HULP BIJ HET HUISHOUDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HULP BIJ HET HUISHOUDEN"

Transcriptie

1 HULP BIJ HET HUISHOUDEN hulp bij het huishouden: de nieuwe individuele wmo-voorziening Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Drimmelen

2 Inhoudsopgave Blz. 1. Samenvatting 3 2. Aanleiding 4 3. Vraagstelling 5 4. Indicatiestelling 5 5. Levering en criteria 5 6. Aanbesteding 7 7. Keuze voor de cliënt 7 8. Beleidskeuzen 8 9. Uitvoeringskosten Voorstel 10 Afkortingen Hulp bij het Huishouden 2

3 1. Samenvatting Nieuwe taak individuele voorzieningen Hulp bij het huishouden, één van de huidige AWBZ-voorzieningen, wordt een voorziening die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komt. De gemeente Drimmelen wil de beoordeling, indicatiestelling van de aanvragen voor hulp bij het huishouden zoveel mogelijk parallel laten lopen aan de gang van zaken voor de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Van belang is in ieder geval om bij eerste én bij complexe aanvragen via een huisbezoek de gehele situatie goed in één keer in beeld te brengen. Hiermee wordt voorkomen dat de indicatiestelling herhaald per voorziening plaatsvindt. Aanbesteding De huidige leveranciers, die het Zorgkantoor heeft gecontracteerd zijn thuiszorgorganisaties en verzorgingshuizen. Om de keuze te maken voor de geschikte leveranciers van hulp bij het huishouden worden criteria gesteld. Deze eisen spelen een cruciale rol in de aanbestedingsprocedure. Bij beslissingen over de levering van hulp bij het huishouden is de gemeente gehouden aan de regelgeving rond, europese aanbesteding, waarvoor het inkoopbureau wordt ingezet. Keuzevrijheid voor de klant Gemeenten dienen volgens de WMO keuzevrijheid te bieden aan de cliënten. De keus is ofwel zorg in natura óf zorg via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij een persoonsgebonden budget, dient de ontvanger zelf de zorg te organiseren. Bij de zorg in natura wordt de zorg aangeboden via organisaties. Persoonsgebonden budget Als mensen kiezen voor een PGB is dat omdat men zelf grip, houdt op wie, wat en wanneer helpt in de huishouding. Voor de gemeenten betekent het 75% van de kosten, van de zorg in natura. De reden hiervoor is dat de organisatiekosten voor de zorg niet betaald worden door de gemeente; mensen organiseren hun zorg immers zelf. Budgettair neutraal Voor de uitvoering van de Hulp bij het huishouden zijn voorlopig budgetten geraamd op basis van de cijfers van De definitieve budgetten worden vastgesteld op basis van de realiseringscijfers van In het budget hulp bij het huishouden wordt rekening gehouden met het innen van 16% eigen bijdragen. De gemeente ontvangt van het rijk het bedrag voor de hulp bij het huishouden minus de eigen bijdrage. Bovendien is er voor de klanten een wettelijk plafond m.b.t. de cumulatie van eigen bijdragen. In het plan wordt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) belast met de inning van eigen bijdragen én daarbij het bewaken van het plafond dat gesteld wordt voor de optelling van eigen bijdragen voor klanten inclusief die voor AWBZ-voorzieningen. Het voorlopige budget voor de realisatie van de hulp bij het huishouden zijn: ,- (inclusief ,- eigen bijdragen). In de loop van vier jaar na invoering van de WMO in 2007 wil het rijk toe groeien van een budget op historische grondslag (2005) naar een budget op objectieve criteria. Men heeft een rekenmodel ontwikkeld op basis van de volgende criteria: aantal 65-,75- en 85-plussers, aantal alleenwonenden, aantal mensen met een laag inkomen, aantal arbeidsongeschikten/ gehandicapten en de woningdichtheid. Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de budgetten op basis van historie en de objectieve budgetten. Voor Drimmelen betekent het structureel ruim ,- minder budget in Dit bedrag is berekend op basis van de cijfers van Maatstaf worden de cijfers van Keuzen in de uitvoering hulp bij het huishouden Hulp bij het Huishouden 3

4 1. Hulp bij het huishouden op verschillende niveaus: schoonmaak of zorg Het Zorgkantoor en het CIZ maakt nu bij de toekenning van hulp in huis geen onderscheid tussen schoonmaak (alphahulp) en zorg. In overleg tussen klant en thuiszorgorganisatie wordt een alphahulp dan wel huishoudelijk verzorgende ingezet. Gevolg is dat dure hulp ingezet wordt in huishoudens waar schoonmaak voldoende is. Keuze: Gemeente zet de huidige overeenkomst met de zorgorganisaties voort zonder onderscheid tussen de diensten schoonmaak en hulp bij het huishouden of de gemeente maakt het onderscheid wel. Voorstel: Onderscheid gaan maken bij de indicatiestelling voor schoonmaak danwel hulp bij het huishouden. 2. Indicering door het gemeentelijk Loket of door het CIZ Het gemeentelijk Loket verzorgt de indicering voor Wvg-voorzieningen Het CIZ verzorgt de indicering voor AWBZ-voorzieningen zoals de verpleging en verzorging. De verwachting is dat het Rijk in de toekomst meer AWBZ-voorzieningen overhevelt naar de gemeente. Het proces van aanmelding naar indicatie-advies kan in het Loket worden uitgevoerd zonder knippen, overdracht én terugmelding. Het CIZ heeft veel ervaring in het indiceren. Voorstel: In overleg met CIZ komen tot een taakverdeling m.b.t. de indiceringen. 3. Continuïteit of innovatie van het aanbod De komst van de WMO biedt de gemeente de gelegenheid om de contractering van het aanbod te enten op bestaande hulp bij het huishouden en nieuwe afzonderlijke producten, zoals de schoonmaak. Keuze: Het beleid voor de contractering van aanbieders van individuele voorzieningen kan zijn gericht op continuïteit van het aanbod van de huidige zorgaanbieders of op innovatie door nieuwe en/of de huidige aanbieders. De verwachting is dat de vraag om hulp bij het huishouden én schoonmaak in de komende jaren fors zal toenemen vanwege de vergrijzing. De huidige capaciteit van de thuiszorg kan de vraag de komende jaren nog wel bedienen ; daarna wordt een tekort aan personeel verwacht. Voorstel: Contractering de eerste jaren richten op continuïteit en daarna op nieuwe bedrijven. Voordeel is daarbij dat bij de invoering van de WMO de huidige cliënten hun vertrouwde hulpverlener kunnen behouden. 5. Inkomensafhankelijkheid van eigen bijdragen Gemeenten kunnen kiezen voor het innen van eigen bijdragen. Gezien de omvang van de eigen bijdragen: ,--, is het vragen van een eigen bijdrage vrijwel onontkoombaar om het huidige aanbod te kunnen blijven bieden. Gemeenten mogen geen eigen inkomensbeleid voeren, daarom heeft het Rijk een verplichte systematiek voorgeschreven ten aanzien van inkomensafhankelijke eigen bijdragen. De gemeentelijke beleidsvrijheid bestaat uit de keuze: a. de hoogte van de eigen bijdrage stijgt snel naarmate het inkomen hoger is; b. de hoogte van de eigen bijdrage stijgt langzaam naarmate het inkomen hoger is; c. de hoogte van eigen bijdrage stijgt geleidelijk naarmate het inkomen hoger is. Er komt een AMvB rondom het heffen van eigen bijdragen. Voorstel: Keuze voor een vorm van inkomensafhankelijke eigen bijdrage zodra duidelijk is om welke bedragen het gaat. 2. Aanleiding In deze nota 'Hulp bij het huishouden' wordt ingegaan op het prestatieveld 'Individuele voorzieningen, in bijzonder de nieuwe taak van de hulp bij het huishouden'. Hulp bij het huishouden wordt een voorziening die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1 januari 2007 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komt. Hulp bij het Huishouden 4

5 3. Vraagstelling Op welke wijze kan de gemeente invulling geven aan de nieuwe taak, het verstrekken van hulp bij het huishouden? Allereerst dient de toegangspoort voor de zorg goed georganiseerd te worden. Wie komt voor de voorziening in aanmerking? Hoe wordt dat beoordeeld? Aan welke voorwaarden moet men voldoen? Als is vastgesteld wie in welke mate in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden, moet worden georganiseerd, wie de hulp gaat uitvoeren bij de cliënt. De gemeente moet vaststellen welke organisatie, aan vooraf te stellen kwaliteitscriteria voldoet om de hulp bij het huishouden te kunnen leveren. Wettelijk is bepaald dat de keuze van de gemeente voor de instellingen die de zorg mogen leveren moet verlopen via een europese aanbestedingsprocedure. Gemeenten dienen volgens de WMO keuzevrijheid te bieden aan de cliënten. Hoe wil men de zorg geleverd krijgen: via zorg in natura óf via een persoonsgebonden budget. In deze nota beschrijven we diverse aspecten van de verstrekking van huishoudelijke hulp: Indicatiestelling Levering en kwaliteitscriteria Aanbesteding Keuzevrijheid voor de cliënt Als met dit voorstel wordt ingestemd volgt de vormgeving van het Loket in Made. 4. Indicatiestelling De gemeenten Drimmelen wil de indicatiestelling; beoordeling, van de aanvragen om hulp bij het huishouden zoveel mogelijk parallel laten lopen aan de gang van zaken voor de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Eén en ander houdt in dat de gemeente Drimmelen kiest voor het zelf indiceren van de aanvragen én/ of het vragen om advies aan het CIZ. Aan het WMO-Loket wordt gevraagd te indiceren voor alphahulp dan wel hulp bij het huishouden. Alphahulp omvat met name schoonmaken van huizen, terwijl hulp bij het huishouden ook verzorgingstaken omvat en het signaleren van behoefte aan zorg. Aan de alphahulp zijn geen opleidingseisen gesteld, aan de hulp bij het huishouden wel. Momenteel wordt door het CIZ een onderscheid gemaakt tussen korte indicaties en zg. standaardindicaties met een huisbezoek. Bezien kan worden of de huidige verdeling tussen kort en standaard indicatie een aanpassing behoeft. Van belang is in ieder geval om bij een eerste en bij complexe aanvragen de gehele situatie via een huisbezoek in beeld te brengen. Hiermee wordt voorkomen dat de indicatiestelling herhaald plaatsvindt. In 2004 zijn voor de gemeente Drimmelen 456 indicaties afgegeven voor nieuwe cliënten hulp bij het huishouden (zie bijlage Kernrapport WMO van ministerie van VWS en VNG) Het huidige aantal klanten bedraagt bijna 700 gebruikers van Hulp bij het huishouden. Voor Drimmelen was 13% van het gebruik huishoudelijke verzorging in 2004 in de vorm van PGB, te weten 88. In mei 2006 worden de cijfers over 2005 verwacht. Dan pas wordt duidelijk wat de benodigde capaciteit is voor het indiceren van de hulp bij het huishouden. Daarna zullen de vervolgstappen worden gezet voor de organisatie van het gemeentelijk Loket en de afstemming met het CIZ. Voor het WMO-Loket wordt rekening gehouden met een opleidingsniveau / functievereiste op h.b.o.-niveau. Mogelijk kan personeelscapaciteit van het CIZ worden overgenomen in het gemeentelijk Loket. Getracht wordt om achtervang te organiseren met regiogemeenten in verband met opvang van capaciteit bij ziekte. 5. Levering en criteria De huidige leveranciers, die het Zorgkantoor, kantoor van Zorgverzekeraars die samen de AWBZ uitvoeren, hebben gecontracteerd voor de AWBZ-diensten zijn thuiszorgorganisaties Hulp bij het Huishouden 5

6 en verzorgingshuizen. In het kader van de invoering van de WMO wordt gesproken over het inschakelen van schoonmaakbedrijven voor het poetsen van de woningen van mensen die dat zelf niet kunnen. Voorlopig gaat de keuze bij voorkeur naar de huidige thuiszorgorganisaties. Gezien de verwachte toename van de vraag verwachten we op termijn, in de toekomst gebruik te moeten maken van schoonmaakbedrijven. Samenwerking kan belangrijke efficiencyvoordelen bieden bij de aanbesteding van de hulp bij het huishouden. Via het Inkoopbureau West Brabant wordt de aanbesteding georganiseerd. Om een keuze te maken voor de leveranciers van hulp bij het huishouden worden de volgende criteria gesteld. a. Vraaggerichtheid, klantgerichtheid Klantvriendelijkheid, vraaggerichtheid van zorgaanbieders, transparantie naar klanten over werktijden, afspraken over inhoud werkzaamheden, e.d. Mee willen werken/ uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken Werken met Medezeggenschap in de eigen organisatie o.a. cliëntenraad volgens de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector) b. Professionaliteit, kwaliteit van aanbieder Professionaliteit van zorgaanbieders (opleidingseisen) Beschikken over een gecertificeerd kwaliteitssysteem: HKZ, ISO of gelijkwaardig Beschikken over een privacyreglement Beschikken over een klachtenprocedure en reglement Signaleren van veranderde zorgbehoefte én signaleren of aanvullende AWBZ-zorg nodig is Aantoonbare samenwerking met organisaties die wonen- welzijns- en andere zorgproducten aanbieden en leveren op een van de prestatievelden van de WMO Bereidheid tot inschakeling en begeleiding van WWB-ers bij de uitvoering van de Hulp bij het huishouden Bereidheid tot het kiezen van een ICT-koppeling tussen gemeente en zorginstelling zodat de doorgeleiding van geïndiceerde cliënten naar de zorgverlener snel verloopt c. Prijs en levertijd Financiële levering van HH tegen eenduidige uurtarieven voor alpha-diensten en voor hulp bij het huishouden Werken met een aantoonbaar korte leveringstijd d. Verantwoording en administratie Verantwoording afleggen over geleverde diensten aan gemeenten Voeren van een volledige, rechtmatige en juiste administratie Werken met een heldere registratie en zonodig een zorgplan en efficiënte korte rapportages; Desgevraagd medewerking verlenen aan audits en controle van gemeente Beschikken over een aantoonbare gezonde financiële huishouding (blijkend uit liquiditeit, solvabiliteit en winst) Alleen cliënten hulp bij het huishouden bieden die door de gemeente hulp bij het huishouden hebben toegewezen gekregen (controle op geldige indicatie) Voorstel: Bij de aanbesteding de bovenstaande kwaliteitseisen stellen aan de aanbieders die in aanmerking willen komen voor levering van hulp bij het huishouden. Hulp bij het Huishouden 6

7 6. Aanbesteding De VNG en VWS stellen vast dat de aanbestedingsprocedure gestart dient te worden vanwege de hoogte van het bedrag voor de hulp bij het huishouden. Bij beslissingen over de levering van hulp bij het huishouden is de gemeente gehouden aan de regelgeving rond subsidiëring en inkoop en aanbesteding. Gemeenten moeten een weg vinden in het aanbod en garant staan voor de kwaliteit van de geleverde diensten. Aan het Inkoopbureau West Brabant wordt gevraagd de aanbestedingsprocedure uit te voeren. Aangesloten wordt bij een traject met 7 samenwerkende Westbrabantse gemeenten (Roosendaal, Rucphen, Zundert, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur en Alphen-Chaam) en de samenwerkende gemeenten Werkendam en Woudrichem. Deze gemeenten sturen aan op contracten voor twee jaar, met twee maal de mogelijkheid van een verlenging van een jaar. De aanbestedingsprocedure is er niet op gericht om één aanbieder te selecteren uit de gegadigden, maar om een lijst van aanbieders te selecteren, waar de klant de diensten van ontvangt danwel via het PGB inkoopt. Stappenplan aanbesteding hulp bij het huishouden Stap 1 Opstellen van het bestek met criteria april-juni Stap 2 Openbaarmaking aanbestedingsopdracht juli Stap 3 Potentiële aanbieders vragen het bestek op juli Stap 4 Potentiële aanbieders dienen hun aanbod in aug-september Stap 5 Beoordelen van aanbiedingen sept-oktober Stap 6 Het gunnen van de opdracht oktober Stap 7 Het afsluiten van het contract met betreffende periode okt-november Voor een exacte planning verwijzen we naar bijlage Inkoopplanning gezamenlijk traject Een dergelijk traject kent een redelijke doorlooptijd. Getracht wordt een en ander vóór 1 januari 2007 te organiseren. Als de datum van 1 januari 2007 niet wordt gehaald voor de gunning, zal gewerkt worden aan overgangsmaatregelen door tijdelijk de contracten van het Zorgkantoor over te nemen. Dit zou veel kennis van de AWBZ-regelgeving vergen die tamelijk complex. Die kennis zou apart moeten worden ingehuurd. Gemeente Drimmelen wil als gevolg van de regionale aanbesteding bij voorkeur geen veraf afgelegen aanbieders aantrekken. Deze wens wordt aan het Inkoopbureau voorgelegd. Mogelijk wordt via aanbesteding door middel van een apart perceel voor Drimmelen aan deze wens voldaan. Dan worden alleen de Drimmelense klanten in een apart traject aanbesteed, wel tegen de regionaal gezamenlijk opgestelde eisen. 7. Keuze voor de cliënt Gemeenten dienen volgens de WMO keuzevrijheid te bieden aan de cliënten. Zorg in natura De gemeente regelt dat de klant de zorg ontvangt, waarvoor is geïndiceerd. De gemeente sluit overeenkomsten met aanbieders die de gevraagde hulp kunnen leveren. Momenteel ontvangt bijna 85% van de klanten in Drimmelen de zorg op deze manier. De gemeente dient de realisatie van de hulp bij het huishouden te organiseren, met behulp van de inkoopprocedure gekwalificeerde organisaties. Persoonsgebonden Budget (PGB) De klant krijgt een bedrag om zelf de hulp bij het huishouden in te kopen. Hiermee wordt de klant werkgever voor degene die de hulp bij het huishouden uitvoert. Betrokkenen kunnen op Hulp bij het Huishouden 7

8 die manier personen vragen de huishoudelijke hulp voor hen uit te voeren. Men stelt zelf de werktijden en taken vast. Aan het werkgeverschap zit papierwerk vast, tenzij de zorgverlening plaatsvindt door iemand die minder dan twee dagen per week deze diensten levert. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) levert de administratieve diensten die hieraan verbonden zijn. Landelijk gaat men uit van 15% PGB. De zorgkantoren hebben gewerkt met een PGB van 75% van de kosten van zorg in natura. Argument hiervoor is dat men geen rekening hoeft te houden met overheadkosten van thuiszorgorganisaties. Voorgesteld wordt deze beleidslijn in Drimmelen over te nemen. De Tweede Kamer heeft zich akkoord verklaard met deze berekeningswijze. De PGB vraagt om een controle op de besteding van de verstrekte gelden. Gekozen kan worden voor een controle bij iedereen, hetgeen een sterk preventieve werking heeft voor een steekproefsgewijze controle, het geen de administratieve lasten sterk beperkt De komende maanden worden beide opties geanalyseerd. Vouchers Een methode om de administratieve lasten te drukken en daarmee een belangrijke drempel voor het PGB te slechten zijn vouchers. Dit zijn waardepapieren voor uren huishoudelijke hulp. Per uur per week huishoudelijke hulp kunnen vouchers worden verstrekt aan de geïndiceerde zorgvrager. Deze geeft de vouchers na de verleende hulp aan de hulpverlener, die deze vervolgens kan verzilveren bij de gemeente. Dit bespaart veel administratie, die verbonden is aan de huidige PGB-praktijk. Bovendien kan ook beter gewaarborgd worden dat de verstrekking daadwerkelijk wordt besteed aan hulp voor het huishouden. Bij een budget is de kans groter dat het budget voor andere doelen wordt besteed. Voorstel is de klanten aan te bieden een keuze te maken uit de vorm zorg in natura dan wel een persoonsgebonden budget of een voucher (waardepapier voor hulp bij het huishouden). 8. Beleidskeuzen 1. Schoonmaak en Zorg Het Zorgkantoor en het CIZ maakt nu bij de toekenning van hulp in huis geen onderscheid tussen schoonmaak, alphahulp en zorg. In overleg tussen klant en thuiszorgorganisatie wordt een alphahulp dan wel huishoudelijk verzorgende ingezet. Gevolg is dat duurdere hulp ingezet kan worden in huishoudens waar schoonmaakhulp voldoende is. Keuze: Gemeente zet de huidige overeenkomst met de zorgorganisaties van Zorgkantoor/ CIZ voort of gemeente gaat bij de indicatie onderscheid maken tussen schoonmaak en hulp bij het huishouden Keuze Voordeel nadeel onderscheid tussen schoonmaak en zorg Geen onderscheid tussen schoonmaak en zorg Lagere kosten: goedkopere schoonmaak ipv duurdere zorg (ca. 40% per uur goedkoper) Nieuwe contractering noodzakelijk met aanbieders en afspraken met CIZ Hogere kosten Voorstel: Onderscheid maken tussen huishoudelijk verzorging en schoonmaak 2. Indicering door het Loket of CIZ. Hulp bij het Huishouden 8

9 De gemeente verzorgt de indicering voor Wvg-voorzieningen (met ondersteuning van Argonaut en SAP), voor maaltijden en voor sociale alarmering. CIZ verzorgt de indicering voor AWBZ-voorzieningen verpleging en verzorging. De verwachting vanuit het Rijk is dat steeds meer AWBZ-voorzieningen worden overgeheveld naar de gemeente. Het proces van aanmelding naar indicatie-advies kan in het gemeentelijk WMO-Loket worden uitgevoerd zonder extra processtappen als gevolg van adviesaanvragen bij het CIZ. Bovendien is het zelf indiceren goedkoper dan het inhuren van het CIZ. Als er medische advisering nodig is zal dit wel al dan niet bij het CIZ- extern moeten worden ingehuurd. Keuze Voordeel Nadeel Indicering door Loket - Aansluiting op Wvg-procedure - extra stappen voorkomen Loket/ CIZ Indicering door CIZ - Aansluiting op AWBZ-procedure en - Ervaring met Indicering van Hulp bij het huishouden Afspraken en (ICT-)koppeling nodig met het Loket Voorstel: In principe kiezen voor het zo veel mogelijk zelf indiceren. In overleg met CIZ komen tot een taakverdeling m.b.t. de indiceringen. 3. Continuïteit of innovatie van het aanbod. De komst van de WMO biedt de gemeente de gelegenheid om de contracten met aanbieders te enten op bestaande, b.v. hulp bij het huishouden én nieuwe producten, b.v. schoonmaak. De huidige aanbieders functioneren in het algemeen naar tevredenheid. Klantentevredenheidsonderzoeken die door het Zorgkantoor zijn vereist, tonen dit aan. Keuze: Het beleid voor de contractering van aanbieders van individuele voorzieningen kan zijn gericht op continuïteit van het aanbod van de huidige zorgaanbieders of op innovatie door nieuwe en/of de huidige aanbieders. De verwachting is dat de vraag om hulp bij het huishouden én schoonmaak in de komende jaren fors zal toenemen vanwege de vergrijzing. De huidige capaciteit van de thuiszorg kan de vraag de komende jaren nog wel realiseren. Keuze Voordeel nadeel Aanbod alleen door huidige aanbieders (continuïteit) Huidige tevredenheid wordt gecontinueerd Ruimte voor nieuwe aanbieders Prikkel voor de prijsstelling van huidige aanbieders Risico op termijn dat huidige aanbieders de vraag niet aankunnen Onzekerheid/ twijfel over kwaliteit van nieuwe aanbieders met name bij huidige cliënten Voorstel: de eerste jaren richten op continuïteit en daarna ook op nieuwe bedrijven. 4. Inkomensafhankelijkheid en eigen bijdragen. Gezien de gevraagde omvang van de eigen bijdragen, , is het vragen van een eigen bijdrage nodig om het huidige niveau te kunnen realiseren. Gemeenten mogen geen eigen inkomensbeleid voeren, daarom heeft het Rijk een verplichte systematiek voorgeschreven ten aanzien van inkomensafhankelijke eigen bijdragen. Het CAK voert de eigen bijdrageregeling uit. Gemeenten mogen slechts een keuze maken voor wel of geen eigen bijdragen en de mate van inkomensafhankelijkheid. Er komt een AMvB voor de eigen bijdragen. Voorstel: Invoeren van eigen bijdragen, waarvan de inning wordt uitgevoerd door het CAK. Pas een besluit nemen over de hoogte van inkomensafhankelijke eigen bijdragen indien de exacte bedragen bekend zijn. Hulp bij het Huishouden 9

10 5. Administratieve Organisatie en ICT Er zal een keuze moeten worden gemaakt voor het ICT-systeem dat de administratieve handelingen die aan het proces zijn gekoppeld zo goed mogelijk uit te voeren. Aangesloten kan worden op GWS- 4 all van Centric, dat voor sociale zaken wordt gebruikt. Dit systeem heeft zich bewezen applicaties bijvoorbeeld met de financiële administratie. Een andere optie is Zorgned dat door het Zorgloket Drimmelen-Moerdijk wordt gebruikt en waarin een koppeling met het CIZ is gemaakt. De GWS 4 all-optie lijkt de voorkeur te hebben, maar de koppeling met het CIZ zal dan op een andere manier worden gerealiseerd. Voorstel: Aan te sluiten bij de werkgroep Administratieve organisatie-ict van het regionaal WMO-project van Westbrabantse gemeenten om een gefundeerde keuze te kunnen maken en mogelijk samen kortingen te kunnen bedingen b.v. bij Centric 9. Uitvoeringskosten hulp bij het huishouden De voorlopige budgetten voor de uitvoeringskosten van de hulp bij het huishouden bedragen voor Drimmelen ,-- inclusief de eigen bijdragen. Voor de uitvoering van de hulp bij het huishouden zijn voorlopig budgetten geraamd op basis van de cijfers van De definitieve budgetten worden vastgesteld op basis van de realiseringscijfers van In het budget dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van de hulp bij het huishouden wordt rekening gehouden met het innen van eigen bijdragen. In de loop van vier of vijf jaar wil het Rijk toe groeien van een budget op historische grondslag (2005) naar een budget op objectieve criteria. Men heeft een rekenmodel ontwikkeld op basis van de volgende criteria: Aantal 65-,75- en 85-plussers; deze ouderen maken in toenemende mate gebruik van hulp bij het huishouden; in het verdelingsmodel worden de ouderen in toenemende mate naar leeftijd meegewogen; een relatief groot aantal 85-plussers telt relatief zwaarder dan het aantal 65-plussers. Aantal alleenwonenden; logischerwijs kunnen alleenwonenden die een beperking hebben hun huishouden moeilijker op orde houden dan samenwonenden Aantal mensen met een laag inkomen; doen vaker een beroep op de voorziening hulp bij het huishouden Aantal arbeidsongeschikten/gehandicapten; De woningdichtheid: men constateert een groter beroep op deze voorziening op het platteland; waarschijnlijk komt het door de aanwezigheid van alternatieve voorzieningen in steden. 10. Voorstel In te stemmen met de keuzen bij de invulling en indicatie van de nieuwe taak in het kader van de WMO voor de individuele voorzieningen, te weten de hulp bij het huishouden: 1. De kwaliteitscriteria in paragraaf 5 betrekken bij de aanbesteding voor de levering van de hulp bij het huishouden; definitief besluit van het college over aanbesteding in mei/juni. 2. Instemmen met de beleidskeuzen zoals gemeld in paragraaf 8 Hulp bij het Huishouden 10

11 3. De aanbesteding voor de levering van de hulp bij het huishouden uit te laten voeren door het Inkoopbureau West-Brabant. 4. De indicering van de hulp bij het huishouden aan laten sluiten bij de werkwijze inzake de Wvg-voorzieningen, 5. Indicaties hulp bij het huishouden uit te laten voeren door het Loket en het CIZ. 6. Voor de verstrekking van een Persoonsgebonden budget voor Hulp in het huishouden uitgaan van een verstrekking van 75% van een verstrekking in natura in verband het niet hoeven bekostigen van de overhead van zorgorganisaties. 7. Vragers van Hulp bij het huishouden de keuzemogelijkheid te bieden voor : In natura of PGB of voucher. Hulp bij het Huishouden 11

12 Afkortingen AWBZ CAK CIZ HH HKZ ISO PGB VNG VWS WCPV WMCZ WMO WWB Wvg SVB Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Centraal Administratie Kantoor Centraal Indicatiestelling Zorg Hulp bij het Huishouden Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector International Standart Organisation PersoonsGebonden Budget Vereniging van Nederlandse Gemeenten ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Werk en Bijstand Wet Voorzieningen Gehandicapten Sociale Verzekerings Bank Hulp bij het Huishouden 12

13 Hulp bij het Huishouden 13

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

Bijlage 3 Onderzoek vraag en inventarisatie aanbod huishoudelijke verzorging

Bijlage 3 Onderzoek vraag en inventarisatie aanbod huishoudelijke verzorging Bijlage 3 Onderzoek vraag en inventarisatie aanbod huishoudelijke verzorging 1. Inleiding Om gefundeerde keuzes te kunnen maken over de uitvoering van de huishoudelijke verzorging heeft de gemeente onderzoek

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt Priva PrivaZorg Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt PrivaZorg PrivaZorg is een AWBZ-toegelaten landelijke thuiszorginstelling. PrivaZorg heeft een cliëntenraad,* een klachtenprocedure, een privacyreglement

Nadere informatie

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 6 maart 2007 1 Programma Kennismaking Uitleg door ABVAKABO FNV Uitleg door vertegenwoordiger gemeente Vragen en antwoorden 6 maart 2007 2 Inwerkingtreding 1 januari

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Deze brochure is voor u

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Wmo 2015. Hulp bij het Huishouden. 26 februari 2014

Wmo 2015. Hulp bij het Huishouden. 26 februari 2014 Wmo 2015 Hulp bij het Huishouden 26 februari 2014 Minder budget per 1 januari 2015 40% Korting? Weert 2,2 miljoen euro (budgettair neutraal opvangen) Algemene voorziening of Maatwerkvoorziening Wettelijke

Nadere informatie

Gemeente: 1. Verordening en besluit

Gemeente: 1. Verordening en besluit Gemeente: 1. Verordening en besluit Heb ik invloed op het Wmo beleid? a. Heeft het College van B&W met (representatieve organisaties van) burgers overlegd over de conceptverordening? b. Is de door het

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

23. Over het PGB en het Trekkingrecht. In 20 minuten

23. Over het PGB en het Trekkingrecht. In 20 minuten 23. Over het PGB en het Trekkingrecht In 20 minuten Twee onderdelen 1. Pgb in de Wmo en Jeugd. 2. Invoeren Trekkingsrecht en SVB Toegang: handreiking Overgangsrecht: handreiking in de maak PGB beleid:

Nadere informatie

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Regeling PGB De regeling PersoonsGebonden Budget en het SVB Servicecentrum PGB Inhoud 1. Inleiding Wat is PGB? 2. Servicecentrum PGB 3. Wat doet het Servicecentrum?

Nadere informatie

Concept raadsbesluit

Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 juni 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 juni 2013 Nummer : Onderwerp : Vaststelling basistarieven Huishoudelijke hulp/wmo Bijlage(n) : Onderzoek basistarieven

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Introductie vragen Wie van u vindt dat de wens van de klant centraal staat? Wie van u vindt dat de wens van de klant ook wat betreft

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Notitie toekomst Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo

Notitie toekomst Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo Notitie toekomst Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo Het zojuist afgesloten zorgakkoord Deze notitie is gebaseerd op het regeerakkoord en de ontwikkelingen rond de toekomst van de hulp bij

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Op dit moment hoeft u zelf niets te doen. Wel is het belangrijk deze brief helemaal te lezen zodat u weet wat er verder in 2007 gebeurt.

Op dit moment hoeft u zelf niets te doen. Wel is het belangrijk deze brief helemaal te lezen zodat u weet wat er verder in 2007 gebeurt. Datum 13 december 2006 Onderwerp: Huishoudelijke Verzorging Geachte heer, mevrouw U ontvangt deze brief van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en het Zorgkantoor Groningen omdat u huishoudelijke verzorging

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden GroenekruisDomicura: voor alle zorg bij u thuis Als het om uw gezondheid gaat, of om die van uw kind of iemand anders die u dierbaar is, dan neemt u geen enkel risico. Dan is alleen

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente Persoongebonden Budget WMO en de rol van de gemeente Advies uitgebracht door de Adviesraad Gehandicaptenbeleid 1 oktober 2006 1 Inleiding. De Adviesraad Gehandicaptenbeleid (Adviesraad) heeft besloten

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Gemeente Leeuwarden, Juli 2014 Blad 2 I. Inleiding De afgelopen periode zijn enkele vragen gesteld over het

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010 Informatie voor duurzaam inkopen van Hulp in het Huishouden Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

Colofon. Beste inwoners van de gemeente Vlagtwedde, Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht.

Colofon. Beste inwoners van de gemeente Vlagtwedde, Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Colofon Teksten Bureau communicatie gemeente Vlagtwedde, Judith Boekel Vormgeving Guichard grafische vormgeving, Groningen Fotografie Roelof Bos en Ministerie van VWS Druk D&D Synergon Winschoten 3 Beste

Nadere informatie

Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo

Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo Waar vind ik algemene informatie over de Wmo? Op de landelijke website www.info-wmo.nl en de website van de gemeente (www.boxtel.nl/wmo of www.haaren.nl kies

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W nr. 07.1007 d.d. 09-10-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Operatie herindicaties Hulp bij het Huishouden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Kennis te nemen van het regionale Plan

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp In de gemeente Zoetermeer vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het WMO-beleid als geheel. Deze jaarlijkse evaluatie stelt het college van B&W op, en wordt

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Inleiding. Naast een Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Verstrekkingenboek Wmo is er ook een gemeentelijke Financieel Besluit Wmo. In dit besluit

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

De Wmo negen maanden onderweg

De Wmo negen maanden onderweg De Wmo negen maanden onderweg Inleiding De WMO is met ingang van 1 januari 2007 van kracht geworden. Binnenlands Bestuur had onlangs een special over de Wmo. Een half jaar na de invoering van de wet staan

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders. DMO/WMO-2736186 Helpdesk Wmo helpdesk@ invoeringwmo.nl. Wet maatschappelijke ondersteuning 3

Het College van Burgemeester en Wethouders. DMO/WMO-2736186 Helpdesk Wmo helpdesk@ invoeringwmo.nl. Wet maatschappelijke ondersteuning 3 Directie maatschappelijke ondersteuning Het College van Burgemeester en Wethouders Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DMO/WMO-2736186 Helpdesk Wmo helpdesk@ invoeringwmo.nl Onderwerp

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

M E M O. Collegebesluit tot wijziging tariefstelling pgb met ingang van :

M E M O. Collegebesluit tot wijziging tariefstelling pgb met ingang van : M E M O AAN : Commissie Burgers (ter kennisname) VAN : Marleen Rutten, namens wethouder J. Huijsmans DATUM : 30-7-2009 BETREFT : Wijziging vaststelling pgb tarief voor hulp bij het huishouden middels aanpassing

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R g6q..ooz Inboeknummer o8bstoo888 Dossiernummer 8.4o88 22 april 2008 Informatienota voor de raad Kennis nemen van Contouren Europese aanbesteding hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 18 februari 2014 Oorsprong van het pgb VS: Centrum voor independent living eigen regie Nederland: actie jaren 70 Begin jaren 90 experiment

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Portefeuillehouder. Onderwerp Wijziging Besluit en Beleidsregels Wmo 2015 gemeente Hollands Kroon.

Portefeuillehouder. Onderwerp Wijziging Besluit en Beleidsregels Wmo 2015 gemeente Hollands Kroon. *BARCODE* Voorstel college Portefeuillehouder M.M.J. van Gent Fatale datum Ja Van André Ruijter Afdeling Samenleving Datum B&W-vergadering 19 juli 2016 Communicatie Ja Nee Volgnummer 9 B&W-agenda Openbaar

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad Huishoudelijke Hulp

Aanbestedingsleidraad Huishoudelijke Hulp 1 Aanbestedingsleidraad Huishoudelijke Hulp Leidraad voor de contractering van aanbieders Huishoudelijke Hulp Gemeente Lelystad 20 augustus 2014 Dit document is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

inclusief de eisen aan de (thuis)zorgorganisatie

inclusief de eisen aan de (thuis)zorgorganisatie Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl inclusief de eisen aan de (thuis)zorgorganisatie

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Project AWBZ Projectleider: L.de Baere E mail: debaere@zeelandnet.nl Tel.nr. 0117 492175 Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Consequenties van de wijziging Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Visie op (inkoop) hulp bij het huishouden 2014

Visie op (inkoop) hulp bij het huishouden 2014 Visie op (inkoop) hulp bij het huishouden 2014 Uitgangspunten: Anticiperen op de situatie zoals beschreven in regeerakkoord en het zorgakkoord/kamerbrief hervorming langdurige zorg. Zoveel mogelijk beperken

Nadere informatie

Kinderen met Multipele Sclerose:

Kinderen met Multipele Sclerose: Deze brochure kwam tot stand met medewerking van Leven met Multipele Sclerose uitgave 9 mevrouw Anita van der Zwan. Anita is moeder van twee kinderen, zoon Barry en dochter Mikki. Bij Mikki is in de zomer

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

De Transferverpleegkundige

De Transferverpleegkundige De Transferverpleegkundige In het Lievensberg ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg, die nodig is na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten

Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten Opgesteld door: Martijn Pepping WMO kantoor de 'Admirant Toren' Emmasingel 29-11 5611 AZ Eindhoven Tel: 088 007 94 99 wmoklantencontact@wmokantoor.nl

Nadere informatie