DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds"

Transcriptie

1 Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2 - Risicofactoren 4 - Pooling DECEMBER 5 - Dividendbeleid 7 - Vergoedingen en Onkosten 8 - Belastingheffing 10 - Bepaling van de Netto Intrinsieke Waarde en publicatie 11 - Hoe Aandelen te kopen 12 - Hoe Aandelen te verkopen 12 - Hoe Aandelen te converteren 14 - Algemeen 15 - Belangrijke aanvullende informatie 17 - Appendices met betrekking tot de Subfondsen Aanvullende informatie voor Zwitserse beleggers Fund Expense Ratio Omloopsnelheid van de portefeuille

2 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS een paraplu société d investissement à capital variable ( SICAV ) bevoegd krachtens Deel I van de Luxemburgse Wet van 17 december De Vennootschap is een SICAV onder zelfstandig beheer in overeenstemming met Artikel 27 van de Wet van 17 december 2010 op de instellingen voor collectieve belegging in effecten (de Wet van 2010 ). Statutaire Zetel: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom van Luxemburg B Vereenvoudigd Prospectus van december 2011 in overeenstemming met de EG-Richtlijn 2009/65/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten Raadpleeg het volledige prospectus van Morgan Stanley Investment Funds (de Vennootschap ) van december 2011 voor verdere details (het Prospectus ). Woorden in hoofdletters waarvan de betekenis niet in dit document staat beschreven, zijn gedefinieerd in het Prospectus. Een exemplaar van het Prospectus van de Vennootschap, en een exemplaar van het meest recente jaarverslag met de gecontroleerde jaarrekening, en van het halfjaarverslag wordt op verzoek gratis verschaft aan beleggers. Exemplaren zijn ook verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap. We maken u erop attent dat niet alle Aandelenklassen beschikbaar zijn voor inschrijving voor elk subfonds van de Vennootschap. Gegadigden dienen zichzelf op de hoogte te stellen van de wet- en regelgeving (zoals fiscale en deviezen-controleregels) die van toepassing zijn op de aanvraag, de aankoop, het bezit en de inkoop van Aandelen in het respectievelijke land waarvan zij staatsburger of ingezetene zijn, of waar zij domicilie hebben. Dit Vereenvoudigd Prospectus kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Dientengevolge wordt gegadigden aangeraden om navraag te doen of een Vereenvoudigd Prospectus van een recentere datum is gepubliceerd. Dit Vereenvoudigd Prospectus is opgesteld in het Engels en kan in andere talen worden vertaald. Een dergelijke vertaling zal uitsluitend dezelfde informatie bevatten en dezelfde betekenis hebben als het Engelstalige document. Wanneer er enige inconsistentie bestaat tussen het Engelstalige document en het document in de andere taal, zal het Engelstalige document prevaleren behoudens voor zover (maar slechts voor zover) vereist door de wet van enig rechtsgebied waar de Aandelen worden verkocht, zodat in een geschil dat is gebaseerd op een bekendmaking in een document in een taal anders dan het Engels, de taal van het document waarop een dergelijk geding is gebaseerd zal prevaleren. Het is mogelijk dat in bepaalde rechtsgebieden beperkingen zijn gesteld aan de verspreiding van dit Vereenvoudigd Prospectus en de aanbieding van de Aandelen. Degenen die de beschikking hebben over dit Vereenvoudigd Prospectus en degenen die zich aan de hand van dit Vereenvoudigd Prospectus willen inschrijven op Aandelen dienen er zelf voor te zorgen dat zij volledig zijn ingelicht omtrent, en zich houden aan, de wet- en regelgeving terzake in het relevante rechtsgebied. Meer in het bijzonder zijn de Aandelen niet ingeschreven, en zullen zij niet worden ingeschreven, op grond van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (noch is de Vennootschap geregistreerd op grond van de Amerikaanse Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd). De Aandelen kunnen noch direct noch indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, in gebiedsdelen of bezittingen van de Verenigde Staten of in gebieden die onder de jurisdictie van dat land vallen, of aan burgers of ingezetenen van dat land, tenzij met inachtneming van de wetgeving van de Verenigde Staten. Evenzo kunnen de Aandelen van het Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fonds noch direct noch indirect worden aangeboden of verkocht aan personen die ingezetene zijn van India. 1

3 Belangrijk: Indien u in twijfel verkeert omtrent de inhoud van dit document dient u contact op te nemen met uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, accountant of een andere financiële adviseur. Beleggingsdoelstelling en -beleid Het beleggingsbeleid en -doel van alle subfondsen (hierna gezamenlijk te noemen Fondsen of elk afzonderlijk een Fonds ), naar besluit van de Raad van Bestuur, staan beschreven in de Appendices. De Vennootschap heeft ten doel om beleggers in staat te stellen te beleggen in een professioneel beheerde fondsenreeks die streeft naar een spreiding van beleggingsrisico s om te komen tot een optimaal rendement op het geïnvesteerde vermogen. Een belegging in een van de Fondsen van de Vennootschap is geen deposito bij een bank of een andere verzekerde deposito-instelling. Beleggen is mogelijk niet geschikt voor iedere belegger. van de afzonderlijke Fondsen beoogt een compleet beleggingsprogramma te zijn en beleggers dienen hun beleggingsdoelstellingen op lange termijn en hun financiële behoeften in aanmerking te nemen bij hun afweging al dan niet in een bepaald Fonds te beleggen. Met een belegging in de Fondsen van de Vennootschap wordt een belegging voor de middellange termijn bedoeld, met uitzondering van de Liquiditeitenfondsen. Fondsen dienen niet gebruikt te worden als een middel tot handelsactiviteiten. Hiervoor biedt de Vennootschap de keuze uit Fondsen. Beleggers kunnen zodoende hun eigen strategische afwegingen maken en hun investeringen in de verschillende Fondsen in een zelf gekozen verdeling combineren. Fondsen worden niet ter verkoop aangeboden aan het publiek in een bepaald rechtsgebied voordat alle juiste machtigingen in de relevante jurisdictie zijn verkregen. Elk van de Fondsen wordt beheerd in overeenstemming met de beleggings- en leenbeperkingen die staan gespecificeerd in Appendix A van het Prospectus. Ten behoeve van hedging en/of efficiënt portefeuillebeheer of als onderdeel van hun beleggingsstrategieën mogen de Fondsen derivaten en financiële technieken en instrumenten gebruiken en transacties aangaan voor de belening of terugkoop van effecten (securities lending and repurchase transactions), zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling van het betreffende Fonds. Tenzij anders aangegeven in de beleggingsdoelstelling van het betreffende Fonds, zullen Fondsen die de in Hoofdstuk 3 en 4 van Appendix A van het Prospectus beschreven Derivaten en Financiële Technieken en Instrumenten gebruiken en belenings- of terugkooptransacties van effecten aangaan, dit uitsluitend ten behoeve van hedging en/of efficiënt portefeuillebeheer doen. Fondsen die Derivaten en Financiële Technieken en Instrumenten gebruiken en transacties aangaan voor de terugkoop of belening van effecten zullen dit binnen de in Hoofdstuk 3 en 4 van Appendix A van het Prospectus beschreven beperkingen doen. Beleggers wordt geadviseerd de paragraaf Risicofactoren te raadplegen over bijzondere risico-overwegingen die gelden voor derivaten en transacties voor of belening of terugkoop van effecten. Risicofactoren Onderstaand vindt u een overzicht van de risicofactoren die van belang zijn voor een belegging in de Vennootschap. Raadpleeg het Prospectus voor een volledige beschrijving van de risicofactoren die van belang zijn voor een belegging in de Vennootschap. Bepaalde Fondsen kunnen beleggen in aan aandelen gekoppelde effecten of aan aandelen gekoppelde instrumenten zoals warrants. Het hefboomeffect van het beleggen in warrants en de volatiliteit van de prijzen van warrants zorgen bij belegging in warrants voor een hoger risico dan in het geval van belegging in aandelen. Er is geen garantie dat de beleggingsdoelstellingen van de Fondsen verwezenlijkt zullen worden. Resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, en de waarde van de Aandelen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen. Bij inkoop van Aandelen kan een belegger een bedrag ontvangen dat lager is dan het oorspronkelijke bedrag van zijn belegging. De vermogensbestanddelen van de Fondsen luiden in diverse valuta en daardoor kunnen veranderingen in de wisselkoers ook van invloed zijn op de waarde van het aandelenbezit van een 2

4 belegger. Daarnaast kan de waarde van Aandelen ook nadelig worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen tussen de referentievaluta van een belegger en de basisvaluta van de Fondsen. Er zijn bijzondere risico-overwegingen verbonden aan het beleggen in effecten van ondernemingen die hoofdzakelijk in de infrastructuursector werkzaam zijn. Infrastructuurgerelateerde ondernemingen zijn onderworpen aan verschillende factoren die hun activiteiten of bedrijfsvoering nadelig kunnen beïnvloeden. De Fondsen kunnen deelnemen aan markten in derivaten die op effectenbeurzen of over the counter worden verhandeld ( OTC-derivaten ) voor doeleinden van efficiënt portefeuillebeheer. Hierbij staan de Fondsen bloot aan markt-, liquiditeits- en wederpartijrisico s. Fondsen kunnen, in overeenstemming met hun beleggingsbeleid, beleggen in financiële derivaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Europese en Amerikaanse opties, waaronder call- en putopties op één effect, een portefeuille effecten of een index; futures op één effect of aandelenindex-futures; rente-, Eurodollar-, swap- en treasury-futures, koersverrekeningsovereenkomsten (CFD's), swaps in één valuta; kredietrisicoswaps, renteswaps; consumentenprijsindex-swaps (CPI), total return swaps, structured notes, warrants en valutatermijncontracten. Hoewel het zorgvuldig gebruik van derivaten voordeel kan opleveren, brengen derivaten ook risico's met zich mee die verschillen van, en in sommige gevallen groter zijn dan, de risico's van meer traditionele beleggingen. Indien aangegeven in het beleggingsbeleid van een bepaald Fonds, mag dit Fonds verscheidene beleggingsstrategieën aangaan om bepaalde risico's te verminderen en/of het rendement te verhogen, bijvoorbeeld door het gebruik van derivateninstrumenten zoals opties, warrants, swaps en/of futures. Dergelijke strategieën kunnen onsuccesvol zijn en het Fonds verlies doen lijden. Conform de op de Vennootschap van toepassing zijnde ICBE IV-Regels, mag de totale risicoblootstelling voortkomende uit financiële derivateninstrumenten die door een Fonds gebruikt worden gelijk zijn aan de netto intrinsieke waarde van dat Fonds, en daardoor kan de totale risicoblootstelling van het Fonds oplopen tot 200% van zijn netto intrinsieke waarde. De totale risicoblootstelling van een Fonds mag door middel van tijdelijke leningen niet met meer dan 10% stijgen, zodat de totale risicoblootstelling van een Fonds niet meer mag zijn dan 210% van zijn netto intrinsieke waarde. Met derivaten gaan ook specifieke risico's gepaard. Deze risico's zijn met name gerelateerd aan marktrisico, beheerrisico, tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico, leveragerisico, het risico van het verkeerd prijzen of onjuist waarderen van derivaten en het risico dat derivaten wellicht niet perfect correleren met onderliggende activa, rentepercentages en indices. Een Fonds kan ook gebruikmaken van derivaten om een long- of short-positie in te nemen ten aanzien van bepaalde beleggingen. In extreme marktomstandigheden kan het gebruik van derivaten, theoretisch, onbeperkte verliezen voor het Fonds veroorzaken. Mochten zulke extreme marktomstandigheden zich voordoen, dan zouden beleggers, in bepaalde gevallen, geconfronteerd worden met minimale of geen opbrengsten, of zelfs een verlies lijden op hun belegging in dat betreffende Fonds. Bepaalde Fondsen kunnen beleggen in grondstofgerelateerde effecten, met inbegrip van maar niet beperkt tot grondstoffenfutures en op een grondstoffenbeurs verhandelde fondsen. Grondstofgerelateerde effecten zijn zeer volatiel. Grondstoffenmarkten worden beïnvloed door veel externe factoren waarover het Fonds weinig of geen controle zal hebben. In het bijzonder posities in grondstoffenfutures kunnen niet liquide zijn omdat bepaalde grondstoffenbeurzen fluctuaties in de contractprijzen van bepaalde futures beperken. Bepaalde Fondsen kunnen onder de voorwaarden en binnen de grenzen als uiteengezet in de CSSF Circulaire 08/356 verkoop- en terugkoopovereenkomsten aangaan. Indien de tegenpartij bij een terugkoopovereenkomst in gebreke zou blijven, kan het Fonds een verlies lijden tot het bedrag van de terugkoopprijs verminderd met de opbrengst uit de verkoop van de onderliggende effecten en het overige onderpand dat het Fonds in verband met de terugkoopovereenkomst onder zich heeft. Daarnaast zou het Fonds in het geval van faillissement van, of soortgelijke procedures tegen, de tegenpartij bij de terugkoopovereenkomst of in het geval deze partij nalaat de effecten zoals overeengekomen terug te kopen, verliezen kunnen lijden, waaronder renteverlies of verlies van de hoofdsom van het effect en kosten samenhangend met vertraging en het afdwingen van de nakoming van de terugkoopovereenkomst. Bepaalde Fondsen kunnen onder de voorwaarden en binnen de grenzen als uiteengezet in de CSSF Circulaire 08/356 overgaan tot belening van effecten. Indien de tegenpartij bij een beleningstransactie in gebreke zou blijven, kan het Fonds een verlies lijden tot het bedrag waarmee de opbrengst uit de verkoop van het onderpand dat het Fonds in verband met de beleningstransactie onder zich heeft, achterblijft bij de terugkoopprijs. Daarnaast zou het Fonds in het geval van faillissement van, of soortgelijke procedure tegen, de tegenpartij bij de terugkoopovereenkomst of in het geval deze partij nalaat de effecten zoals overeengekomen terug te kopen, verliezen kunnen lijden, 3

5 waaronder renteverlies of verlies van de hoofdsom van het effect en kosten samenhangend met vertraging en vordering van nakoming van de terugkoopovereenkomst. De bepalingen van de Fiscale Wetgeving van de Buitenlandse Klant (Foreign Account Tax Compliance Provisions) van de onlangs aangenomen Wet voor inhuurprikkels ter stimulering van de werkgelegenheid (Hiring Incentives to Restore Employment Act, HIRE ) schrijven in het algemeen nieuwe regels voor inzake financiële rapportage en een bronbelasting van 30% met betrekking tot bepaalde uit de Verenigde Staten afkomstige inkomsten (met inbegrip van dividend en rente) en de bruto opbrengst uit de verkoop of andere overdracht van eigendom die uit de Verenigde Staten afkomstige rente of dividend ( Inhoudingsplichtige Betalingen, Withholdable Payments) kan voortbrengen. In algemene zin hebben de nieuwe regels als oogmerk om Amerikaanse ingezetenen te verplichten hun directe en indirecte eigendom van niet-amerikaanse rekeningen of niet-amerikaanse entiteiten te melden aan de Amerikaanse belastingdienst ( IRS ). Het fiscale regime van 30% bronheffing is van toepassing als de vereiste gegevens met betrekking tot Amerikaanse eigendom niet worden verstrekt. De nieuwe regels ten aanzien van bronbelasting gelden in het algemeen voor Inhoudingsplichtige Betalingen die na 31 december 2013 worden gedaan. Door de nieuwe regels zijn de door een Fonds ontvangen Inhoudingsplichtige Betalingen onderworpen aan 30% bronbelasting, tenzij het Fonds informatie, verklaringen en afstandsverklaringen van niet-amerikaans recht geeft zoals mogelijk verplicht om te voldoen aan de bepalingen van de nieuwe regels, met inbegrip van informatie met betrekking tot zijn directe en indirecte Amerikaanse eigenaren. Daarnaast kunnen niet-amerikaanse financiële instellingen die geen overeenkomsten met de IRS aangaan voor het melden van hun directe en indirecte Amerikaanse eigenaren, en overige niet-amerikaanse eigenaren die geen verklaringen of informatie verschaffen over hun Amerikaanse eigendom, worden onderworpen aan een dergelijke bronheffing over hun aandeel in de Inhoudingsplichtige Betalingen, zelfs als het Fonds hierover de nodige overeenkomsten met de IRS is aangegaan. Een uitgebreide leidraad met betrekking tot deze wetgeving is nog niet uitgevaardigd door de IRS. Zoals beschreven in hoofdstuk 2.2 Uitgifte van Aandelen van het Prospectus, heeft het Bestuur besloten te voorkomen dat Amerikaanse ingezetenen (zoals omschreven in Verordening S onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd) deze Aandelen bezitten. Echter, in het geval dat een Amerikaanse ingezetene (in de zin van de Foreign Account Tax Compliance Provisions) onbedoeld een directe of indirecte Aandeelhouder van de Vennootschap is geworden, bestaat het risico dat een Fonds waarin een dergelijke rekeninghouder heeft belegd alsnog onderworpen kan worden aan het betalen van de hierboven beschreven bronbelastingen. Het Bestuur heeft daarom besloten te voorkomen dat gespecificeerde Amerikaanse ingezetenen of buitenlandse entiteiten in handen van de Verenigde Staten, als gedefinieerd in HIRE, deze Aandelen bezitten. Elke geïnteresseerde aandeelhouder dient zijn eigen belastingadviseur te raadplegen ten aanzien van de vereisten op grond van HIRE met betrekking tot zijn eigen situatie. Raadpleeg de Appendices waarin extra specifieke risicofactoren voor elk Fonds staan vermeld. Pooling Ten behoeve van effectief management, en binnen de grenzen van de bepalingen van de Oprichtingsakte van de Vennootschap en van toepasselijke wet- en regelgeving, mogen de Bestuurders alle of een deel van de portefeuille vermogensbestanddelen aangelegd voor twee of meer Fondsen (hierna te noemen de Participerende Fondsen ) beleggen en beheren op gepoolde basis. Een dergelijke pool van vermogensbestanddelen zal gevormd worden door gelden of andere vermogensbestanddelen (mits dergelijke vermogensbestanddelen geschikt zijn in verband met het beleggingsbeleid van de betreffende pool) daaraan over te dragen uit elk van de Participerende Fondsen. Daarna kunnen de Bestuurders van tijd tot tijd verdere overdrachten doen aan elke vermogenspool. Vermogensbestanddelen kunnen ook weer terug worden overgedragen aan een Participerend Fonds tot het bedrag van de participatie van de betreffende Klasse. Het Aandeel van een Participerend Fonds in een vermogenspool zal bepaald worden door te refereren aan nominale eenheden van gelijke waarde in de pool. Bij de vorming van een pool zullen de Bestuurders, naar eigen goeddunken, de initiële waarde van de nominale eenheden bepalen (die zal worden uitgedrukt in een door de Bestuurders geschikt geachte valuta) en zullen zij aan elk Participerend Fonds eenheden toekennen met een gezamenlijke waarde die gelijk zal zijn aan het geldbedrag (of de waarde van andere vermogensbestanddelen) dat is bijgedragen. Daarna zal de waarde van een nominale eenheid bepaald worden door de netto intrinsieke waarde van de pool te delen door het aantal bestaande nominale eenheden. 4

6 Wanneer additionele gelden of vermogensbestanddelen worden bijgedragen aan of onttrokken uit een pool, zal de allocatie van eenheden van het betreffende Participerend Fonds verhoogd c.q. verlaagd worden met het aantal eenheden als bepaald door het bijgedragen of opgenomen bedrag of de waarde van de vermogensbestanddelen te delen door de huidige waarde van een eenheid. Wanneer een bijdrage contant is gedaan, zal deze voor het doel van deze berekening verminderd worden met een zodanig bedrag als de Bestuurders geschikt achten om fiscale heffingen en handels- en aankoopkosten te dekken die gepaard gaan met de investering van dat geld; indien geld wordt opgenomen zal een overeenkomstige aanvulling gedaan worden om de kosten te weerspiegelen die mogelijk gemaakt worden in verband met de verkoop van effecten of andere vermogensbestanddelen uit de pool. Dividenden, rentebetalingen en andere uitkeringen van inkomende aard die worden ontvangen in verband met de vermogensbestanddelen in een pool zullen onmiddellijk gecrediteerd worden aan de Participerende Fondsen in een verhouding gelijk aan hun respectieve deelneming in de pool ten tijde van ontvangst. Bij de ontbinding van de Vennootschap zullen de vermogensbestanddelen in een vermogenspool toegekend worden aan de Participerende Fondsen in verhouding tot hun respectieve deelnemingen in de vermogenspool. Binnen een poolingregeling zal de Bewaarder ervoor zorgen dat het te allen tijde mogelijk is om de vermogensbestanddelen die door elk Participerend Fonds worden gehouden te identificeren. Dividendbeleid De Vennootschap biedt Accumulerende Aandelenklassen ( A, A1, AD, AH, AO, B, B1, BD, BH, BO, C, CD, CH, CO, I, I1, ID, IH, IO, N, ND, NH, NO, S, SD, SO, Z, ZD, ZH en ZO), Uitkerende Aandelenklassen ( ADM, ADX, AHM, AHX, AM, AOM, AOX, AX, BDX, BHX, BOX, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX en ZX) en Discretionair Uitkerende Aandelenklassen (AHR, AR, ARM, BHR en BR) aan. Inkomsten en vermogenswinst die in een Fonds worden behaald met betrekking tot Accumulerende Aandelenklassen, worden in dat Fonds herbelegd. De waarde van de Aandelen van elk van deze zal de kapitalisatie van de inkomsten en de vermogenswinst weerspiegelen. Het Bestuur is momenteel voornemens om aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering voor te stellen de in dit jaar behaalde netto resultaten voor al deze Aandelenklassen te herbeleggen. Echter, indien het geschikt wordt geacht om voor dergelijke Aandelenklassen een dividend uit te keren, dan zal het bestuur aan de algemene vergadering van Aandeelhouders voorstellen dat er een dividend wordt vastgesteld uit de netto beleggingsopbrengsten die toerekenbaar zijn aan die Aandelenklassen en die uitkeerbaar zijn en/of uit gerealiseerde vermogenswinst na aftrek van gerealiseerde verliezen en niet-gerealiseerde vermogenswinst na aftrek van de niet-gerealiseerde verliezen. Voor de Uitkerende Aandelenklassen van de Obligatiefondsen, Aandelenfondsen, Gemengde Fondsen en Alternatieve Beleggingsfondsen is de Vennootschap voornemens dividend vast te stellen dat gelijk is aan ten minste 85% van de netto beleggingsinkomsten die toerekenbaar zijn aan die. Voor de Uitkerende Aandelenklassen van de Liquiditeitenfondsen is de Vennootschap voornemens dividend vast te stellen dat gelijk is aan de netto beleggingsinkomsten die toerekenbaar zijn aan die en gerealiseerde vermogenswinst verminderd met gerealiseerde verliezen, indien van toepassing. In het geval van Liquiditeitenfondsen zullen dergelijke dividenden, indien van toepassing, vastgesteld worden op iedere Handelsdag. De vaststelling van het dividend in het geval van de Liquiditeitenfondsen voor de Uitkerende Aandelenklassen (indien van toepassing) zal op elke Handelsdag worden bekendgemaakt op het hoofdkantoor van de Vennootschap en is beschikbaar ten kantore van de Transfer Agent. In het geval van de Uitkerende Aandelenklassen ADX, AHX, AOX, AX, BDX, BHX, BOX, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX en ZX van de Aandelenfondsen, Gemengde Fondsen en Alternatieve Beleggingsfondsen zullen dergelijke dividenden, indien van toepassing, op de laatste Handelsdag van de maanden juni en december worden berekend en op de volgende Handelsdag worden vastgesteld. De vaststelling van het dividend voor de Uitkerende Aandelenklassen (indien van toepassing) van de Aandelenfondsen, Gemengde Fondsen en Alternatieve Beleggingsfondsen, waar die wordt afgegeven, zal worden bekendgemaakt op het hoofdkantoor van de Vennootschap en is beschikbaar ten kantore van de Transfer Agent op de eerste Handelsdag van de maanden juli en januari. 5

7 In het geval van de Uitkerende Aandelenklassen ADX, AHX, AOX, AX, BDX, BHX, BOX, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX, SX, ZHX, ZOX en ZX van de Obligatiefondsen zullen dergelijke dividenden, indien van toepassing, op de laatste Handelsdag van de maanden maart, juni, september en december worden berekend en op de volgende Handelsdag worden vastgesteld. De vaststelling van het dividend voor deze Uitkerende Aandelenklassen van de Obligatiefondsen, waar die wordt afgegeven, zal worden bekendgemaakt op het hoofdkantoor van de Vennootschap en is beschikbaar ten kantore van de Transfer Agent op de eerste Handelsdag van de maanden januari, april, juli en oktober, indien van toepassing. In het geval van de Uitkerende Aandelenklassen ADM, AHM AM, ARM en AOM van de Obligatiefondsen zullen dergelijke dividenden, indien van toepassing, op de laatste Handelsdag van de maand worden berekend en op de volgende Handelsdag worden vastgesteld. De vaststelling van het dividend voor deze Uitkerende Aandelenklassen van de Obligatiefondsen, waar die wordt afgegeven, zal worden bekendgemaakt op het hoofdkantoor van de Vennootschap en is beschikbaar ten kantore van de Transfer Agent op de eerste Handelsdag van de volgende maand, indien van toepassing. Voor de Discretionair Uitkerende Aandelenklassen van de Obligatiefondsen, Aandelenfondsen, Gemengde Fondsen en Alternatieve Beleggingsfondsen is de Vennootschap voornemens dividend betaalbaar te stellen dat naar eigen goeddunken van het Bestuur wordt vastgesteld. Het voor de Discretionair Uitkerende Aandelenklassen vastgestelde dividend kan hoger zijn dan de netto beleggingsinkomsten die toerekenbaar zijn aan die ; in dat geval valt het vermogen lager uit. Nadere details over de Discretionair Uitkerende Aandelenklassen worden opgenomen in het relevante document met belangrijke informatie voor beleggers van het desbetreffende Fonds. In het geval van de Discretionair Uitkerende Aandelenklassen van de Aandelenfondsen, Obligatiefondsen, Gemengde Fondsen en Alternatieve Beleggingsfondsen zullen dergelijke dividenden, indien van toepassing, op de laatste Handelsdag van de maanden juni en december worden berekend en op de volgende Handelsdag worden vastgesteld. De vaststelling van het dividend voor de Discretionair Uitkerende Aandelenklassen (indien van toepassing) van de Aandelenfondsen, Gemengde Fondsen en Alternatieve Beleggingsfondsen, waar die wordt afgegeven, zal worden bekendgemaakt op het hoofdkantoor van de Vennootschap en is beschikbaar ten kantore van de Transfer Agent op de eerste Handelsdag van de maanden juli en januari. In het geval van de Discretionair Uitkerende Aandelenklassen van de Obligatiefondsen zullen dergelijke dividenden, indien van toepassing, op de laatste Handelsdag van de maanden maart, juni, september en december worden berekend en op de volgende Handelsdag worden vastgesteld. De vaststelling van het dividend voor deze Discretionair Uitkerende Aandelenklassen (indien van toepassing) van de Obligatiefondsen, waar die wordt afgegeven, zal worden bekendgemaakt op het hoofdkantoor van de Vennootschap en is beschikbaar ten kantore van de Transfer Agent op de eerste Handelsdag van de maanden januari, april, juli en oktober. In het geval van de Liquiditeitenfondsen worden dividenden op de eerste Handelsdag van de volgende maand uitgekeerd, en in het geval van de Aandelenfondsen, Obligatiefondsen, Gemengde Fondsen en Alternatieve Beleggingsfondsen uiterlijk drie Werkdagen na de datum dat dergelijke dividenden worden vastgesteld. Dividend wordt automatisch en zonder kosten herbelegd in extra Aandelen van de desbetreffende Klasse tenzij (i) de Aandeelhouder heeft verklaard op het Aanvraagformulier dat hij dergelijk dividend contant wenst te ontvangen en (ii) de waarde van het dividend dat wordt uitgekeerd over die maand, dat kwartaal of dat half jaar, al naar gelang van toepassing, meer bedraagt dan USD 100,00 of een bedrag in Euro of Sterling dat gelijk is aan USD 100,00. De opbrengst wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouder in de Referentievaluta van het relevante Fonds, of in Sterling, Euro of US Dollar in het geval van de Aandelenfondsen, Obligatiefondsen, Alternatieve Beleggingsfondsen en Gemengde Fondsen indien de initiële inleg van de Aandeelhouder was gedaan in respectievelijk Sterling, Euro of US Dollar. Voor Aandeelhouders van wie het gereserveerde dividend over die maand, dat kwartaal of dat half jaar, al naar gelang van toepassing, minder bedraagt dan USD 100,00 of een bedrag in Euro of Sterling dat gelijk is aan USD 100,00, worden de dividenden automatisch en zonder kosten herbelegd in extra Aandelen van de desbetreffende Klasse. Het Bestuur kan, na een verzoek daartoe van een Aandeelhouder, naar eigen goeddunken besluiten om de grens waaronder een gereserveerd dividend automatisch wordt herbelegd, te laten vervallen of te veranderen. De van toepassing zijnde Handelsdag voor een dergelijke automatische herbelegging zal de laatste Handelsdag van de desbetreffende maand zijn in het geval van de Liquiditeitenfondsen, de eerste Handelsdag van 6

8 januari, april, juli of oktober in het geval van de Obligatiefondsen en de eerste Handelsdag van januari of juli in het geval van de Aandelenfondsen, Gemengde Fondsen en Alternatieve Beleggingsfondsen. In het geval van de Uitkerende Aandelenklassen AM, ADM, AHM en AOM zal een dergelijke automatische herbelegging op de eerste Handelsdag van elke maand plaatsvinden. Ten aanzien van alle Uitkerende Aandelenklassen van alle Fondsen wordt inkomensegalisatie toegepast. Egalisatie van dergelijke Aandelenklassen waarborgt dat het inkomen per Aandeel dat over een uitkeringsperiode wordt uitgekeerd niet wordt beïnvloed door veranderingen in het aantal Aandelen dat gedurende een bepaalde periode in die Aandelenklasse in omloop is. Egalisatie wordt uitgevoerd door de Administrateur, die een deel van de opbrengst uit de verkoop en de kosten van inkoop van Aandelen gelijk aan, omgerekend per Aandeel, het bedrag van niet-uitgekeerde netto beleggingsinkomsten op de inschrijvings- of verkoopdatum toekent aan niet-uitgekeerde inkomsten. In het geval dat over één of meer Fondsen dividend uitgekeerd wordt, zal een dergelijk dividend aan Aandeelhouders worden uitgekeerd door middel van een cheque die verzonden wordt naar het adres dat in het Aandeelhoudersregister vermeld staat, of via een bankoverschrijving. Dividendcheques die niet binnen vijf jaar worden geïnd, worden verbeurd en zullen toekomen aan de Aandelenklasse van het Fonds waaruit het dividend wordt uitgekeerd. Vergoedingen en onkosten Raadpleeg de Appendices, waarin informatie staat over de vergoedingen en onkosten voor elk Fonds. De aan de Bewaarder te betalen vergoedingen variëren van Fonds tot Fonds en zijn afhankelijk van de omvang van het desbetreffende Fonds en de locatie waar de beleggingen zijn gedaan. Het te betalen bewaarnemingstarief heeft een bereik van 0,20 tot 35 basispunten, afhankelijk van de markt waar de belegging is gedaan. Het transactietarief dat additioneel te betalen is, varieert van USD 4,50 tot USD 80,00 per transactie, afhankelijk van de markt waarin de beleggingen worden gedaan. De bewaarnemingsvergoedingen zijn verschuldigd op maandbasis. De kosten van de Administrateur voor alle Fondsen zijn variabel en hangen af van de omvang van het desbetreffende Fonds. Voor alle Fondsen, uitgezonderd de Liquiditeitenfondsen, zijn de vergoedingen verschuldigd tegen een tarief variërend van 2,00 basispunten tot 0,50 basispunt op een aflopende schaal naarmate de omvang van het desbetreffende Fonds stijgt. Voor de Liquiditeitenfondsen zijn de vergoedingen verschuldigd tegen een tarief variërend van 1,50 basispunten tot 0,25 basispunt op een aflopende schaal naarmate de omvang van het desbetreffende Fonds stijgt. Deze kosten zijn verschuldigd op maandbasis. In bepaalde rechtsgebieden, waar inschrijvingen, terugkopen en conversies plaatsvinden via een tussenpersoon, kan die tussenpersoon aanvullende vergoedingen en kosten opleggen. Deze kunnen aan de plaatselijke belegger of aan de Vennootschap in rekening worden gebracht. De Distributeur kan een bedrag van de Distributievergoeding, de Vergoeding voor Diensten aan Aandeelhouders of de Voorwaardelijke Uitgestelde Verkoopkosten (CDSC) op grond van distributieovereenkomsten betalen aan andere distributeurs. De Beleggingsadviseur kan de haar toekomende beleggingsadviesvergoeding met betrekking tot elke Aandelenklasse gedeeltelijk betalen aan distributeurs, handelaren of anderen die de Beleggingsadviseur bijstaan bij het vervullen van haar taak of (al dan niet rechtstreeks) diensten verlenen ten behoeve van de Fondsen of hun Aandeelhouders. Een deel van zijn beleggingsadviesvergoeding met betrekking tot elke Aandelenklasse kan de Beleggingsadviseur ook betalen na onderhandelingen met Aandeelhouders of Geïnteresseerde Aandeelhouders op grond van een onderlinge regeling terzake. De selectie van Aandeelhouders en Geïnteresseerde Aandeelhouders met wie een dergelijke individuele regeling wordt getroffen en de voorwaarden waaronder de Distributeur of haar dochterondernemingen, de door haar aangewezen vertegenwoordigers en haar agenten voor aandelenplaatsing een dergelijke individuele regeling afsluiten, zijn een aangelegenheid van de Distributeur behalve dat het bij dergelijke regelingen de voorwaarde is dat de Vennootschap daardoor geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op zich neemt. Honoraria van Directeuren Directeuren die geen directeur, functionaris of werknemer van de Beleggingsadviseur of een van haar dochterondernemingen zijn, hebben recht op een vergoeding van de Vennootschap als opgenomen in het Jaarverslag. Overdracht van aandelen 7

9 De Vennootschap mag, in gevallen waarin het Bestuur oordeelt dat dit in het belang is van de Vennootschap en haar Aandeelhouders, een vergoeding in rekening te brengen aan elke Aandeelhouder die verzoekt zijn belegging opnieuw te registreren in een andere aandeelhoudersrekening. Een dergelijke vergoeding zal aan de Vennootschap verschuldigd zijn, van de belegging van de Aandeelhouders, ter dekking van de verwerkingskosten van de overdracht. De vergoeding zal het bedrag van EUR 50 per overdracht niet te boven gaan. Belastingheffing De onderstaande informatie over belastingheffing is slechts bedoeld als een algemeen overzicht voor geïnteresseerde beleggers en Aandeelhouders over de wetten en gebruiken die per de datum van dit Vereenvoudigd Prospectus in de relevante jurisdicties van toepassing zijn en is geen belastingtechnisch of juridisch advies; beleggers dienen hun eigen adviseur te raadplegen en zelf inlichtingen in te winnen over de fiscale aangelegenheden met betrekking tot hun belegging. Er is geen garantie dat de (voorgestelde) belastingpositie die geldt op het moment dat een belegging gedaan wordt, voortduurt. Noch de Vennootschap, de Dochtermaatschappij noch hun adviseurs zijn aansprakelijk voor eventuele verliezen als gevolg van huidige, of veranderingen in, toepasselijke belastingwetten, gebruiken en de interpretatie ervan door enige relevante autoriteit. Volgens het huidige recht is de Vennootschap niet onderworpen aan enige vorm van inkomstenbelasting in Luxemburg, noch wordt op door de Vennootschap uitgekeerde dividenden Luxemburgse bronbelasting ingehouden (met inachtneming van het hoofdstuk hieronder dat verwijst naar de EU Spaarrichtlijn). De Vennootschap is echter wel verplicht in Luxemburg een jaarlijkse inschrijvingsbelasting (taxe d abonnement) te betalen, die berekend wordt op 0,01% van de netto intrinsieke waarde van de Liquiditeitenfondsen en 0,05% van de netto intrinsieke waarde van alle andere Fondsen, behalve ingeval en voor zover specifieke Aandelenklassen van dergelijke andere Fondsen recht hebben om te profiteren van een verlaagde inschrijvingsbelasting van 0,01% op grond van Artikel 174 van de Wet van 2010 of van een vrijstelling van de jaarlijkse inschrijvingsbelasting ingevolge Artikel 175 van de Wet van 2010 (zoals hieronder beschreven). De Vennootschap is vrijgesteld van inschrijvingsbelasting met betrekking tot Aandelenklassen S, SX, Z en ZX binnen de Liquiditeitenfondsen. De Vennootschap zal tevens trachten het voordeel van een verlaagde inschrijvingsbelasting van 0,01% per jaar voor Aandelen van de N, ND, NH, NHX, NO, NOX, NX, SD, SO, SOX, ZD, ZH, ZHX, ZO en ZOX te verkrijgen ingeval de Aandelenklasse volledig wordt aangehouden door institutionele beleggers zoals bedoeld in Artikel 174 van de Wet van Er kan echter niet worden gegarandeerd dat dit lagere tarief zal worden verkregen of dat het, nadat het is verkregen, in de toekomst beschikbaar zal blijven. De inschrijvingsbelasting wordt per kwartaal geheven en wordt berekend aan de hand van het netto vermogen van het betreffende Fonds of de Aandelenklasse aan het einde van het kwartaal waarop de belasting betrekking heeft. Ingevolge Artikel 175 van de Wet van 2010 is de inschrijvingsbelasting niet verschuldigd over de waarde van de vermogensbestanddelen van de Fondsen die worden vertegenwoordigd door beleggingen in andere Luxemburgse collectieve beleggingsinstellingen, die zelf onderworpen zijn aan de inschrijvingsbelasting. Er is geen zegelbelasting of andere belasting verschuldigd in Luxemburg in verband met de uitgifte van Aandelen van de Vennootschap. In geval van een wijziging van de Oprichtingsakte van de Vennootschap wordt een vaste registratieheffing van EUR 75 in rekening gebracht. Volgens het huidige recht in Luxemburg is geen Luxemburgse belasting verschuldigd over een gerealiseerde vermogenstoename van de activa van de Vennootschap. De Vennootschap wordt in Luxemburg aangemerkt als een belastingplichtige voor de belasting over toegevoegde waarde ( BTW ) zonder enig recht op aftrek van voorbelasting. Voor diensten die kwalificeren als fondsbeheerdiensten is in Luxemburg een BTW-vrijstelling van toepassing. Overige aan de Vennootschap geleverde diensten zouden tot BTW kunnen leiden en vereisen dat de Vennootschap in Luxemburg een BTW-nummer heeft, zodat zij zelf kan beoordelen hoeveel BTW over belastbare diensten (en tot op zekere hoogte goederen) die in het buitenland zijn gekocht, in Luxemburg verschuldigd zou zijn. 8

10 Over betalingen door de Vennootschap aan haar Aandeelhouders ontstaat in principe geen BTWaansprakelijkheid in Luxemburg, voor zover deze betalingen gerelateerd zijn aan de inschrijving op aandelen van de Vennootschap en niet gelden als vergoeding voor geleverde belastbare diensten. Volgens de huidige wetgeving zijn Aandeelhouders in het algemeen niet belastingplichtig wat betreft vermogenswinst-, of inkomstenbelasting in Luxemburg tenzij het gaat om Aandeelhouders die ingezetenen van Luxemburg zijn of permanent in Luxemburg verblijven of aldaar een permanente vertegenwoordiger hebben aan wie de Aandelen zijn toe te schrijven. Bovenstaande informatie is gebaseerd op de huidige wetgeving en administratieve praktijk en kan aan wijziging onderhevig zijn. Door de Vennootschap ontvangen beleggingsinkomsten uit hoofde van dividend, winst en rente kunnen worden onderworpen aan bronbelasting tegen uiteenlopende tarieven; dergelijke bronbelastingen kunnen niet verhaalbaar zijn. Gegadigden dienen zelf inlichtingen en waar nodig advies in te winnen ten aanzien van de wetten en regelingen (bijv. met betrekking tot belastingheffing en deviezencontrole) die in het land waar zij zijn gevestigd, wonen, verblijven of hun statutaire zetel hebben, gelden voor inschrijving op, aankoop van en bezit van Aandelen, alsmede inkoop, conversie en anderszins afstand doen ervan door de Vennootschap. Gegadigden dienen zich ervan bewust te zijn dat de informatie in dit hoofdstuk Belastingheffing van de Vereenvoudigd Prospectus slechts een algemene opgave is en niet ingaat op de mogelijke plaatselijke belastinggevolgen voor de Gegadigden. Belgische belastingheffing Op 2 juli 2011 heeft de Vennootschap het Asian Property Fonds, Euro Corporate Bond Fonds, Emerging Markets Debt Fonds, Emerging Markets Domestic Debt Fonds, Global Convertible Bond Fonds en het US Growth Fonds ingeschreven bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de FSMA ). De Vennootschap is vanaf 2012, het jaar volgend op de inschrijving, onderworpen aan een jaarlijkse belasting. De jaarlijkse belasting is verschuldigd over de totale intrinsieke waarde van de in België aangehouden Aandelen op 31 december van het voorgaande jaar. Aandelen worden geacht in België te zijn aangehouden als zij verkregen zijn door de tussenkomst van een Belgische financiële tussenpersoon. De belasting is verschuldigd tegen een tarief van 0,08% per jaar. De Vennootschap zal om deze belasting aan het desbetreffende Fonds in rekening te brengen, maar aangezien het niet mogelijk is om deze kosten specifiek aan Belgische Aandeelhouders toe te wijzen, wordt de belasting door alle Aandeelhouders van het betreffende Fonds gedragen. Er wordt niet verwacht dat het effect hiervan meer dan 0,01% per jaar van het betreffende Fonds zal bedragen. Belastingheffing voor de Dochtermaatschappij De belasting op inkomsten en vermogenswinst voor de Dochtermaatschappij met betrekking tot haar beleggingen in Indiase aandelen is onderworpen aan de belastingwet en -gebruiken van Mauritius en India. Raadpleeg het Prospectus voor verdere details. EU Spaarrichtlijn Volgens het geldende Luxemburgse belastingrecht wordt er geen bronbelasting geheven op uitkeringen, aflossingen of betalingen door de Vennootschap aan haar Aandeelhouders met betrekking tot de Aandelen. Er wordt ook geen bronbelasting geheven op de uitkering van de liquidatieopbrengsten aan Aandeelhouders. Aandeelhouders die niet-ingezetenen zijn dienen zich ervan bewust te zijn dat op grond van de Richtlijn 2003/48/EG van de Raad met betrekking tot belasting van spaarinkomen in de vorm van rentebetalingen (de EU Spaarrichtlijn ) rentebetalingen door de Vennootschap of haar Luxemburgs betaalkantoor aan individuen of tussengeschoven entiteiten (d.w.z. entiteiten (i) zonder rechtspersoonlijkheid (met uitzondering van een Finse avoin yhtiö en kommandiittiyhtiö / öppet bolag en kommanditbolag en een Zweedse handelsbolag en kommanditbolag) en (ii) waarvan de winsten niet belast op grond van de algemene regeling voor de belastingheffing op ondernemingen en die (iii) niet worden beschouwd, of er niet voor gekozen hebben te worden beschouwd, als ICBE's zoals erkend in overeenstemming met de 9

11 ICBE IV-Richtlijn een Tussengeschoven Entiteit ) ingezeten of gevestigd in een andere lidstaat van de EU zoals Luxemburg of individuen of Tussengeschoven Entiteiten, ingezeten of gevestigd in bepaalde geassocieerde gebieden van de Europese Unie (Aruba, de Britse Maagdeneilanden, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Montserrat en de voormalige Nederlandse Antillen, d.w.z. Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten gezamenlijk de geassocieerde gebieden ) onderworpen zijn aan bronbelasting in Luxemburg, tenzij de begunstigde voor informatie-uitwisseling kiest waarbij de belastingautoriteiten van het land van verblijf op de hoogte worden gebracht van de betaling. De bronbelasting bedraagt met ingang van 1 juli %. Rente, zoals bepaald in de wetgeving van 21 juni 2005 waarbij de EU Spaarrichtlijn en verschillende overeenkomsten tussen Luxemburg en bepaalde afhankelijke gebieden van de Europese Unie werden geïmplementeerd, omvat inkomsten die voortvloeien uit de verkoop, terugbetaling, inkoop van aandelen of participaties in een ICBE, indien zij direct of indirect meer dan 25% van haar vermogen in schuldvorderingen belegt, binnen de strekking van de EU Spaarrichtlijn, evenals inkomsten die voortvloeien uit schuldvorderingen anderszins door een ICBE gedistribueerd waarbij de belegging in schuldvorderingen van een dergelijke ICBE meer dan 15% van haar vermogen beloopt. Aandeelhouders dienen zich te informeren, en waar nodig advies in te winnen, over de impact van de EU Spaarrichtlijn op hun belegging. Bepaling van de Netto Intrinsieke Waarde en publicatie De Vennootschap bepaalt periodiek de prijs of Netto Intrinsieke Waarde van haar Aandelen. Dit houdt in dat het niet mogelijk is van tevoren te zeggen tegen welke Netto Intrinsieke Waarde per Aandeel Aandelen zullen worden gekocht of verkocht (excl. Verkoopkosten). De Netto Intrinsieke Waarde per Aandeel wordt berekend op het waarderingsmoment na het relevante Sluitingstijdstip. De waarde van de Fondsen wordt dagelijks vastgesteld en de Netto Intrinsieke Waarde per Aandeel wordt op het waarderingsmoment van elke Handelsdag berekend. De Netto Intrinsieke Waarde per Aandeel voor alle Fondsen wordt vastgesteld op basis van de laatst beschikbare koersen op het waarderingsmoment van de markten waarop de beleggingen van de verschillende Fondsen hoofdzakelijk worden verhandeld. Er kan zich tussen het moment van vaststelling van de laatst beschikbare koers van een belegging en dat van de vaststelling van de Netto Intrinsieke Waarde per Aandeel van een Fonds op het waarderingsmoment een situatie voordoen waardoor de laatst beschikbare koers naar de mening van het Bestuur geen goede weergave is van de werkelijke marktwaarde van desbetreffende belegging. Onder dergelijke omstandigheden wordt de koers van een dergelijke belegging aangepast overeenkomstig de procedures die van tijd tot tijd door het Bestuur naar eigen goeddunken worden toegepast. Voor zover het Bestuur het in het belang van de Aandeelhouders acht, kan het Bestuur, mede op basis van factoren zoals de heersende marktomstandigheden, het aantal inschrijvingen op en inkopen van een bepaald Fonds, alsmede de omvang van een Fonds, ertoe besluiten de Netto Intrinsieke Waarde van een Fonds aan te passen om daarmee de geschatte transactieruimte, kosten en vergoedingen te weerspiegelen die worden veroorzaakt door het Fonds bij het opheffen of aankopen van beleggingen om de netto transacties voor een bepaalde Handelsdag te voldoen. De aanpassing zal nooit meer bedragen dan één procent van de Netto Intrinsieke Waarde van het betreffende Fonds op desbetreffende Handelsdag. De Netto Intrinsieke Waarde per Aandeel van elke Klasse van elk Fonds wordt bekendgemaakt op het hoofdkantoor van de Vennootschap en is beschikbaar ten kantore van de Transfer-Agent. De Vennootschap zal zorg dragen voor de publicatie van de Netto Intrinsieke Waarde per Aandeel van elke Klasse binnen elk Fonds conform de vereisten en daarnaast, zoals zij kan besluiten, in vooraanstaande financiële dagbladen over de hele wereld. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of een vertraging in de publicatie of voor onjuiste bekendmaking of niet-bekendmaking van de koersen. Aandeelhouders kunnen de Netto Intrinsieke Waarde per Aandeel bekijken op de website van de Vennootschap (http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com). De vaststelling van het dividend voor de Uitkerende Aandelenklassen van de Obligatiefondsen, waar die wordt afgegeven, zal worden bekendgemaakt op het hoofdkantoor van de Vennootschap en is beschikbaar ten kantore van de Transfer Agent op de eerste Handelsdag van de maanden januari, april, juli en oktober, indien van toepassing. 10

12 Hoe Aandelen te kopen Het Bestuur behoudt zich het recht voor om altijd, zonder voorafgaande aanzegging, bij een of meer Fondsen de uitgifte en verkoop van Aandelen van (een) bepaalde Klasse(n) te staken. Eerste aanvragen voor Aandelen moeten worden gedaan op het Aanvraagformulier van de Vennootschap of in het formaat dat de Vennootschap aanvaardbaar acht met de informatie waarover de Vennootschap dient te beschikken en dient te zijn gericht aan de Transfer-Agent in Luxemburg of een andere distributeur die vermeld wordt op het Aanvraagformulier. Aanvragers moeten aangeven in welk(e) Fonds(en) en Klasse(en) ze willen beleggen op het fondsenkeuzeformulier dat is bijgevoegd bij het Aanvraagformulier. De Vennootschap behoudt zich het recht voor een verzoek om Aandelen niet te honoreren, geheel of ten dele. Alle aanvragen worden gedaan onder de voorwaarden van het Prospectus, het meest recente jaar- of halfjaarverslag, indien beschikbaar, de Oprichtingsakte van de Vennootschap en het Aanvraagformulier. Gezamenlijke aanvragen dienen door elke aanvrager te worden ondertekend tenzij een rechtsgeldige volmacht of andere vorm van schriftelijke machtiging aanwezig is. In het geval van aanvragen voor Aandelen van de A, A1, AD, ADM, ADX, AH, AHM, AHR, AHX, AM, AO, AOM, AOX, AR, ARM, AX, B, B1, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX en CX van alle Fondsen en I, IH, IHX, IX, S, SX, Z, ZH, ZHX en ZX van de Liquiditeitenfondsen, moet de Transfer-Agent, tenzij er eerdere regelingen zijn getroffen, creditering van de aangeboden gelden hebben ontvangen op de Werkdag voorafgaande aan de relevante Handelsdag indien de Aanvrager de Netto Intrinsieke Waarde per Aandeel wil ontvangen die is vastgesteld voor die Handelsdag. In het geval van aanvragen voor Aandelen van de I 1, I1, ID, IH, IHX, IO, IOX, IX, S, SD, SO, SOX, SX, Z, ZD, ZH, ZHX, ZO, ZOX en ZX van alle Fondsen, met uitzondering van de Liquiditeitenfondsen, moet de Transfer-Agent creditering van de aangeboden gelden uiterlijk uur CET hebben ontvangen, binnen drie Werkdagen na de Handelsdag. Volledige aanwijzingen over de betaalwijze staan vermeld op het Aanvraagformulier en zijn eventueel ook via een distributeur of de Transfer-Agent te verkrijgen. Minimale Eerste Inleg en Vervolginschrijvingen Minimale Eerste Inleg per Fonds Minimale Vervolginschrijving S, SD, SO, SOX en SX n.v.t. Z, ZD, ZH, ZHX, ZO, n.v.t. n.v.t. ZOX en ZX I 2, I1 3, ID, IH, IHX, IO, IOX en IX Aandelenklasse I in het Absolute Return Currency Fonds is niet beschikbaar voor inschrijvingen voor eerste aanvragers van de Vennootschap, voor inschrijvingen van bestaande Aandeelhouders van het Absolute Return Currency Fonds en voor conversies. 2 Aandelenklasse I in het Absolute Return Currency Fonds is niet beschikbaar voor inschrijvingen voor eerste aanvragers van de Vennootschap, voor inschrijvingen van bestaande Aandeelhouders van het Absolute Return Currency Fonds en voor conversies. 3 Aandelenklasse I1 is alleen beschikbaar in het Absolute Return Currency Fonds. 11

13 A, A1 4, AD, ADM, ADX, AH, AHM, AHR, AHX, AM, AO, AOM, AOX, AR, ARM en AX B, B1 5, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR en BX n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. C, CD, CH, CHX, CO, COX CX N, ND, NH, NHX, NO, NOX en NX n.v.t. n.v.t Deze bedragen kunnen in US Dollar luiden (of het equivalent van dit bedrag in Euro, Yen of Sterling). Van deze minima kan naar goeddunken van het Bestuur of conform de door het Bestuur aan de Managers overgedragen bevoegdheden, in het algemeen of in een bepaalde situatie, worden afgezien of afgeweken. Beleggers moeten bewijs van hun identiteit overleggen zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot anti-witwassen controles. Inschrijvingen worden pas verwerkt nadat dergelijke informatie is ontvangen. Hoe Aandelen te verkopen Inkoopverzoeken moeten vermelden: (i) het geldbedrag dat de Aandeelhouder wenst te doen inkopen of (ii) het aantal Aandelen dat de Aandeelhouder wenst te doen inkopen. Bovendien dient het inkoopverzoek de persoonlijke gegevens van de Aandeelhouder te bevatten, evenals zijn rekeningnummer. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, kan dit een vertraging in de behandeling van de aanvraag tot gevolg hebben, terwijl de Aandeelhouder om verificatie wordt verzocht. Bij inkoop van Aandelen van de ADM, ADX, AHM, AHR, AHX, AM, AOM, AOX, AR, ARM, AX, BDX, BHR, BHX, BOX, BR, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SOX SX, ZHX, ZOX en ZX worden alle dividenden berekend tot en met de Handelsdag waarop deze orders worden verwerkt. Houders van Aandelen van de B, B1, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX en CX kunnen onderworpen worden aan Voorwaardelijke Uitgestelde Verkoopkosten overeenkomstig de tabel in het hoofdstuk Vergoedingen en Onkosten zoals vermeld in de Appendices. Het bedrag voor ingekochte Aandelen wordt uiterlijk drie Werkdagen na de betreffende Handelsdag voldaan voor alle Fondsen, uitgezonderd de Liquiditeitenfondsen. Het bedrag voor ingekochte Aandelen van het Euro Liquidity Fonds en het Euro Government Liquidity Fonds wordt uiterlijk één Werkdag na de betreffende Handelsdag voldaan. Het bedrag voor ingekochte Aandelen van het US Dollar Liquidity Fonds wordt voldaan op de Handelsdag waarop het verzoek tot inkoop wordt behandeld. Tenzij anders aangegeven door de Aandeelhouder op het verzoek tot inkoop zal een dergelijke inkoop worden betaald in de valuta van het Fonds of, indien van toepassing, de Aandelenklasse met hedge die de Aandeelhouder laat inkopen. Hoe Aandelen te converteren Aandeelhouders zijn gerechtigd om al hun Aandelen van een Fonds of een deel daarvan te converteren in Aandelen van dezelfde Aandelenklasse van andere Fondsen, of om deze te converteren van één Aandelenklasse van een Fonds in andere Aandelenklassen van dat Fonds of van andere Fondsen in overeenstemming met onderstaande tabel, zonder kosten, behalve: (i) als een Aandeelhouder in de Vennootschap belegt door middel van A, AH, AHX of AX Aandelen van een Liquiditeitenfonds, en een dergelijke belegging is niet onderhevig geweest aan 4 Aandelenklasse A1 zal alleen beschikbaar zijn voor het Absolute Return Currency Fonds. 5 Aandelenklasse B1 zal alleen beschikbaar zijn voor het Absolute Return Currency Fonds. 12

14 Verkoopkosten, kan een volgende conversie van die belegging in een van de andere Fondsen resulteren in de betaling van de toepasselijke Verkoopkosten voor het Nieuwe Fonds op basis van het bedrag dat wordt belegd in het nieuwe Fonds (zoals bepaald in de tabel in het hoofdstuk Vergoedingen en Onkosten van het desbetreffende Appendix). De Verkoopkosten worden ten tijde van de conversie door de Transfer-Agent afgetrokken van het bedrag dat in het andere Fonds wordt belegd en afgedragen aan de Distributeur; (ii) als Aandelen van de B, B1, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR of BX binnen vier jaar vanaf de inschrijvingsdatum worden omgezet in Aandelen van een andere Klasse in een van de Fondsen, of indien Aandelen van de C, CD, CH, CHX, CO, COX of CX binnen een jaar vanaf de inschrijvingsdatum worden omgezet in Aandelen van een andere Klasse in een van de Fondsen, dan wordt dit behandeld als een verkoop, zodat dan Voorwaardelijk Uitgestelde Verkoopkosten in rekening kunnen worden gebracht, zoals in detail beschreven in het hoofdstuk Vergoedingen en Onkosten van de betreffende Appendix; (iii) als het Bestuur van oordeel is dat de Aandeelhouder zich heeft begeven in handelspraktijken die nadelig kunnen zijn voor de belangen van de Aandeelhouders van de Vennootschap, of indien het Bestuur dit anderszins nodig acht ter bescherming van de belangen van de Vennootschap en haar Aandeelhouders, kan een conversievergoeding van maximaal 2% in rekening worden gebracht door de Vennootschap. Conversies worden altijd verwerkt in een gemeenschappelijke valuta. Ingeval de conversie plaatsvindt tussen Aandelenklassen waarvan de Netto Intrinsieke Waarde wordt uitgedrukt in een gemeenschappelijke valuta, wordt de conversie verwerkt in de gemeenschappelijke valuta zoals aangegeven door de belegger. Ingeval er geen gemeenschappelijke valuta bestaat tussen de Netto Intrinsieke Waarde van de te converteren Aandelenklassen, is conversie uitsluitend mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van het Bestuur; beleggers zullen dan hun deelneming moeten laten terugkopen en zich inschrijven op de door hen gekozen Aandelenklasse in de van toepassing zijnde valuta. Het Bestuur kan naar eigen goeddunken ook andere conversies toestaan dan die welke in onderstaande tabel vermeld staan. In bepaalde rechtsstelsels, waar conversies via een tussenpersoon plaatsvinden, kunnen andere regelingen gelden; toegestane conversies kunnen afwijken van die zoals uiteengezet in de onderstaande tabel. Beleggers dienen hierover zelf hun tussenpersoon te raadplegen. IN Klasse A Klasse B Klasse C Klasse I** Klasse N Klasse S Klasse Z Klasse A x x x x V A N U I T Klasse B x x x x x Klasse C X x x x x x Klasse I x x x Klasse N X x x x x x Klasse S X x x x x Klasse Z X x x x x * Verwijzingen in deze tabel naar één Aandelenklasse gelden voor alle soorten Aandelen (d.w.z. een verwijzing naar Aandelenklasse A omvat tevens A1, AD, ADM, ADX, AH, AHM, AHR, AHX, AM, AO, AOM, AOX, AR, ARM en AX) ** Conversies naar de Aandelenklassen I van het Absolute Return Currency Fonds worden niet langer geaccepteerd. 13

15 Een verzoek tot conversie moet vermelden: (i) het geldbedrag dat de tegenwaarde is van de Aandelen die de Aandeelhouder wenst te converteren of (ii) het aantal Aandelen dat de Aandeelhouder wenst te converteren, evenals de persoonlijke gegevens van de Aandeelhouder en zijn rekeningnummer. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, kan dit een vertraging in de behandeling van de conversie tot gevolg hebben, terwijl de Aandeelhouder om verificatie wordt verzocht. De opzegtermijn is hetzelfde als voor inkoopverzoeken. Het conversieverzoek dient naar behoren te zijn vergezeld van het Aandeelbewijs van de Aandelen op naam, een naar behoren ingevuld overdrachtsformulier of van een ander document dat een bewijs van overdracht vormt. Het Bestuur kan een verzoek tot conversie weigeren indien dit schadelijk is voor de belangen van de Vennootschap of de Aandeelhouders, waarbij rekening wordt gehouden met het geldbedrag of het aantal te converteren Aandelen, de marktsituatie of andere omstandigheden. Het Bestuur kan bijvoorbeeld naar eigen goeddunken besluiten om een verzoek tot conversie te weigeren om een Fonds en de Aandeelhouders te beschermen tegen de gevolgen van kortetermijnhandel of het aantal toelaatbare conversies tussen Fondsen beperken. Algemeen Een aanvraag die de Transfer-Agent vóór het Sluitingstijdstip op enige Handelsdag bereikt, wordt op die Handelsdag behandeld op basis van de Netto Intrinsieke Waarde per Aandeel berekend op die Handelsdag. Verzoeken die bij de Transfer-Agent binnenkomen na het Sluitingstijdstip op enige Handelsdag, worden op de volgende Handelsdag behandeld aan de hand van de alsdan berekende Netto Intrinsieke Waarde per Aandeel. De dividenden voor aanvragen voor Aandelen van de ADM, ADX, AHM, AHR, AHX, AM, AOM, AOX, AR, ARM, AX, BDX, BHR, BHX, BOX, BR, BX, CHX, COX, CX, IHX, IOX, IX, NHX, NOX, NX, SX, SOX, ZHX, ZOX en ZX worden berekend vanaf de Handelsdag waarop deze orders worden verwerkt. Aanvragen voor vervolginschrijvingen, inkopen en conversies kunnen per fax worden gedaan aan de Transfer-Agent of een distributeur of op enige andere wijze, te bepalen naar eigen goeddunken van de Vennootschap. Op de Handelsdag waarop de opdracht wordt behandeld, wordt de aanvrager per gewone post (of per fax, of door middel van elektronische of andere middelen) een bevestiging met alle gegevens omtrent de transactie toegezonden. De aanvragers wordt geadviseerd om de bevestigingen bij ontvangst te controleren. Een verzamelagent (dat wil zeggen een entiteit die gevestigd is in een FATF-land (Financial Action Task Force), of in een soortgelijk land, die verzoeken tot inschrijving, inkoop en conversie verzamelt namens de Vennootschap maar deze niet verwerkt) dient een verzoek vóór het Sluitingstijdstip voor enige Handelsdag te ontvangen zodat de Transfer-Agent het verzoek kan verwerken op basis van de Netto Intrinsieke Waarde per Aandeel die voor die Handelsdag is vastgesteld. Verzoeken met betrekking tot een Handelsdag die bij een verzamelagent binnenkomen na het Sluitingstijdstip, worden door de Transfer- Agent behandeld aan de hand van de voor de volgende Handelsdag berekende Netto Intrinsieke Waarde per Aandeel. Ingeval door de Distributeur aangewezen verzamelagenten inschrijvingsgelden ontvangen, zullen deze bedragen onderworpen zijn aan de anti-witwascontroles van een aangewezen distributeur of de desbetreffende verzamelagent. Indien een verzoek wordt ontvangen Aandelen in te kopen of te converteren met ingang van een bepaalde Handelsdag (hierna te noemen: de Eerste Handelsdag ), en indien dat verzoek reeds op zichzelf of samen met andere ontvangen aanvragen meer dan 10% van de Netto Intrinsieke Waarde van een bepaald Fonds vertegenwoordigt, dan heeft de Vennootschap het recht om de omvang van alle aanvragen die betrekking hebben op deze Eerste Handelsdag geheel naar eigen goeddunken (en handelend in het belang van de overblijvende Aandeelhouders) evenredig zodanig terug te brengen dat hoogstens 10% van de Netto Intrinsieke Waarde van het betrokken Fonds op deze Eerste Handelsdag wordt ingekocht of geconverteerd. In omstandigheden waarbij een drempel van 10% wordt bereikt ten gevolge van de aanwas van een aantal aanvragen, worden alleen die aanvragen die een drempel overschrijden, op het moment 2% van de Netto Intrinsieke Waarde van het relevante Fonds, pro rata verminderd. Indien bijvoorbeeld aanvragen worden ontvangen die een waarde vertegenwoordigen van 1%, 3%, 5% en 6% van de Netto Intrinsieke Waarde van een Fonds, worden alleen de aanvragen die een waarde vertegenwoordigen van 3%, 5% and 6% pro rata teruggebracht. De Vennootschap mag naar eigen goeddunken de drempel veranderen naar wat zij geschikt acht, in welk geval het Prospectus dienovereenkomstig zal worden gewijzigd. 14

16 De Fondsen van de Vennootschap zijn, met uitzondering van de Liquiditeitenfondsen, niet bedoeld voor kortetermijnbeleggers. Activiteiten die de belangen van de Aandeelhouders van de Vennootschap kunnen schaden (bijvoorbeeld activiteiten die beleggingsstrategieën ontwrichten of de uitgaven beïnvloeden) zijn niet toegestaan. Met name market-timing is niet toegestaan. Hoewel het Bestuur erkent dat Aandeelhouders van tijd tot tijd op legitieme gronden hun beleggingen willen aanpassen, kan het Bestuur naar eigen goeddunken passende maatregelen treffen om dergelijke activiteiten tegen te gaan, indien men van mening is dat deze acties de belangen van de Aandeelhouders van de Vennootschap schaden. Dienovereenkomstig kan het Bestuur, bij vaststelling of vermoeden dat een Aandeelhouder betrokken is bij dergelijke activiteiten, de inschrijvings- of conversieverzoeken opschorten, annuleren, verwerpen of anderszins verwerken en enige actie ondernemen of maatregelen treffen die geëigend of noodzakelijk zijn ter bescherming van de Vennootschap en haar Aandeelhouders. Dergelijke maatregelen kunnen bestaan uit o.a. het opleggen van een inkoopvergoeding op de opbrengst bij inkoop aan Aandeelhouders waarvan het Bestuur heeft vastgesteld dat deze bij dergelijke activiteiten betrokken zijn geweest, of het opleggen van beperkingen aan het aantal conversies van Aandelen tussen toegelaten Fondsen. De Vennootschap kan eventueel een conversie- of inkoopvergoeding van ten hoogste 2 procent opleggen indien het Bestuur naar eigen goeddunken tot het oordeel is gekomen dat de Aandeelhouder zich heeft ingelaten met handelspraktijken die de belangen van de Aandeelhouders van de Vennootschap schaden. De boete wordt door de Vennootschap ingehouden ten gunste van de aanblijvende Aandeelhouders van desbetreffend Fonds en is met name bedoeld ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan de verkoop van portefeuille-effecten om inkoop- of conversieverzoeken te voldoen en zodoende eventuele gevolgen van dergelijke kosten te verkleinen. Voor zover het Bestuur het in het belang van de Aandeelhouders acht, kan het Bestuur, mede op basis van factoren zoals de heersende marktomstandigheden, het aantal inschrijvingen op en inkopen van een bepaald Fonds, alsmede de omvang van een Fonds, ertoe besluiten de Netto Intrinsieke Waarde van een Fonds aan te passen om daarmee de geschatte transactieruimte, kosten en vergoedingen te weerspiegelen die worden veroorzaakt door het Fonds bij het opheffen of aankopen van beleggingen om de netto transacties te voldoen die met betrekking tot een bepaalde Handelsdag zijn ontvangen. Onder normale omstandigheden zal de aanpassing nooit meer bedragen dan één procent van de Netto Intrinsieke Waarde van het betreffende Fonds op desbetreffende Handelsdag. De Russian Trading Stock Exchange en de Moscow Interbank Currency Exchange zijn de enige beurzen in Rusland die kwalificeren als erkende beurs in de zin van artikel 41, lid 1 van de Wet van Belangrijke aanvullende informatie De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. Aandelenklassen kunnen een notering hebben aan de Luxembourg Stock Exchange, zoals het Bestuur van tijd tot tijd beslist. Oprichtingsdatum van de Vennootschap: 21 november 1988 Totaal Netto Activa: USD ,0 miljoen (per 31 december 2011) Promotor: Morgan Stanley Investment Management Limited Toezichthoudende autoriteit: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg (www.cssf.lu) Bewaarnemingsbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg. Beleggingsadviseur: Morgan Stanley Investment Management Inc. (tot 1 maart 2012), 522 Fifth Avenue, New York, NY 10036, Verenigde Staten Morgan Stanley Investment Management limited (met ingang van 1 maart 2012), 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londen E14 4QA, Verenigd Koninkrijk 15

17 Subadviseurs: De Beleggingsadviseur van de Vennootschap heeft de volgende Subadviseurs aangesteld: Morgan Stanley Investment Management Limited (tot 1 maart 2012) en Morgan Stanley Investment Management Company. Met ingang van 1 maart 2012 zal de nieuwe Beleggingsadviseur (zoals hierboven toegelicht) Morgan Stanley Investment Management Inc. als Subadviseur aanstellen. Een overzicht van Fondsen waarover door elk van de Subadviseurs momenteel advies uitgebracht wordt, is beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en is opgenomen in de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap. Dochtermaatschappij: Morgan Stanley SICAV (Mauritius) Limited, ter exclusieve uitvoering van beleggingen volgens de beleggingsdoelstelling van het Indian Equity Fonds. Administrateur en Betaalagent: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg. Domiciliëringsagent: Morgan Stanley Investment Management Limited, Luxembourg Branch, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg Registrar en Transfer-Agent: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Rue Porte de France, L Esch-sur-Alzette, Groothertogdom Luxemburg Accountant: Ernst & Young S.A., 7, Parc d Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Groothertogdom Luxemburg Website: De website is alleen gericht aan personen die zich bevinden in landen waarin de verspreiding van informatie over de Fondsen via internet is toegestaan. Overige Informatie Neem voor meer informatie contact op met uw Morgan Stanley vertegenwoordiger. 16

18 APPENDIX BIJ HET VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VAN MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Met betrekking tot het MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS ASIAN EQUITY FONDS (het Asian Equity Fonds of het Fonds ) De informatie in dit Appendix dient te worden gelezen in samenhang met de volledige tekst van het Vereenvoudigd Prospectus. Beleggingsdoelstelling en -beleid Het Asian Equity Fonds heeft als beleggingsdoelstelling vermogenstoename op de lange termijn, gemeten in Amerikaanse Dollars, voornamelijk door middel van beleggingen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd in Azië, of waarvan de economische activiteiten voor het overgrote deel plaatsvinden in Azië, met uitzondering van Japan, en die op die manier de dynamiek van de economische groeimogelijkheden in deze regio te baat nemen. Het Fonds belegt in gevestigde markten in deze regio, zoals Zuid-Korea, Taiwan, Singapore, Maleisië, Hongkong en Thailand, maar er wordt, waar de regelgeving dit toestaat, naar aanvullende mogelijkheden gezocht in elke opkomende markt in Azië. Het Fonds kan daarnaast op aanvullende basis beleggen in certificaten (waaronder Amerikaanse certificaten van aandeel (ADR s), Wereldwijde certificaten van aandeel (GDR s) en Europese certificaten van aandeel (EDR s), obligatieleningen die converteerbaar zijn in gewone aandelen, preferente aandelen, obligaties, warrants en incourante effecten. Beleggers wordt geadviseerd de onderstaande Risicofactoren te raadplegen over de bijzondere risico-overwegingen die zijn verbonden aan opkomende markten. Risicofactoren Indien u in twijfel verkeert omtrent de risicofactoren die van belang zijn voor een belegging, dient u contact op te nemen met uw effectenmakelaar, bankrelatie, advocaat, accountant of een andere financiële adviseur. Aandelen worden over het algemeen beschouwd als beleggingen met een hoger risico en de opbrengsten kunnen zeer volatiel zijn. Effecten in opkomende landen brengen een hoger risico met zich mee dan effecten die verbonden zijn aan ontwikkelde landen met inbegrip van een hoger valutarisico, economische en politieke risico s, verrekeningsrisico s en koersvolatiliteit, en deze kunnen een schuld hebben zonder een rating (beoordeling) van een internationaal erkende kredietbeoordelingsorganisatie. Het Fonds kan beleggen in certificaten van aandeel (ADR s, GDR s en EDR s). Deze instrumenten vertegenwoordigen aandelen in bedrijven die handelen buiten de markten waarop de certificaten van aandeel worden verhandeld. De certificaten van aandeel worden verhandeld op Erkende Beurzen, maar er kan sprake zijn van andere risico s die zijn verbonden aan de onderliggende aandelen van dergelijke instrumenten, zoals politieke, inflatie-, wisselkoers- of bewaarnemingsrisico s. 17

19 Prestatie % Asian Equity A Asian Equity B Asian Equity I Asian Equity A 17,80 62,75-52,47 Asian Equity B 16,63 61,13-52,95 Asian Equity I 18,70 63,98-52,13 De bovenstaande grafiek is een weergave van de prestaties in het verleden uitgedrukt in USD. Prestaties in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De berekeningen zijn in NIW tot NIW en na aftrek van kosten. De prestaties betreffen de laatste drie volledige kalenderjaren. Profiel van de gemiddelde belegger Gezien de beleggingsdoelstelling van het Asian Equity Fonds, kan het Fonds geschikt zijn voor beleggers die: Streven naar beleggingen in aandelen. Streven naar vermogenstoename op de lange termijn. Streven naar inkomsten, hetzij in de vorm van vermogenstoename of uitkeringen, zoals uiteengezet in Behandeling van inkomsten. De risico s accepteren die aan dit type belegging zijn verbonden, zoals uiteengezet in de bovenstaande Risicofactoren. 18

20 Vergoedingen en Onkosten Vergoedingen die in rekening worden gebracht aan de belegger Klasse: Inschrijvingskosten: Terugkoop: Voorwaardelijk Conversiekosten: Uitgestelde Verkoopkosten ( CDSC ): S/SD/SO/SOX/S X Z/ZD/ZH/ZHX/Z Maximaal 1,00% O/ZOX/ZX I/ID/IH/IHX/IO/I Maximaal 3,00% OX/IX A/AD/ADM/ ADX/AH/AHM/ AHR/AHX/ AM/AO/AOM/A OX/AR/ARM/A X Maximaal 5,75% B/BD/BDX/BH/ BHR/BHX/BO/B OX/BR/BX C/CD/CHX/CH/ CO/COX/CX N/ND/NH/NHX/ NO/NOX/NX Sinds inschrijving verstreken periode: dagen 1 tot 2 jaar 2 tot 3 jaar 3 tot 4 jaar 4 jaar en daarna Sinds inschrijving verstreken periode: dagen Daarna CDSC: 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% CDSC: 1,00% Zie het huidige Aanvraagformulier voor de beschikbaarheid van aandelenklassen in uw jurisdictie. CDSC kunnen worden bepaald over een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de oorspronkelijke aankoopkoers van de Aandelen van de B, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX of CX die worden teruggekocht of de huidige Netto Intrinsieke Waarde van de Aandelen van de B, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX of CX, al naar gelang welke van de twee lager is. Er worden derhalve geen CDSC berekend over de vermeerdering van de Netto Intrinsieke Waarde ten opzichte van de aanvankelijke aankoopkoers. Het bedrag van deze kosten wordt bepaald aan de hand van de periode dat de Aandelen van de B, BD, BDX, BH, BHR, BHX, BO, BOX, BR, BX, C, CD, CH, CHX, CO, COX of CX in het bezit van een Aandeelhouder zijn geweest. 19

Morgan Stanley Investment Funds

Morgan Stanley Investment Funds I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Dit Vereenvoudigd Prospectus van februari 2011 is uitsluitend geldig als het naar behoren vergezeld is van zijn Addendum van april 2011. Morgan Stanley Investment

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Natural Resources Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux)

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 Deze Annex II bevat voorgestelde voorwaarden (de "Conversievoorwaarden")

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie