MTKOCIALiSTÏN. MMiiiiiiiiinmii iniiiii mum;; m imninimi-mm nul mimi HiiïiiiiiiiiMiiiiniM mi, MMMMIMMIIMMMMIMMMIIMUMMMIIIIIMMII n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MTKOCIALiSTÏN. MMiiiiiiiiinmii iniiiii mum;; m imninimi-mm nul mimi HiiïiiiiiiiiMiiiiniM mi, MMMMIMMIIMMMMIMMMIIMUMMMIIIIIMMII n"

Transcriptie

1 "... - *. - VOORUIT jt-pietersnieuwstraat, GENT TELEFOON! (4 ljnen); A b o n n e m e n t s p r j z e n : Bnnenland Butenland Goedkoope _ Oowone j 1 Jaar Ifl.lWl fr fr fr.) S maama S3.00 fr fr fr. 3 m.-mlr-n fr fr fr. ;vï, Nr. 133 Prys 35 centmes 52e JAAR Verschjnt dageljks A UITGAVE B Donrdag 14 Me 1936 VOOR FRANKRIJK EN HET OROOT HERTOG DOM LUXEMBURG : SPECIALE. TARIEVEN rosn IIII KFhr.Mv.-,. HET LICHT C?e$ees.m? ftelgsqhe We?kltenpm?fj «Om zch slechts het hoogst noodge te voorzen, zoun arbers SÖ o/o meer moeten verdenen dan thans»... Oscar De Swaef We toekomst r arbers verzekeren wl, stemt op 24 Me voor Socalsten 1 Voor een betere socale poltek DE "ZESTIEN VEERTIG-ZESTIG,, of stjgng r koopkracht door Door Tet verkezngsprogramma Belgsche Werklenpartj, dat utgaat rchtljnen het Plan n Arbed, streven wj o.m. naar een betere socale poltek. Wj wllen eerst en vooral ereen aan het werk stellen tusschen zesten en zestg jaar. Wj zullen dat doel bereken door verschllen mdlen. Eerst en vooral zal poltek werkverschaffng worn voortgezet. Op het programma dat werd utgewerkt door Hendrk De Man. mnster Openbare Werken en Werkverschaffng, komen meer dan twee mllard produkteve werken voor, waarbj werkloozen aan arbed zullen worn geholpen. Ket leger werkloozen, dat sert één jaar. dank zj algemeene poltek regeerng natonaal herst-el, reeds sgeslonken met , zal aus, vóór het en het jaar, met meer dan zjn vermnrd. Dat s nochtans een mnmum. Inrdaad, bj utslagea Oscar De Swaef poltek jïen soc a lst.schen mnster De Man, denen nog gevog.n gevoegd toepassngen enkele anre punten het socalstsch programma, nden het Belgsch kezerskorps er voor zorgt dat dt programma tromfeert, door versterkng n socalstsch nvloed n het parlement en n regeerng. De socalsten wllen het aan-nl werkloozen nog n belangrjke mate doen dalen door algemeene verlengng n schoolplcht tot zesten jaar, door het toekennen een behoorljk pensoen op zestgjargen ourdom, en door veralgemeenng veertgurenweek. De socalsten gaan ten rtrjd met het parool: c De zesten veertg zestg», waarn dre mvlen zün opgegeven waardoor een massale dalng werklooshed kan worn berekt. (Ze vervolg blz. 3) nj. II nt llllllll u II IMMIM.n mu MUI II ICH uu UMI nn - - DE GROOTE FABRIEKBRAND TE GOUDA GEBLUSCHT Twee mlloen guln scha De brand n kaarsenfabrek te Gouda werd na veel moete enljk bedwongen. Het terren s een veze doorweekt, massa geworn, doordat het water zch met ole en stearne heeft vermengd. Wat nog op vasten bom geljkt s net anrs dan een dkke brj. In 1882 werd kaarsenfabrek ook door een groote brand getesterd. De brand eergsteren heeft echter de 54 jaar gelen n omg en treste gevolgen overtroffen.. De.taak brandweer was uterlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Een vrouw doet een val 300 meter bj hef beklmmen n Mont Blanc DOOR EEN SNEEUWVAL BEDOLVEN Op «Couler du Md. (Mont Blanc) waren ln n namddag, rond 16 uur, een Jonge vrouw, een jonge man en een gds aan het klmmen. De Jonge vrouw ed haar sks ut vooraleer zch n n couler te begeven. De vrouw ed een msstap ln een r ln sneeuw ngehakte tren en stortte nagenoeg 300 meter dep. De gds kwam op zjn stappen terug en rep vrouw toe. Deze antwoord met zeer zwakke stem dat zj «waar gekwetst was, bewustelooshed nabj en verzocht spoedg hulp te ben. De gds spoed zch daarom naar het dlchtstbj gelegen hotel om kens en warm drnken te halen. Op het oogenblk dat hj het hotel verlet, hoor hü het schrkwekkend geluld dat Alpnsten goed kennen, -nameljk het schut-gelud een sneeuwval. Een geweldge hoeveelhed sneeuw noopte zch spoedg n n «couler. pp. Alle hulp was herdoor onmdllk onmogeljk geworn. Het roepen n gds en zjn lameran bleef zonr antwoord. Het alarm werd ten slotte te Ghamonx Begeven en een hulp-karavaan ls er ten slotte op ut getrokken zonr evenwel veel hoop om ongelukkge alpnst* nog levend terug te vnn. De Jonge vrouw zou Oostentljksche natonaltet zjn. r mate moeljk en gevaarljk. Herhaalljk ontploften vaten ole of stearne met een lun slag, en eèn felle steekvlam, de tot ver n n omtrek zchtbaar was. Utgezonrd lchte brandwonn de nternatonale atmosfeer ef.nst mee verduljkt en verbetert, staat buten kjf. brandweerlen her en daar oplepen, doordat zj een gloeend stuk Italë zou net meer n Volksnbondsaangelegenhen «meewerken», zoo jzer of anr heet voorwerp beetpakten, kwamen slechts twee ongelukken eeng belang voor. Het eene betrof een Goudschen brandweerman, Leeflang, de. een ladr vel en dentengevolge een hersenschuddng oplep. Het anre gold n Rotterdamschen hoofdman G. Sllevold, de met zjn mannen enkele krteke sekonn meeemaakte. Op een gegeven oogenblk nameljk waren brandweerlen n eeen el ou geterj gedrongen en stonn tot kneën n vloebare stearne. Plotselng vatte ze vlam en waren mannen n -gevaar. Allen sneln maar n nauwen utgang om zch n velghed te stellen. Bj de vlucht werd een haak omgeworpen en ze trof hoofdman Van Sllevold n kn, waardoor ze een ernstge scheurwond oplep. Over scha kon men nog maar moeljk nlchtng g«ven, maar het kan worn aangenomen, dat hetgeen verloren gng aan gebouwen, machnes, voorraad en grondstoffen, twee mlloen guln zal overschrjn. IIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIII Vjf doon bj vlegtugongevallen n Fransch Marokko Op het terren Ben Serthao, n buurt Agadr, wern vlegtugen, de aan oefenngen el namen, gedwongen- door een plotselng opkomenn mst te lann. Twee vlegtugen nochtans hebben hun vertrekbass net meer kunnen bereken. De navorschngen hebben tot ontkkng geled het eerste vlegtug ln nabjhed Ttznt. De twee ploten wern dood teruggevonn. Later werd ook het anre vlegtug, op 15 km. ten Oosten Agadr, gevonn. De ljken dre nzttenn wern eveneens ln nabjhed aangetroffen. BROOD VOOR UW KIND WELSTAND IN HET GEZIN MTKOCIALSTÏN Toen Mussoln nog net bezeten was grootheds* waanzn... Hj schreef n 21 Januar 1913 n - At»: «Wj staan voor een natonalstsch, konservatef en klerkaal Italë, dat het plan heeft, het zwaard tot zjn wet en het leger tot school nate te maken. Wj voorzagen ze moreele smaakverwarrng cn zj verrast ons net. Maar zj, de meenen dat dt overwcht het mltarsme een teeken kracht s, dwalen. Sterke staten behoeven net tot dt soort znneloos karncval neer te dalen, waaraan Italanen zch thans overgeven. Sterke staten hebben een gevoel voor maat. Het natonalstsche, mltare Italë toont, dat het dt gevoel mst. Zoo komt het dat een erbarmeljke veroverngsoorlog als een tromf het Romenendom wordt geverd.» MMnm n mum;; m MnnM-mm nul mm HïMnM m, MMMMIMMIIMMMMIMMMIIMUMMMIIIIIMMII n DE BRITSCtMTAUAANSCHE SPANNING NEEMT TOE De Italaansch-Abessjnsche kweste werd dus voor verre behanlng verdaagd tot Volkenbondsraadszttng 15 Jun en nzake het Locarnuvraagstuk werd geen mnste besls* sng genomen. Met anre woorn: men s nog ver een oplossng, zco voor het eene als voor*het anre probleem. Het laatste vlot net, omdat men Italë net ut het Europeesehe koncert wl utschakelen; \ en het eerste vlot hoe langer., hoe. Vlnrj:-, cmdax met Italë geen overleg mogeljk s. Dat baron Alcïs nogmaals gewegerd heeft aan tafel te gaan ztten met n Abessjnschen gelegeer, heeft net veel ndruk gemaakt te Genève. t Was herhalng een oud spelletje, een para, de doen s.aan een systeem, waarn grootspraak, waanzn en het mltarj vertoon overheerschen, aan een systeem, dat n dolk als symbool heeft aangenomen. Meer beteekens had terugtrekkng r Italaansche legate. Dut werkte een beetje als een bom en dat lang het geen voldoenng bekomt. Wat de voldoenng s, moeten wc net nar verklaren. Mussoln zet naar nets ën nemand om. Hj verkondg ahneaate Abessnë, het Italaansch honngske werd... kezer, een aantal-staten, als Engeland, Frankrjk, Vereeng Staten, Japan wern reeds langs dplomatekcn weg op hoogte gesteld Abessnës aanhechtng, en straks zullen Italaansche Kamer en Italaansche Senaat (ah men de nstellngen ten mnste aldus noemen wl) besluten betreffen het fas- DE NEGUS IN PALESTINA En onrtusschen brengt Negus een bezoek aan Ethopsche Kerk te Jeruzalem EEN HEILIGE MAAGD NAAR ABESSINIË Nauweljks s..abessnë bj het «Neuwe Romensche Kezerrjk 1» ngeljfd of- er wordt aangegen met < beschavng» dér Abessjnen. Het bljkt herbj, dat Abessjnen na hun vrjhed, ook hun egen godsdenst moeten verlezen. Zeher nschepng te Napels, aan boord «Urana > helgenbeeln met bestemmng voor Abessnë. Voorop gaat Onze Leve Vrcuw Grappa. Het helgenbeeld werd vereerd met het Italaansche corlogskrus. Heeft het fascsme dan Helge Maagd een Oorlogsgodn gemaakt??? cstsche kezerrjk bekrachtgen. Overmoedger en verwaanr kan het zeker net. Wl, Volkenbond geen zelfmoord plegen, dan kon er geen unre gedragsljn worn gevolgd dan zs, de Raad Dnsdag heeft aangenomen: het behoud sanktes. De resolute s zooveel als cen neterkennng Italës machtsgreep. Zoodat het konflkt tusschen Italë en n Volkenbond noot scherper s geweest, Men zal een maand wachten om er verr over te beraadslagen. In offceelen zn althans. Want het s natuurljk, dat legates ntusschen net werkloos zullen bljven. Maar hoe radkaa yeopposeer&e standpunten tot elkaar brengen?., Daar s geen mnste oplossng voor "te zen. Wachten op kalmeerng r gemoeren en hopen, dat het bnnen een maand gemakkeljke? gaan?al om met Italë te praten? IJle hoop, vreezen we. Nettemn s er een fet vast te stellen, dat meer verheugend stemt: gedachte r kollekteve velghed wnt veld, net het mnst onr n druk r klene, neutrale lann. Laten we ntusschen met belangstellng vormng het kabnet Léon Blum afwachten. De neuwe Fransehe regeerng zal een belangrjke rol n Europa hebben te spelen. (Ze vervolg blz, 3) Het klerkaal utzettngsschandaal te Vnrhoufe duurt nog altjd voort! En dan zjn katholeken zoogezeg beschermers t gezn V. De utgezette werklooze De Buck, gekekt naast zjn twee 2_.-tt.e_-, en het echtpaar. Deurwaarr, dat knren voórloopg heeft opgenomen trateurs, bungemrester en schepenen net zou behagen. Maskers af, huchelaars en krupers! Ha, ge haalt schours.op en geeft als utleg : «We kunnen er nets aan doen...». Het weze dan zoo. We moeten dus uw egen menschen tegen uw egen schandalg- maatregelen beschermen. Welnu, bevolkng de uw harteloos optren getuge s geweest, zal het zch bnnen ten dagen hernneren. En met u afrekenen. En stemm.n voor socalsten : Nr. 3 zal tref z jn! Het uteettlngsschandaal te Vnrhoute, waar door katholeke heeren r Beugougnan <M. Brotjuevl.c, man schoone zel t knd, ls er beheerr) een werkloozengezn met 8 mnrjarge knren op straat werd gegood, duurt neg mm.r vjort. Ds klerkale gemeentebestuurrs laten dutokens, de daar als deren onr planken leven, aan hun lot over. De plassen regen Dnsdag, rotten nboel, honger en ms;re de krsten famle De Buok moralseeren, dat alles raakt hen net! Ook tusschenkomst wege n goeverneur bleef totnogtoe zonr vat op hartelooze en schaamtslooze «heerschers» Vnrhoute. We zegn het reeds, dat slachtoffers, de met hun helgenbeeln en al -,n modr wern gezet, vóór ur hun nog mmer ledgstaan hus, bl katholeken vereengd zjn. t Is uw vrenn dat ge het hebben moet! We zjn eengen de het voor de ongelukkgen hebben opgenomen, alhoewel ze net tot onzen behooren : menscheljtohed voor alles! Waar ztten nu katholeken, de n hun kesschrften onr anre leugens ook verkondgendat ze voor meer westand zjn n het gezn? Waar bljven ze met hun" lefdadghed <.n hun naastenlef? En zusterkens r Kekenstraat, waarheen slachtoffers hun nood gngen klagen, waarom helpen ze net knrkens eén onrdak vereenen? Waarom aam dt [schandaal geen en gesteld? Enkele onz:r partjgenooten kunnen het net langer meer aanzen en onze vrend Deurwaerd-er n Trefcweg te Marakerke, heeft onr meer twee jongetjes het gezn De Buck voórloopg opgenomen. Go:d zoo, het s een les n barmhartghed aan huchelen klerkalen de net ophoun n godsdenst te exploteeren, maar leer Krstus net durven volgen, als zulks heeren patroons, admnstul Htler n kontakt geweest met Weenen Lever zal hj nu rechtstreeks met Mussoln onrhanlen De «Dalx Herald. verneemt, dat kanseler Htler onlangs geheme onrhanlngen heeft gevoerd met er r be vleugels Öostenrjksche regeerng: katholeke groep en fasstsche Hemwehr. De burgemeester Weyer, een klen stadje n Opper-Oostenrjk, Tanner, zou daarbj als tuschenpersoon zjn opgetren. Na overwnnng Mussoln n Abessnë wern onrhanlngen aan Dutsche zj afgebroken. Als ren hervoor wordt genoemd, dat Htler het grooter belang zou achten rechtstreeks te onrhanlen mét Mussoln, n beschermer Oostenrjk, dan met Oostenrjkers. De korresponnt voegt aan zjn meelng toe, dat prns Starhemberg begn ze maand geen geld heeft gehad om sekretartssen Hemwehren hun salars ut te keeren. DOODEUJKË BOTSING te Erembogem Dta_da_»vo-W-heeft er _lch,te Erembogem,- ter hoogte n «tlr», een botsng tusschen een moto en een auto voorgedaan, waarbj een slachtoffer het leven nschoot.,. De auto, gevoerd door n genaam Verdoodt Leopold, ut E.embo_egem, kwam ut rchtng Aalst e- 1 wl ndraaen om n heuvel op te rjn. Ut tegenovergestel r.htng kwam een moto aangehold; be voertugen botsten op elkaar. De motorrjrs, men weet net just we stuur, wern met volle geweld tegen steenen..geworpen. De :genaam Vlockaert Alexanr, wöpen» te Aalst, Volksverheffngstraat,, was er. het ergst aan" toe.- Hj lep een schelbreuk op en reeds vóór Dr. Gravez ter plaatse was, was het slachtoffer overlen. Het anre slachtoffer, De Lange Frans, eveneens -ut Aalst, werd zeer zwaar gekwetst, en moest na eerste zorgen bj hoogdrngendhed naar het hosptaal worn gevoerd. De gendarmere Aalst ed het onrzoek en verwttghet parket. DE TOESTAND VAN HET TWEEDE SLACHTOFFER We zjn op nlchtngen utgegaan en heben n het hosptaal vernomen, dat De Lange twee. armen gebroken heeft, alsook verschllen rbben. Zjn toestand s verbeterd en-men hoopt hem te redn.. B. N.. IIIIII1IIIMM1M11MII1MIIIMIIIIII11I1MIMI1IIIIIIMIIII1MI M DE GROOTE WERKEN TE OOSTENDE Op dt punt -on Oostendsche haven wordt groote slut gebouwd, welke toegang zal verleenen tot het bassn r neuwe vschmjn Wlt gj een klerkaal-lberale bankersregeerng of EEN REGEERING VAN DEN ARBEID? BREEKT DE MACHT VAN BANK* EN M U N I T I E K A P I T A AL OP 2 4 MEI : ^^^^^^^^ Stamt {yam <U sodaüsteu,!.

2 mksmjueks RADIO- VLAANDEREN heeft sukses tot n Dutschland Leve hemel, wat daar gebeurt! Denk eens aan, tot In Dutsche blan wordt over Rado-Vlaanren, n neuwen Gentschen zendpost, geschreven! Wat n sukses, he!? Daar staan waarachtg vjftg welgevul regels aan Rado-Vlaanren gewjd, aan het hoofd Rhensch-Westfalsche Zetung», onr n algemeenen ttel De vragen n dag». * Het blad-schjnt het ontstaan Rado-Vlaanren zulk wereldbelang te vnn, dat betreffen regels plaats nemen tusschen een oordcel over hervormng n Volkenbond en een besprekng overwnnng het Volksfront n Frankrjk. Hoe Rado-Vlaanren door dt geljkgeschakel Dutsche dagblad n verband wordt gebracht met groote gebeurtenssen n dag? Wel, Ps om te zeggen, dat ce «entsrhe socalstsche partj Rado-Vlaanren (pardon : er staat «roo zendpost»!) gebrukt om haar kespropaganda te voeren! Het zou kunnen volstaan eventjes om dézen groven onzn te lachen. Wc zoun ook gemakkeljk «Rhensch-Westfalsche. kunnen verwjzen naar het fet, dat al -_>utsc_c zenrs, sert Htler-terreur, nog slechts op één toon spreken, t.t.z. n naz-toon, en dat het dentengevolge nogal onbeschaamd en ongemanerd s wege een geljkgeschakeld natonaal-socalstsch orgaan, te komen vaststellen, dat n Belgë nog vrje zenrs, roo, blauwe en gele bestaan! Maar t s waarachtg moete net waard. En t s onbegonnen werk on dt oogenblk een Dutsch dagblad er te probeeren overtugen, dat er ergens n wereld nog vrje en mokratsche gebruken n voege zjn, al waare-- t maar ze betreffend rado-utzendngen! Wat echter bü zonrlng onbeschen opmerkngen het Dutsche blad opvalt, s dat het bekent, zjn nlchtngen te hebben geput aan «ophefmaken openbarngen» door Brusselsche «Standaard >, betreffen Rado-Vlaanren gepublceerd. Het s net eerste maal, dat, we kunnen vaststellen, hoezeer het blad n h. Sap-von Semens aan n anren.kant n Rjn wordt gewaarerd. Maar «De Standaard heeft werkeljk zjn kabaal rond Rado-Vlaanren al te zeer met leugens en kwaadaardghed gevoed, opdat hj, zelfs over n Rjn, veel gehoor vnn zou. Laat staan, dat zjn revelates, zooals Rhenseh-Westfalsehe > beweert, n Belgsche katholeke en lèere mdns stormenvah protest tegen n Gentschen zendpost zoun hebben ontketend. Rado-Vlaanren heeft goed gedaan zjn procf-utzendngen aan te gen en door te zetten, zonr zch ook maar een oogenblk aan wanhopge pogngen. De Standaard» om er spektakel rond te schoppen, gelegen te laten. Dat was mmers beste maner om te bewjzen, dat Rado-Vlaanren, bewust zjn zuver kultureele rol, preces het verkeer voor doel had, dan zen neuwen zenr door «De" Standaard» werd toegeschreven. Het programma comté, dat artsteke en ltterare ledng Rado-Vlaanren n hann heeft, heeft er, n volledge overeenstemmng met het beheer zen post, het eerste kwartuurtje af, streng over gewaakt, dat polteke onzjdghed yn -dé utzendngen volledg zjn zou. We naar Rado-Vlaanren lustert, al ware t maar om zch ze neutraltet te vergewssen, moeten het nu wel reeds weten! Maar het programma comté heeft anrzjds zonr talmen zjn kultureele taak, aldus opgevat, dat Rado- Vlaanrcn, na veerten dagen proefutzendng, voor Vlaamsche lusteraars, éen butengewone openbarng s gebleken. En dan wel zoo, dat reeds 75 percent r rado-lefhebbers, de ln het berek lggen Radlo-Vlaanrens golflengte, op zoo gevareer, als vermakeljke, aangename, onrhoun, opvoen ultzendgen zen poet afstemmen. Bj openngsutzendng op 30 Aprl, werd aan lusteraars beloofd, dat Rado-Vlaanren een kultureele post allereerste kwaltet zou worn. Rado-Vlaanren s bezg ze verbntens getrouw en Uverg na te leven. En het gansche lusteren Vlaanren s daar reeds overtugd. Het zal dan ook gauw gaan bljken hoe dwaas en tevergeefs het kabaal - De Standaard > zal geweest zjn : VAN. GROOTSTE RADIOTOESTEL TER WERELD IN WORDING Een fabrkant te Ohcago s op het oogenblk bezg met het grootste radotoestel ter wereld te vervaardgen. Het apparaat weegt 620 pond en s voorzen 40 lampen. Met dt radotoestel zullen meer statons ontgen kunnen worn dan met eeng anr tot nog toe vervaardgd apparaat, wellcht msschen alle statons ter wereld. De afstemmng op.een zenr geschedt met behulp een specale katholamp alvorens ludspreker ngeschakeld s, daar toon- Bterkte anrs onverdraagljk zou worn., RUZIE ROND- CANADAS YUFLING De «Daly Telegraph? verneemt ut Callenr lontaro), ln verband met n a.s. tween verjaardag n vjflng r famle Donne. op 28 Me a.s.. dat oneenghetd tusschen ours en regeerng Ontarlo nog altjd voortduurt. De Jongste moeljkhed houdt verband met kweste het deet. De ours beweren, dat dé knren net voldoen éten krjgen. Dr. Allan Roy Dafoe daarentegen verklaart, dat lchameljke toestand r knren utmuntned s, dat zj elke maand n gewcht toenemen en dat alle artsen, de het zekenhus bezoeken hun bewonrng utspreken voor utsteken gezondhed r klentjes. De heer en mevrouw Donne klagen er voorts over, dat knren nog geen woord Fransch of Engelsch spreken, maar dt betwst dr. Dafoe eveneens. H. zegt. dat knren reeds eenge Fransehe woorn «beheerschen». zooals «dbcteur» en «au revor». Zj zullen net eerr Engelsch leeren dan dat zj het Fransch. voertaal hunner ours, «onr kne» hebben. HOTELBEDIENDEN MOETEN HUN HOOFDEN KAAL SCHEREN Volgens een bercht ut Boekarest moeten op bevel regeerng alle kellners n Roemenë met ngang Jun hun hoofn kaal scheren. Deze maatregel s op verzoek het publek voor n zomertjd genomen. Als troost krjgen kellners verlof lchte kleeren te dragen. BEVOLKING DER VEREENIGDE STATEN MET ROND S MILLIOEN TOEGENOMEN Volgens door het statstekbureau New-York gepublceer cjfers, tellen Vereeng Staten naar schattng thans zelen, een vermeerrng nwoners vergeleken bj Aprl De sterkste bevolkte staat s nog altjd New York met een bevolkng zelen. Zes-Jaar gelen tel ze staat nwoners. Herna vogt Pennsyla met nwoners tegen n 1930 en n r plaats komt Illnos met nwoners. EEN VLIEGEND LABORATORIUM Ut La Fayette (Staat Indana) wordt gemeld: Amela Earhart (mevrouw Putman) beken Amerkaansche vlegstcr, zal een «vlegend laboratorum» ten geschenke krjgen. Tot dat doel s een fonds gestcht ten bedrage dollars. Da elnemers aan dt fonds wenschen onbekend te bljven. De stchtng zal Amela-Earhart-stchtng voor luchtvaartonrzoek worn genoemd. Het «vlegend laboratorum» dat thans wordt gebouwd, zal cen tweemotorge Lockheed Vega aagkker zjn met voldoen kapactet voor ten passagers en een behoorljke ladng. De normale krussnelhed dt toestel zal zjn 190 mjl per uur. De maxmum snelhed zal meer dan 200 mjlen per uur bedragen. Het toestel zal worn voorzen extra benzne-tanks voor non-stopvluchten. Het zal automatsche besturng hebben. DE OUDSTE DIERENTUIN De eerste derentun bestond net, zooals velen u nken n Europa, maar n Mexco. Men heeft nameljk kunnen vaststellen, dat konng Azteken, dt s een Zudamerkaanschen volksstam, reeds n zesten eeuw een derentun bezat. De eerste Europeesehe derentun werd ntusschen pas n het Jaar 1828 te Lonn geopend. De konng r Azteken verzamel met greot-n jver alle mogeljke deren voor zjn tun en besteed er veel geld voor. Zjn derentun was bjzonr prachtg en kon zeker een vergeljk doorstaan met elke mcrne. De konng had rum drehonrd bewakers voor zjn deren. Hj bezat zeldzaamste watervogels, waaraan hj bjzonre waar hechtte. Om ze deren goed te kunnen verzorgen had hj n zjn tun vjvers zout en zoet water, zoodat ze deren n gegenschap preces zoo konn leven als n vrjhed. Voor deren n konng r Azteken had men dageljks net mnr dan 250 vsschen noodg. En voor zeke deren waren er bjzonre bedenn, de nets anrs te doen hadn dan ze te verplegen. Men zet dus, dat ze derentun met zelf mlen werkte als een groot morne. GRIMLACHJES OOK EEN STATISTIEK Meneer: «Ze eens, Amele, daar lees k n het blad, dat dames dt jaar meer aan poer en lppenstft hebben utgegeven dan mnster Oorlog voor zyn heele oorlogsbegrootng.» Mevrouw: «Nu ja, daarvoor hebben dames ook veel meer veroverngen gemaakt!» Dooljke verkeersongelukken IfcljJMD ONDER EEN AUTO TE RAEVELS 3d f Thjs kwam met zjn husraad na^r- Raevels, Groote baan, om aldaar" te komen wonen. T_ru*4jl var en vrr B-lockx goeren aan t lossen waren, speel het eeng knd, een jongetje 5 jaar oud. met anre knren op straat. Toen vrachtvoerr J. Blockx, ut Arendonk, met zjn auto brug kwam geren, lep het knd op dè baan en verosveen onr auto. Erg gekwetst en bloend ut neus en mond werd het knd opgenomen en naar het gasthus Turnhout overgebracht waar het overleed. Het parket was spoedg ter plaatse. EEN KIND DOODGEREDEN TE WESTERLOO Het 3-jarg kndje Aug. Feyen, Westerloo, speel op n weg tusschen Westerloo en Tongerloo, waar thans baan opgebroken s. Het klentje kwam terecht onr welen een aannemersauto, de daar materaal aanbracht, en bleef op slag dood. (DlllIIIMIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllMIIIIIIP Mslukte bandefenaanslag n het postkantoor te Ganshoren In het postkantoor Ganshoren had een nspekteur op bezoek just opmerkng aan n beden gemaakt, dat het voorzchtg was bnnenur het kantoor gesloten te houn. Daarop verwjr zch nspekteur om n een achterplaats een denstzaak tt regelen. Op hebzelf oogenblk bon zch twee jonge personen aan, waar eene een postzegel bestel. Onmdlljk trok anre zyn revolver en rep tot n beden: «Het geld, of k schet u dcod!» De beden had onwllekeurg n loop n revolver vastgegrepen, terwjl hj om hulp rep; maar steeds poog twee bandet ur het kantoor te openen. Op het geroep, trok eerste zoo geweldg zjn wapen ut hand n beden, dat ze gewond werd aan dum en wjsvnger. Maar ntusschen was nspekteur toegesneld, zoodat twee booswchten op vlucht sloegen. Ze konn net aangehoun worn. De polte stel een streng onrzoek n, en men hoopt wel dat twee bandeten zullen kunnen gevat worn. tllllllllllllllliiiiiiiiiiiimiiiillmmiiiiiiiir De sponnagezaak te Battce EEN TWEEDE AANHOUDING Een twee aanhoudng heeft plaats gehad n sponnagezaak te Battce. Het s arber Martn, de Smets heeft aangegeven bj overhen.,. Naar ut het onrzoek gebleken s, was twee, \aan.gehou<3ene reds lang op hoogte.ter feten en door 2 - Voorut, 14 Me 1936 Brusselsche kronek Weg met monopoles De socalstsche btan heben reeds ten overvloe bewezen welke grove wnsten n krsstjd zooals op anre tjdstppen worn verwezenljkt door gas- en elektrctetstmsts. Zulks ten koste gemeenschap, natuurljk. De socalsten zjn daar trouwens net alleen overtugd en len ut anre partjen hebben daarover reeds hun meenng laten hooren n Kamer. Maar natuurljk zjn er nog veel meer konservateven en lberalen om gas- en elekrctetstrusts te beklagen en vooral om zch te verzetten tegen natonalaeerng vnn de bedrjven. Als men het boekje de heeren openslaat zet men dat zj bjna allen beheerrs zjn dezelf trusts. Als zj op hateljkste wjze het socalsme bekampen, s het omdat het socalsme hun vette dvnn en tantèmes bedregt, Aan belangen gemeenschap, aan goedkoop lcht en drjfkracht voor partkuleren en voor nerngdoeners en klene njveraars nken zj net. Deze heeren d#n dkken portemonnae hebben steeds handlangers gevonn n katholeke goeverneurs en mnsters Bnnenlandsche Zaken. In plaats. mee e helpen om een en te stellen aan utbutng, hebben ze monopols steeds onr hun hoe genomen en gezorgd voor kontraktsbepalngen welke steeds n het voorel trusts hebben gewerkt. Men wü dat spelletje voortzetten. De mnster Bnnenlandsche Zaken, Bestendge Deputate Brabant en goeverneur zullen eerlang kenns te nemen hebben het verzoek cen gasmaatschappj welke voor vjf en twntg jaar haar monopole zou wllen doen verlengen. Zj heeft haar oogenblk gued gekozen. Het Parlement s met verlof. De mandatarssen nate zjn verwkkeld n n kesstrjd. Het publek ook heeft zjn aandacht op anaere vuntcn getrokken. Zal men, zooals n het verlen s gebeurd, zaak toevertrouwen aan een ambtenaar, de ze alleen n admnstrateven kant zal bekjken en er geen graten zal n vnn? Dat noemt men katten n het donker knjpen. Dat zal net gebeuren. Want hoe behendg koncesseloudster neuwe formule heeft voorgesteld, zj steekt vol gevaren. Zj wl het kontrakt doen aanvaarn zonr offceele kontrole cjfers en tegenonrzoek. Zj wl koncesse doen verlengen zonr onontbeerljke voorwaar dc aanbestedng. Door. n kmantel nterkommuhdle te gebruken wl men zaak, onttrekken aan kommsse voor elektrctetsvoorzenng. Verr laat ze zonrlnge nterkommunale toe, dat leverancer ld zj nerkommunale, waaraan hj levert. Men voert aan dat utbatng zal gebeuren onr n vorm gemeng ekonome waar sommge socalsten voorstanrs zjn. Maar n fete gaat het om een gekamoefleer koncesse Het s te hopen dt regeerng n ze belangrjke aangelegenhed geen besluten zal laten. nemen op een oogenblk dat er geen parlement s, om snoods punten op s te._ zetten en n het volle lcht een zjn zwjgen heefthjhet jslêlesrf HérIopenbaar bat- ers verantwoor. dokurnentenn hand gewerkt.- \ ljkhetd vast te stelen, - Het s hervoor dat man aahge-: *»«vaat her. om vraag of I _. I *.«7-*_,.«ranln <-, l rl nrn nu --/-.Jn lf.nl. houn.werd. (Ze vervolg onraan volg. kol.) ctetsmagnaten. EEN GOEDE WORMPOEDER t.is het goe. Wormpoer Lune., een neuwe en eenge formule, de alle wormen, ook mcroscopsche, n 3 dagen verdrjft,. De kuur het goe.wormmdl LUne. s het ale laxeermdl voor knren IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII De blksem treft n Sf-Romboutsforen te Mechelen Een geweldg onwer brak boven Mechelen los, gepaard gaan met hevge regens en hagelslag. Op het oogenblk dat n St. Rombouts!_erk vespers gngen aang nemen sloeg blksem achter het hoogaltaar kerk bnnen. Een vuurgloed lchte lan^s het gewelf r kerk waar elck.rsche ledng stuk geslagen werd. Vervolgens trok vuurschcht naar n toren en kwam recht tusschen üokken. De torenwaohter Lauwers Anteon en Geeraert, elektreker, de pas het schakelbord verlaten hadn werd.n achterut gestooten en kwamen er met n schrk af. Daarna zocht blksem een weg langs n draad r mnuten, waarop hj verdween. De torenwachter en elektreker waren een weng tot zch zelf gekomen en daaln n trap af. Door n hevgen regen was het water n kerk terecht gekomen en beschadg het een r altaren n, omgang. De kerkpolte Verbeeck stel vast, dat brand op n toren ontstaan was. Hj verwttg n torenwachter en samen klommen zj naar n toren waar elektrsche ledng n brand stond. Zj slaagn er n nog al tameljk vlug het vuur te dooven. De blksem was ook op een tram terecht gekomen op n LÏerschen steenweg, en sloeg al lampen stuk n net hus nr. 3 r Hellngstraat, betrokken door B. Lowjk. Van persoonlke ongevallen wordt geen gewag gemaakt. MtKnnMf nrm Het ongeluk Senator Lnkens We meldn het auto-ongeluk waar VI.-Nat. senator voor Lmburg, heer Lnmans, het slachtoffer werd. In aang oorel men zjn toestand hopeloos. Nare berchten meln, dat toestand het slachtoffer veel verbeterd en net onrustwekkend s. llllllllllllllllmiiiiiiiiimiihiiiiiiiiimiiiiir Geweldge brand te Dson Int spnnerj Loupart, te Dson. brakeen geweldgen brand ut, welke,n korten tjd een groote utbredn? nam* ^co-dat dé bran-dw^-ekorpssn Ververs, Dson en Andrmont een moeljken strjd tegen verslnn -.men moeeten aanbnn. Vjf-] arberswonngen wern ook door. te vlammen aangetast, terwjl dre--.pompers, M. Scüojnbrodt, J. Coln en J. Storm, ernstge verwondngen oplepen. De scha beloopt verschene mlloen frank. IIIIIIMUIIIIIIIIIIIIIIIMIIIHIIUUIIIIIMIIIIH geneenschap n Brusselsche agglomerate nog "éen kwart eeuws l&hgèf al wórn utgebut door elektr* W Jkes Logsch whet VOLK»-«DE TIJD, meent n held dt te htfhgen met vaat t«stellen, dat socalsten TEGEN volmachten waren aan dc banklersregeerlngen Jaspar Renkn dc Broqucvhe Theuns te verleenen en er VOOR to zyn wannee-r ze het goe ver nemen t el utmaken. Wat ecn domme magoge! Welk een poltek voeren klerlkalen ln ecn openbaar lchaam, waar ze u mnrhed zetelen en net utvoeren macht el utmahen? Is het er geen opposte en wantrouwen? Maken we er klerkalen cen zoo magogsch verwjt, als zj dcen tegenover ons. alhoewel dc klerkalen, ut- acr-aard zolx hun magogsche, fanatsche en dogmateke poltek her mndsr renen toe hebben dan antl*- kl_rk_ü2n? _)e socalsten hadn alle renen om tegen volmachten te zjn aan dc bankersscreerngen te verleenen, daar belangen r gemeenschap en vooral r klelne_ klassen er aan veroonn waren; er, wat door dc rampvolle feten s bewezen, ls, dat we geljk hadn. Wj, wj stellen vertrouwen ln onze afgevaardgn, de ln n schoot regeerng zetelen. En aangezen zj bewezen dat volmachten noodzakeljk waren om geldmagnaten n toom te houn en om n ekonomschen toestand te verbeteren, wertelooshed te vermnren en het lot onzer door krss getroffen arbers te herstellen, stemn socalsten volmachten. De-ze houdng s logca zetf. Maar fanateke, blndhed onzen tegenstrevers en behoefte- e* noodwendghed om aan mogagle te moeten doen om zjn lezers te mslen, beletten hem klaar te zen of waarhed te erkennen. Een «zwans». Wj wsten net dat «HET VOLK»- DE TIJD» ook ln staat was «zwans» te verkoopen. Inrdaad! Zoo schrjft het blad n blokletters dat «katholeken altjd bekommerd zjn geweest voor een goed beheer r staafsflnancles-*.. Neen maar, dat ls waarljk te brutaal met voeten kezers te wllen spelen! De opeenvolgen mnsters Fnances zjn steeds klerkalen geweest. t Waren klerkalen de meerrhed r regeerngsploegen utmaakten en ledng er ln hann hadn. t Zjn klerkale mnsters geweest dt met mchulp lberalen en krlsten-mokraten, zulks moeten we toegeven, bj herhalng n frank heboen gekelrd. «Het Volk»-«De Tjd», om Gods wl, wj nemen aan dat gu ln verkezngstjd neg schaamteloozéren durf hebt dan n normale tjn, maar dryt het tolteken toch net te ver!! üw egen volgelngen moeten tenslotte veronrstellen, dat gj «Lotje» getkt zyt». Een vraag ANEKDOTEN Napoleon, groote Napoleon, kezer Napoleon, Napoleon I, Napoleon Bonaparte nu weet ge toch wel, hoop k, wen er sprake s Napoleon s 115 jaar gelen op het eland Snt-He.ena gestorven. Iereen op wereld kent Napoleon. Het was dan ook een verstandge daad wege offceren, de onlang:, n Frankrjk gelast waren met onrvragng r rekruten kweste nuttge statsteken te. maken betreffen n graad ontwkkelng r jonge soldaten enkele vragen betreffen Napoleon te stellen. En wel zg : 1. We was Napoleon? 2. Waar s hj gestorven? 3. Wat heeft hj voor Frankrjk gedaan? Iereen zal daljk erkennen, dat men zeker het recht heeft, rgeljke vragen te stellen aan soldaten. Ze zjn... eenvoudg. Ze zjn... duljk. Ze zjn... praktsch. Ze behooren tot onmsbare soldatenkenns. Antw.: Hj s gestorven n het museum r Invaln te Parjs. 3. Wat heeft hj voor Frankrjk gedaan? Antw.: Hj heeft nemendal voor Frankrjkgedaan....Ik vraag het u : s het net om meljn te hebben met Napoleon? En een anre, de korter s: Ik weet natuurljk net wat er allemaal werd H_ Görng, GÖbbels en Schacht hebben samen n geantwoord. Maar k ken toch het antwoord één r schachten. 1. We was Napoleon? Antwoord : Napoleon s een presnt republek geweest. 2. Waar s hj gestorven? een fameus restaurant Berljn gegeten en f wern door nemand herkend. Onmogeljk, zegt ge? Toch net: Görng had geen unform aan, j. GÖbbels heeft zjn gebenedjd smoel net open gedaan en Schacht betaal rekenng. 1. Ds krlsten-mokraten beweren voorstanrs te zjn.o-urenwerkweek als overgang,: langeren schoolplcht, vervroegng varrpensoen, punten, de door socalsten vóór Jaren wern vooropgesteld als mdl om nljverheldskrslssen en werklooshed tegen te werken. Onze veteraan.--. Ber_and heeft zulks n «LE PEUPÊED - ograjaals ontwkkeld en gaat zelfs verr, n toekomst voorutzlenend dat, -door ontwkkelng het produktewezen, werkdagen nog korter; schoolplcht nog langer,.vervroegng r pensoenen, nog moeten gewjzgd worn. Wat logsch ls. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Veerten houtvlotters ï verdronken r n Zwen {; Veerten houtvlotters, de hun werk naar huls wln terugkeeren, zjn n een meer ln Oost-Zwen verdronken. De mannen. 23 n getal, hadn een bootje over het -nog slechts geelteljk bevroren meer getrokken, ten en open water te bereken..bj het te water laten sloeg boot echter om en slechts negen vlotters konn zch redn. / llllmlllllllllllmllr Gehemznnge msdaad nabj Marselle In een klen ravjn, nabj Marselle, vonn gendarmes het ljk een man de gedood was door revolverkogels. Onmdlljk werd eén onrzoek ngesteld en toen bleek dat het her een msdaad het «mleu, betreft. De vermoor s genaam André Rosco, 31 jaar oud, en wonen te Marselle. Hj was bj het gerecht geen onbeken. Een kaart, welke men op hem vond, vertoon een foto genomen ta 1932 n _e gegens te Avgnon, waar hj opgesloten werd voor defstal met geweld. De polte verhoor een landbouwer, de vertel dat hj s nachts vjf revolverschoten gehoord had. Een auto reed op baan voorbj, maar msdaad schjnt net ta auto voltrokken te zjn. Bosco werd door verschel, ne schoten n het hoofd gedood. «HET NIEUWS VAN DEN DAG» do duvel hebbe zjn zel valt bovenarms op onzen partjgenoot Bertrand. Onze ou kameraad gaat aan t suffen, verkoopt onnoozelheld, en socalsten gaan ut hun oud standpunt: «Veel beloven en weng geven, «Doet zotten n vre leven.. De beloovers zjn wj. De zotten zjn arbers. Van een rgeljk blad komend verwonrt ons zulks net. De mentaltet er staat benen alles, ondanks zjn zeer dep katholek-krsten geloof. Jataar n het kamp tot alleenheerschappj het klerkalsme heeft het zjn opgeleg en aangedu rol te vervullen. Maar wat nken krsten-mokratlsche kranten als «GAZET VAN ANTWERPEN» en «HET VOLK.-.DE TIJD» over polteke opvattngen het ekonomsch vraagstuk? Zoun we wege onze konfraters op cen kort, maar net en klaar antwoord mogen rekenen? Polteke bedregers Dt zjn waarljk klerkale poltekers, welke groepeerng ook zj dcol utmaken. In «GAZETTE VAN GENT» lc n we b. v. dat neuwe voorztter r katholeke krngen, nobele-elman dasprcmont-llnn, onlangs n führer r dlnasos. Jonkheer Jors Van Severen. heeft ontgen, met hem een langdurg onrhoud had, met hem banketteer en hem per auto tot Oosten voer. Steller het artkel gaat nog verr. Omtrent het doel dat ze reke!s nastreven lezen we o, m. laet volgen: «Voor de nobele heeren s Hlter d» Snt Jors, de draak het bolohewlsme zal nervellen en daarom zoun zj voor hun kaste- en persoonljke belangen Belgë naar n Dütschen kant wllen metrekken. «Een de zeloten heeft ook ln den zn reeds op een eersten mnster gewerkt waar hj het kablnetshoofd was. Is het daarom msschen, dat hj bj M. Van Zeeland geplaatat werd? En zoo gaat het verr, steeds bewjzend, dat er tegen n Staat-Belgë wordt gekupt om hem ten val te brengen en onr Dutsche macht te brengen. Onze meenlng ls dat. na verkezngen, het goevernement eens en vooral zal te onrzoeken hebben welke afdoen maatregelen het zal mopten treffen om te vóórkomen dat we voor een staatsaanslag komen te staan, de ons cen Hltlerlaansch Mussollaansch stelsel op n nek werpen. En t s om aan dt gevaar te.ontsnappen, dat verkezngen ons ecn sterke parlementare ploeg moet bezorgen. «LE MATIN» (lb. Antwerpen), spreekt over zelf ontmoetng, de dasprcmont-llnn en Jors Van Severen hadn. Maar bet blad vervolgt dan: «M. du Bua Warnarfe. de op aanran hoogerhand zjn veldtocht tegen Rex laat varen, den hj was begonnen, en na hem, M. Rubbens te Denrmon, hebben verklaard, dat zj het Rexlstsch programma mnstens 90 ten honrd aanvaardn. De 10 p.c. de overbljven zullen net moeljk z_n te verorberen». En wat nog beteekens ls, ls een uttreksel ut een dagboek een abonnent Rex : «De zeljke en geesteljke kontrole Rex, evenals _3jn rchtng n Hjn katholeke rchtng, zjn gewaarborgd door een prester-raadgever». Op dt alles zwjgt Mechelen.. Na, verrekenngen zal het ksel pot met drek worn weggenomen en dan eerst zal ons land door de vule utwasemngen worn verpest. Daarom moet meer dan oot kreet alle eerljke mokraten.en vresgezlnn wezen: Weg met dt gekup bedregers. De B. W. P. moet overwnnen-,.... B- T- Feulleton «Voorut» 155 SINCLAIR LEWIS Een vrouw n Amerka ANN VICKERS WORDT TURKIJES HALVE MAAN VERANDERD IN ZES PIJLEN? Dé sekretarls-generaal r republkensche partj n Turkje heeft megeeld, dat vlag r part. welker symbool gevormd wordt door zes pjlen, offceele vlag n staat worn zal. Men zet hern een begn geleljke opnemng r republkensche partj ln staatsorganlsate Zjn gelaat had de grauwe tnt de alleen ta zekenhuzen en gegenssen voorkomt: Hj perste lppen stjf op elkanr prettge, vrooljke trek vroeger was verdwenen. ZUn haar scheen afgeknauwd te zjn met een botte snoeschaar. Zjn kleeren waren gekreukt. Maar het waren vooral zjn oogen, de haar pjn n. Zj volgn haar overal, haar smeekend om haar lef neen, haar smeekend hem daar te latsn bljven tot hj weer op am zou zjn gekomen. Maar ta haar bütaenste zong het: «Ik zal hem weer beter maken 1 zn lppen en zn oogen en zn hann!. Hj dronk zn hghball alsof het ets verwonrljks was, en mompel : Mjn God In geen jaar heb k zoo ets geproefd! Luster eens Wacht nog mets zeggen! Zj snel naar haar slaapkamer kwam met een paar pantoffels terug, en trok zjn schoenen ut en pantoffels aan. Wel, ze passen! Hoe s dat. Ik heb ze al een jaar gelen gekocht; Barney, Ze hebben al den tjd op je gewacht. Hm. De bedenng s her beter dan ta nor! Hj glmlachte bjna. Even schoot haar met schaamte hernnerng aan haar vroegere vote voor roo stoffen kapten Lafayette Besnck door het hoofd. Zoo hng n het leven alles aaneen. zelfs door mdl sloffen. Zj vergat het echter daljk weer toen ze vroeg: Maar wat s er nu gebeurd, Barney, wat s er toch gebeurd? Wel, je goee vrend, rechter Lndsay Atwell, heeft een handje geholpen, geloof k. Is het heusch? O/dat s heerljk! Maar wat heb k hem dan verkeerd beooreld! Ja. Volkomen. Hj was woordvoerr een kommsse ut.magstratuur, de bj-n goeverneur -s geweest, en daar heeft hj zoo n onkreukbare gespeeld, en zoo zjn best gedaan om n goeverneur te overdonren en hem te verkrjgen dat hj mj levenslang achter trales zou houn, mnstens, dat goeverneur. zeker smoor n.gekregen heeft. Hoe dan ook, hj schonk mj plotselng grate, zonr eêftlg bercht A-oraf. Vanmddag kwam Drekteur ta kleermakerj (k ben een vrj goed jassensnjr tegehwoordlgl) Hj lep te grnnken, en k had hem mn schaar -j_>l n zn ljk kunnen steken: Maarhj ze:,.réchter, ga eens mee haar mn. kantte.*. En daar bracht hj mj op Woogte en let mj mj -verkleen n zjn egen huls, en k was zoo ver- bjsterd, dat n ta n tren zat vóór het egenljk totmj. doordrong dat k * dat k vrj was!-en nu kan k weer op straat loopen! Ik kan ereen aan spreken, wen k wl! Ik kan n een leeszaal komen. Ik kan sgaretten koopen! Ik kan naar jou toe komen! En k kan er nog net bj. Ik zal er wel verschrkkeljk utzen! Maar heelemaal er onr heeft gegenschap me toch net gekregen. Ik kom er wel weer heelemaal bovenop, als je mj wlt helpen... als jj me wlt hebben! Ze ze wat er te zeggen vel. Hj wreef wat aan zjn oogen en zette zjn glas neer, hoewel hj er nog geen ver geelte gedronken had. Daar moet k maar wat zachtjesaan mee doen, geloof k. Ik ben het net meer gewend. O/k heb toch nog ets vergeten. De pers was er op een of anre maner achter gekomen zj het dan té- laat voor avondblan en zoowel aan n achterutgang als vóór stonn verslaggevers op me te wachten. Met een tru over mn goed heeft drekteur me er ut gesmokkeld, als chauffeur een wagen met waschgoed het eenge nuttge dat k n mn leven oot (rêdaan -eb, geloof k. behalve dat k jou heb ontmoet..msar verslae-gevers ktüg s s tefeller achter mll aan als 4e m1 op het spoor komen. Ik zal avond ook no* wel naar Long Mand moeten: maar Ann, mjn Ann, k moest eerst een paar heerljke mnuten bj jou hebben voor k ze te woord sta en haar. En je gaat net! Je bljft her nacht. Neen, weet je... Ze hol naaf- teleloon, wel ten Jaar Jonger, en een heele eeuw vrooljker. Auto-verhuur Inrchtng OSull- Vanf Ik moe* onmdlljk een lmoustae hebben, om mj naar Scarsdale te brengen. Dr. Ann Vlckers, Drektrce Strafnrchtng Tehus en Industreschool Stuyvesant. Voorkomen aan mjn flat- 108ste Straat. Maar onmdlljk. Zj knel opneuw bj hem neer, maar thans was er> geen strakhed meer n haar, en ook net ta hem. Ik heb het Hus n Zeer-pover gekocht, hernner je je nog? Er zjn nog maar dre kamers ngercht, daar gaan we nu naar toe, echt op onze huweljksres. Ik zal eren dag weg moeten, maar k kom terug zoodra k maar even kans ze, en JÜ kunt er bljven tot je verslaggevers wlt ontmoeten... en Mona en mesjes. Is dat goed? Ja! Intusschen kun je je advokaat al het noodge ta or laten brengen, en de kunnen ook verslaggevers wel te woord staan laat ze maar zeggen dat je een zeerels maakt op een jacht, om op je verhaal te komen straf de je zoo onrechtvaardg was opgelegd of een anr praatje voor vaak, leve vent! Ja, Maar moet k mn neuwe moreele leven dan met een leugen begnnen? Preces. Her n famle hebben we n laatsten tjd genoeg martelaarschap gehad. En k heb je nog net eens gekust! En daar h*b k nogal een Jaar lang gedroomd! Het klonk alsof ze het zelf nauweljks kon gelooven.. We zjn msschen behoefte aan kussen te boven.. Asjebleft net! Nu ja, het zou mj ook-net bepaald verwonren als we tot ontkkng kwamen dat door dé- boetedoenng onze lchameljke behoeften nog net geheel eh al vergeesteljkt zjn, O. Ann, k kan het net gelooven het s ets onmogeljks k ben blj,je, en k ben vrj. Ik mag me zelfs bezondgen aan te veel gepraat! Vóór wagen kwam, sloop bj op zjn teenen naar knrkamer, en bleef langen tjd penzend op zjn zoon neerzen, de daar, n dat gempte lcht, zoo vredg, zoo bovenaardsch schoon ën nog door het leven net bevlekt, lag te slapen. Een mal grjs flanellen aapje met een rood kapje op, lag aan het voetenend het kndrledlkantje. Barney kust Mat én gng zachtjes kamer ut, en thans glmlachte hj werkeljk. Nu had Ann moete haar tranen te bedwngen want de. glmlach was het droevgst alles. Onrweg naar Scarsdale held hj voortdurend krampachtg haar hand vast, zelfs wanneer- hj zch naar haar toe boog om haar een kus te geven. Maar zj spraken zonr opwndng. Zj waren zelfs realstsch genoeg om geldkweste te bespreken. Hj had nog wel acht of tenduzend tot zjn beschkkng, en zj vertel hem trotsch, dat zj twse duzend dollar overgespaard had, behalve dat zj n koopprjs het Hus n Zeerbover geelteljk had betaald. We zoun, naar bet Westen kunnen gaan, waar nemand er ets weet, ze ze, endaar een boerrj koopen en er bljven wonen tot je weer tot advokatuur wordt toegelaten, of hoe dat anrs heet. IMInlllllllllllllllllllMIIIIIIMIIIMIIIIII! Ul. Wat wj net wllerj n. tde Hel Dachau* tun Walter Hornung lutgegéven n vertalng door Arberspers te Armsterdam) s het zooveelste boek over mensch-4>nteeren schan Dutsche koncentratêkampen. Wanneer men het vergeljkt met boeken als.veensoldatent en. gegensboeken Tóller, zé men "dat le behanlng vrje menschen n het glorerjk het Integrale Germanendom een geheel programma s. Daar overhaalt men. menschen. men bereneert vraagstukken met stokken, remen, revolvers. Dat wllen wjpet! Wj wllen net datnen e menschen bekeert door hun trommelvles te doorboren, hun beenren n hun ljf te breken, of ze neer te scheten op dè vlucht. Tk ze, Tet bmek Walter Hornung her net bespreken. Het mag volstaan te zeggen, dat.de Hel Dachau* zulken klank heeft waarachtghed, gevuld s zooveel menscheljk leed, dat het verre boven alle polemek utrjst. In dt koncentrdtlekamp ran Dachau zjn het geen Dutschers meer, geen socalsten, of kommunsten, ol krsten mokraten meer. de ljn, maar menschen eenvoudg, menschen de gêgeeseld en naar lchaam en geest vermnkt worn door anre menschen. Ik zal dt boek net beschrjven en er u enkel maar een kort bloemlezng ut samenstelten. Zekere Frner, sekretars»an een vakbond, s zonr vorm proces n het koncentratekamp opgesloten, hj s het de vertelt. Het boek begnt b geljkschakelng:.gsteren zjn er n alle bureaus hakenkrusbann utgeeld, dé. daag moesten omoedaan worn. Al hun bevolen wordt, een pauweveer tn hun achterste te steken, dan doen zet.y Het dochtertje Frner s ook ver weken vastgehoun, en, als het knd vrjgelaten s. smeekt hét: «Moer, als var vrj komt. dan moeten wö het land uaaar. Ergens heen, waar menschen net zoo gemeen zjn.» In het *am_ zelf overkomt gegenen d.kwls cen machteloos wraakgevoel bj het zen wreedhen:.zou het net beter zjn, dacht Frner, de beesten het geweer ul hand te rukken en ze neer te scheten...?* Op hladzü S4 vnn wj beschreven hoe gegenen verhoord worn:. *Het verhoor gesched door net ranselkommando... Het hoofd l lnment werd n een wollen kt* gewkkeld. Daarna sloegen S.S.- mannen slachtoffers atolvelen met. een bvllepees o/ met een lat: We martelng heeft doorstaan en vermnkt terug.verschjnt bj zh* kameran, moh op alle vragen atu woorn Hat. hj ladr gemlen s. Hetgeen dan groot vermaox "eeft. aan rechters... Een Joodsrn koopman ut Neurenberg leef na *«.verhoor» nog twee dagen. «He doen oern n verzeael doodksten aan hun famle toegezonn met het U*- r"kkeke verbod ksten te npen**. Dat s het, wat wj net wllen.

3 ,, - y - -,.,:,-;,.- -.:,-. /-- -(-T: --;,-,. >,-,. CëTt socale poltek: De "zesten-veertg-zesfg,, o( stjgng r koopkracht (Ze begn blz. 1) Reeds werd schoolplcht voor een aantal arbersknren veerten tot zesten jaar verlengd. Re heelt socalstsche mnster Arbela Delattre let begnsel veerlsurenweek voor ce damantndustne n een beslut vastgele_d. Dat s slechts het begn een groote taa_ ne ons te wachten slaat. De socale poltek regeerüu morgen moet veraer worn beheersen door ae zorg om koopkracht massa e verhooeen en om meer welvaart aah neel ons yok e senenken. De koopkracnt moet wj.cén verhoogd.. Veel benoeuen waarop eenïeaer - aanspraa_ kan maker, oljve- n huage omstand:gnen onvoldaan. In het ljvg boekel dat door het Bureau voor öocae _-ude. werd gevld, aan utvoerng het Plan n Arbed, woroen ennee vaa ae benoeften opgesomd geznnen zon n ons land.leent gehusvest. Voor de gezm-n zoun gezon en aegeljk ngencme wonngen moeten worn geoouwd. Men neemt aan dat er mnstens lu.uuu krotwonngen door betere wonngen moeten worn vergen. _.e aroe:- aers moeten een hooger Dedrag kunne. besten aan het huren en aan he: nrchten een geljke woon - legenhed. De nwoners gemeenten ons land b.scnkken over geen drnkoaar-vaterledng. De meeste arbersgeznnen kunnen geen voldoen brandstof koopen om m n wnter behoorljk hup. wong te verwarmen. De nelft hunner hebben slechts voldoen mdlen om een kamer, meestal keuken, te verwarmen. De meeste arbersgeznnen ztten dus s wnters n eén enkel vertrek opeengepakt. De meeste slaapkamers worn net verwarmd, wat raelge gevolgen heeft vjor gezondhed. De helft vertrekken r arberswonngen kunnen s avonds net worn verloht. In onze eeuw elektrctet, moeten 11.4 t.h r aroers zch nog tevren stelle.! met petroleumlampen, omdat elektrctelt te duur s. De mome elektrsche hushoudartkelen, als strük.-.-.s, waschma-hnes, fornuzen, stofzugers, enz. worn door onze arbersvrouwen beschouwd als luxeartkelen, waaraan met valt te nken. Er zjn 25 tot 30 t.h. bedn te kort. De gezon knren moeten bj zeke, mesjes bj jonpens slapen. Vele arbersknren moeten z;oh met één ken tevren stellen. Sommge beschkken net eens over lakens. Anren hebben slechts één laken. De drevern Belgsche geznnen beschkken net over een" badkamer. De meeste hel* en met eens een badkup. De meubleerng staat benen jüles. In meeste famles heeft men net meer dan één kast Aan stoelen en tafels heeft men just het hoogst noodge. Ut een ernstg onrzoek s gebleken dat het grootste aantal vrouwen net over meest gebrukeljke hushoudvoorwc-pen beschkken. De arbers hebben geen voldoen hoeveelhed lnnen en kleeren. Sommge hebben net meer dan t*wb.pa«j.kousen.ets twee «Temn öt gegevens, de kommsse voor begrootng r arbersgeznnen, ngesteld door het I Bureau voor socale studën, heeft verzameld, bljkt da} er n ons land ontbreken: 1, kasten; ,TOO ;badkupe* twee mlloen waschplaatsen; twee mlloen lavabos; 45 mlloen teüóren; zes mlloen paar lakens, hetzj 33 mlloen verkantmeter ljnwaad handdoeken; 10 mlloen paftr schoenen; 6 mlloen schorten. En dat zyn slechts gegevens voor enkele artkelen de er n elk gezn noodg zjn. Men zou nog rekenng moeten houn met allerle anre meubelen, hushoudartkelen, lnnen enz. Daarbj dent nóg opgemerkt dat voedng ons volk veel te wenschen overlaat. Vele arbersgeznnen zjn net n staat zch behoorllk te voen. Om zch slechts het hoogstnoodge te voorzen, zoun ru IIIII II 111 r r t r ] HET NIEUWSTE KAPSEL Korte en lange haarkrullcn Ize laatste: «anglalses» genoemd) vormen karaktersteken neuwste coffures DIT VILTEN HOEDJE tood kleur en gegarneerd met otlge koordjes, s typsch voor - e hudge mo - arbers 50 t.h. meer moeten verdenen dan thans. Maar anre behoeften zoun nos moeten worn voldaan of, als zj r.oc net bestaan, zoun zj moeten geschapen worn. Elk gezn zou over zjn bblotheek, zjn radotoestel en zjn ramofoo:. moeten beschkken. Er zoun meer fetsen en sportartkelen n net bezt moeten zjn massa. Elkeen zou elke week mnstens eenmaal na.r boskoop of naar n schouwburg moeten kunnen gaan en elk jaar mnstens een res moeten kunnen onrnemen. Ut dt alles bljkt dat arbersklasse ons land nog op verre na net kan voldoen aan haar rechtmatge behoeften en aan behoeften de zj n fete zou moeten hebben. Zj kan zch dan ook net as voldaan beschouwen met a.npassns r loonen bj verhoogng het nxcjfer r klenhanlsprjzen. Het vraagstuk het groote,- aane r arbers n wnsten, met anre woorn, stjgng r koopkracht, dent opgelost. Utope, zal men zekere zj doen opmerken. Wj antwoorn dat men tenslotte een oplossng moet vnn voor dat vraagstuk. De toekomstmo.eukher. onze ndustre zjn er aan verbonn. Om neuw leven aan ons bedrjfsleven n te blazen, meet men bnnenlandsche markt utbren. Nu. utbredng bnnenlandsche markt hangt af verhoogï r koopkracht massa en staat n nauw verband met v. Jzgng een el onze produkte Maar als men de lever wr. ag voor ons land wl oplossen, moet men zch n eerste plaats laten len door noodzakeljkhed om produkte bj het verbruk aan te passen, en net anrsom. Dat beteekent dat heel tkononv. sche struktujr ons land ten denste moet staan verbrukers, dat menscheljke of socale faktor overwegend moet z jn. Kortom, men moet bepa.ld afbre ken met vergssng het verle n, waarbj socale faktor aan zoogenaam ekonomsche wetten werd onrworpen. De vergssng heeft ons n slop ekonomsche krss ep.racht. Wj wllen ut slop geraken door het socalstsch programma, door het Plan n Arbed. OSCAR DE SWAEP IMIMMIIIIIIIIIIMMMIMMIMMMMIMMMMMII De wrjvng tusschen Schuschngg, Fey r Sfarhemberg Het Dutsche neuwsbureau verneemt ut- betrouwbare bron, dat by bondskanseler dr. Sohuschngg een besprekng s gehouh tusschen verschene aanvoerrs n Hemschutz.en n I_ehè^lJW!»fc:-»_j-!rkanseer Starhemberg zou net.aan besprekngen hebben elgenomen. Naar verludt zou Sohuschngg be partjen verwjten gedaan hebben over hun optren, waarbj hj hen vermaan n weg tot elkanr te zoeken, met achterutstellng alle persoonljke belangen. De.aanvoerrs zoun n dt opzcht toezeggngen hebben gedaan. Men verwacht, dat regeerng zal trachten n krng hetvarlandsche front ut te bren en te versterken, tenen op ze wjze tegenstellngen op te heffen. Naar Reuter nog meldt, heeft oudmnster Pey getracht n een verklarenn bref aan n bondskanseler Schuschngg, verantwoorljkhed zch af te schuven. De korresponnt Tmes te Weenen meldt: Starhemberg begaf zch Zondag zelf naar,het hoofdbureau polte om er op aan te drngen dat Hemwehrlen, de waren aangehoun wegens pogngen om n optocht n Prehetsbund te verstoren, ta vrjhed zoun worn gesteld, hetgeen gesched. De zaak s natuurljk Maandag n n kabnetsraad besproken. De Helmwehr voelt dat er akte gevoerd wordt om haar nvloed te vermnren en drngt daarom aan op ontslag haar vjann n regeerng, Dobretsberger, mnster socale zaken, en Strobl, mnster landbouw, terwjl zj wenscht, dat Starhemberg portefeulle oorlog zal krjgen. Schuschngg moet n d:_ kabnetsraad hebben verklaard, dat Oostenrjk zch geen onrlnge twsten ta regeerng kan permtteeren en dat beslssng te zer zake berust bj -presnt Mklas, de op het oogenblk wjzgngen ta regeerng schjnt te overwegen. Naar men ut Weenen verneemt, heeft prns Starhemberg, ler - Helmwehr, zch heelemaal gesoldarseerd met majoor Pey. Zjnerzjds heeft majoor Pey, de uterst popular gebleven s bj Weensche Hehnwehren, bj bondskanseler Schuschngg protest aangsteekend tegen houdng prns Starhemberg. De toestand s gespannen, um Vreeseljke wraak eener jaloersche Zweedsche Te Gothenburg heeft een weduwe mdlbaren leeftjd, ut Jaloerschhed omdat haar jeugdge mnnaar de zch met een.jong mesje had verloofd, zch met twntg lter benzne begoten en bj het afsched haar mnnaar zchzelf r. brand gestoken- Toen zj als een fakkel brand «om. hels» zy n Jongen man zoo stevg dat ook,hj n brand raakte. De vrouw verkool totaal en Jonge man lep zware brandwonn op. De wonng weduwe, waar het drama zch afspeel, werd grootenels n asch gelegd. 111 r f 11 u f j M j 111# Drama r dronkenschap n Frankrjk Te Courson (Pr.) heeft 6-Jarge schoenmaker Samer zch met züh vrouw, bedronken en haar dan gewurgd. Daarna sneed hj zch polsars over. Geburen vonn het ljk r vrouw en daarnaast n bebloer moornaar. Deze werd n zeer benkeljken toestand naar het gasthus gevoerd* 3 - Voorut, 14 Me 1936 De BrhcMtalaansche spannng neemt toe H*ET NASPEL VAN ABESSINIES NEDERLAAG Ten en utwjkng Abessjnsche vluchtelngen tegen te gaan, wern Engelsche posten op grens Kenya met kolonale troepen bezet SCHERPE TOON DER ENGELSCHE PERS In meeste Engelsche polteke krngen, verklaart men. ten overstaan Mussolns dregementen, dat Engeland het hoofd net n n schoot zal leggen. Dt ledt natuurljk tot een verscherpng Brtsch-Italaansche spannng. De «Manchester Guardan» schrut dat nden men te Rome hoopte n Volkenbond door zulke mdlen (het vertrek ut Genève) n schrk op het ljf te jagen, men wel eens ctn tegeuovergesteln utslag zou kunnen bereken. Al lnksche blan verheugen zch n het vertrek Italanen ut Genève. Zoowel «News Chroncle.-* als «Daly Herald - * schrjven dat men thans den feteljken toestand moet bekrachtgen.door het utdrjve. Italë ut n Volkenbond, wat overgens reeds lang had mueten s> beuren. Alleen uterst-recht-sche blan eschen opheffng yan sanktes. De gematg blan, waaronr «Tmes» komen op voor n mdnweg: het handhaven d? hudsce sanktes. Het ware een dwaashed, OD het oogenblk dat wereld tegenover neuwe vraagstukken komt te staan, sanktes, welke ondanks a.les toch een zekere utwerkng hebben, "op le heffen. Kenschetsend s verklarng n Zud-Afrkaansc-hen eerste-mnster Hertzog: De sanktes moeten gehandhaafd worn, al was het geduren jaren. In laatsten aanleg kan geen land aau een langdurge ekonomsche drukkng weerstaan. DE KNECHT WENSCHT ZIJN MEESTER GELUK Onrk3nseler prns Starhemberg. aanvoerr H^matschutz. heeft Mussoln een telegram gestuurd om hem geluk te wenschen met overwnnng Italë n Abessnë. EEN ITALIAANSCHE ONBESCHAAMDHEID! Naar het Stefan-agentschao ut Adds Abeba verneemt, zou ut een onrzoek ngesteld door Italaansohe overhen, gebleken zjn dat negus zelf, schrl Leljk, het bevel zou heoben gegeven Adds Abeba to verwoesten voor aankomst Italanen. (I!J Ook goeren Europeanen moesten verwoest worn. Dt zou, volgens het oïc,use agentschap, verklarng zjn het fet dat talrjke polteagenten en soldaten kezerljke ljfwacht plunrngen elnamen. aan EEN NOORSCH OORDEEL De Noorsche mnster butenlandsche zaken, Kcht, heet als zjn meenn<-; te kennen gegeven, dat volgens hem verdagng het Abcssnsche vraagstuk moet worn beschouwd als een voorteeken onrhanlngen met Italë. Tegen neuwe bjeenkomst n Volkenbondsraad, zal men pogen.<m regelng te ontwerpen, de tevens dcor n Volkenbond en door Italë kan aanvaard worn, of zooals sommge*, het utdrukken «het opheffen sanktes door Italë doen betalen». Ik ben er net zoo zeker, verklaar Koht, dat dt ^oerte weg <s. Er zjn nrdaad maar twe wegen: of het verscherpen pq/ktes, om n wl n Volkenbond op te drngen, of het opheffen v.n sanktes. Met- halve sanktes de thans n voege zjn, zal nets worn berekt. IMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIlllllllllllllllllllIIIIIIMIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIMIIIMIIIIIIIIlMIMIIMIIIIIIMIIIII Amerkas burgemeesters net naar Berljn KONGRES VAN r GEMEENTEBESTUREN IN NAZI-DUITSCHLAND MISPLAATST De konferente burgemeesters n Vereeng Staten heeft, zooals we reeds meldn, gewegerd el te nemen aan het nternatonale kóngtes gemeentebesturen, dat a, Jun. a.s. te Berljn en Munchen zal w,ptn, gehoun. Deze wegerng wordt, tot utdrukkng gebracht n een bref n burgemeester New York, La Guarda, de presnt s burgemeestersorgansate. In dt schrjven verklaart La Guarda, o.m., dat het tameljk paradgkaal (tegenstrjdg) schjnt, nden gemeentebesturen bjeenkomen voor besprekngen over plaatseljk" zelfbestuur n een land, waar alle gemeenteljk zelfbestuur s vernetgd. Men acht het net waarschjnljk, dat het mnstere Butenlandsche Zaken, dat La Guarda het verzoek heeft gekregen het beslut ter kenns rjksregeerng te brengen, n letterljken tekst n bref zal meelen, doch dat men er voorkeur aan zal hechten, dplomateke taal te gebruken. IIMMIMIMMMIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIÜMMIII De Araberen bren hun antjoodsche akte buten Palestna ut HET PROCES WESEMANN ter sprake n het Engelsche Lagerhus De kweste r relates, de volgens kabour-afgevaardgn Arthur Henrson en mss Helen Wlknson zoun hebben bestaan tusschen Wesemann (n. ontvoerr Jacob) en het Dutsche gezantschap te Lonn, was het onrwerp vragen-n het Engelsche Lagerhus. Henrson verzeker, dat Wesemann dkwjls met prns Bsmarck, n gezantschapsraad r ambassa, gedachten had ge- ws.eld en 5tel~*fealdwn vraag, of hü met betrekkng hertoe een verklarng had af te leggen. Mss Wlknson maakte zelf opmerkng en vroeg n mnster Bnnenlandsche Zaken of Jj het gsen tjd vond zch tezg te houn met dt msbruk dplomateke voorrechten. Baldwh antwoord slechts, dat hü het volledg rapport aangaan het proces te" Bazel offceele zü wl afwachten en weger een verklarng af te leggen op grond zün eenge nformatebron, n.1. persberchtep. In nzeldfen,geest was het antwoord n onrstaatssekretars Bnnenlandsche Zaken gesteld. III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1IIIIIIII1IIIIM1IIMIII Quroga vormt het neuwe Spaansche kabnet Casares Quroga* heeft het Spaansche kabnet, samengesteld. De eerste-mnster s tevens mnster oorlog. Barca bl.jft mnster butenlandsche zaken.. Het neuwe kabnet zal daag voor Cortes verschjnen. Ondanks het ultmatum Araberen, heeft Brtsche hooge kommssars het «Joodsche Plan, goedgekeurd en verklaard dat hj het aan tlllllmmuiiiillllhiiiiiiiiiiiilllll llllllll tal nwljkngsvergunnngen voor Jon zou vaststellen. De sfakngsbewe» De Araberen gaan echter voort met hun ant-joodsche propaganda, ook gng n Grekenland buten Palestna, nameljk t. Egypte, Syrë, Iran, waar M>hamedanen verzocht worn Jon te boykottengemeene stakng afgekondgd Is. Ut Athene wordt gemeld, dat al Sert het begn onlusten De openbare densten bljven norhadn zeshonrd aanhoudngen maal (?) werken.-de blan trachten 1 te verschjnen. De toestand te Jeruzalem Beperkte staat beleg te Jaffa ARABIEREN ZIJN VAST BESLOTEN STAKINJG VOORT TE ZETTEN Aangezen te Jaffa weer Incnten zün voorgekomen, s opneuw beperkte staat beleg afgefeendgd. Ds groot-moeft Jeruzalem heeft verklaard, dat Araberen vastbesloten zyn.stakng voort te zetten, totdat al hun eschen zün ngewllgd. De Brtsche hooge kommssars Wauchope heeft megeeld, dat garnzoenen n Palestna zün versterkt met-een bataljon nfantere, een kompagne lchte tanks en eenge pantserautos. BÜ onlusten r afgeloopen weken s gebleken, dat troepen een grooter bewegelükhed moeten hebben. De hooge kommssars verklaar nogmaals, dat hü vastbesloten s elke neuwe pogng tot het verwekken onlusten drekt te onrdrukken. Ut Lonn wordt gemeld, dat het Brtsche kabnet n toestand n Palestna gerumen tüd heeft besproken. Volgens «Tmes» heeft hooge kommssars regeerng verzekerng ontgen, dat hü alle hulp zal krügen, welke voor handhavng r or noodg s. Japans vloofplannen Japan schjnt vaster dan oot besloten te zj. een oorlogsvloot te bouwen, welker omg zch met de vloten r Vereeng Staten en Engeland kan meten. In zen zn let admraal Nagano, d3 ler r Japansche legate op Lonnsche vlootkonferente, zch althans n zjn rapport voor n Landdag ut, doch hj voeg er aan toe, dat het Japan er net om te doen s, geljkhed n alle kategoreën met V.S. te bereken. In dt verband wordt opgemerkt, dat Japan wel meer krusers, torpedojagers en dukbooten zal bouwen dan het n het vlootverdrag Washngton s toegestaan, doch dat het door zjn geograsche lggng het bouwen llneschepen kan afzen. IIIIMIjlMllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllnnMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIrllllllllllllMIIIIIHIIIIIIIIIIMIIIIMIIHIIMIIIIl Om te heen TRAINING VOOR DE GROOTE ONTMOETING Bnnenkort gaan twee beroem bokskampoenen, Amerkaan Joe Lous en dc Dutscher Max Schmelng, te New-York om n wereldttel vechten.. Intusschen tranen be zch duchtg. Onze fotos toonen hoe Schmelng llnks) zch preces op zelf wjze als Joe Lous (rechts), net houthakken n vorm houdt ::!lm!- De Rex-sführer Degrelle verooreld De behanlng r processen de legen Leon Degrelle zjn ngespannen gaan steeds voort. - Woensdag moest, voor rechtbank eersten aanleg te Antwerpen, het proces voorkomen, dat djor Staatsnnster. Van Cauwelaert s ngesdannen tegen Leon Degrelle, wegens eerrooven artkels. Het proces zal echter net voorkomen daar partjen akkoord b.ken om het te verdagen tot n Jun, waasohjnljk tot 3 Jun, t.t.z. tot na verkezngen. Voor twee burgerljke kamer te Brussel s een utspraak geveld n het proces, ngespannen do. n h. Burlet, gewezen katholek kamerld te Njvel, tegen n h. Degrelle. De aanlegger vroeg frank schavergoedng wegens het.asterllt karakter een artkel verschenen I «Rex». De rechtbank, n haar b.s.ut, heeft zaak. verschllen standpunten bekeken en gewezen D- het fet, dat h. Burlet, de een openbaar mandaat bekleed, be-heeroer werd een kolenmjn terwjl hj slechts 200 aanelen op meer dan aanelen bezat. Meer dan helft zer aanelen behoorn toe aan n h. Ph. (Pllps-fnancer). Hern kan men een ve.band ontkken tusschen poltek en fnancën en h. Burlet moest tevens weten, dat Ph. stjds wegens valsenhed n geschrfte door esn arrest het beroepshof te Brussel verooreld werd cn dat ze veroorelng n verschene blan verscheen. De verweerr heeft ook laten olfken dat hj het bewjs wl leveren aantjgng dat h. Burlet n frank ontgen heeft n h. Phlps, voor zjn keskampagne. Dt mag dus een ernstge onvoorzchtghed wege een parlementar genoemd worn. De rechtbank verklaart d.n ook dat h. Degrelle zjn recht net te buten s gegaan en het verband tusschen poltek en fnancën het utschjnen. Nochtans als hj beweert, dat h. Burlet heeft elgenomen aan plunrng het spoorvezen, door n h. Ph. als beheerr eel kolenmjn, s dt lasterend en nael berokken. Bjgevolg wordt h. D.grelle verooreld tot frank schavergoadng aan n h. Burlet en afkondgng dt vonns n het weekblad «B.SX» en ver anre Belgsche dagblan, naar keuze n verweerr en tot een beloop fr Voor anre feten, wordt Burlet afgewezen. IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Het verloop r werklooshed n het grensarbersgebed Tusschen 6 Aprl et 4 Me 1936 was achterutgang s:.-werklooshed n hït grsnsarbersgebf-d als volgt ; lste weck : werkloozen;* 2 week : werkloozen; 3 weck : werkloosen; 4 week : werkloozen;;.....: Het gemdl---voor* ze ver weken s SefclTrt^e^maand Maart 1936 nam hetgetal werkloozen af met 1135 eenhen, hetzj-mst 10.8 t.h. In hst Zun dar provnce, Moeskroen-Kortryk-Meenen, slonk werklooshed 7660 eenhed j 3n ln Maart, tot 6921 eextüen nvaprl, hetzj een vermnrng 739 of 9.65 t.h. Als wj vergeljken met ha-t aantal werkloozen n Aprl 1935, dat alsdan n het zelf gewest bedroeg, stellen wu een vermnrng vast 43.4 t_h. Onr ekonomsch oogpunt verschlt het noorn r grensarbersstreek geheel en al het Zun. De landbouwstreek het Veumsche en het Iepersche kan net onr hetzelf lcht beschouwd worn als sem-ndustreele vlasstreek vah benoorn Lee on het ndustreele gebed bezun ze rver. Het Kortryksche met zjn egen ndustre en het Mosskroensche dat vooral Fransehe. ndustre werkkracht bedent, zjn duljk te onr sche n. Het s dan ook nuttg toestand r grensarbersstreek per. gewest te ontlen. Volgen.tabel geeft ons r r 111 f 111 een.wp 7trla voor het, zomersekopn een serljk kleedje c,1 moo batlkostuum of een aaraktsch snorteolme vprvaarrl?c wl. koone onmdllk een exemlaar rt* aararhl rpklp,.e pn eïhllbtr-.- arave «OM TE BREIEN * Tlentnllrn mollen VB- allprl. aard* All* nnori«re nllrhtlnaren er aandudngen. Ty verkrjgen bl verkoopers en ln al dc dagbladhusjes. PRIJS: 6 FRANK TVTon kan lft nummer ook rechtstreeks bpstrllpn rortr hovens<aan som op te sturen n postzeeels of tp storten on oostrh^krekenlng nr Het Lcht». Snt Pletcrsnlenvstraat. te Gent. kjk op ntenstet en achterutgang r werklooshed ln verschllen gewesten n laatste maand. Veurne Boesela re leper Kortrjk Moeskroen o te A_j: G79 ave; 1 = 1 Is* S3 S,S_ «-J l* 1 = -> 17,3 16,2 12, t>,3 lllllllllllllll II MM Illllll IIIII IIIII Flaal r Natonale Bank n Amerka, overvallen Vüf met machnegewereen gewapen mannen hebben een oyerval ge-leeg-d óp fet fllgafvatr "Natonale Bank te Pnebush (New York) just tegen slutngstjd. De gangsters namen een but mee ongeveer dollar «klen» bankpapör., Op zfjn geheel beschouwd s achterutgang r werklooshed aanmoedgend. Ut bovenstaan tabel bljkt nochtans onmldlljk dat n het Moeskroensche het vraagstuk zch scherper-..telt «dan n., bet overge r grepsarbejjer^,- Iereen zet noodzakeljkhed n dat njverhen n ze streek zch vestgen moeten. Om dt te verwezenljken zou het. volstaan streek ut te rusten op" gebed verbndngswegen, landwegenen waterwegen en op ekonomsch..gebed, kaptaal en banken. De aanwezghed een overvloedge, beróepsbekwame arbedskracht zou n -. bloe zer njverhen verzekeren. De regeerngskommssars voor grensarbersstreek heeft dan ook mét recht een zeer getalleer stude aan ze streek gewjd. CIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIU De jacht op kdnappers n Amerka Zooals we reeds meldn, werd te Glendale, n Kalfornë, het laatste ld r gangster-ben Alvn Karps, nameljk Thomas Robnson, gearresteerd. Hj werd o.a. gezocht wegens ontvoerng Mej. Alls Stoll. Zoo zjn dus onvermoe pogngen bondspoltte om msdadgersgl ln Vereeng Staten ut te roeen, met een neuw sukses bekroond geworn. N02: net zoo lang gelen kon arrestate worn meegeeld Alvn Karps, de twjfelachtge eer genoot als «staat-- vjand nr. 1. te worn betteld. Korten tjd daarna kon hand WON n gelegd op Wllam Mahan, de men na Karps als n gevaaryksten msdadger n Vereeng Staten beschouw. En nu kon Ed-ar Hoover. ler r krmneele afelng ds bóndspolte, het befaam korps r «G.-mannen, ook het laatste benld onschaljk maken, t Robnson zal thans per vlegtug naar Lousvlle worn overgebracht om met Mej. Alls Stoll te worn gekorfronteerd. De beruchte msdadger zou wel we-, gens ze ontvoerng tot n dood of tot zestg jaar gegensstraf kunnen verooreld worn. MMMIMIIÜIIIIaMIIMIMMIIIIIMIIÜMMIMMIMIIIIIIIIMIIIIIIIMMIMIMIIIMIIIMIIIIIIIIMIII I» GROOTE WERKEN TE ZEEBRUGGE.. Op dt oogenblk worn groote werke utgevoerd aan sluzen san bnnenlaven en het Zeekanaal dat ledt naar Brugge. Neuwe groote slusuren worn er door mdl een groote kraan geplaatst. De scheepvaart s er voor enkele dagen door belemmerd.. J

4 <J -.VoqruJ, J4 Me 1936, SPORT* ECHO.Telefoon: ljnen - TIJDENS DEN EERSTEN RUSTDAG IN DE RONDE VAN SPANJE pe renners vernuken zch: Jef Huts speelt her paardje. Fons : : Schepers en^taf Deloor ztten vooraan op kar (L.) (IIIIMÏllUllllllfMlIIIIIHIIIIIMIIIIUIIIIIIIIIIIHIIlllIHIIlllllll Belgsche ploeg volledg v. Ron wan f rankruh Juul Lowe lste ^e^fye Zooals men weet s gster Woensdagavond het selektlekomtet n B. W.: B. te Brussel samengekomen om er over*te.gaan.tot het.aanvullen of.-, volledgen r Belgsche ploeg voor e.k. Róh Frankrjk., Bovenden zoun aanwlfzt.. Ingen Neuvlle en Alb. Hendrekx thans nog eens n overwegng worn Eenomen. De utslag de bleenkomst ludt: " De zeven vroeger aangewezen renners bljven behoun. Knt, Wernckx en V$n Overberghe zullen pïoeg volledgén. Jüul Lowe wordt le reserve. We zullen nu net deper zaak Ingaan maar kunnen ons net weerhoun onze verontwaardgng te betuleen omtrent het negeeren Juul Lowe. En hermee zal algeheele Belssche sportmassa het ongetwjfeld eens zjn. omdat zs zch zoo goed hernnert wat genoegen ze aan n stoeren Krushoutemnaar beleef, toen hj verlen laar n de Groote- Ron but.er en er schtterend reed. Bracht hj net het bewjs een volslagen, een geboren Ronman te zjn? De longen treft thans zn beloonlne. En dat ht door ongelukken achtervolgd nog net kon bewjzen dat hj weer paraat staat voor Ron, hebben de rfeeren té Brussel net eens n acht wllen nemen. Beseffen ze dan net dat J. Lowe een beroepsrenner ls. bovenden sretuwd s. en omz.--_g.ns maar alleen n «Ron» zjn brood kan verdenen?,*., Neen, het ncseeren J. Lowe kan plet anrs dan algemeene vexontwaard^tn-ï. verwekken. Zeher nu samenstellng r ploeg: Roman Maes ÊeUcen Vervaecke Sylveer Maes Gustaaf Danne.élu Elo Mculfnbemh Francos Neuvlle ;. -Alb. Hendrekx. Marcel Knt Robert Wernckx Cyrel Van Overberghe En ook voor Zwtserland Tjns zelf bjeenkomst wern ook acht renners aangewezen de el mmamf- HarryWébersfèpfHeuranl J. Preyszel Roofhoofd k.-o. E Het eerste optren n overwnanar r zwaargewchtkompette Harry Weber had «s massa r trakslefhebbers naar het Rubenspales te Antwerpen, gelokt. Hun verwachtngen wern- net beschaamd. Weer heeft hj, met ware mokerslagen, zjn tegenstrever overwonnen, alvorens ze gelegenhed kreeg tegenstand te ben. Een fet ls zeker, Weber klopt geweldg, valt hu nog af te wachten of hj OOK «nkasseeren* kan. Ook Preys junor, de Machtens k. o. «tte,- werd met neuwsgerghed verwacht. Vooraf had zjn oure broer reeds heel wat- spel gegeven, aan n nochtans knappen en kundger. Ant. Aerts challenger voor n Belgschen ttel,de Antwerpenaar endg eerr vermoed, al let zjn overwnnng op punten geen twjfel. - Preys Junor zelf kon Roothooft, fjne schermer de echter totaal ontredrdwerd, door ; een paar har knockputs ^-"Zaterdag: Werd hj nog te Oosten door Barbary gestopt ook neervellen- Na zjn knock-out overwnnng, op Machtens krjgt Preys junor ln, elk geval een prachtg rekord. - De" technsche utslagen:, tlefhebb... 2 x 4 mn.: COEOKELKOORN (Pugllst, 58 kg.) en REGNIER (Sportng, 57 kg.) werken onbeslst. LAUREYS (Sportng, 62 kg.) wnnaar roet punten Cooman (Pugllst, e-kg.j:- Beroepsboksers: 8x3 mn.: A-sRTS ANTJ (Merxem, 62 kg.) wnnaar met punten Preys senor (Doornk; 62 kg.)v 10 x 3 mn.: HARRY WEBER (EsthoneT, 86 kg.) dwngt Meurant (Anrlues, 83 kg.) tot opgave h 3e hernemln... 3, PREYS (Doornk, 58 kg.) Roothooft (Antwerpen, 58 tkg.) ln dé 7e hernemng,,4 x 3 mn.: DE RUYTERE (Brasschaet, 85 wnnaar Drlessens (Antwerpen 87 kg.) door opgave ln 2e hernemng F. S. zullen utmaken Belg-.chs. ;plc-eg ln Ron Zwtserland de 20 tot 27 Jun verren wordt.. Deze acht renners noemen: E. DECROIX: ALB. BEKAERT;. PR. ADAM: J. COELAERT; G. DELOOR; PH. DEMEERSMAK; E. BR.NEAU; E. VISSERS. Terecht zal men zch afvragen, waj ln de ploeg een. Coolsert. Bruneau èrv anre Vssers wel mogen verrchten. We veronrstellen dat men te Brussel op dt ooeenbllk,namen, vergeten was cen Frans Bonduel, Jef Moerenhout, Brackeveldt, Noël Declercq en anren. Geen twjfel dus of ook de ploeg zal om zekere aangewezen renners groot protest utlokken bj sportmleus OP DEN UITKIJK!... Reeds Italanen voor n "Tour., Ook D Paco en Ross aangeworven Dageljks wordt thans elnemersljst voor e.k. Ron Prankrrjk een of meer eenhen rvjker. Naar we ln «lauto»:, het Inrchtend blad lezen, hebben hu ook Italanen D Paco en Ross hun kontrakt geteekend. Men voegt er aan toe dat ze ofwel el zullen utmaken een «echte» Italaansche ploeg, de slechts kan starten Ingeval sanktes ( pólteken aard) worn opgeheven, ofwel een Dloeg Italanen de In Frankrjk hun vérbljf houn. Herut" moeen wè verstaan dat er toch een Italaansche ploeg aan n start zal komen. De enemersljst De offceele dselhemerslljst zet ér thans ut als vol»t: AS6EN «A» Belgen. R. Mfes, F. Vervaecke..8. Maes. Meulenbergh, Danneels, Hendrekx, Neuvlle. Franschen. A. Magne. Le Greves, Archambaud, Cogan, Speeher, Mthouard. -. ft-ww a+*04 *..+»*c.n Italanen. : Dl Paco. Ross.. ASSEN «B» Luxemburgers. rf A, Mersch, M. Clemens. -. Hollanrs. AI. Schenl, Ant. Schenl. (\ Yougoslaven. R. Tket, S. IJuble, S. Grgac, D. Davdove. _,. Dl-Paco en Rof-M maken ook el ut ploeg r Italanen de n Frankrjk verbljven om Zaterdaa: e.k. n Ron vah Italë te starten. Had men Zondag jongstlen geen schokken gebeurtens vayy.nterhatonaal formaat, toch kon nu oofc teel net gezegd worn dat sportagenda bepaald onbelangrjk was. In Belgë onr meer leef men daaromtrent op algeheele hoogspannng om het besluttr Rondc» en zulks afwezghed groote welervettes, zooals Roman en Sylveer Maes, Dêcaluwé, Danneels, Rebry, Fclcten.Vervaecke, Hürdquest, Meulenpergh en des meer, ten spjt. Ook n Frankrjk was het gems aan een grooten klasseker allermnst aard om wlelerenthoeslasten te ontstemmen, daar waar nu nteresse gewekt werd voor dc zooveel regonale wedstrjn cn dan nog met voorname butenlandsche elnemng a.u.b. -* waarbj s te mêèr toeschouwers konn betrokken zjn. DE FRANSCHE KWEEKSCHOOL Nog net zoo heel lang gelen was er U Fransohe sportmleus - we bedoelen: len een groote bezorgdhed ten overstaan het gems aan een goe kweekschool voor jongeren, daar waar Belgsche kategore r onafhankeljken met haar Ron Vlaanren, Brussel Luk en anre Ron Belgë heraan best scheen te beantwoorn. Er moest dus n Frankrjk ook kost wat kost ets gevonn, dat n zjn groote ljnen geljken tred kon houn met de doeltreffen kampoenenopleldng onzer onafhankeljken. Een beste gelegenhed bood zch hertoe aan enkele jaren terug toen «LAuto» moest nzen dat onr n weerslag r ekonomsche krsstaestann, waaronr nu ook rjwelhanl zwaar gebukt gng, er nét meer aan te nkc vel n Wolberprjs door een puke elnemersljst het «cachet» eèn vrtueel wereldkampoenschap te waarborgen. De guln tjd, waarbj men eens Constante Orarngo wst tromfcèren ln n sprnt Henr Pólsser, was wel voorby, hopeloos voorbj! t Was aldus dat men en uertal jaren gelen n Wolberprjs n cen vjfdaagsche rt voor jongeren omschreef met belofte dat overwnnaar met zjn kwaadsen konkurrent n aanmerkng zoun komen voor Groote Ron. Dat volstond natuurljk om al we onr jongeren eenge ambtes had n ljn te brengen. Zoo wsten. we ArohamUkud, voor Speeher n 1932, Paul Chocque voor André Fourner n 1933, René Vetto uoor Debenne n 1934 en vorg jaar Fóntenay voor Thétard, al preces zooveel sol krachten aan eer, de narhand ook een zekere waardghed onr «assen» cn zelfs tot n groote Ron wsten óp te drngen. Ons steunen op ze p^varngen, zoo zou het eerr verrassend moeten voorkomen nden Tanneveau èh Debruyckcre ee? Noord-Franschman Vlaamschen oorsprong geen neuwe Archambaud, Speeher en anre Vettos moesten worn. Het hoeft geen verr betoog zeïf:. dat men her ÏTI Belgë even goed als n Frankrjk zélf verrchtngen Tanneveau en Debrugckere zal volgen n groote Ron, net als ze zelfs een Goasmat, Antotne en anre Dubos; de ook op grond eener beste prestate n n «Wolber» een plaats gewaarborgd bljven onr «toersten» n n grooten «Tour». DE BELGEN IN HET BUITENLAND. O\r gewesteljke koersen^, n Frankrjk met* eenge nternatonale vertegenwoordgng had^^n^ém nog., h eerste plaats, dc.9e.,rar]s-rtjf.ngers, fös éen afstand rum 300 hm,-.. --:- Van enkele Belgen, de her.. üe.: partj waren, wst men Phlenón slaat k.-o. kg.) B unors Jan Demsn schlfer le Aalbeke De groote Junloraprjs te Aalbeke, bj Kortrjk, verren heeft grooten bjval gekend. De jonge Jan Demah behaal er een moeljke doch rumschoots verden overwnnng na een hardnekkg spurtje met Vah cofllle en.cabpoen. ; Van de 81 renners de aan n koers elnamen heeft Dëmah ongetwjfeld een r besten gepresteerd. Reeds vah. kortn-a n utzet was, hj er als kppen bj om een goed doorgedreven utval Omer Tack te mpen en dan later met zelf opneuw tot n aanval over to gaan. Verr held h] zch gereed om ten gepasten tj,ut zjn schelp te komen. En zoo zag men hém tjns laatste ron ut groep III aover groen II op lers stormen-bj wen.hj zoo geweldg te werk Erng dat Degryse en Depestel nog voelng verloren.... De groote favbref Georges JOZef werd op éen val utgeschakeld. De "tslac gaf: 1. JAN DEMAN, 100 km. ln 2 u. 56; 2. Van Colle. OD 1 lengte: 3. Cappoen, op 3 lengten: 4. Degryse, op 25 sekonn; 5. Lambert. op 1 mnuut: 6. Vermeylen; 7. Ma3queUer: 8. Roose: 9. Van n.canlaere: 10. Depestel. op l»tn. 10; 11. Van Vooren, op 1 lengte; 12. Tackr 13. Balduyck;l4. Vanvel; 16. Deleersnjr; 16. Speybroeck; 17. J. Depoortere; 18. Holvoet; 19. Catteeuw; JO. Casteleyn; 21. Walgraeve; 22. Cortvrlend. 1 II 1111M E1111MII M -M J111111M111 [ M 51e Dag r Internatonale Roewe yan Terdonck (Gent) op 21 Me 1936 Nog $mper een,week scheldt ons nog vah öe Internatonale roewedstrjn te Terdonck,-Jaarljks door Gentsche R.C.N.G. Ingercht sert meer dan 60 jaar.._. Elkeen de reeds ze merkwaardge meetng bjgewoond heeft, hernnert zch weastrlln de regelmatg op hét kanaal verlepen tusschen beste Europeesehe roeers, bjzonr tusschen Fransehe, Hollahdsche en somtjds ook engelsche, Zwtsersche kampoenen en on_jen. Tot nu toe zjn Inschrjvngen talrjk voor 1936; wj weten nu af dat nrchters - beste Hollandsche en Fransehe ploegen hebben utgenoodtgd. Men moet Henley bezocht hebben, mét zjn roewedstrjn om er ets vergeljkend* te: vnn met-n grooten Gentschen roedag... Ook ls het ten Justcn ttel, dat onze, meburgers fer* süh op hunne wedstrjdèh de ha heft" daa 50 Jaar onverdroten toewjdng, arbed en opofferng, op dor. ln rang geplaatst zjn Europeesehe roewedstrjn en sert verschllen Jaren n naam het Henley het vasteland verdenen * * De konng de veel belang stelt ln al. sporten, ln t bjzonr roelsport, let nrchters een prachtge p"rjs geworn,, tfce,te kennen, aan belangrjkste,proef n dag. Hernneren wj _>p_f dat 8 serlorskoers begunstgd wordt met schaal Maurce Lppens, 8 junors met schaal Paul Walton, voor eerste maal dt Jaar ter nagedachtens n betreurn voorztter r R.C.N.G. Dcmeersman afgeteekend wnnen vóór n jongen Franschjnan Lé Goff, terwjl Sylveer Maes fcrvol e endg. Beter had men dus mocvjk kuyncn wenschen. * * * In n Zn Grooten Prjs Troycs, had men een geljksoortg heugljk resultaat met n Belg Muls, wen we net vaak meer hoorn, sert hj vorg jaar aandacht trok door ec- overwnnng tn het wegk&mpfoenschav voor onafhankeljken te Denze. De Caluwé werd 4e n den strjl, maar ware zonr zjn bandfekt, enkele klometer voor aankomst, wel een gevaarljke konkurrent dan Jean Bdot getvorn voor Muls. Tc -4utou u Noord-Frankrjk zoun, om nu eenmaal met goe gewoonte net te gaan, Vlamngen en toestajd beheer schen op heel. ljn. Amé Levens Torhout en Albert Bckaert Moorseele, de opgavn n Ron Belgë, namen twee eerste plaatsen n voor.. Gerard Desmedt, Mchel Buyck, Vannberghe en Storme, hetz^ preoes zoover.l anre verdensteljke jongens ut onze gewesten! * * *, Het meest opvallend sukses was evenwel nog dat Maurts Haes n het Krterum Bern, behaald vóór ou specalst Domnco Pemuntcs en n Antwerpenaar Wardje Vssers. De overwnnng moet ongetwjfeld met algemeene sympathe begroet zjn geworn n onze wtelèrmleus, want «leepke» wordt.nu ook.algemeen geacht ojf zjn gemoeïjken omgang, en., hj kan rjn oók; Hèï weze nu n eeu wegrt, op grntbahen of op lchtloopen wnterbancn, overal staat Maurts zjn man, en meer dun op zjn beurt komt hj rechtstreeks naar U palm dngen. En ook te Bern, n het verre Zwtserland kon nu toch geen spraak zjn kan3 of toeval, want meer overtugend kon zjn meesterschap móelfk zjn, als men weet dat hj 10 klassementc. er zes wou, tweemaal twee?n eenmaal r endg. In de omstandghen mag het dus net betwjfeld worn: Raes v-on te Bern n grooten kampoensstjl. Iemand, de nog. grootere mats het prestge r Vlaamsche sperkracht eere aan doet s wel Gustaaf Dcloor. In gezelschap zjn broer Alfons en Fohs Schepers daar waar ver Belg of Jef Huts zoo ongelukkg as brutaal door schuld een volger utgeschakeld werd s jonge Waaslanr anrmaal een echten tromftocht aan het volbrengen n Spanje...* * Zonr zware tegenslagen, de nu eenmaal n de lange wegvw.dstrljdan steeds te vreezen ajn, zal wel nemanrl Gustaaf Déloor kunnen beletten even tromfanteljk het rumoerge Madrd weer bnnen te trekken, als hj ds.grootstad verlaten heeft, n zjn hoedanghed r/roote overwnnaar r lc Ron Spanje.... EN DÈ HOLLANDERS TE VILVOORDE! Het kan wel zan$er}ng aandoen te móeten ervaren dat* &aar>;. waar. onze Belgsche renners n toestand overtugend gaan beheerschen n het butenland, het nu Hollandsche jongens ajn, de toonaangevend wuren te Vlvoor. Ze hét resultaat:1. Mhdolkamp, 4. Verveer, S. Vanr Rut! %n ook naar strategsche bjzonrhen het verloop ons dóór goe zorgen overgemaakt A vfend Gelrs junor met een Gotnmers en Vandsr Rut en narhand pjj\s beslssen wendng: Mdlkamp en Verveer als hoofdfguren! " **(* " " rnecn er s bj > rgeljke ervarngen geen betwstng meer mogehfk: Hollanrs waren Dnsdag _ groote heerscher s n n prjs Vlvoor. Maar als ge nu weet dat er 123 vertrekkers waren, waaronr dmsvolgens onk meerre vooraanstaan Belgsche kampoenen, dan moet de Hollandsche overheerschng nog wel meer opzen baren. Maar nu zal het wel normaal of toch wel aanneembaar voorkomen wanneer ge cect dat te Vlvoor een vooraanstaand afgevaardg Nerlandsche.weler-une aanwezg was met het oog op dc aandudng twee verre kanddaten voor Hollandsche ploeg d,e gebroers Van Schenl z\jn dc eersten het voorzene vertal n Ron Frankrjk. Het selektcvraagstuk brengt dus nu ook reeds een koortsachtge stemmng onr Hollanrs. En hermee hebben knapen over n Moerdjk daar gnds n n schaduro n Heyscl, ook wel op hun maner els n kaakslag weerlegd, de Backhuys cn Co. te nkassecren kreeg door Èrane en zjn maten! SYS HEEFT AMBITIES Mdn dageljksahe sere boksresultatén door, vareersnd belang, zal men wellcht nog het meest aandacht geschonken hebben aan d: neuwe overwnnng n Oostendschen kampoen, Karel Sy», ror_fé7 Zaterdag behaald op n Antwerpenaar Auguste De,vos. Mnr leerzaam, zult ge opmerken na de overtugen overwnnng, welke Karel enkele weken terug behaal op n Waal Borlemont, n zjn gevecht om n Belgschen half zwaar gewcht s- ttel. Sys zelf s evenwel ecn anr gedacht, en naar hj Zondag ztlf verzeker bj een toevallg samenvallen aan het St. Petersstaton te Gent, hééft hj het nu ook meer dan optt gemunt op n mdngewchtsttel Gustaaf, waarvoor hj svallend jog goed gcwchtslmet bereken kan. Roth om n natonalcn mdngewchtsttel? dachten wc nog eventjes na. Maar aldus hernnern we ons nog best onlangs een bercht gekregen te hebben, wdarbj Gustave Roth medo met n Oostenrjker Lazzek tot offceel challenger aangedud werd om n wereldttel halfzwaargcwcht I. B. U. Ja, dat moeten wel specale ambtes zjn Karel.Sys. F.n waarljk, door een overwnnng op Rcth de tot het domen r mogeljkhen behoort zou Sys automatsch op rang komen voor n wereldttel. Sy3 wereldkampoen en dan nog als eerste Belg, de ze eer zou te beurt vallen! Ja, nu begrjpen wè best haast Sys om tegenover Roth te leunen utkomen, alsme de by2onrstè bezorgdhed Karels trouwerén ledsman, Van Haverbekc. BRAINE NOG IN «VEDETTE» Raymond Brane, of dc legendarsche held Van n jongsten BelgH Holland, moet^, er ongetwjfeld een ongewone prmakondte op nahoun. Zondag jongstlen o.m. anrmaal groote vette en nu tn zjn club zsparta Praag», de nu ook ten nael? Slava kampoen Tsjzcho-Slowakje s geworn. Vdnde 3 2 scoor h n bcslssenn strjd tegen Znce, wst Brane fenomenale Raymond tw?e doelpunten, waaronr het beslssen, voor zjn rekenng te houn. De Bratnë: gews één der keurbenda Belgsche wonr athleten, dtè heel wereld door n roem onze sperkracht gaan verkondgen. Het rtragsche bj de heugeljke vaststellng s: dat dé Brane er wel onreohulfeeks toe gedwongen wa* zoo ver jóan egen haard, af te reesn om \zjn parte. kdpactettn door egen sportlers? genoegzaam gewaarerd te krjgen... R. C. Yoor Arbers Olympa fe Antwerpen Onze turners n het geld Te Antwerpen zal ln 1937 grootste arbelrssportmanfcstaue ze tjd plaats grjpen. Daar zullen wj net alleen beste en talrjke vertegenwoordgers al onze afelngen r S.A.S.1. bueen hebben, maar ook ze R.B.I., alsme afvaardgngen Frankrjk, Noorwegen en Zwen, de zch voor het oogenblk ut Internatonale houn. In 1937 zullen zch arberssporters alle lann zch ln massa vereengen. Door het aanvaarn r organsate Olymplscje Spelen, heet Belgë een zware taak op zch genomen, dlc wj tot een goed en wllen brengen. WIJ zullen net alleenljk onze organsate op zelf hoogte moeten brengen als ze r Olympa Franklort en Weenen, maar ook met spelen Berljn, de met het doel nazl-propaganda worn Ingercht en de beschkken over talrjke mloenen marken, door Dutsche nazlregeerlhg geleverd. WIJ, klene Belgen, worn door nemand geholpen en toch hebben wj geen vrees dat onze olympa dc vergeljkng net zal kunnen onrstaan. Wj moeten lukken en wel op prachtge wjze. Er zjn twee renen. De eerste: omdat het sukses r olympa ze zal zrjn onze soc. sportnternatonale de nettegenstaan alle tegenslagen, grootste verwachtngen bljft koesteren voor eon betere toekomst. De twee ren, nog belangrjker, s dat voorwaarn zelf r organsate en kwaltet r elnemers een grooten nvloed kan hebben op toekomst soc. Internatonale arbersbewegng. Na nstellng admnstrateve lokale /.omlteten te Antwerpen, zullen wj te Brussel op 21 Met overgaan tot nstellng het «Algemeen Technsch Olympsch Komtet». Dt zal het sgnaal zyn tot vcrwezenlykng al werkngen, betrek hebben op oefenng onze soc. turners cn athleten, alsook ze de slaan op olympsche technek. wy kunnen met genoegen meln, dat turners reeds aan het werk zjn. Op het huldg oogenblk s olympsche voorberedng r turners aangevat. Voor massa zjn oefenngen overal ter stude. Demonstrates hadn plaats, te Gent, Herstal, Antwerpen, Brussel en Charlero. Anre zullen volgen als noodzakeljkhed het vergt. Om aan onze turners toe te laten n massa te werken, hebben wj een kalenr opgemaakt groote provncale monstratlën waaraan turners geheel het land kunnen elnemen. Zeher volledge ïyst: 14 Jun, te Saventhem, voor Brabant. 28 Jun, te Gent, voor Oost-Vlaanren. "21"Jun te Grace (Luk), Wasmes (Henegouwen) en Antwerpen. 12 Jul te Jemappes (Henegouwen). 12 Jul te Gheel (Antwerpen). 19 Jul te Herstal (Luk). 26 Jul tè Gosseles (Henegouwen). 2 Oogst te Moeskroen (West-Vlaanren). " r Deze kalenr toont aan dat onze turners werkzaam zyn en dat -zy olympsche voorberedng op punt wllen stellen. Voegt daarbj dat wj ultgenoodlgd worn te Rlj&el op Oogst, waar cen groot feest plaats grypt en dat alle maatregelen genomen zyn voor organsate r wedstryn n het zcht r selektlcs voor het vormen r olympsche ploegen en men heeft alzoo een eerste beeld wat door onz«soc. turners reeds verwezenljkt werd met het oog op Olympa Antwerpen. Wj hopen dat de werkng zch zal overzetten tot onze kameran anre specalteten. Het ls met het grootste vertrouwen dat wj hen aan het werk verwachten. J. D. Xe soc. gouwfeest te Gent OP JUNI 1036 Onze groepen vergemakkeljken taak Inrchters net. Tot nu toe zonn alleen «Voor ons Recht» Denee, «Eendracht» Gentbrugge en «Moedg en Vrj» St. Nklaas hun toetredng ln. nettegenstaan onze herhaal oproepen. Nochtans hebben alle groepen hun nvullngsbulletns ontgen. Wat hapert er daar aan? De sekrctarlssen hebben nummers 27 en 28 reeds ontgen en word-?n verzocht ze op groote afflchen te plakken, n vergng 6 en 7 Jun. Aangaan het leenen materaal (rekken, barren, sprnggerl«f, ènz.) antwoord nog maar alleen «Volharn ls overwnnen». Kameran en Gentsche groepen, hann ut mouwen, het gaat om het welukken ons Xe Soc. Turngouwfeest. DEMONSTRATIE DER OEFENINGEN Zondag had twee monstrate oefenngen plaats bj Inrchters vaan het Xe Gouwfeest. Deze monstrate was beter bjgewoond dan vorue. evenwel ontbraken Lokeren en Werkerswelzjn Gent. Baasro en Denze leten lch om bepaal ren verontschuldgen. De monstrate heeft aangetoond, dat er nog veel zal moeten freleerd worn wl mm tot een perfekte gezamenljk» utvoerng komen. WIJ rekenen er on dat lers onzer eroenen verantwoorlllkheld zullen beurljoen de op hun rust voor got utvoerng r oefenng op het aanstaan gouwfeest. DE BIJDRAGEN Het noodge materaal ls bnn-rogfko-nen tot het Innen dér bjdragen voor 1B3B. lfmïnhilht WIJ kunnen met genoegen meln, dat enljk zegels afgeschaft zlln en door kaarten vergen worn, dte kunnen denst doen als ldkaart. Wj rekenen er OD, dat groepen zonr utstel aan n oproep schatbewaarr zullen beantwoorn. IIMMIIIMIIIIIIIIIIUMIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIII Ghenl Swmmng Club heeft kampoenen n bedwang gehoun Ghent 8wmmng Club hëèft werom dé aandaoht r waterpolosuportéts op zch getrokken door kampoenen C.N. Brussel te Gent n bedwangte houn. Het rèsültadt 3 3 mag zelfs voor Brussela&rs êevled heeten, want mannen Henr Depauw speeln werkeyk.een beste party. Langs Melardl openn bezoekers score doch onmdlyk daarop schobt H. Depauw hard op doel, Dlsy werkte onvoldoen af en Poma stel geljk. Met dcüe stand kwam rust. Na hernemng zorg Mallssart voor hét 3e Brusóelsche doelpunt. Vóbr fout vdn Van Ghéem bekwam Gent een strafschop, de door Depauw genomen, ploegen werom geljk bracht. Langs Prévost werd het dan 3 2 voor Brussel en ondanks hét fet dat H. Depauw en V. Gheem ut het water wern verwezen Öent verloor herbj zjn beste schutter kon Thenpont nog geyk stellen kort voor het enc.e." Belgë speell non tegen Zwtserland Op 24 Me wordt te Bazel laatste nternatonale voetbalwedstryd het sezoen gespeeld nameljk Zwtserland Öeellt.. Terj^évdlse r jongste prestates ons Roo-Dulvelsteam wordt n Zwtserland dê natonale ploeg zorgvuldg voorbered. Men zoekt er op het aaht valsquntét gëvbelg te versterken en er werd eén osfönmatch afgesloten met West Ham Unted tegen wen men volgen ploefc n ljn zal brengen : (O.) Schlegel (Young Feloows); (B.) Mnell (Grashoppers), Nyffeler {YóÜn-7 Pellóws); (H.-B.) Dêfaïo (Bern); Jaccard <Basel). Muller (Yöün-e Péllöws);, (V.) Blckel (G.C.), P. Aebl (Y.B.), Monnard (Cantonal, Spagnol (Lausanne) en Cser (Bel). De mewerkng- sert verschene jaren r Fransehe republek bedt schaal aan- r «Republek Frankryk» voorbehoun aan nternatonale skn, 2, 4 en e roeers senors zonr stuurman. Bovenden zyn er voor alle wedstry* n prachtge prjzen te veroveren. Ter, hernnerng elen wy me dat lnschryvlngen gesloten worn op Maandag 11 Me te 4 uur. * * Langs n rechter, oever het kanaal wordt een vólksomhelnng ln- 1 qgerlcht, met algemeenen ngang aan 1 fr. per voetganger èn6 fr. per voertug. Op zen kant wordt nsgeljks eea radlo-koneert utgezonn. Om toegang te hebben tot. bel omhenngen langs n kant stad, werd kontrole ngercht ter hoogte Bagatelle,, aan dc stapelplaatsen SncM.. : Langs n kant Van dê state Terdonck zyn Ingangen strkt voorbehoun aan voetgangers, zoowel langs n lnker als langs n rechteroever., - Deze de zch.,te water naar Terdonck begeven zullen zch eveneons een ngangskaart, 1 fr. pér persoon, moeten voorzen, hetzj bj aa> boord gaan te Meueste, hetzj te Bagatelle. De rezgers de zen n groep naar Terdonck begeven kunnen op voorhand kaarten bekomen, mts aanvraag aan n sekretars - R.C.N.G., Meerschstraat 91 Gent, De toeschouwers de op 21 Me aan utstap naar Terdonck doen, zullen geen oogenblk aarzelen n hergen lngangsprye 1 fr. te betalen. L De avondmatch Wallonë- Vlaanren afgelascht De avondwedstrjd do Woensdagavond tnoe-t doorgaan op het terren Tlleur F. C, tusschen elftallen Wallonë en Vlaanren, werd afgelascht daar, zoo beweerd men, meerre" spelers het team r Vlaanren verplaatsng net konn doen. Butron s wereldkampoen bljarten vrj spel Hét wereldkampoenschap, bljarten vrj spel. dat te MulhoUse werd betwst, ls bèslpmh geworn met - overwnnng n Spanjaard Butron. Do utslagen dér laatste partjen.us-n- JOACHtt. (O.) Dekner (O.l VAN VLIET (H.l Oote (Pr.) BALTUS (B.) Domngo (Sp.) BUTROK (Sn.) Ferraz (P.) SOO V BUTRON (Sp.) 2. Domngo (Sp.* 3. Van Vlet (H. 4. Joacnlm (Dy) 5. Ferraz (Sp.) 6. Baltus (B.) 7. Dekner (O.) 8. Cote (Fr.) Algemeen klassement 12 p. P- 8 p. S " 5 «*! ". - 3 p ** I Duvenpraatje j Zorgen lln.s reïsperïo De maner waarop relsdulven geduren het vlsgselzoen behanld worn. zal pr veel *t»e bydragen om ze al of net h beste kondte tot rezen te houn..l He>t ware dah ook f glad verkeerd nu af reeds volop tot het geven krachtvoer of.. aanhtsen klene granen e]un toevlucht te nemen. Het sezoen s pas_ Ingezet; het zware werk komt pas na- eenge weken, en daar zal men rekenpg met houn bj het toedenen vn welke soort aanhtsen granen.ook. Een duf dlê werkeyk nu ln goen toestand verkeert, moet om zoo te zeggen op re se r vc - vlegen,. ;om. langzamerhand, naarmate vah haar organsme meer krachtnspannlne wordl; gevergd, verr dobr ; Heïnefeber- geholpeh te worn, door gepaster, meer aan hoodwendlgh^d -beaht woorn voedng. Verlezen.wj nletfjult het: oog dat, wanneer wy hét vuur nu af aap reeds n lchte laae zetten, het ook zal utgebrand wezen op het tjdstp dat het opflkkeren- er het meest noo zal zyn. Het zal steeds gewenscht zyn, duven by do-terugkeer rezen, pp lchte kost te hpuh: geroost brood, tarwe, wat ryst of enkele maïskorrels. Gansch hun organsme al bsst gedend zyn met rust en lcht verteerbare kost.. *..*. Een bad, Maandag, s byna onontbeeryk, en vooral een lauw bad zal hen op utsteken wjze helpen opneuw ln goe ploo te komen. Het komt meer én meer n gewoonte r lefhebbers, zelf hun duven te ban. Een yoor een neemt men duven ter hand. en houdt ze geduren een halve tot eeh volle mnuut ln het water, terwyl rten borst góéd afwascht, en terzefrtyd pooten goed rengt.. -,*).,;. In schyn gwft :W--rhahér ban Indrukveel tyd te vragen * aan lefhebber..-. ;". _-." " ; Ih werkeïykheld, wanneer men eens goed nankt» komt men tot vaststellng, dat tren op een - half uurtje een tameyk aantal duven kan vermuf De 2e Ron Span/e Canardo wnt n 7n rl Almera-Alcanle (304 km) Woensdag werd n 7n rt verren Spanje. Geduren gansch n dag was het snlk-heet en renners voeln net vetl strjdlust. Zoo Wam het dat Barrel,. Bertola, Canardo én Alt. Deloor, de om beurt < plat» ren, opneuw gemakkeljk anren konn vervoegen-. - B. het Ingaan Allcante brak o. Deloor zjn rêm, zdodat hl] benaeld werd n kronkelen straatjes «e stad, waar Canardo op kop doörsm-rdr n volle vlucht en e. won. ORDE DER AANKOMSTEN 1. CANARDO. 30. km. n 10 u. 31 mn. 43 sek..... (uurgemlddèllle 89 K m m.). 2. O. Deloor, h 10,u. 5a48". 3. Carretaaro. 4. Alf. Déloor.- 5. F. Schepers. 8. Ex-aequo éenpleóton 20 renners. AJ-G. KLASSEMENT 1. Q. DELOOR (B.) 2. Escuret (Sp.) 3. Bertola (Sp.) 4. Barral (It.) 5. Alf. Deloor (B.) 6. Berrenro (Sp f : 7. Carretero (Sp.) 8. Ramos (Sp.) * 9. Schepers (B.) 10. F. Trueba (Sp.) SI zorgen. Esn twee bad, dag voor nkorvng gegeven, maar dtmaal n koud water met een Rreep zout ern. m&k mnstens een mnuut volgehoun worn, en zal duf kalmeerén en sterken, om met goed gevolg op res gezet te worn. Voor duven de s Zondags gevlogen hebben, en vooral na een zware vlucht, zal het tén zeerste geschkt zyn Maandag open hok te hshben, al ware het maar tot s mddags. 2y zyn alsdan n gelegenhed te doen wat hun best lust: hetzj eene vlegen, hetzy naar wllekeur -lueren. Hen verplchten tot gewone gedwongen vlüoht, ware msschen aanledng geveq tothet bekomen het verkeer wat men wl bereken. Hst *are ook al te voorbarg nu reeds duven te veroordéelen, olrdat zj op éèn paar vluchten gemst hebben, of tooh utslag net gaven wat men er verwachtte. Vergeten wy nét, en dt ls her reeds herhaal malen gezegd, dat meerrhed r duven slechts n goe kondte komen onr n Invloed zdh én warmte, en daar hebben wj tot nu toe ons nog net over te beloven gehad. Geduld dus en vooral voorzchtghed bj nleggen. Bedwngen wy ons by hét nteekenen tot wanneer duven zelf ons toonen dat zj gereed zyn, en openen wj dan onzen spa.rpot. <- Het sezoen ts pas aangegen en schoone prljsyluchten moeten nog kbnen. Éen lefhebber, bekommerd met goe gezondhed ayner kolone, zal verr grootste nethed op zyn duvenhok houn. DUIVENSTEMPELS RENË VEfcLEZ UHAVÈERDER IN METAAL 37, St. Peter-mlemvstraat, Gent. 186 We dageyks eens rondgaat met krabber ên borstel, zal zuverhed behoun mts enkele mnuten werk. Dc wekeyk&che grondge kusch, als het mogeyk s, met een lchte ontsmettng ln water opgeloste créolne, zal het verbyf op het hok z\es te gezonr en aangenamer maken voor duven. Nu vooral moet bestendge luchtverversbhlng kunnen geschen, dus zooveel mogeljk alles open,, zoodang dat duven bjna ln open lucht verbljven. Hst nuttge cn noodzakeljke het vérbyf ln opeh lucht, vnn wy bevestgd by het aanschouwen duven welke ln een vollere leven. En dt ls zoodang goed gekend dat het eerste wat eeh lefhebber doen zal. wanneer hy een zeke duf op het hok heeft, ls trachten Ae ln een voll6re te kunnen plaatsen. Het drnkwater Is ook een punt tutetste bezorgdhed geduren u otner. Getroosten wy ons pöélte, lere manl WU naar het duvenhok gaan, eèn emmer met een kan versch water me te nemen. De drnkpot wordt ln dé emmer geledgd, daarna goed utgespoeld, /en opneuw gevuld met het versche drnken dat men heeft me gebracht. Alles.ls kweste gewoonte, De moete s «eer klen en gevolgen zyn helleaam. Vopr duven welke res komen, zal men best drnken beschkbaar houn dat reeds eengen tyd geput of gepompt was, opdat het mn of meer heerschen temperatuur eou bekomen. Een llkeurglasje een oplossng alun, met een lter drnkwater vermengd, zal duven een lchte ontsmettng bek en neusgaten verschaffen. PAX. MllllIllllIllIlltlIIIIIIUIIIIlllllIllllllllllllllllIlllIIIIIIIlllllllllllÉlIltlIllllIllllllttllllll W»es nel zoo vlug ontmoedgd. DC VERSTOPT. HEID l w*l gevaarljk doch net ongeneeljlt. Dagenen dt wanhopen te genezen, net alltrhan medlkamenten beproeld le hebben. Vergeten dal IÜ één dng mssen: een natuurljke hulp. De trage datmen moeten heropgevoed worn ea net hardhandg gekuscht Het s daarom dat een thee, samengesteld ut gen*- Wn planten en krun, wonren kan doen daar waar alle anr* rad- \%A. " len laan, omdat hj «acht werkt, tonr het lchaam eraan gewoon tt "ï maken. HEBT GIJ REEDS DE THE DE VICHY BEPROEFD? Zedaar uw reddng! THE DE VICHY Laxeernd - Bloedzuverend - Pur^eertnd HET GEHEIM EENER BLOEIENDE GEZONDHEID 39. Dat kan gebeuren, zegt haaf vtlêndje. Houd jè dan maar gbed vast. Bul maakt nu het ventel weer los en l&ngzaatn aan dalen ze weer bovsn een mooe stad. Bul zoekt het zoo ut, dat ze tn een stlle straat, vlak by he"t marktplen terechtkomen. Ze maken nu vlug alles n or om op autoped weer verr te gaan. Mèp toetert er lustg op los en voelt zch heel gewchtg op haar plank. 30. Menschen en knren zen met groote verwonrng; naar dat grappg gedoe onze vrendjes. Zooets hebben ze nog noot gezen. De een vlegt op zj. anr staat te staren. Ëen agent wüst met hand, dat ze moeten stoppen. nmmhmmunmmmull De avontuurljke lotgevallen Aflep Muzenschrk en Bal Krakebeen

5 , f-, 1. «S - Voorut, 14 Me 1936 De BrtscMtaBaansche spannng neemt toe Statenbond opneuw bjeen op 16 Jun (Ze begn blz. 1 en 3.), Treedt Italë ut n Volkenbond? De Italaansche pers gaat voort met dé eventualtet Italés uttren ut n Volkenbond te bespreken. De «Trbuna» schryft. dat het vertrek Aloïs ut Genève nog net bedudt, dat Italë n Volkenbond verlaat. Althans net voórloopg! Aloïsls vertrek moet echter als waarschuwng denen, zegt men te Rome. Dutschland wordt betrokken bj explotate Abessnë? Weer doen geruchten ron, dat Italaanscne zj pogngen zyn onrnomen, om Dutsche kredtcuren Italë te nteresseeren voor ekonomsche explotate Abessnë. Bezwaren dokurnenten over fascstsche «beschavng» Volgens «News Chroncle-., s men *te Lonn n het bezt een dokuroet, waarn vermeld wordt aan welke martelngen een Poolsch dokter het Abessynsche Roo Krus cn dens helper blootgestaan hebben, toen zy ln hann Italanen gev: Jen zyn. De dokter werd voor ecn execu.epeleton geplaatst, en geweren wern tot vermaal tos op hem aangelegd, om hem te verplchten een verklarng te. onrteekenen, waarby bevestgd wordt dat Italanen geen gruweldan begngen by het bombareren r ambulancles. De veroveraars houn mltare paras te Adds Abeba Te Adds Abeba had een groote wapenscbouw plaats troepen de Abessynsche hoofdstad hebben bezet, voor n onrkonng, maarschalk Badoglo. n burgeryken en n mltaren goeverneur, en talrjke Abessljnsfche overhedspersonen. Maarschalk Badoglo had het parapaard n negus bestegïn (!). Bataljons dvse «Teverc», de maarschalk Grazlan ut Dredawa had gestuurd, namen aan n wapenchouw el. De Negus toch naar Lonn en Genève De negus heeft verklaard, dat hj zch nog vóór aanstaan b]eenkomst n Volkenbondsraad naar G.nève en daar naar Lonn zal begeven, m betrouwt steeds op n Volkenbond om onafhankeljkhed Abessnë te. doen herstellen. De Abessnsche regeerng zou te Gore zetelen Naar ut Khartoem (Soedan) wordt gemeld, zou te Gore, voornaamste stad n West-Abessnlë, eeen Abessynsche regeerng gevestgd zyn. Mnsterraad te Lonn Het Brtsche kabnet heeft zyn wckelljksche ble.nkonst vcoral gewy aan besprekng het kreet Mussoln, waarbj Abessnë by Italë wordt Ingeljfd, en aan het vraagstuk sanktes. Een tegenvaller voor Mussoln De Italaansche pers heeft nan wezlgheld dplomateke vertegen woordlgers r nlet-sanktelann n het Palazzo Veneza tjns afkondgng door Mussoln annexate Abessnë opgevat als een stlzwjgen erkennng her. Eenge zer vertegenwoordgers heb ben reeds te kennen gegeven, dat ee opvattng onjust s. De raad vergard De Statcnbondsraad ls gsteren 17 uur ïn besloten vergarng byesn f :.komen onr het voorztterschap n. Ds Statcnbondsraad heeft n zyn vergarng gsteren n datum n volg.nn sttyd op 16 Jun vastpectcld. Alsdan zal dm grond het Ab.ssynsche konflkt worn" aangeraakt, alsme schendng het Locarnopakt door Dutschland. Dszj laatste kweste werd zonr besprdkng naar butengewone zlttyd verzonn. GEMENGD NIEUWS ut onze provnces v Vragen n het Lagerhus In verband met aanhechtng Abessnë door Italë. z n gsteren onncuw gesteld n het Engelsch Lagarhuls. Gevraagd of Engeland ze aanhechtng Abessnë bj Italë zou erkennen, antwoord Baldwn dat. poltek Engeland steunt op Remeensc h appel j ke beslssngen n -jstatenbond. Toen men vroeg of Italë nog ld znn mogen bljven n Statenoond, antwoord eerste-mnster, dat ht flat net gepast oorel utslutng Italë voor te stellen. In verband met overhandgng door n Italaanschen ambassaur Grand het beslut Abessnë onr ^e soeverentet Rome te plaatsen, verklaar Baldwn dat aan ambassaur werd megeeld dat het dokument werd aanvaard onr alle voorbehoud en dat het aan dsn mnster Bu- Jpnlandsche Zaken zou voorgelerrd worflen bj zyn terugkeer ut Gerève. fn II u [IIIIIIII n IM II n mtmnm II ü.nlg De moordzaak f e Brustem : 1 voor het Hof Asssen testerenwerd voor het Hof As=een Lmburg het proces Vanubmn verr behanld onr greo>.e belangstellng. Het fet dat mo.r n beschuldg kwam getugen had voor groote opkomst gszergd. Er worn, als zttng te 9-30 u. begnt, nog enkele bykomstghen opgehelrd, betreffen n sleutel het ::u:s te: msdaad. Dess was n be_.t d«adjudant rjkswacht &u St..Trln, maar hj gaf hem geregeld af aaq Zoff Van Orbeek, de deren verzorg. De verdgng wl nrdaad een tegenspra-akzen ln omstandghed dat kommandant verklaar, steeds n sleutel tef hebben gehad, terwjl vaststaat dat? er toch n het hus werd gegaan. _ Vrouw weduwe Vandsnbemn. moedtr (sop 5 December naar Hasselt geweest om haar verklarng n te trekken bl n cnt-zceksrecrt.er, maar n werkeljkhed hseft zy ze bevestgd. Na haar terugkeer, te St. Trun ls zy ook ln rjkswacht geweest, maar zj heeft er nets gezesrd. Nu le het beurt aan moer. De VOORZITTER vraagt aan b_schuldt? of. hy ne» heeft te ze-rsen. Deze antwoordt ontkennend. Dan kemt vrouw, de 49 Jaar oud s. De voorztter vraagt haar zoon of hj er Bloh net tegen ver-zet dat zy onr eed wordt onrhoord. Zj mag spreken zooals zy wl, antwoordt hy. Hét Openbaar Mnstere verzet elch evenmn teren eedafleggng en ze heeft dus plaats. Weduwe Vannbemn vertelt ontkkng. Zj heeft zelf gezen dat koffer was opengebroken. Na begrafens zyn meeste famlelen mêe naar huls gegaan en sommgen zlln eens naar het hus oom Hendrk ga-m kyken. VOORZITTER. Zn-^rd.ve-.vord srjn OJ* gendarmes een huszoekng komen dce, -wat dacht ge toeh?. f mk JDat-.mjn zoon er zou n beken worn; toazitteft. En toen uw zoan werd bnnengebracht tusschen twee gendarmes? * : -* -. Q^T- a heb h^t noe gedacht. VOORZITTER. Gj zjt mes naar rjkswacht gegaan en er s daar over defstallen eesproken. De vrouw, zegt zch net veel meer te hernneren *en dat zy net meer weet n tween defstal 400"fr., de bj han. erootvadér werd gepleegd, op zch te hebben genomen..voorzitter, Dan ls dat allemaal verkeerd opgeschreven? GE*t -Ik weet het net, maar k heb het tooh net gezegd.. Men komr nu tot n grond Ae Baak, nameyk verklarng vrouw over bekentens haar zoon. GET. k heb myn zoon-noot verdacht; k heb hem slechts vragen gesteld omdat menschen hem beschuldgn. Myn zoon heeft.me nets gezegd, Het s een ndrukwekkend oogenblk. Met oojèn neergeslagen hann samen gevouwen voor haar, staat moer voor het hof bykbaar met het be-ref dat. het lot haar zoon aan haar woord ls vérbonn. VOORZ. Hebt gy Ja dan neen verklarngen afgelegd, de her n het bunl zjn opgeschreven? GET. Neen, mjn zoon beken me nets; k heb dat n.et gezegd Er volgt een pjnljke stlte. VOORZ. Dan zyn al ze processenverbaal valsch? j GET. Maar mln zoon heeft toch nets bekend aan my. Dê voorztter stelt volgen strkvraag:, Hebben gendarmes uw bjzonre aandacht nét gevestgd op het fet dat uw onthullng grootste bewenen ls was?. GET. Ja. VOORZ. Dus als u ze aanbevelng werd gedaan dan s het toch, dat gy verklarng hebt afgèle-gd? GET. Ja. De scherpe vragen " n voorztter brengen moeöêr -beklaag steeds meer n moelljfchen. De vrouw wordt reeds een uur verhoord en voorztter doet haar een stoel geven. VOO-EuLV De kommandant, h.h. Olacs en Oyen hebben u gevraagd waarom gy net hebt geantwoord op vraag uw zoon :«. «Moer zoudt gj "dat kunnen nken?» Gj hebt gezegd, TP. hebben gezwegen, omdat gj wst.floer zjn bekentens,-dat hj moornaar was. Ia dat jult^- GET. Ik heb dat net gezegd. VOORZ. Dan ts. dt.-dus wew-jpen, va-soh proces-verbaal^dafr- g_ nochtans hebt geteekend. f Konfrontate De KOMMANDANT en hh. CLAflS en OYEN worn gekonfronteerd mét vrouw. Zj bevestgen dat alles Just s opeeschreven. GET. Ik weet net wat k heb gezegd- Ik was te veel ontsteld. Zl) haddsn my Zaterdags ln hst huls n kommandant gehoun 8 uur s avonds tot 6 uur s mort-ehs. VOORZ. Gj werd goed behan.d ln het huls n kommandant zelf en on 3 December z.t gy vrjwllg ntur zelf rjkswacht teruggekeerd om een nog bezwaren^ verk_.arn.g af te leggen. Een ncnt VOORZ. Dus hebben kommandant Claes en Oyen net gelogen? De verdgng de zch steeds kalm heeft gthcun maakt bewegngen zenuwach..lgh_.d en getug* kykt naar Mr. Gruyters, wat tot een hevg Incnt ledt, VOORZ Gj moet naar my kjken. net naar. Mr. Gruyters. Mr. GRUYTERS.- "Ik zal net öün dat verdgng, Vérdacht wordt gemaakt. -<v - $fe Het verhoor wórdt voortgezet VOORZ. Waarom hebt gj uw bekentens ngetrokken op 5 December jj dsn onrzoeksrechter? Zeg toch waarhed I Wed. VA-TOENBEMDEN weent en zwjgt. VOORZ. Dat s alles wat gy ten gunste uw zoon hebt te. zeg-gcn-1 G3T. Mjn-zoon ls onschuldg, Hj heeft me hoot ets bekend...- ; VOORZ. Dus al uw vroegere verklarngen waren valsch? De getuge snkt en zegt tenslotte : Ja. k hsb gelogen. Mjn.toon heeft me ncot ets bekend. De verdgng onrlynt ze vsrklarlng. VOORZ. doet nog vruchtélooze poglngeh om ut n mond petu?c eeh utleg te hooren, waarem zy werkeyk schuld haar zoon heeft ohthuld, dooh vrouw bljft maar weenen en sswusen. De VOORZITTER ma-*kt dan een en aan het dramatsche verheor dat twee volle uren hesft geduurd. Neuwe getug znssen. Volgen getuge s JULIETTE VAN DENBEMDEN. zuster besohuldlgtle, 34 jaar oud, en bedlen, zy wordt onrvraagd over res Brusemar waar haar moer dsn Dnsdag na be-grafens haar belangryke aanvullen verklarng heeft afgelegd tegen haar zoon. Om halfeen wordt ze zttng oelangrykste het heele proces, jsschorst. BRABANT BRUSSEL. Bestolen. Toen genaam Vctor C..., wonen Baljuwstraat cp n Waterloosteenweg een tram slapte, stel hy verdwjnng vast zjn breventnsch, bevatten 470 fr. en allerhan paperen., M. Van H... werd te Kqekelb-erg door een gauwdef een brulnleren bre ven tasc gestolen, bevatten een belangryke som geld, eenzelvgheldspapleren en dokurnenten. Ten naele vrouw Suzanne D..., wonen te Schaarbeek, werd n ecn wnkel n Neuwstraat, ecn geldbcugïïl geroofd met 300 fr. en waarpaperen. Botsng. De motorjrs Antoon Lambrechts, wonen Rbaucourtstraat en Edmond De Talle ut Frans Eossaertstraat, zyn n aahrydlng gekomen met auto, bestuurd door Jaak De Volr, ut Anrlecht. Lambrechts moest ter verplegng naar het gasthus r Hoogstraat worn overg..bracht. BRUSSEL. Juweelendlefs-tal. In een utstalvenster het Pales voor Schoone Kunsten wern ver Juweslcn voor een waar 5000 frank gestolen, ten naele een Juweler ut Konngstraat. ST. GILLIS. Omvergeren. JDe fletser Emel V..., 16 jaar oud, wonen Voorzlengheldsstraat. reed op n \vaterlocstcenweg, toen hy dcor een nuto aangehaakt werd. Het slachtoffer lep verwondngen op aan het hoofd e» over het lchaam. ST. JANS-MOLENBEEK. Attobotalff, op n Gentsteenweg kwam het tot een botsng tusschen twee autos. Eè*n r bestuurrs, Alfons M..., 47 j. oud, wocnachtg te Ste Agatha-Berchem Josse Gofflnlaan, werd k-kwetst aan het gelaat en n rechterpols. - SCHAARBEEK. Erg verbrand. De genaam Francos Van Thelt, 50 jaar oud, wonen op n steenweg op Mechelen te Wnsele, werd by hét opendraaen een kraan ln een brouwèry r Van Ooststraat, ernstg door een stoomworp verbrand In het aangezcht en hann. De ongelukkge werd naar het hosptaal overgebracht. STEENOKKERZfcEL. Botsng. Op n steenweg Mechelen Tervuren s een auto een Brusselsch hanlsrezg.r n botsng gekomen met ean motorywlel, bestuurd docr Verstreken, ut Ler. Door hevghed n schok werd motoryr ten gron geworpen. Hy werd opgenomen met een dubbele beenbreuk. ANTWERPEN ANTWERPEN. Noodlottge afloop. Ds polte-agent Hubert V. de een en aan zyn leven poog te stellen door zch een revolverkogel n het hoofd te jagen, s In het Ste Ellsabethgasthuls aan zyn verwondngen bezweken. Gekwetst. Op nr.146 r dokken werd arber Haemels, wonen te Hoboken. door n slag een haak n hysch aan het aangezcht gekwetst. Ds man werd verzorgd n het verbanrhus r Borauxstraat. Vreongeckt. De 22-jarge Theo De Sutter, soldaat het 2e generegment, werd op n hoek r Lamorlnlére- en Mercatorstratert door een auto, bestuurd door Oh. Hlle», vn Deurne, aangeren. De ongelukkge: werd met kneuzngen aan do lnkerzj naar het krfgsgasthus overgebracht. ö 3 Soldaat dool- auto aangeben. Op dsn hoek r Lamorlnérsstraat werd 21-jarge soldaat Thso Dè Zutter venast door een auto gevoe?ddoor Kllen. D2 soldaat de per fets was, werd ten gron geslngerd en m«f erge wonn naar he-t. gasthus overgebracht. r Aftruggelaar opgezocht. In een hspbsrg n Londsnstraat kwam esn onbeken on-gevasr 45 jaar oud betalen met een brsfje 100 mark. De W3rkvrouw gaf hun 200 fr. en onbekands ZDU ds overge 500 fr komen baten. Hy keer echter hlèt terug om gos* rentïat heehrerje 100 mark net meer gang-haar was. De aftruggelaar wordt opgezocht, v fr. gestolen. Door md- l valsche sleutels geraakte dsven n bureelen Maos en :Qo., alhjéï*. ZIJ haaln ut een kast een som 5000 fr. De polte onnwekt. - 1 Arbedsongeval Aan.-boord een stoomschp gsmeard aan 108 r dokken werd cóme-s-1 Luyck, wonen te Merksem, getroffen door eehysehksttne. Hst slaohtoffer werd naar het varbandrus eevosrd waar msn vaststel dat hj esn schsdslbreuk had cpgsloo- psn. DEURNE. Autobotsng. Op n hoek r Van n Hautsslel en Herentalebaan, kwamen twee automobelen! tn botsng. De auto M. A. Claes** s.ens, Hove, werd door het geweld tegen n gevel een wlnkelhuls geslngerd. M. Felx Jespers en zyn"vrouwt wonen te Borgerhout. wern aan armen en beenen gekwetst. Bel voertugen wern beschadgd. Verdwjnng. Aangfte werd ge* daan verdwynlng Leopold Bauwens, ut echteljke wonng ut Boschhovenstraat. Hy reed op 22 Aprl weg met ^yn auto waarn zch verschllen konfektles bevonn de hy naar hy verklaar zou gaan verkoopen. Sertden werd hy net meer terugg-zrlen.. MORTSEL. Verdwenen. Doo "polte worn opzoekngen gectaan achter Th. Klapddrp, hanlsrezger, alher wonen ln ae Ed. Arscnstraat, 145 Ds man, geboortg Lokeren, 22 jaar oud, verlet echteyke wonng sert 7 Me. D ongelukkge, de zwaar leed onr n krls.stoestand, leef ln beste verstandhoudng met zjn echtgenoote. KLMN-VORST. Been gebroken. Frans Goos gng een kar stroo vervoeren. Op het gehucht «Het Schld» schrok het paard cn gng op hol. Het der trok n man omver en zs vel met een been onr net wel. Geburen sneln toe en namen n man op met gebroken been en voern hem huswaarts.. LOENHOUT. Erge brand. Des morgens ontstond n net achterhus r beenhouwery Lous Van Reeth, Karpclstraat brapd, waar oorzaak net s bekend. Onmdlyk nam het vuur zoon groot:; ultbrelang, dat er het achterhuls net veel overbleef, ondanks het optren dc pompers. Het nevengeoouw, toebehoofen aan Lambert Van Aken, werd lcht beschadgd. jje bewoners het huls Van Ret hadn alles bullengedragep, dat zy redn konn. De scha s aanzenljk. West" Vlaanren VIOHTE. Dood gevonn. Vrouw Felx Vercruysse vond, bj het naar bed gaan, haar man levenloos te bed. ue man s omstreeks 45 jaar oud, en var 3 knren; efcn bygcroepsn geneesheer kon slechts n adod vaststellen. POPEtINGE. Zelfmoord. De genaam Vanwynckel Maurce, oudstrljr, 41 Jaar oud, landgebruker St. Slxtusstraat, de snds eengen tyd teekens neerslachtghed vertoon, heeft zch n zjn slaapkamer een revolverkogel door n kop gejaagd. De ongelukkge was op slag gedood. Hj laat een weduwe er een mnr- Jarg knd na. KASTKR. Erge val. Dè heer Rem Van Overvelt, 61 jaar oud, wonen wjk Varent, kwam by het ohgatn n zolrtrap een erge val te doen, waarbj hy een gapen hoofdwon oplep. De ongelukkge bloed ook ut mond en ooren. Van Overvelt kwam slechts enkele uren later tot het bewustzyn. Een bygeroèpen geneesheer den hem eerste zorgen toe. Men vreest voor een schclbreuk. ROESELARE. Autobotsng. lp Ronbachstraat reed Oscar Vanmaele, wonen te Stan, met een vrachtwagen voor rekenng Lucen Sabbe, aannemer te Hoogle, * genoem straat door. Ut. zljdcljkc rchtng kwam oe luxeauto, bestuurd door Antolnette Demunster, ut Plttem waarn ook haar moer was gezeten, zoodat twee voertugen op elkanr botsten. Laatstgenoem auto werd door n schok eryk gehavend. Bel vrouwen zyn er met n grooten schrk af gekomen. HOOP wordtu voor dé KOLONIALE LOTERIJ gegeven Geen zekerhed En als TJ net wnt» genk dan even dat dé opbrengst KOLONIALE LOTEKU voor CONGO ls. Waag 50 frankw Het toeval s zoo zonrlng., ^... Men kan het noot wéten!....,*.) 19e Sne. TREKKING ZATERDAG Ól6*4* Oost-Vlaanren ht KLINGE. *^- Ljk nt vjver omgehaald. Saj?aflen D*..bjbel, de reeds een tjd spoorloos verdwenen was, nadat hj by vers-tfïclns personen geld was gaan nnen, werd ut n vqvèr «Ds -Tromp» opgëfaald. 1 Men Weet nog net of het her esn ongeluk of Iets anrs, moec e-énoattd worn. Een onrzoek werd ngseteld. Dutsch zeeman gekwetst. Zeelen kregen het aan n stok op UlIIMIMIIIIIIllMIIHIIllllMlllllllllllllllllt De prys Fr&ncqu aan Krans Cümont De prjs Francqu een half mlloen ls toegekend geworn aan Frns Cumont, voor zyn wetenschappallk werk. n Veemajct. De Dutscher Wlnkelman sloeg eén rut n én lep daarby kwetsuren op aan dè rechterpols. De mn werd naar het gasthus overgebracht, r. OOSTAKKER. Verdronken. De 29-Jarlge, vrouw Bruynopghe 5., wonen Meulestraat, 24, begaf zch naar n koer. Daar ze net terugkeer, gng echtgenoot zen, doch vond nergens zyn vrouw. Ongerust gngen geburen en polte op zoek en na lang zoeken vond men haar yk n het neuwe dok onr een schp, met haar voeten boven water. De vrouw was pas snds Donrdag gehuwd. LVERG_M. Rjwelongeval. Dc genaam Baele Henr, ongehuwd, 63 jaar oud, en woonachtg te Sleldlnge, kwam per rywel Gent huswaarts geren, toen hy ln Ommeganckstr. alher, aan n ultsprlngenn hoek n hofmuur n heer Goertlcr, ln botsng kwam met zekere Kerkhove Jula, echtgenoote Vanhulle Joseph, 31 Jaar oud en woonachtg te \vonlgem, de ut tegenovergestel rchtng kwam. De welryr plofte met geweld ten gron en werdt met een erge beenbreuk bnnengedragen n wonng n heer dokter Staelens, de hem eerste zorgen toeden. LOKEREN. DoolUkc val. De vrouw De Doncker, wonen Postdreef, Was ten huze harer schoonmoer n Rcomstraat, bezg ruten te kusohen en stond op een ladr. Opeens stukte ze met het hoofd op n grond, daar zj haar evenwcht verloor, zoodat ze aan het hoofd zeer erge wonn bekwam, waaraan ze ls overlen. DENDERMONDE. - Rjwelongeval. MeskÉns Lsonard, reed op Mechelschestcenwe*- achter zyn woonwagan welke op weg was naar Baasro per flete; toen hlf zyn gespan wl vooroyrjh vel hy met het ongelukkg gevolg dat hy moest opgenomen worn met een gebroken lnkerarm. Hy werd naar Baasro overgebracht alwaar een dokter hem noodlgé zorgen toeden. P- -M. MELSELE. Auto-ongeval. Op Groote Baan, ter hoogte Van Lange Haag, gng genaam Mertens L., BeVëren, met Cools E. MeEele pog een rtje maken naar Antwerpen. Aan bocht dér baan Verloor bestuurr dc goe rchtng cn kwam met zyp voertug tegen een boom terecht, met het gevolg dat bé nu.lttenn ut auto geslngerd wern en déze heelemaal onrste boven op het rywelpat bleef lggen. Mertens en C00I3 waren ben gewond aan hoofd en lematen. Dr. Heyvaert, Zwyndrecht, den hun eerste zorgen toe. Be gekwetsten wern naar klnek te Beveren gevoerd. Cools kon na zyn verzorgng huswaarts keeren. By Mertens s net alle gevaar geweken. GEERAARDSBERGEN. Bttrd. Door een tot nog toe onbeken oorzaak s brand utgebroken ln meubelfabrek toebehooren aan Florent Imbo, «Verbrand hof». Het s mevrouw Imbo, de n elektrctetsmeter gng openzetten, de bemerkte dat vlammen, proo genoeg vnn aan vlambare stoffen, reeds een tameyke utbredng Hadn genbhen. Dank zj het ngrjpen geburen, werd het vuur overmeesterd en konn magazjn en woonhus gevrywaard worn. ST. NIKLAAS. Verkeersongeval. De welrjr Duymélnckx Arthur, St. Nklaas, werd n Knaptandstraat aangereh door auto, bestuurd door Poppe Henr, wonen alher, Walbrugstraat. Het rywel Duymelnck werd beschadgd. Klacht werd bj polte ngedend. Aangehoun. De genaam De Wn Peter, 44 jaar oud, laatst gewoond hebben te Gent, thans zon- ft vaste -wonng, en zonr mdlen bestaan, werd door polterechtbank St. Nklaas verooreld om voor onbepaaln tyd opgesloten te worn n ryksweldadgnedskblonën te M:rxplas. -- Vechtpartj. n n nacht s een véchtparty ontstaan op wjk «Heltjen» alher, tusschen gebroers Van Ntele, Jachtwachter De Kerf en Pauwels Hector, wonen alher «Houten Schoen». Met kluppels wern eener- 2U*d-s slagen ult-geetee-ut ep allen wern mn of meer ernstg gekwetst. SJNT-NIKLAAS-WAAS. Bloedg gevetht. Ds gèbrosrs Van MEIÉ, ut Hertstrkat, leefn reeds gerumen tyd. ln on-nénshed mst p jachtwachter K. Ds Kerf, dé n drast ls Hsctor Pauwels. QStéréh na-mddag waren twee éeret-genoemn op het hof n jachtwachter. Ook Hektor èauwels was er. Weldra ontstond er een woorntwst, de ontaard tot een woest gevecht. Alle ver personen lepen enge kneuzngen aan hert geztoht op. De gendarmere maaket procss-vèrbaal op. MOERKERKE. VröuweÜlJk opgehaald. Ut afled-togsvaart Moerkerke hééft men een vrouwenlljk opgehaald. Het verkeer reeds r\ eén vergevorrn toestand ontbndng. Het laat géén twjfel over dat mén her voor èen wanhoopsdaad staat. ^ÉKÜS^ -.-H_M-M.mNn..mm.!mrn.MM^ IHlIIIUIIIMIIUllllllMIlllllllllHIIIIIIIIIIIMIllllllIIIIMlIlllllllllIIIIIlllIllllllIllIIIUIIK Het proces Yan Cauwelaert- Degrelle verdaagd tot 3 Jun v.-h* 0 * 3 W *J meldn werd wegens akkoord dsr partyen het proces, lnge- spannen door. staatsmnster Van Cau- *ïlaert tegen.n h. Degrelle, verschoven. De dattnfa s thans vastgesteld op 8 Jun.. Anrzyds zal het proces Van Cauweïaïrt-HDe Schel» op 27 Me opgeroe-.jmn worn. ; Kommunstsche opstand n Paraguay. Argentjnsche blan doelen me dat een kommunstsche opstand ls ontstaan n Paraguaytegen het revolutlonna-rë kabnet; waar Franco presnt. Anrzjds wordt megeeld dat Franco syndkallstlsche lers heeft by- «ngcrocpen en hem heeft ultgenoodgd «t werk net neer te leggen. Lberaal senator, h. Croquet, overlen Gsternamddag ls ln n ourdom 73 Jaren h. Croquet, lberaal senator voor het arr. Oharlero-Thuln, overlen. Hy stond aan n kop r ljst voor a.s. verkezngen. Amy Mollson te Khartoem geland. De vllègster Amy Mollson s te 11 u. 20 (plaatseljke tyd) te Khartoem geland. E j kommsse landsverdgng De gemeng kommsse voor Landsverdgng vergar gsteren. Lutenant-generaal V. d. Berghe heeft zjn betoog voortgezet. Daarop werd vergarng verdaagd tot 20 Me om het vervolg r uteenzettng n h. V. d. Berghe ne hooren. Oneerljke Parjsche bank De bestuurr aangehoun De Parjsche polte ed een huszoekng n kantoren bank Callault, ln rue Rohollcu. De bank was enkele maann gelen opgercht met een kaptaal frank. Ssrt enkele ds^en kw-mf. voortdurend klachten bnnen bj het parket. De eerste schattngen.laten reeds een tekort vermoen ongevesr twee mllllcen frank. D3 bestuurr. Georges Callault, werd aangehoun. Botsng tusschen polte en stakers nabj Lyon Te, Vllleurbanne hebben Woensdagmorgen botsnaen plaats gehad tusschen stakers en polte.. Sert enkelen tyd zyn.arbers een dretal kunstzjfabreken n stakng, wegens een loonkweate. Woensdagmorgen wa^en een. aantal vrouwen en knren op n wég gaan lsgen om zoo het vsrr ryn auto^-ssen net onrkrupers onmogeljk te maken. Het kwam tot een botsng tusschen Btakers en polte. Aan bel zydéh velen gewonn..*- n het geheel wern een twntgtal personeh gewond, we verschllen erhstlg.1 Italaansche en Dutsche agenten achter troebelen n Palestna? De «Daly Herald» meent te kunnen bevestgen, dat terrorstsche bewegng r Araberen ln Palestna, op touw gezet werd dcor Italaansche agenten. T>s Italaansche propaganda s byzon* r aktlef ln Palestna. Deze propaganda wordt begunstgd door Hltleraansche agtate, de ln n Icop r laatste Jaren, groote sommen besteed heeft om akte tegen Jon te steunen., * Neemt regeerng ontslag na verkezngen? Het staat nagenoeg vast dat heer V~a Zeeland n konng het ontslag regeerng zal aanben na provncale verkezngen, dus op 8 of 9 Jun. De neuwe Kamers komen byeen op 23 Jun. Intusschen zou ereen neuwen regeerngsvorm er aangedud zyn, tenzt, zooals velen nken, het ontslag vp--. n h. Van Zeeland alleen maar formaltet zou zyn de gebrukeljk s na elke verkezng. De gehemznnge zaak n ge wurgn dokter te Toulouse Men vndt n zjn hus anrhalf mlloen Het onrzoek n gehemznnge zaak Dr. Louvnêre, de tè Toulouse n zyn laboratorum gewurgd werd aangetroffen, neemt een zonrlnge wendng.. *, Het bestueren dokurnenten, de zoo pas by een hulszoeklfag We-n ontkt, led tot konstatatle da* moord gepleegd werd,just een Jaar nadat een ndvdu een belahgrjke som had geëscht n dokter. Bj het verr speuren vond men ln het laboratorum anrhalf mlloen verborgen. Vdor het eerste halfjaar 1936, moest döktèr fr. nkomsten nnen. Paperfabrek te Nymegen door vuur getesterd Een ongekend felè brand heeft Nymegen getesterd. Hêt, vuur brak. ut n naplèrfabrek dé frma Schuller en Co. Eenge weken gelen had ln ze fabrek eveneens eén brand gewoed.. Thans ls heele bovenverdepng.utgebrand, groote voor an grondstoffen en paner wern een proo r vlammen. De paplermaöhlnes zyn ernstg beschadgd. Het bedrjf lgt geheel stl, waardoor 60 mesjes en mannen tot werklooshed zyn gedoemd. Léon Blum zet zjn besprekngen voort Blum heeft besprekngen gevoerd met Fernand Bousson. presnt Kamer en Jean Perrn, voorztter het comté waakzaamhed antfascstsche ntellektueelen. Het bestuur var het Algemeen Vakverbond s byeen-j.ekon.en om dè ulthöddgng B.F.I.O. tot elnemen aan regeerng te bespreken. Besloten werd, dat het bèstüür op 18 Me a.s. byeen komt om het antwoord op te stellen. Ut besprekngen bleek dat er (reen voovstanrs waren voor elnemen aan regeerng..wel werd gesproken over technsche samenwerkng met regeerng. * Het bureau Fransch-radlkaal soc. party vergar gsteren onr ledng Daader. Nadat voorztter aan vergarng kenns had gegeven hét soc. aanbod om el te nemen aan het a.s. kabnet, werd dt aanbod by algemeene stemmen goedgekeurd. Eén spnnerj en vjf wonngen door brand verneld te Dson Dre personen zwaar gewond Dè scha berekt 5 mlloen. - r - frank Dnsdagavond s eén geweldge brand ultgobrokeh n. spnnerj Loupart, waar rum hbht-d arbers wèrkaam zyn. De brandweer Ververs en Andrlmon.t sheldan Spoedg tér plaats. De vlammen waren reeds naar vyc werkmanswonngen overgeslagen de totaal verneld werd. Het dak en verschllen verdepngen splnnery startten weldra n, drls vrywlllge helpers, genaamn Schoonbroodt, Jean Colln fen JUles Storm, meesleurend. De-te personen wern zwaar gewond. De sbha wordt op 5 mlloen fr. geraamd. De werkhervattng te Hoboken Onlangs werd door Ce Marltlmé belfte bü cookérll eeh handélsschln vc(n 7,500 ton besteld voor n dlfthst Afltwrnen Kongo. Dezelf maatsohappy laat nu door werven CockérHl dre booten- a.pö0 ton bouwen voor dén geregeln aenstt oo Zuld-Amerlk. Over 2 óf 3 maann 2al met n bouw aarta-egeh worn., Op. werven te Hoboken zün th&hs reeds 800 arbers werkzaam. Bnnen 3 maann zullen ht er 1500 zn. Aldus komt neuw leven h éen bcdrllt dat door dé flatepoltek ten onr werd gebracht. Zaak valsche paspoorten Dè genaam Nommk I, Bus-; sseüe natlpnalltén, werd te Dover, wanneer hj maalhböt wl verlaten door Seotland Yard n het beat gevonn een valsch Deensch respas. De kerel Werd teruggestuurd maar te Oosten aangehoun en naar Brugge overgebracht. Dt zou kunnen het negh worn een Utgebre zaak., Snds gerumen tyd was men érj overtugd dat er een nternatonale! ben bestond de zch bezg held met het vervaardgen valsche paspoor* ten zonr - dat men er, eén bewjs kon vnn. Het aangeslagen relspas werd vervaardgd te Parys en hour betaal ervoor 7000 fr. Het spreektself dat al dé nlchtngen de n aangehoune zal verschaffen het grootste belang zullen zlln om hét Onrzoek dat nternatonalen aard ls te vergemakkeljken. WEERBERICHT VOORUITZICHTEN. 2w_l_l_«verand.rllllte wnn. Inzond.rtlt-d Ut h.t K bewolkt tot moo, s ochtends mstg, weln-k ol geen regen; zacht. D -RTIG woorn of mnr te sturen aan Jury groote Palmolve-wedstrjd... Daarme kunt gj, eken dag, een prachtg Ajax-rjwel wnnen (of 400 fr. n geld, naar keus). De wnnaar het rjwel dngt daarenboven nog me naar n grooten eereprjs fr. welke op het en elke maand wordt toegekend. Een antwoord 30 woorn (of mnr, op dc vraag : «Waarom geeft gl voorkeur aan P..lrmllv_- p?» Meer wordt U net gevraagd om el te nemen aan n grooten Palmolvewedstrjd I Vraag het volledg reglement aan Uw gewonen leverancer en stuur Uw antwoord daag nog n, met 3 zwarte bandjes Palmolve-zeep. Adres : Palmolve, Postbus 568, Brussel. f < 1 r r 1111 * 111 > r uu IIIIIIII :1111 Wj beschuldgen meneer n opper-kommssars Oent WIJ zullen snoods eken., dag hét herhalen, dat heer opperkommssars Oent gansch het ooltlekorns mjbrttffc. tegen socalstsche werklen. En wj hebben daartoe noodge bewjzen en renen. Wtj besohuldgen n heer hoofdkommssars partlldghr.ld, want wj hebben er bewjzen. De Vlaamsche fascsten hebben se- Dlakt. Hun nummers wern net afgekrabt door polte zooals onze. In S-alhofstraat «veln alle aanplakbrleven aff.hage overplakt door fascsten, ook onze waarvoor w. als partj aan agentuur hebben betaald. Deze affches hangen daar reeds vjf dagen. De polte heeft daar nets gezen eu nlets afgekrabt. Hetzelf op St. Amandstraat. Daar hébben Vlaamsche fascsten affches het arkus Strassburger overplakt. G-en polte heeft dat gezen, geen polte heeft ze nummers afgekrabt. In permanence mogen Goor onze propagandsten dén dag tevoren afgenomen kesnvmmers afgehaald worn. Zj hebben daar nog ncot anre affches zen lggen dan onze. Dus net anre partyen. Achter een we.loopen propagandst heeft een nolteagent gedregd te scheten. t Gaat dus alleen tegen socalsten. _ ". Onze propagandsten moeten hun zakken omkeereh. Maar dê Vlaamsche natonalsten, de met wape.s on zak loopen, worn net aangesproken noch afgetast. Op het Fartljsekretaraat hebben w; -IOÏ altjd bewjzen lggen hoe ook n 1932 ze gasten zoh waoenn, en 1 wern ontwapend, nét door polte, maar door onze mannen. Welnu, we zjn ze clzetteljke dwaredrljverjen, aan polte opgela-rd door n hoofdkommssars, beu. Dezs sehrkaanjagng zal echter net kkeh. Ondanks alles zal en mo>t nummer S tromfeeren. De werken klasse onrvndt het te gced dat, we openbare maöht n hann heeft, het sterkst s. We zullen er alles on zetten cm langs wetteujlmn weg ze macht n hann te krjgen. Jfamenzn, propoffondfa-en, wm rekenen op u. Zco d3 agenten n burger zjn, verzet geen voet zonr dat Ze hun medalle hebben getoond. Wegert het, n alle beleefdhed, m.e te traan als ze net bewjzen poft*: te zjn. propagandamateraal s anrendaags hetzelf aantal exemplaren zoudt terugkrjgen. AAN DE POLITIEAGENTEN Gj hebt een aanplakbr.f laten uthangen om uw rechten te yerdge_t als stadsbedenn. We doen een eerljk en openbaar beroep op uwe onpartjdge houdng tegenover socalstsche prtj de voor u In bres sprngt ln n gemeenteraad. net katholek-lberaal schepenenkollege wegert n te gaan op uw rechtmatge eschen. De socalsten steunen u. Genkt dat, als uw klerkale-llbarale oversten u afzenn om vdoral re socalsten te pesten In hun akte, déze er om gaat om werkloozen arbed, en arbenn een goed loo.té bezorgen. Leert hanlen zonr overdrjvng en belet dat er onr u zjn, de door hun fanatek optren gansch het 00- lltle-korp- zoun antpathek maken bj werken klasse, tot me gl allen behoort en waarop gj fer moogt zltn. Het Partjsekretaraat. -m !-! Goe gst te Antwerpen^,., Dnsdag h *t men te Antwerpeo een kerel n een hotel aangehoun de n naam droes v.n Ignace Orplznsky,- 43 Jaar, te_én wen eerstens maar héél zwakke vermoens pllchtgheld aan een defstal te Ocsten bestonn. Inrdaad op 9 Jul 1934 werd er ten naale een pel-hanlaar Lelchtmann Pelsack, te Oosten, een hoeveelhed z-vérvossen ontvreemd. Hoe men zch nspan om n dar of d-dérs te vlon, nets kon ontkt worn. In n laatsten tjd wern rechterlljks densten verttouwd gemaakt met beschrjvng een nternatonale hotelrat. weldra werd hét utgemaakt dat zjn valsche naam op het vreemllnsrèn-regster te Oosten voorkwam en dat hj ut stad verdwenen wés lust n nacht na n geplee«rn defstal, n Wat vast kwam te st-pn s dat kerel ntusschen verschllen malen naam veranrd h-fret hebben. Zoo was men zjn spoor btst-»r getaakt. Doéh zlln. pèrsoonsbeséhtjv_ng_n kwam wonrwel overeen met «è Oï-Dzlnekv, de te Antwertlsn ve.ble_[. Het parket Brugge dééd kerel oplen, nken veelé*. hlèr VOor een toeval tè staan dan wel voor het gce spoor. Gebracht voor n ont-aoeksrechter aldaar!.. hotelrat onmdlljk volledge fcefc.n-eh--sn af met betrekkng tot n dl.fstal te Oosten en beken tevens anre ln het Brusselsche gepleegd te hébben. Zoo ge uw moet afgeven, telt het goed opdat 2* IIIIIIlllllllllllllllltlllMllllllllllllllMllllKIIIMIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllMIIIIIIII Wanneer U s nachts moe opstaan Wanneer Ü S ttachta moet opstaan..$n Ü gefolterd wordt door zéüuwachtlsheld, zwaarte ln ds beenen. rheumatlek, lentlenpjn, duzelghed, hoofdpjn, ftlgtmefth. slapte, branrlgheld. prkkelbaar. held. overtollg maftg uur, ner- dt Maagaandoenngen, neem dan een gewaarborgd geneesmdl dat aa). een dokter te danken la: Cystex. Vör_eekerac S enezlng ln 8 dagen tjds, zoonet wordt w geld terugbetaald. De Sexueele n volwassen mettsch s even noodzakeljk, als zun opvoedng op school en zjn algemeen onrrcht dat waten toen hj nog knd was. Waarom de zoo hoomenscheluke levenskweste een soort onbetameljk gehem te maken, waarover men slechts met terughoundhed en met bekte woorn spreekt?... Men moet daarentegen het onrwerp openhartg aanpakken en wllen bes-rjpen, hoe onze sexualtet, door het stelsel r nwendge klerafsch.1- dlngen, nvloed utoefent op onze lchameljke en geesteljke gezondhed evenals op onze levenskracht. Ih den geest èn met het doel geneeskun te vérbren, heeft het «Insttut Recherches Opothérapques» vah Parjs n samenwerkng met dé Laboratores OKASA zoo pas eeh fnerkwaardgè.geïllustreer brochure utgegeven, de ln hann alle menschen de nken, zou moeten zjn. Alles wat nteme werkng ons organsme betreft én ln het bjzonr het endocrne-systeeth, vndt men er n vereengd en gekommenteerd. zonr huchelarj, door een gespecalseern geneesheer. Dt zeldzame documentare werk zal persoonljk en kosteloos worn opgestuurd aan er volwassen persoon, door ze schrfteljk aan te vragen aan Socété O.P.B.Y. 24, Antoon Dansaartstraat, Brussel, Het keeren r jaren zonr pjn en zonr gevaar Veel Jaren voor n krteken leeftjd reeds begnt vrouw ongemakken te voelen, gewoonljk lchten aard, de zj meestal verwaarloost te vèrorgen. Ernstg msverstand 1 Want»ldus verergèreh e.ongetruakkea langzamerhand : warmteopatygngeh, opzwellhgén het gelaat, duzelngen en het rulsehen r ooren, slapelooshed, hoofd-, ner- ea bukpjnen wora veelwldlger éh.erger, het goed humeur verd*jnt en gezondhed aeemt af. Ma&r wanneer gezondhed daar net m«er la om te strjn tegen do aanvallen n tjd, s vrouw rlm meer ln staat zch te verdgen tegen aanvallen n ourdom, met al zjn gevolgen : vrouwehjko charme de Verdwjnt, rheumatek, arspat, arwandontstekng en alle anre gevaren r slagarverkalkng en v*n een slechten bloedsomloop. Elke Vrouw zou moeten weten dat _j al ze msere kan vermjn door een kuur té doen met.öbtho.., vf.t* tjd tot tjd herhaald, voorl op hét oogenblk dér maandstonn, wanneer zy pjnljk of aet la or zjn. Door dè kuur met «ORTHOPLD-C wordt vrouw opneuw krachtg cn levenslustg, pjn houdt spredg op, het bloed wordt gezuverd, dé spjsverterng en- bloedsomloop Verbeterd, gezondhed teruggevonn, wat voor natuurljk gevolg heeft aanzenljk n Invloed n tjd te stremmen en vrouw toelaat het keeren dér Jaren door te maken zonr pjn en zónr gevaar. ÖRTHOFLÜX met zjn getalleer gebruksaanwjzng voor ler geval: tr. - Alla apotheken. OB I

6 6 - Voorut, 14 Me 1936, Dl! GRO0Ï-GENÏ Herbergers, er zt warmte n lucht... Verdchte Grosclles en Grenadne Sroop : S frank lter. Pulp Orangea cn Ctrcnna, zeer doorsmakend : 10 frank dc lter. In alle krunerswnkels. Voorut.. GEEFT BITVER ATHLETE EN CITRON- WATER ALS ZÖMERDRANK (zeer aanjena-m cn lavend). MM IMIIIM! IIIIIIII mn mmmummmn! Stadsneuws Smaakvolle en vette PRESENTKAAS: 1,75 fr. dc 100 gram n VOORÜITS Krunerswnkels. AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT Heer Prof. Dr. Edouard Claparc, Best. het Inst. "voor expermenteele Psychologe te Genève, zal op Zaterdag 16 Me e.k., te -14,30 uur, n zaal n Akameraad, Volrsstraat, 13, een openbare lezng houn over: «Psychologe het Spel; neuwe gegevens*. Op Zondag 1.1. was Prof. A. Bessemans. Rector Rjksunverstet te Gent, gast Unverstet te Strasbourg. Hj el er laatste utslagen me wetenschappeljke opzoekngen ut zjn laboratorum te Gent. Plechtge Kommune De schoons!* geschenken aan laagste prjzen :" Dampoort-Bazar Dampoortstr. 21, Gent. Vrje toegang OMDAT ZIJ GOEDKOOP EN VOEDZAAM IS (60 o/o suker) lef 4/tocp on taje/ * - < ; V 8915-E BOTSING Op n hoek r Peperstraat en Begjnengracht, had een botsng plaats tuöschen auto gevoerd door De Luycker Rem, 47 jaar oud, wonen Maï.straaü en ze door De Clercq Cesar, wonen Graaf Smet Nayerplaats. Alles bepaal zch tot lchte scha aan het voertug De Clercq. Smakeljke Hollandsche aardappelen n Vooruts Krunerswnkels. Onvoorzchtge, gj hoest! U w bezghen verplchten u ut te gaan en Rj hoest... Ga dus ut nden het onvermjljk s, naar verzorg u goed. De Srop s Vosges Cazé laat n teovallgcn of chronschen hocstljdcr toe zjn Kwaal te overwnnen. Zj stlt, n hoest, kalmeert ontstoken sljmvlezen, zuvert dc ruchtpjptakken, bezwaard met sljmen en besmetten kemen. De Srop s Vosges verlcht cn geneest. Srop^osges Cazé. 15 fr. B. groote flesch. alle apotheken. EEN EERSTE VERTOONING Het Japansch mnstere Butenlandsche Zaken heeft het opmaken een z^er nteressante flm toegestaan over Japan met zjn natuurschoonhen. zjn zjnjverhed en zjn landbouw, met zjn fjne kunstprodukte en zjn morne grootsten. En mdn gejaagdhed het hanlsleven, bekoorljkhed r ou gebruken en serljkhed r Japansche mesjes en vrouwen gehuld n kleurge kmonos. De klankfüm wordt op Zondag 24 Me, te 10 uur afgerold n «Savoy». Toegang: 4 fr. Knren 2 fr. Zomersezoen 1936 De eerste schoone dagen! Koopt nw neuw Zomerkostuum a ZWARTE LIEVE VROUW Het groot Kleermagazjn voor heeren en knren - Zuvelbrug 7, Gent. GOED ENGOEDKOOP Hus gestcht n geen hulphuzen. 5 o/o aan talr. husg. en oudstrjrs. Telef.: Den Zondag open tot 12 u. Specale afelng voor maatwerk. (400 Wetgeven verkezngen 24 Me OPENBARE MEETINGS over goe gevolgen r socalstsche regeerngselnemng en totale verwezenljkng het Plan n Arbed Moerbeke Donrdag 14 Me, te 7,30 u aan Dambrug, te 8,30 u aan Ballenborm, spreken DE SMET EDMOND, provnce raadsld en CHALMET JOZEF volksvertegenwoordger. Ertvel Vrjdag 15 Me, te 7 uur, op Reme, te 8,30 u. op Verweegsche tramstate, spreken DE SMET EDMOND, provnceraadld en CHALMET JOZEF, volksvertegenwoordger. * Moerbeke Zaterdag 16 Me, te 7,30 u., op Koewacht (kantoor) en te 8,30 u. op Krusstraat (Varweegsche), spreken DE SMET EDMOND, provnceraadsld en CHALMET JOZEF volksvertegenwoordgers. Mendonk Zondag 17 Me, te 7,30 u., aan kaben.. Sprekers: DE SMET ED., provnceraadsld en CHALMET JOZEF, volksvertegenwoordger. Van onze korresponnten Volkshus Wonlgen op 19 Me, te 19,30 u. Sprekers : DESID. CNUDDE en GASTON DE ROO. Konngstraat Marakerke op 20 Me, te 19,30 u. Spreker : EDW. ANSEELE Jr. Napoleon dc Fransehe kezer was een groot veroveraar En zjn leve-ngs-rank bleef mmer Chlcorel Beukelaar DB BESTE EN DE GOEDKOOPSTE KOLEN Bl FRANCK-SAVONIE. DOCK 10, GENT. Tel Wj vernemen dat Hanlsfoor Gen_,.>dte gehoun wordt 18 Jul tot 3 Oogst op het St. Petersplen geplaatst s onr beschermng het stadsbestuur en Handclskamer Gent. De Gentsche pers heeft eveneens haar steun beloofd. PUB. CscktmmerJepoJMn Sokr/uel&eétmertdrajtn Omdat k mn Mjn husgezn, Bljf k trouw, Als flnke vrouw, Aan F.C.- JACOBS SUIKERIJ. Ik ken geen beter c- daarbj, Zs t spaarzaamst nog erbj Natonaal keskomtet voor Mss Belgë 1936 AZALEA-PALACE PABK - GENT ZATERDAG 23 MEI, TE 8 UUR : Kezng Mss Gent Kanddate voor n ttel Mss Belgë GROOT DANSFEEST 2 zalen - 3 orkesten. Dans- en zangwedstrjd VOORSTELLING DER KONINGIN DER ZEEKUST DJ AVONDTOILET EN BADKOSTUUM. Toegangsprjs : Kaarten op voorhand 3" fr, Aan het wnket 4 fr N SIERVOGELS TENTOONSTELLING Het s a.s. Zondag 17 Me dat tentoonstellng Servogels, ngercht door vereengng Servogel-kweekers «Avcultura. geopend wordt ln haar lokaal, café «In Neuwe Sohapenmarkt., Spanjaardstraat, 16 (Veemarkt). De tentoonstellng, bljft- geopend tot 24 Me. De toegang s kosteloos. TE HUUR Schoone Hulzen, 7 plaatsen, groote koer. 45 fr. per week. Appartementen : 6 p. af 25 fr. per week. Zchtbaar Zaterdag 3 tot 4 uur. Zwjnaarsteenweg, termnus tram GOUD nkoop tot 34 fr.ptr gr. hnln. JuMu. ll t t. luw 5t-Annastra.l FGEPAST : Wj hebben r.n rezgers de teh-ls komen koopen. MORGEN OM 10 UUR S MORGENS, OPENING VAN ACTUAL Programma 15 tot 21 Me DE LAATSTE GEFILMDE NIEUWST. JDINGE: VAN DE GANSCHE WERELD 2 Fr. DE GOEDGEKENDE KOMIEK P A U L E Y UN GROS TIMIDE Sketch onweerstaanbare kluchtghed ZOMERSEIZOEN Prachtg g e k l e u r d e teekenfllm VE COLE DES REMOUS Indrukwekkend dokument, verwezenljkt met mewerkng n beroemn vlteger Thoret. Doorloopen vertoonngen 10. UUR 3 MORGENS TOT MIDDERNACHT. HINDEREN ALTIJD TOEGELATEN IU 7 4, V E L, D S T R A A T, 7,4 Op Groote Markt te Selzate op 23 Me te 19 uur. (Ludsprekers). Sprekers : GUST. BALTHAZAR en JOS. CHAL- MET. Wetgeven verkezngen 24 Me Arrondssement GENT-EEKLOO Men stemt voor socalsten: VOOR DE KAMER EN VOOR DEN SENAAT AALST PGT. DE MAN SPREEKT VOOR EEN GEESTDRIFTIGE ZAAI, Naar een socalstsche zegepraal! De rume zaal «Rnk» was dnsdagavond vol toehoorrs geloopen om naar het woord te komen lusteren Hendrk De Man. mnster Werkverschaffng en Opslorptng r Werklooshed. "«5 Vooraf trad groep Pet Van n Bosch op, de het publek vergastte op socalstsche strjdleren en anre volksleren. Pgt. Nlchels zat voor. Alvorens het woord te verleenen aan pgt. De Man, sprak vrend Nlchels een korte re ut. REDE VAN NICHELS Pgt. Nlchels hernnert aan n strjd ut vroeger dagen cn hoe er dan voor enkele centemen opslag per dag moest gestren worn n fabrleken. AI wat wj nu beztten als: algemeen stemrecht, achturgen arbedsdag, loonsovereenkomsten, enz., hebben wj bekomen dank zj do strjd r socalstsche partj. Pgt. Nchels doet vooral utschjnen hoe mdnstand afhangt n voorspoed r werken klasse. Boeren, mdnstanrs en arbers vormen cen kettng. Alleen socalstsche partj kan voorspoed brengen voor dre klassen. Tot mdnstanrs zegt Nchels Stemt ze maal eens voor socalsten. Als zj u geen voldoenng geven zet ze bnnen 4 jaar terug aan kant. Op n bulten ls toestand gunstg voor onze partj, zegt-hj. De stad zal vooral net wllen ten achter bljven Allen zullen rood stemmen op 24 Me Een lud applaus begroette ze ko.-le re. TOESPRAAK VAN DE MAN Pgt. De Man. hernnert er aan dat hu ook ln zelf zaal sprak, vóór 15 maann, over het Plan n Arbed. Dat onze beloften geen Ijle woorn waren, hebben wj sndsden al kunnen bewjzen met dan, zegt Dc Man. Veel meer dan arbers zjn Sndsden aan het werk gegaan. Deze strjd s veel meer dan een ge wone kesstrjd. Hj- a voortzettng n strjd voor het Plan Arbed cn voor clndzegepraal. Het volk kan utspraak doen voor of tegen het Plan voor hen heeft het reeds proefnemen onrvndng er. Ecn fet kan net betwst worn: zoolang er werd geregeerd zonr - socalsten, gng alles archl-slecht. Met socalsten ln regeerng gng het langs om beter. Onze tegenstrevers hebben geen programma om hun strjd te voeren en twsten onrlng. De lberale party en dc katholeke partj vallen uteen. Zj trachten n strjd af te len en zullen ons wellcht laatste dagen verrassngen bezorgen.-*., Als zj spreken zel het knd, we spreekt er net met meer recht over dan wj, de vars aan t werk zetten! Wj hebben net gewacht op Degrelle om een kusch te doen n onze partj. Vervolgens doet De Man het onrsched utschenen tusschen het Plan regeerng en het Plan n Arbed. Het staat vast, zegt De Man: Wj zullen sterkste partj zjn en wj moéten ln regeerng onze akte voortzetten. Zj hadn gemeend dat het Plan n Arbed het Trojaansche paard was om ons bnnen te smokkelen ln regeerng. Nu hebben zj ook onrvonn dat wj werken kunnen. Iereen meet aan t werk tusschen 16 en 60 Jaar. Maar onze partj moet versterkt worn. - Vervolgens heeeft kameraad De Man het over loonen de denen aange- Dast te worn; over 3 mllard en half goud voor werkverschaffng: over man de Neuwjaar tot nu terug aan n arbed gngen; over 40 urenweek; enz. Deze re de net-te vergeljken ls met een gewone kesmeetlng, maar ls logsch geheel kan beschouwd worn waarn alleen feten cn bewjsvoerngen voorkomen, werd meermaals onrbroken door ludruchtg applaus cn De Man ontvng op. t laatste een ware ovate. PROSPER DE BRUYN AAN T WOORD Gezel De Bruyn neemt nog voor enkele oogenblkken het woord en. onrljnt met» cjfers zekere gezegns De Man. Hj doet op zjn! beurt beroep om allen op 24 Me voor socalsten te stemmen. Pgt. Nchels sloot n gepaste bewoordngen ze welgeslaag meetng. EEKLOO ROESELARE mmmnmm RECHTZAKEN BOETSTRAFEELIJKE RECHTBANK TE KORTRIJK TE KORTRIJK GINGEN VERBRUI KERS EEN AGENT TE LIJF. Langs Meenenstraat n twee agenten Callewaert en Forèt hun nachteljke ron rond 2 1/4 uur ln n ochtend. Zj bemerkten dat er nog lcht was n herberg «Het Wtte Faard» en tran bnnen. Een dretal personen zaten nog aan tafel te drnken en beweern daar heel n nacht te bljven daar zj geen logement hadn gevonn. Ds waard wegar hun slapng te geven, daar. al zjn kamers bezet waren. De agenten verzochten personen herberg te verlaten. Bulten gekomen, verwjr zch agent rorêt om éen auto t3 doen stlhoun de kwam aangeren zonr lcht. Zekere Jtï. Alos sprong op n agent Callewaert en bracht hem erge slagen toe. Hj was geholpen door J... Mare. Met groote moete kon het koppel waarbj zch nog zekere C... Alos had gemengd, opgeled worn. Ts betchten de net ter zttng waren opgekomen, zjn afkomstg ut Antwerpen en Roeselare. J....Alos lep 1 maand gegens op en 8 dagen, 182 fr.* en 350 fr. boete. Dezelf straf voor J... Mare, C... Alos lep 8 dagen cn182 fr. boete op. De agent Callewaert werd nogal ernstg gewond aan het gelaat. NIET BETALEN VAN ONDERHOUDS KOSTEN., De genaam V... ut Meenen, lep 1 maand gegens op, wegens net betalen onrhoudskosten.:jn knren. ZIJ HAD HEM MET EEN ANDERE GEZIEN. Esn jong mesje V... Allda vergezeld haar moer ontmoette te Moeskroen haar zoogezeg verloof met cen... anr mesje. Ds verloof zekere S... Alfons beweert dat zjn veet werd gesoheurd en hj slagen ontvng V... Alda. Natuurlyk wern allerle scheldwoorn utgedoeld. De rechtbank veroorel moer en dochter V... tot elk 70 fr. boets voor beleedlglngen en sprak ze vrj voor slagen en het scheuren vest, daar dt net genoegzaam bewezen wa,s. De boste ls voorwaarljk voor het mesje. - VERKEERSONGEVALLEN.. Zekere Verb... bestuurr een vrachtauto r frma Holvoet te Kortrjk, reed te Rumbeke een vrouw Vandoorne Emma omver. ZIJ werd erg gewond Ih rugstreek en ls nog net hersteld. Na onrhoor dér getugen werd zaak verschoven tot 8 Oktober., RAADKAMER. TE KORTRIJK. Hen verschenen voor Raadkamer..wonrdokter» Coulle ut Meenen en (Ze vervolg onraan volgen kol.) É HAMME GEEF MAAR KATOEN! Onze propaganda wordt op prachtge wjze gevoerd. De wnd jaagt geweldg n onze zelen. Al wat klok slaat ls rood! Ook op 24 Me zal rood troef zjn. Vol geestdrft voeren onzre mannen n strjd. De klerlkalen zwjgen dat zj zweten. Zj zullen pardaf krjgen, dat weten ze wel; en menschenmatertaal om propaganda te maken voor hunne kloppng vnn zj net. Straks zal natuurljk godsdenst ln gevaar zjn, maar.,., de harng zal ze maal neft meer bran. Dc menschen zjn door reddng zel het knd en kesbeloften 1932 te goed bedrogen geweest. De lberalen komen reeds met vulghed voor n dag. Dat s ou gewoonte. Dat ls hun doel en dat s hun programma. Leugen! Laster 1 Vulghed! Maar... werkloozen, devergeten zjl Zand strooen ln oogen d-c rnenschen s hun strjdmdl, maar ook dat zal net meer pakken. Ze zjn te laat... Iereen wst voorut, met wat ze zoun butenkomen en lachen met onze arme blauwe kesdravers. Voort aan het werk makkers! Geef maar katoen I Onze tegenstrevers weten net wat hout pjlen maken. WIJ zullen op 24 Me groote overwnnaars zjn, sterkste partj het land en... aldus kunnen werken tegen krss en werklooshed, voor arbed, brood, welstand en vre voóf XtLE menschen. Stemt rood onr nr. 1. FRAMAR. MEENEN WELGESLAAGD FEESTJE IN DE SCHOOL «BARAKKEN». Zaterdagnamddag had er ln do. gemeenteschool op n wjk «Barakken*» een gezellg samenzjn plaats voor ours en leerlngen, samen met leerkrachten. Vrend Mulkers, schepen Onrwjs had er aan echoun dat gezellg samenzjn bj te wonen. En onze neuwe svrnoatlhleke schoolbestuurster, Mej. V. Hecke mocht er zch over verheugen over talrjke opkomst vars en moers de met ferhed en ontroerng lustern naar mooe dcht- en zangstukjes, door hrun knren voorgedragen. In gepaste woorn, drong bestuurster aan bj ours tot Innger samenwerkng tusschen huls en school. Kam. Mulkers de daarna ook enkele woorn sprak, vroeg mewsrktng en het vertrouwen - ours aan bestuurster te schenken de haar neuwe taak met meest creestdrlft weet aan te* vatten en haar beste krachten Inspant voor heropbeurrg " School Westraat. H»t was woarujk een genoegljke namddag, en voor ours, en voor knren en ook voor het onrwjzend personeel. We kunnen net nalaten her bestuurster te felclteerén voor het prachtg ntatef dat ze genomen heeft, Iets wat heel zeker er zal toe bjdragen school te doen bloeen. IIIIIMIIIIIHIIIIIllltllUIIIIIHHIMIIllllllllll geneesheer Antoon Devos ut Moeskroen, de hem bjstond. Betn wern voor BoetstraffelUke Rechtbank verzonn onr betchtng onwettge utoefenng r geneeskunst. De zaak zal voor Boetstraffel\jke Rechtbank verschjnen na vakante. OP DEN UITKIJK. Nog enkele dagen schen ons groote- kezlng en als wj eens «op n utkjk* gaan, en zen hoe toestand s ln alle partjen, her ter plaatse, dan mogen wj, zonr overdrjven, zeggen: Dc socalsten gaan een zekeren tromf te Re moet! Immers hoe zou het anrs kunnen? De lberalen cn katholeken, de 1932 tot 1935 (en vroeg.r ook) het land hebben bestuurd, zonr en tegen arbersklasse, hadn het zoover gebracht, dat Belgë op n boord n afgrond stond, er meer dan werkloozan waren en besnoelng op ourdomspensoenen en we.kloczensteun en verhoogng r belastngen ten top waren gestegen. Men moest «le socalsten ter hulp p. om toestand ts redn, want lbernle-katholleke regeerng was op Vlucht geslagen, bevreesd zjn voor gevolgen harer msdan! Wat socalsten verbeterd hebben op dt 1 jaar elnemng aan regeerng, hebben zj reeds genoeg bewezen In talrjke klesschrften. Wj zeggen dus: In aanslutng met dt alles, met onzen plaatselljken toestand, hebben wj grootste hoop en vertrouwen. Wat kommunsten en V. N. N. (Ds Llle. betreffen, hun nvloed s her zoo klen en wat zj reeds verwezenljkt hebben zoo weng beteekens, dat nemand er over spreekt. Bj katholeken «lltrgen kegels allen omver!» Hst s daar volop strjd longeren tegen ouren en schepen Van Zandyck de toch zoo gparne een verkesbare plaats op ljst voor Kamer zou gewld hebben, maar een voetje s gelcht door Van Acker neemt Jongeren onr zjn beschermng en heeft daarom ln voorlaatste gemeenteraadszttng zjne woe bewezen, met tegen zjn egen schep enen kollegs te stemmen! Burgemeester Pussemer, d.e maar 5e plaats op ljst kon verkrjgen, en zóó pzker s dat katholeken hun vjfn zetel zullen verlezen, heeft zch ln zjn woe teruggetrokken, omdat men hem aldus op zekere plaats stelt om «gebusd» te worn. De Jongeren zjn tegen ouren, omdat zj zen verantwoorljk stelten voor alles wat gebeurd als n n schoot r ka-, tholteke partj en ln regeerng, waardoor katholeken zoo veel hun Invloed. In gansch het «Meetjesland» hebben verloren. Het s just daarom, dat katholeken geen openbare en tegensprekelljks meetngs durven beleggen. Het zou er «stuven»! Bj lberalen s het al net veel beter. Al hun oure lers zjn op, dsn achtergrond «getrokken» en jonge Locufer waarme ereen n soot drjft n provnceraad, als hj het woord neemt met zjne geken «theatrale» wjze, moet zch nu voordoen als redr r vroeger zóó sterke blauwe partj te Eekloo. Ztj rchten nu ook eene meetng n ter plaatse, maar net te gen spreke ljk; daar zun 7\\ haag. Zj gaan ons zeker vertellen, lberale, vrjhed, waar werken klasse Eekloo reeds zóó vele Jaren en nu ook wj zulke har «bewjzen» aan n ljve hebben gevoeld? De lberalen welke tot hen geen prograpma meer bezaten, hebben nu een strjdpunt gevonn : Zj gaan over al banken spreken. Zoun wj net mogen vragen aan mjnheer Lppens gewezen mnster of hj ons ook spreekt over : Socété Générale Belgque, waar hj als raadgever n het krslsjaar 1932 nog 107 duzend frank opstreek? Over 9 maatschappjen waar hj voorztter s? Over 2 maatschappjen waar hj onr-voorztter ls? Over 11 maatschappjen waar hj beheerr s? Over zjne onmeteljke gror lgen dommen ln be Vlaanren? Dat Lppens ons eens zegt wat hem dt alles opbrengt en dat dt heerschap dat her stemmen r werklen komt vragen net vergeet te spreken over zjne «lberale vrljheldadén» stjds te Moerbeke. Wat Rexlsten betreft, de zjn te vul cn te laf bevonn. Dsgrelle heeft n moed gemst aan onrgeteeken het w-f-.n-d tot.teeenspr^ak te gévér.er mslukte elsktrleker-lngenleür Eekloo mstte ook n moed op 7 Me ln «De Cercle» te komen het woord nemen cm vrljhedswurgen Htlerprnclpes Degrelle te verdgen. Wj staan er dus goed voor! Onze orona gand lsten dosn gced werk en talr(]ke arbers moeten laatste dagen nog eebrulken, om ta gebuurten of fabreken en werkhuzen, met hunne makkers te spreken en te helpen n tromf het Plan n Arbed OD 24 Me te verzekeren. Voor vre, vrtlhed cn welvaart, stemt onr nummer 3. BURGERLIJKE STAND. GEBOORTEN. Dslcourt Sbllla Antolnétta Magdalena Roberta. Zandstraat Van Hooreweghe Raymond Jozef ^Antoon, Balgerhoeke. Ond?rdonck André Robert, Waastraat. : Dyssernck Gaston Kamel. Opelschlnestraat. Van Vel Dana Helena Mare. Balgerhoekstraat. Lampaert Abrecht Mara Jozef. Molenstraat. * OVERLIJDENS. Tratsaert Malvna, 25 jaar, zonr beroep. Mdlkerke. HUWELIJKEN. -. Üe Bevere* Jullen Petrus, 19. J.. pastelbakkersgast te Snt Laurens, met Kryger Alma Clementna. 24 j., lakennopster, te Eecloo. Van Overberghe Edmond Jozef, 29 J., schrjnwerker met Depauw Clementla, Mara, 23 ]., lakennopster, beln te Eekloo. Wegge Emel. Gerard Jozef.( 23 j., posterljbedlen. met De Hulsfters Helena Eugena. 26 j-, ponr beroep, beln te Eekloo. LOKEREN VOOR VREDE, ARBEID, WELSTAND. STEMT MEN OP 24 MEI ONDER Nr. 1. Groote Fetstocht. Alle fetsers (sters) - mannen vrouwen welke over een rjwel bschlkken moeten Zondag 17Me elnemen aan groote fletstooht naar St. Nkolaas waar verzamelng plaats heeft alle roo welrjrs het arrondslsement. WIJ rjn langs, Dackman en zoo naar Slnay en Belcele. Samenkomst n het lokaal «Volkshuls», Markt te 8.30 uur. ONZE WIJKMEETINGS. Hen Donrdagavond te 8 uur op w jk Bergendres aan café Gustaaf Van Eetve. spreken vrenn Rogers en De Vos, St. Nklaas. Vrydagavond te 8 uur op wjk Helrbrug aan café Petrus Van Dressche, spreken vrenn Van Cotthem en Plncé St. Nklaas. De harmone «Voorut» vergart telkens te 7 uur n het Volkshus en doet vooraf een optocht op wjk. ONZE LAATSTE MEETING IN OPEN LUCHT! Woensdag 20 Me rcht partj een laatste groote keameetng ln, op Kosk, Ma^kt. Alssprekers krjgen we : Rogers, Vercauteren j en Van Hoeylandt, onze kanddaten voor wetgeven verkezngen. Vooraf houn we een optocht met d eharmone rond stad. Vertrek te 7.30 uur stpt, aan het Volkshuls. De meetng wordt met. ludsprekers utgezonn..taptoe. Op n.vooravond 24 Me, Zaterdag wordt een muzkale taptoe.rond stad ngercht. Elkeen moet Zaterdagavond hét voorspel zen n utslag 24 Me. Overal zal nr. T gazongen en besproken worn. OPGEPAST. De fanateke hanlwjze r lberalen, klengeestge leerschool r katholeken ls oorzaak dat sommge zer plakbrleven worn afgerukt. W^J. vragen aan alle vrenn en oog h t-zel te houn om zs schurken ;eèns bj kraag te vatten. KAMERADEN. De laatste dagen beloven hevg en hardnekkg te zjn. Onze plakdtenst s nog steeds meester straat. Doch ze vrenn hebben hulp. en bjstand noodg en vooral laatstedagen zal dt het geval zun. WIJ. doen een drngenn oproep tot allen, komt naar het lokaal, geeft U aan, helpt raê aan overwnnng het socalsme. Men stemt voor socalsten onr nummer 1. We werklooshed wenscht ut te We vre en welstand wl; roeten) Moet op 31 Met stemmen onr nummer 1. Op DONDERDAG 14 MEI, te 19 uur n het Feestpales GROOTE KONCENTRATIEMEETING SPREKERS: Hendrk Dc Man, mn. ODenbare Werken en Werkverschaf-lnR Maurts Naesscns, sekr. <_ef propaffandacentrale voor het VI. land De sprekers worn door soc. harmone afgehaald aan t staton, Partjgenooten Roeselare en omlggen, wj rekenen er op dat Kl talrjk sprek.rs zult begelen naar het Feestpales. Vergarng aan het Vol kshus, H. Conscencestraat. te uur om stpt te vertrekken te uur. Voorut t_or het Plan aan macht. OOSTENDE Groole Koncentratemeetng te Oosten n groote zaal «HET SPORTPALEIS», Rogerlaan HEDEN DONDERDAG 14 zer, te uur I Mnster HENDRIK DE MAN zal spreken n t Vlaamsch; PAUL FINET, n t Fransch; JULES PEURQUAET, voorztter. De sprekers zullen hanlen ovïr : DE VERKIEZINGEN EN DE TOEKOMSTIGE REGEERING VOORAF OPTOCHT MET MUZIEKKORPS. - Bjeenkomst aan -De Noorrfstar», Oosten, te uur. Voorstanrs het «Plan v. d. Arbedaantl _ macht, op post! VERGADERING VOOR GETUIGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 24 MEI. Op Vrtjdae te 7 uur, n «De Nooroj-tar*-*. Oosten. -- Wj verwachten al degenen, de ln vorge verkledngen getuge s^u geweest, alsook neuwe offerwllgcn, de. onbezette plaatsen wllen nemen. Allo kameran, wesst allen op post! PROPAGANDISTEN, PLAKKERS EN UITDEELERS zjn noodg om het werk voor verkezngen te doen. Degene de wllen mehelpen peven zch op n vergarng getugen Vrjdag 15 zer. fc TIELT REIS VROUWENBOND. Gezen vervroegng r verkezngen en vrouwendag enkel op 5 Jul doorgaat, gaat res naar Hosta-bj-Mechelen toch door op 28 Jun. Tot 24 Me worn voor d lege nen d e wen scten me te gaan stortngen aanvaard. Prjs 13 fr. Houdt er, gj vrouwen, goed rekenng. DE VERKIEZINGEN. Nog enkele dagen schen ons ; wetgeven verkezngen voor Kamer en senaat. Het schjnt dat katholeken terug hun zelf stokpaardje zullen gebruken, nameljk god-sdlenst. Doch laat u ze maal net gen door schoone zel t knd en allerhan prullerjtjes. Weet mmers dat godsdenst voor ons prvaatzaak s, en dat wj jveren voor het stoffeljk welzjn r gansche werken klasse. Reeds 7 jaren s er volle krss; altjd zjn katholeken n t algemeen baas over ons land geweest en armoe en ellen waren scherng ea nslag. Telkens als ze n plnarle ztten doen ae beroep op socalsten en gelukkg, trots alles, zjn ze telkens bered groote veran twoorljk-held op hun schours te lan en zen wj dank zj hun energeke werkng, zon terug achter wolken verschjnen. Een klen bewjs : na 1 jaar regeertngselnemlng 20 t.h. afgeschaft; 1,00 fr. daags terug, reeds werkloozen terug aan doo arbed, groote openbare werken lggen ter utvoerng gereed, reeds verbeterngen voor ourdomsgepenslonneern, enz. Kameran verkezngen 24.Me zullen belangrjkste zjn voor werken klasse, ar- beld of kaptaal. Welnu geef hen uw stem op 24 Me, laat nen eens baas zjn en dan-zullen we zen, wat ecn werkersregeerng te verwachten s. Kaptaal moet wjken voor arbed; verdrukten moeten plaats nnemen r utbuters. De laatste dagen de ons nog schen kezng, moet men benuttgen, opdat elnl*1_k eens t socalsme zegevere- en dat een planregeerlng nets dun een planre-geerlng. aan t bewnd keme; dan zult ge zen dat bnnen korten tjd werklooshed opgeslorpt, abrleken op vollen stoom zullen draaen, en net zel t knd, maar maag goed gevuld zal zjn en <tet vre en welstand zal heerschen onr volkeren.. Doet zooals Krtstus ed met sjacheraars. Jaag ze sjacheraars Belgë oolf ut hun tempel en laat plaats aan eerljke wroeters. Allen gestemd op 24 Me onr nr. 1. UYTKÊRKE De Vlaamsch Nat. De Vroe en Delllle schuwen tegenspraak onzer lers. Ze slaan op vlucht om net ontmaskerd te Worn. Zondag 1.1. kwam De Vroe en Delllle (VI Nat.) herspreken n openlucht na hoogms. Enkele onzer kameran hadn besloten bezwadraars onzer lers te gaan tegenspreken. Waarschjnljk hadn ze daar net op gerekend, want meermaals moesten onze makkers aandrngen om te mogen spreken. Daar ze net wenschten herop n te gaan, wern ze door onze partjgenooten utgejouwd. In t nauw gebracht leten ze dan partjg. Aug. De Klerk Blankenberge tegenspreken op re Delllle de eerste aan beurt kwam. De Vroe kwam daarna op. De gemeenste aantjgngen aan t persoonljk adres onze lers bracht hj naar voren. Wanneer zjn beurt VCTloopen was en onze partjgenoot terug wl weerleggen op ze laatste re, trokken Vlaamsche Nat. met hun klekje de ze ut t ron opgetrommeld hadn, op vlucht. Het woord «lafaard* de hun meng toehoorr naar t hoofd Eeslngerd werd, hebben ze meer dan verdend. Ze durven het tenmnste nog net aan toehoorrs laten kennen. We dagen bel laffel^ke lasteraars ut op onze meetng 18 Me n t lokaal tmalghemx.. Daar kunnen ze hun laffeluke gezegn staan houn, Intusschen hebben ze kunnen meenng opdoen dat Uytkerkenaren nog net rjp zjn, noch om hun Hllerlaansche poltek te volgen, noch om gefolterd te worn n koncentracekampen... GROOTE OPENBARE TEGENSPRE- KELIJKE MEETING. Op Maandag 18 Me te 7 uur s avonds n het «Café Malghem», Brugsche steenweg, Uytkerke, groote openbare volksmeetng. Spreker: Edgard Mssaen, Volksvertegenwoordger, IJper, Arrondssement Ounaar-Ronse Wetgeven verkezngen 24 Me SWEVEGEM GEBOORTEN. Segaect Luo.cn, Avelgemstr. Moreel André, Gudo- Gezelestr. Blauwblotnme Laurette, Beekstr. Vercruysse Werner, Hnr.- str. Mgneau Jaak, DeerlUkstr. Chrstaens Grazella, Lutpaardsü*. OVERLIJDENS. Eggermont Mare, 70 J.. hush. echt. Vannborro Achel, Letten hof sw. Beaucarne Uulle, 79 J., z. b. wed. Declercq Henr. Avelgemstr. Leenknecht Edmond, 65 J., pannenbew. echt. Vancraynest Malvna, te Kortrjk. Verfalle Louse. 76 J., z.b. wed. Vank^rckhove Jules, Ootcgemabr. Staelens Henr, 71 J., z.b. wed. Yperman Elode, Ootegemstr. HUWELIJKEN. Duvosquel Vctor, 27 J., bed. te Komen en Demuynck Smonne, 21 J., z.b. Avclgomstr. Wylln. Cyrel, metserdlener te Wljnkcl%t.-E.o en Verspalle Allda, 30 J., hush. Kreupeltsr. SWEVEGEM ST. LODEWYK en omlggen STEMT ROOD. Onr ze leure moet er nog overbljven dagen gepropageerd worn. ut alle monn moet het weergalmen: STEMT ROOD! Bj elk gesprek, bj elke gedachten wsselng, moet leuze herhaald worn en weerklnken: STEMT ROOD! We vre en arbed wl. we welstand wl voor zjn gezn. stemt op 24 Me voor SOCIALISTEN onr nr. 7. KORTRIJK.*A*1 MEN STEMT VOOR DE S O C I A L I S T E N ONDER NUMMER SOC. FEDERATIE VAN KOBTKUK. Gj "weet dat we op 24 zer al-^ gemeene verkezlng_*n hebben voor Kamer en Senaat, en op 7/6/36 ze voor Provnceran. Daar gj ln het verlen, voor onz* socalstsche partj, steeds demst heat gedaan. plaatsvergen getuge, stemopnemer of nog anre kesverrlch- - tngen, hopen wj, dat we ze maal opneuw op uwe gewaarer mewerkng zullen mogen rekenen. Daarom noodgen wj u vrenljk ut naar een eerste Djeenkomst welke plaats heeft op Dbnrdag 14/5/36, te 6 1/3 uur zeer stpt s avonds n «Het Völks-J recht» St. Janslaan, 9, Kortrjk. Vast op uwe tegenwoordghed reke- nend, beste kameraad, ben w^j ü ÓÜze verkleef partjgroeten. Voor soc. ferate GETUIGEN. Een eerste bjeenkomst r getugen, plaatsvergers, steznopnemers en propagandsten, heeft plaats op Donrdag 14 zer te «1/2- uur zeer stpt s avonds n het «Volksrecht», St. Janslaan. * r Specale utnoodg ngen wern rondgestuurd, doch moesten er- kameran zjn de vergeten, wern, dan vera-seken wj ze ons te wllen verontschuldgen en toch maar aanwezg te rjn.." op vergarng. We verwachten u allen! WIJKMEETTNG. Vrjdag 15 zer optocht met harmone naar Gentpoort, voor Openlucht-meetng n Loodwtstraat. Sprekers: JOS COOLE en LIESBETH DEJONGHE. We vertrekken aan «Het Volks«cht>" te 6 1/2 uur s avonds en verwachten veel partjgenooten om harmone en sprekers te vergezellen. MOESKROEN GROOTE KIESVERGADERING.._ Vrjdag 15 Me, te 7.30 uur s «vond* ln café Mare Nuytte^s, Kloosterstraat 29, Groote Klesvergaclerng. Sprekers: Joseph Vanvel, volksvertegenwoordger, burgemeester Moeskroen en GÜDert Cooman Meenen. Onrwerp: Het, Plan ran n Arbed en verkezngen 24 Me. Bjeenkomst voor vertrek met harmone «Ouvrère-e te 7 uur aan «De Fraternelle*», Toerkonjestraat. Arbers, komt n groot getal naar zs belangrjke vergarng. Tegen n oorlog, het fascsme en msere, dre plagen het kaptalsme. Stemt socalstsch op 24 Me, aan n kop r ljst onr nr. 3, voor a Vre, voor Demokrate en v^or werk!. MIDDENKOMTTEIT. Geen vergarng ze week. GEBOORTEN. Bebuyck, rue O lünon (Maternté). Duquesne Paul Avenu3 la Bourgogne 168. Fouloa Mchel, rue du Beau Chène 2. Destoop Solange. rue s Palmlers 3. Vannoutte Guy, rue Bruges 72. Dubos Thérèse. rue du Ga* 30. Ryssellnck Georges. rue du Frogrés. Pape Roger, rue du Hanaut 29. Loosvelt Gl 1 bert. rue la Marllère 75: - Hocquet Déslré, rue du Pett Courtral 229. OVERLIJDENS. Ryssaert Mare, 69 ans, Chaussée du Rlsquons Tout Verlln Elode, 67 ans, (Refuee) dome. k Lungne. Slnnaeve Rotend, 1 molsl/2,.hoptal. Loof Al<bertlne. 3 ans, Chaussée du Rlsquons Tout 667. Thooft Francos. 64 ans, Chaussée Menln 308. Dejo Rosale, 77 aa* rue Pasteur 28. Farmenter Georglne. 49 ans. rue Rollegem 72. Vanpoucke Arthur, 59 ans, hoptal. Selosee Paul, 49 ans, rue Luxembourg, 7. HUWELUKSAFK. Cattelon Jules, taplsser et Depoorter Mara, serte. Vanputte Alfons, drecteur et Van Reckem Jeanne. s. p. Leroy Robert, bonneter et Daloz Nelly. bonnettere. Dewaele Frtz. carrel-eur et DlerlckMare, sogneuse. Vanneete Rent, culttvateur et Declercq Antonette, «P«Dutholt Etenne, cultlvateur et De* clercq Lucenne, s. p. Verleyen O»" ston.emp. et Batallle Yvonne. sogneuse. Andres Théodor et Könlgs Ca* tharlna, couturere. Vanoutrlve Jo* seph. tsserand et Vanpaemel Paullne, sogneuse. Verbeke Médard. rentreur et Duquennoy Malene, doubleuse. r Declercq Gaston, représentant et Lagre Irene, tallleuse. HUWELIJKEN. Debruyne Léo.emp. et Duponcheel Jea-nnes, s-p. Dupoö" cheel Jules, emp. et Goyens Lés, enp- J Henno Alfred. menulsler et Veco* nlnck, Smonne, ménage.-*.

7 T Voorut, 14 Me 1936 ne.. < Prachtg! Maar hoe behoudt ge dt toch zoo schtterend - M V " K «fa -. Maar zekeren dag kwam zj achter het Sehem. Zj zag dat haar buurvrouw hst.nnen doodgewoon n een ketel leg en het een half uur met 3oI.l let kaken. Madame Lebrun besloot toen ook Sol.l te beproeven eh stel vast dat zj noot te voren zoon wt tafellnnen had bekomen. Het was als neuw 1 A. Zeer eenvoudg. Bj elke wasch wordt het n wt. Ze, ze zjn net geel geworn, en nochtans Solel-sop afgekookt. zjn het geen neuwe...t zjn er nog mlft Tr huweljksutzet. V. Is het werkeljk voldoen het met Soleü af Te mm< S-l vergt geen bjvoegng anre te koken? producten, Soleü alleen... heel alleen, geen weeken. A. Ja, anrs nets... maar dan ook Solel voor elke geen wrjven.en mocht het lnnen zjn blankhed wasch. Het Solel-sop drngt tjns het koken verloren hebben dan s Solel daar om het terug automatsch door en door al dran het sneeuwwt.te maken. weefsel. Dat maakt de bedlakens zoo heerljk Ik kan Ü net genoeg aanran Soleü te beproeven. -..".. ; - : RECHTZAKEN BOETBTRAFFELIPKE RECHTBANK VAN GENT DIEFST X. Karel Van Benen, werkman, wonen te Anrlecht. had te St. Amandsberg, n kerk een paar offerblokken opengebroken en had nhoud er gestolen. De rechtbank heeft hem verooreld tp: 3 maann gegens, 350 fr. boete ol 15 dagen gegensstraf. -f-- Jan Buysse ut. St. Amandsberg had zch pllchtlg gemaakt aan defstal vah veldvruchten, te vel staan te St. Denjs-Westrem en Gent; hj werd verooreld tot 1 maand gegens en S50 fr. boete of 15 dagen. Martha Snoeck- ut Asper de ln denst was F. De Groote, gehusvest aldaar, had utbeen kast een som 350 fr. gestolen. D3 rechtbank hteft haar verooreld tot twee maand*n «E-een.ss*.raf, 350 frank boete of 16 dagen gegens. LGONDIEFSTAL. Deser Jessen, KBhUïsvest te Slnt-Amandsberg de kanten nad gestolen n het fabrek «Telntttffe.ét Apprets JEscauU jraar hj wérkw-am was, werd verooreld tot 1 mland gegens. Ï82 frank boêtè- of 8 dagen ee gems. RAAD?.AMER. De raadkamer heeft het aanhoudngsbevel, afgeleverd ten latte Adolf Verhofstj.dt, 29 jaar, ween te* Gent. aangehoun wegens defstal^, hekrachtlgd..,.- ^^.Vdor. raadkamer Vaschser Hofert. Van Ds Veere ut Gent de. aangehoun wjrd wegens defstal geld en een rjwel ten naele Hanus; het.aanhoudngsbevel ten zjne laste werd bekrachtgd, nadat verslag was utgebracht door n heer onrzoeksrechtec.llmpens. - KAMER VAN BESCHULDIGING STELLING VERWEZEN VOOR HET HOF VAN OOST-VI_AANDEREN. Voor kamer vp. bescn uldlglngs tel lng verscheen J. Iaurêys. ut Buggenhout (aangehoun) wegens erge. zenfeten; hj wordt betcht verfc.rachüag en aanrandngen op eerbaarhsdl te hebben geplaagd met gewelddan- en bedregn- «HrtOp.zjn mnrjarge dochter, en It^Vjn tot 1935:. Op-aanzoek n heer advokaatgeneraal- Smet, werd Laureys verwezen-wor het Hof Asssen Oost- Vlaanren. HOF VAN BEROEP VAN GENT «IftGE SLAGEN., Op". 13 Jul was Len De. w^ele, landbouwer, wonen tt Kalken, werkzaam op zjn land, wanner Theofel De Wl nsgeljks ut Kalken de met hem ln twst leef, naar bedoeld werd. kwam,, gewapend met «et^ rek; hj zocht twst, sprong op De Wftrle toe den hj een geweldge slag toebracht op het hoofd met gevolg dat uwe verschene weken onbekwam was te werken. De rechrtjbank Denrmon had- hem wegens ze feten verooreld tot 4 maann gegensstraf 3M frank boete of 15 dagen gegens, to. het bètal-n 1600 frank schaloosstellng aan De Waele, de zch had aangesteld als burgerljke partj. Van ot vonns had De-Wl hooger beroep «an^eteekend. maar het Hof Beroep «en, straf bekrachtgd, en tevens M toegeken schaloosstellng. BOETSTRAFFELUKE RECHTBANK VAN DENDERMONDE ONDER -_.JHOO.o toajjj.v6. De M..Krancs, eleatreer en V. A. Gerara, teqen J_._Ecne, eeuen snus lang m oneenlgned. op l januar mtmu3 wn & e_.k_tnt_.sr Uf hercerg ae terre.waar oe M. aan net oospe Was. op jfcfcer oogeuuk maakte V. A. opm-e- *<ngen aun De M., net betrekkng tot oe«;5 laatste nanaelwjze nopens u_tuen v, u V. A. _flot-s senoov oe ha. n gra_m- Ècnap en gar V. A. efen &ag op uen fcaay met ue bbl de hj m ha^a han, be-jeen aan V. A. werkonbekwaamneo w^jorzaakte.!>. M., vervolgd voor zjne hardüandlg- Q-wl, werd bestraft tot maana gev&ug^ns, met _ jaar opstnor._ng eu ver- «r rqoet hj aan V. A. ten ttel Knaae.egotang son aulzeno frank betalen. har_!,a>u-_e OUDERS. De W. «on, hoevekuecht te Houn g-a mer les *n C..Mare, labnekwerkster te Bos ah^lne, nadoen nun kna geplaatst bj fl e ours o. W. maar gngen uteen, zonr naar hüu knd om e alen. Na la ng wacnten, bekoeg Ue var zch on.ront ae onverschllghed zjn 5 on en schoondochter, wat vervol- #0g D. w. en C. utlokte en hun jeooreltng teweegbracht tot ler 8 «agen gegensstraf cn 350 fr. boete. UNWlüTTIuE AUTOBUSDIENST. Het beheer r spoorwegen was ln bero *P gegaan tegen nét vonns n «ereenter Sottegem, hetwelk De &P- Jullen, monteerdor ut Gent, ver- ond vry kosten,-om een openbaren autobusatenst t» hebban ngercht tus- "chen Gent en Sottegem, sert elf fflaann hen: rechtbank achtte overtredng als bewezen en verhees De. Sp. tot 350 fr. boete, benevens <H bat betalen aan het "beheer Poorwegen, ten ttel berokken «nadc, som- j500 fr. SLAGEN. De Mey Benot. Le Jas op 27 December opgehtst door n «rank..n, een herberg ontmoette hu «& persoon, waarme hu maar smalle *»«nd ls en zonr boe af ba te zeggen Met hj hem ln het aangezcht. De «Enachenetersmaneren kosten aan Dè «T 380 rr. boete. ~ -Ct*ce Frans en Arthur, beln JAQ Exaar waren op 1 Januar IJ. jj 1 een danszaal waar zj een persoon jwwtardn. waarme zj ln vljandw&ap leven. Creve Frans begon met n "J-md te verwjten en Arthur pakte hem «as duchtg onr hann. Creve Frans "«Arthur éenhandje toe. ZU worn «wr verwezen tot 15 dagen gegens en 350 Ir. boete zonr voorwaar. Herman Florent Zele was op 1 Januar 1.1. aan het dansen n een herberg.jnsr gemeente. Meteens strukel hl] over een stoel waarop een vrouw gezeten was. Daardoor kreeg hj last met ze laatste en haar man. Toen het koppel huswaarts keer werd het opgewacht door Herman en zjn twee zoons Jan en Karel. Man en vrouw wern eens duchtg afgeslagen. Herman Florent, de. gehanld heeft met voorbedachten ra, wordt verwezen tot twee maand eegens en tót 700- fr. boete. Zjn twee zoons s komen er er met 360 fr. boete voorwaarljk af. Van Moortele Lucen en Van Goebhem Pozef beln Aalst zjn twee voetbal spelers, doch er ld ee nanre club. Ben hebben verlen jaar een match gespeeld waar het nog al brutaal.vas toegegaan. Van Goethem zou zelfs op Van Moortele geschopt hbben. Op 29 December I.l. ontmoetten beln mannen alkanr. Van Moortele vloog op Van Goethem en weldra was het een vechtpartu ln regel. Van Moortel wojdt verwezen tot 350 fr. boete en Van Goethem tot "10 fr. boete voorwaarljk voor ben. V. Goethem bekomt 500 fr. seïpver-ïoednsc. OVERSPEL.. Vanr Voort Louse Temsphe had hst echteljk dak verlatep en een.valsph hushoun crestcht met Dr. Graece Florent. De wettge man ed klacht en op 5 DoW-mber 1.1. w^d daad.:. over-spel vastgesteld. -Beln worn verwezen tot 700 fr. boste* HOF VAN ASSISEN VAN LIMBURG DE FAMILIEMOORD TE BRUSTEM Onr groote--belangstellng s voor het Lmburgsche asssenhof behanlng begonnen het proces tegen Ernest Vannbem. beschuldgd va-n n afschu-wehjktn moord op zjn ocm, n 73-jargen Hendrk Van Olrbeek te Brustem. Raadsheer Claessens. zetelt voor en ds* prokureur s konngs, h. Reard neemt n zetel n bet openbaar mnstere. *.. Vannbem beantwoordt met vaste tsem op lntltelts\tagen d-?n voorztter. Woensdag ls mosr n beschuldg cskonfronteerd. Vandsnbemn blesf stesds even onbewogen. Vrouw weduwe Vannbemn, moer, ls OD 5 December naar Hasselt geweest om haar verklarng n te trekken bl n onrzeksrechter, maar ln werkeljkhed hef et zy ze bvestlgd. Na haar terugkeer tè St. Trun, ls zj ook n rjkswacht geweest, maar zj heeft er nets gezegd. De onrvragng r moer had roeren momenten. De zaak gaat voort, BOETSTRAFFRLIJKE RECHTBANK VAN BRUGGE RIJWIELDIEF VEROORDEELD. Snds enkelen tjd wern verschllen rljwetldlefstallen. gepleegd te Brugge, Tourout en Roeselare. Door een toeval lukte het Rjkswacht Tourout een zekere Lassus Marcel Fransehe natonaltet aan te houn. Hj Werd verooreld tot 11 defstallen, tot 11 maann gegens en een reeks Ijoeten. * - BOETSTRAFFELUKE RECHTBANK TE KORTRIJK BANBREUK EN FIETSDIÈFSTAL.". Van B... Antolne, ut Buysscher (Noord Frankrjk), stond terecht wegens feudlefstal te Dadlzeele ten nlele vau Robert Decaluwé. Van B... stond tevens terecht wegens banbreuk daar hj het Belgsch grondgebed was ontzegd. Hj verkeer n staat voorarrest. Hj werd verooreld tot 6 maann gegensstraf voor fletsdefte en tot 2 maann gegensstraf voor ban breuk- TOMBOLA ZONDER VERGUNNING. Stonn terecht! wegens Inrchten een tombolè. zonr vergunnng- "fce Wevelgem; Housstn Camle; Alldbr neste, Emle Vanneste, elk 105 fr. boete en Mchel Byttebler, 025 fr. boete. De loten wern verbeurd verklaard. EIGENAARDIG ONGEVAL. -De motorrjr Maes Amé. barnkrachtbèwerker, ut Ingelmünster, reed aldaar op groote baan Ingelmunster-I&egem, toen een groote tak een boom, de men aan t sjnoeen" was, op zjn motorrjwel? terecht kwam. Hét voertug kantel om en bestuurr werd hals over kop ln een gracht geslngerd. HIJ bekwam een knebreuk en verwondngen over gansch. het lchaam. De burgerljke partj beweer dat hj 4 maann werkonbekwaam bleef en aldus verschene bestellngen kwjt geraakte. Een schavergoedng fr. werd aangevraagd. De onrnemer besnoelïngswerken, zekere Braet Eugeen. ut Oostkamp, werd voor het ongeval verantwoorljk gesteld. De rechtbank zal utspraak doen op 27 Me. MELK VER VALSCHERS. Moesten verantwoorn om hun karnemelk te hebben vervalscht cn te koop te hebben aangebon: V..., ut Swevegem: 350 fr. boete; D... Gustaaf. ut Kortrjk: 7Ö0 fr. boete en. H...Allons. ut Kortrjk; 360 fr. boete. SM.AAD AAN DEN HEER KOMMIS, SARIS Vroü.w M..., uumlenen, kreeg het bezoek een urwaarr en n heer poll tlekomm Baar ls, de een beslagnemng kwamen doen. Dc -/rouw vel n hevge termen ut tegen n heer polltlekommlssarls. Hervoor lep zj 350 fr. boete op. NIET BETALEN VAN ONDERHOUDS KOSTEN. - Zekere Derm... stond terecht wegens net betalen onrhoudskosten zjn knren. HIJ lep met Inachtnemng verzachten omstandghen éen boete op 350 fr. ZONDER TOELATING. Zekere L.. ^ Raphael. ut Kortrjk, had verwaarloosd een aanvraag tot het gemeentebtstuur te rchten voor het plaatsen vah cc^ (Ze vervolg onraan vol*, kol.) MARKTEN KORTRIJK. In het algemeen was er flauwe bedrjvghed op ds vlasmarkt. Er waren weng orrs n allerbeste vlassen voor Engelsche folnnèren. Voor Frankrjk werd eveneens weng bestellngen genoteerd. Er waren enty-le vracen n te water seroote vlassen, waar beste kwalteten zeldzaam zlln. De nrzen onrgngen een lchte dalng. De lase wtte vlassen kwoteern frank f.è bal 100 kgr; twee>ocrt fr.; eerste soort _00 frank en allerbeste vlassen fr. en by utzonrng 1800 fr.... De markt r kloon houdt geljken tred met dè anre. DEINZE. Aardappelen, 100 kgr., 55 fr.; boter per kgr., 13,50-15.Öfflr.. eeren per stuk. 0,34 fr.:. hespen, per kgr., 15,00 fr.; vlgcens per _tuk, fr.; hesoen per stuk, 9-10 fr.;.kekens per stuk fr.; kraaers.:;per stuk, 6-7 fr.; duveujongens koppel, 8,50 fr.: kcnllnen per kgr., 7,00 fr. f,v VEURNE. Eeren 0, fr. -het stuk; boter kgr., 14-l. fr.; aardanpelen fr. 100 kgr;; tarwe, fr. 100 fczr.; haver S8-D0 fr. 100 kgr.; rogge 76»78 fr. da 100 kgr.; geerst"84-88 fr. 100 kgr.; paarboonen fr. dme 100 kgr.: erwtert fr. 100 kgr.; hoo fr kgr.; stroo fr. 1000kgr. klaverzaad fr. kgr. ] MEPEPEEL1$GJ$N WO trekken uw aandacht! Heeren f op" onze-rekaam.kost-uneh op maat, fantase, blauw of zwart aan fr. en. onze Dem-Sason, zelf prjzen! Mopales, Phcenl.vstr. 21, Gent (tr, 3) Antcors LEFEBVRE Neuw mol dat. onmcl- A _; -ljk ptln afschaft fr ROODE BAND Gewone-fr. " 3.75 ALLE APOTHEKEN. (2S0 MAJESTIC KINDEREN?= TOEGELATEN mechansche Inrchtng. HU lep 182 fr boete op. BEDREIGINGEN TEGEN- DEN VELD WACHTER. N... Oscar, ut Rumbeke had n veldwachter aldaar grof. gesmaad en bedregd. Dt kost hem 210 fr., 350 fr. en 210 fr. boete. R a d o DONDERDAG Rado- Vlaanren 7. TjBsen. Opwekken nutzek. Marche s : ;-.ubaler-, Bury... De laatsteslaap r Madonna (orkest 1 Locatell). Ou Fransehe wjsjes, Broustet.,;,. W;jn, vrouwen-en gezang, J. Strauss. Namur marsch, Rchards. Selekte ut «_-o Rta., Rae da Costa.. Eerst het. rechter been en dau het lnker been, (duo Hof mann). Chocolat. Scottsh-fox, Al. ler. s Aljeên voor u, _t flm, La chanson Pars (gez. ï Deorges ThIUt.,s! Boschgerus, Lfceke.. De lustge weduwe, Lehar.. Schrk net voors eersce Sus. Z? I lft up ra> flnger and I say «1weet,, X"w_ec>, -oxtrot. :) - Het Weensche woud. Wals. Droomerj na het bal. Intermezzo, Czbtflka.: 7.55 Berchten. -Werkbeurs. 8. Tjdsen : ó * stap naar school. -r.805 Bal.tten -."^j Ballet ut. Hamlet :, A., Thomas.. r.. Ballet ut «Coppela., v. Leo Delbes. a Ballet Eayptsn.Luglnl. Ballet ut «Marouf., Rabaud Ballet ut.«syamé».,.r. Strauss..,,,. Wals" ut Faust, Zgeuner-orkest. Zgeunerhart, -wals, yan Vercol^r. Hernnerng aanhawaï, v. Armandöla..^"- Zgeunerlef, Lehar.. Aan n schdorlèn blauwen Donau, Strauss^ Draussen pflüge.ch m Pel, Magyar. 9. Gemengd programma. Tauber zngt : Ik wl eenmaal verlefd zjn. Hans Albers zngt : Zeemansled.. Snth Ballew.zngt: Ik heb je zoo lef., Lucenne Boyer zngt : In Rook.. Jean Lumère zngt: Tlka. De Waterval, Kapplusch : (dre panos). Fantase voor flut, Génln. ^.. Hoor mj aan; Tyrolerzang. Led r nachtegalen, Klose.,..- Mlgnon, Thomas (vool! solo met orkest). Ramona, wals-, wayne. Arabesques, Jeanjean. De mloenen yan Arle- kjn, Drgo Harmonka-kwart- uurtje. In een klen straatje, door twee Cavells. In a shanty jn old shalty town, d. Don José, Mohbolsse. Escamlo, d.." 10. Dansmuzek Flmschlagers. Mandulnata d Napol,. Jos. Schmdt (ut -flm «Een ster valt ut n He- 1 me ); Broadway melody. La nut est pour lamour (ut flm «Dé -kat en vool.,).. Uns kant. kelner (gezong. door Wlley Fr-sch ut «Ik bj nacht en.gü bj dag.). My song for you (ut flm den naam gez. doorkepura). 11. Operamuzek. Ouverture «Gullaume Tel., Rossn.. Goconda, Pb.ap^ell (gez. door Morrson). Butterfly, Pucojn Oefsduo ut eerste ak). Manon, Massenet: Adeu notre pett- tabls (Fabllau) Le Ro Lahdre, Massenet. : «. Promesse mon avenr..., La Bohème,.PUttcn (uttreksel ut 3 akt). Roméo et Julette, wals. 12 Tjdsen Gevareerd koncert. Doondans, Sant-Saëns. The song of songs, M.ya. Over my snoulrs, Ëlls. Yota Afagonesa La Argentna Sprng Song Olof sextet. Opennstuk tot «De lustge vrouwen Wndsor., Ncolaï. Dans les faubourgs Pa-. rs, Jaubert. Tu es mon con.e merveleux, Hollaenr. Stars and Strpes, marsch, Sousa.!...> ïagklapper Ledjes : Ton doux sourre, Ray (gez. daar Marjal). De schonste Gedanke bst üü, Tauüsr. Adeu es st zü schön um wahr zu sen, Groh. Cbs fan tutte (gez. door M. T. Gaully). Cardnero... en Cardnera (chanson napoltane). Helgtum s Herzens, v. Lotte Lehmann. La lettre du Jardnsr (gezongen door Germane Cernay). Sous les tots Pars (gez. door Berthe Sylva). Lk Sérértata (gez. door N-,non Valln). 13.^-. J_en nrop voor spjsverterng:. : Beroem walsen. 1 Geschens het Weensche woud, J. Strauss. Balg2fluster, Meyer. Weenen, stad mener droomen, Ssczynsk. Kunstenaarsleven, Strauss. Op baren, Rosas. O! Schone Lente, Lncke. Dcnauwellen. Iovc. Les hronllës, wals, Straus. Je te veux, Satl« Pano^rectaal. Léon Kartun speelt :. Groote polonases-r la bemol, Chopn. La cathédrale engloute, v. D-bussy. Scherzo, Menlssohn. Jeu au, Ravel. Fantase Impromptu, Chonn. 14. Les Noces Jeannette (Enfn me vola.seul.). Pae?nn, duo ut het lste bedr.f. Benevenutb. Celln. Daz. La Ve dê Bchnme, duo ut het 3 bedrjf. La gran duchesse Gérolsten. Offenbach Symnhonsch orkest. Lapprent sorcer. Dukas.. Rnn^ode Norvégenne, v. Lalo. 15. TJtrendn. voor schoolknren ONDFR T>E DUAAK, Gentsche folklorstsch nrahe door JAN KIMP- ZAAD Instrumentalf- solsten. pjr.-t-n.tfo et pnsonnet, p^huffelsolo. S^renata, duo voor Guta-. res. nnv,lere Légèré, akkoron. T,=s Inrtnebl*".. xylofoon. Ifl.30 f*".wre H >rn«rra«.ma. 17. En r utt.ndng, ATtt.TOAG 15 MEI 7. Tydsen. OnwerVr-rle muzek : On marsch m t So. c a. T,auTht r and L»m,ons. De lachend? pltlï?ent. hest h Capr. tno. Ross. Terue een Ou lerwetsche Bruloft. Adeu Hawaï. tno. R_ssl. Lolta ma, nasc-<3oble. Une Amourette un tout pe- Ht Bemn. I. _.: Hard les coqs.! Droomen n Zonneschjn, vermemans. k Zal wel! Verremans. Echos dü Vallon, tyre- 1énne. Ar et danse caucask ne. lallaïka. Zwtserland, wals. Ru e ssche tooneelen, mazurka. BRUSSEL (Vlaamsche golflengte) > 6.37 GramofoDnplaat a) Weerbercht, b) Gymnastekles, onr ledng LeaDaan, dansgymnastlekleerates. 7. a) Tjdsen, b) Gramofoonplaten : Allerle Gesproken dagblad het N. I. R Gymnastekles onr ledng va-n Lea Daan, dansgymnastekleerares. 8. a) Tjdsen, b) Gramofoonplaten : Allerle kronek n dag Gramoföonplaat Gesproken dagblad het N. I. R Gramofoonplaten : Allerle. 9. Weerbercht en en ochtendutzendng Weerbercht. 12. Gramofoonplaten Gramofoonplaten door lusteaars gevraagd Weervoorspellng voor Belgë Salon-orkest het N. I. R. Led. : H. Walter Feron. 13. Gesproken dagblad het N. I. R Salon-orkest het N. I. R Gramofoonplaten door lusteraars gevraagd Gramofoonplaten. 14. Berchten voor bnnen scheepvaart En mddagutzendng Allerle meelngen. 17. Lcht orkest. Led. : H. Karel Walpot Knruurtje dcor n knrgroep «Gent aan Mara «, onr ledng E. H. Cels Fonokwartertje Lezng ut het boek «De Rdr ut het-slot, Laerne., Jef Crck. 19.-^ Gramofoonplaten Gesproken dagblad het N. Ï.B."]! 20. Rado-orkest. Led. : H. Paul Doulez Radtb-ór.est (voortzettng het koncert) Flmrubrlek Docp. (Fransche golfle-gte) r>.37 cma-nofoonplaat a) Weerbercht, b) Gymnastekles onr ledng n heer Omer 21. -Rado-orkest (voortzettng het koncert) Avondebed. 22. Gesproken dagblad het N. I. R Jazz-orkest het N. I. R. Led. : Stan Brenrs. 23. En utzendn-. BRT-SSEI, Woestyn, gymna^tskleeraar. 7. a) Tjdsen, b) Gramofoonplaten : Allerle Gespreken dagblad het N.I.R Gymnastekles ond.r ledngvah.n heer Omer Woestyn, gymnastekleeraar, 8. a) Tjdsen, b) Gramoföonplaat Kronek n dag Gramofoonplaten : Allerle Gespreken dagblad het N.I.R Gramofoonplaten : Allerle. 9. Weerbercht en en ochtsndutzendng Weerbercht. 12. Gramofoonplaten : Lcht orkest. Ledng :. H. Karel Walpot; 13. G-sproken dagblad het N.I.R Lcht orkest (voortzettng het koncert): Gramofoonplaten : 14. Kronek : Het kunstleven n dag Allerle meelngen 17. Salonorksst het N.I.R. Ledng : H. Walter Feron Knruurtje R sef onr ledng Lousette. 18. Spreekb.urt.! Gramofoonplaten. 19. Kronek arbel- r-wereld docr Frerc De ns Gramofoonplaten : Gesproken dagblad het N.I.R. " :.20. Symfonsch orkest. Ledng : H. Pran André: 21. Spreekbeurt Symfonsch orkest. Ledng : H. Franz André. 22. Gesproken dagblad het N.I.R Gramofoonplaten door lusteraars gevraagd. 23. En utzendng. DROITWICH (Engeland) 1500 m Kw Kc Orgelspel Het Trocaro) C-nemaorkest, "», Gramofoohm ek Het Yas-ha Kren Zgeuner - orkest Gramofoonmuzek Het Harp-TTo Dansmuzek 20. Flmmuzek Zang Dansmuzek HILVERSUSI m Kw. 995 Ke Gramofoonmuzek Het Lyra-tro Gevareerd program-. ma Gramofoonmuzek, Halfuur voor zeken en thuszttenn Gramofoonmuzek «Een bezk aan Orkestrate Kovacs Lajos en zjn orkest Gramofoonmuzlèl Gramofoonmuzek Operettenkoncert door het Omroeporkest o. 1. v. Treep Kovacs Lajos en zjn orkest. HVIZfeïï 1875 m Kw Kc Gramooonmuzek Gramofoonmuzek Het K. R. O.-Orkest o. 1. v. Marnus het Woud Gramofoonmuzek. 14. Het K. R. O.-Orkèst : Gramofoonmuzek De K. R. O.-Boys o. 1. v Pet Lustenhouwer Ronald Parker maakt een muzkale res door «Sprookjeswereld Panorectal door Hans Bock. 2C.55 Koncert door prof. Dr. J. Weternk Vervolg koncert : Chr. Gem. Koor. «Looft n " -Heer * "«"* Gramofoonplaterr- koncert. * *. LONDEN REGIONAL m Kw Kc Koncert Org:l_encert Koncert Koncert 14. Concert 15. Concert 16. «For Amusement only>, koncert Concert 20. -Come, ye blessed-, oratorumprogramma, Koncert Koncert Ut Royal Opera. House, Covent Garn : 3* acte «Gotterdlmme- " rung», Wagner. HADIÓ LUXEMBURG 1304 m Kw Kc Concert varê enregstré Concerts varés Concert, orchestre. 13. Marches t valees, par 1orchestre : Une m-heure mu-.sqüe chambrè (enr.) : Concerts varés Concert 21. Lê quart dheure s vettes Concert symphonque Concert varè. 23. Musque danse enregstrée. MIDLAND REGIONAL m Kw Kc Gramofoonmuzek Het B.B.C.-Mdlahd orkest o.l.v. Lesle Htward Japaneesche sute, Holst Gramofoonmuzek. POSTE PARISIEN m Kw Kc Qramofoonplatén Aktueele causere «La renassance > Ja marïne~a voles- programma, o. 1. v. L. Merln «Le cbup feu., spel ond. ledng M. Damant-Berger. PAfeHS RADIO 1648 n Kw Kc. 7. Musque Qoncert Musque Concert. 19. Bon voytgê M. Dumol. let, fantase. 20. CEuvres Goeyens Concert. RIJSEL P. T. T. - Fernand 247._ m Kw Kc Dsques. 12. Koncert. 18. Dsques. 19. Koncert Veux «uccès francas. STRAATSBURO m Kw Kc Musque. 11. Concert Dsques. 13. Pano-jazz Sonate pour basson èt pano Sant-Sacr.s Chc-u.s. TOULOUSE, m Kw Kc Zgeunermuzek Schrammelmuzlek Berchten. Herna: Vokale duetten Gevareerd koncert Berchten. Populare muzek Operettemuzele Berchten. Argentjnsche dansmuzek Chansons Weensche muzek Berchten. Populare muzek Mltar koncert. Herna: Berchten. jj Gentsche radodsttbute Programma I. LICHTE MUZIEK 7. Lchte muzek. Dansmuzek. Mltare muzek. Leren. 12. Koncert door. het CJB*-:, ma Trocaro Orchestra Lchte muzek Koncert door een z-. geunerorkest Allerle. 15. Koncert met zang/.- r Leren.,>.,. 16. Lchte muzek Dansmuztak Lcht een dansmuzek Kovacs Lajos en «Ijn orkest Koncert ó. 1. v. H. M. Soret Flmfragmenten. Zgeunerorkest. Lchte muzek C. Ernescos kwntet Lchte muzek Dansmuzek. 24. En uteendng Programma II...,., GEVARIEERÖ _U;SROGRAMMA. -*"4".", Gevareerd kohcért Orgelkoncert. * 10. Volksler-h Gevareer, muzek Voolrèctal Gevareer muek Koncert door hettro.lyra Koncert o. 1. v. Nco Treep. 15. Plaatseljke zenr Gevareer muzek. 20. Pano en zang Beurs. Gevareer muaèk. * Symfonsch koncert Gevareer muzek. 23. Dansmuzek. 24. En julézendng. Programma III. GROOTE. KONCERTEN 6.45 Gymnastekles. Koncert. Gesproken dagblad. Koncert Gevareerd koncert. 11. symfonsch koncert d. h:, kamerorkest het omroeporkest Parjs Orgelrectal Voortzettng ht symfonsch koncert. Berchten. 14. Koncert door hét K. R. Ö.-Orkest Gevareer muzek Koncert «n zang Orgelkoncert Koncert o. 1. v, H. M. Soret. 17. Koncert door een kamerkoor nstrumentaal en vo-. kaal koncert. 18.1Ó Panorectal Gevareer muzek, Mozartkonccrt Gevareerd koncert «pauasse., optran.sbedrjven Leoncavallo. 23..Argentjnsshe. muzek.. Leren. Weènsch orkest. Nachtmuzek. Mltare marsenen En utzen- j dng. Prdgramma IV. FAMLtË PROGRAMMA 6. Morgénkoncèrt Gevareer muzek Koncert door «The B. B. C. Scottsh Orchestra Gevareer muzek Koncert door T*he B. B. O. Welsh Orchestra P. Whlteways énstm- ble. 14. Gevareer muzek Beroem orkest*n Koncert : harp, flut én vlo.oncel Zang. 18. Koncert door het groot orkest Keulen Koncert door.the Varo Tro Gevareer muzek, 20. Lcht koncert Koncert door het Nat. Orkest Parjs o. 1. v.; H. D. E. Inghelbrecht Dansmuzek Gevareer lchte muzek En utzendng. Programma V. VLAAMSCH N. I. p. Van 6.35 tot 23 u.: Vlaamsch N. I. R., aangevuld. Programma VI. -*RAI-*8CH N. I. H. Van 8.35 tot 23 u.: Fransch N. I. R. aangevuld.

8 ... : f RANKENHOFF fr Co 48, ONDERBERGEN, GENT ALLES OP KREDIET Tel ENZ. MEDEDEELINGEN LENTE 1936 PER WEEK MANSKOSTUMEN DAMENMANTELS SCHOENEN PROGRAMMA VAN DE RADIO- TREINEN op Donrdag 21 Me (O.ll Hemelvaart). De radotrenen vertrekken s morgens tusschen 6 en 7 uur en komen terug cmstrceka 22 uur. Zj hebben een koud buffet of een restauratcwagen tegen matge prjzen. Voor hernavermel trelpen gaat prjs 35,20 fr. tot 42,20 fr. Vyr lntohtngen betreffen prjzen er uurregelngen raadplege men dc aan* plakbrfcven utgehangen ln statons vertrek. De bljetten denen te voren genomen. 1) Van Geut naar March e-ies-dames n Waterval Coo en Tlff. Vertrek ut Gent St Peters. stlstand te Aalst. 2) Van Cörtemarck naar Namen cn naar Sy; Bonal en TlllT ln Valle Ourthe. Vertrek ut Cörtemarck. Btlstand te Lchtervel, Ardoye-Coo.scamp, Ptttem. Thlelt. Aarseele, Deynje. 3) Van Antwerpen naar Fonds.e Quarreux, Valle dc Hoegne en Spa. Vertrek ut Antwerpen C. 4) Van Mettet en Charlero naar Gent en Antwerpen. Vertrek ut Mettet. stlstand te St. Gerard, Foss3. Palsolle, Tamlnes, Aseau, Farcennes. Le Camnnalre. Chatelneau, Chatelet, Coullet- Centre. Charlero (Sud), Marchlenne au-pont, Fontane-lEvèque. _ Examen Polteagent 1. Tc Antwerpen, voor talrjke plaatsek, ln September a.s. Alle nlchtngen over voorwaarn, wed, enz., kosteloos n het bref wsselend ónöerwys. «DOOR EIGEN STUDIE». -TALIEI.EI. 100, ANTWERPEN Degeljke voorberedng gewaarborgd Schrjf daag zelf Zoo Verwjr Ik Een EKSTEROOG De Pjn Houdt Onmdlljk op ENZ. Men Eenge Jonge len, 21 tot 25 J., vrl mlt. denst, welke m. vrucht lessen v. ajustage op beroepsschool gev. hebb., om opgeled te worn n vak met hoopv. toekomst. Schr. of z. aanb. Telntures et Apnrèts 1Escaut, Destelbergen, tusschen 11 en 12 u. 337 KREDIET A.\N ALLEN vraagt Goe AJUSTEUR mécancen, lefst reeds als uut..leur of matrlcen gewerkt hebben. Schr. m. vor. betrekkngen : FER- BLANTERIES DE CLERCK, Karel Goedcstr. Brugge. 344 Jonge broekmaker voor helpen} utsnjn. S. A, Gandca, 21, Presterstraat, Gent. 353 On man A LINNOVATION bonnes venuses séreuses, munes références. Ecrre k la Drecton 1Innovaton, rue c:s Champs, Gand Goe bjverdenste In elke streek gevraagd, personen be geslachten. Gemakk. schrjfwerk thus n vrue uren, hooge verdensten, gansch t jaar. Fr. kunnen; lezen en schrjven. Schrjf : Bureel nr. 1, Welvaartstr. 12/A te OOLEN. 248 GEMEENTE ETTERBEEK Bouwkunst wed strjd Het gemeentebestuur opent een wedstrjd voor verwezenljkng, n hendaagsche stjl, gezamenljke nrchtng een plen ln gemeente. Voor nlchtngen, wen men zch ten gemeentehuze, bureel r openbare werken alle werkdagen 9 tot 12 u. cn tot 15 u. - s Zaterdags 9 tot 12 u. af 18 Me Reglement en plan : 15 fr. Op bevel : De gemeentesekretarls, A. Duson. Het college burgemeester en schepenen, L. Schmdt. (351 r Altd frsch bj het ontwaken... Kunt U hezelf zeggen, Mevrouw? Vele vrouwen staan *s morgens vermoer op dan zj bj het naar bed gaan waren ten proo aan steken schele hoofdpjn, troebele oogen. home beenen : moeloos moeten zj haar dagtaak aangen, welke haar enloos schjnt... Wanneer het U overkomt dat U zch zoo terneer gedrukt voelt. \ A ^ y ^ Helpl wexkel; Belgsch produkt. Per lube 24 tabletten fr. 11. Pet doos S poerj.. 4. Per doos 24 poers Per doos 48 poers neem dan ecn poer of een tablet het «WIT KRUIS». gun Uzelf een weng meer rust. en U zult U spoedg een heel anr mensch voelen. Poers of tabletten «WIT KRUIS». naar verkezng, zjn het werkeljk specfek mdl tegen pjn. wat daar ook ren of oorzaak zj. HOOFDPIJN - ZENUWPIJNEN - PIJNLIJKE MAANDSTONDEN - RHEUMATISCHE PIJ NEN - GRIEP - KOORTS Algemeen pot : Apotheek TUYPENS, Snt-Nklaas Waas _BMMJmHBM.WHMlWWVtl Te koop Wt KEUKENVUUR «Ncstpr Martn». Z. w. Sypstr. 16 t/s ACCORDEON, 5 r., m. déclassem., 120 bassen. - Chartrcuzenlaan 77, Gent Over te nemen Krunerswnkel Denrmondscheteenweg, 15. Destelbergen bj St. Amandsberg. 350 Leest VOORUIT VERTROUWINGSPOSTEN BELANGRIJK HUIS stcht n er lokaltet een bljlus EN ZOEKT DAARVOOR BE TROUWBARE TERSONEN als GERANTEN vaste nkomsten : fr. p. m. Schrfteljke aanbedngen aan : Nr. 7170, Agentsch. Havas, Brussel. Te koop gevraagd Werkmans- en klentf burgershuzen. De vérkooper of huurr mag het hus bljven bewonen. Aanben : Frère Crbanlaan, 101, Gent Ü (\j*\ lewmv-erc.jt A P B U R Y herstelt... j Schooljaren... BEYAAËUM MMH voor GEZONDHEID Uw knren zullen MORGEN zjn wat gj er HEDEN maakt. Wapen ze voor het leven door hen een goe gezondhed te. verzekeren,,_)e school legt uw jongens en mesjes -zwarevermoeenssen op : vroeg opstaan, lange uren aanhoun oplettendhed, nspannng het geheugen, huswerk melken, lessen leeren.. En het zjn ze krachtnspannngen, de eken dag herneuwd worn, de just samenvallen met peron dén. groe de eveneens aan het organsme een. afmattend werk oplegt.. > *«*-«-- Om aan ze overspannng te weerstaan, moet het knd versterkt worn.. en een passend voedsel krjgen. 8 - Voon.t, 14 Me f{) Alvorens k het gevaar voor bloedvergftgng ken, sneed k mjn eksteroogen. Toen k Üxa-Ped ontkte verdwenen al mjn pjnen. Vraag uw apotheker naar Oxa-Ped. DOmpel uw voeten n warm water. Droog ze goed af. Doe Uxa-Ped rechtstreek5ch op eksteroog. Neem na twee dagen Oxa Ped weg. Dompel uw voeter ln warm water. Neem dan eksteroogen nt met wortel en al. Oxa-Ped s velg, gemakkeljk en zeker. Wordt door dc dokters n gasthuzen gebrukt. Verantwoord, utgever: R. Vercammen Gent.. Redakte en admnstrate: St. Pleterfneuv.st.aat. Gent. fel GELANCEERD! MUZIKALITEIT, SELECTIVITEIT, KRACHT, GERING! STROOMVERBRUIK, GOLFLENGTEN VAN 170 TOT M. I750H EEN JAAR WAARBORG Ondanks stjgng r prljen verbetert RESEF kwaltet ran «jn toestellen, zot-fer prjsverhoogng. GRATIS DEPANNAGE-DIENST VRAAG een monstrate, zonr eenge verbntens voor U aan RESEF VERKOOPCENTRALE. Koöperateve Maatschappj, 8, Jozef Stevensstraat, te Brussel; ol aan een r 300 verkoopers-agenten Resef. Op aanvraag wordt U grats een katalogus toegestuurd. Feulleton «Voorut» 76 MAXIME VILLEMER SLANGENHART Na hetgeen n het pavllon gebeurd was, had Ulrch het geraadzamer gevonn terug naar Parjs te gaan, zonr. zelfs afsched te nemen Gladys. En sndsden had zj slechts één enkele gedachte: zj wl haar mnnaar gaan vervoegen. Alsolf Laurent haar gedachten geran had, hernam hj: Gj zjt vrj naar goeddunken te hanlen,.inden gj dt wenscht, kunt gy..naar Parjs vertrekken. Wat mj betreft, k zat trachten da taak, de k mj opgelegd heb te vervullen. Het was met tranen n Oogen, dat Laurent het rjtug nastaar, dat zjn dochtertje, terug naar «Mason Rouge, moest _ren*n... Zoo lang zy hem zen kon, booggzy zch doorheen. het raam en wuf hem met hand toe en Laurent kon zyn blkken net afwenn dt teer schepsel dat hy zoo zeer bemn. Enljk stapte Laurent het staton bnnen, alwaar hj twee reskaartjes nam. Toen César aankwam overhandg hy hem een kaartje en zy stapten teeamen n rcswagen bnnen. ZU zetten zch eene rechtover anre maar spraken geen# woord. Het was slechts;blj het utstappen te Parys. dat zj elkaar schenen Ée kennen. Laurent rep een auto en beln stapten bnnen.- Ik weet waar ze man woont; César, en Ik hoop dat gy morgen reeds het knd by mej. Mornas zult terugbrengen... In er geval zal k al gedaan hebben wat k kon doen, en- Inden Ik net slaag... Maar César let Kern zer zlh në. volendgen... Gy moet slagen, mynheer, an-; rs... Na een half uur geren te hebben held het rytug. stl. De twee mannen stapten ut en gngen tot n rue Mouffetard, alwaar er nog veel gerucht en geraas was... Glmlachend boog hy zch naar zyn Toen zy voorby een herberg kwamen! vrouw en kuste haa- terwyl hy sprak Laurent: ze gelegenhed gebruk maakte om Gacomo komt her dkwysv haar n het oor te flusteren: wacht my her César, kzal eens gaan zen of k hem netvnd. Laurent lep herberg tnnen en vroeg aan een ou vrouw, de achter toonbank zat: Is mjnheer. Gacomo her net? Ho, dat weetk net,, gy zult zelf moeten rondkyten. Laurent keek overal Tond en ontkte elnyk Gacomo. Toen Gacomo hem ontwaar stond hy op en na hem dé hand gedrukt te hebben, vroee hy:., Brengt-gU mj*s6ms neuws over het knd? By ze vraag voel Laurent zch verbleeken.... Maar Ik beo, het de u neuws over haar kom vragen, bracht hy met haperen stem ut. Stl, spreek wat zachter, maan Gacomo hem aan, en op vertrouweïyken toon vervolg hy: Laten wy herberg verlaten, wy zullen rustger kunnen spreken op straat. Hy trok Laurent naar ur, maar bleef plotselng staan. Maar dokter, het kan bestgebeuren dat dt gesprek lang duurt, laat my dus toe myn vrouw te verwttgen opdat zy net op my blyft wachten. Hy ed een teeken naar Fpe-en- Bols, de aan tafel was byvën ït- ten, maar de nu nart, kwam. MyrJheer Hautmont, stel ; Gacomo voor... ay herkent mynheer netwaar? Ppe-en-Bols knkte Ja. wy wllen samen over Bluetté spreken, vervolg Italaan. Wacht dus net op my, levelng, k zal naar Hus komen. Steek het knd goed weg en wacht my her op. ; Onrtusschen was Laurent- reeds tot by ur gegaan. César wachtte steeds op straat en verloor ur het kof f ehusaet ut het oog. : Enyk zag hy Laurent en Gjacömo butenstappen- en op enkele meter afstand volg hy hen. * Zonr een->w<jord te spreken «Hepen bel marmen éen tyd lahg door. Vervolgens was het Italaan de stlte verbrak: Hewel, mynheer dokter wat hebt gu my te zeggen? Hoe kan k u denste*-zyn? Spreek zonr. «. _, Voor nteme verzorgng Een tablet VIVIODE per lter gewoon lauw water, vormt door het ln wordng zjn jodura de ze oogenblkkeljk afschedt, beste hygënsche oplossng. Ingeval wtten vloed, twee tot ver tabletten gebruken n een lter water op 38 tot 40 gebracht. VIVIODE vernetgt alle besmetten kemen en heelt zoo teere nwendge weefsels. sohrcom, gy weet dat, gy met een vrend ts doen hebt. Voorut, wat gebeurd er? Ik wl Bluette terugnemen, wer-; voer Laurent. Het knd terugnemen? Neen maar dokter, zyt gy soms ge_ geworn? Gj hebt my een fortun gegeven omdat k het knd zou behoun en nu wlt gy haar terugnemen?... Werkelyk begrjp Ik u net! Daarby, het knd terugnemen s -ets onmogeljks voor het oogenblk. j. Alles ls mcgeujk, rep Laurent ut ter*y hj Gacomo by narm vatte cn een blk werp, pp Cesar de hen steeds volg....ja,gacomo, Ik zal geweld gebruken nden dt. noodg s, maar k wl bepaald het knd terug- :nemen:... Pas op, k zal u voor het gerecht brengen.... ^ Hoe zegt gy dt? Gy de alles n het werk gesteld heb om dt knd te doen verdwynen, opdat zu geen recht meer zou hebben, bp haar fortun, gy zoudt my Over Met gerecht durven spraken? Neen maar, laat my -tóe e lachen... >, Ho, mompel Laurent, gy hebt geyk, k ben een verloren man. Maar k heb wroegng gekregen, k wl myn slechte daad herstellen en k zal net aarzelen mjn meplchtge aan te klagen... Ik wl w«jten waar het knd s, voorut zeg het mu, k zal-ual geven wat gy yraagt. Gacomo-dacht-ra, maar hj-meen dat hy meer te wnnen had met door te gaan te afegen dat het knd weggeloo-pen was. Inden k _( kon voldoenng schenken, zo, k alt doen, mynheer; maar zet gu, het knd was te goed verzorgd by ons, «e ondankbare, zy heeft ons verlaten. Laurent voel zch hopeloos. De droom de hy een_gé- oogenblkken ge- / In alle apotheken. De tube 30 tabletten : JJ" fr. met gebrafesaanwjjzlng.. (134 koesterd had vel n dugen.- Hy draal zch naar Cesar en ed hem een teeken opdat hj nar zou komen. De matroos kwam by. Hoezoo, gy hebt hulp mege bracht, spotte Gacomo. Ja, nrdaad, rep Cesar ut... en gy zult aan my rekenng moeten geven. Waar s het knd dat gy ontvoerd hebt?, Gacomo voel zch zoo gerust net meer, s te meer daar hj om n hoek straat een polteagent zag verschynen. Hy mompel: Laten w(j her ln straat net byvenbabelen, men zou ons kunnen opmerken.wlt gy tot by my komen k woon her twee stappen verr. Dt dokter weet dt overgens, hy s reeds by my geweest.. Cesar keek Italaan woend aan en hernam. Duvelsche bandet, k wl weten waar. gy Bluette verdoken houdt. -., Deze man beweert dat Bluette weggeloopen s, en hy wl dat wy tot by hern gaan om een hoeszoèkng te doen. Waartoe zou dt denen, rep Cesar ut. Hy heeft haar verdoken, waarschynyk ver her, en hy weet wel dat wy nets by hem thus zullen vnn. Gacomo let een zucht, verlch tng ontsnappen. Cesar hernam echter.. Ik heb vyf duzend frank spaargeld, k geef u alles nden gy-my w.arheld zegt. Helaas, hernam Laurent,k heb hem reeds een fortun aangebon en hy beweert my net te kunnen.voldoen. (Vervolgj. Crkus STRASSBURGER St. Petersplen, Gent. Tel.: Bezoekt MENAGERIE 10 u. s morgens tot 6 u. s avonds. Ik wst dat genegenhed mjn man vermnr. Inden k hem geheel verloren had, dan heb k nu vastgesteld dat het mjn egen fout zou geweest zjn. Op 20 jargen QUdcrdom had k een moo aangezcht en een frssche, helre hud. Na mjn huweljk verwaarloos k mjn voorkomen. De sleur het hushoun en het grootbrengen 2 knren n weldra ljnen cn rmpels ontstaan. Mjn hud werd hard en ruw. Op 30 jaar kon men mj gemnkkeljk voor een vrouw 40 genomen hebben. Toen las k ets over verrassen ontkkng Bocel door ecn befaamd dokter "Weenen, de aan do vrouwen toelet hun jeugdg utzcht terug te bekomen. Ik kocht aanstonds een pot Bocel, Voedsel,.-voor dc hud, en gebrukte dt nog De Becht een werkeljk Jonger ut.» Na eeh maand bespraken al mjn vrendnnen veranrng n mjn voorkomen. -.lc* heb thans geen cnkelo ren / om op mjn echtgenoot jaloerse! te zjn. Bucel ïs een voedsel r levend cellen» getrokken ut zorgvuldg utgekozen jongo deren^ ddor Prof. Dr Stejskal dó Unverstet Weenen. Het l nlsluteljk bevat n Crème Tokalon, nzcrn avond. Dc utslag verwonr mj werkeljk Dc volgen morgen Voedsel voor hud, Rooskleurg. Hel reeds scheen mjn voedt en verjongt uw hud terwjl gj hud frsscher en slaapt. Het verwjrt do ljnen en. blanker. Na een weck rmpels en geeft ecn zachte, helre jongemclsjcs tnt. Succesvolle utslagen ze mjn man : «AVcl worn... gewaarborgd of uw geld terug P.mle, gj zet erl betaald. De prezen Toknlon bluven nog nverartrd.

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

16 April 1936, komende van Kerkrade. In Kerkrade vestigde

16 April 1936, komende van Kerkrade. In Kerkrade vestigde Onder terugzendng van den bref, mj gezonden bj Uw apostlle dd. 25 Nov. 1939 Afd. B.B. No. 25296, heb k de eer Uwer Excellente te berchten, dat bj onderzoek te Maastrcht het volgende s gebleken: De schrjver

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

CARNIË, DOOR H. M. R. LEOPOLD.

CARNIË, DOOR H. M. R. LEOPOLD. CARNIË, DOOR H. M. R. LEOPOLD. En ook van wnterleven der Carnërs weet k weng, doordat we maar net de eerste sneeuw hadden zen vallen, toen de kortende dagen en de steeds meer opdrngende soldaten ons deden

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache I I A F S C H R I F T. DEPBRTEbZNT VAN JUSTITIE. Afdeelng 2 A. s-gravenhage, den 23 Jun 1926. No.1498 Gehem. ( F.44). --------------- Bercht op schrjven vm.n 29 Maart 1926, betreffende : communsme n Zweden.-

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Steeds verzinsels in petto om geld los te krijgen. AMSTERDAM, 21 Aug.

Steeds verzinsels in petto om geld los te krijgen. AMSTERDAM, 21 Aug. HetNeuws weermachtbercht. Dutsch lang bljft lcht? Hoe het ARO-WEMENTSPRIS (bj voorutbetalng) IS CENTS PER WEER POSTBEBTELLING In plaatsen buten bezorgkrng r agenten / 1.9 S per kwartaal. DE COURANT n Dag

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^ LOVE Snel n shape PER ELS Ljkt jouw fguur op een appel, peer, potlood of zandloper? Kes de work-out de past bj jouw lchaamsvormen en je zull zen: je slhouet wordt nóg gestroomljnder. \ Zou je wel een strakker

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

A weten LUC PIRE

A weten LUC PIRE A363718 Goed»eapm om t weten LUC PIRE I. De Europese Une, de Europese eenmakng wordt werkeljkhed 1) Welke landen zjn Ldstaten van de EU? 11 ' 2) Welke landen zjn de kanddaat-landen? 11 II. De Europese

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Wie is er aan de beurt?

Wie is er aan de beurt? We s er aan de beurt? Basswoorden: boodschappen doen Wat hoort bj elkaar? het halfje wt, de krant, de peren, de anschtkaarten, de perzken, de postzegels de komkommer, de telefoonkaart, de lpstck, het gehakt,

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

DONDERDAG 19 FEBRUARII92O. SCHRETLEN & Co. BANKIERS. Verrichten alle Bankzaken. AMSTERDAM. Keizersgracht 120. NIJMEGEN. Oude Stadsgracht 49.

DONDERDAG 19 FEBRUARII92O. SCHRETLEN & Co. BANKIERS. Verrichten alle Bankzaken. AMSTERDAM. Keizersgracht 120. NIJMEGEN. Oude Stadsgracht 49. HET No. 10830 P. ~~ BUREAUX:»«BlLl-l.z«. Heerengr. 259. -lel. 155 UTRECHT, Huze..putlu«,«". Oude Gracht 134W.Z. :: :: :: :: :: :: «lolet. Admnstrate»X,Redacte 854 «lelet Expedte en Drukkerj ZO7O ARNHEM

Nadere informatie

Wat heb je gisteren gedaan?

Wat heb je gisteren gedaan? Wat heb je gsteren gedaan? Basswoorden: 1 Wat hoort bj elaar? Kes bj el plaatje de juste test geegd, gegaan, A B C D 1 Je hebt toch t geegd! 2 Hj heeft naar een Nederlandse specaltet gevraagd Gee toersten!

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die cultuur Voor mj s het belangrjk te kunnen bezg zjn met de dngen de k graag doe. Ik neem stekjes van lanten en lant o verlant de dan n otten. Mjn dochter en haar vrend hebben mjn koertje voor mj geschlderd

Nadere informatie

Hoe gaat het? Zet de volgende uitdrukkingen in de juiste volgorde (positief negatief). Het gaat wel. 2 Luisteren

Hoe gaat het? Zet de volgende uitdrukkingen in de juiste volgorde (positief negatief). Het gaat wel. 2 Luisteren . k Hoe gaat het? Basswoorden: hoe het met emand gaat 1 Antwoorden op de vraag: Hoe gaat het met u/je? Zet de volgende utdrukkngen n de juste volgorde (postef negatef). postef Het gaat wel. negatef Utstekend.,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

BELGISCHE ^f/f, UITGAVE /"O.ÓO

BELGISCHE ^f/f, UITGAVE /O.ÓO ' -. '^, J ;, ' \ -. ' 1.. ', ' r-^.f^j.,., ' ; ; ', ^. BELGISCHE ^f/f, UITGAVE /"O.ÓO -,' _. - ^BMH«aBHM-MMMM! CATO GULP een onzer meest bekende voordrachtskunstenaressen, de n ons geheele land n de eerste

Nadere informatie

Appendix F: Het Snelheid-Wegdiagram, trekkracht en indicatie

Appendix F: Het Snelheid-Wegdiagram, trekkracht en indicatie Appendx F: Het Snelhed-Wegdagram, trekkracht en ndcate Om te bekjken welke prestates de locomotef n eerste nstante kan leveren wordt gebruk gemaakt van de methode de wordt besproken n het Handboek der

Nadere informatie

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK November 0 REEKS Naam:... Score /0 Voornaam:... Studerchtng:. Studentennummer:... Studerchtng (laatste) mddelbaar:. Uren wskunde per week (laatste mddelbaar):. Enkele belangrjke

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

C.I. 31486 Geheim. Centrale Iniichtingendienst Is-Gravenhage 10 Juni 1932.

C.I. 31486 Geheim. Centrale Iniichtingendienst Is-Gravenhage 10 Juni 1932. Centrale nchtngendenst s-gravenhage 10 Jun 1932. C.. 31486 Gehem. Herbj heb k de eer Uwer Excellente een exemplaar aan te beden van de communstsche bedrjfscourant de hntewerker Jun 1932 verspred onder

Nadere informatie

De internationale kontekst

De internationale kontekst Aktvtetsverslag 1986 De nternatonale kontekst In de tweede helft van 1985 geven de ontwaardng van de dollar en de neenstortng van de petroleumprjzen de nternatonale kontekst een neuwe wendng, waardoor

Nadere informatie

Mijnwerkers in Chili bevrijd!

Mijnwerkers in Chili bevrijd! HR_183_65.jpg Stijn Dekelver hebben mijnwerkers wel geluk. Eerst was gezegd dat ze pas tegen Dit actuakrantje verschijnt omdat 33 Kerstmis gered zoun worn. mijnwerkers onlangs gered wern uit een mijn in

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Statica in een notendop

Statica in een notendop Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Modellen en Simulatie Speltheorie

Modellen en Simulatie Speltheorie Utrecht, 20 jun 2012 Modellen en Smulate Speltheore Program Optmaleren Nul-om matrx pel Spel tratege Gemengde trategën Gerard Slejpen Department of Mathematc Mnmax tellng Het vnden van de optmale tratege

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

STUDIEBOEK. wiskunde. Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethspitaels@gmail.com www.meesterkenneth.bevegem.be

STUDIEBOEK. wiskunde. Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethspitaels@gmail.com www.meesterkenneth.bevegem.be STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com wskunde Breuken, procenten en kommagetallen Klenste gemeenschappeljk veelvoud Grootste gemeenschappeljke deler Romense cjfers Deelbaarhed

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Hartelijk welkom Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie