BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS"

Transcriptie

1 DOC /001 DOC /001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 maart mars 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de schadelijke inmenging door bepaalde Golfstaten in de vrije uitoefening van de islamitische eredienst in België (ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, de heer Tim Vandenput, Mevrouw Carina Van Cauter en de heer Patrick Dewael) PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à l ingérence nuisible de certains États du Golfe dans le libre exercice du culte islamique en Belgique (déposée par Mme Annemie Turtelboom, M. Tim Vandenput, Mme Carina Van Cauter et M. Patrick Dewael) 5971

2 2 DOC /001 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement Réformateur CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a : socialistische partij anders Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen cdh : centre démocrate Humaniste VB : Vlaams Belang PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique Gauche d Ouverture DéFI : Démocrate Fédéraliste Indépendant PP : Parti Populaire Vuye&Wouters : Vuye&Wouters Afkortingen bij de nummering van de publicaties: DOC /000: Parlementair document van de 54 e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag CRABV: Beknopt Verslag CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) PLEN: COM: MOT: Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Abréviations dans la numérotation des publications: DOC /000: Document parlementaire de la 54 e législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA: Questions et Réponses écrites CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral CRABV: Compte Rendu Analytique CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analy tique traduit des interventions (avec les annexes) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertifi ceerd papier Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes: Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/ courriel : Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

3 DOC /001 3 TOELICHTING DÉVELOPPEMENTS DAMES EN HEREN, De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan en de vrijheid van meningsuiting zijn fundamentele grondbeginselen die al sinds het ontstaan van België zijn gegarandeerd (artikel 19 van de Grondwet). Ook internationale en Europese verdragen hebben die principes bevestigd. Tegelijkertijd garandeert ons constitutioneel systeem een gebalanceerde vorm van scheiding tussen kerk en staat. De staat handelt neutraal zonder een voorkeur uit te spreken voor een bepaald geloof of een bepaalde levensbeschouwing en mengt zich evenmin in de uitoefening ervan. Voor de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen bestaat een mogelijkheid tot erkenning en bijbehorende subsidiëring. Voor de indieners zijn de individuele vrijheid om te geloven en niet te geloven essentiële grondrechten. De vrijheid van godsdienst in combinatie met het systeem van erkenningen en subsidiëring, en het regelgevende kader omtrent de uitoefening van de erediensten, garanderen samen de vrije ontwikkeling van een diversiteit aan meningen in onze democratische samenleving en dragen bij tot pluralisme. Daarbij is het ook evident dat de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen onze grondwettelijke traditie en de mensenrechtenverdragen naleven. Ook tolerantie is een daarbij een essentieel kenmerk: De enige juiste interpretatie en de essentie van elke religie of overtuiging is liefde. Liefde, respect en medeleven voor alle medemensen ongeacht afkomst, kleur of overtuiging. 1 De erkenning en situatie van de islam De islam is sinds 1974 in ons land erkend. Na een lange voorgeschiedenis gaat het Executief voor de Moslims in België pas in 1999 volwaardig van start. Het Executief wordt gesubsidieerd en benoemt de door de federale Staat bezoldigde imams. De gewesten hebben dan weer de opdracht inzake de voogdij op de lokale besturen (inclusief kerkbesturen, islamitische gemeenschappen,...) en de erkenning (of intrekking van die erkenning) van de lokale geloofsgemeenschappen. Ook op andere manieren handelen de overheden en het Executief samen, bijvoorbeeld om in samenwerking met de instellingen voor hoger onderwijs een aanbod rond de imamopleiding uit te bouwen. MESDAMES, MESSIEURS, La liberté des cultes, celle de leur exercice public, et la liberté d expression sont des principes fondamentaux qui sont garantis depuis la création de la Belgique (article 19 de la Constitution). Des traités européens et internationaux ont, eux aussi, confirmé ces principes. Notre système constitutionnel assure simultanément une séparation équilibrée entre l Église et l État. L État est neutre, n exprime aucune préférence pour une croyance ou une conception philosophique déterminée et ne s immisce pas non plus dans son exercice. Les cultes et les philosophies non confessionnelles peuvent être reconnus et subventionnés en conséquence. Pour nous, la liberté individuelle de croire et de ne pas croire constitue un droit fondamental essentiel. La liberté de religion, combinée au système de reconnaissance et de subventionnement, ainsi que le cadre réglementaire relatif à l exercice des cultes, contribuent au libre développement d une diversité d opinions au sein de notre société démocratique et au pluralisme. Il va en outre de soi que les cultes et philosophies non confessionnelles respectent nos traditions constitutionnelles et les conventions relatives aux droits de l homme. La tolérance est également essentielle à cet égard. L unique juste interprétation et l essence de toute religion ou conviction est l amour. Amour, respect et compassion pour notre prochain, indépendamment de son origine, de sa couleur ou de ses convictions. 1 Reconnaissance et situation de l Islam L Islam est reconnu dans notre pays depuis Après un long parcours préparatif, l Exécutif des Musulmans de Belgique n est véritablement mis sur pied qu en L Exécutif est subventionné et nomme les imams rémunérés par l État fédéral. Les Régions exercent, pour leur part, la tutelle sur les pouvoirs locaux (y compris sur les fabriques d église, les communautés islamiques, ) et reconnaissent (ou retirent la reconnaissance des) les communautés religieuses locales. Les autorités et l Exécutif collaborent également d autres manières, par exemple pour développer une offre de formation des imams, et ce, en concertation avec les établissements d enseignement supérieur. 1 Gezamenlijk perscommuniqué van 24 maart 2016 van de erkende erediensten, de vrijzinnigen en de minister van Justitie. 1 Communiqué de presse commun du 24 mars 2016 des responsables des cultes reconnus, de la laïcité et du ministre de la Justice.

4 4 DOC /001 De oprichting en ontwikkeling van de officiële instellingen die de islam vertegenwoordigen was een proces met vallen en opstaan waarbij we dienen te erkennen dat niet altijd de gewenste resultaten werden behaald. Een bijkomend probleem is dat er vragen kunnen worden gesteld bij de representativiteit van het Executief. Afspraken met het bestuur ervan worden namelijk niet automatisch aanvaard of toegepast door de hele moslimgemeenschap in België. Toch impliceert de erkenning van de islam dat zij op gelijke voet staat met de andere erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen. Derhalve heeft de islam onmiskenbaar een waardevolle plaats in onze Belgische maatschappij. Deze godsdienstige stroming vormt een onderdeel van onze geschiedenis, van onze samenleving en is ook onderdeel van onze gedeelde toekomst. Volledig in lijn met het beginsel van de gelijkheid en de non-discriminatie hebben moslims in ons land dezelfde rechten en vrijheden als de aanhangers van andere godsdiensten en levensbeschouwingen om actief hun geloof te belijden in individueel en georganiseerd verband. Ons grondwettelijk systeem garandeert de vrije uitoefening van de islamitische eredienst. Die vrijheid willen de indieners uitdrukkelijk koesteren. Buitenlandse inmenging in de ontwikkeling van de Belgische islam De afgelopen decennia heeft zich in ons land evenwel een fenomeen voorgedaan waarbij bepaalde Golfstaten, Saoedi-Arabië in het bijzonder, op actieve wijze een politiek van islamisering in ons land hebben ondersteund volgens de eigen interpretatie van de islam. Dit beleid om het zogenaamd salafisme of wahabisme in andere landen te ondersteunen is één van de pijlers van het buitenlandbeleid van het erg kapitaalkrachtige land. Dit wahabisme is een fundamentalistische, conservatieve vertakking van het soennisme en staat in haar toepassing haaks op de bestaande tradities van de Belgische islam en een aantal grondwaarden van de Europese samenleving. Via een breed netwerk aan overheidsinstellingen en organisaties wordt dit wahabisme in het buitenland verspreid. In België kreeg Saoedi-Arabië onder meer voet aan de grond dankzij het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC), dat sinds 1969 de Grote Moskee in Brussel als zetel heeft en ook als draaischijf opereert van andere salafistische organisaties en instellingen. Lange tijd had het ICC ook een bepalende rol in het benoemen van imams. Ook in het islamitisch onderwijs was en is de invloed merkbaar. Dat deze initiatieven vanuit Saoedi- Arabië sinds lang konden worden gesteund, zonder dat dit op negatieve wijze de aandacht trok van de Belgische La création et le développement des institutions officielles qui représentent l Islam ont connu un processus chaotique qui n a pas toujours, il faut le reconnaître, généré les résultats espérés. Le fait que l on peut s interroger sur la représentativité de l Exécutif constitue un problème supplémentaire. Les accords conclus avec la direction de l Exécutif ne sont en effet pas automatiquement acceptés et appliqués par l ensemble de la communauté musulmane en Belgique. Pourtant, la reconnaissance de l Islam signifie que ce courant religieux se trouve sur un pied d égalité avec les autres cultes et philosophies non confessionnelles. L Islam a par conséquent indéniablement une place à part entière dans la société belge. Ce courant religieux fait partie de notre histoire, de notre société, mais également de notre avenir commun. Conformément aux principes d égalité et de non-discrimination, les musulmans ont les mêmes droits et libertés dans notre pays que les adeptes d autres religions et philosophies, pour pratiquer activement leur croyance individuellement et en groupe. Notre système constitutionnel garantit le libre exercice du culte islamique. Nous chérissons explicitement cette liberté. Ingérence étrangère dans le développement de l Islam belge Ces dernières décennies, force a toutefois été de constater que certains États du Golfe, en particulier l Arabie Saoudite, ont soutenu activement une politique d islamisation dans notre pays selon leur propre interprétation de l Islam. Cette politique visant à soutenir le salafisme ou le wahhabisme dans d autres pays, est un des piliers de la politique étrangère de ce pays aux moyens financiers colossaux. Le wahhabisme est une ramification conservatrice fondamentaliste du sunnisme et sa pratique est contraire aux traditions existantes de l Islam belge en Belgique et à un certain nombre de valeurs fondamentales de la société européenne. Le wahhabisme est propagé à l étranger par le biais d un large réseau d institutions publiques et d organisations. L Arabie saoudite a notamment pris pied en Belgique grâce au Centre islamique et culturel de Belgique (CICB), qui a son siège à la Grande Mosquée de Bruxelles depuis 1969, et qui fait office de plaque tournante pour d autres organisations et institutions salafistes. Pendant longtemps, le CICB a également joué un rôle prépondérant dans la nomination des imams. Son influence était et est aussi perceptible dans l enseignement islamique. Le fait que ces initiatives venant d Arabie saoudite ont pu être soutenues depuis longtemps sans éveiller la

5 DOC /001 5 beleidsmakers, moet uiteraard ook worden bekeken in het licht van de vriendschappelijke politieke en economische relaties met de Golfstaten, onder meer tijdens de periode van de Koude Oorlog. De indieners van deze resolutie menen evenwel dat de passieve houding tegen dit fenomeen van buitenlandse inmenging niet langer verantwoord is. Getuigenissen in de onderzoekscommissie 22 maart 2016 Steeds meer zijn er signalen van de nefaste impact van buitenlandse beïnvloeding. Als voorbeeld kan worden verwezen naar een getuigenis in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart Khalid Benhaddou, de voorzitter van het platform van Vlaamse imams en tevens imam in de grootste moskee van Gent, kaartte aan dat er vanuit het buitenland forse druk wordt uitgeoefend op de moslimgemeenschap in ons land. Dit blijkt onder meer uit het aanbod in bibliotheken en de inhoud van websites over de islam. De heer Benhaddou was van mening dat er op politiek niveau moest worden nagedacht over hoe de buitenlandse geldstromen naar moskeeën in België kunnen worden drooggelegd. Ook de voorzitter van het Executief voor de Moslims, Salah Echallaoui, gaf op zijn beurt aan dat zijn organisatie elke dag het hoofd moet bieden aan druk vanuit bepaalde bewegingen of groupuscules met een eigen agenda. Nog in de onderzoekscommissie getuigde Jaak Raes, administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat, dat er ongeveer 350 moskeeën zijn in België, waarvan er maar 81 officieel zijn erkend. Hij verklaarde dat de Staatsveiligheid het aspect inmengingactiviteiten van buitenlandse mogendheden in aanmerking neemt bij de screening van een moskee in het kader van een erkenningsprocedure, maar dat dit niet automatisch gebeurt. Wanneer de geldstromen en financiering onderzocht worden, werkt de Staatsveiligheid samen met de CFI. In dezelfde getuigenis vermeldde de administrateurgeneraal dat het ICC tussen 2012 en ,2 miljoen euro heeft uitgegeven aan personeel voor het uitdragen van zijn ideologie en daarnaast ook euro verdeelde onder de vorm van schenkingen aan personen en associaties die een islamitische visie propageren. Integrale aanpak van buitenlandse financiering De indieners stellen vast dat buitenlandse beïnvloeding vanuit de Golfstaten de vrije ontwikkeling en uitoefening van de islamitische eredienst belemmert. Het verhindert dat onze burgers op kritische wijze het islamitisch geloof in ons land belijden zonder dat een buitenlandse actor op actieve wijze bepaalde theologische en politieke interpretaties van een geloof opdringt suspicion des responsables politiques belges, doit évidemment aussi être examiné à la lumière de l entretien de relations politiques et économiques amicales avec les États du Golfe, entre autres durant la période de la Guerre froide. Nous estimons cependant que cette attitude passive à l égard de ce phénomène d ingérence étrangère ne se justifie plus. Témoignages lors de la commission d enquête sur les attentats du 22 mars 2016 Il y a de plus en plus de signaux qui démontrent l incidence néfaste de ces influences étrangères. On se rappellera par exemple un témoignage recueilli par la commission d enquête sur les attentats du 22 mars Khalid Benhaddou, président de la plateforme des imams flamands et par ailleurs imam de la plus grande mosquée de Gand, avait déclaré que d importantes pressions étaient exercées depuis l étranger sur la communauté musulmane de notre pays, ainsi qu il ressort entre autres de l offre des bibliothèques et du contenu des sites internet consacré à l islam. M. Benhaddou estimait que le politique devait réfléchir à la façon dont on pourrait assécher les flux financiers entre l étranger et les mosquées en Belgique. Le président de l Exécutif des Musulmans, Salah Echallaoui, a lui aussi souligné que son organisation devait tous les jours faire face aux pressions exercées par certains mouvements ou groupuscules qui ont leur propre agenda. Toujours durant la commission d enquête, Jaak Raes, administrateur général de la Sûreté de l État, a indiqué qu il existait environ 350 mosquées en Belgique, dont seulement 81 reconnues officiellement. Il a expliqué que la Sûreté de l État prenait en considération les activités d ingérence de puissances étrangères, lorsqu elle passait au crible une mosquée, dans le cadre d une procédure de reconnaissance, mais que ce n était pas systématique. Lorsqu elle enquête sur les flux d argent et le financement, la Sûreté de l État collabore avec la CTIF. Dans ce même témoignage, l administrateur général a mentionné qu entre 2012 et 2014, le CICB avait dépensé 1,2 million d euros en personnel pour la diffusion de son idéologie et distribué euros sous la forme de cadeaux à des personnes et associations qui propageaient la vision islamiste. Approche intégrale du financement étranger Nous constatons que les influences étrangères exercées par les États du Golfe entravent le libre développement et l exercice du culte islamique. Ces influences empêchent nos citoyens de pratiquer leur foi islamique de façon critique en Belgique, sans qu un acteur étranger impose activement une certaine interprétation théologique et politique d une croyance et

6 6 DOC /001 en zo een storende rol heeft in de verdere ontwikkeling van deze religieuze strekking volgens de principes van de moderniteit en de Europese waarden. Een vrijheid van geloof die wordt beperkt door de dominante invloed van een externe actor, is geen vrijheid maar een inbreuk op het tolerante en pluriforme karakter van onze samenleving. Middels deze resolutie willen wij de voorvechters van een islam die geënt is op de Belgische samenleving de hand reiken en hen volop steunen in hun betrachting. Onze traditie is gebouwd op die van een scheiding tussen kerk en staat. Deze grondbeginselen komen op de helling te staan wanneer buitenlandse actoren, en zeker wanneer het statelijke actoren zou betreffen, trachten de vrije uitoefening van de erediensten in ons land te belemmeren door via eigen financieringskanalen de vrije uitoefening van de eredienst op dusdanige wijze in een radicale richting te sturen. Een scheiding tussen kerk en staat betekent ook de scheiding tussen kerk en een buitenlandse staat. Deze resolutie wenst daarom een duidelijk antwoord te bieden op de politiek die de federale regering dient te volgen in antwoord op dit fenomeen. Dit betekent enerzijds dat zij specifiek het probleem van de buitenlandse beïnvloeding in kaart brengt en vervolgens wettelijke initiatieven overweegt waarbij de negatieve invloed van deze financiering kan worden ingedijkt, wat ook het verbod op dergelijke vormen van financiering impliceert. Anderzijds dient het beleid ook verder initiatieven te ontwikkelen om de islam als eredienst in onze samenleving in te bedden, onder meer via een correcte financiering en erkenning van geloofsgemeenschappen. vienne ainsi perturber le développement futur de ce courant religieux, selon les principes de modernité et les valeurs européennes. Une liberté de croyance qui est limitée par l influence dominante d un acteur extérieur n est pas une liberté mais une atteinte au caractère tolérant et multiforme de notre société. Par cette résolution, nous entendons tendre la main aux défenseurs d un islam adapté à la société belge et les soutenir pleinement dans leur démarche. Notre tradition est fondée sur la séparation entre l Église et l État. Ces principes fondamentaux sont en péril lorsque des acteurs étrangers, et certainement quand il s agit d acteurs étatiques, essaient d entraver le libre exercice des cultes dans notre pays et de le radicaliser en recourant à leurs propres canaux de financement. La séparation entre l Église et l État signifie également la séparation entre l Église et un État étranger. La présente résolution vise dès lors à offrir une réponse claire à la politique que le gouvernement fédéral se doit de suivre en réponse à ce phénomène. D une part, cela signifie qu il doit identifier spécifiquement le problème de l influence étrangère et ensuite envisager des initiatives législatives qui permettraient de lutter contre l influence négative de ce financement, ce qui implique également l interdiction de tels financements. D autre part, le monde politique doit continuer à prendre des initiatives afin d intégrer l Islam en tant que culte dans notre société, notamment en veillant à un financement correct et à la reconnaissance des communautés religieuses. Annemie TURTELBOOM (Open Vld) Tim VANDENPUT (Open Vld) Carina VAN CAUTER (Open Vld) Patrick DEWAEL (Open Vld)

7 DOC /001 7 VOORSTEL VAN RESOLUTIE PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, A. gelet op de actieve en passieve rol die de overheden van Saoedi-Arabië en de andere Golfstaten spelen in de verspreiding van extremistische interpretaties van de islam, zoals het wahabisme, over heel de wereld; B. vaststellend dat de waarden die door het wahabisme en andere extremistische interpretaties van de islam worden verspreid en gepromoot, haaks staan op de idealen van de Verlichting waarop de Europese waarden zijn gestoeld, zoals de gelijkheid van man en vrouw en de vrijheid van meningsuiting en geloof; C. gelet op het feit dat vele gebedshuizen in België niet officieel zijn erkend door de federale of deelstatelijke overheid en wijzend op het gevaar dat niet-erkende moskeeën in ons land vatbaar zijn voor niet-transparante financiële ondersteuning vanuit het buitenland; D. gelet op de vermoedelijke financiering van niet-erkende moskeeën in België door de Saoedische regering en Saoedische organisaties, of uit andere Golfstaten; E. overwegend dat de verspreiding van extremistische interpretaties van de islam in ons land onmiskenbaar heeft geleid tot radicalisering in bepaalde kringen, en uiteindelijk ook tot het vertrek van zogenaamde Syriëstrijders vanuit Europa naar Syrië en Irak en dat de terugkeer van deze Syriëstrijders een duidelijk risico vormt voor onze veiligheid; F. er op wijzend dat de instroom van grote sommen geld vanuit het buitenland ter bevordering van bepaalde religieuze stromingen een sterk verstorend effect heeft op hoe de vrije beoefening van eredienst wordt geregeld in ons land en dat het dus noodzakelijk is om dit fenomeen duidelijk in kaart te brengen; G. verwijzend naar het rapport Verfassungsschutzbericht 2015 van juni 2016 van het Duitse federaal ministerie van Binnenlandse Zaken, dat het wahabisme de staatsdoctrine van Saoedi-Arabië beschouwt, dat stelt dat [d]e grenzen tussen politiek en tot geweld bereid/jihadistisch salafisme toenemend vervagen, dat de propaganda-activiteiten van salafisten bestempelt als een systematische indoctrinering en vaak het begin van een nog meer verregaande radicalisering, en dat stelt dat islamitische organisaties onder de dekmantel van humanitaire hulp aanhangers rekruteren onder aangekomen vluchtelingen; LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS, A. vu le rôle actif et passif joué par les autorités de l Arabie saoudite et les autres États du Golfe dans la diffusion d interprétations extrémistes de l Islam, comme le wahhabisme, dans le monde entier; B. constatant que les valeurs diffusées et promues par le wahhabisme et d autres interprétations extrémistes de l Islam sont diamétralement opposées aux idéaux des Lumières, sur lesquels sont fondées les valeurs européennes, comme l égalité entre l homme et la femme, et la liberté d expression et de croyance; C. considérant que de nombreux lieux de culte en Belgique n ont pas été reconnus officiellement par les autorités fédérales ou fédérées et soulignant le danger que les mosquées non reconnues dans notre pays soient susceptibles de recevoir un soutien financier opaque de l étranger; D. vu le financement présumé des mosquées non reconnues en Belgique par le gouvernement saoudien et des organisations saoudiennes ou d autres États du Golfe; E. considérant que la diffusion d interprétations extrémistes de l Islam dans notre pays a indéniablement engendré la radicalisation dans certains milieux et a finalement mené au départ de combattants d Europe vers la Syrie et l Iraq, et que le retour de ces combattants constitue un risque évident; F. soulignant que les transferts d importantes sommes d argent depuis l étranger visant à promouvoir certains courants religieux ont hautement perturbé la manière dont le libre exercice du culte est réglé dans notre pays et qu il est donc nécessaire d identifier clairement ce phénomène; G. renvoyant au rapport Verfassungsschutzbericht 2015 publié en juin 2016 par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, qui considère le wahhabisme comme la doctrine d État et de l Arabie saoudite, qui indique que la frontière entre la politique et la propension à la violence/ le salafisme djihadiste s estompe de plus en plus, qui qualifie les activités de propagande des salafistes d endoctrinement systématique et souvent de début d une radicalisation encore plus extrême, et qui considère que, sous couvert de l aide humanitaire, les organisations islamiques recrutent des adeptes parmi les réfugiés;

8 8 DOC /001 H. gelet op het onderzoek naar de activiteiten van de Grote Moskee in Brussel dat onze inlichtingendiensten hebben uitgevoerd op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken na de aanslagen in Parijs van 13 november 2015, waaruit bleek dat er zich geen groot probleem van radicalisering stelde in deze moskee maar dat geradicaliseerde jongeren vooral onderhevig waren aan de invloed van niet-erkende gebedshuizen; I. gelet op de studie van het beleidsdepartement van het Europees Parlement van juni 2013 over the involvement of salafism/wahhabism in the support and supply of arms to rebel groups around the world (EXPO/B/ AFET /FWC/ /Lot4/23) waarin wordt geschat dat Saoedi-Arabië reeds meer dan 10 miljard dollar heeft geïnvesteerd in het promoten van het wahabisme over heel de wereld; J. verwijzend naar het recent openbaar gemaakt rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten CIA en FBI uit 2005 waarin wordt gesteld dat The Saudi government and private Saudi individuals support the propagation of the conservative Wahhabi-Salafi sect of Sunni Islam in the United States. Jihadists adhere to and interpret this sect s beliefs to justify their actions. ; H. vu l enquête sur les activités de la Grande Mosquée à Bruxelles que nos services de renseignement ont effectuée à la demande du ministère de l Intérieur à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, dont il est ressorti qu il n y avait pas de gros problèmes de radicalisation dans cette mosquée mais que les jeunes radicalisés étaient surtout sous l influence de lieux de culte non reconnus; I. vu l étude The involvement of Salafism/Wahhabism in the support and supply of arms to rebel groups around the world (EXPO/B/AFET/FWC/ /Lot4/23) réalisée en juin 2013 par le département thématique du Parlement européen, qui estime les investissements de l Arabie saoudite dans la propagation du wahhabisme dans le monde entier à plus de 10 milliards de dollars. J. renvoyant au rapport des services de renseignement américains CIA et FBI de 2005, rendu public récemment, qui indique que The Saudi government and private Saudi individuals support the propagation of the conservative Wahhabi-Salafi sect of Sunni Islam in the United States. Jihadists adhere to and interpret this sect s beliefs to justify their actions. ; VRAAGT AAN DE FEDERALE REGERING: 1. een onderzoek uit te voeren naar de buitenlandse financiering van de islamitische eredienst en formele en informele organisaties die in ons land actief zijn en deze geldstromen op een transparante manier in kaart te brengen; 2. de wettelijke mogelijkheden te onderzoeken om na te gaan hoe buitenlandse beïnvloeding van onze erkende erediensten door vormen van financiering en ondersteuning kan worden vermeden; 3. in overleg te treden met de gewesten en het belang te onderschrijven van de erkenning van moskeeën waardoor wordt vermeden dat deze op niet-transparante wijze worden ondersteund; 4. bij contacten met de regeringen van Saoedi-Arabië en de andere Golfstaten te benadrukken dat ondersteuning van extremistische interpretaties van de islam in ons land niet aanvaardbaar is en te eisen om deze onmiddellijk stop te zetten; DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL: 1. de mener une enquête sur le financement étranger du culte islamique et des organisations officielles et non officielles qui sont actives dans notre pays, et d identifier ces transferts d argent de manière transparente; 2. de se pencher sur les possibilités légales d examiner comment éviter que nos cultes reconnus soient influencées par certaines formes de financement et de soutien, venant de l étranger; 3. de se concerter avec les Régions et de souligner l importance de la reconnaissance des mosquées, laquelle permet d éviter que celles-ci ne soient soutenues de manière non transparente; 4. de souligner, lors de contacts avec les gouvernements de l Arabie saoudite et d autres États du Golfe, que le soutien apporté aux interprétations extrémistes de l islam est inacceptable dans notre pays et d exiger d y mettre un terme immédiatement;

9 DOC / op internationaal en Europees niveau te pleiten voor een gezamenlijke aanpak van dit globaal fenomeen. 5. de plaider au niveau européen et international pour une approche commune de ce phénomène global. 30 januari janvier 2017 Annemie TURTELBOOM (Open Vld) Tim VANDENPUT (Open Vld) Carina VAN CAUTER (Open Vld) Patrick DEWAEL (Open Vld) Centrale drukkerij Imprimerie centrale

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet DOC 51 1326/001 DOC 51 1326/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 septembre 2004 2 september 2004 RÉVISION DE LA CONSTITUTION Proposition de modification

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft DOC 54 0477/001 DOC 54 0477/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 248/001 DOC 54 248/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 27 april 2017 27 avril 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 2 maart 1989 betreffende

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0955/001 DOC 54 0955/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 maart 2015 12 mars 2015 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van 23

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 1676/001 DOC 54 1676/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 23 februari 2016 23 février 2016 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 28 mei 2002

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft DOC 54 0098/001 DOC 54 0098/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 23 juli 2014 23 juillet 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 2286/001 DOC 54 2286/001 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 1 februari 2017 1 er février 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van economisch

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3381/003 DOC 53 3381/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 mars 2014 PROJET DE LOI relatif à la publication de divers actes internationaux portant

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1520/001 DOC 50 1520/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 23 november 2001 23 novembre 2001 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code des droits et taxes divers en ce qui concerne les procurations notariées

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code des droits et taxes divers en ce qui concerne les procurations notariées DOC 53 3329/001 DOC 53 3329/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 30 janvier 2014 30 januari 2014 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des droits et taxes

Nadere informatie

19 oktober octobre Voir:

19 oktober octobre Voir: DOC 54 1310/005 DOC 54 1310/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 oktober 2015 19 octobre 2015 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 1/001 DOC 1/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 0 janvier 2014 0 januari 2014 PROPOSITION DE REQUÊTE au Collège des médiateurs fédéraux de mener un

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0205/001 DOC 54 0205/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 1 september 2014 1 er septembre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 1152/007 DOC 54 1152/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 3 februari 2017 3 février 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 348-11 van het Burgerlijk

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0363/001 DOC 54 0363/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 2 oktober 2014 2 octobre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen DOC 51 0859/003 DOC 51 0859/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROJET DE LOI adaptant en matière d épargne-pension, le Code

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het verstek

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het verstek DOC 54 0458/001 DOC 54 0458/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0989/001 DOC 54 0989/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 25 maart 2015 25 mars 2015 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de Belgische

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen DOC 54 1584/008 DOC 54 1584/008 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 15 februari 2016 WETSONTWERP op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek. modifiant l article 2277bis du Code civil

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek. modifiant l article 2277bis du Code civil DOC 54 0599/001 DOC 54 0599/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 november 2014 12 novembre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 2277bis van het

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant à légaliser la recherche proactive de plantations de cannabis à l aide de caméras thermiques

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant à légaliser la recherche proactive de plantations de cannabis à l aide de caméras thermiques DOC 54 1411/001 DOC 54 1411/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2015 21 octobre 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE om het proactief opsporen van cannabisplantages

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant le Code des droits de succession en ce qui concerne les biens affectés à l enseignement

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant le Code des droits de succession en ce qui concerne les biens affectés à l enseignement DOC 54 1256/001 DOC 54 1256/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 juli 2015 13 juillet 2015 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek der successierechten

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 1393/001 DOC 51 1393/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 19 octobre 2004 19 oktober 2004 PROPOSITION DE LOI modifiant l article 2 de la loi du 6

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 51 1791/002 DOC 51 1791/002 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 mai 2005 26 mei 2005 PROJET DE LOI portant des dispositions équivalentes aux dispositions

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 1735/001 DOC 53 1735/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 14 septembre 2011 14 september 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des impôts sur

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 28 octobre 2010 28 oktober 2010 Institution d une commission spéciale relative au traitement d abus sexuels et de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0101/001 DOC 54 0101/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 24 juli 2014 24 juillet 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 décembre 2010 6 december 2010 PROPOSITION DE LOI modifiant l article 2 de la loi du 6 août 1931 établissant les

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2253/001 DOC 54 2253/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 januari 2017 12 janvier 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 24 juni 2013

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 3568/001 DOC 53 3568/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 22 avril 2014 22 april 2014 PROPOSITION DE LOI modifiant l arrêté royal du 23 mars 1998

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DOC 54 2384/001 DOC 54 2384/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 23 maart 2017 23 mars 2017 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 2543/001 DOC 51 2543/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 9 juin 2006 9 juni 2006 PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE modifiant l article 64 de la loi spéciale

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0166/001 DOC 54 0166/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 26 augustus 2014 26 août 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie DOC 54 0413/001 DOC 54 0413/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1801/001 DOC 54 1801/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 28 april 2016 28 avril 2016 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van tot wijziging van

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE DOC 54 0530/001 DOC 54 0530/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 27 oktober 2014 27 octobre 2014 VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET tot wijziging van de bijzondere

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2360/001 DOC 54 2360/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 maart 2017 9 mars 2017 VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET tot wijziging van de bijzondere wet

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2278/001 DOC 54 2278/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 1149/001 DOC 53 1149/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er février 2011 1 februari 2011 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à l accessibilité

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van artikel 12, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van artikel 12, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 DOC 54 0208/001 DOC 54 0208/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 1 september 2014 1 er septembre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 0576/009 DOC 53 0576/009 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 22 avril 2014 PROJET DE LOI relatif au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des programmes

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Strafwetboek wat de opzettelijke slagen en verwondingen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Strafwetboek wat de opzettelijke slagen en verwondingen betreft DOC 54 1786/001 DOC 54 1786/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 april 2016 21 avril 2016 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Strafwetboek wat de opzettelijke

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 1566/001 DOC 54 1566/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2016 11 janvier 2016 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1663/001 DOC 54 1663/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2016 18 février 2016 WETSVOORSTEL tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 2 april 2010 2 avril 2010 WETSVOORSTEL tot uitbreiding, wat betreft de bescherming van de hoofdverblijfplaats van zelfstandigen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 2936/001 DOC 53 2936/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 9 juillet 2013 9 juli 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant l article 3, 2, de l arrêté royal

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0616/001 DOC 54 0616/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 november 2014 13 novembre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet betreffende de

Nadere informatie

(ingediend door de heer Guido De Padt en de dames Hilde Vautmans en Yolande Avontroodt)

(ingediend door de heer Guido De Padt en de dames Hilde Vautmans en Yolande Avontroodt) DOC 51 1540/001 DOC 51 1540/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 janvier 2005 6 januari 2005 PROPOSITION DE LOI adaptant le règlement général sur la police

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen. portant des dispositions diverses

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen. portant des dispositions diverses DOC 51 3074/001 DOC 51 3074/001 DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 avril 2007 12 april 2007 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses Dispositions disjointes

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 1014/001 DOC 54 1014/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 10 april 2015 10 avril 2015 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG CRABV 51 COM 226 CRABV 51 COM 226 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. visant à priver les djihadistes de la nationalité belge ainsi que de tout avantage social

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. visant à priver les djihadistes de la nationalité belge ainsi que de tout avantage social DOC 54 0658/001 DOC 54 0658/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 november 2014 24 novembre 2014 WETSVOORSTEL ertoe strekkende jihadisten de Belgische

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 29 november 2007 29 novembre 2007 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding voor begrafeniskosten

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding voor begrafeniskosten DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juni 2008 20 juin 2008 WETSVOORSTEL houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0852/001 DOC 54 0852/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 28 januari 2015 28 janvier 2015 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0967/001 DOC 51 0967/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 29 mars 2004 29 maart 2004 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à l instauration d une déductibilité

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot preventieve bestrijding van kanker. relative à la prévention du cancer VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot preventieve bestrijding van kanker. relative à la prévention du cancer VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 51 0188/003 DOC 51 0188/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 16 juin 2005 16 juni 2005 RÉSOLUTION relative à la prévention du cancer RESOLUTIE tot preventieve

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 2265/001 DOC 51 2265/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 8 février 2006 8 februari 2006 PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE attribuant une allocation spéciale

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. sur la discrimination en matière de chômage selon que le cohabitant soit salarié ou indépendant

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. sur la discrimination en matière de chômage selon que le cohabitant soit salarié ou indépendant DOC 53 0753/001 DOC 53 0753/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er décembre 2010 1 december 2010 PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la discrimination en matière

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek. modifiant l article 374 du Code civil

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek. modifiant l article 374 du Code civil DOC 54 0107/001 DOC 54 0107/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 24 juli 2014 24 juillet 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 1950/001 DOC 51 1950/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 14 juillet 2005 14 juli 2005 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à la modification de l arrêté

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 2916/001 DOC 53 2916/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 juin 2013 27 juni 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 16 mars 1968 relative

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 26 februari 2010 26 février 2010 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0937/001 DOC 54 0937/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 4 maart 2015 4 mars 2015 VOORSTEL tot herziening van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers,

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0359/001 DOC 54 0359/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 2 oktober 2014 2 octobre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 2175/001 DOC 50 2175/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 5 december 2002 5 décembre 2002 WETSVOORSTEL houdende wijziging van de wet van 8 augustus 1981

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3489/001 DOC 53 3489/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 mars 2014 26 maart 2014 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde DOC 51 1257/003 DOC 51 1257/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 21 octobre 2004 21 oktober 2004 PROJET DE LOI visant à modifier le Code de la taxe sur

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 octobre 2010 12 oktober 2010 PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant une meilleure prise en charge de l orthodontie

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0153/001 DOC 54 0153/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 26 augustus 2014 26 août 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0481/001 DOC 54 0481/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0473/001 DOC 54 0473/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 10 november 2006

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 1013/001 DOC 53 1013/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 janvier 2011 12 januari 2011 PROPOSITION DE LOI portant modification de l article 53

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 april 2009 7 avril 2009 WETSVOORSTEL tot wijziging van de Arbeidswet wat de tewerkstelling op zondag in badplaatsen, luchtkuuroorden

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 november 2007 13 novembre 2007 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het verlenen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 3106/004 DOC 53 3106/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 5 décembre 2013 PROJET DE LOI modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 juli 2008 9 juillet 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de anti-misbruikbepaling

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0478/001 DOC 54 0478/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 15 juni 1935

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN BV 50 COM 086 BV 50 COM 086 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN 18-01 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM 086 18.01.2000

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 2679/001 DOC 53 2679/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er mars 2013 1 maart 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant l arrêté royal du 27 avril 2007

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2675/001 DOC 54 2675/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 september 2017 20 septembre 2017 WETSVOORSTEL betreffende het verbod op buitenlandse

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0047/001 DOC 54 0047/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 9 juli 2014 9 juillet 2014 WETSVOORSTEL tot

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 199 BV 50 COM 199 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN 16-05 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2252/001 DOC 54 2252/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 januari 2017 12 janvier 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot instelling van advocaten voor minderjarigen. loi instituant les avocats des mineurs DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot instelling van advocaten voor minderjarigen. loi instituant les avocats des mineurs DE BELGIQUE DOC 50 1976/001 DOC 50 1976/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 juli 2002 19 juillet 2002 WETSONTWERP tot instelling van advocaten voor minderjarigen PROJET

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 18 mars 2013 PROJET DE LOI SPÉCIALE modifiant la législation spéciale en ce qui concerne la déclaration électronique

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2557/001 DOC 54 2557/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 23 juni 2017 23 juin 2017 WETSVOORSTEL tot bevordering van de arbeidsmobiliteit van de

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende smaad tegen ministers en leden van de wetgevende kamers

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende smaad tegen ministers en leden van de wetgevende kamers DOC 4 0824/001 DOC 4 0824/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 januari 201 21 janvier 201 WETSVOORSTEL betreffende smaad tegen ministers en leden van

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot opheffing van het verbod op de uitvoering van bouwwerken op zaterdag

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot opheffing van het verbod op de uitvoering van bouwwerken op zaterdag DOC 54 0690/001 DOC 54 0690/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 5 december 2014 5 décembre 2014 WETSVOORSTEL tot opheffing van het verbod op de uitvoering

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 2778/001 DOC 53 2778/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 avril 2013 26 april 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant, en ce qui concerne la zone cyclable,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0067/001 DOC 54 0067/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 14 juli 2014 14 juillet 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0872/001 DOC 54 0872/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 5 februari 2015 5 février 2015 HERZIENING VAN DE GRONDWET Voorstel tot herziening van de

Nadere informatie