PAS OP, EN DOE VOORZICHTIG (Onderzoek en aanbevelingen inzake veiligheidsinstructies voor uitzendkrachten)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAS OP, EN DOE VOORZICHTIG (Onderzoek en aanbevelingen inzake veiligheidsinstructies voor uitzendkrachten)"

Transcriptie

1 PAS OP, EN DOE VOORZICHTIG (Onderzoek en aanbevelingen inzake veiligheidsinstructies voor uitzendkrachten) Datum : Oktober 2009 Opgesteld door : H. Veringa Opdrachtgever : Euro Plan personeelsdiensten

2 Voorwoord Deze scriptie is de afsluiting van de opleiding tot Middelbaar Veiligheidskundige. Het is tevens de afsluiting van het project de macht van de markt. Een project waarbij het UWV mobiliteitscentrum Emmen, Solutions-VPR, HerVer VCA & veiligheid en Euro Plan personeelsdiensten hun krachten hebben gebundeld om een aantal ex-werknemers van de DIOLEN fabriek in Emmen om te scholen tot MVK er. Als begeleider van de deelnemers en medecursist heb ik veel voldoening beleefd aan de begeleiding van de deelnemers, en tegelijkertijd veel kennis opgedaan over veiligheid, gezondheid en welzijn. Het was voor de deelnemers een hele stap om na een langdurig dienstverband een totale carrièremove te maken richting veiligheid, gezondheid en welzijn. Ik wil in dit voorwoord de deelnemers van de cursus bedanken, en tevens mijn respect tonen voor hun inzet, motivatie en doorzettingsvermogen. Herrie Veringa 2 / 49

3 Inhoud 1. Samenvatting pag Inleiding / probleemstelling pag Werkwijze pag Wetgeving & VCU norm pag Onderzoek naar relevante wetgeving en VCU-norm 4.2 Analyse van de relevante wetgeving en VCU-norm 4.3 Inventarisatie relevante wetgeving en VCU-norm 5. De dagelijkse praktijk pag Onderzoek naar de dagelijkse praktijk 5.2 Interview/vragenlijst/gesprekken 5.2a met planners/intercedenten 5.2b met opdrachtgevers 5.2c met certificerende instantie 5.3 Inventarisatie van de dagelijkse praktijk 5.4 Analyse van de dagelijkse praktijk 6. Evaluatie pag Conclusie pag Conclusie van het onderzoek 8. Aanbevelingen pag Aanbevelingen aan Euro Plan personeelsdiensten 8.2 Vervolgtraject 9. Bibliografie en meewerkende partijen pag Bijlagen pag / 49

4 1. Samenvatting In deze scriptie zijn de onderzoeksresultaten, conclusie en aanbevelingen te vinden van het onderzoek naar de (veiligheids)instructies die gegeven worden aan uitzendkrachten. Vanuit de vraag van een opdrachtgever, Euro Plan personeelsdiensten in Emmen en mijn eigen ervaringen in het verleden is het onderzoek opgezet om te komen tot een conclusie en aanbeveling over het onderwerp. Bij het onderzoek is gekeken naar de regels in de ARBeids Omstandigheden wetgeving, Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediars en de Veiligheids Certificering Uitzendorganisaties norm. Deze wet- en regelgeving is vergeleken met de dagelijkse praktijk. Hoewel de vraag vanuit Euro Plan personeelsdiensten gesteld is, zijn bij het onderzoek meerdere uitzendbureaus betrokken. Dit om een breder beeld te krijgen van de praktijk. Het onderzoek bevestigde de vermoedens dat in de praktijk anders omgegaan wordt met de (veiligheids)instructies dan in de wet- en regelgeving staat beschreven. Om ook de andere kant van het verhaal te horen zijn ook een aantal opdrachtgevers benaderd om hun visie op het onderwerp te geven. Uit het onderzoek is als belangrijkste conclusie naar voren gekomen dat de uitzendbureaus zeer zeker aandacht besteden aan het geven van (veiligheids)instructies aan hun uitzendkrachten. Maar dat dit zeker niet voldoende is in relatie tot de wetgeving. Uitgaande van deze conclusie is een aanbeveling opgesteld naar Euro plan personeelsdiensten om een systeem op te zetten waarbij vanuit het uitzendbureau zelf actief wordt ingegaan op de RI&E onderdelen van hun opdrachtgevers. 4 / 49

5 2. Inleiding / probleemstelling Vanuit mijn ervaring in de uitzendbranche en mijn huidige ervaring bij opzetten van handboeken en certificeringtrajecten bij oa. uitzendorganisaties verbaas ik mij telkens weer over de wijze waarop (veiligheids)instructie wordt gegeven aan uitzendkrachten. De organisaties zijn vaak VCU gecertificeerd of willen dit worden en voldoen daarmee aan de norm, Ze hebben kwaliteit, veiligheid, en gezondheid hoog in het vaandel. Toch schiet de (veiligheids)instructie in de praktijk vaak tekort. In het verleden ben ik werkzaam geweest bij een uitzendorganisatie die op dat moment gespecialiseerd was in dagjeswerk en een leveringsgarantie gaf voor aanvragen van laaggeschoold werk. Bij de afdeling planning kwamen toch vrij regelmatig klachten binnen van uitzendkrachten die betrekking hadden op de uit te voeren werkzaamheden en instructie bij de opdrachtgevers. De organisatie gaf een algemene veiligheidsinstructie aan de uitzendkrachten en verwachte dat de opdrachtgever de specifieke instructie gaf. In de praktijk blijkt bij verschillende bureaus, uit de klachten/opmerkingen van uitzendkrachten, dat de opdrachtgever hierin veelal tekort schiet. Hoewel het probleem bij de uitzendorganisaties bekend is hebben zij weinig invloed op de instructie door opdrachtgevers, het wordt wel aangekaart maar levert weinig verbetering op. Daarnaast moet het commerciële belang niet vergeten worden, de klant zit niet te wachten op een zeurend uitzendbureau, zeker niet in deze tijd van crisis en concurrentie. Bij het opzetten van de VCU organisatie voor Euro Plan personeelsdiensten in Emmen kwam het volgende punt vanuit de organisatie naar voren; Waarom doen we vanuit onszelf niet meer actief aan veiligheidsinstructie?, het gaat er toch om dat wij onze uitzendkrachten veilig kunnen laten werken? Deze opmerking, in combinatie met mijn ervaring uit het verleden, was voor mij aanleiding om eens te onderzoeken hoe de wetgeving en praktijk rond de (veiligheids)instructie aan uitzendkrachten nu eigenlijk in elkaar steekt. Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van de volgende vragen; - Wat zijn de wettelijke verplichtingen? - Wat gebeurt er in de praktijk? - Is er een oplossing te bedenken waardoor Euro Plan personeelsdiensten actief een meer gerichte instructie kan geven aan hun uitzendkrachten? Met deze 3 vragen als basis ben ik aan de slag gegaan, in de volgende hoofdstukken is te lezen hoe het onderzoek is uitgevoerd, wat de conclusies zijn en wat het uiteindelijk heeft opgeleverd. 5 / 49

6 3. Werkwijze Om te komen tot mijn conclusies en aanbeveling ben ik op volgens de volgende structuur aan het werk gegaan; 4. Wetgeving & VCU norm 5. Dagelijkse praktijk Onderzoek Analyse Onderzoek Informatie Analyse Intercedenten Opdrachtgever Certif.Instantie Inventarisatie 4.3 wetgeving & normen Inventarisatie 5.4 dagelijkse praktijk 6. Evaluatie Verhouding tussen wetgeving en dagelijkse praktijk 7. Conclusie 8.Aanbevelingen 6 / 49

7 4. Wetgeving & VCU norm 4.1 Onderzoek naar de relevante wetgeving en VCU norm Om de probleemstelling te beantwoorden is het van belang te bepalen welke wetgeving relevant is voor de probleemstelling van deze scriptie. Hiervoor zijn de volgende artikelen in de ARBO wet & regelgeving van belang; ARBO-Wet Hoofdstuk 1/artikel 1/Lid 1 - Definities Hoofdstuk 2/artikel 5/Lid 5 - Inventarisatie & evaluatie van risico s Hoofdstuk 2/artikel 8/Lid 1 - Voorlichting en onderricht ARBO-Beleidsregels Hoofdstuk 1/Beleidsregel 8 Voorlichting aan zwangere werknemers Daarnaast is vanuit de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs) ook een artikel van belang als het gaat om de voorlichting aan de uitzendkracht; WAADI Hoofdstuk 3/Artikel 11 Informatie veiligheid Omdat de VCU norm als een meetpunt geldt is het van belang om ook deze norm mee te nemen in het onderzoek, de VCU norm gaat met name in op de kennis van de eigen medewerkers. Van belang voor dit onderzoek zijn; Hoofdstuk 2/Paragraaf 2.5 Bedrijfseigen voorlichting Hoofdstuk 2/Paragraaf 2.6 Overleg binnen de organisatie over de VG aspecten van uitzendkrachten Hoofdstuk 4/Paragraaf 4.1 Vastleggen van de noodzakelijke aandachtspunten van het inlenende bedrijf in een aanvraagformulier Hoofdstuk 4/Paragraaf 4.3 Is de uitzendkracht op de hoogte van de specifieke functieeisen, VG-risico s en de van toepassing zijnde VGM-regels van het inlenende bedrijf of de sector/branche waarin hij tewerkgesteld wordt? 7 / 49

8 4.2 Analyse van de relevante wetgeving en VCU norm Uit het onderzoek blijkt dat vanuit de wet allereerst er al een discussie kan ontstaan uit de vraag wie de werkgever is. Volgens de reguliere wetgeving is dit de partij die het salaris uitbetaald, voor de ARBO wetgeving geldt hiervoor dat er een onderscheid is tussen de daadwerkelijke werkgever volgens de reguliere wetgeving en de partij waaraan een medewerker ter beschikking is gesteld. Duidelijk is wel dat de RI&E voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht ter beschikking moet zijn gesteld aan het uitzendbureau, en dat het uitzendbureau vanuit deze RI&E ook daadwerkelijk een relevante voorlichting over de verlangde beroepskwaliteit verstrekt. Het is ook duidelijk aangegeven dat we voor werknemers jonger dan 18 jaar rekening moeten houden met hun werkervaring en onvoltooide geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Daarnaast moeten we ons ook realiseren dat de in de wet genoemde doeltreffende voorlichting en onderricht een heel erg ruim begrip is. Bovendien is het zo dat de werkgever achteraf moet aantonen dat de voorlichting en het onderricht inderdaad doeltreffend is geweest. Vanuit de VCU-norm is geregeld dat de eigen medewerkers binnen een maand na indiensttreding een voorlichtingsprogramma hebben moeten doorlopen. In dit programma moet in ieder geval aandacht zijn gegeven aan de wijze van het vergaren en geven van relevante informatie aan de uitzendkracht betreffende de uit te voeren werkzaamheden. Ook moet er aantoonbaar gemaakt overleg zijn geweest over de VG-aspecten van uitzendkrachten, met als doel de VG-organisatie te verbeteren. Voor het vastleggen van afspraken moet een aanvraagformulier ingevuld worden bij de aanvraag. Door middel van dit formulier moet de uitzendorganisatie zich op de hoogte stellen van de algemene risico s bij bepaalde functies. Voor meer specifieke informatie over de risico s moet het inlenende bedrijf zijn RI&E voor de relevante functies ter beschikking stellen van het uitzendbureau. Voor het uitzenden moeten de uitzendkrachten goed op de hoogte zijn van de specifieke functie-eisen, risico s en regels die gelden bij de opdrachtgevers. Ook moeten zij zijn ingelicht dat ze nog aanvullende informatie krijgen van de opdrachtgever. Naast dit alles moet het uitzendbureau ook tijdens de uitzending een controle uitoefenen op de uitzending. Hierbij komen zaken aan de orde zoals opvang en kennismaking in het bedrijf, instructies op de werkplek en taakomschrijving. Maar ook naar de werkelijke taak die de uitzendkracht uitvoert, de werklocatie en omstandigheden en de medische geschiktheid voor het uitvoeren van risicovolle taken. Er moet dus een groot aantal zaken opgevraagd, geanalyseerd, besproken, geïnstrueerd en geëvalueerd worden bij het tewerkstellen van een uitzendkracht. De grote vraag is of dit in de praktijk daadwerkelijk haalbaar is en uitgevoerd. In paragraaf 4.3 zijn de punten samengevat, in hoofdstuk 5 is de praktijk verder uitgewerkt 8 / 49

9 4.3 Inventarisatie wetgeving en normen Hieronder zijn de eisen, voorschriften en aanbevelingen uit de wet en norm samengevat; - Intercedent/Planner moet kennis hebben van het opvragen en interpreteren van documenten inzake de RI&E, VG regels, VG voorschriften en vakbekwaamheid - Werkgever moet de relevante RI&E gegevens voorafgaand aan de opdracht verstrekken aan het uitzendbureau - Intercedent/Planner moet kennis hebben van de VG risico s en beheersmaatregelen van uitzendfuncties - Intercedent/Planner moet vanuit de RI&E doeltreffende voorlichting en onderricht geven aan de uitzendkracht - Intercedent/Planner moet bekend zijn met procedures bij de aanvraag en het vastleggen van afspraken over VG aspecten - Intercedent/planner moet de uitzendkracht voldoende kunnen informeren over de VG aspecten bij- en de afspraken met de inlenende organisatie - Uitzendkracht moet relevante informatie ontvangen voor de functie waarvoor zij worden uitgezonden. - Uitzendkrachten moeten vooraf ingelicht worden over de extra informatie die zij bij de tewerkstelling van de opdrachtgever moeten ontvangen - Bij voorlichting, onderricht en werkzaamheden moet rekening gehouden worden met jeugdige werknemers (jonger dan 18 jaar) - Bij voorlichting, onderricht en werkzaamheden moet rekening gehouden worden met zwangere werknemers of werknemers die borstvoeding geven Om een correcte uitzending in gang te zetten is voldoende informatie nodig van de inlenende partij, maar moet zeker ook voldoende instructie gegeven worden door het uitzendbureau en de opdrachtgever. In het volgende hoofdstuk staat beschreven hoe deze zaken in de praktijk uitpakken. 9 / 49

10 5. De dagelijkse praktijk 5.1 Onderzoek naar de dagelijkse praktijk Om een beeld te krijgen van de dagelijkse praktijk heb ik op het kantoor van Euro Plan onderzoek gedaan naar; a. De bekendheid met de benodigde informatie op het gebied van (veiligheids)instructie uitzendkrachten. b. De wijze waarop de uitzendkracht nu wordt geïnstrueerd, en de informatie die hij/zij daar bij krijgt. Omdat Euro Plan personeelsdiensten maar 2 planners/intercedenten in dienst heeft is deze groep te klein om een compleet beeld te krijgen van de instructie in de branche. Ik heb daarom een aantal andere uitzendbureaus gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Opvallend was dat deze bureaus allemaal erg benieuwd naar de resultaten van het onderzoek en graag de resultaten van het onderzoek wilden hebben. Tijdens een vraaggesprek met planners/intercedenten van Euro Plan en andere uitzendbureaus heb ik een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op de veiligheidsinstructie. Deze handleiding bestond uit een aantal open en gesloten vragen. Door het doorlopen van deze vragen en de informatie die in de loop van het gesprek naar voren kwam heb ik een goed en volledig beeld gekregen van de wijze waarop de meewerkende uitzendbureaus omgaan met de instructie aan uitzendkrachten. Het onderzoek richt zich op de instructie door het uitzendbureau aan de uitzendkrachten, daar ligt dus ook de scope van het onderzoek. Om echter een compleet beeld te krijgen van het instructietraject en de controle erop heb ik naast de uitzendbureaus ook informatie gevraagd bij een aantal andere partijen die te maken hebben met de veiligheidsinstructie, de opdrachtgever/inlener en de certificerende instantie. 10 / 49

11 5.2 Interview/vragenlijst/gesprekken 5.2a met planners/intercedenten over de dagelijkse praktijk Aan het onderzoek hebben uiteindelijk 20 intercedenten deelgenomen. Hieruit is de volgende informatie naar voren gekomen; - Bijna alle intercedenten (18) hebben een gerichte opleiding gevolgd voor hun functie. - De volgende informatie wordt opgevraagd bij opdrachtgevers als deze een opdracht plaatst. o Uittreksel KVK 4 o CAO 2 o Gegevens werklocatie 20 o Werktijden 20 o Vereiste diploma s (incl. VCA) 10 o Vereiste PBM 20 o Veiligheidsvoorschriften 8 o RI&E 2 - De volgende informatie wordt doorgenomen met de uitzendkracht voor deze aan het werk gaat. o Benodigde veiligheidscert. (incl. VCA) 8 o Werktijden 20 o Benodigde PBM 20 o Gegevens werklocatie 20 o Contactpersoon op de locatie 11 - Alle uitzendbureaus geven aan dat ze een procedure hebben waardoor gewaarborgd is dat de uitzendkracht een (veiligheids)instructie krijgt voor hij/zijn aan het werk gaat. - Als het gaat om voorlichting aan speciale groepen; o 2 intercedenten geven voorlichting aan jongere werknemers o 0 intercedenten geven voorlichting aan oudere werknemers o 0 intercedenten geven voorlichting aan zwangere werknemers - Op de vraag hoe vaak komt het voor dat een uitzendkracht meldt dat de ontvangen (veiligheids)instructies van het uitzendbureau, niet aansloten bij de werkzaamheden die hij/zij heeft uitgevoerd? o Nooit 13 o Zelden 7 o Regelmatig 1 o Vaak 0 - Op de vraag hoe vaak komt het voor dat een uitzendkracht meldt dat de ontvangen (veiligheids)instructies van de inlener, niet aansloten bij de werkzaamheden die hij/zij heeft uitgevoerd? o Nooit 17 o Zelden 3 o Regelmatig 0 o Vaak 0 11 / 49

12 - Alle bureaus hebben een vervolgactie indien de instructies tekort schieten. Uit de verdere informatie rond de gesprekken is nog het volgende naar voren gekomen; - Het is, ondanks de opleiding, toch bij weinig intercedenten bekend dat zij van een opdrachtgever de relevante RI&E gegevens moeten ontvangen. - Het blijkt uit de gesprekken duidelijk dat er over het algemeen (te) weinig tijd blijkt te zijn om goed aandacht te besteden aan de veiligheidsinstructies. - Vrijwel alle intercedenten zijn er van overtuigd dat ze met het geven van hun eigen algemene veiligheidsinstructie genoeg gedaan hebben. - Omdat de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever ligt is deze ook verantwoordelijk voor het geven van de instructie. - Voor een aantal klanten is het vastgelegd dat de veiligheidsinstructie voor de opdrachtgever gegeven wordt door het bureau, dus is het voor de andere opdrachtgevers niet van toepassing. 5.2b met opdrachtgevers over de dagelijkse praktijk Om een beeld te krijgen hoe het bij de opdrachtgever gesteld is met de informatie ben ik in gesprek gegaan met vijf opdrachtgevers die uitzendkrachten in dienst hebben. In de vorm van een gesprek over hun beleving van veiligheid heb ik wat notities gemaakt die samen het volgende beeld geven; - De opdrachtgevers zijn eigenlijk niet of nauwelijks op de hoogte van de verplichting om de RI&E vooraf ter beschikking te stellen aan het uitzendbureau. - Het merendeel van de opdrachtgevers vind dat de uitzendbureaus een zodanige voorlichting moeten geven aan de uitzendkrachten dat deze met een minimale aanvullende instructie bij de opdrachtgever aan de slag kunnen. - De opdrachtgevers gaan er vaak van uit dat het hebben van een VCA diploma voldoende is en dat ze dus geen aanvulling hoeven te geven. NB: Euro Plan is een kleine uitzendorganisatie die zich richt op het MKB, Euro Plan doet geen zaken met opdrachtgevers in de on- en offshore, procesindustrie en/of energiesector. Deze bedrijfstakken zijn ook niet meegenomen in het onderzoek 5.2c met certificerende instantie over de dagelijkse praktijk In een gesprek met een auditor van een certificerende instantie inzake de toetsing van de VCU norm komt naar voren dat de toetsing zich beperkt tot, - De opleiding van de intercedenten - Het hebben van- en bekend zijn met de procedures binnen de organisatie - Het vastleggen van een gegeven (veiligheid)instructie in een personeelsdossier De auditoren gaan niet dieper in op de specifiek benodigde documenten, dit houdt dus in dat ze niet gericht vragen naar de RI&E van de opdrachtgevers. Veelal laat elk bureau wel iets zien van een instructie die gegeven wordt voor een grote opdrachtgever. Dat wordt als voldoende aangemerkt voor de Audi. 12 / 49

13 5.3 Inventarisatie van de dagelijkse praktijk - Ondanks hun opleiding hebben de intercedenten onvoldoende kennis van het feit dat er relevante RI&E gegevens door hun opdrachtgever verstrekt moeten worden voorafgaand aan de uitzending. - Opdrachtgevers zijn slecht bekend met de verplichting om relevante RI&E gegevens ter beschikking te stellen. - De intercedenten zijn veelal niet vanuit de RI&e gericht bezig maar denken vanuit hun eigen algemene veiligheidsinstructies. - In de praktijk wordt alleen speciale aandacht gegeven aan veiligheidsinstructies van van klanten waarvoor contractuele afspraken zijn gemaakt. - Er wordt in de praktijk weinig tot geen aandacht gegeven aan voorlichting aan jeugdige werknemers - Er wordt geen aandacht gegeven aan voorlichting aan zwangere werknemers - Opdrachtgevers geven in de praktijk niet altijd de juiste, of zelfs helemaal geen specifieke voorlichting aan uitzendkrachten. instructie op de werkplek 13 / 49

14 5.3 Analyse van de dagelijkse praktijk Als we de gegevens uit de praktijk analyseren kom ik tot de conclusie dat alle partijen van goede wil zijn en denken het goed te doen. Maar dat ze eigenlijk geen van allen komen tot een instructie die voldoet aan de wettelijke normen. Voor de uitzendbureaus is de veiligheidsinstructie meer een commercieel instrument dan een daadwerkelijke veiligheidsmaatregel. De opdrachtgevers vinden het een lastig bijverschijnsel. Bovendien is het iets dat tijd kost, en dat is altijd vervelend en lastig!! Tijd en/of geld mag nooit een excuus zijn voor een manco in de (veiligheids)instructie!!, dit geldt niet alleen voor de uitzendkrachten maar voor de instructie aan alle werknemers. Ik ben dan ook geschrokken van de opmerkingen dat de instructies in het gedrang komen door zaken als werkdruk en commerciële belangen. Ik moest hierbij direct denken aan een tekst die bij een van mijn opdrachtgevers in het kantoor aan de muur hing; Om te weten hoe duur veiligheid is.. moet je uitrekenen wat een arbeidsongeval kost! 14 / 49

15 6. Evaluatie Verhouding tussen de wetgeving en de dagelijkse praktijk Zoals verwacht bevestigd het onderzoek het beeld dat er een groot verschil is tussen de wetgeving en de dagelijkse praktijk. Hoewel alle partijen van goeie wil zijn en denken het goed te doen blijken er toch zaken te zijn die door verschillende mensen verschillend geïnterpreteerd worden. In onderstaande tabel is het voorgaande nogmaals samengevat: Wetgeving - Intercedent/Planner moet kennis hebben van het opvragen en interpreteren van documenten inzake de RI&E, VG regels, VG voorschriften en vakbekwaamheid - - Intercedent/Planner moet kennis hebben van de VG risico s en beheersmaatregelen van uitzendfuncties Dagelijkse praktijk - Ondanks hun opleiding hebben de intercedenten onvoldoende kennis van het feit dat er relevante RI&E gegevens door hun opdrachtgever verstrekt moeten worden voorafgaand aan de uitzending. - Intercedent/Planner moet kennis hebben van de VG risico s en beheersmaatregelen van uitzendfuncties - Opdrachtgever moet de relevante RI&E gegevens voorafgaand aan de opdracht verstrekken aan het uitzendbureau - Intercedent/Planner moet vanuit de RI&E doeltreffende voorlichting en onderricht geven aan de uitzendkracht - Uitzendkracht moet relevante informatie ontvangen voor de functie waarvoor zij worden uitgezonden. - Opdrachtgevers zijn slecht bekend met de verplichting om relevante RI&E gegevens ter beschikking te stellen. - De intercedenten zijn veelal niet vanuit de RI&e gericht bezig maar denken vanuit hun eigen algemene veiligheidsinstructies. - In de praktijk wordt alleen speciale aandacht gegeven aan veiligheidsinstructies van klanten waarvoor contractuele afspraken zijn gemaakt. - Uitzendkrachten moeten vooraf ingelicht worden over de extra informatie die zij bij de tewerkstelling van de opdrachtgever moeten ontvangen - Intercedent/Planner moet bekend zijn met procedures bij de aanvraag en het vastleggen van afspraken over VG aspecten - Intercedent/planner moet de uitzendkracht voldoende kunnen informeren over de VG aspecten bij en de afspraken met de inlenende organisatie - Er wordt in de praktijk weinig tot geen aandacht gegeven aan voorlichting aan jeugdige werknemers - Bij voorlichting, onderricht en werkzaamheden moet rekening gehouden worden met jeugdige werknemers (jonger dan 18 jaar) - Bij voorlichting, onderricht en werkzaamheden moet rekening gehouden worden met zwangere werknemers of werknemers die borstvoeding geven - Er wordt geen aandacht gegeven aan voorlichting aan zwangere werknemers 15 / 49

16 7. Conclusie Om tot een conclusie te komen heb ik de resultaten van mijn onderzoek met elkaar vergeleken, ik heb hierbij gekeken naar wetgeving, dagelijkse praktijk en eventuele knelpunten in het geheel. 7.1 Conclusie van het onderzoek - De bekendheid van de planners/intercedenten met de relevante wetgeving is, ondanks hun opleidingen, matig. Veelal weet men wel een gedeelte van de zaken, in geen enkel geval was men volledig op de hoogte - In de praktijk worden de uitzendkrachten wel voorgelicht, meestal gebeurt dit echter alleen bij de 1 e uitzendingen en heel erg algemeen - Door de tijd- en werkdruk bij de uitzendbureaus is er geen tijd om een RI&E op te vragen, te analyseren en om te zetten in een instructie. Dit gebeurt alleen bij grote opdrachtgevers en/of contractpartners Deze punten geven duidelijk aan dat er op het gebied van (veiligheids)instructie bij uitzendbureaus nog wel het een en ander te verbeteren is. De instructie is vaak wel heel erg algemeen, er wordt geen aandacht besteedt aan de speciale groepen werknemers en er is geen controle op de instructie bij opdrachtgevers. Ondanks de wet- en regelgeving en normering sturen we onze uitzendkrachten aan het werk met in feite niets meer dan de volgende instructie : PAS OP, EN DOE VOORZICHTIG! 16 / 49

17 8. Aanbevelingen Uit het onderzoek is gebleken dat in dit geval bronaanpak niet goed mogelijk is. uitzendbureaus hebben te weinig grip op de opdrachtgevers om beheersmaatregelen goed te kunnen uitvoeren. Wat uitzendbureaus wel kunnen doen is hun systeem van instructie zodanig verbeteren dat de instructie beter aansluit bij de werkzaamheden die deze uit moet voeren bij het inlenende bedrijf. Een dergelijk systeem moet aan de volgende eisen voldoen; - Een scheiding hebben tussen de algemene instructies en de functie gerelateerde instructies - De instructies moeten gebaseerd zijn op een algemeen aanvaard en geaccepteerd instructiesysteem, waarvan zowel de opdrachtgever als het uitzendbureau de inhoud kennen. - De inventarisatie van de risico s en selectie van de instructies moet niet teveel tijd kosten, maar wel gebaseerd zijn op RI&E aandachtspunten - De basis van de instructie moet liggen in het aanvraagformulier Met deze punten als uitgangspunt kom ik voor Euro Plan personeelsdiensten tot de volgende aanbeveling; 17 / 49

18 8.1 Aanbevelingen aan Euro plan personeelsdiensten - Maak een duidelijke algemene (veiligheids)instructies voor de uitzendkrachten die bij de 1 e uitzending in de infomap wordt doorgesproken en bewaard. Deze instructie moet oa aandacht besteden aan: o Rechten en plichten werkgever o Rechten en plichten werknemer o Speciale regels voor de doelgroepen jeugdigen, ouderen, zwangeren o Beleidsverklaring o Noodzaak/Plicht om aanvullende informatie te vragen aan opdrachtgever - Ontwerp een instructiesysteem op basis van de hoofdstukken uit de VCA exameneisen. o Verwerk op het aanvraagformulier een RI&E gerichte vraagstelling aan het inlenende bedrijf, gebaseerd op VCA exameneisen o Ontwerp per vraag een standaardinstructie in duidelijke Jip en Janneke taal o Verstrek bij elke uitzending deze standaardinstructie aan de uitzendkracht o Zet op elke standaardinstructie duidelijk dat de uitzendkracht de opdrachtgever moet vragen om een aanvullende specifieke instructie. 8.2 Vervolgtraject Naar aanleiding van het onderzoek, de conclusie en de aanbeveling heeft Euro Plan personeelsdiensten mij de opdracht verstrekt het door mij voorgestelde instructiesysteem verder te gaan ontwikkelen en daarna te implementeren in hun organisatie. Hiervoor is het volgende tijdsplan opgesteld; Week 49-1 e opzet doornemen met management/intercedenten Week 50/52 - Uitwerken Instructies Week 53/01 - Definitieve opzet uitwerken in samenwerking met Euro Plan Week 02/04 - Implementatie bij Euro Plan Week 06-1 e evaluatie & fine tuning Week 08 - Oplevering systeem 18 / 49

19 9. Bibliografie en meewerkende partijen Meewerkende partijen - Euro Plan Personeelsdiensten - Emmen - MF Uitzendbureau - Emmen - Kros BV - Beilen - DTS on- en offshore services - Emmen - AB Oost - Klazienaveen - FID uitzendbureau - Emmen - Groningen - Zwolle - Target groep - Rotterdam - Paraat uitzendbureau - Emmen - Veendam - Select People - Emmen - Reuvers uitzendbureau - Erica - S&H betonbouw - Emmen - Alberts dakservice - Emmen - LIPS textielservice - Emmen - Asus Holland - Emmen - Ceciro - Emmeloord Literatuur & artikelen - ARBO-wet - ARBO-beleidsregels - WAADI-wetgeving - VCU norm - Internet, diverse artikelen 19 / 49

20 10. Bijlagen Bijlage 1 Scriptievoorstel en goedkeuring Bijlage 2 Relevante artikelen Arbo-wet Bijlage 3 Relevante artikelen Arbo-beleidsregels Bijlage 4 Relevante artikelen WAADI Bijlage 5 Relevante artikelen VCU 2007/04 norm Bijlage 6 Vragenlijst Bijlage 7 Brief ministerie SVW aan FNV 20 / 49

21 Bijlage 1 Scriptievoorstel en goedkeuring Scriptie MVK cursus 2009/2010 Inleiding. Mijn naam is Herrie Veringa en ik ben werkzaam sinds 2008 als zelfstandig ondernemer onder de bedrijfsnaam &HerVer VCA & Veiligheid en Support4Safety. In de jaren hiervoor ben ik werkzaam geweest als KVGM-medewerker bij diverse uitzendorganisaties. Vanuit mijn interesse voor veiligheid en de ervaringen die ik opgebouwd heb door de jaren heen, ben ik in maart 2009 begonnen met de cursus Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) van de Arbode. Het eindexamen van de cursus bestaat uit het maken / verdedigen van een scriptie die betrekking heeft op een veiligheidsaspect. Algemene informatie. Mijn dagelijks werk bestaat uit het coördineren en uitvoeren van opleidingen op het gebied van veiligheid, met name VCA gerelateerd. Daarnaast begeleidt ik reintegratieprojecten vanuit het UWV werkbedrijf. Doelstelling. Ik ben benaderd door een uitzendorganisatie met de volgende vraag: Kun je voor ons een methodiek bedenken en uitwerken waardoor onze veiligheidsinstructie beter aansluit bij de functies van onze uitzendkrachten bij de opdrachtgevers?. Bij het bedrijf werken veel mensen in dagjeswerk. Omdat heel vaak last minute wordt ingeleend wordt bij het geven van de instructie door de opdrachtgever nog wel eens tekortgeschoten. De organisatie wil graag een voortrekkersrol vervullen in haar veiligheidsbeleid en een stap verder gaan als de wettelijke verplichting. Na een aantal gesprekken is hier de volgende doelstelling uit voortgekomen: Een systeem ontwikkelen waarbij de algemene veiligheidsinstructie wordt aangevuld met instructies die gerelateerd zijn aan de functie. Probleemstelling scriptie De opdrachtgever vindt dat de huidige algemene veiligheidsinstructie, hoewel deze VCU proof is, onvoldoende aansluit bij de diverse functies die de uitzendkrachten moeten uitoefenen. Zij wil graag een veiligheidsinstructie die meer op maat gemaakt is voor de functies. Omdat de organisatie VCU gecertificeerd is zullen de instructies op de VCA-basis gebaseerd moeten zijn. Aanpak. Na goedkeuring opzet is het de bedoeling dat ik de scriptie op 26/11/2009 gereed zal hebben. Om de scriptie te maken ga ik informatie verzamelen op onderstaande manier; -Gesprekken houden met de planners van de onderneming over de huidige werkwijze mbt de veiligheidsinstructie, en hun visie op verbetering hiervan. -Interviews met meerdere opdrachtgevers van de onderneming over hun visie betreffende de veiligheidsinstructie van uitzendorganisaties. -Interview houden met een certificerende instantie om te inventariseren hoe hun ervaringen zijn met de wetgeving die zij toetsen en de praktijk die zij tegenkomen. 21 / 49

22 -Informatie zoeken uit arbowet, arboregels, arbobesluit. -Informatie gebruiken uit eigen ervaringen /documentatie. De verdediging van de scriptie zal begin Januari 2009 zijn voor de examencommissie van arbode. Begeleiders. Onderstaande mensen ondersteunen mij bij het maken bij de scriptie; Eli van Tijn. MVK Van: Mariska de Jong Verzonden: donderdag 10 september :52 Aan: Herrie Veringa; CC: Gerrit Krommendijk Onderwerp: FW: nieuw scriptievoorstel Urgentie: Hoog Geachte heer Veringa, beste Herrie, Onderstaand treft u de beoordeling aan van uw scriptievoorstel: Bij deze verklaren wij ons akkoord met het door u ingediende scriptievoorstel. Wel geven wij u mee om in uw scriptie ook rekening te houden met de risico-inventarisaties (RIE s) van de inlenende bedrijven, dan wel met de branche-rie s. Wij verzoeken u het scriptievoorstel alsmede deze goedkeuring als bijlage in uw scriptie op te nemen. Wij wensen u veel succes toe bij het vervaardigen van uw scriptie. Hoogachtend, Namens Arbode dr. W.J.T. van Alphen voorzitter scriptiecommissie 22 / 49

23 Bijlage 2 Artikelen uit de ARBO-WET Hoofstuk 1 / Artikel 1 23 / 49

24 Hoofdstuk 2 / Artikel 5 24 / 49

25 Hoofdstuk 2 / Artikel 8 25 / 49

26 Bijlage 3 Artikel uit ARBO-beleidsregels Hoofdstuk 1 / Beleidsregel 8 26 / 49

27 Bijlage 4 Artikel uit de WAADI HOOFDSTUK 3 Ter beschikking stellen van arbeidskrachten Art. 8. Loonverhoudingsnorm [MvT] -1. Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt is aan deze arbeidskrachten loon en overige vergoedingen verschuldigd overeenkomstig het loon en de overige vergoedingen die worden toegekend aan werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming bij welke de terbeschikkingstelling plaatsvindt. -2. Het eerste lid is niet van toepassing indien in een collectieve arbeidsovereenkomst, van toepassing op de onderneming die de arbeidskracht ter beschikking stelt, of bij of krachtens wet is bepaald welk loon en overige vergoedingen degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan die arbeidskrachten verschuldigd is. -3. Het eerste lid is eveneens niet van toepassing indien op de onderneming bij welke de terbeschikkingstelling plaatsvindt een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is die bepalingen bevat op grond waarvan de werkgever zich ervan moet verzekeren dat aan arbeidskrachten die aan zijn onderneming ter beschikking zijn gesteld loon en overige vergoedingen worden betaald overeenkomstig de bepalingen van die collectieve arbeidsovereenkomst. Art. 9. Verbod tegenprestatie arbeidskracht Bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt voor de terbeschikkingstelling geen tegenprestatie bedongen van de arbeidskracht die ter beschikking wordt gesteld. Art. 10. Verbod ter beschikking stellen bij arbeidsconflict [MvT] Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt, stelt, voor zover hem bekend is of redelijkerwijze bekend kan zijn dat in een bedrijf of onderneming, of een gedeelte daarvan, een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat, geen arbeidskrachten ter beschikking voor het verrichten van werkzaamheden in dat bedrijf of die onderneming, ofwel dat gedeelte daarvan, waar de werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst. Art. 11. Informatie veiligheid [MvT] Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt, verschaft aan degene die ter beschikking wordt gesteld informatie over de verlangde beroepskwalificatie alsmede het document, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt. Art. 12. Speciaal regime [MvT] -1. Indien het belang van goede verhoudingen op de arbeidsmarkt of het belang van de betrokken arbeidskrachten bescherming behoeven, worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voor één of meer bepaalde sectoren van het bedrijfsleven of segmenten van de arbeidsmarkt regels gesteld voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. -2. Ter bescherming van in het eerste lid genoemde belangen kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaald worden dat het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in één of meer bepaalde sectoren van het bedrijfsleven of segmenten van de arbeidsmarkt slechts is toegestaan met vergunning van Onze Minister 27 / 49

28 Toelichting uit de WAADI op artikel 11 Artikel 10. Informatie veiligheid [zie art. 11 Waadi, red.] Deze bepaling is opgenomen in de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996 (artikel 21). De strekking is bij te dragen aan de veiligheid en gezondheid op het werk van werknemers die als uitzendkracht werkzaam zijn. Daarvoor is noodzakelijk dat informatie beschikbaar is over de specifieke kenmerken van de arbeidsplaats en de noodzakelijke beroepskwalificatie. In de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 4, vijfde lid) is geregeld dat de inlenende onderneming deze informatie moet verstrekken aan degene die de werknemers ter beschikking stelt. In dit artikel wordt voorgeschreven dat degene die ter beschikking stelt deze informatie doorgeeft aan de arbeidskracht die voor de werkzaamheden bij de inlener beschikbaar wordt gesteld. Een dergelijk voorschrift dat tot doel heeft de belangen van de arbeidskrachten die worden uitgezonden te beschermen, past bij de normstelling in dit hoofdstuk. Artikel 5 uit Hoofdstuk 1 van de ARBO wet (verwijzing uit de WAADI) 28 / 49

29 Bijlage 5 Artikelen uit de VCU-2007/04 norm 29 / 49

30 30 / 49

31 31 / 49

32 32 / 49

33 33 / 49

34 34 / 49

35 35 / 49

36 36 / 49

37 Bijlage 6 Vragenlijst 1. Heeft u een specifieke opleiding gevolgd voor het werken als intercedent op een uitzendbureau? 2. Welke informatie/documenten vraagt u op bij een opdrachtgever als deze een opdracht bij u plaatst? 3. Welke informatie neemt u door met de uitzendkracht voordat deze aan het werk gaat? 4. Heeft de organisatie een speciale procedure waardoor gewaarborgd is dat de uitzendkracht de juiste (veiligheids)instructie krijgt voor hij/zij aan het werk gaat? 37 / 49

38 5. Geeft u specifieke voorlichting aan mensen uit de volgende groepen? - Jongere werknemers (<18jr) O Ja O Nee - Oudere werknemers O Ja O Nee - Zwangere werknemers O Ja O Nee 6. Hoe vaak komt het voor dat de uitzendkracht meldt dat de ontvangen (veiligheidsinstructies) van het uitzendbureau, niet aansloten bij de werkzaamheden die hij heeft uitgevoerd? 7. Hoe vaak komt het voor dat de uitzendkracht meldt dat de ontvangen (veiligheids)instructies van de inlener, niet aansloten bij de werkzaamheden die hij heeft uitgevoerd? 8. Wat is uw vervolgactie als er een situatie als in vraag 6. en/of vraag 7. voordoet? 38 / 49

39 Bijlage 7 Brief ministerie SVW aan FNV 39 / 49

40 40 / 49

41 41 / 49

42 Bijlage 8 Notitie inzake ketenaansprakelijkheid 42 / 49

43 43 / 49

44 44 / 49

45 45 / 49

46 46 / 49

47 47 / 49

48 48 / 49

49 49 / 49

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05 1.1 Wordt het VG beheerssysteem in de hoofdvestiging en in all bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld door de hoofdvestiging? Minimumeisen: De uitzendorganisatie

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Inleiding Werkt u met ingeleende

Nadere informatie

AANVULLING VIL-VCU (op VOL-VCA versie 4.3)

AANVULLING VIL-VCU (op VOL-VCA versie 4.3) AANVULLING VIL-VCU (op VOL-VCA versie 4.3) Deze aanvulling is speciaal bedoeld voor kandidaten die zich voorbereiden op het VIL- VCU examen. Er is een zeer grote overlap in vereiste kennis tussen VOL-VCA

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met uitzendkrachten of bent u dat binnenkort van plan? Dan is het goed

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendbureaus die niet

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

Aan decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer,

Aan decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer, Aan decentrale cao-partijen Den Haag : 6 februari 2014 Ons kenmerk Uw kenmerk : Betreft : S.A.14.004.27 JM/JS : Heroverweging cao-bepalingen over uitzendkrachten naar aanleiding van SZW-onderzoek 2013

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP)

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) Vastgesteld door het CCvD: 22 januari 2015 Ingangsdatum: 22 januari 2015 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14-01: SNA 2015 sna.div.736-1 Inleiding De inspecties

Nadere informatie

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van <naam SWorganisatie>

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van <naam SWorganisatie> Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van Dit protocol beschrijft de taken van op het gebied van arbeidsomstandigheden bij Individuele detachering

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is het goed te weten hoe een uitzendonderneming

Nadere informatie

--------------------------------------------- ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende:

--------------------------------------------- ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: Dwjz11-086 --------------------------------------------- Landsverordening houdende regels inzake het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten)

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector Wettelijke verplichtingen inzake het onthaal van uitzendkrachten De organisatie van het onthaal van uitzendkrachten wordt wettelijk geregeld door de CAO nr. 22 betreffende het onthaal en de aanpassing

Nadere informatie

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering Specifieke voorwaarden van toepassing op overeenkomsten inzake toegang tot en gebruik van onderhouds- en andere technische voorzieningen, outillage en/of (opstel)terreinen van NedTrain 1) Definities Medegebruiker:

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende uitzendkrachten Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Inlening via een VCU-

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities en afkortingen...

Nadere informatie

Gedragsregels. voor uitzendondernemingen

Gedragsregels. voor uitzendondernemingen Gedragsregels voor uitzendondernemingen Gedragsregels voor uitzendondernemingen Er bestaat behoefte aan flexibele arbeid, zowel bij werknemers als bij werkgevers. Uitzendondernemingen voorzien in die behoefte

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium Risicomanagement voor het lab Joost van Doorn Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium VAPRO versterkt en ontwikkelt het menselijk

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Inleiding Sinds 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna Waadi) gewijzigd. Deze wetswijziging

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

Bedrijfsnaam:... Contactpersoon:... Functie:... Tel.nr. Planning:.. 24uur/Noodnummer:... Website:... Adres:... Postcode / Plaats:...

Bedrijfsnaam:... Contactpersoon:... Functie:... Tel.nr. Planning:.. 24uur/Noodnummer:... Website:... Adres:... Postcode / Plaats:... Bedrijfsinformatie Bedrijfsnaam:... Contactpersoon:... Functie:.... E-mailadres: Tel.nr. Algemeen: Afdeling:....... Faxnummer:...... Tel.nr. Planning:.. 24uur/Noodnummer:.... Website:..... Adres:... Postcode

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM Voor het beschikbaar stellen van uitzendkrachten en detacheren van medewerkers overeenkomstig VG Checklist Uitzendorganisaties. DEKACHERING B.V. Kladseweg

Nadere informatie

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? Auteur: Michelle Maaijen a r b e i d s r e c h t Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Mr. Jan Harmen Kwantes Consultant Work and Health

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Mr. Jan Harmen Kwantes Consultant Work and Health Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Mr. Jan Harmen Kwantes Consultant Work and Health Centrale vragen Centrale vragen: 1. Hoe zit het met verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheden wanneer er

Nadere informatie

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen:

Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen: «(EF:qrcode)» Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen: 1. De uitzendonderneming : Wiertz Personeelsdiensten B.V. kantoor houdende te : Kerkrade adres : Kloosterraderstraat

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Effect Personeelsdiensten B.V. (hierna

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever?

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Inleiding Een organisatie kan - in plaats van werknemers zelf in loondienst te nemen - op verschillende manieren arbeidskrachten

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

VCA 2008. Toelichting wijzigingen

VCA 2008. Toelichting wijzigingen Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO

Nadere informatie

Voordelen en risico's van payrolling

Voordelen en risico's van payrolling mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet:

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Hello Uitzendbureau. Kamer van Koophandelnummer te Groningen

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Hello Uitzendbureau. Kamer van Koophandelnummer te Groningen Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Hello Uitzendbureau Kamer van Koophandelnummer 58 21 88 58 te Groningen 1 Inhoudsopgave Deel A Van toepassingsverklaring aanvullende

Nadere informatie

Herinstructie NEN 3140

Herinstructie NEN 3140 Herinstructie NEN 3140 Danny v. Dam Kees Backx 11-07-2014 1 Programma Voorstel rondje Waarom her-instructie Functies binnen de NEN3140 NEN 3140 en de arbowet Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Het werkplan

Nadere informatie

Handleiding Modelopgaaf werkingssfeer CAO voor Uitzendkrachten

Handleiding Modelopgaaf werkingssfeer CAO voor Uitzendkrachten Gebruik handleiding De is opgesteld teneinde een oordeel te kunnen v ormen over de verplichte toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten door de onderneming. Deze handleiding is bedoeld ten behoeve van

Nadere informatie

Select2Connect B.V. is 24 uur per dag en 7 dagen per week persoonlijk bereikbaar!

Select2Connect B.V. is 24 uur per dag en 7 dagen per week persoonlijk bereikbaar! Waarom kiest u voor ons? Omdat u heldere afspraken wenst. Omdat u personeel wilt dat bij u past. Omdat u snelheid wenst. Omdat u 24/7 persoonlijke bereikbaarheid zoekt. Omdat u deskundigheid zoekt. Omdat

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

In- of uitlenen van arbeidskrachten

In- of uitlenen van arbeidskrachten In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het

Nadere informatie

Nederland. Steeds flexibeler

Nederland. Steeds flexibeler Nederland. Steeds flexibeler ABU-campagne : Nederland. Steeds flexibeler. Dat is de slogan van de nieuwe campagne die de ABU maandag 2 juni 2014 is gestart. Een campagne die aanhaakt bij de actualiteit

Nadere informatie

Inspectierapport Smartkids Groningen (GOB) Bartholomeus van der Helststraat 115 9601CC HOOGEZAND

Inspectierapport Smartkids Groningen (GOB) Bartholomeus van der Helststraat 115 9601CC HOOGEZAND Inspectierapport Smartkids Groningen (GOB) Bartholomeus van der Helststraat 115 9601CC HOOGEZAND Toezichthouder: GGD Groningen Datum inspectiebezoek: 08-05-2013 In opdracht van gemeente: HOOGEZAND-SAPPEMEER

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Toptech Uitzendbureau BV 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) (b) (c) (d) "Toptech":

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA

Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA Document UCvD 2011/03 (07.02.2011) Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA Besluitenlijst, interpretaties en verduidelijkingen VCA 2008/05 en VCU 2007/04 VCA 2008/05 en VCA 2008/5.1 Vraag 1.5. Betrokkenheid

Nadere informatie

VascoDG Management Consultancy

VascoDG Management Consultancy 1: VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEU (VGM)-BELEID EN ORGANISATIE, BETROKKENHEID VAN DE DIRECTIE Vragen Documenten Niveau -=n.v.t. =must vraag =aanvullende vraag Voldaan: 1.1: Heeft het bedrijf een VGMbeleidsverklaring?

Nadere informatie

CAO-DEEL VOOR SPECIALISTISCHE REINIGING

CAO-DEEL VOOR SPECIALISTISCHE REINIGING CAO-DEEL VOOR Artikel 1 GELDING 1. Dit deel van de CAO geldt voor de werkgevers zoals omschreven in artikel 1 van het algemene deel van de CAO in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en voor werknemers

Nadere informatie

Veilig werken in de zonne-energie-sector

Veilig werken in de zonne-energie-sector Veilig werken in de zonne-energie-sector Module: V&G en aansprakelijkheid Auteur: Docent: Edwin Petersen Veiligheidskundige (MVK) Edwin Petersen Inhoudsopgave Inleiding; Definities;. Inleiding ~ wijzigende

Nadere informatie

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger Van Bedrijfsrie naar V&G plan Toon Westerburger Toon Westerburger Middelbaar veiligheidskundige Bijna 20 jaar werkzaam bij Arbode Adviseur RIE s, V&G plannen, VCA*/**/Petrochemie en VCU Opleider Basisveiligheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Diana Martens, Inspectie SZW

REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Diana Martens, Inspectie SZW REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Inhoud 1. Verplichtingen REACH Eindgebruiker 2. Relatie REACH en ARBO-wetgeving

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

Zorgeloos personeel inlenen...

Zorgeloos personeel inlenen... Zorgeloos personeel inlenen... Atik uitzendbureau is een jong en professioneel bedrijf waarvan de leiding al meer dan 10 jaar ervaring heeft op de flexibele arbeidsmarkt. Wij zijn een landelijk opererende

Nadere informatie

Voor wie geldt de inlenersbeloning. Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS. Welke elementen vallen onder de inlenersbeloning

Voor wie geldt de inlenersbeloning. Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS. Welke elementen vallen onder de inlenersbeloning Inlenersbeloning Inhoudsopgave Voor wie geldt de inlenersbeloning Voor wie niet van toepassing Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS Definitie van inlenersbeloning Welke elementen vallen

Nadere informatie

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling & detachering TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 29 juni 2012 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097,

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 -

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 36870 Soort inspectie NEN 4400-2 Datum inspectierapport Datum inspectie 08-04-2015 Datum inspectie Naam

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MF Select

Algemene Voorwaarden MF Select Algemene Voorwaarden MF Select Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Groningen op 12 september 2012 onder aktenummer 12/20 Inhoud Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 De dienstverlening... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

(04.12.2006) Klaas Soens Vzw BeSaCC-VCA Ravensteinstraat 4 1000 Brussel. ks@vbo-feb.be www.besacc-vca.be

(04.12.2006) Klaas Soens Vzw BeSaCC-VCA Ravensteinstraat 4 1000 Brussel. ks@vbo-feb.be www.besacc-vca.be (04.12.2006) Dit document is geen officieel document van de vzw BeSaCC-VCA en dus is het hoogstens richtinggevend, maar niet bindend voor (voorbereiding op) VCU audits. Eindwerk voor de Basisvorming Preventie,

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Privacyreglement. gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk

Privacyreglement. gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk Privacyreglement gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 2 mei 2014 en vervangt de voorgaande privacyreglementen. Dit privacyreglement

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

Psycho Sociale Arbeidsbelasting

Psycho Sociale Arbeidsbelasting Psycho Sociale Arbeidsbelasting Webinar SCCM 17 juni 2014 Tamara Onos Auxilium HSE Onderwerpen webinar - Relevantie PSA - Onderwerpen PSA - Arbowet- en regelgeving - PSA in praktijk - Inventarisatie van

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te leveren producten

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche CAO-vragen? Neem contact op met de SNCU! SNCU Postbus 9438 3007 AK Rotterdam Telefoon algemeen: 0180-642-530 Fax: 0180-642-539 E-mail: info@sncu.nl Helpdesk: 0800-7008 (gratis) www.sncu.nl www.meldenhelpt.nl

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie