Een website maken met databasetoegang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een website maken met databasetoegang."

Transcriptie

1 Hoofdstuk 5 Een website maken met databasetoegang. In dit hoofdstuk gaan we het weblog dat je in hoofdstuk 4 hebt gemaakt verder uitbreiden. Een belangrijk onderdeel wordt toegevoegd aan de applicatie, namelijk: databasetoegang. Verder gaan we wat aan validatie van ingevoerde gegevens doen. Leeropdracht 5.1 In deze leeropdracht ga je de gegevens die je hebt ingevoerd in het formulier voor de registratie van een nieuwe user (figuur 1), opslaan in een database. Figuur 1 a. Maak een MySQL database met een tabel met drie velden. In deze leeropdracht heet de database blog. In die database zit een tabel users. In figuur 2 zie je de velden in de tabel en de veldeigenschappen. Het is verstandig dit ook in jouw applicatie te gebruiken. Figuur 2 Om gemakkelijk een verbinding te maken met de database is gaan we de verbindingsparameters naar de database vastleggen in het bestand application.ini. Dit bestand vind je in de map /application/configs/. In het bestand application.ini staan een aantal settings die de applicatie nodig heeft om te werken. Aan dit bestand gaan we nu de volgende regels toevoegen: resources.db.adapter=pdo_mysql resources.db.params.host="localhost" resources.db.params.username="root" resources.db.params.password="" resources.db.params.dbname="blog" In figuur 3 zie je waar deze regels in het bestand application.ini moeten staan. 1

2 Figuur 3 In deze verbindingsparameters worden de volgende zaken gedefinieerd: De databaseadapter die je gaat toepassen (in dit geval de PDO-adapter). De host (in dit geval is dat localhost). De username voor het inloggen op de database server (root). Het wachtwoord op de database server (geen wachtwoord). De database die gebruikt gaat worden (blog). b. Zet de verbindingsparameters voor het verbinden met de server en het selecteren van de database in het bestand application.ini. In hoofdstuk 2 is het Model-View-Controller pattern ter sprake gekomen. De onderdelen View en Controller heb je toegepast. Het onderdeel Model ga je nu toepassen. Een Model is een klasse waarin je allerlei databasehandelingen definieert. Door toepassing van methodes in een model kun je bijvoorbeeld gegevens in database oproepen, toevoegen, veranderen en verwijderen. 2

3 Een voorbeeld van een model is een DbTable klasse. Dit is een klasse die model staat voor een tabel in een database. Met zf kun je een DbTable model maken met het volgende commando: zf create DbTable users users In dit geval maak je een klasse die model staat voor de tabel users. c. Maak het een DbTable model voor de tabel users in je database. Je hebt nu een model gemaakt van de tabel users in de database blog. Dit model vind je in de map /models/dbtable/ (zie figuur 4). Figuur 4 De map DbTable wordt door zf gemaakt als je een model van een databasetabel maakt. In het bestand Users.php is de klasse Users gedefinieerd (zie figuur 5). Figuur 5 In de naam van de klasse vind je weer de locatie binnen het project terug, door middel van de notatie met "_", zodat je met het auto-load mechanisme van ZF de klasse eenvoudig ergens kunt gebruiken. Deze klasse is een subklasse van de klasse Zend_Db_Table_Abstract, wat weer een klasse uit ZF is. Verder bevat deze klasse een protected attribuut $_name. De waarde van dit attribuut is de naam van de databasetabel waarvan de klasse het model is. Je kunt vervolgens in deze klasse methodes definiëren die verschillende acties op de databasetabel uitvoeren, zoals gegevens toevoegen of gegevens oproepen. Dit gaan we in dit hoofdstuk doen. 3

4 In het vervolg van deze opdracht gaan we gebruik maken van: De database blog. De controller UserController. De view add.phtml We gaan eerst controleren of onze applicatie uit hoofdstuk 4 nog naar behoren werkt. d. Start de applicatie met Je moet het formulier van figuur 6 te zien krijgen. Figuur 6 e. Voer een aantal waarden in de tekstboxen in en klik op de knop "verzend". Je moet de geposte waarden dan zien in de view saveadd.phtml die bij de action saveaddaction() behoort, omdat in het form Addfrm het attribuut action van het form met behulp van de methode setaction() de waarde saveadd heeft gekregen. Na de druk op de knop gaat het programma dus verder met de action saveaddaction(). In deze action worden de geposte waarden naar het form verzonden. We gaan nu de applicatie aanpassen zodat de ingevoerde waarden in het form, worden opgeslagen in de databasetabel users. We gaan eerst het model Application_Model_DbTable_Users() aanpassen. In dit model ga je een methode maken waarmee je een nieuw record in de databasetabel kunt toevoegen. Deze methode noemen we insertuser() en heeft een parameter $userdata (zie figuur 7). Figuur 6 4

5 Je ziet dat in de body van de methode insertuser() de volgende code staat: $this->insert($userdata); staat. De methode insert() erft de het model uit de klasse Zend_Db_Table_Abstract. De methode insert() voegt een nieuw record toe aan de tabel user (de tabel die gedefinieerd is in $_name). De parameter van de methode insert() moet een associatieve array zijn, waarbij de key's moeten overeenstemmen met de veldnamen en de bij de key's behorende waarden de ingevoerde waarden moeten zijn.. In dit geval moet de array dus de volgende structuur hebben: array('username'=>, 'nickname'=>, 'password'=> ); Op de puntjes moeten de geposte waarden uit het formulier komen te staan. Dit alles wordt gedaan in de action saveaddaction() van de UserController. Eerst moeten we in de UserController het model Application_Model_DbTable_Users() kunnen gebruiken. In figuur 7 zie je hoe dit gaat. Figuur 7 In de methode init() van de controller instantieer je het model Application_Model_DbTable_Users(). De methode init() wordt altijd als eerste uitgevoerd bij het aanspreken van een controller. Daarom wordt, in dit geval, bij het aanspreken van de controller een instantie van het model Application_model_DbTable_Users() in het private attribuut usermodel gezet. f. Pas de UserController aan zoals in figuur 7. In de action saveaddaction() moeten de geposte waarden in een array worden gezet. Dit heb je in hoofdstuk 4 al eens gedaan. In figuur 8 zie je nogmaals hoe dit gaat. 5

6 Figuur 8 Je ziet hier dat de geposte waarde van het wachtwoord versleuteld wordt en daarna in de array wordt geplaatst. In regel 31 zie je dat de geposte waarden iet naar een view wordt verzonden, maar naar de methode insertuser() van het model Application_Model_DbTable_Users(). Deze methode slaat de ingevoerde waarden in de tabel users op. g. Pas de action saveaddaction() aan, zodat de geposte waarden van het formulier worden opgeslagen in de tabel users(). h. Test je applicatie. Voer een usernaam, een nickname en een wachtwoord in. Klik op de knop en kijk of de nieuwe gegevens in de tabel user zijn opgeslagen. Als de applicatie goed werkt, dan zie je dat na het invoeren van de gegevens in de tabel users ook het view saveadd zichtbaar wordt. i. Pas de applicatie (eventueel) aan zodat je een melding krijgt dat je gegevens zijn opgeslagen en welke gegevens (zie figuur 9). Figuur 9 In leeropdracht 5.1 heb je geleerd vanuit een formulier gegevens in een databasetabel weg te schrijven. Je hebt hier een model van de databasetabel users gebruikt. Het gebruikte model is een instantie van de klasse Application_Model_DbTable_Users() die we in deze leeropdracht usermodel noemde. Het model werd gemaakt in de methode init() van de UserController (zie figuur 7) en is een attribuut van deze controller. Dit model gebruikt de default databaseadapter, waarvan je de parameters in het bestand application.ini hebt opgeslagen (zie figuur 3). Met dit model kun je allerlei handelingen uitvoeren op de databasetabel, zoals iets toevoegen (insert), iets oproepen (select), iets wijzigen (update) of iets verwijderen (delete). Let wel: deze handelingen hebben alleen betrekking op de databasetabel waarvoor het model is gemaakt (in dit geval de tabel users). 6

7 Het is dus een model voor 1 tabel. Wil je bijvoorbeeld een query uitvoeren op meer dan 1 tabellen, dan moet je dit anders aanpakken. Hierover straks meer. Leeropdracht 5.2 In deze leeropdracht leer je een select query uitvoeren op de databasetabel users met behulp van het model Application_Model_DbTable_Users(). Je kunt in de UserController dus nos steeds het model usermodel gebruiken. Je moet in dit model wel een aanpassing maken, zodat de select query kan worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat je in deze leeropdracht een lijst maakt van de username en de nickname van iedereen in de tabel users. Normaal gesproken kun je gebruik maken van de volgende query: SELECT username,nickname FROM users Dat zou in dit geval ook kunnen, maar je kunt dat ook doen door gebruik te maken van de faciliteiten van ZF. a. Maak in het model Application_Model_DbTable_Users() een methode allusers(). De methode allusers() moet het resultaat van de select query returnen. In deze methode gaan we eerst de query opbouwen. Hiervoor gebruiken we de select() methode. Dit is een methode die het model overerft uit Zend_Db_Table_Abstract. Deze methode returnt een queryobject. Zo'n queryobject maak je als volgt: $statement=$this->select(); Het queryobject wordt in de variabele $statement gezet. Daarna kun je aan dit queryobject nog een aantal clauses (zoals FROM, WHERE, JOIN, enz.) toevoegen. Zo kun je een FROM clause als volg aan het queryobject toevoegen: $statement=$this->select() ->from( tabel, array(veldlijst)); In figuur 10 zie je hoe je het queryobject opbouwd in de methode allusers(). Figuur 10 7

8 b. Definieer het queryobject in de methode allusers(). Daarna moet de query worden uitgevoerd en alle resultaten in een array gezet. In figuur 11 zie je hoe dit in z'n werk gaat. Figuur 11 De methode fetchall() overerft het model uit de ZF klasse Zend_Db_Table_Abstract. Deze methode zet het volledige resultaat van de query in de array $result welke weer ge-returnd wordt. c. Maak de methode allusers() af volgens figuur 11. d. Zorg er nu voor dat het resultaat via een action showallusersaction() van de controller UserController in een view zichtbaar wordt. De opmaak van deze view mag je zelf bepalen. In de volgende leeropdracht ga je een query maken waarmee je gegevens uit twee tabellen kunt ophalen. In dit geval kun je geen gebruik meer maken van het model Application_Model_DbTable_Users(), omdat je in dit model alleen query's kunt uitvoeren op 1 tabel. Een query op meer dan 1 tabel, moet je in een niet aan een tabel gerelateerde model uitvoeren. 8

9 Leeropdracht 5.3 In leeropdracht 5.1 heb je een model gemaakt van de tabel users. Dit deeed je met het volgende commando met Zend Tool: zf create DbTable users Het was een model dat bruikbaar is voor 1 tabel. Voor die ene tabel kun je eigenlijk alleen wat standaardquery's in dit model uitvoeren, zoals: INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT. Wil je een query met een JOIN uitvoeren, dan lukt dit niet meer in dit model. Daarom maken we een nieuw model, die niet gerelateerd is aan een tabel. Je kunt dit als volgt doen met behulp van Zend Tool: zf create model UsersBerichten a. Maak met Zend Tool het model UsersBerichten. Je ziet nu dat in de map models een bestand met de naam UsersBerichten.php is gemaakt (zie figuur 12). Let op: dit bestand staat niet in de map /models/dbtable want hier staan alleen de tabelmodels. Figuur 12 Als je dit bestand opent, dan zie je dat de klasse Application_Model_UsersBerichten geen superklasse heeft. Omdat je straks wel een aantal methodes uit de ZF klasse Zend_Db_Table nodig hebt, moet deze klasse superklasse worden van de klasse Application_Model_UsersBerichten. b. Pas de klasse Application_Model_UsersBerichten aan volgens figuur 13. Figuur 13 9

10 Het model van de tabel users maakt standaard gebruik van de default databaseadapter waarvan de opties in het bestand application.ini staan. Het model Application_Model_UsersBerichten heeft nog helemaal geen adapter. Metbehulp van de superklasse Zend_Db_Table kunnen we de default adapter in de klasse Application_Model_UsersBerichten binnenhalen. Hoe dit gaat zie je in figuur 14. Figuur 14 De methode getdefaultadapter() overerft de klasse uit Zend_Db_Table. Deze methode returnt de default adapter en plaats deze in het attribuut $dbadapter van de klasse. Verder staat de regel $this->dbadapter=$this->getdefaultadapter(); in de methode init() die als eerste wordt aangeroepen na het instantiëren van de klasse. c. Pas de klasse Application_Model_UsersBerichten aan volgens figuur 14. Een instantie van deze klasse heeft dan een databaseadapter. d. Maak vervolgens een methode allmessages() in de klasse Application_Model_UsersBerichten In de methode ga je (net als in leeropdracht 5.2) een query opbouwen en het resultaat returnen. De query die we hier gaan gebruiken is: SELECT nickname, berichtdatum,berichttekst FROM users,berichten WHERE users.username=berichten.username Zoals je hier ziet is er een tweede tabel gebruikt. Deze tabel (berichten) heb je nog niet gemaakt. In figuur 15 zie je hoe deze tabel is opgebouwd. Figuur 15 10

11 e. Maak de tabel berichten volgens figuur 15. f. Plaats enige berichten in deze tabel. Let op dat je hier berichten plaatst van bestaande gebruikers. Gebruik ook verschillende gebruikers. De eerdergenoemde query kun je ook als volgt formuleren: SELECT nickname, berichtdatum,berichttekst FROM users INNER JOIN berichten ON (users.username=berichten.username) Deze query bouw je in de methode allmessages() op, zoals je in figuur 16 ziet. Figuur 16 Het queryobject (een selectobject) wordt nu door de methode select() van de databaseadapter dbadapter gegenereerd. Dit queryobject wordt in de variabele $statement gezet. Verder wordt aan het queryobject een FROM clause en een JOIN clause toegevoegd met behulp van de methodes from() en join(). De methode from() behoeft geen uitleg meer. De methode join() in de query heeft dezelfde functie als de INNER JOIN clause. De methode join() heeft 3 parameters: join (tabel, relatie: tabel1.primaire_sleutel = tabel2.vreemde sleutel, array(veldlijst)) g. Wijzig de methode allmessages() volgens figuur

12 Tot slot moet de query nog worden uitgevoerd en het resultaat gereturnd worden door de methode allmessages(). In figuur 17 zie je hoe dit gaat. Figuur 17 In tegenstelling je ziet in figuur 17 dat de methode fetchall() een methode van de databaseadapter is. Dat was in leeropdracht 5.2 ook het geval, echter in dat geval maakte de databaseadapter al onderdeel uit van tabel model. Daarom kon je in dat geval volstaan met: $result = $this->fetchall($statement); h. Maak de methode allmessages() af volgens figuur 17. i. Zorg er nu voor dat het resultaat via een action showallmessagesaction() van de controller UserController in een view zichtbaar wordt. De opmaak van deze view mag je zelf bepalen. Tot slot gaan we het resultaat een beetje stylen. We doen dit met een layout. Een layout is een soort grafische schil over je webpagina. Wanneer je een layout maakt voor je project, dan zullen alle webpagina's dezelfde grafische opmaak krijgen. De content van de pagina's kan verschillen. In de volgende leeropdracht maken we een layout met een header, een menubalk en een contentvenster. Elk onderdeel in de layout (de header, de menubalk en het contentvenster) is een div. In figuur 18 zie je een voorbeeld van een layout (de aparte onderdelen zijn daarin aangegeven). De onderdelen hebben verschillende kleuren en kunnen verder naar eigen inzicht worden opgemaakt. Leeropdracht 5.3 Je gaat eerst een layout maken met zf. Dit doe je met de volgende opdracht: zf enable layout a. Maak een layout met zf voor het project blog_zend. Er is nu een map layouts in je project gemaakt, met daarin een map scripts en daar weer een bastand layout.phtml (zie figuur 19). 12

13 header menubalk contentvenster Figuur 18 Figuur 19 13

14 In het bestand layout.phtml maak je de layout voor je project. b. Verwijder de tekst in het bestand layout.phtml. c. Voer nu de code van figuur 20 in het bestand layout.phtml in. Figuur 20 Hierin zijn de drie onderdelen van het layout te zien (de div's met de id's head, menu en content. Met de opdracht <?php echo $this->layout()->content;?> Zorg je ervoor dat de content van je webpagina in de div met het id content terechtkomt. De methode layout() is een helper binnen ZF die dit bewerkstelligd. Verder zie je dat het layout aan het stylesheet style.css is gekoppeld. Hierin kun je de opmaak van de div's instellen. d. Pas het bestand style.css aan, zodat je een indeling als in figuur 18 krijgt. De opmaak mag je zelf bepalen. e. Controleer of de layout ook voor de andere pagina's in het project geldt. 14

15 Opdracht 5.4 In deze opdracht moet je de applicatie uitbreiden met een mogelijkheid om de berichten van een bepaalde user te zoeken. In de volgende figuren zie je het scherm dat bij die uitbreiding behoort. Figuur 21 In figuur 21 zie je het beginscherm dat van de nieuwe functionaliteit. In de combobox kun je een keuze maken uit een username. De usernames in de combobox moeten uit de database worden gehaald. Nadat je een username hebt geselecteerd krijg je van de geselecteerde user alle berichten te zien, inclusief de username, de nickname en de berichtdatum (zie figuur 22). Heeft de user geen berichten verzonden, dan verschijnt de tekst "Geen berichten". Figuur 22 Om dit te realiseren volgen nu een paar hints. 15

16 Voor de combobox in het formulier is de code van figuur 23 gebruikt. Figuur 23 Het attribuut multioptions voorziet de combobox van de optiewaarden. Hierin is $u een array met de optiewaarden. Deze optiewaarden komen uit de database (de usernames). De optie onchange in combinatie met this.form.submit() maakt het mogelijk het form te verzenden als de optiewaarde verandert. Verder wordt het formulier naar zichzelf gepost. In figuur 24 zie je hoe dit in z'n werk gaat. Figuur 24 16

Formulieren en waarden posten naar een view

Formulieren en waarden posten naar een view Hoofdstuk 4 Formulieren en waarden posten naar een view Waarden posten naar een view in een Zend-project gaat heel anders dan dat je gewend bent. Om dit mechanisme te leren, kunnen we het beste een eenvoudige

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan we ons bezighouden met authenticatie en autorisatie. Deze twee begrippen passen we toe op de volgende onderdelen van ons weblog:

In dit hoofdstuk gaan we ons bezighouden met authenticatie en autorisatie. Deze twee begrippen passen we toe op de volgende onderdelen van ons weblog: Hoofdstuk 6 Authenticatie en autorisatie In dit hoofdstuk gaan we ons bezighouden met authenticatie en autorisatie. Deze twee begrippen passen we toe op de volgende onderdelen van ons weblog: Inlogsysteem

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet.

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet. Hoofdstuk 2 Een ASP.NET applicatie met ADO.NET opzetten In dit hoofdstuk ga je een eenvoudige website opzetten, waarbij je een aantal gegevens uit een database ophaalt. Je moet je kennis van ADO.NET dus

Nadere informatie

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Kies File>New>Blank Page>PHP Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Geef de site een passende naam. Kies ook de juiste map voor de webdocumenten.

Nadere informatie

Controllers, actions en views

Controllers, actions en views Hoofdstuk 3 Controllers, actions en views In het vorige hoofdstuk is het MVC-pattern ter spraken gekomen. In dit hoofdstuk gaan we eens na hoe dit pattern in een Zend-project geïmplementeerd is. Om enig

Nadere informatie

Verder zijn er de nodige websites waarbij voorbeelden van objectgeoriënteerd PHP (of Objec Oriented PHP, OO PHP) te vinden zijn.

Verder zijn er de nodige websites waarbij voorbeelden van objectgeoriënteerd PHP (of Objec Oriented PHP, OO PHP) te vinden zijn. Objectgeoriënteerd PHP (versie 5) Kennisvereisten: Ervaring met programmeren in PHP met MySQL Je weet wat een class of klasse is Je weet wat een instantie van een klasse (een object) is Je weet wat een

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit

Nadere informatie

Je gaat nu een Zend-Project maken in de map C:/wamp/www (de document root van de webserver) met behulp van Zend Tool..

Je gaat nu een Zend-Project maken in de map C:/wamp/www (de document root van de webserver) met behulp van Zend Tool.. Hoofdstuk 2 Een ZF project maken het Model-View-Controller pattern Je hebt nu ZF geïnstalleerd en geconfigureerd. We gaan aan de hand van een Zend-project onderzoeken of deze installatie en configuratie

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

PHP en een MySQL database.

PHP en een MySQL database. mysql_php.doc 1/5 PHP en een MySQL database. Om informatie uit een MySQL database op te halen moet je de volgende stappen uitvoeren: 1. een verbinding maken met mysql; 2. een mysql database selecteren;

Nadere informatie

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie:

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie: Hoofdstuk 1 Een ASP.NET applicatie opzetten Beginsituatie: Windows XP Pro, Windows Vista Pro of Windows 7 Pro Visual Studio.NET moet zijn geïnstalleerd. Let hierbij op dat de Express versie niet voldoet.

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit zoveel

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Inhoud Basiscursus. Access 2010 NL-NL

Inhoud Basiscursus. Access 2010 NL-NL Inhoud Basiscursus Access 2010 NL-NL 1 - Access starten... 6 Een bestaande database openen... 8 Menu-opdrachten gebruiken... 9 Werkbalken tonen en verbergen... 11 Menu- en werkbalkopties aanpassen... 12

Nadere informatie

Koppeling met een database

Koppeling met een database PHP en MySQL Koppeling met een database 11.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

En hoe gaan ze dit allemaal terugvinden?

En hoe gaan ze dit allemaal terugvinden? En hoe gaan ze dit allemaal terugvinden? Taak 1.2.10 Thomas Muller Paul van der Linden MT1A Tutor: van Griensven Docent: van den Biggelaar Gemaakt door Thomas Muller en Paul van der Linden Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Algemeen Deze handleiding beschrijft de werking van OpenEmm gekoppeld aan WordPress. Ondanks het feit dat binnen OpenEmm nieuwsbrieven opgemaakt

Nadere informatie

Studenthandleiding Portfolio in Blackboard Learn

Studenthandleiding Portfolio in Blackboard Learn Studenthandleiding Stafbureau onderwijs & onderzoek Functioneel beheer Blackboard Learn. T.b.v. October 2014 release. Versie: 02-12-2014. Handleiding portfolio studenten In deze handleiding wordt het aanmaken

Nadere informatie

De categorie Forms in het paneel Insert

De categorie Forms in het paneel Insert Formulieren Invulformulieren bieden u de mogelijkheid om te communiceren met de bezoekers van uw website. Ze geven de bezoeker de mogelijkheid om feedback te geven, informatie door te spelen, informatie

Nadere informatie

Instructie Foto album Slideshow Pro Director

Instructie Foto album Slideshow Pro Director Instructie Foto album Slideshow Pro Director Algemene gegevens Datum 3 november 2009 Auteur(s) Cipix Internet Meijk van Nimwegen 1. Naar uw fotoalbum Het fotoalbum in uw website maakt gebruik van een beheersapplicatie

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Subrapporten. 5.1 Inleiding

Subrapporten. 5.1 Inleiding 5 Subrapporten 5.1 Inleiding Een subrapport is een rapport in een rapport. Een subrapport maak je dan ook net zoals je een gewoon rapport maakt. Een subrapport heeft bijna alle eigenschappen die een normaal

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

Instellingen CMS Pakketten DRUPAL INSTALLATIE

Instellingen CMS Pakketten DRUPAL INSTALLATIE Instellingen CMS Pakketten DRUPAL INSTALLATIE Drupal installatie! U dient voordat u met stap 1 begint een database te hebben aangemaakt. Weet u niet of u dat heeft gedaan of hoe dat moet? Klik hier voor

Nadere informatie

Handleiding Gravity Forms

Handleiding Gravity Forms Handleiding Gravity Forms Deze handleiding gaat in op het maken van formulieren via Gravity Forms binnen WordPress. Ter voorbeeld wordt een formulier gemaakt voor het inzenden van hulp vragen voor Gravity

Nadere informatie

Aan het eind van deze lesbrief wordt uitgelegd wat het nut van OOP is en vind je een aantal oefenopdrachten.

Aan het eind van deze lesbrief wordt uitgelegd wat het nut van OOP is en vind je een aantal oefenopdrachten. Doel van deze lesbrief Deze lesbrief is bedoeld om je op de hoogte te brengen van de basisbegrippen die gangbaar zijn bij object georiënteerd programmeren (OOP). In deze lesbrief kom je korte codefragmenten

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 11-9-2014 Auteur: Paul Scheper Wijziging

Nadere informatie

Maximo Tips and Tricks

Maximo Tips and Tricks Maximo Tips and Tricks Agenda Tips & Tricks 1. Scherm lay-out on demand 2. Koppelen Excel en Maximo 3. Foto s toevoegen aan records 4. Type ahead functie 5. Scripting voor calculaties en validaties 6.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl HANDLEIDING Telefonica e-mail instellen in Outlook Express Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl Stap 1: Start het programma Outlook Express. Stap 2: Kies in het menu helemaal bovenaan

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

Internet Video Deurbel. SNELSTART Gebruikersopties Handleiding voor de App

Internet Video Deurbel. SNELSTART Gebruikersopties Handleiding voor de App Internet Video Deurbel SNELSTART Gebruikersopties Handleiding voor de App In deze handleiding worden alle functies uitgelegd om u wegwijs te maken van ons product. Door middel van foto s proberen we alles

Nadere informatie

8. Koppeling met een database

8. Koppeling met een database PHP7 en MySQL 8. Koppeling met een database 8.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Data Warehouse Script Generator Doel

Data Warehouse Script Generator Doel Data Warehouse Script Generator Doel Op basis van een aantal standaard sql scripts ( create table, create view ) een nieuwe sql script genereren welke alle objecten ( tables & views ) kan aanmaken in een

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn:

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn: 15. Toegangsbeheer Tot nu toe heb je gewerkt met DML en DDL statements. Echter de DCL statements zijn nog niet aan bod geweest. DCL commando s gebruik je voor de beveiliging van je database. Wie mag wat

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

Handleiding 2Voice Software Android

Handleiding 2Voice Software Android Handleiding 2Voice Software Android Pagina 1 van 12 Index 1. Algemeen... 3 2. Configuratie menu... 4 2.1. Aanmaken nieuwe configuratie... 4 2.2. Configuratie opslaan... 6 2.3. Uitlezen van configuratie

Nadere informatie

CasualCMS heeft de volgende structuur: De website: pagina s beheren en algemene instellingen. De gebruiker: bezoekers, bezoekers met toegang tot bev-

CasualCMS heeft de volgende structuur: De website: pagina s beheren en algemene instellingen. De gebruiker: bezoekers, bezoekers met toegang tot bev- CasualCMS Inhoud CasualCMS Website Een nieuwe pagina maken Een pagina later wijzigen Een pagina verwijderen De volgorde van pagina s in het menu wijzigen Website instellingen Gebruikers Inhoud Modules

Nadere informatie

Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave

Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave door G. Van Soest Met Dreamweaver kan je zeer snel een website in elkaar bouwen; ook het onderhoud van een website is met Dreamweaver uiterst

Nadere informatie

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies.

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies. Welkom Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale boeken

Nadere informatie

SFTP-client WinSCP. Nederlandstalige versie van de client 1/22

SFTP-client WinSCP. Nederlandstalige versie van de client 1/22 SFTP-client WinSCP Nederlandstalige versie van de client 1/22 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Vrijwaringsclausule...3 1.2. Doel....3 1.3. Waar vindt u de SFTP-client WinSCP?...3 2. Configuratie van

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

Dynamiek met VO-Script

Dynamiek met VO-Script Dynamiek met VO-Script Door Bert Dingemans DLA Ontwerp & Software bert@dla-architect.nl Inleiding Op de SDGN nieuwsgroep voor Visual Objects ontstond laatst een draad van berichten over de nieuwe libraries

Nadere informatie

Tutorial Webboard. 1999, Fontys Hogeschool Venlo Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor99-Webboard-v01

Tutorial Webboard. 1999, Fontys Hogeschool Venlo Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor99-Webboard-v01 Tutorial Webboard 1999, Fontys Hogeschool Venlo Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor99-Webboard-v01 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Het aanmaken van een gebruikersaccount...7 Het startscherm...7

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database.

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. SQL manipulatietaal We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. Basiscommando's: INSERT : toevoegen van gegevens DELETE : verwijderen van gegevens UPDATE : wijzigen van gegevens

Nadere informatie

Object Oriented Programming

Object Oriented Programming Object Oriented Programming voor webapplicaties Door Edwin Vlieg Waarom OOP? Basis uitleg over OOP Design Patterns ActiveRecord Model View Controller Extra informatie Vragen OOP Object Oriented Programming

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

CAK Installatiehandleiding

CAK Installatiehandleiding CAK Installatiehandleiding Versie 1.1 Applicatie om centraal de uren van de zorgaanbieders door de gemeente laten aanbieden aan het CAK. Eerst moeten de tabellen, views, packages etc worden aangemaakt.

Nadere informatie

Die vraag krijg ik regelmatig. De meest voorkomende situaties zijn deze:

Die vraag krijg ik regelmatig. De meest voorkomende situaties zijn deze: Hoe verhuis je een WordPress website? Die vraag krijg ik regelmatig. De meest voorkomende situaties zijn deze: Iemand heeft een WordPress website en stapt over naar een andere webhost (meestal blijft het

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional In deze handleiding word een drietal punten besproken. Deze punten zijn allen noodzakelijk voor het inrichten van een goede back up voor de

Nadere informatie

Onze nieuwsbrief software maakt het ook mogelijk om de resultaten van uw mailing te volgen en voldoet uiteraard aan de Opt-In en Opt-Out regels.

Onze nieuwsbrief software maakt het ook mogelijk om de resultaten van uw mailing te volgen en voldoet uiteraard aan de Opt-In en Opt-Out regels. Inleiding 1 1 Inleiding Dit nieuwsbrief programma is zeer eenvoudig in gebruik en professioneel van opzet om gemakkelijk een nieuwsbrief mailing te maken en versturen. Deze mail software is zeer eenvoudig

Nadere informatie

GrabIT. www.jritservice.nl Voor meer vragen en uitleg zie onderdeel jritservice. www.jritservice.nl Pagina 1 grabit

GrabIT. www.jritservice.nl Voor meer vragen en uitleg zie onderdeel jritservice. www.jritservice.nl Pagina 1 grabit GrabIT www.jritservice.nl Voor meer vragen en uitleg zie onderdeel jritservice www.jritservice.nl Pagina 1 grabit 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE 2. HOOFDSCHERM 3. CONFIGURATIE 3.1. TABBLAD SERVER 3.2.

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding (De SQL module) Versie 2.14 Pagina 2 van 14 Versie 2.14 Inhoudsopgave NGP SQL...5 Het Menu... 6 De instellingen... 7 De database informatie... 9 Het Script... 10 Pagina 3 van 14

Nadere informatie

Foto web applicatie documentatie

Foto web applicatie documentatie Foto web applicatie documentatie Marijn Stuyfzand M31T PHP31 David Schol 1 Inhoudsopgave APPLICATIESTRUCTUUR MAPPENSTRUCTUUR FUNCTIONALITEITSSTRUCTUUR DE BASIS VOOR ELKE PAGINA DATABASE SERVER- SIDE EN

Nadere informatie

Elektronisch verwijzen naar de GGZ met MIRA

Elektronisch verwijzen naar de GGZ met MIRA Elektronisch verwijzen naar de GGZ met MIRA NB. Volg de tekst van de handleiding. De afbeeldingen zijn illustratief. Voordat u een GGZ verwijsbrief als Edifact (MEDVRI) bericht kunt versturen moeten er

Nadere informatie

Inhoudsopgave van deze FAQ

Inhoudsopgave van deze FAQ Inhoudsopgave van deze FAQ Vraag 1:...2 Ik kan mijn registratie codes niet invoeren...2 Het programma start niet meer op...2 Ik krijg en melding bij het opstarten: U heeft de applicatie langer dan 42 dagen

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY

WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY 4 APRIL 2015 INTRODUCTIE Een WordPress website bestaat onder anderen uit de volgende onderdelen: Berichten Pagina s Producten Categorieën Menu s Al deze

Nadere informatie

Exchange Webmail. Danny Molle

Exchange Webmail. Danny Molle Exchange Webmail Danny Molle 1 1. Inhoudsopgave Dit document is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Verbinding Maken...3 4. Het Hoofdscherm... 5 5. E-mail

Nadere informatie

TECHNISCHE HULPBRON Remote Banner Control

TECHNISCHE HULPBRON Remote Banner Control TECHNISCHE HULPBRON Remote Banner Control Laat marketing zelf logo s, banners en grafische afbeeldingen bijwerken. www.exclaimer.nl Remote Banner Control Met deze functie Dynamic Content (Dynamische inhoud)

Nadere informatie

Het gebruik Rechten Distributie t.b.v. commerciële doeleinden Vragen of opmerkingen Voor wie is de ZZP-Tool... 4

Het gebruik Rechten Distributie t.b.v. commerciële doeleinden Vragen of opmerkingen Voor wie is de ZZP-Tool... 4 INHOUDSOPGAVE Het gebruik Rechten Distributie t.b.v. commerciële doeleinden... 3 Vragen of opmerkingen... 3 Voor wie is de ZZP-Tool... 4 Wat kan je allemaal met de ZZP-Tool... 4 Mobiel te gebruiken...

Nadere informatie

Forum Plugin. Het toevoegen en beschrijven van een nieuwe forum categorie, conferentie, thread en gebruikersgroep.

Forum Plugin. Het toevoegen en beschrijven van een nieuwe forum categorie, conferentie, thread en gebruikersgroep. Forum Plugin Via de forum extensie kunt u via de website met over bepaalde onderwerpen discusieren. De admin kan bepalen over welke onderwerpen gediscusieerd kan worden. Onder een hoofdthema kunt u meerdere

Nadere informatie

Versie 0.4. Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen. Laatste wijziging: 19 juli 2012 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman

Versie 0.4. Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen. Laatste wijziging: 19 juli 2012 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen Versie 0.4 Laatste wijziging: 19 juli 2012 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Alle rechten in dit document zijn voorbehouden. www.onsweb.nl,

Nadere informatie

Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0

Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0 Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. 1. Download 3 2. Database 3 2. WWW 4 2. Verifinger 5 2. Script 6 Download Voorafgaand aan de installatie moet u een aantal

Nadere informatie

Handleiding. Waterpolo 6 Sporter Volg Systeem. Versie 1 Augustus Admin4Sport & Waterpolo 6 Ronald Lindhout & Egbert de Groot

Handleiding. Waterpolo 6 Sporter Volg Systeem. Versie 1 Augustus Admin4Sport & Waterpolo 6 Ronald Lindhout & Egbert de Groot Handleiding Waterpolo 6 Sporter Volg Systeem Versie 1 Augustus 2015 Admin4Sport & Waterpolo 6 Fred Jansen Ronald Lindhout & Egbert de Groot Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Uitleg wat het programma

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010 6. Query s, macro s en rapporten In dit hoofdstuk zetten we de puntjes op de i. Alle processen zullen in de aangemaakte formulieren met de gebruikersmenu s van de secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris,

Nadere informatie

3.4 Een Hoofd/subformulier maken zonder de hulp van de wizard.

3.4 Een Hoofd/subformulier maken zonder de hulp van de wizard. 3.4 Een Hoofd/subformulier maken zonder de hulp van de wizard. U kunt natuurlijk ook zonder een wizard een hoofd/subformulier maken. U heeft dan meer vrijheid in het ontwerp. In grote lijnen dient u dan

Nadere informatie

XIMEx handleiding Gebruiker. Uw XIMEx Portal URL: http://ximex.organisatie.nl

XIMEx handleiding Gebruiker. Uw XIMEx Portal URL: http://ximex.organisatie.nl XIMEx handleiding Gebruiker Uw XIMEx Portal URL: http://ximex.organisatie.nl Kwaliteitmanagementsysteem Document info Categorie: Sub-categorie: Titel document / Deelproduct: Filenaam: Auteur: Procedures

Nadere informatie

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 1. Formulieren aanmaken en plaatsen... 2 1.1 Formulieren aanmaken... 2 1.2 Formulier plaatsen op een pagina... 8 1.3 Aanmaken formulieren map...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding Projectplanningsdocument

Handleiding Projectplanningsdocument Handleiding Projectplanningsdocument Inhoud Inleiding... 3 1. Home... 4 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... 5 3. Project invoeren / wijzigen / verwijderen... 6 4. Actie invoeren / wijzigen

Nadere informatie

Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl

Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl Met de nieuwsbriefmodule is het mogelijk om veilig en eenvoudig digitale nieuwsbrieven te versturen naar abonnees. Voor de module is maatwerk nodig

Nadere informatie

E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN

E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN Met E-mail samenvoegen voor Word en Outlook kunt u o.a. een brochure of nieuwsbrief maken en deze per e-mail verzenden naar uw Outlook-lijst met contactpersonen

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie