LTVB: Gereed voor de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LTVB: Gereed voor de toekomst"

Transcriptie

1 LTVB: Gereed voor de toekomst Algemene Leden Vergadering Lawn Tennis Vereniging Best Jaarverslagen & Prognose Page 1 of 19

2 In het document vinden jullie de jaarverslagen van het verenigingsjaar en de prognose voor van de verschillende commissies. De verslagen van de onderstaande commissies zijn opgenomen in dit verslag: - Bestuursverslag - Accommodatie Commissie - Bar Commissie - Communicatie Commissie - Sponsor Commissie - Technische Commissie - Warm bad Commissie Best, november 2016 Page 2 of 19

3 JAARVERSLAGEN Jaarverslag Bestuur Bestuursformatie De bestuursformatie per 17 november 2015 was: Hendry Dhondt Voorzitter en ad iterim Communicatie Commissie Hans van Broekhoven Secretaris en ad iterim Accommodatie Commissie Ko Leenders Penningmeester en ad iterim Sponsor Commissie Bart-Jan Peteri Bestuurslid, Technische Commissie Robert Bol Bestuurslid, Bar Commissie Robbert Weemaes Bestuurslid, Warm bad Commissie Samenkomsten bestuur Het bestuur heeft vanaf 17 november 2015 in totaal 12 keer vergaderd. De bestuursleden hebben bovendien een ruim aantal keren met hun commissie vergaderd. Ledenadministratie De ledenadministratie is in het beheer van Ilka Jacobs. Er is een persoonlijke inlogcode voor ieder lid beschikbaar om op onze website in te loggen, zodat elk lid zelf zijn of haar gegevens kan bijhouden. Per 1 november 2015 telt LTVB 666 seniorleden en 25 jeugdleden. Aandachtspunten In elke bestuursvergadering worden de dagelijkse zaken besproken. Taakverdeling Er is een verdeling van taken binnen het bestuur zodat alle bestaande commissies een contact persoon hebben vanuit het bestuur, zie hierboven bij bestuursformatie. Afgelopen jaar heeft het bestuur met diverse commissies overleg gehad over de voortgang binnen de commissie en de communicatie tussen het bestuur en de commissie. In de laatste maand van het jaar heeft het bestuur met een aantal commissies enkele gesprekken gevoerd om de onderlinge communicatie te verbeteren. Daarnaast zijn een aantal commissies in het afgelopen jaar uitgenodigd om aan het begin van de bestuursvergadering deel te nemen om de activiteiten van de commissie toe te lichten, tevens hebben zij de mogelijkheid gehad om verbeterpunten te benoemen. Terugloop van de vrijwilligers Net als vorig jaar is het thema vrijwilligers binnen LTVB regelmatig besproken tijdens de bestuursvergaderingen. Het bestuur maakt zich zorgen over het teruglopen van het vrijwilligers aantal. Binnen een aantal commissies is de bezetting gering en het bestuur doet een dringend beroep op de leden om zich aan te melden als vrijwilliger. Page 3 of 19

4 Mocht geen gehoor worden gegeven aan deze oproep dan zijn wij als bestuur genoodzaakt om naar andere oplossingen te kijken. Hierdoor is het mogelijk dat het vrijblijvende karakter niet meer gehandhaafd kan blijven. Binnen het bestuur zijn steeds meer open plekken ontstaan. Ook hier kunnen we extra mensen gebruiken die LTVB op een of andere manier willen helpen. Baromzet Wij zien dat de baromzet de afgelopen jaren afneemt. Daarom is het bestuur samen met de barcommissie aan het kijken hoe we deze tendens kunnen keren. Leden aantal Het leden aantal van LTVB is in de afgelopen jaar sterk teruggelopen. Als bestuur maken wij ons zorgen over deze terugloop. Gelukkig is deze terugloop niet alleen bij LTVB van toepassing. Vanuit de KNLTB wordt aangegeven dat dit een landelijk probleem is. Sinds een aantal jaren is binnen LTVB een commissie actief die zich bezig houdt met de ledenwerving en ledenbehoud (warm bad commissie). LTVB 2.0 In juni 2015 heeft het bestuur samen met een aantal leden nagedacht over de verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden ter verbetering van het tennispark van LTVB. Dit gebeurde onder het thema LTVB2.0. Een nieuwe impuls is nodig om de club bestaansrecht te geven in zijn huidige vorm. Om die reden is project LTVB 2.0 van start gegaan. De doelstellig is duidelijk: LTVB dient zich, naast de gezelligheid en goede organisatie, qua park vernieuwend te onderscheiden. Met name voor de jeugd dient het park aantrekkelijker te worden. Jeugd heeft de toekomst en zij zullen daarnaast betrokken ouders naar de club brengen. Dit heeft een aanzuigende werking en zal uiteindelijk resulteren in een grotere groep actieve leden en dus ook vrijwilligers. Wat willen we hiervoor doen? Een nieuwe grote speeltuin, minibaantjes, een goede oefenmuur en een jeugdhoek in de TIL. Dit is slechts een kleine greep uit de veranderingen die we binnen LTVB willen doorvoeren. In het jaarverslag van de diverse commissies zal hierop nog worden teruggekomen. Aanpassingen Statuten, Huishoudelijk Reglement en Parkreglement In het afgelopen jaar heeft het bestuur de statuten, het huishoudelijk reglement en het parkreglement aangepast. Deze documenten waren sinds 1995 niet meer aangepast. Tijdens de komende algemene ledenvergadering worden de gewijzigde documenten voorgelegd aan de leden ter goedkeuring. Ook zal het verenigingsjaar en het boekhoudjaar gelijk gaan lopen met het kalenderjaar. Dit zal per 1 januari 2018 van kracht zijn. Overleg met de overige verenigingen De voorzitters van de drie tennisverenigingen komen regelmatig samen om de plannen van ieders vereniging met elkaar te bespreken. Ook zaken die de drie verenigingen betreffen worden dan in eerste aanzet besproken. Tevens hebben we dit jaar voor het eerst een informele bijeenkomst gehad van de 3 besturen van de tennisverenigingen. Page 4 of 19

5 KNLTB De voorzitter en diverse bestuursleden hebben al dan niet samen met hun commissieleden diverse KNLTB-vergaderingen bezocht, o.a. de KNLTB districtsvergaderingen, competitievergaderingen, thema-avonden voor ledenbehoud en ledenwerving en behoud van de vrijwilligers. Overleg bestuur en commissies Het jaarlijks overleg tussen het bestuur en alle commissies heeft ook dit jaar weer plaats gevonden. Tijdens de vergadering hebben het bestuur en de commissies gesproken over de onderlinge communicatie en het uitwisseling van ideeën die leven binnen de commissies. Namens het bestuur, Hans van Broekhoven Jaarverslag Accommodatie Commissie Bijeenkomsten, samenstelling en taakverdeling De commissie is afgelopen jaar een 4-tal keren bij elkaar geweest. De taken zijn als volgt verdeeld: Hans van Broekhoven Voorzitter en aanspreekpunt Jan Krijger Infrastructuur, buitengebeuren en onderhoudsploeg Martien Deneer Clubhuis bouwkundig Voor de installatie W en E en hand- en spandiensten zijn we nog op zoek naar personen die dit op zich willen nemen. Onderhoudsploeg en veegploeg De onderhoudsploeg en de veegploeg maken ook deel uit van de accommodatie commissie. Onderhoudsploeg De onderhoudsploeg maakt deel uit van de AC en bestaat uit ongeveer 20 personen. Zij zijn elke eerste zaterdagmorgen van de maand verdeeld in 2 groepen (12 keer per jaar) bezig op het tennispark om allerlei reparaties en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De onderhoudsploeg is nog altijd op zoek naar nieuwe mensen. De mensen van de onderhoudsploeg verdienen een groot compliment voor hun inzet en tijd. Zij zijn de onzichtbare krachten die er voor zorgen dat wij als vereniging een fraai en goed onderhouden tennispark blijven houden en dat er veel geld bespaard wordt omdat deze werkzaamheden niet behoeven te worden uitbesteed. Dit geldt overigens ook voor alle andere mensen, die door het uitvoeren van diverse werkzaamheden bijdragen aan het in goede staat houden van ons tennispark. Veegploeg Sinds een tweetal jaar hebben we bij LTVB een veegploeg; deze ploeg veegt wekelijks de banen en tevens voeren zij andere onderhoudstaken uit. Hierdoor ligt het park er altijd netjes bij. In het afgelopen jaar is de veegploeg uitgebreid en zorgen zij zelf voor de onderlinge verdeling van de werkzaamheden. Page 5 of 19

6 Onderhoud (Algemeen) Er worden enkele grote jaarlijkse onderhoudsactiviteiten uitbesteed. Dit zijn het groot onderhoud aan de banen, het onderhoud van de baanverlichting en het knippen van de coniferenhagen. LTVB 2.0 Er is een plan van aanpak opgesteld waarin de onderwerpen van LTVB 2.0 zijn opgenomen. Het plan bestaat in feite uit 2 deelprojecten. Project 1: (Herinrichting van de banen 4 tot en met 13) In het begin van 2016 is de werkgroep Herinrichting tennispark LTVB opgericht die zich ging bezig houden met onder andere de herinrichting van de banen 4 tot en met 13. Dit project is nagenoegafgerond. Project 2: (Herinrichting van de banen 1 tot en met 3, Entree, Onderhoudsruimte en kleedkamers) Na de herinrichting van de banen 4 tot en met 13 heeft de werkgroep het volgende project opgepakt en verder uitgewerkt. Tevens wordt ingegaan in de voor- en nadelen alsmede in de kosten voor de afzonderlijke deelprojecten. Deze deelprojecten worden tijdens de algemene leden vergadering in november 2016 voorgelegd aan de leden. Hierbij zal de betreffende werkgroep een voorkeur aangeven voor de uit te voeren projecten zoals deze zijn opgenomen in dit plan van aanpak. Banen gesloten In de winterperiode kan het voorkomen dat het park niet open is vanwege de slechte weersomstandigheden. We doen er alles aan om de leden op de hoogte te brengen en houden wanneer het park gesloten en weer open is door de status op de LTVB website te publiceren. Begroeiing In het plan van aanpak van LTVB 2.0 staat onder andere benoemd dat het tennispark een meer open karakter moet krijgen. Door de herinrichting van de banen 4 tot en met 9 zijn heel veel coniferen verwijderd en zullen niet meer terug geplaatst worden. Alleen tussen LTVB en de hockey velden komen nog coniferen. De coniferen bij de banen 10 tot en met 15 blijven staan; ze staan er goed bij. Installatie Dit jaar heeft de gehele elektrische installatie van het paviljoen en de keuken een grote onderhoudsbeurt gehad. Dit was nodig omdat tijdens de inspectie is gebleken dat de installatie niet meer voldeed aan de gestelde eisen. Daarbij zijn alle lichtpunten met veel branduren voorzien van led-verlichting. Page 6 of 19

7 Paviljoen Het paviljoen verkeert nog steeds in goede staat na de renovatie van twee jaar geleden. De traptreden van beide trappen zijn vervangen. Verder hebben er geen bijzonderheden plaats gevonden aan het paviljoen. Wij willen iedereen bedanken die op zijn/haar manier heeft bijgedragen aan het onderhoud. Namens de Accommodatie Commissie, Hans van Broekhoven Jaarverslag Bar Commissie Bijeenkomsten, samenstelling en taakverdeling De Bar Commissie (Barcom) bestaat uit de volgende personen: Rob Bol Voorzitter en penningmeester en tevens afgevaardigd naar het bestuur Jeannette van Otten Vice-voorzitter Bernadet van den Wildenberg Planning bardiensten Hennie Rijndorp Donald van Dongen Sinds mei 2016 uitgebreid met: John van den Broek, Esther Rijndorp, Nadia Lanters, Susanne van der Sanden, Ellen van de Ven en Willem van de Ven De Bar Commissie komt om de 4 á 5 weken bij elkaar om de komende activiteiten voor te bespreken en de voorbije activiteiten te evalueren. De Barcom-medewerkers hebben ook afgelopen jaar een intensieve rol gespeeld in de realisatie van toernooien en competities. Wij prijzen ons gelukkig dat de Bar commissie sinds mei versterkt is met een aantal jonge leden. Door het vertrek van Fried Leenders was een vacature ontstaan voor inkoop. Ton Peteri heeft deze taak het afgelopen jaar op zich genomen, zonder lid te willen worden van de Bar commissie. Vanaf oktober heeft Hans Rijndorp deze rol overgenomen. Omzet De omzet blijft dit jaar ca achter bij de toch al lager ingeschatte begroting. Het resultaat voor aftrek van de kosten is daardoor ook lager. Doordat we dit jaar geen huur meer afdragen voor het clubgebouw en onze overige kosten ongeveer gelijk blijven is het netto resultaat van de bar ca hoger dan begroot. Kassasysteem Tegelijk met de vernieuwing van de bar is een nieuw kassasysteem ingevoerd, waarmee het onder andere mogelijk is om de KNLTB clubkaart als betaal middel te gebruiken. Voor het betalen van consumpties en het opladen van de clubkaart met een saldo kan nu ook gepind worden, zelfs contactloos. Page 7 of 19

8 Helaas worden de nieuwe betaal mogelijkheden nog onvoldoende gebruikt: slechts 12% wordt elektronisch betaald. Voor competitie teams is gebruik van de teampas nu verplicht: deze werkt als een soort credit kaart, welke aan het eind van de dag afgerekend moet worden. Fris in blikjes In plaats van het schenken van glazen frisdrank uit grote flessen zijn we overgestapt op blikjes. Met een fraaie showkoelkast in de bar is tevens duidelijk welke frisdranken we te bieden hebben. Na wat bezwaren in het begin is dit toch een praktische oplossing gebleken. Stroomverbruik Het stroomverbruik van de TIL is te hoog. Door het afstoten van één vrieskist is er al een besparing bereikt. Door zoveel mogelijk LED verlichting toe te passen hebben we het stroomverbruik teruggebracht van kwh naar kwh, een besparing van 450,- Namens de Bar Commissie Rob Bol Jaarverslag Communicatie Commissie Bijeenkomsten, samenstelling en taakverdeling De Communicatiecommissie bestond afgelopen jaar uit Paula Isphording (vormgeving), Patrick Smits (verspreiding DigiTil), vliegende keep John van den Broek en Marijke Putmans. Gezien de grootte van de commissie (slechts 2 standaardleden) en de vele ad hocwerkzaamheden, is de commissie niet feitelijk bijeen geweest om lopende zaken te bespreken, maar is er vooral veel telefonisch en mailoverleg geweest. Goede voornemens We hadden zoveel plannen, maar helaas zijn er veel daarvan begin dit jaar al gesneuveld. Of dat nu te wijten is aan de privédrukte van de vrijwilligers of de grootte van de commissie laten we even buiten beschouwing. Wel kunnen we constateren dat we het afgelopen jaar nog veel te veel bezig zijn geweest met ad hoc-werkzaamheden waardoor structurele zaken (zoals de website, het reclamesysteem en social media) zijn blijven liggen. Gelukkig worden veel van de werkzaamheden inmiddels door de commissies zelf opgepakt, waarvoor dank. DigiTIL Vanaf 2015 hebben we voor de DigiTil gekozen voor een vaste planning, waarbij we op een vaste aanleverdatum alle artikelen aangeleverd krijgen en de DigiTIL (zoveel mogelijk) ook op een vaste datum de deur uit gaat. Dit gaat in de meeste gevallen goed en volgens planning. Page 8 of 19

9 Artikelen t.b.v. Groeiend Best De coördinatie van artikelen in de pers verloopt sinds afgelopen jaar via één vaste contactpersoon en tevens eindredacteur. Deze werkwijze wordt zowel door het Groeiend Best als ook de diverse commissies gewaardeerd en maakt het makkelijker om artikelen geplaatst te krijgen. Promotie rondom toernooien en activiteiten De promotie rondom toernooien en overige activiteiten is geprofessionaliseerd. Zo heeft de commissie voor diverse activiteiten uitnodigingen, teksten, posters en infokaartjes verzorgd. Daarnaast hebben de verschillende commissies inmiddels zelf ook de nodige man- en vrouwkracht op dit gebied in huis, waardoor zaken sneller geregeld kunnen worden en niet altijd een beroep gedaan hoeft te worden op de communicatiecommissie. Overige communicatiemiddelen De communicatiecommissie heeft het afgelopen verenigingsjaar banners voor de vereniging ontwikkeld (voor de diverse competities) en borden bij de ingang. Samenwerking De samenwerking met andere commissies heeft helaas op een te laag pitje gestaan. Uiteraard werd gehoor gegeven aan incidentele en ad hoc-werkzaamheden, maar hier is het bij gebleven. Namens de Communicatiecommissie, Marijke Putmans Jaarverslag Sponsor Commissie Bijeenkomsten, samenstelling en taakverdeling Wat er te melden is vanuit de sponsorcommissie is dat helaas twee sponsorcommissie leden zijn gestopt het afgelopen jaar: Rene Dietzenbacher en Frans Dijkman. Op dit moment hebben we maar 1 persoon in deze commissie. Gelukkig heeft Nadia Lanters zich laatst aangemeld om mij te assisteren. Ik hoop dat er nog meer leden zich aangesproken voelen om ons bij te staan. Ik heb laatst een meeting met Nadia gehad om de sponsoring weer helemaal up to date te maken. Wij wachten echter nog de algemene leden vergadering 15 november 2016 af. Als wij weten hoe het park eruit gaat zien kunnen wij stappen nemen hoe wij het park gaan aankleden met reclame uitingen van sponsors. ( dit natuurlijk in overleg met het bestuur.) Helaas hebben een aantal sponsoren zich het afgelopen jaar afgemeld. Maar ik heb nu een 7 tal nieuwe sponsors achter de hand die geïnteresseerd zijn om onze club te sponsoren. Maar zoals ik eerder heb aangegeven willen wij eerst wachten wat de uitkomst is van de algemene leden vergadering hoe het park eruit gaat zien. Page 9 of 19

10 Wat ik wel vast kan melden is dat onze sponsorbrochure aangepast moet worden. Dit i.vm. oude foto s en informatie. Ik kan helaas geen prognose is euro s geven. Maar wij doen ons best. Namens de Sponsor Commissie Niels Starink Jaarverslag Technische Commissie Samenstelling De TC bestond afgelopen jaar uit: Anny Kreijveld, Ingrid Nelissen, Nienke Adriaanse, Jelmer van den Akker, Marc van Poucke en Bart-Jan Peteri. Al vroeg in het jaar zijn vertrokken, echter nog wel actief: Mischa Courtin en Mark van Giersbergen. Tevens is Pascal Schepens actief als ondersteuning voor de competitieleiders. Verantwoordelijkheden: Ingrid Nelissen: Nienke Adriaanse: Jelmer van den Akker: Open Anny Kreijveld: Marc van Poucke: Bart-Jan Peteri: Competitieleider KNLTB-competitie & Jeugd Voorzitter Jeugdcommissie Toernooileider Decathlon Open & Toernooileider Longhorn Interne competitie & Mixed Night Coördinator Trainingen Voorzitter TC Externe competities Ook in 2016 was er een flinke interesse in de externe KNLTB competitie. Voor het eerst in lange tijd was er geen daling in het aantal actieve tennisteams. In totaal hebben dit jaar 80 teams over de verschillende competities (voorjaar, najaar en winter) gespeeld, wat gelijk is aan het aantal actieve teams vorig jaar. De verschuiving van de wintercompetitie naar de najaarcompetitie zet zich geleidelijk voort, evenals de tendens van de verschuiving van de zaterdagmiddag competitie naar de vrijdagavond competitie. Het ballenprobleem lijkt te zijn opgelost. Met leverancier Decathlon is overeen gekomen dat we dit jaar ook Tretorn ballen geleverd kunnen krijgen. De leden krijgen derhalve de keuze tussen Tretorn en Artengo. We zien dat ongeveer 15% de duurdere Tretornbal verkiest. Interne competitie De interne winter dubbelcompetitie wordt voor het derde jaar in de gewijzigde opzet gespeeld. Er wordt in een grotere poule gespeeld over een hele periode. Uit de evaluatie is gebleken dat dit systeem wordt gewaardeerd en dus zal dit jaar de competitie op dezelfde manier worden georganiseerd. Anny Kreijveld wordt hierin ondersteund door Mariëlle Dammers. Page 10 of 19

11 Toernooien Jelmer van den Akker was dit jaar voor de eerste keer de toernooileider van de Decathlon Open. Het grootste toernooi van de LTVB wat plaatsvindt in de wintermaanden. Het was een schitterend toernooi met een record aantal inschrijvingen. 616 deelnemers deden dit jaar mee, waar het er vorig jaar nog 487 waren. De verouderde banen hadden het zwaar maar, mede dankzij de flexibiliteit van de organisatie en de accomodatiecommissie, was het een enorm succes. Het LTVB Zomer Toernooi had het dit jaar zwaar te verduren. De late vakantieperiode in Brabant zorgde voor beduidend minder inschrijvingen. Met 225 deelnemers lag het aantal inschrijvingen op 50 personen minder dan vorig jaar. Geluk bij een ongeluk was dat nog niet alle banen bespeelbaar waren, dus zat het schema niet bomvol. Helaas heeft het LTVB Zomer Toernooi voor het eerst dit jaar geen sponsor aan zich kunnen binden. Ook dit jaar waren er weer clubkampioenschappen! In 2012 waren we met deze activiteit gestopt vanwege het tekort aan deelnemers. Vorig jaar is met een nieuw team de clubkampioenschappen nieuw leven in geblazen en met succes. Ook de clubkampioenschappen, met veel enthousiasme georganiseerd door John van den Broek, zaten in de hoek waar de klappen vielen. Zeer kort na de vakantie én na het LTVB Open Zomertoernooi. Hierdoor minder inschrijvingen dan vorig jaar. Toch was het, dankzij deelnemers en organisatie, ook dit jaar weer een heel mooi toernooi waar hoofdsponsor Joe Mann Paviljoen weer voor een heerlijke barbecue zorgde. Robbert Weemaes en Hendry Dhondt hebben ook dit jaar namens de LTVB in de organisatie gezeten van de Besse Besse, samen met de andere twee verenigingen in Best. Het was een mooi toernooi en omdat iedere dag op een ander park werd gespeeld was het gezellig druk. De LTVB excelleerde als vanouds in gezelligheid en de kwaliteit van de hapjes. Mixed Night De warmere dinsdagavonden in het jaar, tussen maart en september, zijn gereserveerd voor de mixed night. Al jaren een goed bezochte activiteit bij LTVB. Nog steeds wordt deze trouw bezocht door een grote delegatie LTVB ers die het gezellig laat kunnen maken voor het barpersoneel. Ook dit jaar weer veel dezelfde gezichten, waar niets mis mee is. Toegevoegd op verzoek van de spelers is de herfsthussel. Hierdoor is de periode van de mixed night met enkele maanden verlengd en dit zorgt ook in het najaar voor een gezellig drukke dinsdagavond. Trainingen Op het gebied van trainingen hebben we dit jaar de wind niet bepaald mee gehad. Al jaren werken we samen met het detacheringsbureau Sport Events. Tim van Turnhout heeft naar tevredenheid de trainingen ingevuld voor het grootste deel van het jaar. Hij heeft echter aangegeven verder te gaan met zijn studie en om die reden heeft hij afscheid van ons genomen. Dit wat betreft de senioren. Page 11 of 19

12 Voor de junioren-uren hadden we begin 2016 Remco Landsheer aan ons gebonden. Helaas heeft hij ons alweer vlug moeten verlaten vanwege een beter aanbod waardoor de jeugd even is getraind door Tim van Turnhout, Nick en Patrick van Haaften. Deze laatstgenoemde heeft in juli aangegeven dat hij onze vereniging ging verlaten, waardoor LTVB geen trainer meer had. De detacheerder had voor ons geen passende oplossing en om die reden hebben wij in september onze seniorenleden geen training kunnen bieden. Halverwege september werd wel duidelijk dat Patrick van Haaften naast de juniorenuren alsnog enkele seniorenuren kon invullen voor LTVB en daarmee is het probleem voor het grootste gedeelte opgelost. Jeugd Voor het tweede jaar is Nienke Adriaanse coördinator van het jeugdtennis bij LTVB. Inmiddels doet zij dit niet meer alleen. Sinds 2016 heeft de LTVB weer een jeugdcommissie! Dit jaar werd Nienke geflankeerd door Ingrid Nelissen, Susanne van de Sanden, Linda van de Loo en Mandy van Otten. Helaas heeft ook de jeugdcommissie een zware tijd gehad. Het binden van jeugdleden gaat gepaard met continuïteit in trainingen. Helaas is dat niet het gehele jaar zo geweest. Investeringen in schooltennis zijn daardoor helaas niet omgezet in een flink hoger aantal jeugdleden. De jeugdcommissie behoudt echter wel haar enthousiasme. De maandelijkse tennisclinics op zondag, de competities en ook de trainingen worden trouw bezocht en er ligt nog steeds een solide basis om op verder te bouwen. Ook de MiniTil, speciaal voor de jeugdleden is een welkome aanvulling op het jeugdpakket. Daarnaast wordt er actief gelobbyd voor een mooie speeltuin die echt gaat komen! Namens de Technische Commissie, Bart-Jan Peteri Jaarverslag Warm Bad Commissie Samenstelling, bijeenkomsten en taakverdeling De Warm Bad Commissie bestaande uit Wendell Rosalina, John Usherwood en Robbert Weemaes zijn gedurende het huidige verenigingsjaar meerdere malen bij elkaar gekomen. Binnen de Warm Bad Commissie is geen afgesproken taakverdeling aangezien onderwerpen, activiteiten e.d. gedrieën worden aangepakt waarbij éénieder bepaalde taken uitvoert. Vertrokken als commissielid is Ingrid Nelissen. Activiteiten KNLTB jaarcongres Ieder jaar organiseert de KNLTB een jaarcongres. Dit jaar had deze o.a. als thema ledenbehoud en ledenwerving. Er zouden workshops over dit thema gehouden worden. De Warm Bad Commissie is naar het Omnisport in Apeldoorn gegaan om dit congres bij te wonen. De informatie die we voorgeschoteld kregen tijdens de workshops gaf ons nieuwe inzichten waar we wel wat mee konden. De belangrijkste les was: Als je de voordeur openzet voor nieuwe leden moet je er wel voor zorgen dat ze niet direct via de achterdeur weer weggaan. Page 12 of 19

13 Nieuwe leden volg systeem Duidelijk was dat we als Warm Bad Commissie de focus moesten leggen op het leden behoud. De resultaten van de benadering van de nieuwe leden middels een telefonische enquête bleek inderdaad niet de juiste. Al brainstormend met de informatie van de KNLTB workshops in het achterhoofd, kwamen we tot een nieuwe leden volg systeem : Gegevens van nieuwe leden (senioren) worden periodiek doorgestuurd door de ledenadministratie Nieuwe leden worden door de Warm Bad Commissie opgebeld en uitgenodigd om naar de Til te komen In de Til krijgen ze uitleg over het reilen en zeilen van de club en wordt een korte vragenlijst doorgenomen met het nieuwe lid. In deze vragenlijst komen o.a. vragen over vrijwilligerswerk bij de club en verwachtingen van het nieuwe lid naar voren. Overhandigen van een soort welkomspakket bestaande uit o.a. een informatieboekje over de club. Periodiek wordt contact gezocht met het nieuwe lid om te kijken of alles naar verwachting verloopt en waar we als club evt. kunnen helpen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het informatieboekje voor de nieuwe leden. Zodra deze klaar is zal het nieuwe leden volg systeem toegepast gaan worden. Betrokkenheid bij activiteiten Zijdelings is de commissie actief betrokken bij PR activiteiten als het plaatsen van de posters op de borden bij de uitgang van het park en de activiteiten rondom de opening nieuwe banen met het snerttoernooi. Robbert Weemaes is één van de inhangers tijdens de mixed night periode. Tijdens de laatste mixed night (eind september) kwamen er steeds meer vragen of de mixed night in oktober door kon gaan. Na overleg met de TC en de organisatie van de mixed night is goedkeuring gegeven voor organisatie van de Herfst Hussel: hetzelfde concept als de mixed night gedurende de periode van oktober tot Kerst. Namens de Warm Bad Commissie, Robbert Weemaes Page 13 of 19

14 PROGNOSE Prognose Accommodatie Commissie Accommodatie Commissie De AC wil volgend jaar meerdere keren bij elkaar komen om de activiteiten met betrekking tot het onderhoud aan het park verder uit te werken en daarna in te plannen. Tevens is het streven om de accommodatie commissie verder uit te breiden. Onderhoudsploeg We willen met de onderhoudsploeg elke maand op de laatste zaterdagmorgen van uur tot uur deze activiteiten en andere bijzondere activiteiten uitvoeren. Ook is het steven om het aantal mensen van de onderhoudsploeg uit te breiden door leden te benaderen. Wij zouden het op prijs stellen dat ook jongere mensen zich aanmelden. Veegploeg De veegploeg zal ook het komende jaar wekelijks de banen vegen en tevens zullen zij onderhoudswerkzaamheden uit voeren. Samen met de accommodatie commissie zullen we kijken hoe we deze taken het beste op elkaar kunnen af stemmen. LTVB 2.0 Ook het komende jaar zal de accommodatie commissie een belangrijk rol hierin gaan spelen. Samen met het bestuur en de andere commissies zullen we nagaan welke plannen gerealiseerd gaan worden. In de eerste maand van 2017 zal duidelijk worden welke werkzaamheden er gedaan moeten worden. Hierbij staan de entree, herinrichting van baan 1 tot en met 3 en de onderhoudsruimte hoog op de lijst van onderwerpen die gerealiseerd kunnen worden. Algemeen Alle leden maar ook de bezoekers willen allemaal genieten van onze fraaie accommodatie, daarom is het van groot belang dat iedereen goed gebruik blijft maken van onze voorzieningen op het park. Mochten er gebreken zijn dan deze graag doorgeven aan iemand van de commissie zodat het gebrek snel opgelost kan worden. Namens de Accommodatie Commissie, Hans van Broekhoven Page 14 of 19

15 Prognose Bar Commissie Jeannette van Otten en Bernadet van den Wildenberg hebben te kennen gegeven hun lidmaatschap per 1 november 2016 te willen beëindigen. Gezien hun jarenlange lidmaatschap van de Bar commissie en hun intensieve rollen daarin, zullen we hen zeer missen! De overige Barcommissie-leden hebben aangegeven dat zij het komend jaar lid willen blijven. In de uitvoering van taken willen we een andere balans zien te vinden: meer organiseren en minder door Barcommissie-leden laten doen. De samenwerking met de organisatie van de Clubkampioenschappen is zo goed verlopen dat we dit als model willen gebruiken. Vorig jaar is de horeca vergunning van de bar vernieuwd. Eén van de vereisten daarin is, dat barmedewerkers een cursus Verantwoord Alcohol Schenken hebben gevolgd. We zullen in het komend jaar alle barmedewerkers een certificaat Verantwoord Alcohol Schenken moeten laten halen. We willen gebruik maken van de zelfstudie cursus op internet. Het behalen van 100% certificaten en adequate registratie daarvan is doel voor dit jaar! Ruim 100 leden benutten nu de mogelijkheid van het nieuwe kassa systeem om zonder contant geld te betalen. Ondanks hun goede ervaring blijft het slechts 12%.. In het kader van ons streven naar cashless betalen willen we met contant geld betalen gaan ontmoedigen of zelfs niet meer toestaan. Door het verder teruglopen van het aantal vrijwillige bardienst medewerkers komen we op een punt dat de overgebleven vrijwilligers het noodzakelijke aantal diensten niet meer willen verrichten. Mede door het wegvallen van de expertise van Bernadet om de barplanning in te vullen, willen we naar een methode toe waarmee de leden zichzelf kunnen aanmelden voor een bardienst. Invoering van een daarvoor geschikt systeem heeft hoge prioriteit. In eerste instantie proberen we de bardiensten vervuld te krijgen op basis van vrijwilligheid, maar indien nodig zal er tot verplichting worden overgegaan. Een financiële regeling willen we als uiterste instrument achter de hand houden. Ook komend jaar zullen wij werken aan het aantrekkelijk houden van onze bar voor de sociale ontmoeting voor en na het tennissen. Vanuit dit oogmerk zullen we ook een actieve rol spelen in de restyling van het tennispark. Namens de Communicatie Commissie, Rob Bol Prognose Communicatie Commissie Uitgangspunt In het nieuwe jaar willen we niet alleen reactief, maar ook proactief te werk gaan en zaken aanpakken die al lang liggen. Daarvoor is echter versterking nodig. Met twee vrouw sterk kunnen we de boel niet handelen. Zeker op website- en IT-gebied is aanvulling wenselijk en ook qua nieuwe leden, jeugdleden en sponsoring is er nog veel winst te behalen. Page 15 of 19

16 Mocht het lukken de Communicatiecommissie uit te breiden, willen we graag de zaken oppakken die vorig jaar ook op de agenda stonden: Samenwerking andere commissies Samen sta je sterker. Belangrijk doel voor het komende verenigingsjaar is dan ook actiever samen te gaan werken met de Technische-, Warm Bad-, Bar-, Accommodatie- en Sponsorcommissie. Bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij het organiseren van activiteiten zoals een sponsorbijeenkomst/-toernooi en natuurlijk het reclamesysteem. Niet alleen reactief, maar vooral ook proactief door zelf ideeën te opperen en uit te werken. Vrijwilligers Doel is om in een nieuwe vrijwilligerscampagne te starten om het belang hiervan onder de aandacht te brengen en nieuwe vrijwilligers te werven. Dit in het kader van Voor leden, door leden. Door bepaalde aspecten (Bar/Onderhoud/Financiën/TC/et cetera) een gezicht te geven, zorgt dit voor meer bekendheid en animo voor de helpende hand. Website De huidige website is aan vernieuwing toe. In het nieuwe verenigingsjaar willen we kijken wat mogelijk is met het systeem en aanpassingen doen in structuur, inhoud en vorm. Voor de feitelijke invulling van enkele opties die de leverancier biedt, is al een oproep gedaan via de DigiTil. Evenementenkalender Een van de ideeën die al langer ligt is het introduceren van een evenementenkalender. Of het promoten van de evenementen via flyerhouders in de Til. Hier willen we een actieve rol in gaan spelen, in samenwerking met de TC en de Bar commissie (m.b.t. het aanleveren van inhoud). Facebook Omdat jongeren voor ons een belangrijke doelgroep vormen en er ook steeds meer oudere jongeren op Facebook te vinden zijn, willen we dit wat professioneler aan gaan pakken. Daartoe zal een planning worden gemaakt, waarbij een aantal artikelen ook al ingepland worden. Denk daarbij aan: aankondiging toernooien en activiteiten, tennistips, tennisweetjes, info toernooien wereldwijd, YouTube-filmpjes van leden, acties en dergelijke, maar bijvoorbeeld ook interactie met de leden. Namens de Communicatiecommissie, Marijke Putmans Page 16 of 19

17 Prognose Sponsor Commissie We gaan het komend jaar de banden met onze bestaande sponsoren verder versterken en hopen op een gestructureerde manier ook nieuwe sponsoren te interesseren voor sponsoring van LTV Best. We hopen dit te gaan doen met nieuwe leden van de sponsorcommissie. Door een verdere professionalisering in de samenwerking met andere commissies en het bestuur moet het mogelijk zijn om meer te doen in minder tijd. Namens de Sponsorcommissie, Niels Starink Prognose Technische Commissie Algemeen De speerpunten voor volgend jaar blijven: Jeugd, Trainingen, Competitie, Vernieuwing Park Met een aantal zaken zijn we als TC gewoon heel erg tevreden. De open toernooien baren ons geen zorgen. Deze organisatie staat als een huis. Dit geldt ook voor de mixed night, de interne competitie en de andere (eendaagse) toernooien. Extra aandacht creëren aangaande exposure naar de leden is iets wat onze aandacht verdient. De ondersteuning van de Communicatie Commissie is daarbij erg fijn. Aangaande de clubkampioenschappen moeten we dit jaar aan tafel om een geschikte datum hiervoor te vinden. Trainingen Dat we over de invulling van ons trainingsaanbod niet tevreden zijn moge duidelijk zijn. Dat de problemen op korte termijn zijn opgelost, betekent dan ook zeker niet dat we op deze manier verder zullen gaan. Detacheerder Sport Events blijft gesprekspartner. We zijn echter ook in gesprek met andere partijen om mee samen te werken. Om die reden hebben we begin oktober onze samenwerking met Sport Events voor zes maanden verlengd in plaats van een jaar. Vanaf februari 2017 zullen we met de diverse partijen aan tafel gaan om te bespreken wat het beste is voor onze vereniging en dus de leden. De focus zal hierbij liggen op het werven van junioren maar ook het uitbreiden van het aantal trainingsuren voor senioren. Jeugd We zijn ontzettend blij met onze jeugdcommissie en hun veerkracht. Ze hebben ondanks de problemen op het gebied van trainingen hard hun best gedaan om de jeugdleden aan ons te binden. Ook dit jaar hopen we scholen te kunnen bezoeken en schoolsport aan te kunnen bieden. Het blijft cruciaal voor LTVB om jeugdleden aan zich te binden om de continuïteit van onze vereniging te waarborgen. De jeugdcommissie en de samenwerking met de trainer zijn hierin van onschatbare waarde. Competitie Nog steeds is competitietennis dé manier om nieuwe leden aan je te binden en bestaande leden te behouden. Voor het eerst is dit jaar het aantal teams niet gedaald en het zou geweldig zijn wanneer we weer kunnen gaan groeien. Page 17 of 19

18 De KNLTB werkt mee, ze bieden nieuwe vormen van competitie aan juist voor spelers die lerende zijn. Helaas heeft Mark van Giersbergen aangegeven te zullen stoppen als VCL. Hij was juist de drijvende kracht achter de competitie, de man met de helicopterview. We zullen hem dan ook erg gaan missen. Over vervanging wordt gesproken. Wellicht kunnen we het binnen de commissie oplossen maar mocht je je geroepen voelen stuur dan gerust een mail naar Technische vernieuwing park Dat we hard met het park bezig zijn moge inmiddels duidelijk zijn. Er liggen 10 schitterende smashcourtbanen waarover we gelukkig veel positieve feedback krijgen. Maar baan 1 tm 3 verdienen nog aandacht. Een oefenmuur, een speeltuin een minibaan het zit allemaal in de pen. Daarnaast is er een werkgroep bezig met Padeltennis. We hopen de leden van LTVB een schitterend voorstel te kunnen doen op korte termijn. John van den Broek, Sander Willems en Sanne van der Aalst zijn druk doende om dit samen met de leden van het bestuur goed uit te werken. Namens de Technische Commissie, Bart-Jan Peteri Prognose Warm Bad Commissie Ledenbehoud Om nieuwe leden te betrekken bij en wegwijs te maken binnen de club gaan we het nieuwe lid volg systeem introduceren. Gedurende het jaar zal moeten blijken of dit format aanslaat en daar waar nodig zullen we het finetunen. Om in te kunnen spelen op de behoeften van huidige leden, gaan we proberen erachter te komen wat er leeft bij de huidige leden. Belangrijk hierbij is om te bepalen hoe deze leden benaderd gaan worden. De KNLTB kan hierin mee faciliteren middels een door hen opgestelde ledentevredenheidsonderzoek. Ledenwerving Uit de gesprekken met de KNLTB blijkt dat je op het gebied van ledenwerving beter kunt focussen op één doelgroep en deze goed uitwerkt dan op meerdere doelgroepen half te benaderen. Aan de Warm Bad Commissie de taak om een doelgroep te definiëren en hiervoor een plan op te stellen en uit te voeren. Samenwerking met andere commissies is onontbeerlijk. Een interessante leeftijdscategorie om leden te werven is de categorie jarigen die aan teamsport doen. Ervaring leert dat met sport bezig zijn op gezette tijden en waar aanwezigheid min of meer verplicht is, vaak lastig is in de agenda van deze personen. Tennissen biedt de mogelijkheid om te sporten op tijden waarop het jou uitkomt. Mogelijkheden liggen er om buiten de seizoenen van hockey/voetbal deze jong volwassen groep te laten tennissen. Page 18 of 19

19 De Warm Bad Commissie zal hiervoor in gesprek gaan met de buurverenigingen om de mogelijkheden te bespreken. Onder het motto dat je nooit te oud bent om te leren zal de warm bad commissie trachten deel te nemen aan door KNLTB georganiseerde activiteiten op het gebied van ledenbehoud en werving. Indien nodig kunnen we de toegezegde hulp van de KNLTB inschakelen mochten we dat op één van de gebieden nodig hebben. Tot slot ben ik gedurende het jaar tot de conclusie gekomen dat ik als voorzitter van de Warm Bad Commissie en bestuurslid van LTV Best niet de tijd in de club kan steken die deze verdient. Ik heb het bestuur onlangs medegedeeld dat ik een stapje terug wil doen. Dit houdt in dat de positie van voorzitter van de Warm Bad Commissie en bestuurslid vacant is. Om de continuïteit van de commissie te borgen zal samen met het bestuur en de leden van de commissie gezocht worden naar een oplossing. Namens de Warm Bad Commissie, Robbert Weemaes Page 19 of 19

Algemene Leden Vergadering Lawn Tennis Vereniging Best

Algemene Leden Vergadering Lawn Tennis Vereniging Best Algemene Leden Vergadering Lawn Tennis Vereniging Best Jaarverslagen 2014-2015 & Prognose 2015-2016 Page 1 of 15 In het document vinden jullie de jaarverslagen van het verenigingsjaar 2014 2015 en de prognose

Nadere informatie

digitil - mei 2015 Woord van de voorzitter Beste tennisvrienden,

digitil - mei 2015 Woord van de voorzitter Beste tennisvrienden, . digitil - mei 2015 In deze digitil: Woord van de voorzitter Reminder inschrijving Longhorn Open 2015 Onvergetelijke middag voor kinderen voedselbank Like ons op Facebook! Reacties Woord van de voorzitter

Nadere informatie

digitil 83 - februari 2014

digitil 83 - februari 2014 digitil 83 - februari 2014 In deze digitil: Handen uit de mouwen Introductie nieuwe bestuurs- en commissieleden Commissieleden gezocht Decathlon Open 2014 + Après-ski party Overdag thuis en nog sportief?

Nadere informatie

Structuur, Samenwerking en GROEI

Structuur, Samenwerking en GROEI Werkplan 2013 Structuur, Samenwerking en GROEI Versie : 2.0 Datum : 30-11-2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstellingen, mission statement, speerpunten... 3 2.1 Doelstellingen... 3 2.2 Mission statement

Nadere informatie

digitil - mei 2015 Woord van de voorzitter Beste tennisvrienden van LTV Best,

digitil - mei 2015 Woord van de voorzitter Beste tennisvrienden van LTV Best, digitil - mei 2015 In deze digitil: Woord van de voorzitter Longhorn Open 2015 Inschrijven najaarscompetitie voor 17/05 Interne wintercompetitie Afsluiting interne wintercompetitie Like ons op Facebook!

Nadere informatie

Notulen 51 e Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 17 november 2015 Versie 1.0 van 3 maart 2016

Notulen 51 e Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 17 november 2015 Versie 1.0 van 3 maart 2016 Notulen 51 e Algemene Ledenvergadering Dinsdag 17 november 2015 Versie 1.0 van 3 maart 2016 Bladzijde 1 van 13 Algemeen Aanwezig: Afwezig met bericht: 44 leden Mischa en Tanja Courtin, Bart-Jan Perteri,

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Ledenvergadering

Notulen Bijzondere Ledenvergadering Notulen Bijzondere Ledenvergadering LTVB: Gereed voor de toekomst Vernieuwde inrichting tennispark LTVB Dinsdag 5 april 2016 Versie 0.2 van 14 april 2016 Bladzijde 1 van 6 Algemeen Aanwezig: Afwezig met

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Sponsorbeleidsplan. TV "De Peppelieren"

Sponsorbeleidsplan. TV De Peppelieren Sponsorbeleidsplan TV "De Peppelieren" Inhoudsopgave: 1. Verenigingsbeleid... 3 2. Sterk en Zwakke Punten... 4 3. Kansen en bedreigingen... 4 3.1 Kansen... 4 3.2 Bedreigingen... 4 4. Doelen... 4 5. Doelgroepen...

Nadere informatie

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd.

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd. Lawn Tennisclub de Kaetelberg Venlo Sponsoring Historie. L.T.C. de Kaetelberg is opgericht op 8 december 1977. Nadat voor het seizoen 1978 het aantal van 2 tennisbanen waren aangelegd kon gestart worden

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

digitil - juni 2015 Woord van de voorzitter Beste tennisvrienden en -vriendinnen,

digitil - juni 2015 Woord van de voorzitter Beste tennisvrienden en -vriendinnen, . digitil - juni 2015 In deze digitil: Woord van de voorzitter 30/06 Jouw visie op ons park is welkom! Terug van weggeweest: De Clubkampioenschappen Voorjaarscompetitie 2015 een groot succes Inschrijven

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

digitil 18 - aug 2014

digitil 18 - aug 2014 digitil 18 - aug 2014 In deze digitil: Reünie op zondag 24 augustus Men s Night op dinsdag 26 augustus Ladies Night op woensdag 27 augustus Zaterdag 30 augustus tennisclinic Sjeng Schalken Jubileum loterij

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

digitil - januari 2015 Notulen Algemene ledenvergadering

digitil - januari 2015 Notulen Algemene ledenvergadering digitil - januari 2015 In deze digitil: Notulen ALV Digitaal gemak voor onze leden Activiteiten kalender 2015 Beschikbaarheid van de banen 't Opwarmertje Incasso contributie Reacties Notulen Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3

Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3 Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3 Bestuur Voorzitter Bestuurslid parkbeheer Bestuurslid Clubhuis Bestuurslid tennis-technische zaken Penningmeester Secretaris Algemeen bestuurslid

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Welkom bij TC Rijpwetering

Welkom bij TC Rijpwetering Welkom bij TC Rijpwetering 1 1. Even kennismaken TC Rijpwetering is een recreatieve tennisvereniging. De vereniging is in 1979 opgericht en is destijds gestart met 3 onverlichte mateco (=betonsoort) tennisbanen.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014.

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. BESTE SCHAPEKOLKERS, Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. Wat kun je allemaal in deze nieuwsbrief lezen Nieuws van de Technische commissie Sponsorcommissie Jeugdcommissie mbt een jeugdtoernooi

Nadere informatie

HTC SON Samen op weg naar de top

HTC SON Samen op weg naar de top HTC SON 2000 Samen op weg naar de top Sponsorbrochure 2017 Over ons Tennisvereniging HTC Son is gelegen aan de rand van Son en Breugel. Op ons park liggen 10 kunstgras all-weather banen en 2 minibanen,

Nadere informatie

Sponsorboek. T.V. De Spatter Spatterstraat AD Wormer

Sponsorboek. T.V. De Spatter Spatterstraat AD Wormer Sponsorboek T.V. De Spatter Spatterstraat 19 1531 AD Wormer Inleiding Om te beginnen willen wij u bedanken dat u overweegt onze tennisvereniging te sponsoren. Om een en ander te verduidelijken presenteren

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

22 SEPTEMBER Beste leden,

22 SEPTEMBER Beste leden, 22 SEPTEMBER 2017 Beste leden, Graag willen wij jullie door middel van deze brief op de hoogte brengen van de belangrijkste zaken die momenteel spelen op onze hockeyclub. Nieuw bestuur Het nieuwe bestuur

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

Welkom bij TC de Helze!

Welkom bij TC de Helze! ! Welkom bij TC de Helze! Met dit informatieboekje brengen we u op de hoogte van de activiteiten en regels bij TC de Helze. TC de Helze is een dynamische vereniging. Dit betekent dat de Helze er veel aan

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016 LTC Naaldwijk Algemene ledenvergadering 2016 1 Agenda 1. Opening en welkom 2. Voor de vergadering ingekomen stukken 3. Bestuursmededelingen 4. Goedkeuring notulen ALV 2015 5. Jaarverslag 2015 6. Financiële

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE

STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE SPONSOR MOGELIJKHEDEN TC DEURNE STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE Inhoudsopgave: Pagina 3 STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE - Doel en Missie Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 9 Bestuur Stichting

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS. Sponsormogelijkheden voor bedrijven

TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS. Sponsormogelijkheden voor bedrijven TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS Sponsormogelijkheden voor bedrijven TOPSPIN BOXMEER TOPSPIN is een zeer actieve tennisvereniging met meer dan 800 seniorleden en ruim 200 jeugdleden. TOPSPIN heeft 13 verlichte

Nadere informatie

L e d e n w e r v i n g & l e d e n b e h o u d

L e d e n w e r v i n g & l e d e n b e h o u d L e d e n w e r v i n g & l e d e n b e h o u d TENNIS PROMOTOR NAJAARSWEG 17 7532SK ENSCHEDE 053 2600112 info@tennispromotor.nl www.tennispromotor.nl Inleiding Ledenwerving is voor iedere tennisvereniging

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

SPONSORMAP. Tennis & Squash club Haren. www.tsharen.nl. ref. 1202.6.0

SPONSORMAP. Tennis & Squash club Haren. www.tsharen.nl. ref. 1202.6.0 SPONSORMAP Tennis & Squash club Haren www.tsharen.nl ref. 1202.6.0 Informatie TS Haren De vereniging Tennis- en Squashclub Haren (TSH) bestaat sinds 15 januari 1936. Momenteel heeft de vereniging dertien

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Heb je nog leuke foto s voor de niewsbrief of website? Stuur deze dan met een korte beschrijving naar

Heb je nog leuke foto s voor de niewsbrief of website? Stuur deze dan met een korte beschrijving naar TVC Breda, NIEUWSBRIEF nr. 1, februari 2017 Beste jeugdleden van TVC Breda, De winter is ver voorbij, de feestneus kan uit de kast. Bij TVC is dit het moment om te gaan denken aan het volgende seizoen.

Nadere informatie

Brochure. sponsormogelijkheden. Tennisvereniging Nieuw- Vennep

Brochure. sponsormogelijkheden. Tennisvereniging Nieuw- Vennep Brochure sponsormogelijkheden Tennisvereniging Nieuw- Vennep 2016 Inleiding Tennisvereniging Nieuw-Vennep bestaat sinds 26 november 1968 en is sinds juli 2005 in het bezit van een prachtige accommodatie,

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

In de wintermaanden zijn vele dames en heren op zondagochtend actief in hun wintercompetitie.

In de wintermaanden zijn vele dames en heren op zondagochtend actief in hun wintercompetitie. FIJN DAT JE BELANGSTELLING HEBT VOOR ONZE VERENIGING. DEZE INFORMATIE IS BEDOELD OM JE KENNIS TE LATEN MAKEN MET ONZE TENNISCLUB. KOM OOK GERUST EENS EEN KIJKJE NEMEN OP DE BANEN. WE HOPEN VAN HARTE DAT

Nadere informatie

Gezellig vertoeven in het paviljoen

Gezellig vertoeven in het paviljoen digitil 08 - mei 2014 In deze digitil: Gebruik van het ballenkanon Gezellig vertoeven in het paviljoen Tassen in de TIL Barkrukken E-sigaret Gebruik van glazen Terugblik Mixed Night van 15 april Gebruik

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2015-2020

Vrijwilligersbeleid 2015-2020 Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2015-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

SPONSORBROCHURE. Clubhuis en Parkadres Europalaan 3 5691 EL Son en Breugel T (0499) 472 583. E-mailadres: sponsorcommissie@tvsonenbreugel.

SPONSORBROCHURE. Clubhuis en Parkadres Europalaan 3 5691 EL Son en Breugel T (0499) 472 583. E-mailadres: sponsorcommissie@tvsonenbreugel. SPONSORBROCHURE Clubhuis en Parkadres Europalaan 3 5691 EL Son en Breugel T (0499) 472 583 E-mailadres: sponsorcommissie@tvsonenbreugel.nl Bankrekeningnr.: IBAN NL81RABO014.82.06.352 t.n.v. TV Son en Breugel

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN TENNISCLUB MAASNIEL

ACTIVITEITENPLAN TENNISCLUB MAASNIEL ACTIVITEITENPLAN TENNISCLUB MAASNIEL 2017 ALGEMEEN BESTUUR ALV 30 JANUARI 2017 Inhoud Algemeen Beleid Commissies... 2 1 Toernooi & Competitie Commissie (TCC)... 3 1.1 Competities... 3 1.2 RegioBank Toernooi...

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

digitil - oktober 2014

digitil - oktober 2014 digitil - oktober 2014 In deze digitil: Algemene Leden Vergadering Tennis clinic door de nieuwe Trainer LTVB Fotoalbum Oude tennisrackets verzamelen Reacties Algemene Leden Vergadering De Algemene Leden

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Beleid Disnierats 26-08-2013. Pagina 1 van 9

Beleid Disnierats 26-08-2013. Pagina 1 van 9 Beleid Disnierats 26-08-2013 Pagina 1 van 9 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Missie en Ambities... 3 2.1 Missie... 3 2.2 Ambities... 3 3. Financieel... 3 4. Ledenaantal... 3 5. Sponsoring... 3

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!!

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! ENQUETE TENNISVERENIGING DE HELLEKENS HAPERT februari 2010 WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! Naam: M / V Datum:

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

SAMEN OP WEG NAAR EEN BLOEIEND 2018 ALGEMEEN BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING BERGENSHUIZEN

SAMEN OP WEG NAAR EEN BLOEIEND 2018 ALGEMEEN BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING BERGENSHUIZEN SAMEN OP WEG NAAR EEN BLOEIEND 2018 ALGEMEEN BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING BERGENSHUIZEN 2014 2018 Pagina: 1 van 10 INHOUDSOPGAVE 1... Inleiding... 3 2... Missie... 3 3... Visie... 3 4... Belanghebbenden...

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden)

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) Afhangen: Leden die aan hun contributie voor dat jaar hebben voldaan, krijgen een KNLTBpasje. Dit pasje moet te alle tijde worden

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

Van de bestuurstafel augustus 2016

Van de bestuurstafel augustus 2016 Van de voorzitter Nog een paar weken en het nieuwe hockey seizoen 2016-17 gaat van start. Voor Quick Stick gaat deze zomer een lang gekoesterde wens in vervulling; uitbreiding met een derde veld en een

Nadere informatie

Een goede sfeer bind en verbind onze leden

Een goede sfeer bind en verbind onze leden Projectplan Tennisvereniging Mijdrecht Een goede sfeer bind en verbind onze leden Opdrachtgever(s): Het bestuur van Tennisvereniging Mijdrecht Auteur(s): Rosemarie Groot (voorzitter sponsorcommissie) Datum:

Nadere informatie

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016 TV Beekhuizen Ledentevredenheidsenquête November 16 Algemeen info enquête De enquête is uitgezet onder leden (vanaf 13 jaar en ouder) via 97 mailadressen De respons op de enquête is 17,5% De enquête bestond

Nadere informatie

digitil 20 - september 2014

digitil 20 - september 2014 . digitil 20 - september 2014 In deze digitil: Nieuwe trainer Inschrijven Wiel Kosman Snerttoernooi Aankondiging Algemene Leden Vergadering Vooraankondiging voorjaarscompetitie Terugblik Longhorn Open

Nadere informatie

TORNAX. Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014

TORNAX. Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014 TORNAX Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014 Het bestuurslid PR en Activiteiten is in grote lijn verantwoordelijk voor de interne- en externe presentatie

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Welkom. Website: en nieuwsbrieven

Welkom. Website:  en nieuwsbrieven Welkom bij 1 Welkom Wij heten iedereen van harte welkom als nieuw lid van TCO en hopen dat je je snel thuis voelt bij onze vereniging. TCO betekent Tennis Club Oirsbeek. De club is opgericht in 1978 met

Nadere informatie

Richtlijnen en procedures voor commissies

Richtlijnen en procedures voor commissies Richtlijnen en procedures voor commissies versie 9 Toernooien ZTV - Richtlijnen en procedures voor commissies: Beste commissieleden, Het bestuur van de ZTV heeft dit document opgesteld, om met jullie tot

Nadere informatie

Enquête onder de leden van TC 't Laer

Enquête onder de leden van TC 't Laer Enquête onder de leden van TC 't Laer Ward van Kampen Aantal reacties: 83 (rond 16% score) Waarom een enquête onder de leden. In 2015 heeft het bestuur van TC 't Laer besloten om uit seizoen uit te breiden

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Belangrijke vaststellingen

Belangrijke vaststellingen Visie Philten 2020 Belangrijke vaststellingen Teruglopend ledental Verdwijnen financiele steun Teruglopende inzet door leden Negatieve exploitatie Leidt tot de noodzaak om ons over de toekomst te bezinnen

Nadere informatie

Update werkgroepen ALV

Update werkgroepen ALV Nieuwsbrief 4 April 2017 In dit nummer: Update werkgroepen ALV Verslag Van Mun Advies Open toernooi 2017 Clubkampioenschappen TOZ van 10 juni t/m 17 jui 2017 Inschrijven voor de Najaarscompetitie 2017

Nadere informatie

Coach- en traineravond. 2 september 2013

Coach- en traineravond. 2 september 2013 Coach- en traineravond 2 september 2013 Even voorstellen Hockeyzaken Opleidingen Communicatie Clubhuiscommissie Algemene zaken Penningmeester Vragen? Agenda Even voorstellen Bestuur Aanwezige coaches en

Nadere informatie

Presteren vanuit Plezier! Presentatie van het nieuwe Bestuur van Alvoco Seizoen 2015-2016

Presteren vanuit Plezier! Presentatie van het nieuwe Bestuur van Alvoco Seizoen 2015-2016 Presentatie van het nieuwe Bestuur van Alvoco Seizoen 2015-2016 Programma 1) Alvoco 2018 2) Voorstellen bestuursleden + inrichting Bestuur 3) Organisatie + structuur vereniging 4) Speerpunten voor dit

Nadere informatie

SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST

SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST Kennismaking met PST Tennisvereniging PST Sponsorplan 2016 Tennisvereniging PST (Plantage Speelt Tennis) viert in Mei 2016 haar 30-jarig bestaan. In 1986 zijn we opgericht

Nadere informatie

Inhoudsopgave: o Voorwoord o o o

Inhoudsopgave: o Voorwoord o o o Inhoudsopgave: o Voorwoord o o o Teamsponsoring - kleding Algemene ledenvergadering - dinsdag 15 november a.s. Ophalen competitiebescheiden - maandag 31 oktober a.s. o KNLTB zomercompetitie 2012 o Eet-

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Een uitgave van de sponsorcommissie. Scoren. met de. Rijswijksche Hockey Club

Een uitgave van de sponsorcommissie. Scoren. met de. Rijswijksche Hockey Club Een uitgave van de sponsorcommissie Scoren met de Rijswijksche Hockey Club Scoren met de Rijswijksche Hockey Club 2 Scoren met de Rijswijksche Hockey Club Het zal u niet zijn ontgaan: met bijna 1.100 leden

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Plan Van Aanpak Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Hoe ziet het nieuwe bestuur er uit Organogram MHC Epe Bestuur AB AB AB AB AB AB Voorzitter Frank Bieze Vice voorzitter Rob Schuyt Penningmeester

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie