Aanbestedingsdocument 1325

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbestedingsdocument 1325"

Transcriptie

1 Aanbestedingsdocument 1325 voor het leveren, monteren en gebruiksklaar opleveren van de stoelen voor de Grote Zaal van De Lawei in Drachten Europese openbare aanbesteding Status: Definitief Uitgevoerd door: Theateradvies bv In opdracht van: De Lawei Datum: 18 maart 2014

2 Stoelen De Lawei Drachten OPDRACHTGEVER/ GEBRUIKER De Lawei Postbus AA Drachten Vertegenwoordigd door dhr. S. Avezaat AKOESTISCH ADVISEUR Peutz Postbus AA Groningen Vertegenwoordigd door dhr. M. Wolfert THEATERADVISEUR Theateradvies bv Herengracht BN AMSTERDAM Contactpersoon mevr. S. Jager DIRECTIE De directie over het werk wordt gevoerd door de theateradviseur en de opdrachtgever. LEVERANCIER Waar in dit bestek wordt gesproken van de leverancier wordt de stoelenleverancier bedoeld tenzij uitdrukkelijk anders genoemd. Theateradvies bv 2/27

3 Inhoudsopgave 1.1 Algemeen Aanbestedingswet Aanbestedende dienst Voorbehouden Doel van de aanbesteding Doel Uitnodiging tot aanbieding Aankondiging Communicatie Communicatie Contact Documenten Informatie Vragen Nota s van Inlichtingen Indienen van de inschrijving Sluiting inschrijving Wijze van indienen inschrijving Te laat of niet inleveren van de inschrijving Opening van de inschrijving Opening Aanwezig zijn bij de opening Varianten Gunning van de opdracht Geschiktheidseisen Gunning Voorgenomen gunning Bezwaar Bevoegde rechter Uitstel gunning en ondertekening overeenkomst Overeenkomst Afstemmingsfase Inhoud van de opdracht (op hoofdlijnen) Documenten behorende bij deze aanbesteding Controle door inschrijver Verschillen tekst en tekeningen Omissies in dit aanbestedingsdocument Naam en nummers Inhoud van de inschrijving Prijsopgave en beschrijving Elementenbegroting Inbegrepen in de aanbieding Vorm van de inschrijving Indienen van de inschrijving Opbouw inschrijving 16 Theateradvies bv 3/27

4 5.2.3 Taal van de inschrijving Taal van de brochures Gebruik standaard formulieren Volledigheid inschrijving Voorstel meerjarig onderhoud Ondertekening en gestanddoeningstermijn Economische draagkracht van de inschrijver Verzekeringspolissen Bekwaamheid van de inschrijver Projectbeschrijvingen Personeel en capaciteit Nederlandse taal Kwaliteitsborging Duurzaamheid Overige aan te leveren gegevens Inschrijving KvK Bankgarantie Weging Weging prijs (max. 40 punten) Weging kwaliteit (max 60 punten) Gunning Gelijke score Rangorde documenten Inkoopvoorwaarden Uitvoering van de werkzaamheden UAV Directievoering Betalingen Meer en minderwerk Oplevering Werkplanning Tekeningplanning Projectleider Vergaderingen en overleggen Documenten behorende bij de overeenkomst Verstrekte gegevens Bekendmaking 27 Bijlage: - Inkoopvoorwaarden gemeente Drachten Theateradvies bv 4/27

5 1 DEZE AANBESTEDING 1.1 Algemeen Aanbestedingswet 2012 Dit aanbestedingsdocument met bijbehorende documenten bevat informatie over de Openbare Europese Aanbesteding in het kader van de Aanbestedingswet 2012 voor de levering en installatie van stoelen voor de Grote Zaal in de Lawei te Drachten Aanbestedende dienst Opdrachtgever en aanbestedende dienst voor deze aanbesteding is De Lawei te Drachten Voorbehouden De aanbestedende dienst behoudt zich zonder meer en zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden, tot aan het moment van ondertekening van de overeenkomst, in ieder geval het recht voor (geen limitatieve opsomming): de procedure tussentijds om zijn moverende redenen op te schorten of af te breken; de tijdsplanning te wijzigen (met uitzondering van verkorting van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen); het gunningsbesluit in te trekken en/of te herzien, ook tijdens en na de zogenoemde Alcateltermijn; de opdracht niet te gunnen. 1.2 Doel van de aanbesteding Doel Doel van de opdrachtgever is het selecteren van één leverancier voor het leveren, monteren en bedrijfsklaar opleveren van nieuwe stoelen voor de Grote Zaal van de Lawei te Drachten Uitnodiging tot aanbieding Inschrijvers worden uitgenodigd op basis van de verstrekte informatie een inschrijving te doen met inachtneming van de vereisten zoals gesteld in dit aanbestedingsdocument en bijbehorende documenten. Theateradvies bv 5/27

6 1.3 Aankondiging De Aankondiging is op 18 maart geplaatst op Tenderned. 1.4 Communicatie Communicatie Alle communicatie dient per gericht te worden aan: Theateradvies bv t.a.v.: mevr. S. Jager Herengracht BN Amsterdam Het is uitdrukkelijk niet toegestaan met andere personen dan de contactpersoon, of op andere dan de omschreven wijze contact over deze aanbesteding op te nemen. Dit kan leiden tot uitsluiting van de procedure Contact Het is niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met medewerkers van de Lawei aangaande het vergaren van informatie die betrekking heeft op deze aanbesteding. Dit kan leiden tot uitsluiting van de procedure Documenten Alle documenten van de aanbestedende dienst worden geplaatst op TenderNed. 1.5 Informatie Vragen Er is gelegenheid voor het stellen van vragen. U dient deze vragen per naar te sturen. Inschrijver draagt zelf de verantwoordelijkheid om te verifiëren of zijn berichten (tijdig) zijn ontvangen door de contactpersoon (zie.1.4.1) Alle vragen dienen vóór (zie planning Hfd. 2) ingediend te zijn Nota s van Inlichtingen Van de antwoorden op vragen en van verduidelijkingen uit eigen beweging wordt (worden) door of namens de aanbestedende dienst één of meerdere Nota s van Inlichtingen opgemaakt. Inlichtingen zijn Theateradvies bv 6/27

7 alleen bindend voor zover deze in een Nota van Inlichtingen zijn vastgelegd. Nota s van Inlichtingen maken integraal deel uit van het aanbestedingsdocument. Uiterlijk (zie planning Hfd. 2) zal de Nota van Inlichtingen op TenderNed geplaatst worden. Inschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van de site op actuele informatie. Indien de Inschrijver van mening is dat een vraag niet opgenomen mag worden in de Nota van Inlichtingen, omdat openbaarmaking van deze informatie schade zou toebrengen aan haar gerechtvaardigde economische belangen dan dient Inschrijver dit aan te geven. De aanbestedende dienst zal vervolgens beoordelen of deze vraag op grond van artikel 2.53 lid 3 AW inderdaad niet gepubliceerd hoeft te worden. Indien de aanbestedende dienst van mening is dat de vraag wel gepubliceerd dient te worden dan zal zij dit aan Inschrijver melden en de Inschrijver verzoeken de vraag in te trekken of te herformuleren. Indien de Inschrijver de vraag niet intrekt zal deze alsnog worden gepubliceerd in de Nota van Inlichtingen. Indien er vragen zijn gesteld welke niet in de Nota van Inlichtingen zijn opgenomen dan wordt dit aangegeven in de Nota van Inlichtingen. 1.6 Indienen van de inschrijving Sluiting inschrijving De inschrijvingstermijn sluit op: (zie planning Hfd. 2) Wijze van indienen inschrijving De inschrijving (inclusief proefstoelen) dient rechtsgeldig ondertekend te zijn en dient uiterlijk (zie planning Hfd. 2) te zijn ingediend op het volgende adres: Schouwburg De Lawei Burgemeester Wuiteweg KL Drachten De inschrijving dient ondertekend te zijn door een bevoegde vertegenwoordiger die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. Theateradvies bv 7/27

8 1.6.3 Te laat of niet inleveren van de inschrijving Inschrijvingen welke na de aangegeven sluitingsdatum en tijdstip zijn ontvangen, zullen worden uitgesloten van deelname. 1.7 Opening van de inschrijving Opening De opening van de offertes zal plaatsvinden op: (zie planning Hfd. 2) Van de opening van de Inschrijvingen wordt een proces-verbaal opgemaakt. De Inschrijvers ontvangen van dit proces-verbaal een afschrift Aanwezig zijn bij de opening U kunt bij de opening aanwezig zijn. U dient zich daartoe aan te melden, uiterlijk 3 werkdagen voor de opening, op het adres vermeld in Inschrijver kan zich met maximaal 2 personen aanmelden voor de opening. 1.8 Varianten De aanbestedende dienst heeft na grondige overweging besloten geen varianten toe te staan omdat de aanbestedende dienst niet kan overzien welke minimumeisen voor de diverse varianten moet worden gesteld opdat een transparante en gelijkwaardige vergelijking van de Inschrijvingen kan worden gedaan. 1.9 Gunning van de opdracht Geschiktheidseisen Om voor gunning in aanmerking te komen dient de leverancier te voldoen aan alle in Hfd. 6 beschreven geschiktheidseisen Gunning De gunningscriteria zijn vermeld in Hfd. 7. De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) onder voorwaarde dat: De inschrijving binnen het vastgestelde budget ligt. Het project bestuurlijke goedkeuring krijgt. Geen bezwaar wordt gemaakt tegen de voorlopige gunningsbeslissing binnen een periode van 20 kalenderdagen na dagtekening van de gunningbrief. Theateradvies bv 8/27

9 Inschrijvingen zijn in ieder geval ongeldig indien (geen limitatieve opsomming): de Inschrijving niet voldoet aan de in dit aanbestedingsdocument gestelde (geschiktheids-)eisen, of andere eisen die zijn gesteld. één of meer voorwaarden of voorbehouden zijn verbonden aan de Inschrijving; de Inschrijving niet naar waarheid is ingevuld; de inschrijving niet rechtsgeldig ondertekend is Voorgenomen gunning De aanbestedende dienst stelt de inschrijvers zo spoedig mogelijk schriftelijk (per ) in kennis van de besluiten die zijn genomen inzake de gunning van de opdracht, met inbegrip van de redenen waarom hij eventueel heeft besloten een Opdracht niet op te dragen dan wel de procedure opnieuw te beginnen. De aanbestedende dienst stelt iedere afgewezen inschrijver zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van de redenen van de afwijzing c.q. uitsluiting (daaronder mede begrepen ongeldigverklaring van de Inschrijving) Bezwaar De Aanbestedende Dienst zal in beginsel gedurende 20 kalenderdagen na verzending van de gunningbeslissing door opdrachtgever geen uitvoering geven aan die beslissing en niet tot ondertekening van de overeenkomst overgaan teneinde Inschrijvers gedurende die termijn gelegenheid te bieden een kort geding aanhangig te maken tegen de gunningbeslissing door het laten betekenen van de dagvaarding op het adres van de aanbestedende dienst. Een inschrijver die een geschil aanhangig wenst te maken dient dit niet later dan 20 dagen na de datum van de Gunningbeslissing aanhangig te maken. De termijn van 20 kalenderdagen is een vervaltermijn. Indien de winnende Inschrijver toerekenbaar tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen behoudt de aanbestedende dienst zich gedurende een periode van zes maanden na de gunningsbeslissing het recht voor de Inschrijver welke (eventueel na herbeoordeling) als tweede is geëindigd te verzoeken alsnog uitvoering te geven aan de Inschrijving. Een Inschrijver die een bodemgeschil aanhangig wenst te maken dient dit niet later dan 90 dagen na de datum van de gunningsbeslissing aanhangig te maken op straffe van niet-ontvankelijkheid, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid die eerst na verloop van deze termijn is gebleken. In dit laatste geval gaat de termijn van 90 dagen in op de dag dat van de desbetreffende omstandigheid is gebleken. Theateradvies bv 9/27

10 1.9.5 Bevoegde rechter Op de aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van onderhavige aanbesteding dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde (Voorzieningen)rechter in het arrondissement waar de Aanbestedende dienst is gevestigd Uitstel gunning en ondertekening overeenkomst Indien Inschrijvers voor het verstrijken van de 20 dagen termijn een kort geding zoals bepaald in aanhangig hebben gemaakt zal de aanbestedende dienst in beginsel de uitkomst van deze procedure afwachten alvorens verdere uitvoering te geven aan de gunningbeslissing en tot ondertekening van de overeenkomst over te gaan, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt. De aanbestedende dienst behoudt zich overigens het recht voor om een eventueel hoger beroep af te wachten alvorens zij tot sluiting van de overeenkomst overgaat Overeenkomst Afstemmingsfase Tot slot volgt na gunning de contractafstemmingsfase: het afronden van de definitieve contractvoorwaarden en gedetailleerde uitvoeringsspecificatie. Tijdens deze fase dient de inschrijver aan wie opdracht is gegund het bijgevoegde bestek en tekeningen, geparafeerd door een daartoe bevoegde functionaris, te retourneren aan de aanbestedende dienst. Theateradvies bv 10/27

11 2 PLANNING Onderwerp Datum geheel elektronisch Verzenden EG-publicatie 18 maart 2014 Uiterlijke datum en tijdstip stellen van vragen voor 1 ste Nota van Inlichtingen 02 april 2014 Verstrekken Nota van Inlichtingen 07 april 2014 Sluitingsdatum en tijdstip inschrijving Start werkzaamheden op de bouw 28 april uur In overleg met BK aannemer. Oplevering September 2014 De aanbestedende dienst is gerechtigd om van de hierboven vermelde data af te wijken, indien daartoe volgens de aanbestedende dienst aanleiding is. Bij eventuele wijzigingen van de vermelde data zal geen afbreuk worden gedaan aan de (wettelijk) voorgeschreven minimum termijnen. Een termijn die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag wordt verlengd naar de eerstvolgende kalenderdag die niet is een zaterdag, zondag of algemeen erkende Nederlandse feestdag is. Indien schriftelijk bezwaar wordt gemaakt tegen de gunningsbeslissing en/of een kort geding aanhangig wordt gemaakt heeft de aanbestedende dienst het recht de overeenkomst op een later tijdstip in werking te doen treden. Inschrijver dient hier bij het opstellen van zijn inschrijving nadrukkelijk rekening mee te houden. Theateradvies bv 11/27

12 3 DE WERKZAAMHEDEN 3.1 Inhoud van de opdracht (op hoofdlijnen) De aanbesteding betreft het leveren, monteren en gebruiksklaar opleveren van 908 theater stoelen. Voor uitgebreide informatie over omvang van de opdracht wordt verwezen naar bijgevoegd bestek en tekeningen. Theateradvies bv 12/27

13 4 DIT AANBESTEDINGSDOCUMENT 4.1 Documenten behorende bij deze aanbesteding Tot de aanbestedingsstukken behoren de volgende documenten: - Dit aanbestedingsdocument met de volgende bijlagen: o Bijlage A tot en met bijlage K. o Inkoopvoorwaarden gemeente Drachten - Bestek 1325 Stoelen met bijlagen: o 3 Tekeningen van Theateradvies bv - Eventuele nota( s) van inlichtingen. 4.2 Controle door inschrijver Verschillen tekst en tekeningen Indien inschrijver verschillen constateert tussen de bestektekst en de tekeningen, dient u hierover vragen te stellen bij de nota van inlichtingen. Indien na gunning nog verschillen geconstateerd worden beslist de directie. Dit kan nooit aanleiding zijn tot meerwerk Omissies in dit aanbestedingsdocument Dit aanbestedingsdocument is met grote zorg samengesteld. Ondernemer wordt verzocht eventuele onvolkomenheden, tegenstrijdigheden, gebreken, bepalingen of nadere motiveringen in strijd met de Aanbestedingswet en/of algemene aanbestedingsbeginselen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor afloop van de uiterste termijn voor het stellen van vragen (zie hfd2), schriftelijk te melden bij de aanbestedende dienst, zodat de aanbestedende dienst de mogelijkheid heeft om zo nodig tijdig een en ander te corrigeren of bij te stellen. Voor zover voorafgaande aan de indiening van de Inschrijving geen (tijdige) opmerkingen en/of vragen ten aanzien van het aanbestedingsdocument, en eventuele nota s van Inlichtingen, zijn ontvangen wordt de inschrijver geacht onverkort en onvoorwaardelijk te hebben ingestemd met de inhoud van voornoemde documenten. Na de gunningsbeslissing kan de inschrijver de inhoud van deze documenten niet langer ter discussie stellen. Indien inschrijver niet tijdig op de voorgeschreven wijze de aanbestedende dienst heeft geattendeerd, is Inschrijver niet-ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen de vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid van de aanbesteding. Theateradvies bv 13/27

14 4.3 Naam en nummers Daar waarin dit aanbestedingsdocument product- of merknamen, typen, octrooien of bepaalde productiemethoden zijn genoemd, dient telkens als toevoeging te worden gelezen of daarmee gelijkwaardig. Theateradvies bv 14/27

15 5 UW INSCHRIJVING 5.1 Inhoud van de inschrijving Prijsopgave en beschrijving De aanbieding bestaat uit een opsomming, beschrijving en prijsopgave van de te leveren producten en diensten zoals gevraagd in deze aanbesteding. De prijzen dienen in Euro en exclusief BTW te zijn aangegeven en zijn inclusief alle logistieke en overige kosten. Prijsonderhandelingen zullen niet worden gevoerd. De inschrijver krijgt dus slechts éénmaal (bij inschrijving) de gelegenheid een concurrerende aanbieding te doen met de beste condities. De totaalprijs is vast tot einde van de werkzaamheden. De prijzen zijn vast gedurende de looptijd van het contract en tot het werk volledig is afgerond. Op dit project is geen risicoverrekening van toepassing Elementenbegroting Tevens dient een gedetailleerde specificatie van de materiaalprijzen per onderdeel in de vorm van een elementenbegroting te worden bijgevoegd waarin tevens opgenomen een opgave van het netto uurtarief voor montage/fabricage Inbegrepen in de aanbieding Inbegrepen in de aanneemsom, op straffe van uitsluiting, zijn: het eerste jaar onderhoud na oplevering. de garantieperiode, deze gaat in na oplevering. Indien tijdens de garantieperiode reparaties uitgevoerd worden bedraagt de garantieperiode op de reparatie opnieuw het aantal maanden volgens bovenstaande regels. alle noodzakelijke voorzieningen ten aanzien van de realisatie, montage, aansluiting en bouwplaats voor het realiseren van de opdracht. het maken en verstrekken van de benodigde werk- en revisietekeningen en het inmeten van de theaterzaal. Theateradvies bv 15/27

16 5.2 Vorm van de inschrijving Indienen van de inschrijving U dient uw aanbieding in 2-voud op papier in te dienen. Tevens dient u de inschrijving ook digitaal op een USB stick in te dienen. Toegestane bestandsformaat van de inschrijving is: PDF Opbouw inschrijving De volgende onderdelen dienen in onderstaande volgorde opgenomen te zijn in de aanbieding: 1 inschrijvingsbiljet (conform A) 2 prijzenblad (conform bijlage B) 3 aanbieding 4 vervallen 5 elementenbegroting 6 offerte meerjarig onderhoud 7 kopieën verzekeringspolissen 8 verklaring rechtmatige inschrijving (conform bijlage C) 9 verklaring bankgarantie (conform bijlage D) 10 projectbeschrijvingen 11 productbeschrijving 12 verklaring personeel en capaciteit (conform bijlage E) 13 verklaring Nederlandse taal (conform bijlage F) 14 verklaring kwaliteitsborging 15 verklaring MVO 16 akkoordverklaring inkoopvoorwaarden (conform bijlage G) 17 akkoordverklaring conceptovereenkomst (conform bijlage I) 18 planning (conform bijlage J) 19 Uniforme Verklaring gemeente Drachten (conform bijlage K) Taal van de inschrijving De inschrijving en de toelichtende omschrijvingen van de aangeboden producten en diensten dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld Taal van de brochures Brochuremateriaal mag in het Nederlands, Engels of Duits zijn gesteld Gebruik standaard formulieren Inschrijvers behoren gebruik te maken van de bijvoegde standaardformulieren zoals het Inschrijvingsbiljet, het Prijzenblad en de eigen verklaringen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de vaste tekst van Theateradvies bv 16/27

17 de standaardformulieren te wijzigen, op straffe van uitsluiting. Uitzondering hierop is bijlag B, Het Prijzenblad. Hierop mag inschrijver posten toevoegen om in totaal gelijk aan de aanneemsom te komen Volledigheid inschrijving De inschrijving dient volledig te zijn. Alle gevraagde informatie moet worden verstrekt en alle vragen moeten worden beantwoord. Indien bepaalde informatie niet kan worden verstrekt, respectievelijk bepaalde vragen niet kunnen worden beantwoord, dan dient dit expliciet vermeld te worden in de inschrijving, met opgaaf van reden. Onvolledige inschrijvingen kunnen worden uitgesloten van gunning Voorstel meerjarig onderhoud Een voorstel en prijsopgave tot meerjarig onderhoud maakt onderdeel uit van de inschrijving, maar wordt niet inbegrepen in de aanneemsom. Het onderhoudscontract dient te voldoen aan NEN-EN De opdrachtgever behoudt zich het recht voor het onderhoud bij een andere partij onder te brengen. 5.3 Ondertekening en gestanddoeningstermijn De inschrijver moet zijn inschrijving gestand doen gedurende 90 dagen na de sluitingstermijn van de inschrijvingen. De aanbestedende dienst kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig verzoek kan geen aanspraak op gunning worden ontleend. Indien verlenging door de inschrijver wordt geweigerd, dan wordt zijn Inschrijving ter zijde gelegd. In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 40 dagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist. De inschrijver dient hier bij zijn inschrijving uitdrukkelijk rekening mee te houden. In geval van opdrachtverlening dient de opdrachtnemer een papieren exemplaar van de inschrijving, rechtsgeldig ondertekend door een daartoe bevoegde functionaris, aan de opdrachtgever te overhandigen. Iedere pagina van de inschrijving dient geparafeerd te zijn door een daartoe bevoegde functionaris. Theateradvies bv 17/27

18 6 DE SELECTIE Om voor gunning van de opdracht in aanmerking te komen dient de inschrijver de volgende verklaringen en bescheiden in te leveren en naar waarheid in te vullen c.q. te ondertekenen. Desgewenst kan de aanbestedende dienst bewijsstukken opvragen. Indien de inschrijver niet binnen 10 werkdagen aan deze navraag kan voldoen, volgt uitsluiting van de aanbestedingsprocedure. 6.1 Economische draagkracht van de inschrijver Verzekeringspolissen Een eigen verklaring van de aanwezigheid van polissen van de productaansprakelijkheidsverzekering, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering of een verklaring van de verzekeringsmaatschappij waarin de dekking is aangegeven. Inschrijver dient over een adequate dekking te beschikken die overeenstemt met minimaal de hoogte van de aanneemsom van deze aanbesteding. Indien de inschrijver hier niet aan kan voldoen dient een verklaring toegevoegd te worden waarin aangegeven wordt in geval van gunning van de opdracht de dekking voor bovengenoemde verzekeringen te verhogen. 6.2 Bekwaamheid van de inschrijver Projectbeschrijvingen Een beschrijving van de drie voornaamste projecten, vergelijkbaar met de werkzaamheden zoals in deze aanbesteding, in de afgelopen 5 jaar (e.e.a. zoals bedoeld in artikel 23 lid 1a AW). In de beschrijving dienen per project de volgende onderwerpen in onderstaande volgorde aan bod te komen: 1 Naam van de instantie. 2 Beknopte beschrijving (max. 1 pagina A4). 3 Aanneemsom. 4 Bijgevoegde (kopieën van) getuigschriften van de opdrachtgever waarin staat dat de opdracht binnen het budget en de gestelde tijd is gerealiseerd. 5 Contactpersoon van de opdrachtgever. 6 Duur van de opdracht. 7 Evt. uitloop op geplande opleverdatum. 8 Aantal werknemers/freelancer in opdracht van de inschrijver betrokken bij dit project. Theateradvies bv 18/27

19 Zonder tussenkomst van de inschrijver kan de aanbestedende dienst inlichtingen inwinnen bij de referent. Per project dient beschreven te worden dat inschrijver beschikt over 1 of meerdere van de volgende kerncompetenties: Kennis van en ervaring met het produceren van een 500-tal (of meer) gelijkvormige stoelen. Kennis van en ervaring met montagewerkzaamheden t.b.v. van een 500-tal (of meer) gelijkvormige stoelen in een theater of schouwburg. Kennis van en ervaring met het produceren van verrolssets. De inschrijver dient met de 3 beschreven projecten aan te tonen over alle drie de hierboven beschreven competenties te beschikken Personeel en capaciteit Een eigen verklaring conform bijlage E betreffende het over voldoende capaciteit en personeel te beschikken om de werkzaamheden uit te voeren zoals omschreven in deze aanbesteding per afdeling. In deze verklaring wordt ook opgenomen een beschrijving van de in te zetten technische/service dienst en de gegarandeerde responsetijden in geval van storing en de opleiding van de personeelsleden betrokken bij de werkzaamheden. De door de leverancier aangewezen projectleider zal voor de werkzaamheden zoals omschreven in deze aanbesteding niet zonder toestemming van de opdrachtgever worden vervangen Nederlandse taal Een eigen verklaring conform bijlage F dat alle leidinggevenden betrokken bij de werkzaamheden op locatie de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden Kwaliteitsborging Een beschrijving van de door de inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, te controleren en te handhaven. Dit kan ook aangetoond worden middels (een kopie van) bijv. een ISO 9001 certificaat afgegeven door een officieel erkend daartoe bevoegd instituut. Hiermee wordt niet bedoeld de kwaliteitscertificaten afgegeven voor de geleverde installaties. Theateradvies bv 19/27

20 6.2.5 Duurzaamheid De inschrijver dient een verklaring van duurzaam ondernemen/mvo als bijlage toe te voegen, waarin aangegeven de risico s van schendingen van arbeidsrechten en/of mensenrechten in de toeleveringsketen en hoe de risico s verminderd worden. De gevraagde verklaring kan bestaan uit: een certificaat NEN ISO of een beschrijving van gevoerd beleid op basis van ISO of een omschrijving waarin de inschrijver omschrijft hoe deze op een andere wijze een duurzaamheidsbeleid voert. 6.3 Overige aan te leveren gegevens Inschrijving KvK De inschrijver dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel Bankgarantie Eigen verklaring dat de aanbieder bereid is bij gunning een bankgarantie af te geven conform het model in bijlage D voor een bedrag van 5% van het aanbiedingsbedrag afgegeven door een in Europa erkende bankinstelling. Theateradvies bv 20/27

21 7 DE GUNNING EN DE WEGING Inschrijvingen die voldoen aan de voorwaarden gesteld in de hoofdstukken 5 en 6 worden beoordeeld volgens het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). 7.1 Weging Alle inschrijvingen worden eerst beoordeeld op geldigheid en of ze voldoen aan de geschiktheidseisen. Geldige inschrijvingen die voldoen aan de geschiktheidseisen worden gewogen volgens onderstaande regels: Categorie: Te behalen punten: o Prijs max. 40 punten o Kwaliteit max. 60 punten Totaal max. 100 punten Weging prijs (max. 40 punten) De prijs wordt als volgt gewogen: De aanneemsom wordt als uitgangspunt gehanteerd. De bedragen op de inschrijfbiljetten worden vergeleken. De laagste prijs krijgt 40 punten, van de overige aanbiedingen wordt bepaald hoeveel procent ze afwijken van de laagste aanbieding (percentage wordt bepaald over het laagste bedrag). Per procentpunt worden 2 punten afgetrokken. Een aanbieding die 20% (of meer) duurder is dan de goedkoopste, krijgt 0 punten voor prijs. Bijvoorbeeld: Inschrijver B is de aanbieder met de laagste aanneemsom. Inschrijver A is 3% duurder dan inschrijver B. Inschrijver B krijgt 40 punten voor prijs, inschrijver A krijgt 34 punten voor prijs. Theateradvies bv 21/27

22 7.1.2 Weging kwaliteit (max 60 punten) De wensen t.a.v. kwaliteit zijn onderverdeeld en worden gewogen volgens onderstaand schema. Nummer Totaal max punten Wensen Max punten 60 W1. Esthetische aspecten. 25 W2. Comfort van de stoel. 25 W3. Eenvoud van uitwisselen onderdelen (zitting, armlegger, rugleuning). 10 Het aantal punten wordt tot op 1 decimaal bepaald. Negatieve scores worden op nul gezet. Wens nr. Omschrijving W1. Esthetische aspecten (max 25 punten). Aan de hand van de proefstoel wordt gelet op de volgende onderdelen: - - Vormgeving zitting - Vormgeving rugleuning - Vormgeving armleuning - Algehele afwerking stoffering Punten zijn te behalen voor de proefstoel die op deze aspecten beter voldoet dan de overige proefstoelen. W2. Comfort (max 25 punten) Aan de hand van de proefstoel wordt gelet op de volgende onderdelen: Zitcomfort. Punten zijn te behalen voor de proefstoel die op comfort beter voldoet dan de overige proefstoelen. W3 Eenvoud uitwisselen onderdelen (max 10 punten) - De leverancier dient een beschrijving bij te voegen waarin beschreven staat hoe de volgende onderdelen uitgewisseld kunnen worden: - Zitting - Rug - Armleuning - Nummering - Scharnieren - Stoelpoten - Onderstel verrolset Punten zijn te behalen voor de proefstoel die op bovenstaande onderdelen beter voldoet dan de overige proefstoelen. Beoordeling vind plaats aan de hand van de beschrijving. Theateradvies bv 22/27

23 7.1.3 Gunning De Inschrijver[s] die de hoogste totaalscore heeft/hebben behaald voor alle subcriteria gezamenlijk (prijs en wensen) is de Inschrijver met de economisch meest voordelige Inschrijving. Aan deze Inschrijver wordt de Opdracht gegund Gelijke score In geval van gelijke score, wint de aanbieding die het best scoort op het onderdeel prijs. Indien deze score ook gelijk is vindt loting plaats. 7.2 Rangorde documenten De opdracht zal worden verstrekt o.b.v. onderstaande documenten, waarbij in geval van strijdigheid tussen de verschillende documenten, de volgende rangorde geldt, in afnemende volgorde van belangrijkheid: - Wetten en voorschriften van de overheden. - Goedgekeurde verslagen van de bouwvergadering. - Goedgekeurde werktekeningen. - Nota s van inlichtingen, waarbij een latere Nota voorgaat op een eerdere. - Bestektekst en tekeningen. - Uw aanbieding. Theateradvies bv 23/27

24 8 OVERIGE VOORWAARDEN 8.1 Inkoopvoorwaarden De Algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente Drachten zijn onderdeel van de opdracht. De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de inschrijver zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten. 8.2 Uitvoering van de werkzaamheden De leverancier wordt geacht onmiddellijk na de opdrachtverstrekking een aanvang te maken met zijn werkzaamheden voor deze opdracht. De uitvoering op locatie dient in overeenstemming met de bouwwerkzaamheden op locatie te zijn en dient u met de BK aannemer en het theater af te stemmen. De uitvoering van de opdracht dient door u te worden gerealiseerd geheel overeenkomstig het aanbestedingsdocument het bestek en alle daarbij behorende documenten. De materiaalomschrijvingen en technische uitvoeringsspecificaties, zoals vermeld in uw inschrijving zijn ook op dit project van toepassing voor zover ze niet strijdig zijn met de inhoud van het bestek. De werkzaamheden moeten door u worden uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van alle van toepassing zijnde voorschriften, waaronder begrepen overheidsvoorschriften, normbladen en kwaliteitsvoorschriften. In verband met de goede orde op de bouwplaats dient u uw werkdagen en werkuren af te stemmen met de coördinerend aannemer en/of de opdrachtgever. Op de bouwplaats geldt een identificatieplicht. Alle transportkosten, steigers, hoogwerkers etc etc die de leverancier nodig heeft voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden zijn inbegrepen in de aanbieding. Alle tekeningen dienen in PDF en AUTOCAD formaat digitaal en 2 x op papier verstrekt te worden t.b.v. toezicht en directie. Theateradvies bv 24/27

25 8.3 UAV 2012 De voorschriften van UAV 2012 zijn op dit werk van toepassing, voor zover zij niet afwijken van de inhoud van de opdracht en dit document. 8.4 Directievoering De directie over uw werkzaamheden wordt uitgevoerd door de theateradviseur, alsmede door de opdrachtgever. 8.5 Betalingen De navolgende betalingstermijnen zullen gehanteerd worden: 20% bij aanvang opdracht, (tegen overlegging van een extra bankgarantie voor 20% van de aanneemsom). 60% bij levering stoelen op locatie. 10% bij oplevering. 10% als alle restpunten van de oplevering zijn afgehandeld. Termijnrekeningen worden op naam gesteld van de opdrachtgever, maar worden steeds per ingediend bij de adviseur. Na akkoord van de adviseur en opdrachtgever wordt de factuur betaalbaar gesteld. 8.6 Meer en minderwerk Meer- en minderwerk en bestekwijzigingen kunnen alleen worden opgedragen namens de opdrachtgever in een schriftelijke opdracht of het verslag van de bouwvergadering. De kosten van het meerwerk worden bepaald aan de hand van de elementenbegroting die bij de aanbieding is bijgevoegd. En anders o.b.v. marktconforme prijzen. 8.7 Oplevering Indien u niet in staat blijkt de installatie gebruiksklaar op te leveren op (zie planning Hfd. 2), behoudt de opdrachtgever zich de vrijheid voor de installatie door een ander bedrijf te laten afmaken. De kosten hiervoor komen voor uw rekening. Dit onverminderd het recht op een vergoeding van geleden schade van 4.000,00 per dag excl. BTW met een maximum van de totale aanneemsom. Theateradvies bv 25/27

26 8.8 Werkplanning U dient een gedetailleerde werkplanning ter goedkeuring voor te leggen aan de adviseur en opdrachtgever binnen twee weken na opdracht. U dient uw planning af te stemmen met de adviseur. De leverancier dient in deze planning de volgende drie werkzaamheden op te nemen: o Engineeringsduur van de te leveren onderdelen. o Momenten van productie en leveringsduur per onderdeel. o Duur van installatiewerk per onderdeel. De leverancier toont met het inpassen van bovengenoemde werkzaamheden aan dat deze binnen de planning passen. 8.9 Tekeningplanning U overlegt aan de adviseur binnen twee weken na opdracht een tekeningplanning waarin aangegeven welke tekeningen wanneer ter goedkeuring zullen worden aangeleverd. Het is niet toegestaan installatiedelen aan te brengen zonder goedgekeurde tekeningen Projectleider U dient binnen twee weken na opdracht een projectleider voor te dragen aan de adviseur. Deze dient voldoende beslissingsbevoegdheid te hebben en mag niet zonder toestemming van de adviseur vervangen worden Vergaderingen en overleggen De leverancier dient aan alle vergaderingen en overleggen die door of namens de opdrachtgever worden uitgeroepen actief deel te nemen. Verslagen van deze vergaderingen en overleggen worden door de leverancier binnen één week na afloop verzonden naar alle deelnemers van het overleg of de vergadering Documenten behorende bij de overeenkomst De volgende documenten behoren voorafgaande aan het ondertekenen van de overeenkomst te worden overhandigd aan de opdrachtgever en vormen een onverbrekelijk deel van de overeenkomst: Uitvoeringsgarantie door de opdrachtnemer. Gewaarmerkt bestek en tekeningen. Gewaarmerkte nota van inlichtingen. Theateradvies bv 26/27

27 8.13 Verstrekte gegevens De opdrachtgever zal de verstrekte inlichtingen vertrouwelijk behandelen. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de verstrekte gegevens te controleren en nadere informatie in te winnen Bekendmaking De opdrachtgever is niet verplicht interne (aanbestedings)-documenten aan inschrijvers bekend te maken. Theateradvies bv 27/27

28 9 Bijlagen Bijlage A - Inschrijvingsbiljet Bijlage B - Prijzenblad Bijlage C - Verklaring rechtmatige inschrijving Bijlage D - Verklaring bankgarantie Bijlage E - Verklaring personeel en capaciteit Bijlage F - Verklaring Nederlandse taal Bijlage G - Akkoordverklaring inkoopvoorwaarden Bijlage H - Conceptovereenkomst Bijlage I - Akkoordverklaring conceptovereenkomst Bijlage J - Projectplanning Bijlage K - Uniforme Verklaring gemeente Drachten Let op: alle gevraagde verklaringen moeten, op straffe van uitsluiting, worden ondertekend door het hoogste vertegenwoordigingsbevoegde orgaan van de inschrijver. Het ontbreken (van de één) van de gevraagde verklaringen houdt in dat de inschrijving ongeldig is. Theateradvies bv 28/27

29 Bijlage A Inschrijfbiljet Inschrijfbiljet ten behoeve van de opdracht: - Stoelen voor de Lawei te Drachten De hierna te noemen inschrijver: adres: rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verklaart zich door ondertekening van het inschrijfbiljet bereid de uitvoering van de opdracht, overeenkomstig het aanbestedingsdocument 1325 en alle hierin benoemde documenten zoals; bestek 1325 met bijbehorende nota(s) van inlichtingen, te leveren en installeren voor een bedrag, de BTW daarin niet begrepen, van: zegge: Het totaalbedrag van de verschuldigde BTW ter zake van de opdracht bedraagt: zegge: Bij deze inschrijving behoren de documenten genoemd in de checklist, waaronder: - een lijst met installatieonderdelen en de daaraan gekoppelde netto prijs. - een gespecificeerde elementenbegroting waarin opgenomen een opgave van het netto uurtarief voor montage/fabricage. De inschrijver verklaart deze aanbieding te doen met inachtneming van de bepalingen en gegevens, zoals deze zijn omschreven in het aanbestedingsdocument het bestek en de nota's van inlichtingen. Hij verklaart deze aanbieding gedurende 90 dagen na de dag waarop de opening van de inschrijvingen heeft plaats gehad, gestand te zullen doen. Gedaan te, de 2014 De inschrijver: Rechtsgeldige vertegenwoordiger: Handtekening:

30 Bijlage B Prijzenblad Prijzenblad 908 vaste stoelen... Demontage en afvoer huidige stoelen... Reserveonderdelen... Montage en installatie Totaalprijs aanneemsom (A)... Optioneel: Jaarlijkse onderhoudskosten gebaseerd op 10 jaar onderhoud (all-in) (B)... Meerprijs geborduurde rij- en stoelnummering...

31 Bijlage C Verklaring rechtmatige inschrijving Ondergetekende verklaart dat de inschrijving behorende bij de aanbesteding 1325 Stoelen de Lawei, of in geval van een onderhandelingsprocedure, de aanbieding, niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Met onderstaande ondertekening verklaart inschrijver dat hij de verlangde gegevens correct heeft ingevuld. Naam Datum Handtekening Functie

32 Bijlage D Verklaring bankgarantie Met onderstaande ondertekening verklaart inschrijver dat hij bij opdracht binnen 4 weken een bankgarantie van 5% van de opdrachtsom zal verstrekken, afgegeven door een in Europa erkende bankinstelling. Naam Datum Handtekening Functie

33 Bijlage E Verklaring personeel en servicedienst Inschrijver dient in onderstaande tabel de bezetting in aantal fte s in te vullen van personeelsleden belast met de levering waar de aanbieding betrekking op heeft (indien het formulier onvoldoende ruimte biedt kunnen eigen kopieën worden toegevoegd) Bezetting Huidig Gemiddelde bezetting van personeelsleden belast met leveringen waar de aanbieding betrekking op heeft. Beschrijving technische/service dienst Inschrijver verklaart over voldoende capaciteit te beschikken om de werkzaamheden zoals beschreven in het aanbestedingsdocument 1325 en het bestek 1325 binnen de gestelde termijn en naar behoren te kunnen uitvoeren. Tevens verklaart inschrijver voldoende personeel met voldoende deskundigheid in te kunnen zetten om de werkzaamheden zoals beschreven

34 Bijlage E Verklaring personeel en servicedienst in het aanbestedingsdocument binnen de gestelde termijn en naar behoren te kunnen uitvoeren in geval van gunning. Tevens verklaart inschrijver in geval van gunning de aan de werkzaamheden zoals beschreven in het aanbestedingsdocument toegevoegde projectleider en uitvoerder niet zonder toestemming van de opdrachtgever of haar adviseur te vervangen of te wisselen. Met onderstaande ondertekening verklaart inschrijver dat hij de verlangde gegevens correct heeft ingevuld. Naam Datum Handtekening Functie

35 Bijlage F Verklaring Nederlandse taal Inschrijver verklaart, op straffe van uitsluiting, dat alle leidinggevenden voor zover betrokken bij de werkzaamheden zoals omschreven in dit aanbestedingsdocument de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover van belang voor het verzorgen van een eventuele productpresentatie en voor de uitvoering van de werkzaamheden Naam Datum Handtekening Functie

36 Bijlage G Akkoordverklaring inkoopvoorwaarden Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de inkoopvoorwaarden genoemd in dit aanbestedingsdocument en geeft door middel van onderstaande ondertekening aan, op straffe van uitsluiting, dat zij onverkort akkoord gaat met de inkoopvoorwaarden. Naam Datum Handtekening Functie

37 Bijlage H Concept overeenkomst ########### T.a.v. ####### ########### ############ Datum : ## #### 2014 Betreft : opdracht Werk : 1325 de Lawei en Meldij te Drachten Geachte #########, Bij deze dragen wij op het leveren, installeren en geheel gebruiksklaar opleveren van de Stoelen van Lawei te Drachten. De uitvoering van de opdracht dient door u te worden gerealiseerd geheel overeenkomstig het bestek 1325, aanbestedingsdocument 1325 en de Nota ( s) van Inlichtingen (d.d. ####),. De materiaalomschrijvingen en technische uitvoeringsspecificaties, zoals vermeld in uw inschrijving van ######, zijn ook op dit project van toepassing voor zover ze niet strijdig zijn met de inhoud van genoemd bestek. De Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Drachten en de UAV2012 zijn op dit werk van toepassing, voor zover zij niet afwijken van de inhoud van onderhavige opdrachtbevestiging. De verkoop- of leveringsvoorwaarden van uw firma worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard op deze opdracht. Eventuele geschillen worden conform de inkoopvoorwaarden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van opdrachtgever. De opdrachtnemer verklaart zich door ondertekening akkoord met de hier bedoelde voorwaarden. De aannemingssom voor deze levering bedraagt: ######## exclusief omzetbelasting. De over deze aannemingssom verschuldigde omzetbelasting wordt betaald volgens het geldend tarief (op dit moment 21%). De aannemingssom is strikt prix-fixe en is vast tot en met het einde van het werk. Op dit project is geen risicoverrekening van toepassing. De directievoering over uw werkzaamheden wordt uitgevoerd door de theateradviseur. Meer- en minderwerk en bestekswijzigingen kunnen alleen worden opgedragen door de opdrachtgever in een schriftelijke opdracht of het verslag van de bouwvergadering. De kosten van het meerwerk worden bepaald aan de hand van de elementenbegroting die bij de aanbieding is bijgevoegd. Meer- en minderwerk moet door beide partijen geaccordeerd worden. Indien u niet in staat blijkt de installatie gebruiksklaar op te leveren op 30 september 2014 behoudt de opdrachtgever zich de vrijheid voor de

38 Bijlage H Concept overeenkomst installatie door een ander bedrijf te laten afmaken. De kosten hiervoor komen voor uw rekening. Dit onverminderd het recht op een vergoeding van geleden schade met een maximum van 4.000,00 per dag, met een maximum van het totaalbedrag van de opdracht. De volgende documenten behoren bij deze opdracht en vormen hiermee een onverbrekelijk deel: uitvoeringsgarantie door opdrachtnemer gewaarmerkt bestek en tekeningen gewaarmerkte nota van inlichtingen De rangorde van documenten zal zijn (in volgorde van belang): wetten en voorschriften van de overheden goedgekeurde verslagen van de bouwvergadering goedgekeurde werktekeningen overeenkomst nota van inlichtingen bestektekst en tekeningen uw aanbieding. Indien er verschillen zijn tussen de bestektekst en de tekeningen, beslist de adviseur. Dit kan nooit aanleiding zijn tot meerwerk. Uw opdracht wordt effectief zodra u een kopie van deze opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend hebt geretourneerd aan de adviseur. Voor akkoord: opdrachtgever opdrachtnemer (handtekening) (handtekening) (datum) (datum) (plaats) (plaats)

39 Bijlage I Akkoordverklaring concept overeenkomst Leverancier verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden en eisen in de conceptovereenkomst, bijlage K bij dit bestek nr en geeft door middel van onderstaande ondertekening aan, op straffe van uitsluiting, dat zij onverkort akkoord gaat met deze conceptovereenkomst. Naam Datum Handtekening Functie

40 Bijlage J Projectplanning Projectplanning Aangeven verwachte duur in weken per onderdeel Tekenen / engineering Stoelen..wk Leveringsduur en productie materialen Stoelen..wk Montage Stoelen..wk

41

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Versie: 0.3 Datum vaststelling: 6 december 2013 Datum herziening: december 2014 Documenteigenaar: P&O Omvang document: 5 pagina s incl. voorblad De digitale

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen

Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen Met betrekking tot de uitvoering van werken in het kader van Centrumvernieuwing Emmen gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot de coördinatie van

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl De digitale marktplaats van IGOM.nl is een hulpmiddel voor deelnemende organisaties om tot een rechtmatige en doelmatige inhuur van derden te komen. De

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Noorderpoort Projectbureau Huisvesting Postbus 530 9700 AM GRONINGEN Contactpunt(en): draaijer+partners Ter attentie van: A.N. de

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond 2016-2025 Opgesteld door: A.M.M. Weijers Vastgesteld door: R. Postma, Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer Referentie: PNH 264871 Datum:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave 1. Drempelbedragen werken 2. Drempelbedragen leveringen 3. Drempelbedragen diensten 4. Inkoop-/ aanbestedingsformulier enkelvoudige uitnodiging 5. Inkoop-/ aanbestedingsformulier meervoudig

Nadere informatie

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) GVB Exploitatie BV Arlandaweg 100, 1043 HP AMSTERDAM ( Nederland ) Ter attentie van: Rob Rijnders Telefoon: +31 572362240, Email:

Nadere informatie

Betreft de verlangde borgsommen en waarborgen conform het gestelde in de UAV Te lezen: -

Betreft de verlangde borgsommen en waarborgen conform het gestelde in de UAV Te lezen: - AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard ( Nederland ) Ter attentie van: Project Assistentes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS Artikel 1 Definities a) "KMBV": Opleidingsinstituut KMBV (vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Havenbedrijf Rotterdam NV Wilhelminakade 909, 3072 AP Rotterdam ( Nederland ) Ter attentie van: Annemagreet Schouten Telefoon: +31

Nadere informatie

Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater

Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater Opdrachtgever : Waterschap Hunze en Aa s Projectleider opdrachtgever : E. de Gries Projectnummer opdrachtgever : 253/10 Kenmerk contractstuk : Versie :

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

afwijkingen hierop, waarmee partijen voldoende bekend zijn, opgenomen in annex A bij de

afwijkingen hierop, waarmee partijen voldoende bekend zijn, opgenomen in annex A bij de S Model Basisopdracht Ondergetekenden: 1 gevestigd/wonende te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door hierna te noemen: opdrachtgever en gevestigd/wonende te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) 2000,2004 CROW BASISOVEREENKOMST Ondergetekenden: Gemeente Boxtel, hierna te noemen:

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER INCASSO-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. nieuwezaak@salusjuristen.nl Postbus 18, 6200 AA Maastricht FAX 043 7009 701 Uw vordering indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw (bedrijfs)gegevens

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 18/09/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting ROC Mondriaan Leeghwaterplein 72, 2521DB

Nadere informatie

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013 Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups 14 februari 2013 Programma - Do s & dont s van de inschrijving - Actualiteiten aanbestedingsrecht 2 Do s & Dont s van de inschrijving 3 Aankondiging Onduidelijkheden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse.

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (DBGS) Herculeslaan 1, Kromhoutkazerne, 3584 AB Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Concept Overeenkomst inzake W-installaties Versie: 1.0 Opgesteld door: Lisanne Hendriks Datum: 16 september 2016 1 van 7 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Raamovereenkomst Accountantsdiensten

Raamovereenkomst Accountantsdiensten Raamovereenkomst Accountantsdiensten De ondergetekenden De gemeente, gevestigd te , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, Hierna te noemen: Opdrachtgever; En, gevestigd te

Nadere informatie

Duidelijk Engels, eenmanszaak, gevestigd te Burgemeester Prinsensingel 61 te Roosendaal. KvK nummer 56183275

Duidelijk Engels, eenmanszaak, gevestigd te Burgemeester Prinsensingel 61 te Roosendaal. KvK nummer 56183275 Algemene Voorwaarden Duidelijk Engels, eenmanszaak, gevestigd te Burgemeester Prinsensingel 61 te Roosendaal. KvK nummer 56183275 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit.

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden van Gerrie van den Hoef Uitvaartverzorging Broekhuizerweg 5 5866 BA Swolgen en Afscheidshuis t Pastoersweike Bosweg 5 5866 AC Swolgen Telefoon 06-19082814 E-mail info@gerrievandenhoef.nl

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop MSV (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen), postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Contactpunt(en): Stadsbeheer Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

I.2 Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of activiteiten: Regionale of lokale instantie.

I.2 Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of activiteiten: Regionale of lokale instantie. Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer. Aankondiging van een opdracht. Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en): Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Ingenieursbureau Drechtsteden,

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

Webstudio Edit & Design Erna de Jonge Algemene Voorwaarden

Webstudio Edit & Design Erna de Jonge Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Webstudio Edit & Design Erna de Jonge ( afgekort als EDJ) en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Openbare aanbesteding 2015/S van

Openbare aanbesteding 2015/S van Ref. Ares(2015)3961281-25/09/2015 European Commission DG JRC Institute for Energy and Transport Resource Management Petten Openbare aanbesteding 2015/S 169-307448 van 02.09.2015 NL Petten: Inspectie/lektest

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

college van bestuur Algemene Voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen Voor werken, leveringen en diensten

college van bestuur Algemene Voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen Voor werken, leveringen en diensten college van bestuur Algemene Voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen Voor werken, leveringen en diensten 1. Begripsbepaling en definities 1.1 De opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen (RUG), kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coaching & Training

Algemene Voorwaarden Coaching & Training Algemene Voorwaarden Coaching & Training Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6 ALGEMENE VOORWAARDEN Bijlage bij: Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Kenmerk: 14/06. Datum: juli 2015

Nadere informatie

I.2 Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of activiteiten: Regionale of lokale instantie.

I.2 Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of activiteiten: Regionale of lokale instantie. Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer. Aankondiging van een opdracht. Werken. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en): Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Inkoop

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Voortgezet Onderwijs, Voion, hierna ook te noemen Opdrachtgever, statutair gevestigd te Utrecht, voor het ondertekenen van deze overeenkomst

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Koploperproject duurzaam ondernemen gemeente X

Offerteaanvraag. Koploperproject duurzaam ondernemen gemeente X Offerteaanvraag Koploperproject duurzaam ondernemen gemeente X 1. Organisatie en opdracht 1.1 Inleiding Sinds 2010 worden in meerdere Friese gemeenten zogenaamde Koploperprojecten Duurzaam Ondernemen uitgevoerd.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam (NL). Contactpunt(en): Waterschap Hunze

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1)

Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1) Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1) De toepasselijkheid van de Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met de vereniging

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Groepsvervoer met chauffeur

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Groepsvervoer met chauffeur AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wageningen Universiteit & Researchcentrum, Akkermaalsbos 12, gebouw 116, 6708 WB Wageningen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie