Communicatie & Marketing / F&A Inkoopmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie & Marketing / F&A Inkoopmanagement"

Transcriptie

1 Communicatie & Marketing / F&A Inkoopmanagement (Concept) Raamovereenkomst Relatiegeschenken Perceel: , VU Auteursrecht voorbehouden Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

2 Raamovereenkomst inzake de levering van relatiegeschenken ten behoeve van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ondergetekenden: de VRIJE UNIVERSITEIT, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, <functie>, hierna te noemen Opdrachtgever ; en de besloten vennootschap <naam>, statutair gevestigd te <plaats>, <straat en huisnummer>, <postcode>, te dezen statutair vertegenwoordigd door <naam>, in de functie van <functie>, hierna te noemen Leverancier gezamenlijk, respectievelijk afzonderlijk ook wel te noemen partijen, respectievelijk partij ; Overwegende dat: a) Opdrachtgever de levering van en dienstverlening met betrekking tot relatiegeschenken zoveel mogelijk bij één leverancier wil onderbrengen; b) Opdrachtgever daartoe een Raamovereenkomst met een leverancier wenst af te sluiten; c) Opdrachtgever een Europese aanbesteding heeft gestart op <datum> onder publicatienummer <nummer>; d) Leverancier op <datum> offerte heeft uitgebracht met kenmerk: <kenmerk>; e) Leverancier de economisch meest voordelige aanbieding heeft gedaan; f) Partijen deze afspraken schriftelijk willen vastleggen in een Raamovereenkomst; g) Opdrachtnemer zich, op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en documentatie in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van alle voor het verrichten van de dienstverlening voor hem van belang zijnde gegevens; h) aan deze Overeenkomst zijn bijlagen toegevoegd die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst, namelijk: de Nadere Overeenkomst; deze Overeenkomst; de Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU; de aanbestedingsdocumenten; de inschrijving van Opdrachtnemer. i) Voor zover de in punt h genoemde documenten met elkaar in strijd zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde. Komen het volgende overeen: 2

3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van de Raamovereenkomst worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1. Afnemer: elk onderdeel van Opdrachtgever dat Artikelen en/of Diensten van Leverancier kan betrekken welke onder de werking van de Raamovereenkomst vallen. 2. Artikel(en): verzamelbegrip voor technische materialen als omschreven in de offerteaanvraag van <datum> met kenmerk <kenmerk>. 3. Bijlage: de aanhangsels bij de Raamovereenkomst, die na door of namens partijen te zijn geparafeerd, integraal onderdeel uitmaken van de Raamovereenkomst. 4. Diensten: verzamelbegrip voor werkzaamheden die Leverancier ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert zoals onder meer advisering en ondersteuning. 5. Hoofdbeheerder: de hoofdbeheerder van de Raamovereenkomst van de zijde van Opdrachtgever, te weten <naam>, <functie>. 6. Levering: het afleveren en overdragen van bestelde Artikelen op een door Opdrachtgever aangegeven locatie. 7. Offerte: de offerte van Leverancier van <datum>. 8. Order: electronische opdracht, per bestelsysteem tot Levering van Artikelen en/of tot uitvoering van Diensten. 9. Raamovereenkomst: onderhavige Raamovereenkomst inclusief alle Bijlagen. Artikel 2 Onderwerp van de Raamovereenkomst 1. Leverancier levert aan Opdrachtgever ten behoeve van Afnemers de door deze Afnemers middels Order bestelde Artikelen en/of Diensten, gelijk Opdrachtgever door Leverancier op bestelling geleverde Artikelen en/of Diensten van Leverancier afneemt. 2. Op Leverancier rust de verplichting ervoor te zorgen dat de Artikelen van goede kwaliteit zijn en in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking, alsmede aan de betreffende overheidsvoorschriften en milieubepalingen. 3. Op Leverancier rust de verplichting ervoor te zorgen dat de Diensten zorgvuldig en ter zake kundig worden uitgevoerd. 4. Leverancier garandeert bij aanvang van de Raamovereenkomst en gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst over werkende OCI koppeling tussen de webshop van de Leverancier en de VU webwinkel, te beschikken welke benodigd zijn om de Raamovereenkomst efficiënt te kunnen uitvoeren. Artikel 3 Van toepassing zijne Algemene voorwaarden en Documenten 1. Op de Raamovereenkomst zijn van toepassing de Inkoopvoorwaarden Vrije Universiteit (Bijlage 3). Algemene voorwaarden van Leverancier hoe ook genaamd zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 2. De Offerteaanvraag (Het PvE) en de Offerte maken deel uit van deze Raamovereenkomst. Voor zover enige bescheiden met elkaar in tegenspraak zijn, geldt de navolgende rangorde: i. Raamovereenkomst incl Bijlage 1 Verificatiegesprek ; ii. Nota(s) van Inlichtingen; iii. Offerteaanvraag incl. bijlagen; iv. Algemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever; v. Offerte Leverancier. Artikel 4 Looptijd en beëindiging 1. De Raamovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar. De Raamovereenkomst gaat in op <VUL IN> 2015 en eindigt derhalve op <VUL IN> De Raamovereenkomst kan maximaal 2 maal met 1 jaar verlengd worden. 3

4 3. Verlenging van de Raamovereenkomst wordt uiterlijk 2 maanden voor expiratiedatum tussen Opdrachtgever en Leverancier schriftelijk vastgelegd. 4. Indien geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden tot verlenging, zal Opdrachtgever uiterlijk 6 maanden voor de expiratiedatum, de Leverancier hierover schriftelijk informeren. 5. Na afloop van de termijn als genoemd in lid 1 dan wel na uitnutting van de optie(s) tot verlenging, expireert de Raamovereenkomst van rechtswege. Artikel 5 Prijzen 1. Voor Artikelen zijn Leverancier en Opdrachtgever nettoprijzen overeengekomen. De nettoprijzen zijn opgenomen in het Prijzenblad (Bijlage 8). 2. De nettoprijzen als genoemd in de Offerte zijn exclusief BTW. 3. De nettoprijzen als genoemd in de Offerte zijn in Euro s. 4. Leverancier hanteert geen drempelbedragen of toeslagen voor minimale orderwaarde, kleine orders, verpakkingskosten, bezorgkosten etc. De waarde van de Order wordt bepaald door de hoeveelheid en waarde van de Artikelen en/of Diensten, die gelijktijdig worden besteld. Meerdere kleine (dag)orders zijn mogelijk. 5. Alle op te geven prijzen zijn all-in prijzen, vermeld in Euro s, exclusief en inclusief BTW. 6. Leverancier dient prijzen te verstrekken die tot en met <datum> vaststaan. 7. Prijzen kunnen voor het eerst op <datum> worden aangepast: Een prijswijziging mag maximaal het officieel gepubliceerde CBS (consumenten) inflatiecijfer bedragen (Volgens Consumentenprijzen, Index Cijfer alle huishoudens 2006=100 / Totale bestedingen, toetsmaand: september). Genoemd indexcijfer staat op internet: 8. Leverancier dient hiertoe in de maand oktober van het lopende kalenderjaar een onderbouwd voorstel te doen. Uitsluitend na goedkeuring kunnen prijswijzigingen worden toegepast. De dan overeengekomen prijzen gaan in op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar en gelden tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Artikel 6 Facturering 1. Leverancier factureert per order en verzendt de factuur met toegevoegd de bijlagen in 1 PDF bestand aan 2. Leverancier gebruikt het volgende factuuradres: Vrije Universiteit F&A/FSC/BA HG 1E-20 (pdf) Ref: Faculteit of dienst/ordernummer of bestelling (v.b. Universiteitsbibliotheek VU 4500/ ) De Boelelaan HV Amsterdam Nederland 3. Leverancier vermeldt op de factuur minimaal: Juiste en volledige adressering Ordernummer c.q. bestelnummer Contactpersoon De factuur dient te voldoen aan de fiscale vereisten 4. Opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van een door Opdrachtgever akkoord bevonden factuur, die voldoet aan het bepaalde in lid Opdrachtgever is verplicht mutaties met betrekking tot het factuuradres tijdig aan Leverancier door te geven. 4

5 Artikel 7 Documentatie 1. Leverancier stelt, op verzoek van Opdrachtgever, gratis Documentatie beschikbaar, welke (jaarlijks) up-to-date worden gehouden. De Documentatie mag in digitale vorm worden verstrekt. Artikel 8 Contacten, rapportage, evaluatie 1. Alle commerciële en/of contractuele contacten tussen partijen betreffende hetgeen geregeld is in de Raamovereenkomst verlopen uitsluitend via de Hoofdbeheerder. 2. Leverancier en Opdrachtgever per Afnemer hebben ten behoeve van de Raamovereenkomst een of meer contactpersonen aangewezen. De contactpersonen staan vermeld in Bijlage 5. Wijziging van contactpersonen wordt direct schriftelijk aan de wederpartij medegedeeld. 3. Contacten inzake de bestelling van Artikelen en/of Diensten verlopen direct tussen de betreffende contactpersoon van Afnemer en de contactpersonen van Leverancier. 4. Leverancier verstrekt aan Opdrachtgever tenminste eenmaal per kwartaal een gedetailleerde, waar mogelijk digitale rapportage van de door Afnemers afgenomen Artikelen en/of Diensten in het afgelopen kwartaal, waarbij tenminste worden vermeld: afname per Artikel en/of Dienst per Afnemer, in valuta, stuks en omschrijving; subtotalen en eindtotalen in stuks en valuta; 5. De digitale rapportage als genoemd in lid 5 vindt plaats in een spreadsheet MS Excel. 6. Partijen verplichten zich tenminste éénmaal per jaar de Raamovereenkomst inhoudelijk te evalueren. Artikel 9 Orderprocedure 1. Leverancier accepteert in principe alleen Orders, welke worden geplaatst door de contactpersoon van de Opdrachtgever en via de digitale bestelapplicatie van de Vrije Universiteit. 2. Op de Order dient Leverancier ten minste de navolgende gegevens te vermelden: omschrijving van het gewenste Artikel en/of Dienst aantal af te nemen stuks plaats van Levering naam Afnemer en naam en telefoonnummer besteller SAP nummer (extra opdracht) Kostenplaatsnummer naam contactpersoon Afnemer telefoon contactpersoon Afnemer datum. Artikel 10 Retourzendingen 1. In geval van verkeerde Levering of indien het geleverde Artikel mankementen vertoont, wordt Leverancier door Afnemer telefonisch in kennis gesteld van de aard van de klacht. 2. Leverancier ruilt het betreffende Artikel zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 werkdag voor zijn rekening en risico om, voor een juist Artikel zonder mankementen. Artikel 11 Overige dienstverlening en klachtenafhandeling 1. Leverancier kan beschikken over een of meer werkplaatsen waar Diensten door Leverancier kunnen worden uitgevoerd. 2. Klachten, van welke aard dan ook, telefonisch of schriftelijk worden direct in behandeling genomen en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen verholpen, tenzij anders overeengekomen; 3. Leverancier houdt de contactpersoon van de betreffende Afnemer op de hoogte over de voortgang van het verhelpen van de klacht. 5

6 Artikel 12 Tussentijdse beëindiging 1. Opdrachtgever is gerechtigd, zonder dat ter zake enige sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist de Raamovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer: a. door Leverancier (voorlopige) surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd; b. Leverancier (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard; c. het faillissement van Leverancier wordt aangevraagd; d. de onderneming van Leverancier wordt geliquideerd; e. Leverancier zijn huidige onderneming staakt; f. op een omvangrijk gedeelte van het vermogen van Leverancier beslag wordt gelegd; g. Leverancier anderszins niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen uit de Raamovereenkomst te kunnen nakomen. 2. Zowel Leverancier als Opdrachtgever zijn gerechtigd de Raamovereenkomst met een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, te ontbinden, indien geen overeenstemming wordt bereikt over eventuele prijswijzigingen. 3. Zowel Leverancier als Opdrachtgever zijn gerechtigd de Raamovereenkomst met onmiddellijke ingang bij een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de wederpartij, ook na schriftelijke sommatie, stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Raamovereenkomst te voldoen. 4. Aan de ontbinding door een der partijen als bedoeld in de voorgaande leden kan de wederpartij geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen. 5. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Raamovereenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Artikel 13 Garantie 1. Leverancier verleent garantie op fabricagefouten en andere gebreken aan de Artikelen conform de wettelijk vastgestelde minimale garantietermijnen. 2. Leverancier verleent garantie op door hem uitgevoerde Diensten. Artikel 14 Aansprakelijkheid 1. Leverancier is volledig aansprakelijk voor direct en geleden schade, berokkend aan personen of zaken van Opdrachtgever of derden, ten gevolge van slechte kwaliteit of het niet of niet voldoende of niet volledig functioneren van door Leverancier geleverde Artikelen en/of Diensten zulks met een maximum van de contractwaarde per jaar. 2. Leverancier is volledig aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan aan zaken van Opdrachtgever gedurende de tijd dat deze in de macht van Leverancier verkeren. Artikel 15 Niet toerekenbare tekortkoming 1. In geval van niet toerekenbare tekortkoming wordt nakoming door de betrokken partij van de uit de Raamovereenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de niet toerekenbare tekortkoming zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. 2. In het geval dat de in lid 1 genoemde niet toerekenbare tekortkoming van een der partijen langer duurt dan 10 werkdagen, is de andere partij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de Raamovereenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. 6

7 3. Van een geval van niet toerekenbare tekortkoming moet onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan. 4. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering, ongeschiktheid van Artikelen, toerekenbare tekortkoming van door Leverancier ingeschakelde derden, door liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden. Artikel 16 Overdracht van rechten en plichten 1. Leverancier mag zijn uit de Raamovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen noch geheel noch gedeeltelijk overdragen aan derden. Artikel 17 Verzekering 1. Leverancier heeft, ter dekking van de bedrijfsaansprakelijkheden die Leverancier heeft onder de Raamovereenkomst, een adequate verzekering van ten minste afgesloten en zal deze gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst in stand houden. 2. Op verzoek van de Opdrachtgever zal Leverancier inzage geven in de verzekeringspolis dan wel een verklaring van de verzekeraar overleggen waaruit blijkt dat hij voldoet aan het gestelde in het voorgaande lid. Artikel 18 Geschillen 1. Op de Raamovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 2. Een geschil is aanwezig indien een der partijen zulks bij aangetekend schrijven stelt. 3. Partijen spannen zich bij een geschil met betrekking tot de Raamovereenkomst tot het uiterste in om in onderling overleg tot een oplossing te komen. 4. Ieder geschil tussen partijen terzake van de Raamovereenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies overeenkomen. Artikel 19 Algemeen 1. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben slechts rechtskracht indien deze schriftelijk zijn bevestigd. 2. De Raamovereenkomst kan gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst worden aangevuld dan wel aangepast. Aanvullingen en/of aanpassingen dienen door beide partijen ondertekend te zijn. 3. Het nalaten door één der partijen om terzake van enige bepaling nakoming te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij de betreffende partij uitdrukkelijk schriftelijk met niet-nakoming akkoord is gegaan. 4. De Artikelen en/of Diensten die door Leverancier aan Opdrachtgever geleverd worden dienen volledig te voldoen aan alle ter zake geldende wettelijke bepalingen. Artikel 20 Addendum op de Algemene Inkoopvoorwaarden VU De Algemene Inkoopvoorwaarden Vrije Universiteit is een algemeen document en wordt als zodanig niet aangepast voor individuele overeenkomsten. De volgende artikelen uit de Algemene Inkoopvoorwaarden worden in het kader van onderhavige overeenkomst gewijzigd danwel buiten toepassing verklaard: 1. Artikel 4 - Termijnen Niet van toepassing. Zie hiervoor de KPI s zoals opgenomen in het Programma van Eisen (bijlage 7A). 2. Artikel 5 Facturatie Bijlage 8 behorend bij de Offerteaanvraag is leidend. Artikel 5.2 is niet van toepassing, 7

8 3. Artikel 7 - Tekortkoming De zin Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier (het niet voldoen van de prestatie aan de eisen als gemeld onder artikel 3 alsmede het overschrijden van een termijn als bedoeld in artikel 4) geeft de VU het recht de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Is niet van toepassing. Zie hiervoor de bepalingen in onder andere Artikel 13 van deze Raamovereenkomst en het Programma van Eisen (bijlage 7A). 4. Artikel 14 Aansprakelijkheid Niet van toepassing. Het bepaalde in artikel 14 van deze overeenkomst is geldend. 5. Artikel 15 - Verzekeringen a) Lid 1: Voor de zin Op verzoek van de VU zal Leverancier de desbetreffende polis ter inzage geven. geldt de bepaling uit Artikel 17.2 van deze Raamovereenkomst. b) Lid 2: Met betrekking tot De VU heeft het recht te verlangen dat in de verzekeringspolis(sen) de VU als medeverzekerde opdrachtgever en tevens als begunstigde dient te worden vermeld en dient te worden bepaald dat verzekeraars het recht hebben om de VU en/of door haar aan te wijzen derden rechtstreeks schadeloos te stellen. geldt dat Opdrachtgever dit niet zal eisen wanneer de Verzekeraar van Leverancier dit niet toestaat. Voor de zin Op verzoek van de VU is Leverancier verplicht de verzekeringspolis(sen) en het bewijs dat verzekeringspremies zijn voldaan te overleggen. geldt de bepaling uit Artikel 17.2 van deze Raamovereenkomst. 6. Deel III. Bepalingen voor levering van diensten, uitvoering van opdrachten en aanneming van werk: Niet van toepassing. 8

9 ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND Plaats: Datum: Naam: Functie: Handtekening: Plaats: Datum: Naam: Functie: Handrekening: 9

10 Overzicht van de bijlagen Bijlage nummer Bevat Bijlage 1 de offerteaanvraag van de universiteit inclusief haar bijlagen, gedateerd <VUL IN> Bijlage 2 de Nota van inlichtingen Bijlage 3 de offerte van Opdrachtnemer, gedateerd <VUL IN> Bijlage 4 De Algemene Inkoopvoorwaarden VU Paraaf Universiteit Paraaf Opdracht -nemer Partijen verklaren dat zij akkoord gaan met het tekenen van dit bijlage overzicht, waarmee het paraferen van elke pagina van de bijlagen komt te vervallen. 10

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

SCHOONMAAKOVEREENKOMST

SCHOONMAAKOVEREENKOMST SCHOONMAAKOVEREENKOMST met toepassing van de AVSN 2008 deel A en B Partijen: A. Omroep Brabant Mediafaciliteiten CV gevestigd en kantoor houdende te Son, aan Science Park Eindhoven 5550 (5692 EL) rechtsgeldig

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. inzake. de Uitvoering van inburgeringstrajecten. ten behoeve van de. Gemeente Venray

RAAMOVEREENKOMST. inzake. de Uitvoering van inburgeringstrajecten. ten behoeve van de. Gemeente Venray RAAMOVEREENKOMST inzake de Uitvoering van inburgeringstrajecten ten behoeve van de Gemeente Venray 1 De ondergetekenden A. Gemeente Venray, gevestigd en kantoorhoudende te Venray aan de Raadhuisstraat

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Concept (Dienstverlenings) Overeenkomst

Concept (Dienstverlenings) Overeenkomst Concept (Dienstverlenings) Overeenkomst Europese aanbesteding Administratieve diensten HRM/PSA Datum :19 april 2013 Versie : Concept Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN LEVERANCIERSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] LEVERANCIERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [ ], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te, hierna

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoor- en schoolmeubilair

Raamovereenkomst Kantoor- en schoolmeubilair Raamovereenkomst Kantoor- en schoolmeubilair De ondergetekenden: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Fraijlemaborg 141 (1102 CV)

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Overeenkomst voor Inspectie, onderhoud en revisie van roostergoedreinigers.

Overeenkomst voor Inspectie, onderhoud en revisie van roostergoedreinigers. Overeenkomst voor Inspectie, onderhoud en revisie van roostergoedreinigers. Tussen: En: Waterschap Hunze & Aa s Overeenkomst nummer: 2011/WHA 2011-10 Datum: 8-12-2011 Versie 0.1 concept

Nadere informatie

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter Modelovereenkomst voor de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter De ondergetekenden: 1. (X), gevestigd te [], te dezen vertegenwoordigd door [] hierna te noemen: Opdrachtgever, en

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen. Gemeente Leiden @@@@@@@

RAAMOVEREENKOMST. tussen. Gemeente Leiden @@@@@@@ Concept-Raamovereenkomst Bijlage Ga RAAMOVEREENKOMST tussen Gemeente Leiden en @@@@@@@ INHOUDSOPGAVE 1 Begrippen 2 Voorwerp van de raamovereenkomst 3 Samenwerking 4 Prijzen, tarieven, facturering en betalingen

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

overeenkomst voor levering schelpen

overeenkomst voor levering schelpen overeenkomst voor levering schelpen Tussen: En: Waterschap Hunze en Aa s Overeenkomst nummer: WHA 2015-01 Datum: CFBD8A3F-0950-45E4-B0E5-8E0DFA704796,24,30CFBD8A3F-0950-45E4-B0E5-8E0DFA704796,24,30

Nadere informatie

Overeenkomst Schoonmaakonderhoud

Overeenkomst Schoonmaakonderhoud Overeenkomst Schoonmaakonderhoud Codarts en Ref.: MS/ c2014081 Datum: De ondergetekenden: Codarts, gevestigd te Rotterdam, vertegenwoordigd door XX, XX, hierna te noemen Opdrachtgever en XX, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE Artikel 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte van Schoonenberg Re-integratie, gevestigd te Nijmegen, hierna Schoonenberg Reintegratie,

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE --------------------------

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- RAAMOVEREENKOMST tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- welke de voorwaarden bevat waaronder partijen zullen

Nadere informatie

Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever',

Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', Bijlage 3, RAAMOVEREENKOMST HULP BIJ HET HUISHOUDEN Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', en 2. Het bedrijf als vermeld op het tekenblad

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van de Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud

Algemene Leveringsvoorwaarden van de Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud Algemene Leveringsvoorwaarden van de Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud De Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

1.1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden De inkoopvoorwaarden van de Vrije Universiteit

1.1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden De inkoopvoorwaarden van de Vrije Universiteit Bijlage 5B: Conceptovereenkomst Glasbewassing DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Vrije Universiteit, gevestigd aan de Boelelaan1105 te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J. van der Veer, Beleidsdirecteur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST. inzake DEELNAME IN SAMENWERKING GLASVEZELNETWERK. tussen DEELNEMER. STICHTING TeleMANN

OVEREENKOMST. inzake DEELNAME IN SAMENWERKING GLASVEZELNETWERK. tussen DEELNEMER. STICHTING TeleMANN OVEREENKOMST inzake DEELNAME IN SAMENWERKING GLASVEZELNETWERK tussen DEELNEMER en STICHTING TeleMANN Inhoudsopgave Artikel 1 - Afkortingen/Definities 4 Artikel 2 - Onderwerp 5 Artikel 3 - Duur en opzegging

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Asoka-Onderwijs en advies Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot

Nadere informatie

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt> Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Modelovereenkomst Stichting SCOOR - te certificeren opleidingsinstituut

Modelovereenkomst Stichting SCOOR - te certificeren opleidingsinstituut Modelovereenkomst Stichting SCOOR - te certificeren opleidingsinstituut Overeenkomst met betrekking tot de samenwerking tussen de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (Stichting SCOOR) en

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het leveren van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Opdrachtnemer verricht de uit te voeren werkzaamheden naar eigen professioneel inzicht en voor eigen risico.

Opdrachtnemer verricht de uit te voeren werkzaamheden naar eigen professioneel inzicht en voor eigen risico. Overeenkomst van opdracht Ondergetekenden: A. * re-integratie bedrijf/ job coach organisatie, rechtsgeldig vertegenwoordigd door * (naam), * (adres), te * (plaats), telefoonnummer, hierna te noemen opdrachtgever,

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst gemeente Eindhoven opdrachtnemer

Concept Raamovereenkomst gemeente Eindhoven opdrachtnemer A gemeente Eindhoven Concept Raamovereenkomst gemeente Eindhoven opdrachtnemer Contractnummer: PLN xxx Periode: 1 maart 2012 tot 1 januari 2015 Versie: 20 november 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. ABIS Automatisering Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden Farmel Livestock B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden Farmel Livestock B.V. Algemene inkoopvoorwaarden Farmel Livestock B.V. Artikel 1 - Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Aflevering: de feitelijke aflevering van de dieren door Leverancier aan

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND Vastgesteld d.d. 1 juli 2016 Auteur mr A.I.B. van West Artikel 1: Definities Diensten: Leveringen: Opdrachtnemer: Overeenkomst: Partijen/Partij:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting BMEC. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat. Begripsbepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

NTU STEVIN voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten

NTU STEVIN voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten Bijlage 2 NTU STEVIN voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten I ALGEMEEN 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Reconstructies TenneT

Algemene Voorwaarden Reconstructies TenneT Algemene Voorwaarden Reconstructies TenneT Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 De Overeenkomst... 3 Artikel 3 Algemene Voorwaarden... 4 Artikel 4 Wijzigingen... 4 Artikel 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werk-in-beweging

Algemene Voorwaarden Werk-in-beweging Algemene Voorwaarden Werk-in-beweging Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Werk-in-beweging te Castricum. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Concept Overeenkomst inzake W-installaties Versie: 1.0 Opgesteld door: Lisanne Hendriks Datum: 16 september 2016 1 van 7 De ondergetekenden:

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST tussen Stichting Taxaties en Validaties en «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Taxaties en Validaties, een stichting, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van SocialDipping gevestigd

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. DEFINITIES 2. TOEPASSELIJKHEID 3. AANBIEDING 4. PRIJZEN

Algemene voorwaarden 1. DEFINITIES 2. TOEPASSELIJKHEID 3. AANBIEDING 4. PRIJZEN Algemene voorwaarden 1. DEFINITIES Trendo Communicatie & Webdesign: de eenmanszaak Trendo Communicatie & Webdesign, gevestigd en kantoorhoudende in Asten, hierna ook wel Trendo genoemd; Opdrachtgever:

Nadere informatie