Magazijnstellingen en de nieuwe Bouwregelgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazijnstellingen en de nieuwe Bouwregelgeving"

Transcriptie

1 BMWT-KEUR Magazijnstellingen en de nieuwe Bouwregelgeving Wa b o, B o u w b e s l u i t Magazijnstellingen en entresolvloeren Magazijnstellingen en entresolvloeren 1

2 BMWT-KEUR

3 Magazijnstellingen en de nieuwe Bouwregelgeving Wa b o, B o u w b e s l u i t Magazijnstellingen en entresolvloeren Guido Coppens Joost Pothuis Henk Vermande Arcadis Nederland B.V. november 2012

4 4 Magazijnstellingen en entresolvloeren BMWT-KEUR

5 Inhoud Inleiding 6 1 Wettelijk kader: Woningwet & Wabo Wettelijk kader Woningwet Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Bouwbesluit Besluit omgevingsrecht (Bor) Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) Wet milieubeheer Wet op de Ruimtelijke Ordening Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) Burgerlijk Wetboek 11 2 De procedures Vergunningen en overheidstoezicht Is een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig? Omgevingsvergunningsvrij, maar Vergunningcheck en aanvraag van de omgevingsvergunning Indieningsvereisten Bouw en ingebruikname Verbouwing van een magazijnstelling Verplaatsen van een magazijnstelling 21 3 Technische bouwvoorschriften Onder welke gebruiksfunctie valt een magazijnstelling en wie bepaalt dat? Welke eisen van het Bouwbesluit gelden voor uw magazijnstelling? De verschillende afdelingen van het Bouwbesluit Begrippen Begrippen volgens de bouwvoorschriften Opslagmaterieel 35 5 Nuttige publicaties en internetsites 37 Magazijnstellingen en entresolvloeren 5

6 BMWT-KEUR Inleiding Nadat op 1 januari 2003 nieuwe bouwregelgeving van kracht is geworden, zijn er in de bouwregelgeving nog verdere wijzigingen doorgevoerd. Ondertussen is de Wabo in werking getreden en is het zogenoemde Gebruiksbesluit ingevoerd. Het Gebruiksbesluit is per 1 april 2012 opgegaan in het Bouwbesluit Dit alles vormt voldoende redenen voor BMWT om de bestaande brochure De nieuwe Bouwregelgeving te herzien. De nieuwe brochure is afgestemd met het ministerie van BZK en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN). Bij leden van de branche, de markt en het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht bestaat soms nog steeds onduidelijkheid over de toepassing van de bouwregelgeving bij nieuwbouw van magazijnstellingen en entresolvloeren. Dit komt dan tot uitdrukking bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen (in deze publicatie soms kortweg bouwvergunning genoemd) of in een later stadium bij een controle door de brandweer. Deze brochure helpt de lezer bij de beantwoording van de vraag of voor het bouwen van een bepaalde magazijnstelling of entresolvloer een bouwvergunning noodzakelijk is. Ook geeft de brochure informatie over de bouwvoorschriften die op dat bouwen betrekking hebben. Voor de situaties waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is, wordt aangegeven welke informatie (de indieningsvereisten voor de aanvraag van een bouwvergunning) aanwezig moet zijn. De brochure richt zich op de leden van BMWT, de afnemers en het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht. Belangrijk aandachtspunt is de communicatie tussen de doelgroepen onderling. Daarom besteedt de brochure onder meer aandacht aan verschillen in begrippenkader (terminologie) tussen de verschillende doelgroepen. Wij vertrouwen erop dat de brochure zal bijdragen aan het bereiken van een meer uniforme behandeling van bouwaanvragen door het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht. Leestips Met de vergunningcheck kunt u eenvoudig nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor het plaatsen van een magazijnstelling. Zie 2.4 vergunningcheck. Een overzicht van de afdelingen van het Bouwbesluit 2012 die eisen bevatten die relevant kunnen zijn voor magazijnstellingen en entresolvloeren vindt u in Magazijnstellingen en entresolvloeren

7 1 Wettelijk kader: Woningwet & Wabo 1.1 Wettelijk kader Grotere magazijnstellingen en entresolvloeren zijn bouwwerken. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van een bouwwerk ten eerste bij de eigenaar van het bouwwerk ligt, of bij de aanvrager van de bouwvergunning, moeten bouwwerken ook voldoen aan een aantal door de overheid vastgestelde kwaliteitseisen. In onderstaand schema is het wettelijk kader met betrekking tot magazijnstellingen en entresolvloeren weergegeven. Andere wetten Gemeentelijke voorschriften Woningwet Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Bouwbesluit 2012 Besluit omgevingsrecht (Bor) Regeling Bouwbesluit 2012 NEN-Normbladen Ministeriële regeling omgevingsrecht Resultaat: - gebruiksmelding - sloopmelding - aanschrijving Resultaat: - bouwvergunning - gebruiksvergunning - vergunningvrij 1.2 Woningwet De Woningwet regelt onder meer de bemoeienis van de overheid met de kwaliteit van bouwwerken. Een magazijnstelling met een hoogte van meer dan 3 meter wordt beschouwd als een bouwwerk. Een lagere magazijnstelling is dat niet. Een entresolvloer is altijd een bouwwerk. Voor de kwaliteitseisen voor een te bouwen bouwwerk verwijst de Woningwet naar de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit Van die nieuwbouweisen kan bij het bouwen alleen worden afgeweken Magazijnstellingen en entresolvloeren 7

8 BMWT-KEUR indien de omgevingsvergunning voor het bouwen, die wordt afgegeven op grond van de Wabo (zie hierna), dat toestaat. Voor een bestaand bouwwerk verwijst de Woningwet naar de eisen voor bestaande bouw van het Bouwbesluit Deze eisen gelden absoluut als minimum niveau, dus ook als in de omgevingsvergunning voor het bouwen van het bouwwerk een lager prestatieniveau is opgenomen. 1.3 Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de wettelijk aan te houden procedures bij het bouwen, gebruiken of slopen van bouwwerken. De Wabo is ingevoerd om de procedures voor vergunningen te vereenvoudigen en de aanvraag van verschillende vergunningen te bundelen in één vergunning, de omgevingsvergunning. Daarbij is de term bouwvergunning vervangen door omgevingsvergunning voor het bouwen. De Wabo regelt welke vergunningen er nodig zijn voor activiteiten, zoals de activiteit bouwen, en welke procedures er gevolgd moeten worden om zo n vergunning te verwerven. Ook de doorlooptijden van de procedures volgen uit de Wabo en zijn nu beter op elkaar afgestemd. Net als voorheen een bouwvergunning, is een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig voor elke magazijnstelling met een voor personen toegankelijke vloer (entresolvloer of loopbrug) of met een vanaf de voet gemeten hoogte van meer dan 8,5 meter. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend voor een bouwwerk dat men uiteindelijk op grond van andere wetgeving niet mag bouwen of gebruiken. In de Wabo zijn daarom allerlei afstemmingsregels opgenomen met diverse wetten, zoals de Woningwet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Wet milieubeheer en de Monumentenwet. 1.4 Bouwbesluit 2012 Voor bouwtechnische voorschriften verwijst de Woningwet in artikel 2 naar een algemene maatregel van bestuur waarmee het Bouwbesluit 2012 wordt bedoeld. Ook de Wabo verwijst - in artikel 2.10, lid 1- naar het Bouwbesluit Net als de Woningwet en andere algemene maatregelen van bestuur is het Bouwbesluit 2012 in het gehele land bindend. Dus elke burger en ook elke overheidsinstantie, bijvoorbeeld gemeente, moet zich aan de daarin gestelde voorschriften houden. Het Bouwbesluit 2012 berust op vijf in de Woningwet vastgelegde pijlers: 1. veiligheid; 2. gezondheid; 3. bruikbaarheid; 4. energiezuinigheid, en 5. milieu Deze pijlers zijn herkenbaar in de hoofdstukindeling van het Bouwbesluit. 8 Magazijnstellingen en entresolvloeren

9 Voor magazijnstellingen zijn met name de voorschriften met betrekking tot veiligheid van belang. Het gaat dan om voorschriften met betrekking tot de constructieve veiligheid - de boel mag niet instorten. Daarbij spelen ook gebruiksveiligheid en brandveiligheid bij het plaatsen of verplaatsen van een magazijnstelling een rol. In hoofdstuk 3 van deze brochure is een overzicht opgenomen van de afdelingen van het Bouwbesluit met eisen, die direct betrekking kunnen hebben op een magazijnstelling of waarvoor de magazijnstelling het voldoen van het gebouw aan het Bouwbesluit direct kan beïnvloeden. Of het plaatsen van een magazijnstelling vergunningplichtig is of niet, elke magazijnstelling met een vanaf de voet gemeten hoogte van meer dan 3 meter, moet (zoals elk bouwwerk) voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit Besluit omgevingsrecht (Bor) In het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn de voorschriften van de Wabo verder uitgewerkt. Zoals de vergunningplicht en het aanwijzen van het bevoegd gezag. De voorschriften voor vergunningvrij bouwen staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Artikel 2.1 van de Wabo regelt dat er om te mogen bouwen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig is. Artikel 2.1, lid 3 van de Wabo geeft aan dat bij algemene maatregel van bestuur (het Besluit omgevingsrecht - Bor) uitzonderingen op deze regel kunnen worden gegeven. In artikel 2.3 van het Bor is aangegeven welke bouwwerken van de verplichting van een omgevingsvergunning voor het bouwen zijn uitgezonderd. Verder volgt uit bijlage II van het Bor (aangestuurd door artikel 2.3) dat een magazijnstelling met een hoogte van niet meer dan 3 meter, niet bestemd voor personen, geen bouwwerk is in de zin van de Woningwet, of deze nu binnen staat of buiten. Zodoende zijn op een dergelijk object (het is geen bouwwerk, maar onderdeel van de inventaris) de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 niet van toepassing en behoeft er ook niet een omgevingsvergunning voor het bouwen te worden aangevraagd. Deze relatief kleine magazijnstellingen worden beschouwd als een onderdeel van het interieur of meubilair van een pand. De eisen van het Bouwbesluit ten aanzien van inventaris zijn hierop uiteraard wel van toepassing. 1.6 Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) Op grond van de Wabo is in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) (hoofdstuk 2) vastgelegd welke documenten en gegevens vereist zijn bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Zo moeten voor magazijnstellingen en entresolvloeren onder andere bouwtekeningen en sterkteberekeningen worden aangeleverd. Magazijnstellingen en entresolvloeren 9

10 BMWT-KEUR 1.7 Wet milieubeheer De Wet milieubeheer stelt, uit oogpunt van milieu, eisen aan de inrichting van gebouwen. Deze eisen kunnen ook bij een bouwaanvraag voor een magazijnstelling een rol spelen. Als de magazijnstelling bijvoorbeeld is bedoeld voor opslag van gevaarlijke stoffen dan zal de indiener te maken kunnen krijgen met de Wet milieubeheer. Dat kan zowel gaan om de vraag of de betreffende opslag, al dan niet met vergunning is toegestaan, als om de eisen die zijn gesteld aan de wijze van opslag. Zo is het bijvoorbeeld verplicht verpakkingen met bepaalde stoffen op lekbakken te plaatsen, of worden maxima gesteld aan de compartimenteringsgrootte en de hoeveelheden van de opslag. Bij het voldoen van een inrichting voor opslag van gevaarlijke stoffen, kan de juiste keuze van magazijnstellingen een belangrijke rol spelen. Is er al een milieuvergunning dan is het wenselijk om de vergunningvoorwaarden te raadplegen bij de keuze, verplaatsing, uitbreiding of aanpassing van een magazijnstelling. 1.8 Wet op de Ruimtelijke Ordening De Wet op de Ruimtelijke Ordening stelt eisen aan de inrichting van de gebouwde omgeving. In het op de Wet Ruimtelijke Ordening gebaseerde gemeentelijke bestemmingsplan is onder meer aangegeven welke gebouwvormen of soorten op een bepaalde locatie gerealiseerd mogen worden. Dit is zeker van belang bij het plaatsen van magazijnstellingen buiten een gebouw, maar kan ook van belang zijn bij het plaatsen van een magazijnstelling in een gebouw Wanneer de wens een magazijnstelling te bouwen gepaard gaat met een gewijzigd gebruik van het gebouw kan mogelijk strijd met het bestemmingsplan ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld het bestemmingsplan zich er tegen verzetten dat een oud schoolgebouw in gebruik wordt genomen als opslagruimte. 1.9 Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) In het op de Arbeidsomstandighedenwet gebaseerde Arbobesluit zijn de minimumvoorschriften voor arbeidsomstandigheden vastgelegd. Het Besluit heeft ook betrekking op magazijnstellingen. Voor zover deze voorschriften bouwkundig van aard zijn, zijn reeds veel inspanningen verricht om deze voorschriften in het Bouwbesluit op te nemen. De inspanningsverplichting daarvoor is opgenomen in artikel 5 van de Woningwet. Toch zal men bij het bouwen, verbouwen en gebruiken van een magazijnstelling ook het Arbobesluit moeten raadplegen. Dit alleen al vanwege het feit dat het Arbobesluit en de daarop gebaseerde Arbo-catalogi ook voorschriften kennen, die betrekking hebben op niet-bouwkundige aspecten. Kortom, voldoet u aan het Bouwbesluit en heeft u een bouwvergunning gekregen, dan wil dat nog niet altijd zeggen dat u aan het Arbobesluit voldoet. Zo schrijft het Bouwbesluit geen vluchtroute voor bij een ruimte (of vloer) die niet is bestemd voor personen. Als iemand op zo n plaats werkzaamheden moet verrichten, dan moet dat volgens de Arbowet wel onder veilige omstandigheden. 10 Magazijnstellingen en entresolvloeren

11 1.10 Burgerlijk Wetboek Verder is er ook nog het Burgerlijk Wetboek waarin de gedragsregels tussen particulieren zijn vastgelegd. Ook hier geldt in algemene zin, dat het feit dat u voldoet aan het Bouwbesluit en dat u een bouwergunning heeft gekregen, nog niet betekent dat u ook aan het Burgerlijk Wetboek voldoet. Magazijnstellingen en entresolvloeren 11

12 12 Magazijnstellingen en entresolvloeren BMWT-KEUR

13 2 De procedures 2.1 Vergunningen en overheidstoezicht Voor het bouwen of verbouwen van een magazijnstelling is soms wel een vergunning nodig en soms niet. Het is dus altijd noodzakelijk om na te gaan of een vergunning is vereist. Als een vergunning vereist is, dan moet u met de vergunningsaanvraag informatie meesturen over uw (ver) bouwplannen. Als een vergunning is vereist, dan mag u met de (ver)bouw van de stellingen niet beginnen voordat u de vergunning heeft ontvangen. Tijdens de bouw kan een inspecteur van bouw- en woningtoezicht komen controleren of u bouwt overeenkomstig de vergunning. Voordat u de stellingen in gebruik neemt, moet u de bouw gereed melden. 2.2 Is een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig? De vraag of voor het plaatsen van een magazijnstelling een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig is, kan in het algemeen, althans bouwtechnisch gemakkelijk worden beantwoord met onderstaand schema. steunt de magazijnstelling uitsluitend op de vloer? nee ja bouwvergunning hoger dan 3 m? nee ja met verdiepingsvloer of loopbrug? lager dan 8,5m? nee ja nee ja bouwvergunningsvrij bouwvergunning met verdiepingsvloer of loopbrug? ja nee bouwvergunning bouwvergunningsvrij Magazijnstellingen en entresolvloeren 13

14 BMWT-KEUR In een concrete situatie spelen echter ook andere vragen een rol, omdat de omgevingsvergunning ook over milieubeheer gaat en over bescherming van stads- en dorpsgezichten. De handigste manier om te controleren of een vergunning nodig is de vergunningcheck op (zie 2.4, vergunningcheck). Toelichting De bouwregelgeving kent geen definitie van magazijnstelling. Maar u kunt ervan uitgaan dat elke op zichzelf staande constructie voor het opslaan van goederen in een gebouw gezien kan worden als een magazijnstelling. De gemeente, die het bouwplan en de vergunning moet beoordelen, heeft hierin het laatste woord. In geval van een dispuut kan men zich wenden tot de rechter. Voor het bouwen van een magazijnstelling is niet altijd een omgevingsvergunning noodzakelijk. In Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is aangegeven wanneer géén vergunning nodig is. In artikel 2 onderdeel 19 van deze Bijlage staat dat geen vergunning nodig is voor een magazijnstelling die uitsluitend steunt op een vloer van het gebouw waarin zij wordt geplaatst, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: a. niet lager dan 3 m en niet hoger dan 8,5 m, en b. de magazijnstelling niet is voorzien van een verdiepingsvloer of loopbrug; Wanneer de magazijnstelling bijvoorbeeld aan een muur wordt verankerd, is dus een omgevingsvergunning vereist. Het verankeren (vastmaken) van magazijnstellingen aan constructies van het gebouw kan namelijk onvoorspelbare gevolgen hebben. Zo kunnen spanten van een magazijnhal onderhevig zijn aan trillingen. Als een magazijnstelling aan zo n spant is verankerd, dan worden deze trillingen doorgegeven aan de stelling met alle mogelijke gevolgen van dien. Als de magazijnstelling niet verankerd wordt aan een muur (en alleen steunt op de vloer), kan de magazijnstelling omgevingsvergunningsvrij zijn als aan de twee genoemde criteria van hoogte en niet-aanwezigheid van een verdiepingsvloer of loopbrug wordt voldaan. Een inpandig geplaatste magazijnstelling die niet hoger is dan 3 m en niet is voorzien van een verdiepingsvloer of loopbrug wordt niet als bouwwerk aangemerkt. Het betreft in dat geval een onderdeel van de inventaris, nat als kasten, tafels, stoelen, bureaus en dergelijke. Het plaatsen van inventariselementen is geen bouwen in de zin van de Wabo en de Woningwet. Een omgevingsvergunning voor het bouwen is dus ook niet vereist. Ook een magazijnstelling die buiten een gebouw wordt geplaatst, niet hoger is dan 3 m en niet constructief verbonden is met een bouwwerk, wordt niet beschouwd als een bouwwerk. Een magazijnstelling (binnen of buiten) met een hoogte tussen 3 m en 8,5 m wordt wel beschouwd als een bouwwerk, maar kan omgevingsvergunningsvrij zijn als deze geen verdiepingsvloer of loopbrug bevat. Als de magazijnstelling hoger is dan 8,5 m is altijd een omgevingsvergunning nodig. De magazijnstelling en de vloer waarop deze staat moeten voldoen aan de voorschriften die het Bouwbesluit stelt aan de constructieve veiligheid. Om aan deze eisen te voldoen kan het nodig zijn om de stelling aan de vloer te verankeren. 14 Magazijnstellingen en entresolvloeren

15 2.3 Omgevingsvergunningsvrij, maar. Als een bepaalde magazijnstelling vergunningsvrij geplaatst mag worden, betekent dat nog niet dat u bij het plaatsen geen rekening hoeft te houden met wettelijke eisen. Bouwbesluit Elk bouwwerk moet voldoen aan de bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit 2012, of het nu vergunningsvrij of vergunningplichtig is. Dit geldt natuurlijk niet voor een magazijnstelling die geen bouwwerk is. Wel zal een dergelijke magazijnstelling aan andere wetten, zoals bijvoorbeeld de Warenwet en de Arbeidsomstandighedenwet, moeten voldoen. Ook zal zij moeten voldoen aan eventuele in het Bouwbesluit 2012 opgenomen gebruikseisen voor het gebouw. Zo zal een vergunningsvrije magazijnstelling bijvoorbeeld geen vluchtroute mogen blokkeren. Monumenten Als de magazijnstelling in een pand wordt geplaatst dat door het Rijk, de provincie of de gemeente is aangewezen als monument of in een pand dat ligt in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht, dan mag niet omgevingsvergunningsvrij worden gebouwd. Heeft u twijfels over de status van uw pand of het gebied waarin uw pand ligt dan kunt u informatie opvragen bij de gemeente. Het omgevingsvergunningsvrij oprichten van een vrijstaande magazijnstelling die lager is dan 3 meter en geen verdiepingsvloer of loopbrug heeft is echter ook bij monumenten of in beschermd stads- en dorpsgezicht omgevingsvergunningsvrij. Het betreft per slot van rekening geen bouwwerk. Andere vergunningen Ook als u geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft, kan het zijn dat u andere vergunningen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een milieuvergunning. Het is bij twijfel raadzaam om contact op te nemen met uw gemeente voordat u begint met bouwen. Het Burenrecht Houd met uw bouwplannen ook rekening met de buren. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij een magazijnstelling buiten een gebouw. Het is dan verstandig om vooraf met uw buren te overleggen. Magazijnstellingen en entresolvloeren 15

16 BMWT-KEUR 2.4 Vergunningcheck en aanvraag van de omgevingsvergunning Het checken of u al dan niet een omgevingsvergunning nodig heeft en het aanvragen van de vergunning voor het plaatsen van een magazijnstelling, kunt u doen via het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket online ( is een landelijke ICT-voorziening van de rijksoverheid. Het Omgevingsloket is een systeem dat door zowel het bevoegd gezag (dit is meestal de gemeente) als de aanvrager van een vergunning gebruikt wordt. Voor de aanvrager biedt het omgevingsloket de volgende functionaliteiten: de vergunningcheck, waarmee de vergunningplicht kan worden bepaald, het voeren van vooroverleg, het digitaal aanvragen van de vergunning, het genereren van een papieren aanvraagformulier. Vergunningcheck Met behulp van de vergunningcheck kan een algemene indicatie worden verkregen of er sprake is van een vergunningplicht. Ga als volgt te werk: Ga naar Klik op ik vertegenwoordig een bedrijf en wil de vergunningcheck doen. Klik op vergunningcheck. Geef de locatie van de bouwwerkzaamheden op, en klik daarna op adres controleren, en vervolgens volgende. U komt dan in het scherm Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning, waar u de werkzaamheden moet kiezen. Kies voor magazijnstelling plaatsen en klik op volgende. U komt dan in het scherm Werkzaamheden binnen de watervergunning. Dit kunt u in de meeste gevallen overslaan en doorgaan met Volgende. Via een vragenboom krijgt u dan vanzelf een antwoord op de vraag of voor de werkzaamheid wel of geen vergunning nodig is. Er zijn enkele zaken die de aanvrager in het achterhoofd moet houden bij het gebruik van de vergunningcheck: De vergunningaanvrager moet nog wel zelf nagaan welke activiteiten in de vergunning moeten worden meegenomen. In de vergunningcheck zit wel een aantal koppelvragen tussen werkzaamheden die vaak bij elkaar horen, maar dit is niet bij alle werkzaamheden het geval. Bijvoorbeeld bij het verbouwen en uitbreiden van de industriehal komt men bij het plaatsen van een magazijnstelling de koppelvragen tegen waarmee wordt nagegaan of er sprake is van een monument en of men ook gaat slopen. Met de vergunningcheck kan niet alleen de omgevingsvergunning voor het bouwen maar ook de watervergunning worden gecheckt. Of er nog andere toestemmingen nodig zijn, zal de aanvrager zelf moeten bepalen. Dit geldt ook voor de lokale toestemmingen die zijn aangehaakt bij de omgevingsvergunning. Deze kunnen niet via het omgevingsloket online worden aangevraagd. Het omgevingsloket gaat ervan uit dat een particulier geen magazijnstellingen bouwt en heeft de optie magazijnstelling daarom niet in het op particulieren gerichte gedeelte opgenomen. De wet- 16 Magazijnstellingen en entresolvloeren

17 telijke eisen voor een magazijnstelling maken echter geen onderscheid tussen particulieren en bedrijven. Bent u een particulier en wilt u zeker weten of de door u bedoelde magazijnstelling omgevingsvergunningplichtig is, dan zult u zich moeten aanmelden als bedrijf om te kunnen vaststellen of uw magazijnstelling vergunningsvrij is. Meldt u zich aan als particulier dan zou u ten onrechte tot de conclusie kunnen komen dat uw magazijnstelling niet omgevingsvergunningplichtig is. U moet bedenken dat de vergunningcheck een hulpmiddel is dat door de overheid wordt aangereikt, maar geen wetstekst. Dit betekent dat als de uitkomst van de vergunningcheck afwijkt van het bepaalde in het Besluit omgevingsrecht, de uitkomst van het besluit gevolgd moeten worden. De wetstekst is namelijk maatgevend. Dus een eventuele fout in de vergunningcheck kan niet worden gebruikt om aan te tonen dat geen vergunning nodig is. Aangezien de vergunningcheck een hulpmiddel is, is het niet verplicht om de check te gebruiken. Het is ook toegestaan om direct, zonder gebruik van de vergunningcheck, een aanvraag in te dienen. Bij twijfel over de vergunningplicht is het altijd raadzaam om contact op te nemen met het bevoegd gezag (de gemeente). Papieren of digitale aanvraag Met het Omgevingsloket kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning volledig digitaal worden ingediend. Ook kan met het Omgevingsloket een papieren aanvraagformulier worden gegenereerd. Er wordt dan een pdf-bestand aangemaakt dat geprint kan worden. De aanvrager kiest of de aanvraag op papier of digitaal wordt ingediend. Wanneer ervoor is gekozen om een aanvraag digitaal in te dienen, moeten eventuele aanvullingen of bijlagen die later worden aangeleverd ook digitaal worden ingediend. Het bevoegd gezag kan echter toestemming geven om deze op papier aan te leveren. Digitaal indienen biedt een aantal voordelen ten opzichte van op papier indienen: Digitaal indienen kan 7 dagen per week 24 uur per dag. Aanleveren van aanvullende gegevens via de digitale weg verloopt sneller. Daardoor staat de behandelklok korter stil: men heeft sneller de vergunning. Papieren aanvragen mag de gemeente in viervoud vragen. Soms mag het bevoegd gezag een hoger aantal vragen als er meer adviseurs betrokken moeten worden door het bevoegd gezag; een digitale aanvraag is altijd in enkelvoud. Voor het digitaal aanvragen van een vergunning moet men inloggen op het Omgevingsloket. Voor het genereren van een papieren aanvraag hoeft men niet in te loggen. Inloggen in het omgevingsloket kan in twee verschillende omgevingen: de particuliere omgeving en de zakelijke omgeving. In de particuliere omgeving logt men in met DigiD, in de zakelijke omgeving met eherkenning. eherkenning kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor het gebruik van het Omgevingsloket met eherkenning heeft de aanvrager een eherkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Deze dienst is gratis. Meer informatie over eherkenning is te vinden op een website van het ministerie van EL&I. Magazijnstellingen en entresolvloeren 17

18 BMWT-KEUR 2.5 Indieningsvereisten Om een vergunningaanvraag te kunnen toetsen heeft de gemeente gegevens van het project nodig. Welke gegevens de gemeente maximaal mag opvragen is opgenomen in het Besluit omgevingsrecht (Bor) in combinatie met de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). De gegevens die van belang zijn voor magazijnstellingen en entresolvloeren, zijn: 1. uit het oogpunt van veiligheid: a. gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het te bouwen of te wijzigen bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot: 1. belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk als geheel; 2. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie. Indien de aanvraag betrekking heeft op de wijziging of uitbreiding van een bestaand bouwwerk blijkt uit de aangeleverde gegevens tevens wat de opbouw van de bestaande constructie is (tekeningen en berekeningen) en wat de toegepaste materialen zijn; b. een schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies, waaruit met name blijkt: 1. de aangehouden belastingen en belastingcombinaties; 2. de constructieve samenhang; 3. het stabiliteitsprincipe; 4. de omschrijving van de bouwconstructie en de weerstand tegen bezwijken bij brand hiervan; c. de detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken); e. de brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen; Paragraaf 4.1 van het Bor gaat over het indienen van de aanvraag. Op grond van het Bor is de aanvrager verplicht om de aanvraag voor een omgevingsvergunning hetzij digitaal in te dienen via het Omgevingsloket online, hetzij op papier via het formulier dat via het Omgevingsloket online gegenereerd en geprint kan worden. Welke gegevens voor welke activiteit Op grond van het Bor moet de aanvrager die stukken indienen die het bevoegd gezag nodig heeft om de aanvraag te kunnen beoordelen. Welke gegevens dit zijn, staat in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). De Mor is als het ware te zien als een ladekast: afhankelijk van de activiteit waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, wordt een lade (hoofdstuk of paragraaf) geopend. In de lade bevindt zich vervolgens een overzicht van de stukken die, in de meest voorkomende gevallen, nodig zijn. In het Omgevingsloket wordt ook gebruikgemaakt van de Mor. Afhankelijk van de activiteiten die men in het Omgevingsloket heeft geselecteerd, wordt een lijst met benodigde bijlagen samengesteld. De volgende lades zijn te vinden in de Mor: Hoofdstuk 1: algemene gegevens die op iedere aanvraag van toepassing zijn, o.a. - Gegevens van de aanvrager - Plaats van het project - Omschrijving van het project - Eisen aan digitale gegevens (welke bestandsformaten zijn toegestaan) 18 Magazijnstellingen en entresolvloeren

19 Hoofdstuk 2: bouwen, o.a. - Gegevens voor toetsing aan het Bouwbesluit - Gegevens voor toetsing aan de bouwverordening - Eisen aan tekeningen en berekeningen Hoofdstuk 3: aanleggen en gebruiken, o.a. - Uitvoeren van werk of werkzaamheden (aanleggen) - Brandveilig gebruik Hoofdstuk 4: milieu (oprichten / veranderen van een inrichting) Hoofdstuk 5: wijzigen en slopen van monumenten Hoofdstuk 6: slopen Hoofdstuk 7: gemeentelijke en provinciale regels Hoofdstuk 8: natuurbescherming Op grond van het Bor hoeft de aanvrager niet altijd alle gegevens in te dienen. Gegevens waar de gemeente al over beschikt, bijvoorbeeld op grond van een eerder ingediende aanvraag, hoeven niet te worden ingediend. De Mor bevat een uitgebreide lijst waarin de meeste gegevens zijn genoemd die het bevoegd gezag kan opvragen. Aangezien het bevoegd gezag niet voor ieder project alle gegevens nodig zal hebben, is het raadzaam om met het bevoegd gezag te overleggen welke stukken het wil ontvangen. In de Mor wordt duidelijk aangegeven welke gegevens aangeleverd moeten worden zodat de hoofdlijn van de constructie en het constructieprincipe duidelijk worden. Dit betreft onder andere: tekeningen van de definitieve hoofdopzet van de constructie van alle verdiepingen, inclusief globale maatvoering, overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties; principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering, een schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies waaruit blijken: - de aangehouden belastingen en belastingcombinaties; - de constructieve samenhang; - het stabiliteitsprincipe; - de omschrijving van de hoofddraagconstructie en de weerstand tegen bezwijken bij brand hiervan. Vergeet niet dat de bouwaanvraag zich ook uitstrekt tot de vloer waarop de magazijnstelling wordt geplaatst. Als u niet kunt aantonen dat de draagkracht daarvan voldoende is, zal de omgevingsvergunning in de regel worden geweigerd. De draagkracht van de vloer kunt u ontlenen aan de stukken die behoren bij de verleende vergunning van het gebouw waarin u de stelling wilt plaatsen. Een onvoldoende draagkrachtige vloer (niveau bestaande bouw als het om een bestaand gebouw gaat), kan aanleiding zijn om de vergunning te weigeren. Bedenk dat de magazijnstelling aan het Bouwbesluit moet voldoen. Het ontwerp zal daarom ook uitgewerkt moeten worden op aspecten als de aanwezigheid van vloerafscheidingen aan de rand van een voor personen bestemde vloer. Het Bouwbesluit eist bijvoorbeeld een hekje om te voorkomen dat iemand van een hoger gelegen loopbrug valt. Magazijnstellingen en entresolvloeren 19

20 BMWT-KEUR Uitstel van aanlevering van gegevens en bescheiden Op grond van artikel 2.7 van de Mor kunt u uitstel vragen voor het aanleveren van detailinformatie, en kunt u bij de aanvraag volstaan met de hoofdlijnen. In dat geval hoeft u bijvoorbeeld de gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft, niet meteen aan te leveren. Dat moet dan wel uiterlijk 3 weken voor aanvang van het plaatsen van de magazijnstelling (Mor, artikel 2.7, lid 1, onderdeel a). Kwaliteitsverklaringen, gelijkwaardigheidsverklaringen e.d. In principe kan de aanvrager zelf bepalen hoe hij/zij aan burgemeester en wethouders aantoont dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hij kan daarbij onder andere gebruik maken van door de minister erkende kwaliteitsverklaringen. Het is een recht waar de aanvrager gebruik van kan maken. Het is niet de bedoeling dat de gemeente een kwaliteitsverklaring eist. U kunt er echter wel uw voordeel mee doen. Is er van een bouwmateriaal, bouwdeel of samenstel van bouwmaterialen of bouwdelen dan wel een bouwwijze een relevante door de minister erkende kwaliteitsverklaring met betrekking tot een eis van het Bouwbesluit dan moeten burgemeester en wethouders er van uitgaan dat aan de in de kwaliteitsverklaring aangegeven prestatie-eis wordt voldaan. Bij de aanvraag om bouwvergunning wordt in dat geval dus niet getoetst aan het betreffende punt. Dit geldt natuurlijk alleen bij een volgens die kwaliteitsverklaring juiste toepassing. 2.6 Bouw en ingebruikname Tijdens de bouw kan een inspecteur van bouw- en woningtoezicht komen controleren of de magazijnstelling wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning en het Bouwbesluit. Er wordt daarbij vooral gelet op de kwaliteit van het gebouwde en op de veiligheid van de bouwplaats en de omgeving tijdens de bouw. Deze controle door de overheid neemt echter niet weg dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid primair bij de aanvrager ligt. U moet de magazijnstelling gereed melden, alvorens u haar in gebruik neemt. De gemeente heeft dan de gelegenheid nog een controle van het bouwwerk uit te voeren. Bovendien moet ook de volgens de Arbowetgeving verplichte keuring vóór ingebruikname plaatsvinden. Hiervoor kunt u terecht bij de BMWT-keurmeesters. Als het nodig is om het plan waarvoor vergunning is verleend aan te passen om aan het Bouwbesluit te kunnen voldoen, dan moet de bouwvergunning worden gewijzigd. Het is per slot van rekening volgens artikel 2.3 van de Wabo verboden te bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning. 20 Magazijnstellingen en entresolvloeren

21 2.7 Verbouwing van een magazijnstelling Het verplaatsen van legborden wordt niet gezien als verbouwing van de magazijnstelling, mits het patroon voldoet aan de randvoorwaarden die bij het ontwerp van de stelling zijn vastgelegd. Net als voor nieuwbouw is ook voor het verbouwen van een magazijnstelling een omgevingsvergunning niet noodzakelijk, als de stelling na de aanpassing of verbouwing voldoet aan de daartoe geldende criteria voor omgevingsvergunningsvrij bouwen van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het begrip bouwen omvat namelijk ook verbouwen. Dit volgt uit de begripsbepalingen van de Woningwet (artikel 1). Het gedeelte van de magazijnstelling dat wordt verbouwd, zal ten minste moeten voldoen aan de verbouwvoorschriften van het Bouwbesluit De rest van de stelling (die niet verbouwd wordt) zal ten minste aan de voorschriften voor bestaande bouw moeten voldoen. 2.8 Verplaatsen van een magazijnstelling Ook voor het verplaatsen van een magazijnstelling kan een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Er moet van worden uitgegaan dat de magazijnstelling een nieuw bouwwerk is waarop de nieuwbouwvoorschriften van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat het verplaatsen van een magazijnstelling omgevingsvergunningsvrij is als de verplaatste stelling aan de daartoe geldende criteria van het Besluit omgevingsrecht voldoet. Voor de te verplaatsen magazijnstelling geldt artikel 1.15 van het Bouwbesluit Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat een bestaande magazijnstelling die in precies dezelfde samenstelling op een andere locatie wordt geplaatst, op die nieuwe locatie aan het zogenaamde rechtens verkregen niveau moet voldoen. Dat wil zeggen dat het bouwkundige kwaliteitsniveau van de magazijnstelling niet slechter mag worden dan zoals dit was vóór de verplaatsing, met het niveau bestaande bouw als ondergrens. Dit betekent dat als een magazijnstelling in een gewijzigde samenstelling elders wordt opgericht er sprake is van het oprichten van een nieuw bouwwerk en dit bouwwerk moet voldoen aan de nieuwbouweisen. Indien de magazijnstelling voor of na de verplaatsing wordt gewijzigd, dus niet bij de verplaatsing, dan is op de verplaatsing het rechtens verkregen niveau van toepassing. Op de wijzigingen zijn de verbouweisen van toepassing. Voor de verplaatsing van een magazijnstelling die na verplaatsing niet als een bouwwerk is aan te merken geldt uiteraard geen vergunningplicht en zijn de voorschriften van het Bouwbesluit niet van toepassing. Magazijnstellingen en entresolvloeren 21

22 22 Magazijnstellingen en entresolvloeren BMWT-KEUR

23 3 Technische bouwvoorschriften 3.1 Onder welke gebruiksfunctie valt een magazijnstelling en wie bepaalt dat? Welke gebruiksfunctie? Het Bouwbesluit bevat voorschriften voor allerlei soorten gebouwen, zoals woningen, winkels, fabrieken, ziekenhuizen, restaurants en kantoorgebouwen, en ook voor allerlei soorten andere bouwwerken, zoals viaducten en tunnels. Bouwwerken verschillen van elkaar door het gebruik waarvoor ze bestemd zijn. De bouwvoorschriften voor een ziekenhuis zijn anders dan de bouwvoorschriften voor een fabriek. Maar sommige bouwvoorschriften gelden zowel voor een ziekenhuis als voor een fabriek. Onder het begrip bouwwerken vallen gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde. In de praktijk komen veel gecombineerde gebouwen voor, bijvoorbeeld een kantoor met een restaurant en een kinderopvang. Daarom maakt het Bouwbesluit gebruik van het begrip gebruiksfunctie, in plaats van soort bouwwerk. Een huis is een soort bouwwerk, en wordt in het kader van de bouwvoorschriften een woonfunctie genoemd. Een woonfunctie kan een vrijstaand huis zijn, maar ook een rijtjeshuis of een appartement in een woongebouw. De verschillende gebruiksfuncties die het Bouwbesluit onderscheidt, kunt u vinden in artikel 1.1, tweede en derde lid, van het Bouwbesluit Meestal wordt een magazijnstelling die uitsluitend op de vloer rust en hoger is dan 3 m, aangemerkt als een bouwwerk geen gebouw zijnde. Een magazijnstelling die uitsluitend op de vloer rust en niet hoger is dan 3 m wordt als inventaris beschouwd. Een magazijnstelling kan (theoretisch) onderdeel zijn van de draagconstructie van het gebouw waarin de magazijnstelling staat. Dit is niet gebruikelijk. Magazijnstellingen staan meestal niet buiten, maar in een gebouw zoals een distributiecentrum of een winkel. Een hal van een distributiecentrum wordt meestal aangemerkt als een industriefunctie en vaak als een lichte industriefunctie. Een winkelruimte wordt altijd aangemerkt als winkelfunctie. Conclusie Een magazijnstelling die hoger is dan 3 m, is een bouwwerk geen gebouw zijnde dat zich meestal bevindt in een andere gebruiksfunctie, zoals een lichte industriefunctie of een winkelfunctie. In het geval dat de magazijnstelling een functie vervult in het kader van de stabiliteit van het gebouw, is de magazijnstelling tevens onderdeel (bouwconstructie) van de andere gebruiksfunctie. Let op! De gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of het brandcompartiment, waarin magazijnstellingen met beloopbare vloeren worden geplaatst, wordt niet groter door het plaatsen van de magazijnstellingen. Magazijnstellingen en entresolvloeren 23

24 BMWT-KEUR Wie bepaalt dat? In principe bepaalt de eigenaar/gebruiker van een bouwwerk wat de gebruiksfunctie ervan is. Hij is echter niet vrij in zijn keuze. Hij moet bedenken dat hij de gebruiksfunctie alleen mag gebruiken voor de activiteiten die kenmerkend zijn voor de gekozen gebruiksfunctie. Hij mag een fabriekshal niet gebruiken als ziekenhuis, tenzij hij ervoor zorgt dat de fabriekshal zodanig wordt aangepast dat hij voldoet aan de bouwvoorschriften voor ziekenhuizen ( gezondheidszorgfuncties ). Bovendien moet de gebruiksfunctie passen binnen het bestemmingsplan. Als het terrein bestemd is voor woningen, dan mag hij daarop geen distributiecentrum bouwen en mag hij overigens ook woningen op dat terrein niet gebruiken voor goederenopslag. 3.2 Welke eisen van het Bouwbesluit gelden voor uw magazijnstelling? Ruwe selectie De bouwvoorschriften van het Bouwbesluit (voor nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw) zijn vastgesteld met het oog op verschillende doelen, zoals het niet te snel bezwijken van bouwconstructies in geval van brand en het voorkomen dat personen van een vloer vallen. Voor elk doel bevat het Bouwbesluit een aparte afdeling. Voor magazijnstellingen zonder voor personen bestemde vloeren geldt slechts een beperkt aantal afdelingen. De voor magazijnstellingen geldende afdelingen van het Bouwbesluit 2012 zijn hieronder vermeld. Afdeling Doel/onderwerp met vloer zonder vloer 2.1 algemene sterkte van de bouwconstructie x x 2.2 sterkte bij brand x x 2.3 afscheiding van vloer, trap en hellingbaan x 2.4 overbrugging van hoogteverschillen x 2.5 trap x 2.6 hellingbaan x 2.9 beperking van het ontwikkelen van brand en rook x x 2.12 vluchtroutes x 3.9 beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling x x 6.6 vluchten bij brand x 6.7 bestrijden van brand x x 6.8 bereikbaarheid voor hulpverlenende diensten x 7.1 voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand x x 7.2 veilig vluchten bij brand x 7.3 overige bepalingen veilig en gezond gebruik x N.B. Een schap van een magazijnstelling is niet een voor personen bestemde vloer. De vloer waarop de magazijnstelling staat is vaak wel een voor personen bestemde vloer. De eisen van vluchten bij brand gelden niet voor een vloer die niet is bestemd voor personen. 24 Magazijnstellingen en entresolvloeren

25 Zoeken binnen een afdeling In de hoofdstukken 2 t/m 5 van het Bouwbesluit zijn de afdelingen vaak opgesplitst in twee paragrafen. Eén met de eisen voor nieuwbouw en verbouw, en één met de eisen voor bestaande bouw. Een nieuwe magazijnstelling moet voldoen aan de eisen voor nieuwbouw. Op het verbouwen van een bestaande magazijnstelling zijn de verbouweisen van toepassing. Deze eisen gelden niet voor het gedeelte dat niet wordt verbouwd. Op dat gedeelte zijn de eisen voor bestaande bouw van toepassing. U kunt meestal met behulp van de aansturingstabel aan het begin van de paragraaf in één oogopslag zien welke voorschriften van de afdeling relevant zijn voor uw magazijnstelling. Hierbij is de magazijnstelling een bouwwerk geen gebouw zijnde. Als eerste voorbeeld ziet u hieronder tabel 2.16 van het Bouwbesluit. Dit is de aansturingstabel voor de eisen voor nieuwbouw en verbouw van afdeling 2.3, afscheiding van vloer, trap en hellingbaan. De magazijnstelling valt onder 12 Bouwwerk geen gebouw zijnde. gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden Tabel 2.16 aanwezigheid hoogte openingen overklauterbaarheid verbouw openingen artikel ,21 2,19 lid woonfunctie ,2 bijeenkomstfunctie a kinderopvang kinderen jonger dan 4 jr ,1 b andere kinderopvang ,2 c andere bijeenkomstfunctie ,5 Celfunctie ,3 Gezondheidszorgfunctie ,5 industriefunctie ,5 kantoorfunctie ,5 logiesfunctie ,5 onderwijsfunctie a basisonderwijs ,2 b andere onderwijsfunctie ,5 sportfunctie ,5 winkelfunctie ,5 overige gebruiksfunctie ,5 bouwwerk geen gebouw zijnde ,5 alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties ,5 In de tabel ziet u in de rij 12 Bouwwerk geen gebouw zijnde dat alle vijf de leden van artikel 2.17 van toepassing zijn, alle vijf de leden van artikel 2.18, lid 1, 3 en 4 van artikel 2.19, en ten slotte artikel 2.21 dat niet is opgedeeld in leden. Magazijnstellingen en entresolvloeren 25

26 BMWT-KEUR Als voorbeeld volgt hier de tekst van enkele van deze voorschriften. artikel 2.17, lid 1 Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een niet beweegbare afscheiding als die rand meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water. artikel 2.19, lid 1 Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 heeft geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan de in tabel 2.16 aangegeven diameter. In de tabel kunt u zien dat voor de afscheiding van een voor personen bestemde vloer van een magazijnstelling (bouwwerk geen gebouw zijnde) de diameter van de bol 0,5 m bedraagt. Voor de praktijk betekent dit dat de vloerafscheiding van bijvoorbeeld een entresolvloer een spijlenhek mag zijn, met (vertikale) stijlen en (horizontale) regels, met een tussenruimte tussen de stijlen, respectievelijk de regels (en de vloer) van ten hoogste 0,5 meter. Als tweede voorbeeld ziet u hieronder tabel 2.1 van het Bouwbesluit. Dit is de aansturingstabel voor de eisen voor nieuwbouw en verbouw van afdeling 2.1, algemene sterkte van de bouwconstructie. De magazijnstelling valt onder alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties. gebruiksfunctie leden van toepassing Tabel 2.1 fundamentele belastingscombinaties buitengewone belastingscombinaties bepalingsmethode verbouw artikel lid Woonfunctie Logistiekfunctie Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties In de tabel ziet u dat op magazijnstellingen en entersolvloeren in magazijnen alle leden van de artikelen 2.2 t/m 2.5 van toepassing zijn, met uitzondering van het derde lid van artikel Magazijnstellingen en entresolvloeren

27 Als voorbeeld volgt hier de tekst van enkele van deze voorschriften. artikel 2.2 Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet bij de fundamentele belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN artikel 2.3, lid 1 Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet bij de buitengewone belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990, als dit leidt tot het bezwijken van een andere bouwconstructie die niet in de directe nabijheid ligt van die bouwconstructie. Daarbij wordt uitgegaan van de bekende buitengewone belastingen als bedoeld in NEN-EN Wat het Bouwbesluit 2012 met verwijzingen naar normen zoals NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991 bedoelt, is aangegeven in de Regeling Bouwbesluit NEN-EN 1990 Bedoeld is NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011 Eurocode Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief nationale bijlage NB:2011 NEN-EN 1991 NEN-EN C1:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 1-1: Algemene belastingen Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen, inclusief nationale bijlage NB:2011 NEN-EN C1:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 1-2: Algemene belastingen Belasting bij brand, inclusief nationale bijlage NB:2011 NEN-EN C1:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 1-3: Algemene belastingen Sneeuwbelasting, inclusief nationale bijlage NB:2011 NEN-EN A1+C2:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 1-4: Algemene belastingen Windbelasting, inclusief nationale bijlage NB:2011 NEN-EN C1:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 1-5: Algemene belastingen Thermische belasting, inclusief nationale bijlage NB:2011 NEN-EN C1:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 1-7: Algemene belastingen Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen, inclusief nationale bijlage NB:2011 Magazijnstellingen en entresolvloeren 27

28 28 Magazijnstellingen en entresolvloeren BMWT-KEUR

29 3.3 De verschillende afdelingen van het Bouwbesluit. Gelijkwaardigheidsbepaling In hoofdstuk 1 van het Bouwbesluit staat een gelijkwaardigheidsbepaling. Dit hoofdstuk is niet ingedeeld in afdelingen. Op grond van artikel 1.3 gelijkwaardigheidsbepaling van het Bouwbesluit mag u afwijken van de concrete prestatie-eisen van het Bouwbesluit. Uw magazijnstelling moet dan wel dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu bieden als is beoogd met die concrete prestatie-eisen. Soms wordt voor het bepalen van de gelijkwaardigheid verwezen naar een norm. Zo schrijft het Bouwbesluit in artikel 2.4, tweede lid, voor dat de algemene sterkte van een constructie die is opgebouwd uit materiaal waarvoor geen specifiek Eurocodedeel is aangewezen, de algemene sterkte van de constructie moet worden berekend volgens NEN-EN Dit voorschrift is relevant voor magazijnstellingen die opgebouwd worden uit materiaal waarvoor geen specifiek Eurocodedeel is aangewezen, zoals profielen van koudgewalste geperforeerde dunne staalplaten. Voor de berekening van dit soort magazijnstellingen worden vaak de industrienormen gebruikt van FEM (Fédération Européenne de la Manutention) of de Europese norm NEN-EN 15512, Stalen opslagsystemen - Verstelbare pallet stellingsys-temen - Principes voor constructief ontwerpen. Het College van Deskundigen Magazijnstellingen van BMWT heeft unaniem vastgesteld dat de industrienormen van FEM tot een oplossing leiden die gelijkwaardig is aan NEN-EN Overigens is het in dit verband interessant om de ontwikkelingen in de gaten te houden rondom de invoering, uiterlijk op 1 juli 2014, van de CE-markering voor staalconstructies op basis van NEN- EN BMWT gaat er vooralsnog vanuit dat deze CE-markering geen betrekking heeft op magazijnstellingen. Algemene sterkte van de magazijnstelling (afdeling 2.1) Een magazijnstelling moet bestand zijn tegen belastingscombinaties volgens NEN-EN Er wordt onderscheid gemaakt in fundamentele belastingscombinaties (BB, artikel 2.2) en buitengewone belastingscombinaties (BB, artikel 2.3). NEN-EN 1991 geeft aan hoe de waarde van de in rekening te brengen afzonderlijke belastingen moet worden bepaald. Onder invloed van fundamentele belastingscombinaties mag een bouwconstructie niet bezwijken. Onder invloed van buitengewone belastingscombinaties mag een bouwconstructie wel bezwijken, maar slechts onder voorwaarde dat als gevolg daarvan niet ook een andere bouwconstructie bezwijkt. De buitengewone belastingscombinaties hebben slechts betrekking op de bekende buitengewone belastingen als bedoeld in NEN-EN Specifiek voor magazijnstellingen zijn de belastingen die optreden bij het plaatsen van goederen. Hierbij gaat het met name om botsingen van een heftruck, maar ook om belastingen door het verplaatsen van goederen in een ongewenste richting - een eufemisme voor het laten vallen van goederen, het doorheffen tegen het bovenliggende schap of het meetrekken van de stelling. Dergelijke belastingen vallen onder de buitengewone belastingen van magazijnstellingen, niet onder de fundamentele. Dit betekent dat een magazijnstelling zou mogen omvallen als gevolg van een botsing van een heftruck, als dit maar niet leidt tot het omvallen van nog meer stellin- Magazijnstellingen en entresolvloeren 29

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

De nieuwe Bouwregelgeving

De nieuwe Bouwregelgeving De nieuwe Bouwregelgeving A NDERS, MAAR WÉL EENVOUDIGER Magazijnstellingen en vloeren in magazijnstellingen De nieuwe Bouwregelgeving A NDERS, MAAR WÉL EENVOUDIGER Magazijnstellingen en vloeren in magazijnstellingen

Nadere informatie

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries Constructieve veiligheid en NEN 8700 Ing. A. de Vries Regels Bouwbesluit 2012, afd. 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie Regels Bouwbesluit 2012, overige afdelingen, Rechtens verkregen niveau Definitie

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Yara Sluiskil B.V. Industrieweg 10 4541 HJ Sluiskil Kenmerk: Afdeling: /00127862 Vergunningverlening Datum: 26 april 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Omgevingsvergunning ii

Omgevingsvergunning ii ii Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wie wil bouwen, verbouwen, zijn bedrijfsvoering wil wijzigen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Kenniscentrum InfoMil Vergunningcheck

Kenniscentrum InfoMil Vergunningcheck Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenniscentrum InfoMil Vergunningcheck 5 januari 2017 Inhoudsopgave Vergunningcheck 3 Kan ik de gegevens van mijn vergunningcheck meenemen in de aanvraag

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d Wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d. 11-04-2011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20-05-2016 Pagina 1 van 7 Vaststelling, aanvaarding en bindend

Nadere informatie

2. Actuele wet- en regelgeving

2. Actuele wet- en regelgeving 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, per 1 oktober 2010) regelt de omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen de bouwvergunning) en de omgevingsvergunning/gebruiksmelding

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Is het mogelijk een bouwvergunning te verkrijgen zonder dat u NEN-normen koopt en toepast? Hoe gaat het in de praktijk? De meest relevante NEN-regeltjes,

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat)

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) BRL 3121 "Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies" (2004-03)

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing. Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond

Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing. Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond Stelsel bouwregelgeving Verbouwvoorschriften Energiezuinigheid Onderwerpen Bouwen, waar

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op 15 mei 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2015OMG0038. Het betreft het plaatsen

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn.

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn. Wijzigingsblad d.d. 01092015 behorende bij d.d. 15032004 d.d. 20052016 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring d.d.20052016. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits en Toetsingscommissie

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: W14/008143

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: W14/008143 OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: W14/008143 Aanvraag Op 4 maart 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen en verbouwen van een monument op het perceel, kadastraal bekend

Nadere informatie

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct Telefoon: E-mail: Fax: Website: GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Brandveilige gebouwen

Brandveilige gebouwen Brandveilige gebouwen Het wettelijk kader (of is gezond verstand voldoende?) Hajé van Egmond Ministerie VROM 6 oktober 2010 Programma Introductie wet- en regelgeving Het huidige stelsel van de bouwregelgeving

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Den Haag, namens dezen: [Geanonimiseerd] [Geanonimiseerd]

Burgemeester en wethouders van Den Haag, namens dezen: [Geanonimiseerd] [Geanonimiseerd] Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201607120/6010190 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail oloaanvraag@denhaag.nl Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst buiten

Nadere informatie

Toetsniveau TB BB Toetsniveau op basis van R-A Brunssum. 3 wordt 4 2 wordt 3

Toetsniveau TB BB Toetsniveau op basis van R-A Brunssum. 3 wordt 4 2 wordt 3 Voorschrift Gebruiksfunctie LTB 01 Hoofdstuk Veiligheid Woonfunctie (woongebouw),.4: Overbrugging van Bijeenkomstfunctie (kinderopvang) en hoogteverschillen Gezondheidszorgfunctie (met bedgebied) Industriefunctie

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van C.A. van Zon, Barrierweg 62 a te Liempde voor het gedeeltelijk verbouwen van het bijgebouw

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

Transformatie en het Bouwbesluit 2012

Transformatie en het Bouwbesluit 2012 Transformatie en het Bouwbesluit 2012 van het Expertteam (kantoor)transformatie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verbouw en functiewijziging Het Bouwbesluit

Nadere informatie

BESLUIT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING Postbus 1 19 7120 AC Aalten T (0543) 49 33 33 E gemeente@aalten.nl www.aalten.nl BESLUIT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) GEMEENTE AALTEN besluitdatum:

Nadere informatie

BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

BRL 5212 Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKINGS- EN GOOTCONSTRUCTIES, ZINK (procescertificaat) BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Nadere informatie

* *

* * ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een school brandveilig gebruiken van een school Beschikking 265718 *16.151899* 16.151899 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 265718 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1513 "Dakdekken hellende daken" (2004-05) BRL 4705 "Betonnen dakpannen" (2004-03) BRL 1510 "Keramische dakpannen" (2004-03) Beschouwde

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. code: DIS_ doc

OMGEVINGSVERGUNNING. code: DIS_ doc OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Nestlé Nutrition Datum besluit : 3 mei 2011 Onderwerp : Nieuwbouw kantoor 2 Gemeente/locatie : Nunspeet/Laan 110 OLO-nummer : OLO-89080 Zaaknummer : 2011-004347 Projectnummer

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: D16/013470

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: D16/013470 OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: D16/013470 Aanvraag Op 17 juni 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 10 woningen aan de Honingzwam en Vliegenzwam plan Zuidbroek

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: rooksluis in tot hotel herbestemd kantoorgebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, logiesfunctie, rechtens verkregen niveau, herbestemming, rookvrij : Status: Definitief

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen?

Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen? Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen? Op grond van artikel 2.22 lid 2 van de WABO mag het Bevoegd Gezag voorwaarden aan een Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard Algemeen kundig Woonfunctie (woonwagen) Woonfunctie (woonge) Woonfunctie (overig) Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)

Nadere informatie

*15.183695* 15.183695

*15.183695* 15.183695 omgevingsvergunning veranderen (intern) van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum (intern) veranderen van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum Beschikking

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden. bladaanduiding : 1/9 Omgevingsvergunning Inleiding Burgemeester en Wethouders hebben op 30 september 2016 een aanvraag om omgevingsvergunning fase 2 ontvangen van Biomineralen B.V., vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Handhaving Inhoud presentatie. 1. Van nieuwbouw naar bestaande. Bouwbesluit niveau bestaande bouw

Handhaving Inhoud presentatie. 1. Van nieuwbouw naar bestaande. Bouwbesluit niveau bestaande bouw Handhaving Bouwbesluit niveau bestaande bouw Jacco Huijzer Inhoud presentatie 1. Van nieuwbouw naar bestaande bouw 2. Brandwerendheid en bestaande bouw 3. Brandcompartimenten en bestaande bouw 2 1. Van

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay.

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Friesland Campina Nederland Holding ay. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "Plaatsen van een greenwall" (locatie: Boterdiep Wz 45, te Bedum) Groningen,

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2098503/3315232 op de op 29 oktober 2012 bij hen ingekomen aanvraag van MSD / NV Organon, om een vergunning krachtens

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status:

Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status: Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status: Definitief Beschrijving Voor de nieuwbouw van een bedrijfspand

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

2. Actuele wet- en regelgeving

2. Actuele wet- en regelgeving 2. Omgevingswet De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu,

Nadere informatie

Voorstellen: Boes + Kok Ingenieursbureau

Voorstellen: Boes + Kok Ingenieursbureau Voorstellen: Boes + Kok Ingenieursbureau Melvin Kok - Deltion College / Bouwkunde Bol 4 - KOB Opleiding / (Aannemersdipl.) - Chr. Hogeschool Windesheim / Bouwtechn. - 4 jaar werkervaring bij een Bouwkundig

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Toevoeging losse kantoorunits in groot brandcompartiment Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, BvB 2007, gelijkwaardigheid, compartimentering : Status: Definitief

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw?

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw? Het Bouwbesluit 2012 Verbouw en functiewijziging Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het

Nadere informatie

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 Burgemeester en wethouders hebben op 20 februari 2014 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het verbouwen van winkelruimten tot appartementen

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Archiefexamp»aar Provincie Zeeland BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Datum: Bijlagen: Onderwerp: Total Raffinaderij Nederland N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM Nieuwdorp

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

AMvB Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen. Frans Gubbels, Ministerie van Veiligheid en Justitie Ivo Snijders, Brandweer Nederland

AMvB Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen. Frans Gubbels, Ministerie van Veiligheid en Justitie Ivo Snijders, Brandweer Nederland AMvB Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen Frans Gubbels, Ministerie van Veiligheid en Justitie Ivo Snijders, Brandweer Nederland Programma Huidige situatie Achtergrond AMvB Doel Uitgangspunten Betrokken

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Vrije indeelbaarheid. Functieruimten, verblijfsruimten en bedruimten. Functiegebieden, verblijfsgebieden en bedgebieden

Bouwbesluit 2012. Vrije indeelbaarheid. Functieruimten, verblijfsruimten en bedruimten. Functiegebieden, verblijfsgebieden en bedgebieden Bouwbesluit 2012 Vrije indeelbaarheid Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit:

Nadere informatie

Beschrijving. Verbrandingstoestel houtpellets in studentenhuis. Advies Definitief

Beschrijving. Verbrandingstoestel houtpellets in studentenhuis. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, kamergewijze verhuur, vergunningplicht, handhaving, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, WBDBO, compartimentering, verbouw, restrisico Datum: 12 juni 2017 Status: Definitief

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 Zaaknummer: : 14.16391 OLO nummer: : 1526543 Documentnummer : U15.002356 Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Brandveiligheid woonwagens en woonwagenstandplaatsen 14 juni 2006 Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 1 Inhoud. Blz. 1. Inleiding 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Omstandigheden

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

Bouwbesluit Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop

Bouwbesluit Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop Bouwbesluit 2012 Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop 8 september 2011 Programma Even voorstellen Het huidige stelsel van de bouwregelgeving Het nieuwe Bouwbesluit Totstandkoming en enkele

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 23 februari 2015 van Van der Wal o.g. Beheer B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. "bouw blowergebouw"

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. bouw blowergebouw OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan RWZI Veendam ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "bouw blowergebouw" (locatie: Vosseveld 4-a te Veendam) Groningen, 5 november 2013 Zaaknummer: 488811

Nadere informatie

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 17-051625 81E7E57509724BEC836C4237E607EC0EAdvies brandveiligheid omgevingsvergunningfirstwatch document Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 1. Gegevens aanvraag 2. Gegevens advies Zaaknummer VNOG

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

*15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning

*15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning *15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning OMGEVINGSVERGUNNING nr. 230117 uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2015 een aanvraag voor een

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan MC Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan MC Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan 34 1082 MC Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 24 maart 2017

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: Projectomschrijving: Overwegingen Activiteit: Bouwen

Zaaknummer: Vergunninghouder: Projectomschrijving: Overwegingen Activiteit: Bouwen Zaaknummer: 822352 Vergunninghouder: Maatschap Kloosterman Projectomschrijving: het ontwikkelen van een zonnepanelenpark op het perceel Middenraai 22 te NIEUWEROORD, kadastraal bekend gemeente Westerbork,

Nadere informatie

Eperweg 5, Heerde Postbus 175, 8180 AD Heerde Tel Omgevingsvergunning

Eperweg 5, Heerde Postbus 175, 8180 AD Heerde Tel Omgevingsvergunning Eperweg 5, Heerde Postbus 175, 8180 AD Heerde Tel. 0578-69 94 94 E-mail gemeente@heerde.nl www.heerde.nl Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Heerde hebben op 13 augustus 2014 een aanvraag

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen Bouwbesluit 2012 Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen (naar aanleiding van de cursus bouwbesluit 2012, wijzigingen en consequenties door Bouwforum) Geschiedenis

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april WABO Verzenddatum:

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april WABO Verzenddatum: GEMEENTE KORENDIJK De heer J. Verwaal Dorpsstraat 35 3284 AC ZUID-BEIJERLAND Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april 2014 - - WABO-2014-003 Verzenddatum: Bijlagen: Onderwerp: diversen

Nadere informatie

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2017-0169 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : B. Leenen adres, postcode en woonplaats

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Voor de activiteit (ver)bouwen van een bouwwerk

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Voor de activiteit (ver)bouwen van een bouwwerk Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Voor de activiteit (ver)bouwen van een bouwwerk Chemelot Campus B.V./Chemelot Campus Vastgoed C.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus

Nadere informatie

Omschrijving van de wijziging

Omschrijving van de wijziging Wijzigingsblad d.d. 30082016 behorende bij BRL 0813 Laag Reliëfdorpels, Dorpels onder Houten Gevelelementen d.d. 11052005 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Bouwbesluit 2012 Op 1 april 2012 voor het grootste deel in werking getreden. Samenvoeging Gebruiksbesluit met Bouwbesluit Aantal regels t.o.v. Bouwbesluit 2003 en Gebruiksbesluit

Nadere informatie

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit ID: 48 OLO: 1578275 Dossiernaam: Nieuwbouw 26 appartementen in voormalige kerk Locatie: Amsterdamsestraatweg 18-20 Datum aanvraag: 29-01-2015 Organisatie: Gemeente

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2020990/2736203 op de op 29 maart 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Van Berkel Bouwstoffen & Transport BV, om vergunning

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

RAPPORTAGE 'MATERIËLE TOETS' GEMEENTE HEUSDEN

RAPPORTAGE 'MATERIËLE TOETS' GEMEENTE HEUSDEN RAPPORTAGE 'MATERIËLE TOETS' GEMEENTE HEUSDEN Rapporteur Eindverantwoordelijke drs. R.B.J. Prins ir J.W. Pothuis PRC Bouwcentrum B.V. Bodegraven, 4 juli 2002 INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Verricht

Nadere informatie

Aanvraag Op 29 september 2016 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning 2 e

Aanvraag Op 29 september 2016 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning 2 e gemeente Oisterwijk 111 111 III IIIIII III INI 2017U00234 Omgevīngsvergunning 2 e fase VERZONOFM (Uitgebreide procedure) -2 FEB 2017 Dossiernummer 2016-0704 Aanvraag Op 29 september 2016 hebben wij een

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2016.0046 Documentnummer: 201600583 Locatie: Zevenhuizen 9 Besluitdatum: 6-12-2016 OLO-nummer: 2670753 Wij hebben op 6-12-2016 besloten om de aangevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie