SAMEN DOEN. door. Dr. J. P. Duyverman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN DOEN. door. Dr. J. P. Duyverman"

Transcriptie

1 SAMEN DOEN door Dr. J. P. Duyverman Leiden is nooit een eiland geweest. Toch is het besef van verbondenheid met de omgeving - als elders - nog maar jong, grofweg een kleine eeuw oud. Daadwerkelijke samenwerking, samen doen, kwam eerst na de tweede wereldoorlog op gang. 1. Leidse ambtenaren en andere ingezetenen toonden reeds voor 1850 metterdaad oog voor de niet-leidse dreven, voor destijds het gebied buiten de zeven singels: zij gingen er zich vestigen;,,de toegangswegen toonden al aangroeisels.r De raad der stad Leijden meende daaraan in 1845 iets te moeten doen. De deliberatiën van 18 oktober verhalen:,,de Raad der Stad Leijden Overwegende, dat sedert enigen tijd enkele bezoldigde stedelijke ambtenaren zich hebben veroorloofd om de hoofdzetel van hun verblijf te vestigen in eene der Gemeenten aan de onmiddellijke grenzen dezer Stad gelegen - overwegende, dat deze handelwijze naar den aard der zaak reeds indruischt met den regel dat geene anderen dan stadsingezetenen stedelijke ambten en bedieningen bekleeden en waarnemen, - overwegende, dat het belang der Stad bovendien medebrengt dat stedelijke ambtenaren door hunne inwoning bevorderlijk zijn aan de welvaart hunner medeingezetenen en van de stedelijke kas onverminderd de bijzondere bezwaren welke in derzelver verwijderde woonplaats voor de algemeene dienst gelegen zijn, Heeft goedgevonden en verstaan te bepalen zoo als bepaald wordt bij deze, dat alle stedelijke ambtenaren en officianten ingevolge art. 109 van het Stedelijk Regeringsreglement hunne voornaamste inwoning zullen moeten hebben en houden binnen deze Stad, en dat onder de benaming van stedelijke ambtenaren niet alleen en uitsluitend zoodanige personen zullen begrepen zijn welke omschreven zijn bij arr. 68 van het Stedelijk Regeringsreglement, en uit de Stedelijke kas bezoldigd worden, maar ook alle beambten en bedienden van Collegien en Administratien welke door de stad worden gesubsidieerd, terwijl alleen dezulken zullen worden uitgezonderd, aan wie 133

2 uit hoofde hunner betrekking de woonplaats buiten deze stad is aangewezen, of die woonachtig zijn in gebouwen deze Stad in eigendom toebehoorende. En zal Afschrift dezer worden gezonden aan alle gesubsidieerde Collegien en Administratien benevens aan alle stedelijke ambtenaren ter fine van informatie en narigt. Het besluit bleef een dode letter. In 1893 werd uitdrukkelijk vastgesteld: het is zeer gebrekkig of in t geheel niet gehandhaafd. 11. Nadat reeds op 27 december 1872 prof. Buijs, als toenmalig voorzitter der Commissie van Financiën, uitbreiding van de gemeentegrenzen in de raad dringend nodig had verklaard, wordt het in de jaren 1877 tot 1896 levendig op dit front. Twee maal gaat de raad akkoord met een voorstel van B. en W.: op 16 aug wordt besloten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude te laten bijdragen in de kosten van het onderwijs,,naar evenredigheid van het aantal schoolgaande kinderen, die de scholen voor on- en minvermogenden bezoeken en op voorstel van de Commissie van Financiën verlaagt de raad het tarief door het College voorgesteld van f. 25 op f. 10. De 17e november 1881 valt het raadsbesluit, met ingang van 1 april 1882, wegens overbevolking geen kinderen uit andere gemeenten meer toe te laten op scholen der 3e en 4e klasse. De rond twaalf jaren, voorafgaande aan de grenswijziging van 1896, geven gedachtewisseling op veel ruimer vlak te horen. Nadat een plan tot uitbreiding was afgestuit op tegenstand van de omliggende gemeenten, hebben B. en W. op 4 febr een beperkter plan aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. In december van dat jaar vragen Commissarissen der Gasfabriek of in den vervolge al dan niet gas zal worden verstrekt aan ingezetenen van omliggende gemeenten die huizen bewonen in de nabijheid van Leiden. Op de laatste dag des jaars berichten B. en W.: brengt in de wijze van levering geen verandering en 21 jan komt de voordracht van het College tot grenswijziging in de raad. Het raadslid mr. F. Was (burgemeester van ) blijkt van mening dat als G.S. geen termen aanwezig achten tot uitbreiding, voor de gemeente het tijdstip was aangebroken,,een vast stelsel aan te nemen hoe te handelen tegenover ingezetenen van omliggende gemeenten, wanneer zij willen deelen in de voordeelen die deze gemeente aanbiedt, zonder te dragen in de lasten die voor onze ingezetenen met die voordeelen gepaard gaan. Wanneer 2 febr. van G.S. het bericht komt, dat hun antwoord zich nog wel zal laten wachten, dient 11 febr. de heer Krantz een motie in om de bewoners van elders in het vervolg een hogere gasprijs te laten betalen. Daarover staken, ook in de volgende vergadering van 4 maart, de stemmen, maar reeds 11 febr. dient prof. De Goeje een motie in die ons op het ruimere vlak brengt. 134

3 ,,De Raad van oordeel, dat voor de voordeelen welke deze gemeente aanbiedt, aan niet-ingezetenen meer in rekening behoort gebragt te worden dan aan ingezetenen, noodigt B. en W. uit, om, met inachtneming van deze beslissing, eene regeling in dien zin te ontwerpen en aan de Raad in te dienen. Omdat het hier een nieuwe, onvoorbereide zaak geldt, trekt de voorsteller de motie in, om met de inhoud terug te komen in de vorm van een voorstel op 9 maart (Ing.St.62), nu ondertekend: M. J. de Goeje, H. van der Hoeven, D. J. Krantz en F. Was. De heren geven daaraan een Memorie van Toelichting mee:,,leiden wordt langzamerhand door volkrijke voorsteden omringd. De enge grenzen onzer gemeente bieden geen plaats aan voor de vele familiën, die gelokt door de uitstekende inrigtingen van onderwijs herwaarts komen om van de voordeelen, die deze gemeente in vele opzichten aanbiedt, ten bate van hun gezin gebruik te maken. Hoe verblijdend dit verschijnsel op zich zelf moge zijn, voor de gemeentekas gaat een groot deel van die toenemende welvaart verloren, omdat die familiën zich bij voorkeur zullen gaan vestigen buiten de grenzen der gemeente en alzoo niet zullen bijdragen in de groote uitgaven, welke onze gemeente zich voor de instandhouding harer instellingen getroost. En geen wonder, daar zij, even buiten Leiden wonende, in alle voorrechten eener groote stad deelen, zonder te dragen in de lasten, die uit den aard der zaak voor de ingezetenen met die voorrechten gepaard gaan! Het is dus zeer natuurlijk, dat de neiging om liever buiten Leiden te gaan wonen meer en meer zal toenemen, doch niet alleen voor de van elders komenden, maar evenzeer van onze eigene ingezetenen, voor zoover zij niet door den aard van hun werkkring verplicht zijn binnen deze gemeente te wonen. Komt in dien toestand niet spoedig verandering, dan zal daaruit voor onze Gemeentefinanciën een gevoelig verlies ontstaan en zal zonder twijfel de koop- en huurwaarde der woonhuizen in de stad aanzienlijk dalen, tot groot nadeel van de eigenaars dier perceelen. Het ontwerp der regeling willen voorstellers aan B. en W. zien opgedragen, maar het College adviseert afwijzend (Ing.St.69) en maakt het denkbeeld ietwat belachelijk. Zouden de omwonenden ook moeten betalen voor het voordeel op onze grachten en straten te lopen of onze markten te bezoeken? Het acht zich tot het bedoelde voorstel niet in staat. Na repliek van de voorstellers op 21 april (Ing.St.102) komt de zaak 10 juni in de raad, die met 14 tegen 11 het voorstel-fockema Andreae aanneemt om de voorstellers het beginsel te doen uitwerken. Op 14 maart 1887 is die uitwerking gereed (Ing.St.51). Gedacht is aan vijf punten: het middelbaar onderwijs voor meisjes (l), het lager onderwijs (2), gas (3), duinwater (4) en hulp bij brand (5). Daaraan wordt verbonden het voorstel om ambte- 135

4 Gemeente Voorschoten Gemeente Zoeterwoude VERKLARING Gemeentegrens Leiden :,696:.....r... sinds 1966 : +-t-t-t-t-t- 136

5 naren en gepensionneerden in de gemeente te doen wonen. De Commissie van Financiën en de L.D.M. rapporteren erover en 26 mei staat het punt op de agenda van de raad, waar burgemeester De Laat de Kanter de denkbeelden in een urenlang betoog (21 kolom! ) bestrijdt. Op 13 oktober ligt het voorstel weer ter tafel. Punt 1 wordt verworpen met 16 tegen 3,prof. De Goeje vraagt schorsing en 22 oktober trekken de initiatiefnemers de voorstellen schriftelijk in. Hun is gebleken,,dat de raad op dit ogenblik de status quo van de verhouding van Leiden tot de niet-ingezetenen in de nabijheid van de stad wenst te handhaven Jarenlang heeft de kwestie van de vergroting van Leidens grondgebied vele pennen in beweging gebracht, schrijft de N.R.C. op 24 april Op 13 febr is het eindelijk zover; de voorzitter legt aan de raad over het ontwerp van wet der grenzen van deze gemeente en de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, met het betrekkelijk rapport van B. en W. van 30 jan. Het leidt tot een sectie-verslag,,,het Algemeen Verslag der Afdeelingen van den gemeenteraad, waarop B. en W. reageren met een Memorie van Antwoord van 15 sept. 1890: tal van inwoners van omliggende gemeenten mag Leiden wettelijk niet tot de ingezetenen rekenen, hoewel zij het feitelijk zijn. Zonder daarvoor belasting te betalen genieten zij van de voordelen die Leiden biedt ten nadele van de Leidse ingezetenen. Er klinkt zelfs dreiging: zonder grensuitbreiding zouden andere maatregelen kunnen worden genomen, geen gasverbruik toestaan, geen schoolbezoek, grondgebruik opzeggen, uitlozing op singelsloten verbieden! De betrokken gemeenten beoordeelden de zaak van hun zijden. Zoeterwoude en Leiderdorp legden hun rapporten op verzoek over, Oegstgeest weigerde. Dit deed mr. Was op 15 jan zeggen:,,wanneer de geschiedvorscher van latere jaren dit stuk uit de archieven van Leiden opdelft, dan zal hij zeker zijn oogen niet kunnen gelooven, dat in het einde van de 19e eeuw de geest van openbaarheid bij de behandeling van de publieke zaak nog zoo weinig was doorgedrongen in eene gemeente, die onmiddellijk grenst aan de eerste Universiteitsstad van Nederland. Op 29 jan schrijven B. en W. nog weer aan G.S.,,Verder meenen wij Uwe aandacht alsnog te moeten vestigen op enkele feiten die ten duidelijkste aantoonen de onnatuurlijkheid van den bestaanden toestand wat de grensregeling betreft en bepaaldelijk op het groot aantal personen die te Leiden hunne betrekking of bediening uitoefenen 137

6 of wel hunne opleiding alhier genieten en toch buiten de grenzen wonen. Wat de Universiteit betreft bedraagt het aantal van de in dit geval verkeerende Hoogleeraren wel is waar slechts drie, doch het aantal in de onmiddellijke nabijheid der gemeente wonende studenten is thans tot 93 gestegen; die vestiging even buiten de gemeente geschiedt voor een groot deel met het doel om van de plaatselijke directe belasting alhier bevrijd te blijven of zich aan den actieven schutterlijken dienst te onttrekken.2 Van de onderwijzers aan de openbare lagere school wonen er 28 en van de overige gemeenteambtenaren, daaronder begrepen de leeraren aan het gymnasium en de H.B.S., 16 buiten de gemeente; van de officieren van het Garnizoen 22, zoomede de Kapelmeester van de stafmuziek. De kommandant en een kapitein van de dienstdoende schutterij verkeeren in hetzelfde geval, eveneens als enkele fabriekanten, die, met het oog op den omvang hunner fabrieken en het groot aantal werklieden, nog in meerdere mate dan anderen, zonder in de belastingen te dragen, genieten van de voordeelen welke de gemeente aanbiedt. Wij behoeven te dien einde slechts te wijzen op de aanzienlijke uitgaven voor de brandweer, van wier hulp zoo vaak door de fabriekanten wordt gebruik gemaakt, voor het voortreffelijk onderwijs aan on- en minvermogenden, en voor de kostelooze geneeskundige hulp door de gemeente verstrekt, waarvan voor een groot deel door de fabrieksarbeiders en hunne gezinnen wordt genoten. Na deze brief heeft het nog vijf jaren moeten duren. Zozeer kwam aan het geduld een einde, dat zelfs in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken (van 22/26 okt. 94) de dreiging van 1890 werd herhaald bij non-annexatie zouden andere maatregelen kunnen worden genomen! In 1896 was de grenswijziging, waarom prof. Buijs een kwarteeuw geleden had gevraagd, een feit. IV. Wij passeren nu een kwart-eeuw, de annexatie van 1920, de tweede wereldoorlog en belanden in een tijd van nieuwe gedachten, van andere wijzen van samenwerking, van wezenlijk samendoen. In een halve eeuw, van 1895 tot 1945, zijn Leiden en zijn omgeving zò naar elkaar en in elkaar gegroeid, plaatselijk en zakelijk, dat samen-werken geen vondst was, maar een uit de veranderde verhoudingen geboren noodzakelijkheid. Geen maatregel hier genomen, mist elders zijn effect; geen nalaten ginds wordt hier niet als hinderlijk ondervonden. Schaalvergroting van het samenleven vraagt schaalvergroting van het regelen. Daarom: 138 de vraag is niet òf er moet worden samengewerkt maar hoe vaak; de vraag is niet of daarvoor speciale lichamen nodig zijn, maar of die inter- of supra-gemeentelijk zijn te bewerktuigen;

7 de vraag is nauwelijks of het supra-gemeentelijke in de lijn der ontwikkeling ligt, wel hoe lang de weg daarheen zal zijn. De wet van 1 april 1950, houdende voorschriften met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen, heeft tot beweegreden,,dat het wenselijk is, bij de wet nadere voorzieningen te treffen inzake de gemeenschappelijke regelingen tussen bepaalde openbare lichamen en tussen die lichamen en andere rechtspersonen. De artikelen 1 en 2 enerzijds, art. 4 3e lid anderzijds geven mogelijkheid en grenzen van dit samenwerken aan. Artt.1 en 2: gemeenten kunnen een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van bepaalde belangen en daartoe kunnen organen worden ingesteld of een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam worden gevormd. Dat is de mogelijkheid. Art. 4 3e lid: aan zulk een orgaan of lichaam kan niet de bevoegdheid worden toegekend... verordeningen te maken. Dat is de grens. Men zegt het daarom prof. mr. A. Kleijn in Maatschappijbelangen van febr. 1966, blz , met instemming na:,,men kan van deze regelingen zeggen, dat ze meestal goed werken tot er essentiële belangen van een bepaalde gemeente in het spel komen, die afwijken van het algemeen belang van de streek. Is dat het geval dan treedt er vaak kortsluiting op. Het is dan ook duidelijk, dat de bestuurskracht, welke de gezamenlijke gemeenten met een gemeenschappelijke regeling kunnen uitoefenen, niet absoluut bedrijfszeker is en afhankelijk blijft van de zwakste schakel. Het zwaartepunt en het hoofdaccent blijft onweersprekelijk liggen bij de afzonderlijke gemeenten. Wat heeft Leiden gedaan in de jongste dertig jaren? 1. Het heeft een grenswijzigingsplan ingediend in 1938 dat in leidde tot een grenswijziging die planologisch onvoldoende is. 2. Het heeft in 1958 een structuurplan aanvaard dat is opgenomen in het streekplan Rijnstreek-West. 3. Het heeft met verschillende buurgemeenten een aantal samenwerkingen tot stand gebracht, weergegeven in onderstaande tabel, die zich beperkt tot de samenwerking met de nabuurgemeenten. Op het nut van overleg, of verder, van gemeenschappelijk regelen behoeft niet meer te worden gewezenzo zeer zijn de belangen van de buren verweven, dat zijn betekenis, zelfs dat zijn onmisbaarheid vast staat. Moet dus op deze weg worden voortgegaan? Het,,dus is overhaast gezegd. De zwakheden liggen voor de hand: a. verschillende gemeenten doen aan veel regelingen mee, Zoeterwoude 8 maal, Leiderdorp 7 en Oegstgeest 8 maal, maar telkens wordt weer met andere gemeenten samengewerkt; 139

8 onderwerp Brandbestrijding Industrieschap,,De Grote Polder 1.2. A. Ziektekostenverzekering ambtenaren Vleeskeuring Woonwagenkamp Bescherming Woningbouwr (bouwdistrict) Scholenbouws (seriebouw) bevolking jaar Zoeterwoude - Zoeterwoude in samenwerking met Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Warmond, Rijnsburg, e.a. Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Warmond, Valkenburg, Wassenaar, Alkemade Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Warmond, Rijnsburg, e.a. Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Warmond, Valkenburg, Wassenaar, e.a Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond, Valkenburg, e.a. Oegstgeest, Katwijk Recreatie2 (in toekomstige Merenwijk) 1966 Oegstgeest, Warmond Rioolwaterafvoer ~~-~--~ Vuilverwerking Zoeterwoude, Leiderdorp, Voorschoten, Warmond Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Warmond, Valkenburg, Wassenaar, Alkemade 1. geen gemeenschappelijke regeling; opgelegd. 2. geen gemeenschappelijke regeling; overleg.

9 b. de regeling is - vanzelfsprekend afhankelijk van het onderwerp - telkens weer verschillend; c. er is een zekere verbrokkeling die het overzicht kan gaan belemmeren; d. de vorm van de samenwerking blijft nagenoeg inter-gemeentelijk. Hoe de samenwerking zich zal ontplooien hangt van te veel factoren af, o.m. van de houding van de buren, dan dat daarover met zekerheid valt te spreken. Een eenvoudige stap is: nagaan welke zaken nog meer voor regeling in aanmerking komen. Dat men daarmee bezig is op het Leidse stadhuis blijkt uit de Memorie van Antwoord, Begroting-1967 blz. 2. Zijn de punten gevonden, dan moeten de meest gerede partijen bij de overeenkomst om de tafel worden gebracht. De buur, die er, om welke reden ook, niets in ziet, blijft afzijdig. Een verdere schrede is bundeling waar mogelijk, die eenvormigheid van regeling, mocht die aanvaardbaar blijken, bevordert. De veruit moeilijkste stap dreigt zoveel bezwaren te ontmoeten, dat op het ogenblik van de verwezenlijking wordt ingezien: wij zijn te laat! Die moeilijke stap heet: afstaan van zekere bevoegdheden aan een te scheppen lichaam, dat na wegen en wikken knopen moet kunnen doorhakken. Een,,stadsgewest laat het bij bundeling; een,,district is al een zelfstandig openbaar lichaam, bestuurd door een districtsraad, die echter nog niet zelfstandig mag beslissen. Ook,,Rijnmond dat in 1965 het werk ter hand nam, vindt in zijn instellingswet geen basis voor beslissen en uitvoeren in zelfstandigheid. En toch? Kunnen wij er op den duur omheen? Eerst zal het besef moeten leven dat men elkaar nodig heeft, elkaar, de centrumgemeente de buren, de buren de centrumgemeente, de buren eventueel elkaar onderling. Noodzakelijk geworden samenwerking zal de vrijheid beperken en zal zich nooit kunnen beperken tot wat alle partijen voordeel brengt. Een supra-gemeentelijk lichaam zou belast zijn met speciale taken de gehele agglomeratie rakende.,,regeling en bestuur van de huishouding der gemeente zou dan een andere inhoud krijgen, een andere, niet noodzakelijk een mindere. Begrijpelijk verzet tegen wat supra-gemeentelijk is of dreigt te worden is niet specifiek Nederlands. Wanneer prof. mr. C. H. F. polak in,,de Nederlandse Gemeente van 20 jan aandacht vestigt op,,een Frans wetsontwerp over de agglomeraties welke gemeenschappen vormt die,,een soort supergemeenten worden, verheelt schr. niet dat het verzet vooral komt van de kleine gemeenten. Ook ginds dus moeilijkheden, maar ook ginds de supragemeentelijke gedachte. Samen doen is vereist. Samen prate% is een mooi begin. Samen doen zij het doel. 141

10 AANTBKBNINGEN 1. Burgemeester J. H. Slicher, van Zoeterwoude, woonde Zoeterwoudsesingeel 57, thans ms. 56a, 57, 57a en 57b. 2. Een nauwkeurige vergelijking van de totale beiastingdruk in Leiden met die van de buren, waarvoor plaatselijk de bronnen aanwezig zijn, moet blijven rusten tot een!atere gelegenheid. LI JNCLICHB Begrenzing van Leidens grondgebied na de grenswijziging van

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron:

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: http://wettenoverheidnl Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt.

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Leegstandwet (uitbreiding van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik en uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur) Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Consultatieversie. Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding

Consultatieversie. Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 691 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele

Nadere informatie

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel Nr. 5a, afdeling SO De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op hoofdstuk 6, afdeling 6.1 'Tegemoetkoming in schade', Wet ruimtelijke ordening (Wro); gelet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 159 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE INSTRUCTIE VOOR BLOKHOOFDEN HIERMEDE VERVALLEN ALLE VORIGE INSTRUCTIES ~ VASTGESTELD TE 'S-GRAVENHAGE DEN 19EN MEI 1941 DOOR HET HOOFD VAN DEN LUCHTBESCHERMINGSDiENST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3478

ECLI:NL:CRVB:2014:3478 ECLI:NL:CRVB:2014:3478 Uitspraak 14/5824 WWB-VV 27 oktober 2014 Centrale Raad van Beroep Voorzieningenrechter Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening Partijen: [Verzoekster]te [woonplaats] (verzoekster)

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek

Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek voor de gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude voorzover deze

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Sector : III Nr. : 98

Sector : III Nr. : 98 Sector : III Nr. : 98 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2000, nummer 6/98.00; gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 947 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL.

REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL. REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL. (Vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 1 februari 1918). Artikel 1. Brandbluschmiddelen. In de gemeente zijn tien handbrandspuiten, die genummerd

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Noodopvanglocatie voor vluchtelingen Ede adres kazernelaan 2, panden 85 en 86 gemeente Ede Bestuursovereenkomst inzake

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/06/2014

Datum van inontvangstneming : 10/06/2014 Datum van inontvangstneming : 10/06/2014 I' Hoge Raad der Nederlanden Derde Kamer w ~e' {J.J ::li "~.8 ;.l_~ ( E..::r,",'_ t"::) ('0",,1 l:'jt:: ~~ ~ )(, ::li oe i~..- ~ c:: L'..J Nr. 12/03718 28 maart

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname

Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname (Tekst geldend op: 30-03-2014) Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname (authentiek: nl) Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten

Nadere informatie

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JNO. 4U6 WET van 10 Juli 1952, houdende voorzieningen aangaande de verplaatsing van bevolking voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 08-06-2005) Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1 Hoofdstuk 18 Verplaatsingskosten Begripsomschrijving Artikel 18:1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. woonplicht: de verplichting voor de betrokkene, die een door het college

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 32 Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99)

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 De raad van de gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d. 19 maart 2012 gelet op de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Borsele d.d. 21 mei 2012;

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 21 januari 2010 De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 januari 2010, gelezen het voorstel van het presidium van 2 november 2009; Gelet op artikelen

Nadere informatie

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis Verzendadres Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 1 De gedoogbeschikking wordt aangevraagd door de volgende persoon / hoofdbewoner

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 120 Wet van 23 februari 1998 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg)

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Vergadering: 20 november 2007 Agendanummer: 10 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Hinderverordening Citeertitel: Hinderverordening Vindplaats : AB 1988 no. GT 27 Wijzigingen: AB 1997 nos. 33, 34 Artikel 1 1. Het is verboden zonder vergunning van de minister van Justitie en

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Definities

Hoofdstuk I. Definities Wet van 31 oktober 1991, houdende regelen betreffende de openbaarheid van bestuur Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten

Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten De algemene voorwaarden van Hundscheid Advocaten zijn van toepassing op alle met Hundscheid Advocaten te sluiten en gesloten overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de aanpassing van de duur van de voortgezette uitkering (Wet aanpassing duur voortgezette uitkering Appa) Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>>

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>> registratienr 2014/57888 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 115/266 NL Publicatieblad van de Europese Unie 9.5.2008 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET 1975 No. 164-c GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 24 november 1975, houden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vakantie aan

Nadere informatie

Uw raad wordt voorgesteld de verordening rechtspositie burgemeester Valkenburg aan de Geul vast te stellen.

Uw raad wordt voorgesteld de verordening rechtspositie burgemeester Valkenburg aan de Geul vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: verordening rechtspositie burgemeester Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Burgemeesters ontlenen

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van11 november, gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, van de Participatiewet; gezien het advies van de adviesraad

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012 De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leusden d.d. 14 februari 2012, nr. 180294 gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel g, van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie