Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011"

Transcriptie

1 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Profiel BinckBank Toepassingskader Kapitaalmanagement BinckBank Kapitaaltoereikendheid BinckBank Belangrijkste ontwikkelingen Europese bankenrichtlijnen & BinckBank 6 3 Overzicht risicomanagement BinckBank Risicobereidheid BinckBank Risicoprofiel BinckBank Organisatie van het risicobeheer Enterprise Risk Management Proces Productgoedkeuringsproces Vermogensscheiding Juridische structuur 17 4 Kapitaalstructuur Berekening eigen vermogen en aanwezig Tier I vermogen Berekening van het benodigde kapitaal onder Pilaar I en Pilaar II 19 5 Kapitaalmanagement Kapitaalstrategie Interne kapitaaldoelstellingen Raamwerk voor kapitaalmanagement (ICAAP-proces) 23 6 Beschrijving relevante risico s, modellen en beheersingsmaatregelen Strategisch risico, businessrisico en reputatierisico Kredietrisico Marktrisico Operationeel risico Liquiditeitsrisico Integriteitsrisico Productspecifieke risico s 38 7 Uitkomsten stresstest BinckBank Uitkomsten recente stresstesten en maximale stressscenario Kapitaaltoereikendheid inclusief 2e ronde-effect 42 2 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

3 1 Inleiding 1.1 Profiel BinckBank BinckBank N.V. (BinckBank), opgericht in 2000, is een onafhankelijke online bank voor beleggers. BinckBank heeft een top 5 positie in Europa en een beursnotering aan NYSE Euronext Amsterdam. Sinds 1 maart 2006 maakt het bedrijf onderdeel uit van de Amsterdam Midkap Index (AMX). De marktkapitalisatie ultimo september 2011 bedroeg 619 miljoen en de gemiddelde dagomzet in het aandeel BinckBank bedroeg aandelen over de eerste 9 maanden van 2011 (2010: ). BinckBank heeft de ambitie om de grootste online bank voor beleggers van Europa te worden. Als marktleider in Nederland, met een nummer 2 positie in België en een marktaandeel van 12% onder de online brokers in Frankrijk, is BinckBank hiervoor goed gepositioneerd. Ultimo september 2011 hadden wij rekeningen, waarvan in Nederland, in België en in Frankrijk. De totale inkomsten uit operationele activiteiten bedroeg over de eerste negen maanden van miljoen (Q YTD: 139 miljoen). De gecorrigeerde nettowinst 2011 YTD bedraagt 51,6 miljoen (Q YTD: 57,2 miljoen). BinckBank streeft er naar jaarlijks 50% van de gecorrigeerde nettowinst als dividend aan haar aandeelhouders uit te keren. BinckBank heeft twee business units, zijnde Retail en Professional Services. Retail biedt dienstverlening aan particuliere beleggers onder de labels Alex en Binck. Met het Alex label richten wij ons op de particuliere belegger die meer uit zijn vermogen wil halen. Naast een uitgebreide beleggingssite biedt Alex online sparen, vermogensbeheer, fondsbeleggen en beleggingscursussen aan. Met het Binck label, dat gebruikt wordt in Nederland, België en Frankrijk, richten wij ons op de actieve en ervaren zelfstandig opererende belegger. Deze particuliere belegger bieden wij orderexecutie aan tegen scherpe tarieven in combinatie met een aantal faciliteiten zoals een professionele beleggingssite die onder andere realtime streaming koersen en nieuws, diepte van het orderboek, research, adviezen en (technische) analyses biedt. Naast particuliere beleggers bedient BinckBank meer dan honderd professionele partijen. De business unit Professional Services biedt dienstverlening aan vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen. Via ons online product nemen wij het volledige effectentransactie- en bijbehorende bancaire administratieproces uit handen. Klanten van Professional Services kunnen kiezen voor een dienstverleningsovereenkomst met BinckBank of voor zelfstandig gebruik van de door dochteronderneming Syntel geleverde software, waarbij de klant zelf zorgt voor de uitvoering van haar dienstverlening. BinckBank heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje en had 602 FTE s in dienst eind juni Tevens heeft BinckBank belangen in Syntel (software leverancier), ThinkCapital (uitgever van Trackers), BeFrank (pensioenopbouw) en TOM (multilateraal handelsplatform en Smart Order Router). 1.2 Toepassingskader Dit Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport (Pilaar III) van BinckBank bevat alle relevante informatie om het risicoprofiel en de kapitaaltoereikendheid van BinckBank te kunnen beoordelen. Deze publicatie voldoet aan de eisen van het Bazel II raamwerk, voortkomend uit de CRD-richtlijnen (Capital Requirements Directive; 2006/48/EC en 2006/49/EC) van de Europese Unie welke in Nederland is verwerkt in de Wet financieel toezicht (Wft). Uitgangspunt voor de toepassing van Bazel II is de consolidatiekring van BinckBank zoals vastgesteld in de jaarrekening onder IFRS (International Financial Reporting Standards). 3 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Het Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport (Pilaar III) van BinckBank wordt eenmaal per jaar openbaar gemaakt op haar website ( BinckBank heeft ervoor gekozen deze jaarlijkse rapportage op te stellen naar de stand van zaken op 30 september van elk jaar. Het toetsingsvermogen en de kapitaaltoereikendheid van BinckBank onder Pilaar I en Pilaar II worden naast dit rapport ook gepubliceerd in de kwartaalberichten en jaarverslagen.

4 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank Het kapitaalmanagement van BinckBank is gericht op het handhaven van een solide solvabiliteitspositie, waarbij continu gezocht wordt naar een juiste balans tussen de hoeveelheid kapitaal die wordt aangehouden en de risico s die worden genomen. Sinds de introductie van Bazel II hanteert BinckBank voor het beoordelen van de toereikendheid van haar kapitaal de complementaire methode. Dit houdt in dat naast de voorgeschreven minimale kapitaaleisen onder Pilaar I (kredietrisico, marktrisico en operationeel risico) ook kapitaal aangehouden dient te worden voor complementaire risico s die door BinckBank worden onderkend zoals; renterisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, marginrisico en tegenpartijrisico. Het kapitaal voor de complementaire risico s wordt aangehouden onder Pilaar II en vormt samen met Pilaar I de interne kapitaaleis. De toereikendheid van deze interne kapitaaleis wordt periodiek getoetst en kan leiden tot hogere of lagere interne kapitaalsvereisten. Dit toetsingsproces staat bekend als het ICAAP (Internal Capital Adequacy Assesment Process). Uit het ICAAP volgt het door BinckBank bepaalde interne toezichtkapitaal (ICAAP-kapitaal). De uitkomst van het ICAAP wordt uitgedrukt in de Pilaar II solvabiliteitsratio. Als interne kapitaaldoelstelling hanteert BinckBank een Pilaar II solvabiliteitsratio tussen 12% en 20%. 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 BinckBank beoordeelt periodiek de toereikendheid van haar vermogen. Gedurende het afgelopen jaar kwam hieruit naar voren dat de risico s onder Pilaar I & II zijn afgenomen waardoor het benodigde kapitaal is gedaald van 70,4 miljoen per 30 september 2010 naar 64,3 miljoen per 30 september De BIS-ratio en solvabiliteitsratio zijn mede door de sterke groei van het Tier I vermogen gestegen van respectievelijk 22,0% naar 31,0% en van 14,1% naar 19,3% per 30 september Het huidige Tier I vermogen is toereikend om de groei van onze activiteiten te continueren en maakt BinckBank tevens weerbaar voor perioden van financiële stress. Met de huidige BIS-ratio voldoet BinckBank nu al aan de stringentere kapitaaleisen die door het Bazelse Comité voor Bankentoezichthouders (BCBS) zijn voorgesteld. De toereikendheid van het kapitaal wordt maandelijks beoordeeld aan de hand van berekeningen van het benodigde kapitaal onder Pilaar I & II en het uitvoeren van een vaste set aan stresstesten. De uitkomsten van de stresstesten per 30 september 2011 staan beschreven in hoofdstuk 7 Uitkomsten stresstest BinckBank. De uitkomsten geven inzage in de toereikendheid van het kapitaal en de mate waarin BinckBank haar activiteiten kan voortzetten nadat het maximale stressscenario zich heeft voltrokken. Het voltrekken van het maximale stressscenario (inclusief 2e ronde-effect) leidt tot een daling van de BIS-ratio naar 22,3% en een daling van de solvabiliteitsratio naar 15,8%. Dit betekent dat BinckBank onder het vastgestelde maximale stressscenario nog steeds voldoende kapitaal heeft om haar activiteiten te continueren. 1.5 Belangrijkste ontwikkelingen 2011 Liquiditeit BinckBank hanteert een prudent liquiditeitsrisicobeleid dat er op gericht is om te allen tijde te kunnen voldoen aan de vraag van klanten naar hun liquide middelen. Per 30 september 2011 beschikt BinckBank over een ruime liquiditeitspositie van 534,8 miljoen (19,4% van de toevertrouwde middelen). De stijging van de liquiditeitspositie is met name ontstaan doordat Alex Vermogensbeheer minder belegd is in aandelen en de vrijgekomen middelen op de spaarrekening van haar klanten heeft geplaatst. In de maanden juli en augustus is er hierdoor voor ongeveer 300 miljoen in aandelen namens onze klanten verkocht. De toevertrouwde middelen van Alex Vermogensbeheer kunnen op korte termijn weer worden aangewend om in de aandelenmarkt in te stappen. BinckBank houdt om die reden een groot deel van deze toevertrouwde middelen in liquide middelen aan. Er hebben zich geen materiële liquiditeitsincidenten voorgedaan in het lopende verslagjaar 2011 en er zijn geen redenen geweest om het liquiditeitsbeleid aan te passen. 4 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Beleggingsbeleid In de eerste maanden van 2011 heeft BinckBank naar aanleiding van ontwikkelingen op de Europese kapitaalmarkten onder andere besloten haar resterende positie in Spaanse (staatsgegarandeerde) bankobligaties van 75 miljoen volledig af te bouwen. De verkopen in de beleggingsportefeuille resulteerde in een negatief resultaat van 0,9 miljoen. De beleggingsportefeuille bestaat per 30 september 2011 voor 63% uit Duitse Öffentliche Pfandbriefe, 27% is belegd bij Duitse deelstaten en 10% van de beleggingen is gegarandeerd door de Duitse staat of Duitse deelstaten. Kapitaaleis operationeel risico In het eerste kwartaal 2011 ontving BinckBank toestemming van De Nederlandsche Bank (DNB) om voor het operationele risico de standardised approach toe te passen waardoor de kapitaaleis lager uitkomt. Bij de standardised approach worden de operationele baten van de voorgaande drie boekjaren ingedeeld in verschillende business lines. Vervolgens wordt er per business line een kapitaaleis voorgeschreven tussen de 12% en 18% van de gemiddelde operationele baten van de voorgaande drie boekjaren. Door het toepassen van de standardised approach daalde de verplichte kapitaaleis voor het operationele risico onder Pilaar I van 26,0 miljoen naar 21,1 miljoen per 31 december 2010.

5 Storingen handelsplatform label Alex en Binck NL Tussen medio juli en begin augustus heeft het handelsplatform van de labels Alex en Binck NL op een aantal handelsdagen last gehad van ernstige storingen. Om de oorzaak van die storingen te achterhalen is het gehele platform uitvoerig onderzocht door een multidisciplinair team. De oorzaak bleek te liggen in het mechanisme dat onder andere de authenticatie bij het inloggen verzorgt en de levensduur van klantsessies op de website bijhoudt. Begin augustus hebben we de noodzakelijke aanpassingen getest en vervolgens doorgevoerd. BinckBank blijft voortdurend werken aan de stabiliteit en snelheid van haar websites en de bijbehorende handelsapplicaties. Om dit soort verstoringen in de toekomst te verminderen wordt daarom ook onderzocht hoe het platform nog meer schaalbaar en redundant kan worden gemaakt. 5 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

6 2 Europese bankenrichtlijnen & BinckBank Bazel II nader uitgelegd De Europese bankenrichtlijn, bekend onder de naam Bazel II, omvat kapitaaleisen voor banken. Het doel van Bazel II is om banken richtlijnen te bieden waarmee zij kunnen vaststellen hoeveel kapitaal zij minimaal moeten aanhouden om onverwachte verliezen op te vangen die voortvloeien uit hun financiële en operationeel risico s. De richtlijn is op 1 januari 2007 van kracht geworden en is door BinckBank vanaf 1 januari 2008 ingevoerd. Bazel II is ontwikkeld door het Bazelse Comité voor Bankentoezichthouders (BCBS), dat bestaat uit vertegenwoordigers van centrale banken en toezichthoudende instanties uit 13 verschillende landen, die regelmatig bijeenkomen in Bazel, Zwitserland. De richtlijnen zijn in de Europese Unie geïmplementeerd door middel van de CRD-richtlijnen. Vrijwel alle EU-lidstaten hebben deze richtlijn inmiddels in hun nationale wetgeving geïntegreerd. In Nederland is deze richtlijn verwerkt in de Wet financieel toezicht (Wft) en lagere regelgeving. Het belang van kapitaal Banken staan met hun dagelijkse activiteiten bloot aan verschillende risico s. Risico houdt de waarschijnlijkheid in dat een bepaalde gebeurtenis tot verlies kan leiden voor een bank. Banken dienen kapitaal aan te houden om mogelijke verliezen die voortvloeien uit een zeer slecht scenario op te vangen, zodat zij, wanneer zij geconfronteerd worden met dergelijke verliezen, toch hun activiteiten kunnen voortzetten. Drie pilaren Bazel II berust op drie pilaren, die banken in hun geheel moeten implementeren: Pilaar I: minimum kapitaaleisen Pilaar II: toezicht en Pilaar III: marktwerking Pilaar I Pilaar I biedt richtlijnen voor de berekening van het kapitaal dat een bank volgens toezichthouders minimaal moet aanhouden voor krediet-, markt- en operationeel risico s. Bazel II geeft banken de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal methodes waarmee de minimum kapitaaleisen worden berekend. Deze methodes kunnen variëren van relatief eenvoudig tot uiterst geavanceerd. Pilaar II Pilaar II biedt aanvullende richtlijnen die de solvabiliteit van een bank beoordelen op basis van specifieke scenario s die van toepassing is op de activiteiten van BinckBank. Uitgangspunt is de berekening van het kapitaal dat de bank zelf minimaal nodig denkt te hebben om al haar risico s te dekken. Hierbij worden naast de standaard risico s onder Pilaar I eveneens complementaire risico s meegenomen. Het pilaar I en pilaar II kapitaal wordt het ICAAP (Internal Capital Adequacy Assesment Process) kapitaal genoemd. Dit wordt vervolgens vergeleken met het aanwezige kapitaal van de bank. Banken dienen aan te tonen dat zij op basis van het ICAAP-kapitaal te allen tijde over voldoende kapitaal beschikken. Pilaar II biedt ook uitgangspunten voor de toezichthouders om het kapitaalmanagement van een bank te beoordelen. Pilaar III Pilaar III biedt richtlijnen voor rapportage aan de buitenwereld over de risico s die een bank loopt en het kapitaal dat zij beschikbaar heeft om onverwachte verliezen die voortvloeien uit deze risico s te dekken. 6 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Reikwijdte en tijdpad Bazel II is van toepassing op BinckBank en al haar buitenlandse branches en dochterondernemingen. In onderstaande tabel staan de entiteiten die door BinckBank worden geconsolideerd volgens Bazel II en IFRS. Bazel II consolidatiekring Bazel II consolidatie IFRS consolidatie BinckBank NV incl buitenlandse branches ja ja Binck België NV ja ja Binck Bewaarbedrijf BV ja ja Syntel Beheer BV ja ja Fintegration BV ja ja Syntel BV ja ja ThinkCapital Holding BV ja ja ThinkCapital Asset Management BV ja ja

7 Recente ontwikkelingen kapitaaleisen Bazelse Comité voor Bankentoezichthouders (BCBS) Het BCBS ontwikkelt een nieuwe bankenrichtlijn (Bazel III) met als doel de Europese banken weerbaarder te maken in perioden van financiële stress. Op 12 september 2010 heeft een expertgroep voor het BCBS voorstellen gepubliceerd die een aanzienlijke verhoging van de kapitaalvereisten behelzen. Deze hervormingen, samen met de invoering van een mondiale liquiditeitstandaard vormen de kern van de wereldwijde financiële hervormingsagenda. De hervormingen zijn goedgekeurd door de G20-top in november Op 20 juli 2011 heeft de Europese Gemeenschappen voorstellen voor een nieuwe CRD-richtlijn gepubliceerd die zijn gebaseerd op de nieuwe Bazel III regels. De verwachting is dat deze nieuwe richtlijn op 1 januari 2013 moet zijn geïmplementeerd. De belangrijkste ontwikkelingen zijn als volgt: 1. Toename eisen hardheid kapitaal 2. Toename Tier I kapitaaleisen 3. Aanhouden anticyclische kapitaalbuffer 4. Introductie leverage ratio 5. Introductie liquiditeitsratio s Hieronder wordt de impact voor BinckBank op hoofdlijnen nader toegelicht. Ad1 Toename eisen hardheid kapitaal Het kapitaal van banken kan bestaan uit Tier I, Tier II en Tier III kapitaal. Het Tier I kapitaal wordt hierbij als sterkste geclassificeerd aangezien het vooral uit eigen vermogen en ingehouden winsten bestaat. Onder de nieuwe bankenrichtlijn worden strengere eisen aan kapitaalinstrumenten gesteld voor meetelling als Tier I of Tier II vermogen. Tier III instrumenten worden uitgefaseerd. BinckBank is alleen gefinancierd met Tier I vermogen en heeft daarmee alleen hard kapitaal. Ad2 Toename Tier I kapitaaleisen Het pakket hervormingen zal leiden tot een verhoging van het minimale kernkapitaal van 2% naar 4,5%. Vanaf 1 januari 2013 zal naar verwachting de minimale eis op 3,5% uitkomen waarna dit jaarlijks wordt verhoogd met 0,5% om per 1 januari 2015 uit te komen op 4,5%. Ad3 Aanhouden anticyclische kapitaalbuffer Bovenop de nieuwe norm van 4,5% komt een anticyclische buffer. In tijden van hoogconjunctuur is deze maximaal 2,5%. Over de economische cyclus betekent dit een extra eis van 1,25%. Voor dit kapitaal zijn de hardheidseisen minder hoog. Het uitgangspunt is om extra kapitaal te reserveren in tijden van financiële voorspoed. In tijden van financiële stress heeft de bank de mogelijkheid om op dit vermogen in te teren. Voorwaarde daarbij is dat de bank dan geen dividend aan de aandeelhouders uitkeert. Ad4 Introductie leverage ratio Het BCBS introduceert de leverage ratio bovenop het kapitaaleis voor de risicogewogen activa. Deze leverage ratio geeft de verhouding weer tussen het Tier I vermogen en de bruto exposure op on- en off-balance kredietverlening door banken zonder rekening te houden met enige vorm van risicoweging. In de toekomst mogen banken een exposure hebben van maximaal 33 keer het Tier I vermogen. De verwachting is dat het BCBS vanaf januari 2018 deze ratio zal toepassen. Per 31 september 2011 ligt de leverage ratio van BinckBank ruimschoots binnen deze norm. Ad5 Introductie liquiditeitsratio s Het BCBS wil twee liquiditeitsratio s introduceren: de liquidity coverage ratio (LCR) en de net stable funding ratio (NSFR). Het doel van de LCR is om op korte termijn de veerkracht van de liquiditeit van een bank te bevorderen door ervoor te zorgen dat er voldoende hoge kwaliteit liquide activa worden aangehouden om een acuut stressscenario van een maand te overleven. Voor BinckBank geldt dat het beleggingsbeleid zodanig is ingericht dat er voldoende liquide beleggingen aanwezig zijn om te voldoen aan de verzwaarde liquiditeitseisen. 7 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 De NSFR zal de mate waarin een bank haar funding inzet voor on- en off-balance activiteiten toetsen. Het houdt daarbij rekening met liquiditeitsrisicofactoren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen stabiele en minder stabiele vormen van funding om de omvang van de stabiele funding in te schatten. De stabiele funding wordt afgezet tegen de onen off-balance activiteiten waarbij een risicoafweging wordt gemaakt naar liquiditeitsaspecten. De NSFR geeft een inschatting van de beschikbare funding versus de benodigde funding.

8 In de volgende tabel worden de recente ontwikkelingen kapitaaleisen BCBS in de tijd uiteengezet. Phase-in timetable Phase-in arrangements (shading indicates transition periods) (All dates are as of 1 January) Leverage ratio Minimum common equity capital ratio (after increased deductions) Supervisory monitoring Parallel run 1 January January 2017 Disclosure starts 1 January 2015 Migration to Pillar 1 3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Capital conservation buffer 0,625% 1,250% 1,875% 2,500% Minimum common equity plus capital conservation buffer Phase in of deductions from CET1 (inc. amounts exceeding the limit for DTAs, MSRs and financials) 3,5% 4,0% 4,5% 5,125% 5,750% 6,375% 7,0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% Minimum Tier 1 capital 4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Minimum total capital (BIS-ratio) Minimum total capital plus conservation buffer Capital instruments that no longer qualify as noncore Tier 1 or Tier 2 capital 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,625% 9,250% 9,875% 10,5% Phased out over 10-year horizon beginning 2013 Liquidity coverage ratio Net stable funding ratio Observation period begins Observation period begins Introduce minimum standard Introduce minimum standard Samenvatting BinckBank is alleen gefinancierd met Tier I vermogen en heeft zodoende alleen hard kapitaal. Uit voorlopige berekeningen op basis van de nieuwe regels, blijkt dat BinckBank een BIS-ratio zal hebben welke vergelijkbaar is met het huidige BISratio van 31%. Dit is ruimschoots boven het vereiste minimum. Volgens een voorlopige raming van BinckBank komt de leverage ratio uit op 4,89%, ook ruim boven de verwachte minimuum norm van 3%. Het liquiditeitsbeleid van BinckBank waarbij overtollige geldmiddelen uitsluitend worden uitgezet in contanten, kortlopende geldmarktleningen en zeer liquide obligaties resulteert in een LCR per 30 september 2011 die groter dan 1500%, ruim boven de vereiste 100%. De NSFR per 30 september 2011 van meer dan 200% wat eveneens ruim boven de vereiste 100% ligt. 8 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Het BCBS zal naar verwachting de komende jaren meer duidelijkheid geven over de verdere invulling van de nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen en de berekening van de bijbehorende ratio s. Indien er een definitief besluit genomen is of er belangrijke ontwikkelingen zijn die invloed hebben op de kapitaalpositie van BinckBank dan zal dit worden behandeld in toekomstige kapitaaltoereikendheid & risicorapportages. De hierboven beschreven nieuwe kapitaaleisen zijn dan ook slechts een indicatieve uiteenzetting van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kapitaalbeslag en de mogelijke impact op BinckBank.

9 3 Overzicht risicomanagement BinckBank BinckBank onderneemt op basis van een gezond evenwicht tussen risico, rendement en kapitaal en streeft er naar om op een bewuste en verantwoorde manier risico s aan te gaan. Daarbij wordt gestreefd naar een gematigd risicoprofiel. Onze primaire focus op online brokerage en het aanbieden van een spaarproduct beperkt ons risicoprofiel. Daarnaast beschikt BinckBank over een Governance Risk Compliance Framework, waarmee het risicoprofiel wordt gestuurd, op basis van vooraf vastgestelde risicomaatstaven. 3.1 Risicobereidheid BinckBank Risicobereidheid is de mate waarin BinckBank bereid is risico te accepteren tijdens haar normale bedrijfsuitoefening om haar doelstellingen te realiseren. Risicobereidheid is de balans tussen Risk & Reward en raakt daarmee de kern van de bedrijfsvoering van BinckBank. Commerciële belangen en rendementen worden afgezet tegen de te nemen risico s. De risicobereidheid is voor BinckBank niet een statisch gegeven, maar een dynamisch proces en wordt continu aangepast aan veranderende interne & externe omstandigheden. Risicocultuur en tone at the top zijn hierbij bepalend. In 2011 is gebleken dat het definiëren en formaliseren van de risicobereidheid een positieve invloed heeft op de bedrijfscultuur en bedrijfsvoering; werknemers gaan beter nadenken over de verhouding Risk vs Reward. Het bestuur weegt externe perceptie mee bij het bepalen van de risicobereidheid: hoe wil BinckBank gezien worden door key stakeholders zoals klanten, aandeelhouders, werknemers en toezichthouders? Wat zijn hun verwachtingen ten aanzien van risicoprofiel, risicobereidheid en rendement? Het bestuur van BinckBank vormt zich een beeld hieromtrent tijdens de diverse gesprekken met haar stakeholders. De risicobereidheid is de belangrijkste parameter binnen het BinckBank Enterprise Risk Management systeem en vormt daarmee het startpunt voor het risicobeheer. Het bestuur bepaalt de risicobereidheid tenminste een keer per jaar en stelt deze indien nodig bij materiële wijzigingen ook tussentijds bij. BinckBank is, evenals andere bancaire instellingen, afhankelijk van het vertrouwen van particuliere klanten. Haar jonge bestaan, de absolute omvang van het eigen vermogen, haar beursnotering en het grote aantal klanten maakt BinckBank gevoelig voor vertrouwenskwesties. BinckBank is zich hiervan bewust wat heeft geleid tot een lage risicobereidheid als het gaat om haar reputatie, de toereikendheid van haar kapitaal- (solvabiliteit), haar liquiditeitspositie en de integriteit & rechten/plichten van klanten. De risicobereidheid voor strategische risico s, businessrisico s, kredietrisico s en operationele risico s variëren van laag tot matig. De risicobereidheid voor BinckBank als geheel laat zich het best kwalificeren als laag tot gemiddeld. Onderstaand overzicht laat de risicobereidheid per risicocategorie zien tegen de achtergrond van het huidige risicoprofiel van de bedrijfsactiviteiten. De gemiddelde risicobereidheid is 2 (op een schaal van 1 tot 5). Dit betekent dat wij een relatief lage risicobereidheid hebben. De risicobereidheid van BinckBank wijkt voor bepaalde risicocategorieën af van het huidige risicoprofiel. Dit betekent dat het bestuur van BinckBank bereidt is meer of minder risico te nemen ten opzichte van het risicoprofiel in de huidige situatie. Zo vindt het bestuur het businessrisico (earnings volatility) te hoog, omdat BinckBank zeer sterk afhankelijk is van inkomsten uit effectentransacties. Op langere termijn wil BinckBank dan ook een stabielere inkomstenstroom creëren om zo minder afhankelijk te worden van transactiegerelateerde inkomsten. BinckBank is bereid om iets meer kredietrisico te nemen ten opzichte van de huidige situatie om het systeem voor effectenkredieten en marginberekeningen concurrerender te maken. Zo werkt BinckBank momenteel aan de invoering van een nieuw portfolio based risk management systeem voor haar grootste klanten. De marginberekeningen kunnen zo beter worden afgestemd op de wensen van de klant zonder daarbij al te veel afbreuk te doen aan het risicoprofiel van BinckBank. Het nieuwe systeem zal naast het huidige bewezen strategy based systeem gaan functioneren. De risicobereidheid voor het kredietrisico in de beleggingsportefeuille blijft beperkt tot schuldpapier met een minimale rating van AA-. BinckBank onderzoekt de mogelijkheid om meer inkomsten uit valutatransacties te halen. Dit zal de risicobereidheid voor valutarisico beïnvloeden. Om onze klanten onder de business unit Professional Services beter van dienst te kunnen zijn, bieden we in de toekomst naast een USD-geldrekening ook valutarekeningen aan in onder andere GBP, CHF en CAD. Op het gebied van operationele risico s verlaagt BinckBank haar risicobereidheid. Dit past binnen haar streven naar operationele excellentie en continuïteit van de dienstverlening. Het bestuur wil het risicoprofiel verlagen door a) hoger gekwalificeerd en meer ervaren personeel aan te nemen en b) het verder automatiseren van de systemen en backoffice teneinde de betrouwbaarheid van het IT platform te verhogen. 9 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

10 Risicobereidheid per risicocategorie Risico categorie Risico bereidheid Laag Middel Hoog Status Reputatie Strategisch risico Overige strategische risico s Business Risico (Earnings volatility) Verlagen volatiliteit door verbreding van de inkomsten basis Kredietrisico Kredietrisico op beleggingen & liquide middelen Kredietrisico op effectenkrediet Kredietrisico op derivaten margins CCD RMS Tegenpartijrisico Marktrisico Renterisico Valutarisico Operationeel risico IT risico Organisatierisico Projecten & Producten Uitbestedingrisico Verhogen betrouwbaarheid automatisering (STP) Time to Market Verhoging ervaring personeel Overig Solv. & Liqui -diteit Liquiditeitrisico Kapitaal toereikendheid Integriteit & rechten/plichten van klanten Huidig Risicoprofiel Risicobereidheid & Tolerantie Gemiddelde Risk Appetite BinckBank Binnen tolerantie Tolerantie onder druk Buiten tolerantie 3.2 Risicoprofiel BinckBank BinckBank heeft een wezenlijk ander risicoprofiel vergeleken met een traditionele Nederlandse bank. De typisch bancaire activiteiten van BinckBank zijn relatief eenvoudig en betreffen het verstrekken van kredieten op onderpand van snel te liquideren effectenportefeuilles (effectenkredieten), het faciliteren van betalingsverkeer naar vaste tegenrekeningen bij andere bancaire instellingen, geautomatiseerd vermogensbeheer en het rentebedrijf met betrekking tot de door klanten toevertrouwde middelen. Deze activiteiten zijn in algemene zin te typeren als activiteiten met een relatief laag risico. De core business van BinckBank, het afwikkeling van effectentransacties, is echter een complex proces. Jaarlijks verwerkt BinckBank miljoenen transacties voor meer dan rekeningen in een zeer groot aantal financiële producten op meerdere handelsplatformen via brokers en beurslidmaatschappen. Dit zorgt samen met de grote ITafhankelijkheid voor een relatief hoog operationeel risico. BinckBank besteedt veel aandacht aan risicobeheersing. Adequate beheersmaatregelen, rapportage- en informatiesystemen zijn onderdeel van het risicobeheersingproces. Het jaarlijks vaststellen van de risicobereidheid, het identificeren van risico s, en het instellen en aanpassen van relevante beheersmaatregelen is een continu proces binnen BinckBank. Risicobeheer wordt daarnaast beïnvloed door wijzigende marktomstandigheden en toenemende complexiteit van wet- en regelgeving. BinckBank moet ook continu blijven voldoen aan de sterk veranderende wet- en regelgeving in de financiële sector (compliance). 10 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

11 3.3 Organisatie van het risicobeheer Risico Management is in de huidige organisatie geconcentreerd rondom de bestuursvoorzitter (CEO) en de Chief Financial Officer (CFO), samen sturen zij de diverse afdelingen betrokken bij het beheer van risico s aan. De CEO stuurt IT, Information Security en Legal & Compliance aan. De CFO is verantwoordelijk voor Operations, Treasury, Risico Management en Finance & Control. Elk van deze afdelingen heeft een eigen statuut waarin taken en verantwoordelijkheden inzake risicobeheer zijn vastgelegd. Deze statuten zijn op elkaar afgestemd om te voorkomen dat er doublures dan wel lacunes in het samenstel van risicobeheersing mechanismen zitten. Tevens is door deze scheiding de onafhankelijkheid van de diverse functies/afdelingen gewaarborgd. Governance Risk Compliance Framework BinckBank opereert volgens het three lines of defence principe, waarbij de business units primair verantwoordelijk zijn voor het beheersen van de risico s. De eerstelijns afdelingen worden daarin ondersteund en gecontroleerd door tweedelijns gespecialiseerde afdelingen als Risico Management & Internal Control, Finance & Control, Compliance en Information Security. De Interne Accountants Dienst (IAD) vormt de derde lijn of defence. De auditcommissie, risicoen productontwikkelingcommissie en de raad van commissarissen vormen samen met de externe toezichthouders en externe accountant de laatste schakel in het Governance Risk Compliance Framework. Raad van commissarissen Auditcommissie Risico- en productontwikkelingcommissie Toezichthouders (DNB/AFM/AMF/CBFA) Retail Bestuur Marketing & Sales Operations IT Treasury Professional Services Operationele risicocommissie Treasurycommissie Risico Management (escalatie RPC) Finance & Control Legal & Compliance (escalatie AC) Information Security Kredietcommissie IAD (escalatie AC) Externe accountant 11 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 (escalatie bestuursvoorzitter) 1 ste lijn of defence 2e lijn of defence 3e lijn of defence Risicobeheerafdelingen en commissies BinckBank beschikt over een organisatorische structuur waarbij functiescheidingen zijn gewaarborgd. Tevens zijn er een aantal overlegstructuren c.q. afdelingen die nauw bij de beheersing van bepaalde risico s zijn betrokken. De belangrijkste worden hieronder toegelicht.

12 Treasurycommissie De treasurycommissie richt zich met name op beheersing van het liquiditeitsrisico, kredietrisico van de beleggingsportefeuille en het marktrisico (rente- en valutarisico). Ook bepaalt deze commissie het beleggingsbeleid ten behoeve van het rentebedrijf. Dit betreft zaken als de strategische allocatie van vrij beschikbare middelen over de beleggingsportefeuille en de bepaling van de liquide aan te houden middelen. Met betrekking tot de liquide aan te houden middelen worden zaken behandeld als uitzettingen van daggelden, de hierbij te hanteren risicomaatstaf (ratings) en de maximale exposure per tegenpartij en per sector. Operationeel risicocommissie Operationeel risicomanagement is belegd in de operationeel risicocommissie. In de operationeel risicocommissie zitten vertegenwoordigers van het lijnmanagement en specialistische staven. Dit orgaan richt zich op de beheersing van risico s die verband houden met het gedrag van mensen en de inrichting van bedrijfsprocessen. Te denken valt aan information security risico, juridische risico s en compliance-aangelegenheden. Belangrijke taken zijn het nemen van beslissingen op het gebied van een integere en beheerste bedrijfsvoering, het coördineren en stimuleren van de beheersing van de operationele risico s en de inrichting van de belangrijkste bedrijfsprocessen. Het kader van normen en richtlijnen waarbinnen besluitvorming plaatsvindt wordt uitgewerkt door specialistische staven die het lijnmanagement ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het uitwerken van beleid. Daarnaast verleent deze commissie haar finale goedkeuring over de introductie van nieuwe producten zoals in de Code Banken is beschreven. Kredietcommissie BinckBank heeft een kredietcommissie. Deze commissie richt zich met name op beheersing van het kredietrisico op klantportefeuilles. Hieronder vallen concentratie-, margin- en tegenpartijrisico. De kredietcommissie bestaat uit de bestuursvoorzitter, CFO, de risk manager en de group controller. Vertegenwoordigers van de business units kunnen worden uitgenodigd. In de vergadering van de kredietcommissie worden onderwerpen behandeld als: het beleid inzake bevoorschotting van effectenkredieten, marginverplichtingen, bankgaranties en verpande rekeningen. Afdeling Risico Management De afdeling Risico Management is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het beleid inzake beheersing van het krediet- en marktrisico en de controle op bestaan en werking van de risicobeheersingmaatregelen, zoals dat is vastgelegd in de kredietcommissie. In het kader van de beheersing van de operationeel risico s voert de afdeling Risico Management de periodieke interne controle uit op operationele processen en rapporteert hierover aan de operationeel risicocommissie. Tevens bewaakt zij het renterisico uit hoofde van de beleggingsportefeuille en rapporteert hierover aan de treasurycommissie. De afdeling valt onder verantwoordelijkheid van de CFO en rapporteert ook aan de kredietcommissie. Op basis van wettelijk vastgestelde normen is het kredietrisicobeleid vastgesteld. Dit beleid richt zich op concentraties in uitstaande kredieten, tekortenbeheer, toereikendheid marginvereisten, bevoorschottingsbeleid en controle op tegenpartijrisico. De afdeling Risico Management maakt gebruik van de risicomodellen zoals Value-at-Risk, duration, haircutmethode en afzonderlijke stresstests om de omvang van het risico in te schatten. De manager van de afdeling Risico Management heeft een escalatiemogelijkheid naar de risico- en productontwikkelingcommissie. Afdeling Finance & Control De afdeling Finance & Control is belast met het juist en volledige administreren en tijdig rapporteren van financiële gegevens aan interne en externe belanghebbenden. Hieronder vallen alle verplichte rapportages aan Nederlandse en buitenlandse toezichthouders. De afdeling Finance & Control rapporteert rechtstreeks aan het bestuur (CFO). 12 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Afdeling Legal & Compliance De afdeling Legal & Compliance rapporteert aan de CEO en is vanuit het risicobeheer belast met de controle op de naleving van toepasselijke gedragscodes en op de naleving van relevante effectenrechtelijke wet- en regelgeving. De afdeling Legal & Compliance richt zich hoofdzakelijk op de beheersing van het integriteitsrisico. BinckBank heeft waarden als integriteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan en benadrukt dat via haar gedragscode, insider trading reglement en klokkenluidersregeling. De manager Legal & Compliance heeft een escalatie mogelijkheid naar de auditcommissie. Afdeling Information Security BinckBank beschikt over een afdeling Information Security, deze afdeling is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het informatiebeveiligingsbeleid. De afdeling Information Security heeft een escalatiemogelijkheid naar de bestuursvoorzitter.

13 Interne Accountants Dienst (IAD) De missie van de IAD is, conform de definitie van Internal Audit van het Institute of Internal Auditors, het verlenen van onafhankelijke en objectieve zekerheid. Het doel van de IAD is het uitvoeren van assurance-activiteiten om toegevoegde waarde te leveren en het functioneren van de interne organisatie te verbeteren. Hiermee draagt de IAD bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen door middel van een systematische, gedisciplineerde aanpak voor het evalueren en verbeteren van de effectiviteit van risico management, control en governance processen. De IAD levert aanvullende zekerheid ten aanzien van: De effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsactiviteiten. De betrouwbaarheid en integriteit van financiële en operationele informatie en rapportages. Waarborging van assets. Compliance met relevante wet- en regelgeving. De onderzoeken van de IAD richten zich op de opzet, bestaan en werking van: De kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance. De risicobeheersing en control binnen de organisatie en processen. De geautomatiseerde systemen en de beheersmaatregelen rondom en in deze systemen. In aanvulling op geplande audits, kunnen audits worden uitgevoerd op verzoek van management en auditcommissie. De scope c.q. het werkterrein van de IAD omvat alle activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van BinckBank worden uitgevoerd. Joint ventures en geassocieerde deelnemingen zijn zelfstandige entiteiten met een eigen vergunning en vallen buiten het (directe) werkterrein van de IAD. De IAD rapporteert aan het bestuur van BinckBank; binnen het bestuur is de portefeuille van de IAD belegd bij de bestuursvoorzitter. Hiernaast heeft de IAD directe toegang tot de voorzitter van de auditcommissie van BinckBank. Door deze dubbele rapportagelijn en doordat de IAD los staat van de lijn en de dagelijkse interne controle is de onafhankelijkheid van de IAD gewaarborgd. Toezicht op activiteiten Raad van commissarissen De raad van commissarissen bespreekt jaarlijks de strategie en de risico s verbonden aan de onderneming en beoordeelt aan de hand van rapportages de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controle systemen. Auditcommissie De activiteiten van de auditcommissie bestaan uit het toezicht op de opzet en werking van het stelsel van interne controle en risicobeheersingmaatregelen, de opvolging van de door de externe accountant gedane aanbevelingen en het functioneren van de IAD. Het toezicht op de financiële informatie voorziening door de vennootschap geschiedt door de raad van commissarissen. Risico- en productontwikkelingcommissie De risico- en productontwikkeling commissie adviseert de raad van commissarissen onder andere over de inhoud van het risicoprofiel en de risicobereidheid van BinckBank. Daarnaast houdt zij toezicht op de toereikendheid van de liquiditeit en het kapitaal evenals het vaststellen, toetsen en analyseren van nieuwe producten of aanpassingen van bestaande producten en diensten ten aanzien van de zorgplicht jegens de klant. Verder heeft de risico- en productontwikkeling commissie als taak het signaleren, analyseren van en adviseren over alle overige materiële risico s van BinckBank. 13 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

14 3.4 Enterprise Risk Management Proces BinckBank hanteert een Enterprise Risk Management (ERM) proces waarmee een solide basis wordt gelegd voor het identificeren, beoordelen en beheersen van de risico s op basis van de strategische doelstellingen en risicobereidheid van BinckBank. Het proces wordt in onderstaand overzicht grafisch weergegeven en per processtap nader toegelicht. Risicocultuur Tone at the top Doelstellingen & Risicobereidheid Bestuur Risico Management Bepalen strategische Doelstellingen + Bepalen Risicobereidheid Gewenst Risico Profiel Risico Assessment Vaststellen Risk metrics & Controle Activiteiten Monitoring & Rapportage 4 Risicobereidheid Dashboard KPI/KRI Dashboard Continue bijsturing Feitelijk Risicoprofiel + Geaccepteerde rest risico s Toereikendheid Kapitaal (ICAAP)* Toereikendheid Liquiditeit (ILAAP) * zie paragraaf 5.3 ICAAP-proces Ad1. Bepalen strategische doelstellingen Het bestuur bepaalt jaarlijks de strategische doelstellingen van BinckBank, waarbij de belangen van haar stakeholders op een evenwichtige wijze worden afgewogen. De belangen van de diverse stakeholders (klanten, aandeelhouders, werknemers, toezichthouders en maatschappij) hebben ieder een verschillende invloed op de strategische doelstellingen. Het bestuur bepaalt de optimale mix van doelstellingen, risico, rendement en kapitaalbeslag. Ad2. Bepalen risicobereidheid (een continu proces) Het bepalen van de risicobereidheid is een continu proces, waarbij onder andere maatschappelijke veranderingen, gewijzigde omstandigheden op de financiële markten en nieuw te introduceren producten/diensten kunnen vragen om een heroverweging van de risicobereidheid. De risicobereidheid wordt vastgesteld door het bestuur en is geïncorporeerd in het ERM-proces. De strategische doelstellingen in combinatie met de risicobereidheid leiden tot het gewenste risicoprofiel van BinckBank. Belangrijke aspecten bij het bepalen van de risicobereidheid zijn het verkrijgen van inzicht in de verhouding Risk-Reward en het gebruiken van deze kennis binnen de beslissingsprocessen. De mate waarin de organisatie de risicobereidheid begrijpt is bepalend voor de effectiviteit. Daarnaast speelt risicoperceptie een belangrijke rol: hoe willen wij gezien worden door klanten, aandeelhouders, toezichthouders en andere stakeholders. Ook de impact van verliezen uit bepaalde risico s kan sterk verschillen. Het ene verlies ligt veel gevoeliger dan het andere (niet elk financieel gelijkwaardig verlies heeft dezelfde impact). Tevens kan de risicobereidheid verschillen voor de diverse onderdelen van BinckBank (Retail/Professional Services/IT/Operations/Treasury). 14 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Strategische doelstellingen Bepalen risico bereidheid Borgen risico bereidheid Monitoren Monitoren + mitigeren mitigeren risico s risico s Bijstellen risico bereidheid

15 Borging van de risicobereidheid en monitoren en mitigeren van risico s vindt plaats middels: Toepassing van het Three Lines of Defence Principe waarbij de business units primair verantwoordelijk zijn voor het risicobeheer. Het Governance Risk Compliance Framework dat binnen BinckBank geïmplementeerd is. In deze applicatie zijn alle processen van BinckBank gedocumenteerd en gekoppeld aan key controls (zie Bwise controls). Een escalatieprocedure voor niet effectieve (Bwise) controls. De proceseigenaar volgt niet effectieve controls op, die uit de Bwise review naar voren zijn gekomen. Rapportages met niet effectieve controls worden maandelijks in de operationeel risicocommissie (ORC) besproken. De desbetreffende manager legt verantwoording af over de opvolging van controls die op niet effectief staan aan het ORC. De ORC monitort de tijdige follow up van niet effectieve controls. Rapportage van niet effectieve controls worden tevens 4x per jaar in de auditcommissie besproken. De CEO en/of CFO legt verantwoording af aan de auditcommissie mbt opvolging van niet effectieve controls binnen hun eigen verantwoordelijkheidsgebied. De auditcommissie, risico- en productontwikkelingcommissie en raad van commissarissen vormen samen met de toezichthouders de laatste schakel in het GRC. Ad3. Risicobeheersing BinckBank Het proces van risicomanagement start met een risicoanalyse. Eenmaal per jaar voert de afdeling Risico Management in opdracht van het bestuur een risicoanalyse uit. De risicoanalyse wordt uitgevoerd onder het bestuur, directeuren en managers van de business units en stafafdelingen, en vindt plaats binnen de context van een veranderende omgeving. Het doel van de risicoanalyse is inzicht te krijgen in de kans en impact van bedreigingen waaraan BinckBank is blootgesteld. De uitkomsten van de risicoanalyse worden gerapporteerd aan de operationeel risicocommissie. In deze commissie wordt geanalyseerd in hoeverre een bedreiging in overeenstemming is met de risicobereidheid van BinckBank. Bij een onacceptabel risico worden maatregelen genomen om het risico te beperken en/of de controle op de desbetreffende activiteit te versterken. Tevens worden de uitkomsten van de risicoanalyse besproken met het bestuur en de auditcommissie. Het proces van risicomanagement Risicoanalyse Bijsturen & corrigeren Vaststellen risicoparameters + controles Risicomonitoring & rapportage De resultaten van de risicoanalyse (vastgelegd in zo genaamde Heat Maps ) vormen tevens de input voor de planning van de IAD. BinckBank beschikt over een Interne Accountants Dienst die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van interne onderzoeken naar de opzet en werking van ingestelde interne controle- en risicobeheersmaatregelen. Op basis van de risicoanalyse wordt een intern auditprogramma opgesteld met als uitgangspunt dat alle geïdentificeerde risicogebieden voor alle bedrijfsonderdelen in een periode van drie jaar aan een interne audit onderworpen worden. Het voornoemde auditprogramma wordt vastgesteld door de auditcommissie. Onderdeel van het auditprogramma zijn zogenaamde follow up audits. Daarin onderzoekt de IAD of de benodigde actie is ondernomen op gebreken cq. aandachtsgebieden die in eerdere controle onderzoeken naar voren zijn gekomen. 15 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Ad4 KPI/KRI Dashboard De tweede stap in het proces van risicomanagement is het vaststellen van key risk indicators (KRI). Hierbij worden per risicocategorie, de risicobereidheid, key risk indicators, toleranties en limieten bepaald. Het onderstaande schema geeft een overzicht van het raamwerk voor KPI s/kri s.

16 Risicocultuur Tone at the top Enterprise Risk Management (ERM) Framework KPI s & Key Risk Indicators Vaststellen van Risicobereidheid, toleranties, limieten en targets per risicocategorie Strategisch Risico Business Risico Krediet & Markt Risico Operationeel Risico Kapitaal toereikendheid & liquiditeit Overige Risico s Risicomonitoring en -rapportages; voor het meten en rapporteren van prestaties tegen risicolimieten beschikt BinckBank over een breed scala aan rapportages zoals: financiële rapportages, treasury rapportages, risicomanagement-rapportages, compliance-rapportages, rapportages van interne en externe accountants en rapportages uit het Governance Risk Compliance systeem (Bwise key control rapportages). BinckBank beschikt over een Governance Risk Compliance (GRC) applicatie. In deze applicatie zijn alle processen van BinckBank gedocumenteerd en gekoppeld aan key controls. Alle processen, risico s en beheersmaatregelen zijn opgevoerd in de GRC-applicatie en faciliteren een transparante vastlegging van de effectiviteit van de geïdentificeerde beheersmaatregelen. Bijsturen & corrigeren; rapportages worden besproken in de diverse organen binnen de 1e, 2e of 3e lijn of defence of binnen het bestuur, de operationeel risicocommissie, de kredietcommissie, treasurycommissie, auditcommissie of risicoen productontwikkelingcommissie. Daarnaast worden de kredietcommissie en operationeel risicocommissie maandelijks geïnformeerd over de effectiviteit van de risicobeheersing. Wanneer controls niet effectief zijn, vindt bijsturing plaats en worden er corrigerende maatregelen genomen om eventuele gebreken op te lossen. Rapportages met niet effectieve Bwise controls worden tevens 4x per jaar in de auditcommissie besproken. De CEO en/of CFO legt verantwoording af aan de auditcommissie over opvolging van niet-effectieve controls binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied. 3.5 Productgoedkeuringsproces Het Productgoedkeuringsproces vloeit voort uit de Code Banken die namens de NVB is vastgesteld en per 1 januari 2010 van kracht is. De invulling die BinckBank heeft gegeven aan het Productgoedkeuringsproces richt zich naast zorgplicht ook op de beheersing en afweging van de risico s binnen BinckBank. Dit betekent dat nieuwe producten en diensten pas na goedkeuring door de operationeel risicocommissie geïntroduceerd mogen worden. Daarbij wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen enerzijds de risico s en rendementen van het product en anderzijds de risicobereidheid en het gewenste risicoprofiel van BinckBank en de mate waarin wij voldoen aan de zorgplicht tegenover onze klanten. 16 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport Vermogensscheiding BinckBank is wettelijk verplicht om adequate maatregelen te treffen ter bescherming van de rechten van haar klanten op financiële instrumenten. Deze maatregelen dienen ervoor te zorgen dat de financiële instrumenten van klanten niet in een eventuele failliete boedel van BinckBank vallen. Dit wordt ook wel vermogensscheiding genoemd. Nederlandse banken kunnen ervoor kiezen om de rechten van hun klanten te beschermen door het oprichten van een gescheiden juridische entiteit, ook wel bewaarbedrijf genoemd, of door het bewaren van financiële instrumenten via het systeem van de Wet giraal effectenverkeer (Wge). Bij het oprichten van een bewaarbedrijf wordt vermogensscheiding bereikt doordat de effecten van klanten eigendom van het bewaarbedrijf zijn en het bewaarbedrijf geen andere activiteiten mag verrichten dan het bewaren van effecten. Klanten hebben een verbintenisrechtelijke vordering op het bewaarbedrijf tot uitlevering van de hoeveelheid effecten waar ze recht op hebben. Indien banken ervoor kiezen om de effecten van hun klanten via het systeem van de Wge te bewaren, wordt vermogensscheiding bereikt doordat de via dit systeem bewaarde effecten wettelijk (mede-)eigendom zijn van de diverse klanten. Hiertoe is wel vereist dat de betreffende financiële instrumenten door Euroclear Nederland zijn aangemerkt als effecten in de zin van de Wge en dat ze worden aangehouden via een aangesloten instelling van Euroclear Nederland.

17 BinckBank beschermt de rechten van klanten op financiële instrumenten door enerzijds gebruik te maken van de bescherming van de Wge en anderzijds door de financiële instrumenten van klanten onder te brengen in de aparte entiteit, namelijk Bewaarbedrijf BinckBank B.V.. Ingeval van bescherming van de financiële instrumenten van klanten door de Wge zijn de financiële instrumenten medeeigendom van de verschillende klanten van BinckBank naar rato van het deel dat hun toekomt. Hierdoor vallen ze niet in een eventuele failliete boedel van BinckBank. Ingeval van bescherming van de financiële instrumenten van klanten via het Bewaarbedrijf BinckBank B.V. worden de financiële instrumenten van klanten beschermd doordat ze bewaard worden op naam van dit bewaarbedrijf. Hierdoor vallen de financiële instrumenten van klanten niet in een eventuele failliete boedel van BinckBank. Het Bewaarbedrijf BinckBank loopt geen faillissementsrisico, aangezien het haar wettelijk en statutair verboden is om andere activiteiten te verrichten dan het bewaren van financiële instrumenten. BinckBank heeft ervoor gekozen om bij de effecten die op naam van het bewaarbedrijf staan, gebruik te maken van derde bewaarders. BinckBank maakt alleen gebruik van derde bewaarders die ook over een adequate vermogensscheidingsregeling beschikken, voldoende deskundig zijn en over een goede marktreputatie beschikken. De derivatenposities en toevertrouwde middelen van klanten vallen buiten de hiervoor toegelichte vermogensscheidingsregelingen. Alle toevertrouwde middelen bij BinckBank vallen onder het depositogarantiestelsel en zijn thans tot een bedrag van per rekeninghouder per bank gegarandeerd. De afspraken over de garanties en rechten en verplichtingen van BinckBank en haar bewaarbedrijf ten opzichte van haar klanten liggen vast in een klantenovereenkomst die namens BinckBank getekend is door het bestuur van BinckBank. De afspraken zijn waar nodig gespecificeerd in bijlagen, die een integraal onderdeel uitmaken van het contract. 3.7 Juridische structuur BinckBank is een aan NYSE Euronext Amsterdam genoteerde naamloze vennootschap. BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochtermaatschappijen en één buitenlandse dochtermaatschappij. BinckBank beschikt over alle benodigde vergunningen. BinckBank heeft bijkantoren in België, Frankrijk, Italië en Spanje. De geldstromen van deze bijkantoren worden centraal vanuit de afdeling Treasury gereguleerd. De afdeling Treasury waarborgt voor ieder bijkantoor dat er voortdurend voldoende liquiditeit is, waardoor klanten in alle landen op ieder moment over hun liquiditeiten kunnen beschikken. BinckBank staat onder toezicht van zowel DNB als de AFM. De buitenlandse dochter Binck België N.V. en buitenlandse branches zijn onderworpen aan lokale toezichthouders. 37,5% TOM Holding B.V. 50% BeFrank N.V. Binck België N.V.* BinckBank N.V. 60% 100% 100% ThinkCapital Holding B.V. BinckBank N.V. België Branche BinckBank N.V. Frankrijk Branche Bewaarbedrijf BinckBank B.V. 100% Syntel Beheer B.V. 17 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 BinckBank N.V. Italië Branche * De liquidatie van Binck Belgie N.V. zal naar verwachting in 2011 afgerond worden BinckBank N.V. Spanje Branche

18 4 Kapitaalstructuur BinckBank houdt kapitaal aan ter dekking van risico s. De hoeveelheid en kwaliteit van het gereserveerde kapitaal wordt bepaald op basis van IFRS en bepalingen zoals vastgelegd in de Europese CRD-richtlijnen die zijn opgenomen in de Wft. 4.1 Berekening eigen vermogen en aanwezig Tier I vermogen Het eigen vermogen van BinckBank bestaat uit: gestort en geplaatst aandelenkapitaal, agioreserve, overige reserves, het resultaat van het lopende boekjaar, alsmede de waarde van de minderheidsbelangen. Ingekochte eigen aandelen worden in mindering gebracht op het eigen vermogen. Ter berekening van het kernvermogen worden de posten goodwill, immateriële activa, reserve reële waarde en de reservering voor nog uit te keren dividend in mindering gebracht op het eigen vermogen. Ter berekening van het totaal aanwezige Tier I vermogen wordt de post deelnemingen in financiële instellingen met een belang groter dan 10% in aftrek gebracht op het kernvermogen. Het volgende overzicht geeft inzicht in de opbouw van het eigen vermogen en kernvermogen per 30 september Berekening eigen vermogen en aanwezige Tier I vermogen (x 1.000) 30 september september 2010 YtoY Gestort en geplaatst kapitaal % Agioreserve % Ingekochte eigen aandelen (2.990) (3.335) 10% Overige reserves % Onverdeeld resultaat % Minderheidsbelangen 7-100% Totaal eigen vermogen % Af: goodwill ( ) ( ) 0% Af: overige immateriële vaste activa ( ) ( ) 17% Af: reserve reële waarde (3.245) (682) -376% Af: reservering dividend (10.954) (10.794) -1% Kernvermogen % Af: aftrekpost financiële deelnemingen (3.661) (2.048) -79% Totaal aanwezig vermogen (A) - Tier % Per 30 september 2011 beschikt BinckBank over een gezonde vermogenspositie. Het totaal eigen vermogen van BinckBank eind september 2011 bedroeg 468,9 miljoen. Het totaal aanwezig Tier I vermogen kwam uit op 155,2 miljoen. Het totaal eigen vermogen is het afgelopen jaar gestegen met 1% met name als gevolg van waardemutaties in de reserve reële waarde, welke onderdeel uitmaakt van de rubriek Overige reserves. Het Tier I vermogen is echter niet gevoelig voor mutaties in deze reserve, aangezien deze bij de berekening van het totaal aanwezige vermogen in mindering wordt gebracht (zie post: Af: reserve reële waarde ). Het Tier I vermogen steeg met 31,0 miljoen waarvan 28,4 miljoen bestaat uit afschrijvingen op de immateriële activa en 2,6 miljoen uit overige vermogensmutaties. (o.a. ingehouden winst). 18 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

19 4.2 Berekening van het benodigde kapitaal onder Pilaar I en Pilaar II Pilaar I biedt richtlijnen voor de berekening van het kapitaal dat een bank volgens toezichthouders minimaal moet aanhouden voor krediet-, markt- en operationeel risico. Bazel II kent verschillende benaderingen voor de implementatie van de eisen onder Pilaar I ten aanzien van krediet-, markt- en operationeel risico. BinckBank past de standardised approach toe voor het krediet- en het marktrisico. Hierbij maakt zij gebruik van risicowegingen en credit risk mitigation techniques zoals aangegeven door de toezichthouder. Voor het operationeel risico hanteert BinckBank eveneens de standardised approach, waarbij zij een kapitaalreservering toepast over de gemiddelde operationele baten per business line over de voorgaande drie boekjaren. De tweede Pilaar van het Bazel II akkoord omvat het proces waarmee banken de toereikendheid van hun interne kapitaal beoordelen, het zogenaamde ICAAP en de beoordeling van dat proces door de toezichthouder, het zogeheten Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Uit het ICAAP volgt het door BinckBank gehanteerde interne toezichtkapitaal (ICAAP-kapitaal). Het ICAAP-kapitaal is de uitkomst van de interne kapitaalsberekeningen van BinckBank voor alle voor de onderneming relevante risico s en komt tot uiting in de solvabiliteitsratio. De interne minimale kapitaaleis voor de Pilaar II solvabiliteitsratio voor BinckBank lag gedurende 2011 op 12%. Kapitaalratio s onder Pilaar I & Pilaar II (x 1.000) 30 september september 2010 YtoY Totaal aanwezig vermogen % Totaal benodigd kapitaal Pilaar I + II % Pilaar I benodigd kapitaal % Kredietrisico % Marktrisico % Operationeel risico % Pilaar II benodigd kapitaal % Renterisico % Liquiditeitsrisico % Totaal Kredietrisico Pilaar II % Concentratierisico % Marginrisico % Tegenpartijrisico % Operationeel risico mark-up % Businessrisico - - 0% Kapitaal overschot/ tekort (Pilaar I) % Kapitaal overschot/ tekort (Pilaar II) % Pilaar I BIS-ratio 31,0% 22,0% Pilaar II solvabiliteitsratio 19,3% 14,1% 19 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 BinckBank hanteert voor de bepaling van het ICAAP-kapitaal de complementaire methode wat inhoudt dat er naast de voorgeschreven minimale kapitaaleisen onder Pilaar I ook nog kapitaal aangehouden wordt voor complementaire risico s die door BinckBank worden onderkend (Pilaar II). Pilaar I benodigd kapitaal Per 30 september 2011 heeft BinckBank opnieuw de toereikendheid van haar kapitaal beoordeeld. Hieruit blijkt dat het totaal benodigd kapitaal onder Pilaar I in de periode van 30 september 2010 naar 30 september 2011 is gedaald met 11% tot 40,0 miljoen. Deze daling kan grotendeels verklaard worden doordat de kapitaaleis voor operationeel risico is gebaseerd op basis van de standardised approach. De DNB heeft haar goedkeuring gegeven om deze methode toe te passen waardoor een verlaging van de kapitaaleis ontstaat van 3,6 miljoen.

20 Pilaar II benodigd kapitaal Het totaal benodigd kapitaal onder Pilaar II is in de periode van 30 september 2010 naar 30 september 2011 gedaald met 4% tot 24,3 miljoen. Deze daling vloeit voort uit een afname van het kapitaalbeslag voor het kredietrisico onder Pilaar II. Het renterisico stijgt met 1,4 miljoen doordat de volatiliteit op de rentemarkt is toegenomen. De omvang van de beleggingsportefeuille is daarentegen gedaald van 1,8 miljard naar 1,7 miljard en de duration is afgenomen van 1,47 jaar naar 1,19 jaar per 30 september Het kapitaalbeslag voor het liquiditeitsrisico neemt met 0,4 miljoen af ten opzichte van september Het liquiditeitrisico is afgenomen aangezien de kasmiddelen ten opzichte van de toevertrouwde middelen zijn toegenomen van 8,8% per 30 september 2010 naar 19,4% per 30 september De omvang van de toevertrouwde middelen is in deze periode gestegen met 18,4% van 2,3 miljard naar 2,8 miljard. Het kredietrisico onder Pilaar II drukt het risico uit op klantenportefeuilles en tegenpartijrisico op nog af te wikkelen transacties in Over the Counter contracten (OTC). Voor kredietrisico op klantenportefeuilles maken wij onderscheid naar concentratie- en marginrisico s. Daarnaast onderscheidt BinckBank het tegenpartijrisico dat zij heeft bij de uitvoering van OTC-orders voor haar klanten. Het totale kredietrisico is in het afgelopen jaar gedaald met 1,9 miljoen wat voornamelijk wordt veroorzaakt door een lager kapitaalbeslag voor marginrisico. Het marginrisico is sterk afgenomen doordat klanten een deel van hun optieposities hebben afgebouwd en minder gebruik maken van effectenkrediet als gevolg van de sterke koersdalingen in juli en augustus Het kapitaalbeslag voor het marginrisico volgt uit de omvang van de vorderingen op klanten na een daling van de effectenbeurzen met 12,5%. De omvang van dit risico daalt met 3,3 miljoen door een afname van geschreven optieposities en stijging van de marginverplichting op geschreven optieposities door een toename van de beweeglijkheid op de effectenbeurzen. Het concentratierisico meet het risico van een daling met 80% op een aandeel (inclusief de daarop van toepassing zijnde derivaten) waarbij de vordering van BinckBank op haar klanten het grootst is. De hoogste concentratie in portefeuille van onze klanten vinden wij terug in de aandelen Royal Dutch Shell Plc, ING Groep NV, KPN NV, Aegon NV en Arcelor Mittal. Het kapitaalbeslag voor het concentratierisico komt per 30 september 2011 uit op 8,1 miljoen wat een stijging is van 0,4 miljoen ten opzicht van september Het kapitaalbeslag op tegenpartijrisico is gestegen met 1,0 miljoen aangezien de groei van de business unit Professional Services leidt tot een toename van OTC-transacties waarvan de afwikkeling plaatsvindt met een individuele tegenpartij. Het kapitaalbeslag voor tegenpartijrisico komt hiermee uit op 2,0 miljoen per 30 september Naast een daling het benodigd kapitaal met 9% onder Pilaar I & II (lees ICAAP-kapitaal) naar 64,3 miljoen staat een sterke toename van het Tier I vermogen tot 155,2 miljoen (+25%). De solvabiliteitsratio stijgt van 14,1% naar 19,3% per 30 september 2011 en de BIS-ratio neemt toe van 22,0% naar 31,0%. Het SREP-kapitaal is de uitkomst van de dialoog tussen DNB en BinckBank en weerspiegelt het gewenste kapitaal uit oogpunt van extern toezicht, hierbij kan het ICAAP-kapitaal eventueel door de toezichthouder worden vermeerderd met prudentiële opslagen. In het jaar 2011 bestonden er geen verschillen tussen het ICAAP-kapitaal en het SREP-kapitaal omdat BinckBank geen prudentiële opslag heeft gekregen van de toezichthouder. Overzicht kapitaalstructuur BinckBank x Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport Minimum kapitaal Q (12% Solvabiliteitsratio) Liq. risico Tier I Tier I Liq. risico Kapitaal Kapitaal Renterisico Renterisico Kredietrisico Kredietrisico Operationeel Maximaal Operationeel Maximaal risico Stress risico Pilaar I Pilaar I Stress scenario kapitaal kapitaal scenario Krediet Krediet risico risico Q Q Q Q Q Q Q Q Pilaar I ICAAP kapitaal Stresstest Aanwezig Kapitaal Bovenstaande grafiek geeft inzicht in de toereikendheid van het kapitaal. Het benodigde ICAAP-kapitaal per 30 september 2011 is lager dan het aanwezig kapitaal. Hieruit blijkt dat BinckBank voldoende kapitaal aanhoudt en de kapitaaltoereikendheid boven het gewenste niveau van 12% solvabiliteitsratio uitkomt. Het maximaal stressscenario laat zien dat de uitkomst lager is dan het aanwezig kapitaal. Dit betekent dat BinckBank voldoende kapitaal heeft indien een stressscenario zich voordoet.

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010. Bazel II Pilaar III

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010. Bazel II Pilaar III Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010 Bazel II Pilaar III Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Toepassingskader 3 1.2. Kapitaalmanagement BinckBank 3 1.3. Kapitaaltoereikendheid BinckBank 3 1.4. Belangrijkste

Nadere informatie

Basel III. nota. info

Basel III. nota. info info nota Basel III Basel Committee on Banking Supervision Wat? Het Baselcomité werd in 1974 opgericht door de gouverneurs van 10 centrale banken, waaronder de Belgische. Aanleiding was het faillissement

Nadere informatie

Visie, missie en kernwaarden

Visie, missie en kernwaarden Factsheet Profiel BinckBank BinckBank N.V. (BinckBank), opgericht in 2000, is een online bank voor beleggers met marktleiderschap in Nederland en België, een derde positie in Frankrijk en is sinds 2012

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM) Vastgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM)

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars Good Practice van De Nederlandsche Bank N.V. van [DATUM] 2014, houdende een leidraad met betrekking tot het kapitaalbeleid

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2013 Hoofdlijnen remuneratierapport

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

Risk Management Charter

Risk Management Charter Rapport Risk Management Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Contactpersoon H.R. Noordam / A. Graafland T 070 3750 811/471 hans.noordam@ bngbank.nl agnes.graafland@

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

RISICO- EN PRODUCT- ONTWIKKELING COMMISSIE REGLEMENT

RISICO- EN PRODUCT- ONTWIKKELING COMMISSIE REGLEMENT RISICO- EN PRODUCT- ONTWIKKELING COMMISSIE REGLEMENT REGLEMENT RISICO- EN PRODUCTONTWIKKELING COMMISSIE BINCKBANK N.V. Dit reglement ('Reglement') is, na verkregen goedkeuring door de raad van commissarissen

Nadere informatie

DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK?

DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK? WHITEPAPER DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK? DOOR M. HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONS ULTANT Risicomanagement is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Dagelijks wordt er aandacht

Nadere informatie

Reglement risk committee van de raad van commissarissen

Reglement risk committee van de raad van commissarissen Reglement risk committee van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016.

Nadere informatie

Datum 8 april 2010. Betreft: Liquiditeitstoezicht. Geachte heer/mevrouw,

Datum 8 april 2010. Betreft: Liquiditeitstoezicht. Geachte heer/mevrouw, Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Drs. H.J. Brouwer Directie Aan de instellingen zoals bedoeld in de artikelen 2:11, 2:12 en 2:13, eerste lid, artikel 2:19, artikel 3:111, eerste lid, en artikel 2:96

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding?

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? & wijzigingen Nrgfo Wft op het vlak van vermogensscheiding Wat was de aanleiding voor de FM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? Nationale ontwikkelingen in combinatie met nieuwe regelgeving als

Nadere informatie

AvA BinckBank N.V. 26 april 2010

AvA BinckBank N.V. 26 april 2010 AvA BinckBank N.V. 26 april 2010 1. Opening Dhr. Scholtes Agenda Opening Presentatie jaarverslag 2009 Aandeelhoudersbesluiten Rondvraag Sluiting 3 2. Presentatie jaarverslag 2009 Dhr. Beentjes Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT Groningen, maart 2016 Wim Pauw Risicomanagement Risicomanagement is steeds meer een actueel thema voor financiële beleidsbepalers, maar zij worstelen vaak met de bijbehorende

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Governance 183 Er geldt een overnameverbod voor een periode van drie jaar vanaf het moment van het EC-besluit; SNS Bank

Nadere informatie

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Benne van Popta (voorzitter Detailhandel) Steffanie Spoorenberg (adviseur Atos Consulting) Agenda 1. Risicomanagement 2. Risicomanagement vanuit

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief.

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. In de Code van Commissie Peters De Veertig Aanbevelingen (juni 1997) staat in zeer algemene termen iets over risicobeheersing.

Nadere informatie

ICAAP Bewust van uw risico s. Alex Poel 18 mei 2010

ICAAP Bewust van uw risico s. Alex Poel 18 mei 2010 ICAAP Alex Poel 18 mei 2010 Inhoud 1. ICAAP algemeen 2. De uitgangspunten (vertaald) 3. Het ICAAP uitvoeren 4. De risico s 5. Enkele voorbeelden 6. Wat kan ICAAP voor u betekenen 1. ICAAP algemeen (1)

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Compliance Charter. a.s.r

Compliance Charter. a.s.r Compliance Charter a.s.r Status: definitief Versie: 4.0 Datum opgesteld: 19 september 2013 Goedgekeurd door: Raad van Bestuur op 29 november 2013 Goedgekeurd door: Audit & Risicocommissie op 9 december

Nadere informatie

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe.

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (OBM) in de voormalige gemeente Ransdorp en Zunderdorp in 2015 opgemaakt: 24 maart 2015 Principe Naleving

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Onderlinge Winterswijk W.A.

Onderlinge Winterswijk W.A. GOVERNANCEVERSLAG Versie 04-03-2014 1. Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders de

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMITTEE Distributie Audit, Risk & Compliance Committee leden Raad van Commissarissen Kempen & Co Directie Kempen & Co N.V. Hoofd interne accountantsdienst Hoofd compliance

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft.

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Charter Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Compliance Charter Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 2 2 Definitie en reikwijdte... 2 3 Missie van compliance... 2 Integriteit van het bestuur... 3 Integere bedrijfsvoering...

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V.

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Juni 2014 Inleiding In deze notitie wordt het beleid beschreven dat ten grondslag ligt aan het belonen binnen de DAS organisatie. Doel

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Toepassing Code Banken 2016

Toepassing Code Banken 2016 Toepassing Code Banken 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Beheerste en integere bedrijfsvoering 4 3. Raad van commissarissen 4 4. Bestuur 4 5. Risicobeleid 4 6. Audit 4 7. Beloningsbeleid 4 Toepassing

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop GOVERNANCE PRINCIPES 2013 N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop 1/19 Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling,

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties Compliance Charter Voor uitvoeringsorganisaties September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden compliance

Nadere informatie

Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds

Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds Profielschets risicomanager Datum: 25 juli 2016 vergunning van De Nederlandsche Bank voor het uitoefenen van het bedrijf van algemeen pensioenfonds als bedoeld in

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken

Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken Principe Code Banken Op de Code Banken is het pas toe of leg uit- beginsel van toepassing. Een bank past de principes

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter Interne Audit Dienst Versie 3.0 (vervangt bij vaststelling door RvB vorige versie 2.0) Pagina 1 van 5 Artikel 1 Het doel, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de internal auditfunctie zijn in dit

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Verzekeringsmiddag 16 december 2014. Breakout sessie: Eigen Risico Beoordeling. Annemieke Hartendorp, Leo Pijnenburg

Verzekeringsmiddag 16 december 2014. Breakout sessie: Eigen Risico Beoordeling. Annemieke Hartendorp, Leo Pijnenburg Verzekeringsmiddag 16 december 2014 Breakout sessie: Eigen Risico Beoordeling Annemieke Hartendorp, Leo Pijnenburg Agenda De Eigen Risico Beoordeling in het kort Hoe komt u tot een goede ERB/ORSA? Ingestuurde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleid inzake belangenconflicten

Beleid inzake belangenconflicten Beleid inzake belangenconflicten 2 Wat zijn belangenconflicten Bij het verrichten van beleggingsdiensten en activiteiten kunnen zich belangenconflicten voordoen tussen onder andere een financiële instelling

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening 28 april 2016 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 30 april 2015) INHOUDSOPGAVE 1 Bestuursverslag 2014 3 2 Beschrijving van de voornaamste

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Code Verzekeraars op hoofdlijnen

1. Inleiding. 2. Code Verzekeraars op hoofdlijnen GOVERNANCEVERSLAG 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 39 4.2 ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING De wet- en regelgeving voor zowel prudentiële regels

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015

Halfjaarverslag 2015 Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave Kernboodschap halfjaarverslag 2015 3 Kerncijfers halfjaarvergelijking 4 Kerncijfers kwartaalvergelijking 5 Verslag van het bestuur Algemeen 6 Toelichting op het geconsolideerde

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van Pension Fund Governance

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 SOLVENCY II In 2012 zal de Europese Commissie (EC) het huidige

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008 Persbericht Amsterdam, 24 oktober 2008 BinckBank sterk in derde kwartaal 2008 Gecorrigeerde netto winst in derde kwartaal 14,7 miljoen en 46,1 miljoen in de eerste 9 maanden 2008 Aanhoudende groei; aantal

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie