachte kansen en mogelijkheden besproken en het werk verdeeld. 8

9 f. Welke partijen (gemeente, UWV, ROC, hogeschool, sbb, kbb s, kamer van koophandel, particuliere opleiders, rmc, etc) werken op operationeel niveau samen in het loket? En hoe is de inzet vormgegeven? De strategische keuzes vereisen een optimale samenwerking tussen de partners op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt in de regio Amersfoort. Daarbij heeft iedere partij zijn eigen rol en taken, maar altijd in samenhang met die van de andere partijen binnen het Leerwerkloket. De taken van het Leerwerkloket liggen op verschillende terreinen: Advies en voorlichting: Het geven van advies aan iedereen met vragen over leren en werken. Het actief meewerken met werkgevers om oplossingen voor scholings- c.q. personeelstekortvraagstukken vorm te geven; Het mede ondersteunen van adviseurs, jobhunters/accountmanagers, werkcoaches en andere medewerkers van de werkpleinen; Stimuleren en initiëren van leren en werken op de regionale arbeidsmarkt. Inzet van CTC als instrument. Transparantie markt: Definiëren doelgroep(en) en in beeld brengen en houden van jongeren en werkzoekenden. Specificeren selectieve dienstverlening naar behoeften verschillende doelgroepen. Vaststellen bij welke bedrijven en werkgevers in de regio er kansen liggen als het gaat om leerwerkplekken. Leerwerktrajecten: Het organiseren van leerwerktrajecten. Het bemiddelen van leerlingen zonder praktijkovereenkomst (pok-lozen) Het actief plaatsen op een geschikt scholingstraject. Werknemers met een scholingsvraag, bij voorkeur in combinatie met werk, op verzoek van de scholingsvragers, werkcoaches, werkgevers en accountmanagers; EVC: Het verstrekken van informatie en advies omtrent scholing en EVC aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden; De verschillende ketenpartners leveren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en expertise een bijdrage aan de taken van het Leerwerkloket en gebruiken daarbij waar nodig en mogelijk hun eigen netwerk. Het UWV voor wat betreft: Inzet van het CTC instrumentarium Fysieke loketfunctie. Projectleiding Advisering leren en werken het organiseren van leerwerktrajecten 9

10 Financial engineering Participatie in landelijke convenanten. De ROC s voor wat betreft: In beeld brengen van de leerlingen zonder praktijkovereenkomst; Het geven van 3 e lijns-adviezen (vragen die te specialistisch zijn voor de Adviseur Leren en werken) op het gebied van beroepsonderwijs Het aanbieden van onderwijs Het Werkgeversservicepunt (WSP) voor wat betreft vacaturewerving werving van kandidaten voorselectie en plaatsing advies en voorlichting De gemeente aanpak en coördinatie pok-loze jongeren de werving van vacatures leerwerkbanen voor leerlingen die hun praktijkovereenkomst zijn verloren en een nieuwe zoeken. In samenwerking met S-BB, MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland en het Wsp. de werving van vacatures leerwerkbanen voor nieuw ingestroomde onderwijsdeelnemers zonder leerwerkbaan. In samenwerking met S-BB, MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland en het Wsp. Werving van kandidaten De Kenniscentra voor wat betreft: vacaturewerving en inzichtelijk maken bij welke concrete bedrijven en werkgevers zich kansen voordoen het helpen oplossen van fricties in de arbeidsmarkt advies en voorlichting g. Hoe en door wie worden momenteel werkgevers benaderd in de regio? Hoe wordt de samenwerking en expertise-uitwisseling met deze partijen vanaf 2013 vormgegeven? De benadering van werkgevers met meer dan 10 werknemers verloopt via het Werkgeversservicepunt in Amersfoort. Werkgevers met minder dan 10 werknemers worden ook rechtstreeks benaderd door trajectbegeleiders van gemeenten en het UWV. Het gaat hier om de dienstverlening ten behoeve van werkzoekenden. Daarnaast hebben opleiders rechtstreeks contact met werkgevers die een leerbaan ter beschikking stellen. 10

11 3. De activiteiten van het leerwerkloket vanaf de start: 3.1 Geef met een percentage aan wat het tijdsbeslag is van de lwl activiteiten. Het tijdsbeslag is van de lw- activiteiten. a. Het geven van informatie en advies aan bezoekers 10 b. Begeleiding en monitoring bij evc en scholingstraject 10 c. Bezoeken aan bedrijven op verzoek of op eigen initiatief 25 d. Werving van leerbanen 10 e. Competentietests 5 f. Organiseren van scholingsarrangementen: 25 g. Voorlichtingsbijeenkomsten 10 h. Ontwikkelen e-dienstverlening en beheer regionale site Welk klantregistratiesysteem wordt gebruikt? Voeg een format van de rapportage bij. Monitoringsysteem Het leerwerkloket Regio Amersfoort maakt gebruik van een specifiek monitoringsysteem. In dit systeem wordt een aantal grootheden vastgelegd, die uitermate handig zijn voor verslaglegging en verantwoording. Het gaat daarbij om grootheden als aantal contacten met klanten, aantal plaatsingen, aantal consultgesprekken etc. Dit is hetzelfde systeem als in de regio Utrecht-Midden wordt gehanteerd. Customer Relationships Management (CRM) Het Leerwerkloket Regio Amersfoort gebruikt het CRM-systeem: Perfectview. In dit systeem worden alle relaties opgenomen. Deze relaties krijgen kenmerken mee waardoor we ze gericht kunnen mailen. Zo kennen we onder meer het kenmerk vacature en nieuwsbrief. Door op de juiste manier te selecteren kunnen we een bestaande vacature voor een leerwerkarrangement snel op de juiste plaats communiceren. De Adviseur Leren en werken is verantwoordelijk voor de vulling van het CRM systeem. Het systeem is inmiddels gevuld met meer dan 700 vacaturecontacten. Meer dan 1000 contacten ontvangen de nieuwsbrief. 11

12 3.3 Welke kwantitatieve doelstellingen zijn er voor het realiseren van: Werven van Leerbanen Verwijzingen op EVC, Realiseren competentietests Adviezen aan de beoogde lwl groepen (specificeren) Jeugd Ouderen Werkzoekenden zonder startkwalificatie/ laaggeletterden Anders N.B. Er wordt geen landelijke taakstelling opgelegd. Wel worden via benchmarking de resultaten gemonitord. Het leerwerkloket Regio Amersfoort heeft de ambitie om jaarlijks de volgende resultaten te boeken. Het jaar 2013 beschouwen wij in dat verband als een opstartjaar : Leerwerktrajecten Het Leerwerkloket wil jaarlijks minimaal 15 leerwerkarrangementen realiseren. Er worden 75 werkzoekenden geplaatst op leerwerkbanen. Om dit te bereiken worden 120 intakegesprekken te houden. Leerwerktrajecten komen veelal, maar niet alleen, tot stand als leerwerkarrangement: een overeenkomst met werkgever(s), opleider en werkzoekenden. EVC-trajecten Het is de ambitie om tenminste 30 klanten te informeren over evc-trajecten. Het Leerwerkloket Regio Amersfoort helpt individuen en bedrijven bij mogelijke EVC-trajecten door voorlichting te geven. Advies en voorlichting: o 1 voorlichtingsbijeenkomst defensie o 1 voorlichtingsbijeenkomst leren en werken (leerwerkcafé) o 2 voorlichtingsbijeenkomsten over financial engineering o 1 voorlichtingsbijeenkomst over EVC. o 100 adviezen per mail o 150 adviesgesprekken o 80 doorverwijzingen o Adviezen/doorverwijzingen per doelgroep: Jeugd 75 Ouderen 75 Laaggeletterde werkzoekenden 25 Werkzoekenden overig 75 CTC Inzet van CTC voor werkzoekenden. 12

13 Benchmarking Genoemde doelstellingen zijn doelstellingen die sec door het Leerwerkloket Regio Amersfoort gerealiseerd worden. Natuurlijk ligt het aantal nieuwe Leerwerkbanen in de regio veel hoger als de gerealiseerde BBL-opleidingen van de partners (ROC s) meegenomen worden. 4. De dienstverlening van het leerwerkloket a. Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werknemers? plaatsingen bij werkgevers adviezen over leerwerkbanen/scholing adviezen over mogelijk evc-trajecten Competentie-scan b. Welke dienstverlening wordt aangeboden aan bedrijven-werkgevers? Invulling personeelsvraag adviezen over leerwerkbanen/scholing adviezen over werving personeel advies EVC organiseren van leerwerktrajecten werving en (voor)selectie van te werven personeel financial engineering doorverwijzen naar beroepsopleidingen c. Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werkzoekenden zonder baan? plaatsingen bij werkgevers adviezen over leerwerkbanen/scholing adviezen over mogelijk evc-trajecten Competentie-scan Centrale registratie van leerwerkbanen 13

14 5. Expertisefunctie 5.1 Op welke wijze gaat de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt worden? Training van het personeel, cliëntvolgsysteem, reactietijden? De kwaliteit van de dienstverlening wordt gegarandeerd door de meest terzake deskundige medewerker te betrekken bij de dienstverlening. Dat is soms een medewerker met wortels in het werkgeversservicepunt en in een andere situatie kan dat een medewerker zijn die van oorsprong uit het ROC komt. Verder wordt de expertise van de medewerkers op peil gebracht door gezamenlijk trajecten op te zetten en hierin van elkaar te leren. De adviseur Leren en Werken volgt EVC trainingen bij het kenniscentrum EVC. De coördinator arrangementen afkomstig uit het ROCMN is deskundig op het gebied van financial engineering en verzorgt interne trainingen/workshops hierover. 5.2 Hoe is de afstemming met het werkgeverservicepunt geregeld en met het ROC, en eventueel met andere partners? Denk ook aan training. Gaat men alleen of ook in teams op pad? Wordt geregistreerd wie waar naartoe gaat en welke afspraken worden gemaakt? Het Leerwerkloket is gepositioneerd naast het Werkgeversservicepunt en wordt aangestuurd door de stuurgroep die ook het Werkgeverservicepunt aanstuurt. Hierdoor is afstemming daarmee geborgd. In de formatie van het Leerwerkloket zijn ook medewerkers van het ROC opgenomen. Het regionale scholingsaanbod wordt meegenomen door de coördinator pok-lozen. 5.3 Hoe is het leerwerkloket verbonden met andere loketten, servicepunten samenwerkingsverbanden? Denk hierbij aan Jongerenloketten, brancheservicepunten, (private)mobiliteitscentra, scholingsaanbieders enz. Het leerwerkloket Regio Amersfoort is onderdeel van een fors netwerk. Door gemeenschappelijke personele inzet van Leerwerkloket Amersfoort en Leerwerkloket Utrecht (de coördinator arrangementen) is er een koppeling met de gehele provincie Utrecht. Het relatiebestand van het Leerwerkloket Utrecht omvat meer dan 2000 contacten. De verbinding met het Leerwerkloket Regio Amersfoort zorgt ervoor dat ook dit leerwerkloket gebruik kan maken van deze contacten. Bovendien kunnen de leerwerktrajecten van het Leerwerkloket Utrecht verankerd worden in de regio Amersfoort. Hierdoor zijn direct resultaten te realiseren. Het Leerwerkloket Utrecht werkt daarnaast al jaren samen met het Leerwerkloket Gooi- en Vechtstreek en met het Leerwerkloket in Flevoland. Het nieuwe leerwerkloket Regio Amersfoort kan daar zijn voordeel mee doen. Periodiek is er binnen 14

15 dit samenwerkingsverband overleg. In dit overleg worden onder meer arrangementen (klanten en prospects) met elkaar gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Het streven is om binnen het samenwerkingsverband dezelfde afspraken te maken met werkgevers. Een natuurlijke partner van het Leerwerkloket Regio Amersfoort is het jongerenloket in Amersfoort, dat op dezelfde locatie is gevestigd. Werkzoekende jongeren kunnen hier terecht met vragen over het zoeken naar werk en uitkering. Een koppeling met het Leerwerkloket voor de route naar opleidingen en de combinatie leren en werken ligt voor de hand. Het Werkgeversservicepunt Amersfoort heeft de afgelopen jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van bedrijven en organisaties in de regio Amersfoort. Deze contacten worden benut bij het werven van vacatures en het organiseren van leerwerktrajecten. Een andere bijzondere partners is het Servicepunt Zorg Utrecht, een speciaal ingericht steunpunt voor de Zorg waar het Leerwerkloket in participeert op bestuurlijk én op operationeel niveau samen met UWV, Gemeente Utrecht, Calibris, ROC s en Utrecht Zorg (werkgeversverband). Juist door de verbinding tussen de twee Leerwerkloketten kan hier optimaal van geprofiteerd worden. 15

16 6. Financiering Opbrengsten/baten Basisfinanciering LWL Bijdrage partijen: UWV Gemeente Amersfoort MBO Amersfoort ROC Midden Ned Totaal opbrengsten Kosten - personeelskosten Projectleider (UWV, 0,6 fte) Coördinator arrangementen (ROCMN, 0,5 fte) Coördinator pok lozen (gemeente, 1 fte Adviseur leren en werken (UWV, 1 fte) Adviseur Opleidingen (MBO A foort, 0,1 fte) Subtotaal personeelskosten materiële kosten Beurzen Drukwerk ICT kosten Bureaukosten Publiciteit Subtotaal materiële kosten Totaal kosten

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Werk en wijkenaanpak

Werk en wijkenaanpak Werk en wijkenaanpak Inhoud Voorwoord 4 1. Samenvatting 6 2. Ontwikkelde samenwerkings- verbanden 8 2.1 De geconcentreerde aanpak 9 2.2 De outreachende aanpak 11 2.3 De semigeïntegreerde aanpak 13 3. Borging/verbinding

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Werk maken van Talent

Werk maken van Talent Werk maken van Talent BOARDPROGRAMMA HUMAN CAPITAL 2014 2020 Plan van aanpak 1 Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink Annelies Spork Viktor Bos November 2014 Lid Amsterdam Economic Board, portefeuille

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie