Beslissing op bezwaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslissing op bezwaar"

Transcriptie

1 Beslissing op bezwaar Kenmerk: / Betreft: Beslissing op bezwaar Stichting Lokale Omroep Regio Leiden Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van 11 juni 2013 (kenmerk: 26612/ ), waarbij: - de Stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal is aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude; - de Stichting Omroeporganisatie NENS is aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen; - de aanwijzingsaanvraag van de Stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen is afgewezen; en - de aanwijzingsaanvraag van de Stichting Lokale Omroep Regio Leiden als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude is afgewezen, gezien het bezwaarschrift van de Stichting Lokale Omroep Regio Leiden van 19 juli 2013, gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, gelet op het bepaalde in de artikelen 2.61 tot en met 2.69, van de Mediawet 2008, gelet op het bepaalde in het Besluit van het Commissariaat voor de Media van 3 juli 2012 houdende beleidsregels omtrent lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten (Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012), overweegt als volgt: A. Verloop van de procedure 1. Bij brief van 18 april 2012 heeft de Stichting Lokale Omroep Regio Leiden (hierna: RTV Lorelei) een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling ingediend voor de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) ontvangen bij brief van 4 juni Bij brief van 20 april 2012, door het Commissariaat op gelijke datum ontvangen, heeft de Stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal (hierna: Holland Centraal) een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling ingediend voor de gemeenten Hillegom, Leiden, Lisse, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag heeft het Commissariaat ontvangen per berichten van 9 mei, 1 juni, 14 juni en 22 juni 2012.

2 3. Op grond van artikel 2.62, eerste lid, van de Mediawet 2008 heeft het Commissariaat de aanwijzingsaanvraag van RTV Lorelei bij brief van 13 juni 2012 toegezonden aan de colleges van burgemeester en wethouders (hierna: de colleges van b en w) van Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude met het verzoek de gemeenteraden een advies uit te doen brengen over de vraag of de lokale media-instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt. 4. Op grond van artikel 2.62, eerste lid, van de Mediawet 2008 heeft het Commissariaat de aanwijzingsaanvraag van Holland Centraal bij brief van 9 juli 2012 toegezonden aan de colleges van b en w van Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude, Hillegom, Lisse en Teylingen met het verzoek de gemeenteraden een advies uit te doen brengen over de vraag of de lokale media-instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt. 5. Bij brief van 12 oktober 2012 heeft de Stichting Omroeporganisatie NENS (hierna: NENS) een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling ingediend voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, welke het Commissariaat heeft toegezonden aan de colleges van b en w van Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout met het verzoek de gemeenteraden een advies uit te doen brengen over de vraag of de lokale media-instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt. 6. Bij brief van 30 oktober 2012 heeft RTV Lorelei nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag verstrekt. Deze aanvullende gegevens zijn per van 9 november 2012 doorgestuurd naar de colleges van b en w van Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. 7. Het college van b en w van Zoeterwoude heeft het Commissariaat bij brief van 21 december 2012 het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2012 doen toekomen. 8. Het college van b en w van Oegstgeest heeft het Commissariaat bij brief van 21 december 2012 het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2012 doen toekomen. 9. Het college van b en w van Voorschoten heeft het Commissariaat bij brief van 21 december 2012 het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2012 doen toekomen. 10. Het college van b en w van Leiden heeft het Commissariaat bij brieven van 21 december 2012 en 29 januari 2013 het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2012 doen toekomen. 11. De colleges van b en w van Hillegom, Teylingen, Lisse, Noordwijkerhout en Noordwijk hebben het Commissariaat op respectievelijk 19 december 2012, 21 december 2012, 9 januari 2013, 26 april 2013 en 8 mei 2013 de besluiten van de desbetreffende gemeenteraden doen toekomen. 12. Op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) heeft het Commissariaat RTV Lorelei, Holland Centraal, NENS en de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude, Hillegom, Lisse en Teylingen op 2 april 2013 gehoord. 13. Bij brief van 3 mei 2013 heeft RTV Lorelei aanvullende informatie verstrekt

3 14. Bij besluit van 11 juni 2013 (kenmerk: 26612/ ) heeft het Commissariaat de aanwijzingsaanvraag van RTV Lorelei afgewezen en heeft het Commissariaat Holland Centraal aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Voorts heeft het Commissariaat - voor zover hier van belang - de aanwijzingsaanvraag van Holland Centraal voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen afgewezen en heeft het Commissariaat NENS aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. 15. Bij brief van 19 juli 2013, door het Commissariaat ontvangen op 22 juli 2013, heeft RTV Lorelei bezwaar gemaakt tegen het besluit van het Commissariaat van 11 juni Bij brief van 29 juli 2013 (kenmerk: /613481) heeft het Commissariaat aan RTV Lorelei de ontvangst van het bezwaar bevestigd. 17. Bij brief van 13 augustus 2013 heeft het Commissariaat RTV Lorelei, Holland Centraal en de gemeentebesturen van Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude uitgenodigd voor een hoorzitting. Tevens heeft het Commissariaat, ingevolge artikel 7:10, derde lid, van de Awb, de beslistermijn met 6 weken verdaagd. 18. Ingevolge het bepaalde in artikel 7:2 van de Awb heeft het Commissariaat RTV Lorelei, Holland Centraal en de gemeentebesturen van Leiden en Voorschoten op 17 september 2013 gehoord. Het verslag van de hoorzitting is bijgevoegd. 19. Naar aanleiding van de hoorzitting heeft Holland Centraal het Commissariaat per berichten van 24 september, 27 september en 3 oktober 2013 nadere informatie doen toekomen. 20. Per van 4 oktober 2013 heeft het Commissariaat deze informatie doorgestuurd aan RTV Lorelei. 21. Bij brief van 16 oktober 2013 heeft RTV Lorelei gereageerd op de nadere informatie van Holland Centraal. 22. Per van 21 oktober 2013 heeft RTV Lorelei, op grond van artikel 7:10, vierde lid, sub b van de Awb, ingestemd met verlenging van de beslistermijn tot en met 31 december Per berichten van 22 oktober en 8 november 2013 heeft het Commissariaat hiervan mededeling gedaan aan Holland Centraal en de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. 23. Per van 22 oktober 2013 heeft het Commissariaat de gemeenteraad van Oegstgeest verzocht opnieuw een advies uit te doen brengen over de vraag of Holland Centraal voldoet aan de in artikel 2.61, tweede lid, sub c van de Mediawet 2008 gestelde eisen. Daarbij heeft het Commissariaat de gemeenteraad van Oegstgeest opnieuw doen toekomen de aanwijzingsaanvraag van Holland Centraal

4 24. Op 20 december 2013 heeft RTV Lorelei, op grond van artikel 7:10, vierde lid, sub b van de Awb, ingestemd met verdere verlenging van de beslistermijn tot en met 14 januari Per berichten van 20 december 2013 heeft het Commissariaat hiervan mededeling gedaan aan Holland Centraal en de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. 25. Het college van b en w van Oegstgeest heeft het Commissariaat per van 8 januari 2014 het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 doen toekomen. Bij dit besluit heeft de gemeenteraad van Oegstgeest het pbo van Holland Centraal, zoals dat luidde ten tijde van de aanwijzingsvraag van Holland Centraal en identiek is aan de samenstelling van het pbo waarover de gemeenteraden van Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude hebben geadviseerd, representatief verklaard. B. Ontvankelijkheid 26. Nu het bestreden besluit bij brief van 11 juni 2013 aan RTV Lorelei is verzonden en het bezwaarschrift van 19 juli 2013 op 22 juli 2013 door het Commissariaat is ontvangen, heeft RTV Lorelei tijdig bezwaar gemaakt. RTV Lorelei is derhalve ontvankelijk in haar bezwaar. C. Wettelijke kader 27. Voor een overzicht van de relevante bepalingen wordt verwezen naar de bijlage. D. Bezwaren RTV Lorelei 28. Het Commissariaat heeft kennis genomen van de bezwaren van RTV Lorelei zoals verwoord in haar bezwaarschrift van 19 juli 2013 en nader toegelicht tijdens de hoorzitting van 17 september 2013 en in haar brief van 16 oktober Haar verzoek aan het Commissariaat het besluit van 11 juni 2013 te herzien, met dien verstande dat RTV Lorelei alsnog wordt aangewezen als lokale publieke mediainstelling voor de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, heeft RTV Lorelei verkort weergegeven als volgt onderbouwd. Aanvraag 30. Ingevolge artikel 2.69 van de Mediawet 2008 in samenhang met artikel 7 van de Mediaregeling 2008 dient een lokale publieke media-instelling die voor een aansluitende periode van vijf jaar aangewezen wil worden, uiterlijk zes maanden voor het einde van de lopende aanwijzingsperiode de aanvraag voor een nieuwe aanwijzing in te dienen. De aanvraag van Holland Centraal was weliswaar binnen de gestelde termijn ingediend maar was incompleet. Hoewel uit artikel 4:5, eerste lid, van de Awb volgt dat een incomplete aanvraag pas buiten behandeling mag worden gelaten wanneer gelegenheid is geboden tot aanvulling, had het Commissariaat gelet op de voornoemde procedureregel in een speciale wet, de aanvraag buiten behandeling moeten laten zonder eerst nog een mogelijkheid te bieden tot het herstel van gebreken

5 Representativiteit 31. Artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet 2008 vereist dat, bij een aanvraag voor meer dan één gemeente, de advisering met betrekking tot de samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan (hierna: pbo) door de gemeenteraden gezamenlijk geschiedt. Volgens RTV Lorelei dienen de gemeenteraden in dat geval gezamenlijk in één brief één advies uit te brengen. Dit is in het voorliggende geval niet gebeurd. 32. Desondanks heeft het Commissariaat gemeend dat hij de separate adviezen van de gemeenteraden in zijn advisering kon betrekken, gezien zijn Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten De beleidsregel is echter niet rechtsgeldig, aldus RTV Lorelei, aangezien deze strijdig is met het vereiste van artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet Ook was niet het Commissariaat maar de gemeenteraad bevoegd om deze beleidsregel op te stellen. 33. Bovendien heeft het Commissariaat in het voorliggende geval volgens RTV Lorelei ook in strijd met de beleidsregel gehandeld, omdat geen sprake is van een eensluidend advies. Hoewel alle gemeenteraden zowel RTV Lorelei als Holland Centraal representatief achten, spreekt alleen de gemeenteraad van Voorschoten een voorkeur uit. Tevens kan niet worden gesproken van een identiek samengesteld pbo, aangezien de gemeenteraad van Oegstgeest het Commissariaat heeft geadviseerd over een samenstelling van het pbo van Holland Centraal die niet identiek is aan de samenstelling van het pbo waarover de gemeenteraden van Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude zich hebben gebogen. 34. Bij de aanwijzingsaanvraag is het pbo van Holland Centraal volgens RTV Lorelei niet juist voorgesteld en het is daarmee niet representatief voor de belangrijkste in de gemeenten voorkomende stromingen. Een aantal van de bij de aanwijzingsaanvraag genoemde leden is thans geen lid meer van het pbo of is niet langer werkzaam bij de organisaties die zij zouden vertegenwoordigden. Daarmee is het de vraag of de stromingen cultuur en maatschappij en etnische en culturele minderheden in het pbo vertegenwoordigd zijn. 35. Bovendien is het pbo van RTV Lorelei representatiever dan het pbo van Holland Centraal, nu het pbo van RTV Lorelei uitsluitend bestaat uit leden uit de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Dit in tegenstelling tot het pbo van Holland Centraal waarin ook leden uit de Bollenstreek zitting hebben. RTV Lorelei wijst er voorts op dat haar pbo de vier verplichte stromingen vertegenwoordigt, alsmede de stromingen die specifiek voor het aangevraagde verzorgingsgebied relevant zijn. Voorkeur/motivering 36. Het Commissariaat had volgens RTV Lorelei de voorkeur van de gemeenteraad van Voorschoten buiten beschouwing moeten laten en zelf een (gemotiveerde) keuze voor RTV Lorelei of Holland Centraal moeten maken, om de hiernavolgende redenen

6 37. Het Commissariaat kon zich niet beroepen op zijn bestendige beleid om doorslaggevende betekenis aan het voorkeursadvies van de gemeenteraad van Voorschoten toe te kennen. Deze gang van zaken volgt immers niet uit enige beleidsregel, terwijl een bestuursorgaan ingevolge artikel 4:82 van de Awb slechts mag volstaan met een verwijzing naar een vaste gedragslijn als die is neergelegd in een beleidsregel. 38. Ook heeft het Commissariaat naar de mening van RTV Lorelei deze voorkeur ten onrechte aangemerkt als een van de factoren die krachtens artikel 2.63, tweede lid, van de Mediawet 2008 voor het functioneren van Holland Centraal van belang kunnen zijn. Het vragen van een voorkeur is bovendien in strijd met de wet, nu de in artikel 2.62, eerste lid, van de Mediawet 2008 geregelde advisering slechts ziet op de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen van artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet Het voorkeursadvies valt dan ook buiten de reikwijdte van artikel 3:50 van de Awb, dat uitdrukking geeft aan het belang dat aan wettelijk voorgeschreven adviezen wordt gehecht, als gevolg waarvan het Commissariaat ter motivering van zijn besluit niet kon volstaan met de verwijzing naar de voorkeur van de gemeente Voorschoten. Bovendien zijn de argumenten waarmee de gemeenteraad van Voorschoten zijn voorkeur onderbouwt niet onderscheidend genoeg, en zijn ze eveneens van toepassing op RTV Lorelei. Ook is de gemeente Voorschoten, van alle in de procedure betrokken gemeenten, het minst gericht op de Leidse regio en/of de Bollenstreek, aldus RTV Lorelei. 39. Mocht het Commissariaat zich ondanks al het voorgaande al baseren op de voorkeur van een gemeente, dan zou het Commissariaat zich slechts op een gezamenlijk advies van de gemeenteraden kunnen baseren, aldus RTV Lorelei. 40. Met betrekking tot het advies van de gemeenteraad van Oegstgeest is RTV Lorelei van mening dat dit niet op zorgvuldige wijze tot stand gekomen is. Er heeft geen commissiebehandeling plaatsgevonden en hoewel in het raadsvoorstel werd voorgesteld geen voorkeur uit te spreken werden partijen hier tijdens de raadsvergadering toch toe gedwongen. Daarbij komt nog dat de raad verdeeld heeft gestemd. 41. Met betrekking tot het besluit van de gemeenteraden van Leiden en Zoeterwoude om geen voorkeur uit te spreken, wijst RTV Lorelei erop dat die gemeenteraden ervan uitgingen dat het Commissariaat een inhoudelijke afweging zou maken in de keuze tot aanwijzing van Holland Centraal of RTV Lorelei. Het Commissariaat had hen moeten informeren dat dit anders lag

7 42. Ten slotte wijst RTV Lorelei erop dat het Commissariaat in zijn besluitvorming heeft verzuimd acht te slaan op de brief van RTV Lorelei van 3 mei 2013, waarin zij het Commissariaat wijst op een aantal factoren die voor het functioneren van Holland Centraal van belang zijn. In haar brief heeft RTV Lorelei onder meer aangegeven dat Holland Centraal niet voldoet aan het in de Mediawet 2008 voorgeschreven ICEpercentage, in het media-aanbod ongeoorloofde reclame-uitingen plaatsvinden, mediaaanbod dat niet gesponsord mag worden wordt gesponsord en Holland Centraal het dienstbaarheidsverbod overtreedt. Tevens heeft RTV Lorelei erop gewezen dat producent Rudeboy Media de productie van de programma s Unity TV en Unity FM/NL verzorgt voor zowel Holland Centraal als RTV Leiderdorp. Hierbij wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen beide lokale media-instellingen en hun programma s. Ook is sprake van verbondenheid tussen een bestuurslid van RTV Leiderdorp en voornoemde producent. E. Standpunt Commissariaat Aanvraag 43. Artikel 7 van de Mediaregeling 2008 schrijft voor dat een lokale publieke mediainstelling die voor een aansluitende periode van vijf jaar aangewezen wil worden, uiterlijk zes maanden voor het einde van de lopende aanwijzingsperiode de aanvraag voor een nieuwe aanwijzing moet indienen. Artikel 5 van de Mediaregeling 2008 bepaalt welke stukken met de aanwijzingsaanvraag dienen te worden meegestuurd. In de Mediawet 2008 zijn geen sancties verbonden aan het niet voldoen aan deze bepalingen. 44. Het Commissariaat stelt vast dat, gelet op het eindigen van de aanwijzingsperiode van Holland Centraal op 22 oktober 2012, de aanwijzingsaanvraag van Holland Centraal van 20 april 2012 tijdig bij het Commissariaat is ingediend. De aanvraag behoefde echter enige aanvulling nu Holland Centraal in plaats van een exemplaar van de notarieel vastgelegde statuten, een concept aanpassing van haar statuten had overgelegd. 45. Ingevolge artikel 4:5, eerste lid, onder a van de Awb, kan een bestuursorgaan besluiten een aanvraag niet te behandelen indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen

8 46. Volgens vaste jurisprudentie (zie College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 mei 2005, AB 1995/523 en Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) 10 oktober 2000, JB 2000/307) geldt dat in het geval een aanvraag voor een bepaald tijdstip moet worden gedaan, een onvolledige aanvraag in beginsel een tijdige aanvraag is, ook al behoeft deze naderhand nog aanvulling. Dit is slechts anders in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld ten aanzien van de zeer strikte procedureregels van de Kieswet, waarin de mogelijkheid om een aanvraag aan te vullen, gelet op de grote belangen die daar spelen, met zoveel woorden is uitgesloten (vlg. ABRvS 4 oktober 2006, AB 2006/401). Een dergelijke uitzonderlijke situatie doet zich hier niet voor, zo blijkt ook uit een recente uitspraak van de rechtbank Limburg (Rb. Limburg 23 januari 2013, LJN: BY9678). De rechtbank oordeelde met betrekking tot artikel 6 van de Mediaregeling 2008 (dat evenals artikel 7 regels bevat teneinde een goed en soepel verloop van de aanwijzingsprocedure voor lokale publieke media-instellingen te bewerkstelligen), 1 dat het Commissariaat op grond van artikel 4:5 van de Awb de bevoegdheid en niet de plicht heeft om de onvolledige aanvraag van de desbetreffende media-instelling buiten behandeling te laten, mits gelegenheid tot herstel van verzuim is geboden. Daarnaast - zo vervolgt de rechtbank - bevat artikel 6 van de Mediaregeling 2008 geen fatale termijnen, maar termijnen van orde. 47. Het Commissariaat is gelet op het voorgaande van oordeel dat hij bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid heeft kunnen besluiten Holland Centraal in de gelegenheid te stellen haar tijdig ingediende aanvraag aan te vullen, en de aanvraag vervolgens in behandeling te nemen. Niet gebleken is dat de aanwijzingsprocedure hierdoor nodeloos is vertraagd of dat RTV Lorelei hierdoor anderszins in haar belangen is geschaad, te meer nu zij ook zelf nog op 30 oktober 2012 nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag heeft ingediend. Representativiteit 48. Alvorens een besluit wordt genomen op een aanwijzingsvraag als lokale publieke media-instelling is het Commissariaat, ingevolge artikel 2.62, eerste lid, van de Mediawet 2008, verplicht de betreffende gemeenteraad om advies te vragen over de vraag of de aanvrager voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet De advisering door de gemeenteraad is in de Mediawet 2008 verplicht gesteld, omdat de gemeenteraad het beste kan beoordelen of het pbo van een lokale publieke media-instelling representatief is voor de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de betreffende gemeenten. 49. Het Commissariaat is van oordeel dat op grond van artikel 3:50 van de Awb aan een dergelijk advies niet lichtvaardig voorbij kan worden gegaan. Gelet op de legitimatie die de gemeenteraad ontleent aan haar wettelijke adviestaak, ligt het naar het oordeel van het Commissariaat in de rede dat terughoudendheid past waar het gaat om het afwijken van de gemeentelijke adviezen. 1 Zo blijkt uit de Nota van Toelichting bij het Mediabesluit 1987 (Staatsblad 1987, 573) waarin genoemde artikelen voorheen waren opgenomen

9 50. Nu in het voorliggende geval sprake is van een aanwijzingsaanvraag voor meerdere gemeenten, dienden de gemeenteraden van die gemeenten ingevolge artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet 2008 een gezamenlijk advies uit te brengen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat zulks voor de goede orde wenselijk is In zijn Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012 heeft het Commissariaat hieraan nadere invulling gegeven, waarbij het Commissariaat heeft aangegeven dat in redelijkheid niet van de betrokken gemeenteraden kan worden verlangd dat zij een gezamenlijke raadsvergadering organiseren en vervolgens gezamenlijk advies uitbrengen. Wel dient de advisering met elkaar te worden afgestemd. Derhalve heeft het Commissariaat in artikel 4, sub b, van de voormelde beleidsregels vastgelegd dat aan het vereiste van het uitbrengen van een gezamenlijk advies wordt geacht te zijn voldaan indien: - de betrokken gemeenteraden hun advisering met elkaar afstemmen in die zin dat elke betrokken gemeenteraad in zijn advies opneemt er kennis van te hebben en er rekening mee te houden dat het een aanwijzingsaanvraag betreft voor het verzorgen van lokaal media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten; - de desbetreffende adviezen betrekking hebben op een identiek samengesteld pbo; - de desbetreffende adviezen eensluidend zijn. 52. RTV Lorelei heeft in bezwaar naar voren gebracht dat de voormelde beleidsregels niet ten grondslag aan het bestreden besluit konden worden gelegd. Naar aanleiding hiervan overweegt het Commissariaat dat hem in artikel 2.61, eerste lid, van de Mediawet 2008 de bevoegdheid toekomt om lokale instellingen als publieke mediainstellingen aan te wijzen. Derhalve is het het Commissariaat - en dus niet de gemeenteraad, zoals door RTV Lorelei betoogd die ingevolge artikel 4:81 van de Awb beleidsregels in de zin van artikel 1:3, vierde lid, van de Awb kan vaststellen over de invulling van de criteria die hij ingevolge de Mediawet 2008 bij een aanwijzing dient te hanteren. Voorts is er geen sprake van dat de beleidsregels in strijd met hogere regelgeving of de bedoeling daarvan zijn en om die reden onverbindend zouden zijn. Er is dan ook geen aanleiding om aan te nemen dat de beleidsregels niet aan het bestreden besluit ten grondslag konden worden gelegd. 53. Het Commissariaat wijst er verder op dat het vereiste van het uitbrengen van een gezamenlijk advies ingevolge artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet 2008 slechts betrekking heeft op het advies over de voorwaarden van artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008 en niet op de voorkeur die het Commissariaat de gemeenteraden heeft gevraagd uit te spreken. Met andere woorden: sprake moet zijn van een gezamenlijk advies voor wat betreft de representativiteit van het pbo van de lokale publieke mediainstelling. Dat niet alle gemeenteraden een voorkeur hebben uitgesproken en de adviezen in die zin dus niet eensluidend zijn, leidt er dan ook niet toe dat geen sprake is van een gezamenlijk advies in de zin van artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet Overigens was het in het voorliggende geval ook niet mogelijk dat de verschillende gemeenteraden op unanieme wijze een voorkeur uit zouden spreken, nu sprake was van meerdere aanwijzingsaanvragen voor verschillende gemeenten, waarbij niet iedere aanvrager voor iedere gemeente een aanvraag had ingediend. 2 TK II, Vergaderjaar , 19136, nrs. 1-3, p

10 54. Ten slotte valt niet in te zien op grond waarvan, zoals RTV Lorelei naar voren heeft gebracht, aanleiding bestaat om aan te nemen dat sprake moet zijn van één brief met daarin één advies van de betrokken gemeenteraden. 55. Naar aanleiding van het bezwaar van RTV Lorelei dat het Commissariaat evenmin ingevolge zijn beleidsregels de adviezen van de gemeenteraden van Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude kon beschouwen als gezamenlijk advies, overweegt het Commissariaat als volgt. Het Commissariaat stelt allereerst vast dat er overleg is geweest tussen de zeven betrokken gemeenten om af te stemmen of sprake is van representatieve pbo s en dat de betreffende adviezen eensluidend zijn met betrekking tot de in artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet 2008 bedoelde advisering. Wel is gebleken dat de adviezen van de gemeenteraden van Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude niet zagen op een identiek samengesteld pbo. Daarom heeft het Commissariaat de gemeenteraad van Oegstgeest opnieuw om een advies, als bedoeld in artikel 2.62 van de Mediawet 2008 gevraagd. Het Commissariaat ziet geen aanleiding om ook de gemeenteraden van Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude opnieuw om advies te vragen reeds omdat uitsluitend de gemeenteraad van Oegstgeest het Commissariaat heeft geadviseerd over een samenstelling van het pbo van Holland Centraal dat niet identiek is aan de samenstelling van het pbo waarover de gemeenteraden van Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude zich hebben gebogen. Met het opnieuw vragen en uitbrengen van advies door de gemeenteraad van Oegstgeest op 19 december 2013 is het geconstateerde gebrek hersteld. 56. Voorts overweegt het Commissariaat dat de beslissing op bezwaar weliswaar dient te worden genomen met inachtneming van alle feiten en omstandigheden zoals die zijn op het tijdstip van de heroverweging, de zogeheten ex nunc-toetsing, maar dat dit niet wegneemt dat de beslissing op bezwaar moet zijn te beschouwen als het resultaat van de heroverweging van het primaire besluit van 11 juni Dat wil zeggen dat de omvang van heroverweging in bezwaar wordt bepaald door de reikwijdte van dat besluit. Aan dat besluit liggen de adviezen van de gemeenteraden van Leiden, Zoeterwoude, Voorschoten en thans ook het gewijzigde advies van de gemeenteraad van Oegstgeest ten grondslag. Bovendien is het zo dat die adviezen naar hun aard zien op de samenstelling van het pbo op het moment van advisering over de aanwijzingsaanvraag. Dat betekent dat het Commissariaat, anders dan RTV Lorelei naar voren heeft gebracht, evenmin om deze reden gehouden is om de gemeenteraden van Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten te vragen om een gezamenlijk advies uit te brengen over de representativiteit van het pbo van Holland Centraal, zoals dat inmiddels is gewijzigd. Het uitgangspunt dat de heroverweging in bezwaar ex nunc plaatsvindt maakt dit niet anders

11 57. Ten overvloede zij opgemerkt dat het ook niet aannemelijk is dat de wijziging van het pbo van Holland Centraal van dien aard is dat het niet meer aan de voorwaarden van artikel 2.61, tweede lid, onder c van de Mediawet 2008 zou voldoen. Hiertoe overweegt het Commissariaat dat de stromingen die door de gemeenteraden zijn aangemerkt als de belangrijkste in de gemeenten, ook in het gewijzigde pbo zijn vertegenwoordigd. Evenmin is naar het oordeel van het Commissariaat aangetoond of aannemelijk gemaakt de stelling van RTV Lorelei dat de bij de aanwijzingsaanvraag beoordeelde pbo-leden van Holland Centraal onvoldoende relatie zouden hebben tot een organisatie of instelling van een bepaalde stroming of niet geschikt zouden zijn als representant voor die bepaalde stroming. 58. Met betrekking tot het bezwaar van RTV Lorelei dat haar pbo representatiever dan het pbo van Holland Centraal zou zijn omdat haar pbo uitsluitend uit leden bestaat die woonachtig zijn in een van de vier gemeenten waarop de aanvraag zich richt, overweegt het Commissariaat dat de verschillen in het voorliggende geval niet zodanig zijn dat de gemeenteraden niet in redelijkheid tot het oordeel konden komen beide pbo s representatief te verklaren. Beide pbo s bestaan uit leden die allen of voornamelijk uit de te bedienen gemeenten komen. 59. In de bezwaren van RTV Lorelei ziet het Commissariaat niet alsnog gronden om af te wijken van het advies van de gemeenteraden voor wat betreft de representativiteit van het pbo van Holland Centraal. In aanmerking genomen dat het in randnummer 55 genoemde gebrek in het advies van de gemeenteraad van Oegstgeest inmiddels is hersteld, valt niet in te zien dat de thans voorliggende adviezen niet zorgvuldig tot stand zijn gekomen of op een ondeugdelijke motivering zouden berusten. De gemeenteraden waren goed geïnformeerd doordat beide media-instellingen in de gelegenheid zijn gesteld te spreken tijdens of voorafgaand aan de raadsvergaderingen van de desbetreffende gemeenten en in de adviezen is uitgebreid en op goede gronden aangegeven dat de pbo s van Holland Centraal en RTV Lorelei representatief zijn. Voorkeur 60. Evenals bij zijn advisering over de representativiteit van het pbo van een lokale publieke media-instelling, hecht het Commissariaat - alhoewel hij daar ingevolge artikel 3:50 van de Awb niet toe gehouden is - grote waarde aan het voorkeursadvies van de gemeenteraad. Het Commissariaat overweegt daartoe dat de gemeenteraad goed zicht heeft op de beantwoording van de vraag welke media-instelling naar verwachting de functie van lokale publieke media-instelling in de desbetreffende gemeente(n) het beste kan uitoefenen om vervolgens daarvoor zijn voorkeur uit te spreken. Indien de gemeenteraad op goede gronden haar voorkeur heeft uitgesproken en het Commissariaat geen zwaarwichtige reden ziet om daarvan af te wijken, is het bestendig beleid om dit advies te volgen. Op 19 november 2013 heeft ook de rechtbank Gelderland (zaaknummer: AWB 12/572) bevestigd dat het Commissariaat hem enige terughoudendheid past waar het gaat om het in de plaats stellen van zijn oordeel voor het voorkeursadvies van de gemeenteraad, aangezien de gemeenteraad, als een representatief orgaan, geacht moet worden een verantwoordelijke afweging te kunnen maken in het bijzonder bij kwesties waarbij lokale aspecten een rol spelen

12 61. Met betrekking tot het in het voorliggende geval volgen van genoemde gedragslijn overweegt het Commissariaat nog als volgt. Ook in dit specifieke geval is het Commissariaat van oordeel dat de gemeenteraden goed zicht hebben op de beantwoording van de vraag welke media-instelling naar verwachting de functie van lokale publieke media-instelling in de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude het beste kan uitoefenen. Dat geldt voor zowel het oordeel over Holland Centraal als voor het oordeel over RTV Lorelei. Holland Centraal was in de voorgaande aanwijzingsperiode (van oktober 2007 tot oktober 2012) aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Hillegom, Leiden, Lisse, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en heeft in die periode lokaal media-aanbod voor deze gemeenten verzorgd. De in de thans voorliggende procedure betrokken gemeenteraden hebben in de afgelopen jaren kunnen ervaren of dit media-aanbod lokaal toereikend was, bijvoorbeeld of sprake is geweest van voldoende interactie en participatie van burgers en groeperingen in de betrokken gemeente, dit gericht was op de natuurlijke habitat van de burger en hoe de lokale samenwerking met bijvoorbeeld bibliotheken, scholen en culturele organisaties is verlopen. Als gezegd is het Commissariaat van oordeel dat de gemeenteraden ook het beste de toereikendheid van de toekomstplannen van RTV Lorelei voor de desbetreffende gemeenten kunnen inschatten, mede aan de hand van hun ervaringen met Sleutelstad Media dat al jaren binnen hun blikveld opereert. Sleutelstad Media verzorgt sinds maart 2002 de website sleutelstad.nl (met lokaal nieuws) en vanaf eind 2005 het commerciële radioprogramma Sleutelstad FM, gericht op de Leidse regio (waaronder de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude). Indien RTV Lorelei zou worden aangewezen als lokale publieke media-instelling voor het gevraagde verzorgingsgebied, zal Sleutelstad Media zich als productiebedrijf richten op de invulling van de publieke taak van RTV Lorelei. 62. Gelet op het voorgaande moet worden aangenomen dat de (afzonderlijke) gemeenteraden van Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de journalistiek en het bereik van de producten van de mediainstellingen Holland Centraal en RTV Lorelei kunnen overzien en bij uitstek kijk hebben op het draagvlak, de binding en worteling die zij in de gemeenten hebben (of kunnen hebben). 63. Het Commissariaat heeft in zijn bestreden besluit vastgesteld dat de gemeenteraad van Voorschoten, na vergelijking van inhoud, kwaliteit en exploitatie, uitdrukkelijk haar voorkeur heeft uitgesproken voor Holland Centraal. Daaraan heeft de gemeenteraad van Voorschoten ten grondslag gelegd dat de media-instelling veel enthousiaste vrijwilligers kent, uitzendingen voor de hele Leidse regio verzorgt en een regiefunctie vervult binnen de regio, samenwerkt met scholen, bibliotheken en culturele instellingen en beschikt over de benodigde apparatuur en faciliteiten. Het Commissariaat acht van belang dat de gemeenteraad van Voorschoten een en ander heeft geoordeeld nadat beide media-instellingen in de gelegenheid waren gesteld te spreken tijdens de raadsvergadering en van die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt

13 64. De gemeenteraad van Voorschoten heeft waarde gehecht aan onder meer het draagvlak, de binding en worteling van Holland Centraal in de gemeente Voorschoten en de inrichting van de organisatie van de lokale publieke media-instelling. Daaruit moet worden afgeleid dat de gemeenteraad van oordeel is dat Holland Centraal als het meest lokale initiatief is aan te merken. Dat wil zeggen dat de gemeenteraad van Voorschoten heeft geconcludeerd dat Holland Centraal gedurende de aanwijzingsperiode het beste in staat is lokaal gebonden informatie te verschaffen en zo een extra communicatiemogelijkheid te creëren voor de lokale bevolking en dus de opdracht die de lokale media-instelling meekrijgt op basis van de Mediawet 2008 het beste kan uitvoeren. 65. Het Commissariaat hecht er in dat verband aan dat de gemeenteraad van Voorschoten bij haar oordeelsvorming rekening heeft gehouden met de uitgangspunten die volgens het Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen van VNG en Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) een rol spelen bij het bepalen van voor de bekostigingsplicht van artikel 2.170a van de Mediawet 2008 belangrijke criterium van lokaal toereikend media-aanbod. 66. Uit hetgeen RTV Lorelei heeft aangevoerd noch anderszins valt af te leiden dat het (voorkeurs)advies van de gemeenteraad van Voorschoten ondeugdelijk gemotiveerd is of op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Overigens is ook niet aannemelijk gemaakt dat het Commissariaat geen betekenis kon toekennen aan het advies van de gemeenteraad van Voorschoten omdat zij onvoldoende binding met de streek zou hebben. Gelet op dit alles ziet het Commissariaat geen reden om af te wijken van het voorkeursadvies van de gemeenteraad van Voorschoten. 67. Hoewel hier in het bestreden besluit niet veel betekenis aan is toegekend, hecht het Commissariaat eraan te benadrukken dat ook de gemeenteraad van Oegstgeest bij besluit van 20 december 2012 een gemotiveerde voorkeur voor Holland Centraal heeft uitgesproken. Uit de verslagen van de raadsvergadering volgt dat de raad tijdens de vergadering heeft besloten, met meerderheid van stemmen, een voorkeur uit te spreken voor Holland Centraal. Dat het college van b & w van Oegstgeest de gemeenteraad had geadviseerd geen voorkeur uit te spreken en genoemd besluit niet unaniem is genomen, leidt niet tot de conclusie dat geen waarde kan worden gehecht aan het voorkeursadvies van de gemeenteraad. Hierbij acht het Commissariaat van belang dat de gemeenteraad zich inhoudelijk heeft laten informeren doordat beide mediainstellingen voorafgaand aan de vergadering een presentatie hebben verzorgd en zowel Holland Centraal als de beoogd producent van RTV Lorelei, Sleutelstad Media, al jaren binnen het blikveld van de gemeenteraad opereren. Op grond hiervan is het Commissariaat van oordeel dat het advies van de gemeenteraad van Oegstgeest voldoende zorgvuldig tot stand is gekomen

14 68. Tevens wordt de conclusie van het advies gedragen door de overwegingen genoemd tijdens de raadsvergadering. Argumenten genoemd ten faveure van Holland Centraal zijn haar goede maatschappelijke betrokkenheid, haar brede bereik en ervaring en het voornemen om verslagleggingen te maken van sportwedstrijden en raadsvergaderingen. Derhalve heeft de gemeenteraad van Oegstgeest onder meer waarde gehecht aan de binding van Holland Centraal met de gemeente, de kwaliteit van haar bedrijfsvoering en de wijze waarop zij invulling wil geven aan het verzorgen van lokaal gebonden media-aanbod. Hieruit moet worden afgeleid dat ook de gemeenteraad van Oegstgeest van oordeel is dat Holland Centraal als het meest lokale initiatief is aan te merken en dus gedurende de aanwijzingsperiode het beste in staat is lokaal gebonden informatie te verschaffen en zo een extra communicatiemogelijkheid te creëren voor de lokale bevolking en daarmee de opdracht die de lokale media-instelling meekrijgt op basis van de Mediawet 2008 het beste kan uitvoeren. 69. Het Commissariaat is, gelet op het voorgaande, van oordeel dat er geen aanleiding bestaat om geen rekening te houden met het voorkeursadvies van de gemeenteraad van Oegstgeest. 70. Dat de gemeenteraden van Leiden en Zoeterwoude hebben besloten geen voorkeur uit te spreken voor één van beide aanvragers maakt dit niet anders. Het Commissariaat kent in dit geval doorslaggevend gewicht toe aan de omstandigheid dat door twee gemeenteraden uitdrukkelijk en gemotiveerd een voorkeur is uitgesproken, omdat - zoals gezegd - de gemeenteraad het beste zicht heeft op de beantwoording van de vraag welke instelling de functie van lokale publieke media-instelling het beste kan uitoefenen in zijn (en de aangrenzende) gemeente(n). 71. De bovengenoemde adviezen, en de daarin naar voren gebrachte argumenten, op basis waarvan kan worden afgeleid dat Holland Centraal volgens de gemeenteraden van Voorschoten en Oegstgeest het beste de opdracht kan vervullen die de lokale publieke media-instelling meekrijgt vanuit de Mediawet 2008, wegen bovendien zwaarder dan de omstandigheid dat de aanvraag van Holland Centraal zich op een groter aantal gemeenten richtte dan die van RTV Lorelei. Niet gebleken is overigens ook dat het feit dat producent Rudeboy Media zowel media-aanbod voor Holland Centraal als RTV Leiderdorp verzorgt afbreuk doet aan het lokale karakter van Holland Centraal. Weliswaar delen beide publieke lokale media-instellingen bijvoorbeeld een website, maar er is voor elke gemeente die wordt bediend een eigen webpagina. Dat ook bepaalde items met RTV Leiderdorp worden gedeeld, is niet verwonderlijk nu de gemeenten dicht bij elkaar liggen en nieuws uit aangrenzende gemeenten ook voor de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude van specifiek belang kan zijn. 72. Het Commissariaat heeft geconstateerd dat hij in zijn bestreden besluit heeft verzuimd te betrekken de zienswijze van RTV Lorelei dat Holland Centraal verschillende bepalingen uit de Mediawet 2008 en de daaruit voortvloeiende regelgeving zou overtreden. Met de hiernavolgende overwegingen herstelt hij dit gebrek

15 73. Overtredingen van de Mediawet 2008, zoals het niet behalen van het vereiste ICEpercentage, het verspreiden van ongeoorloofde reclame-uitingen en niet toegestane sponsoring, zijn in beginsel geen afwijzingsgronden voor een verzoek tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling. Dit valt namelijk onder het reguliere toezicht van het Commissariaat. Gelet op het bepaalde in artikel 2.61 van de Mediawet 2008 kan dit niet leiden tot afwijzing van een verzoek tot aanwijzing, zo is recentelijk bevestigd in een uitspraak van de rechtbank Limburg (Rb. Limburg 23 januari 2013, AWB 12/1328). 74. Overigens zijn deze mogelijke overtredingen van de Mediawet 2008, gelet op het proportionaliteitbeginsel, in het onderhavige geval geen reden Holland Centraal de aanwijzing te onthouden, te meer nu het Commissariaat geen aanleiding heeft gezien hierop met bestuursrechtelijke maatregelen te reageren. 75. In een aanwijzingsprocedure kunnen wel een rol spelen factoren die de onafhankelijkheid van de lokale publieke media-instelling raken. Zulks in het kader van artikel 2.63, tweede lid, van de Mediawet 2008 waarin is bepaald dat het Commissariaat bij het nemen van een besluit tot aanwijzing acht slaat op alle factoren die voor het functioneren van de instellingen van belang kunnen zijn. Naar aanleiding van bovenvermelde zienswijze van RTV Lorelei, overweegt het Commissariaat hierover als volgt. 76. In de tussen Holland Centraal en Rudeboy Media gesloten overeenkomsten ten behoeve van de uitbesteding van de verzorging van media-aanbod en reclameboodschappen en de verwerving van reclame-inkomsten, is - zoals in de Beleidsbrief lokale omroep en uitbesteding van het Commissariaat van 2 november 2007 is voorgeschreven - opgenomen dat Holland Centraal eindverantwoordelijk is voor de inhoud van haar media-aanbod en de reclameboodschappen en zijn tevens afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten en opbrengsten. Wat als een redelijke verdeling van de kosten en opbrengsten moet worden beschouwd, houdt verband met de prestaties die de lokale publieke media-instelling van de derde verlangt. In het voorliggende geval is aangetoond noch aannemelijk gemaakt dat de door Holland Centraal en Rudeboy Media overeengekomen verdeling niet marktconform zou zijn. Verder hecht het Commissariaat eraan dat in de (appendix bij de) productieovereenkomst is opgenomen dat Holland Centraal verplicht is informatie op te vragen bij Rudeboy Media om inzicht te krijgen in de geldstromen en niet is gebleken van belangenverstrengeling. Verder doet de door RTV Lorelei gestelde verbondenheid tussen een bestuurslid van RTV Leiderdorp en Rudeboy Media, in de thans voorliggende procedure niet ter zake. Ook anderszins is niet gebleken dat Holland Centraal niet onafhankelijk ten opzichte van derden zou opereren of hun commerciële belangen zou dienen. 77. In dit verband merkt het Commissariaat bovendien op dat, vergelijkbaar met Holland Centraal, ook RTV Lorelei heeft aangegeven voornemens te zijn een aantal van haar taken en activiteiten aan een commerciële derde (Sleutelstad Media) uit te besteden. Derhalve zou ook RTV Lorelei, evenals Holland Centraal, er zeer alert op moeten zijn dat zij haar onafhankelijkheid bewaart

16 78. Op grond van bovenstaande overwegingen en na afweging van alle betrokken belangen besluit het Commissariaat het bezwaar van RTV Lorelei, gericht tegen het bestreden besluit, ongegrond te verklaren. F. Publicatie 79. Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur besluit het Commissariaat de volledige tekst van dit besluit twee weken na bekendmaking daarvan op zijn website te publiceren. Het Commissariaat heeft het algemeen belang bij onverkorte openbaarmaking van het besluit afgewogen tegen het belang van Holland Centraal en RTV Lorelei. Aan het algemeen belang dat door (onverkorte) openbaarmaking wordt gediend, komt een groot gewicht toe. Mede gelet hierop is het Commissariaat van oordeel dat de belangen van Holland Centraal en RTV Lorelei door onverkorte openbaarmaking van dit besluit niet onevenredig worden benadeeld. G. Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen en na afweging van alle betrokken belangen besluit het Commissariaat als volgt. Het Commissariaat: I. verklaart de bezwaren van RTV Lorelei gericht tegen zijn besluit van 11 juni 2013 (kenmerk: 26612/ ), ongegrond; II. III. handhaaft bovengenoemd besluit, onder aanvulling van de motivering daarvan, zoals hierboven verwoord; publiceert op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur de volledige tekst van dit besluit over twee weken op zijn website. Hilversum, 14 januari 2014 COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning voorzitter drs. Eric Eljon commissaris Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft. Als de indiener van het beroepschrift geen woonplaats in Nederland heeft, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Midden-Nederland

17 Bijlage Wettelijk kader Artikel 2.61 van de Mediawet Voor de verzorging van de publieke mediadiensten op regionaal en lokaal niveau kan het Commissariaat regionale respectievelijk lokale instellingen als publieke mediainstellingen aanwijzen volgens de bepalingen van deze paragraaf. 2. Voor aanwijzingen komen slecht in aanmerking instellingen die: a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn; b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht os op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen; en c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Artikel 2.62 van de Mediawet Aanwijzing geschiedt nadat Provinciale Staten hebben dan wel de gemeenteraad heeft geadviseerd over de vraag of de instelling aan de eisen, bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, voldoet. Artikel 2.63 van de Mediawet Als meer dan één lokale instelling in een gemeente aan de eisen, bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, voldoet, bevordert het College van Burgemeester en Wethouders voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is het samengaan van die instellingen. 2. Er kan per gemeente slechts één lokale publieke media-instelling worden aangewezen, waarbij het Commissariaat acht slaat op alle factoren die voor het functioneren van de instelling van belang kunnen zijn. Artikel 5 van de Mediaregeling 2008 De aanvraag voor een aanwijzing, bedoeld in artikel 2.65 van de wet, gaat vergezeld van: a. een exemplaar van de notarieel vastgelegde statuten; b. een overzicht van de belangrijkste in de gemeente respectievelijk provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen van waaruit leden worden benoemd in het in artikel 2.61, tweede lid, onderdeel c, van de wet bedoelde orgaan; c. een overzicht van de leden van het orgaan, bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, onderdeel c, van de wet; en d. een aanduiding van het gebied waarbinnen het media-aanbod zal worden verspreid

18 Artikel 7 van de Mediaregeling 2008 Als een aangewezen regionale of lokale publieke media-instelling voor een aansluitende periode van vijf jaar aangewezen wil worden, dient zij uiterlijk zes maanden voor het einde van de lopende aanwijzingsperiode de aanvraag voor een nieuwe aanwijzing in. Artikel 4 van de Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012 a. De raden van de gemeenten waarop de aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling ten behoeve van lokaal media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten betrekking heeft brengen gezamenlijk een advies uit als bedoeld in artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet b. Aan het vereiste van het uitbrengen van een gezamenlijk advies wordt geacht te zijn voldaan indien: - de betrokken gemeenteraden hun advisering met elkaar afstemmen in die zin dat elke betrokken gemeenteraad in zijn advies opneemt er kennis van te hebben en er rekening mee te houden dat het een aanwijzingsaanvraag betreft voor het verzorgen van lokale media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten; - de desbetreffende adviezen betrekking hebben op een identiek samengesteld programmabeleidbepalend orgaan; - de desbetreffende adviezen eensluidend zijn

gezien de aanvraag tot aanwijzing van Stichting MEDIA036 als lokale publieke mediainstelling

gezien de aanvraag tot aanwijzing van Stichting MEDIA036 als lokale publieke mediainstelling Besluit Kenmerk: Betreft: Aanwijzing van Stichting MEDIA036 als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Almere en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Almeerse Omroep Stichting. Het Commissariaat

Nadere informatie

gezien de adviezen van de gemeenteraden van Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard en Sliedrecht;

gezien de adviezen van de gemeenteraden van Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard en Sliedrecht; Besluit Kenmerk: 604635/616610 Betreft: Besluit aanwijzing lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Molenwaard, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht. Het Commissariaat voor de Media,

Nadere informatie

gezien de aanvraag tot aanwijzing van SLOAD als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Aalten, bij brief van 15 augustus 2016;

gezien de aanvraag tot aanwijzing van SLOAD als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Aalten, bij brief van 15 augustus 2016; Besluit Kenmerk: 667070/687083 Betreft: Aanwijzing van Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo (hierna: SLOAD) als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Aalten en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

gezien het advies van de raad van de gemeente Rozendaal, van 15 september 2015;

gezien het advies van de raad van de gemeente Rozendaal, van 15 september 2015; Besluit Kenmerk: 658590 Betreft: Aanwijzing van Stichting RTV Rheden Rozendaal als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Rheden en Rozendaal en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Micro Omroep

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb);

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb); Besluit Kenmerk: Betreft: Aanwijzing van Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee en afwijzing van Stichting Radio Superstar, thans geheten Stichting RTV Goeree-Overflakkee, en Stichting Regionaal Mediaplatform

Nadere informatie

gezien de adviezen van de raden van de gemeenten Boxmeer, Grave, Sint Anthonis en Cuijk, van respectievelijk 30 juni, 5 juli, 7 juli en 11 juli;

gezien de adviezen van de raden van de gemeenten Boxmeer, Grave, Sint Anthonis en Cuijk, van respectievelijk 30 juni, 5 juli, 7 juli en 11 juli; Besluit Kenmerk: 666065/674891 Betreft: Aanwijzing van Stichting Omroep Land van Cuijk als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Cuijk, Grave, Boxmeer en Sint Anthonis, afwijzing aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

gezien de aanvraag tot aanwijzing van Stichting PopUpTv als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Schiedam, bij brief van 4 mei 2016;

gezien de aanvraag tot aanwijzing van Stichting PopUpTv als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Schiedam, bij brief van 4 mei 2016; Besluit Kenmerk: 663027/677496 Betreft: Aanwijzing van Stichting Stadsomroep Schiedam als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Schiedam en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Stichting PopUpTv.

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.61 tot en met 2.69 van de Mediawet 2008; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb);

gelet op de artikelen 2.61 tot en met 2.69 van de Mediawet 2008; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb); Besluit Kenmerk: 602184/615498 Betreft: Aanwijzing van Stichting Zoetermeer FM als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Zoetermeer en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Stichting Stadsradio

Nadere informatie

4. Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag van ZOO heeft het Commissariaat ontvangen bij bericht van 26 februari 2015.

4. Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag van ZOO heeft het Commissariaat ontvangen bij  bericht van 26 februari 2015. Besluit Kenmerk: 647129 Betreft: Aanwijzing van Stichting Zwolse Omroep Organisatie als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Zwolle en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Stichting RTV Focus

Nadere informatie

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013;

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013; Besluit Kenmerk: 28133/2013005884 Betreft: Aanwijzing van de Stichting Regionale Televisie Noord als regionale publieke mediainstelling voor de provincie Groningen en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 612254/613225 Betreft: aanwijzing publieke lokale media-instelling voor de gemeente Rotterdam Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 26 februari 2013 met

Nadere informatie

Het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat),

Het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat), Besluit Kenmerk: 645137/684621 Betreft: Aanwijzing van Stichting Voorburgse en Leidschendamse Lokale Omroep Midvliet als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.61 tot en met 2.69 van de Mediawet 2008; gezien het advies van de gemeenteraad van Rotterdam van 29 november 2012;

gelet op de artikelen 2.61 tot en met 2.69 van de Mediawet 2008; gezien het advies van de gemeenteraad van Rotterdam van 29 november 2012; Besluit Kenmerk: 28005/2013001823 Betreft: Aanwijzing van de Stichting OPEN Rotterdam als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Rotterdam en afwijzing aanwijzingsaanvragen van de Stichting

Nadere informatie

strekking van de regeling

strekking van de regeling Besluit van het Commissariaat voor de Media van 3 juli 2012 houdende beleidsregels omtrent lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten (Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 657293/667319 Betreft: aanwijzing lokale publieke media-instelling voor de gemeente Almere Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van 1 september 2015 (kenmerk

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 672803/677669 Betreft: Aanwijzing lokale publieke media-instelling voor de gemeente Meerssen Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van 12 juli 2016 (kenmerk

Nadere informatie

-8 FEB Gem. STEENBERGEN COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, Gemeente Steenbergen Postbus AA STEENBERGEN NB ii.

-8 FEB Gem. STEENBERGEN COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, Gemeente Steenbergen Postbus AA STEENBERGEN NB ii. COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA Hoge Naarderweg 78 HUI 1217 AH Hilversum Mil Postbus 1426 HUI 1200 BK Hilversum HUI cvdm@cvdm.nl HUI www.cvdm.nlhui T 035 773 77 00 HUI F 035 773 77 99 HUI Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer COMMISSARIAAT V D D R D E MEDIA Hoge Naarderweg 78HUI 1217 AH Hilversum llll! Postbus 1426 lllll 1200 BK Hilversum lllll cvdm@cvdm.nlhui www.cvdm.nl HUI T 035 773 77 00 lllll F 035 773 77 99 lllll GEMEENTE

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 621648/628545 Betreft: vaststelling toezichtskosten 2013 Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van 13 december 2013, kenmerk 617495/619195, waarbij het Commissariaat

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 618032/621640 Betreft: Aanwijzing publieke lokale media-instelling voor de gemeenten Eersel, Reusel-De Mierden en Bladel. Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 631501/645034 Betreft: Beslissing op bezwaar Sapphire Media International B.V. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 10 juni 2014, verzonden op 19 juni

Nadere informatie

gezien het daartegen bij brief van 28 april 2014 ingediende bezwaarschrift,

gezien het daartegen bij brief van 28 april 2014 ingediende bezwaarschrift, Besluit op bezwaar Kenmerk: 626460/629141 Betreft: bezwaar vaststelling toezichtskosten 2013 Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van 4 maart 2014, kenmerk 617495/623250, waarbij het Commissariaat

Nadere informatie

tremmie SARIAAT VEER DE MEDIA

tremmie SARIAAT VEER DE MEDIA tremmie SARIAAT VEER DE MEDIA Hoge NaarderuegTS lllll 1217 AH Hilversum lllll Postbus 1426 lllll 1200 BK Hilversum lllll cvdm@cvdm,nl llll wwwcvdm.nl lilll f 035 773 77 00 iltft F 035 773 77 99 ililt AANTEKENEN

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 29771/2013008925 Betreft: beslissing op bezwaar van Young City Media B.V. tegen de vaststelling toezichtkosten 2012 Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26146/2011014629 Betreft: beslissing op bezwaar inzake het besluit tot publicatie van het besluit betreffende het leveren van programmagegevens van de landelijke publieke

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26212/2011016210 Betreft: verzoek om bestuursrechtelijke handhaving op grond van artikel 6.13, tweede lid, aanhef en onder a, van de Mediawet 2008 Beslissing op bezwaar inzake

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 678208/679078 Betreft: bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek en besluit tot openbaarmaking daarvan Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het bezwaar

Nadere informatie

gezien het daartegen op 24 september 2012 ingediende pro forma bezwaarschrift, aangevuld bij brief van 11 september 2013,

gezien het daartegen op 24 september 2012 ingediende pro forma bezwaarschrift, aangevuld bij brief van 11 september 2013, Besluit op bezwaar Kenmerk: 612321/630377 Betreft: Radio Decibel Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn beslissing van 17 maart 2009, kenmerk 15300/2009002841, waarbij de namen van drie radioprogrammakanalen

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 651703/654149 Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 22 mei 2015 (kenmerk: 648328) waarin de toezichtskosten over 2013 en 2014 die Weert Televisie v.o.f. als

Nadere informatie

Voorstel tot het vaststellen van aanvullende criteria beoordeling lokale publieke mediainstelling.

Voorstel tot het vaststellen van aanvullende criteria beoordeling lokale publieke mediainstelling. Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 12.00268 vergaderdatum raad 1 maart 2012 jaar/nummer P. Melzer

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 671582/675206 Betreft: beslissing op bezwaar vaststelling toezichtskosten 2015 Quality RTV B.V. Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van 12 mei 2016, kenmerk

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 642747/642931 Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 23 februari 2015 (kenmerk 642601) waarin de toezichtskosten over 2014 die Stichting wijzijn.tv zijn als

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 685195/688505 Betreft: bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek Beslissing van het Commissariaat voor de Media op het bezwaar van xxx en xxx tegen het besluit op het verzoek

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 24055/2010018942 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake Wob besluit naar aanleiding van verzoek om openbaarmaking door de VARA Het Commissariaat voor de Media, gezien het

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 641581/644645 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake Radio Unique en Jazz Radio Het Commissariaat voor de Media, gezien de volgende besluiten: het besluit van 20 januari 2015,

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 15 april 2014 (kenmerk 619878/623042) op het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichting van één van de televisieprogrammakanalen

Nadere informatie

B en W. nr. ` d.d

B en W. nr. ` d.d B en W. nr. `12.0801 d.d. 4-9-2012 Onderwerp Vaststelling brief aan gemeenteraad met stand van zake en procedure voor advies lokale omroep Leiden voor 2013-2017 Besluiten:Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26574/2012006262 Betreft: Beslissing op bezwaar tegen de vaststelling toezichtskosten 2011 NostalgieNet b.v. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 9 december

Nadere informatie

5. Met e-mail van 12 maart 2014 is door KPN nog een overzicht verstrekt met het huidige zenderaanbod van Digitenne.

5. Met e-mail van 12 maart 2014 is door KPN nog een overzicht verstrekt met het huidige zenderaanbod van Digitenne. Besluit Kenmerk: 619878/623042 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichting

Nadere informatie

Economisch hart van de Kempen *R *

Economisch hart van de Kempen *R * Economisch hart van de Kempen *R2013.038* Nummer : R2013.038/Z120000763 Onderwerp : Aanwijzing lokale publieke media-instelling Aan de raad Samenvatting Zowel Stichting Streekomroep De Kempen als Stichting

Nadere informatie

Bij van 23 oktober 2013 heeft de NPO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het Top 2000 magazine (editie 2013).

Bij  van 23 oktober 2013 heeft de NPO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het Top 2000 magazine (editie 2013). AANTEKENEN Nederlandse Publieke Omroep (NPO) T.a.v. het bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 11 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /618281

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /618281 AANTEKENEN Katholieke Radio Omroep (KRO) T.a.v. de directie Postbus 23000 1202 EA HILVERSUM Datum Onderwerp 17 december 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 11 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2007:BB0694

ECLI:NL:CRVB:2007:BB0694 ECLI:NL:CRVB:2007:BB0694 Instantie Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 02-08-2007 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 05-4212 WVG Bestuursrecht

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/IG/130605.b1 603185/614669

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/IG/130605.b1 603185/614669 Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/IG/130605.b1

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) AANGETEKEND Stichting Rotterdamse T.V. Producties / RNN p/a Haulussy The Law Company Advocaten T.av. de heer mr. M.A.C. Backx Postbus 21130 3001 AC ROTTERDAM Datum Onderwerp 8 september 2005 Beslissing

Nadere informatie

Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg.

Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg. Besluit Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg. A. Verloop van de procedure 1. Bij e-mail van 2 september

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo AANTEKENEN NOS - RTV t.a.v. het bestuur Sumatralaan 45 1217 GP HILVERSUM Datum Onderwerp 3 maart 2005 beslissing op bezwaar NOS-EK Schaatsen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Onderwerp : Advies aanvraag Commissariaat voor de Media

Onderwerp : Advies aanvraag Commissariaat voor de Media Nummer : 08-03.2017 Onderwerp : Advies aanvraag Commissariaat voor de Media Korte inhoud : Het Commissariaat voor de Media vraagt de gemeenteraad om advies inzake de aanvraag van Havenstad FM om als lokale

Nadere informatie

gezien het daartegen op 25 januari 2016, bij het Commissariaat binnengekomen op 28 januari 2016, door Omroep Zeeland ingediende bezwaarschrift,

gezien het daartegen op 25 januari 2016, bij het Commissariaat binnengekomen op 28 januari 2016, door Omroep Zeeland ingediende bezwaarschrift, Besluit op bezwaar Kenmerk: 661500/664746 Betreft: besluit op het bezwaar van Stichting Omroep Zeeland tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media van 3 december 2015 waarin het Stichting Omroep

Nadere informatie

gezien het daartegen op 3 september 2014, bij het Commissariaat binnengekomen op 5 september 2014, door de NOS ingediende bezwaarschrift,

gezien het daartegen op 3 september 2014, bij het Commissariaat binnengekomen op 5 september 2014, door de NOS ingediende bezwaarschrift, Besluit op bezwaar Kenmerk: 633118/636427 Betreft: besluit op het bezwaar van de NOS tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) van 29 juli 2014 waarin het de NOS

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /618794

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /618794 AANTEKENEN Stichting RTV Noord-Holland T.a.v. het bestuur Postbus 9823 1006 AM AMSTERDAM Datum Onderwerp 14 februari 2014 Nevenactiviteiten - toestemming Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Bij van 14 maart 2013 heeft de NTR om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Licentieverlening van Koninginnedagconcerten aan BravaNL.

Bij  van 14 maart 2013 heeft de NTR om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Licentieverlening van Koninginnedagconcerten aan BravaNL. AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 18 april 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1303141

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 660205/683814 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het oprichten en exploiteren van de Businessclub L1Business en het organiseren van evenementen voor de leden van L1Business in

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 685444/685747 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het cultureel en commercieel verhuren van ruimtes in het pand aan het Vondelpark 3 te Amsterdam door AVROTROS voor de periode van

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27979/2012015751

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27979/2012015751 AANTEKENEN Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland T.a.v. het bestuur Postbus 1012 3500 BA UTRECHT Datum Onderwerp 11 december 2012 Nevenactiviteit - toestemming Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:6366

ECLI:NL:RBZWB:2016:6366 ECLI:NL:RBZWB:2016:6366 Instantie Datum uitspraak 10-10-2016 Datum publicatie 14-10-2016 Zaaknummer AWB 16_2223 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

5. Per van 6 maart 2013 heeft JBA Klaassen een schriftelijke zienswijze ingediend.

5. Per  van 6 maart 2013 heeft JBA Klaassen een schriftelijke zienswijze ingediend. Sanctiebeschikking Kenmerk: 28608/2013003756 Betreft: niet melden vaste prijs en toepassen staffelkorting Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53 AANTEKENEN WNL omroepvereniging T.a.v. het bestuur Rietlandpark 301 1019 DW AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 januari 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 613534/616593

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 613534/616593 AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 19 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 8 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-000242-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-000242-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754 AANTEKENEN Broadcast Newco Two B.V. p/a Brinkhof advokaten, t.a.v. mevrouw mr. Q.J. Tjeenk Willink De Lairessestraat 111-115 1075 HH AMSTERDAM Datum Onderwerp 20 januari 2005 Beslissing op bezwaar Uw kenmerk

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:BZ7733

ECLI:NL:RVS:2013:BZ7733 ECLI:NL:RVS:2013:BZ7733 Instantie Raad van State Datum uitspraak 17-04-2013 Datum publicatie 17-04-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201200753/1/A3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 619318/619583

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 619318/619583 AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 14 februari 2014 Nevenactiviteiten toestemming cluster 4 en 9 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Bij van 8 april 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor Deelneming in het productiebedrijf Stokvis Content B.V.

Bij  van 8 april 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor Deelneming in het productiebedrijf Stokvis Content B.V. AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 12 augustus 2010 Nevenactiviteit Deelneming in een bedrijf van een derde Uw kenmerk Ons kenmerk 23142/2010012380

Nadere informatie

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 *Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media inzake aanvragen voor aanwijzing lokale omroep Datum college : 31 mei 2016

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: BVB-005917-mvk Betreft: beslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom Beslissing van het Commissariaat voor de Media op het bezwaar van Free Record Shop tegen het besluit

Nadere informatie

Omroepen **** ** **** Onderwerp Besluit op bezwaar inzake Filmotech. Geachte directie,

Omroepen **** ** **** Onderwerp Besluit op bezwaar inzake Filmotech. Geachte directie, Omroepen **** ** **** Onderwerp Besluit op bezwaar inzake Filmotech Geachte directie, Behandeld door Ronald Vecht Verloop van de procedure Bij schrijven van respectievelijk 28 oktober 2010 en 4 november

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 636810/639136 Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 29 september 2014 (kenmerk 632202/634181) op het verzoek xxxxx (hierna: bezwaarde) om openbaarmaking op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:707

ECLI:NL:RBMNE:2016:707 ECLI:NL:RBMNE:2016:707 Instantie Datum uitspraak 09-02-2016 Datum publicatie 16-02-2016 Zaaknummer 14/6285 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Bestuursrecht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Advies hernieuwde aanvraag zendtijdtoewijzing Heusdense Televisie en Radio Stichting

Advies hernieuwde aanvraag zendtijdtoewijzing Heusdense Televisie en Radio Stichting Zaaknummer: 00365118 Onderwerp: Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u het raadsvoorstel aan over een aan het Commissariaat voor de Media uit brengen advies. Dit is noodzakelijk vanwege

Nadere informatie

14 februari 2013 Nevenactiviteit toestemming het verhuren van personeel en materiaal aan derden

14 februari 2013 Nevenactiviteit toestemming het verhuren van personeel en materiaal aan derden AANTEKENEN Stichting RTV Drenthe T.a.v. het bestuur Postbus 999 9400 AZ ASSEN Datum Onderwerp 14 februari 2013 Nevenactiviteit toestemming het verhuren van personeel en materiaal aan derden Uw kenmerk

Nadere informatie

Beschikking op handhavingsverzoek

Beschikking op handhavingsverzoek Beschikking op handhavingsverzoek Kenmerk: 624329/636398 Betreft: handhavingsverzoek RadioNL B.V. Het Commissariaat voor de Media, Gezien het verzoek van RadioNL B.V. om bestuursrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 637217/638482 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten aan mediabedrijven buiten de publieke mediadienst overeenkomstig de fragmentenregeling zoals

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/nevenactiviteiten/ BIS

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/nevenactiviteiten/ BIS AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 20 maart 2014 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/ /

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/ / AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 5 maart 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1212131

Nadere informatie

3. Bij brief van 14 maart 2012 heeft Albert Heijn het Commissariaat informatie verstrekt.

3. Bij brief van 14 maart 2012 heeft Albert Heijn het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 27870/2013000229 Betreft: Korting op boeken Zwarte piste van Suzanne Vermeer en De provocatie van David Baldacci Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 672595/675022 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteit Het in licentie geven van de series Wij Alexander, De Brug en Ha Die Pa voor openbaarmaking via het themakanaal ONS in cluster

Nadere informatie

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar Stichting Algemene Programma Raad (APR) p/a Hellingman Bunders advocaten t.a.v. mr. M. Bunders Postbus 75401 1070 AK AMSTERDAM Datum Onderwerp 18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007;

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77 AANTEKENEN AVROTROS t.a.v. het bestuur p/a postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 8 juli 2014 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van Broadcast Newco Two B.V. (hierna: verzoeker)

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035) Wijchense Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 169 6600 AD WIJCHEN Datum Onderwerp 7 augustus 2007 Besluit zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-004627-za Mevr. Z.S.A.

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 683548/684062 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het verhuren van kantoorruimte met studio (801m²) door de NOS aan Stichting Regionaal Opleidingscentrum Amsterdam voor de duur van

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /617012

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /617012 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 7 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 Instantie Datum uitspraak 05-09-2006 Datum publicatie 06-10-2006 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 05/37675 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer -- ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer -- ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035) Algemene Televisie en Radio Omroep Stichting Swindregt 'ATOS' T.a.v. het bestuur Postbus 428 3330 AK ZWIJNDRECHT Datum Onderwerp 2 december 2004 Toewijzing zendtijd Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 655667/655849 Betreft: Geen toestemming voor nevenactiviteit van KRO-NCRV Het in licentie geven van de titel Over de Streep aan RTL Nederland in cluster 2 A. Verloop van de procedure 1.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 25-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10 / 938 Wmo Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605 AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: Aanvraag van Stichting Omroep Flevoland tot bekostiging voor 2017.

Kenmerk: / Betreft: Aanvraag van Stichting Omroep Flevoland tot bekostiging voor 2017. Besluit Kenmerk: 676380/679559 Betreft: Aanvraag van Stichting Omroep Flevoland tot bekostiging voor 2017. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake de aanvraag van Stichting Omroep Flevoland

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Zendmachtiging Drtv 2016-2021 1- Notagegevens Notanummer 2016-000198 Datum 05-02-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth. Hartogh

Nadere informatie

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Beschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van xxx (hierna: verzoeker) om openbaarmaking

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ do mr. D. Oudenaarden (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ do mr. D. Oudenaarden (035) Programmaraad Amstelveen t.a.v. Het Bestuur Postbus 4 1180 BA AMSTELVEEN Datum Onderwerp 10 juli 2007 verzoek handhaving artikel 82k Mediawet jegens Casema Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. Kenmerk: 27692/2012010488 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. Kenmerk: 27692/2012010488 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 27692/2012010488 Betreft: verzoek om openbaarmaking Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek van Niels Damstra om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 642766/649322 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008. Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van 13 januari 2015, waarbij het verzoek

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.20, tweede lid, artikel 3.24, tweede lid, en artikel 3.25 van de Mediawet 2008

Kenmerk: / Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.20, tweede lid, artikel 3.24, tweede lid, en artikel 3.25 van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 685232/685756 Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.20, tweede lid, artikel 3.24, tweede lid, en artikel 3.25 van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende

Nadere informatie

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren.

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren. 7, ^ j Raadsvoorstel Vergadering d.d. 31 mei 2016 Agendapunt: 10. R 16-20 Datum B&W 19 april 2016 Portefeuillehouder ATH DoGument-nr Opsteller pkolũl Fusie Streekomroep met BLOS Voorgesteld wordt aan het

Nadere informatie