S edert he; eintie van d-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S edert he; eintie van d-1"

Transcriptie

1 .. - i r h.*-. ; WAT ONS OVER AMERIKA NIET VERTELD WORDT S edert he; eintie d-1 oorlo; verld werd over de «"3 Vercigai heel wa-. Stan var. Amerika. Df; u le verwonder. Amerldat in k.i is e groot lana. dez oorlog zoo de bstoeh e uin. sussde, dan belangrijke rol heeft gespeeld. R-_ds loor d oorlog had cie _ocic Presidt F. D. Roosevelt de dacht ie uereld op /,*neiika -.v vestig. Door liet invoer wa; m gcemd heel', de New Deal wist d» groot. presidt de werkloosheid' in belangrijke male verminder. In ci.t land. waar zeer srk de meing beslaat dat alle he; privaat initiatief bij moofct? is gioore dini-tj tct t'-and tvi.n_., verwezlijk, zijn administratie de T. V. A. Het is e der crocts werk tot hed door ir.tnsch uitgevoerd. He: iivacl-t nvelstard cn seiu'*. in e zeer uitgebreid gebied. Nog voor Amerika in d oorlog werd medeges'.ïttrtl. had R_c_eïelt sam met Clmt'chill de oorlogsdoeleind vastgelegd in het Atlantisch handvest. Spütig goeg wordt dit documt, dat hoofdzakelijk het werk wa.s d groon pre- _d_nt. al vaak verg. Roosevelt, (üe ver vooruitzag had aile maatregel gom DOOK AUG. DE BLOCK SENATOR om zijn land op e komd :n val vcor bereid. T! _*_i die val kwam wist Amerika in c recordtijd c reitsaclkig leger cp bot'l.vcn cn uit rusn. De Vereigde Stan zorgd nie; alle voor zich zelf, maar hie p ook in zeer rui'me ma'tc de andsre land. met levsmiddel, oorlogsmariaal et. andere zak. Van Amerika kan dus wat geleerd w-order.. Het zou evwel verkeerd zijn ai; dit alles g besluin, zooals sc.nmig het will do voorkom, dat...et bes wan wij kunn ó'o, er in bestaat het voorbeeld clit land na volg. Amerika is het land. waar het kapitalisme nog onbeperkt heerscht. De sociale wetgeving staat er rog in haar kinderscho. Op o it gebied heeft. de groo republiek heel wat -,e leer ons lein landje. Cat m nu komt aacdra- -_eii met de hocge loon. die alle staatstiusscher.komst cp scclaa'. gebied overbodig stout- mak. Vele arbeiders verdi inderdaad loon, di n deze hunner Europeesche kamerad verre overtreff. Dit beekt ev-wel. dat zij het zooveel ber hebb. (Zie vervol b/v 2) Oe hav Calais herleefi In d e erg ver. looes-e hav i Calais zijn de hersllvwgsuxrk in zooverre gevorderd, dat voor de eers maal e Liberly-schip -.Les Andelus, ton erts kon loss. N. Y. T. Photos PRIJS : 1 fr. Nr e jaar Org der Belgische Socialistische Partij SINT-PIETERSNUXTV'STRAAT, 61, GENT. Telefoon : (4 Hjn) Postabonnemt : "5 fr. per 3 m. Postcheck: Nr Hei Licht., Gt Regeeringscrisis in Griekland Zes minisrs nem ontslag omdat premier Tsalclaris weigerde d Kroonraad lan samroep Er moet e nieuw bewind kom in overesmming met de grondwet de parlemtaire regels Athe (Reur) Zes minjs- Elers de Grieksche regeering: hebb hed hun ontslag: ingedid, cnidat de minisr.presidt Constantin Tsaldaris, geweigerd heeft d king verzoek d kroonraad, bije roep n einde e oplossing zoek voor de lan regeeringscrisis, die sedert November sleept. D e aftredde minisrs zijn: Geraal Stylianos Go na tas, leider vam ei,; nationaal-liberale partij, plaatsvergd minisr presidt minisr opbare werk; Nicolas Avraam, nationaal liberaal minisr pesrij legraaf; Demetrioes Papidimitriac, nationaal liberaal minisr verkeerswez; Apostolos Alexandris, leider die royalist-reformisn minisr zder porfeuille; A.hanase Mihalccpoelcs, refor_ mistisch minisr * nationale economie. Het cnstlag de minisrs volgde cp d oproep dcor dhr Th. Sofcelis, leider de liberale partij, waarin hij verklaarde dat de regeering moest aftred -het d koning overland volgs de grondwet de parlemtaire regels handel». Chr SaToeüs aintlwoardi'e op die wyze op d publiek. oproep die gisravond door dhr Tsaldaris. tot de Grieksche liberal werd gericht cn waarin hij hun verzocht vcor Mdag lan w cf zij bereid war deel nem e verruimde regeering. In ce.i brief dhr Tsaldaris schrijft dhr Gonatas dat zijn part-ij langer ds regeering zal sun dat hijzelf als minisr aftreedt. De regeeringscrisis was lant WELKE REGEERING KRIJGT FRANKRIJK NU?.arijs (ATP). «Ik heb c.druk, zoo zei minisr Ramad.er, na afloop zün raadpleging de journalisn, dal door alle partij gewscht word: dat de crisis zou sieepe... De nieuwe regeering zal het spoor der voorgde mo volg. De stoet die de eer._ieminisr Blum voor e ma.na heeft gegev mag word g.remd -. Tce.i hem gevraagd werd hoe d? structuur der nieuwe rege?.-* ring er uit zou zi. herinnerde Icamadier er as n dat zij-.i opdracht tot dusver slechts het Karakr e:n raadpleging r.ad. pt«. Het vervolg onze reportage: «Wordt Duitschland e democratische.taal?» kunt V lez op bladzijde 3. DE BOEKWL! NATIONALISME EN SOCIALISME \ in. \ Fanny Leys laat haar held S Silvesr zijn opbare loop, \ \ b g ah Vlaams 7in. i J tionalist onder üe. leiding ) / Vromans. Maar al spoedig out- \! waakt üe twijfel in SÜv&sr 1 «De n.. waarheid di. ja, was hct wel \ maar mtnutc \ dc waarheid?.> j En verder :. 7MI de ce 4 S Vlaming d andere in be, j schaafd Nederlandsch d dai- \ J vel mog do, \ Titall voorvall, c _o ) ^ bewog als homeriselie kies- 1 \ campagne mak wij mee, cn I -t wij zi Silvesr naar hct so_ l \ cialisme overhell. * \ Doch m vergisse zich. I \ Hct boek blijft e verhaal, vol t J verrassing, stced.< vrolijk, Hct \ J ia ge politiek pamflet. Wij i J kom ook bij de conservatieve \ j katholiek, bij de communis-- * j n. bij dc legionnaires-rexisn J y recht, maar alles blijft \ lev cn kleur M moet rol! dat t \ indachtig ziin. als icij hier na- l \ druk legg op dc ziswijze i. Silvesr over dc politie;:, t J Hij is nochtans i njn tweede \ J lev op zeek naar e bere * j msheid. En als hij tot hct} ^ socialisme komt, houdt hij 1 \ op c ms Ce;i zoeker tc [ \ zijn ; hij neemt s blinde 1 \ iings ; S «Wat hem in dc boek i het socialisme gstond, over l dat \ -, war de. rm ; dc arbeiders, -i \ dc werkde klasse, de geme- \ \ schap. Niets dan vcrzameucoor. ) \ d...» * J Dat w de kern dc noli J } tielcc ondergrond ii, dit boek. ï ' Toi het einde toe zal Silvesr l \. strijd voor dc eerbiediging \ \ het individu, dat door \ de klasse cn door dc Staat \ ) S mag geknecht Maar hij } ziet ook het J ongebreidelde gevaar itl dc ) vrijheid. Aan het ) J slot hct boek. zal Silvesr \ ï in de illegaliit c program- \ 1 ma hang, dat c com- l \ promis is tuss dc irijheid \ i het individu het recht \ { dc gemeschap, i \ Laat mij rloops nog wijz \ op de bladzijd over de oor \ log,mct de vlijmde satire op de nazi-liratuur uit de blad tijds dc bezetting Met ige haling uit dï ge schrifn bereikt de schrijfsr meer dan met ti process g het nazisme. M kan er hartsgrondig lang om lach. Paul Ramadier wil e kabinet ruime republikeinsche unie samsll Voortzetting de politiek Léon Blum In zija oog nochtans zou e Z~PY breede coalitie de samslling de nieuwe regeering mo n grondslag liggem. In v rb_ nd met de geruchn over d n gezondheidstoestand Blum verlde Rama_ler d_c d? eers-minisr hem had li.l_.ii verst dat hij wegs zijn gez^ndheidsicestand de regeer./.g ni-n langer cp zich zou kunn r. A m. De M. R. P. voor e homoge socialistische regeering Parijs 'AFP) Het algeme secretariaat de MRP heeft zich uitgesprok n guns v.'.n c'.e vorming ee.ier hcmcg: socialistische regeering,, waar Je samslling fel zou gelijk a:o die de regeering. v.ie het initiatief tot het huidig economisch -.xperimt is uitgeg'-'an, n einde dit laats het grootst mogelijk succes verzeker. Bijekomst de socialistische parlemtsgroep Na afloop de bijekomst öe socialistische parlemtaire fractie iu het Paleis Bourbon; werd.i.i twee resoluties go-j m, waarbij de fractie haar ver-j trouw dank uitspreekt n i' OTïzich pgt Blum V3n i pgt Vinct Auriol. presidt der ] republiek haar medewerkm^ i v. rzekert bij ce verdedigi.ig! de nationale belang e,, insl- j hag. Het verloop der onderhandeling Parijs, (A.F.P.) In d' loop aijn -onderhand-ding.' met het ecg cp de samslling' de regeering. heeft de minisr I.?.m>?Jd:er v _i.cheide * personaliin ontg. onder wie Alexandre Varns. gewez minisr staat, Edouard Her- ' riot. vergezeld Hri Queills vertegcn\-_i:;drdiger de Hns. sche conctratie, Yvon Delbcs, : gewez minisr ;n onafhanke- j lijk republikein. Op het minisrie justiti? word verklaard dat dhr Ramadier slech.s 's avonds, na hh diner, d presidt der republiek zijn antwoord zal bekd mak. Na de verkiezing d presidi N.Y.T. Photos Bij het verlan de congreszaal, links naar rechts: PÖ'.n Leon Blum, Vinct. Auriol dhr Jacques Duclos, vicepresidt de nationale vergadering.. sinds November jl, to de koning faalde in zijn poging om al ds fractieleiders overtuig dat ze deel moesn uitmak e coalitieregering, Haar diepe oorzak ligg in het fal de regeeringsmethodes bij de bestrijding de partisanbd in d achruitgang d Grieksch economisch toestand. Dhr Tsaldaris heeft verklaard, dat hij voornems is af tred, alvors zijn. regeering Mdag voer het parlemt zal versch zijn. VREDESVERDRAGEN ** ZONDAG 19 Januari 1947 Herpassing Foto B. A. met de as-salli bekdgemaakt In boekvorm uitgegev in vier tal opgesld Ondereking op 10 Februari Parijs Washington (Reur*. Door c raad minisrs f-uinlandc-u Zak de Groo V.-er wera bekd gemaakt, dat de vredesverdrag met de assalli, met name Italië Bulgarije, Finland, Hongarijs Roemië, gereed zijn om onierekd De commissie, belast met de eindredactie de vredesverdrag heeft inderdaad de la3.s_ hand gelegd d definitiev kst, di e t e Washingo werd bekdgemaakt. Hier volg in groo lijn ce vccr..aams punn ceze ver. drag, zcocls zij tijds de vergadering de Groo "Vier *; h*t voorjaar de confertie Parijs nogmals vnn de Groo Vier New-York 1.1 d loep de md" M-övember December werd vastgelegd. De li. James P. Byrn._i, aftredd staatssecretaris zal vier de vijf vredesverdrag onder- *._ek. wel de verdrag met Italië, Bulgarije, Hongarije c.i Roemië. Het vredesverdrag met IUUë wordt kracht zoo-ra de documn de bekrachtiging d.or de Vereigde Stan, de De nieuwe gezant Canada Foto Belg-j.. Dinsdag a.s. zal dhr. Vietor Doré, ambassadeur Canada in België, zijn geloofsbriev overhandig ü Prms-Regt Voor de eers maal seder de bevrijding zal deze plechtigheid met d gewon luisr als vóór d oorlog geschied. De vieuice ambassadeur zal dz ambassade tot het koninklijk Paleis door e eskadron rui - vers vergezeld. Poolsche kol voor België E eers schip zal Mdag kom in de Gtsehe hav Brussel 'Belga) In uitvoering het Belg.-Poolsch akkoord, waarbij wordt-, voorzi dat Pol ton skol België zal lever, zal e eers Poolsch schip Mdag e.k. hav Gt bereik. _ * - WEERBERICHT Verwachting voor hed: matige wind uit het Zuid-Wesn weinig bewolk tot bewolk hemel, mist 's nachts "s ochnds lich nachtvorst. mperatuur overdag tussch vier acht grad. Sovjet-Unie, Groot-Brittannië Frankrijk wi het bezit zull zijn der Fransche regeering. De bekrachtiging docr de Vereigde Stan zal volledig i vóór de verdrag met e meerderheid 2/3 door d s iat zull zijn go:dgekeur_' t. Ieder verdrag is in boekvorm itgegev ea in vier tal gedrukt, nl. in het Engelsch. het Fransch, het Russisch i n dc taal dea vowmalig vazal-, staat. De kst het verdrag met Italië is het langst. Het vredesverdrag Tn -eers instantie worde.*, in dit verdrag de gebeurniss Yam vervolgs 1C43, dc omstandighed het ln oorbög tred va-ii het fascistisch Italië n slot de Italische medeoorlog*/oering g Duitschland verhaald. Na deze. inleiding volg de beschikking, die betrekiting hei-beo cp rritoriale wy ig.ng. Wat de Italische-Fransche srs betreft, deze wordt licht gewijzigd. De ïtaliaarisch? regeering verbindt er zich toe de Fransche regeering het historisch administratief archief af ie st, dat betrekking heeft op de periode vóór 1860 cp de gebied, dl 3 Frankrijk werdon afgest in uitvoering het verdrag Maart e*", de Convti e Augustus De Italische regeer ing verbindt er zich toe met. de Fra:\- sciie rege.ring mede wer_>:n bij d evtueele,-, leg pon verbinding tussch Briangr>n Modana via Bard.ne.ho. Italisch- Joegoslavische grs In het verdrag zij-.i volgd? schikking voorzi in veroand met de Oostgrs Italië: n de afbaking e 'nieuwe gr.-ns tussch Italië d vrijstaat Triest. In het verdrag komt ev2e*as afbaking voor tussch Joegoslavië f; n d vrijstaat Triest. Italië doet' eves afstand het eiland Pelarosa. Aldus verliest Italië in fei tstrië, zijn Oostgrs valt grosso modo sam met "de Iscnzcrivier. In het Noord behoud* Italië het g:'bied va n de Opper- d ö Adige. In de Middellandsche 7.ee doet Italië afstand zijn sou. vereiniit cp de n Dcdekanesos n guns Griekland. Statuut Triest De onschdbaarheid de onafhankelijkheid d vrijstaat Triest zull word verzekerd door UNO. d Veiligheidsraad dsr In d vrijstaat zal m treff: a> esn gouverneur; b) e bestuur; c) e vergadering. De gouverneur zal boemd word dcor d Veiligheidsraad na overleg met Italië Joegoslavië. Hij zal inst voor de hand. haring vaa orde veiligheid. Negtig dag na het vaard zijn ambt zal de gouverneur t.n slot mog verklar of er red tce bestaat de vreemde treep. cpnieuw cp 't grondgebied d vrijstaa.t cntbied. De hav Triest is e vrijhav. Ge kele natie zal er voorrechn gi, maar de bijzondere belang Italië Joegoslavië zull seds in merking word gom. Het spoorwegnet zal gedeellijk onder Joegoslavisch gedeellijk der Italische controle st. Italische koloniën Italië verzaakt al zijn bezitting in Afrika binn 't jaar rek 10 Februari 1S$7 af, moet over het lot deze b 2itting_>n. e word gom. beslissing (Zie vervolg Hz. 3). HET ZWARTE FRONT Wc ontving e sc?irijv, gedagekd 17 Januari '47, de redactie gericht onderekd «Het Zwar F r ont* de kopij e brief eers-minisr Huysmans e tweede hei inrichnd comité de anti-.'nnestiebetooging «Werk der Gerechtigheid*- gezond. De brief de redactie e. we verondersll, dat de andere blad hem ook ontving zegt het volgde : Te Loiiie n werd e ntoon^ ellinq geopd ne.imaals breedvoerig art wei Het ligt in onze bedoeling met behulp der d over het r.iet beschrii \ _ Minisries leed dat reeds meer dan twee jaar, Arbeid. Gezondheid Pmu_. geziweg dan nog ce ov*»r onze msch is neergekosio maar hinderd sluipmoord rooverij tijds de bezetting. getoond wordt hoe gebrekkige Toch will we trachn kort siv vrouw m<_n vatn. mann zich Bij de bevrijding werd on *. nuttig kunn het impuls de huidige innchrs der anti-amnestie betoo- mak. rwijl zij vs voor g-!-g. honderd msch ver hun gezing heilzame oefing do. Hierbov e gebrekkige e evoudig weefgetouw, dat hem toelaat schouderbeweging mak. moord duizd wonig in Lrana gestok, de meest mschonerde vernedering, gewelddad marling op eerzame vrouw meisjes, gepleegd. Hct. Zwartboek der Z\var n nat u destijds werd toegezond, gaf u e zeer onvolledige bloemlezing. Tiduizd kd ó<zeging de Belgische conctratiekamp, lotgoon werd c or e ongrondwetlijke maatregel in het kamp der buin-.de wetgesld gedrev. Nu nog, na twee jaar, heerscht la de midds der getroff-.ncn eon hemelrgde miserie ; zelfs lv'ngerdooa zelfmoord, beh.ord tot de dagelijks voorkomde fein. Om ons g de misdadige uitmoordingspolitiek e dolgeword. Maffia» bescherm, war we goodzaakt o:is clandesti organiseer, om in.**0- Löariit offervaardigheid k.*ich n putn, seds in de hoep op e verzod bed gebaar, vervat in e algemee Amnestie. Het opzet der - Nationale Confertie politieke geg.-., rechthebbd Weerstand. Is meer clan duidelijk. Ze wënsch e herhaling de Sepmber- Meidag, e ni_tnve t;.)lf massa-houdingc-n, e;;ecuties moord, e georganiseerde uitmoording onza geg in de conctratiekamp. We st met d rug g d muur word uit zelfbehoud iet verweer geórev. We kee'-n ons echr ge n de eerzame burgers dit land, zelfs Italische mijnwerkers g de offervaardige oprecl*» tc vadérlanders-ideallsn, die meer dan wie ock e op oog hebb voor onz toestand, maa.' w-1 ge n de gy>rganiseerde rooversbd, dit;, door chantare, e-n nefasn dr f op dq Regeering uitoef. Hoogachnd, Het Zwar Front We onthoud ons eik commtaar lan ieder onze lezers onbevooroordeeld over deze nadkeji. De brief het inrichnd comité de betooging is in dzelfd geest opgesld, maar in rm, die veel agres* zilver zijn. «Het Zwar Front» beweert schrijv «in naom. de vastberad cn tot alles beslon soldan ran. onze clandestie organisatie*; het zal voort de spreuk toepass «Oog om oog, tand om tand» tot volledige amnestie wordt toegest : het daagt n slot de Nat. Confederatie ïan Politieke Geg cn rechthebbd uil Ant-' worp e betooging in richn, die onder de b> scherming politie staat. Wat d brief betreft J eers-minisr, daarinwordt de nadruk gelegd op «da groo miserie, die thans on» Jer de zoogaamde verraders heerscht» ; wordt bewee-d, «dat 9S t. h. der Zwarn zich in hun houding tijds de bezetting li leid door c rcvolutionnair socialisatie programma, dat hun eige fout ivas deze houding aa?i nem tijds d oorlog» ; ivordt verzoingsgezinde ivoord Churchill herinnerd wordt beroep ged op d eers-minisr om «e einde sll e agitatie, die de kloof tussch r.,sch hetzelfde staatsverband nog moet verbreed.,. En de drie briev ej n 3"- derekd : Het Zwar Front. Hier is zeker ge sprake vervalsching. Het zijn wel degelijk ech briev, pe» schrev door e clandestie organisatie «ZÜ'K.-» n». De politieke geg, de duizd, die vermoord werd in de Duitsche folrkamp, zoud we beleedig, moesn we meer plaatsruim gev de 98 perct zwarn, die... kel c socialisatieprogramma tijdis de bezetting nastreefd! voor ons land Photo J. Dew Italische mijmverkers leerd geworv voor de kolmijn het land. Iedere week voert e bijzondere trein ongeveer arbeiders, vel vergezeld door hun familie. De adjuncfb/jekoftisf fe Lond Belgische Nederlandsche afvaardiging zull gehoord word Ld (Reur). Op de vergadering de plaatsvergers. de minisrs buinlandsohe zak, hebb de afgevaardigd Pol Nederland verklaard dat het hun onmogelijk was volgde week het woord voer, daar zy over goegzaam tyd beschikk. De beslissing, de Belgische afvaardiging hoor, werd gcm wegs het feit dat de regeering dit land daartce d wseh had uitgesprok. De : plaatsvergers hebb e deel de onderrichting de minisrs buinlandsche zak, incake de kracht zijnde procedure voor het Duitsche vredesverdrag, e onderzoek onderworp. Deze bespreking zal op de volgde vergadering word De tragische ontploffing Muid Drie vrachtwags met Duitsche granan vlog de lucht in Ruin ingedrukt op 40 km. afstand D Haag (Reur) Bij valavond hebb reddingsploeg p g gemaakt met de ruimingswerk om de lijk de slachtoffers de gisr gemelde ontploffing munitie Muid (Nederland) uit het puin hal. Zooals medegedeeld, hebb 16 t*n. rwijl eea bejaarde vrouw person hierbij het lev g^la de gevolg _ zuwschok is overled. Drie met granan gel?i vrachtwags, die door de Du 1.- srrhera in Nederland war aciirpelan, zij-n in de lucht gevoeg. E der vrachtwag ns werd in hct kanaal geslingerd, e andere werd volledig vernield rwijl d?rde zwaar werd beschadigd Ruin vernield Amersfoort, Hilversum Utrecht Tot in Amersfoort op 40 km. de plaats de ramp vlog de ruib:in stuk. Te Hilversum, op 16 km. afstanri, is de ruinschade groot. Ook Utrecht, op 30 km. afstand, werd de luchtverplaatsing waaitjomea. Vijf person werd in het zie- 'kermis opgom. E tal licht gewonde inwoners werd vi hun woning verpleegd. Onder de 16 slachtoffers zijn er 13 soldan 3 arbeiders. voortgezet, waarbij zal kunn werd gebruik gemaakt va-n de bij de onderhandeling over de andere vredesverdrag opgedane ervaring. D? plaatsvergers zijn na 2 U 2 uur iamge besprekinf/jn uigeg. Dinsdagnamiddag kom zij opnieuw 7 sam. Het vredesverdrag met Duitschland Ld i Reu r). 'E Avonds werd vernom dat de bespreking de plaatsvergers de Groo Vier liep over de vraag of het vredesverdrag met Duitschland al dan Glérans door het noodlot vervolgd E partner valt bij d doodsprong 10 m. hoog Reeds het derde ongeluk bij het levsgevaarlijk nummer Parijs ibelgal Te Al Kazar, (Marokko) voerd de beroemde trapezekunsnaars Clerans hun «doodsprong* uit. Leo mis daarbij de hand Sphane Clerans viel ee n hoog 10 mer op d grond. waarbij hij zich verscheide ledeman brak. M zal zich herinner da f op 7 Juli, Charlie. die partner vau Sphane, op het podium e music hall t? Parijs tijds e zelfde oefing d ruggegraat brak. Reeds kele jar vroeger had Sphanes' eers partner, e jonge Hongaar, met wie hij dit nummer had gecreëerd, e doodelijk val ged, zoodat hij er het lev bij inschoot. Leo. die 21 jaar oud is. zal zijn plaats in d doodsprong meer kunn hervatn. e ctrale Duitsche regeering r ondei-eking zal word-ar. voorgelegd. Volgs de politieke waarae. mers Lond is het opvalld vs groot belang dat de h. de Couve d e Murville, Fransch afgevaardigde, zich heeft verzet g de onderekihg het verdrag door e ctrale regeering. Ig 20 jjjgisi SCHRIJVEN EN ETEN Aan de hand e artikel A. Van der Ve, in het Nederlandsche tijdschrift «Cri_ rium*. werd in onze vagina «Geesslev» de dacht gevestigd op d toastand d schrijver in onze heddaagsche maatschappij. Het blijkt inderdaad wel dat deze toestand rg schittc^ rd is. Is het dc schrijvers om. e goedgevulde beurs do, dan mo zij maar liever Ameriksche sigaretn of fietsband op de zwar markt verhandel, in de plaats boek e tc flans. Dat zal hun leer in al die schoone jraz geloov de meer. die gedurig d mond vol hebb over cultuur, gees. sverlichting tararaboem. Ik b daar sedert lang ruggekom. Evals mijn, vrid Simpels. Die doet er nog e schepje cynisme bij. VoL geils hem vrag de lezers naar s anders dan naar amusemt cn de boek die iets om het lijf hebb ligg be. schivimcl op d zolder. Kunt ge dc officieele i«_. stanties ook eisch, dat zij zich g inresseer om e zaak die rdabel is? Endat zij e boei schrijvers «'fde staatsruif laat, precies' gelijk c bisschop of e gc-, raal? Dekhgsn word ge. i subsidieerde maar zij mo' dan ook tot dc veredeling het nationale paardras^, bij^ drag. Wanneer ge eischt dat er hoogerhand e stal liraire koerspaard op na gehoud ivordt. dan moet ge ook vaard dat zij buin de schreef mog loop. En { bestaat de roeping d!.schrijver er juist in buin de schreef loop? Simpels overdrijft misschi, maar ik moet toegev dat zijn ) argumtatie mij onver. \ schtllig laat. I Hoe de schrijver dan maar dc l twee eindjes e moet knoo. { p? \ Daar kom ik op rug.

2 i5_wi 2 - Vooruit - 19 Januari Msinfcs JKechls Mevr. Roosevelt... zonder rijbewijs Het rijbewijs vtjn Mevr. Roosevelt, -weduwe va_ d overled presidt de-jereigde Stan, werd _r_geti*-w_ Ingevolge het ongeval dat zij op 14/8/1946 heeft veroorzaakt. M herinnert «ich, dat mevr. Roosevelt, die voor het stuurraad haar wag kele second sluimerce, e rijding veroorzaak tussch drie wags, waarbij gelukkig ge persoonlijke ongeval' betreur war. Na e verloop dertig dag zal mevr. Roosevelt echr e nieuw bewijs mog vrag. Het eers operahuis yan Siberië E jaar geled werd het eers operahuis Siberië geopd Novosübirsk, met e opvoering vin.i Soessanin., gevolgd door «Carm..Bvgi Oneg!n». Het schouwhurggebouw de opleiding de troep stamm uit d oorlogstijd. Het koor 150 person hct balletkorps 100, best uit taltvolle dilettann, die plaatselijke fabriek kantor kom. Zij werd drie jaar geled voor de operatroep uitgezocht. Zij hebb al hun vrije tijd doorgebracht met oef, nu zijn zij vast bij d schouwburg gesld. Het operahuis heeft zitplaats. Novosibirsk was eige titall jar geled nog e dorp. De meubels zij Karelisch berkhout. E film: «Nobelprijs» «Nobelprijs, is de naam vam é documeu-taiaec-iim, -fle-rvaardigd door e maatschappy Stockholm, r gelegheid d 50e verjaardag het overiyd Alfred Nobel, zoo meldt het Zweedsch Inrnationale Persbureau. De film ver&laart wat de Nobel. pryo zijn, hoe ze werd gesticht, hoe ze word toegekd er. Zü bevat eige geeichn»an de lokal der Nobelstichting Stockholm verschillde inslling die de prijz toe- De fümproducer is I_nart Bemadot, de zoon prins Wilhelm Zwed-, die zelf de produoer is verscheide documtoatiefilms waarin het alledaagsche lev i n Zwed beschrev ward't. Hij heeft er e gevond! Walt Disney, de meesr der ekfilm, die gaat beginn met e groot werk, waarin allerlei sprookjesfigur zull optre_ d, is met zijn vrouw naar Ierland gereisd, het land de sag legd bij uitnemdheid, om er inspiratie op t e do. To hu per «Que Elizabeth» naar Amerika rug reistle, werd er de deur zijn hut geklopt to hij ging kijk, stond er e leprechaun (Iersche sprookjesfiguur) voor hem, die zich tfoöd ln zün nieuwe film op tred. Disney gageerde hem onmiddellijk, het contract ls al geekd... Populair romanschrijver overled IJlt Parus meldt m het overiyd dhr. H.U. Magog, populair romanschryver voormalig algeme secretaris de «Société des Qs de Lettres». Ontdekking Japansche arts De Jongs ontdekking de Japansche arts zou er in best dat picilline kan getrokk word uit ureum. Professor Moeto zou er eves in geslaagd zijn zuivere zeer afdode picilline bekom, daar zij in drie wek de gezing heeft bewerkt drie ziek, die sedert drie Jaar diope brandwond led. Confertie Ameriksche geraals Ook de emaking der strijdkrachn op de agda vermeld Washington (AFP) Door het deparmt oorlog worrit gemeld dat door geraal EL-hower, hoofd d gera T staf va n het Ameriksche leger, e byi'ikomst wordt belegd alle geraals, die in het moederland e bevel voer. De confertie neemt Dinsdag e g Washington. zal. drie dag in beslag nem. Hoewel de emaking va n de strijdkrachn op de agda is vermeld, is deze kwestie de voornaamst- leiding deze bijekomst. Anderdeels zull de led vsn de saatscommissie voor e emalking Donderdag met hooge militaire ambnar de drie wap-jns het ontwerp e-maltin? onder de oog zi. Het Comité Galopin liet zich nooit in met de arbeidspolitiek E verklaring oud-minisr Delfosse Ondervraagd door Le Soir. betreffde het best e.clandesti regeeringscomité., dat onder d oorlog in België fungeerde, heeflt de h. Antoine Delfosse, die in 1940 minisr Verkeerswez was, verklaard : «Vooreerst was dit comité ge «regeeringsocmité.. Ik heb het gesrtcht om contact tot stand brg tussch België mün collega's Lond. Het is de parachutist Monami die mü uit Lond het schrijv d h. ot bracht waarin de Ïyst was opgegev de personaliin e dertigtal welke de eers-minisr rond my wsch geschaard zi. Ik bracht aldus bye, o.m., d h. Vos, d huidig minisr Opbaar Onderwys, d h. Ganshtof der Ml-ersch, audiur-geraal, de h.h. De Visscher Basyn, die na de (bevryding minisr zijin ge To lk er in slaagde my by myn collega's Lond vervoeg, was het de h. De Visscher, die als vooieitr het comité optrad, watart>y zidh andere personaliin, o.m. d? h. Léon Beekaert de h. Achille Van Acker, hadd geslon. «Het was onze bedoeling die de Belgische regeering Lond, zoo voegt de h. Delfosse hier toe, dat dit comité inlichting politiek aard zou inwinn over d toestand die in België bestond ze Lond zou lan geword op- WAT ONS OVER AMERIKA NIET VERTELD WORDT (Zie begin blz. 1) By het einde d oorlog bed'roeg de gemiddelde loon in de indiusstrie, d müjnboum' de spoorweg 00 dollar per jaar. Dit bedrag sunt ongeveer overe met e gemiddelde vam. e dollar of 44 frank per uur. Sedert heeift het land zeer vele staking gekd. In de mees gevall _jm deze Dit kort verdis is e der voornaams oorzak de onrust, die onder de arbe:. ders heerscht. Er zyn andere zak, die door e Europe moeilijk word begrep die toon, dat het zuiver kap_ali c in d gnond é afzichlijik monsr is. Door hiet Amerikse!!- minisrie voor Handel werd de winsn verwezlijkt door de * ï ^_^J?_ïï =«S-S5-&Z ge De dram? naar stak werd gewakkerd door syndikale leidiers, zooals m het wel es wil do wx_> kom, maar deze zü'n uitgebrok, omöat het Icon 00 dohas. per Jaar voldode was om lev. Het «Heller Comité voor 6ccaal- Economische Ondereoeroëking >, e ernstig goed geschrev tnslling heeft op hetzelfde -tydsftsp o_de d_t wat e a_-beidera_*zi_n noodig had om lev. Daaruit bleek, dan e gezin vier person, vader, moeder twee kinder per jaar over e inkom 3075 dollar moet beschikk om min of meer behooriyk taunn lev. Daaruit kan beslon word, da. alle pézinn met kinder e (mooiiyk belstaam hebb. Pam_lieveTg!_eding bestaat ndet in Amerika. De toegekde. 1 _o -v-tihoog_nigi z_n cnderuis-tih-an alweer achr, haalü door d pr.ss_l_.ng. Brief Jtietfo Over de viering d azalieja De sm ons faader weer. klonk in de naglijke vert e naarma dat ze dichr kwam kosn we de beekis zijne woord duidelijk veronderschij. d; O mijne schgoon azalieja olie olie olie olat Mijne geestigaart is ginr zei ons moeder bij het hor deze harmoniesche klank maar luisrt ne keer zei ze hij kan aleest de woord nemeer zijn Uets. Hoeda froech onz Homer die op de hoog nemeer is de ouwde gezang. Tis ge kwes mijne schgoon azalieja beklemtoonde ons moeder maar mijne schgoon dalieja Peets die dat halveling hoorde voelde de erinnering uit zijne jeucht in sijn borstkas opborel waarop dat zijne doffe blikk vier scho_ n dat hij met e e beroes keel de zang hef die blijkbaar zijne jonge jar hadt be. koort: O mijne schgoon dalieja olie olie olie ola o mijne schgoon... Maar hie r f er slik hij hem we moesn alemal op zijne rugge klop hetge ons faader toeliet de keuk binn treed mee ee blompot in zijne arm. Deeze bijzondereit hadt ons moeder echr bemerkt zoodat ze begost mee ons faader zijne zaligeit gev maa r to ze die prachtige blompot zag verstomd d e ferwijn op hare lipp. Wel wel Spiegelleire zet ze op verederd toon wat hebde daar voor ts mee? Ee schgoon azalieja voor u zei hij de Gazebuize koo_ zijn Medar die achr ons faader de keuk kwam binnegezijtdt bejaamd zijne woord. Hebdet in de gaazet gelez dan ferkondigde koozijn Meedar dat ieder weldk lz e azalieja ;noet opnee_ m in zijn huis? E azalieja brgt vreugd e plezier in de 'amielde vaagt de muiziss weg uit uwe kop zei hij. Tis daar. om dame beslon hebb be. slui hij al onze pree toope legg u dit geschk bied mee de uitdruking onze ferkleefde gevoels. Och eere toch zei ons moeder ze -werdt wit doing grzeloze dankbaareit. Vroeger zei ons faader gebeurde dat mee ee dalieja maar mee de vooruitganch de weschap de ontwikeling de volksontvoochdinq is het hem d dag daag do mee e azalieja hij zeeg uitgeput op zijne stoel neer neffest d koolbak. De Gazebuize zet als zijne meinch ui dat d azalieja veel kost bijdrag tot de ekronomiesche opbeuring het tond alswanneer dat iedere over e blompot zal beschikk in zijn huis zei hij zuil me wij ons alemal edrachtig gevoel tn de gevoels edracht solidaretift. Mee deeze woord was het oiicieel gedeel de plegttgeit afgeloop al de wezig fereigd hulder tot in de kleine uurkes ront de gezellig aard zoodat ik tsanderdags uit mijn bett kost dat * mijne brief tn zeev haas mee ee krjon moe schgrijv heb. Tis maar dode tsoms zouwdt pz ziede dander foun inst. gedurde de 55 oorlogsm. d, geraamd cp mil. lio dollar, dat is ongeveer millio frank. Dit fantastisch bedrag bleef over, cadat belasting er. alle anders lasn war betaald. De helft daar werd in de maatschappelijke reserves gestort, zctrdai d_ maatschappij hun onderneming neg meer kunr. uitbreid, zonder cok maar e ct mo lem. Zij kumn dat geld ook gebruik om het in bujjnlandsohe onderneming belegg, hetge op dit oogblik veel gebeurd, ofwel als reserve voor de slech jar, die zull kom. De arbeider eohr heeft ge reserve kumn vorm. Hij' heeft ha/nö) gewerkt, heeft het gewis heel wait ber gehad, dan zijn Europeesche kameraad, hij heeft misschi in kele gevall wat spaarpnittg ktir.- n rde legd, maar hij is er in elk geval heel wat minder goed toe dan de kapi. talist. De andere helft hetzij millio dollar of millio fratnik -werd tussoh de deelhouders onder vorm dü'vtideaiidi verdeeld. De oorlog is voor de Aimerir-^sche kapitalisn h-sejemaal gs slech zaak geweest. In het licht deae cijfers word zekere campagnes uiskd begrep. De kapitalisn toon zich in het minst bereid hom arbeiders ook maar voor e klein gedeel deze winst lan deeleir.. De machtige < Geral Motors Co. boekn in 1945 ee n'inst dollars. Toch moein de arbeiders stak om e loonsverhoging bekom. Dit zijn toestand, die in het moderne Amerika heersch. Zy leer ons, dat d'e arbeiders heelemaal verkeerd zoud handel met e dergeliij k Voorbeeld volg. Het is b?- grijtpelij!k, dart. deze zijde de medaille nooi t word t getoon d'. Deze cutrs bèwli^.n al duidelijk, dat het kapitalisme ge sociale rechtvaarriigiheid kan brg. Er meet gestreefd word, naar e oplos.ing, die iritsludnd het algeme belamg behartigt. Alle het Socialisme toan die oplossing brg. AUG. DE BLOCK. dat de minisrs bekd zoud aijn met het Belgisch «klimaat-, onder de bezetting. Het comité mocht soms raad verstrekk de regeering haar wk gev. Het had slechts e taak voorlichting het be_ wees op dit gebied groo disn. Nooit was het e.regee_ rtngscomité» nooit heeft het zich ingelan met de arbeidspolitiek. «Het had geerlei uitvoeringsbevcegdheid in België». Naar regeeringsmoeiiijkhed in Italië? Minisr Pietro Nni neemt ontslag Rome (AJ_P.) Pgt Pietro Nni, minisr va Buinlandsche Zak Italië, heeft ont" sl*t* gom. Na afloop zyn onderhoud met d h. de Gasperi, weigerde pgt Pietro Nni, minisr buinlandsche zale, dip d minisrpresidt ZUn ontslag heeft gebod, eige verklaring af legg. Het is bekd dat pgt Pietro Nni het voornem zyn party heeft kn gegev, ge haar verl.woordi" gers als minisr buinland. sche zak het vredesverdrag lan onderek. Voorts weet m dat pgt Nni plan 's zich uitslui" nd aa n de partij wijd. De h. Gasperi, na knis hebb gom Nni's ontslag, heeft vervolgs pgt Guisseppe Saragat, leider de nieuwe socialistische party der Italische arbeiders, ontbod. Na zyn derhoud met d eers minisr verklaarde pgt Saragat. voorzitr de grond* wetgevde vliadering, dat tij met d h. de Gasperi slechts bespreking gevoerd had over het behoud of het verdag d datum va n de by eroeping de r grondwetgevde verga" dering. Hy voegde er toe, dat nci_ ge beslissing is gom. Hulp Oosnrijksche kinder Vanwege de groep der Oosnrijksche socialisn in België ontving we volgtnde oproep: De Oosnrijksche bevolking zal het hoofd mo bied e rampzalige-.! winr. Het Zwitsersche kinderhulpwerk heeft vastgesld, dat voor Oosnrijksche kinder e hersl krnchtsn dringd noodzakelijk zou zijn. De Belgische Socialisüscne partij heeft, haar sua beloofd om Oo lrijksche Socialisn -naar België lan kom, n einde b gedurde eige mdea in staat sll hun krachn hernieuw. Kamerad, als gij in staat zijt e_a arbeiderskind huisvesn, zoudt gij ons zeer verplichn schrijv kameraad, Ludwig GUENSER. 13, rue Camper, hout, Brussel, met vermelding: «Oosnrijksch kinderhulpwerk». Gelieve gelijkertijd leeftijd geslacht gev het kind dat gij zoudt will ontg. Wij zijn overtuigd, dat onze oproep vergeefs zal zijn dankm U bij voorbaat voor de hulp, die gij onze kinder zult gev. GENEESKUNDIGE KRONIEK Kooloxide-vergifffging Koning Kristi de berhand Kophag (Reur). *. Avonds wordt officieel bekd gemaakt da f. de gezondheidstoestand koning Kristi Demark heel wat verberd is. Hij heeft ge koorts meer zijin gezondheidstoestand laat over het algeme s wënsch over. Het komplot in Hongarije Opnieuw zes hooge ambnar gehoud Bcedapest (Reur). Zes nieuwe arrestaties word gesignaleerd. Het gaat hier om hooge ambnarn. In totaeil werd bij. gevolg 93 person in hechnis gom. Andere houding word verwacht. ïn het communiqué wordt Dr. Kalman Salata, e der voorstafiide figur de party der kleine eigaars als e.ac tief samzweerder, besmpeld. Kooloxyde is e verkor be* namini' voor koolmonoxide icoj, e kleur reukeloo_ gas dat ontstaat bij onvolledige verbran ding kool. Het is dit product dat de oorzaak is der tallooze verstikking di ieder winr meerdere slachtoffers mak. Wanneer kool onder goede v - tilatie wordt verbrand ontstaat kooldioxyde, het eindproduct der volledige oxydatie koolstof. Dit gas is prikkeld voor de slymvliez hoestverwekkd; het biedt ge gevar, wordt trouws vlug opgemerkt ibij rugsl de r kachels bv.) Wan neer echr de verbranding traag geschiedt, onder onvoldode luchttoevoer, is de oxydatie der koolstof door de zuurstof uit de lucht onvolledig: koolmonoxyde ICO) wordt gevormd. De oorza" k vergiftiging zyn dus zeer talrijk. Zoo bv. wordt kooloxyde gevormd in kalkovs sbakkerij, het ontstaat bü het vertraagd draai zware automotor, bij baügeysers met onvoldode afvoer, in traat?' brandde vulkachels, is in groo hoeveelheid wezig in lichtgas. Het ingeademde kooloxyde dif" fuseert snel met de inademingslucht in de long wordt door het bloed opgom. De kleur stof der roode bloedcell (hat' moglabine) is zeer gretig naar dit gas Raat ermee e stabiele verbinding : het kooloxydehaemorlobine. De affiniit haemoglobine voor kooloxyde is ongeveer 0 maal zoo groot als die voor zuurstof. Dit beekt dat bij e gehal 0,7 kooloxyde op 1000 lucht toch nog 50 pet. kool" oxydehaemoglobine gevormd wordt. Dit product is direct schadelijk maar is zeer stabiel, m.a.w. dit haemoglobine is verlor voor het transport zuudstof. Normalerwyze belaadt het haemcljlobine zich r hoog der long met zuurstof uit de lucht, geeft ze af d», cell weefsels. Dit mechanisme is le" vsnoodzakelijk. Wanneer nu in ons geval e gedeel der haemoglobine buin werking gesld wordt, treedt zuurstof nood in: de patiënt ver. stikt. Er is voldode zuurstof wezig in de inademingslucht, er bestaat ge belemmering der ademhaling- zelf, maar het 'transportmiddel der zuurstof (haemo" globine) is buin werking gesld. De weefsels hebb kort zuurstof: vooral het zuwweefsel is hier uirma gevoelig, wanneer vlug ingegrep wordt is fataal einde meer vermyd. De berechting der oorlogsgruwel Proces Ravsbruck Gekwetsn levd in d verasschingsov geworp Hamburg (AFP) Op het proces Ravsbruck was d. Trei_ verplicht toe ge dat hy alle wezig was by het toedi slag met de bul lepees de geïnrneerd, maar dat hij als dokr ook de uitroeiing de gevspg het.jugdlager. bywode. Ondanks de bewering beklaagde, als zou hy verhinderd hebb dat de gekwetsn levd in d vrrasschingsov werd geworp.bracht procureurgeraal majoor Swart hem er tce bekn dfit hy eerder bevel heeft gegev hem af mak. Aldus werd vijftig person op e dag om het lev gebracht. De misdad der Duitsche arts Wellicht war de honderd vermoorde krankzinnig all anormaal, verklaart e SS-dokr Neurberg (Reur). Fritz Meké. voormalig luinantkolonel der SS arts, die verled md door e Duitsche rechtbank r dood werd veroordeeld, wegs door hem verstrek ibevel om duizd patin in het krankzinniggesticht dood, verklaarde voor de rechtbank die de zaak de na-si-arts behandelt, dat wellicht alle slachtoffers die ta-aclhns het nazi-euthanasiapregramma werd gedood, krankzinnig of gebrekkig war. Het is wel mogelijk dat de r dood gebrach person alle werkonbekwaam war, zoo verklaarde hij. Meké. mager meb zyn bril op, verklaarde dat de twee beklaagd, Vietor Brack Karl Brandt, verantwoordelijk war voor de leiding het muthaprogramma. Alle Duitsche arts in ziekhuiz moesn de geboor mededeel gebrekkige ge-sszwakke kinder, zoo beweerde hiji. De slachtoffers werd naar uitroeicngsctr a over_ gebracht) door gecamoefleerde ehed, die opeieerd onder nam als:.vereiging patintransport. Commandant het conctratiekamp Dachau tot d strop veroordeeld Medeplichtig d dood geg het neerschi Russische krijgsgeg Dachau, (Reur). Alex Pierkowski. voormalig handelaar in potlood. die in 1938 commandant werd het conctratiekamp Dachau. is door de rechtbank voor oorlogsmisdad tot d strop veroordeeld. Hy is schuldig bevond medeplichtigiheid bii het neerschi 8.C00 Russische krygsgeg d dood 40.00!) andere geg, die Dachau naar de gaskamers Mauthaus werd gezond. Het doodvonnis ivordt op het oogblik herzi dcor eeraal Josh Mac Narcey. aftr*dd Amerlkaau-Jch bevelhebber in Duitsohland. ' Russische verraders opgeknoopt Lond (Reur). Radio- Moskou deelt mede, dat e gewez luinant-geraal drie gewez geraal_majoors, di-. het hoofd stond e beweging «Witruss* n tijde d burgeroorlog, r dood veroordeeld rechtgesld werd. Het betreff hier luit. geraal A.P. Shkoere. geraalmajoor prins Soltan Girei, geraa ma_ joor T. I. Romanov, Aman P.N. Krasnov e n de Duitsche SS_ geraal Helmut von Panwitz werd eves veroordeeld. De veroordeeld werd opgehang. De radio voegt er toe. dat all bekd hadd «op bevel d Duitsch spic_nage_ dist. met de hulp de «Wit Gardes» Rusland bestred hebb tijds d oorlog spionnage- sabotage- r reurdad gepleegd hebb. _ De mishandeling in de kamp Würlemberg Bad-Bad (AFP), De rechtbank Rasta tt heeft vdaag de Poosohe beklaagd Du_ binski. Markus Sczypaniak gehoerd in de zaak de conctratiekamp Wurmberg. Na in verscheide conctratiekamp zyn gedetineerd werd Dubinski.naar Dautmerg in Wurmberg vervoerd, waar hij tot baraikovers werd gewez. Hij bekd gedetineerd hebb mishandeld op eig initiatief* n einde orde tucht hmdhav-. Beklaagde Markus, Poolsche J:od, bekt eves gedetineerd hebb geslag maar kel in wezigheid kamp - ov.ersn. Volledigheidshalve mo we vermeld dat naast die verstikkde werking de r kooloxyde, misschi ook wel e zuivere intoxicatie voorligt. Het klinisch beeld der chronische kooloxyde" vergiftiging vertoont e^n symptomatologie die op rechtstreekse!.e beïnvloeding wijst het zuw* hersweefsel door het koolmonoxyde; relatieve zuurstofnood alle kan dit beeld verklar. Welke zijn de vergiftigings» verschijnsel? Gemakkelijkheidshalve zull we drie evtualiin ondei" scheid. E eers mogelijkheid is de zeer acu, pl tse intoxicahe. De patiënt treedt in e geslon ruim zee r rijk kooloxyde; na e paar adembeweging valt hij bewusloos, in coma net einde treedt direct in. Het is e plotse dood, door ademstilstand verlamming het ademctrum, nerveus ctrum in het vel" lgde merg geleg). Het andere uirs is de chronische vergiftiging. Dus e ver' giftiging met minimale dosis, gedurde md jar (in" dustrieele of economische vergiftiging ). Bv. in kalkovs, sbakkerij of garages. Naast achruitgang de algemee toestand, verminderde eetlust, bloedarmoede, gewichtsverlies afgematheid, st vooral ner* veuse psychische verschijnsel op d voorgrond: hoofdpijn. braaklust brak. Geheug" stoorniss zijn frequt, moeiolijke conctratie de " dacht, draaiing oorsuiz. De patiënt is overprikkelbaar zeld geeslijk gestoord: hallucinaties bv. ( het gehoor vooral) zijn zeld. En het kan zelfs tot wzin kom, af wijking in de verbeelding, ed. De chronische koolxydf-vergiftiging behoort in hoofdzaak tot het domein d psychiar. De behandeling ligt natuurlijk voor de hand; es dat de diagnose gesld is, moet de oorzaak opgezocht uitgeschakeld. Maar tot de diagnose kom is e heele krachttoer, gezi de symptomatologie zoo vaag is, de art s in 't algeme is be" dacht op die evtualiit. In de gerechlijke geeskundige liratuur zijn kele typische voorbeeld bekd gerechlijke vergissing die n slot opgehel" derd werd door het toon der bestde kooloxydeviiftiging (imarinaire getuigis door geobsedeerde slachtoffers die se" dert jar door ontsnappd lichtgas werd vergiftigd.) Meest voorkomd, voor de winrmd de groots beekis, is de gewone, acu vergiftiginir door ontsnappde kooloxyde. Het zijn di e gevall die zoo frequt voorkom, dikwijl s zoo tragisch verloop. Volgde bijdrage zull we wij" d de apar bespreking ei*. DR. G. D. E. Soldaat uit Kortrijk de grs gehoud Verviers. Op het oogblik dat hij zich naar zijn regimt in bezet Duitschland begaf, werd soldaat Van Hooimiss, uit Kortrük,. Gemm ich gehoud met e jonge Duiche vrouw die -vergezeld was haar moeder. Beide Duitschers hadd vier dag verlof doorgebracht bij de ouders Van Hooimiss. (B.). Met de Hand in de jeahh Ik zal mij lan ontmoj. I dig om hier altyd voort de ^ dl.cussle hernem over alle \ onderwerp, die ons lev op S aarde g. En. desnoods S zull wij ook over het hierna» j maals sprek. En zoveel mo. gelijk zull wij het met goed humeur do. En voor mijn part zal lk nooit bewer, dat lk alle de wijsheid in pacht heb. Ik heb e hartsgrondlge hekel wel we rs, tirann pauz. Ik ets eelfs het recht op om mij ns vergiss. Alle moet lk u ver. zoek gelov, dat lk u in de doek wil wind. Dat er al e R iemand Iets verkeerd leest, óf zich ergert wat lk schrijf, ls ook zo erg Ingdeel. Het lev de vooruitgang: is ook botsing gemaakt. En dat, kolommetje hier staat op voor alle eerlijke gspraak. Het schijnt mij namelijk, dat e leze r wat gebelgd is geweest door wat ik acht dag geled schreef. Ik heb mijn eig 1 proza 12 Januari herlez, wat altijd e ongame bezigheid is. Maar, zooals Huy-_ mans zou zegg, ik was nogal vred sommige ding die daar lez st. Mijn inzder veel minder. Hij schijnt alles gelez hebb hij antwoordt ajdus: «To ik uw artikeltje las Zondag 1.1 wist ik reeds op voorhand, dat u gingt antwoord, dat de toestand nog normaal war dat zij dle met werk hun brood mo verdi nog wat Z-- duld mo oef, z., z. «Wat het ongeduld der arbeiders n top drijft, ls dat zij seds de dupe Eijn de historie dat zij die deze abnormale toestand profir,» ganse dag Met de Hand in. de Zakk lop, e dikke sigaar tn de mond ; wanneer er gedonderd wordt op de profiurs ln de dagblad, lach zij es fijntjes sk de briefjes duizd op zak.» Ik b al igszins gerust. S Dat zal wel persoonlek t _ ge n mij bedoeld zijn, want ik rook ge sigar. Ik word er radicaal, onweerstbaar dodelijk ziek bu d e eers «inhaal.. Dit rloops Onzs vrid vervolgt : * «Zoals het nu gaat, ls het e echt schandaal. Artikel eers noodwdigheid zijn bijna krijg, maar de magazijn zitn opgepropt met luxe.artlkel. E gewon-, lloor of tas vindt ge. \ maar luxe-serviesjes 9 stuks voor 2, 3, 4 of 5 duizd frank zijn Rr goeg. Likeur, patisserie, lekkernij bu de vleet, maar op het einde elke rantsoeeringsperiode is er ge margarine mser voorhand om het brood de ar. beiders smer. < Waa r blijv de huld per jaar die m heeft beloofd of rekt m misschi al de nieuwe facades de winkels magazijn ook als nieuwe woning? WIJ zitn t# Gt nog met honderd barakk, die eerst hebb ge. did d IJzer, de huisvesting der arbeiders is evoudig elldig, maa r wat wilt * ge. als het de arbeiders geldt, «moet alle s uit de Lange Mi kom dunt zegt m.. Wel. ik hoop dat ik nooit leti gezegd heb, dat in strijd zou zijn met. wat onze vrid schrijft Wat hij vertlt is waar. En het i s ergerlijk. Het ige wat ik er bijvoeg is, dat wij, als socialisn, over die schan. delijke ding kel mo vloc/n, maar dat wij ze mo onderzoek, berede_ r eï e uitweg voor E oe_ k. Dat is het wat ik hier dag voo r dag tracht do. Validatie gemeverkiezing Te Berg Berg, 17 (Belga). ' De Besndige Deputatie de provincie Hegouw heeit de verkiezing Berg geldig verklaard, waar het college zal word samgesld uit e burgemeesr e schep der liberale partij, twee socialistische één communistisch schep. De verkiezing La Louvière werd ongeldig verklaard. Onregelmatighed zoud vastgesld zijn in 5 kiesbureel. Te Doornik De gemeraad Doornik vergaderde Vrijdag voor de eers maal sedert de verkiezing Novemïber. Er werd over. geg tot de verkiezing de vier nieuwe schep overekomstig het accoord dat tussch de socialisn communisn liberal werd geslon. Hossey (soc). Delrue (com), De Ruytr (soc) Rimbaur (lib) werd gekoz met 12 smm. D,. hh Wibaut, Casr. man Beudin de C.V.P. bstavam 11 smm. Verklaring werd afgelegd door De Rick (C.V.P.), Delrue (cem), Hossey (soc) De Rasse dib) om de houding verschillde fracti*s in d gemeraad n zi het bestuur der stad bepal. Inrcommunnale voor d O. O. in Gr.-Brussel.La Demière Hfure- met w dat de Prins-Regt e besluit heeft geekd, waarbij voor Groot-Brussel e Inrcommunale voor d Opbar Onderstand met algeme doel wordt opgericht. Feuilleton ivookuit» LATE LIEFDE door ELYNN VERNAN 'k Heb nog zoo weinig tijd om pran, bes meid, laat mij 't rad maar erns draai naar willekeur, wie weet of het morg nog zou kunn! 'k Zou het di jong will instamp dat hij het ernstig moet opnem. Natuurlijk zijn zotrny ook zyn tüd, maar dat zyn zeer evtueele bijkomstighed waar m uirst beprrkt belang mag hechn. T slot hebb wy, op achtti jaar, nog e heele reeks kinderstrek in ons arsaal, 'k B ber geweest dan jullie allemaal, 'k heb hetzelfde euvel gezondigd; 't is daarom dat ik wseh dat myn kleinzoon zich dzelfd s stoot. Dk maar, opa, dat ik zoo lichtzinnig werk ga, bracht John mrt eigszins opgezet borst vooruit. Lichtzinnig?... Ne, want de beekis lichtzinnig vat je nog goed. Maar, basta, er is al goeg zwarigheid verkocht dan dat wy tot iets bers kom, 'k Heb hier e doosje, 't ls groot, 't ls ook bijzonder schoon, maar er zit e precieus dk in. Maak het op, John, 't is voor jou. To de jong het opmaak lag daar e goudstuk ln. Bij nader toekijk was het er e e pond. Veel harl hy er nog gezi, ondertussch wel es in d winkel, zelf had hu er nooit bez. Jong, het stukje goud, dat zoo mooi in je.land blinkt, is groo waarde; wat ls e pond! Maar jou geef ik! het gaarne opdat he t e beginkapitaal e voorbeeld zou mog zyn. Als beginkapitaal is het maar symbolisch, maar toch zoo voldode ekd, dat het toont waar ik dus wy, gekom zyn! Het weze e voorbeeld vooral omdat dit de eers schat was met myn harde werk verdid. Arthur sche nu wel wat vermoeid, want die verduiveldsche zomerhit zou zelfs de besn er onder kryg. Julia haast zich om e frisch ugje limonade de oude man was er totaal door opgemonrd. En nu zull w e maar g, bes vader. John zal het doosje met zorg bewar, want hij weet wat er aa n vastzit morg kunn wij daar ook nog wel es iets over hoor. Ik moet toch ook weg want 't is e heel eind naar Lewes. Ne, ne, niemand loopt weg! 'k Wil John nog verll hoe ik het kreeg! 't Ging zoo gemakkeiyk, hoor! 'k Kreeg het ook to ik achtti was!... Ik was to trekkd poppspeler, 'k Had d patroon opdracht gekreg om le vrouwelyke figur verzorg ze vertolk. Dat gaf heel dikwyls leiding tot grapjes, maar ook tot hard werk studie. E vrouwelyke pop lan optred vereisch dat m de vrouwelyke gewoonn maniertjes kde, de vrouwtaai kon sprek de vrouwelyke vlyerytjcs kon gebruik. Wanneer er e voorslling was e reizde tooneelgroep dan mochn WU, als het kon, die vertooning bywon; dit hielp ons volmak in de nabootsing voor ons poppthear, wy war to reeds e paar dag in Canrburry to de voorslling werd gekondigd e zoogezegd vermaard gezelschap op d koer de _ Old Horse_» afspanning. We ging er he. M voerde e stuk op Marlowe. Daar kwam vooral e vrouwrol in die zoo grzeloos prtieus gespeeld werd dat wij ons ergerd vs krom lachn m de onmog*iyk gom houding uitgekraamde taal. To het spektakel ged was stond wy nog wat na pran ik vond het dolplezierig dle vrouwelyke nonss na ap. Weldra hadd wij e kringetje gierde msch om Nummer 41 onsi Qi e zich koslyk vermaakn om ons poetsmakery. En rwyl alles zoo rond zoo leutig liep kreeg ik plots e paar trapp op de broek e paar oorveg die mochn ll! Zy, die ik naboots had zich gewaardigd myn ig persoontje 'kastyd omdat 'k het gedurfd had in eer gew, naar Vle zuivers waarheid, haar figuur na boots, zy was vergezeld e kereltje dat met uitdagd snor hooge hakk, zijn aristocratie verried natuuriyk de lachers deed afdruip. Ik had het gelag betaald. Er was één der omstanders nochtans die me bij het nekve! nam tot zich trok, spotnd tot het dametje met de onzach vo hand sprak : «Had dat jong jou rol mo spel, dan hadd wy er wat plezier beleefd! De snuir zou er wat anders uit gehaald hebb!... Kom, jochie, laat dat vrouwmsch haar snulletje over, 't was net e Kerstgans, die op het tooneel paradeerde!... Met zoo 'n kalkosche manier zal je 't ver brg, madameke!...» To pas wist ik dat mijn beschermer e rond^pt burger was, die 'n paar «pael» de arm had zitn, waartussch m best verzeild geraak. Dat hij zijn.ontingt bier wyn in het vaatje had zal wel, want zyn pompo stond in gloei zyn oogjes zan er als karbonkeltjes ingezet. Hy wilde zelfs dat wy ook de tinn kroes d mond zetn om Bacchus vereer!... De tooneelspeelsr liep brom. md weg alsof m haar op d staart had getrapt zy zich durfde weer sll. Die gansche geschiedis zou ge ander gevolg hebb gehad, na het lelüg de kroes wyn, dan e snoeverij mijn maats, ware cr ge ander e voorslling ons poppspel by pas gekom. Twee dag na het voorgevalle st wij voor e opvoering e stuk d patroon, waarin veel stak, maar waarbij we de noodige kruid moesn voeg om toch het jonge volkje op de hand hebb, zelfs de ouder behag die eves naar onze opvoering kwam zi. (Vervolgt.) ~"

3 '3 - Vooruit - 19 Januari 1947" K De inrnationale politiek VANDAAG VERKIEZINGEN IN POLEN Vandaag g de Pol r smbus. De datum der verkiezing 10 Januari werd vastgesld op 12 November LU 'sedertdi is de campagne ongeme hevig gevoerd ge- Er ' zijn in Pol S partij, doch feilijk gaat dc strijd slechts tussch twee groep : het «democratisch Blok» contra de Boerpartij Mr. Mikclajczyk. Hei cb/ca-> bestaat uit volgde partij: l. de conwmnistische (P.P.R.), 2. de socialistische (P.P.S.), 3. die der regeering:- gezinde boer, e overblijfsel de agrariërs Witos (S. L.) 4. de Democratische (S. DJ. Dit blok, waarin de commr,. nisn feilijk dc leiding helb, preser de eers lijst. De tweede de derde lijsn word gevormd. De tweede lijst wordt gevormd door twee partij: de Nieuwe Bevrijding de Katholieke Werkliedpartij (S.P.) die wel is ivaar afzonderlijk opkom in liet oude gedeel Pol, doch die voor de Wesrsche gebied op dezelfde lijst smm als het Blok. Deze twee partijtjes kunn dus als oppositie word gezi. Ze di meer om de politieke ara iaat vull cn de?; schijn verwekk, dat de strijd werkelijk vrij beperkt zal zijn. De vierde lijst, de eige officieele toeaelan oppositie, is die de Boerpartij (P.S.L.). De door het Blok bekom mandan zull als volgt verdeeld word: 31 r 'c voor de communisn socialisn; ^c voor de regeeringsgezinde boer (S.L.) 14 % voor de Democran (S.D.). Pol bezit het groots regeer èngskabin et va n h eel h ei vasland: 21 minisrs 44 onderminisrs! De communisn hebb 6 minisr zels, de socialisn 5, (plus e minisr zonder porfeuille), de regengsgezinde boer, de Bot* rpartij Mikolajczyk elk drie de Democran twee. E vergwoordiger der Katholieke Werkliedpartij heeft ge zel doch oeft de functie uit 21e minisr (voorlichting). Onder de socialistiscl personaliin hef. huidige Pol zijn er verschillde, die zoo goed als onbekd zijn voor West-Europa we w dus goed wat we h hebb. Voorzeker zijn er onder h ware democran, die met de communisn «collaboreer. omdat ze anders kunn, geprangd als ze zitn tussch twee gevar: de weerbols der Russ de wanhcopspoiitiek der fascisn, die in de bossch e ondergrondsche beweging hebb in het lev geroep. Toch is het reeds meermal, sedert de regeering in Juni 1945 werd samgesld, tot strubbeling gcscom tussch de socialisn de communisn omdat de eersn, die door de tweed gedomineerd word, beseff, dat hun hang groor is ze meer partijled ll. De oude socialistische leider Znlawski poogde onlangs nog zijn partij bevrijd uit de communistische knel, doch slaagde er in. * Op 29 Nov. II. bond de partij zich de communisn met e pact, waardoor ze zich ver* plicht: 1. hare houding in elke belangrijke zaak cobrdineer met die der communisn; 2. hare led de noodzakelijkheid ran het eheidsfront do beseff: 3. iedere oppositie daarg weerstand bied, 4e. aï wie daarmee akkoord gaat uit sluin. Vele socialisn vaard evwel deze onderwerping de communisn zull dan ook vermoedelijk hed hun sm de oppositie schk. Toch heeft Mikolajczyk's partij maar weinig kans. Misschi zal ze nog Krakcu, waar de socialisn voor d oorlog vrij srk war, het gunstigst resultaat bekom. Doch ze zal vooral geklopt word in de Wesrsche gebied Te Warschau Lodz waar de regeringscoalitie de vruchn zal wegdrag e innsieve propaganda. Pos, Wilna Lemberg ' blijv vraageks. E groo rol in de verkiezingspropaganda werd gespeeld door d communistisch oud-onderivijzer Stanislas Radkiewicz, minisr der opbare veiligheid. Zijn speciale politic, waar het ledtal geheim wordt gehoud, heeft ongetwijfeld door talrijke arrestaties de kiezers geïntimideerd. Mikolajczyk, wis oppositiepartij d betalde led zou ll, beweert dat sedert de verkiezingscampagne d zijner hangers werd gehoud. Vel werd nadi losgelan, maar tot gisr war nog 131 zijner candidan vastgahoiid. I De regeering tracht haar optred tc rechtvaardig door het als e noodzaak g de misdadige fascistische elemn voor sll. Amerika Engeland proserd g dergelijke onfaire maatregel door middel jmn nota's. De Engelsch s'tuurd minder dan drie zulke ivaarschuwfing naar Warschau. Echr zonder gevolg. Naar de «.Daily Herald»-reporr Gedye Wosdag uit de Poolsche hoofdstad seinde wordt vele plaats druk uitgeoefd 07?i de arbeiders zetn «ope?ilijki hun si7i uit brg. In sommige fabriek wordt, zelfs gevraagd de smbiljetn af gev de communisn, die ze zelf zull invull! ' :dke procédé's zegg goeg. We kunn dus «gerust» d uitslag afwachn. Het wordt vast zeker e reuzsucces voor dc 77iann het -..demoera tischt (hum h um) Blok. Mikolajczyk deelde zoopas e Reur-correspondt mede, dat het. resultaat zijn partij reeds bij voorbaat zou- bepaald zijn: 8 a 10 t. h. Deze verkiezing beekt e ivare trogedie want moest ze werkelijk vrij zijn e overicinning bezorg de Boerpartij, dan zou vi zich cerzijds ee?i noodlottige reactie wege de Russ mog verwachn, rwijl anderzijds de fasci:- r want die zijn er ook nog de Boerpartij nog meer naar rechts zoud drijv, door chantage wegs hun zooogezegd sun bij de verkiezing hei land in e ander totalitair avontuur zoud meesleur. De conclusie uit dit alles kan er ge andere zijn, dat dat we Pol mo rangschitdkxhu onder de andere OJsUEuropeesche land, waar al deg, die op de hand der communisn st, als fascisn word behandeld hun vrijheid zi loor g onder d druk het dilemma : uirst links of rechts. Het probleem d vrede Belangrijke uizetting door Paul-Hri Spaak Bij de uitgewek Spsche socialisn Rapporn over hun land Toulouse (AFP.) Na de vergadering, die zij Toulouse ne" houd hebb, hebb de leiders dp Spsche socialistische arbeiderspartij e kst goedgekeurd, volgs welke de jongs beslissing de U. N. O. in verband met het Spsche vraagstuk onderzocht werd. Uit dzelfd ks blijkt dat de huidige roestand in Spanje uit" egezet werd door e uit dat land gekom afvaatdigirg, dat, nadat al de afgevaardigd gehoord werd, beslissing werd getroff, die op de eerstvolgd vergadering der regeerin? door de minisrs de So" _che socialistische arbeiderspartij het Spsche vakverbond, zull uüegezet Uitwerking het Britscft-FransGh bondpootschapsverdrag Lond, (AFP). He^ opsll het bondgoot t_j;-j?ps,- verdrag tussch Gr. Brittaunië Frankrijk zou kunn begonn word in de komtude wek, ve_neemt e correspondt de AFP. Lond;o, uit goed? bron. Inderdaad zull gr-hdach" nwisselir.g met dat doel plaats hebb langs diplomatiek wa. Binnkort zull er dus. naar altè waarschijnlijkheid bespreking gevoerd word tussch Be' vin Massigli Lond ee." zijds. dea minisrpresidt Frankrük d3n Britsch ambassadeux Parys anderzüds. j Tijds e vccrlichtingsavcr.d gehoud in het Rubspaleis t: Ar.twerpea, heeft Paul Hri Soaak. minisr Buinlandsche Zak voorzitr ce Algemee Vergadering der ONTJ, gesprek over het prebhem c vrede in d= wereld. Camille Huysmans, eers-minisr, Herman Vos, minisr Opbaar Oderwijs, evals Eeckeleers, wn. burgemeesr, -toond de confertie bij. Paul Spaak verklaarde dat de voornaams factcr in de betrekking tussch de naties na _êa' j_r.gsn ocrlcg de vervaaging was de g heime diplomatie dvor ds opbare bespreking. r*t beekt, aldus Spaak, e ware omwling op inrnationaal gebied. Wij zijn in e tijdperk gekom waarin alï'e inn rnationala geleghed vrij opbaar besprek werd. Mea spreekt krachtig, m spreekt sems hartstochlijk. DlaiTom mag m zich vertaoea wanne* r misverstand gslling scherp tot uiting kom. «Ik weet waartoe deze nieuwe formule zal leid, VAvotgfde Spaak, maar ik b er overtuigd dat zij m:er kans heeft d wereldvrede besndig dia de vroegere. Maar.ceze formule moet vooral cp de pers kunn rek cmdat des: ieder Gedeellijke staking geëindigd Antwerp De in het lad loss erts gespecialiseerde havarbeiders, die het werk hadd ge r.aak, b.bo het zardagochnd hervat, ingevolge e accoord. dat bereikt, werd tijds e vergadering he*. nationaal havcomité, die vrijdagnamiddag plaats had. In de havkring wordt verklaard, dat deze gedee'lijke staking he»-. gavolj; was e misverstand, dat veroorzaakt werd door het toekn e premie voor de overur, anderzijds door de loonsvermindering in de nemingswerk, wanneeer overur moesn ged woord, ieder zia kan verspreid over alle land e" oprech weergave er vaa verwarring, twijfel nog.rger kan stichn, rwijl anderzijds de pers de toadering tussch ae volk kan bespoedig versrk». Vervolgs sprak Spaak de me> ö ng uit dat de esstieele voorwaarde voor e besndig vre.. do het we_erzijdsch begrip was dat alle volk, vooral d_ groo, mo toon. elk wil het verberg, zeide verder kd Spaak, de huidige wereld is in twee groo blokk v rdeeld, wier politiek economisch sociaal ideaal volkom verschill ea die elkaar wantrouw. Maar er is ge kele red om geloov dat dit wantrouw, n kan overwon.j word dat die wereldbeschouwing vreedzaam naast eikaar kunn lev». Kerk predikt schooisfrijd in Frankrijk Parijs (Belga) Un e boodschap, die op d kansel al de kerk kapell uit het bisdom zal worde voorgelez, kondigt Kardinaal Gerlier. aartsbisschop Lycn, dat e soiidariitscampagne vcor de chrislijke schol zal word op touw gezet. Ia deze boodschap word-t o.m. gezegd: «De schoclkrwestie is alle e parochiekwestie, maar e lowestle die heel het bisdom d3 natie belangt. «Al de katholiek zelfs de Fra-nscbm zijn beg met het werkelijk behoud de vrijheid onderwijs. «Aan dea ander kant, zull de vrijg schole slechts blijv best op voorwaarde dat nij é blek vn zich geleidelijk onder vc&t lan loop-». Veiligheidsraad verdaagd Wegs overlijd d Brazilisch afgvaardigde Lake Success (A.F.P.) Bü de c-pïiimg de vergadering b_?ng't dl r Makin, voorzitr, é Veiligheidsraad r kermis dat dhr Pedro I_eon Velloso, hoofd de Brazilische afvaardiging is overletüein. Na e hu.dewoord de nagedachnis d af lijvige, vraagt de voorzitr d Raad k rouw, tot 20 Januari ui g. Op zijn beurt verklaart de vergwoordiger va-n België, baron Silvarcruys, dat zijn land deelneemt in d rouw. De andere afgevaardigd slon zich bij de rouwhulde. De vredesverdrag met de as-salli Op zoek naar e moordaar nabij Verviers Vereviers (B21**a). H _poor. d-.n moordaar G--cr***:s So- 1-Eil, die Vrij-ia*- na zijn \_- h:.. iv.ii -.oor de Raadkamer V: " viers ontsnapt is. werj dcdr *' politiehond door de -g"heeb' 3_.*i gcvol-jd tot Stambeer, rue Bioliey, waar hst dier stilstond 't huis de grootmoeder d ontsnapn misdadiger. (Zie begin bis. IJ Het kt de souvereiniit d? cnaf hankelijkheid. Albanië verbindt er zich toe die urbiedigein. Het staat AJoa-nië het bezit a.f over het eiland, Saso, verzaakt de rechn, belang voordeel door d Italisch Staat in AlCbaoië vóór of sedert 1 39 verworv. Het erkt eves de soevereiniit onafhankelijkheid Ethiopië verbindt er zich tce die eerbiedig. T slot vaardt het de beschikkingem vam hat slotprotocol 31 Augustus 1945 het Fransch.Britsch accoord dzelfd datum betreffde het statuut Tangsr. H_.t verbindt er zich toe de regeling vaard die zoud kunn geslon word tot wijziging d= verdrag in ver. band met het Ccngobskk. Het verzaakt. alle rechn belang die het krachns art. 16 liet verdrag Lausanne Juli 19 zou kunn bezitn. Militaire bepaling Het vestingssysem de Italische vas militaire installaties langs de Pransoh-Italiaa-n- _cl-3 ItaHsch-Jcegoslavische grems, zuiln binn het ja-ar, t; rek 10 Februari 1947 af, mo word verigd of weggom. Italië zal noch in zijn bezit hebb, noch vervaardig, noch WORDT DUITSCHLAND EEN DEMOCRATISCHE STAAT? De financiën het Duitsche Rijk BELGISCHE BELANGEN Enquê inde Britsche bezettingszonei Berlijn VI Wij hadd het in ons vorig artikel over Duitschland's economisch toestand : het verslag Derde Rijk moet economisch neropgebeurd word- door de geallieerd. Er is e andere paradox : de financieele toestand Duionland is... gezona! De mark is gekwoerd 13 voor één pond m hoopt hem ever kele md stabilise ;*r g 15 a 20 voor één pond srling. In Mei 1945 was het volume d geldomloop timaal groot. Dc Britsche bemoeiing controlemaatregel wisn de inflatie vermijd. Tot nog toe is er onder de geallieerd ge accoord bereikt ovef e financieel plan voor heel Duitschland. Maar toch werd ele overekomsn getroff. Zoo o. m. in zake de belasting, die hooger zijn dan in om het ev welk land de werelj p0 proct bedrag de inkomsn. De budgetn in de verschillde zones zijn in evewich:, behalve in de Fransche zone. Voor het begrootingsjaar, dat eindigt d 1 Maart a. s., voorziet m in de Britsche zone e overschot één milliard. De toestand is ongeveer detzelfoe in de Ameriksche zone hij is nog ber in de Russische zone. Maar dat alles beduidt, dat de Duitsebe economie gezond is! Er wordt e nieuwe mum gedacht, doch dit plan kan verwezlijkt word zoolang moer producn beschikbaar _;ijn i. n einde de munt ont- -* aai d), zoolang er geer algeme financieel accoord voor heel Duitschland is bereikt. Muost dit uitblijv, moesn de verschillie bezettingsoverhed tot ge overekomst gerak, dan lijdt het ge twijfel, dat, door onvermijdelyke tolbarrières tussoh de zones, er ge sprake kan zijn ecoriomische _inanci.ele eheid. De Duitschers s. op die eheid de Angio-Saksers eves. De Engelsche overhed, met wie wij ons kond onderhoud, wanhope.*, daarin slag. De Belgische belang in Duitschland wird behartigd door e Belgische zding onder de leiding geraal Goethals, bijgest door d h. Seynaeve, gevolmachtigd minisr, gezantschapsr.!a_ Colot, bevs docr e drietal officier. Die missie vergt in fei de EWgische ambassade ; geraal Goethals was trouws onze miii.aire attaché Beriyn to; in Mei Zoodat er continuïit is de Belgische belang ër-or onervar vergwooidi- 2er_. werd gedid. Dr. Ostrowski We hadó e zeer harlijk zeer belangwekkd gesprek met geraal Goethals minisr Seynaeve. Ze wez ons op ds orme moeilijkhed, die mo overwonn.het welslag blijft soms uit gstde alles werd beproefd. Zoo is er in België geklaagd geword over het feit, dat e Iiouttransport uit het Amerik- _c e bezettingsgebied over RoHeraam is geg in plaats over Antwerp. Dat onze nationale hav bijgevolg werd badeeld. M '»rgat er -jvwel bij voeg, dat gebruik werd gemaakt 'n oon- Vooi, dat uit Rotrdam naar Tsj?- ciic-slowaikij-e was geweest, dar oe wags naar Rotrdam rugkeerd ea... dat, als het warft-og betreft, de Engelsch -m ae Amerikan natuurlijk d" Rijn gebruik,... de r.aar Rotrdam loopt twintig dis-iricn (waar 8 in de Russische 12 in de Britsche, Ameriksche Fransche zone), is Dr. Ostrowski er de eers magistraat. Hij spreekt vloeid Fransch Enigelsch, beschikt over e onbetwistbaar prestige. Het helpt klag, zei hij s. De situatie is slecht dsze harde winrdag- verscherp nog d toestand. Het gebrek kol dreigt de weinige nijverheid stil legg, zooals de strge vorst (-we zeid reeds, dat de thermomer min 20 wees!) nu reeds wklocz heeft gemaakt. (Alle cpruimingswerk in Ber. lijn lag begrijpelijkerwijze stil) Maar we moein d moed hebb ons rug - d arbeid zetn. De ondergrondsche spoorweg de trams rijd, maar alb gebrok ruini kond nog verg w-ord. "Werkloosheid 'kd rwe tct vóór korn tijd. Inrvalid, oud dag, werklooz werd ondsrs-und'. De financieele toestand Berlijn is goed-, dank zij de groo belastingsinkomsn. Over tiem jaar hep w,e de buinwijk Berlün hersld herbouwd hebb. En Dr. Ostrowski, e ergiek actief man, zei, dat voor, d herepbeuw heit eiglijke Berlijn nog ge ontwerp klaar zyn. Want Berlijn, waarde lezer, bestaat meer. (G. Cr.). preev do met: a) geleide projectiel met straaldrijving; b) kanonn met e draagkracht meer dan 30 km; c) marg.-_etische mijn; d. eman torpedo's; e) atoomwaps Ontwaping de vlcot De Italische vloot zal als volgt werd ingekromp: 1) greebe ocrlcgsbodems: twee slagschep, 4 kruisers, 4 destroyers I'S tcrpedc-bccn 20 korvetn; 2) kleine ccrlogsbcdems hulpvaartuig: deze zull herleid word tot e tal dat door e maximumcontingt 00 officier man. schianpe-n kan word bedid. De totale i*etalsrk'e de Italische marine mag officier manschapp overschryd. Leger- luchtvaartbeperking Het Italiaat-sche ieger, de grswachn inbegrep, mag slechts 135-COO man ll. De bewaping zal meer bedrag dan 200 pantserwags: zware half zware. D? luchtmacht, de marineluchtmacht inbegrep, is beperkt tot 200 gevechts- verknkigs" toeell tot 150 transport. reddings., cn instrucieve vliegtuig. Italië zal ge kel vliegtuig bezitn of koop, dat hoofdzakelijk als bombardemts toesl is opgevat. Terugtrekking der geallieerde troep De krijgsgeg zull zoo dra mogelijk gerepatrieerd Otik zull:n allft geallieerde strijdkrachn zoodra mogelijk uit Italië w-ord ruggetrokk in elk geval binn e tijds" bes:ek vsa 90 drp.. rek het tijdstip het kracht, word het verdrag. Economische clausules Vervolgs wordt in het ver" drag bepaald dat Italië de Sovjet-Unie herslbetaling r waarde 100 millio dollar verdeeld over 7 annuïin, zal betal. Op de loopde industrie prodnctu zulle,-, iri d e eers twee jar ge heffing w-ord ged De herslbetaling die Italië de andere rechttieb. bde naties zal mo uitkeer beloop 260 millio dollar, w 1 millio Joegoslavië, 105 millio Griekland, millio Ethiopië 5 millio Albanië. Vredesverldlrag met Roemië Het vredesverdrag met Roemië begint met e Inleiding, waarin herinnerd wordt de omstandighed bij de Intrede Roemië in de oorlog die bij het uittred Roemië uit het strijdperk, waarin nslot wordt melding gemaakt de actieve deelneming Roemië d oorlog g Duitschland. Politieke clausules Roemië zal zonder onderscheid ras, geslacht, taal of godsdist, het got der mschelijke rechn der fundamele vrijhed waarborg. De mschelijke rechn word in het bijzonder jegs de jod gewaarborgd. Vloot-, leger- luchtvaartclausules De Roemesche strijdkrachn zijn als volgt vastgesld landleger man. grswachn inbegrep; artillerie luchtafweer man: Marine man ton: luchtvaart 150 vliegtuig waar 100 gevechtstoesll getalsrk man ge bombardemtsvliegtuig. De rugtrekking der geallieerde strijdkrachn zal binn e tijdsbesk 90 dag na het kracht word het verdrag geschied: Herslbetaling ruggeving Doemië zal de Sovjet-Unie 300 millio dollar in 8 annuin uitkeer. Deze storting zull in natura gebeur (petroleumproducn, gr, hout, zee- rivierschep, diverse machines, z.) Roemië verbindt er zlch toe de op het grondgebied der Vereigde Naties geroofde goeder rug gev. Beschikking betreffde d Donau Het scheepvaartverkeer op d Donau is in gelijke voorwaard vrij voor de onderhoorig, de sche de goeder alle stan. Vredesverdrag met Hongarije Zooals in de vredesverdrag met talie. Roemië, Finland Hongarije houdt het verdrag met Hongarije in de eers plaats de bondige historiek in de gebeurniss uit de oorlogsperiode, waarbij Hongarije was betrokk. Grsclausules Krachns het verdrag wordt de grsbepaling Hongarije met Oosnrijk met Joegoslavië beheerscht door het tracé 1 Januari Dan volgt de afbaking d Hongaarsch-Ru_sische grs de Hongaarsch- Tsjechoslovaaksche grs. Politieke clausules Idtieke clausules, zooals in het verdrag met Roemië zijn opgom. Militaire clausules De bewaping land in de lucht zal strg beprkt blijv tot de taak die zij in het binnland kan vervull hebb, tot de took de bewaking der grz. Landleger man, luchtvaart 90 vliegtuig, waar n hoog 70 gevechtstoesll, talsrk man. Zelfde peiking als Roemlnië op het gebied bewaping, krijgsgeg, rugtrekking geallieerd troep. Herslbetaling Hongarije moet herslbetaling uitker, alle de Ü.S.S.R., maar ook Tsjechocsovakije Joegoslavië. Het bedrag de herslbetaling werd op 300 millio dollar vastgesld: 200 voor de US.S.R. 100 voor Joegoslavië Tsjechoslovakije zam. De andere clausules het verdrag zijn gelijkluidd met die het -verdrag Roemië. Verdrag met SPORT ENGELAND De leider Wofvcriiampfon door Briford geslag ENGELAND Eers Afdeeling Arsal Aston Villa 0 2 Blackburn Hudderfleld 2 2 Blackpool Sunderland 0 5 Brtford Wolverhampton 4 1 Charlton Pr. Northd 0 0 Derby Countv Stoke City 3 0 Grlmsby Sheffield Unid 2 1 Leeds Unid Chelsea 2 1 Liverpool Bolton Wanderers 0 3 Middlesbr. Manchesr Un. 2 i Pqrtsmouth Everton WOLVES Preston Mlddlesb Manch Liverpool Blackpool Sheif. ÜQ Stoke C A. Villa : D. Count 11. Grlmsby 12. Sunderl". '3. Chelsea 14. Arsal 15. Everton Wand. 1.. Bl. Rovers 18. Brtford 19. Charlton 20. Portsm. 21. Huddersf. 22. Leeds Un Tweede Afdeeling Birmingham Barnsley 1 2 Bradford Swansea 0 0 Bury Luton Town 3 0 CovtryCity-Newport T. 6 0 Fulham Plymouth 3 1 Manchesr City Millwall 1 o Newcastle Totnham Hotp. 1 0 Notts Forest Southampton 6 0 Sheffiel Wed Lelcesr 1 3 West Bromwich Burnley 1 1 Westham Un. Shesrfield 5 0 Derde Afdeeling (Noord) Accrington Stockport Barrow Oldham Caiiisle Wrexham Chesr Daiiington Crewe Bradford City Halifax Town Doncasr Rov Lincoln Hartlepools Newbrighton Rochdale Rotherhan Huil City Southport Gashead uitgesld York City Tranmere Rover 0 1 Donc Rotherh Chesr Bradf. C Stockport Wrexham Tranmere Oldham Darllngt. 10. Barrow 11. Rochdale 12. Carllsle 13. Cr. Alex 14. Huil C. 15. Gash. 16. Hartlep. 17. Lincoln 18. York C. 19. Accringt. 20. N. Brlgh. 21. Southp. 22. Hallfax 1. MANCH Burnly Newcastle Birm Chest i Leices Totnh W. Brom Covty 8 8 " Notts F. 11. Fulham 12. Luton 13. Bury 14. Barnsley 15. Soupth. 16. Plym. 17. Bradford 18. W. Ham. 19.M111W Swansea 21. Shef. W Newport ' Derde Afdeeling (Zuid) Bournemouth Aldershot Bristol City Exer City Cardiff City Northampht. Crystal Palace üouthd Un. Norwitch City Nottscounty Portvale Mansfield Town Reading Quepark Rangers Swindon Brighton and Have c"e- ï Tcrquay Bristol Rovers. Walsall Leyton Oriënt Watford Ipswich Bulgarije Dit verdrag ziet er uit zooals dat met Roemië. De inleiding is gevolgd door e kel artikel, waarin behandeld wordt over de ritoriale clausules waarin gezegd wordt dat de grz dezelfde zull blijv als die op 1 Januari De politieke clausules zijn dezelfde als die in het vredesverdrag net RoemiBë Honagrije. In de militaire clausules is voorzi dat het landleger man zal ll de luchtafweer 1800 man. De vloot zal 3500 man in dist hebb voor e tonnemaat 70 ton. De luchtmacht mag 90 vliegtuig in gebruik nebb, waar 70 gevechtstoesll e personeel 5200 man in dist nem. VrédesveiHcfrag mét Finland De grz zijn die 1 Januari In merking nochtans rhoet word gom dat Finland d rugkeer de provincie Petsamo tot de U.R.S.S. bekrachtigd. De politieke, militaire economische clausules zijn dezelfde als die in het ontwerpverdrag, dat ln Juli j.l. werd gepubliceerd. Finland zal de Sovjet-Unie dollar betal. Getalssrk het leger 34 duizd man; marine tonnemaat : luchtmacht 60 vliegtuig, man. Finland wordt nochtans het recht ontnom snelboon bezitn (dit werd kelijk toegest). De andere clausules smm overe met die de andere vredesverdrag CARDIFF Que's 14 o. Bristol C Southd SCHOTLAND Afdeeling A Clyde Quespark ' 2 5 Hearts Hamilton Ax. 4 3 Kllmarnock Hibernians 3 5 Morton Queee of the Sout Motherwell Falkirk 2 0 Rangers Aberde 1 1 St. Mirr Partickthlstle 1 _ Thirdlanark Celtic 0 0 RANG. 16 Hibern. 14 Aberde Port..Morton Th. Lan. Clyde Celtle Q. South Moth. Falkirk St. Mlr. Klim. Q. Park Hamilt. 22 2? 9A ö Reading 6. Walsall. 7. Ipswich 8. Swindon 9 ï_xctcx 10. Port Vale Brighton 32. Torquay 13. Bournem. 14. Watford 35. Northamp 16. Mansfield 17. Cr. Palace 18. Nott C. 19. Aldershot 20 Bristol R. 21. Leyton Or Norwlch ö ö Afdeeling B Airdrieonians Cowdbeatb 7 3 Arbrotath Dundee Unid 5 4 Dumbarton Eastfife. Dundee St. Johnstone 2.0 Dunfeimline Albion Rovers 5 1 Raithrovers Alloa Athletic Snhousemuir Ayr Unid 3 1 IERLAND Cup-wedstrijd Ballyma Un. Gltoran 2 5 Belfastic Celt. Ques Island Woodworkers 5 1 Derry City Bangor Reserves 2 1 Linfield Dunbela 5 1 Geweslijke reeks Distillery Cliftonville 10 I HANDELSVERBOND Uitslag Zardag Wisselbeker «Van Hs.nr.-n_p» Gt GEWEST GENT Publiwest- -Universiit 0 3 GEWEST MECHELEN EERSTE AFDEELING De Nayer Gemetsperson. 0 1 Acomal Musica 4 3 Sedia Textlla 1 1 Rupel Nethe FC Raau 10 1 TWEEDE AFDEELING Hubë Sport Sedia II Méfi Ankerclub Guva Sport SCEWB lic toestand vnn ST. NIKLAAS S.K. wordt kritiek Door de min of meer ve-rwach nederlaag g Olympic komt Sportkring deerlijk in het gedrang. Zcggon wij vooieerst dat de cijfers fel overdrev zijn de thuisspek'rs deze maal e zeer ongelukkige partij hebb gespeeld." Bij het esrs doelpunt door Gooscns get, controleerde deze zichtbaar het d"* met de hand. onda-rks prost kapiin Kersse bles-f re-f-ree Frank bij zijn beslissing. Zoo kwam dan de rust met e 0 1 achrstand wannc-er e omgekeerde score e bere verhou- R ijn Bij Dr. Ostrowski, oberbürgemeisr E scciaal-demccraat, die bij eparigheid d'e 130 led h_t s.ad.parlsm.mt tot ober. bürg-meisr werd verkez. Missohi zou dat nu meer het geval zijn, lach Dr. Ostrowski, hn' ons in zijn bureau ontving. En hij deelde wellicht cp d ii-t.nsiev.n pclitiekrn stryd cn. < r de partij:n. De polemiek in de pers zijn er ev scherp als bij ons. 't Is waar, dat de Duitschers er lang versto. k blev... Dr. Ostrc-wski is zooveel als e.rs-minisr. Grcot-Berlijn is-, namelijk meer dan esn gewone stad ms.t e adminis-ratie, zooals wy die kn. Verdeeld ia Opruimingswt,rk Berlijn ATHLETIEK De eerelijs. der Pan-Ameriksche Spel Te Baranquilla (Colobië) hebb de Pan-AimerUcscrie Spel plaats gegrep waar bet groocetg deei der land Midd- Aaneriita hebb deelgom. Hier volgt da vollediigg eereiljst der verrichting voor de athietielt het zwemm. ATHLETIEK 100 m.: Fortun (Cuba 10"4/10 2C0 m.: ForüUn (Cuba 21"6/10 4C0 m.: Wint (Jam.) 48" 8C0 m.: Wint (Jam.) 1'54"8/10 1.E0:> m Tuil (Trin.) 4' 7"8/lC m.: Ramj. (Trln.) lö'54"8-' h.: Barb?ria (Col.) 14"8/10 4CO h.: Barberia (Col.) 56"3/10 Hoog: Glois (Pan.) 1 m 85 Wijd.- La Bisch (Jam.) 6TTJ.96 Polst.: Vic (Porto-Rico)Ö m. J.8 Driespr.: Castro (P.R.) 14 m. 15 Gewicht: Adriana (Cura9.)il3,n.3ö Discus: Soane (P-R-) 39 m fi4 Spies: Sales (Colom.) 55 m. Himer: Gonsales (Mex.) 41 m. 87 4x100 m.: Panama 43" 4x400 m.: Jamaique 3.18' ZWEMMEN Heer 100 m. n. 1: Isaac(Mex.).1.0"6/10 4C0 m. n. 1: Gonzales (C.) 5'3* 8/10 15O0 m. n.l: Gonzal(C,)20*40"2/l0 1C0 m pug: Méjia (Mex.) 1.12" 200 m. sohoolsl.: Castillo 2'50"4/lo 4x?00 m. Mexico 9'33" Vrouw IOC n. 1: Brongman (Mex.) 1'13-B/ n 1: Villa (Saiv.) 8'17"fc/ rug. rongm. (Mex.) 1'22'2/ sohoolsl. Diederichs (Mep.) 3'"4/10 4x100 m.: Mexlque 5'15"4/10 ding had weergegev. In deza heltt mo -3t het sp l der Waaslaru landers n.iet voor dit va-n de laders voor dit de leidan toe hadd de lokal, e. zeker meesrschap be toond. Het sche o. na de herneming de lrideis met e. gansch andere ploeg op het rrein versch. Deze dreef het mpo seds hooger op bijzoover dat tijds de laats- 20 minun de lokale ve:-. dediging in elkaar stort. Suya die tot dan to& e bes party speelde kon nog met moei het ieder ontzetn. Keersse werd nu regelmatig doo"r Epinemide gerold, het was slechts Remi Ve. caur, die ons door zijn spel n zeers, vetnbaasde, welke i.n het achrtrio stand hield. Ruthyëers als half was mede met V. B-* landt de bes man uit de ploeg, daar waar Goris door het trio Aa, tonne-au, Beuneks Epinemide overspeeld werd. Mede met V. SfnJandt dit,tn de vooriyn D? Bruyne vermeld maar dezo beid hadd ge geluk met hun schon op doel. OLYMPIC SYMBOOL VAN VLUGHEID EN UITHOUDINGS VERMOGEN Dat zlj-n de twee waps waava mede de le;ders nog vele wedstrijd, zull winn. Ge- kel speler spaart zijn krachn wanneer het ledeer oogschijniijk v-o - hun vïrloter. is aarzel zij lang kele titall mers VOOT s loop wat bijwijl met succes bekroond werd. Daarspbove-i b_scmkker> zij over spelers die all lichamelijk srle -* : -touw_l 7Ü-. wat e onbetwist. baar voordeel d&arslt. Hun acheitrlo is op het huidig momt misschi het bes het land goed bijgest, door spil Pierange vorm zij e muur waar er nog veel zull op pletr loop. Daar waat zij de dire-c methode toepass zijn. de vlugge voorspele-ts Goosss byzonder EpfnemitJe ean. besndig gevaar voor hun -sst'wers rwiu Harnie, Beuneks Drobecq ook ni^t P3'z?I om oo doe-1 ko-re.; l, baart het ge verwondering dat zij mee-nmaals met hooge cjufers winn. Ondanks de hooge i^z&t dezer partij kun-ne-n wij e* op wüe dat, uitzondering gemaakt voor Harnie die zich es door zijn ze-nuw liet overmeesr, ge, kel spele-* d A regels buin ging deze wedstrijd hard maar sportief betwist werd.

4 pp»*«h pp MW! ippjpsj»"w'w. " -! 4 - Vooruit - 19 Januari 1947* GEMENGD NIEUWS Oost-Vlder GENT. Oplichr ontsnapt. De voor kele dag St. Niklaas gehoud vrouw, dle, gekleed in e uniform het Ameriksche Roode Kruis, e poging tot aftroggejarij wou pleg, werd naar het burgerlijk gasthuis Gt overgebracht, voor e geeskundig onderzoek. ZIJ heeft uit het kabinet, waar zij moest onderzocht word, de vlucht kunn nem. IJverige opsporing zijn d gang. MEERBEKE. Motorrijder uit Schaarbeek gedood. Omstreeks uur, werd de 47 Jarige motorrijder, J.B. Smidts, kapper Schaarbeek, op d sweg naar Brussel, to ztjn zij gespan 'n stilstd wag haperde, uit de goede richting geslag. Hij kwam in botsing met e snorrde auto, bestuurd door Octaaf Dammeks, viel loodzwaar neer. In de kliniek Ninove is de ongelukkige, die e schedelbreuk had opgeloop wis borstkas was ingedrukt, e paar ur lar overled. (R.) EKPE. Jammerlijk ongeval. Jan De Schutr, bierhandelaar Mere, is hier zijn wag gevall to zijn paard op hol was geslag. De ongelukkige die onder de wag recht kwam, werd de borstkas ingedrukt bleef op slaag dood. Het slachtoffer was vader zev kinder. R. LEDE. Moedige knaap. De vierjarige Paul Kepps, die met andere kinder op e weide speelde, viel in e warput. De X3 jarige Léon Brondeel sprong het knaapje achrna kon de kleine op het nippertje verdrinking redd. (R.) ZEVEN EEK EN. Hevige botsing tussch gespan auto. E gespan, waarop Emiel Vanderstra, melkvr zijn buur Rick De Meesr hadd plaatsgom, werd om 21 uur in de Slagmanstraat door e auto op hevige wijze gered. V.S. Stra, het hoofd gekwetst, verloor veel bloed. De Meesr klaagde inwdige pijn. Beid werd verzorgd door Dr. De Waele. De autobestuurder Remi Van Beversluys, uit St. Marns Lant, was ongedeerd, maar zijn wag bleek onbruikbaar. Het paard eigdom De Meesr, moest r plaatse afgemaakt West-Vlder MEENEN. Botsing. Te uur. op de Marktplaats, vond e botsing plaats tussch de vrachtauto L. Joye, Bruggestraat 353 de lastauto M. Demeyere, handelaar Zonnebeke. Slechts stoffelijke schade. (Dlg.) Biggetje op wandel. Norbert Depauw, ontger bij de buurttrams ontmoet 's nachts in de Kortrijkschestraat e biggetje e 35-tal kg. De bedide droeg het naar het politiebureel. M vermoedt dat het dier e wag gevall is. (Dlg.) OOST-VLETEREN. Ongelukkige val. De 70 jarige vrouw Jules Knockaert viel de keldertrap brak zich d rechrarm. (B.J.) roperinge. Diev op ronde Des nachts werd in het huis A. Thoris, St. Jansstraat, 19, konijn, tweehonderd kg. kol allerhande gereedschapp gestol. - - Nachtridders brak eves binn in het magazijn Em. Swertvaeghe, Doornstraat, waarschij nlij k gestoord i n hun werk, trokk zij onverrichr zake af. KOMEN. Verlor of gestol? Rachel Ossieux, die de tram gom had. slde vast. dat haar geldtasch, inhoudde e belangrijke som geld, verdw was. B.J. MOESKROEN. Vervall Fransche bankblljetu-'n. Talnjl handelaars uit de grsstreek blijv Fransche bankbiljet u aal" vaard Dat ze ongelijk hebb, afgrv_ het gevaar dat bij dergelijke verrichting verbond is. h-s-ift zich we^r es bevestigd. Sommi-ge handelaars zijn er inderdaad Ingeloop li zlch fopp door het aamvaard P. ai." eche bankbiljetn 5000 fr, di; onlangs vervall war. Stadgoot gewoïïd. Ds 63 jarige Anthlme Lixon, mecanici, Groostr., 135, kwam omstreeks 18 u. zijn dagtaak, to hij, langs d stwg. op Roubaix, voor e vrachtauto uitweek, g e ander wag bots. Hij liep zware verwonding op de be. Zijn toestand is echr gerustslld. (Dlg) Verkeersstremmlng. E met bal wol bevrach wag ree-i d_ ingangspoort binn e.'n Ww-iWnuis de Fiksstr_rir. Het logge rijtuig, bleef, ngevolge zijn hooge vracht, sk blokkde het verkeer op de buut" tramspor. Het -^ slechts na e paar uur zwoeg, dat ds weg kon irrijg-amaait word Dlg DOTTENIJS. Aanrijding. Aan d hoek de Roeland- Koningin Astridstran, had uur e rijding plaats tu_._-ch. de auto Miohei Gou" dezeune, uit PéronnesJbtJ-Blnch.? ea het gespan Raymond Vat" ocsthruyzs, Stationplaats To de voerman de' auto zag opdag, toomdj hij de paard in, waarbij de wagdissel door esn autoruit drong. Vier inzitnde'. H, hierdoor lich verwond tn* gsn op. Dlg. Geslacht vark geslag. Rijkswachrs op dist langs d sweg op Herseeuw, vond hat gespan Em_el Wyl" fejs. Weggevo.rdvnstraat, verdacht ging tot e onderzoek over. Cader het dekzeil ontdekn ze -e pas geslacht vark 150 fcjsr. Het dler werd op sluiksche wljae geslaoht op de hoeve landjbourwer Joris Casl, de Crombloniwljk., waar Wyffels Jn «dist is. Het vleesch werd vet" beund verklaard- _n det noodige procesjverbaal opgemaakt Dlg OEDELGEM. Inbraak. Des nachts zijn diev binngedrong in de werkplaats kleermaker A. Rooze, Hoog. Drie kostum e groo hoeveelheid voering werd medegom. Bor in beslag gom. Bij d borhandelaar C. Cl. Dorp, werd door de controleurs e 100 tal kgr. bor in beslag gom, dle vervolgs d officieel prijs werd verkocht. Daarmede is de zaak natuurlijk afged. Aangehoud. De varksslager O. Br., Dorp, werd door de politie gehoud, ln verband met het smpel varks op onwettige wijze. Twee person uit Assebroeck zoud ln deze zaak betrokk zijn. Motorrijder ln e sloot. De motorfietser Jozef Claeys uit Gt, ls voorbij het «Vliegde Paard» e gevaarlijke bocht, uitgegllpt ln e sloot rechtgekom. De man liep ge kwetsur, echr wel e nat pak op. (W.) Antwerp ANTWERPEN. TI hav, arbeiders gehoud. üit de politierapporn blijkt dat er d jongsns tijd seds meer diefstall zijn gepleegd in de hav. Om deze plaag bezwer ging de dist der havpolitie dan ook over tot «e actie in 't groot». Na afloop de razzia werd e tital havarbeiders r beschikking het gerecht naar de gegis overgebracht. Vroliwlljk opgehaald. Utt het Albertkanaal werd het lijk opgehaald de 43 Jarige Josephine Geerts, die sinds 5 Decem- - straat, 45, verdw was.- De ber uit hare woning Buystongelukkige had vlag zwak* zinnigheid. WILRIJK. jongeling verslikt. De 17 Jarige Frans Vervaecke, werd in de.ouderlijke woning De Bruynl,-31 alhier, verstikt getroff. Het onderzoek wees uit dat de toevoerdarm het gasvuur los was geraakt. LIER. Knaapje gedood. Dc 6-jarlge J. Garcia. wonde seuweg naar Berlaar, wis vader voor e paar md bij e ongeval om het lev kwam, werd door e auto gevat medegesleurd. Het jonge slachtoffer is de gevolg eer schedelbreuk overled. Brabant ST-IANS-MOLENBEEK. Twaalf gekwetsn bij verkeersongeval. Omstreeks 19 uur kwam d hoek der Ribaucourt- A. Lavalléestran e tram in rijding met e vrachtauto. De schok was vrij erg e twaalftal person die op het trambalkon hadd plaats gom werd gekwetst. zes hunner war er tamelijk erg toe. Limburg VLIERMAAL. 3-Jarlg meisje levd verbrand. Het 3-jarig dochrtje vrouw J.C. viel in e kel met kokd war is na e paar dag hevig lijd gestorv. W. PEER. Misdadig autobestuurder. Omstreeks 0.30, werd op de Vest, alhier, de fletser Scheers. uit Peer. door e lich vrachtwag gered, bestuurd door Vand Beeck, molaar Houthal. De ongelukkige Schreurs bleef op d slag dood. (W.) BEVERST. Knaap valt uit rijdd trein. Het 5 jarig knaapje Vrijers, uit Bilz, zat ln gezelschap zijn tan, in d trein Hasselt-Luik. Ev voorbij Diepbeek, vloog de deur het compartimt op de kleine viel uit d trein, dle 40 km per uur reed. Het noodseln werd getrokk! Welk e opluchting to m, zoekd in de duisrnis bet knaapje ongedeerd zag kom toeloop. Lar, onderweg verloor de kleine het bewustzijn, maar e geesheer slde ge ernstig letsel vast. (W.) Luik RILLINGEN. Vrachtwag stort in de Warrlie. E militaire autovrachtwag met e met skol gelad hangwag daalde de srke helling Ruckberg Bulling af, to de remm plotseling meer werkn. Het voertuig kwam in volle snelheid g de Warche-brug recht stort ln de rivier. Ge kele der inzitnd werd gewond. Noord-Frankrijk /tnnapes. Fabrkskel ontploft-;. Te 1 uur deed zich in h_- werkhuts Leonce Aernhout, Anr.appes «e geweldige ontploffing voor, die gansch de buurt in rep er. roer slde. ï*aar verluidt sprong e labrlokskn-el stuk waardoor belangrijke schade in het werkhuis werd gericht. De Stoker Emiel üaels, die zi vóór de kel bevond op h_t oog.r_bi dat de ontplof f 1113 plaats greep, liep brandwond op moest geeskundige zorg ontg. Hej onderzoek wees uit dat het onheil veroorzaakt werd door de sl-ch werking e onderaeel. Dlg. JÏRt'AY. Voetganger doodgered. Oharlle Goffaert, uit Bruay trek 's avonds huiswaarts, na verrich dagtaafe. Op hee oogblik dat hij d_n sweg overstak, om zijn woning toereiker, werd hij langs achr gered, door e ge-wijzigie «J~ :e _*>» e tal mer ver m-doge - sleept. De bestuurder de auto reed verder zonder zlch om het gé" val brommer K_«t slachtoffer werd door ooggetuig opgom e n --n 2-jJn wc" ning binniged'rag, waar hij ksie oogblikk lar overleed, IKIOUBS, Arbeider e kerkdak gevall. Werklied de onderneming Devuldere, voerd herslling uit het dak t% dorpskerk E hunrer, de jarige R-né Lamler, u'.t Amis, verloor het evwicht to hi-j e kroonlijst vasthecht cn stort e hoog 7 me" r. De ongelukkig?, die verscheide breuk had opgeloop, werd naar e kliniek overgebracht, maar bezweek onderweg. Dlg ARMENTIERE3. Ontploffing ln e fruitdrogerij. E geweldige ontploffing deed zich voor in de vruchndrogerij «Socias» waar 5000 kg banan, speciaal behandeld werd om rijp, zulks to, de 22-jarige Jaak Socias de poort der drogerij opde. Talrijke ruin uit de buurt vlog stuk groo schade werd gericht de magazijn, voor circa fr. Jaak Socias werd in het gelaat gewond. Verondersld wordt dat de gasapparan, uitgedoofd werd het gas zich vervolgs opgehoopt heeft in de drogerij. Voetgangsrs door auto verrast. Op d sweg Ploegsert naar het Armtierskappeleke heeft zlch 19 uur e doodelijk verkeersongeval voorged. E personwag, bestuurd door handelaar A. Desroslaux, uit Rijsel, moest uitwijk voor e stilstde vrachtauto reed twee voetgangsrs, die d weg overstak. E der slachtoffers, vrouw Laurie, is kele oogblikk 'na haar overbrging in e gasthuis overled. Het andere slachtoffer vrouw Douchet, verkeert in bedkelljk toestand. Dlg. RONCQ. Drie autodiev gehoud. Op d sweg Me Rijsel, werd het verdacht gedoe opgemerkt e trio dat e defec heerwag met e andere auto wilde op gang brg. De mann werd opgeleid naar het politiecommissariaat, waar uitgemaakt kon word dat n mins e der auto's gestol werd. Dneweth wordt autodiefstal opbare dronkschap beschuldigd. Achiel Staels, garagist, Roncq. werd beticht heling, Marcel Houtkiet, handelaar, Roncq zal rechtst wegs vervalsching boordpapier. (Dlg.) VIESLY. Diefstall ln eeu weverij. Sinds 6 md hadd belangrijke diefstall kato wol plaats in de weverij Debreux, Vlesly. Deze diefstall kond maar gepleegd word door het personeel. De gdarmerie, belast met het onderzoek, stap af bij breigoedhandelaar Michel Méry, Inchy, legde er beslag op e 100-tal mer stoff. Bij Euge Deuhez, kleermaker, dle voor reking werkt Méry, werd eves gestol stoff ontdekt. Deze person, alsmede 10 arbeiders de betrokk firma werd gehoud. Dlg. GENTSCHE RUBRIEK MORGEN" GAAT HET BETER! inet BORSTTHEE LENT voor hct still uw hoest! Bevrijd ingsl:. in, 226, Tram 3/ /i Boeming in de rechrlijke wereld' By besluin d regt, zijn boemd tot procureur des fconings by de rechtbank leper : dhr. J. Car/é, substituut d procureur des kcnltigs by de rechtbank Ddermonde; tot bygevoegd rechr in de rechtbamk Tonger, dhr. Winants; tot bygevcegd substituut d procureur des konings bij de rechtbank Kortrijk dhr. Lachaert; by de rechtbamk Dd-srmonde : dhr. Nys by de rechtbank Tonger d h. Cappuyms, (B.) Dagklapper CINEMA'S CMnrnfïn Vlammde Harn tluuiduu -The Forest Rangers leng. gtspr. met Fred Mc Murray Paulet Goddard) Act. le Visie Kind. toegel SCHOUWBURGEN. Te u. in de K. N. S. : «Oproer in het Damesgesticht >. Te u. ln Kon. Opera : chet land d Glimlacht u. :.-Frasquita». VOORDRACHTEN. Te 11 u. In het Stadsarchief, Abrahamstr. spreekt dhr. Frans E>e Gsr over «Vermak der Gtsehe straatjeugd omstreeks ». Te 10 'X. In het Schoolmuseum, Berouw, 77, spreekt dhr Plet 0ve;r«E reisje door het hee.al.. ALLERLEI. Te 10 u. In de zaal Ctury «Spok koop», n voordeele de studnhulp. CONOERT. Te u. Kon. Concer va torium : recital onder leiding M. J. Tou-ssalnt De Sutr. ' Te u. In de resiaurantzaal hct Feestp-alels : Concert gegev door dc Marxkring. TENTOONSTELLINGEN GALERIJ A VYNCKi;, Nedcrkoutcr Drie schilders der heddaagsche souooi: Clalre Olivier Tiberghi, Gaston Descamps Maurice Callewaeit, sll hun wcrk?n n toon 19 to: 31 Januari. ZAAL PAN. Kor Meire 2 A Kunstschilder Pie. re Verbeke, slt zijn wek n toon 19 tot 31 Januai KLNSTGAOJE-RIJ _ JORDAENS.' Kourer. Kunstschilder Leon TAMENN3. slt zijn werker, UU toon, 11 tot Januari. Opingsur in dc week, 1 tot u, tot u., 's Zondags: 10 tot 13 uur 15 tot Bijzegels de werknemers De werkgevers die hun invtariss voor bij zegels voor de periode 28 Sepmber 26 December 1946 nog ingedid hebb mo die cp Mdag 20 Dinsdag 21 dezer inbrg. T gevolge hun nalatigheid zull ze hun bijzegels voor ce nieuwe periode NIET bij de eerstvolgde verdeeling op einde Februari kunn bekom, maar mo machn tot in Maart. De werkgevers die op 21 dezer hun Invtariss voor bljzegels hebb ingedid, zull voor de nieuwe periode ge bijzegels ontg. Voor de moellijkehd die ze daardoor met hun personeel zull ondervind zijn zij zelf verantwoord j k. Tevs verwittig wij de nalatige werkgevers dat we in het vervolg de voorzie boe zull do toepass. Sam met de zegels ontgt elk werkgever de noodige inlichting op e gedrukt blaadje. Onwdheid kan dus voorgewd (Med.) Laboratoria der Universiit op voor het publiek Zondag voormiddag 19 Januari 9 tot u. is het Laboratorium Hydraulica, in d namiddag 2.30 u. tot 5.30 u. dit Weerstand Marial (St. Piersnieuwstraat) voor het publiek toegankelijk. Op Wosdag 22 Jan u. tot 6 u. zijn beide op. Er word wring-, slag- hardheldsproev ged, ook proev over overstort, rugsprong in kanaal afzetn zand. BEZOEKT DE NIEUWE MAGAZIJNEN MEUBELPARK.\ orni'talscltoolstraat 22 Z-xijnaardscl\3- sertzvej 167, Gaf.-. Tel. $18,44 Meer dan 1000 m. toonzal. Slaapkamers, eetplaats, keuk, salons, cosy's, clubs, matrass. ; 561 Feestavond in het Militair Hospitaal Es meer werd e feestavond ingericht voor de ziek hef, militair hospitaal Akkergem. Deze maal kreg we de groep Johnny Black zi. Dhr Goethals, confercier, sl_ de de artisn voor Mej Nioky, fantasiedanseres oogst veel bijval, ar-zes Mej. Jny, acroba-- tisohe danseres. Dhr Olivier, dansmeesr leider de groep, dwong alle be_ wondering af met zijn fantasie sp^ans. Mej. Dolores, zangc res, die bij onze soldan ge onbekde maer ls, oogst cvt i:_ groot succes De verpleegde soldan zijn deze artisn erklijk voor hungewaardeerd beuanglcos optred. ANDRIES ' beidt U ; slaapkamers, bedd, matrass, z. Laags prijz, groot gemak vau betaling, Wondelgemstr. 48, 7742/1 Twee lezing over het Fransche socialisme Onder de opbare lezing, ingericht door het Hooger Instituut voor Fransche Oul -uur, stipp we tjwee voordrachn over socialistische theoretici. Dinsdag 21 Januari spreekt dhr Jean Lacrolx, pioiessor in rechts.. fuktooiie aa-n* ae hoogescnoi Lyoju Dijon, over PROUDHON EN DE TRADITIE VAN -PROTJ DHiON IN HET F1RANSCHE SOCOA. LLSME Vrijdag 31 Januari zal Mtr. Georges Izard, advokaat het Hof Beroep Parys, gewez socialistisch vol&svergwoór.. diger voor Bri, uitweid ever: DE FILOSOFIE VlAN JEAN JAiURÈS Deze lezing wom gehoud in het groot auditorium. Korlei 14. Begin 17,45 uur. «Luxtax» TAXI'S Telefoon 53S.11 AMBL'LANCIE TAXICAMIONETTE OPF1C1EELE PRÜZEN Gevond voorwerp Hegou wstraat: deursleul; Twee Bruggstraat: stop tozlnereservolr; Albertpark: want; Kaselb:ug: paar heerhand. scho; Brabantdam: Heerinandscho; Bomastraat: dames, handscho; Borluutstraat: geldbeugel; Kapelstraat: ring met sleuls Terug bek"m. politiebureau Bo:markt 4, Verdwaalde hond kunn af_ gehaald word: Zalmstraat 44, Hoogpoort 30 Schuthok Park. De raardebeslling d eere-eers voorzitr bij het Hof Beroep, Baron Iweins de Warrans Zardagmorg vergaderd de verschillde kamers vau hol Hol' Beroep ln plechtige zitting. zittcr De Clercq, omringd \an de voorzitrs Verbeke cn Hans, -.1 dc raadsheer, de procureur-geraal Bekaert. de Bic, eers advocaatgeraal verder de substitun d procureur-geraal. De eers voorzitr De Clercq, eu de prc-;ur-ur--j. ne.aal J_. k,./... uit naam hct algeme parket. Meesr Kluysks, staf houder.k-r a--.ocaitr.ica.il-, uum.ns de -" vocan. Meesr Dubois, uit naam der Kamer der Pleitbezorgers, brachn e ontroerde hulde d overlede. Di; TIK A AI-.MSKSÏ.I.UM; Tt: 11 uur had cle plechtige raardebeslling plaats. De militaire eer werd bewez door c afvaardiging vau 1 _cgt:r. met muziek, ouder bevel vau kolonel De Smedt. ion detachemt rijkswachrs voet. onder hct bevel vau kapiin Howynck. i\ci volledig Hol vau Beroep, m groot ornaat, werd per rijtuig, begeleid door rljkwachrs paard. naar het sr thuis gebracht, alwaar talrijke hooge personaliin het stoffelijk overschot kwam gro. Na de kerkelijke plechtigheid werd het stoffelijk overschot d eerc-cers-voorzittcr naar leper overgebracht om aldaar bijgezet word in d familiekelder. Feestlokaal «Vooruit» St. Piersnieuwstraat PROGRAMMA Brasserie - Concert Zzrdag, 19 Januari Mcrclli Vox Slgnature, Wehy Toujours ou jamais. Waldufel La Mascot. Audran Le chant du déaert, Romberg Rigoictto, Verdi Bravo, De Leur Victoria cn haar Huzaar. Abraham Le.3 deux Serades. Leocavallo Melcdiën in Mlr.sur, Locbc Mme Butrfly, Fu<:clnl -- Zoo zingt Lehar, P. Beam Mon receuil, De Clercq Paillas.se, Leocavallo --- Le clown, Dan-waft Roses du Midi. Strauss Trop loin de toi, A. Lepage La belle Margot, J. Vereeck, Pot, pourri, Meiscl En At. March et tl Baisers dans la nuit Félix Cavalerie Légere. Suppé Salut. a Pari-i, Mar. chetti. Orkestleiding zanginrmezzo's Theo Morelli, nor. Herkamp Schiedam. 71 lö Volkscabaret Ons Huis Zondag, 19 Januari, prachtig afgewisseld concert, met medewerking MIRANDA, de populaire Gtsehe zangeres. JULES JULIETTE, die vcor de lc maal optred ln «Or.s Huis. met hun repertorium Operet Opera aria's solo's, duo's. Amusemtsorkest «Ons Huis» Begin 18 uur Toegang vrij. WALDACK^0u e 1 f U!:e,, Stad, Provincie, Buinland. Eozemarljnstraajt. Tel Volkshuis Dampoort Zondagavond 6.30 UUT af. cabaret met de medewerking het Duo Wind d pianist G. Alare. Toegang vrt). Proeft de lekkere KOFFIE AU BELGE Soc. Mannkoor «Marxkring» Ter herinnering ZONDAG 19 JANUARI 1947 in de Restaura-ntzaal «Vooruit», GROOT KUNSTCONCERT met de medewerking Mvrw. DE FRANCE VOKMEZEELF,, kunstzangeress. HESFEL. VAN MOERKERKE. declamairire cn de heer HESFEL (bas) 3IESSEXS (cellist). Prijz der plaats: 15 fr. 19 frank. Bij mij i- ei- wr-icr vreugde tlmi., sinds mijn radio herslt is iloor RADIO - V1CDAY KASTEKLLAAN, _.7, GENT BRIEVENBUS C.B. Na op verscheide plaats iniichtlng gom hebb, mo wij u tot ons spijt meld, ge bepaald antwoord kunn gev. Wij dk evwel toch. dat de post nu weer volledig weri_t. Harmonie Vooruit Zondag stde, 26 dezer, krijg wij het 3e KUNSTCONCERT der harmonie Vooruit Voor de?c gelegheid hebb wij e beroep ged op Mm Foolf_Moratit. zangeres, welke goeg bekd ls bij het concert pu. bliek vs optreedt ïn d B.N.R.O. Do Harmonie.paut zich in om. In de bes voorwaard, de uit voering verzeker werk als : Huldlgingsmarsch Richard Wagner. De Stomme Porttoi, ouver_ ture Aubcr. Pinlandla, e Symphonisch ge. dicht Slbelius. Russisch ballet Luigini. Wij duiv dan ook verhop op e talrijke opkomst, wege de partijgoon sympathisann r moediging on-a stre_ v : Medehclp de Cultureele verheffing der arbeidersklasse. De algemee inkomprijs is vast. gesld op 5 fr. M.D.W. + Wardicht blijvde glasdak, Glacegand, 30, L. sstr 3991 Bij de bloemisn het Gtsehe Bij do bloemisn de sche agglomeratie heerscht groo mlsvrcdcnheid. De oorzaak is ta zoek in het feit dat de paritaire commissie, dit door de t.gstrib. beling der patroons.' de loon nog heeft gepast. Wij kunn de blocmistgasn verzeker dat de Alg. Ctrale, sectie Hofbouw. alle'5 in het werk slt om n spoedigs deze zaak regel. Maar zij zelf mo hun plicht begrijp, 't is 'zeeg _ Ich srk vereig solt. dair zijn. Wij roep h op tot e vergadering welke over kor dag zal gehoud waar plaats, dag uur bijtijds zal bekd g3- maakt word E lid de oa_ ritaire commissie «?..\ op deze bij, ekomst het woord voer. Bloemisn, mann vrou. w, wij rek op U. rnu.r/sdibuotin.ek «ono _ Kortrijksclicpoort straat, \2}, GENT. _. ;j00 Wondelgem Gemeraad De nieuwe gemeraad is over geg tot het boem het schepcollege. De burgemeesr sprak kele woord welkom tot de nieuw gekoz. De uitslag voor de schepzels is als volgt: CIETERS. le schep 7 smm g vier (1 V, Reurghem. 1 Mejuffer De Clercq, twee onthouding). 2e schep: VAN RENTERGHEM R. 8 smm. Na deze smming slt Kmd VAN GUYSSE de vraag of de C.V.P. ge programma heeft, maar het antwoord komt. Kmd. VAN YPER ontwikkelde het socialistisch programma op onderwijs gebied. Uitgebreid verslag ln «VOOR AL LEN». BeKfl&fcniVlist : I'. Van Keek hau, B(!vrij(li.ie*la&u 109, Tel GEZOHDHEIBSRECE Wij voel ons in onz schik. Algemee inzinking, gebrek eetlust, zuwachtigheid word allerhande oorzak toegeschrev. Dit alles is wijn de verstopping, waar wij lijdon zonder het w : de verwijdering der uitwerpsels gebeurt volledig. E of twee Roode pill, L. Dupuis, per week do al deze ongemakk na korn tijd verdwijn Sev uw volle gezondeid weder. Tr SlECHTS KRUIDEN Fr In alls apothek Vopï du \M) m PILLEN DU P U I S NOOIT PER STUK -.ALTÜD' IN DOOZJEN Het Gtsehe schepcollege reeds omver! Ongeldig verkoz De verkiezing der zev CVPschep. die Mdag Jl heeft plaats gehad ls ongeldig. Pgt, Anseele, wlct1 dc gc_ meraadaled don red hadd afgelegd, heeft aelf deze formaliit vervuld. Daar hij achraf heeft deelgom dc vei kiezing vaa het Schepcollege, moet deze verkiezing als ig beschouwd wor_ d. Mdag a.s 14 uur, zal e raadszitting word e n gehoud, tijds dewelke tot e nieuwe slling het schepcollege aal mocn overgeg worde,-, TOONEELNIEUWS Hri Van Daele 70 jaar! Opvoering «Oorlogskindeke» De sympath_: e Gtsch" 'ooneelspeler auur talrijke humoristische cn folklorist. sch-e werk, Hri Van Daele. rilu sin_i_; meer dan Jaar in Vlder <n ook In Nederland naam faam verwierf, zal o\cr kele dag zvr 70? verjaardag vier. "Te dier gelegheid wordt in d Minard Schouwburg e rreks vertooning het be kor. rie «oorlogskindek?» ingericht. in d» algemee regie d schrijver. Op onze vraag waarom hij voor de?* jubilettm-opvoering zijn k*.!_" 7r op dit wsrtc vestlgdï, antwoordde Hri Va.n Daele ons het vol" ger.de: " Oorlogskindeke >, mijn geschiedkundig tooneelspel over dc oorlogsperiode is hct s;roots succes geweest dat ik in mijn lange loopb vnn Vlaamsch tooneelsdhrijver heb gekd. Iu Nederland, alwaar het door het bekd Amsrdams tooneelgeizmschap Marinus Spree werd vertoond onder til «Oor logs bastaards :> hekiwam mijn st*ik bij c.'- ze eers cpvoerir-g in d Hoïtcr- _.. n.soh Clrcusschouw-burg zulk orm bijval, tijds dp zes volronde wek rat 't er da,? dai* vo*>r bomivolle zal werd vertoond. c'.at d_ bestuurder besloot er e*n crereis door gansch Nederland nu" d# maik. Ik zelf deed c omreis m;t het toneelgezelschap d Tl'.olischouwbiiTg uit Rotrdam Hetzelfde succes viel «Oorlogsklniiöke» n deel. To ik er ln mijn geboorstad G«nt mede voor d dag kwam. In Min a rdsohauwiljurg, in het fe-i- s _.- lek..al Vooruit, in het Nieuw Circus, was het overal e toeloop zonder voorgde. Dit BMllsn d3 Geitsohe tooneellief hebbers zich wel herinner. D? bijzonders drijfveer dio mij echr noop mijn «OorlogEJcln- c-e-ko» r gelegheid. mijn zevtigjarige jubileum lan opvoer is de volgd,-» : "i i*-=ilang er vurig naar dat onze jeugd de -wreede periode leert kn. die wij ouder, onder ds Duitsche bezetting 1914,1918 hébb beleefd; ik wil er in de ma mijner ge: Inge krachn oan medehelpeu ln hun jonge hers pinn dat. er es e walgelijk, r.ietr. ontzid Duitsch militarisme hoeft best, waar hct vreedzaam België reeds in 1914 h_t groots onschuldig slachtoffer is geweest, e halijk, mschor erd mi. lit-arism--* dat ook dc Duitsche bevolking naar d ondergang zou voer. Werk Rik Wours Gt Zardagnamiddag had in het Museum voor Schoone Kunsu. Gt, de officieele oping plaats var e ntoonslling gewijd werk d In op 33 Ja. rtg leeftijd gestorv schilder bë-.lihouwer Rik Wours. De betreurde kunsnaar is hier vergwoordigd mst e gansche reeks beeldhouwwerk, schllderije*i, aquarell eking, die zljn originaliit geestdrift, zijn talt werklust cp overttiigcr 1 - de wijze belichn Enkele ontroerde herlnr.erin' ii d Jong glal...ist zijn eves zi ln deze Ttoonslling, waar talrüke wer. k uit particuliere verzanneliag wd samgebradht. Minisr Vos. door ambtsbezighed belet, was vergwoordigd door dihr Van Mulder, direcur Schoone Kunsn voor Vlaams België, die de persoonlijikhsid Rik Wours schets ed de details verstrek over de organisatie der expositie. idhr Verhelst, uit naam hei Stadsbesüuoir, druk. de erk" ijkneld uit voor dhr Vos. wi het t» dank is dat onmiddellijk na Mechel, Wours' geboorstad, Inet voorrectat heeft deze merkwaardige ntoonslling binn haar mur hebb. De officieele oping werd verd?r 'bijg 'woond door Goev.rncur Vand. Boogaerde, kol. De Smet, Mevr. Baronnes Wasssnacr. consul Puaux. volksvergwooi" diners: A. D-, Keuleir. Str-uyvelt, prof. Vand- Veld-e. Mevr Anseele. verscheide- gemeraadsled ^n talrijke personaliin uit de kunst" onderwijswereld, zooals d'-- h.h. Heckers. Plet, Van I*t" berge. G Bontinck. Dr Paul Rogghé, H. Verbaere, L. Derljc-ke, M Van Vlader, H. Nuytns, S>" irandtö, z. HAVEN VAN GENT AANGEKOMEN. Zweed, s's.magdi. la». Rotrdam Noor. ss «Orania». Rott-rd Eng. mot. «Bedale H.-^, Zklza. Ital s s «Pelorum >. Huelva. Zweed. mot. cgeïla», Huelva. Belg. s*'s na», Goole PARTIJBERICHTEN B.S.P. Lourdestraat. Algeme vergadering op Zardag. dezer. Verschillde punn zulle" behandeld word, o.m. hct doel onze vooruitzichn. We rad onze geslon, regelmatig het weekblad «Voor All» lez, Xi.T. Kiiartmaatschapplj «De Roode Jassersrlub. Lokaal «Ons Huis». Mdag, 20 Januari. Verplich puntspeling voor de led. Begin 18 u. 30. Sportfederatie der Vlder. Mdag. 20 Januari, 19 u. 30 bestuursvergadering ln het Feestpaleis «Vooruit» SOC. PROPAGANDACLUB DAM- POORT-ST. AMANDSBERG. Dinsdag a.s. 21 Januari uur zéér stipt, belangrijke bljekonst der propagandisn ln het lokaal «Volkshuis». Gezi de belangrijke dagorde, wordt Iedere verwacht. UIT DE PROVINCIES Oost-Vlder Aan de geisrd het arrondissemt Oudaarde - Ronse In overekomst mot d,. Provinciale D : -"cct:e voor Oorlogsschade. Minisrie Wederopbouw, heeft, de Beheerraad der Coöperatie Oorlogsgel'jt-crd hct.v." rondlssem Gt Oudaarde hct initiatief gom zitdag ie bek-gg ln al - c zwaar ge:.-.- rde gemcciucn. hot Arrondissemt met dc volgde kalder : ln cn 3n Mdag der inaat:d: PETEGEM OUD. GcmctCiekrctartaat, vnn 9 tot!2 uur; 2n ui -ln Mdag d;r md. BERCHEM, Gemehuis, 9 tot lcder Wosdag: DEINZE; stadhulö 10 tot 13 uur. Iedere Donderdag: OUDENAAR DE, stadhuis 9 tot 12 uur. In cn 3n Zardag der md: RONSE, 6_a-.-Y.Al-3-. bu.ee* n _. 9 tot 12 uur. 2n Zardag dor md: KRUIS HOUTEM, Gemehuis 9,'JU tot 12,30 U, 4n Zardag dcr md: NEDER B-RAKEL, gemehuls 9.30 tot u. Dc daartoe geslde arrocdlb - s _ts.,ecre taris dhr. G, Ghys. Oudaarde, zal er zich bereidwillig tcn dis sll alle geisrd cm h alle inlichting tc bezorg nops her opmak dossiers, de formaliin, het afsluin der leing, vrag bouwvergunning z., z. Het :G d geisrd tcn zeel" s bevo.cn, gebruik tc mak \.i. deze prachtgclegheid. c:..ual de verstrek inlichting volledig kosloos zijn. (V.) KWAHl-_.MO.Nl. litsla» to.:ibola ii voordeele Sportlef Kwarn-nici.il Winnde nufmm^'-s : (V.) ST. MKI.AAS. Belangrijke PariIjvergudcrlnc. Dinsdag a.s. 21 Januari le 7.30 uur 's avonds wordt, ln hct café "t Volkshuis e belangrijke algemee pariijvergadertng gehoud. Twee punn st de dagorde die zeker al onze led zull inresseer. Namelijk: de plaatselijke toestand de algemee politieke toestand. waarover de kamerad De Block Vercaur zull handel. Wij rek cr dan ook vast op dat. zoowel de vrouw als dc mann, geslon bij de Belg. Soc. Partij, zull wezig zijn. t'ilmealii der Athciimslii- (leiin. Door de Vridkring der oud-atheumstudn» wordt Wosdag a.s. 22 Januari e Irlmgala georganiseerd in de cinemazaal «Scala». Begin 8 uur des avonds. De film «Blithe Spirit», productie d gekd Engelsch comedieschrljver Noël Edoard, wordt vertoond. De opbrgst deze vertooning zal di tot het oprichn e gedkplaat voor de gesneuvelde Atheumstudn. Grondig toezicht vereischt. M heeft in «Vooruit», kele dag geled, het ernstig ongeval gelez n gevolge e deel dals die op d opgebrok weg war opgestapeld zonder dat daarbij e speciale verlichting was gebracht. Het is de eers maal dat zulks gebeurt. Meer dan es werd reeds vastgesld dat vuilnis of zandhoop, s. zelfs afsluiting, zonder behoorlijke verlichting, zoo maar op d opbar weg word getroff. We zegg dat zulks altijd de nalatigheid de betrokk nemers of eigaars wijn is.«ook de opbare disn zijn tl tijd schuld vrij plein. Anderzijds gebeurt het ook dat de gebrach verlichting uitdooft. In al deze gevall moet echr de politie, die talrijk goeg ls. de vastslling wel kunn do onmiddellijk de passde maatregel nem om ongelukk tc voorkom. Wordt daar wel strg goeg de hand gehoud? Hetzelfde met de slech voetpad, de hoog uitskde deksels warleiding. rioolputtcn. of andere leiding. Deze toestand kom veelvuldig voor gav reeds leiding tot ongelukkige valpartij. Meermal weid ze reeds gestipt werd op passde maatregel gedrong. Tot hed vergeefs. Wij hop dat het ongeluk, waar hooger sprake, thans het ingrijp zal bespoedig. Des meer omdat hct noodige mariaal daarvoor seds voorhand is. Ontmoedigd schouwspel. Wie onze stad door loopt slt de vele luxueusc zeker buingewoon koslijke vcranderingswerk vast dle facades talrijke rijkemanswoonsn werd word gebracht. Hulz, waar er honderd kort zijn, word omzeggs gebouwd. Msch die e of andere verandering hun evoudige woonst wënsch brg of die e klein gebouwtje will optrekk, mo mdlang geduldig wachn om goedkeuring bekom der vele disn die elk op zichzelf hun woord plaats hun goedkeuring tc gev hebb. Intusschèn wordt er door de rijk maar ongehinderd voortgeg. Wanneer zal dat eindig? Wanneer zal hoogerhand de calvariewcg der bouw-toelating met de helft word ingekort door de afschaffing kele, onnuttige organism het invoer e moderne geest in de administratie? 't Wordt werkelijk Lijd. DEINZE. Onderscheiding. We vernem dat dhr. Flciimcnd De Kesel. Griffier het Vrede gerecht, wonde Stationstraat. 21 boemd is tot. Ridder ïn de Orde Leopold II met dc zwaard We wënsch hem harlijk geluk voor deze eervol'e onderscheiding. MOERRKKi:. Vimrdnicm. Door de zorg het partijbestuur Moerbeke wordt op Wosdag. 22 Januari, tc 15 uur e voordracht ingericht bij de Wwe De Cuyper, Groo Markt alhier. Van Paemel Edmond. uit Zelza zal er sprek over < De nieuwe psiowet». Al de oudjes Moerbeke ook de jonger word uitgoodigd cm deze voordracht kom bijwon. Na de spreekbeurt zal de kd. Van Paemel inlichting verschaff betrei rde de psio, wedtiwern z. De person die inlichting wënsch word verzocht alle papier betrekking hebbde op 't psio mede tc brg. ZELZATE. Voor ile gemprd. De geisrd dip inlichting wënsch bekom.n, over oorlogsschadp. vrag om voorschotn kredietvrag, r.n- '_.:n deze Inlichting bekom op h,->t Gem.t'ihuls, leder le e- 3? Wosdag de md Hst bureel zal lks gevestigd zijn in de feestzaal (bov) ooe._ zij», 9 tot 12 uur. Voordracht f i de It, M. S. D0 ou:."ieerling:n- cn Vridbo.'.ri der Officieele Schol Zelzita richn e voordracht in me. ais spreker, d heer Willy Leroux, regt de R. M. S Loke. r. Ds heer Willy Leroux zal -.prek, j: over zijn reisindrukk uit Zuid- Frankrijk voornamelijk ove_- U? streek Béarn9 Pays Basq'jcs. De voordracht zal opg.luis'rrd word met lichtbeeld wed gegev op Wosdag, 22 J." nuari, 20 uur. in de RijksmiJ. dclbare school. Lsrgstraat. Zc-'.sai-j. D? toegang is kosloos. Vrid va-n het Officieel onder* wijs, wij verwachn U! MOtKBl.Kl. I)(. nieuwe nn sloemvet. Wosdag, 22 Jan.un t. 15 uur. bij d_ Wed. Dc Cuypvr, Gtoo.e Markt, wordt door 'f_ pliat selijke afdeeling de B. s. P. e voordracht ingericht. De kd Van Paemel Ermond. uit Zel/a, -/..il cr n.l, spr:k c*-.-"r.[_>_ nieuwe Psio-wet.. Na de spr?-ekb;airt zal z-j ki. irt'-raad t. r beschikking z,ijn om raad g^-v of Uillchtlngei,.-a verstrekk d:z dl.- di: wënsch. Win deze- inlichting wënsch to be-kuni n. word :n vricnxil'jk.crzocht alle papier d.e h.m i:lön o«r d? psiowet, zooals ;;".!. sio. «kaarn, brevetn, strockja 'U-Ejaiq di dp»ui '.;;-» i.od *p UCA Elk *zeg_;e het voort!!! (Z.j KKI\'ELliE. \VfTvlng_ icrcl. ilrrliig. Voor de plaats hjk- -fdf'-ling der B. S. P. wordt op Mi,t. daa. 20 Januari. tp 19 uur. in her Cafó, bij Pol Vereecke, Riem:-. u n, groo wervlngsvcrgadcrmg in:zericht. Onz.- vrid Jef CHALMET. v-.»k&* v< r,j(woordiger cn bur.cm-r. s* vr Zelza, zal er het Woord vot. i. Kameraad Van Pacm 1 Edmond z\l cr ook geiüwoordlg zijn..-n al'.c inlichtingjjj verstrekk. vc-: d._ psiofnea. Zij dle vr. j'.» op :c mak hebb, kunn?. ch!.:. cie ppree-ltbs-urt w-cn;l'n to: dc* z* n kam-;raad die zich grat:s r beschikking st-elt. D? wag is. het roll in hct Ertveldsche, wie helpt er mede. West-Vlder Midd- Zuid- West-Vlder EMIEL VANDERVELDE INSTI1 VI T SOC' tl LT. ACTIE \ er^iiueriiig der bibliotliecaris-tui tv.mci i. Zondag. 26 Januari, word: ln het Volkshuis^, Me, c vergadering gehoud tcn einde d roestand de herinrichting j. be. ipr-ekcn de bibliothek in ons G'-'-vcst. Dc vergadering begint 10 uur. Voor het bestuur, De Secretaris: lt. Becquct. p s. Geliove deelneming zco mogelijk lan' w bet Geweslijk secretariaat: R. Bequei. T* kemststraat. 30. Me. KoKTlïMK. lïelangrijk berlclit Aan alle oud-inilitaircn, krijgs politieke geg, gewcst Kortrijk : Vel onder U war voo-- d oorlog geslon bij de SOS afdeeling Kortrijk. Stil kom we tot normale tijd. Hct 1- uw plicht als oud militair, weerstander of politiek gege de lans LC versrk vun de her. bor S.O.S.-partij.. Bim.cn ke.. Ie dag zal e eers groot? aleemee vergadering op touw gez.et Hcn wier nd^cs we hebb zull schriflijk ultgc nocdigd word, de ander wor. d Vridelijk verzocht hct blad «Vooruit 1» lez. Als laats beker.dmaking kunn wij meld dat de frontstreepr verhoogd wordt dit dank zij e onzer Socialistische vergwoordiger-s. Bes makkers, vormt blok, ver..srkt or.ee rang ' - _,,..."l-i.vik. Aan de landbou- UP'r_.' De veevoeders voor do md Januari 1947 zull slechts op Mdag 20 Januari 1D47 bedeeld word ib.j.. \ l.amkktingi:. lïevoormrtlngtdnst. Wosdag 22 Januari, uitreiking gewone zegels voor de producn cu melkzegels voor zwangere vrouw T B.C.-lljders. dle op d va.tgesld dag deze zegels afhaald. B J - ZILLEBEKE. Vergndertiig. Op Zondag 19 December, 4 uur. s namiddags, algemee vergadering in het lokaal «De Lindeboom» bij Cyriel Grimonprez. Iedere wordt "uitgoodigd. De bijzonders punn der dagorde zijn: 1. Kiezing e nieuw partijbestuur. 2. Vernieuwing der partljbljdrag. B.J. lel'ek. Geeskundige dist. Op Zondag 19 Januari 1947: Zijn alle dist: Geesheer: Dr. Cousin. Mestraat: Apotheker: Y. Vandamme, Rljselstraat. 9 c.o.ti. De uitbetaling sun zull op Dinsdag 21 Wosdag 22 dezer plaats hebb lks 's namiddags, In de gewone volgorde. B.J. POPERIX-NE. Cniiperulief voor Oorlogsschuclc. De geisrd, die c voorschot of e leing verlang; kunn alle gewsch inlichting hieromtrt bekom op de zitdag. Mdag 20 Januari: leper Kom. Dinsdag 21 Januari: Prov. Wosdag 22 Januari: Zonnebeke leper. : Donderdag Januari: Oost-Vlev. Vrijdag Januari: Waasn. Zardag Januari: leper. Het lokaal voor dez zitdag zal door het betrokk gemebestuur geduid B.J. VEL'RNE. Zondugdlem-t. Op 19 Januari : Zijn alle dist: Apotheek A. Trjrps. Zuidstraat. Geesheer: Dr. Van tl'-"!-, Bulcke. Spoorlr^nstvaat. (B.J.) GL'LI.KGEM. Rnnt»oeerlngsberU'lin. t'ltdeellng der nieuwe nulkkaarn. Dinsdagvoormiddag : Poezelhoek; Kortrijkstraat; Groo Yperstraat; Kleine Yperstraat: Plaats Peperstraat. Dinsdagnamiddag : Ballingstr.; Daal str.; Pijplap Hooge Voetweg. Wosdag voormiddag : Beil: Schoonwar; Hculestraat; Driemasn: Roeselarestr.; Rommel: Poststraat " Plaatsweg. Wosdagnamiddag : Stampkot: Rozstraat: Dwarsweg; Zcvkav Boschbollctia. Donderdagvoormiddag ; Bissegemstraat; Kwadestraat; Moorseelestraat Pastoryweg. Donderdagnamiddag : Wevelgems traat; Aardappelhoek: Krekkelacrstraat; Bouwstraat Molweg. Oude melkkaart medebrg. OPGELET : De melkzegels nr. 11 (gro druk) de melkzegels nr. 11 A cn 11 B (rood druk) der- md Januari zijn hier r geme geldig tot het bekom melk. De landbouwers melkvrs word er atnt op gemaakt dat deze zegels op afzonderlijke borderell mo plakk. Wosdag Donderdag zijn cr bijzegels tc bekom voor dc werkgevers. MEEXEN. /.Ildag Debunne. Bij de?. meld wij a' le belangslld, dat.ol-ksvcrtc" gcn.woord::.er August Debunn. r.ljn v^k.-lijksche zitdag als volgt zal houdj-n: Eik Vrijdag <-n Zat-crdaj der week. 15 tot Ï6 uur. Ir. bet bureel der Arrondissemtsfedera.. tle B. S. P., Volkshuis, Me. Antwerp MECHEI.KX. E RebPiirnls. Zaidag. Januari, 20 uur. zal in d Stadsschouwburg c buingewone voorslling plaats hebb, onder de auspiciën de kunst- kuituuruitwissel ing tussch verschillde land, «LES PERSES» Grieksche tragedie Aischylo». opgevoerd door hct Parijsch tooneelgezelschap : «Les Etudiants du groupe de Theatre Antique de la Sorbonne. Prijz der plaats : , 80 fr. Loges 50 fr. Studn : halve prijs. Plaatsbespreking bij de boekhandel Holemans-Bruul. Limburg HASSELT. Hooge onderscheiding. Dhr. Tony Lambrechts. leider het Geheim Leger in Limburg, wis gansche familie, op één zusr na. door d bezetr werd vermoord, werd zoopas door d Koning Engeland onderscheid met het «Ribbon ol the Distingtushed Service Order».. B.) 4

5 BOM S - Vooruit - 19 Januari 1947' - :. SOCIAAL Ê. )lllllillllllll!l)llllllllllllllllllll1lllllilillulliilllllll!lll!!i!..l!lijili L. C O NOMISC HL E VEN iiii;!i!.!imiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii o DLIÏ' ai'schaffing uerliik sun Üïdfelicfell _ap_.-a t» -fei*. t_'<_i «..7.-'. 1 'A iï &-' iï ' '._!_' V tf_ -* _.. * J _? <s. d. Enkele aag geled werd iu cie pers gstrijdige berichn over ae afschaffing ü burgem,iicn sun gepubliceerd. Uu de briev dia wij hebb ontg, blijkt dat er onrusi heerscht bij cie person w.ike c.i sun gi. De Chrisn Volkspartij heeft natuurlijk die onrust misbruikt om smming Uiak g de regeering. Het socialisti.ch kamerlid Leburn he:.. zijn kant gevraagd om de regeering mog inrpelleer, daar hij recht oordeel was dat de noodlijdd hun lot mog word overgelan. Die noodlijdd zijn n getalle zoowat 120 a Zij behoor tot e de volgde cagorieën; 1. gepsionneerö ifboral vr^ie verzekerd die ge behoorlijk psio gi; 2. de mees gepsionneerd, die voorschotn ontg ln afwachting dat hun psio wordt uitbetaald; 3. oorlogsslachtoffers die tot nog toe ge psio ontg; 4. kleine rniers die getroff werd ingevolge de twee wereldoorlog de devaluaties; 5. noodlijdd die behoor tot één de cagorieën welke spraak kunn mak op e psio of e cf andere vergoeding. Wij hebb bij de regeering inlichting ingewonn kunn al die ar.i_e msch de verzekering v dat zij in d..i sek zull werd gelan. ' Er werd voor 1947 e eers krediet 150 millio uitgetrokk om h d noodig sun verle. Als het noodt» mocht blak,, sull bijkredie-q word gevraagd dcor het betrokk Deparmt. E oorlogsinitiatief De inslling d burgerlijk sun is e oorlogsinitiatief. Ze werd doorgevoerd bij het besluit de secretari s.-n-geraal. 29 Juni 194.0, ingevolge de nitzonderijke oorlogsomstan. dighed die het ingrijp d Staat n behoeve vele noodiydd vereischn. Bedoeld besluit dit als onwetlijk beschouwd, gezi het feilijk indruirch trg de wet 19, waarby de Commissies voor Opbar Onderstand werd belast me hett verh sun de -verzekerd cf ontoereikd verzekerd alle elag, als daar zijn werk.ooz, ziek, gepsionneerd, z. -" De- regeering --wreht. zco snol mogeiijk naar de -wetlijkheid, m.a.w. naar de toepassing vah 'de wet 19 op d opbar onderstand die wij- d betreurd Emile Vandervelde dank rug keer :.de Commissies voor Opbar Onderstand zull, evals vóór Juni opnieuw sun verle de noodiydd. De gemebestuurders zuil direct do opmerk da t de mees C.O.O. - over de noodige middel beschikk. Zeker, de gemen meg subsidies de C.O.O. verle. Maaide mees zitn tot over het hoofd ir: de schuld zn'n dan ook gerechtigd zich af ie vrag, waar ze het noodige geld d zull hal om hun noodlijdde inwoners help. De regeering, heeft er dan ook dit op gevond om de gemebestur gerust sll: DeJkredi die "door d Staat word uitgetrokk, zull word gestort " de provinciale Fonds voor Onderstand, welke word samgesld dank zij de subsidies d Staat de provincie, de opbrgst de Op *pw l.ü-, 11 Ü-J -. meae u_.:i _. z_. ie J.* u.au.j_ji' n imaiic-iui luipuii, i_.u t,.- m.em kunn cp hun uüiu\... LOO ontg ^iujnea L_a:i ei. ComtniSSiCS VC-*" L^icU uur.:;! O.) (iers _«.nd -tcr:ï. F-ulel;.*; tai dc- Lurg_riij:".c sun dus voortgezet WCÏV._:I dcor middel do prcvi.:_irul.! fonds, ciie dc nccdige acmnivu d Staat sull ontg ai. Do regeering heeit trouws bij de Commissies vooi Gp:-u:;ar_:j ünd_.rs-ir.a i sucls gedrong opdat de car:t"* d o..- gerlijk sun voorloopig niel zoud gewyziid i oid. Misbruik Voor de noodlij dd wordt c-r dus in werkelijkh.id s veranderd. M za) alle voortaati weer d wetli.üc WSÜ' vslg:n e einde sil c uitzonderlijk toestand, die slechts door de oorlcgscmsiandlgiiid-ii kon werd igere J.itivaardigd. Trouws, dc fciirs rlij'k_ sun vertoont alie gebrek- nadeel de uitzd: rlijke maatre^ gel, di; yaak door imprc-visaiie word gekmerkt. werd voorafgeg dcor de ncqdige studiën. De far;ev werd nie: behoorlijk gepast bij de zeer verscheid gevall. Ze werd strak opgevat. Esn oudje,cr.t alle woont, heeft recht cp'd burgerlijk sun. Maar als het, bijvoorbeeld ingevolge è- ongeval, tijdelr-k wgidt opgom'in het gezin e familielid of e buurman, mag het ge spraak op dim E'un' itifcer mak. Daar de fi&at ge voldode controleur^ naar aue geme Vsn kan afv_.ar..i?, da *ec-:v.cbes" -M: cn C.O.O.?-. : >?.ak cm de neoeïige controle "feekommer, gezi het 'toch maar om het geld d ëat gaat, kond vel zich lan coorg als noodlijdd.hcewel zij het war. Nadat de h. Gutt zijn veelbesprok financieele maatre 3e v--i had getroff, constaerde m dat person weecs ever e., spaarpotje 4C3 a fr. beschikk. d burgerlijke-^ sun gon. Ue i.-.u:ile gezinn worüe/ d in vergelijking met de (...^lul.ugj <: -,._..._. ÏJC,.ij-. ;.-.v.a e GiiC-urs.eunde it LI n c iiütioi aure-j a-t:ióevi.n, als ^Ciinshcoid lïvvaii ontg. 1_ ïuar minnaar. ZsSs als deze werk. _:_, zij op dh wijze d 'oti: jerl -;L::I -sun trekk.. lu'iïi ne.fr ook de «valsche. OILvoi-ekeriar inzake de maatschappelijke zekerheid. Als zij in staat zijn werk m.aw. ais zij e medisch atst kunn voorlegg mo zij zich ah; werkwillig lan inschrijv. E'n m weej- hoe gemakkelijk m e- medisch atst kan - bemachtig. Als m er maar d prijs vcor oetaalt. De objectieve geesheer zull dat gemakkelijk toegev. Wij hebb zoogaamd-? ziei.eii gekd, die d burgerlijk M:\L_I gon, sicli toïzelfdertr*:l san smokkelhandel of c nnder winstgevd bedrijf cvorleverd. E dergelyke exploitatie de gemeschap door ïkrupüllce.t.e schi.jnarmcn is c immoreel ongezond verschijnsel, waar onverbiddelijk e einde dit gesld. Wij zoud die opsomming kunn voortzetn. Wij hoev maar putn in de dossiers rekere gemen welke door kathcliek word bestuurd, waar de geeslijkheid almachtig is. De burgerlijke sun wordt uitbetaald bïj het uitg de mis... Neg e typisch geval : e pastoor deelt d burgerlijk sun het geld d Staat! oan zi;u lieve kinder uit. zonder rich ''trouws om de cfcicïeel vastgeslde tariev bekommer. 0^?.2 ~li.in ligg vcor de De regeering moet er over wa- dat de éch arm badeeld' werd, tijds d overgang het regime d burgerlijk sun naar d..- ri._/.;eer ce wetlijkheid. En nu al, dit n het cpnehieu 'd sun de noodlijdd in e ruita r'-tev?.t sys:»-»ia m?.a*--«'hap- " ke zekerheid *\'cor bereid. OSCAR DE SWAEF. «In cle diamantnijverliei_l - Antwerp Meer dan SO led h:: S>-n_ d!k_.qt der Belgische Dl_.T_rantnij_ vcrhrjd hacyet, tn^ h?* bcefe ur dit organijme C2r\ U.ier gericht,- wasria ~-ct onts^ig dc directie geëispht v.-_rf.t. U s e- _>ul_7cwan_ al^em?-3 ver. gade. ing, die zzer d:-. fe. was bi;_ gewoond, he^ii d? cndert-aefce_ i^a?.rs V2 d brief vc klr.r.vd dat weinig daetu wardj êe_ schcck nan d? klsinc we *_;-_ vers ri. t be't bestuur r.?n zijn prehjj kerf wns- z-^kem. Met 285 g, 5 ' sts-tnm;?n wevd he: rtrederi 'ï-et bestuur eeëis^ht. Her. zal l ' Pcb--:u_ri tij, der.s de st-n. afrr!".vergadering voltallig ontslag nem. Med^di - N. e.m <? M. E V*. r\ c. _. S.' Donderdag. 30 Januari 1947, 11 u., in her hoofdgebouw der Spoorweg, 21, Leuvsche weg Brussel Opbare besding vco- h?t lever planaj drukk. Hot bijzonder lastkohier nx , betreffde deze cnde-rremln? is g 20 fr. koop, -op het kantoor voor inlichting der N B_3, 17. Leuv_ci_e Weg. - Brussel, (l Postcheckrekig nr..9g.00 De staking op de scheepswerv vf.n het Antwerpsche T*3 =t7-ïin-t de ft^beiders r'-r scheepswerv de- Ant_ fcé^pactife' pg^lrnieratie. die"' reed*. r n T d2,a 2 md duurt; is in 'li' ni_uwe ftwk gei'ired. "iqirt?; r^t-uxïr d 'orovlncial Me. t..ill:r*,v_-kerr..ond Rieeft beslot- c-n :cf3re.r-_t!_n onc-cf d? stakers ln ' richn, waarbij dese' vrij bun mcin» over het al.dan onfet bftvatn de- arbeid zull _"r_non ' uin. H=t referdum ""i v.-'-?rsrhiin 1.iik volgd Wojasiag plaats vind. tn de «Welsh Industries» ntoonslling Lond, kan m dez ejemakkelijk armsibel zi,- voor in d tuin of de kust. M kan d stoel in kele second lijds opblaz of de. lucht rug uitlan. De armstoel weegt meer dan 1 1/2 kgr. Foto B. A. f * i HET m#nbouwpraatj f, * %% M jrv. r;-;; i 1j - Hoe moet de perelaar gesnoeid word?; In e goed onderhoud fruitplanting' zijn er vier. soorn vnn onderhoudszorg die meb n f et mag verzuim, zoo verliest het fruit dadelijk veel vaft zijn waarde. Deze vier "on 1 1- ho-iidsbe werking zijn in de orde hunne belangrijkeheid: oog om vorm tot iets dat _eal e goede opbrgst'verzew*«bepaald op-'die plaats nooctig kert. De skeltwijg-^ hééft e hebb, (meestal "theoretisch ge- gemidd=l_le JWbe' 10 a 12 Eprokin natuurlijk) Door e ge' cn is o>vef M fle ^anöcïie. lg pas hoeveelheid sap ont- met hou-toog bezet-, C^p^boocn g, vormt het hoütoog zich 001 di" flauw groeid- nog in in bloembot, rwijl e hoogere vorming zijn, mog we: gerust saptoevcer ontst geeft n e gedeel der stskèltwijgon Het Staatsblad kondigt de wet af.houdde -de begrooting het minisrie Economische Zak voor het distjaar 1945; e wetsbesluit houdde wtfziging in de statun d dïist voor onderlinge hulp-ver. leing; e?n besluit d Regt betreffde de bedrij fsbelast mg waarbij de barema's Abis, Bbls' Obls, vastgesld by artikel 27, 2". bet koninklijke besluit 22 Sèpt word gewijzigd e besluit d n Regt tot bepaling de wijze va be. taling, voor het jaar va:: het loon tè verle veer acht feestdag a»n d * werklied der xtielbedtüv' Oost. Wes t.vlder; «e besluit d Regt tot wyalging bet besluit d Regt va n * Februari 1946, tot bepaling der' algemee mo_ daliitcn toepassing «vaxi het wetsbesluit ' 3 Januari 1916, betreffde het jaa lijksch verlof de loont rakkerde ar-belders; c. besluit de,. Regt tot wijziging het bed-air d aftrok op de wedde som. mtge m_iitalr die '^ulsvesilng, verwarming verlichting n. bezware ds schatkist gie,n; -... e besluit d Regt schrijft voor dat, voo* de vrouw meer dan 18 Jaar., we Gszaam in de radlo^cmraepinricihtlnsan in de hoedanigheid speaker cf.typis der. dist der nieuwsberichn, do tijdruim tu _h 11 *u. 's avonds n 5 u. 's morgs ln de. plaats mag ge. stcw word'- de tyd-ruim 10 U. 's avonds tot 5 u. des. mo.gs, dle ncrmaal moet begre. psn z\jn onder de elf opevol. gde ur nachtrust, voorge. schrev bij art 8 vam de wet op d vi-ouw. kinderarbeid. Naar e Nationale Confertie voor de voedingsiuj verheid' Sedert de bevrijding hebb de cp^volgde regeering e prjjjzieiu kon onpolitiek ge" volgd, die, in het algeme, onbetwistbare resultan heeft "gecev toegelan dat m er ::ch in België ber heeft door" geslag dnn. in andere Eiuropee- Eche land, die bij -de wereld*" oorlog war betrekk. D&:.e vastslling belet echr zekere leemn onrechtvaardighed klag. Or.dïr meer dit er op gewe" :".' dat de prijzpolitiek, die zich heel. scherp doet gevcel v_...r de e.-bare producn e minderwaardige toestand in de velschillde takke.n der voedingsnijverheid heeft verwekt in vergelijking met 'de arbeidsvoorwaard over het algeme tce gepast. Zoolang deze toestand heerscht zull de voedingsindustrieën! die zich 'houd a-airr d'e «officieele» loqner; seds lijd r^n schaars werkkrachn - zullem ets e ds geigd zijn heil zcek ir. onregelmatige prac-tyk om in ' onvcldod'3 winstmarges t? voorzi... De vergwoordigers de Ctrale.der V-eed^gsnijVfrheid hebb tijde-ns de laats wek herhaaldelijk de bijzondere, dacht vaa de bevoegde overhed gevestigd cp deze wantoestand. Volgs ee cfficieele mededeeling heeft de Minisrraad beslon e Nationale Confertie-^ voor de Voedingsnijverheid'bije roep - 1. OUDERDOMSPENSIOENEN : O. ~B. OUDENAARDE: Het bedrag waarover U het hebt wordt aileej; verled dieg die spraak kunn makcn op bet psio zonder onderzoek. Ingevolge de nieuwe wetsbepa - ling zull al dieg ge-bor vóór 1831, die kunn bewijz tussch hun 50s cn 65s jaar het beroep loontrekkde hebb uitgeoefd, hun psio zder onderzoek kunn gi met rugwerkde kracht yan _ af. 3ij di vóór 31n'Januari.hun vraag do bij het gemebestuur. Alle dieg die psio gi, maar verminderd, di s, do. Hun geval zai ambtshalve herzi V. A. H. AAJLST. Gezi- gij gehuwd zijt sinds uw op psiosl.ing, zal uw echtgoo ge psio der N. M. B. S. kunn gi. Gezi zij vroeger heeft gestort', Volgeris haar geboordatum minsn-ta 6 storting moet ve: - richt hebb om in merking kom voor het ouderdomspsio. kan. zij thans zoo 'vlug mogelijk zich in regel sll met.de psiokas der Mutualiit, waai" bij gij geslon zijt. M. J. P. GENT. Het oitderdcmspslo wordt toegekd d man, voer hem zijn vrouw, wanneer de man d, ouderdom 65 jaar heeft bereikt.. Het is maar in geval dat de vrouw' alle komt. st dat haar'_.to " stand zal order zocht word' dat cr dan ï^k'èning zal gehoud word v^.dé; door haar gedane ctorting., i Volgs uw schrijv hebt g-u uw r gevraagd, maar voor uw ouderdemspsic dit gij u by d ontger der belasting bied. 2. ZIEKTE EN INVALIDITEIT : A. V. GENT. Sinds Het in_ voege tred der verplich verzekering g Ziek, Invalidi" it, heeft de Mutualiit in haar vrije-verzekering zekere passin. g mo do, -waardoor de bijdrag did verhoogd word, gezi er groore vooi" deel wordefc toegekd 'de. verzekerd, inzake ondersuning bij ziek, tusschnkomst in. verband met de eerelocn, geesmiddel, z.... M. D. OOSTKRZÉISLE. pe zlekvergoeding waarop u recht hebt bedraagt 66 fr. per dag, tge" durde de eers 300 dag uwer ziekperiode.. Lfc- Wanneer gij invalied wordt zal die vegoedin-g 55 fr. per dag 3. HUISHUURKWESTIES : V. G. GENT. Bij verhuizing moet de schade vastgesld word op het oogblik het overmak der sleuls of op uitnoo" dlglng ' va-p, d ' eigaar wanneer hèt op dit' oogblik mogelijk zou zijn. De schade moet opgom word in bijzijn d huurder andere getuig naderhand, zonder dat de vroegere huur" der verwittigd wordt. Gij kunt die rekine weiger de zaak voor d vrederechr lan brg, welke in laatsn lep- e beslissing zal treff. L. D. GEERAARDSBERGEN. De regeering houdt zich bezig met wat bet problema der huishuur voornamelijk m«de schandelijke praktijk welke door vele eige_ naars wordt toegepast. 3e GEBREKKIGEN EN VERMINK TEN M.V. GENTBRUGGE. Voor de «Gebrekkige-leerjongs» werd de behoefstaat afgeschaft wanneer speciale schoolbezoek om e beroep leer overesmm met hun bekwaamheid. De vraag om toelage moet gebeur door tusschkomst bet Gemebestuur dat TJ de noodige formulier zal overmak. V.D.L. RONSE. De gemoetkoming voor Gebrekkig Verminkn bedraagt thans voor invalidiit 100 t.h frank per jaar. Zij zal U ambtshalve word toegekd, gezi gij reeds 'het maximum gooil -4e ALLERLEr. -^GEBLOKKEERDE GELDEN- A.V. GENT*_. De geld welke ingevolge 'de fiancieele maatregel der -regeering geblokkerd werd in 1944.thans zull overgedrag. Word' op deze reking bij de Algemee Spaar- lijfrtkas jzal inrest opbrg mog afgehaald word, zoodra d bevoegd. minisr daarvoor de toelating zal gev. LID.N0.47B. Naar ons bekd is -cijn het alle de oorlogsinvall. d welke recht hebb op e vermindering op _ het spoor op de buurtspoorweg.'. ' Dë Gebrekkig verminkn kunn daar gi. L.D.B. Oostakker. 7 E omscholingscontract dit afgeslon word tussch TJ uw nieuwe patroon met.goedkeuring het V.S.Wï, Recolletnleï, Gij doet best U vooraf tot di dist richn. in*-ect e n 2) De snoeibewerking. 3) De bemesting. 1) De grondbewerking. Tk weet reeds Sij voorbaat dat' sommige chnici bij het overlop deze rangschikking e il.dc bestrijding ziekn skel'tiwijig, g normale tartjg wegnem, neinde de grwi'. in erg. gevall fcelfs e gui- stoon door e vroegtijdige zige twijg, (gourmand) Alhoewel overvloedige opbrgst. Deze dunde mees voortbrgsele moe- n.hg moet natuurlijk regelmatig' n gesnoeid word, laat m met zorg plaats grijp. In hot gewoon houtoog onge- andere gevall mog we roerd. skeltwijg roer. De bloembot is e oorsprong Het voortbrgsel dat op gezonof an^er zull w in br- rechtstreeksche opbrgst dc tn goed gevormde boom het ge. doch één zaak is zek:r, dat de wanneer hij zich in gunstige om- -m^est voorkomt, is zeker de nor. moes fruitkweekers het met mij standighed bevindt, de be- male houttwijg. Met e gemid* zu?l es zijn wat meer is, st-.tiving e gunstig verloop -ixi, d-^lde lg 20 k cm., is deze vier punn zijn zelfs moei- is deze voortbrgst bij ma dit voortbrgsel ove,r de gansche lijk rangschikk daar ze aue- - hetzelfde seizo e opbrgst lg met houtoog bekleed maal tv belangrijk zijn. gev. Om uit e gewoon h.iut- dnn eindbot is ;soms e bloembot. De bestrijding ziekn oog e bloempot verkrijg, Naar. dit laats bestand mag in.ech'is zóó belangrijk dat het moet het le voortbrgsel zdch onmogelijk is deze zelfs in e vooraf in e spoor verander. paar artikel^ ui zetn, Dit kan verkreg word als daarom zal dit onderwerp nier het houtoog e gepas hoewelbinnkort op e bijaond.re heid sap ontgt; is er ingwijze samgevat, voorgelegd wor- d.el veel sap gevoerd, rian dc-n. Intusschèn besprek we het bekomem we e gekroonde vaoox tweede punt in 't algeme zal het minsne nog één jaax d snoei d perelaar in heit o ur om e bijzonder.. '. m.. De bloembot wordt ook Bij d perelaar zooals met alle nooit gesnoeid. De groot de fruitsoorn, bestaat het kel, vorm de spoor verschil'.-n voudig- het samgesld variëit tot variëit, doch vruohthout. dit vooi-flbrgsel -h«_ft toch alt-ijd Eerst het kelvoudig vrucht- dezelfde uirlijke kmevk-m. hout. Hierin vindsai we verschil- Goed voorbereid, bekom v;é lde voortbrgsel die we lar e bloempot uit. dit voortvoöreerst gosd mo kn, brehgsel; doo? c slech snoei neinde de snoeihode behoor- of ook soms door omstandighed lijk kunn toepass. onafhankelijk onz wil, Het evoudigs is het kel- krijg we e gekroonde spoor. voudig vruohthout. "is voorzeker We mog noch de spoor noch de wel het gewoon houtoog. Alho.wel gekroonde spoor nooit snoei. verschilld vah 'variëit tot va- E ander voortbrgsel riëit-, dikwijls ook verschilld in éénzelfde variëit wanneer ze in e andere grond g> kweekt wordt. De snoei moet er naar gericht word om dat houtnochtans word omgezi de normale houtbwijg bij perelaar natuurlijk wordt ingekort op' 2 è. 3 goed gevormae o.-g. ' Neg e voornaam voortbrgsel is voorzeker de gulzige tw>jg. Deze f.'ijg wordt ofwel ongeroerd bloembot toko- galan' ofwel kort- m hem in op voet om uit de verborg dog kele flauwere twijg bekom. Deze laats zull dan natuurlijk lar mo uitgedund word om iets behoorlijks bekom. E laats inressant voorth.*gsel in de reeks het kelvoudig vruchthout, is de vruchtbeurs. Dit is e. dik, vleezi? voortbrgsel waar dik ie cn vorm afhang de variëit. De vruahtbeairrs wordt, nooit grsnoeid doch de andere vorrt- 11 brgsel die vaak op de vruchtgroot belang voor de productie, beurs voorkom, word behanis vast zeker de skellwij^ deld als hierbov beschrev. Dikwils eindigt hij op e bloembot. doch altijd is hij zeer ressant daar hy hetzy vroeg cf BRASSICA ^Vervolgt). m Voor de veiligheid der b Lond " Te Poplar kond de kinder e ntoonslling bezoek «voor de veiligheid der b-,. In verband hiermede word zij in kleu ne, maar- volledig üttgëriitïe autotoag* 'geplaatst., Aehtfsr-. de wag : bevindt zich e mecanisme dat fipor e pplilie. man in beweging vardt gtr bracht waardoor.op. hétscherm vóór fifcn de verschwettde bsignal versch. Xfito B...A. Nationale Arbeids- g ntoonslling ; Van 18 Januari tct 1 Februfiri is in het Commissariaat-Geraal, Barastraat, 68, e Salon ijat. het kwaliitswerk geopd, üie op alle *weal_<-agea toegankelijk'.is 10 tot 12 ea 14 tot 18;u. Deze n-toonslling, watt industrieel öontoacilitswerw, ver. vaardlgd met de medewerking der Laurean d Arbeid, wordt voorgesld, zal op* Januari Het bezoek ontg e belangrijke afvaardiging der NationjÜe Arbeidsntoonslüng Jj-raeik rijk der Bes Arbeiders-_in Frankrük.... ' *- ï t&'. t _ --'.f' TEXTIELBOND «Edracht maakt & Macht» - Sectie B.M.T; FABBIEKSVEBGADERIS'G " «LA GANMOSE» In het lokaal 1 Mei, Eeukstraa*. had na de ***i_jr ur e- vergadering nlaais-^voct de Meesrgaslt-l-^ feoemëndë. (tla Gantoise». De- op_-d_nst was bijzonder talriik;'... ":.'.. ^;' -7 -Cd. Grau. gaf e bondig otferztcht ' ov de veelvuldige anderhandeling welke hij met het bestuur der tirma had gevoerd. Hl; druk'vooral :öp de* stugge houding der h.h, bestierders, dle blijkbaar nog kun of will vaard, dat,het.tijdperk vóór d oorlog am uit is. Alle. patroons hebb zich zonder onderscheid gedrag naar de overekomsn afgeslon in de paritaire commissie. Na de verklaring dat thans over het algeme voldoing was bekom,' werd e paar griev betreffde de zlekvergoeding -waakdisn naar vor gebracht., Makëkr Grau beloofde ook voor déze kwestie zoo spoedig mogelijk e gunstige regeling- treff. Mededeeling Inrnationale Telefoondist 'm Mededeeli-üg de Regie T.T.: België heeft de lefoon. 'fc-tremrtng hervat met Pol _>j pr((s é gesprek v* drift' minun is -vastgesld" op 168 fr inet Pol op 228 fr met Roemië.. HET ENKELVOUDIG VRUCHTHOUT a) Gewoon hóutoog; b) Bloembot; c) d) Spor; e) Skellwijg; f) Normale how'lwijg; g) Gulzige twijg; h) Vruchtbeurs. RECHTSZAKEN J KEIJGSRAAD. TE K<>R?kMK De zaak Michel Loosf eld RECHTBANK TE BRUGGE Prosper ' -Engels,' poeldier + e Eekloo: wegs heling relsduiv : 1400 fr. Maria Jansss, huishoudsr Se, wegs, diefstalle ti yan verscheide voorwerp: 8 dag 182 fr. voorw. 3 Jaar, wegs diefstal kleeder juweel: 3 mde'n 700 fr Ja.n Brichot, zonder Deroep, Antwerp: wegs.afzetrij: 5 m, d 1400 fr.,- Flor. Bonavture, kellner Schaarbeek: om aijn vijf minderjarige kinder ln nood hebb achrgelan: 2 md 350 fr. voorw. 3 j. Margueri Allaert, herbergiersr Oosnde: weigering onderhoudsgeld betal voor haar kind: zelfde; straf,. Ge vervolging g het raadslid Van Damme Zooals m zich herinnert heeft d^ h. Van Damme, gemeraads. lid Brugge, als candidaat de C.V.P. zyn candidatuur voorf edrag bij, de verkiezing 4.November jl. Uit di hoofde werd hij door krijgsaudiur Fraéya voor de corrèctionneelr rechtbank Brugge gedaagd, wegs over.-, treding het Koninklijk besluit betreffde de verkiesbaarheid dér candidan. De Raadkamer het Parket Brugige, die Vrijdag de zaak behandelde, heeft ln e lang von_ nis met' e uitgebreide motiveering de zaak zonder gevolg geklasseerd. * KRIJGSRAAD TE BRUGGE Transacties Gerard Witsaele, Klemskerke, fabriekswaóht. wachtbrigade : 16 m.; Gustaaf Leknecht.' St Andries, -Vlaamsche wacht : 15 m.; Hilaire Cattoor, Blankberge, Vlaamsche W. : - 17 m.; Fernand Versnick, Vlaamsche wacht,- St. Michiels: 1 j.; Jozef De Bruyne, Oudburg, N.S.K.K.: 15 m.: Leo. pold Trève, Woum, fabrieks. wacht: 1 j.; Jacques JJeyers, Klemskerke, Vlaamsche wacht:" 14 m.t Albert Decor, St Kruis, fabrieks. wacht: 18 m.; Camiel De Deyne, Buislede, Vlaamsche'wacht: 18 m.; Alfred De»Vos, St Kruis, Vlaam_ sche wacht: *14 m.; Remi Vromman, Tielt, lid Hermanwacht: 15 m.;-albert De Hollander, Strom. beek, ïabriekswacht: 16 m.; Eme. rik Craeymeersch 1, Mei-kern, Zw. Brigade:! j.; Leo Lansss, Middelkerke, muziekkorps. Z.B.: ij."v Arthur Bourgeois, Noordschö,*- N.S.K.K. -VI. -wacht: 1 ].; Prosper Boutn, West_VTerj Zw: Brigade: 1 j. All word 2 è 3 jaar onder politietoezicht gesld. Antoon Jansss uit Knokke 10 jaar Antoon Jansss, handelaar ta Knokke, die recht. stond wegs lidmaatschap de Hilffeldgdarmerie, hoorde zich na pleidooi Mr Hinderyckx," verwijz tot 10 jaar hechnis. Prof. Saedeleer uit Brugge vrijgesprok Prof. Saedeleer, gewez leeraar het Atheum Brugge, reeds r dood veroordeeld wegs spionage, stond thans recht we. gs verklikking Robert Ver. strae, uit Lichrvelde. De fein go5g bewez zynde, werd hl] vrijgesprok. KRIJGSRAAD TE HASSELT De Sicherheitsdist Hasselt Twaalf doodvonniss Onder orme belangslling wege htt publiek werd door voorzitr Goffin et voorlezing gegev de vonniss uitgesprok g de bde d S.D. Hasselt, de schurk die gedurde t-wee Jar rreur hebb uitgeoefd in de provincie Limburg. De uitspraak luidt de doodstraf voor: Vandisl Gerard. Xucas Leo. pold, Werck Dominlcus, Thys Stapper Jan, Aug Van De Poel, Melot Michel. ". Levslange hechnis voor Mau_ rlce T_uleers.. Werd bij versk r-dood veroordeeld : Valveks, Rogg Rè, Heiev Pier; De Bie Sebasti, Vandes Ludovicus. Eeh vijf. tal eisch der B.P. werd inge. wllllgd. M zal zich herinner dat Valveks die thanr bij versk veroordeeld werd, tyds de behandeling het geding in Duitschland gehoud werd. Indi hij verzet ekt zal zijn zaak opnieuw voor d krijgsraad, behandeld word, Hetge naar m beweert heel wat ont_ hulling in het vooruitzicht slt, oyer verklikking. person uithasseir* <V.R.), ^ -. _... i.';; _ \ -I^SSXBÓêi Höerreel; België nfét 3W de mogelijkiheid ïs geweest.portugal de contracüueele itroeveelii'eid" liüik. lever, beistttnttvocfr iwt vei*waardig -sardineblikjes, ïieeft -het.porto* fceesch instltu/at' voor de consef*.v-industrie,.'beslon verfcroufw«nïe;schk: België, zict^nktf. i beroepeü öp hét uitblijv vfc üé levering eh de cons=rv_a e ;.ver in de hoop dat hct lar het. blik zal bekom. *** r ". r.' 7 \"-_ STOCKHOLM.._, E der moel lyks operaties dle.ooit door d, groon chirurg, prof. Herb. OJtvecrona, zyn Tjeproefd, is calangs dcor hem in het Serf inner ziekhuis op d bekd Desehe operazanger Aksel Schiotz. 1.' "- Itze was lydd eea hei" sgezwel. De operatie duurde minder dan vier uur,.rwijl de normale idvnr'er" twee tot -drie-uur bedraagt. D* patiënt is hed de berhand. * ' l. r* I-i BE_iiI (A?). Maarscbj k' Sokolowski, Russisch opperbevelhebber in Duitschland heeft 4e leiders de g ïuniffieerde socialistische T^-< cemmunistise partij medegedeeld, dat e el de g:maakt wordt de on manlii-g def ' fai>rfel_ in Kusssiscïie 'iam? WhSRe wat chnisch marieel zev skolmijn betreft. Moèrmansk In e boei werd iiöor e Russisch visscher ' e l > gr<_ndehi -die 'is nitg^tf Van «San Poolejcpeditie, 3t; (tnas 1 45' Jaar wordt vèniiist. Zij draagt d datum 34 Jnni- 1S0B is gericht «het meest nabijgeleg Ameriksch consulaat >. Zij is o.erekd. Balswin -_ die', e lid was vaa de expeditie, die in 1902 naar de Noordpool is vertrokk: n wis spoor m.sindsdi is bijsr geraakt. DÈN ÖAAG. Het doe* Van Meeger vervaardigde schilderij, Dinsdag üit. bét buis d bekd revue artist. Ke?s Man" dérs, Amsrdam, was'.verdw. blijkt z(jnr gestol. ÏEees' -ötahders. had vïior zön vertrek naar Frankrijk, zonder medew " zün administra" i ur, het schilderij bq e vrid.ie Amsrdam in.bewaring gegev. To de administraur de wontag Manders betrad, liet Tïoek TnJst, trok ratt" verkeerd de ccuclusie dat het schü" derü gestol was. Duriban. Over de stad Öurban in Zuld 4iri a heeft e «ycloon gewoed-, die in min dan vijf minun de dak vier huiz vaa e hol.--heeft afgerukt. pé schade wordt op verscheide honderd pond srling geraamd. Er zijn ge msch. levs betr-urehj- ' *.**-;'... ;_;.;:" Rijsel Tm einde de veiligheid vah de scheepvaart in de hav Duinkerke verzeker, zal birmeaiott in d kop d vuurtor è radar-installatie, -.verd gebracht.. ' /. ; Ook e lichtschip zal met dergelijke installatie word ui **;-.- rtist. PARIJS. Dè h. Pierre Berthaud. gewez commissaris de republiek, thans direcur het kabinet Jules Moch, minisr verkeerswez, werd gesld tot Fransch residt" geraal in Tunis, r* verging yaj, geéèraal Mast, dtsrj Beschikking het'minisrie landsverdedigg werd gestild. Oslo -- Oscar Hans,. voormalig hoofd de Gestapo in Noorweg, werd door de rechtbank vain Oslo r dood vfroarde.m. Hjj werd sóiuldig bevond, de rechtslling ong&veer föo NoataShe patriotn. PASAOJSNA (Californie_ De si'.smograaf. Ihet chnologisch instituut in Caüfornië heeft e.aardschok; «vernielde omg» geregistreerd, 'waar het epictrum op 100 km Pasada is geleg, ia onbepaalde ïjcwing.' Parijs In pi de rivier' «fan het depart.-mt Dordogne scij-jt hct war op onrustwekkde wijze.. :" Te Bergerac is de Dordogne. tot 5,60 m. bov baar norma. 1 peil gesg buin haar oevers getred. D- woelige warmassa voert boomstamm mede. Op desa linkeroever werd door. liet war de stran onbruikbaar gemaakt.. be ftvrói «BeUe.,-. Botmdiat» on «Vezere > zuh op sommige plaats batn hun oevers getred het watar deze laats heeft in de omgeving ;an Limil talrijke stran omgewoeld.. " Vrijdag, Januari, 9 uur, zai voor d Krijgsraad Kort-, rijk de belangrijke zaak opgeroep word n l ; Michel Loosfeld, handelsreiziger, gebor ln 1898 wonde Pyckestraat, Kortryk. Beklaagde wa_. tolk op de Dultu sche Feldgdarmerle cn de Krelskommandatur KortrUk stond als e der meest ongustlge figur gansch Zuld-Vlder geschrev., (E.D.) KRIJGSRAAD TE VERVIERS Oorlogsburgemeesr r dood -veroordeeld De Krijgsraad Vervler5 J_**ert Eric Peers, voormalig burgemeesr Groot-Montz, r,dood veroordeeld. De burgerlijke party, bekom fr. schadevergoeding, waar ir. toegewez wordt. de gemen Montz, Homburg Sippak én fr. weduwe Dumou.- lln haar dochr. KRIJGSRAAD TE BRUSSEL De zaak E. Woestijn Mr CUVELIER, verdediger Woestyn, heeft zijn langdurige pleitrede, 'die meer dan 20.ur la beslag nam geëindigd. Mtr GREGOIRE, dle 'als burgerlijke partij voor d staat, frank schadevergoeding had gevraagd, houdt st dat Woestyn weinig dacht heeft besed het optred sommige zijner agn, verder. ongsprekelijk sympathieën voor Res VVN.V. koesrde; hij ls oordeel dat er alleszlnb e straf moet uitgesprok Mtr STRUYE pleit dan op zijn beurt voor beklaagde, wijst er op dat somnlge ' functlonnarlsbeu én magistran, dle nog seds hooge functies bekleed, heel wat erger distorders dan deze vah Woestyn hebb rondgestuurd, roept de getuigiss r ontlasting ih - hooggeplaats 'personaliin - vraagt de vrijspraak. -, ",') De debatn, werd Vrijdagavond beslon. De Krijgsraad zai op 22 Februari uitspraak do. BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK VAN KORTRUK Melkvervalschers Suzanne VERCRTTYflSE, uit Vieh Kamiel VERSCHEüRE. utt Vieh, 'leder 10S0 ft. boe wegs melkvervalsching. verkoop er. Bertha NAERT. uit Oolgem 1400 frank boe idem. Emiel BRUNEEL, uit Roeselare, 1400 fr. boe, Ide». Irma STAELENS, uit' Hoesela.e, fr.' boe. Idem. E. D. KRIJGSRADEN TE ANTWERPEN Bedid - vftn de Werbeslle * veroordeeld - Enkele bedld de Werbs. slle Antwerp verecth voor d Krijgsraad. ;.'"' * De uitspraak luidde '. ',.'-. Alfons.DS BEUKELAERE. Merk.. aam : 4 Jaar gegisstraf. Adrlaa_ BAERT, Berchem : 3 J. Karel BAETE-., Antwerp: vry. gesprok.., MERCKX ; 6 Jaar. GEERT '..fttf. md. KRIJGSHOF TE BRUSSEL Rex - journalisn in beroep Voor' J-ét 5tff_hof Brussel heeft dhr. substituut Depelechln, ln de zaak de Pers Rex «Pays Réel», de bevestiging ge. elscbt hét doodvonnis >oor Vermeire Van Nuffel; de 15 jaar Bufjet I-anibUlon én de 8 Jaaf voor Beman», Bö vroeg dat do g Jamln «a'"poilnet vftgespro. k doodstraf zou ruggebracht word- tot ievolange hechnis, lta -h.». L?-!- -' :-.'-_ -Ü 1%&..;:.-.. mm.].

6 I 6 - Vooruit * 19 Januari 1947 EN KIND TULEN KLEEDJE MET DOORSTOPWERK Het aardig gestileerde motief dit zeshoekige kleedje, aat vooral voor e preserblad zeer geschikt is, kan op gemakkelijke wüze op d ondergrond tule, dat als mariaal gebruikt werd, word gebracht. De groot het kleedje bedraagt plm. 42 x 27 1 '2 cm. Als borduurmariaal wordt wit perlégar nr. 5 wit splijtzyde gebruikt. We beginn met het knipp e stuk wit of crème tule, dat 30 X 45 cm. groot is gev op dez rechthoek eerst m;t rijggar d zeshoekig vorm. Daartoe beginn we uit het midd d lap rijg seds op d draad in horizontale richting, 21 cm. naar links 21 cm. naar rechts. Vanuit het middelpunt word vervolgs vier lijn in schuine richting door middel rijgsk gebracht, elk r lg 17 cm. Verbind we cie uiind deze lijn weer middel rijgsk, dan verkreg we d zeshoekig vorm. Die zeshoekige vorm wordt nu uitgeknipt, dooh alle zijd rek wü er 1 cm. voor d naad bü'. De rand het kleedje wordt nu volgs de rijglün naar achr gevouw..dan nem we e draad perlégar rijg één op één neer door de dubbele stof.. Om hierbij nog e gezelliger effect krijg, lan we juist één maas de tule buin dez draad vall. Zoo gaa n we driemaal in het rond door de dubbele stof, waarby we twee drad naast elkaar werk voor d derd draad e maas de tule oversl. De stof, die d inslag over is, wordt d achrkant weggeknipt. KINDERVERHAAL Nu g we het motief het kleedje, dat voor e gedeel hierbij op ware groot gegev is dat gemakkelijk in zijn ge heel kan voltooid word, op e lapje dunne, afgewassch kato of bij gebrek hier op dun, doch vooral soepel srk papier met duidelijke lijn overek rijg dit op d verkeerd kant het kleedje vast, zoodat we het patroon op de goede zijde de stof vóór ons zi. Met behulp dit patroon word de verschillde figur, die zam'het motief vorm, op de tule gebracht, waarbü we met e draad pelégar of e heel draad splijtzijde werk daarbü lks het tuleweefsel één draad opnem één draad lan ligg. Daar onzichtbaar - afhechn moeilük is eu het bes bij het begin einde kan plaats hebb, nem we voor ieder zes_ d. deel draad. lks e nieuw Het boogjesi-andje, dat tussch de figur word, gewerkt, rijg we dóór met twee drad de splijtzijde. Voor het af hechn kunn we het bes d werkdraad e klein eindje rugstopp hierbü in d draad prikk. Wanneer het kleedje af is, strijk we het d verkeerd kant met e warm ijzer in schuine richting. Hoe de m e stuk uil haar gezicht verloor Het oude vrouwtje stand recht b_ dea haard, sloofde haar mouw op, legde e groot vuur liep druk he weer zong. En in het zwart keltje dat bov het vuur hing, liet zy voorzichtig wit eier vall. Deze eier war wit to z. die uit het mandje naim rood war zij to zy die uit het keltje schep. In e bolletje gerold in hun bedje sliep Vanjo Koet cmelt hun arm om elkaar. By Janjo's hoofd zot e grijze kat spinn, spon ongestoord door kitlde met haar lange snor in het oor Vanjo. Het jongtje moest er om glimjach ook de kat glimach. Het slapd jongtje greep opes nai_ zu n oor om zich krabb', had metin e haartje beet d snor poes ou^krllegde kat sloeg hem v<3?htig met haar k'auw op de_tand. Door het op vsr keek de heldere klare m. Zy was door de takk d appelboom gegled streelde de bloem d wijngaard. ZU wat ines nieuwsgierig, Keek zich bijna de oog uit bleef me ar voortstar. Het grootmoedertje joeg ze weg: DE ZINGENDE HUISHOUDSTER En waarom niei? Het is mü al dikwyls opgevall, wanneer ik in d morg of in d namiddag, boodschapp doe door de buurt loop want waar ik woon zün veie stran met uitsluind arbeiderswoninge-n dat vrouwtjes dapper het bo zijn. of ruin wassch, of met op vsrs stof afnem er lustig op loszing, als darle lijsrs! En tan vraag ik mü iedere n-.aal af of die mschjes toch met bijzondere liefde hun werk verrich. n. ja. vreugde vind in die bezighed. Dat is ongetwijfeld, in eik arbeid kan m vreugd: of goeg vind. Het gebeurt zelfs meer dan es dat één soort arbeid verkoz wordt bov e andere, juist omdat er meer plezier beleefd wordt. Mijn zusrs in de huishouding zull dan ook begrijp, dat ik mü meer dan es heb afgevraagd waarom ik zelf altijd bij mijn huishoudelijke taak zing, waarom andere huisvrouw eves zing. Lar, wij het woord zing in zün volstreksn zin nem. Het be. duidt hier de lust om door het neuriën e refreintje of het zing, of het trachn zirig e lied. de innerlijke gewaarwording onder klank brg. Eiglük blijft de waag dus : waarom wij all met evveel toewijding, goeg, plezier, ja geluk, tal zelfde werkzaamhed verrichn. r moet e red zijn, er mo zelfs verscheide red'.n zijn. Sommige huisvrouw hebb de.kuischziek. die vind b-t pertint, dat zü des morgs vrceg' tot 's avonds laat het vag, dweil, stofafnem. opwryv poets zijn! Het is hun zóó natuurlijk, dat zij het anders soud_n kunn. Andere huisvrouw hebb de.kookziek. alles wat rond 't forunis d ov draait is uit d booze. Zij g werkeiyk de meing uit. dat m n slot alle leeft om n. Weer imdere huisvrouw hebb de «naaiziek. zij make n duizd di één snuisrij.je uit wat samgebrach lapp, of zü naai verander de kleer zoohaast h de lust daartoe bekruipt. Dan is er weer e andere cagorie, die de. breiziek. in d hoogsn graad heeft. Zü brei de koffietafel 's morgs, brei bü het roer in de soep het kok der aardappel, brei zoohaa de laats be in d mond is verdw, brei zelfs iii bed wanneer de slaap in tyds komt! Och, wü zoud nog wel andere «ziekn- kunn vind waarover wij het zull hebb. Maar met gij met mij, dat al deze «overdrev, leg ook e onevwichtigheid moet medebrg in het huishoudelijk werk? Dat er dus zekere werkzaamhed zijn evzeer of meer noodzakelijk, die of slechts gedeellijk bracht? zull word vol. En veronderslt gü dus ook, dat het ber is veel noch het ee, noch het andere will, om ber de kerk in het midd het huishoudelijk dorp bewar? Om rug keer op de zingde huisvrouw, gaat gü met mü akkoord, dat zij toch wel het middel mo gevond hebb om al die bezighed meer als e «slavernij, op nem dat er dus middel moet zijn om zelfs voor de huisvrouw voldode arbeidsvreugde verwerv, dat zij zich meer als vvea of versohopn g rek? Met de ervaring, die er door de jar bü mü is gekweekt, me ik w-el dat wij sam heel gemakkelijk kele richtlijn zoud kunn vind, die wij ze zusrs n bes gev. Moest ik u nu vrag om mij es onverbloemd, ophartig zooals het u uit de p of het potlood -wil vloei, lan kn wat uw ervaring u heeft geleerd, gewed dat wij duizd kunn help gelukkig mak. Schrijf zonder verleg zijn PROSPERINA. KEUKENRUBRIEK CHOCOLADEHAVERMOUT O, wat hebb wij. arme moe. ders, toch vaak moeiiykhedeu met onze kleintjes, die pap mo die het nu emaal zóó naar vind, dat zich de meest dramatische tooneel daarby Afspel. En dan vooral als het havermoutpap is, dan is ons leed dikwüls heelemaal meer overzi! Komt dat, omdat haver. mout lekker is of omdat de mees msch ge geduld hebb cm het werkelijk goed lekker klaar mak? Wij w het. Beide red kunn geld! Maar de havermout wordt bepaald tot e lekkernij, wanneer we er chocoladehavermout mak daarvoor hebb wij noodig: 1 lir melk; 80 gram haver, mout; 70 gram suiker, 60 gram cacaopoeder. Bereiding. We brg dan de melk de kook, strooi er de havermout in lan ze ongeveer e half uur daarin zachtjes gaar kok. Dra haver- Om e goed vader of goed moeder zyn wordt de nauwge* zets zelftucht groots opoffering vereischt. Noodig is 't hier met nadruk zegg dat deze opoffering verstandig weldoordacht moet wez; inderdaad, heel verschilld wat gewoonlük verst wordt, onder ouderlüke onzelfzuch'igheid. Deze nieuwe onzelfauöhtigheid zal meer zelfverlooching zün in d war zin des woords : deze brgt mee eindeloos voortdurd afstand do de gieting persooniyke voldoing het ouderschap, e blijmoedig opgev deze gemakkelijk verkrüg bevrediging wille het dieper welzün het kind e dageiyks weerkeerde zelfverlooching;, e voordurd rugtred de ouder in het belang de jeugd. HABTLEY Ga maar weg, dom ding, ge zult nog mfijn eier --.derv; j zu.l zich lan kleur-n. Weg hier, zeg ik 1 Uc neem e bezem sla uw kop stuk. Ja, 't is voor u dtt ik het zeg, ga weg! Ga verlicht de don- 'k aarde. Zyn er dan zoo weinig la reizigers op de b? Ver_ licht hun weg da; ze verdol! Doch de m ging weg. Zy had zoo'n lust naar e eitje. Bén kel eitj e maar. Om heit in. aar tasch legge n het mee nem naar bov, naar d keme, om met Let eitje binn g in het paradijs. Daar, op d dersohvoeir, hield d» sr. r e awondfeestje zy hadd de geltjes uitgoodigd. Daar wacht nu de mooie jonge Avondsr. Als de Avondsr zou rechtspring vrag wat de m voo ihaar de aarde had meegebracht, ZJU zü het fit je voorschijn hal. De sr zou bioz vreugde als e echt roid Paaschei. En ae ander e srr zoud barsn afgunst. De m vroeg smeekd: E kel eit-_ maar, grootje I Geef my één kel eitje, etje maar! Uc sta hier reeds zoo lang üe smeek. Ik kom zeker laat voor het a-vondfeeitje. De mooie Avondsr begint reeds uit kyk. Moest ik by d koning zoo lang st smeek, iby zou me beslist e grys ezeltje gev. Ik geef er gei! zei het oud vrouwtje keedt e,- naar de m. En waarom geeft gy er g-j? Morgairond zal ik dan heel vroeg kom. Ik zal op e takje voor het vsr kom zlt n zal lichn tot ge drie spinro k:n hebt afgesponn. Ik beloof het u! Belov of belor, ii geef er ge. En het oud vrouwtje gaf er ge. Want eer Paaschdag geko. me n is, mag m niemand e gekleurd ei schk. To al de eier wai.n gekleurd, legde het oud vrouwtje ze in het mandje zet he* onder d_ kast. Het was reed 3 heel vro'g in d morg. Nog hadd de han gekraaid. Het oudje dek het vuur met wat asch, s'oot het vsr ging op haar bed ligg om wat t. rlap. Langzaam viel zy in slaap begon lichtjes.inork. De treurgie m slrde lan. g tyd rtmd het huisje, legde haar oog g d s ruit, vergulde de hoofdjes de.- a- pde kindjes wist wat g. Het oudje wakker mak haar nog es om e eitj e smirsk? Of in hct. huisje sluip er eccit;fe sl? Eindeiyk, to er de m dacht hoe daar bov de Avondsr met kloppd hartje wacht, besloot zy er etje sl. Zy kroop langs de dakpann tot de mout is wel eerder gaar, maaide pap is dan nog voldode gebond. We roer vervolgs de suiker de cacaopoeder goed door elkaar, mg ze met e weinig de pap roer ze er dan doorhe. Al naar gelang de hoeveelheid cacopoeder kan de pap dan lichr of donker, der g-smaakt Op deze manier zult u es zi, hoe het jonge volkje de havermout smult! KNOtóELDERIJ MET AARDAPPELEN Boodigd. 1 kgr. aardappel, 4 selderij knoll; 3 eetlepels bloem, 1 blikje tomanpuree; 1 uitje, wat peper, e kluitje bor. Bereiding. Kook de aardappel selderüknoll gaar snijd ze in plakjes. Snipper het uitje maak e. gebond saus de bor, de bloem, het uitje, de tomanpuree, die met e beetje melk verdund wordt ds peper. Roer door deze saus de plakjes selderüknol aardappels.laat alles op e zacht vuur nog evtjes stov. GESTOOFDE PREI Boodigd. 15 dikke prei, 1/2 dl. azün, 3 dl. preinat, 35 gr. bor, gr. bloem, wat zout. Bereiding. Mlaak de prei schoon snüd de wit gele gedeeln er in stukjes ca 4 cm. lg. Wasch ze rdege kook ze in ruim war met zout gaar (ongeveer 30 min). Laat ze daarna in e vergiet uitdruip. Maak vervolgs e saus klaar op dezelfde manier als bloemkoolsaus, doch g_bruik in plaats melk de 3 dl. preinat d 1/2 dl. azün. Laat in deze saus de prei nog 15 minun stov. nok, kwam de schouw, keek om zich he zooals e dief dit doet voor hy erg. binns.uipt, liet zich in de schouw glyd. Zy daalde verder verder tot bid. En onderwyl werd haar helder voorhoofd heelemaal met roet besmeurd. Maar zoohaast zy in d haard wip, stond de kamer in volle licht. De dievegge haastje zich naar de kast, koos het moois rood ei, etak het in haar tasch klom als e kat in de schouw rug naar bov. Niemand had het gezi. Alle de gryze kat begreep wat er was gebeurd. Doch zy had zich achr Vanjo's rug verborg want zij had schrik dat de m haar heel al zou hebb verbrand indi zy had geroep. Maar zoohaast de m weg was, sprong de kat g%, de ge-lon fleur omhoog, keek door het s'eulgat zei alles etsjo, d bruin hond die voor d» deur de wacht hield. Metsjo was razd. Zonder gerucht sloop hy de m achrna volgde haar spoor. By d boord het dorp ging de maa n by de groo bron neerzitn om haar gezicht af was ch dat zwart was het roet. Juist to zy zlch over d warbak boofr, sprong de bruine Metsjo op haar toe omdat hiij zoo (woedd was, beet hii haar de helft haar voorïioetfd.af. De m gaf e schreeuw schoot al' e pyl omhoog. Maar "net gekleurd eitje zat in haar tasch dit kon Metsjo haar nmins riet meer afnem. En d vo gd avond versche d e m, hoog bov de srr, met e half voorhoofd, met e ireel stuk er uit. De verhouding iussch voortbrger verbruiker dit rationeeler word gesld WAAROM WORDEN DE VROUWEN NIET GERAADPLEEGD? Vrouw uit d middstand:.ik zie er s, dat liet nu ber gaat. Als u het mij vraagt, is de toestand nog nooit zoo erg geweest. Het is erger dan in oorlogstijd..» Eeti man: «Precies. Het zou e prachtige Kerstmis zijn geword als er twee millio werklooz war?» Dat kleine stukje dialoog geeft stof tot vele overdking. Wij will zeer goed begrijp, dat de msch d midd, stand onvred zijn. Zij hebb er ge recht toe, natuurlijk, maar toch zijn ze het... De vrouw, uit dez zeer, gedickn stand sedert 1940, heb_ b het vooral g de onrechtvaardige onmogelijke ratitsoe. neering voor zoover di-e nog bestaat, g de schandelijke prijzbeperking waar sommige koopwaar nog onderhe.dg is, g de ongeoorloofde winstbe. perking tussch productie detailverkoop, g het onmogelijke der taks 'belasting, g het kort fin... alles nog wat. Het zijn vooral vrouw die handel drijvea, die in de magazijn, voorkom, die winkel houd. Het zijn zij die dus vooral met het publiek, met de gewone koopsrs in raking kom. Waarom is de middstand onvred? Omdat hij' naar lieverlede kan handel, trafi. keer, combineer, ontfutsel zwart-markn. Het overgroo deel er is in de bezettingsperiode op sluikhandel afgesmd geweest^ w y aarmede schandelijke winsn werd ver_ wezlijkt. Die guld tijd. is voorbij; m gaat trapsgewijze naar e noodzakelijke normaliseering, maar normalisering beekt ook inkrimping het winstcijfer! Daar peur is naar de keel grijp die msch. Wanneer wij hooger schrev, dat het vooral de vrouw uit d middstand zijn die met de koopsrs in raking dan is ï?t logisch dat zij ook g die- person hun klachn, regisr op hun toch trachn In doek draai. Onze vrouw dk er altijd. dat zij hun "koopkracht wegschk msch, die het werkelijk verdi Januari Februari zijn de iwee uitverkor md voor de skisport. Naar de frischheid haar elegant sportcostuum zou m zegg, dat de jonge skisr nog met de sneeuw knis gemaakt heeft. («New York Times» Photos) Prettig gezelschapspel In de koude dag kunn de ktnder-'n buin spel. Ziehier e leuk gezelschapspelietje voor binnhuis, waar zij dan veel plezier zull belev. De spelers nemrn all plaats rond e tafel zonder tafelkleed, behalve één onder h, dle recht blijft st, met d rug naar de spelers gsdraaid. Maar, de rech stde moet goed toeluisr. Inderdaad, de neergez spelers, lan hand tot hand f.cn geldstuk circuleer, rwijl zij zing : Broeder Jacob, slaapt gij nog, alle klokk luid, alle klokk luid, maar inplaats luid zing: Bim, bim. bom, zwijg zij eh de speier, die juist het g.-ldstuk in hand heeft, klopt in dezelfde kadans: Bim, bam, bom. Dan legd alle s]>elers de hand op de tafel; d*-ze die het geldstuk vasthee-rt mo.t zorg drag het goed verberg. De rechtstde speler draait zich om zal trachn op liet geluid het getik, uit vissch, wie het geldstuk heeft. Heeft hij go:d gerad, zoo zal de geduide zijn plaats innem, heeft hij echr verkeerd gerad e n, zoo moet hij weer herbeginn. Na dri.maal slecht gerid hebb, mag hij voorloopig meer meespel er. trekt m e lotje, wie nu recht zal st. die er vooral ge arbeid voor lever. Moest m de volledige statistiek vaa d middstand opmak, met al de cagorieën handelaars, die er bij thuis hcor moest m es duch_ tis uitpluiz wat er daaronder ciunul wo r dt ged: twee of drie zak gelijk voer, winkel houd of handelaarsr spel rwijl man kinder op hun beurt e of meer andere bedrijv uitoef, handel drijv wear tusschpersoon spel, rwijl de echtgoot het op -e paai andere «-getouw, uithoudt, z. z. dan zou m tot verr_.s sde ivs migmaal schandelijke vastslling ko_ m. T slot vorm al d _:e m-eiiechn matur evoudige tusschperson tussch fabi i- kant verbruiker. Wanneer e beetje- koopwaar door zes. zev ;i soms twaalf hand koir.r ieder moet er ie!_s verdi, dan is het natuurlijk dat die koopwaar v^s, zev er. meermal deu prijs fabrieklevering kost! En alles gaat slecht! Inderdaad! De werklieci zijn onvred omdat zij hun loon in waarde zi verminder; de fabrikann zijn misnoegd omdat de achr. evolgde loonsverh_-o?n _:,._-_ n slot moeilijkhed duur.. der lev mo na zich fisp; de middstanders of tusschperson zijn om uit hun vel spring omdat hun winstmarge klein is! Er moet n slot e zeer redelijke rechtvaardige oplossing kom. Die is alle vind bij d'e groo economische plannmakers; wij hebb de vas overtuiging dat de vrouw heel wat doelmatiger d wag zoud vooruithelp. E algemee economische commissie iwerd in het lev geroep- om d toestand prijz loon grondig onderzoek. Hoeveel vrouw werd ln deze commissie opgom? Hoeveel vrouw werd geroep om deel uit mak desnoods vorm regionale kom, onderzoekscommissies? Zijn soms de vrouw compt goeg om over de uitschakeling der tusschperson de rationaliseering d handel e goed oordeel t e veul? Onverklaarbaar! Dat m vroeger de kinder sljeg was begrij.peliljk. To gir.g hct er immers om slav knechn groot brg. Ook is het begrijp, d'at m in de gwoordige samleving, die haar best grondt op d arbeid de onderdrukking der groo massa, het sl kinider meg dikwijls goedkeurt. Tmins kinder., die voor uitbuiting beheerscht word besmd zijn, al verzet zich daarg wellicht het zedelijk gevoel. Maat wat onbegrijpelijk is, is het feit, dat in de bewus arbeidersklasse, waar de vryheidsvlam oplaait waar m alle krachn inspant om tot e best kom, d msch waardig, dat Haar ri e ouders nog altijd by de opvoeding hun kinder sl! Geslachn vam arbeidde me Cl-_an slep hiermede nog de k voort hun knechtschap uit vroeger tijd, het erfdeel e hard duisr verled. O. R. \A/ie maakt zijn pakjes zelf? Kamerjas voor heer. De vest is recht, gegarneerd met gerui Schotsche wol hals, mouw zakk. Dit is model 495 De storting geschied op het oogblik der vrag op poshecknummer «Het Licht. Gt, met vermelding hee juist adres PU het nummer of de duiding de patroon, vs de maat. NUTTIGE WENKEN PRACTISCHE KLEEDERHANGERS Om t-e voorkom, dat kleedingstukk e kleerhanger afglijd, moet om de uiind d hangar e dikke reep geli.ik welk oude kato of ander mariaal gewikkeld * * Door ö binnkant poreue pull vaz met (warglas bestrijk, maakt m ze wardicht. GEEL GEWORDEN LINNEN WEER WIT MAKEN Geel linn kan weer wit gemaakt word op de volgde -manier: leg het linn eig tn'd in karnemelk, wasch het daarna uit met zeeep lauw war spoel het koud war na. * w «Bij' het brei gebeurt het dikwijls, dat het werk d onderkant omkrult. Om dit voorkom, mo de eers twee toer met e dubbel draad gewerkt Indi schocrème eige druppels paraffine word toegevoegd, kunn zelfs de meest vochtige scho glimmd gepoetst HET REINIGEN VAN KOPERWERK Koperwerk is uitskd reinig met citrosap of met zout azijn, waarna het met e woll lapje moet word nagewrev. Ook is het goed schoon mak met zuur g-ew^ord karnemelk of met het kooknat vaa bruine of wit boon. HOE KRIJGEN WIJ WEER ZUIVERE HANDEN? Verf is de hand verwijder door ze üi smer met wat mosrd. "Wanneer de hand daarna met lauwwarm war afgespoeld word-, zull de vlekk geheel verdwijn. MESSEN POETSEN Door onder het poets de mess af toe in stoom houd, zullea deze mooi blank *. * * * * Wanneer meubels vóór het Bruine vlekk op eierlepeltjes wrijv met e vochtig.warm kunn gemakkelijk verwijderd doek word afgom, zal de word- met e beetje grof was meer glans gev. keukzout. TOM LUCKY 47) «Stop!» rfep de vleermuis, to ze vlak voor d tunnelingang war gekom hij ontdek, dat de beiw-akers op hun post stond. Maar to tiij- door d tunnel keek de twee silhouetn zag, liet hij zijn hand weer zakk zei : <tcome on boys!» Zijn mann volgd hem in d n?nwn tunnel. waa r in alle het schitr der «\.JX! ~- 1 - * ^ \xlpf r_f Fr / Vi _1 l fe*-* *. _L^i~Mi7 _Ai -Vü*"-" 1 fv?ol5 1..1/1-.V \«Ê> ^N=_ 48) De bdeled war door het optred Lucky All zoo verrast, dat zij zich zonder slag of stoot gewonn gav. Hun leider hief zijn hand op, als bewijs, dat hij zich over gaf, maar de politiemann hierdoor ev hun dacht li ontglipp, gai hij z'n paard esklaps de spor. oog. die het weinige licht weerkaatsn, zi was. «Daar kom ze, houd je schietijzers gereed!» waarschuwde Tom zijn vrid. To de vleermuisman bijna d tunnel uit was, li de politiemann hun waps sprek. Ze hadd afgesprok, cm niemand rak, wat ze wild alle rvpud in hand krijg- 1 Het aier sprong met geweldige vaart vooruit. «Drommels!» riep Lucky. «All, laat er ge ontsnapp. Ik zal die Sinrklaas voor m'n reking nem reeds rde hij weg in de richting waar zij bun paard hadd achrgelan.

7 " Vooruit - 19 Januari 1947 De Nationale Voetbalcompetitie BOEIEND PROGRAMMA MET ~~.. Berchem-Lyra F.C. Brugge-St.Niklaas op de voorgrond in Eere-klasse OLYMPIC ANDERLECHT VOORUIT Spwtt Gemakkelijke taak voor Var de nea wedstrijd in de xis omdat dc behaalde punn het hoootre reeks zou m er tweemaal meer waard:-, hebb, zal vie- ; r dan twee kunn vernoem Ecide ploeg ipeeld vorig uls «oronosnekriip» Ons inzieris Zondag e goede partij wij kom 'de partij II. BRUSSEL echn ze ongeveer E AALST cn LiERSCHE VORST srk. Het. daarvoor iiet best in merking tn ^wrn de thuisspelers zondet al veel last, de bovhand kunn behoud lastig krijgt g MOL, srk. Nijl, Warschei We DARING zijn 'bes wip zei kunn op eig veld de puntmo haner om HOEI in toorn. In de B reeks Leider g Luik, Charleroi gelijke logisch dnt in dergelijk geval, het eig middvoord"el als belangrijke factor viag beschouwd Tocll zal BRUGGE CHARLEROI NAMEN ge oogblik mog verslapp tijds deze ifo min. welke zcr scannd belov Van dc WAASLANDERS mag echr e uirs krachtsinspanning word Na dc unadelijke nederlaag die verwacht dit... met red. A\OULS mann vaa c «veroordeeld?> BEERSCHOT moeh tcn ontg. zoud wij hun g OLYMPIC practisch ge kans mog ger. En toch houdt deze halve derby, wat het resultaat betreft e onzekerheid in zich die eig is deze soort wedstrijd. Ging LUIK vorig jair met 5 1-cijfers de kam oio Meclielev, af kam m 9 Deze maal siao.7i de kans tot het verwezlijk von ezelfd l:rac'ittoer slechr dan voria jaar, to zal verdur krag Enkele het r verrassing formaat nunstigc kring, zoo op ge- Teg Union moet Gantoise de twee punn kunn hal Het valt srk betwijfel dat PELLEN, de BUFFALO's ieder Zondag hun kj OD cn subhem match vorige week still Vttnn herhal. Wij di echr dat zelfs met iets min- r brio, UNION hei zeer zwaar Mag hetzelfde gezegd word Die zaak ts nog ioor elkaar. LEUVEN cn R. MECHELEN kunn het hal ieg C. BRUGGE TIE NEN. Teg A. S RONSE zal MEENEN e wanhopige strijd lelercn om met de zwart? reetcs af ie brek. Of het echr zal lukk'*... Verder zi wij met klein aoelver;;chil volgde ploeg op eig veld meesr blijv. A.S. OOSTENDE, R. DOORNIJK TU- Dderjong. BANTIA LOKENEN g KA- KORTRIJK SP-.OUDE V. HAMME. Dc derby LOKEREN zal onjes oogsn ricijl Belgica. welhe in de gevaarlijke zonz zweeft, alle moei zal do om tan Vorselaar minsns e puntje afnandig mak, iets waar we h nslot zi in lukk. Verder wordt het zwar dag voor Hasselt Hoesselt welke respectievelijk bij Diest Wezel gast zijn. In de B reeks In Bevordering C Weinig verandering kan hier bij de kopploeg verwacht icord. De 5 eer sger ang schik n kunn Zondag hun ivedstrijd winn, zoodat de strijd hier blijft dur tot wanneer e hunner zal fan Verder kunn J. Athus Ans St. Niklaas hun partij op zijn mooist eindig cn 2 kostbare punn in de wacht slep.. In Bevordering D Prachtige 100 Km. ploegkoers in het "Kuipje,, Nem 5tóe_ Itó Kl^SChCr weerwraak op Scbu.l-Scey? Hoe zull /trito _J-$p<tJÉ _ preser? tlcarslde. Theore:isch kan de zeqe echr moeilijk OLYMPIC ontmepp. Voor W. STARS bezoek bij AN DERLECHT is hetzelfde besluit trekk in het voordeel laatstqoemde. Maar ook hier kan de certijatmosfeer heel wat verrassds in de weegschaal legg. bied ploegwijziging als op dit oer stijgde form can kele spelers, zull hun invloed op fie komde matches der Gnar tun geld. Indi er met groo geestdrift bij d g wordt uitgepakt. *ian zal er na kele minun flink gevoetbald worv door GANTOISE. Htt kan gewaagd schijn, maar wij me tic Gnar vart esn.. gelukkige reis tc zi^n thuiskom vt-ccn hun nummer in de rangorde nog met e eheid zi verktvav.cn. Union Ctrz welke Zondag bye Ddermonde, welke met één is, kan vervoegd word, door de wedstrijd minder op 1 puntje s. K.. iongs Roeselare. Dede kopploeg volgt, gaat bij Brai- ze laatsn krijg -Doornik op 7-e op bezoek. Her wordt voor de lezoek. Het zal zoo maar ges- *. zware karwei eins gemakkelijk g. Herinner om e goed uitslag beko- u maar vorige weck to de Cm doch indi ze e tikje ge- tre-mann slechts éê,i puntje lak kn, durv we wel ge- loskreg. Voor eig publiek wonn gev. Ook Gosseiies zi we echr de Rodbcchzoongctwijfeld e spannd verloop krijgt huis e zware taak n het pleit in hun voordeel beker n de Vigor jongs zijn vervull g Hobok, alhoe- slechn. V. G. Oosnde krijgt zeker op voorhand geslag, wel we de Antwerpaars toch weinig in de pap brokkel bij OCilUl rsoey. Dij LOKEREN gaat he: experi- met ledige hand zi rug _* V. Wevelgem, wijl Oudaerde at*t*-n 9 _. r»n_r_*»r *_!? mtnt. FRANS inside cn SCHRAM keer. De Waaslanders kunn er kan langs krijg bij rie, ge * zunacr O. soit, verder zijn gang met... hoop Zondag hun posities versvig, gestreepn Izegem zi Na hun schitrde overwïnop zege, RUDI. indi ze hei er met Else*i3 goed we de puntjes ie verliez bij La ning Gt- - Brussel znlhfbrg; iets waar we h n Louvière of redd de Borslma- l Schul-Boey liet deze maal Na dc 144 minun de 10U mijl keer we rug tot de klassieke lou km. ploegkoers. Klassieke ideale afstand? Idevoor publiek. Voor rners omdat aie aft tand zoowel voor rners als ze zich es n volle kunn gev, daar waar ze ln de lange arstandsproev maar al tc dikwijls op reserve mo rijd; voor het publiek, omdat over het algeme e groo ploegkoers begint vervel es de kaap der 100 km. voorbij. En wanneer er dan 11 knappe koppels, n zeers elkander gewaagd, geworv zijn kan liet anders of het Gtsehe kulpje moet nokvol loop. Knappe Fransche koppels Frankrijk zal deze maal vergwoordigd zijn door Carrara-Prèvotal Goutal-Surbatts. M weet dat Carrara op het Nog 4 Belgische koppels Volledig programma Vand Meerschaut Thys rlnd elkander rug. Het herop- Cred deze es zoo sympathieke ploeg belooft goed Evals met de famllleploeg Gtsehe plstje seds schitrd De Backer-Van Ename zal er met werk levert. Wanneer Prévotal hem ** d gewschn sun verlet kan het Gtsehe publiek nan dit sympathieke koppel heel wat goeg hebb. Wat Surbatls-Goutal betreft, m weet dat deze ploeg Parijs reeds mooie resultan bereik. Hoe»e Gt zull preser voor e debuut op het «Kulpje» mo we natuurlijk nog afwachn. Twee inressan gemgde formaties Mechel heeft e Berchem Lyra...? Twee ploeg die hun volgeling j. 1. Zondag weinig vreugde bezorgd. Eves e treff - twee elftall die, wat chnisch kunn betreft, e aardige kipplaats bezetn in de rangorde der best voetballde ams i. *» *_, O. s land. Het r.ou verkzertt zijn «Kansje» tsoom kun jongs, prestatie als leidraad Indi ivij deze rm q^c ruik iv nem voor d strijd aie hun is het om de -lardigheid ean nu sam brgt. Voor BERCHEM woord tussch haakjes tc plaatütz wij dat het minder secuur s. De winstmogelijkhed der backjwar (qebr. AERNOUDTS), de oud-kampio will wij zoo taltvolle V. D. BERG LYRA :naar voorhv g. Maar met altijd zal kunn schaakmat laat er ons onmiddellijk bijvoezetn. De thuisspelers Krijg g dat het reusachtig veel moei dtaoitdanhs onze j:oorkeur op de zal kosn overwinning. Waardevolle punn als inzet Brugge E strijd tussettn iwee candidan voor afdaling is uit d aard der 'nak st -ïfirf.* vnn rtiihhi-ln hftc"- Bevordering A Leid Winrslag welke in de- ÏC reeks met e respectabel punn voorsprong op kop prijkt in de klasseerir.g gaat volgde Zondag bij Beering op beziek. In de heronde won Winrslag. Ondertussch zijn de Vigorisn er merkelijk op vooruitgeg, doch of ze deze maal in staat zullei. zijn om Oe leiders punn ie do verliez, betwijfel wij volle zi in slagjn.. kers toch brand? e puntje uit d Geeraardsberg behaalde in de 2,*^ r, w-- _ HY^ _ 7-M_,«heronde reeds e gemakkelijke ö"*l.*zffi?* ijs^ess JSt 1 4 overwinning n Marchi-? /a * mes 11 JïPJj* JU*****, *%! overwinning q Marchine. Nu kom de Waalties er op bezoek we zijn bieuwd welke pil ze nu slikk zull krijg. Borgerhout Auvelais mo 'iun. gasn mak doch of dit i-oor Mons zoo gemakkelijk zal gaar. om de punn binn schot houd g F C. Roeselare is 7iiet geheel al gezegd. De f'lubjongs kunn goed Gt heel wat lastiger hebb, juist omdat het slechts over 100 km gaat. Anderzijds zijn de twee Gerrlts ontlast hun tradltloneele waakhond: De Bruycker-Iïruneel logischer wijze hun slag thuis zich' af bijn indi ze één hal g de mind^r srke ploe- puntie haald, zou ons dit gesg jan Lak Sathem. zins verrass. GERT. Peders-Adrlass Arnolrt- Spel zijn twee koppels die we met veel dacht zull volg. Te Zurlch zag we d De het Klnt-Van Sberg, all werk. HIJ veroverde er e prnch- Zurlch weerhoud. tige 3e plaats In liet wereldkam- Docli Kaers-De Küysscher pioschap achrvolging na In de Kaers De' Küysscher Accou-Bruvlandt, de twee forma- halve-flnale met amper 1/5 sec; ge- AOU Bruvl'andt tles die vorig Zondag Brussel klopt zijn door Piel. We zijn bereweldige Impressie li, zull nleuwd hoe Arne het er Gt!de Hollanders wel de hand vol zal af brg. In zijn vrid K* ihebb. Diele Nest reking mo gehoud Ryekaert-Cleemput Vandevivere-Lerno compleer het lot. In leder geval e uirst spannde strijd ln het verschiet, waaruit we nslot Kaers-De Küysscher als overwinnaars zi tred, met Schul-Boey, Acou-Bruyïandt, Spel-Arnold Thyss- Vnnd Meerschaut Carrara-Prèrotal als gevaarlijks gstrevers ln de volgorde Ziehier nogmaals het VOLLEDIG PROGRAMMA 100 km. koppelrit ((Eereprijs Pers.n-Verscheldn. met : Schul Boey (Ned.) Carrara Prévotal (Fr.) Goutal Surbatls (Fr.) Spel Arnold (Austr.) Peders (De) Adria- /ss (B.); de Belg : Thyss Vand Meerschaut De Backer Van Ename Cleemput A. Ryckaert Vande Vivere*- Lerno. In omlijsting koers voor gea- HIMPE (F.C. Brugge) Heeft m reeds de laats prestaties BOOM Ps nader onder hct oog gom? Zeer leerrijk ln s overdrev, als v-ij hunntwege e ongewoon verweer mog verwachn. Standaard Antwerp struikelblok der pronostiekers Dc twee grillias ploeg het jaar a elkander es harlijk woord... vozt st. Van ANTWERP mag m bij uitwedstrijd altijd het bes verwachn daarin sekt juist hun onregelmatigheid. Voorspell wat hier gaat t/ebt'i. r is uirnt gewaagd, zoodat wij ons er het best kunn afmak met e -(drair» in het vooruitzicht sll. Eers Afdeeling TURNHOUT, TILLEUR EN BE RINGEN st met e kwade reis roor d boeg. Laatstgoemde heeft c kansje SERAING. maar beide ander loop gevaar HASSELT cn HERENTHALS op e «gasbekjv» loop. Waar UKKEL OOST-VLAANDEREN Ile Provinciaal De schok Meulesde-Eekloo slt alle andere wedstrijd in de schaduw Programma der wedstrijd Aftrap 15 uur Eere-Afdeeling OC Oaaileroi FC Luik, Baert. FC Brugge St Niklaasche SK Van Ntutfel SC Anderlecht Whi Star AC Vand Bossche Un BL Gillis ARA La Gantoise Smidt_i Berchem Sp Lyra, Rochus Standard CL Antwerp FC Wa asirui ns r Sp a r ta berg SK Zele Gerda Volhard Scela Meulesde Eekloo Geeraards. Oost-Vlder Wours Boom FC FC Mechel, Frank Liersche SK CS Vorst, Heun Racing CB Edracht Aalst Debat isse Beeischot AC: bye Ile PROVINCIAAL Torhout ide Panne Dar Blanktoerge WS Houthulst Toek Me St Baafg WS leper Wa regem Veurne CS leper Wade-k SV Blankberge Middelkerke Popéringe Kom (Deerlijk Sp i n i«.. r» i * WS Lauwe Nieu-wpoort Atdeelmg 1 Keeks A Herseeuw Wervük FC Hertals Tilleur FC RC Harelbeke: t-ye Ukkel Sp Moll Sp Tongersche Oercle Stade Borgw. Exc FC Hasselt FC Turnhout Vilvooide FC Fléron FC Un. Hoei FC Daring CB CS Halle Verbr Geel FC Seraing Beering FC CS Sc»'-.aarbeek: bye Afdeeling 1 Reeks B RC Mechel RC Ti AS Oosnde Ca.ppell FC Tubantia FC Oude God Sp Un Nam Charleroi SC AS Ronse SC Me RC Doornijk Kortrijk Sp Stade Leuv CS Brugge RC Loker Vigor Hamme Club Ronse: bye Bevordering Reeks A Hoesselt VV Wezel Sp. Vigor Beering Winr.-=lag FC HQ Diest Hasseltsche W Aarsc-hot" Sp -Bornem Warschei Thor Nielsche SV Balsche SK Nyl FC Belgica Edegem OG Vorselaar Eve.beur Sp Rupel SK Bevel FC Wlllebroeksohe SV Bevordering Reeks B UBS Auvelais Savm FC Gosseiies Sp Hobok SK Cross Ganshor Stade Nijvel US Lak -RC Borgerhout FC Wilryck Boechoutsö'.ie W Exc AC Sf Niklaas 'Else tie C9 Flo.ne Humbeek FC CS Braine Av Ddermonde S K Geeraardsberg A S Mar chine Bevordering Reeks C JS Athus CS Andiie FC Hanr.ut AS He-stal CS Verviers U-n HalU Ans FC RC Monté_née CS Verlaine St Truidsche W RC Votm Patria Tonger 6. Nicolas St Louis Athus FC B:esscmx Jom; Aarl Milmort FC; bye Bevordering Reeks D SK Roe. elare US Doornik SC Wasmes Knokke FC Stade Kortrijk Un Jemappes RC Gt SV Oudaarde La Louvlöe re itegem Stade Moeskrc Boussu-Bois ABC Berg FC Rceselare SV Wevelgem VNG Oosnde West-Vlder Tie AFD PROV Dderleeuw R Wetr' Sparta G.ÏÏ_ Bavei Temsche Deinze Ninove Gavere (veld R Wetr met geslon deur) Bij de wedstrijd hed gaat alle dacht uit naar het treff der kopploeg: Meulesde Eekloo. Voor belde ploeg is het resultaat het allerhoogs belang. Immers, indi Meulesde erin gelukt d leider do struikel, dan neemt ze dis positie over maakt e kapitale kans voor het verder verloop der competitie de leiding blijv. Moest anderzijds Eekloo de winnde hand blijv dan zi we in wie haar tn de toekomst nog zou hinder d til hal. Wie het haalt? Meulesde ls huis onklopbaar. zulks werd nogmaals bewez g S. K. Bever die met minder dan 5-1 werd ingemaakt, tijds haar bezoek de havmann. Eekloo zal haar kant alles in het werk sll om het prestige hoog. houd de tllkans gaaf houd. Verled Zondag werd de eers ernstige gstrever Temsche afgeslag met het gebrek uithoudingsvermog bracht h lks n val. Thans komt Bever op bezoek, waarmede WEST VLAANDEREN Ile Provinciaal S.V.tY.'11'cijciii C.S. leper voor yerlhj-k werk! Dez Zondag st we d hier groot belang blijk g der rugwedstrijd, zijn zoodat we de punn ln de al' dadelijk st we voor e paar Sparresde zi blijv, inressan wedstrijd, die e Daring Blankberge dat alweer met e gstrever I gevoelige wijziging kunh br- huis bijzonder duchn ls, ontformaat dit afgerekd. Daar g in de positie's der drie leiders, gt het ook versmad Spar de puntjes broodnoodig s.v. Waregem, CS. leper R.C. \v.s. Houthulst, dat op verplaatheelt e 8-1 nederlaag de, Harelbeke. sing evwel veel zijn waarde 2oo doet S.V. Waregem de zware verliest De beide lokale doelfabriverplaatsing naar de Hallestad om Kann Rain Knudde zull wel er op het Minneplein het gevrees- zorg dat de beide puntjes thuiade W.S. leper ontmo. W.S. blijv. leper dat in de hewedstrijd De hekkeslulr St. Baafs gaat al briljant bleek op eig op bezoek naar «Ons Dorp» Meeveld, is vastbeslon hier e n, om er het lokale Toekomst heronde heeft goed mak mog de toeschouwers zich e spannd kamp verwachn met mogelijks e drawn als uitslag. Temsche ontgt Deinze zal die gelegheid gebruik mak om haar gasn e nederlaag toe di als «reche» op de 5-2 pil die ze bij de jongs Torck slikk kreeg. Ook Volhard heeft e zware V lopplng goed mak Scela zal ditmaal d lijve ondervind dat het gemakkelijker gaat op eig veld winn g de Volhardaars dan Aalst. Of Ninove bet zal kunn bolwerk om Gavere versl valt srk betwijfel, nware de Gavaars opnieuw onvoitallig einde sll, wacht vol vertrouw de komst Waregem af. Tijds de heronde wist Waregem e nip 2 1 zege behal, na e hard strijd. Zull zij thans hun succes herhal? CS. leper gaat ook op verplaatsing naar S.V. Veurne. E verre gemakkelijke taak. Tijds de -heronde wist.veurne. op verras-. sde wijze met 2 3 score dé puntjes kap bij CS. leper. We geloov dat Veurö'e deze' maal in d pot zal brokkel mo optred. Deze ontmoeting doel de 2 ernstigs gstan- wordt betwist op het rrein der ln het zand do bijn Racing Wetr met geslon wordt de reis naar Gt onderno- deur, als gevolg de incidm. Of de uitslag ditmaal in het n welke op Ninove.plaatsgrep I door, Wervik dat op "bezoek gaat in het voordeel der Ledeganckzo- bij de wedstrijd Ninove Temsche ~ n zal klink valt echr be- var; twijfel. Om ook maar op eige waasmunsr speelt opnieuw op kans succes de wedstrijd to eig veld nu het gaat g eindig zal er alvast ber di Sparta Geeraardsberg mog we gepreserd word dan tijds de thuisploeg e ruime kans op de laatst ontmoeting het geval winn gev. was. Hun doordrijvdheid kan de S. K. Zele bogd op haar laats balans gelijkmatig do opweg succes g Scela, krijgt gelegmaar uiindelijk zi we de Meu- heid om het punntal op haar lesdar als triomphators d actief, met twee ehed verwedstrijd beëindig. meerder, dit n kos Ger- Dderleeuw wordt weinig kans da, dat moml e gevoegegund g Wetr, maar in- Hge inzinking n prooi is: Rog. S. bekamp. Waar St. Baafs reddeloos verlor ls, hebb de lokal nog e kans zich redd, zull thans dan ook gretig de kans. baat nem, nieuw punnbogst op do, hun 3 3 uitslag der heronde omzetn in e klinkde overwinning. S.V. Blanktoerge gaat?.op verplaatsing naar M.E. Wakk, met de heimelijke hoop minsns e puntje uit d brand -i-edd. Ook G.S. Middelkerke zal zijn gelijk spel (1 1) Poperinhebb, zi de punn de reis e dachn verber, meer naar leper ondernem. a a r Aan de grs, Herseaux gaat 7waar e andere prachtige wedstrijd di doelwachr de Pelsmacker ev briljant presert als g Gavere dan kan er best e puntje uit d brand gered Tware de Wetraars er anders over beschikn ons es meer in het ongelijk sll. Sparta Gt leverde d laatsn tijd flinke wedstrijd, maar BOKSEN Prcya kreeg offers om e 3e maal Ha-wthor-ne bekamp. Op Januari Brugge, Leys gi Wim n Nuyl. de Hoppeplukkers thans in verval zijn, zonder hoop naar Middelkerke reiz. De wil ko _t wat knsi-" ofhwt.n " 0+ st erke verdediging der bezoekers de reeks _U_dSp*^SSS«Si zal er evwel voor zorg dat de verdide forfait-score ingemaakt. Kom ontgt Deerlijk Sport, Wij geloov evwel dat e ge- zal veel moei hebb hun gelijk spel beide ploeg zou kunn UI* spel tijds de heronde bevredig. herhal, -want de bezoekers zijn Te Torhout kom de lokal thans In d zwar strijd yoor in het strijdperk g de kustde vierde plaats gewikkeld, jongs De Panne, Beide ploe- W.S. Lauwe kan huis zijn g hebb de puntjes broodnoo- 0 4 zege Van de heronde herdig, de strijd om het meesr- hal g Nieuwpoort, metschap zal hard boeid zijn. e hun klassering verber. Beid zijn ongeveer gelijke R.C. Harelbeke is op rust. srk, het rreinvoordeel zal (B J ) «Tarzan» Delannoit gehuldigd Geeraardsberg Deze week werd Geeraards- naar omhoog werk berg, onder impuls d zich e bijdswaardige plaats heer Beyl, bestuurder_eigaar in de samleving verovert maar de cinema Ed aldaar, eeu desondanks nederig ev voorhuldiging op touw gezet r eere komd blyft g iedere. Hij Cyrlel Delannoit die zoo pas betrok in dezelfde hulde moeder zijn 50e beroepskamp komt vader Delannoit, had e lever waar de elf jong. dankwoord voor d heer Pre_ mont besloot zijn kor speech met, de verklaring dat er wordt uitgezi naar de mogelijkheid om «Tarzan» Geeraardsberg lan optred. Cyriel Delannoit die, naar hij feest in e paar dag trjds let. zelf zegde ber kan boks dan s wedstrijd ev veel over_ winning war. Wy hebb nogmaals kunn nag hoe Delannoit Geeraardsberg op de hand gedrag worjt want alhoewel dit feest in e paar dag trjds let. riyk uit d grond gestampt werd was de ruime zaal Cinema Ed tot barsns toe vol geloop. De heer Beyl slde Cyriel Delannoit dle met zyn trouwe manager Premont dis echt- manager Premont geschk goo, evals zyn vader. broe_ overhandigd als blijvd d der kele trouwe.tid k deze huldiging, op het podium had plaats go_ E film d wedstryd De m, voor. lannoit Joe Brun, door al dë Hy onderiynde hoe deze e_ wezig médegeleefd, sloot voudige volks jong zlch door dit onder alle opzichn geslaagd zyn ergie macht bezig is feest. sprek voor e publiek, vond toch de noodige woord om dank. Onder daverde toejuiching gansch de zaal werd dan Cyriel Delannoit zyn n e voldong feit geweest. Wat is de waarde der Het backpaar C. S. Me vroeger de trots, nu de oorzaak der nederlaag Bader Lommaeri Langedock hef toppunt hunner conditie? De Dooï-nyksche jangkns heb- let e a_k_er batifcpaar. We zull ym*m b het talrijk opgekom - 1 -' 8 d*-» n Zondag Jl, maar b:- publieik gaam verrast. Nie- yrd^el. Lamaire' was geöurj-iae.. * mand zal wel durv ontkn.s mst L? el., I*»' ^'<_-*. _ lt r,_i VVlnnln8 nfet ver " SellM»!**^^ -fld hebb. hebb we _»*_ verkondigd: «E;* ls En toch... hing deze zegepraal e'tljd kam g». --» e zijd draadje. Zonder 'treem, ge kritiek Wel e vesthet fal tier locale verdediging, gelling. De bezaae alias Hostijn ware de overwinning Mee- 5?., ni,et ^ ^ fantasieën, zijn de- " > tatle ongepas dribblings praot-cil dle. -wedstrijd verlor. Zoe opereer* hij meer i de voor. üji_ dan op het hem toegew< T.n,.>-._,;,_,-.? TCldgedeel. Gevolg! Wanneer dle u ver winnaars. aalvlngge Doorntjiksohe binasps- Op Too-owaaode dat bij de Ra- Iers doortonü-, bevond hij zlch cinj-ioys ezelfde mpo kan be. op zijn plaats; kwam. hij als hond wordl seds m«t de- e wlldman afrn om, bij balzelfde bezieling gespeeld wordt, betwisting, naar eig kool zull za nog meermaals cfver zich 5ehi i Zoo e spelphase ge - do sprei. Alhoewel, z- ls zi,' 'wblj «tl'jgei. Lomimèert reeds vsraneld, snelheid e. est- in eèar aïlesgervde dniiikellng e drift d;s hoofdiwaps zijn, blijk «pasje»' Hosttjn ln e remis de mees ac<ua_ h-in chnische kon "ul't ztjn heiligdom houd bagage hiibb»n uitgebreid. Vooral Hoc kan e keeper dam vertroude- voorlijn camlblneer soms keu. w het»b_n ln dergelijke lijfwacht? rig met halve volsyjball, dle he;- Hoe lounn doelpunn dan liaaldelljk tot verrassde vall blijv? leld. HedhrlnBlde Dedonder Adainis die als stopper fungee-de' p*- 11 *-- 1 ** 1-5. mo ln ztjn spel... middvoor leroye zijn gavaarlij- kon n voll b-ivredlg Héél Jfn- min de tribune in het zicht ke heersdhapp. De halrlljn ls begrijpelijk HIJ moest 'al'.e J 1 *" Taln heeft hij goug; ber ln d val dan in verde. dj bezoekd», middvoor Leroy c ** westie er nutloos diglng.toechadmw dooh de zg backs - 01 * *- 'e woeker. Drllblbel nt Het backpaar ls bepaavl bï- g bijst HQ5 kon' er dan * tei ' dan do ls, War! tr->uro_aar, doch trapt seds d dehk de' valslijn voldo- Zijn we indachtig dat bilde Jem-jbal -orach weg. De doeiewachr de spijz? Is hij zoo lig dige (19 J.) spelers hun dab-iut Kor, ons bekoor. snel Jneer als voorhe, hij zijn ln hoogere sfeer. Bern VW Ons bescheid meing zull vergoed' dit gedeellijk door zijn banck, loopt, springt, kopt de «Hatjes» zlch handhav in eer- kunde, opslling doorzicht, schiet..., of ber weinig, s afdeeling. Ber crhalf hembesn We r.iet «ze wroir werl_t rdet- C 0.,. voorhand, dus... Dat hij - rd Waarom? Hoe komt het-dat.o. mist de elemn d_ag zijn forme kwijt ls, stalt nt WJ zijn capaciin weet.. - _ Wf 1UI uit dat. hij morg uitblinkt. In exploler. Sun, zijn m<.- VOor ae W. JVl. de g het seizo was d*-n_an had hij g Doorii_;_- De poulalns Dolf heb Msuricé T N0_HDOC_C absoluut de- fcxsh voldode. Bohée ls op sbmbf n voor de *-Mve.elst" maal de z?lftj e «vedet» zooals hed, "n'ge oogblikk alles, nadi Wat db «lange blonde» Zondag gf mets. In zijn geheel gom gaf preserd heeft, *-*r_*t het "SJ -toch voldoing Van Rog; D.- wnnliertoaarlijke. sloovcr zagie we kelg mooie Onze andere half Meulders,.pass. Voorloopig alles, wat we speelde bed zijn waarde. Hij ver hem kunn meld.. jj* f 99 LOMMAERT ev-wel meer bamperatnt, 4 Ja rouwbetrulging hun h_n' g rs mog ln ontv-ffigst nemel:. Ja, zelfs uit Ro.selare zijn er gekom om bij d gekd sportman oud Sporting speler, - Adelaere, hun kaartje af gev-.-n wa! ' w*rtiswaar nog e der bes. waarop vermeld stond «Innige - feat1 h *t anders doch'pass deelneming (?) met uw allez et war veel Kort em onzuiver., retour». Eoht gebeurd. Nru, br-tf! TI -1- P e zoo modderig veld." Waarover we kele volzinn '«' -. ~ ' - - S u t? : 5 p ï nne _. ls over het - 5 *-' 1 -? En de voorlmie? W. M spel dat Sporting met mo klev. Tot vertvels toe hejöb we Zonder e strijd will ->an- reeds geschrecv dat hst de voorg met de voo i-stders de lijn is dié zlch kan pas" W. M.-taktlek, is het ons bij de s Welnu, thans mag dit m.t daarev besprok wedstrijd es meer. gezegd. Dj nieuweling, tg mt duheüijk geword dat be'd inside'*, DuUhoo Verbeke w*. M. etvals i_de_e an._re gav er het noodige dynanisane taktiek slechts met goed gevolg raeer dan do' ls, Walr! kan toegepast word als m over tig dat hij zoo. nger gebauwd ls. b.:it noodige spelersmariaal be- Als binnspeler slt dit echr schikt En dat ls bij S. T. nier het ruw ge zoo groot handicap dèa* geval. LCMM-UERT lan we bu -... hi/l is toch vatbaar voor g - n bespreking; dle houdt er e w_chtstö:n me. Zijn oampa^nor. bijdswaardig^ forme op na Verixfce, die e flauw begln had tts verdediging? Wekelljksch is herpakt» zich goed nadi Z'J. Edgard. Adrlasss zal hij voorzeker e goed ploegmakker hebb. Van Arnold-Spel wordt voorze- bonneerde' rners ker e topprestatie verwacht. Voor 14 dag li deze twee Junge Als inleiding koers voor ahonrners e uitskd indruk. né*s met deelname Dierickx, E overwinning durv we Van Heule, Van Laer, Spel Jr., voorspell, doch heel ver de O. Mommercy, Kerrcbroeck, eersn zull dle twee wel D'haes, Mlnaert, be Paepe, Huweel, Wmd zijn. Labaere, e. Adriasss Peders die Zurich deelnam het wereldkampioschap achrvolging rijd hed sam in ploegkoers Gt Potodist Vooruit Halve fond ie Brussel Groo Prijs " Vietor Linart** met Chaillot, Lesueur, flïefüaux, Clauiier Pronk Hed Zondag hebb wij dus Brussel net meer eer zijn til rug het optred d voortreffelijk Fransch stayer Louis Chaillot,' kampio Frankrijk, die zal trachn weerwraak nem op Willy Michaux, dle hem vloerde in d Groon Kerstprijs haivefond.' Chaillot ls e strijdlustig rner, die kampt tot het uirs. Het zal ons des meer goeg do hem rug zi. kampio België verdedigt. Volgt dan Maurice Clautler, dle zoopas afgeekd won in d Prijs ocgaston Huybrechts» Antwerp. Als buinlandsche stayer zal de flinke Nederlandsche rner Frk optred. Van dez kampio kon tijdb e vorige wlelermeeting Brussel het flinke presnu hij sam met Lamboley er word gadegeslag. Besson d dood ontsnap. Anderdeels kan m anders bij e algemee valpartij op de dan de nationale ploeg-omnium Partijsche b, die wijn was naar waard schatn, nl. met de e lekk band. medewerking Depauw, Lavaux. In drie reeks,, Engel, Van Eeckhout, g km. zull Challlot zijn land- Naeye, Van Simaeys, Cools, Depregoot het opnem g onze domme. Het zal e zwar strijd bes stayers. Zooals m weet won word over drie reeks met pun- Raoul Lesueur het Winr cririum nrit, achrvolkingskoers af- Onder onze Belgische cracks, die vallingskoers. iri het strijdperk zull tred. E 30 km ploegkoers met onze noem wij vooreerst Willy Mi- Jongs belofn zal dit programma chaux, dle, dank zij de seds tal- vervolledig. Ziehier de bijzonderrijker verbinniss, namelijk hed er: Arbeiderssport Thuisspelers hebb de mees hans Wy will evtjes kort rug Sport (1)) het opnem g kom op de eige match die Barbara (5). Na e goed verweer verled Zondag gespeeld werd. zull de' thulsspelers zich mo namelyk: Barbara-Avir. De 2 1 n voordeele der An. werpaars kunn wy ge ver* rasslng noem. In onze «Vooruitzichn» meldd wy dat Avir dacht Barbara moest schk. De Brusselaars hebb dit ged, maar dit Was onvoldode, want Barbara was de beweegiyka srks ploeg op e modderig veld de overwinning was meer dan verdid. D dag der thuisspelers Roode Zon- Gro-Wit Het programma hed ls zoo kunn toch all ge overwln" danle opgesld dat wl) de voor- naars zyn wy mo dan ook keur de bezochn mo ge- verlleeers voorzi, v. WIJ zu'.l na Zondag zi Voor deze eers pronootiek moe" hoeveel ploeg eer hebb - n wy Ons sun op de ultslaged, onze pronostlek. g der vridwedstryd. Onbetwistbaar is de match Roode Aalst ontgt WBrkerswelzyn Zon (3) Q-ro-Wit (2) de belang- het wordt e ove>rwinnin_ der ryks het programma. bezochn. De kampio hebb twee Ledeberg komt g Oostakker punn achrsl op Gro-Wit, uit de bezoekers kunn de maar e matoh minder op hun zege ln de wacht slep, aktlel. By. de vermoedelyke zege Roode Sr (B.) opeelt g kunn zy dus op gelyke hoog Antverpla wy zi de bezoekers hun gstrevers kom ook winn. dè tweede plaats bemachtig. overwonn gev. Oxford (10) ontgt Etoile (9). Belde elftall zyn elkaar gewaagd het voordeel het rtrein kan de weegschaal do overhell. De Bru»_sel_che derby: Eglantine (12) Eveil (14) zal de bezoekers nob ge gelegheid gev om de eers punn bemachtig.. Vlder Het eers na-oorlogstornooi sekt wal wy wënsch veel byval de zes ploeg die er deelnem, maar... het oê huidige ieïdér: sportif wygt Wedstrijd hed r ~^~, T^r-, Edracht (7) op bezoek. Dit _.. _. _,.. i. wordt ook e voorname match. Bij r. C Werkerswelziin Wd de matoh Vilvoorde ge- * J speeld, dan zoud wy de E- Hedé'n Zondag reist drachrs toch e kans gev. NATIONALE AFDEELING Sportif Edracht (V. d. Eynde) Turnhout Floréal (Stoft) Eglantine Eveil (V. d. Laet) wr-itrswzys^nl-a/roode SpOrU maar het ls bil Sportif dat zegt J 1 - SP<Mt ibarbara (Kay*) kring Aalst alles. Roode Zon Gro..Wit (Fardeau) De reis geschiedt per auto Avir (4) heeft wat goed Oxford Etoile (PleCnlers) alle spelers di op post zyn mak na zyn match g Bar- Avir Roode Sr (Van Cüoosr) ons lokaal 1.16 uur. bara. Zy zull het g Roode We do e warm oproep Sr (13) lastig hebb, onze supporrs onze spelers Te Turnhouit zal het er spann. vergez«a_. De Roode Knpzon (8) ont" Volgde spelers di op post g Floréal (6) die by de laat zyn: Ondilon, Borhèur, Bön- s wedstryd maar flauw preshaers, Govaert, dbossche, erde. Zoodus kan Turnhout Flc- Storm, Van Geersom, Van Best, réa: voorbysk by de voorzie Ryckaert Van der Haegh, Van zege., d Eede, De Vuyst. Te Schaarbeek zal Travail et VLAANDEREN 16 u. Aalst : Roode Sportkring F.C. werkerswelzyn (V. d. Perre) 16 u.: Story: Will ls Kunn F. C. Sport. Plicht (Srck) 13 u.: Story: F. C. Roode Sr B F. C. Antverpla (Kinapne)

8 gsffsê*"'!**%* ''" 8 - Vooruit - 19 Januari 1947 ' es S P O R T Botnde krachn Indi F, Oosnde, rust war, V. G Kortrijk publiek C, Knokke A. S. noodgedwong met vergastn de spelers Oosnde Stade e talrijk opgekom op e voetbalwedstrijd Bij onze kustploeg V. C. OOSTENDE zei onweerstbaar zijn opmarsch verder \ v bewer dat de bezochn verdid gewonn hebb. Na deze ontmoeting ls het es voor goed bewez dat de vooruitgang de «great old» ge ijdel woord ls. In de eers plaats is de verdediging zilijk versrkt door het optred Dewilde op de rechrbackplaats. Nevs hem toonde Bern zich dea ap^ler dér groo dag, maar tussch de pal heelt Van Brussel e zeer groot deel in de overwinning zijn ploeg, vermits hy n kos talrijke slijkbad mig zeker doelpunt voorkwam. De middlijn toonde zich op zijn be-st in <i e voorhoede war alle Dasseville die voorzichtig speelde, Aspeslagh e tikje minder dan de ander. In de voorhoede war Hubrechs Van Kerckvoorde de uitblinkers, maar Van Hee bleef insgelijks uit de schaduw. Kortom, e gaaf ploegje dat volkom voldoing de wakkere selectie zal geschonk hebb In de halflljn vernoem wij de linkerhalf. tot op het oogblik dat hij gekwetst werd. De voorhoede bestaat uit gevaarlijke doelschutrs, met Coudrou e'n Mycke op d voorgrond. Van Metrhaeghe Mingels war minder dan gewoon, maar Deleu snel doordrijvd. Spijts de nederlaag heeft Stade e flink indruk nagelan. Zondag wordt de verplaatsing geg naar Wevelgem. E gevaarlijk leisje daar de «paars. witn» spijts hu n jongs minderwaardige uitslag t^ onderschatn zijn. Te Oosnde verlor de thuisspelers met 6 0 ; thans zull de mann 't Vliegplein met veel minder vred zijn. Oosndsche ploeg blijft ongewijzigd. ASO speelt huis g Ka, pell met : Vandoouhcde, C. Deschacht. Wets. Cappelier, Sanders, J. Deschacht. Deweert, Billiet, Laers, Hollemeersch of Vandierdonck Depoor. M. dip ber d naam «slijk. partu'» besmpeld wordt. Hier stond twee elftall gover elkaar die eeiuljcs elkander gewaagd zijn anderzijds op e flink spel mog bog. De 22 acurs hebb hun uirs best ged om de to?_ schouwers leur sll hierin zijn ze na bovénmschelijke poging geslaagd. En thans e woordje over de ontmoeting zelf. De*_e stond doorgs in het ek e veldoverwicht der thuisspelers. Vooral tijds de eers twintig minun hadd de bezoekers het breed moesn hun toevlucht in e stugge verdediging zoek. Dit belet dat de opportunistische Van Kerckvoorde tweemaal raak trof wanneer Stade op zyn beurt de ugels in hand nam, bleek e best spelde Van Brussel verschalk, zoodat de kustjongs met e bemoedigd voorsprong de rust inging. Na de poos bleek het spel uitzicht verander. In elk geval ging de bezoekers er geweldig op los Van Brussel sche geslag door e kogel Coudrou, als de*bal op d zijpaai bots rug ln het spel kwam! To Mingels evweg voor e gpunt gezorgd had, ging de popp voor goed 't dans. Stade spande bovmschelijke krachtsinspanning in om gelijk ~ sll, maar noch Van Brussel, noch Dewilde,noch Bern war vermurw na e 20-tal minun ging de Oosndaar* weer het hoogs woord voer. E derde doelpunt werd door Van Kerckvoorde get alhcewel.de «paars-witn» tot de ultieme minuut met moed overtuiging werk ging, bleek de wedstrijd dit oogblik af beslist Het ware zeker onbillijk dur_ Rog. Meerseman uit Vlamertinge Rcger begon koer-s halfweg het seizoe 1946, nadat hij in e koe.s voor parochian "ovoeld had dat her zou g. Hij rum alras e vergnon Ing B. W. B. na kele koerse^ waarin hij met gslag kamp had, deed hij zlch weldra opmerk, als e srk i-reinlooper. In d spui^ brgt hij er weinig recht. Tijds dit halve kcersjaar betwist hij 36 koers m sïaat verbaasd wanneer m zijn uitslag ziet: 10 eer.s plaats, overal in de provincie behaald meestal met voor.. sprong, zes tweede plaats, drie derde, twee vierde drie vijlde. Dus 2-1 prijz in de eers vijf En dat voor zijn eers koe.sjaar. Slechts zes maal kon hij wegs zware breuk of valpartij ge prijs bemachtig opgev is bij hem bekd. Bij e proef_ loop bij junior,*, tussch de bes Jnanicrs uit de p_ovincie behaalde hij in de spurt e eervolle negde plaats, M*:rsian is het troelkind eer talrijke schare supporis wacht, thans vol vertrouw het nieuwe seizo af om vroeg op oefing g er meet af cp los vlamm. In geval de forme er is, hoept hij \_ neer hij 18 jaar is, want -^U is gebor op 9 Juli 1929, over g naar de liefhebbers, vroeger ïs ihet mogelijk Wij zull ons s'e:k vergist hebb, wanneer binn e drie. tal jar zijn naam in blokletrs in de dagblad staat. IIMIllllllllllllllllllllllllllllllllUIMIM 'A 5. IO=PROGRAMMA'S Zondag, 19 Januari Brussel NOTARIEELE AANKONDIGINGEN \Ginemafs GENT Studie :'OII Jn..V.f_ri- DISPOST Uit de hand koop Xicuv.g_l._iiv.-cn \V ERKMAXSWO NINO, ll-nt, Wcrkstra;, , (Hnigschcpuort', verluuircl '*S ir. jier mannd; Uti-cleg-ii BOUWGROND. I...arn_- -weg, t_ Heusd. 00 fr. dc M_. BKIJIKX IJK-N WOXIXC, Magerst.. Gtbrugge,V,.;,i. r l'rl-a TKOi.'H, le Geul.il, 29, ' IT,!. 507.IS) zal opbaar II- 1_. >p.i;mliie _n, om uit onverdeeldheid tred c BL'RGERSIU IS. geleg tc Gt, /_._. Karelsaat. nr. 71, gioot 75 m_. \ oi.r be_cbiijving zie nan >lakbriev. Deze eigcnd..in is \erlltnird Heer G. Gils.-n nuts <_u fr. ic. md. D_ v_oiw_.iru_ houdt dc volgde clan..lic in de beide partij kom overe dat hct hoiirkontrakt beide zijde drie md o[> voorhand kan o >?czc-d wor d. Bij hct verlan het hui_ door d huurder zull insgelijks de onder verhuurders htt huis mo verlan. UITDAGEN : lusiel: DINSDAG _,ï JANUARI 1947 Toe-.vijs: DINSDAG 4 FKIIRl'ARI uur stipt in 'ie verkoopzaal door Notariss: I, Winkelstraat. F. 77'.! Win ori'nbari' VERKOOPING VAN BURGERSHUIZEN Sint-Amandsberg- DE SOMEKSTRAAT, 2J4. Dc Notaris DE WII.D. Gt keistraat.", zal opbaar verkoop : Twee Ht'lZEN, tc St. Amandsberg, De Soleer,.raat 2 cn 4, sam groot 19. v.m. ingesld cn fr. 7..t_i.i_.- Donderdag Jonuari 1947, om 2 1/_ u. r Notarieele Verkoopzaal F/71V Om uit onverdeeldheid tred 1 De Notaris UAE1.. verblijvde Ledeberg, Voortnt^angplaats, 1 ;, daartoe ui rcchic boemd, zal. u overst d heer V ïederechtcr Ledeberg, op naar verkoop: < -«UBXTE LEDEBERG. E zeer gord geicg \> I Mi El,II fl S me: atballgcli, le Ledeberg, lluvicrs.li- - nummer Jl, bekd lt kadasr e.ge Secne ut. 1JJ/U.J groot S.l 3,12. \'oorzi electriciit, gas, pomp LII rtgt-ar. IIESCH1KI1AAR: e md na bc taling J koopprijs. 'f e bezichtig: fl Dinsdag cn d Donderdag lks 14 tul 16 uur. ZITDAG: MAA M.AG.'," JAXLARl /..," 10 uur slipt voormiddag r gchoorzaal he'. Vredegerecht tc Ledeberg, Vnor- 1', Notaris DEVOS Sint Jacobs nieuwstraat, _,V, iu rech boemd, zal l overst lier Vrederechr 3e kanton Opbaar verkoop WINKELHUIS tc Brugsche sweg. -', gr. 55 M2. Mdelijks verhuurd 5-11 fr. Zichtbaar M W. eiisil.igcn 14 tut lo uur. Erii.i- LÜdii'i tour toeïcijs: WOENSDAG 29 JAXLARl uur r Vredtgerechlzual Je kanton, Klein Justitiepaleis,. F/7756 OPENBARE VERKOOPING HUIS tc Ct, Davidstra.it, 10 Door Notaris DE VÏJLDE Gt, Winkelstraat, 3. IngcslcM: 1U1.ÜUÜ fr_iiik. TOEWIJS: Dondert!.:. _U Januari 194? tc J -.1. r Notarieele Yerkoopzaal le Ct, Winkelstraat, V Notaris TROCH, Ct, Frêic C banl.ian 9/5, zal opbaar koop :i; Lied eon prachtig geleg HANDEL- EIGENDOM bestde uit burgn - woon- wi-rkliuis bouwgrond.\iar-akerke, hork 'Ier Kloosr.-1raat -> Kerkstraat erdeeld in drie lot'. zijnde: I.OT I. BURGERSHUIS,.;.. 74 ni2, verlrjiird 2i0 tr. per maa::-! ZOPIT voorwaaidc. INGESTELD :.5,000 fr. I.OT II. UOUWCROND, Rn m... INGESTELD : 60,000 fr. LOT IU. WOOHL'IS WERK HUIS met verdiep, ^root 158 nij. INGESTELD : 60,000 fr. Verhuurd met lot 2 2S0 fr. zonder vooi waarde. Zicht'.-aar; 2 tol _ ïinr. T< r:_;7._ : Md-ig 20 J,i.* uur namiddag, i nutarissin tc Ct, Wuikel-tr; Dinsdag Zardag Studie \j.n Notaris FOBE OPENBARE VERKOOPING WELGELEGEN WOONHUIS met WERKHUIS, Gt,.Meiblo_.-tiaat 1. Groot 179 nü. Onmi _clt!ii;k be.-chikbaar. Zichtbaar miu schriflijke toelating bekom r studie. EEN IC f, ZITDAG : Dtiisdaij :S Januari 1947 om -* uur 's namiddass r Notarie.'e Wrkoopzaal Ct, Giné<r ( &ul ig& ris DUCHENE Ledebern, Swei; o zal opbaa iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiini S gkll_h -JSS Werkbieding (VLAAMSCHE UITZEDING) Golf g m Nieuwsberichn 9.15 Gramofoonplan 10.Iü Engelsche les voor gevorderd Muzikale Show Godsdistige Muzieï Weg met de zorg Weerbericht voor land- tuinbouwers Dertig minun bij de «Sweet- and Softplayers» Nieuwsberichn Weerbericht Kroniek der Geisrd De sr ' an de week: Feodor Chaliapin Uitzding voor de Landbouwers Opera Bel-Canto-programma v*ederlandsche auurs drag voor uit eig werk: Luc Van Brabant Concert gev door het Groot Symfonieorkest d 3elgisch Na-«cional Radio-OmroeD «In d Uil» Sportuitslag Klavierrecltal door Maiie-Louise Marlchai. Werk Georg-Friedrich Hatlel Ons Godsdistig halfuur Nieuwsberichn Persoverzicht Weerbericht Zondagavond thuis Actualiit Kamermu- -üekuitvoering door Germaine Caraël, klavier, Alfons Bauws, cello Kamerorkesn Nieuwsberichn Music Maestro please I.00 Nieuwsberichn Music Maestro please! FRANSCHE UITZENDING Golflg 483,9 m. 9.CO Symphonisch concert. P.30 Casinoprogramma Muziek uit de film «Week-d in Uavina» Accordeon Harp recital Universitaire radio Zwitsersche folkloristische muziek. il.45 Zach muziek Kunstlev Het radioorkest Nieuwsberichn Het uur der luisraars. " -i.00 Landbouwberichn Gramof oonnlan Footballmatch Oiympic Charleroi F. C. Liégeos Opera Het Zondagpraatje Het halfuurtje voor onze solda--- n Sportuitslag Uitzding voor de Jeugd Nieuwsberichn Godsdistige spreekbeurt Gramofoonplan Sportnieuws Nieuwsberichn Thear ole Voyageur» Het radio orkest Orkesn Nieuwsberichn Gevarieerde dansmuziek Nieuwsberichn Gramofoonplan..00 Nachtconcert Gramofoonplan. Antwerp: 204,8 m Programma-overname Brussel Belaardconcert Praatje door Dikje Weetgraag Muziek bij *t Middagmaal Nieuwsberichn Kroniek : Wat dit de geisrde w? Scheepvaartberichn 13. Gramofoonplaat Zondagnamiddagprogramma Cornelis Kornuit verlt Gramofoonplan Sporommtaar door. Jef Struif Gramofoonplan Nieuwsberichn Gramofoonplan door de luisraars gevraagd Aan d loopd band Gramofoonplaat. Gt, M Programma-overname Brussel Vroolijke Zondagmorg Operetnflits Radioserades Liedjes bov d Moerdijk Optred het Orkest Theo Morelli Nieuwsberichn Kinderuurtje met broer Jan zus Mia Nieuwbserichn Mededeeling uit hei Gtsehe Ornmofoonpl Godsdistige causerie Gramofoonplaat Marschmuziek Sportuitslag. Kortrijk: 202,3 m Programma-overname Brussel Programma-overname Brussel KIncleruurtje o.l.v. Groo Broer Gramofoonplan Nieuwsberichn programma-overname halfuur Symfonie-concert Provinciale geweslijke voetbaluitslag Zondagavondkla'nk Luxemburg: 1293 m Godsdistige spreekbeurt 9.15 Het kleine orkest Radio uxembure Engelsch Fransch concert Militaire muziek Berichn Muset concert Het tz." gane"3i semble Leon, Defossez 13. Berichn Engelsch Fransch concert 18,45 Berichn Minnaars Prarsch Engelsch concert Laats nieuwtjes.00 Dansmuziek. Illlllllllllllll 11IIIIIIIIIIIIIII1IIII» GEU-LEENINGEN* 6 t.h. voor stadf- staatsbedid, op simpele handeking. Vosksl 2, I 5793 FINANCIEELE INRICHTING vraagt Inspecurs-opbrgers de Vlder de twee tal machtig zynde, goed voorkom hebbde leeftijd maximum 15 jaar. Schryv : CC, bureel blad. MEID voor alle werk. Zich wd 's morgs: IJperstraat _0, + Goede KEUKENMEID of HUISGE ZIN" (keukmeid knecht). Schrijv of wd : Lipps, 105, Conpurc, BELAN'GKIJKE FIRMA _._.*( REIZIGER «mtroduccerd hij BIERHANDE- I.AARS Oost Vlder. Bel gische Buinlandsche bier ls keus. Schrijv met re bureel blad B.C.D. 76S.» KALM MEISJE, ouder 16 jaar. vooi alle werk, ge wasch, goede kost loon. Aanb. Fr. Rooseveltl 27, üt-z iu Anslo Bel.ian Company, Wiedauw kaai 39, Gt, DRAAIER of PASWER KER voor afdeeling verificatie In de stad of op het platland. EIGEN' WOONST door uw Huishuur. Schr. DE BOJWSPAARKAS, Guldvliesl, _3, BRUSSEL, of DE BOUWSPAARKAS. St. Piersnieuwstraat 20, GENT. 7719/1 Huwelijk Wacht langer e gelukkig huwelijk g met het voor U ideale wez uit onze duizd led. Schrijf om documtatie lijsn naar : DE GELUKKIGE TOE KOMST, Postbus 11 Deinze.O.V_. ofwel Postbus 1 Brussel I of Post. bus 381 Antwerp. ^ Uitgeefsr S.M* Het Licht» Verantw ultgev B. Vercamm Red Adm. St Piersnieuwstraat De Cie Bergougnan Beige N.V. Evergem Rabot (Tram S) vraagt TWEE MANNELIJKE BEDIENDEN, jaar. middelbare studies, knis der beide tal vercis.ht. Schriflijk vrag de Directie die 7al ontbied. 7714» MODEM AG AZIJN'-GROOTHANDEL _oekt GOEDE bekwame VERKOOP STER w-erv, handig vlug in het garnier vin dameshoed. Zich bied: 35, Kei.er Karelslraat, + Deftige eerlijke MEID. keukei knde. Aanbied, met getuigschr.: 7 Antweipcnswcg. St. Amandsberg. + KUISCHVROUW. Astridl Bekwame volle STRIJKSTERS; flinke ROLSTR1JKSTERS. Wasscherij Sin Anne, 5, S Annastraat, Volle gast KOPERBEWERKER étalage Burgstraat 13. _ Dringd: VOLLE STRIJKSTERS WASCHVROUWEN*. Wasscherij «W hi Star-, St. Maignetstr., 27, Schofabriek «La Salamandre., D." dcrl 2, Gt, vraagt KAPPER, FKEE-. ZER, MONTEUR TIGESTIKSTERS Zeer goed loon Voor brcigoedalier (ondergoed) : BREIDSTERS. NAAISTERS op mach., LEERLINGEN; AE. Uracco frères, Fr. Burvcnichstr. 121, Gtbrugge bij Noord statie. 's Zardag, vrij Belangr. Text. Vn. stadsctra, vr., Boekhouder of hulebockl,. man of vr, met bekw, ondervind. Schr. met alle inlicht. *._,-_''_i(_"-r of hitlpbockh. man of vr. beginn, vertrouw, schrander werk-, ind. mogel. human. Bedide vr. ondervindingrijk, werkz. getrouw; Bedide vr. beginn zeer werkz. ind. mog. human. Schr. bureel blad S.U.N*. Geldleing Vieel geld beschikbaar voor goede hypotheek le of 2é Rang.Met of zonder afkorting, z.w. 47, Joz. Plaaustraat, Alle dag 9 tot 12,30 uur Snij- Naaileergang PEE BRIEFWISSELING INSTITUUT FEMINA 5, Weldo er gpiaats, 5, Brussel Vraag 't kosloos programma nr Herslling GEBROKEN BRILLEN ï.d. in im. : marie., hoorn, 30 fr. VULPENNEN rellulo, ;.!;;-:i-ci door onzicht.nre so.idures Klaar zelfd <ia-j; zoo gotd als nieuw. Breekt ru., W. ÜE r>k.oote-._eulemax PLASTISCHE MATERIE-OPTIEK 99, WONDELGEMSTRAAT. 99, GENT (gover St. Jozefskerk) TRAMS 1 10 E S : 7717 met af- EHeerkouji : Stad Gt Koop 1. E l>ur_;erhiii band hof Gt, Krom: boo,ï (vorige baming : Saliestr; groot 120 n.2. Koop 2. E burgershuis met werkhuis, koer hof Gt, Spitaalponrt* «traat (voriüe baming : WeidL-straat), 22, gro r _>t 107 m2. BESCHIKBAAR EEN MAAND NA i BETALING Voor alle verders inlichting gde inwdige schikking, verhuring (ti 1-ezichtigingsdag raadplege m de plaköriev. 1/2 0/0 intslclfremie v.-_nncn. Zitdaacn : INSTEL : MAANDAG 27 Tanuari. TOEWIJZING : MAANDAG 3 Febr. Telks om 3 u. stipt 's nam. r vcrko->pzaal vóór Notariss tc Gt, Winkelstraat, 1. F/7576 Studie notaris JEAN TYTGAT ';c Ct, Muinhkaai 1 (l.; 5.) Opbare verkooping WINKELHUIS _fi_.-v7", Spaarstraat, 1 (hoek der Plezan Vest), groot 55 m2. Electriciit, gas stadswar. Verhuurd zonder geschrev voorwaarwaard 560 fr. per md. Bezoek mits toelating d notarisverkooper. Ingesd: frank. TOEWIJS: Dinsdag 2$ Januari j uur namiddag r verkoopzaal voor notariss Gt, Winkelstraat. F/7420 V KUUKXMARV.T Na hct formidabel succe.. hun eevs film «Lc Dcjtui drs Dalton*., de/e week hun laats nieuw.--ucces The Calions ritie again (De Daltons keer rug) n.et.i/mi Curtis, Kt TaxU.r. ƒ., II Chancv _ ;: Xoah Bccry Jr. ECHTE KINEMA Orig. versie / Fr. cn VI. ondertit. Kinder toegelan ',(A2 MAJESTIC Ciné MX BUDABOTT & LOU COSTELLO Noch Kop noch Staarlj Vroolijke comcdie. Eng. gespr. VL Fr. ksn CE1IÜRY Drie praclitvedetn, «MARI.ENE DIETRICH 4 1'AM'OU'H SCOTT «JOH*. WAYXE in DE SCHUIMERS Strijd Eng. gespr \vontiuir, VI. ei Liefde Fr. ks MÉTROPOLE Heir nisplein, St. Amandsberg Dol vermakelijke comedie DE MAJOOR de Minderjarige Ginger Rogers, - Ray MÜland Eng. gespr. VI. Fr. ksn O ver nem + tkk.ml. DANCING BAK. stad. Schrijv bureel blad 772 Te huur gevraagd O- N.V. S1DAC vraagt : 1 loopjong; 1 loopr..ctsje tussch >aa/-; 2 eh-ctricicns; zverkmeisjes. Zicii aa.ibied: Bureel Ottcrtjemscbe sweg Stil, op Alier : Bes Strijksrs. naaisrs snijdsrs voor lingerie fantasiemanshemd. imast, Sdam, _5, THCHNIEKERS TEEKENAARS, Buizerij Camcy-Vands, 56, Kleine Dokl, Schriflijke bieding met getuigschrift do. + MAGAZIJNIER, goed schrift; kun nde met triportur rijd. Aanbied ; Electriciit Vinct, hoek Koornmarkt, Gt STRIJKSTERS; LEERMEISJES voor Pers Mangel; WASCHVROUW. Wasscherij Sestig, Geitstraat 57, Gt (Brugschepoort). ^ 774S + GOEDE VR. STENO DACT. fr. vl., voor Belgische Zwembond,, Oosndcstraat, Zich wd tussch u. of schrijv met verl. wedde bijzond. R. De Raeve, alg. secr.t 162, Voormuide, Tel S TECHNISCHE INGENIEURS, goed Fransch Vlaamsch sprekd cn opslnd, word gevraagd door A.I.B., 3S, rue de 1'Automne, Eise. Aanbieding stur met opgave eisch curriculum vhae. _ Vrouwelijke bedide zoekt woonst (KAMERS of KLEIN APPARTEM.) liefst cr. Schr. bur. blad lett. V.D.E. 7rt.0 Te koop TELE RADIO 1947 Nieuwe modell EIGEN WERK Tot m. krediet zonder voorschot P klmb.kim_.lraat, 14, (Tram 3). 771)3 + LINT, SCHAAF- TOPMACHI- NF.S met alle IOEBEHOORTEN" in besn staat. Zichtba:n alle dag vnn 14 lot 19 u. Fabriekplaats 13, \ IJZEREN BED RESS-, 2 pt-ri. A-étaoèrc, nachttaf cl, Inz'abo, stockx 6/n«x gelak Icsnaar 1200 ir.; 3 bedoz-ertrekkeh hanüw. 9C0 fr. de 3. Spiegelstr. 1. * Sch. ORCHESTRION WEBER (prima klavier) befn staat. A, Poelman, Kourslr. 273, Wondelgem. UIT TER HAND TE KOOP WEl'K.vIANSWONINGF.N Gt Cll St. Aninnd-herg; HANDELSHUIS, zeer gnecle ligging. Z.w. 47, J. Plaaustraat, Allerlei DANSLESSEN ider Mdaamond on: 7 1/2 unr Zaal «De KoornMoem_, Akkergemstr. 26 LTrst voordeelige prijz. Inrichr: Victory Stciitg Club 76/7 NEWENGLAND Vlderstraat, 82, Gt gyreefe ffconsfeziizigf Aanval g de hooge prijz. Wij verkoop ver-onder de otficieeie prijz MANSKOSTUMES (2 stuks) 850 MANSKOSTUMES (3 stuks), 9 JONGENSKOSTUMES (2 stuks),. 650 WINTERPAEDESSÜS of 1/2 SAISON 10, JONGENSPARDESSUS 695, LODEN, extra wol.,,. 1450, TRENCH, dubbel gevoerd, ls kwaliit 99o[ GOLFBROEKEN BROEKEN, beginn. 0, Onovertrefbare waar gebod door het bes Brusselsche huis. Aarzel dus langer! >ydioi E mooie liefdegeschiedis MERI.E OBERON JOSEPH COTTEN ALAN MASSHAIX Engelsch gespr Tweet. ondert. SAVOY JE1NNOV E jonj vroolijke film MICHELE ALFA ROGER DUCHESNE b'rar.sch gespr. Vlaamsche ondert. SELECÏ Ships with WingsJ JOHN CLEMENTS LESLIE BROOKS.-f.'- bijftlir. cei, COWBOY: AUDAGE&6RAV0URE BOB STEELE Eiigel-cb gespr. Tweet. ondert. BOLLIE BOF de krannmann 1. Particulier plezier dective Bolerus Befondra, bijgaamd BolHe Bof, zat op e avond diep na dk over de bitre nasmaak tandpasta, to hij plotseling door het gebel zijn lefoon uit zijn mijmerij werd opgeschrikt. «Hallo, ja, met Bof, p-p dective. Wat belieft U? Oh lala! Moet ik 7,0 gauw mogelijk op de redactie de <.Bazuin» kom? Iets zeer belangrijks? Juist. Jawel mijnheer de redacur, ik kom ogblikkelijk.» Bollie's gezicht was helemaal opgeklaard. Het duurde dan ook lang of zijn auto suisde dooide nachlijke stil. _. % *_-% * _ qmw -VU"V--w-\,, V...,_-_-.-_--._1J-_"_--_--w _,- --_--_-V -. - Bij e direcur der kioskondémeming stond ze in e zeer goed blaadje, zoodat htt haar veel moei kost d bewusn kiosk voor Antvyl krijg. Stacey trouwt de volgd», week. Ik heb e vri.-ndin d:e u_ununnü voor de vacature geschikt is. Als ze ln het begin vergi._sing mocht mak, dan sl lk me er voor sprakelijk zei ze door de l:foon. Kan het? On, wel bedankt. Ik zal haar morg meebrg. Het bleek, dat Anwyl de volgde week al het werk kon S_.an, zoodat alles heel vlot stapel liep. Mïegy verkeerde d cchteind' in e blijde, opgewond!'«., waarvoor ze zelf eiglük geeai verklaring kon vind_n. Ze verwacht all -_.t Kton rug zi, want hij was vmioedelljk onderweg naar Parijs cn dacihit zonder twt'iel es meer aar. haar. Tot haar groo verbaaing betrap ze zich er op lks hem dk. Was ze dan toch inderdaad verliefd, nog wel op ; man, die e-in vreemdeling voor haar was. Het viel lojch dat er esklaps e groo verandering met haar had plaats gevond. Ze was zachr, iets minder scherp ln haar antwoord gover opdring;rige, oa:.e br droomerlg gesjnd. Dt dag verliep zooals alle "ocrüde, maar door aues he bleef ze Kton dker, -. n nag ze zyn gezicht voor zich. Zün persoonlijkheid was zoo overheerschd geweest, bun intmiit zóó onverwacht, dat liet haar brjn.*", voorkwam alsof zijn Thaduw haar onafgebrok v.rvolgde Door alles he voelde ze zjjn wezigheid, ze zou i.uerminst verbaasd z\jr. geweest, indi ze hem ines naast zich had zi st. To ze haar kiosk wilde sluit:n, verwacht ze zelfs werkeiyk hem bü der hoek zi wachn. Met e ongeduldig gebaar schudde ze hiar dikke krull naar achwi. T-at was toch waarlijk onzin, want de man zal al go;d w.*-l in Parys amuseerde zich met arr*. *?re meisjes. Ze werd _it haar gepeins opgeschrikt door de komst d n^an met het «nobeie, ernstige f.-zicht,. zooals ze hem g.aorr Kton' had gojmd. Ze overhandigde hem zijn pakje sigaretn, waaruit hy er e t- voorschijn haalde, onmiddellijk ttreek ze e lucifer vur hem af. Dank u wel. Hy wacht ev vroeg to Ines of S_9 al sloof. Ja. over e pa..', minun. Maggy boog zich eigszins voorovr esn nem ber kunn zi zei to langzaam duideilfk Ik verondersttl, dat u zich avond erg ongeluikig voelt Is het meisje wee zoo goed? Geeft het u mlsscni feuilleton «VOORUIT» Nummer 10 Oliver Sandys VLUCHTIG GELUK erg pran? Het ls alty; De man ging onmiddellijk op verlichting es met mu over hü motilyk verdriet alléén drag. Di', is zeer zeker net geval haar bhjk sympathie in. Ik b avond opzetlijk iets vroeger dan anders ruggekom, omdat ik hoop nog ev met u kunn pran. Maggy &l-xjt de zijkann de kiosk keek hem. Hét zal nu wel r.itt mee:- zoo vol zyn in de wachtkamer, zei ze Will we daarhe g? Hy volgde haar, alsci hy anders kon er naar snak Zijn hart voor haar uit stor _. De eers-klasse w_.cntkamer was gehe.1 verlan. Ev lar zat Maggi' naast d vree-.rdellng op e der stijve leer tank. Het eigaardige de geschiedis was, dat ze h:t allerminst -reemi vond hitr met hem zitn. Het leek haar zelfs de natuurlijks zaak va»- de we**e'd toe, het eig: waar -e dacht, was het feit dat iem-md getroost moest Met e Kinderlijk gscaar legde ze haar hand op de zijne. De raking dit koele handje w?.- '.v warm troosnd als het geluid haar lieve sm. Ik heb diep medelijd met u. Het moet vreeselijk voor u wez Wilt u me miischi iels haar ziek verll? Koe*v:eel msch hï_d zoogaamd medelyd met hem gehad, praatn kele minun over zijn verdriet om kort daarop veer andere, vroolyker onderwe _>_i behandel. En dit jonge meisje, dat hy slechts opprvlakkiï; kde dat tot heel at'.dere kring Behoorde dan hy had hem onmiddellijk getoond werkel'lk met nem mede Kv U heeft gelijk, het coet werkeiyk goed, wanne:r je bij iemand je hart kan uitstorn. To u me gisr vroeg was er scheelde had ik ji-.'st e nrderhoud gehad m.t e specialist dle als laats reridingsmi1_el er bij is geroep. Indi het m-cgehjlk was geweest opeia.ieif ir. gryp, d'an zew deze man het ged hebb. En... kan het n.et gebeur? Nee Hy zei, dat het nutloos zou wez. dat ze kan blijv dan zou ze toch bracht Ik de ziekt; dan zoo hooeloos lev? vroeg Maggy verschrikt. Ja, als ze nog ooit ber werd meer kunn loop, Oh, wat verdrietig Heeft ze e ongeluk gehad Maggy heesch uit. Ik had haar op haar ein twintigstsn verjaardag e paard gegev, to ze over e hek wilde spring, struikelde -iet dier kwam bov op hasr recht. Haar ruggegraat w-.rd hierdoor gekwetst... He; '.kt mj e=n bijna onme.nschelijke wreer.- h-eid toe wënsch dut ze onder de gegev omstandighed in het lev blijft. Het zou al t? wreed wez. Ze was altijd zoo voolyk opgew:kt, e-i _iu... Er kwam e nevel voor zijn oog U kon d zin voltooi. Maggy boog zich naar hem toe weer leg_e ze nu:_r handje op zyn arm. Oh ik begrijp wt.t u beroelt. Wat kan ik zegg? Het is wanhopig, lk kan me voorsll, dat u eig:nlijk door niemand getroost kunt Op het oogeabl'i. nmins, antwoordde hij. Ik doe s anders dan me afvrag waarom zoo e jong lev al verigd moet Ze was zoo b y levslustig nu lijdt ze de afschuiivel'jks pyn. Het is z^o wreed. Waarum meet zoe* iets gebeur? Hetzelfde heb ik me afc-eyraagd, to mijn moeder -oo ziek was, antwoordde ze. Ik verklaarde het cp de volgde manier. Sommige msch krijg elleide in d*n vorm ziek f.n ongelukk, welke Go.! kan voorkom. Indi Hy dit wel k-_n, zou het geschiede... doch wanneer Hij daartoe in staat is, dan moet Hij in Zijn groot?.**t ev bedroefd wanhopig zün ais wij, wann:er vve, zo.r.der iets kunn do, g:r.-.r e vreeselijk lijd kom st. We mog ons verbeeld, dat God ge medelyd heeft met onze smart, omdat htt l'jfct alsof Hy op dat ocgtnblik s doet om het v.rdriet verririjlv. En ln zulke memn, wanneer er voor sommige msch op aarde s is dan kar. ik me voorsll, dat het mooitfwv-vwwv-swvv-v-vswvvwflwtf%mw-_w-tf_vwv-v-vwwvf s hun o.erkomt nadat ze dood..ijn, om hun de pijn do ï vcrgïn welke ze op aarde leder;. Ik... vrees dat ik me erg on- \ handig uitdruk, maar m.sschier. begrijpt u wel hoe ik het be- J d'el. Als ik in bed li;, ian dk ik over alle mogelijke ding t na. probeer verklaring voor verschilld fein vin- % d... Ik pieker over het leve::, wat de beekis daar is, cn J wat er na d Dcc.i kar. keme*,' En wat komt. * daar nu? vroeg Maggy's metgezel uiïna } gretig In dat opzid-.t kan ii: haar juist in het geheel lilet *, help, b ik ger.rlei hu'.d voor haar. Als we alle zijn, 'f spreekt ze ovei het lev hiernamaals, ik heb s rug / _ gg. omdat ik zelf in het donker tast, nadat al dit wieede f, gebeurd is. Ik kan wel n.et haar pran, maar ze voelt natuurlijk, Ji dat er ge overtuiging :i, mijn sm is. Ik heb er mijn uiis f Eiest voor ged_.au; doch dcor alles he bleef de uitdrukking! liurslling in haar oog. Je behoeft nergjns bang voer zijn, gaf Maggy vol overtuiging kn. Ik weet zeser dat ik haar dat ook duiuehj.e zou kunn mak. Ik... zou ik haar misschi es mog jicn met haar pran? vrceg ze ines. Ik b ook jong houd hüt iev, maar ik zou bang zijn om dood g lk heb-er ééns over gedroomd, het was werkelijk e opbanug vjor me. Die drcom heeft e dusdanige uitwerking op me gehad, dat ik daarna nimmer angst.'_0*r d Docd gevoeld heb. Vfil wacht ze o.n daarna vocj*t gsan. Het gebeurde kort na mi _d"rs dood. Ik was zoo wanhopig bedroefd, dat het me eleek alsrf het lev;n totaal ge waarde meer voor me had. Ze was het eige wez, dat ik op de wereld bezat, móet u verg. En ik placht me af vrag v/aar ze was voelde me zoo diep ongelukkig. En to droomde ik op e'n nacht e wondermooi dro-m. Ik droomde, dat het e-;n v.-orjaarsdag was, ik was P<J»5S buitr.n: overal om me he zag ik bloem, ik lag op gro, geurig gras. De zon se he de vogels li de lieflijkst-.' trillers hoor. En esklaps veelde ik, dat moed:r e gedeel dit alles uitmaak. Zij wes in het groe gras. :n de zonnestral in de geur d'.r bloem. En gelijk b-'greep ik, dat ze gelukkig moest wez=n in zoovele ding zijn... omdat ze h'erdoor met de sm der Natuur tot me sprek kon. Oii ia, we htb sam gepraat. Het zach briesje was haar sm ze verflde me, dat het begrav ge- j dsel haar vergaderd zou. word opnie-jav gebruikt werd V elk volgd lev b;tér zou zijn, totdat volmsaktheid bereikt i werd. En wanneer ze zoover was, dan zou ze God vindsn. ]> fworat voortgezet.j / WWV*

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

I. DOCUMENTEN DIE TOELATEN OM TE REIZEN EN TERUG TE KEREN NAAR BELGIË

I. DOCUMENTEN DIE TOELATEN OM TE REIZEN EN TERUG TE KEREN NAAR BELGIË REIS- EN TERUGKEERVOORWAARDEN VOOR VREEMDELINGEN DIE GEEN ONDERDAAN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE ZIJN, DIE VISUMPLICHTIG ZIJN EN IN BELGIË EEN VERBLIJFSTITEL HEBBEN BEKOMEN I. DOCUMENTEN

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Welke opdracht gaf God aan Elia?

Welke opdracht gaf God aan Elia? lia kreeg de opdracht naar Achab te gaan. Welke opdracht gaf God aan Elia? Zie 1 Koningen 18:1-8 Ten slotte kwam na vele dagen het woord des Heren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Achab, want Ik wil regen

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : mw. F. Tuinenga : dhr. J. van der Leij : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst: Lied 216: 1, 2 en 3 Lied voor de dienst:

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Jeremia 52 vers 31 t/m 34 Kolossenzen 3 vers 1 t/m 17 Lied 323 vers 1 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 73 vers 12 (Schoolpsalm) Gezang 1 vers

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b Bijlage VMBO-KB 2008 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje Staatsinrichting van Nederland bron 1 Uit een openbare brief van iemand die zich zorgen maakt over de ontwikkelingen

Nadere informatie

Liturgie avonddienst op 29 maart uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. M. Roelofse

Liturgie avonddienst op 29 maart uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. M. Roelofse Liturgie avonddienst op 29 maart 2015 18.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. M. Roelofse Gezang 192: 1, 2, 5 en 6 1. O kostbaar kruis, o wonder Gods, waaraan de Prins der glorie stierf;

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Jeremia 52 vers 31 t/m 34 Kolossenzen 3 vers 1 t/m 17 Lied 323 vers 1 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 73 vers 12 (Schoolpsalm) Gezang 1 vers

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Morgendienst zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk, Wierden, Aanvang: 9.30 uur. voorganger: ds. Gerhard ter Maat, Aalten organist:

Morgendienst zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk, Wierden, Aanvang: 9.30 uur. voorganger: ds. Gerhard ter Maat, Aalten organist: Morgendienst zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk, Wierden, Aanvang: 9.30 uur. voorganger: ds. Gerhard ter Maat, Aalten organist: DIENST VAN DE VOORBEREIDING welkom en mededelingen ps. 72:1,4 1. Geef,

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Союз СоветскихСоциалистических Республик

Союз СоветскихСоциалистических Республик Союз СоветскихСоциалистических Республик SojoezSovjetskichSotsialistitsjeskichRespoeblik http://www.youtube.com/watch?v=hle4inigsee&feature=related De Romanovs De Romanov familie komt in 16313 aan de macht

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-11-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-11-1-b Bijlage VMBO-KB 2011 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een mening over het bijzonder onderwijs (rond 1900): Kinderen leren al op jonge

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Door mijn leven liep een doorbroken streep

Door mijn leven liep een doorbroken streep Door mijn leven liep een doorbroken streep Door mijn leven liep een doorbroken streep Alex Does Schrijver: Coverontwerp: ISBN: Alex Does DEEL 1. Ik schrijf over mijn leven wat ik tot nu toe gehad hebt,

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA

DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Bijbel voor Kinderen presenteert DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin.

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. 1. Ga opnemen de telefoon je? 2. Ik te laat altijd kwam in de les. 3. Wat zijn

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS Dit onderzoek bestaat uit 40 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad. Meerkeuze antwoorden worden

Nadere informatie

ONTSTAAN VAN DE EUROPESE UNIE

ONTSTAAN VAN DE EUROPESE UNIE ONTSTAAN VAN DE EUROPESE UNIE Hoe het begon 1870: Frans-Duitse oorlog om Elzas-Lotharingen Elzas-Lotharingen Welke grondstoffen vindt men terug in dit gebied? Hoe het begon 1870: Frans-Duitse oorlog om

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA

Bijbel voor Kinderen presenteert DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Bijbel voor Kinderen presenteert DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Tijdvak II. november 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak II. november 2013 8: 30-10:00. SCHOOLONDERZOEK Tijdvak II GESCHIEDENIS november 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

een profeet! Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet?

een profeet! Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet? De profeet Abraham. Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet? Genesis 20:7 7 Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet! Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft.

Nadere informatie

Nog tien seconden te leven

Nog tien seconden te leven Nog tien seconden te leven Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Nog tien seconden te leven Het was 8 januari 1989 toen Boeing 737-400 Nr. G-OBME in Engeland met 126 personen aan boord neerstortte op

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

... NAAR EEN BETERE WERELD

... NAAR EEN BETERE WERELD ... NAAR EEN BETERE WERELD Wat ik waardevolle Wat mijn groep waardeafspraken vind... volle afspraken vindt... Wat God waardevolle afspraken vindt... TIEN WOORDEN VAN GOD Ik ben jullie enige God. Als je

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN

Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN Secretariaat/Documentatiecentrum: Bezoekerscentrum Rufferdinge Molenberg 4 3400 Landen Tel. 011 88 34 68 Fax 011 83 27 62 info@ghklanden.be www.ghklanden.be

Nadere informatie

Verkondiging zondag 24 augustus 2014 Maartenskerk Vergeef ons onze schulden bij: Onze vader en Mattheus 18, 21-35

Verkondiging zondag 24 augustus 2014 Maartenskerk Vergeef ons onze schulden bij: Onze vader en Mattheus 18, 21-35 Verkondiging zondag 24 augustus 2014 Maartenskerk Vergeef ons onze schulden bij: Onze vader en Mattheus 18, 21-35 I Vanmorgen gaat het om de bede die ons in het dagelijkse leven meteen op de huid kan zitten,

Nadere informatie

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht SO 1 Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014 Historisch Overzicht 1. Welke doelstelling had Wilhelm II bij zijn aantreden als Keizer van Duitsland? 2. Welk land behoorde niet tot de Centralen tijdens de Eerste

Nadere informatie

De tijd van: Wereldoorlogen

De tijd van: Wereldoorlogen De tijd van: Wereldoorlogen WoI Interbellum WoII Wereldoorlog I Casus Belli (Latijn, de oorzaak van de oorlog) Wereldoorlog I Tweefronten oorlog: Oostfront/Westfront Tannenberg 1914: Bewegingsoorlog: Verdun

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

De Hollander zoo als 'er wel meer zijn

De Hollander zoo als 'er wel meer zijn De Hollander zoo als 'er wel meer zijn Robert Hendrik Arntzenius bron. A. Loosjes Pz., Haarlem 1814 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/arnt001holl01_01/colofon.php 2011 dbnl 5 De Hollander

Nadere informatie

Doodenherdenking in Dachau

Doodenherdenking in Dachau Doodenherdenking in Dachau Ed. Hoornik bron. De Bezige Bij, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hoor009dood01_01/colofon.php 2016 dbnl / erven Ed. Hoornik 5 Doodenherdenking

Nadere informatie

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen,

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, KERKDIENST OP ZONDAGAVOND 13 AUGUSTUS 2017 OM 18.30 UUR IN DE WESTERKERK TE VEENENDAAL WELKOM EN MEDEDELINGEN ZINGEN: PSALM 138 : 1 OB 1. 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer Vermelden, HEER', U dank bewijzen.

Nadere informatie

Plein 1813 nr. 4- 's-geavewhage. Onderwerp: Weekoverzicht.

Plein 1813 nr. 4- 's-geavewhage. Onderwerp: Weekoverzicht. REGERINGSCOMMISSARIS IN ALGEMENE DIENST MINISTERIE VANALGEMENE ZAKEN Kenmerk: Nr. 3H7/HP/69. Bijlage(n): één. Onderwerp: Weekoverzicht. 's-gravenhage, 19 juni 1969' Plein 1813 nr. 4 Hiermede heb ik de

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst 23 juli 2017, 9.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen

Liturgie ochtenddienst 23 juli 2017, 9.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liturgie ochtenddienst 23 juli 2017, 9.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Psalm 117d Laudate omnes gentes (in beurtzang (4x): allen, vrouwen, mannen, allen) Verblijdt

Nadere informatie

KUNST IN DE aanklacht tegen de oorlog

KUNST IN DE aanklacht tegen de oorlog KUNST IN DE OORLOG Een aanklacht tegen de oorlog BEELD: TREUREND OUDERPAAR v Käthe Kollwitz v Eigen zoon: Peter v Begraafplaats: Vladslo (Duits kerkhof) v Oorlogsverdriet treft iedereen (vriend en vijand)

Nadere informatie

Naam: JODENVERVOLGING Kristallnacht en Februaristaking

Naam: JODENVERVOLGING Kristallnacht en Februaristaking Naam: JODENVERVOLGING Kristallnacht en Februaristaking Jodenvervolging in Duitsland De reden dat de joden vervolgd en vermoord werden tijdens de Tweede Wereldoorlog was, dat de joden rijk en succesvol

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

10? Jan. 92. Houwe, , August Vermeylen aan Emmanuel de Bom 1

10? Jan. 92. Houwe, , August Vermeylen aan Emmanuel de Bom 1 10.01.1892, August Vermeylen aan Emmanuel de Bom 1 Houwe, 10? Jan. 92 Vertel me toch eens hoe ver nu de geschiedenis met Clara staat. 1 Dat is nog zoo slecht niet afgeloopen. Nu zult ge ik hoop het, ten

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Presentatie Kindermonument Groep 8 2013 2014 St. Catharinaschool Vormgeving de kinderen met hulp van meester Roomer

Presentatie Kindermonument Groep 8 2013 2014 St. Catharinaschool Vormgeving de kinderen met hulp van meester Roomer Presentatie Kindermonument Groep 8 2013 2014 St. Catharinaschool Vormgeving de kinderen met hulp van meester Roomer aisha kindsoldaten Kindsoldaten, ik ruik haat. Dat gebeurt, als je kinderen niet spelen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Schriftlezing: Efeze 4 vers 17 t/m 32 Gezang 305 vers 1 (Liedboek) Psalm 111 vers 1 (Schoolpsalm) Gezang 328 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm

Nadere informatie

Ps. 129 : 1, 2 en 6 Ps. 115 : 1, 2 en 3

Ps. 129 : 1, 2 en 6 Ps. 115 : 1, 2 en 3 Ps. 129 : 1, 2 en 6 OB 1. Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan. Zegg' Isrel nu: men juichte, toen wij vielen. Men heeft mij reeds van jongs af leed gedaan; Geen overmacht kon m' echter ooit vernielen.

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

De zegenpraal der liefde

De zegenpraal der liefde bron. Z.p., ca. 1840 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_zeg001zege01_01/colofon.php 2011 dbnl 1. Wys: God save the King. 1. Wat men op aard verlangd, De liefde is de beste dwang; Wat men

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Talenten: Gebruik ze of verlies ze!

Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Denk eens terug toen je pas leerde fietsen. Kon je het meteen de eerste keer? Neen? Sommige dingen leren, kost nu eenmaal tijd. Op dezelfde manier moeten wij oefenen

Nadere informatie

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Van wijlen Willem van den Berg Jz Geboren 10 september 1839 Overleden 11 februari 1914 In leven gewoond hebbende te Terheijde aan

Nadere informatie

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God.

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Hartelijk welkom Zegen, aanbidding - Opwekking 454 Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Opwekking 454 Elke tong in

Nadere informatie

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron MAAR TOEN HIJ VOELDE HOE HARD HET WAAIDE, WERD HIJ BANG EN BEGON TE ZINKEN. HEER, RED MIJ! Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gerrit

Nadere informatie