VAS-Reglement RITTENSPORT - SPORTREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAS-Reglement RITTENSPORT - SPORTREGLEMENT"

Transcriptie

1 VAS-Reglement

2 Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef en/of zoals voorzien in het particulier reglement. Het maximum inschrijvingsrecht is voorzien in bijlage 1 van het VAS Sportreglement en omvat een verzekering en alle wedstrijddocumenten. De inrichter voorziet een vermelding van het inschrijvingsrecht in zijn particulier reglement. Art. 2 Aard van de wedstrijd Rittensport is een oriëntatiewedstrijd waarbij een team van twee personen tracht de juiste wegen te berijden die door de uitzetter zijn uitgestippeld. Door middel van controlebordjes langs de weg kunnen de inrichters uitmaken of het deelnemende team de juiste weg heeft bereden. De wegcode dient absoluut te worden gerespecteerd. De teams moeten inschrijven in één van de volgende drie klassen: 1. Klasse RECREATIE: voor de beginner De te volgen wegen worden in het roadbook kenbaar gemaakt op volgende wijze: - minimum 60% van het traject zal bestaan uit situatietekeningen eenvoudig bolleke-pijl met of zonder meters en met of zonder herkenningspunten - maximum 40% van het traject zal bestaan uit eenvoudig ingetekende lijn, volledig berijdbaar - alle kaartfragmenten moeten een schaal hebben van 1/ of 1/ of 1/ Klasse TOERISME: voor de gevorderde De te volgen wegen worden in het roadbook kenbaar gemaakt op volgende wijze: - situatietekeningen bolleke-pijl met of zonder meters al dan niet gestileerd - max. 5% van het traject zal bestaan uit visgraat met of zonder meters en met of zonder herkenningspunten - ingetekende lijn - ingetekende lijn, met genummerde blokkades - eenvoudige blinde lijn (al dan niet met herkenningspunten) en met aan start en finish een kaartfragment - eenvoudige pijlen- en/of puntenrit, volledig berijdbaar - minimum 20% van de rit zal bestaan uit kaartleesopdrachten - alle kaartfragmenten moeten een schaal hebben van 1/ of 1/ of 1/ Klasse SPORT: voor de specialist De te volgen wegen worden in het roadbook kenbaar gemaakt op volgende wijze: - situatietekeningen bolleke-pijl met of zonder meters, al dan niet gestileerd - visgraat met of zonder meters - ingetekende lijn met of zonder genummerde blokkades - ingetekende lijn met genummerde pijlopdrachten - blinde lijn - grensbenadering - pijlen- en/of puntenrit - pijlbenadering - cross the lines - alle kaartfragmenten moeten een schaal hebben van 1/ of 1/ of 1/ Minimum 4 van de vermelde systemen moet in elke wedstrijd voor de klasse SPORT voorkomen. Voor elke wedstrijd moet voor alle klassen het traject zo samengesteld zijn dat het maximum gemiddelde snelheid van 25 kilometer per uur niet mag overschreden worden en dit zowel voor het totale gedeelte van de wedstrijd alsook voor elk traject afzonderlijk. Indien de wedstrijd een verbindingstraject zou bevatten mag de gemiddelde snelheid van het verbindingstraject maximum 30 kilometer per uur bedragen. Wedstrijden die meetellen voor het VAS-kampioenschap moeten minstens bestaan uit de klassen Recreatie, Toerisme en Sport. Art. 3 Lengte en samenstelling van het traject - Elke wedstrijd moet minimum 75 kilometer en maximum 100 kilometer wedstrijdtraject bevatten, verdeeld in twee delen. Daarenboven mag een wedstrijd maximum 30 kilometer verbindingstraject bevatten. - Ritten langer dan 100 kilometer (verbindingstraject niet inbegrepen) kunnen nooit meetellen voor het regionaal kampioenschap rittensport. - Verbindingstrajecten zullen geen controles en/of vallen bevatten en moeten in eenvoudig bolleke-pijl met herkenningspunten worden weergegeven. Het is verplicht de ideale rijtijd van het verbindingstraject aan de deelnemers mee te delen. - De wedstrijd zal enkel wegen bevatten die goed berijdbaar zijn. De aard van de wegen en de toegelaten wegen moeten vermeld worden in het particulier reglement of in het roadboek. VAS-Reglement

3 - De rit mag buiten de provincie van de inrichter verreden worden mits schriftelijke kennisgeving aan het betrokken PAK-bestuur. - De inrichter zal steeds vóór het vertrek de door hem opgemeten afstand van het begin van de wedstrijd tot aan een welbepaald punt van het traject aan de deelnemers laten weten. Art. 4 Officieel uur - Het officieel uur is dit aangeduid door de moederklok. Ze wordt voor de rit ingesteld op de sprekende klok of dit is een radiogestuurde klok. - Het officieel uur is aan de start aanwezig op een goed zichtbare plaats. - Voor het vertrek, de aankomst en de tijdcontroles zal enkel rekening gehouden worden met de tijd aangegeven door de gebruikte controleapparaten. Geen enkele klacht dienaangaande zal ontvankelijk verklaard worden. Art. 5 Veiligheidsvoorzieningen De controleposten dienen zo geplaatst dat ze geen gevaar opleveren voor de andere weggebruikers en deelnemers. Art. 6 Toegelaten wagens en bestuurders: Wagens - enkel wagens volledig in orde met het verkeersreglement kunnen deelnemen. - de voertuigen moeten zich van start tot finish op eigen kracht voortbewegen. Bestuurders - per wagen moeten 2 personen ingeschreven worden. Per wagen zijn slechts deze 2 personen toegelaten. - beide personen mogen de wagen besturen, en eventueel tijdens de rit afwisselen op voorwaarde dat beiden voldoen aan de eisen om een wagen te besturen. - de bestuurder moet aan de wettelijke beschikkingen voldoen om een motorvoertuig te besturen. - de minimumleeftijd voor navigators is 12 jaar (dag van verjaren). - de navigator moet, indien hij of zij geen 18 jaar is, een schriftelijke toelating van de ouders of voogd kunnen voorleggen. - bij vaststelling, door een official van de wedstrijd, van inbreuken tegen de hierboven vermelde verplichtingen of verbodsbepalingen, heeft dit de uitsluiting tot gevolg. Art. 7 Technische controle De wagen waarmee wordt deelgenomen moet voldoen inzake technische keuring, inschrijving, verzekering, enz. Dit kan door de inrichter te allen tijde gecontroleerd worden. Art. 8 Omschrijving van de diverse systemen 1a. EENVOUDIG BOLLEKE-PIJL (Recreatie) De te volgen route wordt opgegeven door situatietekeningen met of zonder afstanden en met of zonder herkenningspunten, te rijden van het bolleke naar de pijl. In tegenstelling tot het kaartlezen, waar een volledig ingetekend pleintje volledig moet worden bereden, is het bij een bolleke-pijl de bedoeling om de route daar vrij te laten. Er mogen dan ook bij een volledig getekende driehoek geen controleletters staan! Wanneer de inrichter een valstrik wil maken, dan moet één beentje onderbroken zijn of moet het pleintje ontbonden worden. 1b. BOLLEKE-PIJL (Toerisme-Sport) De te volgen route wordt opgegeven door situatietekeningen met of zonder afstanden en met of zonder herkenningspunten, te rijden van het bolleke naar de pijl. In tegenstelling tot het kaartlezen, waar een volledig ingetekend pleintje volledig moet worden bereden, is het bij een bolleke-pijl de bedoeling om de route daar vrij te laten. Er mogen dan ook bij een volledig getekende driehoek geen controleletters staan! Wanneer de inrichter een valstrik wil maken, dan moet één beentje onderbroken zijn of moet het pleintje ontbonden worden. 1c. GESTILEERD BOLLEKE-PIJL (Toerisme-Sport) De te volgen route wordt opgegeven door situatietekeningen met of zonder afstanden en met of zonder herkenningspunten, te rijden van het bolleke naar de pijl. In tegenstelling tot het kaartlezen, waar een volledig ingetekend pleintje volledig moet worden bereden, is het bij een bolleke-pijl de bedoeling om de route daar vrij te laten. Er mogen dan ook bij een volledig getekende driehoek geen controleletters staan! Wanneer de inrichter een valstrik wil maken, dan moet één beentje onderbroken zijn of moet het pleintje ontbonden worden. VAS-Reglement

4 2. VISGRAAT (Toerisme-Sport) De te volgen route wordt opgegeven door situatietekeningen met of zonder afstanden en met of zonder herkenningspunten te vergelijken met bolleke-pijl, maar alle situaties zijn samengevoegd door de te berijden weg als één lijn weer te geven eindigend op een pijl. 3. INGETEKENDE LIJN (Recreatie-Toerisme-Sport) De te volgen route wordt opgegeven door een ononderbroken lijn, aangebracht op een kaart, te volgen in een aangegeven richting. 4. INGETEKENDE LIJN MET BLOKKADES (Toerisme-Sport) Opgave zoals een ingetekende lijn, maar op deze lijn worden door de inrichter genummerde blokkades aangebracht. De alzo afgesloten wegen mogen door de deelnemers niet bereden worden. De deelnemers dienen een route te construeren op de gebruikte kaart. Deze route moet zo kort mogelijk zijn en zo geconstrueerd dat de ingetekende lijn zo lang mogelijk bereden wordt zonder deze in tegengestelde richting van de opgegeven richting te berijden. De aldus geconstrueerde route dient dan zo nauwkeurig mogelijk te worden bereden. 5. BLINDE LIJN (Toerisme-Sport) De te volgen route wordt opgegeven door een ononderbroken lijn aangebracht op een blad papier in plaats van op een kaart, vb. aangebracht op een blanco blad. 6a. EENVOUDIGE PIJLEN- en/of PUNTENRIT (Toerisme) Op de kaart worden door de inrichter pijlen/punten getekend die in numerieke volgorde dienen bereden te worden. Tussen de pijlen/punten dient de kortst toegelaten route te worden gevolgd. De pijlen moeten steeds in de richting van de pijl bereden worden. 6b. PIJLENRIT/PUNTENRIT (Sport) Op de kaart worden door de inrichter pijlen/punten getekend die in numerieke volgorde dienen bereden te worden. Tussen de pijlen/punten dient de kortst toegelaten route te worden gevolgd. De pijlen/punten mogen zijdelings op- en afgereden worden. Men mag de pijlen/punten kruisen. Pijlen/punten mogen bereden worden voor ze aan de beurt zijn maar dienen daarna op hun beurt bereden te worden. Reeds bereden pijlen/punten mogen nogmaals bereden worden. Een inrichter kan echter wel afwijken van bovenstaande basisprincipes, door te verbieden de pijlen/punten zijdelings op en af te rijden en/of te verbieden de pijlen/punten meermaals te berijden, of te rijden voor ze aan de beurt zijn. De aldus geconstrueerde route dient dan zo nauwkeurig mogelijk te worden bereden. 7. GRENSBENADERING (Sport) De grenslijnen worden als opgave getekend op een kaart. Van start tot finish moet(en) de aangegeven grenslijn(en) via een aaneengesloten route worden benaderd zonder deze lijn(en) te kruisen. Licht is rijden : wanneer ten minste één bermlijn van de weg de grenslijn niet raakt mag deze weg bereden worden. Er dient aangegeven te worden in welke richting (gelijk of tegengesteld aan de richting van de wijzers van de klok) er gereden moet worden, alsook als de grenslijn mag overschreden worden bij het omrijden. De aldus geconstrueerde route dient dan zo nauwkeurig mogelijk te worden bereden. 8. INGETEKENDE LIJN MET PIJLOPDRACHTEN (Sport) Dit systeem bestaat uit twee gedeelten: een hoofdroute (ingetekende lijn en pijl) en een nevenroute (traject tussen de ingetekende lijn en pijl/blokkade op de hoofdroute.) Via de ingetekende lijn dient een route te worden geconstrueerd, waarbij de pijlen in stijgende nummervolgorde worden bereden. Vanaf het begin dient de ingetekende lijn te worden gevolgd, waarbij achtereenvolgens de lijn dient te worden verlaten voor het berijden van de eerste pijl. Deze wordt in zijn geheel bereden van de voet tot aan de punt. Vervolgens wordt de ingetekende lijn weer hervat en voortgezet. 9. PIJLENBENADERING (Sport) Dit systeem bestaat uit twee gedeelten: een hoofdroute (pijl) en een nevenroute (pijlenbenadering). Pijlenbenadering is een variante op de pijlenrit. Op de kaart worden door de inrichter pijlen getekend die in numerieke volgorde moeten bereden worden. Nadat de deelnemer de pijl heeft bereden, moet hij rond deze pijl een benaderingsroute construeren, waarbij het oppervlak tussen de pijl en de geconstrueerde route zo klein mogelijk is. 10. CROSS THE LINES (Sport) Een op een kaart aangebracht genummerd raster moet in de juiste volgorde bereden worden. VAS-Reglement

5 Een gedetailleerde omschrijving Aanvullende reglementen rittensport van de verschillende systemen, geïllustreerd met voorbeelden, is te verkrijgen bij de inrichtende clubs en op diverse internetsites. Art. 9 Bestraffingen - Voor elke vertraging op het ideaal uur bij aankomst aan een tijdcontrole zal de bestraffing 1 punt per minuut of per fractie van een minuut bedragen. - Voor elke voorsprong op het ideaal uur bij aankomst aan een tijdcontrole zal de bestraffing 2 punten per minuut of per fractie van een minuut bedragen. - Bij meer dan 10 minuten vertraging bij de start zal de bestraffing 1 strafpunt per minuut of fractie van een minuut bedragen. - Voor het niet nemen van een baancontrole, zelfcontrole of zelfcontrole kilometerafstand : 30 strafpunten. - Per situatie kan men slechts éénmaal bestraft worden. - Missen van een geheime tijdcontrole: 30 strafpunten. - Missen van een vaste tijdcontrole: gerangschikt na alle andere deelnemers. - Voor het overschrijden van de maximum rijtijd bij aankomst van een vaste tijdcontrole: gerangschikt na alle andere deelnemers. - De ideale rijtijd is de tijd die een deelnemer gebruikt om zijn ideaal traject af te leggen met een vooropgesteld gemiddelde snelheid. De maximum rijtijd is de ideale rijtijd van de deelnemer aangevuld met een aantal minuten dat door de inrichter wordt bepaald volgens moeilijkheidsgraad. - Voorsprong op het ideale uur kan niet in aanmerking genomen worden om vertragingen goed te maken. - De inrichter moet in blok verbeteren voor alle zelfgeconstrueerde routes. Per gemiste controle worden er 15 strafpunten voorzien. Art. 10 Controlekaart a. Bij de start ontvangen de deelnemers hun controlekaart voorzien van startnummer, starttijd en klasse. b. De controleletters, -cijfers, -stempels, die zich langs de route bevinden dienen te worden aangebracht op de controlekaart met onuitwisbaar materiaal en dit in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart. Overschrijvingen, schrappingen, meerlijnige of dubbele inschrijvingen (ook extra dikke) per vakje, zullen steeds als fout worden aanzien. c. De controlekaart dient onmiddellijk overhandigd te worden op eenvoudig verzoek van de inrichter of controleur. d. Bij verlies van de controlekaart wordt de deelnemer gerangschikt na de geklasseerden van het gereden deel waarvoor de controlekaart geldt en zal het maximum der strafpunten worden aangerekend voor dat deel. e. De deelnemer is verantwoordelijk voor de aantekeningen op zijn controlekaart. f. Een ideale controlekaart zal door de inrichter na elk gedeelte uitgehangen worden. Het uithangen zal altijd gebeuren na het verstrijken van de maximum rijtijd van de laatst gestarte deelnemer. De maximum rijtijd per deel en voor elke klasse moet worden vermeld in het particulier reglement of in de schriftelijke briefing. Art. 11 Controles a. Aard van de controles 1. Een rit wordt ingedeeld in trajecten, afgebakend door vaste tijdcontroleborden. 2. De bestuurders moeten elk traject tussen 2 vaste tijdcontroles afleggen in de opgelegde tijd. 3. Tussen de vaste tijdcontroles kunnen zich zelf-, keer-, veiligheids- afstands- en baancontroles (stempelcontroles en geheime tijdcontroles) bevinden. b. Signalisatie en plaats van de controles 1. De controleborden zullen altijd rechts van de baan geplaatst worden. Zij zullen goed zichtbaar, ondubbelzinnig en haaks op de rijrichting geplaatst worden. Het is te allen tijde verboden om deze borden als deelnemer te manipuleren. 2. De bemande controles worden aangeduid door de officiële FIA-borden (zie bijlage 2 FIA borden ), met uitzondering van de beige borden einde zone die niet gebruikt worden. 3. Alle andere controleborden dienen vermeld in het bijzonder wedstrijdreglement en getoond aan de start. Deze borden moeten minstens 20 x 20 centimeter zijn met uitzondering van straatnaamborden. Zij dienen geplaatst op een hoogte van minimum 20 centimeter en maximum 200 centimeter van het oppervlak van de rijweg. 4. De plaats van een controlebord mag nooit het onderwerp van een bestraffing zijn en de afmetingen van de gebruikte borden mogen nooit het voorwerp uitmaken van valse controles. c. Opening en sluiting van de controles 1. De controleposten moeten minimum 30 minuten voor de ideale tijd van de eerste deelnemer geopend zijn VAS-Reglement

6 en 30 minuten na de ideale tijd van de laatste deelnemer gesloten worden, tenzij de wedstrijdleider deze tijden verlengt rekening houdend met bijzondere omstandigheden. Het verlengen van de opening- en sluitingstijden van de controleposten dient voor de start van het betreffende traject schriftelijk in een briefing meegedeeld te zijn. d. Werking van de controles 1. Tijdcontroles, vaste tijdcontroles (VTK) Vaste tijdcontroles zijn bemande controles. De commissarissen belast met deze controles zullen het aankomstuur, in uren en minuten, noteren op de controlekaart. Het juiste aankomstuur is het ogenblik waarop één van de leden van de ploeg de controlekaart overhandigd aan de tijdcontroleur. De ploeg zal niet bestraft worden voor te vroeg aankomen, indien het uur van aankomst in de controlezone overeenstemt met het verloop van de minuut van aankomst. De ploeg zal niet bestraft worden voor te laat aanmelden, indien het aanmelden plaats heeft in de loop van de ideale minuut van aankomst. Zodra de tijdregistratie beëindigd is zal de ploeg de controlezone verlaten. Indien een VTK zich op een andere plaats bevindt dan de startplaats dient deze plaats bij de start aan de deelnemer gemeld te worden door middel van een kaartfragment. Aan een VTK mag men zijn ideale tijd vragen met een maximum van 15 minuten te vroeg, tenzij anders vermeld in het bijzonder wedstrijdreglement. 2. Geheime Tijdcontroles (GTK) Geheime tijdcontroles zijn bemande controles. GTK s zullen enkel dienen om ex aequo te scheiden in het dagklassement. De commissarissen belast met deze controles zullen het aankomstuur, in uren en minuten, noteren op de controlekaart van de deelnemer. De tijdregistratie begint op het ogenblik dat de wagen het controlebord aan de tijdcontrole voorbijrijdt. Tussen het controlebord en de controlepost, is het verboden stil te staan of abnormaal traag te rijden. De tijdregistratie op de controlekaart zal enkel gebeuren indien de twee deelnemers en hun wagen zich in de onmiddellijke nabijheid van de controletafel bevinden. Het juiste aankomstuur is het ogenblik waarop één van de leden van de ploeg de controlekaart overhandigd aan de tijdcontroleur. De ploeg zal niet bestraft worden voor te vroeg aankomen, indien het uur van de aankomst in de controlezone overeenstemt met het verloop van de minuut van aankomst. De ploeg zal niet bestraft worden voor te laat aanmelden, indien het aanmelden plaats heeft in de loop van de ideale minuut van aankomst. Zodra de tijdregistratie beëindigd is zal de ploeg de controlezone verlaten. Aan een GTK, indien de inrichter dit vermeldt in zijn bijzonder wedstrijdreglement, mag men zijn ideale tijd vragen met een maximum van 15 minuten te vroeg. Afstandsbepaling De deelnemer moet tijdens de rit de tot dan afgelegde afstand op 100 meter nauwkeurig noteren op het controleblad. (Indien de organisator de deelnemer de afstand tot op 10 meter wenst te laten noteren, dient dit duidelijk vermeld te staan in het wedstrijdreglement). Deze afstand wordt enkel in aanmerking genomen om ex aequo te scheiden na het toepassen van de bestaande regels. 3. Stempelcontroles. Stempelcontroles zijn bemande controles en aangegeven door FIA borden met uitzondering van de beige borden einde zone. Zij zullen genoteerd worden in het eerstvolgende vrije vakje op de controlekaart. Deze controles kunnen vals zijn en zullen dan ook als dusdanig bestraft worden. 4. Zelfcontroles - Zelfcontroles zijn onbemande controles door middel van borden van minimum 20 x 20 centimeter. De letters, cijfers of zelfstempels vermeld op deze borden zullen onmiddellijk in het eerstvolgende vrije vakje op de controlekaart worden genoteerd. - Zelfcontroles zijn straatnaamborden en worden, indien te noteren, conventioneel op het routeblad aangegeven door middel van een rechthoekig blokje bij de situatietekening, met vermelding STR. Op de overeenstemmende plaats bevindt zich een straatnaambord waarvan de eerste drie letters dienen genoteerd op de controlekaart in het eerstvolgende vrije vakje. Bij gebruik van straatnaamborden STR als zelfcontrole dient dit vermeld te worden in de schriftelijke briefing. 5. Verboden voor rit (VVR) Bord met diagonale streep geplaatst op een bepaalde weg om deze voor de deelnemers verboden te maken. 6. Keercontrole Controle om aan te duiden dat de Sport-deelnemer de weg heeft gevonden. Aan deze controle moet ter plaatse gekeerd worden (180 ). VAS-Reglement

7 Deze controle wordt altijd aangeduid door een cijfer en dient genoteerd te worden. De Recreatie- en Toerisme-deelnemer noteert dit cijfer als gewone zelfcontrole maar keert niet. 7. Veiligheidscontrole (VK) Controle die meestal zal geplaatst worden op gevaarlijke situaties (vb. aan een kruispunt met een gevaarlijke baan). Alleen de kleine letters of cijfers zijn verplicht te noteren. Altijd oppassen! Art.12 Klachten en beroep Zie hoofdstuk Algemene Voorschriften (behalve klacht tegen het klassement - zie artikel 13). Deelnemers hebben geen toegang tot de rekenkamer, zij moeten zich wenden tot de relatie deelnemers. Diegenen die de rekenkamer toch betreden zonder toelating, zullen 180 strafpunten krijgen. Art.13 Uitslag Per rit wordt de uitslag bepaald aan de hand van de bekomen strafpunten. Winnaars worden zij die het minste aantal strafpunten hebben opgelopen. Bij gelijkheid wordt het team dat het minste strafpunten heeft aan de eerste GTK, winnaar. Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de volgende GTK genomen. Indien de GTK s geen uitsluitsel geven wordt de afstandsbepaling genomen. De rangschikking wordt opgemaakt per klasse van de deelnemers die de rit hebben afgewerkt binnen de vooropgestelde maximum rijtijd, gevolgd door de deelnemers die deze maximum rijtijd overschreden, deze worden eveneens onderling gerangschikt volgens het opgelopen aantal strafpunten (controle + strafpunten). Daarna de deelnemers die een VTK hebben gemist. Een klacht tegen het klassement dient ten laatste 30 minuten na het uithangen van de officiële te gebeuren, vergezeld van een borg van 125,00 EUR. De prijsuitreiking zal gebeuren maximum 15 minuten na het definitief officieel worden van de uitslag. NOTITIES VAS-Reglement

8 VAS-Reglement

9 A. PROGRAMMA Zie particulier reglement rittensport. Art. 1.1 Definitie B. ORGANISATIE Deze wedstrijd zal betwist worden in overeenstemming met de reglementen van de Vlaamse Autosportfederatie (VAS), het eventuele provinciale reglement en het onderstaand standaardreglement. Art. 1.2 Inrichtende organisatie Zie particulier reglement rittensport. Art. 1.3 Officials van de wedstrijd Zie particulier reglement rittensport. Art. 2 Beschrijving / omschrijving Zie particulier reglement rittensport. Art. 3 Inschrijvingen C. BIJZONDERE BEPALINGEN De aanvraag tot deelname aan de rit moet volledig ingevuld en ondertekend toekomen bij de inrichtende club. Er zal prioriteit verleend worden aan deelnemers die zich vooraf ingeschreven hebben. Inschrijven op de dag van de wedstrijd is mogelijk op voorwaarde dat er maximum een supplement van 20% op het inschrijvingsrecht betaald wordt. De inrichter heeft het recht om de inschrijving van een deelnemer te weigeren na schriftelijke afgifte van de gemotiveerde reden aan het college van sportcommissarissen. Door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier verbinden de piloten en copiloten zich er toe om het huidige reglement na te leven. Voor de naam en het adres van de inrichtende club, de sluitingsdatum van de voorinschrijvingen en het maximum aantal toegelaten deelnemers: zie particulier reglement rittensport. Art. 4 Inschrijvingsrecht en verzekering De inrichter heeft een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten conform de Belgische wet van 21 november 1989 op de verplichte verzekering. De verzekering begint voor iedere deelnemer bij de start (administratieve controle) en eindigt na het afgeven van de controlekaart op het einde van de wedstrijd. Voor deelnemers die vóór het bovengenoemde tijdstip, om welke reden ook, ophouden deel te nemen op grond van bepalingen in dit reglement worden beschouwd als niet meer deelnemend en zijn dusdanig niet meer gedekt door bovenvermelde verzekering. Deelname in de kosten: hierin zijn inbegrepen de bijdragen aan VAS en PAK, verzekering, roadbook. Voor de verzekeringsmaatschappij, het polisnummer, het inschrijvingsrecht en de wijze van vereffening: zie particulier reglement rittensport. Art. 5 Toegelaten wagens Alle deelnemende wagens moeten in orde zijn met de voorschriften van de wegcode en dus voorzien zijn van: een geldig inschrijvingsbewijs, een geldig groen verzekeringsattest en een geldige keuringskaart. Bij het ontbreken van één van de hierboven vermelde documenten of bij fraude zullen de betrokken piloten en copiloten de start tot de wedstrijd geweigerd worden. Bij fraude, onder welke vorm dan ook, sluit deze startweigering geen verdere sancties uit. Art. 6 Toegelaten piloten / copiloten Een team dat deelneemt aan een rittensport dient te bestaan uit piloot en copiloot. Alle piloten moeten beschikken over een geldig rijbewijs. Alle piloten en copiloten moeten beschikken over een lidkaart van een erkende club of renstal en een geldige VAS of ASAF vergunning. De dag van de wedstrijd kan er een dagtoelating bekomen worden. 10 RITTENSPORT - STANDAARDREGLEMENT VAS-Reglement

10 10 RITTENSPORT - STANDAARDREGLEMENT Art. 7 Controlekaart Bij de start zal iedere deelnemer een controlekaart ontvangen voorzien van startnummer, klasse en starttijd. De controleletters, -cijfers en stempels die langs het parkoers staan opgesteld moeten met onuitwisbaar materiaal ingevuld worden in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart. Overschrijvingen, schrappingen, meerlijnig of dubbel-dik schrijven zullen steeds als fout aanzien worden. Alle controles zullen rechts van de weg staan. De plaats van een controle kan nooit aanleiding geven tot het indienen van een klacht dienaangaande. Alle bemande controles worden geopend 30 minuten voor de ideale doortocht van de eerste deelnemer en sluiten 30 minuten na de ideale doortocht van de laatste deelnemer. Tijdcontroles (vast en geheim), stempel- en zelfcontroles staan beschreven in het VAS sportreglement. De controlekaart zal bij elke tijdcontrole ter aftekening aangeboden worden. Art. 8 Tijden en tussenstanden, officieel uithangbord Alle officiële mededelingen, addenda, vaststellingen, beslissingen en tussenstanden worden geafficheerd op het officieel uithangbord. Voor de juiste plaats van opstelling uithangbord: zie particulier reglement rittensport. Art. 9 Wijzigingen Alle addenda, vaststellingen en beslissingen zullen op het officieel uithangbord geafficheerd worden. Deze documenten maken integraal deel uit van het particulier reglement. In het geval van addenda en vaststellingen zullen de betrokken deelnemers schriftelijk op de hoogte gebracht worden en zij zullen voor kennisname moeten aftekenen. Addenda en vaststellingen worden door de wedstrijdleider getekend, beslissingen worden door de wedstrijdleider en het college van sportcommissarissen getekend. Art. 10 Reglement en klachten De wedstrijdleiding is belast met de toepassing van het huidig reglement gedurende het verloop van de wedstrijd. Elke klacht over deze toepassing moet ter inlichting en besluit overgemaakt worden aan het college van sportcommissarissen. Elk geval niet voorzien door dit reglement zal onderzocht worden door het college van sportcommissarissen die in samenspraak met de wedstrijdleiding een beslissing zullen nemen. Klachten: zie VAS sportreglement - hoofdstuk Algemene Voorschriften. Art. 11 Bestraffingen Volgens het VAS sportreglement, de Aanvullende Reglementen Rittensport en de geschreven briefing. Art. 12 Prijzen en bekers Er zijn prijzen of trofeën voorzien voor: 1e, 2e en 3e van elke klasse (piloot en copiloot) 1e dame (niet verplicht) 1e renstal (niet verplicht) Voor de juiste plaats en het tijdstip van de prijsuitreiking: zie particulier reglement rittensport. Art. 13 Bijkomende bepalingen Alle niet in dit reglement opgenomen gevallen zijn voorzien door het VAS sportreglement. De piloten, copiloten en hun rechthebbenden zien af van elk verhaal dat zij zouden kunnen uitoefenen tegen de inrichters, alsook van elke burgerlijke of strafrechterlijke vervolging tegen de inrichters van de wedstrijd. Indien bijzondere gevallen dit rechtvaardigen behoudt de inrichter zich het recht voor, in akkoord met het college van sportcommissarissen, aan huidig reglement de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht. Elk schadegeval door de deelnemer veroorzaakt voor, tijdens of na de wedstrijd tegenover derden, andere deelnemers of inrichters, moet zo snel mogelijk schriftelijk aan de wedstrijdleiding worden gemeld. Indien de wedstrijd afgelast zou worden kan de inrichter niet verantwoordelijk gesteld worden en is hij alleen gehouden de inschrijfgelden terug te betalen mits aftrek van 25% algemene kosten. Art. 14 Varia Zie particulier reglement rittensport. VAS-Reglement

11 VAS-Reglement

12 VAS-Reglement

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2013-169 Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

10 e Garnalenrit. zaterdag 29 oktober Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe

10 e Garnalenrit. zaterdag 29 oktober Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe presenteert 10 e Garnalenrit zaterdag 29 oktober 2016 in Lichtervelde, zaal Turfhauwe Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 10 de Garnalenrit - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

REGLEMENT. 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei Organisatie van: Pak Antwerpen

REGLEMENT. 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei Organisatie van: Pak Antwerpen 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei 2015 REGLEMENT Organisatie van: Pak Antwerpen Tellende voor: VAS Regularity kampioenschap 2015 Diverse provinciale en clubkampioenschappen 2 e Antwerp Regularity Bijzonder

Nadere informatie

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe presenteert 9 e Garnalenrit zaterdag 31 oktober 2015 in Lichtervelde, zaal Turfhauwe Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 9e6de Garnalenrit - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

VAS-Reglement VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2013-161 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier

Nadere informatie

Affichering van de startlijst voor sectie 4 volgens voorlopig klassement. Voorziene aankomst van de eerste wagen op het podium.

Affichering van de startlijst voor sectie 4 volgens voorlopig klassement. Voorziene aankomst van de eerste wagen op het podium. REGLEMENT 1 E-Rally Omloop van Vlaanderen 01, 02 09 2017 1 e E-Rally Omloop van Vlaanderen 1 & 2/09/2017 Bijzonder Wedstrijdreglement. De 1 e E-Rally Omloop van Vlaanderen wordt ingericht door Koninklijke

Nadere informatie

Regularity van de Suikerstreek Bijzonder Wedstrijdreglement.

Regularity van de Suikerstreek Bijzonder Wedstrijdreglement. REGLEMENT Regularity van de Suikerstreek 2011. Bijzonder Wedstrijdreglement. De Regularity van de Suikerstreek wordt ingericht door Autoclub TRT vzw op 3 juli 2011 en zal plaatsvinden te Hoegaarden en

Nadere informatie

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte.

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte. 13e PeelRand Classic 9 april 2017 Bijzonder Reglement I Organisatorisch gedeelte. 1. Dit Bijzonder Reglement dient als basis voor het rijden van de 13e PeelRand Classic, die verreden wordt op zondag 9

Nadere informatie

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 2015

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 2015 De Moustache Classic wordt ingericht door Racing Team Moustache in Bocholt op zaterdag 28 november 2015. Deze wedstrijd zal betwist worden in overeenstemming met het sportreglement

Nadere informatie

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 2016

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 2016 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 2016 De Moustache Classic wordt ingericht door Racing Team Moustache in Bocholt op zaterdag 26 november 2016. Deze wedstrijd zal betwist worden in overeenstemming met het sportreglement

Nadere informatie

12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017

12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017 12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017 ORGANISATORISCH REGLEMENT ALGEMEEN De start, lunch en de finish vinden plaats in Partycentrum Gambora, Middelkampseweg 2, Gameren. Er zullen 4 trajecten verreden

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2017 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl.

Nadere informatie

DEEL 1. VOORSTELLING DEEL 2. ORGANISATIE ART. 1.1 TIMING. 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 01/04/2014 20u00 Publicatie wedstrijdreglement

DEEL 1. VOORSTELLING DEEL 2. ORGANISATIE ART. 1.1 TIMING. 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 01/04/2014 20u00 Publicatie wedstrijdreglement DEEL 1. VOORSTELLING ART. 1.1 TIMING 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 01/04/2014 20u00 Publicatie wedstrijdreglement 26/04/2014 23u59 Afsluiting voorinschrijving 27/04/2014 00u00 Opening last- minute

Nadere informatie

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement IJSSELLANDRALLY Reglement KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement Vrijdag 4 september 2015 08:00 uur Inschrijving open en documentencontrole 09:30

Nadere informatie

41 e Hornenacht Reglement 2014

41 e Hornenacht Reglement 2014 41 e Hornenacht Reglement 2014 Bijzonder reglement 41e Hornenacht 2014. Organisatorisch gedeelte. 1. Dit bijzonder reglement dient als basis voor het rijden van de 41e Hornenacht, die verreden wordt op

Nadere informatie

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 ORGANISATORISCH REGLEMENT ALGEMEEN De start, lunch en de finish vinden plaats in Hotel/Brasserie Schimmel, Stationsweg Oost 243, Woudenberg. Er zullen 4 trajecten

Nadere informatie

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Om deel te nemen aan de Samparkrally, dient u dit reglement voor vertrek goed door te nemen. In hoofdstuk 1 leest u het reglement en in hoofdstuk 2 staan

Nadere informatie

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname Wat is rally rijden Bij de GO Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde gemiddelde

Nadere informatie

Reglement A a B b

Reglement A a B b Reglement 1 2 3 A a b B Reglement Ronde van Vlaanderen 2007 Artikel 1 - Organisatie 1.1 Titel De "Ronde van Vlaanderen 2007" is een navigatie- en regelmatigheidsrally die wordt georganiseerd door Autostal

Nadere informatie

Vught Classic Car Rally 2014

Vught Classic Car Rally 2014 Vught Classic Car Rally 2014 PROGRAMMA Zaterdag 20 september 2014 10.00 uur Aankomst deelnemers 11.00 uur Uitleg rally en toelichting te gebruiken kaartleessystemen 11.20 uur Lunch deelnemers 12.01 uur

Nadere informatie

borden geplaatst, die genoteerd moeten worden om de organisatie te laten zien dat de juiste route is gevolgd.

borden geplaatst, die genoteerd moeten worden om de organisatie te laten zien dat de juiste route is gevolgd. Wat is rally rijden Bij de Jeroen Bosch Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde

Nadere informatie

BLIK I. Datum: 16 april 2016 Uitzetters: Ronald Jans Gerhard Fokkens. Bijzonder Reglement

BLIK I. Datum: 16 april 2016 Uitzetters: Ronald Jans Gerhard Fokkens. Bijzonder Reglement BLIK I Datum: 16 april 2016 Uitzetters: Ronald Jans Gerhard Fokkens Bijzonder Reglement 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start en finish bevinden zich bij: Edda Huzid Golf- en Countryclub Hunnenweg 16 3781

Nadere informatie

RITTECHNISCH REGLEMENT

RITTECHNISCH REGLEMENT RITTECHNISCH REGLEMENT INDELING VAN DE RIT Sportklasse Afstand Toerklasse Afstand Systeem Circa Systeem Circa TC1 (start) TC2 Pijlen kortste route, punten op één na kortste route 51 km Pijlen kortste route

Nadere informatie

KAARTLEES REGLEMENTEN

KAARTLEES REGLEMENTEN KAARTLEES REGLEMENTEN - Uitzetters Reglement Kaartlezen (URK) uitgave 2013 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie. Eindredactie : Reglementscommisie NRF. Gewijzigd : Blz. 1. Toegevoegd; voorwaarden

Nadere informatie

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT REGLEMENT 1. ALGEMEEN De Rotarit Heeze is een toeristisch evenement voor bijzondere automobielen en bestaat uit een tweetal trajecten volgens een tijdschema dat in het routeboek is vermeld. De deelnemers

Nadere informatie

DEEL 1. VOORSTELLING DEEL 2. ORGANISATIE TIMING. 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 08/04/2014 20u00 Publicatie finale versie wedstrijdreglement

DEEL 1. VOORSTELLING DEEL 2. ORGANISATIE TIMING. 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 08/04/2014 20u00 Publicatie finale versie wedstrijdreglement DEEL 1. VOORSTELLING TIMING 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 08/04/2014 20u00 Publicatie finale versie wedstrijdreglement 26/04/2014 23u59 Afsluiting voorinschrijving 27/04/2014 20u00 Publicatie

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2016 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR )

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) uitgave 2011 versie oktober 2011 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort,

Nadere informatie

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2014

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2014 REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2014 Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene

Nadere informatie

Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel

Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel Reglement Rotary Rally, 16 september 2017 ALGEMEEN In tegenstelling tot voorgaande edities vindt de start van de Rotary Rally niet in Zwijndrecht plaats, maar in Leerbroek bij pannenkoekenrestaurant Onder

Nadere informatie

5 april 2014. Routeopdrachten. Algemene bepalingen

5 april 2014. Routeopdrachten. Algemene bepalingen 5 april 2014 Routeopdrachten Algemene bepalingen 1. Voor het construeren van de route moet gebruik gemaakt worden van de kaartfragmenten en de daarop voorkomende wegen, voorzien van 2 bermlijnen, waarvan

Nadere informatie

Particulier reglement 1 e Hemicuda Regularity Rally - Koekelare 9 oktober 2016

Particulier reglement 1 e Hemicuda Regularity Rally - Koekelare 9 oktober 2016 Particulier reglement 1 e Hemicuda Regularity Rally - Koekelare 9 oktober 2016 1. Programma De 1 e Hemicuda Regularity Rally wordt georganiseerd door Autostal Hemicuda vzw in samenwerking met Autostal

Nadere informatie

5. NUTTIGE NAMEN EN ADRESSEN

5. NUTTIGE NAMEN EN ADRESSEN INHOUD VOORBESCHOUWINGEN 2 1. ALGEMEENHEDEN 1.01. Regionaal kampioenschap 3/4 1.02. Legende en verklaringen 5 1.03. Controlebordjes en controlekaart 6/7/8 1.04. Bestraffingen 8/9/10 2. RECREATIE 2.01.

Nadere informatie

Recreatieve autosport. Hoe doe je dat?

Recreatieve autosport. Hoe doe je dat? 1 Recreatieve autosport. Hoe doe je dat? Verantwoordelijke uitgever : Fredien Nachtegael voor Autoclub Altena v.z.w. zetel : Koningin Astridlaan 32 te 2550 Kontich ondernemingsnummer 0441.300.213 2 0.

Nadere informatie

Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle.

Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle. Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally 2017 Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle. Telefoon Evert Leideman.. 06-51175876 Organisatie Telefoon bij uitval.. 06-34418992 Organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2015 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl

Nadere informatie

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015 Rally 2015 Zaterdag 19-09-2015 Reglement Zwanenbroeders Uitleg rally Rally rijden; wat is dat? Bij rally rijden denkt u wellicht snel aan de WRC, zo snel mogelijk een bepaald parcours afleggen in een daarvoor

Nadere informatie

BOL - PIJL WAT IS DAT? HOE RIJ JE DAT?

BOL - PIJL WAT IS DAT? HOE RIJ JE DAT? BOL - PIJL WAT IS DAT? HOE RIJ JE DAT? ZO DOE JE DAT! AutoClub Altena vzw Eerste weg haaks Eerste weg Haakse vier Viersprong over Voor een Rechts indraaien scherp rechts sprong links steken, wordt rechtse

Nadere informatie

De PEELRAND CLASSIC in vogelvlucht.

De PEELRAND CLASSIC in vogelvlucht. De PEELRAND CLASSIC in vogelvlucht. Deze toelichting is bedoeld voor deelnemers in de (Open)Toerklasse die nog geen ervaring hebben. Wat kun je, wat mag je, verwachten als je deelneemt aan de PeelRand

Nadere informatie

42e NACHT VAN ZAAMSLAG 9 10 mei 2015 BIJZONDER REGLEMENT

42e NACHT VAN ZAAMSLAG 9 10 mei 2015 BIJZONDER REGLEMENT 42e NACHT VAN ZAAM MSLAG 9 10 mei 2015 BIJZOND DER REGLEMENT BIJZONDER REGLEMENT ALGEMEEN De 42 e Nacht van Zaamslag wordt verreden volgende de bepalingen van het NRF, met uitzondering van de in dit Bijzonder

Nadere informatie

VAS-Reglement

VAS-Reglement VAS-Reglement 2017-181 LEGENDE EN VERKLARINGEN BL = Blinde Lijn BP = Bol-Pijl GBP = Gestileerde Bol-Pijl TK = Tijdcontrole VTK = Vertreklokaal FTK = Finishlokaal GTK = Geheime Tijdcontrole GSK = Geheime

Nadere informatie

Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016

Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016 Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016 Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016 Inhoud pagina Inleiding 2 Standaard reglement Artikel 1. Algemene Bepalingen 3 2. Controles en opdrachten

Nadere informatie

PROGRAMMA BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

PROGRAMMA BELANGRIJKE MEDEDELINGEN PROGRAMMA Zondag 28 Augustus 2016 08.0 uur tot 08.30 uur Aankomst deelnemers, ontvangst starttijd & rallyplaten 09.00 uur Korte briefing zorg dat u deze zeker niet mist 09.30 uur Start Eerste Team, elke

Nadere informatie

REGLEMENT 55 e OOST BRABANT RIT. A. Organisatorische zaken

REGLEMENT 55 e OOST BRABANT RIT. A. Organisatorische zaken REGLEMENT 55 e OOST BRABANT RIT A. Organisatorische zaken 1 Algemeen De Oost Brabant Rit (OBR) wordt georganiseerd door de A.S.C. Boxmeer e.o. De rit wordt verreden op 2 april 2017 en is een open autosportevenement.

Nadere informatie

EXTRA NOTA: Om de eenvoud en de snelheid van het corrigeren hoog te houden, werd beslist om voor alle deelnemers deze langsrijder neutraal te maken

EXTRA NOTA: Om de eenvoud en de snelheid van het corrigeren hoog te houden, werd beslist om voor alle deelnemers deze langsrijder neutraal te maken EXTRA NOTA: Controleletter 'E' in deel 2 werd voor alle categorieën neutraal De laatste 5 voertuigen werden het inrijden in ontzegd door een buurtbewoner Om de eenvoud en de snelheid van het corrigeren

Nadere informatie

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Organisatie: Carnavalsvereniging D n Hab -Maasbree, oktober 2014 Het is een verheugend feit ieder jaar te kunnen constateren dat onze " RALLY MAASBREE

Nadere informatie

43 RALLYSPRINT VAN DE MONTEBERG - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT

43 RALLYSPRINT VAN DE MONTEBERG - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 43 RALLYSPRINT VAN DE MONTEBERG - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUDSOPGAVE A. PROGRAMMA TIMING 2 ADMINISTRATIEVE CONTROLE 2 TECHNISCHE CONTROLE 2 UITSLAGEN 3 PERMANENTIE 3 OFFICIEEL UITHANGBORD

Nadere informatie

Reglement Sport- en Toerklasse

Reglement Sport- en Toerklasse 2016 Reglement Sport- en Toerklasse Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene reglementaire

Nadere informatie

PROGRAMMA BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

PROGRAMMA BELANGRIJKE MEDEDELINGEN PROGRAMMA Zondag 30 Augustus 2015 08.30 uur tot 09.00 Aankomst deelnemers, ontvangst starttijd & rallyplaten 09.15 uur Korte briefing zorg dat u deze niet mist 10:00 uur Start Eerste Team, elke volgende

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623 Algemeen Reglement Versie 22 februari 2015 Route vragen: Vincent: 06 53681623 Algemene vragen: Steven: 06 23115359 Fontys Classics Inhoudsopgave 1 Algemene zaken... 1 1.1 Inschrijving... 1 1.2 Toe te laten

Nadere informatie

KLASSIEKERS REGLEMENTEN

KLASSIEKERS REGLEMENTEN KLASSIEKERS REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie Uitzetters Reglement Klassiekerritten (URKLAS) uitgave 2014 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie. Eindredactie : Reglemenstcommissie

Nadere informatie

Reglement Silverlegrally 2015

Reglement Silverlegrally 2015 Artikel 1. ORGANISATIE De organisatie van de Silverlegrally is in handen van Lions Wolvega e.o., de wedstrijdleiding wordt verzorgd door Business Rally Events uit Drachten. 1.1: De organisatieleiding neemt

Nadere informatie

AAROVA RALLYSPRINT OUDENAARDE-KRUISHOUTEM - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT

AAROVA RALLYSPRINT OUDENAARDE-KRUISHOUTEM - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT AAROVA RALLYSPRINT OUDENAARDE-KRUISHOUTEM - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUDSOPGAVE A. PROGRAMMA TIMING 2 ADMINISTRATIEVE CONTROLE 2 TECHNISCHE CONTROLE 2 UITSLAGEN 3 PERMANENTIE 3 OFFICIEEL UITHANGBORD

Nadere informatie

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse 30 augustus 2015 Bijzonder Reglement Recreatieklasse versie 1 juni 2015 1 WEDSTRIJD ORGANISATIE: Wedstrijdleiding: Frits Veringmeier 06-51180326 Henk Melkert 06-53777073 Uitzetters: Johan van Geel 06-22926450

Nadere informatie

Reglement Sport- en Tourklasse

Reglement Sport- en Tourklasse 2017 Reglement Sport- en Tourklasse Het REGLEMENT is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene reglementaire

Nadere informatie

6 e Voorjaarsrally. Navigatietechnieken 24 april Algemene bepalingen

6 e Voorjaarsrally. Navigatietechnieken 24 april Algemene bepalingen Algemene bepalingen 1. Alle kaartfragmenten in dit routeboek hebben een schaal 1:25.000, dwz 1 cm = 250 m. 2. U mag uw route uitsluitend construeren en rijden op wegen die op uw kaart voorkomen en voorzien

Nadere informatie

29 september 2017 REGLEMENTEN

29 september 2017 REGLEMENTEN 29 september 2017 REGLEMENTEN Editie 2017 DAGINDELING Hieronder staat het tijdschema van de rally. Deze staan ook op uw controle- / tijdkaart. Hierop staan steeds de tijden van de 0-auto. U telt uw startnummer

Nadere informatie

ROUTEOPDRACHTEN STAR RALLY 2014 ALGEMEEN

ROUTEOPDRACHTEN STAR RALLY 2014 ALGEMEEN ROUTEOPDRCHTEN STR RLLY 2014 LGEMEEN 1. Voor het construeren van de route moet gebruik gemaakt worden van de door de organisatie verstrekte kaartfragmenten en de daarop voorkomende wegen, voorzien van

Nadere informatie

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe 1. Organisatie Autostal Hemicuda vzw, lid van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV), lid van de Vlaamse Autosportfederatie (VAS vzw) en lid van PAK West-Vlaanderen vzw, organiseert op zaterdag

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

Reglement Business Rally Events v 1.2

Reglement Business Rally Events v 1.2 Reglement Business Rally Events v 1.2 1 ORGANISATIE De organisatie van dit evenement is in handen van Business Rally Events. 1.1 De organisatieleiding neemt de laatste beslissing(en) en heeft altijd gelijk.

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK)

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) uitgave 2010 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, maart 2004. Eindredactie

Nadere informatie

1 Omschrijving van het evenement

1 Omschrijving van het evenement ALGEMEEN REGLEMENT 1 e Gooische Vesting Rally 2014 1 Omschrijving van het evenement De Stichting Vrienden van de Grote Kerk organiseert op vrijdag 29 maart 2014 de eerste Gooische Vesting Rally. De rally

Nadere informatie

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Inhoud blz. Inleiding 2 Organisatie comité & locaties 2 Standaard Reglement 3 Inleiding Beste rittenrijders, Voor u ligt het reglement van de 8 uren van Hellendoorn

Nadere informatie

16e Nierstichting Rally zaterdag 17 juni 2017

16e Nierstichting Rally zaterdag 17 juni 2017 16e Nierstichting Rally zaterdag 17 juni 2017 Organisatorisch Reglement De start vindt plaats vanaf S.A.S. gebouw op Landgoed Oud Bussum in Naarden De koffiestop is bij Hotel Heerlickheijd van Ermelo De

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. Controle nummer BSHR : Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: Datum: 6 september 2017

Bijzonder Reglement. Controle nummer BSHR : Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: Datum: 6 september 2017 Bijzonder Reglement Controle nummer BSHR : 2017-09-01 Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: 0465.17.249 Datum: 6 september 2017 Programma van het evenement Vrijdag 8 september 2017 08:15 uur Inschrijving

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 Programma 20.01.2015 : Publicatie van de Algemene Voorwaarden op de website: www.zoutegrandprix.be Mei/juni 2015 : Bekendmaking van de voorlopig weerhouden Deelnemers 31.08.2015

Nadere informatie

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 1. Inleiding. Het organisatieteam wil u graag verwelkomen en jullie een leuke, veilige, sportieve en attractieve rally wensen. Per klasse hebben we een balans gezocht tussen

Nadere informatie

Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands)

Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands) Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands) BELANGRIJK Controleer steeds de versie van het reglement. Dit reglement kan updates kennen tot en met 01.09.2015.

Nadere informatie

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2015

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2015 REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2015 Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2016

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2016 REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2016 Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene

Nadere informatie

2 e Rallyshort van de Suikerstreek 4-5 juli 2009

2 e Rallyshort van de Suikerstreek 4-5 juli 2009 REGLEMENT 2 e Rallyshort van de Suikerstreek 4-5 juli 2009 De 2 e Rallyshort van de Suikerstreek wordt ingericht door Autoclub TRT vzw op 4 en 5 juli 2009 en zal plaatsvinden te Hoegaarden en Tienen. A.

Nadere informatie

TBR RALLYSPRINT 9 & 10 JULI 2016 WEDSTRIJDREGLEMENT

TBR RALLYSPRINT 9 & 10 JULI 2016 WEDSTRIJDREGLEMENT 1 TBR RALLYSPRINT 9 & 10 JULI 2016 WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUDSOPGAVE A. PROGRAMMA 2 TIMING 2 OPHALEN ROADBOOK EN ADMINISTRATIEVE CONTROLE 2 TECHNISCHE CONTROLE 2 UITSLAGEN 2 PERMANENTIE 3 OFFICIEEL UITHANGBORD

Nadere informatie

25 november 2017 BIJZONDER REGLEMENT

25 november 2017 BIJZONDER REGLEMENT NATIONALE TEAMRIT KLASSIEK 2017 25 november 2017 BIJZONDER REGLEMENT Telefoon start- en finishtafel: 06-53245755 Dit reglement is goedgekeurd door de NRF onder nummer KLAS-07-17/WdD. NATIONALE TEAMRIT

Nadere informatie

KLIMWEDSTRIJDEN VAN RY DES GLANDS 28 MAI 2017 BIJZONDER WEDSRTIJDREGLEMENT

KLIMWEDSTRIJDEN VAN RY DES GLANDS 28 MAI 2017 BIJZONDER WEDSRTIJDREGLEMENT I. ALGEMEEN PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJD 28/04/2017: Publicatie van het Bijzonder Wedstrijdreglement. 27/05/2017: Beëindiging van de inschrijvingen om 20u00. 27/05/2017: van 17u00 tot 19u Sportieve & technische

Nadere informatie

Car Challenge for Life 2017

Car Challenge for Life 2017 Car Challenge for Life 2017 Reglement Start: Porsche Centrum Gelderland, Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren Lunch: De Hunting Lodge, Beekhuizenseweg 1, 6891 CZ Rozendaal Finish: Landgoed Rhederoord, Parkweg

Nadere informatie

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe 1. Organisatie Autostal Hemicuda vzw, lid van de Vlaamse Autosportfederatie (VAS vzw), lid van PAK West-Vlaanderen vzw en lid van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV), organiseert op zaterdag

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

Uitleg Rittensystemen

Uitleg Rittensystemen Ritsystemen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Uitleg Rittensystemen 3 Basisreglement 4 Routebeschrijving 6 Bol- Pijl 8 Ingetekende lijn 10 Grensbenadering 12 Fotocoördinaten 14 Visgraat (striprit) 16 T- systeem

Nadere informatie

17e Memorial Maus Gatsonides

17e Memorial Maus Gatsonides BIJZONDER REGLEMENT 26 september 2015 1. WEDSTRIJDSECRETARIAAT Tot en met 25 september en na 26 september 2015: Fred Beckman e-mail mmg@trclub.nl Bladmoshof 3 31441LM Purmerend Telefoon: 0299-471600 mobiel

Nadere informatie

STANDAARDTEKSTEN KAARTLEESSYSTEMEN

STANDAARDTEKSTEN KAARTLEESSYSTEMEN STANDAARDTEKSTEN KAARTLEESSYSTEMEN versie 3.0 januari 2017 Inhoudsopgave 1.Algemeen...3 2.Routeonderbrekingen, dwangpijlen...4 3.Omrij-instructies...5 4.Ingetekende lijn...5 5.Ingetekende lijn met barricades...6

Nadere informatie

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe 1. Organisatie Autostal Hemicuda vzw, lid van de Vlaamse Autosportfederatie (VAS vzw), lid van PAK West-Vlaanderen vzw en lid van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV), organiseert op zaterdag

Nadere informatie

Nationaal Proef aan Toegelaten Buitenlandse Deelname (OPEN)

Nationaal Proef aan Toegelaten Buitenlandse Deelname (OPEN) ECURIE BAYARD A.S.B.L. DINANT 8 «BAYARD CONTACTS» Driemaandelijkse periodiek 2de KWARTAAL 2015 Verantwoordelijke uitgever : Nyssen H., rue du Jauviat, 48 B-5530 YVOIR 12 APRIL 2015 Nationaal Proef aan

Nadere informatie

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015 1 BELGISCHE AANPASSINGEN Aan het FEI-reglement Uitgave Gereviseerd in februari 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 februari, alsook de latere aanpassingen

Nadere informatie

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

1.1. De MOTOR CLUB EAU BLANCHE EAU NOIRE organiseert op 15/05/2016 de Nationale OPEN Klimwedstrijd genaamd Sprint de la Principauté de Chimay.

1.1. De MOTOR CLUB EAU BLANCHE EAU NOIRE organiseert op 15/05/2016 de Nationale OPEN Klimwedstrijd genaamd Sprint de la Principauté de Chimay. I. ALGEMEEN PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJD 01/04/2016: Publicatie van het Bijzonder Wedstrijdreglement. 12/05/2016: Beëindiging van de inschrijvingen om 20u00 15/05/2016: van 07u30 tot 10u15: Sportieve & technische

Nadere informatie

6. VERZEKERING en VRIJWARING De deelnemers en hun voertuigen dienen adequaat voor binnen- en buitenland verzekerd te zijn.

6. VERZEKERING en VRIJWARING De deelnemers en hun voertuigen dienen adequaat voor binnen- en buitenland verzekerd te zijn. 1. ORGANISATIE Rally Lions Overbetuwe wordt georganiseerd door: Lionsclub Overbetuwe https://rallylionsoverbetuwe.com/ 2. KARAKTER VAN DE RALLY Rally Lions Overbetuwe is een recreatieve, toeristische toertocht,

Nadere informatie

UITLEG DEEL 1. Instapklasse Tourklasse Sportklasse

UITLEG DEEL 1. Instapklasse Tourklasse Sportklasse UITLEG DEEL 1 Instapklasse Tourklasse Sportklasse 21+22 mei 2016 Uitleg Instapklasse, deel 1 Voor de Instapklasse bestond het eerste deel uit Ingetekende lijn en bol pijl situaties. In de ingetekende lijn

Nadere informatie

REGLEMENT. Foto: Koen Cappelle - Belgian Westhoek Classic stempelcontrole Poelberg, Tielt

REGLEMENT. Foto: Koen Cappelle - Belgian Westhoek Classic stempelcontrole Poelberg, Tielt Foto: Koen Cappelle - Belgian Westhoek Classic 2015 - stempelcontrole Poelberg, Tielt REGLEMENT BELANGRIJK Controleer steeds de versie van het reglement. Dit reglement kan updates kennen tot en met 01.09.2016.

Nadere informatie

Reglement. Artikel 4 Beantwoorden van Controlevragen:

Reglement. Artikel 4 Beantwoorden van Controlevragen: Reglement Artikel 1 De organisatie verwacht van de deelnemers een uiterst correct verkeersgedrag t.o.v. elkaar en de overige weggebruikers, met name bij het passeren op smalle wegen, het in acht nemen

Nadere informatie

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE 1. Algemene bepalingen Obedience is een internationaal FCI wedstrijdprogramma, waarvoor in België volgende afkortingen

Nadere informatie

Vecht voor Kinderen Rally Informatieboek. Een initiatief van Rotary Club Stichtse Vecht. Informatieboek Pagina 1

Vecht voor Kinderen Rally Informatieboek. Een initiatief van Rotary Club Stichtse Vecht. Informatieboek Pagina 1 Informatieboek Een initiatief van Rotary Club Stichtse Vecht. Informatieboek Pagina 1 Stichtse Vecht, 24 mei 2014 Waarde deelnemers van de Vecht voor Kinderen Rally, georganiseerd door leden van Rotaryclub

Nadere informatie

Reglement Editie 2013

Reglement Editie 2013 Reglement Editie 2013 1. Wat is International Road Racing Championship Het International Road Racing Championship (IRRC) is een kampioenschap die verreden wordt over 5 wedstrijden, zie kalender, die hernomen

Nadere informatie

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 2017 INSTAPKLASSE

BIJZONDER REGLEMENT 2017 INSTAPKLASSE BIJZONDER REGLEMENT 2017 INSTAPKLASSE 20/21 mei 2017 SPONSORPAGINA: De 44 e Nacht van Zaamslag is mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van volgende sponsoren: henno cysouw kijkt verder Markt 19

Nadere informatie

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl 1. ORGANISATIE De Gelderse Goede Doelen Rally wordt georganiseerd door: Lionsclub Renkum - Ostrabeke Robert Morsch 06 18 344 800 Ewoud Pranger 06 10 980 239 E. info@geldersegoededoelenrally.nl I. www.

Nadere informatie

Algemeen reglement Sportklasse

Algemeen reglement Sportklasse Algemeen reglement Sportklasse Art. 1 Doel van de rally Het doel van de rally is het zo nauwkeurig mogelijk berijden van een voorgeschreven route binnen het daarvoor aangegeven tijdvenster. De organisatie

Nadere informatie