AEGON Hypotheken. Acceptatie handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEGON Hypotheken. Acceptatie handleiding"

Transcriptie

1 AEGON Hypotheken Acceptatie handleiding

2 Inhoudsopgave Acceptatiehandleiding 3 Acceptatienormen 4 Gedragscode Hypothecaire Financieringen 4 Uitzonderingen op gedragscode betreffende leencapaciteit 4 Leningen zonder NHG 6 Leningen met NHG 14 Procedures 15 Aanvraag indienen 15 Offerte 15 Passeren hypotheekakte 17 Incasso hypotheekrente 17 Bouwdepot 18 Hogere hypothecaire inschrijving 18 Voorwaarden 19 Verhogen bestaande lening 19 Opnemen aflossingen 19 Omzetting naar een andere productvorm 19 Oversluiten rentevastperiode 19 Vervallen van de renteopslag 20 Verhuisregeling / meeneemregeling / doorgeefregeling 20 Ontslag hoofdelijke schuldenaar 20 Bankgarantie 20 Overbruggingskrediet 21 Organisatie AEGON Hypotheken 22

3 Acceptatiehandleiding Met de informatie uit deze acceptatiehandleiding helpt u uw klant bij het bepalen van de juiste keuze uit het hypotheekaanbod van AEGON. U vindt hier de algemene beleidslijnen en acceptatiecriteria van AEGON die u nodig heeft bij het begeleiden en verstrekken van hypotheken. AEGON kan afwijken van deze handleiding. De handleiding vervangt eerder uitgebrachte versies en is alleen bedoeld voor adviseurs die met AEGON samenwerken. Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor de meest actuele versie op AEGON Intermediair Portal. Wat is er aangepast in de Acceptatiehandleiding Hypotheken? In deze nieuwe editie van de Acceptatiehandleiding Hypotheken zijn, ten opzichte van de editie van augustus 2011, de volgende zaken aangepast: Bladzijde 6: Bladzijde 9: Bij het kopje Verkoop onder voorwaarden is tekst toegevoegd over CPO. De tekst bij inkomen uit WW e.d. is gewijzigd. Bladzijde 13: De tekst bij Toetsing financiële verplichtingen is uitgebreid met Lening ouders. Bladzijde 14: De tekst bij het kopje Leningen met NHG is gewijzigd, het betreft: Norm Norm Norm Norm 5 Inkomen uit PGB Bladzijde 16: Het kopje Welk rentebericht wordt aangehouden met tekst toegevoegd. Bladzijde 18: Bij het kopje Hogere hypothecaire inschrijving is tekst toegevoegd over de verhoogde inschrijving. 3

4 Acceptatienormen AEGON maakt bij de acceptatie van hypotheken onderscheid in leningen zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en leningen met NHG. Voor leningen met NHG prevaleert de Gedragscode boven de voorwaarden en normen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Voor leningen zonder NHG geldt standaard de CHF-norm (Contactorgaan Hypothecair Financiers). In individuele gevallen is maatwerk nodig. Gedragscode Hypothecaire Financieringen Op 1 augustus 2011 is de Gedragscode Hypothecaire Financieringen aangepast. Deze Gedragscode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars. AEGON conformeert zich in hoofdlijnen aan de Gedragscode. Uitzonderingen op gedragscode betreffende leencapaciteit De uitzonderingen die AEGON maakt, betreffen Artikel 6 van de gedragscode die gaan over Leencapaciteit. Deze uitzonderingen staan onder het betreffende artikel in blauw gedrukt: lid 3c: Gemiddelde inkomsten ondernemer: Als de consument ondernemer is en geen vaste en bestendige inkomsten heeft, stelt de gedragscode de volgende regeling voor de leencapaciteit. Bij het bepalen van de leencapaciteit mag rekening gehouden worden met de gemiddelde inkomsten over de laatste drie kalenderjaren. Het betreft hier de drie jaar voorafgaand aan het jaar waarin de hypothecaire financiering wordt geoffreerd of verstrekt. Toevoeging van AEGON: Hierbij geldt maximaal de nettowinst in het laatste kalenderjaar. lid 6a: Oversluiten: Een hypothecair financier mag in de volgende gevallen bij het verstrekken van een hypothecaire financiering afwijken van wat in lid 2, 3, 4 en 5 bepaald is: Bij het oversluiten van een hypothecaire financiering mag de financier onder de volgende voorwaarde afwijken: De consument blijft in de woning wonen, en de nieuwe hypothecaire financiering is niet hoger dan de af te lossen hypothecaire financiering, vermeerderd met: - notaris- en taxatiekosten; - eventuele afsluitkosten; - en/of door de consument aan een bemiddelaar betaalde vergoedingen voor de hypothecaire financiering; - en een eventueel verschuldigde vergoeding wegens vervroegde aflossing van de oude hypothecaire financiering. AEGON accepteert deze afwijking niet. lid 7: Maximale financiering op basis van het onderpand: De hypothecaire financiering bedraagt niet meer dan 104% van de marktwaarde van de woning, waar van toepassing vermeerderd met op grond van de Wet op belastingen van rechtsverkeer verschuldigde overdrachtsbelasting. Bij een verbouwing van een woning moet de marktwaarde van de woning na verbouwing worden vastgesteld door een ter zake deskundig taxateur. Dit hoeft niet als de marktwaarde van de woning kan worden vastgesteld op een van de andere wijzen, als bepaald in de definitie van marktwaarde. Deze definitie vindt u in de begrippenlijst van de gedragscode. Hierop doet AEGON de toevoeging dat de maximale financiering nooit meer bedraagt dan 125% van de executiewaarde. 4

5 In aan aantal gevallen mag de financier een hogere financiering aan de consument verstrekken dan 104% van de marktwaarde van de woning. Het betreft de volgende gevallen: a. Als er bij verkoop van een woning van de consument een restschuld is uit hoofde van de hypothecaire financiering van die woning, mag het bedrag van die restschuld bij het verstrekken van een nieuwe hypothecaire financiering worden meegefinancierd. Toevoeging AEGON: dit geldt uitsluitend voor bestaande AEGON hypotheekklanten die een restschuld hebben uit de verkoop van een bij AEGON gefinancierde woning. Als de maximale lening ten opzichte van de marktwaarde van de woning in dat geval de hoofdregel overschrijdt dan moet de overschrijding in maximaal 7 jaar annuïtair worden afgelost. Elke aanvraag hiertoe wordt individueel beoordeeld. b. Bij het oversluiten van een hypothecaire financiering onder de voorwaarden dat de consument in de woning blijft wonen, en de nieuwe hypothecaire financiering niet hoger is dan de af te lossen hypothecaire financiering, vermeerderd met - notaris- en taxatiekosten; - eventuele afsluitkosten; - of een door de consument aan een bemiddelaar betaalde vergoeding voor die hypothecaire financiering en een eventueel verschuldigde vergoeding wegens vervroegde aflossing. c. Als de lasten van de hypothecaire financiering substantieel lager liggen dan het maximale woonlastpercentage als bedoeld in artikel 6, lid 2. De uitzonderingen onder b en c zijn bij AEGON niet mogelijk (zie ook onder Maximale financiering op basis van het onderpand ). lid 8: Maximaal aflossingsvrije deel: Eerste financiering De hypothecair financier mag met de consument overeenkomen dat voor een bedrag van maximaal 50 % van de marktwaarde van de woning (op het moment van verstrekking van de hypothecaire financiering) geen schema voor aflossing van de hypothecaire financiering of vermogensopbouw bestemd voor aflossing van de hypothecaire financiering wordt overeengekomen. Een hypothecair financier komt met de consument, voor het deel van de hypothecaire financiering waarbij wel de 50% wordt overschreden, het volgende overeen: Of een zodanig aflossingsschema van de hypothecaire financiering dat dit deel van de hypothecaire financiering geleidelijk na dertig jaar na verstrekking geheel is afgelost. Of een verplichting tot opbouw van vermogen. De consument dient het op te bouwen vermogen aan de financier te verpanden tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit de hypothecaire financiering. Verhoging of tweede financiering Wanneer sprake is van een verhoging van een bestaande hypothecaire financiering of een tweede hypothecaire financiering (al dan niet bij dezelfde hypothecair financier) wordt bij de nieuwe financiering voor de hoogte van de verplichte aflossing/ opbouw van vermogen, rekening gehouden met de eerdere financiering. In een aantal gevallen mag de financier afwijken van de normen die hiervoor staan genoemd voor de bepaling van het maximale aflossingsvrije gedeelte van de financiering: a. Bij het oversluiten van een hypothecaire financiering onder de voorwaarden dat de consument in de woning blijft wonen en de nieuwe hypothecaire financiering niet hoger is dan de af te lossen hypothecaire financiering, vermeerderd met - notaris- en taxatiekosten; - eventuele afsluitkosten; - of een door de consument aan een bemiddelaar betaalde vergoeding voor die hypothecaire financiering en een eventueel verschuldigde vergoeding wegens vervroegde aflossing. b. Wordt aan de hypothecair financier vermogen tot zekerheid voor de hypothecaire financiering van de consument verpand? Dan kan de hypothecair financier met de consument overeenkomen dat de consument voor dit bedrag niet hoeft af te lossen volgens een aflossingsschema of dat de consument hiervoor geen vermogen hoeft op te bouwen. c. Als de lasten van de hypothecaire financiering substantieel lager liggen dan het maximale woonlastpercentage als bedoeld in artikel 6, lid 2. De drie uitzonderingen onder a, b en c zijn bij AEGON niet mogelijk. 5

6 Leningen zonder NHG Bij aanvragen voor leningen zonder NHG hanteert AEGON de hieronder genoemde normen en voorwaarden. Onderpand AEGON stelt de volgende eisen aan het onderpand: De woning moet in Nederland liggen; De woning is bestemd voor eigen gebruik en wordt bewoond door de (toekomstige) debiteuren; De (toekomstige) debiteuren wonen permanent in de woning; De woning is niet verhuurd; Het betreft een eerste hypothecaire inschrijving; De voorwaarden van het recht van opstal zijn acceptabel voor AEGON; De erfpachtvoorwaarden zijn acceptabel voor AEGON. Meer informatie over de acceptatie van regelingen met erfpacht staat hieronder bij verkoop onder voorwaarden ; Bij een woonwinkelpand is het woongedeelte minimaal 75% van de totale onderhandse verkoopwaarde (vrij van huur en gebruik) bij bestaande bouw. Of deze is 75% van de totale koop- of aanneemsom (vrij van huur en gebruik) bij nieuwbouw; Appartementen die goedkoper zijn dan ,- kunnen alleen gefinancierd worden met NHG; Er mag geen sprake zijn van een ABC-constructie; Bij nieuwbouw moet sprake zijn van een afgegeven onherroepelijke bouwvergunning. Uitzondering hierop is als uit de koop-/aannemingsovereenkomst blijkt dat er sprake is van een garantie of certificaat afgegeven door Stiwoga, Woningborg of SWK. AEGON accepteert de volgende objecten niet als onderpand: Bedrijfspanden; Woonhuizen op bedrijfsterrein; Waterwoningen; Woonwagens; Woonboerderijen met een agrarische bestemming; Woonboten. Verkoop onder voorwaarden Ter bevordering van eigen woning bezit bestaan er constructies waarbij de verkoop onder aanvullende voorwaarden plaatsvindt. Van de regelingen waarvoor NHG akkoord heeft gegeven, accepteert AEGON uitsluitend KoopGarant, KoopGoedkoop en Regionaal Grondbezit en dan ook alleen in combinatie met NHG. Alle andere vormen van verkoop onder voorwaarden accepteert AEGON niet. Hieronder valt ook private erfpacht (niet door gemeente, provincie of Rijk afgegeven). AEGON accepteert ook geen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Subsidieregelingen Aanvragen in combinatie met een Starterslening en Koopsubsidie kunnen worden gefinancierd. Hierbij is NHG verplicht. Maximale financiering op basis van het onderpand De maximale financiering bedraagt 104% van de marktwaarde van de woning. Als er overdrachtsbelasting over de koopprijs van de woning is verschuldigd dan wordt het maximale bedrag van de financiering hiermee verhoogd. Op basis van het huidige percentage overdrachtsbelasting van 2% (geldt van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012) betekent dit een maximale financiering van 106% van de waarde van de woning. De maximale financiering bedraagt echter nooit meer dan 125% van de executiewaarde! In overeenstemming met de gedragscode mag de financier in een aantal gevallen een hoger leenbedrag verstrekken dan de hiervoor vermelde 104% respectievelijk 106%. Bij AEGON geldt dit uitsluitend voor bestaande AEGON hypotheekklanten die een restschuld hebben uit de verkoop van een bij AEGON gefinancierde woning. Als de maximale lening in dat geval hoger is dan 104% respectievelijk 106% van de marktwaarde van de woning dan moet het deel daarboven in maximaal 7 jaar annuïtair worden afgelost. Elke aanvraag hiertoe wordt individueel beoordeeld. 6

7 Taxatiebeleid AEGON maakt in het taxatiebeleid onderscheid in: Nieuwbouw; Zelfbouw; Bestaande bouw. Nieuwbouw Een nieuwbouwwoning hoeft niet getaxeerd te worden als de woning wordt verkocht met een koopaannemings- overeenkomst. AEGON stelt de waarde van de woning gelijk aan de stichtingskosten. Dit is de koopaanneemsom inclusief het daarin opgenomen bedrag aan bouwrente plus maximaal 100% van het uitgevoerde meerwerk. De executiewaarde wordt op 90% van de stichtingskosten gesteld. Als een nieuwbouwwoning (ook een nieuwbouw recreatiewoning) is opgeleverd en wordt verkocht met een koopcontract, dient er een taxatierapport opgesteld te worden. De normen van bestaande bouw worden dan gehanteerd. Zelfbouw Bij zelfbouw wordt geen gebruik gemaakt van een hoofdaannemer en wordt de bouw in eigen beheer uitgevoerd. Er is geen taxatierapport nodig voor een nieuwe woning die door de klant zelf wordt gebouwd. AEGON stelt de waarde van de woning gelijk aan de grondwaarde plus 90% van het totaal gespecificeerde bedrag conform bouwbegroting. De executiewaarde wordt op 90% van de grondwaarde plus 90% van het totaal gespecificeerde bedrag conform bouwbegroting gesteld De gespecificeerde begroting, met daarin de uit te voeren werkzaamheden, moet opgesteld zijn door een bouwbedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als er sprake is van bouw in eigen beheer op een stuk grond met daarop een sloopwoning gelden afwijkende voorwaarden. Een taxatierapport is dan vereist om te komen tot een juiste waardebepaling. Bestaande bouw AEGON verstrekt alleen een lening wanneer uit het taxatierapport blijkt dat de woning geschikt is voor bewoning. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van ernstige bodemverontreiniging. Hypotheek minder dan 81% van de WOZ-waarde Blijft de financiering onder de 81% van de WOZ-waarde bij een eerste hypotheek, dan volstaat het aanleveren van een kopie van het meest recente aanslagbiljet van de gemeente waarop de WOZ-waarde staat vermeld. De waarde van de woning wordt gesteld op de WOZ- waarde. De executiewaarde op 90% van de WOZ-waarde. AEGON kan alsnog om een taxatierapport vragen. Eisen taxatierapport AEGON hanteert dezelfde taxatienormen die ook door NHG worden gebruikt. De waarde van de woning dient te blijken uit een taxatierapport, dat is uitgebracht door tussenkomt van een door de Stichting Normering Taxatie en Validatie gecertificeerd validatie-instituut. Deze instituten staan vermeld op Op de website is aanvullende informatie over taxaties terug te vinden. Minimale hypotheekbedragen AEGON kent minimale hypotheekbedragen voor: Eerste hypotheek; Tweede en volgende hypotheken; Kredietfaciliteiten en kredietopnames. Het hypotheekbedrag is minimaal 5.000,- per leningdeel. Bij de AEGON CombinatieHypotheek, die uit meerdere hypotheekvormen bestaat, is het leenbedrag minimaal ,-. 7

8 Aansprakelijkheid Voor de hypotheekaanvrager(s) gelden de volgende voorwaarden: Meerderjarig; Handelingsbekwaam; Een natuurlijk persoon. De perso(o)n(en) van wie het inkomen noodzakelijk is om de lening te krijgen, moet naast bewoner ook eigenaar en hoofdelijk medeschuldenaar zijn. Echtgenoten of geregistreerde partners met gemeenschap van goederen zijn beiden eigenaar, (hoofdelijk) schuldenaar en bewoner. Een mede-eigenaar is ook altijd (hoofdelijk) schuldenaar en moet ook bewoner zijn. Familierelaties Aanvragen van een lening waarin sprake is van samenlevingsvormen in de familiesfeer (bijvoorbeeld broer broer, moeder zoon) zijn toegestaan. Er geldt hierbij een maximum van vier debiteuren. Allen moeten eigenaar zijn en bewonen de woning als hoofdverblijf. Legitimatie Voor het aanvragen van een hypotheek is van alle aanvragers een geldig legitimatiebewijs nodig waaruit de nationaliteit blijkt. AEGON accepteert een gewaarmerkte* kopie van: Een geldig paspoort; Een geldige Nederlandse identiteitskaart of een geldige identiteitskaart van een andere EU-lidstaat; Een geldig vreemdelingendocument. *Een gewaarmerkte kopie wil zeggen dat u als tussenpersoon op de kopie een handtekening zet en verklaart het origineel van het document te hebben gezien. Een aanvrager waarvan het inkomen nodig is voor het verkrijgen van een AEGON hypotheek dient te beschikken over: a) de Nederlandse nationaliteit; of b) de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie of over de nationaliteit van Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein blijkens het paspoort; of c) een andere nationaliteit dan genoemd in a. of b. en blijkens een door de Immigratie- en Naturalisatiedienst afgegeven vreemdelingendocument of in het paspoort aangebrachte sticker, waaruit blijkt dat sprake is van: een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, of een vergunning voor langdurig ingezetenen, of een document Duurzaam verblijf als gezinslid van een burger van de Unie, of een verblijfsvergunning voor een verblijfdoel dat niet tijdelijk is in de zin van artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit. Als sprake is van meerdere aanvragers kan de mede-aanvrager volstaan met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als: a) één aanvrager volledig voldoet aan de normen en b) het inkomen van de mede-aanvrager niet benodigd is voor het verkrijgen van de lening. Fraudecontrole Om fraude te voorkomen en te bestrijden, toetst AEGON elke aanvrager voordat een offerte wordt uitgebracht. Hiervoor maakt AEGON gebruik van de database van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken. Komt uw klant in deze database naar voren, dan onderzoekt AEGON de melding. Daarna wordt aangegeven of de offerte wel of niet mag worden uitgebracht. Bij een negatief advies neemt AEGON contact op. 8

9 Inkomen van uw klant Hoe hoger het (toets)inkomen van de aanvrager(s), hoe meer hij kan lenen. AEGON kijkt ook naar: Een verwachte toename van de inkomen(s); Een verwachte afname van de inkomen(s); Een naderend pensioen; Overige financiële verplichtingen. Berekening toetsinkomen AEGON bepaalt de hoogte van het inkomen aan de hand van het toetsinkomen. Dit is de som van: Het vaste loon of salaris (per week, periode of maand); De vakantietoeslag; De pensioen/lijfrente-, AOW- of VUT-uitkering; De structurele onregelmatigheidstoeslag (het bedrag over de laatste twaalf maanden); De structurele provisie (het bedrag over de laatste twaalf maanden); Structureel overwerk (het bedrag over de laatste twaalf maanden); De vaste dertiende maand; Het inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf; De VEB-toelage. Om dit te kunnen aantonen, vraagt u uw klant om een werkgeversverklaring. Hierin staan bovenstaande inkomensonderdelen uitgesplitst. Deze verklaring mag bij het uitbrengen van de offerte niet ouder zijn dan drie maanden. Inkomsten uit structurele provisie en/of overwerk Aanvullend geldt dat als de provisie en/of het overwerk meer bedraagt dan 50% van het vaste inkomen de aanvraag apart wordt beoordeeld. Vermeerdering toetsinkomen in verband met alimentatie AEGON vermeerdert het toetsinkomen met de alimentatie die uw klant eventueel ontvangt door een rechtelijke uitspraak. Hierbij geldt als voorwaarde dat uw klant deze alimentatie nog minimaal tien jaar ontvangt. Let op: de alimentatie voor kinderen telt niet mee voor de vermeerdering. Vermeerdering toetsinkomen in verband met vermogen AEGON vermeerdert het toetsinkomen met de vrij besteedbare en bestendige inkomsten uit het Box 3 Vermogen. Het maximale bedrag dat aan inkomsten aan het toetsinkomen wordt toegevoegd is 3% van het vermogen. Als de hypotheekrente lager is dan 3%, dan wordt het percentage van 3% vervangen door het hypotheekrentepercentage. De hoogte van het percentage voor deze inkomsten uit vermogen wordt door het CHF vastgesteld per 1 januari van elk jaar. Vermindering toetsinkomen AEGON vermindert het toetsinkomen na bepaling woonquote maar voor toepassing woonquote eventueel met: De alimentatie die uw klant betaalt aan ex-partner(s), met uitzondering van de alimentatielasten voor kinderen. Inkomen uit WW, bijstand, WAO, WIA, Wajong of Persoonsgebonden Budget (PGB) AEGON telt een WW-, Wajong- of bijstandsuitkering of inkomen uit een PGB niet mee bij de bepaling van het toetsinkomen. Een inkomen uit WAO of WIA wordt alleen meegenomen in de berekening wanneer de duur en de hoogte van de uitkering tot de pensioendatum vaststaan. Maximaal aantal aanvragers Er kan sprake zijn van maximaal vier aanvragers. De totale hypotheeklast moet echter door de inkomens van maximaal twee personen worden voldaan. 9

10 Stijging inkomen AEGON gaat bij de berekening van de maximale hypotheeklening uit van een verwachte inkomensstijging Wanneer het inkomen wordt verkregen uit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarvan de eventuele proeftijd is verstreken; De inkomensverhoging uiterlijk zes maanden na het uitbrengen van de offerte in gaat; De inkomensverhoging onvoorwaardelijk is. AEGON heeft hiervoor een verklaring van de werkgever nodig. Daling inkomen Door een daling van het inkomen kan de toegestane financieringslast lager zijn dan de werkelijke financieringslast (op basis van de huidige normen). Op dat moment moet door middel van extra aflossingen een zodanig niveau van maandlasten worden bereikt, dat de overblijvende financieringslast de toegestane financieringslast niet overschrijdt. Leeftijd aanvrager Wanneer uw klant met pensioen gaat of AOW gaat ontvangen dan neemt waarschijnlijk het inkomen af. AEGON houdt dan bij de berekening van het toetsinkomen rekening met de inkomensvermindering en gebruikt het daarbij behorende financieringslast percentage. Als de klant op het moment van offreren de leeftijd van 57 jaar heeft bereikt wordt bij de berekening van het toetsinkomen rekening gehouden met de verwachte inkomensvermindering. Buitenlands inkomen Indien aanvrager(s) in het buitenland belastingplichtig zijn worden de inkomsten niet meegenomen. Werksituatie van uw klant AEGON kijkt bij de bepaling van de maximale hypotheeklening ook naar de werksituatie: Zelfstandig of in dienstverband. Vast of tijdelijk. Zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder AEGON gaat bij de bepaling van de maximale financiering uit van het gemiddelde jaarinkomen van de zelfstandig ondernemer. Dit is de gemiddelde nettowinst uit de onderneming over de laatste 3 kalenderjaren tot maximaal de winst van het laatste kalenderjaar. Uw klant toont deze nettowinst aan via kopieën van de jaarstukken (door de accountant ondertekend) en aangiften voor de inkomstenbelasting. AEGON kan nog vragen om een prognose van de resultaten over het lopende boekjaar, een accountantsverklaring of de aanslagen inkomstenbelasting. Voordat wij een aanvraag voor een zelfstandige in behandeling nemen, vragen wij u om een ingevulde quick scan in te sturen. Deze quick scan maakt het mogelijk om snel een eerste indruk te krijgen van de inkomens- en vermogenspositie van de zelfstandig ondernemer. Als dit beeld positief is, zullen wij een offerte uitbrengen. Na ontvangst van de getekende offerte zullen wij de daarin opgevraagde inkomensstukken beoordelen. AEGON verstrekt geen hypotheken aan zelfstandigen die hun inkomen halen uit een uitgebreide holdingconstructie of meerdere bedrijven. Het uitgangspunt is dat er maximaal 1 holding is met 1 werkmaatschappij. Onder twee voorwaarden kan worden volstaan met de IB60 formulieren: Als uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat uw klant zijn onderneming al langer dan vijf jaar drijft; De verstrekking blijft onder de 75% van de executiewaarde.aegon gaat ook hierbij uit van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie kalenderjaren. 10

11 AEGON kijkt bij de aanvraag of: De winst uit de onderneming een stabiel karakter heeft; De verhoudingen tussen het eigen en het vreemde vermogen aanvaardbaar is; De verhouding tussen de vorderingen en verplichtingen op korte termijn aanvaardbaar is. Twee aanvullende voorwaarden Bij een verstrekking boven de 110% van de executiewaarde geldt er een renteopslag van 0,2% over de gehele lening naast de standaard risico-opslagen. Bij verstrekkingen hoger dan 110% van de executiewaarde is het niet mogelijk om voor een variabel rentetype te kiezen. Voor onderstaande beroepsgroepen geldt de risico-opslag van 0,2% niet. accountants dierenartsen notarissen advocaten fysiotherapeuten medische specialisten apothekers juristen tandartsen huisartsen Als over niet meer dan 2 kalenderjaren de winst kan worden aangetoond, dan verstrekken wij maximaal 90% van de executiewaarde. In dat geval moet ook een door de accountant opgestelde prognose voor het lopende jaar worden afgegeven. Voor zelfstandige horecaondernemers geldt in alle gevallen een maximale verstrekking van 90% van de executiewaarde. Combinatie van inkomen uit loondienst en uit eigen onderneming Als er sprake is van twee aanvragers waarbij de ene aanvrager inkomen uit loondienst geniet en de andere aanvrager inkomen heeft als zelfstandig ondernemer of als directeur-grootaandeelhouder, dan geldt standaard de maximale verstrekking van 110% van de executiewaarde. Als er tot maximaal 125% van de executiewaarde gefinancierd moet worden, gelden de bovengenoemde twee aanvullende voorwaarden. Dit is ongeacht de verhouding van de inkomens ten opzichte van elkaar. Inkomen uit tijdelijk dienstverband met een intentieverklaring Een inkomen uit tijdelijk dienstverband is voor AEGON gelijk aan een inkomen uit loondienst. De werkgever moet dan wel van plan zijn om dit tijdelijke dienstverband om te zetten in een vast dienstverband. Dit moet blijken uit een intentieverklaring. Is de intentieverklaring een maand voor afloop van het tijdelijke contract afgegeven? Dan is ook een kopie van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nodig, die overeenkomt met de intentieverklaring. Inkomen uit tijdelijk dienstverband zonder een intentieverklaring Aanvragen van flexwerkers, gedetacheerden, medewerkers met een jaarcontract en anderen met een tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring worden getoetst aan de normen en voorwaarden voor NHG. Als hieraan wordt voldaan dan wordt de financiering met NHG aangeboden. Voldoet uw klant hier niet aan? Dan is de financiering onder AEGON normen afhankelijk van hoe lang uw klant al een tijdelijk dienstverband heeft zonder intentieverklaring. Als het dienstverband korter is dan drie jaar, dan financiert AEGON tot maximaal 90% van de executiewaarde; Als het dienstverband drie jaar of langer is, dan financiert AEGON tot maximaal 110% van de executiewaarde. Dit is op basis van het gemiddelde inkomen van uw klant (dit moet uw klant aantonen met jaaropgaven). 11

12 Borgstelling AEGON accepteert alleen borgtocht door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen met NHG. Een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld (groot)ouders, kan in bepaalde situaties als hoofdelijk schuldenaar optreden. Mede hoofdelijk schuldenaar Familie in de 1e graad mag worden opgenomen als mede hoofdelijk schuldenaar. Hierdoor kan de klant tot maximaal 25% meer lenen dan op basis van alleen het inkomen van de aanvrager(s) geleend kan worden. De mede hoofdelijk schuldenaar mag geen mede-eigenaar zijn. Dergelijke verzoeken worden per geval beoordeeld. De mede hoofdelijk schuldenaren worden in de hypotheekakte opgenomen en dienen deze ook mede te ondertekenen. Woonquotes De woonquote is het percentage van het toetsinkomen dat uw klant maximaal mag besteden aan brutowoonlasten. Dit resulteert in de maximaal toegestane woonlast. De maximaal toegestane woonlast min de lasten van overige financiële verplichtingen (zoals een persoonlijke lening) is de beschikbare woonlast. Hebben beide partners inkomsten uit arbeid? Dan gaat AEGON voor de gehele looptijd van de lening uit van het gezamenlijke inkomen. Het hoogste inkomen bepaalt de woonquote. Deze woonquote is ook van toepassing op het laagste inkomen. De woonquote is gelijk aan het financieringslastpercentage genoemd bij de betreffende kolom in de financieringslastentabel van de NHG. Voor de te hanteren toetsrente geldt: Staat de hypotheekrente van de lening tien jaar of langer jaar vast? Dan wordt gerekend met de geoffreerde rente; Staat de hypotheekrente korter dan tien jaar vast? Dan wordt gerekend met het door het CHF vastgestelde toetsrente (het CHF toetsrentepercentage wordt per kwartaal vastgesteld) dat geldt op registratiedatum van de offerteaanvraag dan wel de geoffreerde rente indien deze hoger is. Maatwerk AEGON hanteert bij het bepalen van de maximale verstrekking op basis van het inkomen de CHF norm. Onderdeel van deze norm is de mogelijkheid om maatwerk te leveren in individuele gevallen. Hierbij kan een verzekeraar afwijken van de annuïtaire toetsing op basis van de woonquotes van het Nibud. AEGON biedt deze mogelijkheid ook, waarbij extra aandacht uitgaat naar de cijfermatige motivatie van het verzoek om af te wijken en de communicatie daarover richting de consument. 12

13 Toetsing financiële verplichtingen AEGON toetst voorafgaand aan de offerte en voor uitbetaling van de gelden de financiële verplichting van uw klant bij BKR en indien van toepassing in een buitenlands kredietregistratie systeem. Deze toetsing wordt nogmaals uitgevoerd voordat de lening gaat passeren. De werkelijke lasten die voortkomen uit deze financiële verplichtingen, met een minimum van 2% per maand van het krediet limiet bij een doorlopend krediet of 2% van de oorspronkelijke kredietsom bij een aflopend krediet, brengt AEGON in mindering op de maximaal toegestane woonlast. Wanneer uw klant door deze verplichtingen een budgettair tekort krijgt, is het een voorwaarde dat hij de kredieten aflost uit eigen middelen en dat het contract uiterlijk bij passeren wordt beëindigd. Lening ouders Een lening van de ouders wordt gezien als een financiële verplichting waarvan de maandlast wordt vastgesteld op 2% van de hoofdsom. Wordt de te betalen rente teruggeschonken dan kan de lening zonder lasten worden meegenomen. De aanvraag valt dan onder maatwerk waarbij gerekend wordt met de werkelijke last. De klanten moeten dit aantonen door middel van aanvullende stukken. De lening mag niet direct opeisbaar zijn. Kredietwaardigheid AEGON accepteert de aanvraag niet wanneer uit de werkgeversverklaring blijkt dat er sprake is van loonbeslag of wanneer uit de BKR-opgave één van de volgende registraties naar voren komt: Een code 1 tot en met 5; Een nog lopende schuldregeling(sr); Een A-registratie; Een opeenvolging van oplopende kredietbehoeften. Met uitzondering van de kredietsoort Hypothecair Krediet accepteert AEGON de aanvraag wel wanneer er sprake is van een A-registratie of code 1 waarbij: Een herstelcode (H) is vermeld; De lening is afgelost; De desbetreffende geldgever verklaart dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost. Vergelijkbare meldingen die naar voren komen bij een buitenlandse krediettoets worden op dezelfde wijze behandeld. 13

14 Leningen met NHG De Gedragscode prevaleert boven de voorwaarden en normen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. AEGON hanteert bij aanvragen voor leningen met NHG de voorwaarden en normen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Hierop is een aantal uitzonderingen namelijk: Norm aankoop van een woning ten behoeve van de samenvoeging van de woning doet AEGON niet. Norm AEGON gaat niet akkoord met deze norm wanneer deze kredietsoort Hypothecair krediet is. Norm AEGON gaat niet akkoord met deze norm. Norm AEGON gaat niet akkoord met deze norm. Oversluiting conform norm B3 niet mogelijk. Norm 2.5 aankoop woonwagen; kan niet bij AEGON. Norm 2.6 aankoop woonwagenstandplaats; kan niet bij AEGON. Norm 3.2 aanvullende lening; niet mogelijk indien bestaande lening zonder NHG. Norm 5 Inkomen uit PGB wordt niet meegenomen. Van de regelingen aangaande verkoop onder voorwaarden waarvoor NHG akkoord heeft gegeven accepteert AEGON uitsluitend KoopGarant en KoopGoedkoop. Alle andere vormen van verkoop onder voorwaarden accepteert AEGON niet. Hieronder valt ook private erfpacht (niet door gemeente, provincie of Rijk afgegeven). Er mag geen sprake zijn van een ABC-constructie. Lening met Koopsubsidie/Starterslening is mogelijk. AEGON behoudt zich het recht voor om aanvragen niet te accepteren. U leest meer over de voorwaarden en normen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen in de brochure, die u bestelt bij: Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Postbus 309, 2700 AH Zoetermeer Telefoon (079) , Fax (079) Acceptatieregels voor de financiering van recreatiewoningen Hieronder een overzicht van de aanvullende acceptatieregels die gelden bij de financiering van recreatiewoningen: De rentetoeslag is bepaald op 0,20% gedurende de gehele looptijd. De minimale rentevast periode is tien jaar. Verder zijn de standaard risico-opslagen van toepassing; Het maximum hypotheekbedrag is 110% van de executiewaarde. Verstrekking onder NHG is bij AEGON niet mogelijk; De minimale waarde van het onderpand bedraagt ,- ; De standaard eisen op het gebied van minimale dekkingen gelden ook voor recreatiewoningen; Een eerste hypothecaire inschrijving is vereist; De aanvrager dient over een permanent hoofdverblijf in Nederland te beschikken. De recreatiewoning is een gebouw gemaakt van steen, met vaste fundering, gelegen in Nederland. Uitgesloten zijn onder andere chalets, stacaravans, woonboten en watervilla s. Het pand moet een registergoed zijn met een eigen kadastrale aanduiding; De recreatiewoning dient geheel bestemd te zijn voor eigen gebruik door de toekomstige hypotheekgevers; De recreatiewoning mag niet verhuurd worden. Het betreft een eerste hypotheek op dit pand (toestemming tot verhuur zal dan ook niet worden gegeven); De AEGON budgetteringsregels zijn van toepassing. Een hypotheek op een recreatiewoning wordt standaard als een box 3 lening aangemerkt. Daarnaast dient bij de budgettering rekening gehouden te worden met reeds lopende financiële verplichtingen waaronder ook alle lopende hypothecaire verplichtingen. De jaarlijkse lasten van de huidige hypotheek worden gebaseerd op basis van de annuïteitentoets conform CHF en niet op basis van werkelijke lasten; Bij nieuwbouw wordt de executiewaarde bepaald op 90% van de stichtingskosten; Het nieuwbouwtarief geldt niet voor recreatiewoningen. Bij een nieuwbouw recreatiewoning is een taxatierapport verplicht. 14

15 Procedures Aanvraag indienen Een aanvraag voor een hypotheekofferte stuurt u elektronisch in. Elektronisch U verstuurt de hypotheekaanvraag via HDN of via ServiceNet. U vindt deze beschikbare functionaliteit op onder intermediair, waarna u inlogt op AEGON Intermediair Portal. Nadat u hebt ingelogd, klikt u op offreren in het linker keuzemenu. HDN aanvragen worden binnen 24 uur behandeld. Op werkdagen geldt voor uur ontvangen, is de volgende dag voor uur reactie. Aanvragen vanaf uur ontvangen, worden uiterlijk de volgende dag voor uur behandeld. Beoordeling AEGON beoordeelt de aanvraag. Dit gebeurt onder meer op basis van de BKR- en SFH toets. Zijn er onduidelijkheden, dan neemt AEGON contact met u op. Is de aanvraag correct en volledig, dan ontvangt u een offerte of volgt er een afwijzing. In dat laatste geval neemt AEGON telefonisch of schriftelijk contact met u op voor een toelichting. Offerte U ontvangt de offerte zo snel mogelijk per HDN of . U bent bij overhandiging van de offerte aan uw klant verplicht alle in de offerte vermelde bijlagen te overhandigen. U bestelt de gedrukte exemplaren van de bijlagen en materialen op AEGON Intermediair Portal. Acceptatie van de offerte Accepteert uw klant de offerte? Stuur dan de offerte zo spoedig mogelijk terug naar AEGON. De acceptatietermijn voor uw klant is twee weken. Voor een snelle verwerking en beoordeling voegt u alle documenten bij die in de offerte zijn genoemd. U ontvangt van AEGON een ontvangstbevestiging. De ingezonden (originele) documenten worden eigendom van AEGON en vervolgens digitaal vastgelegd. AEGON vernietigt daarna de (originele) documenten. AEGON beoordeelt de volgende documenten direct na ontvangst: aanvraag levensverzekering gezondheidsverklaring keuringsrapport accountantsverklaring accountantsrapport aangifte IB aanvrager aangifte IB partner aangifte IB borg verklaring pensioeninkomen verklaring geldgever over ingelopen achterstanden of aflossing van het krediet AEGON beoordeelt eventuele andere documenten pas nadat alle in de offerte genoemde documenten zijn ontvangen. Wanneer u merkt dat de gegevens in de aan te leveren documenten, afwijken van eerder versterkte gegevens, dan raden wij u aan contact op te nemen met AEGON. De afwijkingen kunnen namelijk gevolgen hebben voor de offerte. 15

16 U krijgt bericht van AEGON van ontvangst en na beoordeling van (een van de) aan te leveren documenten. Eventueel op dat moment nog ontbrekende aan te leveren documenten worden in de ontvangstbevestiging genoemd. Klopt er iets niet, dan neemt AEGON telefonisch contact op. Nadat AEGON alle stukken heeft ontvangen en de definitieve beoordeling positief is, worden de conceptakte en de voorlopige afrekening verstuurd naar de notaris. Wanneer nog niet alle aan te leveren documenten zijn ontvangen, krijgt u veertien werkdagen voor de opgegeven passeerdatum bericht van AEGON. Dit om te voorkomen dat de gewenste passeerdatum mogelijk in het gedrang komt. Als uw klant de offerte niet accepteert, geef dit dan aan AEGON door. De reden van non-acceptatie wordt vastgelegd en het dossier wordt gesloten. Rentewijziging Bij een rentewijziging gelden de tarieven vanaf de ingangsdatum van de rentewijziging. Onder bepaalde voorwaarden kunnen volledig ingevulde aanvragen die na een renteverhoging bij AEGON binnenkomen nog tegen de oude rentetarieven worden verwerkt. Het maximaal aantal werkdagen staat per rentewijziging exact vermeld op het bijbehorende rentebericht. Dit is alleen van toepassing bij aanvragen met vaste rentes. Voor variabele rente en oriëntatierente geldt altijd de actuele rente. Welk rentebericht wordt aangehouden? Het komt voor dat wij voor één en dezelfde klant, al dan niet via meerdere tussenpersonen een hypotheekaanvraag krijgen. Bij ontvangst hiervan kunnen verschillende renteberichten van toepassing zijn. Welke rente is dan van toepassing? Hoofdregel: 1. Bij een aanvraag voor een hypotheekofferte wordt het rentebericht gehanteerd dat op het moment van ontvangst van de aanvraag van kracht is. 2. Als van een eerder uitgebrachte offerte de acceptatietermijn of de geldigheidstermijn is verlopen, of deze is in een eerder stadium afgewezen, dan geldt bij een nieuwe aanvraag voor een hypotheekofferte hoofdregel 1. Klant heeft een eerder uitgebrachte offerte NIET geaccepteerd: 1. Geen rentewijziging. Dan geldt hoofdregel 1 2. Een renteverlaging. Dan geldt hoofdregel 1 3. Er heeft een renteverhoging plaatsgevonden, AEGON brengt binnen de acceptatietermijn van de oorspronkelijke offerte maximaal één nieuwe offerte uit op basis van het rentetarief van voor de verhoging.* Klant heeft een eerder uitgebrachte offerte geaccepteerd: AEGON brengt een offerte uit op basis van hetzelfde rentebericht en met dezelfde geldigheidstermijn als de eerdere offerte.* De aanvraag wijkt niet substantieel (ter beoordeling van AEGON) af van de oorspronkelijke aanbieding. Een wijziging van het onderpand bijvoorbeeld wordt gezien als een nieuwe aanvraag, waarvoor de hoofdregel geldt. Geldigheid offerte Een tijdig geaccepteerde offerte blijft geldig tot drie maanden na dagtekening. Bij nieuwbouw is de geldigheidstermijn zes maanden na dagtekening. Uw klant kan in beide gevallen de termijn eenmalig tot één jaar verlengen. AEGON brengt bij de vaste rentes voor deze verlenging een bereidstellingsprovisie in rekening. Uw klant hoeft de bereidstellingsprovisie alleen te betalen wanneer de dagrente op de passeerdatum hoger is dan de rente die in de offerte is genoemd. De bereidstellingsprovisie is 0,20% per maand over de lening (exclusief overbrugging). Hierbij geldt een deel van een maand als een volle maand. Uw klant moet binnen de oorspronkelijke geldigheidstermijn van de offerte schriftelijk doorgeven of hij verlenging van deze geldigheidstermijn wil. Het is ook toegestaan dat u dit voor uw klant aanvraagt via . De ontvangen verzoeken die na de oorspronkelijke geldigheidstermijn binnenkomen, worden alleen op basis van de actuele rente verlengd. De bereidstellingsprovisie wordt verrekend bij het passeren van de hypotheekakte. Dit gebeurt door een inhouding op de hoofdsom. 16

17 Wijziging op uitgebrachte offerte Als uw klant, om welke reden dan ook, na het accepteren van de offerte een nieuwe offerte wil, wordt bij de nieuwe offerte uitgegaan van de oorspronkelijke offertevoorwaarden en op de datum van de eerste offerte geldende tarieven. Ook de keuze met betrekking tot de rente bij passeren blijft gehandhaafd zoals bij de eerste offerte. Voorlopige dekking na overlijden vóór het passeren van de hypotheekakte Sluit uw klant bij het aanvragen van een AEGON hypotheek een overlijdensdekking van AEGON af? Dan zijn de verzekerden tijdens de geldigheidsduur van de offerte kosteloos verzekerd van een uitkering bij overlijden. Uw klant komt voor een voorlopige dekking in aanmerking wanneer de ondertekende offerte door AEGON is ontvangen en de medische acceptatie akkoord is. AEGON keert bij overlijden een bedrag uit dat gelijk is aan de aangevraagde overlijdensdekking (tot een maximum van ,-). Let op: Als er sprake is van een conversie en de conversiewaarde is nog niet bij AEGON binnen op het moment van passeren van de hypotheek, dan vervalt de voorlopige dekking (de klant heeft nog een dekking bij de andere maatschappij). Zodra de conversiewaarde door AEGON is ontvangen, is de aangevraagde dekking van kracht. De levensverzekering bij AEGON gaat in op de beëindigingdatum van de geconverteerde levensverzekering. Passeren hypotheekakte De notaris neemt de volgende stappen: Een afspraak maken met uw klant voor het passeren van de hypotheekakte; Doorgeven van de passeerdatum aan AEGON; Bij een bouwdepot aangeven welk bedrag er bij het passeren van de akte moet worden overgemaakt. AEGON stuurt de definitieve afrekening naar de notaris en zorgt ervoor dat het geld op de passeerdatum op het door de notaris aangegeven rekeningnummer is bijgeschreven. Bij de keuze passeerrente = laagste van offerterente of dagrente op passeerdatum kijkt AEGON welke rente op de passeerdatum de laagste is: de actuele rente of de geoffreerde rente. Het laagste percentage is voor uw klant van toepassing. Bij variabele rente of oriëntatierente kijkt AEGON of de geoffreerde rente en de actuele rente nog gelijk zijn. De actuele rente is voor uw klant van toepassing. Incasso hypotheekrente AEGON incasseert de hypotheekrente maandelijks achteraf via automatische incasso. Door het tekenen van de hypotheekofferte heeft uw klant AEGON gemachtigd. AEGON Levensverzekering N.V. incasseert de premies voor de levenpolis. De inleg op de AEGON Bankspaarhypotheek Rekening en de AEGON BeleggingsHypotheek Rekening wordt geïncasseerd door AEGON Bank N.V. 17

18 Bouwdepot AEGON keert slechts een deel van de lening uit wanneer op de dag van passeren van de hypotheekakte: Een nieuw te bouwen woning nog niet gereed is. De voorgenomen verbouwing van een bestaande woning nog niet voltooid is. De hypotheek wordt in deze gevallen wel voor het volle bedrag van de lening gevestigd, maar uw klant geeft tegelijkertijd een deel van de lening in bewaring bij AEGON. Hiermee kan later de (ver)bouw worden betaald. De notaris regelt dit via de depotakte. AEGON vergoedt over het deel van de lening dat zij in bewaring heeft een rente die gelijk is aan de verschuldigde hypotheekrente. Uw klant hoeft dus per saldo geen rente te betalen over het depotbedrag. Bestaat de hypotheek uit meerdere leningdelen? Dan berekent AEGON een gewogen depotrente. De verschuldigde rente van een overbruggingskrediet wordt hierin niet meegenomen. Een bouwdepot is niet mogelijk bij de AEGON KredietHypotheek. Minimaal bedrag bouwdepot Bij een hypotheek met NHG is er een depotverplichting bij bedragen vanaf 2.500,-. Bij een hypotheek zonder NHG is de grens 5.000,-. Als het depotbedrag bij passeren van de hypotheekakte lager is dan deze grensbedragen, wordt het depotbedrag direct uitbetaald. Rente tijdens nieuwbouw Bij nieuwbouw kan uw klant de hypotheekrente die tijdens de bouw betaald moet worden, meefinancieren en betalen uit een rentedepot. Dit geldt tot een maximum van 10% van de stichtingskosten van de woning. De rente voor deze extra lening (rentedepot) kan niet worden afgetrokken. Uitbetaling AEGON doet een depotuitbetaling na ontvangst van een correct ingevuld declaratieformulier uitbetaling bouwdepot en de bijbehorende (kopie) bouwnota s. Uw klant ontvangt van AEGON de declaratieformulieren en informatie over de spelregels voor depotopnames. AEGON kan altijd de (ver)bouw laten inspecteren voordat een depotuitbetaling wordt gedaan. De kosten van deze inspectie zijn fiscaal aftrekbaar en voor rekening van uw klant. Wanneer er bij de oplevering van de woning of wanneer de verbouwing klaar is, nog een bedrag in depot overblijft, wordt dit bij bedragen kleiner dan 2.500,- uitbetaald. De klant stuurt een verklaring dat de (ver) bouw gereed is en verzoekt om uitbetaling van het restantbedrag. Na controle wordt het restant uitgekeerd. Hogere bedragen brengt AEGON in mindering op de verstrekte lening. Hogere hypothecaire inschrijving De hypothecaire inschrijving mag hoger zijn dan het hypotheekbedrag. Hierdoor kan uw klant later snel, eenvoudig en goedkoop uit deze verhoogde inschrijving geld opnemen zonder tussenkomst van een notaris. Een verhoogde inschrijving is niet mogelijk bij de Starterslening en bij KoopGarant. 18

19 Voorwaarden Verhogen bestaande lening Uw klant kan een bestaande lening verhogen door gebruik te maken van de hogere inschrijving of door het sluiten van een tweede hypotheek. De minimale verhoging is 5.000,-. AEGON hanteert hierbij de acceptatieregels voor nieuwe leningen. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de totale lening. Afhankelijk van de gemaakte provisiekeuze bedragen de afsluitkosten maximaal 1% van de verhoging. Opnemen aflossingen Uw klant kan bij hypotheken zonder NHG eerder gedane aflossingen weer opnemen zonder tussenkomst van de notaris. Bij algehele aflossing van een contract (eerste, tweede of hogere hypotheek) is opname op een later tijdstip niet mogelijk. Voorwaarde hierbij is dat de opname binnen de oorspronkelijke hoofdsom van de hypotheek valt. Daarnaast moet het opnamebedrag minimaal 5.000,- zijn. AEGON hanteert hierbij de acceptatieregels voor nieuwe leningen. Afhankelijk van de gemaakte provisiekeuze bedragen de afsluitkosten maximaal 1% van de verhoging. Omzetting naar een andere productvorm Als er een omzetting plaatsvindt van een leningdeel naar een andere hypotheekvorm wordt bij uw klant 1% afsluitkosten in rekening gebracht, tenzij de gekozen provisieregeling een korting op deze afsluitkosten met zich meebrengt. Oversluiten rentevastperiode Wanneer uw klant een andere rentevastperiode wil, dan geeft u dit uiterlijk één maand voor de rentevervaldatum schriftelijk door aan AEGON. De klant ontvangt hiervoor eerst een offerte. Voor de actuele producten uit het AEGON assortiment gelden onderstaande voorwaarden. AEGON kan voor de overige producten andere voorwaarden hanteren. Raadpleeg hiervoor de productvoorwaarden. Voorwaarden De kosten voor het oversluiten zijn gelijk aan het verschil tussen: - de contante waarde van de rentebedragen die bij ongewijzigde voortzetting over het restant van de rentevastperiode verschuldigd zouden zijn; - de contante waarde van de rentebedragen over dezelfde periode berekend op basis van de actuele rente. AEGON bepaalt de te betalen contante waarde over de restant hoofdsom minus boetevrij af te lossen deel van tien procent. Uw klant kiest de nieuwe rentevaste periode. De ingangsdatum van de nieuwe rente is de eerste dag van de eerstvolgende maand na de aanvraag. AEGON afdeling Hypotheken moet het geld en de ondertekende aanbieding daarvoor wel op tijd hebben ontvangen. De offerte is twee weken geldig. Uw klant betaalt binnen twee weken na verzending van de offerte het bedrag aan AEGON Hypotheken. 19

20 Vervallen van de renteopslag AEGON kan op verzoek van uw klant de risicoklasse aanpassen wanneer de waarde van de woning is gestegen. Voorwaarde hierbij is dat uw klant de waardestijging kan aantonen. Dit kan via een taxatierapport of een kopie van het meest recente gemeentelijke aanslagbiljet waarop de waarde van de woning is vermeld. Een eventuele renteopslag vervalt met ingang van de eerstvolgende rentevervaldag. AEGON kan altijd vragen om een taxatierapport. Bij het verlengen van de rentevastperiode houdt AEGON automatisch rekening met een eventueel gestegen waarde van de woning. AEGON accepteert het gemeentelijke aanslagbiljet als bewijs wanneer uw klant voldoet aan de volgende voorwaarden: Leningen / opnames tot maximaal ,-. Er is geen sprake van erfpacht (zie koopcontract) of verhuur. Voldoet uw klant aan deze voorwaarden dan stelt AEGON de executiewaarde op 90% van de WOZ-waarde. Verhuisregeling / meeneemregeling / doorgeefregeling De informatie over bovengenoemde regelingen kunt u vinden in de Productinformatie Hypotheken. Ontslag hoofdelijk schuldenaar Bij een verzoek tot ontslag uit het hoofdelijk schuldenaarschap van een van de schuldenaren heeft AEGON de volgende stukken nodig: Bij echtscheiding of een beëindiging van een geregistreerd partnerschap: - Het echtscheidingsvonnis. - Indien niet opgenomen in het vonnis het echtscheidingsconvenant. - De (concept) notariële akte van verdeling ter levering van het onderpand. - Inkomensbescheiden conform acceptatiebeleid. Bij beëindiging van een samenwoningsrelatie: - Een door beide ex-partners getekende verklaring dat er over en weer geen verplichtingen meer bestaan. - De (concept) notariële akte van verdeling. - Inkomensbescheiden conform acceptatiebeleid. AEGON hanteert hierbij de toetsnormen van NHG. De kosten bedragen 170. Bankgarantie AEGON afdeling Hypotheken verleent een bankgarantie tot maximaal 12% van de koopsom, exclusief roerende zaken. Wanneer AEGON de garantie niet schriftelijk verlengt, dan geldt deze tot uiterlijk één maand na de uiterste datum van de eigendomsoverdracht. Deze datum staat in de (voorlopige) koopakte. De garantie geldt echter niet langer dan de (verlengde) geldigheidsduur van de offerte. AEGON stuurt bij de aankoop van een woning de contragarantie met de offerte mee. Wil een aanvrager gebruik maken van de bankgarantie, dan stuurt u een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar aan AEGON terug. AEGON stuurt de garantieverklaring naar de notaris na ontvangst van de getekende offerte, een kopie van het koopcontract en de getekende contragarantie. De kosten van de garantieverklaring zijn 0,5% van het garantiebedrag (met een minimum van 45,-). 20

AEGON Hypotheken. Acceptatie handleiding

AEGON Hypotheken. Acceptatie handleiding AEGON Hypotheken Acceptatie handleiding Inhoudsopgave Acceptatiehandleiding 3 Acceptatienormen 4 Gedragscode Hypothecaire Financieringen 4 Uitzonderingen op gedragscode betreffende leencapaciteit 4 Leningen

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Acceptatiehandleiding 3 Acceptatienormen 4 Gedragscode Hypothecaire Financieringen 4 Uitzonderingen op gedragscode betreffende leencapaciteit 4 Leningen

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Acceptatiehandleiding 3 Acceptatienormen 4 Gedragscode Hypothecaire Financieringen 4 Uitzonderingen op gedragscode betreffende leencapaciteit 4 Leningen

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

AEGON Hypotheken. Acceptatie handleiding

AEGON Hypotheken. Acceptatie handleiding AEGON Hypotheken Acceptatie handleiding Inhoudsopgave Acceptatiehandleiding 3 Acceptatienormen 4 Leningen zonder NHG 4 Leningen met NHG 10 Procedures 12 Aanvraag indienen 12 Offerte 12 Passeren hypotheekakte

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen Geachte relatie, Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen op het acceptatiebeleid voor de IQWOON Hypotheek vermeld. Lees de nieuwe Acceptatie Handleiding 2017 aandachtig door. Het overzicht met de

Nadere informatie

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Amsterdam, 10 oktober 2014 1. Bank of Scotland wordt Lloyds Bank... 2 Aanleiding... 2 Overgangsperiode...

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Hypotheek

Aanvraagformulier Hypotheek Persoonlijke gegevens aanvrager Persoonlijke gegevens echtgeno(o)t(e) / partner Aanvrager Heer Mevrouw Echtgeno(o)t(e) / partner Heer Mevrouw Voorletters en tussenvoegsel(s) Voorletters en tussenvoegsel(s)

Nadere informatie

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Adviseur Contactpersoon Telefoon Fax Offerte sturen aan Adviseur Klant(en) Personalia Naam en voorletters

Nadere informatie

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1. Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.0 1 18-12-2012 NHG 2014 Vanaf 1 januari 2014 zijn de nieuwe Voorwaarden

Nadere informatie

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding IQWOON in het kort Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding 2/12 IQWOON in het kort Versie 201607 INLEIDING IQWOON Deze IQWOON in het kort is bedoeld ter ondersteuning van

Nadere informatie

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop)

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld. Het Ministerie van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK

AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK Heeft u tijdens het aanvraagproces nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze Hypotheek Service

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Straatnaam en huisnummer

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek

Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om de aansprakelijkheid op een a.s.r. hypotheek

Nadere informatie

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Persoonlijke gegevens Voorletters

Nadere informatie

Handboek hypotheken Execution only, you can do it!

Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Inhoud 1 De basis over hypotheken... 3 1.1 Maandlasten hypotheek... 3 1.2 Hypotheekvormen... 3 1.3 Hypotheekrente... 4 2 Hypotheek berekenen... 4 2.1

Nadere informatie

Risk Bulletin Florius April 2013

Risk Bulletin Florius April 2013 Risk Bulletin Florius April 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Recreatiewoningen alleen nog als hoofdverblijf mogelijk 2. Explain toekomstig inkomen 3. Startende ondernemers

Nadere informatie

Acceptatieoverzicht. Aanvrager(s)

Acceptatieoverzicht. Aanvrager(s) Acceptatieoverzicht Aanvrager(s) Minimum leeftijd Maximum leeftijd Nationaliteit Verblijfsvergunning BKR coderingen Inkomen Toetsinkomen Inkomensbestanddelen Vast dienstverband Tijdelijk zonder intentie

Nadere informatie

Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden

Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden In dit document leggen wij je uit hoe het hypotheekaanbod en het verdere leningaanvraagproces werkt en wie wij zijn. Het is belangrijk dat je dit

Nadere informatie

Naam financieel adviseur: Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: adres: Geboortedatum: Burgerservicenummer:

Naam financieel adviseur: Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer:  adres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur: O m O v Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: E-mailadres: Mijn gegevens 1ste persoon (aanvrager) Voorletters en achternaam:

Nadere informatie

PPW Beleid Hypotheken

PPW Beleid Hypotheken PPW Beleid Hypotheken April 2017 Versie 2017-2 Wijzigingen op versie 2017-1 (september 2016): Lay-out document aangepast aan Acceptatiebeleid Uitzondering huurinkomsten herschreven Stamrecht BV toegevoegd

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Starterslening en Koopsubsidie

Starterslening en Koopsubsidie Starterslening en Koopsubsidie Voor starters op de woningmarkt is het kopen van een woning de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Ondanks de lage hypotheekrente en regelingen zoals Nationale Hypotheek

Nadere informatie

Uw hypotheek en de Belastingdienst

Uw hypotheek en de Belastingdienst Handleiding bij uw belastingaangifte 2011 Uw hypotheek en de Belastingdienst De jaaropgave en uw belastingaangifte 2011 Binnenkort vult u uw belastingaangifte over 2011 in. Om het voor u gemakkelijker

Nadere informatie

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 1 Beste meneer, mevrouw, Graag willen wij u informeren over het feit dat de Handleiding Financieel Adviseur is herzien. In dit document worden

Nadere informatie

De actie loopt tot 31 juli. De aanvraagdatum is bepalend, zorg dus dat u de aanvraag voor die tijd volledig en correct heeft opgevoerd.

De actie loopt tot 31 juli. De aanvraagdatum is bepalend, zorg dus dat u de aanvraag voor die tijd volledig en correct heeft opgevoerd. Geachte relatie, Met ingang van 10 juni verleent Bank of Scotland een korting van 0,50% voor alle NHG aanvragen met een rentevaste periode van 5 en/of 10 jaar waar sprake is van een volledige annuïteitenhypotheek.

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

Proces Acceptatiebeleid

Proces Acceptatiebeleid Proces Acceptatiebeleid In dit document is het acceptatiebeleid van Nationale-Nederlanden Bank (NNB) beschreven. NNB is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen

Nadere informatie

Hypotheek verhogen bijbouwe

Hypotheek verhogen bijbouwe Voor het verhogen van je bijbouwe hypotheek zonder hulp van een hypotheekadviseur hebben we (nog) geen digitaal proces zoals bij de aanvraag van je hypotheek. Je gebruikt voor het verhogen van je hypotheek

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

Acceptatiebeleid 1.0. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net

Acceptatiebeleid 1.0. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net 1.0 2014 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.net Het Woonfonds acceptatiebeleid Informatie voor onafhankelijke adviseurs DATUM: 1 JANUARI 2014 VERSIE: 2.1-2014H1 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid LET OP! Om een offerte op te kunnen stellen, dienen alle verplichte velden te zijn ingevuld én de gevraagde stukken te zijn aangeleverd! Velden met een * ook

Nadere informatie

Productspecificaties Duurzaamheidslening

Productspecificaties Duurzaamheidslening Productspecificaties Duurzaamheidslening Verstrekking Op aanwijzing van de gemeente en/of provincie, voor zover de gemeente en/of provincie hiervoor voldoende budget heeft in het gemeentelijk/provinciaal

Nadere informatie

Aanvraagformulier hoofdelijk ontslag

Aanvraagformulier hoofdelijk ontslag Aanvraagformulier hoofdelijk ontslag Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid en eventuele medeverbintenis Voordat de aanvraag bij Aegon ingediend kan worden moet onderstaande proces doorlopen zijn. De

Nadere informatie

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat Aanvraag hypotheekofferte Direktbank 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur Naam Adres Postcode en vestigingsplaats Telefoonnummer Faxnummer E-mail 2 Persoonlijke gegevens Naam/meisjesnaam

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Documenten die wij van u nodig hebben bij uw hypotheekaanvraag

Documenten die wij van u nodig hebben bij uw hypotheekaanvraag Documenten die wij van u nodig hebben bij uw hypotheekaanvraag Als u een hypotheeklening bij ons aanvraagt, hebben wij een aantal documenten van u nodig. In uw renteaanbod leest u welke documenten dit

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening adviseur contactpersoon telefoon fax offerte sturen aan adviseur klant(en) Personalia

Nadere informatie

Acceptatiebeleid 2.0. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net

Acceptatiebeleid 2.0. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net 2.0 2014 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.net Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs INGANGSDATUM: 10 JUNI 2014 VERSIE: WOONFONDS 2.2-2014H2 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2016 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

Vergelijken labeloverzicht

Vergelijken labeloverzicht na verlenging geldigheidsduur verlengingsduur voor onbekende woning ABN-AMRO Woninghypotheek, 1% van totale hypotheekbedrag excl. OBK Geen kosten 6 Maanden 9 Maanden Laagste waarde van koopsom, taxatie

Nadere informatie

Een zekere keuze! NATIONALE WAARBORG

Een zekere keuze! NATIONALE WAARBORG NATIONALE WAARBORG Een zekere keuze! Er zijn meerdere bankgarantieleveranciers op de markt. Maar er kan er maar één de juiste zijn voor u én uw cliënt. Neem een kijkje in deze brochure en oordeel zelf.

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Acceptatieoverzicht 2016 Q1

Acceptatieoverzicht 2016 Q1 Acceptatieoverzicht 2016 Q1 In dit overzicht hebben wij onze acceptatieregels voor de meestvoorkomende situaties op een rij gezet. Hebt u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons Leningteam via

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

Acceptatiebeleid 2.3. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net

Acceptatiebeleid 2.3. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net Acceptatiebeleid 2.3 2015 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.net Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs Ingangsdatum: 1 januari 2015 Versie: Achmea Bank

Nadere informatie

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal stappen c.q. procedures. Deze procedures betreffen: 1. De vorming

Nadere informatie

Extra editie Risk Bulletin Florius

Extra editie Risk Bulletin Florius Extra editie Risk Bulletin Florius Mei 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Creditscore als hulpmiddel voor aanvragen met en zonder NHG 2. Meefinancieren restschulden voor

Nadere informatie

Acceptatiebeleid 1.0

Acceptatiebeleid 1.0 Acceptatiebeleid 1.0 2016 Ingangsdatum: 1 januari 2016 Versie: achmea bank 2.4-2016H1 Acceptatiecriteria hypotheken 2 Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs 3 Acceptatiecriteria

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie

Aanvraagformulier 2009

Aanvraagformulier 2009 Aanvraagformulier 2009 Met dit formulier kunt u een eigenwoningbijdrage aanvragen. Als u een huis gaat kopen, komt u mogelijk in aanmerking voor deze bijdrage. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment waarvoor ze de Starterslening wil inzetten. De gemeente

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2 Versie 10 januari 2013 1 Inhoudsopgave Norm 2.2 Aankoop bestaande woning:...3 Norm 2.3 Aankoop nieuwbouwwoning:...4 Norm 3.1

Nadere informatie

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid U gaat scheiden en u heeft met uw (ex) partner een Woonfonds Hypotheek. U wilt de hypotheek alleen op uw naam zetten. Met dit formulier vraagt u dit aan. U kunt dit

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

De aankoop van uw huis in 10 stappen

De aankoop van uw huis in 10 stappen De aankoop van uw huis in 10 stappen (... wat kunt u verwachten?) De aankoop van uw huis in 10 stappen U bent van plan om een huis te kopen. Een belangrijke stap in uw leven. Daar komt nogal wat bij kijken.

Nadere informatie

AEGON Hypotheken. Productinformatie

AEGON Hypotheken. Productinformatie AEGON Hypotheken Productinformatie Inhoudsopgave Productkenmerken AEGON Hypotheken 3 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 8 AEGON SpaarHypotheek 10 AEGON LevenHypotheek 13 AEGON Aflossingsvrije

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX

WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX Dit document beschrijft het proces van het aanvragen van InterBank producten via HDN met Finix. We gaan er van uit dat er voldoende kennis is over

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Dienstverlening Hypotheekadvies 2014

Dienstverlening Hypotheekadvies 2014 Dienstverlening Hypotheekadvies 2014 Tarieven Hypotheek Menu De aanpak van de Vries en Partners BV Stap 1: Intake Stap 2: Oriëntatie en algemene informatie Stap 3: Advies op maat Stap 4: Offerte aanvragen

Nadere informatie

Productinformatie. Aegon Hypotheken

Productinformatie. Aegon Hypotheken Productinformatie Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Productkenmerken Aegon Hypotheken 3 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 8 Aegon Bankspaarhypotheek 9 Aegon SpaarHypotheek 12 Aegon LevenHypotheek

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3 Versie 5 juli 2012 1 Inhoudsopgave Norm 2.2 Aankoop bestaande woning:...3 Norm 2.3 Aankoop nieuwbouwwoning:...4 Norm 3.1 Nieuwe

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Een aandeel in elkaar Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake is van

Nadere informatie

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Vuysters Financiële Diensten helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is een belangrijke beslissing. De kosten

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-246 d.d. 27 augustus 2015 (door mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. S.M.J. Korthuis-Becks, leden en mr. F. Faes,

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk

Nadere informatie

Status stuk. Soort dossierstuk

Status stuk. Soort dossierstuk Soort dossierstuk Status stuk Ondertekening Aandachtspunten Argenta Offerte Origineel Alle hoofdelijk schuldenaren / alle toekomstige bewoners Geen handmatige wijzigingen op offerte Ja aanbrengen acceptatieofferte

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN?

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN? DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN? www.wimhypotheken.nl DOCUMENTEN WONING A Koopovereenkomst. (Bij bestaande bouw) B Koop / aanneemovereenkomst (Bij nieuwbouw)

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST 1 Bijlage 1: Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Voorst Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Definities gebruikt bij de aanvangsdraagkrachttoets en de draagkrachthertoets

Nadere informatie

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 5 oktober 2012

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 5 oktober 2012 Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per Alkmaar Hypotheken variabel mnd. variabel 3,45% 3,65% 3,75% 3,85% 3,85% 4,15% 4,15% 3 jaar 3,60% 3,80% 3,90% 4,00% 4,00% 4,30% 4,30% 5 jaar 4,00% 4,20%

Nadere informatie

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,-

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,- Starterslening De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure van SVn kunt u lezen dat de

Nadere informatie

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag!

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! 1 Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! U wilt een huis kopen of bouwen in Biezenmortel, Esch, Haaren of Helvoirt? Een goed besluit! Maar met dit besluit bent u er wellicht nog niet. Een huis

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie