Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Algemene informatie Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties... 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 Inleiding... 4. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 5. Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties... 6"

Transcriptie

1 -METING VEILIG UITGAAN BINNENSTAD VENLO HORECA-ONDERNEMERS Projectgroep KVU Binnenstad Venlo Maart 11

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... Hoofdstuk Algemene informatie... Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties... Hoofdstuk Maatregelen om de veiligheid in en om het bedrijf te waarborgen Hoofdstuk Toelating en ontzegging... 9 Hoofdstuk Inrichting en meubilair... 1 Hoofdstuk 7 Verdediging en beveiliging Hoofdstuk Huisregels en afspraken... 1 Hoofdstuk 9 Brandveiligheid... 1 Hoofdstuk 1 Samenwerking met de politie Hoofdstuk 11 Beheer openbare ruimte... 1 Hoofdstuk 1 Tot slot... 1

3 Samenvatting De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) is een hulpmiddel voor lokale initiatieven op het gebied van veilig uitgaan. Op dit moment is de gemeente Venlo samen met de politie en de horecaondernemers bezig om een KVU op te zetten voor de binnenstad Venlo. De projectgroep KVU binnenstad Venlo heeft een aantal gegevens op een rij gezet in dit startdocument. Uit de enquête blijkt dat % van de ondernemers zich in hun bedrijf en/of in de omgeving weleens onveilig voelt. % van de ondernemers is ook daadwerkelijk weleens bedreigd. Bij de bedreigingen wordt met name verbaal geweld gebruikt. De meest voorkomende situaties in de binnenstad van Venlo zijn vechtpartijen en scheldpartijen. Als grootste probleemveroorzakers wordt door %van de ondernemers aangegeven dat dit allochtonen betreft. Verder worden ook jongeren als probleemveroorzakers genoemd (%). Hierbij zit wel een overlap, aangezien jongeren en allochtonen een paar keer genoemd worden. In totaal werken 3% van de ondernemers met portiers. Hierbij zijn er een aantal ondernemers (19%) welke een vaste portier aan de deur hebben staan en 1% van de ondernemers werken met collectieve beveiliging. Er lijkt geen verband te zijn tussen onveiligheidsgevoelens en bedreigingsituaties enerzijds en het hebben van portiers en veiligheidsmaatregelen anderzijds. Wel blijkt dat ondernemers die gebruik maken van portiers/beveiligers twee keer zoveel aangeven weleens bedreigt te worden als ondernemers zonder portiers/beveiligers. Het gaat dan om 7% van deze bedrijven t.o.v. 3% van de bedrijven waar niet met beveiliging/portiers gewerkt wordt. De ondernemers geven aan (zeer) positief te staan tegenover collectieve ontzeggingen, dus zowel voor de horeca als gebiedsontzeggingen De huidige contacten met de brandweer en de politie worden als positief ervaren. Vanuit de ondernemers is de wens om dit verder uit te bouwen. De KVU is een middel om, samen met politie, gemeente, brandweer en de andere ondernemers, te werken aan veilig uitgaan in Venlo. 3

4 Hoofdstuk 1 Inleiding De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) is een hulpmiddel voor lokale initiatieven op het gebied van veilig uitgaan. De KVU biedt een kader waarbinnen de lokale samenwerkingspartners hun bijdrage kunnen leveren aan een veiliger uitgaansgebied en is een initiatief van het CCV in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland. Het doel van de KVU is om betrokken partijen samen te brengen, de problemen in kaart te brengen en deze gezamenlijk aan te pakken. Dit alles om uiteindelijk de veiligheid in het uitgaansgebied te verhogen. De gemeente Venlo heeft samen met de politie en horecaondernemers een werkgroep gevormd voor de KVU binnenstad Venlo. Binnen deze groep is gekozen om, vanuit de politie, een -meting te laten maken middels een enquête. Hiermee wordt inzicht in de huidige situatie gegeven. Vanuit de geschetste situatie kunnen lokale initiatieven worden ontwikkeld. De politie heeft alle horecaondernemers benaderd om de enquête in te vullen. Uiteindelijk zijn er ingevulde enquêtes geretourneerd. Bij het verwerken van de enquêtes is gebleken dat er een foutieve verwijzing bij vraag 3 staat vermeldt. Hierdoor hebben tien ondernemers de laatste vijf vragen niet beantwoord. In dit document worden de resultaten van de enquête weergegeven en dient als startdocument voor het verder opzetten van initiatieven. Leeswijzer Per categorie zoals vermeldt in de enquête wordt er ingegaan op de resultaten. Hierbij zijn er diverse ondersteunende tabellen welke genummerd zijn naar de bijhorende vraag in de enquête. De originele enquête is tevens als bijlage bijgevoegd.

5 Hoofdstuk Algemene informatie Van de bevraagde horecabedrijven is het merendeel café. De echte droge horeca (restaurant, fastfood en snackbar) betreft slechts acht bedrijven (19%). In de analyse zal er slechts sporadisch ingegaan worden op verschillen tussen de droge en natte horeca. De bedrijven worden allemaal gerund door een zelfstandig ondernemer. 1. Type bedrijf. Vorm bedrijf Bar Café Eetcafé Restaurant Fastfood Snackbar Dancing Anders Zelfstandig, 1 bedrijf Zelfstandig, meerdere bedrijven Anders Avond met meeste bezoekers Vrijdag Zaterdag Uit de enquête blijkt dat zaterdag nog altijd de uitgaansavond in de binnenstad van Venlo is. Echter een aantal ondernemers hebben aangegeven dat bij hen de vrijdag het drukste avond is (zeven) en bij tien bedrijven is het op de vrijdag en zaterdag even druk. De gemiddelde bezettingsgraad van de natte horeca op hun drukste avond is 7%. Vier van deze horecabedrijven geven aan dat hun bezettingsgraad dan 1% is.

6 Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties Onveiligheidsgevoel In het bedrijf; JA In het bedrijf; NEE Omgeving; JA Omgeving; NEE Het merendeel van de ondernemers en hun personeel voelen zich veilig tijdens hun werk in het bedrijf. Echter slechts een kleine meerderheid voelt zich veilig in de omgeving van het bedrijf. Het gevoel van onveiligheid is het sterkste binnen het bedrijf tijdens de openingsuren en in de omgeving tijdens en na het afsluiten. De onveiligheidsgevoelens gaan vaak gepaard met situaties waarin men daadwerkelijk bedreigd wordt. In de situaties waarin men zich onveilig voelt in de omgeving van het bedrijf komt dit ook door sfeer en personen die op straat zijn. Hoe vaak voelt men zich onveiligheid 7. Op welke tijdstippen onveiligheidsgevoel 1 31% 1 % 1- keer -1 keer meer dan 1 keer Tijdens openingsuren Tijdens afsluiten Na afsluiten Nooit Anders % 19% Ongeveer de helft van de ondernemers of personeel van hen is weleens daadwerkelijk bedreigt. De bedreiging ging in bijna alle gevallen gepaard met verbaal geweld.. Daadwerkelijke bedreiging 9. Vorm van geweld In het bedrijf; JA In het bedrijf; NEE Omgeving; JA Omgeving; NEE Verbaal Fysiek Steek- of slagwapens Geestelijk Anders Geen geweld Kans op slachtofferschap Toegenomen De ondernemers die met geweld te maken hebben gehad vinden dat de kans op slachtofferschap hetzelfde is gebleven of is toegenomen. Er is vrijwel geen sprake van afname van het kans op slachtofferschap. Gelijk gebleven Afgenomen Weet ik niet 3 1

7 Ongeveer de helft van de ondernemers geeft aan dat er in de omgeving van hun bedrijf soms overlast is door drankgebruik. De overige helft heeft % vaak en % nooit last van overlast door drankgebruik. Waardoor de verschillen in beleving ontstaan kan niet uit deze enquête gehaald worden. Ook het grote verschil in beleving van overlast door drugs kan niet verklaard worden. Wel blijkt dat het ervaren van overlast door drugs en het ervaren van overlast door alcohol bij ongeveer evenveel ondernemers voorkomt. 1 Overlast door drank en drugs Drugs Vaak Soms Nooit Drank Weet ik niet % % % % % 1% Naast de situaties in het eigen bedrijf of in de omgeving van het bedrijf, zijn ondernemers ook gevraagd naar het voorkomen van verschillende situaties in de gehele binnenstad van Venlo. Alle vormen van onveilige situaties komen in de binnenstad voor. Met name vechtpartijen (7%), scheldpartijen (%) en bedreiging/intimidatie (%) zijn de situaties die vaak voorkomen. Bij de overige situaties vindt het merendeel van de ondernemer dat deze soms voorkomen. 13 Situaties in de Binnenstad Venlo Scheldpartijen Discriminatie Bedreiging / Intimidatie Seksueel geweld / Intimidatie Diefstal / Beroving Vechtpartij Vaak Soms Nooit Weet ik niet Steekpartij Mishandeling % % % % % 1% Binnen deze categorie is er in de enquête ook een open vraag gesteld. Deze vraag gaat over de personen en/of groepen die de grootste problemen in de binnenstad veroorzaken. Opvallend vaak (achttien keer) wordt op deze vraag geantwoord dat allochtonen (jongeren) groepen voor de grootste problemen zorgen. In negen keer wordt hier specifiek verwezen naar Marokkaanse groepen. Door tien ondernemers wordt aangegeven dat jongeren de grootste probleemveroorzakers zijn. Hierbij gaat het ook in een aantal gevallen om allochtonen jongeren. Om een beeld te krijgen van deze open vraag zijn hieronder de trefwoorden verzameld, de grootte geeft aan hoe vaak een woord is gebruikt. 1 Grootste probleemveroorzakers in de Binnenstad Venlo 7

8 Hoofdstuk Maatregelen om de veiligheid in en om het bedrijf te waarborgen 1/1 Aanwezigheid detectiepoortjes en/of portier Portier Ja Ja, in het weekeind Detectiepoortjes Ja, anders % 1% % 3% % % % 7% % 9% 1% Er is in de binnenstad van Venlo slecht één horecabedrijf dat detectiepoortjes heeft. Zij hebben ook altijd een portier aanwezig. Het merendeel van de horecabedrijven (%) heeft en geen detectiepoortjes en geen portiers aanwezig. Een aantal horecabedrijven (1%) werkt met collectieve beveiliging. De beveiliging staat niet de hele avond aan de deur, maar loopt ook door de binnenstad. Bij de bedrijven die zelf een portier aan de deur hebben staan, heeft slechts in één geval deze portier geen enkele van genoemde cursussen gevolgd. De GSM is de standaard uitrusting bij al deze portiers. Geen van deze portiers hebben iets bij zich om zich mee te verdedigen. 17 Kwalificatie van de Portier 1 Uitrusting van de Portier 1% 1% 9% % % % % Diploma Horeca-portier Beveiligingscursus ABD Beveiligingspasje met ND-Nr BHV EHBO Agressietraining % 7% % % % 3% % 1% GSM Porto Kogelvrij vest Iets om te verdedigen Tel.nr horecalijn % %

9 Hoofdstuk Toelating en ontzegging Het merendeel van de bedrijven hanteert toelatingsregels. Hierbij wordt met name gekeken naar gedrag, alcoholgebruik en drugsgebruik van gasten. Een aantal horecagelegenheden heeft ook een leeftijdsgrens. 19 Toelatingsregels Geen wel, lidmaatschap Wel, woonplaats Wel, leeftijd Wel, kleding Wel, geslacht Wel, etniciteit Wel, legitimatie Wel, gedrag Wel, alcoholgebruik Wel, drugsgebruik Wel, grote van groep Streven naar een mix van gasten % % % % % 1% Ja Iets meer dan de helft van de horecagelegenheden streeft naar een mix van gasten. Over het algemeen gaat het dan om een mix van jong en oud. Verder wordt er ook vaker gestreefd naar een goede mix van man/vrouw Ontzeggingen ja, agressief gedrag Ja, Overmatig alcoholgebruik Ja, drugsgebruik Ja, bedreiging/intimidatie Ja, seksuele intimidatie Ja, disciminerend gedrag Bijna alle horecabedrijven hebben in minder of meerdere mate te maken met ontzeggingen. Hierbij wordt er om diverse reden een ontzegging afgegeven. Agressief gedrag is echter wel de meest voorkomende reden om tot ontzegging over te gaan. Het overgrote merendeel van de respondenten staat zeer positief tegenover zowel een gezamenlijke aanpak bij ontzeggingen als tegenover gebiedsontzeggingen. /3 Gezamenlijk aanpak ontzeggingen Zeer positief Gebiedsontzegging Gematigd positief Neutraal Enigszins negatief Collectieve ontzegging Zeer negatief Weet ik niet % 1% % 3% % % % 7% % 9% 1% 9

10 Hoofdstuk Inrichting en meubilair Ongeveer % van de bedrijven heeft bij de inrichting geen rekening gehouden met aspecten rondom veiligheid. Van de bedrijven die hier wel rekening mee gehouden hebben is dit met name het niet hebben van donkere hoeken in het bedrijf. Verdere worden gevaarlijke voorwerpen zoveel mogelijk vermeden. Inrichting gericht op veiligheid Ja, muren graffiti-werend Ja, brandwerend meubilair 1 1 Ja, geen gevaarlijke voorwerpen om mee te gooien Ja, geen donkere hoeken Ja, toezicht op toiletten Ja, bewaakte gaderobe 1

11 Hoofdstuk 7 Verdediging en beveiliging In deze categorie wordt de vraag gesteld of iemand een cursus op het gebied van verdediging of beveiliging heeft gevolgd. Bij ongeveer 7% van de respondenten heeft niemand een dergelijke cursus gevolgd. Hiervan geven vier respondenten aan dat zij wel behoefte hebben aan het volgen van een cursus en acht respondenten hebben geen behoefte aan het volgen van cursussen. Gevolgde cursussen Agressietraining Cursus zelfverdediging Anders. Nm Geen behoefte Van de horecaondernemers heeft 3% geen beveiligingsinstallaties. Van de bedrijven met beveiligingsinstallaties hebben de meeste een inbraak-alarmsysteem (% van het totaal). De andere installaties, met uitzondering van de paniekmelding naar een ander bedrijf, komen soms voor. Bij de andere voorzorgsmaatregelen is voor het horecanummer van de politie het meest gebruikt (%). Beveiligingsinstallaties 7 Andere voorzorgsmaatregelen Geen Camerabewaking bij toegang Camerabewaking in gebouw Interne paniekmelder Paniekmelding naar ander bedrijf Overvalknop Knop om vollicht te geven Inbraak-alarmsysteem 1 1 Geen Horecanr politie bij de hand Geluidssignaal Knuppel/ slagwapen Afspraken met andere horeca voor hulp 11

12 Hoofdstuk Huisregels en afspraken Iets meer dan de helft van de horecabedrijven heeft huisregels opgesteld. Hierbij gaat het voornamelijk om eigen opgestelde regels of een mix van eigen regels en huisregels van de Koninklijke Horeca. 3 Huisregels 9 Huisregels van Koninklijke Horeca 1 1 Ja 1 1 Ja Eigen regels Beide Hoofdstuk 9 Brandveiligheid De ondernemers zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden (77%) over het contact met de brandweer. De meest genoemde reden is de goede communicatie door de brandweer en het feit dat de brandweer veel tips geeft over brandpreventie gericht op het horecabedrijf. Op één bedrijf na is er overal aandacht voor brandpreventie. Bijna alle bedrijven (3) hebben een brandblusinstallatie en/of kleine blusmiddelen aanwezig. Buiten deze maatregelen zorgt men ook voor het legen van prullenbakken en eventuele asbakken en het vrijhouden van de nooduitgangen. 31 Tevredenheid contact Brandweer 33 Brandpreventie Instructie pers. 3 Training pers. 1 1 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden Testen brandalarm Legen prullenbakken en asbakken Vrijhouden nooduitgangen Jaarlijkse controle brandveiligheidsinstall. Brandveilige inrichtingsmaterialen Brandblusinstallatie Kleine blusmiddelen Geen 1

13 Hoofdstuk 1 Samenwerking met de politie Net iets meer dan de helft van de ondernemers hebben contact met de politie. De reden van het contact is divers. Het meest voorkomend is het doen van aangifte of melden dat er een vechtpartij gaande is. 3 Contact Politie 3 Waarover contact Politie Aangifte doen 1 Preventie Gedrag bezoekers 1 Overdragen van personen 1 1 Vechtpartij Discriminatie 1 Ja Overmatig alcoholgebruik Drugsgebruik Controle certificaten portiers Gedrag protiers Gedrag personeel Tevredenheid contact Politie Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden Van de ondernemers die contact met de politie hebben gehad is 1% tevreden tot zeer tevreden over dit contact. Redenen voor de tevredenheid zijn met name de aanwezigheid van de politie in de binnenstad en dat zij, indien nodig, snel ter plaatse zijn. De ondernemers die ontevreden zijn geven aan dat dit komt, omdat zij na het doen van aangifte niets meer over de voortgang horen of dat de zaak uiteindelijk wordt geseponeerd. 13

14 Hoofdstuk 11 Beheer openbare ruimte In onderstaande tabel is te zien dat is dat 7%-% van de ondernemers in het afgelopen jaar in hun omgeving te maken heeft gehad met vernieling van straatmeubilair, vervuiling en/of wildplassen. Ook fietsendiefstal komt bij % van de ondernemers in de omgeving van hun bedrijf voor. 3 Situaties in de omgeving van uw bedrijf Vernieling van straatmeubilair Bekladding van muren en gebouwen Vervuiling Fietsendiefstal Vernieling van auto's Wildplassen Geen van deze % 1% % 3% % % % 7% % 9% 1% Voldoende straatverlichting Ja Wel aan voorzijde, niet aan achterzijde nee 91% van de ondernemers vindt dat er voldoende straatverlichting aan de voorzijde van het bedrijf aanwezig is. Volgens 1% van de ondernemers is er aan de achterzijde van hun bedrijf te weinig straatverlichting. Slechts 9% vindt dat er onvoldoende straatverlichting rondom hun bedrijf is. 1 Onderhoud en reparatie Schoonmaken Openbare ruimtes Voldoende Matig Onvoldoende Weet ik niet De ondernemers vinden dat er voldoende tot matig wordt schoongemaakt in de openbare ruimtes en dat het onderhoud en reparatie daar slechts matig is. Het aantal ondernemers welk negatief is, is bij beide onderwerpen even groot. % 1% % 3% % % % 7% % 9% 1% 1

15 Hoofdstuk 1 Tot slot In het laatste blok wordt er gevraagd naar het grootste probleem in de binnenstad op het gebeid van veiligheid. Hierop werd er 9 keer een antwoord geven. Het meest voorkomende antwoord is Jongeren. Hierbij wordt ook de combinatie met allochtone jongeren gebruikt. Bij deze vraag wordt er niet aangegeven dat allochtonen dat het grootste probleem is, terwijl dit bij vraag 1 nog wel werd aangegeven. Om een beeld te krijgen van deze open vraag zijn hieronder de trefwoorden verzameld, de grootte geeft aan hoe vaak een woord is gebruikt. 1 Grootste probleem in de binnenstad Venlo Bijna alle ondernemers geven aan dat zij behoefte hebben aan overleg met partners. Hierin wordt door vijftien ondernemers aangeven dat zij behoefte hebben aan overleg met alle partners. In de andere gevallen is er vooral behoefte aan overleg met politie en/of gemeente. Het onderwerp welk men graag wil bespreken is toch de veiligheid in het algemeen. Hierbij kan gedacht worden aan controles, gezamenlijke aanpak en de gehanteerde sluitingstijden. Behoefte aan overleg met; ja Ja, andere horecaondernemers Ja, gemeente Ja, politie Ja, brandweer Ja, alle partijen 1

Samenvatting en aanbevelingen. 3. Hoofdstuk 1 Inleiding... 5. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 6

Samenvatting en aanbevelingen. 3. Hoofdstuk 1 Inleiding... 5. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 6 -METING VEILIG UITGAAN BINNENSTAD VENLO HORECA-ONDERNEMERS Projectgroep KVU Binnenstad Venlo Maart 11 INHOUDSOPGAVE Samenvatting en aanbevelingen. 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... Hoofdstuk Algemene informatie...

Nadere informatie

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn HORECAONDERNEMERS

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn HORECAONDERNEMERS STRAAT: KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn HORECAONDERNEMERS Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer de vragenlijst in te vullen. Wij willen benadrukken dat alle gegevens

Nadere informatie

Project KVU Rotterdam Oude Haven

Project KVU Rotterdam Oude Haven Project KVU Rotterdam Oude Haven Verslag enquête horecaondernemers Rapportage juni 2013 Richard Telderman (CCV) INHOUDSOPGAVE 1. Onderzoek Veilig Uitgaan in de Oude Haven 2. Samenvatting enquête horecaondernemers

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Hoorn

Veilig uitgaan in Hoorn Veilig uitgaan in Hoorn Gemeente Hoorn Mei 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel.nr: 0229-282555 Rapportnummer 2011-1763 Datum Mei 2011 Opdrachtgever Gemeente Hoorn Postbus

Nadere informatie

Veilig Uitgaan in Harderwijk

Veilig Uitgaan in Harderwijk Veilig Uitgaan in Harderwijk Veiligheidsbeleving van ondernemers en uitgaanspubliek in het kader van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan April 2011 Gemeente Harderwijk: Johan Poolen Jan Baron Uitvoerend

Nadere informatie

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK LOCATIE:. KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK Datum:. Vrijdagavond uur Zaterdagavond uur Eerst een paar algemene vragen over uitgaan: 1. Is dit de eerste keer

Nadere informatie

Bijlage 6 Enquête(s) Veilig Uit

Bijlage 6 Enquête(s) Veilig Uit Bijlage 6 Enquête(s) Veilig Uit Enquêtes Veilig Uit Het betreft twee vragenlijsten: vragenlijst uitgaanspubliek vragenlijst ondernemers De vragenlijst uitgaanspubliek is een betrekkelijk korte vragenlijst

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Apeldoorn

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Apeldoorn Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Apeldoorn Veiligheidsanalyse uitgaansgebied Apeldoorn Effectmeting - - Almere Marktonderzoek Advies: Laura van Munster Projectleiding: Josien van Bommel Oktober 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Voordat u begint: / Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 Keurmerk Veilig Uitgaan Maatregelenmatrix Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 2 Doelstelling Maatregel/instrument Verantwoordelijke en betrokken partijen (primair

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Convenant. Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen

Convenant. Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen Convenant Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen 2012-2014 Voorwoord Sittard-Geleen wil een bruisende stad zijn voor alle inwoners en bezoekers aan de stad. Een belangrijke (kwalitatieve) pijler in de bruisende

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Enquêteresultaten. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Heerlen Centrum. Bureau Onderzoek en Statistiek Gemeente Heerlen Heerlen, oktober 2011

Enquêteresultaten. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Heerlen Centrum. Bureau Onderzoek en Statistiek Gemeente Heerlen Heerlen, oktober 2011 Enquêteresultaten Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Heerlen Centrum 2010 Bureau Onderzoek en Statistiek Gemeente Heerlen Heerlen, oktober 2011 Telefoon: 045 5604740 E-mail: o&s@heerlen.nl Internet: www.parkstadmonitor.nl

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Tabel A: Wat is uw geslacht?

Tabel A: Wat is uw geslacht? Opmerking vooraf: het tabellenboek begint met een aantal alfabetisch genummerde tabellen die betrekking hebben op achtergrondvariabelen. Hierna volgen met cijfers genummerde tabellen. De nummering van

Nadere informatie

HORECA CONVENANT. Vraagt een ontheffing aan van artikel 2.29 van de Algemene plaatselijke verordening.

HORECA CONVENANT. Vraagt een ontheffing aan van artikel 2.29 van de Algemene plaatselijke verordening. HORECA CONVENANT Ondergetekende: Ondernemer van het horecabedrijf.. Gevestigd in het pand te:.. Vraagt een ontheffing aan van artikel 2.29 van de Algemene plaatselijke verordening. Verklaart hierbij kennis

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING Graag zouden we nog een aantal aanvullende vragen willen stellen over hoe u de veiligheid in Haarlem ervaart. In hoeverre vindt u Haarlem een veilige stad? In hoeverre

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Uitgaan van veiligheid

Uitgaan van veiligheid E R VA R I N G E N VA N AV O N D B E Z O E K E R S I N G R O N I N G S E C A M E R AG E B I E D Uitgaan van veiligheid B. Bieleman M. Hoorn A. Kruize ERVARINGEN VAN AVONDBEZOEKERS IN GRONINGS CAMERAGEBIED

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Algemene huisregels Rijnstate

Algemene huisregels Rijnstate Algemene huisregels Rijnstate Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Inleiding Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in ons ziekenhuis. Een prettige omgeving

Nadere informatie

Uitslag enquête 'hangjongeren' 12 mei deelnemers

Uitslag enquête 'hangjongeren' 12 mei deelnemers Uitslag enquête 'hangjongeren' 12 mei 2007 21 000 deelnemers Voelt u zich veilig of onveilig in uw buurt? Heel veilig 26,7 Veilig 51,6 Niet veilig, niet onveilig 18,6 Onveilig 2,5 Heel onveilig,6 Zijn

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving Uitgaan Binnenstad 2018

Veiligheidsbeleving Uitgaan Binnenstad 2018 Veiligheidsbeleving Uitgaan Binnenstad 2018 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave IB Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Joke Beekes,

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015

Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015 Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015 1 Inleiding Vanuit de Deventer horeca is de wens uitgesproken voor meer flexibiliteit en vrij ondernemerschap. In het bestuursakkoord 2014-2018

Nadere informatie

Convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 2012-2017 1. Inleiding In dit convenant Veilig Uitgaan in de gemeente Roosendaal, staan afspraken die tussen de gemeente Roosendaal, de politie, de brandweer, en

Nadere informatie

Wij stellen uw medewerking erg op prijs!

Wij stellen uw medewerking erg op prijs! Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen De Boezem I en II, Ruyven en Oostambacht in de gemeente Pijnacker - Nootdorp. Voordat

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Horst

Veilig uitgaan in Horst Veilig uitgaan in Horst Uitgaan doen we allemaal voor ons plezier, het moet vooral leuk en gezellig maar ook veilig zijn. Iedereen wil stappen in een relaxte sfeer! Een gezellig en veilig uitgaansleven

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Huisregels en gedragsregels

Huisregels en gedragsregels Huisregels en gedragsregels Inhoud Roken 3 Vrijhouden van in- en uitgangen 3 Foto en video-opnames 3 Alcohol en drugs 4 Extra huisregels bij Opname op Verpleegafdeling 4 Bezoektijden 4 Toiletten 4 Ramen

Nadere informatie

6 maart 2012. Uitgaansgeweld

6 maart 2012. Uitgaansgeweld 6 maart 2012 Uitgaansgeweld Uitgaansgeweld Wat? Wie? Politie Zeeland hanteert de definitie: (dreigen met) geweld tegen één of meer personen en/of goederen gepleegd in een uitgaansgebied en/of op de route

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter veilig uitgaan Maastricht 2005

Kwaliteitsmeter veilig uitgaan Maastricht 2005 Kwaliteitsmeter veilig uitgaan Maastricht 2005 Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek en Informatie Auteur: Manuel Chiou Met medewerking van Marcel Theunissen Duboisdomein 30 Postbus

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan s-hertogenbosch. Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek

Veiligheidsanalyse. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan s-hertogenbosch. Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Veiligheidsanalyse Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan s-hertogenbosch Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2014 2 Samenvatting In juni 2009 is in s-hertogenbosch en Rosmalen gestart

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

Stappen in veiligheid

Stappen in veiligheid Onderzoek naar veilig uitgaan in Groninger binnenstad Stappen in veiligheid A. Kruize M. Sijtstra B. Bieleman STAPPEN IN VEILIGHEID Onderzoek naar veilig uitgaan in Groninger binnenstad Januari 216 INTRAVAL

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting nota Veilig uitgaan in Helmond 2012

Samenvatting nota Veilig uitgaan in Helmond 2012 Samenvatting nota Veilig uitgaan in Helmond 2012 Voor u ligt de veiligheidsrapportage Veilig uitgaan in Helmond 2012. In deze rapportage wordt antwoord gegeven op de centrale vraag voor dit onderzoek:

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede

Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede 2 EINDEVALUATIE CAMERATOEZICHT Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Inleiding... 6 1.1 Achtergrond... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksgebied... 7

Nadere informatie

Horecaconvenant Schiermonnikoog.

Horecaconvenant Schiermonnikoog. convenant Schiermonnikoog. Januari 2015. Inhoud. Convenantpartners Besluiten 1. Overleg. 2. Vellige inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. 3. Openings- en sluitingstijden. 4. Toezicht: toelatingsbeleid;

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof.

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof. Keurmerk Veilig Ondernemen Samenvatting Nul-meting 2013 Winkelcentrum; Meenthof. Plaats Winkelcentrum Adviseur : Wijde meren : Meenthof : M. P. van der Weiden Startdatum Project: 25-03-2013 Versie & Datum

Nadere informatie

TOEGANGSBELEID IN DE HORECA VAN DE GEMEENTE GRONINGEN

TOEGANGSBELEID IN DE HORECA VAN DE GEMEENTE GRONINGEN TOEGANGSBELEID IN DE HORECA VAN DE GEMEENTE GRONINGEN De exploitanten zijn verantwoordelijk voor de formulering van hun toegangsbeleid en voor de hantering ervan. Uitgangspunt is dat het beleid helder,

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven 2 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Deelgemeente

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Oisterwijk. Resultaten onderzoek veiligheid en openbare orde in de gemeente Oisterwijk

Burgerpanel gemeente Oisterwijk. Resultaten onderzoek veiligheid en openbare orde in de gemeente Oisterwijk Burgerpanel gemeente Oisterwijk Resultaten onderzoek veiligheid en openbare orde in de gemeente Oisterwijk Burgerpanel gemeente Oisterwijk Resultaten onderzoek veiligheid en openbare orde in de gemeente

Nadere informatie

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers De Sint Maartenskliniek verwacht van u dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Behandel de ander zoals u zelf behandeld

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Resultaten ondernemersenquête Binnenstad, uitgevoerd in juli Samengevat:

Resultaten ondernemersenquête Binnenstad, uitgevoerd in juli Samengevat: Resultaten ondernemersenquête Binnenstad, uitgevoerd in juli 2017 Samengevat: - De enquêtes is begin juli 2017 onder alle 468 ondernemers per mail verspreid. Begin augustus waren er 154 enquêtes ingevuld.

Nadere informatie

Samen werken aan een prettig uitgaansklimaat

Samen werken aan een prettig uitgaansklimaat 58 secondant #1 maart 2011 Reportage CCV evalueert Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Samen werken aan een prettig uitgaansklimaat Bedrijfsleven Agressie, wildplassen, discriminatie en overlast. Het is de

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Eenmeting maart 206 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Berry Simons Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Juni 206 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk Resultaten

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad, Ter informatie zenden wij u de evaluatie van het Susteam.

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad, Ter informatie zenden wij u de evaluatie van het Susteam. Veiligheid hm Gemeente Delft Phoenixstraat 16 2611 AL Delfi Bankrekening BNG 28.50.01.787 IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delfi Retouradres :, Postbus 78.2600 ME Delfl Gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Burgerpanel Wijdemeren

Burgerpanel Wijdemeren BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2018 VEILIGHEID Gemeente Februari/Maart 2018 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Draagvlak eerder uitgaan in Friesland. Stichting Vroeg Op Stap Juni 2009

Draagvlak eerder uitgaan in Friesland. Stichting Vroeg Op Stap Juni 2009 Stichting Vroeg Op Stap Juni 2009 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2009-1627 Datum Juni 2009 Opdrachtgever Stichting Vroeg Op Stap Auteurs

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie