Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan"

Transcriptie

1 Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk 2. UWV Amersfoort B. van der Vliet 3. ROC Midden Nederland H. Hendrikx 4. MBO Amersfoort G. Eerdmans 5. VNO/NCW Midden M. Schuijer 6. S-BB M. Liebregts 7. Gemeente Soest J. Huibers 1

2 Contactpersoon tbv de behandeling van het businessplan Naam: H.A.W. Bakker Functie: Beleidsadviseur Sociale Zekerheid Ids bij Organisatie: Gemeente Amersfoort Telefoon: / adres: 2

3 Inleiding We maken een doorstart met het Leerwerkloket (LWL) in Amersfoort! We willen een laagdrempelige en breed toegankelijke voorziening voor mensen met vragen over de combinatie van leren en werken. Daarnaast willen we jongeren en werkzoekenden zo goed mogelijk ondersteunen bij het zoeken van een leerwerkplek. We doen dat vanuit een zelfstandig opererend Leerwerkloket in Amersfoort. Cruciaal is een nauwe samenwerking tussen de betrokken ketenpartners, zowel in de aansturing van het Leerwerkloket als in de dagelijkse uitvoering. We willen daarbij de kennis en ervaringen van Leerwerkloketten in de regio en bestaande arrangementen zoveel mogelijk benutten. In dit businessplan werken we uit hoe we dat organisatorisch gaan aanpakken Strategie-hoofdlijnen a. Typeer kort (in enkele regels) de strategie voor de periode dwz doelstellingen hoe deze bereikt worden. De strategie van het Leerwerkloket Regio Amersfoort is gericht op: het bieden van een fysiek en digitaal loket waar werkzoekenden, werkgevers, intermediairs (gemeentelijke trajectbegeleiders en werkcoaches van het UWV) en anderen hun vragen kunnen stellen over leren-en-werken, om-, her- en bijscholing. het in beeld brengen van de sectoren en branches waar de kansen liggen voor het vinden van een leerwerkplek. Vervolgens willen we weten welke concrete bedrijven en werkgevers uit die sectoren en branches leerwerkplekken ter beschikking hebben. Dat doen we door de kennis van SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven), het Leerwerkloket en het Werkgeversservicepunt te bundelen en te verdiepen. het zo efficiënt mogelijk koppelen van jongeren/ werkzoekenden aan bedrijven en werkgevers en daarbij gebruik te maken van arrangementen die in het verleden hun nut hebben bewezen. Daarnaast zetten we, waar nodig en mogelijk, zelf nieuwe arrangementen op. Daarbij benutten we de kennis en ervaringen van andere loketten, waaronder het Leerwerkloket in Utrecht en van de gemeentelijke arbeidsintegratie in de regio. Fysiek Kandidaten Digitaal 1e lijn Intermediairs 2e lijn Leerwerkloket regio Amersfoort (Adviseur leren en werken) WSP 3e lijn CTC MBO EVC 3

4 b. Geef (indien aan de orde) de belangrijkste wijzigingen in doelstellingen, organisatie en dienstverlening tov het vorige businessplan weer. De focus komt, niet exclusief maar meer dan voorheen, te liggen op dienstverlening op basis van de vraag van werkgevers. Daarbij wordt de wens van de werkzoekende niet uit het oog verloren. Daarnaast zal de dienstverlening meer dan voorheen ook gericht zijn op de meer kwetsbare groepen. 1.2 Arbeidsmarkt Typeer kort (zo mogelijk adhv de bestaande arbeidsmarktanalyse en de marktbewerkingsplannen in uw regio) de arbeidsmarktknelpunten, speerpunten en kansen in uw regio tav leren en werken. Wat is het belang van iedere partner om deel te nemen aan het lwl. Wat wil men oplossen? Bron: Arbeidsmarktanalyse UWV / Marktbewerkingsplan Groei- versus krimpsectoren Voor 2013 en 2014 wordt krimp van de werkgelegenheid verwacht. Deze krimp doet zich echter niet meer in alle sectoren voor. Dit jaar groeit het aantal banen in de zorg & welzijn en in het onderwijs. Naar verwachting neemt in 2014 het aantal banen in de zakelijke diensten, de groothandel en het onderwijs toe. In de sector zorg & welzijn blijft de werkgelegenheid vrijwel gelijk. De toename van het aantal banen in de zakelijke diensten is al meerdere jaren zichtbaar. Verwacht wordt dat deze trend de komende jaren doorzet. De toename is echter wel lager dan in voorgaande jaren. De sectoren openbaar bestuur, financiële dienstverlening en industrie laten in de regio Amersfoort nog steeds een forse krimp zien. Ook in de detailhandel een belangrijke leverancier van werkgelegenheid daalt het aantal banen. Vervangingsvraag Vanaf 2014 verlaten in de regio Amersfoort als gevolg van de vergrijzing bijna mensen de arbeidsmarkt. Hierdoor zal een aanzienlijk aantal vacatures ontstaan. Deze vraag zal zich vooral voordoen in de sectoren zorg/welzijn, onderwijs, industrie en vervoer. Bij de Overheid is er, ten gevolge van bezuinigingen, slechts sprake van een beperkte vervangingsvraag. Vacaturemarkt Eind augustus 2013 stonden er 695 vacatures open bij UWV in de regio Amersfoort. Een jaar eerder bedroeg het aantal openstaande vacatures 985. In augustus 2013 werden er 480 vacatures ingediend tegenover 549 een jaar eerder. De openstaande vraag is met 29,4% afgenomen in vergelijking met vorig jaar en de ingediende vraag is in deze periode met 12,6% afgenomen. Van de openstaande vraag heeft 29,1% (202 vacatures) betrekking op elementaire beroepen, 32,8% op lagere (228 vacatures), 28,5% (198 vacatures) op middelbare en 9,6% (67 vacatures) op hogere en wetenschappelijke beroepen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal openstaande vacatures op elementair niveau met 9,8% toegenomen. Het aantal openstaande vacatures op lager niveau is met 11,2% toegenomen, het aantal voor middelbaar niveau met 53,3% afgenomen en die voor hogere en wetenschappelijke beroepen met 61,0% afgenomen. 4

5 In augustus 2013 heeft 37,4% van de openstaande vacatures betrekking op personeel in de technische en industrieberoepen, 32,2% in de verzorgende en dienstverlenende beroepen en 18,7% in de economisch-administratieve beroepen. Overschot- en tekortberoepen Met behulp van de spanningsindicator van UWV zijn de volgende overschot- en tekortberoepen in de regio Amersfoort vastgesteld: Overschotberoepen Bouwvakkers Chauffeurs Kantoorhulpen, inpakkers en colporteurs Kunstenaars Medewerkers sociaal-cultureel werk en personeel en arbeid Productiemedewerkers Overschotberoepen komen voornamelijk in welzijn en techniek voor. Tekortberoepen Monteurs en controleurs elektrotechnische producten Programmeurs Verplegende en doktersassistenten Technisch systeemanalisten Apothekersassistenten en medisch laboranten Speerpuntsectoren De relevante werkgevers zijn uiteindelijk onderverdeeld in 4 sectoren: De Zorgsector Handel sector Techniek sector Zakelijke dienstverlening Totaal 121 bedrijven uit de regio Amersfoort vallen onder deze speerpuntsectoren. 5

6 2. De organisatie van het leerwerkloket vanaf de start a. Is er sprake van een fysiek loket balie? Waar is deze balie gehuisvest. Wordt er naast deze hoofdlocatie ook op andere locaties (andere gemeenten) spreekuur /bezoekuur gehouden? Wordt de situatie in gehandhaafd? Zo nee, wat zijn de essentiële verschillen. Het leerwerkloket Regio Amersfoort is gedurende de periode fysiek gevestigd op een herkenbare plek bij het UWV, Stadsring 75 te Amersfoort. b. Hoe groot is in de personele bezetting in front office (balie) en back office? Vanuit welke organisaties zijn deze personen afkomstig? Welke functies bekleden zij? Front office Adviseur Leren en Werken 1 fte (vanuit het UWV). Adviseert en begeleidt de klant (werkzoekende, werkende, werkgever) met een ondersteuningsvraag ten aanzien van opleidingen. Deze klant kan zich zowel bij het fysieke loket of digitaal bij het Leerwerkloket aanmelden. Back office Het Leerwerkloket Regio Amersfoort heeft de volgende formatie: Projectleiding (UWV) 0,6 fte. Ingevuld door de senior adviseur Werkgeversdienstverlening vanuit het UWV. De projectleider opereert onafhankelijk en is de schakel met andere loketten en de landelijke bijeenkomsten. Coördinator arrangementen (ROCMN): 0.5 fte. Ingevuld door een medewerker afkomstig uit het ROC MN die eveneens verbonden aan het leerwerkloket Utrecht. De coördinator arrangementen gaat met accountmanagers van het werkgeversservicepunt mee naar werkgevers als er één of meerdere vacatures zijn met een scholingsvraag. Stelt projectplannen, opleidingsplannen (in overleg met de opleider) en de financieringsplannen op. Hij regelt intern de werving en selectie van de klanten. Daarnaast legt en onderhoudt hij contacten met de WSP s in de regio en verzorgt de monitoring van resultaten. Adviseur Opleidingen (MBO Amersfoort): 0,1 fte. 3 e lijnsfunctionaris. Beantwoordt vragen over opleidingen en scholing die te complex zijn voor de adviseur Leren en Werken. Coördinator pok-lozen (gemeente Amersfoort): 1fte. Coördinatie aanpak jongeren zonder praktijkovereenkomst. 6

7 c. Geef aan hoe in de e-dienstverlening Leren en werken in uw regio wordt vormgegeven. Hoe wordt aansluiting van de regionale website op de landelijke website gerealiseerd. Digitalisering is een belangrijk onderdeel van het Leerwerkloket regio Amersfoort. Website De website is online. Deze is gebaseerd op de website van het LWL Utrecht en kan in de toekomst in lijn worden gebracht met de landelijke insteek rond websites voor leerwerkloketten. De website biedt een laagdrempelige, digitale toegang tot het Leerwerkloket en heeft daarmee een centrale rol. Het adres is het centrale aanmeldpunt voor adviesvragen en voor sollicitaties op leerwerkbanen. Een aanzienlijk deel van de vragen omtrent leren en werken gaat via het digitale kanaal. Social media Het benutten van sociale media bij de taken van het Leerwerkloket is een ontwikkelpunt, maar zal zicht richten op de brede doelgroep van het Leerwerkloket. d. Op welke wijze vindt de strategische/beleidsmatige aansturing plaats? Is hiervoor een stuurgroep verantwoordelijk? Wie nemen deel? Hoe is de aansluiting op het bestuurlijk overleg in de arbeidsmarktregio. Wie nemen deel in dit bestuurlijk overleg (naam, functie en organisatie). Hoe sluit de bestuurlijke aansturing aan op het operationele loket. Geef een organogram. Het Leerwerkloket Regio Amersfoort wordt operationeel aangestuurd door een stuurgroep waarin alle relevante partijen op het gebied van het Leerwerkloket samenkomen. Dit zijn de volgende partijen: UWV WERKbedrijf Amersfoort Gemeente Amersfoort Werkgeversservicepunt VNO/NCW S-BB MBO Amersfoort ROC Midden Nederland Gemeente Soest Gemeente Amersfoort Bas van der Vliet (regiomanager) Eddy Karrenbelt (Hoofd Sociale Zekerheid) Connie de Neef (Directie Wsp) Martine Schuijer Marion Liebregts (regionaal adviseur) Frits van Dasselaar (Clustermanager) Jenny Drost (regiodirecteur) Kim Houben (beleidsadviseur) Erik Bakker (strategisch beleidsadviseur, link naar het hieronder genoemde beleidsoverleg) Beleidsmatige afstemming en agendasetting vindt plaats in het in periodieke beleidsoverleg tussen de verschillende regiogemeenten. Dit beleidsoverleg is tevens een voorbereidend orgaan voor het bestuurlijke portefeuillehoudersoverleg tussen de wethouders Werk en inkomen. Op dit moment werken we aan een onderzoek waarin we ons regionale arbeidsmarktbeleid spiegelen aan de werkwijzen in andere regio s. Dit naar aanleiding van het rapport van de Inspectie Szw: Regierol gemeenten bij regionaal arbeidsmarktbeleid. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek willen we meer samenhang aanbrengen in de beleidsagenda van Overheid, Onderwijs en 7

8 Ondernemers. Dat betekent in ieder geval dat we de bestuurlijke inbedding van het Leerwerkloket ook aan de onderwijskant gaan versterken. S-BB staat borg voor de verbinding naar de diverse kenniscentra en de werkgeversorganisaties geven input via hun netwerken. Ook het onderwijsveld geeft de mogelijkheid tot inbreng via hun afdelingen bedrijfsopleidingen en uiteraard als uitvoerend onderwijsaanbieder. Projectleiding Coördinator arrangementen Adviseur leren en werken Adviseur Opleidingen Coördinator pok-lozen e. Hoe is op uitvoerend niveau de aansturing geregeld? Uit welke organisatie is de projectleider afkomstig? Wat is zijn/haar oorspronkelijke functie? De aansturing vindt plaats door een onafhankelijke projectleider. Dit is een Senior adviseur werkgeversdienstverlening vanuit het UWV. Hij is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van het leerwerkloket en de verantwoording in de stuurgroep. Iedere 14 dagen vindt er volgens een vooraf opgestelde agenda werkoverleg plaats met alle daarvoor relevantie medewerkers. Daar worden de actuele arrangementen en verwachte kansen en mogelijkheden besproken en het werk verdeeld. 8

9 f. Welke partijen (gemeente, UWV, ROC, hogeschool, sbb, kbb s, kamer van koophandel, particuliere opleiders, rmc, etc) werken op operationeel niveau samen in het loket? En hoe is de inzet vormgegeven? De strategische keuzes vereisen een optimale samenwerking tussen de partners op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt in de regio Amersfoort. Daarbij heeft iedere partij zijn eigen rol en taken, maar altijd in samenhang met die van de andere partijen binnen het Leerwerkloket. De taken van het Leerwerkloket liggen op verschillende terreinen: Advies en voorlichting: Het geven van advies aan iedereen met vragen over leren en werken. Het actief meewerken met werkgevers om oplossingen voor scholings- c.q. personeelstekortvraagstukken vorm te geven; Het mede ondersteunen van adviseurs, jobhunters/accountmanagers, werkcoaches en andere medewerkers van de werkpleinen; Stimuleren en initiëren van leren en werken op de regionale arbeidsmarkt. Inzet van CTC als instrument. Transparantie markt: Definiëren doelgroep(en) en in beeld brengen en houden van jongeren en werkzoekenden. Specificeren selectieve dienstverlening naar behoeften verschillende doelgroepen. Vaststellen bij welke bedrijven en werkgevers in de regio er kansen liggen als het gaat om leerwerkplekken. Leerwerktrajecten: Het organiseren van leerwerktrajecten. Het bemiddelen van leerlingen zonder praktijkovereenkomst (pok-lozen) Het actief plaatsen op een geschikt scholingstraject. Werknemers met een scholingsvraag, bij voorkeur in combinatie met werk, op verzoek van de scholingsvragers, werkcoaches, werkgevers en accountmanagers; EVC: Het verstrekken van informatie en advies omtrent scholing en EVC aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden; De verschillende ketenpartners leveren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en expertise een bijdrage aan de taken van het Leerwerkloket en gebruiken daarbij waar nodig en mogelijk hun eigen netwerk. Het UWV voor wat betreft: Inzet van het CTC instrumentarium Fysieke loketfunctie. Projectleiding Advisering leren en werken het organiseren van leerwerktrajecten 9

10 Financial engineering Participatie in landelijke convenanten. De ROC s voor wat betreft: In beeld brengen van de leerlingen zonder praktijkovereenkomst; Het geven van 3 e lijns-adviezen (vragen die te specialistisch zijn voor de Adviseur Leren en werken) op het gebied van beroepsonderwijs Het aanbieden van onderwijs Het Werkgeversservicepunt (WSP) voor wat betreft vacaturewerving werving van kandidaten voorselectie en plaatsing advies en voorlichting De gemeente aanpak en coördinatie pok-loze jongeren de werving van vacatures leerwerkbanen voor leerlingen die hun praktijkovereenkomst zijn verloren en een nieuwe zoeken. In samenwerking met S-BB, MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland en het Wsp. de werving van vacatures leerwerkbanen voor nieuw ingestroomde onderwijsdeelnemers zonder leerwerkbaan. In samenwerking met S-BB, MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland en het Wsp. Werving van kandidaten De Kenniscentra voor wat betreft: vacaturewerving en inzichtelijk maken bij welke concrete bedrijven en werkgevers zich kansen voordoen het helpen oplossen van fricties in de arbeidsmarkt advies en voorlichting g. Hoe en door wie worden momenteel werkgevers benaderd in de regio? Hoe wordt de samenwerking en expertise-uitwisseling met deze partijen vanaf 2013 vormgegeven? De benadering van werkgevers met meer dan 10 werknemers verloopt via het Werkgeversservicepunt in Amersfoort. Werkgevers met minder dan 10 werknemers worden ook rechtstreeks benaderd door trajectbegeleiders van gemeenten en het UWV. Het gaat hier om de dienstverlening ten behoeve van werkzoekenden. Daarnaast hebben opleiders rechtstreeks contact met werkgevers die een leerbaan ter beschikking stellen. 10

11 3. De activiteiten van het leerwerkloket vanaf de start: 3.1 Geef met een percentage aan wat het tijdsbeslag is van de lwl activiteiten. Het tijdsbeslag is van de lw- activiteiten. a. Het geven van informatie en advies aan bezoekers 10 b. Begeleiding en monitoring bij evc en scholingstraject 10 c. Bezoeken aan bedrijven op verzoek of op eigen initiatief 25 d. Werving van leerbanen 10 e. Competentietests 5 f. Organiseren van scholingsarrangementen: 25 g. Voorlichtingsbijeenkomsten 10 h. Ontwikkelen e-dienstverlening en beheer regionale site Welk klantregistratiesysteem wordt gebruikt? Voeg een format van de rapportage bij. Monitoringsysteem Het leerwerkloket Regio Amersfoort maakt gebruik van een specifiek monitoringsysteem. In dit systeem wordt een aantal grootheden vastgelegd, die uitermate handig zijn voor verslaglegging en verantwoording. Het gaat daarbij om grootheden als aantal contacten met klanten, aantal plaatsingen, aantal consultgesprekken etc. Dit is hetzelfde systeem als in de regio Utrecht-Midden wordt gehanteerd. Customer Relationships Management (CRM) Het Leerwerkloket Regio Amersfoort gebruikt het CRM-systeem: Perfectview. In dit systeem worden alle relaties opgenomen. Deze relaties krijgen kenmerken mee waardoor we ze gericht kunnen mailen. Zo kennen we onder meer het kenmerk vacature en nieuwsbrief. Door op de juiste manier te selecteren kunnen we een bestaande vacature voor een leerwerkarrangement snel op de juiste plaats communiceren. De Adviseur Leren en werken is verantwoordelijk voor de vulling van het CRM systeem. Het systeem is inmiddels gevuld met meer dan 700 vacaturecontacten. Meer dan 1000 contacten ontvangen de nieuwsbrief. 11

12 3.3 Welke kwantitatieve doelstellingen zijn er voor het realiseren van: Werven van Leerbanen Verwijzingen op EVC, Realiseren competentietests Adviezen aan de beoogde lwl groepen (specificeren) Jeugd Ouderen Werkzoekenden zonder startkwalificatie/ laaggeletterden Anders N.B. Er wordt geen landelijke taakstelling opgelegd. Wel worden via benchmarking de resultaten gemonitord. Het leerwerkloket Regio Amersfoort heeft de ambitie om jaarlijks de volgende resultaten te boeken. Het jaar 2013 beschouwen wij in dat verband als een opstartjaar : Leerwerktrajecten Het Leerwerkloket wil jaarlijks minimaal 15 leerwerkarrangementen realiseren. Er worden 75 werkzoekenden geplaatst op leerwerkbanen. Om dit te bereiken worden 120 intakegesprekken te houden. Leerwerktrajecten komen veelal, maar niet alleen, tot stand als leerwerkarrangement: een overeenkomst met werkgever(s), opleider en werkzoekenden. EVC-trajecten Het is de ambitie om tenminste 30 klanten te informeren over evc-trajecten. Het Leerwerkloket Regio Amersfoort helpt individuen en bedrijven bij mogelijke EVC-trajecten door voorlichting te geven. Advies en voorlichting: o 1 voorlichtingsbijeenkomst defensie o 1 voorlichtingsbijeenkomst leren en werken (leerwerkcafé) o 2 voorlichtingsbijeenkomsten over financial engineering o 1 voorlichtingsbijeenkomst over EVC. o 100 adviezen per mail o 150 adviesgesprekken o 80 doorverwijzingen o Adviezen/doorverwijzingen per doelgroep: Jeugd 75 Ouderen 75 Laaggeletterde werkzoekenden 25 Werkzoekenden overig 75 CTC Inzet van CTC voor werkzoekenden. 12

13 Benchmarking Genoemde doelstellingen zijn doelstellingen die sec door het Leerwerkloket Regio Amersfoort gerealiseerd worden. Natuurlijk ligt het aantal nieuwe Leerwerkbanen in de regio veel hoger als de gerealiseerde BBL-opleidingen van de partners (ROC s) meegenomen worden. 4. De dienstverlening van het leerwerkloket a. Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werknemers? plaatsingen bij werkgevers adviezen over leerwerkbanen/scholing adviezen over mogelijk evc-trajecten Competentie-scan b. Welke dienstverlening wordt aangeboden aan bedrijven-werkgevers? Invulling personeelsvraag adviezen over leerwerkbanen/scholing adviezen over werving personeel advies EVC organiseren van leerwerktrajecten werving en (voor)selectie van te werven personeel financial engineering doorverwijzen naar beroepsopleidingen c. Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werkzoekenden zonder baan? plaatsingen bij werkgevers adviezen over leerwerkbanen/scholing adviezen over mogelijk evc-trajecten Competentie-scan Centrale registratie van leerwerkbanen 13

14 5. Expertisefunctie 5.1 Op welke wijze gaat de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt worden? Training van het personeel, cliëntvolgsysteem, reactietijden? De kwaliteit van de dienstverlening wordt gegarandeerd door de meest terzake deskundige medewerker te betrekken bij de dienstverlening. Dat is soms een medewerker met wortels in het werkgeversservicepunt en in een andere situatie kan dat een medewerker zijn die van oorsprong uit het ROC komt. Verder wordt de expertise van de medewerkers op peil gebracht door gezamenlijk trajecten op te zetten en hierin van elkaar te leren. De adviseur Leren en Werken volgt EVC trainingen bij het kenniscentrum EVC. De coördinator arrangementen afkomstig uit het ROCMN is deskundig op het gebied van financial engineering en verzorgt interne trainingen/workshops hierover. 5.2 Hoe is de afstemming met het werkgeverservicepunt geregeld en met het ROC, en eventueel met andere partners? Denk ook aan training. Gaat men alleen of ook in teams op pad? Wordt geregistreerd wie waar naartoe gaat en welke afspraken worden gemaakt? Het Leerwerkloket is gepositioneerd naast het Werkgeversservicepunt en wordt aangestuurd door de stuurgroep die ook het Werkgeverservicepunt aanstuurt. Hierdoor is afstemming daarmee geborgd. In de formatie van het Leerwerkloket zijn ook medewerkers van het ROC opgenomen. Het regionale scholingsaanbod wordt meegenomen door de coördinator pok-lozen. 5.3 Hoe is het leerwerkloket verbonden met andere loketten, servicepunten samenwerkingsverbanden? Denk hierbij aan Jongerenloketten, brancheservicepunten, (private)mobiliteitscentra, scholingsaanbieders enz. Het leerwerkloket Regio Amersfoort is onderdeel van een fors netwerk. Door gemeenschappelijke personele inzet van Leerwerkloket Amersfoort en Leerwerkloket Utrecht (de coördinator arrangementen) is er een koppeling met de gehele provincie Utrecht. Het relatiebestand van het Leerwerkloket Utrecht omvat meer dan 2000 contacten. De verbinding met het Leerwerkloket Regio Amersfoort zorgt ervoor dat ook dit leerwerkloket gebruik kan maken van deze contacten. Bovendien kunnen de leerwerktrajecten van het Leerwerkloket Utrecht verankerd worden in de regio Amersfoort. Hierdoor zijn direct resultaten te realiseren. Het Leerwerkloket Utrecht werkt daarnaast al jaren samen met het Leerwerkloket Gooi- en Vechtstreek en met het Leerwerkloket in Flevoland. Het nieuwe leerwerkloket Regio Amersfoort kan daar zijn voordeel mee doen. Periodiek is er binnen 14

15 dit samenwerkingsverband overleg. In dit overleg worden onder meer arrangementen (klanten en prospects) met elkaar gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Het streven is om binnen het samenwerkingsverband dezelfde afspraken te maken met werkgevers. Een natuurlijke partner van het Leerwerkloket Regio Amersfoort is het jongerenloket in Amersfoort, dat op dezelfde locatie is gevestigd. Werkzoekende jongeren kunnen hier terecht met vragen over het zoeken naar werk en uitkering. Een koppeling met het Leerwerkloket voor de route naar opleidingen en de combinatie leren en werken ligt voor de hand. Het Werkgeversservicepunt Amersfoort heeft de afgelopen jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van bedrijven en organisaties in de regio Amersfoort. Deze contacten worden benut bij het werven van vacatures en het organiseren van leerwerktrajecten. Een andere bijzondere partners is het Servicepunt Zorg Utrecht, een speciaal ingericht steunpunt voor de Zorg waar het Leerwerkloket in participeert op bestuurlijk én op operationeel niveau samen met UWV, Gemeente Utrecht, Calibris, ROC s en Utrecht Zorg (werkgeversverband). Juist door de verbinding tussen de twee Leerwerkloketten kan hier optimaal van geprofiteerd worden. 15

16 6. Financiering Opbrengsten/baten Basisfinanciering LWL Bijdrage partijen: UWV Gemeente Amersfoort MBO Amersfoort ROC Midden Ned Totaal opbrengsten Kosten - personeelskosten Projectleider (UWV, 0,6 fte) Coördinator arrangementen (ROCMN, 0,5 fte) Coördinator pok lozen (gemeente, 1 fte Adviseur leren en werken (UWV, 1 fte) Adviseur Opleidingen (MBO A foort, 0,1 fte) Subtotaal personeelskosten materiële kosten Beurzen Drukwerk ICT kosten Bureaukosten Publiciteit Subtotaal materiële kosten Totaal kosten

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Partners Samenwerkingsverband Gemeente Utrecht UWV Werkbedrijf MBO Utrecht AOC Wellant College ROC Midden Nederland VNO/NCW MKB Midden Stichting Bundel Stichting

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar)

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Inleiding Voor u ligt het businessplan 2013-2015. Het betekent een vervolg op

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2013 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket Twente 2013-2015 Arbeidsmarktregio Twente

Businessplan Leerwerkloket Twente 2013-2015 Arbeidsmarktregio Twente Businessplan Leerwerkloket Twente 2013-2015 Arbeidsmarktregio Twente Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam Functie Handtekening Mevrouw M ten Heuw Wethouder gemeente Hengelo & portefeuillehouder

Nadere informatie

Businessplan. Leerwerkloket 2013 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Businessplan. Leerwerkloket 2013 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Businessplan Leerwerkloket 2013 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Naam van de arbeidsmarktregio en locatie: Arbeidsmarktregio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden; Centrumgemeente gemeente Gorinchem. Gegevens

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/SZ/BE/BL Opsteller: H.A.W. Bakker User-id: BAKW Tel: 4658 Onderwerp: ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID EN DOORSTART LEERWERKLOKET REGIO AMERSFOORT Toelichting: Het college heeft

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014. Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers

STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014. Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014 Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers Programma Aanleiding Sociaal Akkoord Inleiding STOOF Rollen en Petten, Ambities Doelstellingen en

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 versie 2.0

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 versie 2.0 Jaarverslag 2015 2015 2015 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag van het Leerwerkloket Utrecht over 2015. 2015 was het jaar waarin er economisch herstel was. Echter de werkloosheid nam niet af en dat hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2012 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Businessplan 2013-2015 Stedendriehoek Noordwest Veluwe. Businessplan Lerenenwerken Stedendriehoek NW Veluwe 2013-2015_v5 1

Businessplan 2013-2015 Stedendriehoek Noordwest Veluwe. Businessplan Lerenenwerken Stedendriehoek NW Veluwe 2013-2015_v5 1 Businessplan 2013-2015 Stedendriehoek Noordwest Veluwe Businessplan Lerenenwerken Stedendriehoek NW Veluwe 2013-2015_v5 1 Businessplan Leren&Werken Arbeidsmarktregio Stedendriehoek Noordwest Veluwe Ondertekenaars:

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket NHN

Businessplan Leerwerkloket NHN Businessplan Leerwerkloket NHN 2013 2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Inleiding Voor u ligt het businessplan 2013 2015. Het betekent een vervolg op

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014)

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) 1. Inleiding Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Er komt één regeling voor mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2014 Hilversum, 4 maart 2014

Businessplan Leerwerkloket Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2014 Hilversum, 4 maart 2014 Businessplan Leerwerkloket Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2014 Hilversum, 4 maart 2014 Pagina 1 van 15 Businessplan Arbeidsmarktregio Leerwerkloket Gooi en Vechtstreek 2014 Gegevens van ondertekenaar(s)

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Werkgeversbenadering rondom de 4 grote steden Gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Voorwoord. W: www.leerwerkloketutrecht.nl. M: info@leerwerkloketutrecht.nl. Tel: 06 348 623 48. Locatie: t Goylaan 127 3525 AG Utrecht

Voorwoord. W: www.leerwerkloketutrecht.nl. M: info@leerwerkloketutrecht.nl. Tel: 06 348 623 48. Locatie: t Goylaan 127 3525 AG Utrecht Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag van het Leerwerkloket Utrecht over 2014. 2014 was opnieuw een jaar waarin de recessie en de werkloosheid hard toesloeg. Toch heeft het Leerwerkloket

Nadere informatie

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Van regionale projecten naar structurele voorzieningen Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Arbeidsmarktregio Haaglanden Plus 2 Colofon

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies

Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies Duidend en beschrijvend De Arbeidsmarktinformatie en advies publiceert die inzicht geven in de ontwikkelingen van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk

Aanvraagformulier Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk Aanvraagformulier (Regionaal) coördinerend persoon: Naam Inge Willems Functie Coördinator WSP en secretaris Regionaal Werkbedrijf Organisatie Gemeente s- Hertogenbosch-Weener XL Telefoonnummer 06-51133795

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Inhoud Huidige regionale arbeidsmarkt: WW-uitkeringen en vacatures Landelijke prognose

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN Januari 2013 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 10,9% tot ruim 5.250. Deze maand werden 1.120 nieuwe WW rechten toegekend. Het

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Jaarplan 2017 Arbeidsmarktregio Drenthe De arbeidsmarkt houdt zich niet aan gemeentegrenzen en samen kun je meer dan alleen. Daarom is Nederland verdeeld in 35 arbeidsmarktregio s. De Arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering UWV applicaties Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden André Toornent Paul Woltering Nieuwegein, 16 april 2015 Wettelijk kader (SUWI) Doordat alle werkzoekenden

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente Jongerenoffensief 2015-2016 P. Weideveld Jongerenoffensief 2015-2016 Publieksversie 03-02-2015 Regio Twente P. Weideveld Autorisatie Opsteller Mw. P. Weideveld

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek Samenvatting Regio in beeld 2016 Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In de regio Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP.

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/009

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/009 M PG SD2012020612050099 GSD 06.02.2012 0099 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Mjsderlandse Gemeenten informatiecenfrum tel. (070) 373 8020 betreft Regionale samenwerking werkgeversdienstverlening

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Als overlegkader wordt daartoe een bestuurlijk platform opgericht, inclusief besluitvormingsstructuur.

Als overlegkader wordt daartoe een bestuurlijk platform opgericht, inclusief besluitvormingsstructuur. Intentieverklaring bestuurlijke regionale samenwerking en inhoudelijke agenda, inzake werkgeversdienstverlening, sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Zuid- en Midden-Kennemerland 1. Opdracht Ondergetekenden,

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Welkom Chris Vervloet Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Jongerenloket BLINK! Klantbenadering / uitgangspunt: Talent, vertrouwen en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort Samenvatting Regio in beeld 2016 Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 met

Nadere informatie

Expose Involve Commit

Expose Involve Commit Transparant maken van kandidaten Actielijn 2 thema Transparantie van arbeidsmarkt Expose Involve Commit Aanleiding Sinds 1 januari 2015 heeft iedere arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf. Deze Werkbedrijven

Nadere informatie

: Businessplan Regionaal Werkgeversservicepunt Light Variant` Netwerken, Ondernemen en Samenwerken

: Businessplan Regionaal Werkgeversservicepunt Light Variant` Netwerken, Ondernemen en Samenwerken Datum : 2 Oktober 2013 Steller Onderwerp : Imad Saouny : Businessplan Regionaal Werkgeversservicepunt Light Variant` Netwerken, Ondernemen en Samenwerken 1. Inleiding In de werkconferentie Sociale Zaken

Nadere informatie

Uitgesplitst/doelgroep Gerealiseerd Prognose 2017 Gerealiseerd % Werkenden/NUGger ,0% Niet-werkenden ,0% Anders 11 -

Uitgesplitst/doelgroep Gerealiseerd Prognose 2017 Gerealiseerd % Werkenden/NUGger ,0% Niet-werkenden ,0% Anders 11 - HIGHLIGHTS RAPPORTAGE 217 maart DOELGROEP: inwoners Midden Brabant Advies rondom leren en werken: Gerealiseerd Prognose 217 Gerealiseerd % Aanmeldingen 149 4 37,3% Aantal voorlichtingen / presentaties

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra. 31 mei 2017

Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra. 31 mei 2017 Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra 31 mei 2017 1 Vooraf Het activiteitenplan bestaat uit vier thema s: 1. Optimalisering instrumenten 2. Werkgeversdienstverlening 3. Ondernemers

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht:

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht: Datum : 5 april 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Resultaten ondernemers Werktop-aanpak

Resultaten ondernemers Werktop-aanpak Bijlage I Resultaten ondernemers Werktopaanpak Tabel 1. Achtergrondkenmerken ondernemers Gemeente 1= Doetinchem 2= Groesbeek/ Ubbergen/ Millingen a/d Rijn 3= Hilversum 4= Lansingerland 5= Zaanstand Sector

Nadere informatie

Businessplan 2013-2015

Businessplan 2013-2015 Businessplan 2013-2015 Project Leren & Werken Friesland (KOF 4) Inhoudsopgave Management samenvatting 3 1 Inleiding en leeswijzer 4 1.1 Opzet van het businessplan 4 1.2 Karakter en looptijd van het businessplan

Nadere informatie

Uitgesplitst/doelgroep Aantallen Prognose geheel 2016 Gerealiseerd Werkenden/NUGger ,5% Niet-werkenden ,5% Anders 25 -

Uitgesplitst/doelgroep Aantallen Prognose geheel 2016 Gerealiseerd Werkenden/NUGger ,5% Niet-werkenden ,5% Anders 25 - HIGHLIGHTS RAPPORTAGE 216 t/m september DOELGROEP: inwoners Midden Brabant Advies rondom leren en werken: Aantallen Prognose heel 216 Gerealiseerd Aanmeldingen 353 4 88,3% Aantal voorlichtingen / presentaties

Nadere informatie

Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant

Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant Karin van Meer, programmamanager Hans Richters, projectleider Leren en Werken Henny Ketelaar, coördinator Talent en Loopbaan De arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511 9162 Marije

Nadere informatie

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei 2013 1 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Marktbewerkingsplan Arbeidsmarktregio Groningen (versie 18 maart 2015) Status: het marktbewerkingsplan (deel Werkbedrijf) moet nog worden vastgesteld door het bestuur van het regionaal Werkbedrijf achtergrond

Nadere informatie

UWV in vogelvlucht. Marianne Lentz / Suzan Breunissen April 2015

UWV in vogelvlucht. Marianne Lentz / Suzan Breunissen April 2015 Marianne Lentz / Suzan Breunissen April 2015 Inhoudsopgave Wat is UWV Wat doet UWV De klanten van UWV UWV en omgeving 3 Wat is UWV 4 UWV historie in een notendop Vóór 2002 1 januari 2002 1 januari 2009

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Raadsinformatiebrief Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit in De Kempen Sectoren Voor de ongeveer 34.000 banen tellende arbeidsmarkt van

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

JONGERENLOKET JAARVERSLAG 2013

JONGERENLOKET JAARVERSLAG 2013 JONGERENLOKET JAARVERSLAG » VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van het regionaal jongerenloket over. Een verslag dat goed inzicht geeft over de stand van zaken als het gaat om jongeren in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie