Uw vermogen voordelig overdragen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw vermogen voordelig overdragen?"

Transcriptie

1 Successieplanning

2 Uw vermogen voordelig overdragen? Zo veel mogelijk van het vermogen behouden en een zo laag mogelijke fiscale last, dat zijn de hoofddoelstellingen van successieplanning. Maar hoe kan het best worden omgegaan met de fiscale en legale aspecten van levensverzekeringen om voor elk gezin de meest geschikte constructie te bekomen? Wat is anders een levensverzekering dan een onrechtstreekse schenking die voorziet in de toekenning van een kapitaal aan een begunstigde? Is het de bedoeling om een geliefde enkel en alleen een kapitaal na te laten? Wil men een inzagerecht behouden op het toekomstig gebruik van dat geld? Of wil men er voorwaarden aan verbinden (d.w.z. lasten)? Een goede planning varieert in functie van de grootte en de aard van het vermogen, de erfgenamen, het huwelijksstelsel, de domicilie, de nationaliteit, Vermogensplanning is een zeer persoonlijke aangelegenheid en dient dus omzichtig te worden benaderd. Vandaag de dag is dit een essentiële bekommernis met het oog op de hoge successierechten. De roerende schenking is een doeltreffend middel om een vermogen aan verminderde percentages over te dragen. De onderschrijving van een verzekerings contract is een ideale manier om dit type van schenking te concretiseren. In de praktijk stort de schenker (diegene die geeft) de som op een contract onderschreven door de begunstigde (diegene die ontvangt). 2

3 Hoe werkt het Belgisch wettelijk stelsel? Het huwelijksvermogenstelsel Wettelijk stelsel Het wettelijk stelsel is van toepassing indien de echtgenoten niets anders voorzien hebben bij huwelijkscontract. Dit stelsel is gebaseerd op het principe dat er drie vermogens zijn: het eigen vermogen van elk van de echtgenoten met daarin de goederen die zij hadden voor het huwelijk en het gemeenschappelijk vermogen met daarin de aanwinsten van na het huwelijk (gemeenschap van goederen). Het stelsel van scheiding van goederen Het stelsel van scheiding van goederen verdeelt de bezittingen van de echtenoten in twee afzonderlijke vermogens. Onder dit stelsel blijven de echtgenoten financieel volledig onafhankelijk van elkaar. Hun inkomen blijft hun eigen bezit. Dat wil niet zeggen dat echtgenoten niets samen kunnen bezitten als ze trouwen onder het stelsel van scheiding van goederen. De goederen die ze samen hebben, zijn niet gemeenschappelijk maar 'onverdeeld'. Het stelsel van de algehele gemeenschap In het stelsel van de algehele gemeenschap is alles gemeenschappelijk. Alle goederen behoren toe aan beide partners, ongeacht de wijze waarop de goederen zijn verkregen. Het heeft dus geen enkel belang wie iets gekocht of betaald heeft, op welke naam de bankrekening staat, op welke naam de factuur staat, of men de goederen al bezat voor het huwelijk of tijdens het huwelijk gekocht of geërfd heeft. Bij echtscheiding of overlijden zal alles verdeeld worden. 3

4 De wettelijke erfopvolging: de rangorde binnen de wettelijke erfopvolging: hetgeen men erft, hangt af van de plaats die men heeft in de erfopvolging. De eerste orde sluit de volgende uit, en zo verder. Eerste orde de overlevende echtgenoot de nakomelingen (wettige of gewettigde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen) Tweede orde de overlevende echtgenoot de ouders de broers en zussen Derde orde de overlevende echtgenoot de ouders (indien geen broers of zussen) de grootouders Vierde orde de overlevende echtgenoot de ooms, tantes, neven, nichten, grootooms en groottantes Voorbeeld 1: Vader + De overledene heeft erfgenamen die behoren tot de eerste orde en heeft geen overlevende echtgenoot kind A + kleinkind X 1/3 kind B 1/3 kleinkind Y 1/6 kind C + kleinkind Z 1/6 Voorbeeld 2: De overledene heeft erfgenamen die behoren tot de eerste orde en een overlevende echtgenoot kind A Vader + kind B Recevront chacun la 1/2 de la succession en nue-propriété Moeder Reçoit l'usufruit de toute la succession 4

5 Kan u vrij beschikken over uw goederen via een testament? Nee, wat betreft de wettelijke reserve die van rechtswege toekomt aan de reservataire erfgenamen. Ja, wat betreft de beschikbare quotiteit. Wie zijn de reservataire erfgenamen? De kinderen van de overledene en hun nakomelingen De ascendenten in rechte lijn De overlevende echtgenoot Reserve en beschikbare quotiteit De reserve van de kinderen en kleinkinderen Aantal kinderen Reserve Beschikbare quotiteit 1 kind 1/2 1/2 2 kinderen 2/3 1/3 3 of meer 3/4 1/4 De reserve van de overlevende echtgenoot: omvat het vruchtgebruik van de helft van de successie van de overleden echtgenoot. In die reserve zit altijd de gezinswoning en de inhoud ervan. De beschikbare quotiteit zal hier gelijk zijn aan het surplus. Er dient rekening te worden gehouden met het arrest van 26 juni 2008 van het Grondwettelijk Hof dat stelt dat het discriminerend is om erfgenamen te onterven die een reserve genieten (bijvoorbeeld kinderen) via levensverzekeringen van tak 21 of 23. Dat arrest maakt dus een einde aan de populairste ontervingstechniek. De reserve van de ouders en grootouders Aantal ouders Reserve Beschikbare quotiteit 1 ouder 1/4 3/4 2 ouders 1/2 1/2 5

6 Hoe kan van het wettelijk stelsel van erfrecht worden afgeweken? Overdracht via huwelijkscontract ofwel in wettelijke gemeenschap van goederen ofwel scheiding van goederen Advies: raadpleeg uw notaris Overdracht via testament Advies: raadpleeg uw notaris Overdracht via roerende schenking De handgift: 3 voorwaarden Een bewijs van de schenking en de datum van de realisatie ervan aanleggen door middel van een aangetekende brief verzonden door de schenker. De ontvanger stuurt een brief ter bedanking en aanvaarding van de gift. Geen successierechten op de gift indien de schenker meer dan 3 jaar na de gift sterft. De onrechtstreekse schenking door overschrijving Overdracht van een aandelenportefeuille of van een som door eenvoudige overschrijving. De overschrijving mag in geen geval doen uitschijnen dat het gaat om een vrijgevigheid of een gift, en dus mogen geen specifieke boodschappen in de vermelding worden opgenomen. De voordelige oplossing van de levensverzekering: zie volgende bladzijdes waarin wordt uitgegaan van de volgende situatie: een grootvader wil op een fiscaal interessante manier een kapitaal overdragen aan zijn kleinzoon. 6

7 Een schenking uitvoeren door middel van een levensverzekeringscontract Methode Invullen van het beleggingsverzekerings voorstel van Allianz De kleinzoon (of, in het geval van een minderjarige, één of beide ouders) tekent het verzekeringsvoorstel. De grootvader stort het bedrag van de gift op het verzekeringscontract met de gestructureerde mededeling die Allianz hem heeft bezorgd. De storting mag geen enkele andere mededeling bevatten. De grootvader stuurt zo snel mogelijk een aangetekende brief naar zijn kleinzoon waarin hij de via het verzekeringscontract uitgevoerde schenking bevestigt. Die brief is het bewijs dat de gift op een gegeven datum is uitgevoerd; hij dient te worden bewaard door de ontvanger, d.w.z. de kleinzoon (model: pagina 8). De kleinzoon stuurt hierop een aangete kende brief naar zijn grootvader waarin hij bevestigt dat hij de via het verzekerings contract uitgevoerde schenking aanvaardt en zijn grootvader bedankt voor zijn vrijgevigheid (model: pagina 8). Die formele aanvaarding is noodzakelijk om de schenking geldig te bekrachtigen. Opvolging De wijze waarop de schenker dit mechanisme kan controleren, wordt verderop uitgelegd. Fiscaliteit Het betreft hier een bankgift (onrechtstreekse schenking) die is vrijgesteld van schenkings rechten. Als de grootvader sterft binnen de drie jaar volgend op de gift, dan zijn de gebruikelijke successierechten verschuldigd op het initieel geschonken bedrag. Verzekeringsvoorstel Verzekeringnemer Verzekerde Begunstigde (in geval van leven) Begunstigde (in geval van overlijden) Indien minderjarige verzekeringnemer: wettige erfgenamen Indien meerderjarige verzekeringnemer: vrije keuze van de verzekeringnemer 7

8 Typebrief in geval van bankgift via overschrijving van de bankrekening van de schenker op de bankrekening van Allianz. Model aan te passen indien meerdere schenkers bij de verrichting zijn betrokken. De schenkingsbrief Beste... AANGETEKENDE brief Bij deze laat ik u weten u een schenking te willen doen door een premie van... euro te storten op uw levensverzekeringscontract nr... Ik voer deze overschrijving vandaag uit op rekening nr van Allianz. Gedaan te..., op..., Handtekening van de schenker De aanvaardingsbrief Beste... AANGETEKENDE brief Ik bevestig de ontvangst van de som van... euro die u op de bankrekening van Allianz hebt gestort ter betaling van een premie van mijn levensverzekeringscontract nr....en dank u daarvoor. Ik ben u ten zeerste erkentelijk voor uw gulheid. Gedaan te..., op..., Handtekening van de schenker 8

9 Hoe controle behouden op het geschonken bedrag? Methode Invullen van het beleggingsverzekerings voorstel van Allianz, met aanvraag van een "Bijvoegsel van aanvaarding van de begunstiging". De kleinzoon (of, in het geval van een minderjarige, één of beide ouders) tekent het verzekeringsvoorstel. Het bij het verzekeringsvoorstel gevoegde "Bijvoegsel van aanvaarding van de begunstiging" door de partijen laten invullen en ondertekenen. Op die manier aanvaardt de grootvader de begunstiging van het verzekeringscontract. De grootvader voert een schenking uit via bankgift zoals hiervoor beschreven en bevestigt deze per aangetekende brief. Opvolging De clausule van "aanvaardende begunstigde" voorzien in het verzekeringscontract belet de kleinzoon van een opname uit te voeren zonder de schriftelijke toestemming van de grootvader. Fiscaliteit De voorwaarden zijn dezelfde als in het geval van een eenvoudige schenking zonder controle. Verzekeringsvoorstel Verzekeringnemer Verzekerde Begunstigde (in geval van leven) Begunstigde (in geval van overlijden) Indien minderjarige verzekeringnemer: in eerste rang: wettige erfgenamen, voor hun successiegedeelte in tweede rang: bij afwezigheid van andere wettige erfgenamen, de grootvader (schenker) Indien meerderjarige verzekeringnemer: in eerste rang: vrije keuze van de onderschrijver in tweede rang: de grootvader (schenker) 9

10 Voorbeeld van bijvoegsel van aanvaarding van de begunstiging Contract nr. BCBL-xxxxxxx-yy Bij onderhavig bijvoegsel aanvaardt de heer/mevrouw..., begunstigde van levensverzekeringscontract nr.... onderschreven door de heer mevrouw.... de begunstiging van dit contract. De aanwijzing van voornoemde begunstigde wordt onherroepelijk door de ondertekening van onderhavig bijvoegsel door de verzekeringnemer, de begunstigde en Allianz Belgium n.v. zonder afbreuk aan de herroeping van de schenkingen voorzien in art. 953 tot 958 en 1096 van het Burgerlijk Wetboek. De uitoefening van de rechten van afkoop, voorschot op de in de overeenkomst verzekerde prestaties, inpandgeving van de rechten uit de overeenkomst, is afhankelijk van de toestemming van de aanvaardende begunstigde. Opgemaakt in drie exemplaren te..., op... De verzekeringnemer De aanvaardende begunstigde Allianz Belgium n.v. (eventueel vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger en mits toelating van de bevoegde Vrederechter (art van het Burgerlijk Wetboek) in geval van voogdij) 10

11 Hoe het geschonken bedrag teruggeven aan de grootvader als de kleinzoon vóór hem sterft? Methode Invullen van het beleggingsverzekerings voorstel van Allianz conform de onderstaande tabel. De kleinzoon (of, in het geval van een minderjarige, één of beide ouders) tekent het verzekeringsvoorstel. Het door de partijen ingevulde en ondertekende "Bijvoegsel van aanvaarding van de begunstiging" wordt trouwens bij het verzekeringsvoorstel gevoegd. In dat document aanvaardt de grootvader de begunstiging van het verzekeringscontract. De grootvader voert een schenking uit door middel van een bankgift en bevestigt dit met een aangetekende brief. Aanvullend op de schenking door bankgift wordt een "Aansluitende Overeenkomst" opgesteld tussen de grootvader en de kleinzoon (en door beiden ondertekend). Deze aansluitende overeenkomst voorziet in een "clausule van conventionele terugkeer" waardoor de grootvader het geschonken bedrag kan recupereren wanneer de kleinzoon vroegtijdig sterft. De clausule van conventionele terugkeer voorziet in de annulering van de schenking wanneer de ontvanger sterft vóór de schenker. De geschonken goederen keren terug in het patrimonium van de schenker: er is geen enkel schenkingsrecht verschuldigd aangezien de schenking wordt verondersteld niet te hebben plaats gehad. In geval van overlijden van de ontvanger vóór de schenker In dat geval moet de grootvader (schenker) verzaken aan zijn begunstiging in het verzekeringscontract. Daardoor valt het kapitaal in de successie. De grootvader (schenker) kan het equivalent van wat hij heeft geschonken echter recupereren door de "clausule van conventionele terugkeer" in de aansluitende overeenkomst in te roepen. Fiscaliteit Door de clausule van conventionele terugkeer in te roepen, is de grootvader vrijgesteld van successierechten op het bedrag van de schenking in geval van vooroverlijden van de kleinzoon. De successierechten op de intresten en winstdelingen blijven echter verschuldigd. Verzekeringsvoorstel Verzekeringnemer Verzekerde Begunstigde (in geval van leven) Begunstigde (in geval van overlijden) de schenker ten belope van het geschonken bedrag in uitvoering van de clausule van conventionele terugkeer de successie van de ontvanger voor het bedrag dat het geschonken bedrag overschrijdt 11

12 Voorbeeld van bijvoegsel van aansluitende overeenkomst De voorgestelde schenkingsvoorwaarden zijn facultatief en kunnen elk afzonderlijk in de overeenkomst worden opgenomen. Voorwaarde 1 wordt vaak verbonden aan voorwaarde 4. Tussen De heer/mevrouw... (schenker) en de heer/mevrouw... (ontvanger) werd overeengekomen wat volgt: 1. De schenker en ontvanger erkennen dat de schenking werd gedaan op voorwaarde dat de ontvanger tijdens het volledige leven van de schenker een bedrag stort van... euro, en dit telkens op... Het bedrag dient te worden betaald op rekeningnummer... van de schenker. 2. De schenker verklaart dat de schenking die hij heeft gedaan te persoonlijken titel van de ontvanger was. 3. In geval van vooroverlijden van de ontvanger behoudt de schenker het recht de conventionele terugkeer te vragen zoals beoogd in artikel 951 van het Burgerlijk Wetboek, en dit voor het bedrag dat hij heeft geschonken. 4. Indien de ontvanger deze voorwaarden en de daarin voorziene verplichting niet naleeft, kan de schenker voor de rechtbank de vernietiging van de schenking aanvragen. Deze aanvraag tot vernietiging dient te worden voorafgegaan door het opsturen van een ingebrekestelling via aangetekende brief. Gedaan te..., op..., in zoveel exemplaren als er partijen zijn in de schenking. Naam + handtekening van de schenker Naam + handtekening van de ontvanger 12

13 Hoe kan de schenker een rente genieten? Methode Invullen van het beleggingsverzekerings voorstel van Allianz conform de tabel op pagina 9 met aanvraag van een "Bijvoegsel van aanvaarding van de begunstiging" en een "Bijvoegsel van gedeeltelijke overdracht van de rechten". Het "Bijvoegsel van aanvaar ding van de begunstiging", alsook het "Bijvoegsel van gedeeltelijke overdracht van de rechten" laten invullen en ondertekenen door de partijen en bij het verzekeringsvoorstel voegen. Op die manier aanvaardt de grootvader de begunstiging van het verzekeringscontract. De grootvader voert een schenking uit via bankgift zoals hiervoor beschreven en bevestigt dit via aangetekend schrijven. Samen met de schenking door bankgift wordt een aansluitende overeenkomst opgesteld tussen de grootvader en de kleinzoon (en door beiden ondertekend). Deze aansluitende overeenkomst (model: zie pagina 12) bepaalt dat enerzijds de ontvanger periodiek een bepaalde som ten gunste van de schenker(s) zal storten, en anderzijds de grootvader het recht heeft de schenking via de rechtbank teniet te doen wanneer de kleinzoon die verplichting niet nakomt. De kleinzoon kan de betaling van de rente eenvoudig laten uitvoeren door de opdracht tot periodieke opnames door middel van een verzekeringscontract te geven. Allianz zal dan op regelmatige basis een vast bedrag aan de grootvader storten. Fiscaliteit De voorwaarden zijn dezelfde als bij een schenking zonder controle. Teneinde het onherroepelijke karakter van de schenking niet te beïnvloeden, moet de rente redelijk zijn en coherent met de intrestvoeten op de markt. 13

14 Hou in geval van een schenking rekening met de volgende punten 1 Zolang de schenker in leven is, kan de schenking worden geregistreerd. Dat kan van belang zijn wanneer de gezond heids toestand van de schenker in de drie jaar volgend op de bankgift snel achteruitgaat. 2 In geval van overlijden van de schenker zal de ontvanger schenkingsrechten moeten betalen die lager zijn dan de successierechten. Het reservatair gedeelte dat niet door schenking mag worden overgedragen. Het is gemakkelijk om in alle eenvoud af te wijken van de orde van wettelijke erfopvolging door het in acht nemen van het reservatair gedeelte van de erfgenamen. Aangezien de nakomelingen en de echtgenoot wettelijk recht hebben op een minimumdeel van de erfenis (genaamd de reserve), kan enkel de beschikbare quotiteit worden geschonken. Elke schenking voor een bedrag hoger dan die beschikbare quotiteit zal moeten terugkeren in de successie indien de schenker overlijdt. 3 Het kan nuttig zijn te verduidelijken in het schenkingsbewijs (of in de schenkingsakte) dat het niet gaat om een voorschot op erfenis. 4 Als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen mogen de ouders niet vrijelijk beschikken over het vermogen van hun kinderen. Als dus in het kader van een successieplanning een dossier betrekking heeft op een minderjarige schenker, dan moet de vrederechter zijn akkoord geven alvorens een contract kan worden gesloten inzake de gehele schenking en de onderschrijving van het levensverzekeringscontract. 5 Het invoeren van lasten (aansluitende overeenkomst) in de vorm van een rente ten gunste van de schenker moet binnen normen blijven die het onherroepelijke karakter van de schenkingen niet beïnvloeden (redelijk en coherent met de intrestvoeten op de markt). 14

15 U wil een klant helpen bij zijn of haar successieplanning maar hebt meer informatie nodig? Neem dan contact op met het Life Center Beleggingen op 0800/48586 of met uw sectormanager Leven. 15

16 Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en meer dan medewerkers in dienst van 78 miljoen klanten. In België is Allianz een belangrijke marktspeler in verzekeringen BOAR en Leven (Voorzorg en Beleggingen). Via de makelaars biedt Allianz er een brede waaier diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO s en grote ondernemingen. Allianz Belgium n.v. Lakensestraat Brussel Tel.: BTW: BE RPR Brussel Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de controleoverheden onder codenummer 0097 om alle takken «Leven» en «niet-leven» te beoefenen 12SEP237 Verantwoordelijke uitgever : M. Roels Lakensestraat Brussel Tel. :

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

> Alles begrijpen Inhoud

> Alles begrijpen Inhoud > Alles begrijpen Over de opstelling van de begunstigingsclausule Inhoud Levensverzekering & begunstigingsclausule bij overlijden : Waarover gaat het? p. 3 Wanneer en hoe een begunstigde aanduiden? p.

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman PROGRAMMA 19.00 u Ontvangst 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman 19.20 u Aandachtspunten om vermogen en erfgenamen te beschermen door de heer Luc Wynant 20.00 u Beleggingsverzekeringen als instrument

Nadere informatie

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Studieavond KVK 1 februari 2011 Pieter Debbaut, fiscalist, opleider studiedienst Ergo Insurance nv 1 Programma Inleiding Theorie Wet

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING De wettelijke vorm om een schenking te doen is de notariële akte. De uitzonderingen op dit principe zijn onder andere:

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel

Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel Veel mensen zien er tegen op om een testament op te stellen. Vaak schuift men dit voor zich uit omdat men het te ingewikkeld vindt. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN?

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? Estate Planning crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? ONS ADVIES OM CONTROLE TE HOUDEN OVER UW GESCHONKEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE Vermogen overhevelen naar een volgende generatie is relatief

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. De reserve

HOOFDSTUK 4. De reserve HOOFDSTUK 4 De reserve 35. Grondbeginsel De wet (BW, art. 913 en volgende) legt een reserve vast ten gunste van sommige wettelijke erfgenamen (de wettige bloedverwanten in opgaande lijn, de bloedverwanten

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden.

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

ik regel de overdracht van mijn vermogen ik kijk de toekomst sereen tegemoet

ik regel de overdracht van mijn vermogen ik kijk de toekomst sereen tegemoet ik regel de overdracht van mijn vermogen ik kijk de toekomst sereen tegemoet gids schenken en erven 2 Inhoud 1 gids voor een optimale voorbereiding wie zijn de wettelijke erfgenamen? algemene reglementering

Nadere informatie

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap...

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap... Inhoudstafel I Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle II De burgerlijke maatschap 1 Wat is een maatschap wettelijk kader 2 2 Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming.

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Uw begunstigden genieten van een fiscaal voordeel. Informatiebrochure 1 Een goed

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden.

Nadere informatie

WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT

WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT CONTASSUR Société Naamloze Anonyme Vennootschap WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT 1 WAT IS EEN BEGUNSTIGDE? De begunstigde bij overlijden

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING A. HET DOEL VAN DE SUCCESSIEPLANNING Bij een successieplanning moeten er drie fases doorlopen worden: in een eerste fase moet men zich de juiste vragen stellen, die worden

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

ENKELE NOTIES VAN HET ERFRECHT (BURGERRECHTELIJK)

ENKELE NOTIES VAN HET ERFRECHT (BURGERRECHTELIJK) ENKELE NOTIES VAN HET ERFRECHT (BURGERRECHTELIJK) A. DE BELGISCHE WETTELIJKE DEVOLUTIE Wie erft goederen van een overleden inwoner van België? Het Belgisch Burgerlijk Wetboek beantwoordt die vraag, althans

Nadere informatie

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking?

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking? DOSSIER Hoe de controle behouden na een schenking? De schenking is één van de meest gekende instrumenten van vermogensplanning. Om de progressiviteit van de successierechten te doorbreken en om hun kinderen

Nadere informatie

tarieven in het Vlaams Gewest

tarieven in het Vlaams Gewest uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar tarieven in het Vlaams Gewest In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen Verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners Leo De Broeck Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners 1 Noopt nota Di Rupo (*)tot aanpassing van onze familiale planning Leo DE BROECK Advocaten De Broeck Van Laere & Partners (Brussel, Gent,

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING Emmanuel de Wilde d'estmael April 2015 1 SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING... 5 A. HET DOEL VAN DE SUCCESSIEPLANNING... 5 B. HET ONDERZOEK NOPENS DE FAMILIALE, VERMOGENSRECHTELIJKE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

Site wettige erfgenamen

Site wettige erfgenamen Site wettige erfgenamen Begunstigingsclausule Wie een levensverzekering afsluit, moet in het contract één of meer begunstigden aanduiden. Met deze aanduiding geeft de verzekeringsnemer aan wie het kapitaal

Nadere informatie

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma SUCCESSIE 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem 1 Programma Knockaert Dirk Inspecteur registratie en domeinen te Menen Successierechten in Vlaanderen, tarief, voorbeelden Tip inzake huwelijkscontract Lietaer

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING BEGUNSTIGING EN SUCCESSIERECHTEN 1 2 INLEIDING Als we stellen dat levensverzekeringen en successierechten zeer nauw met elkaar verbonden zijn, denken we meestal uitsluitend

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

1. Schenk tijdens leven

1. Schenk tijdens leven 1. Schenk tijdens leven Via een spaarboekje Wat? U kunt een deel van uw vermogen nog tijdens uw leven schenken aan de kleinkinderen, bijvoorbeeld door een spaarboekje te openen op hun naam. Op een bankgift

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT Naast de schenking, het voornaamste burgerrechtelijk vehikel om een toekomstige nalatenschap fiscaal te optimaliseren,

Nadere informatie

Schenken en erven. Financiële Bescherming is ons beroep.

Schenken en erven. Financiële Bescherming is ons beroep. Schenken en erven Financiële Bescherming is ons beroep. Deze brochure werd voor het laatst bijgewerkt op 31 maart 2006 en houdt geen rekening met de eventuele wetswijzigingen na deze datum. AXA wijst elke

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 Delta Lloyd Life NV Fonsnylaan 38 B - 1060 Brussel Telefoon: +32 (0)2 238 87 77 Fax: +32 (0)2 238 89 83 www.deltalloydlife.be Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 C7122B - SL-9506-N 11/2008

Nadere informatie

Do you have a plan? 08-12-2015

Do you have a plan? 08-12-2015 Do you have a plan? 08-12-2015 Na#ënlaan 118/01 B-8300 Knokke-Heist T: +32 (0)50 63 11 63 F: +32 (0)50 63 11 73 www.flamand.be info@flamand.be Not having a plan is also a plan 2 Deel 1: Juridisch 3 Fiscale

Nadere informatie

Prolink net via internet

Prolink net via internet Handleiding Prolink net via internet Verbinding maken met Prolink net via Internet Om in alle veiligheid toegang te krijgen tot onze toepassingen, moet u zich identificeren. Daarvoor kreeg u een Digipass,

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Verzekeringen voor moderne samenlevingsvormen

Verzekeringen voor moderne samenlevingsvormen Verzekeringen voor moderne samenlevingsvormen Programma 1. Inleiding 2. Samenwonen Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen 3. Samenlevingscontract 4. Wettelijk erfrecht en erfbelasting 5. Verzekeringen

Nadere informatie

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen?

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? Een belangrijke bekommernis tussen echtgenoten is enerzijds dat de langstlevende later zeker niets tekort zou komen, maar dat anderzijds de

Nadere informatie

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Bij een belangrijke investering (bv. verbouwingen) zou u uw kind graag sponsoren, maar u wilt ook zeker zijn dat

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

tarieven in het Vlaams Gewest

tarieven in het Vlaams Gewest uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar in het Vlaams Gewest In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6 Inhoudstafel 1. De handgift... 1 1.1. Wanneer is een handgift mogelijk en wanneer niet?... 1 1.1.1. Wat kunt u schenken via een handgift?... 1 1.1.2. Wat is niet mogelijk?... 1 1.2. Hoe zorgt u voor een

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a.

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat, 151 B-1210 Brussel Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 92 30 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402.236.531 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

» LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS

» LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS PRAKTISCHE GIDS Veronique de Viguerie» LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS 2 LEXICON» Algemeen legataris:» Beschikbaar

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

Vermogensplanning via schenking

Vermogensplanning via schenking Vermogensplanning via schenking We staan stil bij de vermogensplanning via schenking en bekijken de situatie in het Vlaams en het Waals Gewest. Waals Gewest: fiscaal regime van schenking van roerend vermogen

Nadere informatie

Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879. Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79.

Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879. Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79. Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879 Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79 Successieplanning 1. Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa

Nadere informatie

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend:

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend: FRANS SUCCESSIERECHT De Franse fiscus heft bij iedere overgang "a titre gratuit", zo de schenker of de overledene zijn woonplaats ten tijde van schenking of overlijden buiten Frankrijk had, van de volgende

Nadere informatie

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering Allianz Employee Benefits Praktische gids voor het beheer van uw groepsverzekering Contact Life Center Voorzorg voorzorg@allianz.be Tel.: 02/214.66.66 Fax: 02/214.71.21 Praktische gids voor het beheer

Nadere informatie