Loyaliteitstrategieën voor theaters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loyaliteitstrategieën voor theaters"

Transcriptie

1 Loyaliteitstrategieën voor theaters Pieter de Rooy Academy for Leisure, NHTV, Postbus 3917, 4800 DX Breda, De Nederlandse theaters worden geconfronteerd met een aantal problemen. Er is onder andere een participatieprobleem en een gebrek aan specifieke commerciële kennis. De lastige afstemming van het aanbod op de vraag vergroot de problematiek. De toepassing van relatiemarketing en het streven naar klantloyaliteit kunnen een bijdrage bieden om de problematiek op te lossen. Theaters kunnen verschillende strategieën inzetten. Deze strategieën moeten gericht zijn op de creatie van meerwaarde voor klanten en moeten aansluiten bij de persoonlijke doelstellingen van klanten. Er zijn strategieën te onderscheiden voor klanten die niet frequent het theater bezoeken en een transactiegerichte houding hebben. Daarnaast kunnen strategieën worden ontwikkeld voor abonnementhouders die een relatiegerichte houding hebben. 1 I Inleiding Nederland heeft ongeveer 450 theaterpodia (Langeveld 2006) waarvan de meeste worden gesubsidieerd. Deze theaters zijn ondergebracht bij een gemeentelijke instelling of ze zijn verzelfstandigd. Er zijn enkele commerciële podia. De theaterpodia verschillen aanzienlijk in profiel, omvang en professionaliteit (Langeveld 2006). Er zijn vier typen podia: gebouwen met primair een podiumfunctie (waarbij sommige theaters zich gespecialiseerd hebben in één podiumkunst), gebouwen met aanvullend een podiumfunctie, grote gebouwen (zoals hallen en stadions) en locaties voor locatieprojecten die niet gebouwd zijn voor een theaterfunctie (waar bijvoorbeeld festivals gedurende een korte periode worden geprogrammeerd). Dit artikel gaat met name in op de problematiek van theaterpodia met een primaire podiumfunctie. De bedrijfskolom in de theatersector bestaat uit producenten (artiesten zoals gezelschappen of orkesten), aanbieders (zoals impresario s), afnemers (de theaterpodia) en de eindconsumenten. Theaters vervullen dus in belangrijke mate een distributiefunctie ten behoeve van de consument. Voor een theater is programmering een primaire activiteit. De programmering kan bestaan uit diverse soorten genres zoals toneel, populaire en klassieke muziek, dans, cabaret en musicals. Een gesubsidieerd theater programmeert jaarlijks een veelheid aan artiesten. Qua aanbod van het theater is er een onderscheid te maken tussen het kernproduct en het secundair product (Lee 2005). Het kernproduct heeft betrekking op de voorstelling. Voor wat betreft dit kernproduct hebben theaters ten opzichte van elkaar in veel gevallen een gering differentieel voordeel. Veel theaters bieden dezelfde of soortgelijke voorstellingen aan. De differentiatiemogelijkheden zijn vooral gelegen in het secundaire product (Pulh et al. 2008) dat onder andere bestaat uit toegankelijkheid, gastvrijheid en kwaliteit van de catering (Lee 2005). Om het bezoek te stimuleren is er een subsidiëringbeleid vanuit de landelijke overheid voor de podiumkunstsector waarbij met name een jong en multicultureel publiek moet worden bereikt. Aan dit beleid ligt een model ten grondslag waarin productie, distributie en afname als separate processen worden opgevat (Boorsma 1998). Dit driesporenbeleid houdt in dat het rijk verantwoordelijk is voor het scheppen van de voorwaarden voor de kunstproductie, de provincies nemen de (coördinatie van de) spreiding van kunst voor hun rekening en de ge- vrijetijdstudies nummer 4, jaargang 26, 2008 I 19

2 LOYALITEITSTRATEGIEËN VOOR THEATERS meenten zijn verantwoordelijk voor de afname (de bespeling en instandhouding van accommodaties). Producenten en theaters verrichten in ruil voor subsidie een aantal activiteiten die tegemoet komen aan artistieke, educatieve, maatschappelijke en financiële doelstellingen. De theaters worden met een aantal problemen geconfronteerd, waaronder het probleem van cultuurparticipatie en het gebrek aan commerciële kennis. Deze problematiek komt in paragraaf twee uitgebreid aan de orde. Vervolgens worden in paragraaf drie ontwikkelingen op het gebied van marketing benoemd die hebben geleid tot een grotere aandacht voor loyaliteitstrategieën. Deze strategieën moeten gericht zijn op de creatie van meerwaarde voor klanten. Het doel van deze strategieën is om klanten aan de organisatie te binden. Dit wordt in paragraaf vier toegelicht. In paragraaf vijf worden de strategieën verder uitgewerkt als mogelijke oplossingen voor de problematiek van theaters. 2 I De problematiek van de theaters Theaters worden geconfronteerd met een problematiek die samen te vatten is in een viertal onderwerpen. Zoals al genoemd is er ten eerste een participatieprobleem. Boorsma (1998) verwijst hierbij expliciet naar een kunstparticipatieprobleem en niet naar een cultuurparticipatieprobleem. Uitgangspunt van deze tweedeling is het onderscheid dat vaak wordt gemaakt tussen hoge en lage cultuurvormen (Van Eijck et al. 2002), tussen schone of conventionele hogere kunsten en populaire cultuurvormen (De Haan en Knulst 2000, Janssen 2005) of tussen uitdagend en gangbaar (Van Maanen 2005). Het kunstparticipatieprobleem waar Boorsma (1998) naar verwijst heeft betrekking op de geringe deelname aan het kunstleven van met name personen uit lagere sociale klassen. De hoge statusgroepen zijn nog altijd sterk oververtegenwoordigd onder het publiek van klassieke muziek, toneel, dans, beeldende kunst en literatuur (Janssen 2005). Het probleem kan echter worden verbreed omdat recent Nederlands en buitenlands onderzoek suggereert dat jongere generaties (inclusief de hoogopgeleiden) steeds minder aan conventionele hoge cultuur doen en steeds meer aan allerlei andere cultuurvormen (De Haan en Knulst 2000, Janssen 2005). Over het bestaan en de omvang van het cultuurparticipatieprobleem bestaan verschillende meningen. De Haan en Knulst (2000) constateren dat het aantal Nederlanders dat kunst en cultuur bezoekt sinds eind jaren zeventig gelijk is gebleven of in lichte mate gestegen. De verschillen in het bezoek aan podiumkunsten echter tussen hoger en lager opgeleiden zijn in de loop van de tijd constant gebleven (Nagel en De Haan 2003). Verder blijkt uit cijfers van de Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecteuren (VSCD 2007) dat het bezoek aan voorstellingen in theaters de laatste tien jaar achterblijft bij het gestegen aanbod. Ten einde de participatie te bevorderen, wordt het overheidsbeleid vaak gericht op specifieke doelgroepen die onvoldoende aandacht hebben voor kunst en cultuur. Het is echter niet eenvoudig om consumenten kennis te laten maken met cultuur, door te laten groeien in het speelveld dat als kunsten wordt betiteld en hen in dit veld los te laten. De kunsten verschijnen steeds meer als commodoties, die inwisselbaar zijn met allerlei andere commerciële vrijetijdsproducten (Janssen 2005). Klanten zijn niet alleen op zoek naar datgene wat het kernproduct te bieden heeft, maar willen een complete ervaring ondergaan. De cultuurconsument wenst multi-sensorisch gestimuleerd te worden en is op zoek naar een leerrijke entertainmentervaring (Slater 2007). Theaters bevinden zich dus voor een gedeelte in een sociale entertainmentarena (Hume et al. 2007) waarbij het secundaire product, communities en co-creatie belangrijk zijn. Theaterbezoekers zijn 20 I vrijetijdstudies nummer 4, jaargang 26, 2008

3 PIETER DE ROOY veelal passanten die zich lastig laten binden. Het is de vraag in hoeverre het huidige theateraanbod past bij de leerrijke entertainmentervaring die sommige consumenten wensen. Ten tweede is er een beperking door de distributierol die het theater vervult (Boorsma 1998). De meeste theaters vervullen slechts de rol van distributeur. Theaterproducenten treden in verschillende theaters op. De producenten zijn hierbij voor wat betreft de promotie van hun voorstellingen gedeeltelijk afhankelijk van de inspanningen van theaters. Deze theaters hebben namelijk specifieke klantkennis zoals persoons- en adresgegevens, transactiedata en smaakvoorkeuren. Het driesporenbeleid dat door de overheid is ingezet belemmert de samenwerking tussen theaters (als distributeur) en theaterproducenten (Boorsma 1998). De distributeurs en de producenten zijn aparte organisaties en kunnen verschillende doelstellingen hebben. Kunstmarketingactiviteiten kunnen tot doel hebben het gedrag met name de preferentiestructuren van bepaalde doelgroepen te veranderen. De realisatie van fundamentele gedragsveranderingen (ontwikkeling van smaak of culturele voorkeuren) vergt meer gedetailleerde klantinformatie dan wanneer klantvoorkeuren als een gegeven worden beschouwd waarop het eigen aanbod moet worden afgestemd (Boorsma 1998). Er is dus sprake van beperkte gezamenlijke klantkennis die juist bij de realisatie van gedragsveranderingen belangrijk is. Ten einde de klantkennis te vergroten en te benutten is samenwerking tussen de distributeurs en producenten van wezenlijk belang. Door samenwerking van theaterproducenten en theaterdistributeurs kan de vraag en het aanbod op elkaar worden afgestemd. Gezamenlijke afspraken over marketing en promotie is hiervan een voorbeeld. Daarnaast worden door de scheiding van de distributie- en productierol succesvolle producties niet ten volle benut. Dit in tegenstelling tot de commerciële musicalindustrie waar langere speelperiodes op een vaste locatie mogelijk zijn (Boorsma 2006). Ten slotte leidt de distributierol tot een bepaalde inflexibiliteit: de theaters zijn vaak gebonden aan één locatie terwijl consumenten ook behoefte hebben aan theatervoorstellingen die niet in de reguliere accommodatie plaatsvinden (Pulh et al. 2008). Het derde probleem wordt gevormd door een gebrek aan mensen die specifieke commerciële kennis kunnen combineren met kennis van de culturele sector (Research voor Beleid 2008). De laatste decennia is er een kentering in het subsidiebeleid in de theatersector. Publieke waardering werd steeds meer als een relevant kwaliteitscriterium beschouwd (Van Boven 1998). Gesubsidieerde kunstenaars en kunstinstellingen moeten rekening houden met marktontwikkelingen en meer moeite doen om door middel van marketingactiviteiten de publieksparticipatie te verhogen (Boorsma 1998). De theatersector zal de behoeften van het publiek en de creatie van artistieke waarden moeten integreren waarbij er een mogelijke botsing kan optreden tussen klantwaarden en artistieke waarden (Boorsma 2006). Langeveld (2006) constateert dat vanaf de jaren 90 de aandacht voor marketing is gegroeid waarbij marketing steeds bedrijfsmatiger wordt. Dit is noodzakelijk omdat in de Nederlandse situatie het belang van subsidies als percentage van de omzet vermindert. De gemeentelijke financiering als percentage van de omzet is bijvoorbeeld in de periode gedaald van 47% naar 38% (VSCD 2007). Theaters en concertzalen moeten op dit moment gemiddeld 62% van hun inkomsten zelf verdienen. Ze moeten dus nadrukkelijker commerciële mogelijkheden benutten waarbij ze andere doelstellingen op het gebied van artisticiteit, maatschappij en educatie niet uit het oog mogen verliezen. In een onderzoek naar de knelpunten in de bedrijfsvoering van de podiumkunsten, constateert Research voor Beleid (2008) een gebrek aan commerciële kennis en een te geringe aandacht voor strategische marketing. Dit wordt vrijetijdstudies nummer 4, jaargang 26, 2008 I 21

4 LOYALITEITSTRATEGIEËN VOOR THEATERS mede veroorzaakt door het kleinschalige karakter van de organisaties en de fragmentatie in de sector. Ten vierde speelt de complexiteit van de afstemming van het aanbod op de vraag een rol. Theaters bieden jaarlijks een nieuwe grote hoeveelheid producten aan met een korte levensduur (Boter 2005). De producten worden vaak aangeboden door middel van een korte tekst die geschreven is voordat de voorstelling is gemaakt. Het is lastig voor consumenten om uit deze veelheid van voorstellingen keuzes te maken. De keuze van de voorstelling moet daarbij passen in de gewenste vrijetijdspatronen. Inflexibele abonnementstructuren en het agenderen van voorstellingen die pas een half jaar later plaatsvinden, passen minder bij de door de consument gewenste flexibele inzet van vrije tijd (Puhl et al 2008). Daarnaast is het niet eenvoudig om op het keuzebeslissingsgedrag van de cultuurconsument in te spelen. Er is sprake van een complex consumptiesysteem. Veel factoren bepalen de feitelijke vraag naar een cultuurproduct en het keuzegedrag kan erg situatieafhankelijk zijn (Boter 2005). Consumenten kunnen verschillende bundels van motieven hebben om dezelfde activiteit te ondernemen (Caldwell 2001). 3 I Het belang van klantloyaliteit Op het gebied van marketing zijn diverse ontwikkelingen zichtbaar. Hieronder wordt de aandacht voor klantloyaliteit en loyaliteitstrategieën toegelicht en in verband gebracht met de hiervoor beschreven problematiek. De aandacht voor tevredenheid en kwaliteit heeft in de jaren negentig niet de gewenste economische voordelen opgeleverd die bedrijven verwachtten (Fredericks et al. 2001). Niet elke tevreden klant is loyaal aan de organisatie waarvan hij een dienst heeft afgenomen. Ngobo (2005) stelt dat theaterbezoekers die minder vaak terugkomen dan voorheen waarschijnlijk niet ontevreden zijn, maar dat zij minder tijd hebben of minder gemotiveerd zijn dan andere klanten. Ook uit onderzoek van Johnson en Garbarino (2001) blijkt dat tevredenheid een beperkte rol speelt bij toekomstige intenties van klanten. Het is gebleken dat als een organisatie de bestedingsmogelijkheden van klanten optimaal wil benutten, zij meer inzicht moet hebben in andere relevante determinanten van consumentengedrag zoals klantloyaliteit. Er zijn duidelijke verschillen tussen klanttevredenheid en klantloyaliteit. Tevredenheid heeft een transactiespecifiek karakter en heeft betrekking op een specifieke ruil van middelen. Klantloyaliteit duidt op een tevredenheid met de relatie met een aanbieder en is een algemene evaluatie van tevredenheid gebaseerd op verschillende ervaringen met een aanbieder (Blackwell et al. 1999). Oliver (1999) definieert loyaliteit als een stevig commitment om een product of dienst in de toekomst opnieuw aan te schaffen, ongeacht situationele invloeden en marketinginspanningen die van invloed kunnen zijn op switchgedrag. Om klantloyaliteit te creëren is het noodzakelijk dat relaties worden opgebouwd tussen een klant en een organisatie. Relatiemarketing en klantloyaliteit hebben in de marketingliteratuur veel aandacht gekregen. Ook in de podiumkunstsector verwijzen verschillende auteurs naar de verandering van transactiegerichtheid naar relatiegerichtheid en de toepassing van relatiemarketing en loyaliteitstrategieën (Brennan en Brady 1999, Hume et al. 2007). Johnson en Garbarino (2001) stellen in dit verband dat decades of audience studies ( ) suggest that transactional or audience attraction marketing approaches may be ineffectual in broadening customer markets 22 I vrijetijdstudies nummer 4, jaargang 26, 2008

5 PIETER DE ROOY beyond the highly select audiences that attend and support the high culture arts. Relatiemarketing wordt als een middel gezien om de levensvatbaarheid van theaters te verzekeren (Rentschler et al. 2002). Loyaliteitstrategieën kunnen om meerdere redenen een bijdrage leveren aan de geschetste problematiek van theaters. Met behulp van goede klantkennis (inzicht in de motieven van klanten en in hun klantgedrag) kunnen gericht diensten worden aangeboden en worden complexe aankoopbeslissingen gefaciliteerd. Hierbij worden differentiatiemogelijkheden in het secundaire product benut en afgestemd op de wensen van de klanten. Daarnaast komt de interesse van de huidige theaterklant voor sociale belevenissen en co-creatie overeen met de mogelijkheden die loyaliteitstrategieën te bieden hebben. Dit wordt later toegelicht. Verder vergroot het klantinzicht de kansen om klanten kennis te laten maken met cultuur, hen door te laten stromen naar de zogenaamde kunsten en hen in dit kunstenveld los te laten. Juist door het ongedwongen karakter van vrijetijdsbesteding, de mogelijkheden voor identiteitvorming en de rol van emoties biedt de theatersector unieke mogelijkheden om klantloyaliteit te verkrijgen. Hierbij is het relevant te constateren dat de inzet van loyaliteitstrategieën bij de uitvoering van overheidsbeleid in eerste instantie enigszins paradoxaal klinkt. Veel relatiemarketinginitiatieven worden immers gericht op bestaande klanten, terwijl het overheidsbeleid gedeeltelijk erop gericht is om nieuwe klanten kennis te laten maken met kunst en cultuur. Het een hoeft het ander echter niet uit te sluiten. 4 I Loyaliteitstrategieën De vraag resteert welke loyaliteit- of relatiemarketingstrategieën organisaties in kunnen zetten. Gesteld kan worden dat loyaliteitstrategieën op twee niveaus uitgewerkt kunnen worden. Niveau 1 richt zich op het bereiken van tactische klantdoelstellingen door middel van het leveren van een algemene of een economische waarde (Berry 1995, Kumar en Shah 2004). Hierbij wordt loyaal gedrag uit het verleden beloond. Het verlenen van gratis diensten en het verstrekken van kortingen zijn voorbeelden van uitwerkingen van niveau 1. Dergelijke strategieën worden ook wel spaar- of retentieprogramma s genoemd. Deze programma s richten zich op de waarde van de klant voor het bedrijf (Kumar en Shah 2004) in plaats van de waarde van het bedrijf voor de klant. Ze zorgen weliswaar voor een verhoging van de inkomsten en herhalingsaankopen, maar ze zijn niet effectief in de creatie van affectieve klantloyaliteit (Morais et al. 2006) en resulteren mogelijk in een negatieve invloed op de attitude. Klanten van dergelijke loyaliteitprogramma s voelen zich mogelijk meer verbonden aan het programma dan aan de aanbieder van het product (Dowling 1997). Daarnaast gaan deze programma s ten koste van een hogere prijsgevoeligheid en eroderende winstmarges (Morais et al. 2006). Het bedrijf loopt verder het risico om haar meest winstgevende klanten te subsidiëren (Kumar en Shah 2004). Niveau 2 richt zich op de creatie van structurele waarde en op het behalen van strategische persoonlijke doelstellingen (Berry 1995, Kumar en Shah 2004). Het sluit aan bij persoonlijke waarden en is met name gericht om toekomstig consumentengedrag te beïnvloeden. De toegevoegde waardevoordelen bieden een differentieel voordeel ten opzichte van concurrenten. Verschillende sociale, psychologische en temporele strategieën kunnen worden ingezet om deze meerwaarde te creëren. vrijetijdstudies nummer 4, jaargang 26, 2008 I 23

6 LOYALITEITSTRATEGIEËN VOOR THEATERS De eerste sociale strategie heeft betrekking op de relatie tussen de individuele klant en het personeel (Ball et al. 2004). Het leveren van een dienst op een empathische wijze is een belangrijk middel om loyale klantrelaties te vormen (Pritchard en Howard 1997). Het personeel zal bij het verlenen van diensten de situatie moeten kunnen inschatten vanuit het perspectief van de klant. Een tweede sociale strategie is de creatie van een zogenaamde community of brand community waarbij consumenten zich affiliëren rondom een organisatie of merk (Oliver 1999, Morais et al. 2006). De sociale band van klanten met andere klanten kan een rol spelen bij de formatie van een loyale relatie met een organisatie (Uncles et al. 2003). Ten derde kunnen wederzijdse investeringen ertoe leiden dat er een emotionele band ontstaat tussen twee partijen (Morais et al. 2004). Het betrekken van de klant bij de vormgeving van het product door middel van co-creatie is een voorbeeld hiervan. Naast sociale strategieën kunnen ook strategieën van psychologische aard worden ingezet. Theaters dienen werkelijk in te spelen op de behoeften, motieven en waarden van klanten (Morgan en Hunt 1994, Fredericks et al. 2001). Theaters moeten inzicht hebben in hetgeen ze voor de klant betekenen: What matters in the construction of brand relationships is not simply what managers intend for hem ( ) but what consumers do with brands to add meaning in their lives (Fournier 1998). Bij de uitvoering van deze strategieën is het belangrijk communicatie en diensten te personaliseren. Op basis van de klantendatabase is het mogelijk om klantsegmenten gedifferentieerd te benaderen (Peelen 2006). Geursen (2006) verwijst in dit verband naar het differentiëren van het ontmoetingsgebied tussen de klant en de leverancier. Dit ontmoetingsgebied moet aansluiten bij de doelstellingen van de klant. De gepersonaliseerde diensten moeten bepaalde waardevoordelen opleveren die zich differentiëren van producten en diensten van andere aanbieders (Morgan en Hunt 1994). Daarnaast kunnen diensten erop gericht zijn om een experience in de zin van beleving te creëren. Boswijk et al. (2005) benadrukken dat de dialoog tussen een organisatie en de klant de basis kan vormen voor co-creatie van gepersonaliseerde waarde c.q. belevenissen en ervaringen. De klant geeft op deze wijze dus zelf mede vorm aan de ervaring die hij ondergaat. Ten slotte moeten organisaties aandacht schenken aan het merk dat zij neer willen zetten. Merken kunnen een symbolische en emotionele betekenis hebben voor klanten (Bennett en Rundle-Thielle 2005). Een sterke symbolische waarde van het product die de zelf-identiteit bevestigt van de klant kan er ook toe bijdragen dat een emotionele band wordt gecreëerd. Hoe sterker de emotionele en symbolische waarde van een merk, hoe groter de kans op een hogere loyaliteit. Naast de creatie van sociale en psychologische waarde kunnen strategieën gericht zijn op de creatie van temporele waarde. Een theater kan trachten procesvoordelen te creëren die de beschikbaarheid van het product vergemakkelijken waardoor de consument tijd bespaart. 5 I Mogelijkheden voor de theatersector De sociale, psychologische en temporele strategieën kunnen worden gekoppeld aan twee typen klanten die Johnson en Garbarino (2001) onderscheiden. De eerste groep is transactiegericht en bestaat uit losse ticketkopers en incidentele abonnementhouders. De tweede groep is relatiegericht en bestaat uit de vaste abonnementhouders. Daarnaast kunnen de strategieën gekoppeld worden aan diverse motieven die klanten kunnen hebben om podiumkunsten te bezoeken. Deze motieven kunnen recreatief zijn (entertainment, sociaal, escapisme) of gericht op verrijking (intellectuele of esthetische verrijking) (Johnson en Garbarino 2001). Indien 24 I vrijetijdstudies nummer 4, jaargang 26, 2008

7 PIETER DE ROOY deze motieven van klanten bekend zijn en zijn verwerkt in de database kunnen diensten gedifferentieerd worden aangeboden. Op basis van de relatie- of transactiegerichtheid van de klant en op basis van de diversiteit aan motieven kan een matrix worden samengesteld. Figuur 1: Segmentatie van klanten in de theatersector Uit cijfers van TNS Nipo (2007) blijkt dat 65% van alle theaterbezoekers één tot drie keer het theater bezoekt. Er is dus sprake van een parade van passanten (Van den Broek et al. 2005). Gebaseerd op het onderzoek van Johnson en Garbarino (2001) is de verwachting dat de meerderheid van deze passanten een transactiegerichte attitude heeft. Hoewel de verschillen niet ontstellend groot zijn, zijn de passanten doorgaans jonger en meer gericht op een avondje uit in vergelijking met consumenten die vaker het theater bezoeken (Roose en Waege 2003). Deze klanten bevinden zich dus voor een belangrijke mate in de entertainmentarena. Het secundaire theaterproduct is voor hen belangrijk. Tevredenheid over het gehele avondje uit is een belangrijke determinant van herhaalbezoek (Johnson en Garbarino 2001). Verschillende loyaliteitstrategieën kunnen worden ingezet om deze groep tot een herhaalbezoek te verleiden. Sommige consumenten in deze groep zullen zich aangesproken voelen door een loyaliteitprogramma dat zich richt op het leveren van een economische waarde zoals kortingen. Gezien de hiervoor beschreven nadelen van dit soort programma s moet het theater goed nadenken over de vormgeving van het programma. Theaters moeten daarnaast zorgvuldig hun merk neerzetten ten behoeve van deze groep. Het leveren van temporele waarde is ook van groot belang door voor de consument tijd te besparen. Theaters kunnen bijvoorbeeld de consument in het complexe keuzeproces faciliteren door de website interactief in te richten. Op basis van de voorkeuren van de consument worden specifieke voorstellingen geselecteerd. Klanten kunnen ook op basis van hun voorkeuren actief benaderd worden via een brief of met een passend aanbod. Daarnaast dient het theater op een eenvoudige wijze tickets beschikbaar te stellen door middel van een goed functionerend e-ticketingsysteem. Verder kan emphatisch ingesteld personeel proberen actief telefonisch tickets te verkopen op basis van voorkeuren van klanten. In zo n gesprek kan de klant wellicht verleid worden om (mogelijk met korting) tickets van een ander, minder gangbaar genre te kopen. Het theater moet ten slotte proberen de binding met transactiegerichte klanten te versterken door bepaalde initiatieven te ontwikkelen die zorgen voor een structurele waarde. Deze initiatieven worden vrijetijdstudies nummer 4, jaargang 26, 2008 I 25

8 LOYALITEITSTRATEGIEËN VOOR THEATERS hieronder beschreven bij de activiteiten die kunnen worden ondernomen om de relatiegerichte groep klanten aan te spreken. Deze relatiegerichte klanten bestaan voornamelijk uit de vaste abonnementhouders. Het primaire product is voor hen relatief belangrijk in verhouding tot het secundaire product. De voorkeur voor specifieke genres vormt de primaire reden om een voorstelling bij te wonen (Roose en Waege 2003). Hoewel hun motieven vaker gericht zijn op verrijking (Johnson en Garbarino 2001) is escapisme ook een belangrijk motief (Roose en Waege 2003). Theaters dienen specifieke initiatieven te ontwikkelen die zorgen voor een structurele waarde en het behalen van strategische persoonlijke doelstellingen. Theaters kunnen een community creëren waarbij klanten zich affiliëren rondom het theater (bijvoorbeeld via een vriendenvereniging). Het theater kan hierbij een platform faciliteren van belevenissen op het gebied van verrijking. Dit kan zowel fysiek als virtueel. Hierbij valt te denken aan cursussen, workshops, voor- of nabesprekingen. Het theater kan zich richten op het creëren van aanvullende experiences naast de persoonlijke ervaringen van klanten met de voorstelling. Theaters kunnen bijvoorbeeld in samenwerking met de theaterproducent klanten betrekken bij de vormgeving van het product. Theaters kunnen daarnaast een online klantenforum of een klantenpanel instellen. Gezien de artistieke verantwoordelijkheden van theaters kunnen klanten uiteraard niet verantwoordelijk worden voor de programmering, maar zij kunnen wel het bewustzijn van de beslissers prikkelen. De inzet van deze strategieën zou tot een sterkere binding tussen klanten en het theater moeten leiden. De sterkere binding kan bijdragen aan een gedeeltelijke oplossing voor de geschetste problemen in de theatersector. Literatuurlijst Ball, D., P. Coelho & A. Machás (2004) The role of communication and trust in explaining customer loyalty. European Journal of Marketing, volume 38, no. 9 / 10, pp Bennett, R. & S. Rundle-Thielle (2005) The brand loyalty life cycle: Implications for marketers. In: Brand Management, volume 12, no. 4, pp Berry, L. (1995) Relationship marketing of services Growing interest, emerging perspectives. Journal of the Academy of Marketing Science, volume 23, number 4, pp Blackwell, S., S. Szeinbach, J. Barnes, D. Garner & V. Bush (1999) The antecedents of customer loyalty, An empirical investigation of the role of personal and situational aspects on repurchase decisions. Journal of Service Research, vol. 1, no. 4, pp Boorsma, M. (1998) Kunstmarketing. Hoe marketing kan bijdragen aan het maatschappelijk functioneren van kunst, in het bijzonder van toneelkunst in Nederland, proefschrift Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Boorsma, M. (2006) De consument als coproducent van kunst. Boekman Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, nummer 68, pp Boswijk, A., Th. Thijssen & E. Peelen (2005) Een nieuwe kijk op de experience economy, betekenisvolle belevenissen. Amsterdam: Pearson Education Benelux. Boter, J. (2005) Market structures in arts and entertainment, PhD thesis. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam. Boven, M., van (1998) GVR Monografie 18: (Kunst)2, Pilotonderzoek naar de collectieve marketing van de kunsten in Amsterdam. Amsterdam: Genootschap voor Reclame. Brennan L. & E. Brady (1999) Relating to marketing? Why relationship marketing works for not-for- 26 I vrijetijdstudies nummer 4, jaargang 26, 2008

9 PIETER DE ROOY profit organizations. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, volume 4, number 4, pp Broek, van den, A., F. Huysmans & J. de Haan (2005) Cultuurminnaars en cultuurmijders. Trends in de belangstelling voor kunsten en cultureel erfgoed. Het culturele draagvlak 6. Den Haag: SCP. Caldwell, M. (2001) Applying general living systems theory to learn consumers sense making in attending performing arts. Psychology & Marketing, volume 18 (5), pp Dowling, G.R. (1997) Do customer loyalty programs really work? Sloan Management Review 38 (4), pp Eijck, K., van, J. de Haan & W. Knulst (2002) Snobisme hoeft niet meer; De interesse voor hoge cultuur in een smaakdemocratie. Mens en Maatschappij, 77e jaargang, nummer 2. Fournier, S. (1998) Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research. Journal of Consumer Research, pp Fredericks, J., R. Hurd & M. James (2001) Connecting customer loyalty to financial results, Marketing Management, 25, pp Geursen, G. (2006) Als de leuning beweegt en morgen ineens ergens anders hangt, er anders uitziet of halverwege ophoudt, hoe kom je dan waar je wilt zijn? Zaltbommel: Uitgeverij Thema van Schouten & Nelissen. Haan, J., de & W. Knulst (2000) Het bereik van de kunsten, Een onderzoek naar veranderingen in de belangstelling voor beeldende kunst en podiumkunst sinds de jaren zeventig. Den Haag: SCP. Hume, M., G. Mort & H. Winzar (2007) Exploring repurchase intention in a performing arts context: who comes? and why do they come back? International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, vol. 12, May, pp Janssen, S. (2005) Vervagende grenzen, De classificatie van cultuur in een open samenleving. Boekman, nummer 65, pp Johnson, M. & E. Garbarino (2001) Customers of performing arts organizations: Are subscribers different from non-subscribers?. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, vol. 6, no. 1, pp Kumar, V. & D. Shah (2004) Building and sustaining profitable customer loyalty for the 21 st century. Journal of Retailing, 80, pp Langeveld, C. (2006) Economie van het theater, proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit. Lee, H. (2005) Rethinking arts marketing in a changing cultural policy context. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, vol. 10, pp Maanen, H.,van (2005) Als alles kunst heet. Boekman, nummer 65, pp Morgan, R. & S. Hunt (1994) The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, volume 58, pp Morais, D., M. Dorsch & S. Backman (2004) Can tourism providers buy their customers loyalty? Examining the influence of customer-provider investments on loyalty. Journal of Travel Research, vol. 42, pp Morais, D., D. Kerstetter & C. Yarnal (2006) The Love triangle: Loyal relationships among providers, customers and their friends. Journal of Travel Research, vol. 44, pp Nagel, I. & J. de Haan (2003) titel hoofdstuk: Trends in sociale ongelijkheid en cultuurparticipatie. In: Ganzeboom, H. (red.) Jaren van onderscheid, Trends in cultuurdeelname in Nederland. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland. Ngobo, P. (2005) Drivers of upward and downward migration: An empirical investigation among theatregoers. International Journal of Research in Marketing, 22, pp Oliver, R. (1999) Whence consumer loyalty?. Journal of Marketing, vol. 63, special issue, pp vrijetijdstudies nummer 4, jaargang 26, 2008 I 27

10 LOYALITEITSTRATEGIEËN VOOR THEATERS Peelen, E. (2006) Customer Relationship Management. Tweede editie. Amsterdam: Pearson Education Benelux. Pritchard, M.P. & D.R. Howard (1997) The loyal traveler: examining a typology of service patronage. Journal of Travel Research, spring, pp Pulh, M., S. Marteaux & R. Mencarelli (2008) Positioning strategies of cultural institutions: A renewal of the offer in the face of shifting consumer trends. International Journal of Arts Management, volume 10, number 3, Spring, pp Rentschler, R., J. Radbourne, R. Carr & J. Rickard (2002) Relationship marketing, audience retention and performing arts organization viability. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, volume 7, number 2, pp Research voor Beleid (2008) Wat kan er beter in de podiumkunsten?, Onderzoek naar knelpunten en oplossingen in de bedrijfsvoering Een onderzoek in opdracht van VSCD. Zoetermeer: Research voor Beleid. Roose, H. & H. Waege (2003) Van passant tot connaisseur. Een empirische studie over de interne gelaagdheid en de esthetische verwachtingen van het hedendaagse theaterpubliek. Mens & Maatschappij, jaargang 78, nummer 3. Slater, A. (2007) Escaping to the gallery : understanding the motivations of visitors to galleries. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, volume 12, May, pp TNS Nipo (2007) Marktbeschrijving Podiumkunsten Onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Amsterdam: TNS/Nipo. Uncles, M, G. Dowling & K. Hammond (2003) Customer loyalty and customer loyalty programs. Journal of Consumer Marketing, vol. 20, no. 4, pp VSCD Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (2007) Podia November 2007, opgehaald 29 februari Amsterdam: VSCD. TAS_/%7D 28 I vrijetijdstudies nummer 4, jaargang 26, 2008

Klantloyaliteit in de theatersector

Klantloyaliteit in de theatersector Klantloyaliteit in de theatersector Pieter de Rooy rooy.h@nhtv.nl maart 2008 Kwaliteit & klanttevredenheid: leveren te weinig op! Klanten die minder vaak terugkomen zijn waarschijnlijk tevreden, maar het

Nadere informatie

Abstract Waaier van Merken Een inventarisatie van branding in de Nederlandse gesubsidieerde theatersector Margriet van Weperen

Abstract Waaier van Merken Een inventarisatie van branding in de Nederlandse gesubsidieerde theatersector Margriet van Weperen Abstract Waaier van Merken Een inventarisatie van branding in de Nederlandse gesubsidieerde theatersector Margriet van Weperen Bachelorscriptie Kunsten, Cultuur en Media Rijksuniversiteit Groningen Begeleider:

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Relatiemarketing

Hoofdstuk 8 Relatiemarketing Hoofdstuk 8 Relatiemarketing Leerdoelen Een definitie geven van waarde voor de klant en het belang ervan bespreken voor het creëren en meten van klanttevredenheid. De concepten waardeketens en waardeleveringssystemen

Nadere informatie

Essays on Multichannel Customer Management

Essays on Multichannel Customer Management RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Essays on Multichannel Customer Management Samenvatting Proefschrift door Umut Konuş Samenvatting Inleiding Multikanaal klantmanagement is een belangrijk vraagstuk bij veel

Nadere informatie

KLANTENMANAGEMENT IN DE ZWEMBADBRANCHE

KLANTENMANAGEMENT IN DE ZWEMBADBRANCHE KLANTENMANAGEMENT IN DE ZWEMBADBRANCHE GET CONNECTED! PIETER DE ROOY ROOY.H@NHTV.NL ACHTERGROND NHTV INTERNATIONALE HOGESCHOOL BREDA OPLEIDINGEN OP HET GEBIED VAN LEISURE, TOERISME, HOSPITALITY, ENTERTAINMENT

Nadere informatie

Binding of afstand? De werking van relatiemarketing bij een jonge generatie kunstbezoekers

Binding of afstand? De werking van relatiemarketing bij een jonge generatie kunstbezoekers Binding of afstand? De werking van relatiemarketing bij een jonge generatie kunstbezoekers Masterscriptie Kunstbeleid en Management Renee Roetman Scriptiebegeleider: Drs. Francesco Chiaravalloti Tweede

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012 Cross Channel Excellence Rotterdam, 15 november 2012 Mike Hoogveld Partner bij RedFoxBlue: advies en implementatie Wetenschappelijk onderzoek als part-time promovendus Dodelijk voor klantrelaties 85% van

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 6 november 2014 Overzicht structuur Meer Klantwaarde 1. Waardecreatie 2. Klantrelatie Matrix 3. Klantrelatie Score 4. Klantwaarde Balans 5. Van omzet naar

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

15-11-2013. Klantloyaliteit aan podiumkunstaccommodaties. Tussen routines en toeval. Even voorstellen. Klantloyaliteit? Agenda

15-11-2013. Klantloyaliteit aan podiumkunstaccommodaties. Tussen routines en toeval. Even voorstellen. Klantloyaliteit? Agenda Klantloyaliteit aan podiumkunstaccommodaties Tussen routines en toeval Even voorstellen Focus op CRM / klantgericht ondernemen in vrijetijdsorganisaties Onderzoek (proefschrift Universiteit van Tilburg)

Nadere informatie

Miranda Boorsma Kunst en klantwaardemanagement

Miranda Boorsma Kunst en klantwaardemanagement Miranda Boorsma Kunst en klantwaardemanagement Faculteit der Letteren Rijksuniversiteit Groningen Afdeling KCM (Kunsten, Cultuur en Media) Postbus 716 9700 AS Groningen Nederland Tel. +31 50 363 5962 email:

Nadere informatie

maakt resultaat meetbaar

maakt resultaat meetbaar maakt resultaat meetbaar Enthousiaste terugkerende klanten Gemotiveerde competente medewerkers Reputatiemanagement door adequaat klachtmanagement Nieuwe klanten door betere vindbaarheid en conversie Meer

Nadere informatie

VRIJE THEATERPRODUCENTEN EN KLANTLOYALITEIT

VRIJE THEATERPRODUCENTEN EN KLANTLOYALITEIT 1 VRIJE THEATERPRODUCENTEN EN KLANTLOYALITEIT EEN ONDERZOEK NAAR HET CREËREN VAN LOYALE BEZOEKERS IN DE COMMERCIËLE THEATERSECTOR Masterthesis Kunstbeleid en -Management Universiteit Utrecht Geesteswetenschappen

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Extending traditional views on volunteers psychological contracts: Novel conceptual and methodological approaches in non-profit studies

Extending traditional views on volunteers psychological contracts: Novel conceptual and methodological approaches in non-profit studies Extending traditional views on volunteers psychological contracts: Novel conceptual and methodological approaches in non-profit studies Dr. Tim Vantilborgh Het psychologisch contract van vrijwilligers

Nadere informatie

Concurreren op klantwaarde

Concurreren op klantwaarde Concurreren op klantwaarde Trendseminar 14 februari Albert Noppen Ontwikkeling grafische sector 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010* 2011* Ontwikkeling productievolume in % -4-6 Ontwikkeling omzet in % -8-10

Nadere informatie

Klantretentie en klantloyaliteit in de theatersector: ruimte voor het ontwikkelen van een klantrelatiestrategie

Klantretentie en klantloyaliteit in de theatersector: ruimte voor het ontwikkelen van een klantrelatiestrategie Klantretentie en klantloyaliteit in de theatersector: ruimte voor het ontwikkelen van een klantrelatiestrategie Pieter de Rooy NHTV Internationale Hogeschool Breda rooy.h@nhtv.nl 20 maart 2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Onderzoeksdoelstelling en probleemstelling

Onderzoeksdoelstelling en probleemstelling Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.1 Onderzoeksdoelstelling en Het doel van het onderzoek is: De oplevering van een gedetailleerde doelgroepomschrijving voor een nieuw aanbod van klassieke

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Programmeren in een cultureel centrum vanuit een interactieve benadering.

Programmeren in een cultureel centrum vanuit een interactieve benadering. Programmeren in een cultureel centrum vanuit een interactieve benadering. Prof. em. dr. Willy Faché Willy.Fache@UGent.be Welke vragen stellen zich bij het programmeren? Wanneer zijn bezoekers tevreden

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de infra? Ton Huijzer

Ketensamenwerking in de infra? Ton Huijzer Ketensamenwerking in de infra? Ton Huijzer 9 oktober 2015 DAF Eindhoven Wat is ketensamenwerking in de infra? 9 oktober 2015 DAF Eindhoven 9 oktober 2015 DAF Eindhoven KETENSAMENWERKING INFRA Dit is ketensamenwerking

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Relatiemarketing is gericht op het ontwikkelen van winstgevende, lange termijn relaties met klanten in plaats van het realiseren van korte termijn transacties.

Nadere informatie

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar?

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Marketing Strategy Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Wie is Alex Klein? drs. S.A. (Alex) Klein MBA ass. Professor of Marketing Nyenrode Business Universiteit (e-mail: a.klein@nyenrode.nl) Onderzoek:

Nadere informatie

Do s & Don ts in Loyalty Marketing

Do s & Don ts in Loyalty Marketing Do s & Don ts in Loyalty Marketing Nationale Vakdag Dialogue & Digital Marketing Dunck Loyalty Marketing Arnoud Markus 7 oktober 2010 15:00 15:30 Inleiding klantloyaliteit Do s & Don ts loyalty marketing

Nadere informatie

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing dr. Jasper Dekkers Afdeling Ruimtelijke Economie, vrije Universiteit amsterdam Korte introductie Economie Geo

Nadere informatie

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt?

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Dominantieval Klanten voor lief nemen is een risico. Uit een publicatie van Harvard management

Nadere informatie

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Samenvatting en conclusies TNS NIPO Bureau Promotie Podiumkunsten Onderzoeksmethode Dit is een herhalingsonderzoek, het is eerder uitgevoerd over 2002 en

Nadere informatie

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention Samenvatting Wesley Brandes MSc Introductie Het succes van CRM is volgens Bauer, Grether en Leach (2002) afhankelijk van

Nadere informatie

Amateurkunst & publiek

Amateurkunst & publiek Amateurkunst & publiek 2011 inhoudsopgave Inleiding 05 Bezoeken 06 Formele podia 07 Informele podia 10 Vergelijking formele en informele podia 15 Amateurs en professionals 17 Colofon 18 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

CRM in de podiumkunsten

CRM in de podiumkunsten CRM in de podiumkunsten Pieter de Rooij pieter@customerbonding.nl i.o.v. Bureau Promotie Podiumkunsten 2012 Agenda Introductie CRM De gast: Consumentengedrag Data-analyse & klantgroepen De organisatie:

Nadere informatie

Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com. Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties

Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com. Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties CRM Inspiration,13 januari 2010 Agenda Introductie TOTE-M De klant in de driver seat Resultaten

Nadere informatie

Direct marketing In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Direct marketing In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 13.1 Direct marketing In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Wat direct marketing is en waarom dit steeds belangrijker wordt voor marketingcommunicatie De doelstellingen en doelgroepen van direct

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

De volgende keer weer op de eerste rij het doek gevallen?

De volgende keer weer op de eerste rij het doek gevallen? De volgende keer weer op de eerste rij of is het doek gevallen? Een kwantitatief onderzoek naar de loyaliteitspatronen bij bezoekers van Theaters Tilburg en de factoren die hierop van invloed zijn A.M.

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

peterjoziasse.com Podium2020 Het nieuwe culturele winkelen.

peterjoziasse.com Podium2020 Het nieuwe culturele winkelen. peterjoziasse.com Het nieuwe culturele winkelen. ONT-MOETEN Ware kunst creëert een moment van niet moeten tussen ik en mezelf, ik en de ander, ik en de wereld. Lucas De Man, Congres Podiumkunsten 2013.

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Loyale klanten in de culturele sector?

Loyale klanten in de culturele sector? Loyale klanten in de culturele sector? De vertaling van klantinzicht naar de customer journey Pieter de Rooij rooy.h@nhtv.nl CRM in 1 day 12 september 2013 Agenda Introductie Pieter de Rooij Introductie

Nadere informatie

Betrokken medewerkers zijn goed voor een bedrijf

Betrokken medewerkers zijn goed voor een bedrijf Betrokken medewerkers zijn goed voor een bedrijf Effecten op de organisatie en resultaten Bron: MEDIAMYNE Betrokken medewerkers zijn goed voor een bedrijf Betrokken medewerkers zijn werknemers die blij

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-to-3612+3 2506 AE Den Haag teler.cn.3172312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de heer

Nadere informatie

9+ Excelleren in Emotionele Klantbeleving. Hit the sweet spot of customers and organizations

9+ Excelleren in Emotionele Klantbeleving. Hit the sweet spot of customers and organizations 9+ Excelleren in Emotionele Klantbeleving Hit the sweet spot of customers and organizations Altuïtion: het bouwen van 9+ organisaties (1) Opgericht in 1997: 30 engagement engineers Psychologen, sociologen,

Nadere informatie

ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL. "Een mooie basis voor ons CRM-plan voor het komende jaar" DE 10 CRM-SLEUTELELEMENTEN

ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL. Een mooie basis voor ons CRM-plan voor het komende jaar DE 10 CRM-SLEUTELELEMENTEN CRM QUICKSCAN In 1 dag een analyse van je huidige en gewenste situatie op het gebied van customer relationship management Met heldere aanbevelingen om praktisch aan de slag te gaan ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Prof.dr. Cees Langeveld

Prof.dr. Cees Langeveld Prof.dr. Cees Langeveld Product Innovatie bijv uitvoeringspraktijk Verkoop beleving, culturele + sociale waarde Ontwikkel aanvullende dienstverlening Communicatie Spreek elke doelgroep en individu op

Nadere informatie

Brand experience volgens DST: Sterker merk dankzij memorabele contactmomenten

Brand experience volgens DST: Sterker merk dankzij memorabele contactmomenten Brand experience volgens DST: Sterker merk dankzij memorabele contactmomenten Er zijn vele manieren en momenten waarop mensen met een merk in aanraking komen. Soms gebeurt dat in een fysieke omgeving,

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties. Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007

Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties. Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007 Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007 Inhoud van de presentatie Waarom dit onderzoek? Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Overzicht TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF. Waarom Trends in participatie? Participatiesurveys

Inleiding. Inleiding. Overzicht TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF. Waarom Trends in participatie? Participatiesurveys Inleiding TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF Huidig Participatiebeleid in Vlaanderen Beleidsnota Cultuur 2000 2004 Participatiedecreet UiTPas Burgerkabinet Focus: Verbreding van participatie

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Klantbeleving: Een leerzame reis!

Klantbeleving: Een leerzame reis! Klantbeleving: Een leerzame reis! Whenthe windsof change blow, some peoplebuildwallsand othersbuildwindmills ~chinees gezegde~ Klantbeleving Gedifferentieerd Belevenissen creëren Relevant voor Concurrentiepositie

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Bemanning Paraat voor Water Rijk. Promotie in het buitenland

Bemanning Paraat voor Water Rijk. Promotie in het buitenland Bemanning Paraat voor Water Rijk Promotie in het buitenland Even voorstellen Remco Wachelder Docent Marketing en luchtvaart NHTV Breda Op het programma: Bemanning paraat voor water rijk Markten voor expansie

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Politiek-bestuurlijk draagvlak en Integraal gezondheidsbeleid

Politiek-bestuurlijk draagvlak en Integraal gezondheidsbeleid Politiek-bestuurlijk draagvlak en Integraal gezondheidsbeleid Hoe kunnen we fictie omzetten in actie met behulp van een theoretisch kader? Opzet presentatie Wie ben ik? Onderzoeksvragen Werkzaamheden afgelopen

Nadere informatie

Datum 14 juli 2016 Kamervragen Straus, Aukje de Vries en Moors (VVD) over vmboleerlingen die aangeven onvoldoende kennis van geldzaken te hebben

Datum 14 juli 2016 Kamervragen Straus, Aukje de Vries en Moors (VVD) over vmboleerlingen die aangeven onvoldoende kennis van geldzaken te hebben >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

www.brazucacoffee.nl

www.brazucacoffee.nl www.brazucacoffee.nl Brazuca Coffee verkoopt niet zomaar koffie, maar koffie die speciaal uit Brazilië wordt geïmporteerd. De bonen worden vervolgens op ambachtelijke wijze in Amsterdam gebrand. Deze bijzondere

Nadere informatie

Zullen cultuur- en gemeenschapscentra meer collectief onderhandelen?

Zullen cultuur- en gemeenschapscentra meer collectief onderhandelen? 102 103 Zullen cultuur- en gemeenschapscentra meer collectief onderhandelen? In 2010 kwam, na intensief overleg, het Principekader contracten tot stand. Hierin zijn een aantal principes vastgesteld die

Nadere informatie

Beken Kleur Gooi je troeven op tafel. handleiding

Beken Kleur Gooi je troeven op tafel. handleiding Beken Kleur Gooi je troeven op tafel handleiding Deze tool werd ontwikkeld door het Flanders DC Kennis centrum aan Antwerp Management School. Het is gebaseerd op het onderzoeksrapport Dominante denkkaders

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

EEN NIEUW PUBLIEK VOOR KLASSIEKE MUZIEK? Ineke Nagel Vrije Universiteit Amsterdam

EEN NIEUW PUBLIEK VOOR KLASSIEKE MUZIEK? Ineke Nagel Vrije Universiteit Amsterdam EEN NIEUW PUBLIEK VOOR KLASSIEKE MUZIEK? Ineke Nagel Vrije Universiteit Amsterdam CULTUUR IN BEELD OCW 7 december 2016 INTRODUCTIE 2 Het publiek van klassieke muziek is klein en relatief oud en hoog opgeleid

Nadere informatie

Case Oak & Morrow. Tom Luuring. Tei Van Den Neste. Martijn van de Zuidwind

Case Oak & Morrow. Tom Luuring. Tei Van Den Neste. Martijn van de Zuidwind Case Oak & Morrow Tom Luuring Martijn van de Zuidwind Tei Van Den Neste Terugblik Vragen hoe sluiten gemeentelijke zaken aan op de doelen belangen van de inwoner? wat mag een inwoner van een gemeente verwachten?

Nadere informatie

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management 1 TELEPERFORMANCE OVERZICHT Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management Landen waar we aanwezig zijn Landen die we faciliteren Opgericht in 1978 270+ Contact Centers Aanwezig in 62

Nadere informatie

ontspanning en iets presteren

ontspanning en iets presteren ontspanning en iets presteren motieven en ambities van amateurkunstbeoefenaars Henk Vinken en Teunis IJdens Ontspanning, doelgericht leren, gezellig tijdverdrijf met anderen en de ambitie om een kunstzinnige

Nadere informatie

Strategisch management en vertrouwen

Strategisch management en vertrouwen Strategisch management en vertrouwen Niels van der Weerdt PhD Dept. Strategic Management Rotterdam School of Management, Erasmus University Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie Strategisch management

Nadere informatie

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007 Kleine Muziekpodia in Beeld Cijfers en kengetallen 2007 Inhoud Kleine Muziekpodia in Beeld Samenvatting...4 1 De kleine podia...5 2 Regionale spreiding...6 3 De concerten...7 4 Het bezoek...8 5 Financiën...9

Nadere informatie

10 februari 2011, Utrecht. Service Leadership: trend of toekomst?

10 februari 2011, Utrecht. Service Leadership: trend of toekomst? 10 februari 2011, Utrecht Service Leadership: trend of toekomst? Kwaliteit wordt steeds belangrijker! Interne ontwikkelingen specialisatie en differentiatie in bedrijfsfuncties keten tussen producent en

Nadere informatie

Carolien van der Laan, Ingeborg Bouwknegt, Wieneke Sijtsema. Duurzaam toerisme en plattelands accommodaties

Carolien van der Laan, Ingeborg Bouwknegt, Wieneke Sijtsema. Duurzaam toerisme en plattelands accommodaties Carolien van der Laan, Ingeborg Bouwknegt, Wieneke Sijtsema Duurzaam toerisme en plattelands accommodaties ECEAT Europees Centrum voor Eco en Agro Toerisme - Stichting voor duurzaam toerisme - Sinds 1993

Nadere informatie

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur in Utrecht Sectoranalyses per deelsector o Integrale afwegingen faciliteren o

Nadere informatie

NCCA Award Customer Service Online Digitale Transformatie van Robeco Retail

NCCA Award Customer Service Online Digitale Transformatie van Robeco Retail NCCA Award Customer Service Online Digitale Transformatie van Robeco Retail Inhoud Aanleiding Visie Uitwerking Resultaten 3 Aanleiding 1: dalende markt én resultaten Declining market (source Retail investor)

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de mode retail branche Samenwerken op basis van co-creatie Froukje Wallendal 2 Inhoudsopgave Introductie p. 5 Het veranderende marktsysteem p. 6-7 Co-creatie:

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Workshop Logistiek en Voedselveiligheid

Workshop Logistiek en Voedselveiligheid Workshop Logistiek en Voedselveiligheid Wat is regionaal, een logistieke visie 06 november 2013, Joost Snels Aanleiding: Kleinschalige Logistiek Hofwebwinkel, Landwinkel, de Grote Verleiding, Mijn Boer,

Nadere informatie

TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF

TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF Inleiding Huidig Participatiebeleid in Vlaanderen Beleidsnota Cultuur 2000-2004 Participatiedecreet UiTPas Burgerkabinet Focus: Verbreding van participatie

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

A. KLANTWAARDE... 2 B. BEGRIPPENLIJST... 7 C. KORT OVERZICHT... 10

A. KLANTWAARDE... 2 B. BEGRIPPENLIJST... 7 C. KORT OVERZICHT... 10 Inhoudsopgave A. KLANTWAARDE... 2 B. BEGRIPPENLIJST... 7 C. KORT OVERZICHT... 10 1 A. Klantwaarde Marketing is het verkrijgen van klanten en winstgevende relaties met klanten. In dit hoofdstuk worden de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Voorwaarden die verandering in een organisatie bevorderen.

Voorwaarden die verandering in een organisatie bevorderen. De servicekwaliteit van uw restaurant of hotel verbeteren betekent starten met een veranderingsproces Prof. Em. Dr. W. Faché Klantentevredenheid is voor elke onderneming van fundamenteel belang. Immers

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Studiebegeleiding & tutoraat

Studiebegeleiding & tutoraat Studiebegeleiding & tutoraat Patricia Post-Nievelstein, Head Tutor, University College Utrecht Richard van den Doel, Senior Tutor, University College Roosevelt Oscar van den Wijngaard, Coordinator Academic

Nadere informatie

Hoe hou je een band met een klant. Dunck Loyalty Marketing December 2012

Hoe hou je een band met een klant. Dunck Loyalty Marketing December 2012 Hoe hou je een band met een klant Dunck Loyalty Marketing December 2012 Dunck: Leading in Loyalty Marketing Introductie Loyalty marketing is ons vak Sinds 2001 specialist in klantbehoud /-ontwikkeling

Nadere informatie

Marketing automatisering en supply chain management. Nieuwegein 20 oktober 2011

Marketing automatisering en supply chain management. Nieuwegein 20 oktober 2011 Marketing automatisering en supply chain management Nieuwegein 20 oktober 2011 Agenda Inleiding marketing automatisering en supply chain management (Albert Noppen, Media Alliantie) Aprimo, integrated marketing

Nadere informatie

Opzet Participatiepool

Opzet Participatiepool Opzet Participatiepool Aanleiding In het sociaal akkoord zijn overheid en sociale partners overeengekomen om de komende jaren 100.00 mensen met een beperking in bedrijven en 25.000 mensen met een beperking

Nadere informatie

Klantbeleving en veerdiensten

Klantbeleving en veerdiensten Klantbeleving en veerdiensten Jos van der Sterren NHTV Breda Academie Toerisme Inhoud De klant van vandaag.. Consumer Decision Journey Travel Tomorrow.. Dé klant van dé veerdienst? Uitdagingen Een consument

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie