Aansluitvoorwaarden kleinverbruikers Douanekantoor. Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansluitvoorwaarden kleinverbruikers Douanekantoor. Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V."

Transcriptie

1 Aansluitvoorwaarden kleinverbruikers Douanekantoor Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V. Januari 2017 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Algemene Bepalingen Artikel 1: Begripsomschrijvingen Artikel 2: Algemene uitgangspunten en demarcatie HOOFDSTUK 2: Technische voorwaarden ruimten Artikel 3: Onderstation Artikel 4: Opstellingsruimte Artikel 5: Ruimte ten behoeve van leidingen HOOFDSTUK 3: Technische aansluitvoorwaarden Artikel 6: Aansluitvermogen t.b.v. verwarming Artikel 7: Technische voorwaarden m.b.t. Binneninstallatie t.b.v. verwarming Artikel 8: Technische voorwaarden m.b.t. Binneninstallatie t.b.v. warm tapwater. 7 HOOFDSTUK 4: Realisatie en inbedrijfname van de Aansluiting... 7 Artikel 9: Realisatie van de Aansluiting Artikel 10: Inbedrijfname van de Aansluiting Artikel 11: Afwijkingen Artikel 12: Wijzigingen Bijlage 1. Ontwerp Warmteaansluiting

2 HOOFDSTUK 1: Algemene Bepalingen. Artikel 1: Begripsomschrijvingen. 1. In deze aansluitvoorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen de navolgende betekenis: a. Aansluiting: de aansluitleidingen die door DER worden beheerd en die de Hoofdleiding van de duurzame Warmtevoorziening verbindt met de Binneninstallatie van de Afnemer met inbegrip van de afsluiters, de Meetinrichting en alle andere door of vanwege DER in of aan die leiding aangebrachte apparatuur tot de Leveringsgrens. Een Aansluiting wordt tot stand gebracht op de duurzame Warmtevoorziening van DER. b. Afnemer: een partij die Warmte afneemt of zal gaan afnemen van DER en/of die de beschikking heeft of zal krijgen over een Aansluiting van maximaal 100 kw voor de afname van Warmte. c. Binneninstallatie: het samenstel van leidingen en toebehoren niet omvattende de Aansluiting of de duurzame Warmtevoorziening voor het verbruik van door de Afnemer van DER afgenomen Warmte binnen het Perceel. d. DER: de entiteit die de duurzame Warmtevoorziening realiseert en exploiteert. e. Hoofdleiding: het stelsel van (ondergrondse) leidingen van DER welke het transport van Warmte vanaf de centrale technische ruimte van de duurzame Warmtevoorziening tot de Aansluiting verzorgt (distributienet). f. Leveringsgrens: de grens en daarmee de eigendomsscheiding tussen de duurzame Warmtevoorziening tot en met de afsluiters binnen het Perceel enerzijds en de Binneninstallatie anderzijds. g. Overeenkomst: de aansluit- en leveringsovereenkomst en de daarbij deel uitmakende bijlagen waarin de voorwaarden voor DER, Ontwikkelaar en Afnemers met betrekking tot de duurzame Warmtevoorziening zijn vastgelegd. h. Kadeplein 3: het gebied in de gemeente Roosendaal waar de duurzame Warmtevoorziening in stand zal dienen te worden gehouden en waarvan de omvang blijkt uit de Locatiekenmerken Kadeplein 3 (bijlage 1). i. Meetinrichting: de apparatuur bestemd voor het vaststellen van de door de DER geleverde en afgenomen hoeveelheid Warmte. j. Onderstation: Een bouwkundige ruimte binnen het Perceel met de benodigde installaties die Warmte overdraagt aan het distributienet met de voor de Afnemer geschikte druk en temperatuur voor de levering van Warmte voor meerdere Afnemers. k. Ontwikkelaar: de partij of diens rechtsopvolger die Woningen en Voorzieningen ontwikkelt die gebouwd worden op de locatie Kadeplein 3 en die de Woningen en Voorzieningen zal gaan verhuren aan Afnemers. l. Opstellingsruimte: afgescheiden ruimte waarin zich de Leveringsgrens bevindt en waarin de Binneninstallatie wordt aangesloten op de duurzame Warmtevoorziening. m. Perceel: elke (on)roerende zaak of een gedeelte daarvan met betrekking waartoe ten behoeve van de Afnemer een Aansluiting tot stand is gekomen of zal komen, dan wel levering van Warmte onder de Leveringsovereenkomst geschiedt of zal geschieden ten behoeve van de Afnemer. n. Voorziening: een ruimte bestemd voor (niet)-commerciële activiteiten ten behoeve waarvan een Aansluiting tot stand is gekomen of zal komen, dan wel levering van Warmte geschiedt of zal geschieden. o. Warmte: energie die met een bepaalde hoeveelheid en een bepaald vermogen aan de Afnemer wordt geleverd ten behoeve van verwarming en warm tapwater. p. Warmtevoorziening: het geheel van de installaties, leidingen en organisatie ten behoeve van opwekking, distributie, levering en/of opwekking (incl. back-upvoorziening) van Warmte op de locatie inclusief het deel van de installatie op een Perceel dat door DER wordt beheerd met inbegrip van de afsluiters, de Meetinrichting en alle andere door of vanwege DER in of aan die leiding aangebrachte apparatuur. q. Woning: een ruimte bestemd voor bewoning ten behoeve waarvan een Aansluiting tot stand is gekomen of zal komen, dan wel levering van Warmte geschiedt of zal geschieden. 2

3 Artikel 2: Algemene uitgangspunten en demarcatie. 1. De voorliggende Aansluitvoorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze Aansluitvoorwaarden en bedoelde Overeenkomst, prevaleert Overeenkomst. 2. Conform de Ontwerpuitgangspunten douanekantoor (Bijlage 1), legt DER de leidingen, vanaf de Hoofdleiding, via het Onderstation door het Perceel tot in de Opstellingsruimte en levert en installeert de Aansluiting (zie figuur 1) inclusief Meetinrichting. Ontwikkelaar zorgt voor de aansluiting van de Binneninstallatie op de Aansluiting. Zie de demarcatie in Bijlage 1. [Figuur 1: Principeschema Aansluiting] HOOFDSTUK 2: Technische voorwaarden ruimten. Artikel 3: Onderstation. 1. Ontwikkelaar dient een bouwkundige ruimte ten behoeve van het Onderstation ter beschikking te stellen welke na inbedrijfstelling enkel toegankelijk is voor daartoe bevoegde personen en welke niet aangewend mag worden voor andere doeleinden met uitzondering van installaties van Ontwikkelaar mits deze installaties het goed functioneren en in standhouden van de duurzame Warmtevoorziening niet belemmeren. Deze bouwkundige ruimte met casco voorzieningen, zoals bedoeld in dit artikel, wordt om niet geleverd door Ontwikkelaar tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Zie hiervoor ook de demarcatielijst in de Ontwerpuitgangspunten douanekantoor (Bijlage 3 behorende bij de Overeenkomst). 2. De locatie en de afmetingen van de bouwkundige ruimte van het Onderstation zijn in overleg tussen DER en Ontwikkelaar vastgesteld. De indeling van het Onderstation zal in overleg tussen DER en Ontwikkelaar worden vastgesteld. 3. Uitvoering van de bouwkundige ruimte wordt in overleg tussen DER en Ontwikkelaar vastgesteld. Het Onderstation dient toegankelijk te zijn door middel van een naar buiten draaiende enkele deur van minimaal x 950 mm. (hoogte x breedte), die gemakkelijk en snel toegankelijk is voor onder andere het opheffen van storingen, onderhoud en vervanging van grote componenten. 3

4 4. De vloer van de bouwkundige ruimte dient bestand te zijn tegen een vloerbelasting van minimaal 10 kn/m2. 5. De wanden en leidingdoorvoeren van het Onderstation dienen zodanig te worden uitgevoerd dat geluidsoverdracht naar aangrenzende ruimten minimaal is. De geluidsisolatie dient minimaal te zijn afgestemd op een geluidsniveau van 80 db(a) in het Onderstation. DER zal zorgdragen voor voldoende installatietrillingdempende maatregelen om contactgeluid zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij geldt dat de contactgeluidsisolatie, uitgedrukt in de contactgeluidsisolatieindex (Ico), minimaal 10 db moet bedragen. 6. Ten behoeve van de ventilatie van het Onderstation zal een mechanische ventilatievoorziening moeten worden opgenomen. Deze mechanische ventilatievoorziening zal door en voor rekening van DER worden aangebracht in het Onderstation. De benodigde ruimte ten behoeve van de ventilatieafvoer van het Onderstation naar het dak dient inclusief de daarvoor benodigde bouwkundige voorzieningen en doorvoeren om niet ter beschikking te worden gesteld door Ontwikkelaar. Het exacte aantal en locatie van deze bouwkundige voorzieningen zullen tijdig worden opgegeven door DER. 7. In het Onderstation zal door DER vanaf de centrale wateraansluiting in het gebouw een waterleiding met een aparte watermeter met puls-contact voorzien worden ten behoeve van het (na)vullen van het systeem. De jaarlijkse kosten voor de centrale wateraansluiting (vastrecht en waterverbruik) zullen naar rato van het waterverbruik worden gedragen door Ontwikkelaar respectievelijk DER. 8. In het Onderstation dient een mogelijkheid aanwezig te zijn voor het afvoeren van lekwater (schrobput) met een afvoer naar het riool (incl. stankafsluiter) welke geplaatst wordt in de hoek naast de toegangsdeur. De exacte specificaties van deze afvoer zullen tijdig worden opgegeven door DER. 9. In het Onderstation dient een condens-afvoer naar het riool (incl. stankafsluiter) aanwezig te zijn. De exacte locatie en specificaties van deze condens-afvoer zullen tijdig worden opgegeven door DER. 10. In het Onderstation zal door DER voor eigen rekening een aparte elektriciteitsaansluiting worden aangevraagd bij de netbeheerder ten behoeve van de installaties in het Onderstation. De elektriciteitsaansluiting en de benodigde elektravoorzieningen in het Onderstation zullen door en voor rekening van DER worden aangebracht. De benodigde bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de elektriciteitsaansluiting en de benodigde elektravoorzieningen (meterkast, buisleidingen, etc.) worden echter om niet ter beschikking gesteld door Ontwikkelaar. Het exacte aantal en locatie van deze bouwkundige voorzieningen zullen tijdig worden opgegeven door DER. 11. De installaties van het Onderstation blijft eigendom van DER. Artikel 4: Opstellingsruimte. 1. De apparatuur die deel uitmaakt van de Aansluiting, zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 2, wordt geplaatst in de Opstellingsruimte. De Opstellingsruimte met casco voorzieningen, zoals bedoeld in dit artikel, wordt om niet geleverd door Ontwikkelaar. Zie hiervoor ook de demarcatielijst in de Ontwerpuitgangspunten douanekantoor (Bijlage 3 behorende bij de Overeenkomst). 2. Ontwerp en uitvoering van de Opstellingsruimte dient te voldoen aan NEN 2768, Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een woonfunctie, en de Richtlijn voor meterruimten in hoogbouwwoningen met een warmte-aansluiting tot maximaal 70 meter (uitgave IWUN december 2011) van de Interprovinciale Werkgroep Uniformering Normmeterkast. Verder dient de Opstellingsruimte te voldoen aan de eisen die gesteld worden door het drinkwaterbedrijf. 3. De Opstellingsruimten op de verdiepingen dienen boven elkaar en aan de wand van de leidingschacht te grenzen waarin de stijgleidingen/aansluitleidingen aan de zijkant aangelegd 4

5 worden. In de Opstellingsruimte dient een ruimte van circa 600 x 300 x mm. (breedte x diepte x hoogte) beschikbaar te zijn voor het plaatsen van de Aansluiting. Zie voor de inrichting van de Opstellingsruimte de Ontwerpuitgangspunten douanekantoor (Bijlage 3 behorende bij de Overeenkomst). 4. De Opstellingsruimte dient voorzien te zijn van ventilatieopeningen boven en onder in de deur van de Opstellingsruimte van elk ten minste 0,02 m². De openingen bevinden zich op 200 mm van respectievelijk de onder- en bovenzijde van de deur. De openingen dienen voorzien te zijn van een rooster met lamellen die in zodanige stand staan dat maximale ventilatie plaatsvindt. In de meterruimte mogen geen obstakels geplaatst worden die de ventilatie verstoren. De Opstellingsruimte dient te allen tijde droog en vorstvrij te zijn. 5. De Opstellingsruimte dient voorzien te zijn van een elektriciteitsaansluiting (dubbele spatdichte wandcontactdoos, 230 V) ten behoeve van de apparatuur die onderdeel uitmaken van de Aansluiting en/of ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud aan de Aansluiting. 6. Ontwikkelaar dient een afsluiter te plaatsen in de uitgaande tapwaterleiding om de tapwaterinstallatie te kunnen afkoppelen. 7. Ontwikkelaar dient een vul- en aftapkraan te plaatsen in de retourleiding van de verwarmingsinstallatie. 8. Ontwikkelaar dient een potentiaal vereffeningsleiding aan te sluiten op de aansluitbeugels. 9. Ontwikkelaar dient een inlaatcombinatie te plaatsen op de ingaande koud-waterdrinkleiding en deze aan sluiten op een door Ontwikkelaar aan te leggen afvoerleiding. Indien de afvoerleiding is aangesloten op het riool, dan dient er een stankafsluiter geplaatst te worden. 10. Installatieleidingen voor drinkwater mogen niet als stijgende leiding door de Opstellingsruimte of door de schacht worden uitgevoerd waarin ook stijgleidingen geprojecteerd zijn (conform NEN2768:2005). 11. De Opstellingsruimte dient voor onderhoud en vervanging van onderdelen die deel uitmaken van de Aansluiting toegankelijk te zijn zonder dat andere installatie-onderdelen, al dan niet deel uitmakend van de Binneninstallatie, verwijderd en/of gedemonteerd moeten worden. 12. Ontwikkelaar dient de uiteindelijke indeling van de Opstellingsruimte ter goedkeuring aan de betreffende NUTS-bedrijven voor te leggen. 13. In de Opstellingsruimte dient Ontwikkelaar de Binneninstallatie aan te sluiten. 14. De Aansluiting blijft eigendom van DER. Artikel 5: Ruimte ten behoeve van leidingen. 1. Er wordt Warmte geleverd vanuit de duurzame Warmtevoorziening. Vanuit de openbare weg wordt (worden) aanvoer- en retourleiding(en) via het Onderstation door het Perceel de Opstellingsruimten binnen gevoerd. Voor deze leidingen dient Ontwikkelaar bij het ontwerp ruimte beschikbaar te stellen. Daarnaast dient er ook ruimte beschikbaar te zijn voor een signaleringskabel ten behoeve van het uitlezen van de Meetinrichting. Voor aanleg dient het leidingtracé naar en in de Opstellingsruimte en naar en in het Onderstation volledig vrij te zijn van objecten die de aanleg mogelijk kunnen belemmeren. De benodigde ruimte ten behoeve van de leidingen en kabels, die onderdeel uitmaken van de Aansluiting, met casco voorzieningen, zoals bedoeld in dit artikel, wordt om niet geleverd door Ontwikkelaar tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Zie hiervoor ook de demarcatielijst in de Ontwerpuitgangspunten douanekantoor (Bijlage 3 behorende bij de Overeenkomst). 2. Door Ontwikkelaar dienen voorzieningen (sparingen, etc.) opgenomen te worden voor het invoeren van de benodigde leidingen en kabels die onderdeel uitmaken van de Aansluiting. Het exacte aantal en locatie van deze voorzieningen zullen tijdig worden opgegeven door DER. 3. Voor de leidingen die zich in de kruipruimte van het Perceel bevinden, moet Ontwikkelaar er voor zorgen dat de leidingen, die onderdeel uitmaken van de Aansluiting, in een droog deel van de kruipruimte gemonteerd kunnen worden. 5

6 4. De leidingschachten ten behoeve van stijgleidingen dienen zoveel als mogelijk recht boven elkaar te liggen zodat de leidingen zonder verspringingen aangelegd kunnen worden. Voor de gedeelten waar dit met het oog op de woningindeling of om andere technische of financiële redenen niet mogelijk of niet wenselijk is, zal in overleg tussen DER en Ontwikkelaar bepaald worden hoe hier mee om te gaan. 5. Na aanbrengen van de benodigde leidingen en kabels, die onderdeel uitmaken van de Aansluiting, worden de sparingen door DER brandwerend en veilig afgewerkt. 6. De aansluitleidingen blijven eigendom van DER. HOOFDSTUK 3: Technische aansluitvoorwaarden. Artikel 6: Aansluitvermogen t.b.v. verwarming. 1. Het aansluitvermogen t.b.v. verwarming moet door een erkend installateur en namens en voor rekening van Ontwikkelaar worden berekend volgens de methode zoals voorgeschreven in ISSOpublicatie 51, 53 en In het algemeen wordt voor verwarming door DER een aansluitvermogen van maximaal 30 kw per Aansluiting geleverd. Grotere aansluitvermogens dienen ter goedkeuring aan DER te worden voorgelegd. De meerkosten hiervan worden in rekening gebracht bij Ontwikkelaar. Artikel 7: Technische voorwaarden m.b.t. Binneninstallatie t.b.v. verwarming. 1. Voor het ontwerp van de verwarmingsinstallatie van het Perceel dient uitgegaan te worden van verwarming met een aanvoertemperatuur van 55 C en een maximale retourtemperatuur van 45 C. De Binneninstallatie dient zodanig ontworpen en (in)geregeld te worden dat de retourtemperatuur van de verwarming niet hoger wordt dan de ontwerpretourtemperatuur. Dit geldt zowel bij vollast- als deellastbedrijf van de installatie. 2. Het realiseren van de gewenste retourtemperaturen zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, dient onder andere gerealiseerd te worden door: a. Een juiste hydraulisch ontwerp: i. Éénpijps verwarmingsinstallaties zijn niet toegestaan; ii. iii. omlopen, regelkleppen en open verdelers waarbij het aanvoerwater rechtstreeks overgestort wordt naar de retour zijn niet toegestaan; de Binneninstallatie moet passief aangesloten worden. Dit betekent dat er geen pompen in serie met de aanvoer of retour van de Aansluiting van DER mogen worden opgenomen zonder deze met een omloopleiding met daarin een juist gerichte terugslagklep passief gemaakt worden; b. het inregelen van de waterstromen door de Binneninstallatie: i. de Binneninstallatie dient per verwarmingslichaam ingeregeld te worden en te blijven zodat de volumestroom per verwarmingslichaam en/of groep van de vloerverwarming evenredig is met het af te geven vermogen van de deelstroom. Hiervoor dienen de geschikte en de daartoe bestemde inregelappendages toegepast te worden. 3. Voor verwarming zal het drukverschil tussen aanvoer en retour ter plaatse van de leveringsgrens door DER worden ingesteld op maximaal 20 kpa. 4. De toegepaste materialen en de montage van de verwarmingsinstallatie moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in ISSO-publicatie 5. In verband met de kwaliteit van het verwarmingswater is toepassing van de volgende materialen, indien die in aanraking komen met dit water, niet toegestaan: fiber, aluminium en aluminiumlegeringen. Indien appendages van messing worden toegepast dienen deze vervaardigd te zijn van ontzinkingsbestendig messing. 6

7 5. Door DER zal een ruimtethermostaat worden aangeleverd ten behoeve van de (na)regeling van de ruimteverwarming. Ontwikkelaar dient de loze buisleiding en bekabeling ten behoeve van de ruimtethermostaat te verzorgen en de ruimtethermostaat aan te sluiten op de Aansluiting. 6. Ontwikkelaar dient zorg te dragen dat ongewenste opwarming van drinkwaterleidingen door aansluitleidingen en leidingen die onderdeel uitmaken van de Binneninstallatie niet kan optreden. Artikel 8: Technische voorwaarden m.b.t. Binneninstallatie t.b.v. warm tapwater. 1. Voor het ontwerp van de warm tapwaterinstallatie van het Perceel dient uitgegaan te worden van een aanvoertemperatuur van 60 C. 2. Standaard wordt een tapdebiet op de Leveringsgrens aangeboden van circa 8 liter per minuut (bij 60oC), wat overeenkomstig is met CW-klasse 4. Grotere tapdebieten dienen ter goedkeuring aan DER te worden voorgelegd. De meerkosten hiervan worden in rekening gebracht bij Ontwikkelaar. 3. Bij het ontwerp van de warm tapwaterinstallatie moet rekening gehouden worden met een drukval van maximaal 50 kpa in de Aansluiting. 4. De warm tapwaterinstallatie dient te voldoen aan de Drinkwaterwet en de voorschriften en richtlijnen zoals vermeld in de NEN 1006 en de bijbehorende VEWIN Waterwerkbladen. HOOFDSTUK 4: Realisatie en inbedrijfname van de Aansluiting Artikel 9: Realisatie van de Aansluiting. 1. Uiterlijk 6 maanden voor de periode (+/- 2 weken) waarin levering van bouwwarmte aan een Woning of Voorziening gewenst wordt, dient deze periode aan DER kenbaar te worden gemaakt. 2. Uiterlijk 6 weken voor de oplevering van een Woning of Voorziening dient de dag van oplevering aan DER kenbaar te worden gemaakt. 3. Woningen en Voorzieningen dienen uiterlijk 4 weken voor oplevering over een werkende Aansluiting op de duurzame Warmtevoorziening te beschikken. Voorwaarde voor de plaatsing van een Aansluiting is dat de Woning of Voorziening zich in slotdichte en inbraakveilige staat bevindt. 4. Uiterlijk 2 weken voor oplevering van een Woning of Voorziening heeft Ontwikkelaar de Binneninstallatie gereed. DER controleert steekproefsgewijs de Binneninstallatie. Verantwoordelijkheid voor het ontwerp van de Binneninstallatie blijft volledig bij Ontwikkelaar. De controle brengt geen aansprakelijkheid met zich mee voor DER. Als DER deze controle uitvoert kan de Binneninstallatie slechts aangesloten worden als bij de controle geen afwijkingen van de aansluitvoorwaarden worden geconstateerd. Artikel 10: Inbedrijfname van de Aansluiting. 1. Na vullen, ontluchten en inregelen van de Binneninstallatie door Ontwikkelaar wordt de Aansluiting door DER in bedrijf gesteld. Ontwikkelaar dient er voor te zorgen dat hierbij de installateur van de Binneninstallatie beschikbaar is voor benodigde bediening van de Binneninstallatie. 2. Na het beproeven van de Aansluiting zal bij goed functioneren oplevering plaatsvinden in de vorm van een opleverrapport. In het rapport zal opgenomen worden onder welke condities de Aansluiting is getest en zal de meterstand, beginstand voor verrekening van de energiekosten, opgenomen worden. In het opleverrapport zal een verklaring opgesteld worden ondertekend door Ontwikkelaar en DER dat de Aansluiting ten tijde van de testen voldoet aan gestelde eisen uit artikel 6, 7 en 8. 7

8 3. Aanpassingen aan de Binneninstallatie na inbedrijfname mogen slechts worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden: 4. De beoogde aanpassing mogen slechts worden uitgevoerd na schriftelijke toestemming van DER. 5. Aanpassingen dienen te worden uitgevoerd door een gecertificeerd installateur (erkend (waarborg)installateur Uneto-VNI). 6. Aanpassingen dienen te worden uitgevoerd conform de in artikel 7 en 8 genoemde voorschriften. 7. Aanpassingen mogen pas worden uitgevoerd na afsluiten van de aanvoer- en retourafsluiters bij de Aansluiting. Artikel 11: Afwijkingen. 1. In bijzondere gevallen kunnen afwijkingen van de aansluitvoorwaarden worden toegestaan door DER. Kostenconsequenties van deze afwijkingen dienen bespreekbaar gemaakt te worden en in redelijkheid afgewikkeld te worden. Afwijkingen zullen na bespreking schriftelijk vastgelegd worden. 2. In alle gevallen waarin de aansluitvoorwaarden niet voorzien, zullen Partijen in overleg treden waarbij gemaakte afspraken schriftelijk zullen worden vastgelegd. Artikel 12: Wijzigingen. 1. De aansluitvoorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen in overleg tussen Partijen worden gewijzigd. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Binneninstallaties. Indien en voor zover deze wijzigingen er toe zouden leiden dat een reeds bestaande Binneninstallatie welke voldeed aan deze of een vorige versie van de aansluitvoorwaarden, dat na de wijziging niet zouden doen, dan treden de daarop betrekking hebbende wijzigingen pas in op het moment dat de Binneninstallatie gewijzigd wordt. 8

9 Bijlage 1. Ontwerp Warmteaansluiting 9

10 10

11 11

a a n s l u i t v o o r w a a r d e n w a r m t e

a a n s l u i t v o o r w a a r d e n w a r m t e a a n s l u i t v o o r w a a r d e n w a r m t e Deze aansluitvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van HVC Energie B.V. met klanten voor de levering en het transport van warmte of warmte

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Warmte of. Warmte en Warm tapwater

Aansluitvoorwaarden Warmte of. Warmte en Warm tapwater Aansluitvoorwaarden Warmte of Warmte en Warm tapwater Aansluitvoorwaarden Warmte of Warmte en Warm tapwater 1 januari 2002 nv Nuon Deze aansluitvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Stadsverwarming. Purmerend

Aansluitvoorwaarden Stadsverwarming. Purmerend Aansluitvoorwaarden Stadsverwarming Stadsverwarming Purmerend AV 042006 1 januari 2006 Gemeente Purmerend Deze Aansluitvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de gemeente Purmerend met

Nadere informatie

Amvest Energie BV. Aansluitvoorwaarden levering van warmte, koude en warmtapwater

Amvest Energie BV. Aansluitvoorwaarden levering van warmte, koude en warmtapwater Aansluitvoorwaarden levering van warmte, koude en warmtapwater Amvest Energie BV Amvest Energie BV Postbus 12446 1100 AK Amsterdam Zuidoost telefoon: 020-4301212 KvK nr 34288968 BTW nr NL 81.87.94.744.B.01

Nadere informatie

Algemene Aansluitvoorwaarden

Algemene Aansluitvoorwaarden Algemene Aansluitvoorwaarden 2012 - versie 1.01 warm hartje eindhoven cv kvk 56566662 warm hartje eindhoven A Inhoudsopgave artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 artikel 2 Algemene uitgangspunten en demarcatie

Nadere informatie

Richtlijn meterruimte met warmte- en/of koude levering

Richtlijn meterruimte met warmte- en/of koude levering Richtlijn meterruimte met warmte- en/of koude levering Voorschriften & afmetingen voor meterruimten Revisie J Richtlijn meterruimte met warmte- en/of koude levering Voorschriften & afmetingen voor meterruimten

Nadere informatie

Richtlijn. Klantinstallaties Voor aansluitingen op Warmte en/of Koude. 2014-01 Eerste uitgave N.V. Nuon Warmte

Richtlijn. Klantinstallaties Voor aansluitingen op Warmte en/of Koude. 2014-01 Eerste uitgave N.V. Nuon Warmte Richtlijn Klantinstallaties Voor aansluitingen op Warmte en/of Koude 2014-01 Eerste uitgave N.V. Nuon Warmte 1. Beschrijving Klantinstallaties die worden aangesloten op het distributienet van Nuon Warmte,

Nadere informatie

Richtlijn meterruimte met warmte- en/of koude levering

Richtlijn meterruimte met warmte- en/of koude levering Richtlijn meterruimte met warmte- en/of koude levering Voor gebouwen met een hoogte tot 70 meter Revisie K Richtlijn meterruimte met warmte- en/of koude levering Voor gebouwen met een hoogte tot 70 meter

Nadere informatie

AANSLUITVOORWAARDEN WONINGEN

AANSLUITVOORWAARDEN WONINGEN AANSLUITVOORWAARDEN WONINGEN Collectieve energievoorziening Veenendaal-oost Buurtstede 31 mei 2010 DEVO B.V. Van Essenlaan 2 3907 JA Veenendaal Postbus 875 3900 AW Veenendaal T: 0318-55 34 44 F: 0318-49

Nadere informatie

Richtlijn klantinstallaties

Richtlijn klantinstallaties Voor aansluitingen op Warmte en/of Koude Revisie B Voor aansluitingen op Warmte en/of Koude 1 Inleiding / voorwoord 3 2 Specifiek toepassingsgebied 3 3 Gebruikte symbolen 3 4 Leeswijzer 5 5 Eisen aan verwarmingsinstallaties

Nadere informatie

Richtlijn voor meterruimten in hoogbouwwoningen met een warmteaansluiting. maximaal 70 meter

Richtlijn voor meterruimten in hoogbouwwoningen met een warmteaansluiting. maximaal 70 meter 5. verdiepingen zonder aansluiting Op verdiepingen, waar geen aansluiting op onze leidingen nodig is, kunt u de meterruimte zelf weglaten en de stijgruimte als schacht door laten lopen. Deze schacht sluit

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden. Warmte en/of Koude. 1 januari 2014

Aansluitvoorwaarden. Warmte en/of Koude. 1 januari 2014 Aansluitvoorwaarden Warmte en/of Koude 1 januari 2014 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Inhoudsopgave De afspraken tussen u en

Nadere informatie

Richtlijn. Klantinstallaties Voor aansluitingen op Warmte en/of Koude. Warmte en Koude

Richtlijn. Klantinstallaties Voor aansluitingen op Warmte en/of Koude. Warmte en Koude Nuon Warmte Afdeling Techniek Richtlijn Klantinstallaties Voor aansluitingen op Warmte en/of Koude Warmte en Koude Datum goedkeuring TO 20-06-2013 Datum van kracht 01-01-2014 Revisie Eerste uitgave Status

Nadere informatie

Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS

Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS Voorschriften en afmetingen van ruimten voor directe afleverstations Revisie F Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS Voorschriften en afmetingen van ruimten

Nadere informatie

ALGEMENE AANSLUITVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKER

ALGEMENE AANSLUITVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKER ALGEMENE AANSLUITVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKER WARMTEBEDRIJF EDE B.V. JULI Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Algemene bepalingen Wijze van aansluiten

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Eneco collectieve Warmte, Warm tapwater en Koude voor gestapelde bouw

Aansluitvoorwaarden Eneco collectieve Warmte, Warm tapwater en Koude voor gestapelde bouw Aansluitvoorwaarden Eneco collectieve Warmte, Warm tapwater en Koude voor gestapelde bouw Inhoudsopgave Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 3 Artikel 2 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Warmtenet Hengelo. KLEINVERBRUIKERS (directe aansluiting) 1 februari 2015

Aansluitvoorwaarden Warmtenet Hengelo. KLEINVERBRUIKERS (directe aansluiting) 1 februari 2015 Aansluitvoorwaarden Warmtenet Hengelo KLEINVERBRUIKERS (directe aansluiting) 1 februari 2015 Deze aansluitvoorwaarden kunnen worden aangehaald als Aansluitvoorwaarden Warmtenet Hengelo Kleinverbruikers

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Warmtenet Hengelo KLEINVERBRUIKERS. 1 januari 2010

Aansluitvoorwaarden Warmtenet Hengelo KLEINVERBRUIKERS. 1 januari 2010 Aansluitvoorwaarden Warmtenet Hengelo KLEINVERBRUIKERS 1 januari 2010 Deze Aansluitvoorwaarden kunnen worden aangehaald als Aansluitvoorwaarden Warmtenet Hengelo Kleinverbruikers en treden in werking op

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen Herziening van okt. 2011 CONCEPT WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in

Nadere informatie

Technische Aansluitvoorwaarden Kleinverbruikers

Technische Aansluitvoorwaarden Kleinverbruikers Technische Aansluitvoorwaarden Kleinverbruikers inhoudsopgave Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Aard van de technische aansluitvoorwaarden 1.2 Begripsomschrijving 1.3 Aansluiting en levering Artikel 2

Nadere informatie

3. Afleverset, eigendom en verantwoordelijkheid van Warm Hartje Eindhoven

3. Afleverset, eigendom en verantwoordelijkheid van Warm Hartje Eindhoven 3. Afleverset, eigendom en verantwoordelijkheid van Warm Hartje Eindhoven 3.1 Afleverset in uw woning In uw woning bevindt zich de afleverset van Warm Hartje Eindhoven zoals weergegeven in 3.1.a afbeelding.

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Eneco 2012 voor Koude

Aansluitvoorwaarden Eneco 2012 voor Koude Aansluitvoorwaarden Eneco 2012 voor Koude EBE.EWK.FOR.AKO.09.12 Deze Aansluitvoorwaarden Koude zijn van toepassing in aanvulling op de Aansluitvoorwaarden 2011 voor warmte voor de regio Utrecht respectievelijk

Nadere informatie

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting voor nieuwbouw iedereen energie eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Voor uw eigen veiligheid

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen Herziening van okt. 2011 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: DEC 2015 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in gebouwen

Nadere informatie

Algemene Aansluitvoorwaarden warmte, koude en warm tapwater consument & kleinzakelijk V2. Het Groene Net B.V.

Algemene Aansluitvoorwaarden warmte, koude en warm tapwater consument & kleinzakelijk V2. Het Groene Net B.V. Algemene Aansluitvoorwaarden warmte, koude en warm tapwater consument & kleinzakelijk 2015-04-V2 Het Groene Net B.V. Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene Bepalingen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 6 Artikel

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden drinkwater

Aansluitvoorwaarden drinkwater Aansluitvoorwaarden drinkwater Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten en leveren 4 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WATERWERKBLAD WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WB 4.4 B DATUM: SEPT. 2007 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de beveiliging van warmtapwaterinstallaties is in NEN 1006 (AVWI-2002) het

Nadere informatie

Stadsverwarming Purmerend B.V. Purmerend B.V. Stadsverwarming. Technische Aansluitvoorwaarden Grootverbruikers

Stadsverwarming Purmerend B.V. Purmerend B.V. Stadsverwarming. Technische Aansluitvoorwaarden Grootverbruikers Stadsverwarming Purmerend B.V. Stadsverwarming Purmerend B.V. Technische Aansluitvoorwaarden Grootverbruikers TAVG 042006 1 januari 2006 Gemeente Purmerend Deze Technische Aansluitvoorwaarden Stadsverwarming

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden 2014

Aansluitvoorwaarden 2014 Aansluitvoorwaarden 2014 Aansluitvoorwaarden Evides 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 5 Artikel 1.1 - Aard van de aansluitvoorwaarden 5 Artikel 1.2 - Begripsomschrijvingen 5 Artikel

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden. Eneco 2012 voor de levering van Warmte aan glastuinbouwbedrijven

Aansluitvoorwaarden. Eneco 2012 voor de levering van Warmte aan glastuinbouwbedrijven Aansluitvoorwaarden Eneco 2012 voor de levering van Warmte aan glastuinbouwbedrijven INHOUDSOPGAVE 1 Algemene bepalingen 1.1 Aard van de Aansluitvoorwaarden 1.2 Begripsomschrijvingen 1.3 Aansluiting en

Nadere informatie

Hydraulische aansluiting

Hydraulische aansluiting Inleiding Bijgaand informatieblad geeft uitleg over hoe in de meest voorkomende gevallen de, samen met de, hydraulisch aangesloten dient te worden met daarbij de minste kans op storingen. In dit informatieblad

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2017

Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2017 Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2017 www.pwn.nl Inhoud Blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten en

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD TERMEN EN DEFINITIES DATUM: OKT 2014

CONCEPT WATERWERKBLAD TERMEN EN DEFINITIES DATUM: OKT 2014 CONCEPT WATERWERKBLAD WB 1.3 TERMEN EN DEFINITIES DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot termen en definities 1 is in artikel 1.3 van NEN 1006 (AVWI-2014) het volgende gesteld:

Nadere informatie

AANSLUITVOORWAARDEN DRINKWATER 2015

AANSLUITVOORWAARDEN DRINKWATER 2015 DRINKWATER 2015 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN WIJZE VAN AANSLUITEN VAN DRINKWATER-EN ANDERE WATERINSTALLATIES AANGIFTE VAN DRINKWATERINSTALLATIES Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2

Nadere informatie

Algemene Aansluitvoorwaarden. warmte, koude en warm tapwater consument & kleinzakelijk V2 pagina 1/11

Algemene Aansluitvoorwaarden. warmte, koude en warm tapwater consument & kleinzakelijk V2 pagina 1/11 Algemene Aansluitvoorwaarden warmte, koude en warm tapwater consument & kleinzakelijk 2015-04-V2 pagina 1/11 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene Bepalingen Pag. 3 Artikel 2 Toepasselijkheid Pag. 4 Artikel

Nadere informatie

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 Mijn naam is Jan Willems Ik woon in de Haagse Beemden en ben een van de verbruikers die een klacht heeft ingediend bij de Geschillencommissie Energie Ik zal mij even voorstellen

Nadere informatie

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling agina 1 van 5 TARIEVEN- EN VERGOEDINGSREGELING STADSWARMTE OF STADSWARMTE EN WARM TAWATER t.b.v. de verwarmingsinstallatie groter dan 40 kwth en een jaarverbruik onder de 4.633 Gigajoule Artikel 1. Begripsomschrijving

Nadere informatie

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Tarievenregeling NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 03 Artikel Aard van de tarieven. De volgende bepalingen vormen de tarievenregeling zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Nadere informatie

Eisen aan de meterruimte en meterruimte doorvoeren voor hoog- en laagbouw

Eisen aan de meterruimte en meterruimte doorvoeren voor hoog- en laagbouw METERRUIMTE Eisen aan de meterruimte en meterruimte doorvoeren voor hoog- en laagbouw Stedin is als netbeheerder verantwoordelijk voor het aansluiten van woningen en bedrijven op het gas- en elektriciteitsnet.

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Eneco 2011 voor warmte Regio Utrecht

Aansluitvoorwaarden Eneco 2011 voor warmte Regio Utrecht Aansluitvoorwaarden Eneco 2011 voor warmte Regio Utrecht 2 Eneco VOORWOORD De energie voor de centrale verwarmingsinstallatie en het warm tapwater wordt bij aansluiting op het warmtenet geleverd door middel

Nadere informatie

Installatievoorwaarden. aansluiten brutoproductiemeter

Installatievoorwaarden. aansluiten brutoproductiemeter Installatievoorwaarden aansluiten brutoproductiemeter Installatievoorwaarden In deze folder staat belangrijke informatie voor de installateur. Zoals de technische voorwaarden voor het aansluiten van de

Nadere informatie

Tarievenregeling 2016

Tarievenregeling 2016 Tarievenregeling 2016 Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Tarievenregeling 2016 Artikel 1 Aard van de tarieven... 3 Artikel 2 Begripsomschrijving... 3 Artikel 3 Kosten aansluiting... 4 Artikel 4 Levering

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden ENECO Energie 2007 voor warmte. - Regio Zuid-Holland en Amstelveen -

Aansluitvoorwaarden ENECO Energie 2007 voor warmte. - Regio Zuid-Holland en Amstelveen - Aansluitvoorwaarden ENECO Energie 2007 voor warmte - Regio Zuid-Holland en Amstelveen - Aansluitvoorwaarden ENECO Energie 2007 voor warmte Regio Zuid-Holland en Amstelveen 3 VOORWOORD De energie voor

Nadere informatie

AANSLUITVOORWAARDEN WONINGEN

AANSLUITVOORWAARDEN WONINGEN AANSLUITVOORWAARDEN WONINGEN Collectieve energievoorziening Veenendaal-oost Buurtstede 1 september 2013 DEVO B.V. Van Essenlaan 2 3907 JA Veenendaal Postbus 875 3900 AW Veenendaal T: 0318-55 34 44 F: 0318-49

Nadere informatie

AAnsluit- voorwaarden drinkwater 2013 Met ingang van 1 september 2013

AAnsluit- voorwaarden drinkwater 2013 Met ingang van 1 september 2013 Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2013 Met ingang van 1 september 2013 Inhoud Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten

Nadere informatie

CRITERIA METERRUIMTE A. ALGEMEEN STEDIN-TEKENINGEN WET- EN REGELGEVING. Meterruimte doorvoeren voor hoog- en laagbouw

CRITERIA METERRUIMTE A. ALGEMEEN STEDIN-TEKENINGEN WET- EN REGELGEVING. Meterruimte doorvoeren voor hoog- en laagbouw CRITERIA METERRUIMTE Meterruimte doorvoeren voor hoog- en laagbouw Stedin is als netbeheerder verantwoordelijk voor het aansluiten van woningen en bedrijven op het gas- en elektriciteitsnet. De aansluitleidingen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Richtlijn informatieverstrekking nieuwe aansluiting

Richtlijn informatieverstrekking nieuwe aansluiting Richtlijn informatieverstrekking nieuwe aansluiting Beoordeling aanvraag tot aansluiting Revisie: E Richtlijn informatieverstrekking nieuwe aansluiting Beoordeling aanvraag tot aansluiting 1 Inleiding

Nadere informatie

Vloerverwarmingsverdeler I.6.2. Vloerverwarmingsverdeler

Vloerverwarmingsverdeler I.6.2. Vloerverwarmingsverdeler I.6.2 Alle componenten van de SCHÜTZ vloerverwarmingsverdeler zijn optimaal op elkaar afgestemd, zetten de systeemgedachte in combinatie met de verdelerkasten consequent voort en zijn toepasbaar bij vloerverwarmingsen

Nadere informatie

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015 PER 1 JANUARI 2015 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Warmtelevering d.m.v. gemeenschappelijke ketelhuizen en warm tapwater (voor woningen met verdeelmeters) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN

N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN TARIEVEN- REGELING INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Aard van de tarieven 3 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 4 Artikel

Nadere informatie

Technische informatie AGH unit Type : WKW 3,5 P Artikelnummer : 01A060 (08/12)05

Technische informatie AGH unit Type : WKW 3,5 P Artikelnummer : 01A060 (08/12)05 Technische informatie AGH unit Type : WKW 3,5 P Artikelnummer : 01A060 (08/12)05 Algemene beschrijving:...3 Functies WKW unit:...3 Warmtapwater regeling:...3 Koelregeling:...3 Verwarmingsregeling:...3

Nadere informatie

Uitgangspunten duurzame energievoorziening - warmtepompsystemen 650 woningen De Blauwe Zoom te Hardinxveld-Giessendam 21 januari 2014

Uitgangspunten duurzame energievoorziening - warmtepompsystemen 650 woningen De Blauwe Zoom te Hardinxveld-Giessendam 21 januari 2014 Uitgangspunten duurzame energievoorziening - warmtepompsystemen 650 woningen De Blauwe Zoom te Hardinxveld-Giessendam Technische uitgangspunten combiwarmtepompsysteem Voorzieningen t.b.v. woningen en percelen

Nadere informatie

VERRASSEND WARM, VERFRISSEND ANDERS

VERRASSEND WARM, VERFRISSEND ANDERS warmtenet Antwerpen Zuid VERRASSEND WARM, VERFRISSEND ANDERS Infobrochure warmte@zuid 2 ZORGELOOS, DUURZAAM VERWARMEN Waarom in elke woning een verwarmingsketel plaatsen als het ook eenvoudiger en vooral

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

BR15.2. Een nieuwe drinkwateraansluiting. De spelregels

BR15.2. Een nieuwe drinkwateraansluiting. De spelregels BR15.2 Een nieuwe drinkwateraansluiting De spelregels Een nieuw te bouwen woning of bedrijf heeft een aansluiting voor drinkwater nodig. Heldere afspraken tussen u en Oasen zijn hierbij belangrijk. In

Nadere informatie

CV module Plus Installatievoorschriften

CV module Plus Installatievoorschriften CV module Plus Installatievoorschriften 2-15 1. BESCHRIJVING... 2 2. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Montage... 2 2.3 Aansluitschema's... 3 2.4 Tapwaterzijdige aansluiting... 6 2.5

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen Herziening van juni 2004 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: OKT 2011 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in gebouwen

Nadere informatie

Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare net Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting

Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare net Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting Handleiding Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare net Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting U heeft water nodig in uw huis of bedrijf. Indien u water aanvraagt voor een bestaand

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Richtlijn Ruimte voor afleverstation IWAS Voorschriften en afmetingen van ruimten voor indirecte afleverstations

Richtlijn Ruimte voor afleverstation IWAS Voorschriften en afmetingen van ruimten voor indirecte afleverstations Richtlijn Ruimte voor afleverstation IWAS Voorschriften en afmetingen van ruimten voor indirecte afleverstations 2008-02 Revisie F N.V. Nuon Warmte 1. Beschrijving Deze richtlijn beschrijft de ruimte en

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2011

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2011 Aansluitvoorwaarden drinkwater 2011 Voorwoord De vervanging van de Waterleidingwet door de Drinkwaterwet heeft gevolgen voor de terminologie van de aansluitvoorwaarden. Het verzamelbegrip leidingwater

Nadere informatie

1. Als ik kies voor casco, welke onderdelen vervallen dan?

1. Als ik kies voor casco, welke onderdelen vervallen dan? Wat is een casco oplevering van de woning? Als koper krijg je de mogelijkheid om de woning casco op te laten leveren. Dat wil zeggen dat er een aantal onderdelen van de woning komt te vervallen zodat je

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2004

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2004 Aansluitvoorwaarden drinkwater 2004 Verbouwing van uw bedrijf Een verbouwing kan een verplaatsing van de aansluiting (en mogelijk ook de meteropstelling) met zich meebrengen. Wij adviseren u graag over

Nadere informatie

Brief aan huurders van woningen die zijn voorzien van een collectieve installatie voor de levering van warmte en/of warm tapwater

Brief aan huurders van woningen die zijn voorzien van een collectieve installatie voor de levering van warmte en/of warm tapwater Brief aan huurders van woningen die zijn voorzien van een collectieve installatie voor de levering van warmte en/of warm tapwater Datum 21 mei 2015 Onze ref. MW Onderwerp Algemene voorwaarden levering

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Keuzelijst Afbouw. Keuzelijst Afbouw. 1. Bouwkundig. Project: won. Droomweide Bodegraven Datum:

Keuzelijst Afbouw. Keuzelijst Afbouw. 1. Bouwkundig. Project: won. Droomweide Bodegraven Datum: 1. Bouwkundig 1.0.03 Geen afbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de afbouw keuzelijst gaarne deze optie aankruisen. 1.3.00 Standaard binnendeuren, kozijnen en garnituur Standaard 1.3.01

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

WATERWERKBLAD TERMEN EN DEFINITIES circulatiesysteem systeem waarin warm water in een warmtapwaterinstallatie in beweging wordt gehouden

WATERWERKBLAD TERMEN EN DEFINITIES circulatiesysteem systeem waarin warm water in een warmtapwaterinstallatie in beweging wordt gehouden WATERWERKBLAD TERMEN EN DEFINITIES WB 1.2 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot termen en definities 1 is in artikel 1.2.1 van NEN 1006 (AVWI-2002) het volgende gesteld: 1.2.1.1

Nadere informatie

Showersave QB1-21 QB1-16 QB1-12. Installatiehandleiding

Showersave QB1-21 QB1-16 QB1-12. Installatiehandleiding Showersave QB1-21 Installatiehandleiding Inhoudsopgave Pagina 1.0 Algemeen 2 1.1 Beschrijving van de warmtewisselaar 2 1.2 Veiligheid en Legionella 2 1.3 Onderhoud en reiniging 3 2.0 Aandachtspunten bij

Nadere informatie

domestic renewable integrated energy solution

domestic renewable integrated energy solution handleiding domestic renewable integrated energy solution visie op duurzaam in uw woning! DRIES is ontwikkeld door Share Energy in samenwerking met meerdere bekende marktpartijen zoals WTH vloerverwarming

Nadere informatie

Showersave QB1-21C. Installatiehandleiding

Showersave QB1-21C. Installatiehandleiding Showersave QB1-21C Installatiehandleiding Inhoudsopgave Pagina 1.0 Algemeen 2 1.1 Beschrijving van de warmtewisselaar 2 1.2 Veiligheid en Legionella 2 1.3 Onderhoud en reiniging 3 2.0 Aandachtpunten bij

Nadere informatie

Warmtepomp type WPU-3 en WPU-5

Warmtepomp type WPU-3 en WPU-5 Toepassing De Itho warmtepompunit wordt toegepast in grondgebonden woningen en appartementen. De unit is een onderdeel van het Itho Energiewoning concept. Omschrijving De Itho warmtepompunits, type WPU-3

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WATERWERKBLAD WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WB 4.4 B DATUM: OKT 2011 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de beveiliging van warmtapwaterinstallaties is in NEN 1006 (AVWI-2002) het volgende

Nadere informatie

Nieuwe Bouwbesluit. Programma 12-10-2011. Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen

Nieuwe Bouwbesluit. Programma 12-10-2011. Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen Nieuwe Bouwbesluit Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen Imagine the result Programma ir. Rick Bleeker ARCADIS Achtergronden Bouwbesluit Wijzigingen: Algemeen Wijzigingen: Per vakgebied

Nadere informatie

KOMFORT 5600 SCHEIDINGSUNITS

KOMFORT 5600 SCHEIDINGSUNITS KOMFORT 5600 SCHEIDINGSUNITS vloerverwarming/vloerkoeling Deze scheidingsunits zijn geschikt voor vloerverwarmings- en vloerkoelsystemen die gebruik maken van water als warmtedragend medium. De unit wordt

Nadere informatie

Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning

Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen er gelden voor de ventilatiecapaciteit die is vereist voor een meterruimte in

Nadere informatie

Composiet verdeler met pompgroep

Composiet verdeler met pompgroep nstallatiehandleiding Composiet verdeler met pompgroep Model N Model LTV Manual_Composiet_Pomp_NL_v.indd // : ntroductie De composiet verdeler met pompgroep wordt gebruikt om het medium in installaties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

Contractuele Technische Eisen Binneninstallatie en Warmte Gemeente Eindhoven Warmtelevering

Contractuele Technische Eisen Binneninstallatie en Warmte Gemeente Eindhoven Warmtelevering Contractuele Technische Eisen Binneninstallatie en Warmte Gemeente Eindhoven Warmtelevering Postadres: Gemeente Eindhoven Warmtelevering Postbus 90150 5600 RB Eindhoven Telefoon: 14040 Internet: www.eindhoven.nl

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Handleiding. Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare drinkwaternet Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting

Handleiding. Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare drinkwaternet Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting Handleiding Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare drinkwaternet Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting U heeft water nodig in uw huis of bedrijf. Als u water aanvraagt voor

Nadere informatie

TRIPLE SOLAR ENERGIEDAK 2.0 WKO balanceren met een aluminium zonthermisch dak

TRIPLE SOLAR ENERGIEDAK 2.0 WKO balanceren met een aluminium zonthermisch dak TRIPLE SOLAR ENERGIEDAK 2.0 WKO balanceren met een aluminium zonthermisch dak Introductie: Het Triple Solar zonthermisch dak (ook wel energiedak genoemd) is speciaal ontwikkeld voor het regenereren, balanceren

Nadere informatie

Nefit Economy cv-boilers

Nefit Economy cv-boilers Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Nefit Economy cv-boilers INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1-1 2. INSTALLEREN 2-1 2.1 Voorschriften 2-1 2.1.1 Algemene voorschriften 2-1 2.1.2 Voorschriften fabrikant

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Drinkwater

Aansluitvoorwaarden Drinkwater Brabant Water N.V. Aansluitvoorwaarden Drinkwater Telefoon 073 683 88 88 Fax 073 683 89 99 Internet www.brabantwater.nl Postadres Postbus 1068 5200 BC s-hertogenbosch Algemene bepalingen Artikel 1.1 Aard

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. BRANDBLUSINSTALLATIES Automatische sprinklerinstallaties

CONCEPT WATERWERKBLAD. BRANDBLUSINSTALLATIES Automatische sprinklerinstallaties Herziening van juni 2004 CONCEPT WATERWERKBLAD BRANDBLUSINSTALLATIES Automatische sprinklerinstallaties WB 4.5 B DATUM: JULI 2017 Auteursrechten voorbehouden 1. Automatische sprinklerinstallaties 1.1 Een

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in gebouwen is in artikel 3.4 van

Nadere informatie

Elke Recoh-drain is voorzien van een sticker met eigen nummer. Deze sticker moet leesbaar blijven. Indien deze niet leesbaar is vervalt de garantie.

Elke Recoh-drain is voorzien van een sticker met eigen nummer. Deze sticker moet leesbaar blijven. Indien deze niet leesbaar is vervalt de garantie. Installatie instructie Recoh-drain RD1-835CW Wij feliciteren u met de aanschaf van de Recoh-drain (Douchegoot-wtw). De Recoh-drain is één van de economisch meest interessante vormen van energiebesparing.

Nadere informatie

Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw

Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht Maatschappelijke zetel: Doornpannestraat 1-8670 Koksijde RPR Veurne -

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 2^kap type Birch. Bouwnummer : Naam verkrijger(s)

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 2^kap type Birch. Bouwnummer : Naam verkrijger(s) Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Woningtype Bouw Naam verkrijger(s) Adres Woonplaats Telefoon privé Telefoon mobiel E-mail Handtekening verkrijger(s) N.B.

Nadere informatie

Combi Warmtepomp. type WPU-3 en WPU-5

Combi Warmtepomp. type WPU-3 en WPU-5 Combi Warmtepomp type WPU-3 en WPU-5 Introductie Bij de keus van duurzame techniek in de woningbouw staan comfort, gezondheid en energiebesparing centraal. De warmtepomp van Itho zorgt voor een optimaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier Afnemer Meetinrichting WP-Installatie Energie Toe- en afvoerleiding(en)

Nadere informatie

Informatieblad. CW klassen. Warm tapwater

Informatieblad. CW klassen. Warm tapwater BU Heat Netherlands Afdeling Techniek Informatieblad CW klassen Warm tapwater Datum goedkeuring TO 20062013 Datum van kracht 20062013 Revisie B Status Definitief Datum 20062013 Projectleider Gijs Bergsma

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag (WKO) toelichting

Warmte Koude Opslag (WKO) toelichting Warmte Koude Opslag (WKO) toelichting Inhoudsopgave Warmte Koude Opslag (WKO) toelichting...1 Inleiding...1 Principe van de WKO...1 Comfort...1 Instellen kamerthermostaat...2 Naregeling in de slaapkamers...2

Nadere informatie